Download pdf - Poljoprivredni tehnicar

Transcript
 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  1/131

  Стандард квалификацијеПољопривредни техничар

  Пољопривредни техничар

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  2/131

  З(рика теориј&ких %адатакаПољопривредни техничар

  АНЕКС 2. Збирка теоријских задатака 

  ЗБИРКА ТЕОРИЈСКИХ ЗАДАТАКА

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

  *

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  3/131

  З(рика теориј&ких %адатакаПољопривредни техничар

  Драги ученици,

  Пред вама је збирка задатака за завршно тестирање у оквиру матурског испита за образовнипрофил пољопривредни техничар. бирка је намењена ве!бању и припремању за полагање испита запроверу стручно теоријских знања, и то из стручних предмета" Биља !роиз"од#а $ %изабраа

  техо&о'ија() Биља !роиз"од#а 2 %изабраа техо&о'ија() Сто*арска !роиз"од#а) За+титабиља %!о изборој техо&о'ији() ,ољо!ри"реда техика %!о изборој техо&о'ији(.

  # збирци се налазе задаци који $е бити на тесту у потпуно истој или делимично измењенојформи.

  адаци у збирци распоре%ени су према областима, чији се исходи проверавају завршнимтестом знања. # оквиру сваке области задаци су разврстани према облику задатка, а за сваки задатак  је назначен максималан број бодова који доноси.

  &ест који $ете решавати на матурском испиту садр!и задатке свих нивоа сло!ености којимасе испитује оствареност исхода образовања за образовни профил пољопривредни техничар. 'а тестунема негативних бодова. адаци носе различити број бодова у зависности од тога колико

  информација се тра!и и колико треба да будете мисаоно анга!овани када одговарате. (а!но је дапа!љиво одговарате на задатке, јер сваки тачан одговор носи од ),* до + бода, а с"ака 'ре+каа-тоатски / бодо"а за задатак - 0е&ости. од рачунских задатака тачан одговор се признаје самоуз приказан поступак решавања. бирка задатака не садр!и решења.

  бирку задатака су израдили тимови наставника из школа у -епублици рбији у којима сереализује матурски испитшколске /)+01/)+2. године за образовни профил пољопривредни техничар,у сарадњи са стручњацима авода за унапре%ивање образовања и васпитања.

  3елимо вам сре$ан и успешан рад4

   5утори

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

  +

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  4/131

   РАТАРСТВО

  ТЕХНОЛОГИЈА У РАТАРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  +. 'итрогенизација 6инокулација7 семена примењује се на семену неких биљака"

  +. &рава/. 8лавочика0. 9ахунарки2. 3ита

  &

  2. табло пшенице је"

  +. :спуњено

  2. ;упље, осим на месту чвора0. ;упље

  4. :спуњено, осим на месту чвора

  &

  1.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  5/131

  /. ветлосни0. исели2. &оплотни

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  6/131

  @. ;та се пости!е заоравањем стрништа?

  1. Aување влаге

  2. (е$е испаравање воде

  3. аоравање органске материје

  4. :зношење органских материја5. #ништавање корова

  6. -азмно!авање корова

  )

  *о"у#ите следеће ре+е#ице и таеле

  B.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  7/131

  /0.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  8/131

  0/. Aиниоци од којих зависи дубина сетве су"  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  (

  11. а пољопривреду су од значаја две зрелости"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  (

  1.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  9/131

  0>. а леве стране су дејства ветра, а са десне ефекти дејства ветра. 'а линијииспред ефекта дејства ветра уписати број дејства које има тај ветар. 

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  10/131

  2+. а леве стране су категорије фотопериодске реакције, а са десне биљне културе.'а линији испред биљне културе уписати број категорије фотопериодске реакције укоју биљка спада.

  .,-

  2. а леве стране су дата времена сетве, а са десне називи биљака.'а линији испредназива биљке уписати број времена сетве. :сти одговор мо!е бити кориш$ен вишепута.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  11/131

  /О0О/РИВРЕ*НА ТЕХНИ1А У РАТАРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  22. (аздушно звоно на прскалици има задатак да"

  1.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  12/131

  *+. а затрпавање разора четворобатеријском тањирачом потребно је подести тањирачутако да се"

  +. Предње батерије максимално укосе, а задње се исправе/. Предње батерије исправе, а задње укосе0. Предње и задње батерије максимално укосе

  &

  32. :зравнавање ношеног плуга по ду!ини се врши"

  +. Подизањем или спуштањем десне доње полуге хидраулика трактора/. кра$ивањем или проду!авањем горње полуге трактора0. аокретањем коленасте осовине плуга

  &

  У следећим задацима заокружите ро!е%е ис"ред траже#и'од$о%ора

  *0. Делови раоног плуга су"

  1. Плу!на даска/. #лагач0. 9отичица

  4. Yртало

  &

  3. #купан вучни отпор плуга зависи од"

  +. наге тракторског мотора/. тања земљишта0. онструкције плуга2. онструкције трактора

  &

  33. етвени апарат сејалице за стрна !ита мо!е бити"

  +. (аљкасти

  2. (аљкасто\ребрасти0. Yентрифугални2. упчасти

  (

  34.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  13/131

  *@. 9оторно уље има ознаку ]^_ /)` *) и ^aT bc. војства овог уља су"

  +. #ље високе вискозности/. #ље ниске вискозности0. 9оноградно уље2. 9ултиградно уље*. #ље за дизел мотореV. #ље за бензинске моторе

  )

  *о"у#ите следеће ре+е#ице и таеле

  *B. 'а раоник плуга отпада CCCCCCCCCCC K отпора у току орања. &

  4/. Претплу!њак постављен на плуг има задатак да побољша заоравање

   CCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  4$. Приликом орања са раоним плугом равњачем на парцели после орања остаје

   CCCCCCCCCCCC бразди, а са плугом обртачем остаје CCCCCCCCCCCCCC бразда.(

  42. Пра!њење цистерне за осоку мо!емо извршити помо$у CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCили CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

  (

  41. од прскалица проток течности кроз систем омогу$ава CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC , а

  разбијање течности на ситне капљице врше CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  4. 8умене звездасте лопатице изнад комушачког дела берача кукуруза имају задатак дапома!у CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и да CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC узду! ваљака.

  (

  43. # току орања раоним плугом хоризонтално одсецање пластице обавља CCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCC, а верикално CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  44. рути носачи мотичица култиватора се користе за CCCCCCCCCCCCCCC култивацију а

  еластични за CCCCCCCCCCCCCCCC.(

  46. -е!у$и сегменти косе клизе непосредно по CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  плочицама и тако остварују резање !итне масе на принципу CCCCCCCCCCCCCCCCCC. (

  47. 8рупа клинова на заједничком носачу чини крило дрљаче, једно крило има обично

   CCCCCCCCCCC клинова и ширину захвата CCCCCCC [.(

  48. Подизањем поклопца ротофрезе, уситњавање земље се CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, а

  спуштањем поклопца уситњавање земље се CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  14/131

  >). -отор са металним но!евима на комбајну за ше$ерну репу слу!и за одсецање

   CCCCCCCCCCCCCCCC, а пасивни но! са тастером одсеца CCCCCCCCCCCCCCCCC корена.(

  6$. Попунити табелу правилним одвијањем тактова у појединим цилиндрима зачетворотактни редни мотор с четири цилиндра, ако је редослед паљења$ 9 1 9 9 2.

  Y:X:'Д5- &5&

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  15/131

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  >2. а леве стране се налазе радни делови ору%а а са десне стране ору%а. 'а линујуиспред ору%а уписати број оног радног дела који припада том ору%у.

  +. -аоник   ултиватор

  /. лин Плуг

  0. 9отичица Дрљача

  &,-

  63. а леве стране се налазе радни делови машина а са десне стране машине. 'алинију испред машине упиши број дела који припада тој машини.

  1. -отор са но!евима (адилица корена

  2. -ешеткасте турбине6чистачи7 #товарач корена

  3. Xанчасти транспортер екач глава и листа ше$ерне репе

  &,-

  64. а леве стране дати су делови растурача стајњака, а са десне функције којеобављају у току рада. 'а линију поред функције уписати број дела који ту функцијуобавља.

  1. Hескрајни ланчаститранспортер

  #ситњава стајњак а вишак вра$аназад

  2. Доњи ротор-азбацује стајњак по парцели

  3. 8орњи ротор

  &ранспортује стајњак у оба смера4. апорно коло

  -егулише количину растурањастајњака

  (

  66. а леве стране дати су делови сејалице а са десне функције које обављају. 'алинију поред функције уписати број дела који ту функцију обавља.

  +. 9аркертвара подпритисак у сетвеној комори

  /. (ентилатор-егулише дубину сетве

  3. -учица са навојнимвретеном -егулише број окретаја сетвене плоче

  4. -едуктор саланчаницима

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  16/131

  >@. а леве стране дате су карактеристике плу!них даски, а са десне њихови типови.'а цртицу поред типа плу!не даске уписати број карактеристика које одговарају томтипу.

  1.Дугачке су, ниске и увијене, тако да

  одлично превр$у, али слабо мрве земљу. Yилиндричнеплу!не даске

  2. :мају увијен задњи део крила од >\+*e уодносу на предњи. Подесне су за рад нате!им и закоовљеним земљиштима.

  ултурне плу!недаске

  3. ратке, благо увијене на оба краја истрме. Добро изди!у, мрве и мешајуземљу, али је слабо превр$у.

  Полуспиралнеплу!не даске

  4. :мају задњи крај 6крило7 увијенији одпредњег 6за око *e7. Добо изди!у и добро

  превр$у земљу

  -ешеткасте плу!не

  даске

  5. 'амењене су за орање врло компактнихи лепљи их земљишта пиралне плу!не

  даске

  (,-

  68. а леве стране дате су машине, а са десне радни део који припада машини. 'алинију испред радног дела уписати број машине којој припада тај радни део.

  1. -астурач стајњакаапорно коло

  лате$а цев

  3. -астурач минералног%убрива

  Пумпа

  Yистерна

  5. -асипач течног %убриваДискосни уре%ај

  -отори

  )

  7/. ретање течности кроз прскалицу иде одре%еним редом, кроз поједине делове.

  #писати бројеве испред делова по редоследу којим течност пролази кроз њих почев

  од броја +"

  ПумпаDини пречистач

  -аспрскивачи

  -азводник 

  -езервоар

  8руби пречистач 6сито7

  )

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  17/131

  @+. Прикопчавање ношеног плуга за трактор обавља се везивањем у три тачке. #писати

  бројеве испред делова по редоследу прикопчавања почев од броја +"

    CCCCCCC 8орња полуга хидраулика

    CCCCCCC Xева доња полуга хидраулика

    CCCCCCC Десна доња полуга хидраулика

  )

  72. 'а левој страни су стања усева, а на десној подешеност витла. :спред подешеностивитла ставите број који одговара стању усева.

  1. #сев усправан (итло хоризонтално истурити напред

  2. #сев полегао

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  18/131

  2А3ТИТА 4И0А У РАТАРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  @2.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  19/131

  У следећим задацима заокружите ро!е%е ис"ред траже#и'од$о%ора

  B).

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  20/131

  B@. а леве стране су наведене врсте пестицида, а са десне стране врсте штеточина.'а линији испред штеточина уписати редни број пестицида који се користи засузбијање одре%ене врсте штеточине.

  +. :нсектициди 'ематоде

  /. 5карициди 8лодари

  3. 9олускоциди 6лимациди7 Птице

  2. -одентициди :нсекти

  *. 'ематоциди Пу!еви

  V. 5вициди8риње

  )

  88.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  21/131

  $/$.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  22/131

  +)/. а леве стране су наведене врсте болести, а са десне стране симптоми болести. 'алинији испред симптома болести уписати редни број врсте болести.

  +. 8лавница !ита

  При основи стабла и доњем лиш$у запа!а сепепељаљста навлака

  /. 8ар пшенице ви делови класа су потпуно разорени ипретворени у црни прах

  0. Пепелница !ита

  лас усправан, накострешен и модро црне боје

  .

  $/1. а леве стране су наведене врсте штеточина, а са десне стране оште$ења којештеточине наносе. 'а линији испред врсте оште$ења уписати редни бројштеточине.

  1. 3итна пијавица

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  23/131

   /ОВРТАРСТВО

  ТЕХНОЛОГИЈА У /ОВРТАРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  +)V.  5гротехничка мера која сменом култура у простору и времену одр!ава и поправљаплодност земљишта назива се"

  1. iубрење/. Плодоред

  3. 'аводњавање

  &

  +)>. оје повр$е е припада коренастом повр$у"

  +. 9рква/. Yелер

  0. Першун2. -отква*. арфиолV. Yвекла

  &

  +)@. 9рква се најчеш$е гаји из"

  +. -асада/. Xуковица0. емена

  &

  +)B.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  24/131

  ++0. . Партенокарпија код краставаца је гајење хибрида са CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  ++@. алата има CCCCCCCCCCC вегетацију и добро подносиCCCCCCCCCCCCCCтемпературе. (

  ++B. Производња повртарских култура обавља се на CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC простору.(

  +/). ритични период за водом код парадајза је фаза CCCCCCCCCCCCCCCC када недостатак 

  вла!ности проузрокујеCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  +/+. 9инимална температура за клијање и ницање паприке је CCCCCCj, а до измрзавања

  долази на CCCCCCC j.(

  +//. Плод паприке је CCCCCCCCCCCCCCCC и различитог је облика, боје и CCCCCCCCCCCCCC. (

  +/0. Парадајз долази у плодореду на CCCCCCCCCCCCCC место, уз основну обраду, треба

  %убрити са CCCCCCC до CCCCCC k1IJ стајњака.)

  У следећим задацима сажето #а"исати или #ацртати од$о%ор

  +/2. од парадајза након раса%ивања примењују се следе$е мере неге"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  (,-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  25/131

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  +/*. а леве стране су наведене крупно$е семена, а са десне повртарске врсте. 'алинији испред повртарских врста уписати редни број крупно$е семена"

  +. (рло крупноДиње

  /. рупноПарадајз

  0. редње крупно8рашак 

  2. итно9рква

  раставац

  (,-

  +/V. а леве стране су наведене повртарске биљке, а са десне делови биљака који се

  користе за исхрану. 'а линији испред делова биљака уписати редни број биљке кодкоје она чини јестиви део.

  +. Першунадебљали корен

  /. ПаприкаYваст gру!аN

  0. Xук  Xист и задебљали корен

  2. Yелер;упља бобица

  *. арфиоладебљали корен и лист

  V. -отквицаXуковица, ла!но стабло и листови

  )

  +/>. а леве стране су наведена је подела биљака према ду!ини дана, а са деснеповртарске врсте. 'а линији испред повртарских врста уписати редни број којиодговара ду!ини дана.

  Xубеница

  +. Hиљке кратког данаYрни лук 

  /. Hиљке дугог данраставац

  0. 'еутралне биљке

  'еке сорте грашка

  9рква

  )

  +/@.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  26/131

  +/B. 'а левој страни су наведени типови мера неге, а на десној мере неге. :спред меранеге ставите број који одговара типу тих мера.

  ултивирање

  +. -едовне

  Пинцирање/. пецифичне

  'аводњавање

  0. пецијалнеДекапитација

  аштита од мраза

  9алчирање

  )

  +0). а леве стране су наведене фамилије повртарских биљака, а са десне повртарскеврсте. 'а линији испред повртарских врста уписати редни број који одговарафамилији.

  ),-

  +0+. а леве стране су наведени делови повр$а који се користе у исхрани, а са десне

  повртарске врсте. 'а линији испред повртарских врста уписати редни број којиодговара делу који се користи у исхрани.

  ),-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

  упус+. ^llmJQRJR

  ељ

  /. ^nmJQRJRHели лук 

  0. ^dkRoJQRJRПершун

  2. poJddmQJQRJRалJта

  -отквица

  +. Плодарфиол

  /. YвастXубеница

  0. Xистељ пупчар

  2. Xисна дршкаелераба

  *. таблоYелер ребраш

  упус

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  27/131

  +0/. 'а левој страни су наведене ду!ине вегетације, а на десној неке повртарске биљке.'аведене повртарске биљке обеле!ите бројем који одговара ду!ини њиховог !ивотног циклуса.

  упус

  Паприка

  +. GедногодишњеYрни лук 

  /. ДвогодишњеПразилук 

  0. (ишегодишњеZрен

  Парадај

  арфиол

  9рква

  .,-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  28/131

  /О0О/РИВРЕ*НА ТЕХНИ1А У /ОВРТАРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  +00. од комбајна за боранију откинута маса се у најве$ој мери прочиш$ава помо$у "

  +. #ре%аја за протресање/. ита0. (аздушне струје

  &

  +02. (ла!ност земљишта у зашти$еним објектима најчеш$е се мери"

  +. Zигрометром/. &ензиометром0. 9анометром

  &

  +0*. 9отокултиватор се при обради земљишта кре$е услед"

  +. Погонских точкова/.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  29/131

  +2+. од комбајна за грашак одвајање зрна из махуна обавља се"

  +. (аздушном струјом/. Потресањем

  3. #дарима лопатица бубња по биљној маси

  &

  +2/. од комбајна за гаршак број обртаја бубња у минути износи"

  +. *)\V)/. +*)\/*)0. B))\+)))

  &

  У следећим задацима заокружите ро!е%е ис"ред траже#и'од$о%ора

  +20. 8лавни делови садилице расада са еластичним дисковима су"

  +. андук за семе/. 9аркери0. етвени апарат2. . од сејалице са тракастим сетвеним механизмом, растојање семена у реду мо!еморегулисати променом броја CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC на траци или променом броја

   CCCCCCCCCCCCCCCC траке.(

  +2@. од комбајна за бербу грашка на брзину кретања масе кроз бубањ мо!емо утицати

  променом CCCCCCCCCCCCCCCCCCC бубња или променом CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  лопатица за ударање.

  (

  +2B. а убирање шаргарепе користе се комбајни CCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCC типа.

  (

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  30/131

  +*). од замагљивача према начину настанка аеросола разликујемо CCCCCCCCCCCCC и

   CCCCCCCCCCCCCC аеросол.(

  У следећим задацима изра+у#ати и #а"исати од$о%ара!ући

  резултат

  +*+. :зрачунати учинак трактора агрегатираног са четвороредном садилицом ако јебрзина кретања +,@ E[1I, ме%уредно одстојање је >) Q[, време садње је +) сати астепен искориш$ености радног времена је ),>.

  Простор за рад"

  )

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  +*/. а леве стране дате су машине, а са десне радни делови који припадају машини. 'алинију испред радног дела уписати број машине којој припада тај део.

  (ентилатор

  +. 9еханичке сејалице Hескрајна трака са отворима

  /. Пнеуматске сејалице

  3. Yентрифугалнесејалицетвена плоча саотворима

  онусни ротор са лопатицама

  (ертикални диск са кашикама

  (,-

  +*0. а леве стране дате су машине, а са десне радни део који припада машини. 'а

  линију испред радног дела уписати број машине којој припада тај радни део.

  офичасти транспортер

  +. омбајн за парадајз qлектронски сортирач

  /. омбајн за грашак  -отори са лопатицама

  0. омбајн за боранију -отор са челичним прстима 6опругама7

  #ре%ај за протресање

  )

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  31/131

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  32/131

  У следећим задацима заокружите ро!е%е ис"ред траже#и'од$о%ора

  +V+. ромпирова златица напада следе$е повртарске биљке:

  +. плави патлиfан/. спана$0. салату2. парадајз*. краставацV. кромпир

  &,-

  *о"у#ите следеће ре+е#ице и таеле

  +V/. 'ајчеш$е гљивично обољење у производњи расада је CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  +V0. 3у$касте пеге на лиш$у пасуља и бораније су симптоми  CCCCCCCCCCCCCCC. &

  +V2. 9ере заштите које се предузимају пре напада болести и штеточина називају се

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.&

  +V*. Zемијска средства којима се сузбијају корови су CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  +VV. Zемијска средства за сузбијање биљних вашију, мува, стеница, бувача су CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

  &

  +V>. ве врсте пепелница најчеш$е се сузбијају неорганским фунгицидима на бази

   CCCCCCCCCCCCCCCCC.&

  +V@. &ермичка стерилизација земљишта је CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC мера борбе. &

  +VB. &ермичка стерилизација земљишта изводи се CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC електричном енергијом.(

  +>). Пестицид $е бити фитотоксичан ако је CCCCCCCCCCCCCCCCCCC препарат,

  пове$анаCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC климатски услови.)

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  33/131

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  +>+. а леве стране су наведене врсте болести, а са десне стране симптоми болести. 'алинији испред симптома болести уписати редни број врсте болести.

  +. Пегавост лиш$а парадајза

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  34/131

  5ВЕ6АРСТВО

  ТЕХНОЛОГИЈА У 5ВЕ6АРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  +>/. &урски каранфил је"

  +. Gедногодишња/. Двогодишња0. (ишегодишња цветна култура

  &

  +>0. Hегонија спада у"

  +. Xисно\декоративне/. Yветно\декоративне0. -езано цве$е

  &

  У следећим задацима заокружите ро!е%е ис"ред траже#и'од$о%ора

  +>2. Gедногодишње сезонско цве$е је"

  +. Hегонија/. алвиа0. поменак 2. Перуника

  (

  *о"у#ите следеће ре+е#ице и таеле

  +>*. Gедногодишње цветне врсте углавном се размно!авају CCCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  +>V. 8ладиоле се размно!авају CCCCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. (

  +>>. еме је биљни орган за  CCCCCCCCCCCCCCCCCCC  који настаје из  CCCCCCCCCCCCCCCCC. (

  +>@. онтејнери су посуде различите CCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCC направљени

  од различитог материјала који се користе за CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  +>B. Перене су декоративне зељасте биљке које !иве ду!е од CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и

  презимљавају на CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. (

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  35/131

  +@). 'а линији поред цветних врста уписати слово G ако се сади у јесен и П ако се сади упроле$е.

  cJIlmJ

  rlJsmWltd

  utlmnJ

  bJvvJ

  )

  +@+. 'а линији испред цветних врста уписати да ли формира цвет или цваст.

   ^FRoJkt[ [RwmQJvt[

  bJlRvstlJ WxxmQmvJlmd

  uJFRkRd RoRQkJ

  yzWdWkmd JlnRdkomd

  bJ[nJvtlJ [Rsmt[

  )

  +@/. 'а линији поред цветних врста уписати слово G ако је једногодишња, Д двогодишњаи П ако је перена.

  bIRlmQIomdt[ PoJQkRJkt[

  uoWnJRWlt[ [J{td

  UmWlJ komEWlWo 

   ^QImlRJ xmlmnRvstlmvJ

  bIoz|JvkR[t[ [Jwm[t[

  )

  +@0. 'а линији поред цветних врста уписати време ницања од момента сетве.

  bmvRoJom{J IzPomsJ

  bzElJ[Rv nRodmEt[

  rlWwmvm{J IzPomsJ

   ^dnJoJFtd dnoRvFRom

  -

  У следећим задацима сажето #а"исати или #ацртати од$о%ор

  +@2. Према биолошком пореклу, разликују се следе$е групе цветних врста"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  &

  +@*. 'авести вегетативне органе цветних култура"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC &,-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  36/131

  +@V. Дефиниши орезивање перена као редовну меру неге"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

  (

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  +@>. 'а левој страни су типови, а на десној цветне културе. :спред култура ставите бројкоји одговара типу којем припада.

  Dикус

  +. XиснаYиклама

  /. Yветно\декоративна'арцис

  0. Xуковичасто 5фричка љубичица

  (

  +@@. а леве стране су наведени начини размно!авања, а са десне цветне врсте. 'алинији испред начина размно!авања уписати број цветне врсте.

  cJIlmJ }Jom{JPmlmd

  +. 8омољrlJsmWltd IzPomomst[

  /. Xуковица ^llmt[ [Wlz

  3. -езницаOomkkmlJom{J m[nRomJlmd

  bJvvJ mvsmQJ

  pRFWvmJ dR[nRoxlWoRvd

  )

  +@B. а леве стране су наведене врсте цвасти, а са десна цветне врсте. 'а цртицииспред биљке уписати редни број који одговара врсти цвасти.

  bRlWdmJ QomdkJkJ

  +. ласаста]Jl}mJ dnlRvsRvd

  /. -астресита

   ^llkRJ oWdRJ0. 9етличастаrlJsmWltd IzPomst[

  2. 8роздаста~mlmt[ QJvsmst[

  )

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  37/131

  +B). 'а левој страни је наведена ду!ина вегетације, а на десној цветне врсте.:спред цветне врсте ставите број који одговара ду!ини вегетације.

  Zризантема

  +. Gедногодишње&урски каранфил

  /. (ишегодишњерасуљак 

  0. ДвогодишњеHегонија,сталноцветају$а

  -у!а

  Пркос

  ),-

  +B+. а леве стране су наведене основне карактеристике листова, а са деснепредставници цветне врсте. 'а линији испред представника цветне врсте уписатиброј карактеристике листа.

  +. о!асти листови

  8ладиоле/. абљасти листови ан

  0. Xистови са доста антоцијана

  Xале

  .

  +B/. а леве стране су наведене облици цвета, а са десна цветне врсте. 'а цртицииспред цветне врсте уписати редни број који одговара облику цвета.

  +.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  38/131

  /О0О/РИВРЕ*НА ТЕХНИ1А У 5ВЕ6АРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  +B0. од моторне тестере пренос снаге од мотора до ланца за сечење врши се помо$у"

  +. 9ењача/. аишника0. Yентрифугалног квачила

  &

  У следећим задацима заокружите ро!е%е ис"ред траже#и'од$о%ора

  +B2.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  39/131

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  +BB. а леве стране дате су машине, а са десне радни део који припада машини. 'алинију испред радног дела уписати број машине којој припада тај радни део.

  Zватаљке на ланцу+. адилице расада

  &ракасти транспортер

  /. адилице луковица-отирају$е четке

  0. адилице кромпира&раке са кашикама

  -езервоар за воду

  (,-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  40/131

  2А3ТИТА 4И0А У 5ВЕ6АРСТВУ

  *о"у#ите следеће ре+е#ице и таеле

  /)). 'ајчеш$а болест бегоније је CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  /)+. Hела паучинаста навлака нејасних контура на наличју лиш$а ру!е је симптом

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.&

  /)/. Пурпурно \ црвено шаренило је најпоузданији знак обољења CCCCCCCCCCCCCCCCCCCкаранфила.

  &

  /)0. Xисне ваши имају CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  преобра!ај. &

  /)2. #клањање и уништавање оболелих луковица гладиола и лала је основна мера

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC заштите. &

  /)*. Hела лептираста ваш је најчеш$а штеточина при гајењу повр$а и цве$а у

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  /)V. 'ајчеш$е штеточине цве$а су CCCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCC. (

  /)>. 'ајчеш$а гљивична обољење на ру!и су CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. )

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  41/131

  ВО6АРСТВО И ВИНОГРА*АРСТВО

  ТЕХНОЛОГИЈА У ВО6АРСТВУ И ВИНОГРА*АРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  /)@. 8енеративне подлоге настају из"

  +. емена/. орена0. -езница

  &

  2/8. Дово%ење земљишта на средњу обезбе%еност у хранљивим елементимазове се"

  1. 9елиоративно или регулацино %убрење

  2. Прашење земљишта

  3.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  42/131

  /+*. 3упски узгојни облик карактерише се"

  +. 'иским стаблом и кратком резидбом/. 'иским стаблом и мешовитом резидбом0. (исоким стаблом и кратком резидбом

  &

  2$4. Проре%ивање гроздова и бобица као мера зелене резидбе врши се"

  +. од винских сорти гро!%а/. од стоних сорти гро!%а0. од сорти бојадисера

  &

  2$6. алемљење винове лозе најчеш$е се обавља"

  +.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  43/131

  //0. -одни ластар орезан на /\* окаца назива се"

  +. Xук  /. -езник  0. ондир2. Gаловак 

  &

  22. ортиментски или матични виноград је површина лозног расадника која слу!и запроизводњу"

  +. Подлога за калемљење/. (ијока за калемљење0. Прпорака или корењака

  &

  223. # матичном или сортиментском винограду као принос се јављају"

  +. Xозна подлога

  /. Xозна подлога и гро!%е0. (ијока и гро!%е2. (ијока

  &

  224.  5ко при резидби винове лозе остављамо само лукове, онда смо извршили"

  1. Дугу резидбу/. ратку

  3. 9ешовиту резидбу

  &

  У следећим задацима заокружите ро!е%е ис"ред траже#и'

  од$о%ора

  //>.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  44/131

  /0). # расадничкој производњи за добијање во$них садница, користе се следе$и начиникалемљења"

  +. очење/. на исечак 0. просто спајање2. под кору*. у процеп

  &

  21$. Подлоге за кајсију могу бити"

  +. крушка/. белошљива0. fенарика2. трешња

  &

  212. оје од наведених сорти јабуке ис- воде$е сорте за производне засаде"

  +. јонатан/. ајдаред0. мелроз2. елстар*. златни делишесV. будимка>. јонаголд

  &,-

  211. :здвојте делове узду!ног пресека бобице"

  +. заметак /. четкица

  0. семенке2. шалаза*. спроводни снопи$иV. ендосперм

  .

  *о"у#ите следеће ре+е#ице и таеле

  /02. 'ајве$у површину у во$ном расаднику заузима производни део расадника који

  се зове CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.&

  213. ада изме%у подлоге и калем гранчице не постоји компатибилност, користи се и

  тре$а компонента која се зове CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.&

  214. ада при резидби винове лозе остављамо лук и кондир извршили смо

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC резидбу.&

  216. Xатински назив винове лозе је CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  217. 'а бобицама гро!%а налази се воштана превлака која се зове CCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  45/131

  /0B. 9ајске китице су родне гранчице код групе CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC во$а. &

  2/. -астојање изме%у два коленца 6нодуса7 на ластару винове лозе зове се

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.&

  2$. агртање чокота винове лозе врши се у подручјима где зимске температуре падају

  испод CCCCCe.&

  22. тарост во$не саднице одре%ује се на основу старости CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  21. орте" градина, виламет, молинг експлоит, крупна двородна припадају врсти

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.&

  2. #спостављање равноте!е изме%у бујности и родности, формирање основног облика

  чокота и регулисање квалитета гро!%а, шире и вина су основни циљевиампелотехничке мере која се зове CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

  &

  23. алемљење очењем врши се крајем маја и почетком јуна на CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  пупољак, крајем јула, у августу и почетком септембра на CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

  пупољак.

  (

  24. (о$ке се могу размно!авати CCCCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. (

  26. рошња или круна састоји се из CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, полускетних и

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCграна и гранчица.

  (

  27. Yиљ стратификовања калемова винове лозе је стварање CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,

  а циљ прпорења калемова винове лозе је стварање CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  28. од коштичавог во$а родни пупољак {R CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и налази се са

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCна родној гранчици.(

  23/. По времену изво%ења резидба мо!е бити CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  23$. 9ере дубоке обраде земљишта у винограду су" CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCи CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  232. 'а основу датих података, уписати појмове који недостају.

  ;р-!а "о

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  46/131

  /*0. кинути ластари из матичњака прекра$ују се тако што се лоза дебљине изнад

   CCCCCCCCC [[ и испод CCCCCCC [[ одбаци.(

  23. По систематском месту јабука припада"

  фамилији CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  подфамилији CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  роду CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  )

  233. 'а црте!у зеленог ластара винове лозе, обеле!и његове основне делове и органе"

  ),-

  234. 'аведени су одговарају$и појмови"

  резница, калемљење у процеп, енглеско спајање, потапање, семе"

  делови органа за вегетативноразмна!авање

  орган за генеративноразмно!авање

  врсте вегетативногразмно!авања

  начини калемљења

  ),-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  +. CCCCCCCCCCCCCCC 

  /. CCCCCCCCCCCCCCC 

  0. CCCCCCCCCCCCCCC 

  2. CCCCCCCCCCCCCCC 

  *. CCCCCCCCCCCCCCC 

  V. CCCCCCCCCCCCCCC 

  >. CCCCCCCCCCCCCCC 

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  47/131

  /*>. 'а линију испод слике уписати одговарају$и начин калемљења.

    +. /. 0.

  +. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC /. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC0. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  .

  237. 'а основу датих података, уписати појмове који недостају"

  Ти! 0"ета "ио"е &озеРаз"ијеост 'еерати"их де&о"а

  0"ета

  'ормално развијен тучак и прашници

  морфолошки хермафродитан ифункционално !енски цвет

  редуциран тучак а полен клијав

  .

  238. Дати су појмови везани за генеративно и вегетативно размно!авање винове лозе.#писати дате појмове у празна места у табели" 

  +. -езница 2. алемљење >. Поло!ница/. # процеп *. пајање @.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  48/131

  /V+. Према помолошкој класификацији у групу јабучастог во$а спадају следе$е врсте"

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

  (,-

  У следећим задацима изра+у#ати и #а"исати од$о%ара!ућирезултат

  /V/. :зрачунати број садних места за подизање винограда површине / IJ и >) Jo.-астојање изме%у редова је 0 [, а у реду B) Q[.

  Простор за рад"

  )

  241. :зрачунати број садних места за подизање во$њака површинR 0 IJ и V) Jo.-астојање изме%у редова је 2 [, а у реду +*) Q[.

  Простор за рад"

  )

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  /V2. а леве стране су во$не врсте а са десне сорте. Поред назива сорте уписати бројво$не врсте којој сорта припада.

  +. Дуња Hурлат

  /. ;љива енга зенгана

  0. &решња Aачанска лепотица

  2. Gагода Xесковачка

  (

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  49/131

  /V*. а леве стране су во$не врсте а са десне сорте. Поред назива сорте уписати бројво$не(рсте којој сорта припада.

  +. Gабука 9елроз

  /. (ишња -екселе

  0. 9алина Gупитер

  2.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  50/131

  />).

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  51/131

  />*.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  52/131

  />B. а леве стране су наведени органи винове лозе, а са десне су њиховекарактеристичне ампелографске особине. 'а линију испред особине уписати бројодговарају$ег органа винове лозе.

  бијен

  +. XистZермафродитан

  /. 8роздПетоделан

  0. YветYилиндричан

  3енски

  'азубљен

  )

  27/. а леве стране су наведене сорте европске винове лозе, а са десне намене сорти.'а линију испред намене уписати број одговарају$е сорте.

  +. аберне совињон 8ро!%е за сушење

  /. овињон тоно гро!%е

  0. 5ликант буше 9ускатно вино

  2. 9ускат италија (исоко квалитетно црно вино

  *. ултаника (ино бојадисер

  V. &амљаника бела (исоко квалитетно бело вино

  )

  27$. а леве стране су во$не врсте а са десне сорте. Поред назива сорте уписати бројво$не врсте којој сорта припада.

  8ренисмит

  лер!о

  +. Gабука 9елроз

  /. рушка расанка

  0. Дуња латни делишес

   5јдаред

  Xесковачка

  ),-

  272. а леве стране су во$не врсте а са десне начини размно!авања. Поред начинаразмно!авања уписати број одговарају$е во$не врсте.

  1. Gагода -езницама

  2. •енарика 'агртањем

  3. 9\типови јабуке :зданцима2. 9алина 3иви$има

  5.  5јдаред алемљењеV. -ибизла 8енеративно

   

  ),-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  53/131

  /@0. а леве стране су наведени органи винове лозе, а са десне су њиховекарактеристичне ампелографске особине. 'а линији испред особине уписати редниброј органа винове лозе, коме одговара ампелографска карактеристика.

  Zермафродитан

  +. Xист Петоделан

  /. 8розд Yилиндричан

  0. Yвет 3енски

  'азубљен

  бијен

  ),-

  27. а леве стране су наведене фенолошке фазе развоја винове лозе, а са деснеодговарају$и описи. 'а линију испред описа уписати број фенолошке фазе.

  +.узење, кретање сокова 'аступа са опадањем цветних капица

  /.ретање окаца, раст ластара ицвасти

  Hобица је зелене боје, сок је веомакисео

  0.Yветање и опло%авање(реме појаве фазе {R друга половинамарта

  2.Пораст бобица-азвијају се зелени делови лозе

  *.азревање бобицатварају се заштитни слојеви и дебљаопна $елија

  6. азревање ластара иопадање лиш$а Hобица је мекана и мења боју

  ),-

  273.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  54/131

  /@V. а леве стране су наведене врсте винове лозе а са десне описи врсте. 'а линијуиспред описа врсте уписати број врсте винове лозе.

  1. qвроазијска врста лозеПлод је слабог квалитета,најзначајнија је врста Umkmd J[toRvdmd,отпорне су на ниске температуре

  2. :сточноазијска врста лозеПлод је непријатног укуса и мириса,отпорне су на ниске температуре ипаразите

  3. еверноамеричка врсталозе

  Плод је квалитетан, корен јеразгранат, нису отпорне на паразите

  .

  276. а леве стране су групе сорти гро!%а, а са десне су сорте гро!%а. 'а линију испредсорте уписати одговарају$и број групе.

  ачинак (ранац

  +. орте бојадисери 5ликант буше

  /. орте за црна вина9ерлот

  3. орте за бела вина Dранковка

  Hургундац црни

  -излинг рајски

  &раминац црвени

  .,-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  55/131

  /О0О/РИВРЕ*НА ТЕХНИ1А У ВО6АРСТВУ ИВИНОГРА*АРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  /@@. -адни делови машина за грубо орезивање во$ака могу бити у облику"

  +. 9аказа/. &естера0. 'о!ева

  &

  278. а фино равнање земљишта пре садње во$ки користе се"

  +. крејпери/. 8рејдери0. Hулдо!ери

  &

  28/. а јесењу обраду земљишта у којем има камена или !ила користе се"

  1. -аони плугови/. Подривачи

  3. Дискосни плугови

  &

  28$. (еличина капи код орошивача 6атомизера7 износи у микрометрима"

  1. До *)

  2.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  56/131

  У следећим задацима заокружите ро!е%е ис"ред траже#и'од$о%ора

  /B*. #ре%ај за бербу гро!%а састоји се од"

  1. (ибрирају$их палица2. пиралног транспортера0. Zидромотора

  4. Xанчастог транспортера

  &

  284. 9ашина за калемљење прави рез у облику"

  +. qлипсе/. Gезичка

  3. Gабучастог облика

  4.  руга

  &

  286. 9ашинска опрема мале сушаре састоји се од"

  1. #сипног коша

  2. оморе за сагоревање0. рови$а2. (ентилатора

  5. &ранспортне траке

  &

  287. арактеристике система за наводњавање вештачком кишом су"

  1. 9али утрошак енергије2. 'е захтева никакву припрему земљишта

  3.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  57/131

  0)0. ад се одгр$е винова лоза €U плуговима скида се CCCCCCCCCCCCCCC плу!но тело, а

  бочна плу!на тела CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  1/. (ентилатори на орошивачима могу да буду CCCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCC. (

  1/3. -адни орган ротационог копача пањева је челична CCCCCCCCCCCCCCCCC у облику

   CCCCCCCCCCCCCC.(

  1/4. -адни органи комбајна за бербу гро!%а протресају винову лозу CCCCCCCCCCCCCCCC

  које водоравно вибрирају фреквенцијом од CCCCCCCCCCCCCCCCCC осцилација у

  минути.

  (

  1/6. Плуг риголер је конструисан тако да се помо$у њега мо!е остварити дубина

  риголовања до CCCCC Q[ уз ширину радног захвата од CCCCC Q[. (

  1/7. # току трнспорта замрзнутог во$а мора се одр!авати CCCCCCCCCCCCCC и

   CCCCCCCCCCCCC у строго одре%еним границама.(

  1/8. Приликом наводњавања €кап по кап проток воде је CCCCCCCCCCCCCCCCC, а

  наводњавање траје CCCCCCCCCCCCCC у односу на наводњавање вештачком кишом.(

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  0+).

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  58/131

  0+/.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  59/131

  2А3ТИТА 4И0А У ВО6АРСТВУ И ВИНОГРА*АРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  0+0. Проузроковач шарке шљиве је"

  +. Hактерија/. (ирус0. 8љива

  &

  1$.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  60/131

  *о"у#ите следеће ре+е#ице и таеле

  0/). Dунгициди су хемијска средства за сузбијање CCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  12$. Yрвљивост плодова јабуке изазива гусеница CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

  &

  122. арактеристика шљивиног смотавца је присуство CCCCCCCCCCCCCCC на плодовима. &

  121. Zербициди су хемијска средства за сузбијање CCCCCCCCCCCCCCCCCC. &

  12. :нсектициди су хемијска средства за сузбијање CCCCCCCCCCCCCCCC. &

  123. аренца је најкра$и период времена који мора про$и од CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC до CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  124. cmsz[RllJ аnnlJvJkJ је CCCCCCCCCCCCCCC која изазива CCCCCCCCCCCCCC изданака

  малине.(

  126. имптоми напада гљиве Venturia inaequalis се најбоље уочавају на

   CCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.(

  127. имско прскање во$ака и винове лозе је CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и обавља се

  ради сузбијања презимљавају$их облика изазивача CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC и

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

  )

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  0/B. а леве стране наведене су болести во$а и винове лозе, а са десне во$не врсте. 'ацртицу поред во$не врсте уписати број болести која ту во$ну врсту напада. :стиодговор мо!е бити кориш$ен више пута.

  Gабука

  1. Пепелица;љива2. Пламењача Hресква

  3. оврfавост (инова лоза

  (,-

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  61/131

  00). а леве стране су наведене врсте пестицида, а са десне стране врсте штеточина.'а линији испред штеточина уписати редни број пестицида који се користи засузбијање одре%ене врсте штеточине.

  +. :нсектициди'ематоде

  /. 5карициди 8лодари

  0. 9олускоцидиПтице

  2. -одентициди:нсекти

  *. 'ематоцидиПу!еви

  V. 5вициди8риње

  )

  11$. а леве стране дати су наменски пестициди, а са десне штеточине. 'а цртицу поредштеточина уписати број наменског пестицида који ту штеточину уништава.

  +. орвициди\авициди 8љиве/. Zербициди 'ематоде

  0. Dунгициди орови

  2. 'ематоциди Птице

  .

  112. а леве стране дати су наменски пестициди, а са десне штеточине. 'а цртицу поредштеточина уписати број наменског пестицида који ту штеточину уништава.

  +. :нсектициди8риње

  /. 5карициди8лодари

  0. Xимациди Пу!еви

  2. -одентициди:нсекти

  .

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  62/131

  СТО7АРСТВО

  ТЕХНОЛОГИЈА У СТО7АРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  000. #трошак хране за један килограм прираста назива се"

  1. кробни еквивалент/. онверзија

  3. Gечмена хранљива јединица

  &

  11. 8ас који се јавља у стајском ваздуху као зага%ивач је"

  +. 5зот

  2. умпор водоник 

  3. #гљен моноксид

  4. умпор диоксид*. 5монијак 

  &

  113. -ано одлучивање прасади се врши у старости од"

  +. /+ дан/. /@ дана0. 0* дана

  &

  114. 9итарење је"

  1. Период носивости јаја2. (ештачко изво%ење пили$а

  3. амена перја код !ивине

  4. 'ачин обеле!авања !ивине

  &

  116. :нкубација кокошијих јаја траје"

  +. +2 дана/. /+ дан0. /@ дана

  &

  117. :схраном крава квалитетном зеленом масом у летњем периоду мо!е се пости$идневна млечност"

  +. @\+/ EF млека/. +V\+@ EF млека0. +B\/0 EF млека

  &

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  63/131

  00B. Прихрањивање јагњади почиње са"

  +. / недеље по јагњењу/. 2 недеље по јагњењу0. V недеља по јагњењу

  &

  1/. Zраниво које је највише заступљено у оброку приплодних пастува у сезони припуста је"

  +. унцокрет/.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  64/131

  4. 0)K " >)K

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  65/131

  02>. :здвојити неприпадају$и производни тип од пону%ених производних типова.

  +. Zерефорд/. 5бердинангус0. •ерзеј2. ;ароле

  &

  17. :здвојити неприпадају$и производни тип од пону%ених производних типова.

  +. Zолштајн\фризијско/. Yрвеноданско0. Yрвенихолштајн2. Подолац*. •ерзеј

  &

  18. :здвојити расу оваца за производњу крзна.

  +. 9ерино раса/. :сточнофризијска раса0. (иртемберг раса2. аракул раса*. Праменка раса

  &

  13/.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  66/131

  5. (итаминиV. Протеини

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  67/131

  0*2. 9акроелементи ис-"

  +. 8во!%е/. алцијум0. 9агнезијум2. елен*. алијум

  &

  133. Zранљиве материје које имају енергетску улогу су"

  +. (ода/. 9асти

  3. #гљени хидрати

  4. 9инералне материје*. (итамини

  &

  134. Две најпознатије чистокрвне расе коња су"

  +. Hрдски коњ/. 5рапски коњ0. qнглески пунокрвњак 2. Xипицанер*. 'онијусV. 5мерички касач

  &

  136. ости предњих екстремитета су"

  +. &емена кост/. рсна кост

  0. -амена кост2. Hутна кост*. Xакатна костV. 3бица

  &,-

  137. 9акроелементи су"

  +. Gод/. алцијум0. 9агнезијум2. елен*. алијумV. Yинк 

  &,-

  138. 'ачини одгајивања у чистој раси могу бити"

  +. #згој у сродству/. 9елиорацијско укрштање0. Потискују$е укрштање2.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  68/131

  0V). ага%ивачи стајског ваздуха су"

  +. 5зот

  2. умпор водоник 

  3. #гљен моноксид

  4. умпор диоксид*. 5монијак 

  (

  14$.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  69/131

  0V@. По стандарду расе код сименталског говечета глава, трбух, доњи делови ногу и

  репна ки$анка су CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC боје.&

  148. онверзија у тову меснатих свиња по килограму прираста износи CCCCCC до CCCCCC 

  килограма хране.

  &

  16/. # исхрани кокошака носиља користи се смеша концентрата са CCCCCC до CCCCCCK

  сирових протеина.&

  16$. од појаве маститиса млеко CCCCCCCCCCC за употребу. &

  162. Да би се увеле у репродукцију јунице морају да достигну CCCCCCCCCCCCCCC

  процената од коначног формата.(

  161. Период лучења млека назива се CCCCCCCCCCCCCCCCC и код крава просечнотрајеCCCCCCCCCCCCCCCCCCC дана.

  (

  16. а тов свиња у узрасту од /* кг. до V) кг. садр!ај протеина у смеши треба да буде

   CCCCCCCCCCCCCCCK, у узрасту од V) кг. до +)) кг. садр!ај протеина у смеши треба да

  буде CCCCCCCCCCCCCK

  (

  163. -аса је група !ивотиња које припадају CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, које имају

  заједничко CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC а које су прилаго%ене на сличне услове

  исхране и неге.

  (

  164.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  70/131

  0@+. оји су коначни производи варења код"

  Протеини CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  9асти CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  #гљени хидрати CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  )

  172.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  71/131

  0@V. Према садр!ају хранљивих материја, сва хранива биљног порекла деле се на"

   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ (

  176.'ачини природног парења су"

   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ (

  177. # селекцијском раду говеда се могу оценити1одабрати на четири начина. 'авестисистеме за оцењивање1одабир говеда"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  (

  178. 'абројати најмање пет карактеристика добро припремљеног оброка"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  (,-

  18/. 'авести старосне категорије у коњарству"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  (,-

  18$. Да би се пиле извело без обзира да ли на природан или вештачки начин мора битииспуњено пет битних услова. 'авести их"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  (,-

  182. # кости трупа спадају"

   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ )

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  72/131

  0B0. 'абројати предности вештачког осемењавања"

   _______________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

  )

  18. 'авести врсте дезинфекције према времену појаве болести"

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

  )

  У следећим задацима уредите и "о%ежите "о!мо%е "рема за'те%у

  0B*. Поре%ати по анатомском редоследу почев од усне дупље 6+\V7 органе за варење коднепре!ивара"

  3дрело

  3елудац

  Aмар 6анални отвор7

  #сна дупља

  Gедњак 

  Yрева 6танко и дебело7

  (

  184. а леве старне су расе а са десне конституције. Поред назива конституције уписатиброј расе која јој припада.

  1. Примитивне расе 6подолац7Dина конституција

  2. Племените расе 6холштајн\фризјско7 8руба конституција

  0. Прелазне расе 6дома$е шарено7 Xимфатична конституција

  2. Племените расе 6шортхорн7 на!на конституција

  (

  186. а леве стране дате су групе хранива, а са десне називи хранива. Поред називахранива уписати број групе хранива којој припада.

  +. очна хранива9екиње

  /. поредни производи индустрије точна репа

  0. ува хранива ено

  4. оренасто кртоласта хранива елена хранива

  (

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  73/131

  0B@. а леве стране су дати називи кости, а са десне делови скелета. Поред назива деласкелета уписати број кости која му припада. :сти одговор мо!е бити кориш$ен вишепута.

  (,-

  188.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  74/131

  2)0. а леве стране су дати системи органа, а са десне органи. Поред назива органауписати број система које му припадају"

  уби

  Hураг

  1. истем органа за дисање Плу$а/. истем органа за варење Gајник 

  0. истем органа за

  размно!авање 9атерица

  Gедњак 

  Душник 

  &естис

  .

  /. а леве стране наведене су дома$е !ивотиње, а са десне начини обеле!авања !ивотиња. Поред назива начина обеле!авања уписати бројеве !ивотиња којиманачини обеле!авања припадају. :сти одговор мо!е бити кориш$ен више пута.

  +.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  75/131

  2)>. а леве стране су категорије дома$их !ивотиња, а са десне телесна маса. 'а линијииспред телесне масе уписати број дома$е !ивотиње којој одговара та телесна маса.

  +. &еле при ро%ењу *)) EF

  /. тарија товна јунад око /EF0. окошка лаке расе 2) EF

  2. 'азимица >)\B)EF

  -

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  76/131

  /О0О/РИВРЕ*НА ТЕХНИ1А У СТО7АРСТВУ

  У следећим задацима заокружите ро! ис"ред траже#о$ од$о%ора

  2)@.

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  77/131

  2+*. По конструкцији пулсатори могу бити"

  +. липни/. -отациони

  3. qлектромагнетни

  2. упчасти

  &

  $4. Покретни делови апарата за резање осцилаторних травокосачица су"

  1. Прсти са противре!у$им плочицама/. 'о!

  3. 8лава косе2. 8реда

  &

  $6. Делови сила!ног комбајна су"

  +. 9еханизам за транспорт биљне масе

  /. 9еханизам за гњечење биљне масе0. 9еханизам за сабијање уситњене сила!не масе2. ечка*. (ентилаторV. Дозатор

  &,-

  $7. Делови ротационе косачице су"

  +. Дискови/. Противре!у$е плоче0. 9еханизам ексцентра2. аокретљиви но!еви

  *. &ањирасто\конусни зупчанициV. 8лава косе

  &,-

  $8. Предности млинова чеки$ара на остале типове млинова су"

  +. 9ањи број обртаја/. (е$и капацитет0. 9аса се мање загрева2. 9ања потрошња енергије

  (

  2/. бијеност бала код пресе високог притиска подешава се"

  1. тезањем или отпуштањем опруга на излазном делу канала за бале2. Променом радне брзине

  3. Променом броја обртаја прикључног вратила трактора

  4. Проширивањем или смањивањем излазног канала за бале

  (

  *о"у#ите следеће ре+е#ице и таеле

  2/+. а механички третман покошене масе користе се два типа уре%аја и то

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCC и CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.&

  ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂВА!Е О"РАЗОВА!А ВАСП#А!А$ентар %а &тр'чно о(ра%ова)е и о(ра%ова)е одра&лих

 • 8/16/2019 Poljoprivredni tehnicar

  78/131

  2//. Приликом везивања бале квадратног облика клип пресе се кре$е

   CCCCCCCCCCCCCCCC бали а игле доводе канап пролазе$и кроз узду!не отворе на

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

  &

  21. од припреме сена!е користимо пресе које праве бале CCCCCCCCCCCCC облика инакон тога се бале обла!у CCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

  &

  2. # дехидраторима се маса суши помо$у вру$ег вазду�