Download pdf - PPT A5 SKEN 1

Transcript
 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  1/17

  Penyebab Nyeri pada Usia Lanjut

  Kelompok A5 

  Ryan Samuel Pierre Palenewen – 102011315

  Ailen – 102012182

  Hanna Maria G – 102013340

  Natanael Petra – 102014026

  Kei!a "ean#ra $!ritie – 1020140%8&ri A'rilia – 102014130

  Ale(an#er )*ua Sant** – 1020141%+

  $!ritanti &llia,ani – 102014212

  $in#y Na-riani – 1020142%%

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  2/17

  S.enari*

  Se*ran/ 'erem'uan eruia 60 ta!un#atan/ .e Pu.ema #en/an .elu!annyeri 'a#a lutut .anan #an .iri ea. 2ta!un yan/ lalu

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  3/17

  Rumuan Maala!

  Perem'uan 60 ta!un nyeri 'a#a lutut.anan #an .iri

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  4/17

  Perempuan

  60thn nyerilutut kanan dan

  kiri

  ra.tur

  te*artriti

  G*ut

  te*'*r*i

  -Anamnesis

  -PF

  -PP

  -Etiologi

  - Epidemiologi

  -Gejala klinis

  -Komplikasi

  -Penatalaksanaan-Prognosis

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  5/17

  Anamnei

  1. Identitas

  . Keluhan utama

  !. "i#ayat penyakit sekarang

  $. "i#ayat penyakit dahulu

  %. "i#ayat penyakit keluarga

  6. "i#ayat pri&adi'sosial

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  6/17

  Pemeri.aan ii.

  Fraktur OA Gout Osteoporosis

  Keadaan umum ( ( (

  Kesadaran ( ( (

  ))* ( ( (

  Feel+ ,ook+ oe ( ( (

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  7/17

  Fraktur OA Gout Osteoporosis

  Pem la&oratorium ( ( /ensitometry

  -"ay "ontgen Kadar asam urat iokimia tulang

  2) 34an "adiogra5i "adiologi

  Pemeri.aan Penunan/

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  8/17

  Fraktur OA Gout Osteoporosis

  )rauma sia /iet tinggi purin Kurang estrogen

  Kekuatan yg

  ti&a-ti&a

  7&esitas Kurang kalsium

  enturan Geneti4

  Pemukulan Pekerjaan 8aktitias sehari-

  hari

  &ti*l*/i

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  9/17

  Fraktur OA Gout Osteoporosis

  9$% thn laki: le&ihsering ;olah raga+

   pekerjaan+ke4elakaan<

  60=->0= orang &erusia lanjut

  1%+%= pria1+>= #anita

  ?0= /ominan pdalaki-

  laki+umum@!0th

  Pada prempuanstelah menopause

  70th wanita5367Pria 387

  Pda orang tua

   perempuan le&ihsering

  ;osteoporosis<

  &'i#emi*l*/i

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  10/17

  Geala Klini

  Fraktur OA   Gout Osteoporosis

  Nyeri Nyeri Nyeri en#i Peru!anentu.

  9en/.a. Ka.u '#a'a/i !ari

   :iatia '#malam !ari

  Pemen#e.an

  Memar n*#u!eer#en

  9en/.a. ra.tur.*m'rei

  Kre'itai Perua!an

  /ayaeralan

  Pana

  .emera!an

  "e-*rmita

  S!*;.!i'*,*lemi.

  Gan//uan

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  11/17

  K*m'li.ai

  Fraktur OA Gout Osteoporosis

  &m*li lema. Kr*ni<mal-un/itulan/

   :era#i#e-*rmita

  tu

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  12/17

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  13/17

  Penatala.anaan

  Me#iament*a• lini 'ertama /*l anal/ei.

  anti'ireti.• G*l*n/an A@NS• Anal/eti. 'i*#

  N*n me#i.ament*au.ai >i*tera'i #anre!ailitai 'enurunan men//una.an alat antu

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  14/17

  Penatala.anaan

  Me#i.ament*aK*l.iin in#*metain-eniluta*n .*rti.*ter*i#

  N*n me#i.ament*a

  Mnatai ma.anan tin//i 'urin

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  15/17

  Penatala.anaan

  Me#i.ament*aRal*.i-en .alit*nin

  N*n me#i.ament*a

  Men//una.an alat antu eralan

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  16/17

  Keim'ulan

  9e#aar.an /eala/eala yan/ timul 'a#a 'aien#an etela! #ila.u.an 'emeri.aan lei! lanutma.a #a'at #iim'ul.an a!wa 'aien mn#erita*te*art!riti Penya.it ini eri-at .r*ni. eralan

  'r*/rei- lamat ti#a. mera#an/ #an #itan#ai *le!a#anya arai rawan en#i #an a#anya'ementu.an tulan/ aru 'a#a 'ermu.aan'eren#ian te*art!riti a.an an/at

  men//an//u a.ti,ita 'aien terutana ilamenyeran/ en#i lutut Namun #en/a 'enan/ananyan/ ai. #an teratur 'enya.it ini #a'at e/era#iatai

 • 8/18/2019 PPT A5 SKEN 1

  17/17

  )erimakasih B: