Transcript
Page 1: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

Plemenski rječnik ličko-krbavske županije. Po službenim podacima krajem 1915. godine

SASTAVIO R A D O S L A V M . G R U J I Ć .

Glavna snaga hrvatskoga naroda stanovala je već ori velike seobe između Gvozda i Cetine, dakle u današnjoj ličko-krbavskoj županiji i sjevernoj Dalmaciji. Taj narod bio je tada podijeljen na više genetičkih plemena, koja su se'brzo izmiješala i provela proces stapanja sa tamošnjim starijim stanovništvom ilirsko-romanskoga, avarskoga i slavenskoga porijekla. Tako, s tijekom vijekova, postade od njih jedan etnografički narod, koji je počeo pokazivati već lijepe znakove kulturnoga progresa. Ali, 1527. g. zauzeše Turci gotovo sve te krajeve i iz osnova poremetiše tijek narodnoga života. Tada je znatno izmijenjeno i stanovništvo ove zemlje. Jedan dio Hrvata, naročito odličnije porodice, ukloniše se pred Turcima na ostrva i u sjeverozapadne krajeve — podalje od domašaja turskoga. Drugi dio zarobili su Turci i kao nepouzdan elemenat na Krajini odveli na spahiluke u unutrašnjost zemlje svoje. A na opustjela ognjišta njihova preselili su Turci svoje starije kmetove — ponajviše pravoslavne Srbe — iz raznih krajeva svoga prostranog carstva. Ovi doseljenici bili su u glavnom iste krvi i jezika sa Hrvatima, ali druge vjere, što je u ono doba mnogo značilo, te su zato pouzdaniji činili se Turcima. . . Tek treći dio Hrvata ostao je na ognjištima svojim u ovim zemljama. Ovaj je dio preživio-ubrzo nov proces miješanja i stapanja sa brojnijim doseljenicima. A taj proces, ovom prilikom, izvršio se mnogo brže. Eazlike su bile samo neke manje dijalektičke i etničke osobine; a vjera nije mnogo smetala, jer se i jednima i drugima vršilo bogosluženje slavenskim, jezikom. Otud se i moglo dogoditi, da je na pr. senjski biskup Sebastijan Glavinić, kada je 1696. g. obilazio Liku i Krbavu, našao čak u Kosinju i poslije 10 godina, kako su Turci otud izgnani, da „kaluger seu Eascianus paroehus" Nikola Uzelac vrši vjerske dužnosti i vodi duhovni nadzor nesamo nad pravoslavnima, nego i nad katolicima („obit hic munus pastoris, Schismaticis et Oatholicis

ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. XXI. 1 8

Page 2: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

274 R. GRUJIC, (2)

remedia salutis suppeditans." (B. Lopašić : Spomenici hrvatske Krajine, III. 51). — Ovo miješanje i stapanje Hrvata i Srba zaslužuje naročitu studiju, koja će nam pokazati vrlo zanimljive, nove i poučne rezultate.

Tako je već u XVI. vijeku znatno izmijenjeno stanovništvo ovih zemalja. A s tijekom XVII. i XVIII. vijeka nove migracije, u zemlju i van nje, još većma izmijeniše antropogeografske osobine tih krajeva. Pa ipak su Lika i Krbava, više nego i jedan drugi kraj Hrvatske i Slavonije, očuvale čisti narodni karakter tako, da od 204.000 stanovnika jedva i 0 -01% pripada drugim narodnostima.

U nauci je već utvrđena činjenica, da migracije i porijeklo stanovništva imaju najveći značaj medu antropogeografskim problemima. Tu je danas polazna točka za sve studije o narodima. Bez te osnove nije moguće valjano naučno proučavanje soeiologičkih, etnografičkih i psihologičkih problema. A rezultati tih studija o migracijama i porijeklu stanovništva bit će od vanređne koristi, jer će nam objasniti nesamo mnoge antropogeografičke probleme, nego i rasprostranjen)e svih etnografičkih pojava, dijalekata i psihičkih osobina; a znatno će pomoći i razjašnjavanje antropologičkih mjerenja i promatranja o kom-pleksijama, kad ova preduzeta budu. Tada tek moći će nam biti razumljivije i jasnije mnoge pojafe iz naše novije historije i novoga socijalnog života. . .

Sva ova i druga slična meditiram'a izazvala su me, kada sam se silom prilika našao u Lici, da tom budućem vrlo važnom naučnom radu o narodu našem i sam pridonesem svoju >leptu, te pomognem položiti što zdraviji osnov svima daljim'* specijalnim istraživanjima i studijama u tom pravcu.

Prama statističkim podacima od 1910. godine znali smo, da u ličko-krbavskoj županiji ^stanuje 203.973 građanskih stanovnika u 34.308 zgrada za stanovanje. Ali, sve do sada, nismo znali, kojim plemenima ili rodovima pripada to stanovništvo. Tu prazninu naumio sam ovim radom da popunim. — Pri tom sam uzeo za princip, da vodim-računa samo o onim porodicama, koje imaju svoje posjede i kuće u ovoj županiji, te u njoj zaista stalno borave. Činovnike, trgovce? obrtnike i druge, koji nemaju ovdje posjeda ni kuće, nisam uzeo u obzir, jer bez toga nema dovoljno kriterija, da se njihov boravak u ovoj županiji označi kao stalan. Osim toga, za te porodice može se uvijek i lako doznati iz različnih stručnih „Imenika", koji se često štampaju.

Page 3: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

/ 3 ) PLEMENSKI КЈКСЛЧК LIČKO-KRBAVSKR ŽUPANIJE. - . 2 7 5

U prvi mah mislio sam. da ću za ovaj pothvat najtočnije podatke naći u gruntovnici. Ali sam se brzo uvjerio, da naše gruntovnice, bar za sada. nijesu dovoljno pouzdano vrelo za takovu vrstu rada. Slutio sam, da bi mi finansijsko ravnateljstvo moglo pružiti mnogo pouzdaniju građu. I nisam se prevario. Tu se, radi 'državnih poreznih interesa, u odličnom i preglednom redu vođi točan popis svega stanovništva u županiji i argusovim "očima pazi na sve promjene u stvari posjeda kuća i zemalja. E e gi s tr i k u ćar i n e pružaju nam imena i prezimena sviju vlasnika kuća po pojedinim poreznim općinama, po selima, pa često i po zaseocima; a r e g i s t r i t e c i v a r i n e I. i 11. razreda daju nam imena i prezimena sviju stanovnika iznad

. 16 godina tako. da tu imamo i sve sluge i sluškinje u popisu. Zato sam ta dva registra i uzeo za osnovu svoga rada, te po njima sastavio ovaj pl e m e n s k i r j e č n i k . A da to izvedeni, valjalo mi je. iz po-menutih registara ispisati 34.612 ceduljica, jer upravo toliko ima p o r o d i c a , koje stalno borave u Lici i Krbavi. Kao dalji rezultat rada moglo se ustanoviti, da u 1.041-om nastanjenom mjestu (2 građa, 2 trgovišta, 312 sela i 725 zaselaka i drugih prebivališta)' ove županije boravi stalno najmanje 1.600 plemena, — ako po današnjem shvatanju narodnom ovoga kraja svako prezime označava osobito ple-

1 Međutim nesumnjivo je, da će plemena biti i više, jer je po-

1 Pod plemenom narod naš razumijeva —• bar u Lici, Krbavi i sjevernoj Dalmaciji — sve one porodice, koje imaju jednako prezime i j)održavaju tradiciju, da potječu iz jedne kuće. Pravoslavni imaju za to još jedan jak kriterij — zajedničko krsno ime. Takovi vele, da su rod, rođaci, plemenHaci. Broj porodica nije odlučan. —• Tako i Vladimir A r d a l i ć , opisujući Bukovicu u sjevernoj Dalmaciji, veli: da selo sastoji iz kuća ili vamilija (koratä) —• dimova. „Vamilije" istoga prezimena sačinjavaju pleme; „a svako pleme, pa bile i dvije kuće, zovu varošom, a to još ako su osamljene". Zatim nabraja sva prezimena u Đevrskama i veli: „Plemena u ovom selu ima 28, a to su: Arda-lići, Baljkovići, Berići, Bilići i t. d." (Zbornik za nar. život i običaje IV. 196).

Prema tome i prezimena, što ih u ovom rječniku alfabetičkim redom privodim, zaista su plemenski nazivi. —- Neki su od njih vrlo stari — još iz vremena prije Turaka; drugi su postali za vrijeme Turaka, a najmlađi su utvrđeni većinom za prvih državnih popisa naroda poslije oslobođenja. U selima, gdje ima više porodica jednoga plemena, više su u običaju porodični nazivi — postali obično po ličnom imenu ili nadimku bivšega ili sadašnjeg porodičnog starješine. Zato se često i čuje: „iz pisma1' (po plemenu) zovu se na pr. Star-Čevići, a mi im rečemo (po porodici) Petrići, i t. d. — Takove porodične nazive, za neka sela, privodim u prilogu pod br. II,

Page 4: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

•2'76 R. GRUJIĆ, (4)

uzdano, da i u Lici i Krbavi, kao i po drugim krajevima našim. mnoge -porodice iz različnih plemena nose jednako prezime. To se najčešće događa kod patronimičkih, a onda i kod apelativnih topičkih prezimena.

Najjače pleme ima 319 porodica, a mnoga su plemena zastupana samo s jednom ili s nekoliko porodica. Zato, izumiranje ili nestajanje pojedinih plemena zbiva se i danas dosta često u Lici i Krbavi. Mnoga od tih izumrlih ili raseljenih plemena ostavila su trag* svoga boravka u ovim krajevima u različnim topografičkim nazivima zemalja, koje su nekad njima pripadale, i u nadimcima ili pridjevcima (prišvareima) onih porodica, koje su ženidbom ili kojim drugim putem .naslijedile njihove kuće i zemlje. — Kao primjer jednoga i drugog slučaja iznijet ću u prilogu I. p o p i s plemena i z u m r l i h u g o s p i ć k o m k o t a r u , za koja znamo na osnovi topografićkih naziva toga kotara: a u prilogu II. p o p i s n a d i m a k a p o j e d i n i h p o r o d i c a r a z n i h r a z g r a n a t i h plemena u L i c i i K r b a v i -—• Prvi je popis potpun, a ovaj drugi nije to ni izdaleka, te mi je namjera s njime samo to, da upozorim na tu vrlo važnu činjenicu, kojoj, pri specijaliziranju nauke o plemenima našim, valja prikloniti naročitu pažnju.

Snaga današnjih plemena u Lici i Krbavi, prema stanju kra-j e m 1915. godine, može se statistički u glavnom ovako prikazati: 2 plemena sa preko 300 porodica (Uzelci — 319 i Eukavine — 301); 8 plemena sa preko 200 porodica (Tomljanoviei i Tomljenovići — 288, Prpići — 287, Eadakovići — 270, Babici — 263, Kneževići — 234, Vukelići — 227, Perkovići — 210 i Obradovići — 206): 51 pleme sa preko 100 porodica (Kovaeevići — 195, Oreškovići —• 188, Sertići — 187, Devčići —- 185, Pavičići — 178, Popovići — 178, Došeni — 166, Starčevići — 163, Mesići — 160. Medici — 159, Krznarici — 153, Mandići — 153, Pavelići — 152 i t . d.); 150 plemena sa preko 50 porodica (Dujmovići — 98, Milinkovići — 97, Vukovići, Smiljanići i Eogići — po 96, Diklići — 95, Bobici — 93, Ilici — 92, Vujnovići i Pejinovići — po 91, Ivan-čevići i Zorići — po 90 i t. d.); a svako od ostalih 1389 plemena ima manje od 50, često i samo 1 porodicu.

Čistoća našega narodnog elementa u Lici i Krbavi vidi se već i po plemenskim nazivima ili porodičnim prezimenima. — Tako upada u oči, da od 1600, prezimena jedva nešto preko dvije stotine nosi jasne znakove stranoga porijekla; pa i tu nismo uvijek sigurni, da je to pleme zaista stranoga porijekla. Navest ću samo jedan karakte-

Page 5: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 5 ) PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 2 7 7

rističan primjer. U" selima Lički Novi i Oštra živi 11 kuća jednoga plemena, koje se danas u poreznim i drugim službenim spisima, pa i u župnim maticama, naziva Majerović. Međutim, još u gruntovnim spisima od 1883., a u narodu i danas, zovu se oni Marojevići, što

je postalo od imena Maroje, — kao Bogoje, Miloje i t. d. Iz toga plemena bio je i znameniti kapetan lički Ivan barun Maroevic, koji se 1809. god. odlikovao u borbi s Francuzima po Lici (M. pl. Vojnovirh — M. Spicer: Bojevi u Lici, u ostaloj Hrvatskoj i Dalmaciji 1809. Zagreb 1907. Str. 43). Karakteristično je, da je u gruntovnim knjigama u doba razvojačenja Krajine samo po jedna kuca u svakom selu nosila ime Majerović. dok je drugih devet nazivano, kako narod veli, i „u pismu" Marojević; a poslije razvojačenja Krajine sve se kuće, bar „u pismu" pretvoriše u Majeroviće. Poznat mi je sličan slučaj i u bjelovarsko-križevačkoj županiji, samo s tom razlikom, što je tamo negdje u XVIII. vijeku jedna kuća Vidovića u graničarskoj kancelariji postala Pajtović (Veit .= Vid, Vitus), pa se i danas tako piše.

Sudeći po prezimenima, jedva da ima i 100 plemena, za koja •se može pouzdano ustanoviti da su p o r i j e k l o m iz K r a n j s k e . Takova su na pr. Adamek. Bađžek, Castek, Furlan. Gajer. Golik, Holub, Kocian, Kvaternik. Muhar, Papeš, Premuž, Eožman, Slipogar, Spehar, Stajdohar, Svegar, Vidmar, Zafran, Zagar i druga. Sva su u glavnom nastanjena u Otočcu, Brinju, Kosinj"u, Jezeranima, Udbini, Pazarištu. Lovincu i oko njih. T a l i j a n s k o g a porijekla ima nekoliko plemena u Senju i drugim primorskim mjestima. Takovi svi na pr. Angiolichio, Barbiani, Galiaci, Eivosechi, Eubelli, Scarpa i dr. N j e m a č k o g a porijekla ima nešto više plemena. To su ponajviše potomci onih Nijemaca, što su od XVI.—XVIII. vijeka služili kao njemačka posada u Senju i drugim većim krajiškim mjestima. Zato . i danas sretamo im potomke mahom u tim i okolnim mjestima (Senj. Otočac, Brinje, Brlog, Gospić). Takovi su na pr. Brolich, Fröhlieh, Grtinhut. Helman, Kajfeš, Knoll, Lasman, Ostrman, Pacher, Podnar. Portnar, Eauch, Ritz i t. d. Među ovima najjače je pleme Podnar ili Portnar, koje broji 36 zadružnih kuća u Kuterevu kod Otočca, u G. Kosinju, Mušaluku i Kaluđerovcu kod Perušića. To su nesumnjivo potomci njemačke porodice Portner, kojima se pojedini predstavnici već od prve polovine XVII. vijeka javlj.aju u historiji naroda našega, kao vojni zapovjednici i niži časnici u Otočcu, Senju i Bilaju (v. R. Lopašić: Spomenici hrvatske Krajine II. 245, 271. 307 i d. III-202, 219. 282, 306 i d.). Za nekoliko porodica živi predanje, da su

Page 6: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

278 R. GRUJIĆ, (6)--

f r a n c u s k o g a porijekla. To su Francuzi, koji su poslije 1818-zaostali u Lici. Njima pripada 1 porodica Armada u Vel. Popini i 1 por. Auriautz u Gračacu, pa možda još Markeza u Ličkom Petrovu selu i neke druge. A porodica Atanasić u Senju nesumnjivo je g г č ko g a porijekla. — I sve te narodnosti zajedno jedva ' da su zastupane sa 70 plemena u Lici i Krbavi. Još nam je ostalo da spomenemo oka 30 plemena, koja potječu od p 0 k r š t e n i h T u r a k a, pa da tako pobrojimo u glavnom sve poznate nam narodnosti, koje imaju svojih predstavnika u Lici. Ta su plemena najviše naseljena oko Perušića i Novoga, pa ponešto u Gospiću, Barletama i Udbini, Donjem Lapcu i oko Brinja i Jezerana, To su: Alići, Alivojvodići, Amančići. Amići, Arbanasi, Asančaići, Asići, Bašani, Bašići, Beširi, Beširevići, Dura-kovići, Durbešići, Demići, Ernauti. Hećimovići, Jengići, Kasumovići, Kozliće, Kurteši, Muići, Murati, Murgići, Mušici, Ojurovići, Osmano-vići, Seferagići, Sabani, Sabici, Sajnovići, Svetici, Serići, Uremovići i drugi. Medu njima najjače je pleme Hećimovića oko Perušića, koje broji danas 118 porodica. — Ali. nema sumnje, đa i među ovima. mnogi potječu od slavenske krvi. . .

Ovaj plemenski rječnik uvjerit će nas dalje, da se u ličko-krbav-skoj županiji, a naročito u Lici, očuvalo mnogo više starih hrvatskih plemena, negoli se do sada mislilo. Gotovo sva odlićnija stara hrvatska plemena imaju i danas svojih potomaka u Lici, — Ja ću navesti samo nekoliko primjera, da se vidi, đa. ova misao ima osnova.

Danas ima od plemena Dogan 11 kuća u Bukovcu kod Perušića, na Udbini i u Gospiću. A u jednoj ispravi od 1248. god. po-minje se, da je tada hrvatsko pleme Doganich živjelo, uz druga tri plemena, na otoku Krku (Arkiv za povjesnicu Jugoslav I. 55). Pleme Bačić broji danas u Lici 16 kuća. Potječu od Trnovca kod Gospića, gdje ih danas ima još tri kuće. te su poslije izgnanstva Turaka iz Like preseljeni u Lovinac i okolna mjesta, gdje ih danas ima 1Б kuća. Nesumnjivo je, da ovi potječu od znamenitoga hrvatskog plemena Mogorovića, te su i prije Turaka stanovali blizu Trnovca, gdje ih i danas ima. Tako na pr. 1497. god. pominje se u Lici Jakov Bačić od Zdralić i Matijaš Zdralić iz plemena Mogorovića; a zatim, povodac Ivan Bačić, ki ima svoj grad (Kukuljević: Acta croatica, 166—168, i Surmiri: Hrvatski spomenici, 406).-U blizini Trnovca i danas se jedan potočić i čitav kraj prema Ličkom Novom naziva Ždralovac; a današnji trnovaćki Račići bez sumnje su potomci porn en u toga Jakova Račića od Zdralić iz XV". vijeka, koji je u istoj okolici stanovao. Nije bez značaja i to. što pouzdano znamo, đa je-

Page 7: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 7 ) . PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 2 7 9

Castrum Bacich bio u Podgorjii, na putu iz Obrovca u Karlobag; (Vjesnik hrv. arheol. društva. Nova serija VI. 6), jer je to mjesto upravo.prema Trnovcu s druge strane Velebita. Od plemena Mogo-rovića nesumnjivo su i Draškovići, a možda i Orlovići, Slaclojevići, Slavkovići i drugi. — Draskovića ima danas .20 kuća — 17 u Kosinju, a 3 u Baduču. To su potomci onih plemenitih ljudi Draskovića, koji su u blizini današnjega Kosinja, na svom imanju na Građeini, podigli Pavlinima manastir i crkvu Sv. Marije 1490. godine (Surmin: Hrv. spom. 343—349). Na sličnim osnovima zaključujem, da pleme Kacića živi još i danas u Lici u plemenima Tvrdiniea, Toljena, Zivkovića, Markovića, Žarko vica i drugih; a pleme Subića u današnjim plemenima Banica, Borića, Bogića i Eogovića, Ugrina i Obradovića, pa možda i Budisavljevića i Butkovića.'—• Za pleme Pohmijevića, od kogu se danas nalaze samo 2 kuće u Starom gradu kod Jablanca, nesumnjivo je, da potječu od Miklouša Pohmajevića, porlralaba u Gackom kod Otočca 1466. god. Nešto docnije (1487) pominje se sudac Poh-majević u Buškoj župi (Surmin: Hrv. spom. 266 i 328—9); a 1698. godine pominje se Ive Pohmaievich među senjskim Uskocima (R. Lopašić : Spomenici hrv. Krajine III. 119). Pleme Novakovića u Zalužnici, danas ima 4 kuće, možda potječe od Pavla Novakovića. gospodara Östrvice kod Gospića; jer je njemu 1408. godine Nikola IV. Frankapan dao, u zamjenu za Ostrvicu, zemlje oko Zalužnice i Sinca (villa Zalug i villa Z3rnacz — Vjesnik hrv. arh. društva VI. 12)* Dešiča i Besića ima danas 17 kuća, a najviše oko Jablanca. To su svakako Poljičani, koji se pominju i u poljičkom statutu, ali su već, davno prije Turaka naselili i Liku. Tako se 1468. godine pominje „plemenit človik Grgur Dešić", koji tada đržaše „Kut'nane" kod Otočca (Surmin: Hrv. spom. 313—314). Perušići, od kojih danas ima samo 1 kuća, i to u Prijeboju kod Ličkoga Petrova sela, bit će, po svoj prilici, potomci odličnoga plemena Perušića. koje je imalo, svoj grad u Lici (Stari Perušić), a pominje se još i 1502 (Vjesnik III. 54—55) u - starim ispravama. . .

Na sličan način i još mnogo pouzdanije, prema obilju do sada objelodanjene historičke građe, moglo bi se odrediti za vrlo mnoga plemena u Lici i Krbavi, da potječu od starih tamošnjih stanovnika iz vremena prije Turaka. No razumije se, da će pri tom valjati biti vrlo oprezan, jer su mogli i mnogi doseljenici iz istočnih i južnih krajeva naših donijeti ista prezimena u Liku, kakova su negda nosila izumrla ili raseljena stara hrvatska lička plemena.

Page 8: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

280 R. GllUJIĆ, (8)

Upada u oči, đa su danas u Lici i Krbavi znatno više rasprostranjena i porodicama mnogobrojnija ona plemena, za koja pouzdano znamo da su se doselila ovamo za vrijeme Turaka, pa i docnije, nego ona, za koja s pravom možemo pretpostaviti da su potekla od starosjedilaca. Tako je na pr. najraširenije pleme Uzelaea. Središte mu je oko Metka (7.1 kuca), ako ne možda selo Ondić kod Udbine, gdje ih ima najednom mjestu 49 kuća. A odatle se raširilo po cijeloj liČko-krbavskoj županiji, te ih ima 819 kuća u 29 sela. 0 tom plemenu, međutim, ne znamo ništa iz vremena prije Turaka, te se po svoj prilici za Turaka naselilo u Liku. A prve historieke vijesti o tom plemenu imamo tek iz 1696. godine u Kosinju (Lopašić: Sponi, hrv. Kraj. III. 51). "Drugo najraširenije pleme jesu Rukavine. Njih ima u glavnom tri grupe. Najjača je ona oko Perušića i Trnovca kod Gospića (120 kuća), zatim ona u Vlaškom Polju i oko Brloga i Pa-zarišta (107 kuća), pa najposlije ona oko Sv. Jurja u Podgorju (47 kuća). Od tih grupa odijelile su se manje.grupe i nastanile oko Sv. Boka i na Kordunu oko Ličkoga Petrova sela. Za to pleme imamo podataka takođe tek iz vremena pred izgon Turaka iz Like i Krbave. Tako se na pr. oko 1683. godine pominje knez Jerko Eukavina od Bažanca, koji se u to doba preselio u Pođgorje (Rad. Lopašić: Dva hrvatska junaka, 36). A vrlo je vjerojatno, da je to jako pleme prije toga rašireno bilo po sjevernoj Dalmaciji i otocima. Naime, jedan dio trnovačkih i perušićkih Eukavina dobio je oko polovine XVIII. vijeka plemstvo sa predikatom od Ljubačkoga (de Liebstadt). Ljubačko je mjesto u zaljevu Ljube više Nina u Dalmaciji: a južno od njega i danas jedan zaselak nosi ime Eukavina. Ona se grupa u Vlaškom Polju i oko Brloga i Pazarišta preselila po svoj prilici s otoka Paga, gdje o njihovu boravku svjedoči također jedan zaselak s imenom Eukavine. Neke porodice toga plemena imaju također plemstvo, ali s predikatom de Morgenstern1.

1 Nedavno sam dobio jedan rukopis iz XVIII, vijeka, koji nam priča tradiciju o plemenu llukavina. Rukopis nosi natpis S tan imbaum-i veli se u njemu, đa je sačinjen po bilješkama Ilije Rukavine, koji je umr'p 1796. god. Po toj tradiciji Rukavine i još dvanaest drugih ličkih plemena vodi svoje porijeklo od Grgura Vladimir ovića, nazvanoga Rukavina, vlastelina sa Neretve, koji je poslije pada Bosne (1463. g.) sa svojom porodicom prebjegao u Dalmaciju. Tu je imao sedam sinova. — Kasnije dopade u tursko ropstvo, primi muhamedov-stvo i oženi se udovicom Ogreševića iz Livna u Hercegovini. 8 njom je imao tri sina muhamedovca, kojima tradicija ne zna imena. A kada se jednom prilikom vratio svojoj prvoj ženi u Dalmaciju, — pa ne

Page 9: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 9 ) PMUffiNSKl RJEČNIK ТЛСКО-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 2 8 1

U lieko-krbavskoj županiji živi danas i znatan broj potomaka starih s e n j s k i h U s k o k a . Među njima je najjače pleme Tomlje-novića, koji se pišu još i Tomljanovici. Njih ima 288 kuca, ponajviše su Primorci, a glavno im je stanište Krivi Put u blizini Senja. Prve historičke podatke o tom plemenu • sretamo tek 1698. godine medu senjskim Uskocima (Lopašić: Spom. hrv; Krajine III. 119). Za njima su Radakovići. Ima ih 270 kuća. Pomniju se kao Senjani 1698: i 1706; (ibid. 119 i 243); a 1730. jedan je porkulab Srednje Gore, drugi knez Bruvna i treći parkulab Mogorića (ibid. 343). Dujmovića ima danas 98 kuća, a pominju se već 1540. u Senju (ibid. 392) i najposlije 1658. u Otočcu (ibid. II. 300). Tintora ima danas samo б kuća. Za njih se drži da su doselili u Senj već poslije 1537. godine, kada je Klis pao u turske ' ruke; ali tek 1720. dobili su u Senju građanska prava (Starine XVII. 75). Profesoru M. Magdiću nije bilo poznato, da li je još tko od toga »plemena u životu (ibid. str. 751). Međutim, jedna porodica Tintora živi i danas u Otočcu, a četiri u Gračacu: uz to, u sjeveroistočnoj Dalmaciji, prema Zrmanji, postoji zaselak Tintori i t. d. Od starih senjskih Uskoka danas ima vrlo malo potomaka u Senju. Ali plemena njihova nisu izumrla; ona su samo rasturena ponajviše po ličko-krbavskoj i moclruško-riječkoj županiji. —-Plemenski i topografički rječnici tih županija upoznat će nas više i sa sudbinom tih plemena. . .

hoteći ostaviti muhamedovstvo naumio bješe da se povrati u Tursku, — ubi ga njegov najstariji sin Vulcelja. Tradicija dalje priča, da je •od toga Vukelje postalo pleme Vukelića u Sv. Jiirju i Kosinju, pa Biondića u Melnicama; od drugoga Grgurova sina Miloša postadoše: Rukavine u Brlogu. Perušiću i Pazarištu, pa Baćići u Podgorju; od trećega sina Drar/ića razvilo se pleme: Rukavina u Kažancu i Trnovcu, pa Bobica—Rukavina д Pazarištu, Glavaša u Jablaneu7 Bevandića, u Trnovcu i Drac/icevića u Jablancu, Gračacu i Sv. Petru (Bruvnu): četvrti sin Marko bješe rodonaČelnik plemena Rončevića u Jaseniei u Dalmaciji, Mihića u Metku, pa Rukavina u Sv. Roku i Teresionopolu ; peti sin Ivan razvio je samo pleme Žalovića u Vukšiću: šesti Nikola razvi Rukavine na Pagu i ostalim otocima, koji izumriješe početkom XIX. vijeka: a od sedmoga sina Blaža razvilo se pleme Blaževića u Sv. Mihailu (Lovincu) i Vraniku, pa Miškiilina u Sv. Jurju, Smiljanu i Bužimu. — Ovo predanje, premda po svoj prilici u mnogom nije točno, ipak nam može da posluži kao lijep primjer: kako se iz jedne porodice, s tijekom dva i po vijeka, postepenim razgranjivanjem razviše mnoga plemena. A tom razgranjivanju u plemena učinjen je kraj koncem XVII. vijeka, kada Lika i Krbava dođoše pod vlast austrijsku, koja je zabranila porodicama mijenjanje plemenskih naziva i utvrdila stalna prezimena za sve potomke njihove.

Page 10: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

282 v . K,..GRUJIĆ, . , . . 10)

I za mnoga druga plemena naći će se historieki podaci, koji će nam osvijetliti -prošlost njihovu i pružiti dovoljno osnova, da odredimo porijeklo njihovo. Tako, na pr,.,za pleme Prpića, koje se snažno raširilo po,.Senjskom primorju i Velebitu pa i dalje, možemo odrediti da pripada Krmpoćanima. Još god. 1680. pišu Senjani Marku Prpiću „knezu krmpotskomu" (Lopašić: Spom. hrv. Kraj. II. 369); a specijalna karta bilježi u sjeverozapadnoj Dalmaciji, istočno od zaljeva Ljube, zaselak Prpić i t. d.

Za proučavanje m i g r a c i j a naroda našega bit će nam plemenski rječnici od velike koristi. — Kada budemo imali takove rječnike sviju županija i uopće sviju krajeva naših, moći ćemo sastaviti pregledan rječnik sviju plemena naroda našega.,, s historiekim i drugim podacima o njima. Primjera radi navest ću samo, da je pleme Ogri-zovića, koje se u lićko-krbavskoj županiji nalazi nastanjeno oko Brloga, samo, jedan ogranak velikoga plemena Ogrizovića iz županije modru-ško-rijecke, gdje su glavna središta toga plemena oko Primišlja i Plaškoga. Pored drugoga, uvjerava nas o plemenskoj zajednici njihovoj, i ta okolnost, što svi slave isto krsno ime — Sv. Ignjatija (20. decembra). Tako je i s plemenom Munjas, nastanjenim oko Kosinja. To je ogranak plemena, kome je središte u Gornjim Dubravama kod Ogulina. Svi slave Sv. Đurđa kao krsno ime (23. aprila). Uopće, vrlo je veliki broj plemena ličko-krbavske županije, koja imaju svoja stabla ili ogranke u modruško-riječkoj županiji. Samo pri letimičnom pregledu poznatih mi topografičkih naziva susjednih općina mogao sam odrediti, da su u takovom odnošaju 4(3 plemena iz općine Primislje (Slunj); 45 iz općine Plaški; 18 iz općine Dubrave (Ogulin); 13 Josipclol (Ogulin); 12 Komorske Moraviee (Vrbovsko); 11 Bosiljevo (Vrbovsko); 16 Modruš; 9 Gomirje (Ogulin); 10 Drežnica (Ogulin); 8 Sušak: 7. Crikvenica; 9 Drvenik (Crikvenica); 5 Čabar; 14 Sošice (Jastrebarsko) i t. đ. i t. d.: a nema sumnje, da ih ima i mnogo više. Nesumnjivo je, isto tako, da se mnoga ličko-krbavska plemena pružaju u sjevernu Dalmaciju i zapadnu Bosnu, ili odande vode svoje porijeklo. A historieki spomenici uvjeravaju nas, da u Lici i Krbavi ima dosta plemena i iz drugih, udaljenijih, krajeva Balkanskoga poluotoka, Ovaj rječnik pomoći će nam, da to detaljnije ispitamo i pouzdanije utvrdimo. On će nam još pomoći, da potanko proučimo i vrlo-zanimljive unutrašnje migracije pojedinih porodica, od najstarijih vremena, do danas; te da ustanovimo ekspanzivnu snagu i druga svojstva različnih plemena. . .

Page 11: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 1 1 ) PLEMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 2 8 $ .

• No, ođ naročitog interesa bit će i proučavanje i s e l j a v a n j a . Ličana i Krbavaca u druge krajeve; -jer davno već leti poslovica: „Lika sav'svijet naseli, a sebe ne raseli!" — Ovo je pitanje stim važnije, što znamo, da broj stanovništva u Meko-krbavskoj županiji već dva decenija znatno opada. Tako je, po statističkom računu od 1900. godine bilo 208.163, a od 1910. samo 203.973 građanskih stanovnika. A daje opadanje u ovom deceniju još veće dimenzije zauzelo, uvjeravaju nas mnoge puste. t. zv. vakantne kuće, što ih vrlo često sretamo putujući kroz Liku ili zagledajući u registre kućarine pojedinih poreznih općina. Navest ću za tu žalosnu okolnost samo nekoliko primjera,, da svratim pažnju i na tu stranu. Tako na pn 1915. godine .bješe u Beibifiu Potoku kod Vrhovina 39 Yakantnih kuća, a 281 nastanjena; u Mekinjaru (Udbina) 52 puste i 213 nastanjenih: u Podlapcu (Udbina) — 97 pustih i 344 nastanjene; u Srednjoj Gon (Udbina) — 30 pustih i 154 nastanjene; u Švrackovu selu (Udbina) — 46 pustih i 182 nastanjene; U' Turjanskom (Korenica) — 40 pustih i 143 nastanjene i t. d. Ove su kuće opustjele ponajviše zbog seobe u Bosnu. Slavoniju i bjekrvarsko-križevačlra županiju, a i radi odlaska u Ameriku. Eijetko je koja kuća ostala pusta zbog toga, što je gospodar podigao novu kuću na drugom mjestu u istom selu, pa ovu još nije dospio da razori ili je ostavio vremenu, da ono to učini. S tim velikim iseljavanjem nestale su u Lici i Krbavi nesamo. mnoge porodice, nego i čitava plemena; a uz to se stalno vrši i prirodno izumiranje mnogih malih plemena i rodova, koji su ovdje često samo s jednom porodicom zastupani. — Zato je pojava ovakovih rječnika, držim, još nužnija i poželjnija.

Zanimljiva će studija biti i e ti m o 1 o gi č k o proučavanje plemenskih naziva ili prezimena. Velika većina su pa t r om i ci. Ovi su postali od krštenih imena, diminutiva, augmentativa i hipokoristika. Zato. u prilogu III. i IV., iznosim popis svih tih imena koja su danas u običaju u Lici i Krbavi. Za ta imena saznao sam što ođ mojih đaka i drugih, a što iz registara tecivarine I. i II. razreda, gdje su unesena i imena sviju stanovnika iznad J6 godina. —• T o p i -č k i h apelativnih imena znatno je manje. Takova su: Bairjae, Banja-nin. Bjelajac, Buđimlija, Cetina, Cetinjanin, Dubravac. Dubravčić, Drenovac, Ergarac, Furlan, Gerovac, Grabovac, Grahovac, Jelečanin, Jelovac, Kosovac, Kostelac, Krbavac, Kruljac, Kuprešanin, Lapac, Lo-vineić, Ljubotina. Međumorac, Misir, Odorćić, Pećanac, Podunavac-Pokrajac, Poljak, Potočnjak, Protulipac, Zagorac. Zumberac i đr. — Znatan je dio prezimena postao od r u g a l i c a . Takova su na pr.

Page 12: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

284 R. ÖRUJIC, (12)

Agbaba, Amancić, Banjeglav, Baškot. Batinica, Belobarbić. BelobrkT

Bezjak, Bevanda, Bjelobaba. Bukarica, Butina, Oapitlak. Crnobrnja, Ornokrak. Crnjak. Čanak, Oormarković, čosie,, Derikrava, Divjak, Dro-дјак, Drljan, Gaćeša, Glavaš. Grbac, Gušavac, Kantar, Kenjalo, Kliska, Komadina, Korda. Krivokuća. Krivošija, Kuga i t. d. Današnje rugalice po Lici i Krbavi, iz 16 sela, donosim u prilogu V. — Po p t i c a m a ima takođe dosta prezimena: čorak, Ouk, Gavran, Golub, Kokot, Kosović, Kvočka, Lastavica, Orlić i Orlović. Pauzić i Paun, Pjevač, Pupavac, Sokolić, Strk i druga. Po «raznim ž i v o t i n j a m a : Konjević, Košutić, Kravić, Kulaš, Lisac. Ljiljak, Medvedić, Mravinac, Ovčarić, Paripović, Pastuović, Puhar, Rodić, Skakavac i t. d. Po b i l j k a m a : Blitva, Bobić, Brezić, Jagličić, Jagodić, Javor, Kalinić, Koren, Korica, Kukuruzović, Ljeskovac. Mažuran. Narančić, Opsenica. Ovas, Bast, Bašljić, Bažić. Repac. Smolčić, Stavlić, Travica, Trešnić, Trninić, Zo-benica i druga. Po z a n i m a n j u ima ih dosta: Ajduković. Alagić, /\ralica, Arambaša, Brdar. Burmudžija. Oureić, ćurčija, Dugandžija. ©aković. Findrik, Glumac, Hajduk. Hoclak, Jurasović, Kalac, Kalafatić. Kaštelan. Klepac, Klobučar, Kolar. Kovač, Kolundžija, Konear, Lončar, Majstorović, Malbaša, Meštrović. Mlinarić, Mutabžija. Oklopdžija, Pin-tar. Pjevač, Pucar, Putrić, Bibar. Samardžija, Sarać. Sedlan, Serdar. Sumajstorcić. Svilar, . Vračar. Zagar i t . d Po n a r o d n o s t i ima takođe nekoliko prezimena: Arbanas, Ernaut, Oiganović, Grkinić, Hor-vatović, Hrvacić, Kranjčević, Krobat. Mažar. Srbinović, Vlahinić, Vlašić i druga. Iz p o r o d i č n i h odnošaja dobiše također neki svoja prezimena: Domazet, Dozet, Nećak. Prigmiz, 8vast. Nešto je prezimena postalo po r u d a m a : Kamenko, Kremenic, Pećina i t. d.. neka po j -e 1 u:. Mandarić; neka po narodnim p r a z n o vj e r i c am a: Vještica. Vunjak; neka po i m e n i m a m j e s e c a : Studen, Veljača. — a po jednom privatnom popisu od 1896. god. živjelo je u Sv. Boku i pleme Grudan, koga više nema. Karakteristično je. da se u Lici i Krbavi vanredno malo nalazi prezimena sa r o m a s k i m n a s t a v c i m a , kao što su: Drakula, Drakulić, Badulović, Mikulcić, Mikulić, Marulić. Malo je također prezimena, koja su postala po nekim d u š e v n i m i f i z i č k i m o d l i k a m a , kao što su: Mudrinić, Mudrovčić, Plećaš. Rumenović, Samac. A nije veći broj ni onih. što postaše po o d l i č -n i j e m s o c i j a l n o m p o l o ž a j u : na pr. Adžić. Adžija. Ban, Banić, Begić, Begović. Knežić, Knežević, Župan. Upalo mi je naročito u oči prezime Obrić, koje nas sjeća na stare Obre ili Avare; zatim Pataran. koje podsjeća na hrišćansku sektu Patarena, i Zrinski — pridjevak stare vlasteoske porodice. Interesantno je i prezime Odorcić, koga ima

Page 13: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 1 3 ) PLEMENSKI BJBČNIK lAČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.. 2 8 5

21 kuća u Brlogu. Ono nas sjeća na staru župu Ođorjansku i na brdo Odor u poreznoj općini Pavlovae, južno od potoka Jadove. a između zaseoka Zavode i Krstače.

Svraćam još pažnju i na tu činjenicu, da narod vrlo rado kazuje prezimena u skraćenom obliku. Tako se na pr. današnji Bjegovici u crkvenim maticama XVIII. vijeka pišu Bjego/evići, Počuče — Poču-čići, Predovići — Predq/<?vići, Kresovići — Kreso/evići i t. d. Zato često sretamo i prezimena: Bogdan. Prerad, Brkljač i dr. pored Bog-danić i Bogdanović, Preradović, Brkljaćić i dr.

U svim ovim i mnogim drugim pravcima proučavanja našega naroda mogu ovakovi rječnici poslužiti kao pouzdan osnov; a još više bit će od koristi budućim generacijama, kada se budu bavili genealo-gičkim, statističkim i drugim studijama naroda svoga. — Koliko bi danas nama olakšan posao bio, na proučavanju prošlosti i sadašnjice narodne, da imamo slične rječnike, bar iz vremena* prije i poslije Turaka u ovim krajevima!

& •':'•

Abba — 1 k. Senj. A b r a m i e — 1 k. Senj. A b r a m o v i ć — 23 k.: 1.) Bru-

šani1 — 13; 2.) Kaluđerovac — 1: 3.) D. Kosinj — 7; 4.) D'. Pazarište — 2.

A c k e t a — 2 k. Medak. Aćić — 1 k. Kupirovo (Srb). A d a m e k — .1 k. Otočac. A d a m o v i č — 20 k.: 1.) Budak

— 4 ; 2.) Gospić — 1; 3.) Lešće — 2; 4.) Mekinjar — 1; 5.) Otočac — 1; 6.) Ličko Petrovo selo — 8; 7.) Vaga-nac .-— 3.

Adž ić — 7 k.: 1.) Frkašić — 2 ; 2 ) Klašnjica — 3; 3.) Sv. Juraj — 1; 4.) Vedašić — 1; 5.) vidi Ažić.

Adž i j a — lik.: 1.) Lipe (Go-spić) — 9 ; 2.) Vrhovine — 1; 3.) Vrpile (Koreniea) — i .

A g b a b a — 38 k.: 1.) Brlog — 2 ; 2.) Doljane (Škare) — 15 ; 3.) Duboki Dol (Gračac) — 1; 4.) Gračac — 15; 5.) Turjan-ski —- 4; 6.) Zalužnica — 1.

A j d u k o v i ć — 33 k : 1.) Muti-lić — 5; 2.)Ondić — 1 k; 3.) Oraovac (D. Lapac) — 23; 4.) Ploča —•' 1; 5.) RaduČ — 3.

A l a g i ć — 7 k. Stikada. A l a r — 11 k.: 1.) Gospić —

2; 2.) Podlapac — 9. A l e k s i ć — 59 k.: 1.) Gorici

(Otočac) — 33; 2.) Kijani (Gračac) — 6; 3.) Melinovac (Zavalje) — 2 ; 4.) Ponori (Otočac) — 4; 5.) Ribnik —• 5; 6.) Orovac (Otočac) — 2 ; 7.) Otočac — 1; 8.) Staroselo (Otočac) — 6.

A1 e š k o v i ć — 5 k. Prvanselo (Perušić).

1 Kurzivom su označena ona mjesta, u kojima je dotično pleme sa najviše porodica zastupano.

Page 14: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

286 R. GRUJIC, (14)

A l i c ; — 7 k . Gospić. A 1 i vo j v o đ i ć — 9 k.: 1.) Ka

raula (Perušić) 5 ; 2.) Konjsko Brdo (Peruš.) — 3 ; 3.) Korenica — 1.

A m a n č i ć — 3 k. Jablanac. A m i ć — 12 k.: 1.) Bjelopolje

, — 1 k.; 2 ) Bunić — 1; 3.) Dabar — 1; 4.) D. Kosinj — 1 ; 5 ) Lovinac — 1 ; 6.) Pecani — lj 7.) štikada — 1; 8.) G. Svica — 5.

A n d r o i ć — 1 k. Gračac. A n g i o l i c h i o — 1 k. Senj. A n i ć — 82 k.: 1.) Brlog — 5;

2.) Kompolje (Brlog) — 1; 3.) Krasno (Sv. Juraj)^— 6 1 ; 4.) Kriviput (Sv. Juraj) — 2: 5.) Poljice (Otočac) — 1: 6.) Senj — 1; 7.) Volarice (Sv. Juraj) — 11.

A n t i ć — 5 k.: 1.) Poljice (Otočac) — 4; 2.) Senj — 1.

A n t o 1 i ć — 1 k. Vaganac (L. Petrovo selo).

A n t o n č i ć — 1 k. Lokmerselo (Brinje).

A n t o n o v i ć — 14 k..: 1.) Doljani (D. Lapac) —- 2; 2.) Medak — 1; 3.) Musaluk — 5; 4.) D. Pazarište — 3 :5 . ) Ličko Petrovo selo — 1; 6.) Prvanselo (Perušić) — 2.

A r a l i c a — 22 k . : 1.) Lič. Petrovo selo -—- 5; 2.) Škare — 1 1 ; 3.) Turjanski (Vrho-vine) — 5; 4.) Željava (Korenica) -— 1.

A r a m b a š i č •— 9 k.: 1.) Jo-šani — 4 : 2.) Vrhovine — 5.

A r b a n a s —-18 k. Kaluđerovac. A r m a d a — 1 k. Vel. Popina. A s a n č a i ć — I I k.: 1.) Gospić

— 1; 2.) Kvarte (Perušić) — 8; 3.) Perušić — 4; 4.) L. Petrovo selo — 1.

A s i ć — 30 k. Lički Novi.

A t a 1 i ć — 12 k.: 1.) Otočac —. 1;~2.) SumeHca (Otočac) — 11.

A t a n a s i ć — 1 k. Senj. A u r i a u t z — 1 k. Gračac. A ž i ć — 34 k.: 1.) Krasno (Sv.

Juraj) — 2; 2.) Lukovo (Sv. Juraj) — 31 k.; 3.) Senj — 1 : 4.) vidi Adžić.

B ab i ć — 263 k : l.) Bjelopolje — 1 : 2 . ) Boričevac — 4; 3.) Brinje — 1; 4.) Brlog — 2 : 5 ) Brušani — 5 ; 6.) Oesa-rica — 3 : 7.) Dabar — 3 : 8 ) Jablanac — 2 ; 9.) Kar-lobag — 1: 10.) 1). Klada — ' 2 1 : 11.) G. Klada — 17 : 12.) D. Kosinj — 2 ; 13.) Krasno (Sv. Juraj) — 5 ; 14.) D. Lapac — 1; 15.) G. Lapac — 2 : 16.) Lešće — 5 ; 17.) Lukovo (Sv. Juraj) — 2 9 : 18.) Mazin — 3 5 : 19.) Otočac — 3 : 20.) Ličko Petrovo selo — 9; 21.) Poljice (Otočac) — 4 : 22.) Rešetar — 12 ; 23.) Senj — 6: 24.) Srb — 1: 25.) Starigrad — 3 : 26.) Stinica-Dolac — 3 ; 27.), Stolac (Sv Juraj) — 2 ; 28.) Sv. Juraj — ' l i ; 29.) Sv. Rok — 1 4 : 30.)Tiškovac — 5; 31.) Vlaško Polje — 1; 32.) Volarice (Sv. Juraj) — 4 7 : 33.) Zaklopac (Srb) — 2; 34.) Zavalje — 1.

B a b u r i ć —• 5 k . : 1.) Ledenik (Karlobag) — 1; 2.) Stupa-čina (Oštarije) -— 2 : 3.) Smi-ljan — 1: 4.) Stanište (Karlobag) 1.

B a c h i c li — 1 k. Senj. B a č i ć *— 50 k . : 1.) Cesarica

— ' 14 ; 2.) Crni Dabar (Oštarije) — 1 ; 3.) Gospić— 2; 4.) Karlobag — 8 ; 5 ) Kućišta — 1 1 ; 6 ) Ledenik — 1; 7.) Lukovo (Sv. Juraj) —- 1 ;

Page 15: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 1 5 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. ' 3 8 7

8.) Smiljan — 3 : 9.) Stanište (Karlobag) — 9.

B a d o v i n a e — 1 k. Gospić. B a d ž e k — 17 k.: 1.) Cerje —

1 ; 2 ) Eicica — 16. B a i ć — 28 k . : 1.) D. Lapac

— 5 ; 2 ) Gr. Lapac — 8 ; 3.) Mazin — 11 ; 4.) Vrhovine — 4.

B a k a r č i ć — 1 k. Karlobag. B a k a r i ć — 9.1s..: 1.) BoriČevac

— 1; 2.) Mutilić — 4 ; 3.) Prozor — 2 ; 4.) Sinac —- 2.

B a k i ć — .5 k. Ostrvica. B a k l a i ć — 5 k. Brlog. B a k o v i ć — 3 k. Vaganac. B a k r a č — 2 k. Mutilić. B a l a ć — 46 k . : 1.) Kruge —

— 3 2 : 2.) D. Lapac — 4 ; 3.) Nebljusi — 1; 4.J LiČ Petrovo selo — 8; 5.) Željava — 1.

B a l e n — 72 k . : 1.) Cerje —-—•- 3 k . ; 2.) Jablanac — 1 : 3.) Skocaj —• 2 0 ; 4.) Balen-Ђгада (Stinica) — 2 1 ; 5.) Sv. Bok — 27.

B a l e n o v i ć — 61 k . : 1.) Gospić — 2 ; 2.) Klanac —- 4 1 : 3.) Kruščica — 14; 4.) G.

• Pazarište — 4. B a n — ß k.: 1.) Gospić — 2 :

2.) Žabice —- 6. B a n d i ć — 18 k. Eudopolje

(Bruvno). B a n i ć — 39 k . : 1.) Brlog —

1; 2 ) Čovići — 1 4 ; 3.) Kompolje (Brlog) — 7 ; 4.) D. L a p a c — 1 : 5.) Mekinjar — 8; 6.) Otočac — . 2 ; 7.) Poljice (Otočac) — 1; 8.) Prozor — 5.

B a n o v i ć — .3 k . : 1.) Brlog —• 2 ; 2.) Dubrava (Brlog) — 1.

B a n j a c — 10 k . : 1.) Brezik (Medak) — 1; 2 ) Dobroselo — 3 ; 3.) Vaganac — 6.

B a n j a n i n — 56 k . : 1.) Gorici

(Otočac) '— 2 k.; 2.) Gospić — 1:3. ) Gračac — 2 k.; 4.) Jošani — 14 k.: 5.) Mazin •— 3 : 6.) jSTebljusi— 3 ; 7.) Ponori (Otočac) — 19; 8.) Škare — 8; 9.) Tomingaj (Gračac) — 1.

B a n j e g l a v — 38 k : 1.) Bunić — 15; 2.) Kik — 1; 3.) Mogorić —• 8; 4.) Ploča — 9 ; 5.) Prokike 5.

B a r a c — 4k.: 1.) Podlapac — 3 : 2.) Senj — 1.

B a r a ć — 28 k : 1.) Kozjan (Bunić) — 6 ; 2.) Mekinjar — 6 : 3.) Šalamunić — 2 ; 4.) Svrackovo selo (Udbina)—14.

B a r b a r i c — 3 k. D. Kosinj. B a r b i a n i — 2 k. Senj. B a r i Č e v i ć — 5 5 k.: 1.) Čanak

— 2 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) BariČevski Pod (Jablanac) •— 6; 4.) Jablanac — 2 ; 5.) Jezero (Jablanac) —- 3 ; 6.) Klanac — 15; 7.) — Kompolje (Brlog) — 1; 8.) Lo-vinac — 2; 9.) Bačvica (Prizna) — 7 ; 10.) Skocaj — 12; 11.) Smokrić (Lovinac) — 4.

B a r i ć — 19 k.: 1.) Lukovo Šugarje — 10; 2.) Ličko Petrovo selo — 9.

B a r k o v i ć —21 k . : 1.) Otočac — 3 ; 2.) D. bvica — 1 5 : 3.) G. Švica — 3.

B ä r t u l a c — 1 k. D. Svica. B a s a r a — 2 k. Cojluk (Udbina). B a s a r i ć —• 78 k.: 1.) Barlete

— 3 8 ; 2.) Čitluk — 1 ; 3.) Divoselo — 10; 4.) Dnopolje — 3 ; 5.) Gospić' — 1; 6.) Grab (Gračac) — 1; 7.) Mogorić — 16; 8.) Pavlovac — 2 ; 9.) Smiljan — 6.

B a s i ć — 10 k. Počitelj. B a s l e t i ć — 1 k. Karlobag. B a s t a — 108 k.: 1.) Bruvno

— 5 ; 2.) Divöselo — 1; 3.)

Page 16: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

288 U. GRUJIĆ, (16)

Kurjak — 19; 4.) Lipovo Polje (Kosinj) — 2 1 ; б.) Rib-nik — 6; 6.) Lič. Petrovo selo — 2 k ; 7.) Srednja Gora — 54.

B a s t a j a — 2 k. Brlog. B a š a n — 2 k. Široka Kula. B a š i ć — 59 k.: 1.) Bukovac

(Pe^ušić) — 4 ; 2.) Konjsko Brdo (Peruš.) — 4 1 ; 3.) Pe-rušić — 7 : 4.) Senj — 7.

B a š k o t — 8 k , : 1.) Brotnja (Srb) — б; 2.) Zaklopac (Srb) — 3.

B a t i n i c a — 14 k.: 1.) Kupi-rovo (Srb) — 8; 2.) Neteke — 1; 3.) Srb — 5.

B a t i n i ć — 36 k. 1.) Debelo Brdo (Bunić) — 5 : 2.) Dob-rica (Brinje) — 2 ; 3.) Komić — 3 ; 4.) Ploča — 10; 5.) Pothum — ' 11 ; 6 . )0 rorac (Otočac) — 5.

B e d e k o v i ć — 1 k. Gospić. B e g i ć — 12 k.: 1.) Gospić —•

1 ; 2.) Podlapac — 10; 3.) Udbina — 1.

B e g o v i ć — 10 k. : 1.) Bunić •— 1; 2.) Lešće — 3 ; 3.) Otočac — 2; 4.) Poljice (Otočac) — 4.

B e k t a š — 4 k. Bunić. B.ela-c — 1 k. Jezerane. B e l a v i ć — 3 k. Rapain Kla

nac (Brinje). B e l i ć — 12 k. : 1.) Bjelopolje

— 2 ; 2.) Frkašić — 2 ; 3.) Ktamjica — 4 ; 4.) Omoljac (Korenica) — 2 ; 5.) Oravac

• — 2 . • '

B e l o b a r b i ć -^- 2 k. Senj. B e l o b r k — 3 k.: 1.) Gospić

— 1 k.; 2.) Gračac — 1; 3.) Perušić —- 1 : 4 . ) vidi Bjelobrk.

B e n Č i ć — 13 k . : 1.) D. Kosinj — 6; 2.) G. Kosinj — 7.

B e n i ć — 7 k.: 1.) Brinje —

4 ; 2.) Križpolje (Jezerane) — 2 ; 3.) Senj — 1.

B e n k o v i ć — 2 k.: 1.) Senj — 1; 2.) Sv. Juraj — 1. . '

B e n z i a — 3 k.: 1.) Senj — 1; 2.) Starigrad — 2.

B e o k o v i ć — 6 k. Mekinjar. B e r g e r — 1 k. Sinac. B e r o n i ć — 4 k. : 1.) G. Lapac

— 2 ; 2.) Lovinac — 1; 3.) Sv. Rok — 1.

B e s 1 a ć — 9 k. Dobroselo." B e š i ć — 3 k. Mušaluk. B e š i r — 12 k . : 1.) Jasikovae

(Korenica) — 1 ; 2.) Kruge — 9 ; 3.) Vrpile (Korenica)

2. B e š i r e v i ć — 2 k . : 1.) Covići

— 1; 2.) Gospić — 1. B e z j a k — 3 k. Senj. B e v a n d a •— 6 k. Jošani. B e v a n d i ć — 18 k. : 1.) Debelo

Brdo (Trnovae) — 2 ; 2.) Dusikrava (Jablanac) — 14; 3.) Jablanac — 2.

B i b i ć — 11 k. Oraovac (D. Lapac).

B i ć a n — 9 k.: 1.) Bukovac (Perušić) '— 8; 2.) Lički Novi — 1.

B i ć a n i ć — 62 k.: 1.) Dabar — 4 5 ; 2.) Gospić — 1; 3.) Letinac — 3 ; 4.) Lipice (Jezerane) — 3 ; 5.) Vučetič selo (Brinje) — 10.

B i g a — 42 k.: 1.) Babin potok (Vrhovine) — 4 1 ; 2.) Senj — 1.

B i l e n — 33 k . : 1.) Bilenski Pod (Jablanac) —-4; 2.) Jezero (Jabl.) — 4 ; 3.) D. Pazarište — 2 ; 4.) Skocaj — 7 ; 5.) Bileni (Stinica) — 2 ; 6.) Pot-kuci (Stinica) — 1 0 ; 7.) D. Svica —• 1 ; 8.) Vaganac — 3;

B i l o v i ć — 9 k. : 1.) Kompolje (Brlog) — 4; 2.) Poljice (Otočac) — 4; 3.) Senj — 1.

Page 17: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

1 7 ) PLEMENSKI KJECNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE- 289

B i l j a n — 36 k. : 1.) Gospić —-1 ; 2.) Kaniža (Gospić) — 1 : 3.) G. Kosinj — 4. 4.) Mu- . šaluk — 27 ; 5.) Senj —; 2 ; 6.) Žuta Lokva -— 1.

B i l j a n i ć — 4 k. Bužim. B i l j e t i n a — 4 k. Kruge. B i l j m a n — 4 k. D. Kosinj. B i n i č k i — li k. Mušaluk. Bi on d i o — 113 k. : 1.) Brinje

— 9 ; 2.) Kompolje (Brlog) .—. 3 ; 3.) Melnice (Brlog) — 4 9 ; 4.) Senj — - 4 ; 5.) Sinac — 1; 6.) Stolac (Sv. Juraj) 4 2 ; 7.) Sv. Juraj — 5.

B i š k u p i ć — 5 k. Letinac (Brinje).

B i š k u p o v i ć — 8 k. D. Paza-rište.

B i z j a k — 1 k. Križpolje (Jeze-rane).

B i ž a n o v i ć — 2 k. Ćovići. B i ž i ć — 2 k Krbavica. B j e g o v i ć — 24 k . : 1.) Divo-

selo — 2 3 ; 2.) Počitelj — 1. B j e l a j a c — 2 k. Škare. B j e l o b a b a — 24 k. : 1.) Brlog

— 7; 2.) Drenovac (Medak) — 6; 3.) Mutilić — 8 ; 4.) Ondić (Udbina) — 2 ; 5. j Vlaško Polje — 1.

B j e l o b r k — 5 k . : 1.) Jošani — 4 ; 2.) Podlapac — 1 ; 3.) vidi Belo brk.

B l a g o v i ć — 4 k. Zavalje. B1 a n u š a — 52 k . : 1.) Dnopolje

-— 1 ; 2.) Kijani —- 4 ; 3.) Kruge — 3 0 ; 4.) Oraovac (D. Lapac) -— 1; 5.) Тотгпдај (Bruvno)— 12; 6.) Tomingaj (GraĆac) — - 4 .

B l a ž an i n . — 20 k . : 1.) Bla-žanin selo (Brinje) — 16 ; 2.) Stajnice (Brinje) — 2 ; 3.) Udbina — 2 k.

B l a ž e t i ć — 7 k . : 1.) Budak -^ 5 k ; 2.) Mušaluk — 2.

ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. XXI.

B l a ž e v i č — 40 k : 1.) Bori-• cevac— 6; 2.) Bužim -— 3 ;

3.) Gospić— 1; 4.t Lovinac • — 11 ; 5.) Mrzli Dol (Senj.

— 8; 6.) Senj — 2 ; 7.) Smiljan -vinac) vinac)

B l e č i ć -B l i t v a -B o b i ć —

3 3 ; 14; 1;

- 2;. - 4. 5 k. 7 k.

.) Smokrić (Lo-9.) Vranik (Lo-

Letinac. Medak.

— ^ к . : 1.) Dabar — 2.) Mlalcva (Kosinj) —-3.) Örovac (Otočac) —

- 4.) Ličko Petrovo selo • — 16; 5.) Počitelj — 16 ;

6.) Staro selo (Otočac) — 5 ; 7.) Turjanski— 5; 8.)Željava — 3. '

B o b i n a c — 49 k . : i .) Covići — 6; 2.) Lešće — 1 1 ; 3.) Otočac — 3 : 4.) Prozor — 8; 5.) Sinan' —• 15 ; 6.) Va-ganac — 6.

B o d i o vi ć —- 7 k. Lešće. B o g a v a c — 1 k. Lipovo Polje

(Kosinj) B o g d a n — 2 k. Ostrvica. B o g d a n i ć — 24 k . : 1.) Co

vići — 2 ; 2.) Dubrava (Otočac) — 4 ; 3.) Lešće — 1 ; 4.) Otočac — 4 ; 5.) Prozor 7 ; 6.) Sinac — 6.

B o g d a n o v i ć — - 6 1 k . : 1.). Babin Potok (Vrhovine) — 1; 2.) Brotnja (Srb.) — 2 ; 3.) Gospić —• 2; 4.) Otočac —

* — 1; 5.) Srb — 2 ; 6.) Vre-hac—19; 7.) Vrhovine— 34.

B o g i ć — 13 k. Smiljan. B o g u n o v i ć — 79 k.: 1.) Dno

polje —• 7 ; 2.) D. Lapac—• 2 ; 3.) Kvarte (Perušić) —- 1 ; 4.) Nebljusi — 6; b.).Prljevo (Zrmanja) — 24; 6.) Rešetar

, — 2 ; 7.) Suvaja — 7 ;-8.) Vrelo (Zrmanja) —- 30.

19

Page 18: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

290 R. GRUJIĆ, (18)

Bok an — 30 k.: 1.) Dugopolje (Srb) — 2; 2.) Osreci (Srb) — 28.

Bol ta — 15 k. Kijani (Gračac). B o l j e š i ć — 13 k.: 1.) Brinje

— 2 ; 2.) Križpolje (Jezerane) — 11.

Bo l j f e t a —• 7 k. Kompolje (Brlog).

B o l j k o v a č — 6 k. Ribnik. B o n t i ć — 1 k Senj. B o r č i ć — 47 k.: 1.) Budak —

2 ; 2.) Bunić — 4 ; 3.) Gospić — 1; 4.) Karaula (Perušić) — 1 ; 5.) Konjsko Brdo (Perušić) 12; 6.) Krbavica— 4; 7.) Kvarte— 3; 8.) Lju-bovo (Bunić) — 1 ; 9.) Novo-selo (Bflaj) — 2; 10.) Lički Osik — 6; U.) Ličko Petrovo selo — 2; 12.) Zalužnica — 1; 13.) Zeljava (Korenica)

•' — 8 .

B o r i ć — 116 k.: 1.) Babin potok (Vrhovine) — 36; 2.) Brinje — 4; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Kamenica (Jezeranej — 48; 5.) Kamenica (Korenica) — 7; 6.) Križpolje (Jezerane) — 4; 7.) Mogorić — 6; 8.) Rađotić selo (Brinje)

• — 6; 9.) Rizvanuša — 3.; 10.) Željava — 1.

B o r j a n — 10 k.: 1.) Bjelopolje — 1; 2.) Frkašić — 9.

B o r k o v i ć — 3 k. Mogorić. B o r o v a c — 86 k.: 1.) Doljane

(Škare) — 1; 2.) I), Paza-rište . — 30 ; 3.) Ponori — 1; 4.) Trnova (Prizna) — 9 ; 5.) Škalić (Brinje) — 22 ; 6.) VodoteČ —• 3 ; 7.) Zalužnica — 20. , . '

B o r u v k a — 1 k. Senj. Bos ić — 13 k.: 1.) Gospić —

1; 2.) Komić — 12. BosHić — 21 k.: 1.) Brinje

— 6 k; 2.) Kupirovo (Srb)

-— 2 ; 3.) Mekinjar —• 5 ; 4.) Oraovac (D. Lapac) — 6; 5.) Senj — 1; 6.) Vaganac — 1.

B o š n j a k — 6 k.: 1.) Jošani — 1; 2.) Komić — 3 ; 3.) Letinac — 2.

B o ž a n i ć — 35 k.: 1.) Debelo Brdo (Bunić) — 3: 2.) Kompolje (Korenica) — 5; 3.) Korenica — 1; 4.) Ličko Petrovo selo — 1; 5.) Tužević (Brinje) — 22; 6.) Vodoteč — 2; 7.) Vranovača (Korenica) — 1.'

B o ž a n o v i ć — 3 k. Dubrava (Otočac).

B o ž i č e v i ć — 16 k.: 1.) Križpolje (Jezerane) — 12; 2.) Prozor— 3: B.) Stajnice — 1.

B o ž i č k o v i ć — 37 k. : 1.) Staro selo (Otočac) — 3 ; 2.) okare — 23: 3.) Turjanski — 10; 4.) Vrhovine — 1.

Bož ić — 36 k.: 1.) Budak — 9; 2.) Bunić— 1; 3.) Gospić — 1; 4.) Orovac (Otočac) — 1; 5.) Poljice (Otočac) — ' 1; 6.) Stajnice — 2; 7.) Škare 13; 8.) Turjanski — 1; 9.) Udbina — 2 ; 10 ) Vaganac — 2; 11.) Vrebac — 3.

B r a d i č i ć — 4 k. Otočac. B r a d i 1 — 1 k. Senj. B r a j d i ć — 1 k. Senj. B r a j k o v i ć — 56 k. : 1.)

Covići — 4; 2.) Dabar — 1; 3.) Gospić — 1; 4.) Kompolje (Brlog) — 1; 5.) Lešće

— 5; 6.) Perušić — 9; 7.) Prozor — 20 ;• 8.) Senj — 1; 9.) Sinac — 14.

B r a k u s —• 52 k.: 1.) Turjanski — 6; 2.) Zalužnica — 46.

B r a l i ć — 13 k.: 1.) Bralići (Stari grad) —- 9; 2.) Stari grad —^4.

B r a n k o v i ć — 9 k. Brlog.

Page 19: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

<19) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKK ŽUPANIJE. 291

B r a v a r — 1 k. Gospić. B r b o t — 9 k. Lipice (Jezerane). B r č i ć — 1 k. Senj. B r č i n — 4 k„ Gračac. B r e c i ć — I k, Gospić. B r e k a — 5 k. Vrelo (Zrmanja). B r e k i ć — 13 k.: 1.) Babin

Potok (Vrhovine) — 5 ; 2.) Međudražje (Zavalje) — 1 ; 3.) Vrhovine — 7.

B r e z i ć — 5 k. Pođlapac. B r e z n i č k i — 1 k. Gospić. B r đ a r — 7 k.: 1.) Melinovac

(Zavalje) — 3; 2.) Lič. Petrovo selo — 4.

B r k a n o v i ć — 3 k. Ruđopolje (Vrhovine).

B r k i ć — 69 k.: 1.) Boričevae — 6 ; 2.) Kom (Zrmanja) — 19 ; :$.) Knpirovo (Srb) — 6; 4.) Lovinac — 10; 5.) Meki-njar —• 2 ; 6 ) Palanka (Zrmanja) — 5; .7.) Smokrić (Gračac) — 5; 8.) ' Sv. Eok — 1; 9.) Vranik (Lovinac) — 8; 10.) Vrelo (Zrmanja) —. 3; 11.) Vrhovine — 4.

B r k l j a č — 22 k.: 1.) Vel. Po-pina — 12; 2.) Tomingaj (Bruvno) — 9 ; 3.) Vrelo (Zrmanja) — 1.

B r k l j a č i ć — 89 k.: 1.) Bru-šani — 2; 2.) Cerje —• 8 ; o.) Gospić — 2; 4.) Konjsko (Oštarije) — 5 ; 5.) Lič. Novi — 6; 6.) Oštarije — 21 ; 7.) Senj — 1; 8.) Smiljan — 2 ; 9.) Tmovac (Gospić) — 26; 10.) Kaniža '— 16.

šBrmbolić — 4 k. Gospić. B r m b o t a — 4 k Stikada. B r n i ć — 43 k : 1.) Kijani

(Gračac) — 1; 2 ) D, Kosinj — 8; 3.) Lipovo Polje (Kosinj) — 4; 4.) Medak — 8 ; 5.) Sinac — 1 ; 6 ) Sv. Marko (Perušić)— 4; 7.) Vrhovine — 17.

B r o l i c h — 3. k.: 1.) Gospić — 2; 2.) Korenica — 1.

B r o n z o v i ć — 10 k.: 1.) Bilaj — 4; 2.) Prvan selo (Perušić) —- 6.

B r o z i č e v i ć —• 10 k. Ribnik. Broz inČev ić — 6 k.: 1.) Bri

nje — 5; 2) Senj — 1. Butvalo —• 89 k.: 1.) Nebljusi

— 43; 2.) Rešetar — 45: 3.) Vaganac — 1.

Buban j — 6 k.: 1.) Bjelopolje — 1; 2.) Frkašić — 2; 3.) Tuk (Korenica) — 3.

B u b a š — 15 k.: 1.) Gospić — 3; 2.) Kaniža — 7; 3.) Oštra — 5.

B u b l i ć .— 10 k.: 1.) Kalanj selo (Brinje) — 3 ; 2 ) Leti-nac — 5J 3.) Mašaluk —• 2.

B u b n i ć —. 2 k. Bunić Bubu l j — 3 k Melinovac (Za

valje). Buca lo — 5 k. Drenovac (Srb). B u d a k — 23 k.: 1.) Karlobag

— 6; 2.) Kućišta — 5 ; 3.) Lovinac — 2; 4.) Stanište — — 1; 5.) Sv. Rok — 9.

Budi mir — 61 k.: 1) Vrelo (Zrmanja) — 38; 2.) Zrmanja — 23.

Budim li ja — 9 k Ploča. Budi sa vl j ev ić — 46 k : 1.)

Brlog — 8 ; 2.) Dubrava (Brlog) — 1; 3.) Korenica — 1; 4.) Pecani — 28; 5.) Pothum — 1; 6) Pođlapac — 6; 7.) Škipina (Zavalje) — 1. — Budisavljević pl., vidi Pecani i Pođlapac.

Bu ić — 13 k.: 1.) Neteke — 12; 2.) Srb —• 1.

Bu jan — 1 k. Sinac. B u j a n o v i ć — 16 k.: 1.) Među

đražje — 1: 2.) Zavalje — 15.

B u k a r i c a — 3 k. Divoselo.

Page 20: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

292 к. GRUJIĆ, (20}

B u k o v a c — 37 k.: 1.) Široka Kula — 4 ; 2.) Kuterevo (Otočac) — 32 ; 3.) D. Švica — 1.

B u k v i ć — 33 k. Vodoteč. B u l i ć — 1 k. Rebić (Udbina). B u l j — 14 k. Bruvno. B u l j e v i ć — 4 k.: 1.) Sv. Juraj

— 1; 2.) Volarice (Sv. Juraj) — -3.

B u n č i ć — 20 k . : 1.) Mekinjar — 3 ; 2.) Podlapac — 17.

B u n e t a — 13 k.: 1.) Kalanj selo (Brinje) — 1; 2.) Raj-ković selo (Brinje) — , 2 ; 3.) Žabice (Gospić) — 10.

B u n j e v č e v i ć — 28 k . : 1.) D. Kosinj — 9 ; 2.) Prozor — 19.

B u r c a r — 5 k. D. Kosinj. B u r i ć —- 23 k.: 1.) Kuterevo

(Otočac) •— 9; 2.) Lešće — 2; 3.) Mrzli Dol — 3 ; 4.) Otočac — 4 ; 5.) Prozor — 1 ; 6.) Sinac — 2 ; 7.) G. Švica — 3.

B u r m u d ž i j a — 6 k D. Lapac. B u r n j a j a — 3 k . : 1.) Kupirovo

(Srb) —. 2 ; 2.) Srb — 1. B u r s a ć — 12 k.: 1.) Kaldrma

(Srb) — 2 ; 2.) Kupirovo (Srb) — 1 ; 3.) Pavlovac (Vrebao) — 3; 4.) Tiškovac (Srb) — 6.

B u s i j a —- 17 k. Bilaj. B u š l j e t a — l i k . : 1.) Gospić

— 3 ; 2.) Oštra — 11, B u t i n a — 16 k. G. Kosinj. B u t k o v i ć — 84 k . : 1 ) Bilaj

— 4 6 ; 2.) Brinje — 2 ; 3.) Budak — 9 ; 4.) Dabar — 1 ;5 . ) Gospić — 2; 6.) Krivi Put (Sv. Juraj) — 4 ; 7.) Mu-šaluk — . 5 ; 8.) Lič. Osik — 7 ; 9.) Panos (Stinica) — 5 ; 10.) D. Stinica — 1 ; 11.) Udbina — 2.

B u t o r a c — 55 k. : 1.) Balje-vac — 1 ; 2.) Jablanac —

2 ; 3.) Klanac — 2 1 ; 4.) G. Pazarište —• 27; 5.) Senj — 3 ; 6.) Smiljan —- 1.

B u z d u m — 3 k. Suvaja (Srb}

O a p i t l a k —• 1 k. Medak. C a r — 4 k . : 1.) Brinje — 3 ;

2.) Senj — 1. C a r i ć — 6 k . : 1.) Bukovac

(Perušić) — 3 ; 2.) Senj — 1; 3 ) Visuć — 2.

C e r t a l i ć — 1 k. Senj. C e t i n a — 8 k. Vrebac. C e t i n j a n i n — 5 k. Co vici.. C h u d o b a —• 2 k, Senj. C i g a n o v i ć — 37 k : 1.}

Barlete — 14; 2.) Gospić — 1; 3.) Medak — 1; 4.) Srb — 21.

C i k o v i ć — 1 k. Senj. C i n d r i ć — 5 k. Vaganac. C i u . k — 3 k. Omsica (Gračac). C r n i ć — 2 k.: 1.) Gospić —

1; 2.) Senj — 1. C r n k o v i ć — 43 k . : 1.) Budak.

— 6; 2.) Gospić — 1; 3.) Kaluđerovac — 6 ; 4.) D. Kosinj — 1; 5 ) Lokmer selo> (Brinje) — 3 ; 6.) Mušaluk — 4 ; 7.) Mutilić — 10 ; 8.) Prozor — 1; 9.) Rebić (Udbina) -— 4 ; 10.) Senj — 1 ; 11.) Udbina — 6.

C r n o b r n j a — 7 k . : 1.) Ploča — 6; 2.) Raduč — 1

C r n o j e v i ć — 2 k. Brlog C r n o k r a k — 11 k . : 1.) Me

dak — 5; 2.) Vrebac — 6. C r n j a k — 5 k. : 1.) Čanak —••

4 ; 2.) Sinac — 1. C v i e t i ć a n i n ^— 15 k.: 1.}

Karlobag — 1; 2.) Melinovac-(Zavalje) — 1 4 ; 3.) v. Cvje-tićanin.

C v i j a n o v i ć — 82 k.: 1.) Divoselo — 1; 2.) Gospić —-2 ; 3.) Grab (Gračac) — 3 ; 4.) Jošani — 7 ; 5.) D. Ko-

Page 21: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( ,21) PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO'KRBAVSKE ŽUPANIJE. 2 9 3

sinj — 8 ; 6.) Korenica — 1; 7.) Mlakva (Kosinj) — 8; 8.) Pišać — 1 3 ; 9.) Rešetar •— 4; 1 0 ) Tolić — 9; 11.) Vagana c — 3 ; 12.) Vlaško Polje — 8; 13.) Vrhovine — 11 .

€ v i t k o v i ć — 42 k.: 1.) Čo-vići — - 6 ; 2.) Lešće — 1; 3.) Mutilić — 10; 4.) Otočac — 2; 5.) Sinac — 4; 6.) Šumeeiea (Otočac) — 3;v 7.) D. Švica — 6; 8.) G. Svica — 10.

d v j e t a n — 2k Kupirovo (Srb). C v j e t i ć a n i n —• 79 k. : 1.)

Dabar — 18; 2 ) Mekinjar — 1; 3.) Oraovac (D. Lapac) —- 1; 4.) Lič. Petrovo selo — 1: б.) Srednja Gora — 4 ; 6.) Visuć — 54; Ч.) v. Ovieti-ćanin.

C v j e t k o v i ć •— 48 k.: 1.) Glogovo (Gračac) — 12 ; 2.) Grab (Grač.) —- 1; 3.) Gračac — 34 ; 4.) Kijani (Grač.) — 1.

Č a n a k — 31 k. : 1.) Gospić — 1; 2.) Kom (Zrmanja) — 1 1 : 3.) Srb —' 1; 4.) Šala-munić — l ; 5.) Široka Kula —- 16; 6.) Zeljava (Korenica) — 1.

C a n č a г 8 k. Vaganac (Pa-žarište).

C a n i ć — 23 k. : 1.) Gospić — 1; 2.) Kanua — - 2 1 ; 3.) Smiljan —• 1.

Č a n k o v i č — 46 k.: 1 ) Mo-gorić — 1 1 : 2.) Srednja Gora — 18; 3.) Tomingaj (Gračac) — 14; 4.) Udbina — 3.

C a s t e k —- 2 k. Otočac. Ć a v č i ć — 3 k.: 1.) Cerje —

2 ; 2.) Sv. Rok — 1. C a v r a k — 1 k. Rapajin Kla

nac (Brinje).

C i č a — 27 k : 1.) Dabašnica (Srb) — 1 1 ; 2.) Duboki Dol (Gračac) — 4; 3.) Grab (Gračac) — 3 ; 4.) Gračac — 1; 5.) Štikađa — 8.

Č.op — 5 k . : 1.) Lešće — 4 ; 2.) Otočac — 1; 3.) v. Ćop.

Č o p i ć — 2k.: 1.) Senj — 2 ; 2.) v. Ćopić.

Ć o r a k — 84 k . : 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 8; 2.) Barlete — 8: 3.) Gospić — 1; 4.) Lovinac — 1; 5.) Os-trvica — 12: 6.) Pišać — 25; 7.) Prijeboj — 1 ; 8.) Udbina —• '2; 9.) Vrhovine — 25 ; 10.) Zavaije — 1.

Č o r t a n — 13 k. Debelo Brdo (Bunić).

C o v i ć — 10 k. Široka Kula. C u b r i ć — 5 k. Sir. Kula. 6 u b r i 1 o — 55 k . : 1.) Bruvno

— 9; 2.) Čitluk (Divoselo) — 1; 3.) Gračac — 1; 4.) Raduč — 34; 5.) Ruđopolje — 10.

C u c a k — 20 k. : 1.) Nebljusi — 19 ; 2.) Rešetar — 1.

C u č k o v i ć —• 1 k.: Suvaja. C u d i ć — 32 k. : 1.) Babin

Potok (Vrhovine) — 1 3 ; 2.) Vrhovine — 19.

C u d i n a — 4 k . : 1.) Grab (Gračac) 3 ; 2.) Ruđopolje — 1.

0 u 1 i n o v i ć — 10 k : 1.) Sinac — 9; 2.) G. Švica — 1.

Ć u 1 j a t — 23 k . : 1.) Cerje — 2; 2.) G. Lapac — 4; 3.) Lovinac — 1; 4.) Ričica — 8; 5.) Stinica Dolac — 7; 6.) D. Stinica — 1..

C u t u r i l o — 23 k. : 1.) Bruvno — 4; 2.) Dabar — 10; 3.) Ploča — 8; 4.) Visuć — 1.

Page 22: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

294 R. GRUJIĆ, (22)

Ć a ć i ć — 120 k.: 1.) Bužim — 18; 2.) Cesarica — 18; 3.) Gospić — 1; 4.) Karlobag - — 2 ; 5 ) Klanac — 1; 6.) D. Pazariste — 41 ; 7.) G. Pazariste — 12 ; 8.) Guste Zidine (Prizna) — 2 ; 9.) Karaula (Prizna) — 2; 10.) Skočaj -— 12; 11.) Široka Kula — 9; 12.) Trnovac (Gospić) — 2.

O a l i ć — 34 k.: 1.) Brezik (Medak) — 3; 2.) Dobroselo — 1; 3.) Krbavica — 4; 4.) Kupirovo (Srb) — 3; 5.) Omsira (Gračac) — 2; 6.) Ploča — 11; 7.) Tomingaj (Gračac) -—10.

C e l i ć - П . Raduč. C e r a n i ć — 9 k. Gračac. Ć i ć a k — 1 k. Otočac. C o p — 2 k.: 1.) Kaluđerovac

— 2 ; 2.) т. Ćop. Ć o p i ć — 40 k.: 1.) Neteke —

2; 2.) Suvaja — 37; 3 ) Zaklopae (Srb.) — 1 ; 4.) v. Čopić.

C o r m a r k o v i ć — 7 k. Lipo-vo Polje (Kosinj).

Ć o s i ć — 10 k.: 1.) Rebić (Udbina) — 9; 2.) Vaganac (LiČ. Petrovo selo) — 1.

Ö u b e 1 i č — 10 k. Gračac, ć u i ć — 31 k.: 1.) Kompolje

(Korenica) — 1; 2.) Prijeboj — 27; 3.) Vrelo (Kor.) — 3.

Ć u k — 51 k : 1.) Kom (Zrmanja) — 27; 2.) Palanka (Zrmanja) — 2 ; 3.) Vrelo (Zrm.) — 18 ; 4.) Zrmanja — 4.

ć u l a e v i č — - 3 k. Mekinjar. Ć u l u m a c — 1 k. Prijeboj. Ć u 1 u m o v i ć — 13 k.: 1.) Bu

kovac (Perušić) — 3; 2.) Pr-van selo (Peruš.) — 10.

O u p u r d i j a —21 k.: 1.) Fr-kašić — 19; 2.) Klašnjica (Korenica) — 2.

Ć u r Č i ć —' 76 k.: 1.) Doljani (Škare) — 8; 2.) Komić— 18; 3.) Pothum — 29; 4.) Staro-selo (Otočac) — 1; 5.) Škare-— 1; 6.) Turjanski — 6; 7.) Vrebac — 4; 8.) Zavode (Pavlovac) — 9.

Ć u r č i j a — 4 k. Šalamunić. Ć u r u v i j a — 8 k. Ploča. C u š i ć — 4 k. Pecani Ć u t i ć — 25 k.: 1.) Kvarte —

5; 2.) Lešće — 2; B.) Ram-ljane (Sinac) — 2; 4.) Studenci — 9; 5.) Sv. Marko (Perušić) — 7.

D a d i ć — 3 k : 1 ) Karlobag — 2; 2.) Udbina — 1.

D a i ć — 16 k. : 1.) Kompolje (Korenica) — 1; 2.) Korenica — 1; 3.) Omoljac (Koren.) — 1; 4.) Oravac (Koren.) —• 1; 5.) Ponori (Koren.) — 1; 6.) Prijeboj — 6; 7.) Segcm (Koren.) — 5.

D a 1 j e v i ć — 1 k. Tiškovac. D a m j a n o v i ć — 46 k.: 1.)

Bjelopolje — 1; 2.) Kwpirovo (Srb.) — 26; 3 ) Srb — 19.

D a n i l o v i ć — 3 k. Gračac. D a s o v i ć — 81 k.: 1.) Bori-

Čevac — 1; 2.) Brinje — 4;: З.ј Bukovac (Perušić) — 4; 4 ) Covići — 3; 5.) Karaula. (Perušić) — 6; 6.) Kvarte — 7; 7.) Lički Osik — 1; 8.) Podlapac — 6; 9.) Prijeboj — - 7 ; 10.) Prvan selo (Perušić) — 19; 11.) Sinac — 4; 12.) G. Švica — 19.

D a u t o v i ć — 19 k.: 1.) Grač a c — l ; 2.) Komič — 3;: 3.) Budopolje — 15.

D e j a n o v i ć — 51 k.: 1.) Dre-novac (Medak) — 8; 2.) Me-

Page 23: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 2 3 ) PLEMENSKI КЈЕСШК LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 2 9 5

đudražje (Gračac) — 8; 3.) Raduč —• 20; 4.) SkoČaj —

• — 1 2 ; 5.) Sir. Kula — 2; 6.) Vaganac (Pazarište) —• 1.

D e k i e — 3 k.: 1.) Prljevo (Zrmanja) — 2; 2.) Suvaja — 1.

D e 1 a 6 — 37 k.: 1.) Dubrava (Otočac) — 1; 2.) Gospić — 1; 3.) D. Kosinj — - 1 2 ; 4.) G. Kosinj — 21 ; 5.) Lovi-n a c — 1; 6 ) Mutilić — 1.

D e 1 i ć — 145 k.: 1.) Babin potok (Vrhovine) — 30; 2.) Bjelopolje — 33; 3.) Dno-polje — 4; 4.) Frkašić — 5; 5.) Gospić — 1; 6.) Gra-bušnica (Korenica) — 31; 7.) Klašnjica —• 7: 8.) Kompolje (Koren.) — 1; 9.)Kruge—5; 10.) Ličko Petrovo selo — 3; 11.) Smiljan — 1; 12.) Ve-dašić — 9; 13.) VranovaČa (Koren.) — 1; 14.) Vrhovine — 14.

D e m e l l i pl. — 1 k. Senj. D, e m i ć — 9 k. Lučani (Brinje). D e n g o r i c i j a —• o k . Kom

polje (Brlog). D e r i k r a v a — 8 k.: 1.) Jasi-

kovac (Korenica) — 1; 2.) ' Korenica — 1: 3.) Oravac • (Koren.) — 3 : 4.) Vrpile (Koren.) — 3.

D e s i ć; v. Dešič. D e s n i c a — 22 k.: 1.) Kupi-

rovo (Srb.) — 11; 2.) Srb — 11.

D e s p o t — 5 k.: 1.) Bnnić — 2; 2.) Sv. Rok — 3.

D e s i ć — 17 k.: 1.) Brušani — 1; 2.) Bruvno — J; 3.) Duši-Jcrave (Jablanac) — 7 ; 4.) Rtova (Jabl.) — 1; 5.) Karlobag — 1; 6.) Oštarije —-2; 7.) Oštra — 3; 8.) 'Ploča — 1.

Devč ić — 185 k.: 1.) Brinje •— 1; 2.) Brušani —• 1; 3.)

Bužim — 3;.4.) Crni Dabar (Oštarije) — 6; 5.) Čovići —

.2 ; 6.) Gospić — 7; 7.) Krasno (Sv. Juraj) — 8 1 ; 8.) Kućišta (Karlobag) — 5; 9.) Lukovo (Sv. Juraj) — 26; 10.) Otočac — 1; 11.) Pod-lapac — 2; 12.) Prozor — 2; 13.) Smiljan — 15; 14.) Devcić Brig (Starigrad) — 19; 15.) Ivanca (Starigrad) — 2; 16.) D. Švica — 4; 17.) Vo-larice (Sv. Juraj) — 8.

D ič i ć —-2 k. :-.1.) Karlobag —• 1; .2.) Otočac — 1.

D i d o l i ć — 1 k. Senj. D i j a k o v i ć, v. Đaković. D i k l i ć • — 95 k.: 1.) Glavace

(Otoč.) — 1; 2.) Gorici (Otoč.) . — 2; 3.) Gospić - 3 ; 4.) Jo-šani — 19; 5.) Komić — 9; 6.) Kompolje (Brlog) — 1; 7.) Orovac (Otočac) — 15; 8.) Pothum — 12; 9.) Podlapac — 3; 10.) Ponori (Otočac) — 12; 11.) Staro selo (Otočac) — 12; 12.) Studenci (Peru-šić) — 1; 13.) Škare — 5.

Dimić — 80 k.: 1.) Divoselo — 2; 2.) Gospić — 3; 3.) D. Lapac —-4- 4.) Ostrvica — 39; 5.) V. Popina — 1; 6.) Prljevo (Zrmanja) — 31.

Dimović — 2 k. Otočac. D i v j a k — 56 k.: 1.) Bruvno

— 8; 2.) Doljani (Lapac) — 4; 3.) D. Lapac - - 16; 4.) G. Lapac — 9; 5.) Mekinjar — 2; 6.) Škare — 3 ; 7.) Turjanski — 14.

D i v n i ć — 5 k.: 1.) Tuk (Korenica) — 3 ; 2.) Vedašić (Koren.) — 2.

D i z i j a — 11 k. Melinovac (Za-valje).

D j a k o v i ć j v. Đaković. D m i t r a š i n o v i ć -—26 k.: 1.)

Bunić — 11; 2.) Trnovac

Page 24: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

296 к. GRUJIÖ, (24)

(Korenica) — 10 5 3.) Vrelo (Koren.) — 5.

D m i t r o v i ć — 8 k. Široka Kula. D o b r i ć — 12 k.: 1.) Kijani —

2-2 . ) Lovinae — 1; 3.) RaduČ — 1; 4.) Tomingaj (Gračac) — 8'.

D o b r i j e v i ć — 6 k . : 1.) Gospić — 4 ; 2.) Suvaja — 1; 3.) Zaklopac (Srb) — 1. •

D o b r i l a — 1 k. Senj. D o b r o t a — 4 k . : 1.) Medak —

1; 2.) Zavode (Pavlovac) — 3 . D o b r o v i ć — 2 k. Nebljusi. D o g a n — 11 k . : 1.) Bukovac

(Perušić) — 1; 2.) Gospić :—• 1; 3.) Udbina — 9.

D o k m a n o v i ć —• 1 k. Korenica. D o k o z i ć — 14 k . : 1.) Cesa-

rica — 12; 2.) Konjsko (Kar-lobag) •— 2.

D o l i n i ć — 1 k. Bunić. D o m a z e t — 11 k . : 1.) Babin

Potok (Vrliovine) — 2 ; 2.) Bresik (Medak) — 5 ; 3.) Karaula (Perušić) — 3 ; 4.) Konjsko Brdo (Peruš.) — 1.

D o m i a n — / k . Senj. D o m i n e s — 6 k. Karlobag. D o p u đ a — 21 k . : 1.) Bunić —•

1 ; 2.) uojluJc (Udbina) —• 17; 3.) Skočaj -—• 1; 4.) Udbina

• 2 .

D o r č i ć — i k. Brinje. D o r o n t i ć — 5 k. Zalužnica. D o t l i ć — 27 k . : 1.) Bjelopolje

— '2; 2.) Frkašić — 2 ; 3.) Klašnjica (Korenica) — 9 ; 4.) Vedašić — 2 ; 5.) Visuć — 4 ; 6.) Nebljusr — 8.

D o š e n — 166 k. : 1.) Brušani ' — 6; 2.) Bužim — 5; 3.) Doljani (Lapac) — 9 ; 4.) Dre-novac (Srb) — 1 ; 5.) Gospić — 4 ; 6.) G r a č a c — 2 ; 7.) Kaniža — 1; 8.) Kućišta (Kar-lobag) — 19 ; 9.) G. Lapac — 5 ; 10.) LuJeovo Sugarje

— 2 3 ; 11.) Mušaluk — 2 ; 12.) Lički Osik — 3 ; 13.) D. Pazar i š te— 1; 14.) Poćl-telj — 4 ; 15.) Rešetar •—- 5 ; 16.) Ribnik — 6; 17.) Riz-vanuša — 22 ; 18.) Rudopolje — 27 ; 19.) Smiljan — 9 ; 20.) Tomingaj (Gračac) — 1 0 ; 21 .) Vaganac — 2.

D o š e n p l . — 1 k. Senj. D o z e t — 31 k . : 1.) Krbavica

— 1 ; 2.) Pecani — 30.. D r a č a — 3 k. Komić. D r a g a n i ć —16 k . : 1.) Medak

— 1; 2.) Ploča — 15. D r a g a š — 27 k . : 1.) Bunić

— 1 1 ; 2.) Divoselo — 1 1 ; 3.) Mutilić — 1 ; 4.) Šalamu-nić -— 4.

D r a g i č e v i ć — 73 k . : 1.) Bo-ričevac — 1; 2.) Dnopolje — 5 ; 3.) Duboki Dol (Gračac) — 1; 4.) Gračac — 7 ; 5.) Dragićevski Pođi (Jablanac) — 4 ; 6.) Jab lanac— 2 ; 7.)

, Jezera (Jablanac)— 10; 8.) Rakovica (Jabl.) — 2 ; 9.) G. Klada — 1 5 ; 10.) Lukovo (Sv. Juraj) — 2 ; U . ) D. Pazarište — 7; 12.) Raduč — 2 ; 13.) Rudopolje — 13 ; UJ) Senj — 1; 15.) D. Starigrad

• — 1 .

D r a g i š i ć — 28 k.: 1.) Pribudić (Zrmanja) — 15 ; 2.) Tiškovac — 13.

D r a g o j e v i ć — 1 k. Svračkovo selo.

D r a g 0 s a v a c — 51 k. : 1.) Bruvno — 3 ; 2.) Komić — 2 : 3.) Tomingaj (Bruv.) — 17 ; 4.) Tomingaj (Grač.) — 2 ; 5.) Vrebac-^ 26 ; 6.) Zavode (Pavlovac) — 1.

D r a g o v i ć — 9 k . : 1.) Doljani (Lapac) — 2 ; 2.) Rešetar —• 5; 3.) Svračkovo selo — 1 ; 4.) Željava (Korenica) — 1.

Page 25: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 2 5 ) PLEMENSKI RJBÖNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 2 9 7

D r a k u l a — 10 k. Brlog. D r a k u l i ć — 127 k . : 1.) Gra

dina (Korenica) — 2 4 ; 2.) Jasikovac (Koren.) — 8-; 3.) Kalebovac (Koren.) — 6; 4.) Kompolje (Koren.) — 1; б.) Mihaljevač (Koren.)—•, 2; 6.) Korenica — 12; 7.) 0moljac (Koren.) — 1; 8.) Oravac (Koren.) — 1; 9.) Otočac — 1; 10.) Lie. Petrovo selo —

•18: 1 1.) Prijeboj — 9 ; 12.) Rijeka (Koren.) — 18; 13.) Ruđanovac (Koren.) — 3 ; 14.) Vranovača (Koren.) — H; 15.)

• Vrelo (Koren.) — 1 8 ; 16.) Vrpile (Koren.) — 2.

D r a s k o v i c — 20 k . : 1.) I). Kosinj—: 17; 2.) RaduČ—• 3.

D r a ž e n o v i ć — 7 3 k.: 1.) Dabar — 4; 2.) Draženović selo (Brinje) — 26 ; 3.) Veliki Kut (Jezerane) — 1 8 ; 4.) Je-zerane — 2 ; 5.) Letinac — 13 ; 6.) Lokmer selo (Brinje) — 1 ; 7.) Prozor (Otočac) — 5 ; 8.) Radotić selo (Brinje) — 3; 9.) Šumećica (Otočac) — 1.

D r a ž i ć — 20 k.: 1.) Bunić — 1 : 2 . ) Jošani — 9; 3.) Krba-vica — 5 ; 4.) Oraovac (D. Lapac) — 5.

D r č a — 26 k . : 1.) Brotnja (Srb) — 1 3 ; 2.) Dobroselo — 7 ; 3.) Doljani (D. Lapac) —• 2 ; 4.) Suvaja — 1; 5.) Zaklopac (Srb) — 3.

D r e n o v a c — 2 k. Barlete. D r e z g i ć — 14 k. Štikađa. D r l j a n — 5 k. Pecani. D r o b a c — 43 k . : 1.) Brotnja

(Srb) — 3 ; 2.) Glogovo (Gračac) — 1 ; 3.) Grab (Grač.) — 1 3 ; 4.) Gračac — 24 ; 5.) Kijani — 2.

D r o n j a k — 11 k . : 1.) Kom (Zrmanja) —• 3 ; 2.) Vrelo (Zrmanja) — 8.

D u b a i ć —• 37 k . : 1.) Brotnja (Srb) — 2 ; 2.) Neteke — 12; 3.) Srb — 1: 4.) Suvaja 21; 5.) Zaklopac (Srb) — 1.

D u b r a v a c — 8 k. Udbina. D u b r a v č i ć — 45 k : 1.) Co-

vići — 12 ; 2.) Kompolje (Brlog) — 8; '3.) Otočac '— 4 ; 4.) Prozor—- 1 ; 5.) Ramljane (Sinac) •— 3 ; 6.) Sinac — 17.

D u č i ć — 5 k.: 1.) Gračac — 3 ; 2.) Vrhovine — 2.

D u g a n d ž i j a — -28 k.: 1.) Di-voselo — 7; 2.) Gospić — 1; 3.) Staro selo (Otočac) — 19 : 4.) Škare — 1.

D u i ć — 50 k..: 1.) Brinje — 1; 2.) Gospić — 1; 3.) Klanac — 8; 4.) G. Pazarište — 5; 5.) Smiljan — 2; 6.) Sv. Rok — 5 ; 7.) Vaganac —- 7; 8.) Vranovina (Pazarište) — 21.

D u j m o v i ć — 98 k . : 1.) Covići — 4 9 ; 2.) Otočac — 7; 3.) Prozor — 6; 4.) Ribnik — 1; 5.) Skočaj — 6; 6.) G. Švica — 5 ; 7.) Zavalje — 24.

D u k i ć — 80 k . : 1.) Deringaj (Bruvno) — 1 3 ; 2.) Doljani (D. Lapac) — 9 ; 3.) Gračac — 1 5 ; 4.) Neteke — 1 ; 5.) Ploča — 12; 6.) Suvaja — 4 ; 7.) Tomingaj (Bruvno) — 2 4 ; 8.) Tomingaj (Gračac)

2, D u k o v a c — 23 k . : 1.) Gospić

— 1 ; 2.) Ribnik — 22. D u l l e r — ,1 k. Sinac. D u m e n č i C —-21 k.: 1.) Jeze

rane — 10; 2.) Stajnica (Jezerane) — 11.

D u n d o v i ć — 56 k . : 1.) Ja-blanac —• 3 ; 2 ) Karlobag — 1 ; 3.) D. Pazarište — 6 ; 4.) Dolac (St in ica)—.1; 5.) Dun-dović Pođi (Stinica) — 3 0 ;

Page 26: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

298 K. GRÜJIC, (26)

6.) Potkuci (Stinica) — 13; 7.) Vlaka (Stin.)v — 2.

D u p o r — 10 k. Štikada. D u r a k o vi ć — 24 k. G. Lapac. D u r b e š i ć — 3 k . : 1.) Otočac

— 1; 2.) Senj — 2.

D ž o d a n — 7 k.: 1.) Mogorić — 3; 2.) Rešetar (Korenica) — 4.

Đ a k o v i ć — 3 4 k.: 1.) Doljani (D. Lapac) -v- 1 ; 2.) Mogorić —• 27 : 3.) Oraovac(D. Lapac) — 5; 4.) Raduö — 1.

Da p a —. 6 k. Doljani (Lapac). Đ e k i ć — 49 k.:' 1.) Duboki

Dol (Grač.) — 6 ; 2.) Gračac — 2; 3.) G. Lapac — 2 ; 4.) Štikada — 39.

Đ e r i ć — 9 k.: 1.) Mihaljevac (Korenica)— 3 ; 2.) Omoljac (Koren.) — 5 ; 3.) Vranovača (Koren.) — 1.

Đ u k i ć — 111 k.: 1.) Dnopolje — 16; 2.) Kurjak — 66; 3.) D. Lapac — 6 ; 4.) Ora-ovac — 9 ; 5.) Ploča — 4 ; 6.) Suvaja — 9 ; 7.) Zavalje — 1.

Đ u m i ć — 8 k.: 1.) Srb — 1 ; 2.) Tiškovac — 7.

Đ u r i ć — 23 k.: 1.) Gračac — 1 ; 2.) Županjol (Brinje) — 18 ; 3.) Žuta Lokva — 4.

E g e l j a — 1 k. Gračac. E g i ć — 10 k.: 1.) Jošani —

8; 2.) Komić — 2. E n g e l — 1 k. D ; Lapac. E r a k — 2 k. Lešće. E r b i ć — 5 k. D. Pazarište; v,

Jerbić. E r e eg — 1 k. Dabašnica (Srb).

E r e g a — 7 k.: 1.) Kaniža — . 1 ; 2.) D. Kosinj — 3 : 3 ) Lipe (Gospić) — 3.

E r e n t — 1 k. Ribnik. E r g a r a c — 3 k. Mekinjar. E r n a u t — 2 k. Mekinjar. E r o r — 41 k.: 1.) Babin Potok

(Vrhovine) — 17; 2.) Banić 10; 3.) Debelo Brdo (Bunić) — 6 ; 4.) Prozor (Otočac) — 1; 5.) Vrhovine — 7.

E š a n — 1 k. Brotnja (Srb).

F a b i a n y — 1 k. Brinje. F a d l j e v i ć — 25 k.: 1.) Kla

nac — 9; 2.) G. Kosinj — 1.6.

F a j đ e t i ć — 25 k.: 1.) Kompolje (Brlog) — 24; 2.) Orovac (Otočac) — 1.

F a j d i ć — 8 k. Budak. F a v a l e — 1 k. Otočac. F i l i č i ć — 1 k. Vlaško Polje

(Brlog). F i l i p o v i ć ^ — .5 k. G. Pazari

šte; v. Pilipović. F i n e — 2 k. Kaniža. F i n d r i k — 13 k.: 1.) Otočac

— 1; 2.) Sinac — 5; 3.) Zavalje •— 7.

F l a n j a k — 5 k. Jezerane. F o l p r e c h t — 1 k. Senj. F r a n — 7 k.: 1.) Ribnik —

3 ; 2.) Udbina — 4. F r a n c e s c h i n i -— 1 k. Senj. F r a n c e t i ć — 22 k.: 1.) Go

spić — 2 ; 2.) Lički Novi =— 10; 3.) Prozor — 10.

F r a n i ć 1 — 25 k. : 1.) Gospić — 2 ; 2.) Mušaluk— 4; 3.) Otočac — 2; 4 ) Rudopolje (Bruvno) — 11; 5.) Smiljan — 6 ; 6.) vidi Vranić.

1 U smiljanskim crkvenim protokolima, krajem XVIII. i početkom XIX. v., piše se ovo pleme Vranić, a samo katkad i Franić.

Page 27: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 2 7 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 2 9 9

F r k o v i ć — 44 k. : 1.) Gospić — 2; 2.) Kaniža — 21 ; 3.) Krivi Put (Senj i— 1; 4.) Lič. Novi — -7; 5.) Oštra — 13.

F r ö h l i c h — 6 k.: 1.) Brinje — 3; 2.) Brlog — 1; 3.) Kamenica (Korenica) —• 1 ; 4.) Stajnice —• 1.

F r u l i ć — 2 k. Sv. Juraj. F u l i n — 1 k. Senj. F u m i ć — 41 k.: 1.) Draženović

selo (Brinje) —• 3 ; 2.) Drenova (Brinje) — - 4 ; 3.) Le-tinac — 34.

F u n d u k — 13 k.: 1.) Kalebo-vac (Korenica) — 2; 2.) Mihaljevac (Korenica) — 1; 3.) Korenica —• 2; 4.) Omoljac (Koren.) — 4; 5.) Vranovača (Koren.) — 3 ; 6.) Vrpile (Koren.) —• 1.

F u n d u r u l j a — 1 k. Brlog. F u r l an —• 19 k.: 1.) Čanak

—- 12 ; 2 ) Kompolje (Brlog) — 2; 3.) Prozor — 5.

F u š t a r — 1 k. Vrhovine.

G a ć e š a — 43 k.: 1.) Gračac — 10; 2.) Štikada — 33.

G a g i ć —- 1 k. Mihaljevac (Korenica).

G a g u l i ć — 2 k. Široka Kula. G a i c a — 1 k. Srb. Gaić — 16 k.: 1.) Ploča — 5;

2.) Raduč — - 8 ; 3.) Smiljan — 3.

G a j e r — 2 k. Udbina. G a l a c — 13 k.: 1.) Gospić —

— 1; 2.) Oštra — 3 ; 3.) Žabice — 9.

G a 1 e t ić — 15 k. Kamenica (Jezerane).

G a l i a c i — 1 k. Senj. G a l o v i ć — 35 k.:' 1.) Do~

trica (Brinje) — 9; 2.) Kamenica (Korenica) — 1; 3.) Mutilić — 1 3 ; 4.) Rapain

Klanac (Brinje) — 1; 5.) Široka Kula — * 6 ; 6.) Udbina — 1 ; 7.) VodoteČ (Brinje) — 4.

G a š p a r o v i ć — 7 k.: 1.) Bo-ričevac -—2; 2.) Debelo Brdo (Bunio)1— 2 ; 3.) Mutilić — 3

Gauš — 1 k. Poljice (Otočac). G a v r a n — 4 k. Kvarte (Pe-

rušić). G a v r i l o v i ć — 15 k : l.) Ba-

Ijevac — 6; 2.) Korenica — 2; 3.) Mihaljevac (Koren.) — 2; 4 ) Orovac (Kor.) — 1; 5.) Rijeka (Kor.) — 1: 6.) Seganovac (Kor.) — 1; 7 ) Vranoyača (Kor.) — 1 ; 8.) Vrelo (Koren.) — 1.

G e n d i ć — 1 k. Divoselo. G ero vac — 20 k. : л1.) Jeze

rane—• 17; 2.) D. Švica — 3.

G e r š a g — 1 k. Jezerane. G i s o n d o — 1 k. Senj. G l a v a š ^ 31 k : 1.) Jablanac —

3 ; 2.) Krasno (Sv. Juraj) — 10; 3) KruŠćica — 7 ; 4.) Volarice (Sv. Juraj) — 11.

G l a v i Č i ć — 4 k. Senj. G l a v i n i ć — 3 k. : 1.) Prozor

— 1; 2.) Rešetar (Korenica) — 2.

G l e d i ć — 8 k. Lipovo Polje (Kosinj).

G l e d a — 8 k. Stikada. G lumac — 92 k.: 1.) Brezik

(Medak) — 3; 2.) Brlog — 3 ; 3.) Drenovac (Raduč) — 7; 4.) Jasikovac (Korenica) — 2; 5.) Kompolje (Koren.) — 2 ; 6.) Korenica — 2.; 7.) Lipovo Polje (Kosinj) — 56 ; 8.) Mihaljevac (КогЛ — 2 ; 9.) Omoljac (Kor.) — 1; 10.) Vlaško Polje (Brlog) — 8 ; 11.) Vranovača (Koren.) — 2; 12.) Vrelo (Koren.) — 3;

Page 28: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

300 R. GRUJIĆ. (28)

13.) Zeljav-a —• 1 ;• 14.) vidi GltimiČić.

G1 u m i č i ć —- 27 k, : 1.) Klenovac (Perušić) — 16 ; 2.) Mlakva (Kosinj) — 1 1 ; 3.) vidi Glumac.

G 1 u š i c a — I k . Srednja Gora. G n j a t o v i ć — 25 k . : 1.) D.

Lapac — 1; 2.) Lovinac — 1 8 : 3.) Rudopolje (Brnvno) — ' б ; 4.) Sv. Rok — 1.

Gob a c —• 7 k . : 1.) Klanac (Perušić) —• 1; 2.) Vaganac (Pa-zarište) — 2; 3.) Vranovina (Pazar.) — 4.

G o j t a n — 1 k. Gospić. G o l a ć — 9 k. Ribnik. G o l i ć — 75 k. Čanak (Perušić). G o l i k — 17 k. : 1.) D. Kosinj

— 9 ; 2.) G. Kosinj — 8. G o l u b — 3 k. Jezerane. G o m e r Č i ć — 2 9 k.: 1.) Covići

— 11; 2.) Otočac — 9; 3.) Poljice (Otočac) — 9.

G o m i r a c — 7 k. Dugi Dol (Vrhovine).

G o r š a — 5 k. Kuterevo (Otočac). G o s t o v i ć — 50 k : 1.) Brinje

— 1; 2.) Gostovo Polje (Brinje) — 47 ; 3.) Ivakuša (Brinje) — 1; 4.) Vodoteč (Brinje) — 1.

Gr a l io v a c — - 4 4 k . : 1.) Bunić . — 7; 2.) Dubrava (Otočac)

— 1; 3.) Otočac — 1 ; 4.) Ramljane — 2 8 ; 5.) Sinac — 1; 6.) Trnavac (Korenica) —• 6; 7.) vidi Graovac.

G r a o v a c — 28 k. : 1.) Pavlovac — 1 2 ; 2.) Vrebac— 6 ; 3.) Zavode (Pavlovac) — 10; 4.) vidi Grahovac.

G r b a c — - 2 4 k . : 1.) Čanak — 17; 2.) Gospić — 1 ; 3.) D. Stari grad — 6.

G r b i ć — 102 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 2 4 ; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 2 ;

3.) Kom (Zrmanja) — 1 0 ; 4.) Kokljic (Medak) —• 11 ; 5.) Medak — 1; 6.) Osreci (Srb) — 14 ; 7.) Rešetar — 1; 8.) Srb —- 6 ; 9.) Svračkovo selo — 9 ; 10.) Vrhovine — 2 3 ; 11.) Zalužnica — 1.

G r č e v i ć — 30 k . : 1.) Brlog — 1 ; 2.) Dubrava (Otočac) —• 5 ; 3.) Kompolje (Brlog) — 8 ; 4.) Sinac — 15 ; 5.) D. kŠvica ;—• 1.

G r č i ć — 1 k. Senj. G r e g o v i ć —- 2 k. Senj. G r g i ć — 13 k . : 1.) Ličko Pe

trovo selo — 3 ; 2.) Prijeboj — 3 ; 3 ) Skočaj — 1; 4.) Zavalje —• 6.

G r g u r i ć — 41 k . : 1.) Gospić — 1 ; 2.) G. Kosinj — 2 9 ; 3.) Mušaluk — 1; 4.) Ribnik — 10.

G r i j a k — 13 k. Vrhovine; vidi Grijaković.

G r i j a k o v i ć — 1 k. Bunić; vidi Grijak.

G r i v i č i ć — 16 k . : 1.) Konjsko Brdo (Perušić) —• 1 5 ; 2.) Kvarte — 1.

G r k i n i ć — 2 k. Karlobag. G r k o v i ć — 5 k. Srednja Gora. G r m u š a — 3 k. Melinovac

(Zavalje). G r o s p i ć — 3 k.: 1.) Brušani

— 1 ; 2.) Gospić — 2. G r o z d a n i ć — 60 k. : 1.) Do-

broselo —- 2 ; 2.) Doljani (Škare) — 7 ; 3.) Gorici (Otočac) — 8 ; 4.) Komić —• 4 ;. 5.) Ponori (Otočac) — 3 6 ; 6.) Turjanski — 2 ; 7.) Zalužnica — 1.

G r u b i ć — 40 k : 1.) Brezik (Medak) — 1; 2.) Brlog — 7 ; 3.) Jasikovac (Korenica) — 3 ; 4.) Korenica — 4 ; 5.) Ličko Petrovo selo — 1 ; 6 ) Rešetar (Koren) —• 2 ; 7.)

Page 29: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 2 9 ) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO'KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 0 1

Rijeka (Korenica) — 3 ; 8.) Rudanovac (Ko ren.) — l ; 9.) Vaganac (LiČ. Petrovo selo) — 3; 10.) Vranovača (Kor.) — 1; 11.) Vrebao-— 5; 12.) Vrelo (Koren.) -— 9.

G r u b i š i ć — 49 k.: 1.) Gračac — 1; 2.) Jablanac — 9 ; 3.) Kupirovo (Srb) — 3 ; 4.) Vel. Popina — 32 ; 5.) Radno — 4 ; 6.) Senj — 1.

G r u b j e š i ć — 1 k. Srb. Gr u bor — 12 k.: 1.) Dubrava

(Brlog) — 5; 2.) Pothum (Otočac) — 2; 3.) Tiškovac (Srb) _ 5.

Gr u ič ić — 18 k. Mlakva (Kosinj).

G r i i n h u t — 1 k. Senj. Gržal j — 2 k. Senj Gr žan — 15 k. D. Pazarište ;

vidi Gržanić. Gržanić — 5 k. Senj; vidi

Gržan. Gr zeta — 9 k.; 1.) Biluća

(Klada) — 8; 2.) Sv. Juraj — 1; vidi Gržetić.

Gržetić — 1 k. Karlobag; vidi Gržeta.

Gržin — 3 k. Senj. Gulan"—- 16 k. Babin Potok

(Vrhovine). Guša vac — 2 k Gračac. Guteša — 20 k.: 1.) Bruvno

18; 2.) Gospić — 1; 3.) Škare — 1.

Gvađanja — 1 k. Senj. Gvoić — 7 k. ŠvraČkovo selo. Gvoka — 5 k. Štikada. Gvozdenović — 3 k. Dobro-

selo. Gvozd ić—- 3 k. Brezik (Međak).

Habian — 1 k. Senj. Hage l i ć — lk. Kuterevo (Oto

čac). Hajduk — 40 k.: 1.) Dobrica

(Brinje) — 9; 2.) Grabar

(Prokike) — 3; 3.) Prokike — 20; 4.) Rapain Klanac (Brinje) — 6.; 5.) Žuta Lokva — 2.

Hammerschmidt — 1 k. Senj. Hećimović — 118 k.: 1.) Ba-

ljevac (Zavalje) —- 11: 2.) Bukovac (Perusić) — ,58; 3.) Gospić — 2; 4.) Konjsko Brdo (Perušić) — 22; 5.) Otočac — 1; 6.) Prvan selo (Perušić) —- 20; 7.) Senj — 1; 8.) Zavalje — 3.

Helm an — 1 k Gospić ; vidi Heljman.

Heljman — 2 k. Budak; vidi Helm an.

Hinić — 92 k.: 1.) Bunić — 2 k.; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 27.; 3.) Poljani (Škare) — 2; 4.) Kozjan (Bunić) — 13; 5.) Radotić selo (Brinje) — 1; 6.) Turjanski — 4; 7.) Zaluznica — 40; 8.) Zeljava — 3.

Hobar — 3 k. Hobar selo (Brinje.)

Hođak — 21 k.: 1.) Klanac (Pazarište) — 8; 2.) G. Pazarište —• 2; 3.) Smiljan — 1; 4.) Udbina — 1; 5.) Že-Ijava — 9.

Holub — 2 k. Senj. Holjevac — 37 k.: 1) Holje-

vac selo (Brinje) — 15; 2.) Jezerane — 8; 3.) Mušaluk — 7 ; 4.) Perković selo (Brinje) — 6 ; 5.) Rešetar (Korenica) — 1.

Horvatović — 7 k. Mušaluk. Host —• 3 k. Senj. Hreljanović — 2 k.: 1.) Jabla

n a c — 1; 2.) Senj — 1. Hren — 1 k. Senj. Hrkalović — 36 k.: 1.) Do

ljani (Škare) —23 ; 2.) Otočac, — 1; 3.) Turjanski — 12.

Page 30: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

302 R. GRUJ1Ć, (30)

H r n j a k — 35 k.: i.) Bunić — 14; 2.) Krbavica — 5. 3.) Lič. Petrovo selo — 1 ; 4.) Prijeboj — 3 ; 5.) Trnavac (Koren) — 3 ; 6.) Željava — 9.

H r t i ć — 27 k. Kamenica (Ko-renica).

H r v a č e v i ć — 12 k . : 1.) Ledenik (Karlobag) —• 3 ; 2.) Vidovac (Cesarica) — 9.

H u d u r o v i č —-7 k. : 1.) Brinje — 4 ; 2.) Holjevac selo (Brinje) -— 1; 3.) Jezerane — 1; 4.) Vodoteč — 1.

I k o v i ć — 1 k. Senj II i e — 88 k . : Г.) Bila} — 6 ;

2.) Čanak — 2 ; 3.) Čovići — 3 ; 4.) Gospić — 2 ; 5.) D. Lapac — 1 ; (i.) Mazin — 32 ; 7.) Mogorić — 19 ; 8.) Otočac — 1 ; 9 ) Prijeboj — 5; 10.) Sinac — 1 3 ; 11.) Srednja Gora — 8 ; 12.) Suvaja — !.

I n đ i ć — 4 k. Kijani (Gračac). I š p i r o v i ć — 1 k. Gračac. I v a n č e v i č — 90 k.: 1.) Gorici

(Otočac) — 6; 2.) Gospić — 1; 3 ) Neteke — 3 ; 4.) Otočac — 1 ; 5.) Pocitelj — 17; 6.) Pothum — 12; 7.) Ponori (Otočac) — 8 ; 8.) Tur-janski — 1 1 ; 9.) Zalužnica — 31.

I v a n č i č — 18 k.: 1.) Brušani — 8 ; 2.) Međudražje (Zava-lje) — 6 ; 3.) D. Kosinj — 4 .

I v a n i ć — 6 k.: 1.) Kijani (Gračac) — 1; 2,) Omsica — 5.

I v a n i š — 15 k.: 1. Boričevac — 1; 2.) Duboki Dol (Gračac) v— 4 ; 3.) Kijani — 1 ; 4.) Stikada 9 ; vidi Ivanisevic.

I v a n i s e v i c — - 80 k. : 1.) Bjelo-polje — 1; 2.) Dugi Dol (Vr-hovine) — 4 ; 3.) Frkaševae

— 4 ; 4.) Medak — 1 ; 5.) Kešetar — 1 ; 6.) Buđopolje (Vrhovine) — 1 8 ; 7.) Tuk

(Koren.) — 1; 8.) vidi Ivaniš. I v a n k o v i ć — 9 k.: 1.) Tolić

— 8 ; 2.) Vaganac —- 1. I v a n u š e v i č — 19 k. Vedašić

(Koren); vidi Ivanušić. I v a n u š i ć — 11 k.: 1.) Čanak

—• 3 ; 2.) G. Lapac — 4 ; 3.) Bičiće (Lovinac) — 4 ; 4.) vidi Ivanuševič.

I v a š k o v i ć — 6 k. Prijeboj. I v č e v i č — 1 k. Pecani. I v e l i ć — 10 k.: 1.) Lič. Pe

trovo selo — 4 ; 2.) Željava — 6.

I v e z i ć — 89 k.: 1.) Brotnja (Srb) — 8 ; 2.) Duboki Dol (Gračac) — 5 ; 3.) Grab — 1; 4.) Gračac — 1; 5.) Lovinac — 1.; 6.) Sv. Rok —-1 0 ; 7.) Stikada — 63.

I v k o v i ć — 7 k.: 1.) Lipovo Polje (Kosinj) — 5; 2.) Vrhovine — 2.

J a g a r — 4 k. Sv. Rok. J a g l i č i ć — l k Kupirovo (Srb). J a g n j i č — 2 k. Trnovae (Ko-

renica). J a g o d i ć — 1 k. Lešće. J a i ć — 4 k. Tolić. J a j i ć — 1 k. Ostrvica. J a k o v l j e v i ć — 4 k. Vaganac. J a k š i ć — 74 k.: 1.) Bruvno

— 1 ; 2.) Glogovo (Gračac) — 5 1 ; 3.) Grab (Gračac) — 2 ; 4.) Gračac '— 2 ; 5.) Lešće (Otočac) — 1 3 ; 6.) Stikada — 4 ; 7.) Tomingaj (Gračac) — 1.

J a k u p i ć — 1 k. Gospić. J a m i č i ć — 4k.: 1.) Budak —

3 ; 2.) Gospić — 1.

Page 31: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

' ' ( 3 1 ) PLEMENSKE КЈЕСШК LIOKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 0 3

J a n č i č :— 12 k . : 1.) Bukovac (Perušić) — 7; 2 ) Divosnlo — 1; 3.) Vaganac — 3 ; 4.) Visuć — 1; 5.) vidi Janjčić.

J a n d r i ć -— 11 k.: 1.) Vaganac — 1 0 ; 2.) Željava — 1.

J aa id r i l ov i ć — 1 k. Mutilić. J a n i ć — 8- k. Čitluk (Gospić). J a n k o v i ć — 11 k.: 1.) Lešće

— 3 ; 2.) Ramljane (Otočac) •— 8.

J a n u š i ć —- 1 k. Senj. J a n ž i ć — 4 k. Podlapac. J a n j a t o v i ć — - 2 7 k.: 1.) Brlog

— 2 ; 2.) Doljani (Škare) — 2 ; 3.) Vlaško Polje — 23.

J a n j č i ć — 4 k . : 1.) Čanak; 2.) vidi Jančić.

J a n j o š e v i ć — 1 k. Zrmanja. J a n j u š — 1 k Lešće. J a p u n č i ć — 17 k.: 1.) Cerje

— 1 4 ; 2.) Sv. Rok — 3 ; 3 ) vidi Japunđžić.

J a p u n đ ž i ć — 17 k. : 1.) Mazili — 1 0 ; 2 ) Rudopolje (Bruv-no) — 7 : 3.) vidi Japunčić.

J a r i ć — 22 k.: 1.) Drenovae (Srb) — 5 ; 2.) Kom (Zrmanja) — 1 5 ; 3.) Vrelo (Zrm.) — 2.

J a š e v č i ć — 2 k. Brinje. J a v o r — 29 k. : 1.) Brinje —

1 4 ; 2.) Lokmer selo (Brinje) — 4 ; 3 ) Podlapac — 11 ; 4.) vidi Javorina i Javorović.

J a v o r i n a — 34 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 1 ; 2.) Klenovac — 1; 3,) Mlakva (Kosinj) — 1 7 ; 4.) Studenci — 1 4 ; 5.) Vrhovine — 1 ; 6.) vidi Javor i Javorović.

J a v o r o v i ć — 12 k . : 1.) Grab (Gračac) — 1 1 ; 2.) Jablanac — 1; 3.) vidi Javor i Javorina.

J a z i ć — 9 k . : 1.) Bruvno — 3 ; 2.) Dobroselo - 5 ; 3.) Rudopolje (Bruvno) — 1.

J e l a č a — 48 k . : 1.) Brotnja (Srb) — 1 ; 2.) Drenovae (Srb) — 2 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Grab (Gračac) — 3 ; 5.) Kaniža — 1; 6.) Kijani (Gračac — 22 ; 7.) Lič. Novi — 3 ; 8.) Raduč — 6 ; 9.) Suva ja — H; 10.) Zaklopac (Srb) — 6 ; 11) vidi Jelačić.

J e l ač i ć — 7 k. Brinje; vidi Jelača.

J e l e č a n i n — 10 k. Vaganac. Jel iČić — 7 k : 1.) Brotnja

(Srb) — 6;- 2.) Oraovac (D. Lapac) - 1.

J e l i ć —100 k.: 1.) Bukovac — 6; 2.) Bužim — 1; 3.) Jelić selo (Brinje) — 7; 4.) Jelvica (Jezerane) — 10 ; 5.) Jezerane — 4 4 ; 6.) Klanac — 1 ; 7.) G. Pazarište - 1;

* 8.) Razvala (Jezerane) — 4 ; 9.) Smiljan —' 12; 10.) Smo-krić (Lovinac) — 3 ; 11.) Široka Kula — 8 ; 12.) Žuta Lokva — 1.

J e l i n i ć — 36 k : 1.) Brušani • — 1; 2.) Gospić — 1 ; 3.)

D. Pazarište — 1; 4.) Karlo-bag — 1; 5.) Smiljan — 19 ; 6.) Stanište — 12; 7.) Trnovac (Gospić) — 1.

J e l o v a c — 31 k. : 1.) Bunić — 8 ; 2.) Gospić — 1; 3.) Kr-bavica — 1; 4.) Medak — 5 ; б.) Ponore (Brinje) — 3 ; 6.) Vrhovine — 13.

Jengić^— 11 k. Kaniža (Gospić). J e r b i ć — 25 k : 1.) Lešće —

1; 2.) Ramljane — 1 5 ; 3.) Sinac — 1.; 4.) SkoČaj — 8; 5.) vidi Erbić.

J e r g o v i ć — 37 k.: 1.) Dubrava (Otočac) — 4; 2.) Lešće — 2 0 ; 3.) Ramljane — 12 ; 4.) Skočaj — l .

J e r i ć — 41 k . : 1.) Kalebovac (Korenica) — 6; 2.) Kom-

Page 32: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

304 R. GRUJIĆ, (3-2)

polje (Koren.) — 3 ; 3.) Ko-renica —• 2 ; 4.) Mihaljevac (Koren.) — 1 1 ; 5.) Omoljac (Koren.) — fi; 6.) Oravac ( K o r e n . ) — 4 ; 7.) Ponori (Ko-renica) — 2 ; 8.) Prijeboj — 1 ; 9.) VranovaČa (Korenica) — 5 ; 10.) Vrelo (Korenica)' — 1.

J e r k o v i ć — 53 k . : 1.) Briznice (Starigrad) — 7 ; 2.) Divo-selo — 2 1 ; 3.) Gospić — 2; 4.) G-rab (Gračac) — 4 ; 5.) Ivanca (Starigrad) — 1 4 ; 6.) Lički Novi — 3 ; 7.) 0-moljac (Koren.) —• 1; 8.) D. Svica — 1.

J e vio — 4 k : 1.) Frkasić — 3 ; 2.) Vedašić — 1.

J o k i ć — 21 k. : 1.) P rij evo (Zrmanja) — 20 ; 2.) Vrelo (Zrm.) — 1.

J o s i p o v i ć — 2 k. Međuđražje (Zavalje).

J o t i ć — 6 k. Brinje, J o v a n i ć — 16 k . : 1.) Dabasnica

(Srb) — 2 ; 2.)Neteke — 1; 3.) Vel. Popina — 3;4.) Su-vaja — 10.

J o v a n o v i ć — 38 k . : 1.) Klanac -— 4 ; 2.) D. Pazarište — 3 1 ; 3.)G. Pazarište — 2; 4.) Senj — 1.

Jov iČić — 1 k. Kukljic. J o v i ć — 36 k.: 1.) Divoselo —

14 ; 2.) Doljani (Škare) — 2 1 ; 3.) Vođoteč — 1.

J u g o v i ć — 20 k . : 1.) D. Kosinj — ' 1 8 ; 2.) G-. Kosinj — 1; 3.) Lipovo Polje (Kosinj) — 1.

J u h a s — 1 k. Senj. J u k i ć — 1 k. Srednja Gora. J u r a s o v i ć — 12 k . : 1.) Bunić

— 7; 2.) Medak — 5. J u r a š i ć — 4 k. Brinje. J n r č i ć — 30 k . : 1.) Brinje —

1; 2.) Jurcić selo (Prizna)

— 8; 3.) Kalić (Prizna) — 2; 4.) D. Pazarište — - 1 1 ; 5.) Senj — 8.

J u r e t i ć — 6k.: 1.) Mutilić — 5 ; .2.) Udbina — 1.

J u r i ć — 12 k . : 1.) Jošani — 1; 2.) Muti l ić— 7; 3.) Ora-ovac (D. Lapac) — 3 ; 4.) Srb — 1.

J u r i š i č — 24 k. : 1.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 1 ; 2.) PeruŠić —• 23.

J u r j e v i ć — 1 6 k : 1.) BibniJc. — 1 1 ; 2.) Sinac — 2 ; 3.) Sv. Rok — 3.

J u r k o v i ć — 137 k . : 1.) Ba-ljevac (Zavalje) —v 7 ; 2.) Brlog — 1 2 ; 3.) Čanak — 2 2 ; 4.) Dabar — 4 ; 5.) Dubrava (Brlog) — 41 ; 6.) Kaluđerovac — 9 ; 7.) Konjsko Brdo (Perušić) — 1 ; 8.) G-. Kosinj —• 4 ; 9 ) Kuterevo (Otočac) — 1 0 : 10.) Kvarte — 8; 11.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 1 3 ; 12.) Pot-hum — 3 ; 13.) Otočac — 1 ; 14.) Senj — 1 ; 15.) Vlaško Polje — 1.

K a j f e š — 3 k. : 1.) Brlog — 1 ; 2.) Lešće — 2.

K a l a c — 2 k. : 1.) Mutilić — 1 ; 2.) Udbina — 1.

K a l a f a t i ć — 4 k. Brinje. K a l a n j — 44 k. : 1.) Brinje

— 1 ; 2.) Ćojhik (Udbina) —• 3 ; 3.) Kalanj selo (Brinje) —- 9 ; 4.) Kurjak (Udbina) — 1 2 ; 5.) Letinac (Brinje) — 4 ; 6.) D. Pazarište -— 9 ; 7.) Udbina — 6.

K a l e m b e r — 24 k . : 1.) Bje-lopolje (Korenica) — 3 ; 2.) Frkašić (Koren.) — . 4 ; 3.) Gradina (Koren.) — 2 ; 4.) Kalebovac (Koren.) — 1 ; 5.) Korenica — 1 ; 6.) Omoljac

Page 33: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 3 3 ) . PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 0 5

(Koren.) — 1 ; 7.) Oravac (Koren.) —• 8 ; 8.) Prijeboj (Koren.) — 3 ; 9.) Šegano-vae (Koren.) -— 1.

K a l i n i ć — 39 k. : 1.) Divo-selo — 1 ; 2.) Gospić — 1 ; •3.) K i k — 1 ; 4.) Kruško-•vac (Međak) — 2 ; 5.) Raduč — 1 7 ; 6.)' Srb — 17.

K a l u đ e r — 4 h. : 1.) Jezerane — 2 ; 2.) Rndopolje (Bruvno)

K a m b e r — 1 k. Drenovac(Srb). K a m e n k o -— 16 k . : 1.) Jošani

— 4 ; 2.) Osreci (Srb) — 2; 3.) Škare — 10.

K a n g r g a — 1 9 k. : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Pothum (Otočac) —- 18. '

K a n t a r — 31 k. : 1.) Dobro-selo — 22 • 2.) Doljane (La-pac) — 1 ; 3.) D. Lapae —• 1 ; 4.) Rešetar (L. Petrovo selo). — 1 ; 5.) Vrhovine — 3 ; 6.) Zaklopac (Srb) — Зт

K a r a k a š — 24 k. : 1.) Hobar selo (Brinje) — 5 ; 2.) Leti-riac (Brinje) — 4 ; 3.) Pocl-lapac — 14.

K a r a n — 8 k. : 1.) Bunić —' 4 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) G. Lapac — 1 ; 4.) Lovinac — 1 ; 5.) Smokrić — 1.

K a r i ć •—• 17 k. : 1.) Kvarte (Perušić) —• 16'; 2.) Perušić — 1. v

K a r i n a — 2 k Čanak (Bunić). K a r l e u š a — 15 k.: 1.) Brlog

1 4 ; 2.) Srb — 3. K a r l i ć — 4 k. : 1.) Gospić —

1; 2.) Srb — 3. K. a s ü m o v i ć — 15 h. : 1.) Gospić

— 1 ; 2.) Klenovac (Perušić) — 9 ; 3.) Kvarte (Perušić) — 2 ; 4.) Mezinovac' (Perušić) — 2 ; 5.) Sv. Marko (Perušić) — i'.

K a s u n . i ć -— '1 k. Senj. ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. 'XXI.

K a š t e l a n — 1 k. Jablanac. K a t a 1 i n — i k . , 0 . Kosinj •

vidi Katalinić. K a t a l i n i ć —52 k. : 1.) Brinje

— 1 ; 2.) Lovinac — 1 ; 3.) Melnice (Brlog) — 3 6 ; 4.) Otočac —• 1 ; 5.) Lič. Petrovo selo — 1 ; 6.) Sv. Rok —• 8 ; 7.) Vlaško Polje (Brlog) — 4 ; 8.) vidi Katalin.

K a t i ć — 13 k . : 1.) Divoselo — 1 ; 2.) Pecani (Bunić) — 2 ; 3.) Smiljan — 10.

K e Ć a — 41 k. : 1.) Kalebovac (Korenica) — 3 ; 2.) Neteke (Srb) — 1 ; 3.). Omoljac (Korenica) — 3 ; 4 ) Ponor (Korenica) — 4; 5.) Rešetar (L. Petrovo selo) — 1; 6.) Su-vaja — 1 9 ; 7.) Vrelo (Koren.) — 2 ; 8.) Zavalje — 7.

K e g l j e n — 1 k. Novoselo Bi-lajsko.

K e k i ć — 21 k . : 1.) Gospić — 2 : 2 . ) Life — 19.

K e n t r i ć — 2 k. Rudopolje (Vr-hovine).

K e n j a l o — 10 k.: 1.) Drenovac (Srb) — 1 ; 2.) Nebljusi — 8; 3.) Osreci (Srb) — 1 .

K e r k e z — 1 k. Suvaja. K e s i ć — 62 k.: 1.) Brotnja

(Srb) — 5 ; 2.) Grab (Gra-ćac) — 2 5 ; 3.) Kijani (Gračac) 14 ; 4.) D. Lapac —

• 1; 5.) Štikada (Grač.) — 6; 6.) Vaganae (L. Petrovo selo) — 11.

K e v г i ć — 1 k. Štikada. K i n k e l a — 1 k. Senj K i r i n •— 4 k. : 1.) Senj —

1; 2.) Staricjrad (Brisnice) — 3.

K l a r i ć — o k . Cerje (Lovinac). K l a š n i ć —• 4 k. Sir. Kula;

vidi Klašnja. K l a š n j a — 44 k. : l.) Frka-

Šić (Bjelopolje Koren.) — 16 ;

Page 34: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

306 R. GRUJ1C. (34)

2.) Grabušić (Koren.) — 1; 3.) Gradina (Koren.) — 3 ; 4.) Jasikovac (Koren.) — 1 ; 5.) Kompolje (Koren.) —• 1 ; 6.) Krst (Koren.) — 2 ; 7.) Melinovac (Zavalje) — 1; 8.) Ponor (Koren.) — 3 ; 9.)' Še-ganovac (Koren.) — 17; 10.) Vedašić (Bjelop. Koren.) —

• 1 ; 11.) Vranovača (Korenica) — 1 ; vidi Klašnić.

E 1 e m e n č i ć — 3 k. Kaluđe-rovac.

K l e p a c —• 1 k. Sir. Kula. K l e p i ć — -8 k . : 1.) Lovinac—

5 : 2 . ) Smokrić (Lov.) — 3. K l e u t — 12 k. Medak. K l i s k a —- 20 k.: 1.) Dabar

— 13 ; 2.) Mekinjar (Udbina) — 5 ; 3.) Bebić (Udbina) — 1; 4.) Vlaško Polje (Brlog-) — 1.

KI i š a n i 6 — 22 k. : 1.) Dabar — 10; 2.) Jezerane — 6 ; 3.) Lič. Petrovo selo — 6.

K l o b u č a r —• 55 k. : 1.) Co-vići (Otočac) — 1; 2.) Kompolje (Brlog) — 1; 3.) D. Kosinj — 32 ; 4.) G. Kosinj — 19: 5.) Lešće •— 1 ; 6*.) G-. Švica — 1.

K l j a i ć — 48 k. : 1.) Dnopolje (Lapac) — 10 ; 2.) Kurjak (Udbina) — 2 4 : 3.) Ploča — 14.

K m e z i ć — 23 k. : 1.) Dugi Dol (Ruđopolje-Vrhovine) — 12; 2.) Rudopolje (Vrhovine) — ' 1 1 . '

K n e ž e v i ć — 234 k. : 1.) Bo-ričevac — 5 ; 2.) Brlog — 2 ; - 3.) Bunić — 4 2 : 4.) Dnopolje — 1; 5.) Dugopolje (Srb) — 1; 6.) Glavace (Otočac) — 4 ; 7.) Gospić — 1; 8.) Grab (Gračac) — 2 ; 9.) Jošani —- 3 ; 10.) D. Kosinj

— 2 ; 11.) Kozjan (Bunić) — ' 1 3 ; 12.) Kupirovo (Srb) — 1: 13.) Međudražje (Zavalje) — 3 ; 14.) Mutili 6 (Udbina) — 16; 15.) Orao-vac (Lapac) — 3 ; 16.) Pro-hike (Brinje) — 10; 17.) Papain Klanac (Brinje) — 10 ; 18.) Bebić (Udbina) — 1 ; 19.) Bičiće (Lovinac) — 2 1 ; 20.) Sinac — 1 : 21.) Salamunić (Bunić) —- 7 ; 22.) Široka Kula — 2 2 ; 23.) ŠUkada —- 23 ; 24.) Udbina — 2 ; 25.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 8; 26.) Vodo-tec (Brinje) — 15 ; 27 ) Žuta Lokva (Brinje) — 5.

K n i f i ć — 1 k. Senj. K n o l l — 1 k. Otočac. K o c i a n — 3 k. Vranovine (Pa-

zarište). K o j č i n — 4 k. : 1.) Grabar

(Brinje) — 1; 2.) Vodoteč (Brinje) — 3.

K o k o t —• 7 k. : 1.) Kijani (Gračac) — 1; 2.) Tomingaj (Gračac) — 3 ; 3.) Vrebac — 3 ; 4.) vidi Kokotović.

K o k o t o v i ć — 68 k. : 1.) Ba-ljevac (Zavalje) — 10 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) D. Kosinj — 2 9 : 4.) G. Kosinj — 2 ; 5.) Kvarte (Perušić) —• i i ; 6.) Lipovo Polje (Kosinj)— 15; 7.) vidi Kokot.

K o l a č e v i ć — 1 0 k. : 1.) Gospić — 2 ; 2.) Kaniža —• 1; 3.) D. Pazarište — 7.

K o 1 a k — 30 k. : 1.) Gospić :— 1; 2 ) . LeŠće ~ 19 ; 3.) Perušić — 8; 4.) Sinac — 2 ; 5 ) vidi Kolaković.

K o l a k o v i ć — 3<? k. : 1.) Otočac —- 3 ; 2.) Lič. Petrovo selo — 1; 3.) Prijeboj (Korenica) —" 4 ; 4.) Prozor (Otočac) — 9; 5.) Sinac—-

Page 35: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 3 5 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 8 0 ?

10; 6.) Željava (Lio. Petrovo selo — 3 : 7.) vidi Kolak.

K o l a r — 8 k . : 1.) Baljevac (Zavalj e) — 4 ; 2.) Kvarte (Perušić) — 4.

K o l u n c l ž i ć — 2 4 k . : 1.) Bruvno — 3 : 2.) Dabašnica (Srb) —• 3 ; 3.) Deringaj (Bruvno) — 9: 4.) Kijani (Gračac) — 4 ; 5.) Suvaja — 5 : 6.) vidi Kolunžić i Kolundžija.

K o l u n d ž i i a — 2 k. : 1.) Dobro-selo — 1; 2.) Medak — 1; 3.) vidi Kolundžić i Kolunžić.

K o l u n ž i ć — 1 k. Kulija (Ostr-vica).

K o m a d i n a —- 14 k. : 1.) Lok-mer selo (Brinie) — 6 : 2.) Mutilić (Udbina) — 3 ; 3.) Mali Kut (Jezerane) — 1 ; 4.) Perković selo (Brinje) — 2 : 5.) Senj — ^ 1 ; 6.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 1.

K omi. j e no v ic . — 9 k. : 1.) Rešetar (L. Petrovo selo) — 5 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 4.

K o n č a r — 67 k. : 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 33 ; 2.) Bjelopolje (Koren.) — 1; 3.) Mazin —•- 5 ; 4.) Štikađa — 6 ; 5.) Vrhovine. — 22.

K o n t i ć — 12 k : 1.) Grab (Gračac) — 2 : 2.) Gračac — 10.

K o nj ev i ć -— 31 k. : 1.) Dre-novac (Medak j — 17 ; 2.) Medak — 3 ; 3.) L. Petrovo selo —' 1 ; 4.) Prijeboj — 9 ; 5.) Vaganac (Lič. Petrovo selo) — .1.

K o nj i k o v i ć — 1 k. Gospić. K o r a ć — 57 k. : 1.) Mogorić

. — 2 ; 2.) Oraovac — 1; 3.) Pavlovac (Vrebac) — 3 ; 4.) Radne — 1 ; 5 ) Šalamunić (Bunić) — 4 ; 6.) Sir. Kula

— 3 ; 7.) Udbina — 4 ; 8.) Visuć (Udbina) — 39.

K o r a j l i j a — 1 k. Trnavac (Korenica).

K o r d a — 3 k. Željava (Lič. Petrovo selo): vidi Kordić.

K o r d i ć — 33 k : 1.) Frkašić (Bjelopolje-Korenica) — 2 : 2 . ) Karaula (Perušić) — 1; 3.) Klašnjica (Koren.) — 4 ; 4.) D. Kosinj— 12 ; 5.) Budo-polje (Vrhovine) •— 1 3 ; 6.) Vedašić (Koren.) — 1 : 7 . ) vidi Korda.

K o r e n — 3 k. Lučani (Brinje), K o r e n i ć —- 2 k. Karlobag. K o r e w a p l . — 1 k. Senj. K o r i c a — 57 k. : 1.) Gospić

— 1; 2.) Korenica — 1; 3.) Mogorić —- 47 ; 4.) Svrač-kovo selo — 7 : 5.) Vrhoлrine — 1; 6.) vidi Koričlć.

K o r i č i ć — 12 k. : 1.) Brinje — 1; 2.x Kalanj selo (Brinje) — 4 ; 3.) Gr. Kosinj — 4 ; 4.) Letinac (Brinje) — 3 : 5.) vidi Korica.

K o r u g a — 22 k. : 1.) Bjelopolje (Korenica) — 4 ; 2.) Frkašić (Koren.) —- 7 ; 3.) Gradina (Koren.) — 1; 4.) Kompolje (Koren.) — 1; 5.) Oravac (Koren.) — 1: 6.) Ponor (Koren.) — 2 ; 7.) Seganovac (Koren.) — 5 ; 8.) Vrelo Koren. — 1.

K o s a n o v i ć — 50 k.: 1.) D. Lapac — 16: 2.) Široka Kula — 1: 3.) Švračkovo selo (Udbina) — 7 ; 4.) Visuć (Udbina) — 2 5 ; 5.) Vrelo (Koren) — 1.

K o š i ć — 16 k . : 1.) Doljane (Škare — 2 ; 2.) Pothum (Otočac) — 4 ; 3.) Suvaja — 4 ; 4.) Zalužnica •—-6.

K o s i n a — 1 k. Senj.

Page 36: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

.308 R. GRUJIC, .(36)

K o s o v a c — 28 k . : 1.) Dobrica (Brinj e) — 1; 2.) Lučani (Bri-nje) — 1 1 ; 3.) Mutilić — 5 ; 4 ) Kapaj in Klanac (Brinje)

— 1; 5.) Vodoteč Brinje) — 10.

K-osović — 16 k , : 1.) Kaniža (Gospić) — 2 ; 2.) Lički Novi — 14.

K o . s t e l a c — 62 k. : 1.) Dubrava (Otočac) — 1; 2.) Me-đak — 1; 3.) Otočac — 1 ; 4.) Poljice (Otočac) — 2 ; 5.) Prozor Otoč.) — 37 ; 6 ) G. Smeo, —• 20.

K o š u t i ć — 19 k. : 1.) L. Petrovo selo — 3 ; 2.) Rudo-polje (Bruviio) — 16.

K o t a l i n s k y —- 1 k. Otočac. K o v a č — 1 4 k . : 1.) Šir. Kula

— 1 3 ; 2.) Lički Osik — 1. K o v a č e v i c — 195 k . : 1.) Ba

bin Potok (Vrhovine — 7 ; 2.) Boricevac — 15 : 3.) Bu-žim •— 2 ; 4Л Cerje (Lovinac) "— 1; 5.) čovići (Otočac) — 1 : 6 ) Debelo Brdo (Burni) — 3 ; 7.) Dnopolje — 1 : 8.) Dubrava (Otoč.) — 1 ; 9 j Gospić — 1; 10.) Kore-nica — 1 ; 11.) Kruge (D. Lapae) .— U ; 12.) D. La-pac — 3 ; 13.) Lešće (Otočac) — 2 0 ; 14.) Lovinac — 8 ; 15.) Mazin — 45; 16. Re-šetar L. Petrovo selo) —- 7 ; 17.) Smiljan — 2 2 ; 18.) Ša-lamunić (Bunić) — 4 ; 19.) Visuć (Udbina) — 17 ; 20.) Vranik (Lovinac) -— 25.

K o v a č i 6 — 9 k . : 1.) Boricevac — 2 ; 2.) Čanak — 1 ;

- .-i.) Mutilić (Udbina) — 5; 4.) Otočac — 1

K o z l i ć a — 6 k. Mekmjar (Udbina).

K o z m i ć — 2 k, Karlobag.

K r a i n o v i ć — 21 k . : 1.) Tar-, j a n s k i — 4 ; 2.) Vrebae —-

1 3 ; 3.) Zalužniea — 4 ; 4.) vidi Krajnović.

K r a j a c z — 5 k. : 1.) Senj — 4 ; 2.) Senjska Draga —• 1.

K r a j n o v i ć — 70 k..: 1.) Bruvno — 29 ; 2.) Čitluk Gospić) — 41 ;• 3.) vidi Krainović.

K r a k a r — 7 k. Jezerane. K r a 1 j i ć — 21 k . : 1.) Čovići (Oto-. čac) — 2 ; 2.) Debelo Brdo

(Bunić) — 1; 3.) Karlobag-—• 1; 4.) Lešće — 4 ; 5.; Otočac — 8; 6.) Prozor — 5.

K r a n j Č e v i ć — 50 k. : 1.) Brinje — 1; 2.) Kompolje (Brlog) — 2 3 ; 3.) Lešće — 6'; 4.) Ostrvica —- 6 ; 5.) Otočac —: 1 ; 6.) Prozor — 7 : 7.) Senj — 1 : 8.) D. Švica. — ' 4 : 9.) Vlaško Polje (Brlog — 1.

K r a t o c h v i l — 1 k. Senj. K r a v i ć — 7 k. Mogorić. K r b a v a c — 2 k . : 1.) L. Osik.

— 1 ; 2.) Sinac — 1. K r e g a r — 2 k . : !. Otočac —

1 ; 2.) Prozor — 1. K r e k — 4 k. : 1.) Mutilić —

3 ; 2.) Pecani — 1. K r e k o v i ć —: 10 k. Karaula

(Perušić). K r e m e n i ć — 1 k. Jäenj.. K r e s o v i ć — 6 k. Škare. K r g a — 21 k . : 1.) Gradina

Korenica) — 1; 2.Л Kore-nica — 2 ; 3. Krst (Koren ) — 1; 4.) Omoljac (Koren.) — 1 ; 5.) Prijeboj (Koren.) — 9 ; 6.) Rijeka (Koren.) — 1 ; 7 ) Rudanovac (Koren.) — 1 ; 8.) Šeganovae (Koren.) — 1 ; 9.) Vranovača (Koren.) — 4 ; 1 0 ) Vrelo (Koren.) — 6.

K r i č k o v i ć —.ЗЗк.: 1.) Čitluk (Gospić) — 7 ; 2.) Ki -jani —• 8; 3.) Lipovo Polje

Page 37: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 3 7 ) PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 0 9

(Kosinj.) —• 1; 4.) Mogorić —• 9 ; 5.) Pavlovac (Vrebac) — 8 ; 6.) vidi Krišković.

K r i š k o v i ć — 5 k. : 1.) Gospić — 1; 2.) Karlobag —- 1 ; 3.) Senj :— 3 ; 4.) vidi Kričković.

H r i v o k u ć a — 19 k. : 1.) Grab (Grač.) -— 2 ; 2.) Gračac — 3 ; 3.) Stikada — 14 k.

K r i v o š i j a — 7 k. Bruvno. K r i z m a n i ć —- 4 k . : 1.) E,e-

šetar (Koren.)—•. 1 ; 2.) Sinac — • o .

K r i ž — 1 k. Otočac. K r l i ć — 1 k. Vrelo (Zrmanja). K r m p o t i ć — 109 k. : 1.) Bi

la] — 4 ; 2.) Gospić — i ; 3.) Krivi Put (Senj.) — 5 6 ; 4.) Oštra — 4 ; 5.) D. Paza-rište — 9 ; 6.) Senj — 10 ; 7.) Senjska Draga — 4 ; 8.) Stolac (Sv. Jura]) — 2 ; 9.) Udbina — 16 ; 10Л Vrano-

vine (Pazarište) — 2 ; 11.) Zavalje —- 1 ; 12.) vidi Krn-potić.

K m e t a — 7 k. : 1.) Bruvno — 2 ; 2.) Doljani (Lapac) — 5 .

K r n p o t i ć — 11 k. Barlete ; vidi Krmpotić.

K r n j a i ć — 20 k : 1.) Meli-novac (Zavalje — 1 2 ; 2.) Mogorić — 3 ; 3.) Mutilić —-1 ; 4.) Lič. Petrovo selo —• 1; 5. Udbina — 1; 6.) Že-ljava (L. Petrovo selo) — 2.

K r o b a t — 2 k. Perušić. K r p a n — 108 k. : 1.) Boriče-

vac — 8 ; 2.) Gospić — 2 ; 3.) Klanac (Perušić) — 1 0 ; 4.) Lipe (Gospić) — 1 7 ; 5.) Lovinac — 5 ; Q.) D. Pazarište — 1 2 ; 7.) EiČice (Lovinac) — 7: 8.) Smokrić (Lovinac) — 10; 9.) Sv. Bok '— 35 ; 10.) Vranik (Lovinac) — 2.

K r t i n i ć — 60 k. : 1.) Bruvno — 2 ; 2.) Komić — 1 ; 3.) Kruge (D. Lapac > — 9 ; 4.) Mutilić — 7 ; 5.) Ruđopolje (Bruvno) — 3 9 ; 6.) Suva)a — 1 ; 7.) Visuć — 1.

K r u l j a c —25 k. Kaluđerovac (Perušić).

K r u n i ć — 4 k. : 1.) Konjsko Brdo (Perušić — 1 ; 2.> Kvarte (Perušić — 1 ; 3.) M. Polje (Kaluđerovac) — 1 ; 4.) Smiljan — 1.

K r z n a r i ć — 153 k.: 1.) Bla-žanin selo (Brinje) — 10 ; 2.) Brinje — 2 ; 3.) Dabar — 37 ; 4.) Drenovac selo (Brinje) — 2 ; 5.) Jezerane — 4 ; 6.) Kalanj selo (Brinje) — 1 ; 7.) Kamenica (Jezerane) — 31 ; 8.) Križpolje (Jezer.) — 6 ; 9.) Letinac Brinje) — 2 2 ; 10.) Lipice (Jezer) — — 6 ; 11.) Lokmer selo (Brinje) — 2 ; 12.) Mali Kut 'Jezera — 2 ; 13.) Bajković. selo (Brinje) — 4 ; 14.) Raz-vala (Jezer.) — 1 ; 15.) Staj-nice — 5 ; 16.) Udbina — 1 3 ; 17.) Veliki Kut (Jezer.) — 2 ; 18.) Vueetić selo (Brinje) — 3.

K u ž a n - 9 k. : 1.) D. Pazarište — 6: 2.) G. Pazarište — 3.

K u d uz — 1 k. Mogorić. K u g a — 21 k . : l . )D. Lapac —-

13 ; 2.\ Ličko Petrovo selo — 4 ; 3.) Zeljava (Lič. Petrovo selo) — 4 ; 4.) vidi Kugić.

K u g i ć — 3 k. Srednja Gora (Udbina) ; vidi Kuga.

K u k i ć — 20 k. : 1.) Glavate (Otočac) — 9 ; 2.) Mekinjai* (Uđb.) — 2 ; 3.) Otočac — 1 ; 4.) Suvaja — 6 ; 5.) Vrelo (Zrmanja) — 2,

Page 38: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

310 K. GRUJIĆ» (3

K u k u l j a n — 2 k. Karlobag. K u k u r u z o v i ć — 1 3 k. Vaga-

nac (Lič. Petrovo selo). K u l a š — 17 k . : 1.) Baljevac

(Zavalje) — 3 ; 2.) Mezino-vac (Perušić) — 8 ; 3.) Sv. Marko (Perušić) — б.

K u p r e š a n i n — 36 k. : 1.) Kruškovac (Medak) — 12 ; 2.) Medak— 2 2 ; 3.) Rađuč — 2.

K u r o l t — 3 k. Lič. Petrovo selo.

K u r t e š — 12 k. Kvarte (Perušić .

K u s u l j a — 4 k. : 1.) Rudo-polje (Bruvno) — 3 ; 2.) -Vrelo (Korenica) -— 1.

K u š a n i ć — 7k . Letinae (Brinje). K v a t e m i k — 3 k. Lešće Oto

čac). K v o Č k a —• 2 k. Seganovac

(Korenica .

L a b u s — 36 k. Vel. Popina. L a d i š i ć — 25 k. : 1.) Les će

(Otoč.) — 18 ; 2.) Ramljane (Sinac) — 6 ; 3.) Gr. Svica — - 1 .

L a i ć — 6 k. Neteke (Srb). L a k i ć — 2 k. : 1.) Melinovac

(Zavalje) — 1; 2 ) Rešetar — 1."

L a k t i ć — 4 k. : 1. Ričice (Lovinac) — 1: 2.) Smiljan — 2 ; 3.) Sveti Rok — 1.

L a l i ć — 28 k. : 1.) Brlog — 8 ; 2.) Kalebovac (Korenica.) •— 7; 3.) Kompolje (Koren.) — 3 ; ' 4.) Omoljac (Koren) — 8: 5.^ Oraovac (Lapac) — 1; 6.) Senj — 1,

L a p a c •— 1 k. Zrmanja. L a s i č — 2 0 k. Letinae (Brinje; L a s k o v i ć — 15 k. : 1.v- Me

dak — 2 ; 2.) Poćitelj — 13. L a s t a v i c a — 7 k. D. Kosinj. L a s m an — 1 k. Otočac.

L a š k a r i n — 13 k. : 1.) Prozor (Otočac) -— 4 : 2.) Sinac — 9.

L a v r n i ć — 11 k. Komić : vidi Lavrnja.

L a v r n j a — 1 7 k. : 1.) D. Lapac — 3 ; 2.) Vlaško Polje Brlog) — 14; 3.) vidi La-vrnić.

L a z i ć — 14 k. : 1.) Barlete — 3 ; 2. Mogorič — 6; 3.) Ploča — 5.

L e g a c — 30 k. : 1.) Ivanca (Starigrad) — 2 ; 2.) G. Klada — 24 ; 3.) Senj —• 2 ; 4.) Senjska Draga — 1; 5.) D. Starigrad -— 1 : 6 . ) vidi LegČević.

L e g č e v i ć — 9 k. : 1.) Kute-revo (Otočac) — 1; 2.) Lipo vo Polje (Kosinj) — 8; 3.) vidi Legac.

L e k a — 21 k. : 1.) Gradina (Korenica) — 1; 2. Korenica — 1 : 3.) Omoljac (Korenica) — 2 ; 4.) Lič. Petrovo selo — 8; 5.) Rijeka (Koren.) — 1; 6.) Vrelo (Korenica) — 3 ; 7.) Željava (Lič. Petrovo selo) — 5 ; 8.) vidi Lekić.

Ijirjekić —• 6 k. Dugi Dol (Ru-dopolje-Vrhovine ; vidi Leka.

L e m a i ć — 47 k. : 1.) Bužim — 6 ; • 2.) Debelo Brdo (Bu-nič) — 1; 3.) Smiljan —• 2 2 : 4.) Švračkovo selo (Udbina) — 18.

L e m i ć -— 18 k. : 1.) D. Kosinj — 1 5 ; 2.) Kvarte (Perušić) — 3.

L e n a c — 12 k . : 1.) Senj — 8; 2.) Sv. Juraj — 4.

L e n i ć — 6 k. Budak. L e v a r — 25 k. : 1.) Gospić —

1 ; 2.) Letinae (Brinje) — 7 ; 3.) D. Pazarište — 2 : 4Л G. Pazari ste — 5 : o. Skočaj

Page 39: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

(39) PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KllBAVSKE ŽUPANIJE. 311

(Zavalje) —• б: H.) Zeijava (L. Petrovo selo) —• б.

L e v n a i ć — 11 k . : 1.) Sinae • • — 1: 2.) Vrhovine— 10 ;

3.) vidi Ljevnaić. L i č i n a — 31 k. : 1.) Dabaš-

nica (Srb) — 3 : 2.) Kik — 19; 3.) .RaduČ — 2 : 4.) Ru~ dopolje (Bruvno) :— 7.

L i n a r — 2 k. Kuterevo (Otoč.); vidi Linarić.

L i n a r i ć — 11 k. : 1.) Brinje — 1: 2.) Holjevac selo (Brinje) — 1: 3.) Linarić selo (Brinje) — 6; 4.) Mali Kut (Jezerane) — 3 : 5.) vidi Linar.

L i s a c — 22 k. : 1 ) Brušani (Gospić) —• 11 : 2.) Mušaluk — H .

L i s Č i ć — 1 k. Gospić. L i s i c a — 1 k. Palanka (Zr

manja). L i s i č i ć — 1 k. Smiljan. L o k m e г — 21 k . : 1.) Lokmer

selo (Brinje,) — 1 2 : 2.) Raj-ković selo (Brinje) — 8 ; 3.) Senj — 1.

L o l i ć ' — lik.: 1.) Dabar — 8 ; 2.) Rudopolje (Vrhovine) • — > L

L o n č a r — 128 k. : .1.) Brlog — 1 8 ; 2.) Dubrava (Brlog-) — 2 : 3. Gospić — 1; 4 j Jablanac — 1; 5.) Jošani — 7 ; 6. Kijani — 2 ; 7.) Kom-polje (Brlog) — 1; 8.) Lu-čani Brinje) — 10 ; 9.) Mu-tilić — 5*; 10.) Ondić% (Udbina — 1 2 : 11.) Skalić Brinje^ — 5 4 : 12. Štikada

•(Gračac, — б; 13.) Tužević (Brinje) — 1; 14.) Vodoteč (Brinje) — 1: 1б. Vrhovine — 8.

L o n c a r i ć — 5 k. : 1.) Otočac — 1 : 2.) Senj 4 .

L o p a c — 29 k . : 1.) Biljevine (Sv. Juraj) — б ; 2.) Mel-nice (Brlog) — (3: 3. Senjska Draga — 1<>; 4.) Sveti Juraj — 2.

L o v i n č i ć — 7 k. Lučani (Brinje).

L o v r i ć — 18 k . : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Sir. Kula — 12.

L u b e n — 1 k. D. Kosinj. L u č i ć — 4 k. Dušikrave (Ja

blanac к L u č i ć — 5 k . : 1.) Divoselo —

4 ; 2.) Senj — 1. L u i ć — 7 k. štikada Gračac). L u k a c — 13 k. D. Pazarište:

vidi Lukčević. L u k a n o v i ć — 13 k. : 1.). Stari-

grad — 10 : 2.) Sv. Juraj — 3.

L u k č e v i ć — 2 k. Smiljan; vidi Lukac.

L u k e t i ć — 6 k. : 1. '.Budak — 1 : 2 . Ribnik — б.

L u k i č i ć — 3 k, : 1.) Doljani (Škare) — 2 ; 2.) Pothum — 1.

L u k i ć — 103 k. : 1.) Korenica — 1 : 2.) Krbavica — 7 ; 3.) Kupirovo (Srb) — 1б: 4.) Palanka (Zrmanja) — 1 ; б.) I'el. Popina — 3 6 ; 6.) Štikada (Gračac) — 1; 7.) Tr-navac (Koren.) — 3 4 ; 8.) Turjanski •— 1 ; 9.) Vrelo (Zrmanja) — 7.

L u k š i ć — 3 k. Otočac. L u l i ć . — 103 k. : 1.) Baljevac

.(Za val je) — 8: 2.) Bunić — 3 ; З.ј Kaluđerovv.c — 1; 4.) Klanac (Perušić) — 1 9 ; б.) Konjsko Brdo (Peruš. — 2б ; 6.) Ljubovo (Bunić) — б ; 7.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 10 ; 8.) Otočac -- 1 : 9.) G. Pazarište — 13: 10. Skočaj — 4; 11.) Šir. Kula — 1 :

Page 40: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

312 U. GRUJIĆ, (40)

12.) Vaganac (Pazar.) —- 12 ; 13.) Vranovine (Pazar.) — 1.

L u s t e r — 1 k. Senj. L u ž a i ć — 42 k.: 1.) Brlog- —

2.) Dabar — 3 8 ; 3.) Doljani (Škare) — 3.

L j e s k o v a c — 3 k. Medak. L j e v n a i ć — 7 k. Raduč; vidi

Levnaić. L j i l j a k — 3 k . : 1.) D: La

pac — 2 ; 2.) Gospić — 1. L j u b o b r a t o v i ć — 20 k. Brlog. L j u b o j e v i ć — 22 k. 1.) Me

d a k — - 2 ; 2.) Počitelj — 2 0 ; 3.) vidi Ljubović.

L j u b o t i n a — 18 k . : 1.) Brlog — 11; 2.) Vlaško Polje (Brlog) — ' 7.

L j u b o v i ć —- 25 k . : 1.) Kruge (Lapac) — 1 : 2.) Nebljusi (Lapac) — 17 ; 3.) Švračkovo selo (Udbina) — 7.

L j u š t i k — 2 k. Bilaj. L j u š t i n a — 28 k.: 1.) Dabar

— 14; 2.) Mazin — 1; 3.) Medak — 1 1 ; 4.) Počitelj — 2.

L j u t i c a — 3 k . : 1.) Kalebo-vac (Korenica) — 1 ; 2.) Omoljac (Korenica) — 1; 3.) Rudanovac (Korenica) — 1.

M a g d i ć — 1 k . : Brinje. M Ča — 5 k. Podlapac (Ud

bina) : vidi MajaČić. M a j a Č i ć — 4 k. Mali Kut (Je-

zerane); vidi Majača. M a j e r — 19 k . : 1.) Sinac —-

11 ;^ 2.) D. Švica — 2 ; 3.) G. Švica — 6.

M a j e r h o f e r .•— 2 k. Gospić. M a j e r 1 e 1 k. Udbina. M a j e r o v i ć — lik.: 1.) Lič.

Novi — 6; 2.) Oštra — 5 ; vidi Marojević.

M a j e t i č — 50 k . : 1.) Čanak (Bunić) •— 1; 2.) Čovići (Oto

čac) —• б : *3.) I). Kosinj — 35 ; 4.) Kuterevo (Otočac) — 2 ; 5.) Lešće (Otočac) — 1; 6.) Sumečica (Otočac) — 1 : 7.) D. Švica —- 2 ; 8.) Vaganac (Lič. Petrovo selo) — 2 ; 9.) Vrhovine — 1.

M a j n a г i ć —• 13 k . : 1.) D. Kosinj —" 1 2 : 2.) Prozor (Otočac) —• 1.

M a j s t o r o v i ć — 81k.: 1.) Coj-luk (Udbina) — 1 1 ; 2.) Doljane (Lapac) —• 30 ; 3.) Jo-šani — 2 ; 4.) Mazin — 2 : 5.) Rešetar (L. Petrovo selo) — 3 ; 6.) Udbina — 4 ; 7.) Zavalje — 29.

M a j t a n i ć — 1 k. Draženović selo (Brinje).

M a k s i m o v i č — 1 k. Gospić. M a l b a š a — 13 k : 1.) Pot-

hum — 2 ; 2.) Zaklopac (Srb) — 11.

M a l č i ć —- 15 k. Kuterevo (Otočac).

M a l i n o v i ć — 6 k. Ploča. M a l j k o v i ć —• 65 k . : 1.) Lu-

čani (Brinje) — 3 ; 2.) Mo-gorić — 22 ; 3.) Pavlovac — 1 ; 4.) Vođoteč (Brinje) — 2 3 ; 5.) Županjol (Brinje) — 16.

M a m u z i ć — 4 k.: 1.) Kijani (Gračac) — 2 ; 2.) Tomingaj (Gračac) —- 2. •

M 'ance — 3 k. G. Kosinj. M a n d a r i ć — 34 k . : 1.) Gospić

— 1; 2.) Mogorić — 1; 3.) Vrebao — 32.

M a n đ e k i ć — 21 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) D. Pazarište —- 3 ; 3.) Kurtuša (Pr|zna) — 2 ; 4.) Lomivrat (Prizna) — 2 ; 5.) Marama (Prizna) — 7 ; 6.) Selina (Prizna) — 6.

M a n d i ć — 153 k . : 1.) Dabaš-nica (Srb) — 12 ; 2.) Dobro-selo —-16; 3.)Doljane (Škare)

Page 41: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

(4J) PLEMENSKI RJEČNIK LTČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 313

•— 26 ; 4.) Duboki Dol (Gračac — 2 ; 5.) Gračac — 3 ; 6.) D. Lapac — 1 ; 7.) Jo-Šani — 4 0 ; 8.) Mazin — 1 4 ; 9.) Mekinjar — 1; 10.) Senj —• 1 ; 11.) Sinac — 1 ; 12.) Srb — 3 ; 13.) Staro-selo (Otočac) — 1 ; 14.) Škare — - 5 ; 15.) Tomingaj

' (Grač.) '— 2 1 ; 16.) Turjan-ski — 1; 17.) Vrebac — 2 ; 18.) Vrelo (Zrmanja) — 4.

M a n o j l o v i č — 12 k . : 1.) Ki-jani (Gračac) — 2 ; 2.) Om-sica (Bruvno) — 10.

M a o d u š — 38 k. : 1.) Brezik (Međak) — 5 : 3.) Meclak — 29.

M a r a s — 63 k. : 1.) Brlog — —• 1 9 ; 2.) Brušani — 4 ; 3.) Debelo Brdo (Gospić) — 8 ; 4.) Jezerane — 1 ; 5.) Lukovo Sugar je (Karlobag) — 1 2 ; 6.) Oštra — 1; 7.) Otočac — 1; 8.) Bizvanuša — 10 ; 9.) '' Smiljan — 2 : 10.) Vlaško Polje (Brlog) — 4.

M a r a t o v i ć —• б k. Kompolje (Brlog)

M a r a v i ć — 1 k. Brinje. M a r č e t i ć —• 40 k. Vrelo (Zr

manja). M a r e l i č — 4 k . : 1.) Senj —

2 ; 2.) Sv. Juraj — 2. M a r e 1 j — 6 k. Salamunić (Bu

nić). M a r g a n — 1 k. Senj. M a r g a r e t i ć — 2 k. Mogorić. M a r g e t a — 14 k. : 1.) Bičiće

(Gračac) — 1; 2.) Stolac (Sv. Juraj) — 13.

M a r i a n — 2 k. Staroselo (Otočac) ; vidi Marijan.

M a r i č i ć — 61 k . : 1.) irka-šić (Vrhovine) — 9 ; 2.) Gračac — 1; 3.) Kijani (Grač.) — 4 ; 4.) Lucani (Brinje) —

9; 5.) Omsica (Bruvno) —- 7 ; 6.) bkalić (Vodoteč-Brinje) — 9 ; 7.) Vrelo (Zrmanja) — 21 ; 8.) Senj — 1.

M a r i č .— 28 k.: 1.) Gospić — 2 ; 2.) Lesće (Otočac) — 6 : 3.) Medak — 2 ; 4.) Otočac — 3 ; 5.) Sinac —• 2 ; 6.') Široka Kula — 1 1 : 7 ) Šu-meČica (Otočac) — 2.

M a r i j a n — ß-5 k . : 1.) Pot-hum (Otočac) — 2 2 ; 2.) Sinac — 1; 3.) Vlaško Polje (Brlog) — 2 ; 4.) vidi Marian.

M a r i j a n o v i ć — 2 k. Visuć (Udbina); vidi Marjanović.

M a r i n a c — 19 k . : 1.) Bačvica (Prizna) — 6 : 2.) D. Pazarište — 13.

M a r i n e l — 4k. Kuterevo (Otočac) .

M a r i n e l i n —- 11 k. D. Kosinj. M a r i n i ć — 56 k.: 1.) G. Ko

sinj — 22 ; 2.) Kuterevo (Otočac) — 27 ; 3.) D. Pazarište —• 2 ; 4.) Stajnice (Jezerane) — 2; 5.) D. Svica — 1; 6.) Vlaško Polje (Brlog) — 2.

M a r i n k o v i ć — 21 k . : 1.) Bunić — 4 ; 2.) Mekinjar — 1 3 ; 3.) Trnavac (Kore-nica) — 4.

M a r j a n č e v i ć —• 2 k. Bunić. M a r j a n o v i ć — 41 k. : 1.) Go

spić — 1; 2.) Korenica — 1 ; 3.) Vranovača (Koren.) — 2 ; 4.) Vrpile (Koren.) — 1 ; 4.) Zavalje — 3 6 ; 5.) vidi Marijanović.

M a r k e z a — 5 k . Vaganac (Lie. Petrovo selo).

M a r k o v i ć — 131 k . : 1.) Bunić — 6 ; 2.) Čovići (Otočac) .— 12 ; 3.) Debelo Brdo (Bunić) — 5 ; 4.) Dubrava (Otočac) — 17 ; 5.) Gospić — 4 :

Page 42: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

314 R. GRUJIĆ, (42)

6.) Kaniža — 1 ; 7.) Klanac (Pazarište) — 9 ; 8.) Kom-polje (Brlog) — 4 ; 9.) Konjsko Brdo (Perušić) — 2 : 10.) Lesće (Otoč.) — 13 ; 11.) Lučani (Brinje) — 2 ; 12.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 7; 13.) Orovac (Otočac) — 4 ; 14.) Lički Osik — 8 ; 15.) Otočac — 3 : 16.) G. Pazarište — 21 ; 17.) Po-lj'ice (Otoč.) — 2 : 18.) Prozor (Otoč.) — 6 : 19.) Sv. Juraj — 1 ; 20.) G. 8vica — 2 ; 21.) Volarice (Sv. Juraj) __ 2.

M a r k o v i n o v i č — 26 k. : 1.) G. Lapac — 2 5 : 2.) .Bičiće — 1.

Ma r o j e v i ć, v. Majerović. M a r t i n o v i ć — 14 k. Kom

(Zrmanja). M a r u k i ć — 1 k. Grab (Gra

čac).. M a r u l i č — 1 k. Senj. M a r u n i ć — 15' k.: 1.) Bunić

— . 2 : 2.) Medak — 13. M a r u š i ć — 2 k. Udbina. M a s n i k o s a — 6 k. Pecani

(Udbina). M a s t e 1 i c a - — 4 k. Mekin jar

(Udbina). M a š i ć — 48 k.: 1.) Cerje (Lo-

vinac) — 10; 2.) Jošani (Udbina) — 12 ; 3.) Pothum (Otočac) — 15; 4.) škare — 6; 5.) Turjanski (Vrhovine) — 5.

M a t a i ć — 14 k. : 1.) Lovinac — 6; 2.) Bičiće — 5 ; 3.) Smokrić (Lovin.) — 3 : 4.) vidi Mataija.

M a t a i j a — 15 L : 1.) Bunić — 1: 2.) Gospić — 2; . 3.) Lič. Novi — 3 : 4.) Oštra — 9 : 5.) vidi Mataić.

M a t a n i ć — 22 k. Pod lapac (Udbina).

M a t a s i ć — 37 k. : 1.) Covići (Otočac) — 2 7 ; 2.) Otočac

_— l : 3.) Prijeboj (Korenica) '— 1: 4.) Prozor (Otoč.) — 4 ; 5.) Sinac — 4.

M a t e š i ć — 5 k. Stajnice (Je-zerane).

M a t i č i ć — 3 k . : 1.) Senj — 1 ; 2.) Sv. Juraj — 2.

Ma t i ć — 71 k . : 1.) Bužim — . 1 ; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 1; 3.) Divoselo — 2 3 ; 4.) Kurjak (Udb.) — 10: 5.) Xebljusi (Lapac) — 6: 6.) D. Pazarište — 1; 7.) Lič. Petrovo selo — 1; 8.) Pothum (Otoč.) — 3 :9 . ) Bibnik — 2 1 : 10.) Srednja Gora (Udb.) — 1 ; 11.) ' Željava (L. Petrovo selo) — 3.

M a t i e v i ć — 27 k.: 1.) Cerje (Lovinac) — 13 ; 2.) Duboki Dol (Gračac) — 6: 3.) Kaniža (Gospić) — 8; 4.) vidi Matijević.

M a t i j e v i ć —- 86- k. : 1.) Brina (Prizna) — 6 ; 2.) Bunić — 6 : 3 . ) Grab (Gračac) — ' ö ; 4.) Gračac —- 5 : 5.) Jabla-nać — 2 ; 6.) Karaula (Prizna) — 16 : 7.) Karlobag —-3 ; 8.) Lovinac — 4 : 9.) Marama (Prizna) — 1; 10.) Pandžinac (Prizna) — 1; 11.) D. Pazarište — 7 : 12.) D . Prizna — 17; 13.) G. Prizna — 6; 14.) Senj — 2 ; 15.) Srb — 2 : 16.)' Štikada (Gračac) —- 1: 17.) Tomin-gaj (Bruvno) — 2 ; 18.) vidi Matiević.

M a t k o v i ć — 2 k. Brinje. M a t o v i n o v i ć — 21 k.: 1.)

Cerje (Lovinac) •— 2 0 : 2.) G. Lapac — 1.

M a ž a r — 69 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Gradina (Korenica) — 2 : 3.) Kaniža (Gospić) —

Page 43: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

. ( .43) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO"KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 1 5 -

1; 4.) Kom/polje (Koren.) — 1; 5.) Korenica — 1; 6.) Lič. Petrovo selo — 5 ; 7.) Podlapac •— 14; 8.) Prijeboj (Koren.) — • 3 7 ; 9.) Rudano-vac (Koren.) — 6; 10.) Tr* novac (Gospić) — 1.

M a ž u r a n — 22 k. : 1.) Bru-šani — 1 ; 2.) Gospić •— 1 ; 3.) Konjsko (Karlobag) — 1 3 ; 4.) Kućišta (Karlob.) — 1; 5.) Lovinac — 1 ; 6.) Oštarije — 1; 7.) Senj — 1 ; 8.) Srailjan — 3.

Me đ a k o v i ć — 13 k . : 1.) Ora-ovac (Lapac) — 2; 2.) Re-šetar (L. Petrovo selo — 3 : 3.) Štikada (Gračac) — 8.

M e d a r i ć — 13 k . : 1.) Brinje — 1: 2.) Vel. Kut (Jeze-rane) — 12.

M e d i ć — 159 k . : 1.) Dobro-selo — 1 8 ; 2.) Boljani (Lapac) •— 9 5 ; 3.) G. Lapac — 1'; 4.) Mazin — 1 3 ; 5.) Su-vaja — 8; 6.) Zaklopac (Srb) — 24.

M e d u n i ć —• 10 k. : 1.) Bilaj — 9; 2.) Gospić — 1.

M e d v e d i ć -— 2 k. Karlobag. M e đ u m o r a c — 1 k. Vranovaća

(Korenica). M e l a c — 1 k. Krivi Put (Senj). M e 1 ć i ć — 1 k. Sinac; vidi

Melac. M e s i ć — 160 k. :-.1.) Brinje —

1 ; 2.) Draženović selo (Brin j e ) — 4 ; 3.) Gospić — 1; 4.) Jezerane •— 1 5 ; 5.) Kamenica (Jezer.) -— 3 5 ; 6.) Kamenica (Korenica) — 33 ; 7.) Letinac (Brinje) — 6 ; 8.) Lipice (Jezer.) — 15; 9.) Mušaluk — 8 ; 10.) Ostrvica — 1 ; 11.) Razvala (Jezerane) — 1 0 ; 12.) Stajnice (Jezer.) — 2 3 ; 13.) Udbina — 8.

M e š t r o v i ć — 5 k. Bunić. M e z z o r a n a — 1 k. . Jezerane. M i a t o v i ć — 2 k . : 1.) Grab —

1 ; 2.) Gračac — 1 ; 3.) v. Mijatović.

M i h a l i ć — 1 k. Senj. M i l i a l j e v i ć — 2 k. : 1.) Po-

Ijice (Otočac) — 1 ; 2.) Rib-nik — 1 ; 3.) vidi Mijaljević.

M i l i e l č i ć — 7 k. Bilaj. M i h i ć -— 15 k . : 1.) Doljani

(Lapac) —- 5 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) Gračac — 1 ; 4.) Kukljic (Medak) 4 ; 5.) Medak — 3 ; 6.) Vaganae (L. Petrovo selo) — 1.

M i h o v i l i ć — 2 k. Senj. M i h o v i l o v i ć —11 k . : 1.)

Glavace — 9 ; 2.) Otočac - 2.

M i j a l j e v i ć — 1 k. Stolac (Sv. Juraj); vidi Milialjević.

M i j a t o v i ć — 2 k. Prljevo-(Zrmanja); vidi Miatović.

M i k e š i ć — 1 k. Gospić. M i k e z — 4 k. Klanac (Taza-

rište). M i k i ć — 15 k.: 1.) Brlog —

2 ; 2 ) Glavace (Otoč.) — 13 . M i k o v č i ć — 6 k. G. Kosinj. M i k u l č i ć — 8 k . : 1.) Pod

lapac — 3 ; 2.) Udbina — 5. M i k u l i ć — 10 k . : . 1.) L. Pe

trovo selo — - 7 ; 2.) Željava (L. Petrovo s.) — 3.

M i k u 1 j a n — 4 k. Vaganae (L. Petrovo selo).

M i 1 a k o v i ć — 28 k . : 1.) Križ-polje (Jezerane) — 1 4 ; 2.) Lokmer selo (Brinje) — 5 ; 3.) Orovac (Otočac)" — 1 ; 4.) Stajnice (Jezerane) — 4 ; 5.) Staroselo (Otočac) -— 4.

M i l a n k o v i ć — 2 k . Rudo-polje (Bruvno).

M i la n o v i ć — 16 k. : 1.) Dre-novac (Srb) — 2 ; 2.) Jasi-кол^ас (Korenica) — 1; 3 . )

Page 44: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

316 . R. i

Gr. Lapac — 8; 4.) Vrano-vača (Koren.) — 2 ; 5.) Vrelo (Zrmanja) 7 ; 6.) Vrpile (Ko-renica) — 1.

M i l a š i n o v i ć — 2 k . : 1.) Gospić —- 1 ; 2.) Smiljan — "1.

M i l . e k — 1 k. Senj. M i l e k i ć — 16 k. : 1.) Rađuč

— 5 ; 2.) Vrebac — 1 1 . M i l e r , vidi Mtiller. M i l e t i e — 72 k. : 1.) Cerje

(Lovinac) — 3 ; 2.) Drvišica (Karlobag) — 1; 3.) Karlobag — 6 ; 4.) Klanac (Paza-rište) — 1 ; 5.) Konjsko iKarlob.) — 1 ; 6.) D. 'Kosinj —• 5 ; -7.) Ledenik (Ce-sarica) —• 1 3 ; 8.) Otočac — 2;#9.) D. PazariHe — 1 1 ; 10.) Sv. Bok — 2 8 ; 11.) Vidovae (Karlob.) — 1.

M i l e u s n i ć — 111 k. : 1.) Brlog -— 1 ; 2.) Dubrava (Brl o g ) — 50 ; 3.) Glavace (Otočac) — 1 ; 4.) Gr. Kosinj — 10; 5.) D. Lapac — ' 13 ; 6.) Lipovo Polje (Brlog) — 1 ; 7.) Mlakva (Kosinj) — 1 0 ; 8.) Srb — 7 • 9.) 'Šir. Kula — 17; 10.) Štikada (Gračac) — 1.

M i 1 i ć — 8 k. : 1.) Visnć (Udbina) —- 4 ; 2.) Vrhovine—4.

M i l i j a š e v i ć —- 5 k. Švrač-kovo selo (Udbina).

M i l i n č e v i ć — 4 k. Brlog. M i 1 i n č i'ć — 1 k. Brlog. M i l i n k o v i ć — 97 k . : 1.)

Barlete — 1 ; 2.) Gospić —• 1 ; 3.) Kaniža (Glo-spić) — 1 3 ; 4.) Klanac (Pazarište) •— 38 ; 5.) Кшас (Zrmanja) — 9 ; 6.) Otočac — 3 ; 7.) I). PazariHe — 1 9 ; 8.) Gr. Pazarište — 13.

M i l i n o v i ć — 35 k . : 1.) Ce-sarica — 2 5 ; 2.) Karlobag

гтЈЈтс. (44)

— 1 ; 3.) Oštarije — 1 ; 4.) Smiljan — 6 ; 5.) Zalužnica — 2.

M i 1 i s a v 1 j e v i ć — 20 k . : 1.) Gospić —- 1 ; 2.) Šir. Kula — 19.

M i l k o v i ć — 140 k.: l.)Gospić — 5 ; 2.) G. Lapac — 1 ; 3.) Lukovo Sugarje — 1 1 ; 4.) Klenovac (Perušić) — 7 ; 5.) Kvarte (Peruš.) — 6 ; 6.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 8 ; 7.) Mezinovac (Peruš.) — 7 ; 8.) Senj — 1 ; 9.) Smiljan — 3 0 ; 10.) Studenci (Perušić) — 3 3 ; 11.) Sv. Marko (Peruš.) — 2 4 ; 12.) Trnovac (Gospić) — ^ 7 ; 13.) vidi Miljković.

M i l o b a r a — 17 k . : 1.) Mu-tilić — 1 3 ; 2.) Tolić (Udb.) — 1 ; 3.) Udbina — 2 ; 4.) Visuć — 1.

M i l a j e v i ć — 14 k . : 1.) Krst (Korenica) — 1 ; 2.) Mogorić

i >̂

— Lo. M i 1 o k u o j a — 6 li. Jezerane. M i l o s e v i c — 56 k . : 1.)

Dnopolje — 1 ; 2 ) D. Lapac — 9 ; 3.) Otočac — 1 ; 4.) Sv. Juraj — 3 ; 5.) Visuć (Udb.) — 3 5 ; 6.) Vojvoduša (Brinje) — 7.

M i l o v a n o v i ć —- 14 k. Tomin-gaj (Gračac).

M i l u n o v i ć — 3 k. Glavace (Otočac).

M i l j a n o v i ć — 12 k.: 1.) Bunić — 5 ; 2.) Šir. Kula — 7.

M i l j k o v i ć — 4 k. Ploča ; vidi Milković.

M i 1 j u š — 65 k . : 1.) Bruvno — 1 ; 2.) Deringaj (Bruvno) — 2 9 ; 3.) Doljani (Lapac) — 7 ; 4.) Omsica (Bruvno) — 10 ; 5.) Srb — 12 ; 6.) Vrhovine —- 6.

Page 45: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

. ( 4 5 ) PLBMENSKr KJEČK1K LIČKO-KBBAVSKE ŽUPANIJE. 3 1 1

Mi o k o v i ć — 22 k.: 1,) Grab ' (Gračac) — 15; 2.) Gračac

— 6..; 3.) Kijani (Gračac) — 1-

M i r Č e t a — 3 k. Gračac. M i r i ć — <50k.: 1.) Babin Po

tok (Vrhovine) — 1 ; 2.) Bunio — 2 ; 3.) Korenica — 1 ; 4.) Krbavica — 36 ; 5.) Prijeboj (Koren) — 1 1 ; 6.) Re-bić (Udb.) — 1 ; 7.) Šalamu-nić (Bunić) — 5 : 8.) Tma-vac (Korenica) — 23.

M i r i l o v i ć — lk. Onđić (Udbina).

M i r k o v i ć — 33 k.: 1.) Do-Ijani (Škare) — 5 ; 2.) Komić — 22; 3.) Turjanski (Vrhovine) — 1 ; 4.) Zalužnica — б.

M i s i r — 1 k. Ribnik. M i š č e v i ć — 32 k.: 1.) Da

bar —- 5 ; 2.) Komić — 4 : 3.) Lipovo Polje (Kosinj) — 3 ; 4.) Lovinac — 1 ; 5.) Po-Ćitelj — 7; 6.) Raduč— 6 ; 7.) Vrebac — . 6.

M i š i ć — 3 k.: 1.) Mihaljevac (Korenica) — 2 ; 2.) Sega-novae (Koren.) — i.

M i š k o v i ć — 10 k. Kupirovo (Srb).

M i s k u l i n — 130 k.: 1.) Bo-ričevac — 1 ; 2.) Male Bris-nice (Stinica) — 6; 3.) Bližim — 11 ; 4.) Gospić— 1; 5.) Ivama (Starigrad) — 17 ; 6.) Jablanac — 4 ; 7.) Jur-kuša (Stinica) — 2 ; 8.) Klje-nove Zidine (Stinica) — 9; 9.) Kosinj D. — 2 ; 10.) Krasno (Sv. Juraj) — 13; 11.) Lukovo (Sv. Juraj) — 11 ; 12.) Njive (Jablanac) — 3 ; 13.) Smiljan — 11 ; 14.) Sv. Juraj — 4 ; 15.) D. Švica — 8;. 16.) Vlaka (Stinica) — 1 1 ; 17.) Volarice (Sv. Juraj) — 6; 18.) Zagon

(Klada) — 7; 19.) Zavrat-nica (Stinica) — 3.

M l a d i n e - o —• 1 k. Senj. M 1 i n a r i ć — -42 k.: i.) Po-

ljice (Otočac) — 4; 2.) Sko-čaj (Zavalje) — 3 1 ; 3.) G. Švica — 7.

M o d r i ć '— 51 k.: • 1.) Bris-nice (Starigrad) — 27; 2.) Ivanca (Starigr.) — 1 ; P>.)< Krasno (S. Juraj) — 7; 4.) Križpolje (Jezerane) — 1 ; 5.) Senj — 2 ; 6.) Starigrad gornji — 12; 7.) Švica D. — i.

M o g u š — 2 k. Čovići (Otočac).. M o m c i l o v i ć — 40 k.: 1.)

Komić — 16; 2.) D. Kosinj — 14; 3.) Rebić (Udbina) — 10.

M.omić — 1 k. Pribudić (Zrmanja).

M o v r i ć — 7 k. Stajnice (Jezerane).

M r a o v i č — 19 k. Novosela Bilajsko.

M r a v i n a c — 6 k. Sinac. M r d a l j — 21 k.: 1.) Kom

(Zrmanja) — 1; 2.) Palanka (Zrmanja) — 5 ; 3.) Tomin-gaj (Bruvno) — 3 ; 4.) To-mingaj (Gračac) — .12.

M r d a — 28 k.: 1.) Bnopolje (Lapac) — 19 ; 2.) Kom (Zrmanja) — 6 ; 3.1 Visuć (Udbina) — 3.

M r đ e n o v i ć — 4 k. Kukljie. M г k a i 1 o — 5 k.: 1.) Raduč

— 4; 2.) Vrebac — 1. M r k i ć — 5 k.: 1.) Kom (Zr

manja) — 1; 2.) Vrelo (Zrmanja) — 4.

M r k o b r a d —- 8 k.: 1.) Oerje (Lovinac) — 7 ; 2.) Sv. Rok — 1; 3.) vidi Mrkobrada.

Mr ko b r a d a — 6 k.: 1.) Me-kinjar (Udbina) — 4 ; 2.)

Page 46: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

'318 11. OROTIC. (46)

Öraovac (D. Lapac) — 2 ; vidi Mrkobrad.

IVI r k š a — 2 k. Rešetar (LiČ. Petrovo selo).

M r k š i ć — 8 k. PoČitelj. M r i a — 9 k. Čanak (Bunić). Ж r š i ć — 25 k . : 1.) Jablanac

— 2 ; 2.) Josinovac (Stinica) — 2 ; 3.) D. Pazarište — 5 ; 4.) Dolac (Stinica) — 6 ; 5.) D. Stinica — 9 ; 6.) Sv. Juraj — 1: 7.) Vlaka (Stinica) — 4.

I n d r i n i ć — 16 k. : 1.) Doljani (Lapac) — 1 ; 2.) Su-vaja-— 1; 3.) Zaldopac (Srb) — 14.

M u d r o v č i ć — 32 k . : 1.) Covići (Otočac) — 11 ; 2.) Dubrava (Otoč.) — 1 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Kompolje (Brlog) — 3 ; 5.) Otočac — 1 ; (i.) Poljice (Otočac) — 3 ; 7.) BibniJc — 12.

M u f i ć — 1 k. Brinje. M u h a г — 30 k . : ' 1.) Ondić

(Udbina) — 1 ; 2.) D. Pazarište — 21 ; 3.) Rudopolje (Bruvno) — 8.

M i i i ć — 6 k. Karaula (Peru-" šić).

M ü 11 e r — 1 k. Otočac. M u n i ć — ' 1 k. Mutilić (Ud

bina). M n n i ž a b a — 16, k. Gračac. M u n j a s — 12 k. Mlakva (Ko

sinj). M u r a t — 26 k. : 1.) Kalanj

selo (Brinje) — 5 ;. 2.) Lipice (Jezerane) — 20 ; 3.) Ribnik — 1.

M u r g i ć — 36' k . : 1.) Gospić — 2 ; 2.) Konjsko Brdo (Pe-rušić) — 1 0 ; 3.) Međudražje (Zavalje) — 6 ; 4.) Otočac — 2 ; 5.) Perusić — 16.

Ж u r k o v i ć — 17 k . : 1.) Go-sPić — 1 ; 2.) Jezerane —

— 1 ; 3.) Stajnice (Jezer.) — 15.

M u s i ć — 5 k. Lički Novi. M u š e t a — 3 k. Mutilić (Ud

bina). M u t a b d ž i j a — 1 k. Tolić

(Udbina).

N a g l i ć — 30 k. : 1.) Brušani — 2 1 ; 2.) Čanak (Bunić)— 8 ; 3.) Kaniža — 1.

N a k a r a d a — 10 k . : i.) Lič. Petrovo selo —- 9 ; 2.) Želja-va (L. Petrovo s.) — 1.

N a p r t a — 7 k . : 1.) Pothum (Otočac) —• 6 ; 2.) Škare — ' 1 .

N a r a n č i ć — 115 k . : 1.) Dabar — 1 ; 2.) Doljani (Škare) —• 72 ; 3.) Dubrava (Otočac) — 1 ; 4.) Glavace (OtoČ.) — 1 : 5.) Gospić — 2 ; 6.) Jo-šani (Udb.) — 2 ; 7.) Turjan-ski (Vrhovine) — 14 : 8.) Vreba c — 22.

N a s i ć — 1 k. Sinac. N a v a 1 a — 10 k. Pothum (Oto

čac). N e ć a k — 28 k . : 1.) Brlog —

1 4 ; 2.) Glavace — 14. N e k i ć — 50 k . : 1.) Dabar —

.2 ; 2.) Melnice {Brlog) — 24 ; 3.) Senj — 2 ; 4.) Senjska . Draga — 2 ; 5.) Stolac (Sv. Juraj) — 1 9 ; 6.) Sv. Juraj — 1.

N e l l — 5 k. Senj. N e n a d i ć — 17 k . : 1.) Babin

Potok (Vrhovine) — 1 ; 2.) Kvarte (Perušić) — 5 ; 3.) Rudopolje (Vrhovine) -— 11.

N e v a j d a — 1 k. D. Lapac. N e v a j d i ć — 8 k. Tuk (Ko-

renica). N i c k e r i — 1 k. Senj. N i k i ć — 1 k. D. Lapac. N i k o l i ć -— 21 k. Vaganac

(Lič. Petrovo selo).

Page 47: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

(4?) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 319

N i k š i ć — 127 k. : 1.) Bar-lete — 5 ; 2.) Brlog — 6 ; 3.) Čovićl (Otočac) — 1 ; 4.) Gospić — 7 ; 5.) Jezerane — 7 ; 6.) Kompolje (Brlog) — 6 ; 7.) G. Kosinj — 1 ; 8.) Lešće — 1 ; 9.) Ljubovo (Bunić) — 1 ; 10.) Lički Novi — 3 ; 11.) Otočac — 2 ; 1 2 ) Prozor (Otoč) — 1 ; 13.) Sinac — 17 ; 14.) Sir. Kula

•— 4 9 : 15.) D. Švica — 5 ; 16.) Vlaško Polje (Brlog)—15.

N i n k o v i ć — Ц k . : 1.) Buni ć —• 5 ; 2.) Čanak (Bunić) — 2 ; 3.) Krbaviea — 1 ; 4.) Rijeka (Korenica) — 2 ; 5.) Trna vac (Koren.) — 2.

N o v a c i ć — 38 k . : 1.) Kamenica (Jezerane) — 4 ; 2.) Kaniža (Gospić) — 1; 3.) G. Švica — 4 ; 4.) Trnovac (Gospić) — 1 6 : 5.) Udbina — 13.

N o v a k —- 3 k. Senj. N o v a k o v i ć —• 82 k . : 1.)

Gospić — ' 1 ; 2.) Kupirovo (Srb) — 3 ; 3.) Osreci (Srb) — 4 ; 4.) Vel. Popina, — 39 ; 5.) Pribuđić (Zrmanja) — 28 ; 6.) Prljevo (Zrm.) — 3 ; 7.) Zalužnica — 4.

N o v k o v i ć — 42 k . : 1.) Brot-nja (Srb) — 3 ; 2.) Dabaš-nica ( S r b ) — 4 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Gračac — 1'; 5.) Pavlovac (Vrebao) -^-- 1 7 : 6.) Sir. Kula — 7 ; 7.) Vreb a o — 3 : 8.) Zavode (Pavlovac) — 6.

N j e g o m i r —- 16 k. Zavode (PavlovaČko).

N j e g o v a n — 70 k . : 1.) Bris-nice (Starigrađ) — 4 ; 2.) Čanak (Bunić) — 2 ; 3.) Čo-vići (Otočac) — 1 k ; 4.) Gospić — 1 ; 5.) Ivanca (Sta-

rigrad) — 2 ; 6.) Medak — 2 : 7 . ) Lički Osik — 1 • 8.) Pocltelj — 2 8 ; 9.) Ribnik — 1 ; 10.) Senj — 1 ; 11.) G. Starigrad — 3 ; 12.) Ša-lamunić (Bunić — 24.

N j e g o v i ć — 1 k. D. Lapac,

O b a j d i n — 13 k . : 1.) Jezerane — 12 ; 2.) Otočac — 1.

O b r a d o v i ć '— 206 k . : 1.) Bruvno — 3 5 ; 2.) Dabaš-nica (Srb) — 15 ; 3.) Divo-selo —• 48 : 4.) Dnopolje — 1 7 : 5.) Doljani (Lapac) — 4 0 ; 6.) Gospić — 1 ; 7.) Komić — 2 : 8.) Kupirovo (Srb) — 2 : 9.) D. Lapac — 1 8 ; 10.) Otočac — 1 ; 11.) Iiiidopolje (Bruvno) — 25 : 12.) Srb — 1; 13.) Suvaja — 1.

O b r i ć — 1 k. Krbaviea. O b u ć i n a — 21 k . : 1.) Buko

vac (Perušić) — 4 ; 2.) Konjsko Brdo (Perušić) — 1 ; 3.) Kupirovo (Srb) — 1 ; 4.) Kvarte (Peruš.) — 15.

O d a n o v i ć — - 7 k . : 1.) Brlog — 2 ; 2.) Sir. Kula — 5.

O d o r Č i ć — 21 k . : 1.) Kompolje (Brlog) — 18 : 2.) Vlaško Polje (Brlog) — 3.

O g n j e n o v i ć — 29 k, : 1.) Bjelopolje (Korenica) —• 8 ; 2.) Doljani (Škare) — 14 ; 3.) Frkašić (Vrhovine) —- 1 ; 4.) Gospić — 1 ; 5.) Grabu-šić (Koren.) — 5,

0 g r i z o v i ć — 40 k. :1.). Brlog — 28 : 2.) Vlaško Polje (Brlog) — 12. '

O j u r o v i ć — 10 k. Kvarte (Perušić).

O k l o p đ z i j a — 32 k . : 1.) 'Kruškovae (Medak) — 3 ; 2.) D. Lapac — 2 ; 3.) Me-

Page 48: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

320 R. GRUJIC. (48)

dak — 25 ; 4.) Mutilić — 1 ; 5.) Radne — 1.

0 k r o š a pl. — 1 k. Senj. 0 1 b i n a — 9 k . : 1.) Bimić —

1 ; 2.) Krbavica — 8. 0 1 i v i e r i — 3 k. Senj. 0 m č i k и s — 4 k . : 1.) Lovi-

nac — 1 ; 2.) Srb — 2 ; 3.) Sv. Rok — 1.

O p a č i č — 55 k . : 1.) Dno-polje — 2 1 ; 2.) Doljani (La-pac) — 10; 3.) Komić — 2 ; 4.) Korenica — 1 ; 5.) Ku-pirovo (Srb) — 2 ; б.) Kvarte (Perašić) — 3 ; 7.) Donji Lapac — 1 3 ; 8 ) Podlapae •— 1 ; 9.) Škare — 1 ; 10.) Švrač-kovo selo (Udbina) — 1.

O p a l a — 5 k . : 1.) D. Lapac — o : 2.) G. Lapac — 1 : ?>.) vidi Opalić.

O p a l i ć — 27 k. : 1.) Grabnšić (Korenica) — 1 ; 2.) Komić — 1 3 ; 3.) Tomingaj (Gračac) — 13 ; 4.) vidi Opala.

O p s e n i c a — У k : 1.) Korenica — 1 ; 2.) Šalamimić (Bimić) — 7 ; 3.) Švračkovo selo (Udb.) — 1.

O r e l j — 26 k. : 1.) Doljani (Lapac) — 14 ; 2.) Kom' (Zrmanja) •— 2 ; 3.) Štikada (Gračac) — 9 ; 4.) Zavalje — 1.

O r e š k o v i ć — 188 k . : 1.) Ba-Ijevac (Zavalje) — 3 ; 2.) Čovići (Otočac) — 25'; 3.) Dubrava (Otoč) — 2 ; 4.) Kompolje (Brlog) — 9 ; 5.) Kvarte (Perašić) — 1 6 ; 6.) D. Lapac — 1 ; 7.) Les će (Otoč.) — 4 8 ; 8.) Otočac —- 3 ; 9.) Podlapae — 2 ; 10.) Poljice (Otoč.) — 2 ; 11.) Prozor (Otoč.) — 12 ; 12.) Senj — 2 ; 13.) Sinac — 8; 14.) Skočaj (Zavalje) — 4 ; 15.) Široka Kula —

44 ; 16.) ŠumeČica (Otoč.) — б; 17.) G. Švica — 1 ; 18.) Vrhovine — 1 ; 19.) vidi Orešković pl.

0 r e š k o v i ć p 1. —- 2 k. Pe-rušić.

O r l i ć — 145 k . : 1.) Bjelo-polje (Korenica) — 3 ; 2.) Brlog — 3 ; 3.) Glavace (Otočac) — 9 ; 4.) Gospić — 1 : 5.) Gradina (Korenica) — 1; 6.) Kalebovae (Koren.) — 3 ; Y ) Kik — 1 ; 8.) Kompolje (Koren.) —-5 ; 9.) Korenica — 2 ; 10.) Mihaljevac (Koren.) 1 ; 11.) Lič. Petrovo selo— 14; 12.) Ponor (Koren.) — 1; 13.) Prijeboj (Koren.) — 4 ; 14.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 3 ; 15.) Vedašić (Koren.) —-7 ; • 16.) Visnć (Udb.) — 4 ; 17.) Vodoteč (Brinje) — 1 8 ; 18.) Vojvodusa (Brinje)— 47 ; 19.) Vranovača (Koren.) —-1 6 ; 20.) Vrelo. (Koren.) — 1 ; 21.) Županjol (Brinje) — 1.

O r l o v i ć — 49 k . : 1.) Ploča — 3 4 ; 2.) Bapajin Klanac (Brinje) — 2 : 3.) Srednja Gora (Udb.) — 13.

O r š a n i ć — 11 k. Otočac. O r u č — 1 k. Vrelo (Zrmanja). O s m a n o v i ć — 3 k. Udbina. 0 s m o k r o v i ć — 17 k . : 1.)

Kom (Zrmanja) — 9 ; 2.) Komić (Udb.) — 2 ; 3.) D. Pazarište — 6; 4.) vidi Smo-krović.

0 s t o i ć — 14 k. Tomingaj (Gra-. čac).

O s t o v i ć — 39 k . : 1.) Dubrava (Otočac)-— 6; 2.) Čovići (Otočac) •— 8 ; 3.) Lesće (Otoč.) — 1 5 ; 4.) Otočac — 2 ; 5.) Poljice (Otoč.) — 1 ; 6.) Prozor (Otoč.) — 7.

Page 49: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 4 9 ) PLEMENSKI RJEČNIK ТЛСКО-KRBAVSKE ŽUPANIJE- 3 2 1

0s t rm-an -— 7 k.: 1,) Bunić — 1 ; 2.) Gračac — 1 ; 3.) Jezerane — 1; 4.) Senj — 4.

O š t r i ć — 4k. Čanak (Bunić). Ovas — 5 k. Sinac (Otočac). Ov c a r i ć — 6 k. Lužani (Bri

nje). O ž e g o v i ć — 7 k.: 1.) Ne-

teke (Srb) — 3 ; 2.) Srb — 4.

P a c h e r — 1 k. Senj. P a đ e n — 18 k. : 1.) .Gospić-—

2; 2.) Kaniža (Gosp.)— 1; 3.) Oštra — 15.

P a e t a — 1 k. Senj. Pa i ć — 18 k.: 1.) Divoselo —

3 ; 2.) Doljani (Lapac) — 14 ; 3.) Ponore (Otočac) — 1.

P a j d a k o v i ć — 8 k.: 1.) Dubrava (Otočac) — 3 ; 2.) Leš-će (Otoč.) — 2 ; 3.) Otočac — 3. '

P a j d a š — 2 k. Sv. Juraj. Pa li an •—2 k.: 1.) Gospić —

1; 2.) Kaluđerovac —- 1. P a n t e l i ' ć — 11 k.: 1.) Grab

(Gračac) — 1; 2.) Štikađa (GraČ.) — 10.

P a n t i ć — 1 k. Gospić. P a n ž i ć — 2 k. Ostrvica. P a n j a-k — 6 k.: 1.) Baduć —

5 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 1.

P a n j e v i ć — 18 k.: 1.) Pa-vlovac (Vrebac) — 6; 2.) Štikađa (Gračac) — 12.

P a n j k o v i ć — 4 2 k.: 1.) Bunić — 12 ; 2.) Dubrava (Brlog) — 3 ; 3.) Gospić — 3 ; 4.) Korenica — 1; 5.) Kr--

Љатса — 15; 6.) Rađuč — 1 ; 7.) Trnavae (Korenica) — 4 ; 8.) Željava (L. Petrovo selo) — 3.

P a p e š — 7 k.: 1.) Bužim — 1; 2.) Mutilić — 6.

P a p i ć — 5 k. Senj. ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT XXI.

P a r a c — 8 k.: 1.) Brinje — 1 ; 2.) Jezerane — 3 ; 3.) Prozor (Otočac) — 3 ; 4.) Stajnica (Jezer.) — 1.

P a r i p o v i č — 58 k.: 1.) Bunić — 13; 2.) D. Kosinj — 41 ; 3.) Krbavica — 3 ; 4.) Ljubovo (Bunić) — 1.

P a s k a š — 24 k.: 1.) Огаоуас (D. Lapac) — 3 ;v 2.) Sir. Kula — 15; 3.) Škare (Otočac) — 6.

P a s t u o v i ć — 37 k.: 1.) Cerje (Lovinac) — 1 ; 2.) D. Pa-zarište — 8; 3.) Ruđopolje (Bruvno) — 4: 4.) Sv.- Bok — 24.

P a t a ran — б k. Lešće (Otočac).

P a u n — 14 k. Podlapac. Pa van — 1 k. Senj. P a v e l i ć — 152 k. : 1.) Boriče-

vac — 11 ; 2.) Brušani — 2; 3.) Debelo Brdo (Gospić) —: 9 ; 4.) Glavace (Otočac) — 10; 5.) Gospić.— 7; 6.) Kaniža (Gospić) 2 ; 7.) Karlobag — 3; 8.) Korenica — 1; 9.) Krivi Put (Senj) — 1; 10.) Kućišta (Karlob.) — 1 ; 11.) Lovinac — 8; 12.) Mrzli Dol (Senj) — 33 ; 13.) Otočac —. 4 ; 14.) Sinac (Otučac) •— 1; 15.) Smi-ljan) — 2 ; 16.) Smokrić (Lovinac) — 19 ; 17.) D. Švica — 1; 20.) Trnovae (Gospić) — 37.

P a v i č i ć — 178 k.: 1.) Bori-čevac — 36; 2.) Brušani — — 2 ; 3.) Bužim — 15; 4.) Gospić — 1; 5.) Lovinac — 15; 6.) Bukovo Sugar je (Karlob.) — 20; 7.) Mušaluk — 1; 8.) L. Osik— 9; 9.) Smiljan — 22; 10.) Smokrić (Lovinac) — 38; 11.) Sv. Rok -^ 1; 12.) Ška-

21

Page 50: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

322 E. GBTIJIĆ, (50)

re — . 1 2 ; 13.) Štikađa — 1 ; 14.) Vaganac (Lič. Petrovo selo) — 1; 15.) Vrebac — 4.

P a v k o v i ć — 51 k.: 1.) Du-gopolje (Srb) — 2; 2.) Jo-šani (Udbina) — 10 ; 3.) Kr-bavica — 1; 4.) Osreci (Srb) 34; 5.) Suvaja — 1 ; 6.) Vrelo (Zrmanja) — 3.

P a v l a k — 14 k.: 1.) Brinje — 5; 2.) Kamenica (Jeze-rane) — 9.

P a v l e t i ć — 16 k.: 1.) L. Osik — 8 ; 2.) D. Pazarište — 7 ; 3.) Gr. Pazarište — 1.

P a v l i c a — 84 k.: 1.) Komić , — 38; 2.) Ploča — 15; 3.)

Pocitelj — 31. P a v l i č i ć — 1 k. Brinje. P a v l o v i ć —86 k.: 1.) Brlog

• — 1 ; 2.) Bunić '— 1 ; 3.) . Dabar — 2 ; 3.) Jelvica (Je-zerane) — 3 ; 4.) Jezerane — 24; 5.) Kompolje (Brlog) — 7 ; 6.) Kriipolje (Jezerane) — 31 ; 7.) Lipovo Polje (Kosinj) — 8 ; 8.) Melinovac (Zavalje) — 1; 9.) Otočac — 2 ; 10.) Prokike (Brinje) — 5 ; 11.) Žuta Lokva (Brinje) — 1.

P e c i ć —• 6 k. Vaganac (L. Petrovo selo).

P e c a n a c — 8k. Knpirovo (Srb). P e ć i n a —16 k.: 1.) Gospić —

1 : 2.) Klanac (Pazar.) — 11: 3.) Vranovine (Pazar.) — A . •

P e ć o r i ć — 10 k.: 1.) Covići (Otočac) — 9 ; 2.) Lešće (Otočac) — 1.

P e i ć — 15 k.: 1.) Osreci (Srb) — 12; 2.) Srb — 3.

P e i n o v i ć — 18 k. : 1.) Kle-novac (Perušić) — 6 ; 2.) Raduč — 12 ; 3.) v. Pejnović.

P e j a k — 2 k. D. Kosinj.

P e j n o v i ć — 91 k.: 1.) Brlog — 1 ; 2.) Brušani — 1 ; 3.) Bližim — 8 ; 4.) Debelo Brdo (Gospić) — 5; 5.) Gospić — 1 ; 6.) Klašnjica (Korenica) — 1; 7.) Krbavica — 1 ; 8.) Lovinac — 4 ; 9.) Lu-čani (Brinje) — 5; 10.) Smi-Ijan — 36 ; 11.) Škalić (Brinje) — 4 ; 12.) Tnk (Koren.) — 10; 13.)Vodoteč (Brinje) — 2; 14.) Vrhovine — 11 ; 15.) Zavalje — 1; 16.) vidi Peinović.

P e k a s — 5 k. Smiljan. P e r a k —• 7 k . Lič. Petrovo selo. P e r č e v i ć —- 6 k. Mušaliik (L.

Osik). P e r i ć — 19 k.: 1.) Mekinjar

• — 8; 2.) Kešetar (L. Petrovo selo) — 1 ; 3.) Tolić (Udbina) — 10.

P e r i š i ć — 18 k.: 1.) Dubrava (Brlog) — 6; 2.) Lič. Petrovo selo — 1 ; 3.) Shocaj (Zavalje) — 8; 4.) Zavalje — 3.'

P e r k o v i ć —210 k.: 1.) Brinje — 3 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) Jelvica (Jezerane) — 30; 4.) Kaniža (Gosp.) — 2 ; 5.) Letinac (Brinje) — 21 ; 6.) Lipice (Jezerane) —• 23 ; 7.) Mali Rat (Jezer.) — 13; 8.) Perković selo (Brinje) — 4; 9.) Podlapac (Udbina) — 23 ; 10.) Stajnice (Jezer.) — 8 1 ; 11) Vel. Kut (Jezer.) — 9.

P e r l i ć — 2 3 k.: 1.) Brinje — 3; 2.) Jelvica (Jezerane) — 20.

P e r n a r — 40 k.: 1.) Lipice (Jezer.) — 14; 2.) Mali Kut (Jezerane) —^26.

P e r š a — 5 k. Čanak (Bunić). P e r š i ć . • — 15 k.: 1.) D. Ko

sinj — 1; 2.) G. Lapac —• 1 ; 3.) Bičiće (Lovinac)

Page 51: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

(51) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 323

— 12 ; 4.) Štikada (Gračac) — 1.

P e r u š i ć — 1 k. Prijeboj (Lič. Petrovo selo).

P e š u n — 9 k. : 1.) Dubrava (Otočac) — 1 ; 2.) Prozor (Otoč.) — 8.

P e š u t -r- 16 k . : 1.) Lovinae — 13; ' 2.) Smokrić (Lovin.) — O.

P e t a n o v i ć —- 4 k. Pođlapac (Udbina).

P e t k o v i ć — 49 Is..: 1.) Kuk-ljic (Medak) — 2 ; 2.) Kupi-rovo (Srb) 3 ; 3.) Medak — 1 ; 4.) Ostrovica — 13 ; 5.)

'Ploča-— 20 . P e t r a č i ć — l k. Gospić. P e t r a k — 14 k . : 1.) Radotić

selo (Brinje) — 6 ; 2.) Štikađa (Gračac) — 8.

P e t r a k o v i ć — 2 k. Bunić. P e t r a n o v ć — 32 k. D. Kosinj. P e t r i č i ć — 20 k . : 1.) Gospić

— 1 ; 2.) Kalebovac (Korenica) —'• 4 ; 3 ) Kompolje (Koren.) — 2 : 4.) Korenica — 1 ; 5.) Mihaljevac (Koren.)— 4 ; 6.) Omoljac (Koren.) — 2 ; 7.) Oravac (Koren.) — 1 ; 8.) Rijeka (Koren.)

— 1 ; 9.) Seganovac (Koren.) — 2 ; 10.) VranovaČa (Koren.) .— 2.

P e t r i ć — 17 k . : 1.) Gradina (Korenica) —• 1 ; 2.) Studenci (Perušić) — 16.

P e t r i n i ć — 1 k. Lokmer selo (Brinje).

P e t r l i ć — 36 k. : 1.) Brušani — 7 ; 2.) Kaniža (Gospić)

— 4 ; 3.) G. Kosinj — 15 ; 4.) Ramljane (Sinac-OtoČac) — 10.

P e t r o v i ć — 80 k . : 1.) Bruvno —• 1 ; 2.) Dabašnica (Srb) — 4 ; 3.) Deringaj (Bruvno) — 1 ; 4 ) Dobroselo (Lapac) —

5.) Doljani (Lapac) — 2 2 ; 6.) Gračac — 1 ; 7.) Jezerane — 2 ; 8.) Kijani (Gračac) — 2 ; 9.) G. Kosinj — 4 ; 10.) Krbavica — 3 ; 11.) Kupirovo (Srb) — 4 ; 12.) Mali Kut (Jezerane) — 6 ; 13.) D. Lapac — 1 ; 14.) Lukovo (Sv. Juraj) — 1 ; 15.) Omsica (Bruvno) — 19 ; 16.) Rešetar (L. Petrovo selo) — 3 ; 17.) Stajnice (Jezerane) — 2 ; 18.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 3.

P e t r o v s k i — 1 k. Senj. P e z e 1 j — 40 k . : 1.) Bužim —

10; 2.) Gospić — 3 ; 3.) Kaniža (Gosp.) — 2 ; 4.) Lukovo Šugarje (Karlobag) — 1 ; 5.) Smiljan •— 24.

P i e l i ć — 1 k. G. Kosinj. P i l i p i ć — 4 k . : 1.) Karlobag

— 3 ; 2.) Novoselo Bilajsko — 1.

P i l i p o v i ć — 2 3 k . : 1.) Bori-čevac — 1 ; 2.) Doljani (Lapac) — 3 ; 3.) Klanac (Pazar.) — 1 1 ; 4.) G. Lapac — 1 ; 5.) G. Pazarište — 7 ; 6.) vidi Filipović.

P i l j a — 8 k.: 1.) Brotnja (Srb) — 7 ; 2;) Neteke — 1.

P i n t a r — 23 k.: 1.) D. Kosinj — 7 ; 2.) G. Kosini — 7 ; 3.) Mutilić — 3 ; 4.) Otočac — 1 ; 5.) Sinac — 4 ; 6.) Sv. Juraj —• 1.

P i p l i c a — 6 k.: 1.) Suvaja (Srb) — 3 ; 2.) Zaklopac (Srb) — 3.

P i r š l i n — 8 k.: 1.) G. Kosinj — 3 ; 2.) Kuterevo (Otočac) — - 5 .

P i š č e v i ć — 14 k.:l.) Brušani (Gospić) — 1 ; 2.) Mutilić (Udbina) — 1 1 ; 3.) Udbina — 2.

P j e v a č — 5 k. Frkašić (Vr-hovine).

Page 52: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

824 R. GMJJIĆ, (52)

P j e v a o — 42 k.: 1.) Čitluk (Gospić) — 36 ; 2.) Divoselo (Gosp.) — 6.

P l a t i š a — 2 5 k.: 1.) Kik (Lo-vinac) •— 2; 2.) Vojvodusa (Brinje) — 23.

P l a v a c — 4 k. Vaganac (Lič. Petrovo selo).

P l a v č i ć — 5 k. Jezerane. P l a v i c a — 1 k. Otočac. P l e ć a š — 85 k : 1.) Bruvno

• — 35; 2.) Divoselo — 43 ; 3.) Gospić ~ 3 ; 4.) Mazin — 1; 5.) Smiljan — 3.

P le sa — 120 k :* 1.) Bunić — 1; 2) Gospić — 1 ; 3.) Ka-' luđerovac (Perušić) — 1 ; 4.) G. Kosinj — 57 ; 5.) Otočac — 1; 6.) Ramljane (Sinac-Otočao) — 33; 7.) Skočaj (Zavalje) — 26.

P l i š i ć — 5 k. Čovići (Otočac). P l i v e l i ć — 1 k. Brinje. P o c r n i ć — 38 k.: 1.) Buko

vac (Perušić) •— 25; 2.) Konjsko Brdo (Peruš.) — 1 1 ; 3,) Prozor (Otočac) — 1 ; 4.) Prvan selo (Peruš.) — 1.

P o č u č a — 82 k.: 1 ) Čitluk (Gospić) — 1; 2.) Divoselo (Gosp.) — 37 ; 3.) Dnopolje (Lapac) — 19 ; 4.) Gospić — 3; 5.) D. Kosinj — 7 ; 6.) Lipovo Polje (Kosinj) — 1 1 ; 7.) Međudražje (Zavalje) — 1; 8.) Nebljusi (Lapac)

: 3. P o d k o n j a k — 33 k.: 1.) Da

bar — 12; 2.) Gračac — . 1 ; 3.) Pocitelj — 7; 4.) Jo-šani (Udbina) — 1; 5.) Me-kinjar (Udb.) — 12 ; 6.) vidi Potkonjak.

Pod na r —'27 k.: 1.) Kaluđe-rovac (Perušić) — 3 ; 2.) G. Kosinj — 1C>; 3.) Kuterevo (Otočac) — 8.; 4.) vidi Por-tnar.

P o d u n a v a c — lk. Jošani (Udbina).

P o h m i j e v i ć — 2 k. Starigrad. P o k r a j a c — 3 9 k.: 1.) Bruv

no — 16 ; 2.) Drenovac (Raditi) — 20; 3.) Raduč — 3.

P o l i ć — 5 k.: 1.) Mušaluk (L. Osik) — 1 ; 2.) Oštarije (Gospić — 4.

P o l o v i n a — 42 k.: 1.) Do-broselo (Lapac) — 28; 2.) Ostrvica (Gospić) — 14.

P o l j a k — 2 k. Podlapac (Udbina).

P o p o v i ć — 178 k.: 1.) Brot-nja (Srb) — 1 ; 2.) Klanac-(Pazarište) — 8; 3.) Kruš-čica-(Pazar.) — 1; 4 ) D. Lapac — 16 ; 5.) Mutilić (Udubina) •— 4 ; 6.) Nebljusi {Lapac) — 53; 7.) Otočac — 2 ; 8.) G. Pazarište — 2; 9.) Ploča — 8; 10.) Senj — 1; 11.) Sv. Juraj — 6 ; 12.} D. Švica — 1 ; 13.) Tomin-gaj (Gračac) — 21 ; 14.) Vaganac (L. Petrovo s.) —• 6 ;. 15.) Vrebac — 1 3 ; 16.) Vr-hovine —- 1 ; 17.) Zalužnica — 33 ' '

P o p r a v a k — 1 k. Bilaj. P o r t n a r — 8 k. Mušaluk (L.

Osik); vidi Podnar. P o r u b i ć — 1 k. Vaganac (Lič..

Petrovo selo). P o s c h i c h — 1 k. Senj ; vidi

Božić. P o t k o n j a k •— 53 k. Divoselo

(Gospić); v. Podkonjak. P o t o č n j a k — 3 k. Karlobag. P o t r e b i ć — 15 k.: 1.) Bre-

zik (Medak) — 5 ; 2.) Kuk-Џс (Med.) — 9 ; 3.) Medak — 1.

P o z n a n o v i ć — 14 k : l .)Ka-lanj selo (Brinje) — 1 ; 2.) Visuć (Udbina) — 13.

Page 53: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

' » (53) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 2 5

P o z n i ć — 21 k.: 1.) Kijani (Gračac) -— 2 ; 2.) Omsica (Bruvno) — 14 ; 3.) Tomin-gaj (Gračac)— 3 ; 4.) Škare — 2.

P r a ž i ć — 8 k.: 1.) D. Kosinj — б ; 2.) Mlakva (Kosinj) — 2 ; 3.) Šalamunić (Bunić)— 1.

P r e đ o v i ć — 2 k. Škare. P r e m u ž — 10 k.: 1.) Lešće

(Otočac) —- .2 ; 2.) Prozor (Otoc.) — 8.

P r e r a d — 3 k. Počitelj ; vidi Prerado vić.

P r e r a d o v i ć — 2 k, Počitelj ; vidi Prerad.

P r i b a n i ć — 2 k. Prozor (Otočac).

P r i b ič — 35 k.: 1.) D. Kosinj —- 7 ; 2.) Krbavica — 19 ; 3.) Srednja Gora (Udbina) — 2 ; 4. j Željava (L. Petrovo s.) — 7.

P r i č a — 124 k.: 1.) Brlog — 16 ; 2.) Frkašić (Vrho-vine) — 2 ; 3.) Gradina (Ko-renica) — 1 ; 4.) Kalebovac (Koren.) —• 6 ; 5.) Klašnjica (Koren.) — 10; 6.) Kompo-lje (Koren.) — 2 ; 7.) Kore-nica — 6 ; 8.) Krbavica — 1 ; 9.) Krst (Koren.) — 3 ; 10.) G. Lapac — 2 ; 11.) Mi-haljevae (Koren.) — 10 ; 12.) Omoljac (Koren.) — 1 ; 13.) Oravac (Koren.) — 4 ; 14.) LiČ. Petrovo selo -— 4 ; 15.) Ponor (Koren.) —- 14; 16.) Prijeboj (Koren.) —'- 1; 17.) Mešetar (L. Petrovo s.) — 12; 18.) Šeganovac (Koren.) — 3 ; 19.) Udbina — 1; 20.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 3 ; 21.) Visuć (Udb.) — 1; 22.) VranovaČa (Koren.) —-10; 23.) Vrelo (Koren.) — 1; 24.) Vrpile (Koren.) — 10.

P r i g r a i z — 1 k. Potlram (Otočac).

P r i j i ć — 13 k. Srb. P r i i na — 10 k. Grab (Gra

čac). P r o d a n o v i ć — '27 k. : 1.)

Кош (Zrmanja) -— 4 ; 2.) Vrelo (Zrmanja) — 23.

P r o t u l i p a c — 3 k. Škalić (Brinje).

P r p i ć —287 k.: 1.) Brinje — 1 ; 2.) Buzim — 9 ; 3.) Cerje (Lovinac) — 18; 4.) Crni Dabar (Oštarije) — 1; 5.) Dolac (Ledenik) — 1; 6 ) Đotlnša (Ledenik) — 1 ; 7.) Gospić —• 7; 8.) Karlobag — 4 ; 9.) Krivi Put (Senj) —• i.12; 10.) Kućišta (Karlobag) — 18; 11.) Ledenik (Cesarica) — 13: 12.) Lovinac — 1 1 ; 13.)'Mrzli Dol (Senj) — 45 ; 14.) Otočac

• — 2 ; 15.) G. Prizna — 1 1 ; 16.) Senj — 8 ; 17.) Senjska Draga — 3 ; 18.) Smiljan — 6: 19.) StupaČina (Oštarije) — 3 ; 20.) D Švica — 9; 21.) G. Švica — 4-

P r s a — 68 k.: 1.) Kaluđerovac (Perušić) — 15; 2.) G. Kosinj — 24; 3.) Medudrazje (Zavalje) — 16; 4.) Otočac — 1; 5.) SkoČaj (Zavalje) — 12.

P u a č a — 12 k.: 1.) Suvaja (Srb) — 10; 2.) Zaklopac (Srb) — 1; 3.) Zrmanja — 1.

P n a l i ć — 10 k. Brotnja (Srb). P u c a r — 1 k. Švračkovo selo

(Udbina). P u h a č a — 1 k. Staro selo

(Otočac). P u h a l o — 13 k. Brlog. P u h a r — 14 k.: 1.) Baljevac

(Zavalje) — 3 ; 2.) Doljane (Škare) — 4 ; 3.) loihum

Page 54: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

326 R. GRUJIĆ, (54)

(Otočac) ̂ —• б ; 4.) Senj — 1; 5.) Škare — 1.

P u l a n i ć — 2 k. Senj. P u p a v a c — 15 k.: 1.) De

belo Brdo (Bunić) — 12 ; 2.) Огаотас (Lapac) —: -2; 3.) Palanka (Zrmanja) —- 1; 4.) vidi Pupo vac.

P u p o vac — -23 k.: 1.) Pot-hum (Otočac) — 1; 2.) Vr-hovine — 10; 3.) Zrmanja — 12; '4.) v. Pupavac.

P u š a k — 1 k. Senj. P u t r i ć — 1 k. D. Kosinj. P u ž i ć — 7 k.: 1.) Oravac (Ko-

renica) — 2 ; 2.) LiĆ. Petrovo selo — 3 : 3.) Vrelo (Koren.) —• 2. '

R a b a t i ć — 10 k. Lipe (Gospić). R a č i ć — 16 k.: i.) Lovinac

— 5 ; 2.) Rudopolje (Bruvno) — 1; 3.) Smokrić (Lovin.) — 1; 4.) Sv. Rok —. 1; 5.) Trnovac (Gospić) — 3 ; 6.) Vranik (Lovin.) — 5.

R a d a k o v i e — .270 k : 1.) Bruvno — 50; 2.) Divoselo — 6; 3.) Doljani (Lapac) — 24; 4.) Gračac — 2 ; 5.) Gospić — 2 ; 6.) Jošani (Udbina) — 100; 7.) D. Lapac — 1; 8.) Melinovac (Zavalje) — 1; 9.) Mogorić — 58 ; 10.) Omsica (Bruvno) — 1; 11.) Osreci (Srb) — 2 ; 12.) LiČ. Petrovo selo — 1; 13.) Ploča — 2 ; 14.) Rešetar (L. Petrovo s.) — 1; 15.) Srednja Gora (Udbina) — 14; 16.) Tomingaj (Gračac) — 3 ; 17.) Zavalje — 1; 18.) Željava (L. Petrovo selo) — 1.

R a d a n o v i ć — 8 k. Kompolje (Brlog).

R a d e k a — 29 k.: 1.) Gospić 1; 2.) Mekinjar — 9; 3.) Mihaljevac (Korenica) — 3 ;

4.) Ploča — 14; 5.) Vrano-vača (Koren.) — 1; 6.) Vrelo (Koren.) — 1.

Rade t i ć — 1 k. Brinje. R a d i ć — 9 k. Vrhovine. R a d i n č i ć — 3 k. Stajnice (Je-

zerane). R a đ m a n o v i ć — 53 k.: 1.)

Barlete — 15; 2.) Divoselo — 3 ; 3.) Gospić — 2 ; 4.) D. Lapac — 2 ; 5.) Ostrvica (Gosp.) — 19; 6.) JRudo-jpjolje (Bruvno) — 9; 7.) Sir. Kula — 2 ; 8.) Vrebac — I-' .

Ra do čaj — 25 k. Mutilić .(Udbina).

R a d o š e v i ć — 64 k : 1.) Klanac (PazariŠte) — 10; 2.) Kruščica (Pazarište) — 2 0 ; 3.) Medak — 7 ; 4.) G. PazariŠte — 2 3 : 5.) Počitelj — 3 ; 6.) Senj — i;

R a d o t i ć — 8 k. Radotić selo (Brinje).

R a d o v a n a c — 5 k. Mekinjar (Udbina).

R a d o v i ć — 16 k. D. Kosinj. R a d u l o v i ć — 2 k. Oraovac

(Lapac). R a d u s i n — 30 k. Grab (Gra

čac). R a đ e n o v i ć — 52k.: 1.)Brotnja

(Srb) — 1; 2.) Neteke (Srb) • — 10; 3.) Srb — 37; 4.)

Suvaja (Srb) — 1; 5.) Šti-kada (Gračac) — 3.

Ra jaČić — 58 k.: 1.) Brinje — 5 ; 2.) LuČani (Brinje) — 10; 3.) Prokike (Brinje) — 8; 4.) Škalić (Brinje) — 3;: 5.) Vodoteč (Br.) — 1; 6.) Vojvoduša (Br.) — 1 2 ; 7.) Županjol (Br.) — 19.

R a j a k — 4 k. Srbv Raj an — 5 k.: 1.) Covići (Oto

čac) — 4 ; 2.) Sinac (Otoč.) — 1.

Page 55: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 5 5 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 2 7

R a j č e v i ć — 48 k . : 1.) Čitluk (Gospić) — 1 9 ; 2.) Divo-selo — 1 1 ; 3.) Gospić — 2 ; 4.) Smiljan — 16.

R a j k o v i ć — 136 k . : 1.) Dabar — 2 7 ; 2.) Hobar selo (Brinje) — 5 ; 3.) Jelvica (Jezerane) — 2 4 ; 4.) Jeze-rane — 9 ; 5.) Letinac (Brinje) — 2 1 ; 6.) Radotić selo (Br.) — 3 ;' 7.) Rajković selo (Br.) — 1 2 ; 8.) Senj - ^ 1 ; 9.) Sinac — 8 ; 10.) Stajnice (Jezerane) — 9 ; 1 1 ) Udbina — 17.

R a j š i ć — 12 k. Barlete (Gospić).

R a k i ć — 56 k . : 1.) Bunić — 5 ; 2.) Kom (Zrmanja) — 1 ; 3.) Ljubovo (Bunić) — 4 j 4.) Sir. Kula — 3 2 ; 5.) Škare — 8 ; 6 ) Vrebac — 6.

R a p a i ć . — 110 k . : 1.) Brlog — 1 3 ; 2.) Dobrica (Brinje) — 1 ; 3.) Krbavica (Bunić) — 62 ; 4.) L. Petrovo selo — — 1 ; 5.) Prijeboj (Kotenica) — 1 2 ; 6.) Bapain Klanac (Brinje) — 1 0 ; 7.) Sir. Kula — 1 ; 8.) Zeljava (L. Petrovo selo — 10.

R a s t - 7 k , : 1.) D. Kosinj — 6 ; 2.) Lešće (Otočac) — 1.

R a s t i ć — , 9 k.: 1.) Bunić — 6 ; 2.) Senj — 3.

R a s t o v a c — 6 k,\ 1.) Ko-renica — 4 ; 2.) Ponor (Koren.) — 2.

R a s t o v i ć •— 34 k . : 1.) Da-bašnica (Srb) — 1 ; 2.) Gračac — 1 0 ; 3.) Neteke (Srb) 4 ; 4.) Srb — 19.

K a s e t a . — 85 k , : 1.) Barlete (Gospić) — 4 ; 2.) Klašnjica ( K o r e n ) — 3 ; 3.) D. Lapac — 7 6 : 4.) Nebljusi (Lapac) — 1; '5 . ) Srb. — 1. .

R a š l i c — 4 k. Prozor (Otočac); vidi Rašljič.

R a š l j i č — 2 k. Otočac; vidi Rašlić.

R a š u o — 15 k. Srb. R a t k o v i ć — 45 k. : 1.) Bru-

sani — 19 ; 2.) Gospić — 5 ; 3.) Krasno (Sv. Juraj) -^-1 ; 4.) L. Osik (Gosp.) — 9 ; 5.) Salamunić (Bunić) — 11.

R a t z — 1 k. Senj. Ra u eh — 2 k. : 1.) Gospić —

1 ; 2.) Sv. Rok — 1. R a ž i ć — 5 k. G. Kosinj. R e b r o v i ć — 1 k. Kalanj selo

(Brinje). R e 1 i ć — 4 k. Prijeboj (Koren.);

vidi Reljić. R e l j i ć — 1 k. Tiškovac (Srb);

vidi Relić. R e n d u l i ć — 9 k. Lič. Osik. R e p a c — 60 k . : 1.) D. Ko

sinj — 10 ; 2.) Melinovac (Zavalje) — 6 ; 3.) Nebljusi (Lapac) — 2 9 ; 4.) Rešetar (L. Petrovo s.) — 1 ; 5.) Šir. Kula — 14.

R i b a r — 1 k. Divoselo. R i b a r i ć — 3 k. Mekinjar (Ud

bina). R i b i ć — 1 k. Stajnice (Jeze

rane). R i s t i ć — 1 k. Vaganac (Lič.

Petrovo selo). R i s t o v i ć — 2 k.: 1.) Gospić

•— 1; 2.) Gračac — 1. R i t z — 4 k . : 1.) Gospić —

1 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 2 ; 3.) Zavalje — 1.

R i v o s e c h i — 3 k. Senj. R o d i ć — 7 k. Dugopolje (Srb). R o g i ć — 96 k . : 1.) Biljevine

(Sv. Juraj) — 9 ; 2.) Dev-čića brijeg (Starigrad) — 3 ; 3.) Klanac (Pazarište) — 6 ; 4.) Krasno (Sv. Juraj) — 1 ; 5.) Bukovo (Sv. Juraj) —

Page 56: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

328 R. SEUJIC, (56)

29; 6.) Počitelj — 1 1 ; 7.) Poljice (Otočac) — 2; 8.) Prozor (Otoč.) — 6; 9.) Ribnik (Gospić) — 2 ; 10.) Skočaj (Zavalje) — 8; 11.) Starigrad — 6 ; 12.) Sv. Juraj 2 ; 13.) G. Švica — 6; 14) •Vrdnovine (Pazariste) —-5.

Rogov ić — 6 k. Vrebac. Romac — 6 k.: l.).Mezmovac

(Perušić) — 3 ; 2.) Sv. Marko (Peruš.) — 3.

Romić -— 2 k. : 1.) Mekinjar (Udb.) — 1 ;• 2.) Osreci (Srb)

. — 1. R o n č e v i ć — 47 k.: 1.) Krivi

Put (Senj) — 5 ; 2.) Kute-revo (Otočac) — 12; 3.) Mel-nice (Brlog-) — 14; 4.) Senj — 3 ; 5.) Smokrić (Lovinac) — 3 ; 6 ) Stolac (Sv. Juraj) — 9; 7.) Sv. Juraj — 1.

R o s a n d i ć — 35 k.: 1.) Gospić — 5 ; 2.) Kaniža (Gosp.) — 5; 3.) Podlapac (Udbina) — 2 3 ; 4.) Udbina

2. Rožić —• 7 k. Kompolje (Brlog). Rožman — 17 k.: 1.) Kute-

revo (Otočac) — 16 ; 2.) Prozor (Otoč.) — 1. '

R u b č i ć — 41 k. : 1.) Blažanin selo (Brinje) — 1 ; 2.) Brinje — 7 ; 3.) Bužim — 6; 4.) Ornjatkuša (Jablanac) — 2 ; 5.) Bušikrave (Jablan.) — 12; 6.) B. Pazariste — 7; 7.) Senj — 1; 8.) D. Svica — 5 ; 9.) vidi Rupčić.

R u b e l l i pl. - I k . : 1.) Ko-renica — 1; 2.) Senj — 3.

R u b i n i ć — 1 k. Senj. R u d e l i ć — 27 k.: 1.) Bebelo

Brdo (Gospić) — 14; 2.) Kanižav (Gosp.) — 1; 3.) Lukom Sugar je — 1 1 ; 4.) Ošt r a — l .

R u k a v i n a — 299 k.: 1.) Brlog — 1; 2.) Bunić — 1; 3.) Debelo Brdo (Gospić) — 5 ; 4.) Dolac (Stinica) — 1; 5.) Gospić — 7 ; 6.) Jablanac — 1; 7.) Kaluđerovac (Perušić) — 2 ; 8.) Kaniža (Gospić) — 8 ; 9.) Karaula (Perušić) — 1; 10.) Klanac (Pazariste) — 24; 11.) Konjsko Brdo (Peruš.) — 52; 12.) Kvarte (Peruš.) — 3 ; 13.) Međudražje (Zavalje) — 2 ; 14.) Oštra — 1; 15.) Otočac —- 2 ; 16.) D. Pazariste — 4 ; 17.) G. Pazariste — 2 1 ; 18.) Perušić — 4; 19.) Prvan (Peruš.) — 6; 20.) Rešetar (Lič. Petrovo s.) — 3 ; 21.) Senj — 3 : 22.) Smiljan — . 5 : 23.) Sv. Juraj — 14; 24.) Sv. Bok — 20; 25.) Trnovac (Gospić) — 30; 26.) Yaganac (Pazariste) — 4 ; 27.) Vaga-nac (L. Petrovo selo) — 1: 28.) Vlaško Polje (Brlog) — 36; 29.) Volarice (Sv. Juraj) — 28 ; 30.) Željava (L. Petrovo s.) — - 9 .

R u k a v i n a pl . — 2 k . : 1.) Perušić — 1; 2.) Vlaško Polje (Brlog) — 1.

Rumen ov ić — 9 k.: 1.) Blažanin selo (Brinje) — 2 ; 2.) Brinje — 2 ; 3.) Drenovac selo (Brinje) — 3 ; 4.) Ila-lanj selo (Brinje) — 2.

R u p č i ć — 72 k.: 1.) Cerje (Lovinac) — 1 ; 2.) Čovići (Otočac) — 7 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Jezerane — 5 ; 5.) Les će (Otoč.) — 13; 6.) Me-' zinovac (Perušić) — 2 ; 7.) Bičiće (Lovinac) — 2 1 ; 8.) Smiljan — 10; 9.) Sv. Juraj — 2 ; 10.) Sv. Rok —

Page 57: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

' ( 5 7 ) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 2 9

1; 11.) Udbina — 9; 12.) vidi RubČić.

R u t a l j — 3 k. Raduč. E n ž i ć — 23 "k.: 1.) Doljani

(Škare) — 9: 2.) Komić (Udb.) — 2 ; 3.) Otočac — 1; 4.) Gr. Pazarište — 3 ; 5.) Vlaško Polje (Brlog) — 8.

S a b l j a k —- 10 k.: 1.) Bilaj — 1; 2.) Otočac — 1 ; 3.) Udbina -— 8.

;S a d ž a k — 10 k.: 1.) Josani (Udbina) — 6; 2.) Kore-nica — 1; 3.) Šalamunić (Bunić) — 3.

:Samac — S.k. Mutilić (Udb.) S a m a r d ž i j a -— 9 k. Tomin-

gaj (Gračac); vidi Samaržija. :S ä ш a r ž i j a — 104 k.: 1.) Bi-

ljevine (Sv. Juraj) -^- 18 ; 2.) Krasno (Sv. Juraj) — 78: 3.) Orovac (Otočac) — 1:4.) Senj — 2 ; 5.) Yola-rice (Sv. Juraj) — 1 ; 6.) D. Šviea — 4 ; 7 ) vidi Samardžija.

:S a m o 1 o v — 12 k.: 1.) Babin Potok (Yrhovine) — 3 ; 2.) Budopolje (Vrhov.) —- 9.'

S a n a d e r — 10 k.: 1.) Glo-. govo (Gračac) — 1; 2.)

Grab (Grač.) — 9. :San.ković — 9 k.: 1.) Bru-

šani — 8 ; 2.) Rizvanuša (Oštarije) — 1.

S a n t i ć —- 3 .k. Covići (Otočac).

S a r a č — 1 k. Kurjak (Udbina). S a r k o t i ć — 9 k. Sinae (Oto

čac). S a v a t o v i ć — 28 k.: 1.) Ku-

lica (Ostrvica-Gospić) — 6 ; 2.) Oraovac (Lapac) — 5 ; 3.) Budopolje (Bruvno) —17.

S a v i ć — 11 k.: 1.) Gospić — 1 • 2.) Pothum (Otočac) — 9; 3.) Škare — 1.

S c a r p a — 2 k. Senj. Sedlan — 8 k. 1.) Kijani (Gra

čac) — 4 ; 2.) G. Lapac —< 4. S e f e r a g i ć — 4 k. Konjsko

Brdo (Perušić). S e k i z — .9 k.: 1.) Bunić — 1;

2.) Otočac — 1; 3.) Ponore (Otočac) — 5 ; 4.) Škare

' — 2. Se k u l a — 12 k.: 1.) Dubrava

(Otočac) — 7 ; 2.) Otočac — 2 ; 3.) Prozor (Otoč.) •— 3 ; 4.) vidi Sekulić

S e k u l i ć —• 53 k.: 1.) Doljani (Lapac) — 5; 2.) Lovinac — 16; 3.) Perković selo (Brinje)'— 2 : 4.) Počitelj — 1; ' 5.) Bibnik — 25 : 6.) Smokrić (Lovinac) — З ;̂ 7.) Udbina — 1; 8.) vidi Sekula.

Š e l a k o v i ć — 4 k. Tomingaj (Gračac).

S e n z e n — 3 k. Trnovac (Gospić).

S e r d a r — 55 k.: 1.) Bužim — 9; 2.) Gospić — 1: 3.) Smiljan — 10; 4.) Sv.vRok (Gračac) —• 9; 5.) Široka Kula — 26.

S e r t i ć — 187 k.: 1.) Brinje — 2 ; 2.) Bukovac (Perušić) — 1; 3.) Jezerane -*•- 68 ; 4.) Podlapac (Udbina) — 22; 5.) Radotić selo (Brinje) — 2 ; 6.) Razvala (Jezerane) — 8 ; 7.) Sertić selo (Brinje) — 10; 8.) Sinac (Otočac) — 1; 9.) Stajnice (Jezerane) 47 ; 10.) Udbina— 25; 11.) Žuta Lokva (Brinje) — I-

S igmund — 1 k. Brlog. S i g u r n j a k — 18 k.: 1.) Br

log — 1; 2.) D. Kosinj — 17.

S i m e o n — 4 k. Rudopolje (Bruvno).

S i m i ć — 1 k. Gospić.

Page 58: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

330 R. GRUJIC, (68)

S i t v u k — 2 k. Klenovac (Pe-rušić).

S k a k a v a c — 6 k.: 1.) Lu-čani (Brinje) — 2 ; 2.) Voj-voduša (Br.) — 4.

S k e n d e r — 17 k.: 1.) Bilaj — 4 ; 2.) Gračac — 1; 3.) Kruščica (Pazarište) —- 4 ; 4.) G. Lapac — 5 ; 5.) No-voselo Bilaj sko — 1; 6.) Ш-Čice (Lovinac) — 2.

S k e n d ž i ć — 15 k.: l.)vLič. Petrovo selo — 1; 2.) Škare —• 14; 3.) vidi Skenžić.

S k e n ž i ć — 28 k.: 1.) Gorici (Otočac) — 4; 2.) Ponore (Otoč.) — 14; 3.) Tur-janski (Vrhovine) — 9; 4.) Vlaško Polje (Brlog) — 1 ; 5.) vidi Skendžić.

S k o k n i ć — 5 k. Bunić. S k o m e r ž a — 1 k. Lukovo

(Sv.- Juraj). S k o r u p — 21 k.: 1.) Krasno

(Sv. Juraj) — 1; 2.) Lukovo (Sv. Juraj). — 1 •; 3.) Ricice (Lovinac) — 10 ; 4.) Sv. Juraj — 1; 5.) Volarice (Sv. Juraj) — 8; 6.) vidi Skorup.

S l a d a k o v i ć — 3 k. Suvaja (Srb).

S 1 a d i ć — 9 k;: 1.) Šalamu-nić (Bunić) — 7; 2.) Vrhovine — 1; 3.) Željava (LiČ. Petrovo selo — 1.

S l a d o v i ć — З к . Lešće (Otočac).

S l a v k o v i ć — 4 k.: 1.) Dubrava (Brlog) — 3 ; 2.) Senj — 1.

S l a v u j e v i ć — 1 k. Rešetar (Lič. Petrovo selo).

S m e t a n a — 1 k. Senj. S m i l j ^ n i ć — 96 k.: 1.) Go

spić — 1; 2.) Grabar (Gračac) — 9; 3.) Pisac (Udbina) — 58 ; 4.) ProJcike

(Brinje) — 24; 5.) Rapain Klanac (Br.) — 1; 6.) Švrač-kovo selo (Udb.) — 1; 7.) Županjol (Br.) — 2.

S m o g o r i ć — 1 k. Senj. S m o j v e r — 35 k.: 1.) Cesa-

rica — 29 ; 2.) Jezero (Jabla-nae) — 1; 3.) Karlobag — 5.

S m o k r o v i ć — 5 k. Duši-krave (Jablanac); vidi Osmo-krović.

S m o l č i ć — 118k.: 1.) Dabar (Otočac) — 46; 2.) Jelvica (Jezerane) — 1; 3.) Klanac (Pazarište) — 18; 4.) Li-nar selo (Brinje) — 7; 5.) Lipice (Jezerane) — 29 ; 6.) Lovinac — 2; 7.) Mali Kut (Jezerane) — 2 ; 8.) Među-dražje (Zavalje) — 2 ; 9.) Otočac — 1; 10.) Sv. Rok — 9; 11.) Vaganac (Pazarište) — 1.

S m r z l i ć — 2 k. Nebljusi (Lapac).

S o k o l i ć — 18 k.: 1.) Budak (L. Osik) — 7; 2.) Karaula (PeruMč)-— 7; 3.) I). Kosinj — 2 ; 4.) Perušić — 1; 5.) Smiljan — 1.

S o k u p — 1 k. Gospić. So lać — 3 k. Melinovac (Za

valje). S o l e š a — lk. Zaklopac (Srb). Bo r i ć — 10 k.: 1.) D. Paza

rište —- 3 ; 2.) Prijeboj (Ko-renica) — 7.

S o v i l j — 38 k. Kijani (Gračac).

S p o r č i ć — 1 k. Gospić; vidi ŠporČić.

S r b i n o v i ć — 1 k. Zalužnica (Otočac).

S r d i ć — 23 k.: 1.) Vrhovine 22; 2.) Zalužnica — 1.

S r d o c — 2 k. Senj. S t a k i ć — 2 k. Korenica; vidi

Štakić.

Page 59: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 5 9 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIČK0"KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 3 1

S t a n i č i ć — 1 k. Otočac. S t a n i 6 - 102 k.: 1.) Bjelo-

polje (Korenica) — 12; 2.) Brinje — 1 ; 3.) Divoselo (Gospić) — 2 3 ; 4.) Glogovo (Gračac) — 1: 5.) Gospić — 3 ; 6.) Gračac— 3 ; 7.) Iva-kusa (Brinje) — 4 1 ; 8.) Klašnjica (Koren.) — 3 ; 9.) Korenica — 1; 10.) Lipe (Gosp.) — 1 ; 11.) Mutilić (Udbina) — 10; 12.) Otočac — 1; 13.) SvraČkovo selo (Uclb.) — 5 ; 14.) Vodoteč (Brinje) — 6.

S t a n i s a . v l j e v i ć — 20 k.: 1.) Grab (Gračac) — 3 ; 2.) Gračac — 17.

S t a n i š i ć — 8 k.: 1.) Prozor (Otočac) — 3 ; 2.) Otočac — t ; 3.) Yolarice (Sv. Juraj) — 4.

S t a n k o v i ć — 31 k.: ' l .) Bu-nić — 13 ; 2.) Kamenica (Koren.) — 2 ; 3.) Korenica — 1; 4.) Kulica (Ostrvica) — 3 ; 5.) Ostrvica — 2 ; 6.) Otočac — 1; 7.) Tmavac (Korenica) — 9..

S t a r č e v i ć — 163 k.: 1.) Gospić — 4 ; 2.) Klanac (Pazariste) — 2 1 ; 3.) G. Lapac — 3 ; 4.) Medak — 1; 5.) Međudražje (Zavalje) — 1 ; 6.) Osreci (Srb) — 1; 7-) Ovčina (Prizna) — 13 ; 8.) D. Pazariste — 47 ; 9.) G. Pazariste — 36; 10.) Pr-Ijevo (Zrmanja) — 20 ; 11.) Smiljan — 4 ; 12.) Srb — 1; 13.) Starčevića Pod (Prizna) — 2 ; 14.) Sv. Ivan (Prizna) — 6; 15.) Tiškovac (Srb) — 3.

S t e f a n o v i ć — 1 k. Senj. St e v i ć — 5 k. Dobroselo (La

pac).

S t i e ! j a — 9 k.: 1.) D. Lapac — 1; 2.) Oraovac (Lapac) — 8.

S t ikova .c — 13 k.: 1.) Dobroselo (Lapac) — 12 ; 2.) Doljani (Lapac) — 1,

S t i l in — 4k.: 1.) Tolić (Ud bina) — 3 ; 2.) Vučetić selo (Brinje) — 1; 3.) vidi Stili-nović

S t i 1 i n o v i ć — 69 k.: 1.) Gospić — 9 ; 2.) Kaniža (Gosp.) — 33 ; 3.) Lie. Novi — 2 7 ; 4.) vidi Stilin.

S t i p a c — 5 k.: 1.) BuHm — 4 ; 2.) Smiljan — 1.

S t i p a n i č i ć — 1 k. Senj. S t i p a n o v i ć — 6 k.: 1.) Bar-

lete — 2 ; 2.) Bunić — 2:. 3.) Trnovac (Gospić) — 2.

S t i p i ć — 3 k.: 1.) Korenica — 2 ; 2.) Ponor (Korenica) — 1.

S t o j a n o v i ć — 63 k.: 1.) Dubrava ~ (Otočac) — v 1; 2.) Otočac — lj 3.) Škare — 36; 4.) G. Svica.— 2; 5.) Turjanski (Vrhovine) — 22; 6.) Yrhovine — 1.

Stoj ev ić — 7 k. Klanac (Pazariste).

S to j i ć — 8 k. Jošani (Udbina). S t o j k o v i ć — 5 k.: Razvala

(Jezerane) — 2; 2.) Visuć (Udbina) — 3.

Stoj s av l j ev ić — 82k.: 1.) Motoric — 2; 2.) Omsica (Bru-vno) — 4 ;• 3.) Pavlovac (Trebao) —- 1; 4.) Vel. Popina — -72; 5.) Srb — 2; 6.) Štikada (Gračac) — 1,

S t o k i ć — 1 k. Senj ; vidi Štokić. S t o k u ć a — 23 k.: 1.) Todo-

teč (Brinje) — 1; 2.) Voj-vodusa (Brinje) — 22.

S t o p i ć — 2 k. Gospić. S t o š i ć — 6 k. Udbina.

Page 60: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

332 R. GRUJIC, (60)

;S t r an j ina — 12 k.: 1.) Ku-kljic (Medak) — 9; 2.) Me-đak — 3.

:S t r i l i ć*—7 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Sir. Kula - 6.

S t r m o t i ć — 4 k. Cerje (Lovinac).

S t r u n i ć — 2 k. Korenica.' S t u d e n •— 39 k.: 1.) Lič. Pe

trovo selo — 22: 2.) Rešetar (L. Petrovo s.) —' 13 ; 3.) Že-ljava (L. Petrovo s.) — 4.

S u č e v i ć — 23 k.: 1.) Vel Popina — 15; 2.) Vrelo (Zrmanja) -— 8.

.Sučić — 5 k.: 1.) Mezinovac (Perušić) — 3 : 2.) Senj — 1; 3.) Stajnice (Jezerane) — - 1 .

S u d a r — 35 k.: 1.)' Barlete — 7; 2.) Brusani — 29; 3.) Ostrvica — 8; 4.) Rizvanuša (Oštarije) — 1; 5.) vidi Sudar ević.

S u d a r e v i ć — 1 k. Tolić (Udbina) ; vidi Sudar.

;S u k n a i ć — 13 k.: 1.) Klanac (Pazarište) — 9; 2. > Otočac — 2; 3.) Gr. Pazarište — 1; 4.) Vaganac (Pazar.) — 1.

S u m aj s t o г č i ć — 1 k. Otočac. ;Sunajko — 18 k.: 1.) Komić

(Udb.) — 3 ; 2.) Visuć (Udb.) . — 5; 3.) Vrebao — 10.

;Surla — 30 k.: 1.) Dabašnica (Srb) — 1; 2.) Glogovo (Gračac) — 11; 3.) Jošani (Udbina) — 5; 4.) Kijani (Gračac) — 7; 5.) Medak — 6.

"Suša — 14 k.: 1.) Štikada —. 13; 2.) Vrebao — 1.

Sužak — 3 k. Oštra (Gospić). $ u ž nje v i ć — 4 k.: 1.) Kore

nica — 3 ; 2.) Oravac (Korenica) — 1.

SuŽnkov ić — 12 k.: 1.) Di-voselo (Gospić) — 1; 2.) Sir. Kula — 11.

S v a s t — 1 k. Senj.

S v e t i ć — 5(9 k.: 1.) Brinje — 1; 2.) Gospić — 6; 3.) Lipe (Gosp.) — 1; 4.) Lički Novi — 21; 5.) Oštra (Gosp) - 1.

S v i l a r — 102 k.: 1.) 'Debelo Brdo (Bunić) — 27: 2.) Kozjan (Bunić) — 7; 3.) Pecani (Udbina) — 4 3 ; 4.) Škare (Otočac) — 10; 5.) Turjanski (Vrhovine) — 15.

S z a l o k y — 1 k. Gospić.

Sa b a n — 38 k.: 1.) Gospić — 3; 2.\ Lie. Novi — 35;' 3.) vidi Šabić.

Š a b i ć — l k . Kaniža (Gospić); vidi Saban. i

Š a j n o v i ć — 13 k. Švračkovo selo (Udbina).

Š a k i ć — 27 k.: 1.) Gospić — 1: 2.) Li'povo Volje (Kosinj) — 8; 3.) Mekinjar (Udbina) — 13: 4.) Tužević (Brinje) — 1;'5.) Udbina — 1; 6.) Zavode (Pavlovac) — 3.

Š a r a c — 16 k. Dobroselo (La-pac).

S a r a r — 1 k. Jezerane. Š a r i ć —114 k.: 1.) Boričevac

— 3 ; 2.) Bušim — 10; 3.) Kaniža (Gosp.) — 1; 4.) Lo-vinac — 26: 5.) Lukovo Sugarje (Karlobag) — 20; 6.) Medak — 1; 7.) Perušić

— 1; 8.) Prvan selo (Perušić) — 4 ; 9.) Rudopolje (Bru-' vno) — 8; 10.) Smiljan — 9; 11.) Smokrić (Lovinac) — 11; 12.) Sv. Rok — 6; 13.) Vranik (Lovinac) — 14.

S a r i n i ć — 6 k. G. Švica. Š a š i ć — 49'k.: 1.) Dnopolje

(Lapac) — 3 1 ; 2.) Kulica (Ostrvica) — 3 ; 3.) Kupi-rovo (Srb) — 11 ; 4.) D. Lapac ~ 2 ; 5.) Osreci (Srb) — 1; 6.) Ostrvica — 1.

Page 61: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 6 1 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 338 ' ;

Š e b a 1 j — 57 k.: 1.) Bnžim -— 3 ; 2.) Dabar -^ 13; 3.) Le-tinac (Brinje) — 4; 4.) Lipice (Jezerane) — 6; 5.) Mali Kut (Jezerane) — 2 2 ; 6.) Yel. Kut (Jezerane) — 9.

S e g a n — 2 k. Dabar. Š e g a v č i ć 2 k. Otočac Š e g o t a — 59 k.: 1.) Brinje —

1; 2.) Drndić (Stiniea) - 6 ; 3.) Karlobag — 4 ; 4.) Otočac - 1:5.) Senj — 1; 6.) Smokrić (Lovinac) — 4v; 7.) D. Stinica — 7; 8.) Segote (Stin.) — 9; 9.) Vlaha (Stinica) •— 26.

Šepa — 6 k. Yel. Popina. Sepac — 10 k. Knterevo (Oto

čac); vidi Šepčević. Š e p č e v i ć — 2 k.: 1.) Mezi-

novae (Perušić) — 1; 2.) Sv. Marko (Peruš.) — 1; 3. vidi Sepac

Š e r b e d z i j a — 17 k. Bunić. Š e r i ć — 20 k.: 1.) Barlete —

16; 2.) Gospić — 3 ; 3.) Žabice (Gosp.) — 1.

Šes t an — 6 k. Skočaj. Ševe r — 4 k. Bunić. Ševo — 11 k. Drenovac (Srb). S i j a n — 49 k.: 1.) Debelo

Brdo (Bunić) — 9; 2.) Ku-pirovo (Srb) — 12; 3.) Ће-teke (Srb) — 1; 4.) Prljevo (Zrmanja) — 27.

Š i k i ć — 116 k.: 1.) Brušani — 2; 2.) Debelo Brdo (Gospić) — 7 ; 3.) Gospić 3 ; 4.) Gračac — 1; 5.) Konjsko (Karlobag) — 16; 6.) D. Lapac -— 2; 7.) Lukovo Šugarje (Karlob.) — 7; 8.) Oraovac (Lapac) — 6; 9.) Oštarije — 10; 10.) G. Pa-zarište — 3 ; 11.) Prijeboj (Korenica) — 1; 12.) Ričica (Lovinac) — 1; 13.) Smiljan — 4 ; 14.) Sv. Rok — 1;

15.) Stikada (Gračac) -^- 37 ; 16.) Sušanj (Karlobag) —-12; 17.) Trnovac (Gospić) — 3.

Š i l o v i ć — 6 k. Sv. Rok (Lovinac).

Š i l j k o v i ć —-5 k. Sinac (Otočac).

S i m a c —r 6 k.: 1.) Klanac (PazariŠte) — 3 ; 2.) G. Kosinj — 2 ; 3.) Sinac (Otoč.) — 1; 4.) vidi Štimac.

Š i m a t o v i č — 36 k.: 1.) Gospić — 2; 2.) Mezinovac (Perušić) — 5; 3.) Mušaluk (L. Оз1к) — 4 ; 4.)- Otočac — 1; 5.)-Prozor (Otoč.) — 5 ; 6.) Sinac (Otočac) — 4 ; 7.) Sv. Marko (Perušić) — 11 ; 8.) Tolić (Udbina) — 4.

Š imić — 3 2 k.: 1.) Gospić — 4 ; 2.) D. Požarište — 13; 3.) Skočaj (Zavalje) — 15.

Š i m i m i ć — 53 k.: 1.) Bilaf (Gospić) — 2 3 ; 2.) Brlog — 2 ; 3.) Melnice (Brlog) —-1; 4.) Novoselo Bilajs'̂ o — 4 ; 5.) Vlaško I olj'e (Brlog) — 23.

Š i m u n o v i ć — 21 k.: 1.) Bi-ljevine (Sv. Juraj) — 7; 2.) Kompolje (Brlog) — 1 4 .

Š k a r i ć — 13 k. Lipovo Polje (Kosinj).

Š k i l j an -- 1 k. Senj. Š k o r i ć — 71 k.: 1.) Bjelopolje

(Korenica) —• 2 ; 2.) Frkašić-(Vrhovine) — 16 ; 3.) Gro-bušić {Koren.) — 12; 4.)-Klašnjica (Koren.) — 1 ; 5.) Korenica — 1; 6.) Mazin — 12; 7.) Melinovac (Zavalje) — 1; 8.) Nebljusi (Lapac) — 1 1 ; 9.) Palanka (Zrmanja) — 6; 10.) Ye-dašić (Korenica) — 1; 11.) Vlaško Polje (Brlog) — 7 ;. 12.) Zaklopac (Srb) — 1.

Page 62: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

334 R. GRUJIĆ, (62)

S k o r u p — 2 k. Brinje; vidi Skorup.

•Škrb ić — 12 k.: 1.) Dobro-selo (Lapac) — 3 ; 2.) Ma-zm — 9.

Š k r b i n a — 6 k. Pođlapac (Udbina).

Š k r g a t i ć — 10 k. Sv. Juraj. Š k r t i ć — 1 k. Radotić selo

(Brinje). Š k u n d r i ć — 46 k.: 1.) Pa

lanka (Zrmanja) — 5 ; 2.) Vel Popina — 12; 3.) Pri-budić (Zrm.) — 6; 4.) Pr-Ijevo (Zrmanja) — 20; 5.) Vrelo (Zrm.) — 3.

Š1 i p o g a r —- 1 k. Gr. Švica. S n a r i ć — 6 k.: 1.) Klanac

(Pazariste) — 3 ; 2.) Vaga-nac (Pazar.) — 2; 3.) vidi Šnjarić.

Š n i đ a r č i ć — 2 k.: 1,5) Dubrava (Otočac) — I ; 2.) Otočac — 1.

;.Š nj a r i ć — 6 k.: 1.) Bunić — 1; 2.) Čanak (Bunić) — 5.); 3.) vidi Snarić.

S o b a t —• 16 k.: 1.) Bunić — 7; 2.) Gospić — 1 ; 3.) lia-duč — 8.

Š o j a t — 47 k.: 1.) Karlobag — 1 ; 2.) Krivi put (Senj) — 44; 3.) Senj — 1; 4.) Sv. Juraj —• 1.

Š o 1 a j a — 15 k.: 1.) Bunić — 1; 2.) Gradina (Korenica) — 3 ; 3.) Mihaljevac (Koren.) — 1; 4.) Prijeboj (Koren.) — 3 ; 5.) BeŠetar (Lič. Petrovo selo) — 4; 6.) Seganovac (Koren.) — 3.

f o l i c — 10 k. Krivi Put (Senj). Šop — 21 k.: 1.) Korenica —

1; 2.) D. Kosinj — 20. Š o r a k — 27 k.: 1.) Gradina

(Koren.) — 2 ;• 2.) Mihaljevac (Koren.) — 1; 3.) Korenica — 1; 4.) D. Lapac.— 1;

5 ) Lić. Petrovo selo — 10 ; 6.) Vrpile (Koren.) — 4 ; 7.) Zeljava (L. Petrovo sj — 8- •

Š p a l j — 26 k.: 1.) Gospić — 2 ; 2.) Krivi Put (Senj) — 2 1 ; 3.) Šmiljan — 3.

Š p a n i ć — 1 k. Senj. Š p e h a r — 17 k.:•• 1.) Pođla

pac (Udbina) — 11; 2.) Senj — 1 ; 3.) Vaganac (LiČ. Petrovo s.) — 3.

S p e k e l — 1 k. Karlobag. Š p e l i ć — З к . Debelo Brdo

(Gospić). Š p i r e I j a --- 3 k. Lički Novi. Š p o l j a r — 1 k. Pođlapac (Ud

bina) ; vidi Spoljarić. S p o l j a r i ć — 85 k.: 1.) D.

Kosinj — 1; 2.) G. Kosinj — 82; 3.) Mušaluk (Lič. Osik)v— 1; 4.) Senj — 1 ; vidi Špoljar.

Š p o r č i ć — 25 k.: 1.) G. Kosinj —• 7 ; 2.) Kuierevo (Otočac) — 18 ; 3.) vidi Sporčić.

Š p r a j c — 30 k.: 1.) Brinje -— 4t] 2) Kamenica (Jezera-ne) — 4 ; 3.) Krišpolje (Je-zerane)- — 1 1 ; 4.) Letinac (Brinje) —• 1; 5.) Stajnice (Jezer.) — 1 0 . .

Š t a j d o h a r — 21 k.: 1.) D. Kosinj — 6; 2.) G. Kosinj — 9; 3.) Ribnik — 6.

Š t a k i ć — 42 k.: 1.) Klenovac (Perušić) — 3 ; 2.) D. Kosinj — 3 ; 3.) Lipovo Polje (Kosinj) — 15; 4.) Mlakva (Kosinj) — 6; 5.) Studenci (Perusić) — 15; 6-) vidi Stakić.

Š t a m p a r — 11 k.: 1.) Čanak (Bunić) — 10 ; 2.) Kvarte (Perušić) — 1.

Š t a v l i ć — 13 k. G. Pazariste.. Š t e f a n ić — 18 k. : 1.) Jeze-

rane — 3 ; 2.) G. Kosinj

Page 63: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

(63) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE ŽUPANIJE. 335

— 6; 3-) Lovinac — 6; 4.) Stajnice (Jezerane) — 3.

Š t e t a — 5 k.: 1.) Kompolje (Korenica) — 2; 2.) Kore-nica — 1 ; 3.) Vrelo (Koren.) — 2; 4.)' vidi Štetić.

•Štetić — 28 k.: 1.) Švrać-kovo selo (Udbina) — 6; 2.) Vrhovine — 22 ; 2 ) vidi Šteta.

Š t i g l i e — 4 k. Senj. Š t i m a c —-77 k. : 1.) Gospić

— 3 ; 2.) Karaula (Perušić) — 15; 3.) Konjsko Brdo (Perusić) — 23 ; 4.) D. Kosinj — 4 ; 5.) Kvarte (Penis.) — 2; 6.) Ljubovo (Bu-nić) — 1; 7.) MuŠaluk (L. Osik) — 9; 8.) Lie. Novi — 8; 9.) Ribnik.— 1: 10.) Oštra (Gospić) — 10 ;v 11.) Perusić — 1: 12.) vidi Šimac.

S t o k i ć — 23 k.: 1.) Jablanac •— 4 ; 2.) Stokić Pod (Jablan.) — 11.; 3.) Za vratnica (Jablan.) —• 8; 4.) vidi Stokić.

Š t r b a c — 2 k. Sir. Kula. Š t r k — 4 k.: 1.) Podläpac (Ud

bina) — 3 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo s.) — 1.

Š t r k a l j — 5 k. Prijeboj. Š t r k o v i ć — 7 k.: 1.) Muša-

luk (L. Osik)! — 6; 2.) Sir. Kula — 1.

Š t u l a - 4 k . Vlaško,Polje (Brlog); vidi Štulić.

Š t u l i ć — 15 k. Ploča (Lovinac) ; vidi Štula.

Šuj i ca —17k. Vrelo (Zrmanja). Š u l e n t i ć — 30 k.: 1.) Go

spić — 1; 2.) Sv. Bok (Lovinac). — 28; 3.) Vrelo (Zrmanja) — 1.

Š u p e r — 20 k.: 1.) Lič. Novi — 1 ; 2.) Rizvanusa (Ošta-rije) — 18; 3.) Trnovac

: (Gospić) — 1.

Š u p u t — 48 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 1; 2.) Bjelopolje (Koren.) — 1; 3.) Klašnjica (Koren.) —•' 2 ; 4.) Korenica — 3 ; 5.) Lić. Petrovo selo — 3 ; 6.) Ponor (Koren.) — 10; 7.) Prijeboj (Koren.) — 13; 8.) Šeganovae (Koren.) — 7; 9.) Željava (L. Petrovo selo) — 8.

S u r i l o v i ć — 3 k. Udbina. Š u š i ć — 9 k.: 1.) Budak (L.

Osik) — 8 ; 2.) Prozor (Otočac) — 1.

Šušn ić — 9 k. Rudopolje (Vrhovine) ; vidi Šušnjić.

Š u š n j a r — lik.: 1.) Тизе-vić (Brinje) —- 10; 2.) Udbina — 1.

Š u š n j i ć — 1 k. Glavace •; vidi Šušnić.

Š u š t i ć — 1 k. Baljevac (Za-valje).

Š u t i ć — 30 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) D. Kosinj — 9; 3.) Medudrazje(Zavalje) - 11 ; 4.) Mušaluk (L. Osik) — 4; 5.) Perušić — 2 ; 6.) Prvan selo (Perušić) — 2 ; 7.) Za-valje — 1.

Š u t i j a -— 5 k. Udbina. Š v e g a r — 4 k. Brinje.

T a d i ć — 6 k.: 1.) Dnopolje (Lapac)— 4 ; 2.) D. Lapac — 1; 3.) Senjska Draga — 1.

T a n k o s i ć — 12 k. Dugopolje (Srb).

T a r b u k — 4 k.: 1.) Brezik (Medak). .— 2; 2.) Medak '•— 2.

T a u s a n i — 1 k. Senj. T e p a v a c — 6 k. Visuć (Ud

bina). T e r z i ć — 15 k. Grab (Gra

čac). T e s l a — 13 k.: 1.) Drenovac

(Baduc) — 8 ; 2.) Kukljic (Me-

Page 64: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

336 R. GRUJIĆ, (64)

dak) — 1; 3.) Raduć — 4 : 5.) vidi Teslie.

T e s l i ć — 20 k.: 1.) Divoselo (Gospić) — 2: 2.) Gospić — 1 ; 3.) Ostrvica — 17 5. 4.) vidi Tesla.

T h i a n — 2 k. Senj. T i ć a c — 11 k : 1.) G. Paza-

rište — 3; 2.) Skočaj (Za-valje) — 8: 3.) vidi Tićak.

T i ć a k — 38 k. : t.) Jablanac — 6; 2.) Karlobag — 1: 3.) Udbina — 5; 4.) VeL Kut (Jezerane) — 6 ; 5.) Vra-njak (Jablanac) — 20; 6.) vidi Tićac.

T i l j a k — 4 k.: i.) Gračac — 3 ; 2.) Štikada (Grač.) — 1.

T i n t o r — 5 k.: 1.) Gračac — 4; 2.) Otočac — 1.

T i š m a — 61 k.: 1.) Dnopolje (Lapac) — 31 ; 2.) Frkašić (Korenica) — 2 ; 3 ) D. Lapac — 1; 4.) Korenica — 1; 5.) Kruge (Lapac) — 1; 6 ) Nebljusi (Lapac) — 1;

; 7,.) Visuć (Udbina) — 23 ; 8 ) Vrhovine — 1.

T i z i ć — 2 k. Dobroselo (Lapac).

T o d o r i ć — 5 k. Zavode (Pa-vlovac).

T o j aga — 16 k.: 1.) Kom (Zrmanja) — 8: 2.) Vel. Popina — 1; 3.) Vrelo (Zrmanja) — 7 ; 4.) vidi Tojagić.

T o j a g i ć — 39 k.: 1.) Derin-gaj (liruvno) — 23; . 2.) Duboki Dol (Gračac) — 2;

• 3.): Grab (Grač.) — 7; 4.) Omsica (Bruvno) — 7; 5.) vidi Toj aga.

To l j an — 15 k.: 1.) Kamenica (Jezerane) — 10; 2.) Prokike (Brinje)— 5. v .

Tomac — lik.: 1 ) Čanak (Bumć) — 4 : 2 ) D. Kosinj

• — 7 .

T o m a i ć — 27 k.: 1.) Krasno (Sv. Juraj i — 6; 2.) lukom (Sv. Juraj) —v 14; 3.) Senj — 2 : 4 ) D. Švica — 1; 5 ) Volarice (Sv, Juraj) — 4.

T o m a š — 18 k.: 1.) Brinje — 1; 2.) Lokmer selo (Brinje) — 1; 3.) Mogorić — 1; 4.) Pavlovac fVrebac) — 15 ; 5.) vidi Tomašević.

Toma šev i ć — lik., Kvarte (Perušić); vidi Tomaš.

T o m i č i ć — 3 6 k.: 1.) Boriče-vac — 1,' 2.) Gospić—- 1 ; 3.) Lovinac — 1; 4.) Mrzli. Dol (Senj) — 1; 5.) Bičiće (Lovinac) — 32.

T o m i č — 20 k. : 1.) Brlog — 5 ; 2.) Klanac (Pazarište)-— 4 ; 3.) Malo Polje (Kalu-đerovac) — 1; 4.) Buclopo-Ije (Bruvno) — 4; 5.) Tu-šević (Brinje) — 5; 6.) Vra-novine (Pazarište) — 1.

T o m i n a c — 22 k. Stajnice (Jezerane).

T o m l j a n o v i ć — 142 k.: 1.)' Baljevac (Zavalje) — 10; 2.) Kaluđerovac — 1; 3.)-Krivi Put (Senj) — 107 : 4 ) Mrzli Dol (Senj) — 18 ; 5.) Senj — 6: '6.) vidi Tomlje-nović.

T o m l j e n o v i ć — 146 k.: 1.) Bušim — 25; 2.) Gospić — 4 ; 3.) Karlobag — 10; 4.) ; Kompolje (Brlog) — 3 ; 5.) Konjsko (Karlob.) — 7; 6.)' Kućišta (Karlob.) — 4 ; 7.) Ledenik (Karlobag) — 12;: 8.) Lovinac — 1; 9.) Lu-kovo Sugarje (Karlob.) — 6; 10.) Crni Dabar (OŠtarije)-

— 13; 11) Stupačine (Ošta-rije) — 1; 12.) Otočac — 4 ; 13.) Smiljan — 1 3 ; 14.) Smokrić (Lovinac) — 11;:

Page 65: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 6 5 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIOKO-KRBAVSKE ŽUPANTJK B 8 ?

15.) Stanište . (Karlob.) — 12; 16.) ŠuŠanj (Karlob.) — б; 17) Trnovac (Gospić) — 14; 18..) Željava (L. Petrovo selo) — 1 ; 19.) vidi Tomljanović.

T o n k o v i ć — 72 k.: 1.) Bru-kmi — 2; 2.) Bunić — 7; 3.) Dubrava (Otočac) — 1 ; 4.) Lešće (Otočac) — 6 ; 5.) Prozor (Otočac) — 1; 6.) Kamljane (Sinac-Otoč.) — 7; 7.) Sinac (Otoč.) — 40; 8.) D. Švica —• 5; 9.) Zahice (Gospić) — 3.

Ton sa — 1 k. Lovinac. T o r b i c a — 19 k.: 1 ) D. La-

pac — 1; % ) Srb — 6; 3.) Tiškovac (Srb) — 12.

T r a v i c a — 1 8 k. : 1.) Medak — 17; 2.) Udbina — 1.

T r a ž i v u k — 1 k. D. Lapac. T r b o j e v i ć — 31 k.: 1.) Glo

govo (Gračac) — 1; 2.) Gospić — 1; 3 ) Gračac — 10; 4Л Kijani (GraČ.) — 1; 5.) Korenica — 1; 6.) Kruš-kovac (Medak) — 10; 7.) Kukljic (Med.) — 5 : 8.) Medak — 1; 9.) Stikada (Gračac) — 1.

T r b u l i n — 4 k. Srb. T r e s i g l a v i ć — 1 k. Kalebo-

vac (Korenica . T r e š n i ć — 6 k. Divoselo (Go

spić). T r k u l j a — 25 k.: 1.) Dabar

— 2 ; 2.) Mekinjar (Udbina) —• 4 ; 3.) Gospić — 2; 4.) Kik (Lovinac) — 1 1 ; 5.) Lič. Petrovo selo — 1: 6.) Bebić (Udb.) — 5.

Tr n in i ć — 1 k. Kupirovo (Srb). T r o š e l j — 20 k.: 1.) Divoselo

(Gospić) — 5; 2.) Lukovo Sugarje (Karlob.) — 15.

T r p č i ć — 7 k. Udbina. ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT XXI.

T r t a n j — 46 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Jelvica (Jezerane) — 4; 3.) Jezo crne — 14 ; 4.) Lipice (Jezer.) — 2; 5.) Staj-niee (Jezer.) — 1; 6.) Udbina — 17; 7.) Vel. Kut (Jezer.) —- 7,

T r t i c a — 22 k.: 1.) Omsica (Bruvno) — 4 ; 2.) Vrlio-vine — 18.

T u r i ć — £ k.: 1.) Kaniža (Gospić) — 2; 2.) Perušić — 4.

T u r i n a — 25 k. : 1 ) Bilje-vine (Sv. Juraj) — 10; 2.) Jablanac — 4 ; 3.) Jezero (Jabl.) — 1; 4.) Senj — 1; 5.) Sv. Juraj — 9.

T u r k a l j — 1 k. Zavalje. T u t e k — 3 k. Prozor (Otočac);

vidi Tuteković. T u t e k o v i ć — 5 k.: 1.) Muti-

lić (Udb.) — 4; 2.) Udbina — 1; 3.) vidi Tutek.

T v r d i n i ć . — 3 k. Covići (Otočac).

U d o r o v i ć — 4 k. Covići (Otočac).

U g a r a k — 6 k. Vrebac; vidi Ugarković.

U g a r k o v i ć — 45: k. 1.) Brinje — 10; 2.) Budak (L. Osik) — 3; 3.) Gospić — 1; 4.) Komić (Udbina) — 13; 5.) Konjsko Brdo (Perušić) — 3 ; 6.) Malo Polje (KaluderovacJ — 8; 7.) Perušić — 5; 8.) Studenci (Peruš.) — 2; 9.) vidi Ugarak.

U g r i c a — 6 k.: 1.) Gračac — 1; 2.) Kupirovo (Srb) — 3; 3.) Srb — 2.

U g r in — 5 k. Lešće (Otočac). U k o t a — 1 k. Senj. U m i l j e n đ i ć — 3 k. Široka

Kula; vidi Umiljenović. U m i 1 j e n o v i ć — 7 k. : 1.)

Kaniža (Gospić) — 1; 2.)

Page 66: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

838 E.

Oštra (Gosp.) — 4; 3.) Žabice (Gospić) — 2; 4.) vidi Umi-ljendić.

[ J remović — 49 k:: 1.) Ба-ђег>ас (Zavalje) — 26; 2.) Karaulo, (Perušić) — 16; 3.) Konjsko Brdo (Peruš). — 6; 4.) Perušić — 1.

U r š i ć — 2 k. Senj. U š t i p a k — 4. k. Frkašić (Ko-

renica). U t v i 6 — 2 k. Gračac. U z e l a c — 319 k. : 1.) Bre-

zik (Medak) — 15 ; 2.) Brinje — 2; 3.) Bunić — 1; 4.) Bušim — 18; 5.) Dno-polje (LapacJ — 15; 6.) Doljane (Škare) — 6; 7.) Gospić — 2; 8.) Jošani (Udbina) — 12; 9.) Karlobag — 2; 10.) Kik (Lovinac) — 1; 11.) Konjsko Brdo (Perušić) — 5 ; 12.) Lipovo Polje (Kosinj) — 13; 13.) Lukovo Šugarje (Karlob.) — 4; 14.) Medak — 29; 15.) Ondić (Udbina) — 49; 16.) Otočac — 1; 17.) Pocitelj — 20; 18.) Pothum (Otočac) — 16; 19.) Staro selo (Otočac — 1 ; 20.) Smiljem — 21 ; 21.) Studenci (Perušić) — 9:22.)Sir. Kula — 18; 23.) Trnavac (Koren.) — 1; 24.) Udbina — 1; 25.) Vi-suć (Udb.) — 4 ; 26.) Vre-bac — 4 ; 27.) Vrhovine — 36 ; 28-) Zalužnica — 10: 29.) Zavode (Pavlovac) — Ђ.

V a j d o h a r —• 4 k. : 1.) Gospić — 1; 2.) Karlobag — 3.

V a l e n t i ć — 11 k. Bilaj. V a l i d ' z i j a — 2 k. : 1.), Ku-

sac. (Zrmanja) — 1; 2.) Palanka (Zrm.) .— 1.

GRTIJIO, (66)

V a l i n č i ć — 4 k.: 1.) Sinac (Otočac) — •' 1; 2.) Žuta Lokva (Brinje) -— 3.

V a 1 k o v i ć — 3 k. ST. Juraj, V a n i ć — 1 k. Korenica. Va r at — 5 k.: 1.) Mazin —

1.'; 2.) Vrhovine — 4. Va r da — 27 k.: 1.) Mihaljevac

(Korenica) — 1; 2.) Lič. Pe-troTo selo — 2; 3.) Prijeboj (Koren.) •— 2 ; 4.) Vlaško Polje (Brlog) — 10; 5.) Vra-novača (Korenica) — 3 ; 6.) Zeljava (Lie. Petrovo selo) —-'9.

V a r i ć a k —41 k.: 1.) Jasiko-тае (Korenica) — 3; 2.) Kom- .. polje (Koren.) — 1 ; 3.) Korenica — 1; 4.) D. Kosinj — 1: 5.) G. Kosinj — 4 ; 6.) Mlakva (Kosinj) — 11; 7.) Omoljac (Koren.) — 3 ; 8.) Oravac (Koren.) — 11; 9.) Visuć (Udbina) —- 3 ; 10.) VranoTača (Koren.) — 1; 11.) Vrpile (Koren.) — 1; 12.) Željava (Lič. Petrovo selo) -^- 1.

V a š a r e T i ć — 18' k. Lešče (Otočac).

V e i n o T i ć —- 5 k.: 1.) Dabaš-nica (Srb) — 2; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 3 ; 3.) vidi VejnoTić.

V e j n o т i ć — 26 k. Tolić (Udbina) ; vidi Veinović.

V e k i ć — 2 k. Suvaja (Srb). V e l i ć — 8 k.: 1.) Hrlog —

7; 2.) Melnice (Brlog) —' 1. V e l j a č a — 5 k. ZaTalje; vidi

Veljačić. Ve l j aČ ić — 3 k. ST. Juraj;

vidi Veljača. V e r u n i k a — 1 k. Krst (Kore

nica). V e s e l i n — 2 k. D. Kosinj. V e s l a r — 2 k.: 1.) Karlobag

— 1; 2.) Perušić — 1.

Page 67: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 6 7 ) PUSMRNSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKB ŽUPANIJE. 8 8 9

Vezmar — 1 k. Prökike (Brinje).

V i c k o v i ć —.8 k.: 1.) Kvarte (Perušić) — 2; 2.) Lie. Petrovo selo-— 4; 3.) Željava (L. Petrovo s.) — 2.

V i č i ć — 15 k.: 1.) Brinje -^ 3 ; 2.) Dabar — 1 ; 3.) Je-zerane — 4 ; 4.) Letinac (Brinje) — 7.

V i d a k — 4, k. Dugi Dol (Ru-dopolje-Vrhovine); vidi Vida-ković.

V i d a k o v i ć — 51 k: 1.) Bla-žanin selo (Brinje) — 9; 2.) D. Lapac — 3 ; 3.) Lipice (Jezerane) — 20; 4.) Lovi-nac — 1; 5.) Mali Kut (Je-zer.) — 9; 6.) Stajnice (Je-zer.) — 1; 7.) Sv. Rok (Lo-vinac) — 8; 8.) vidi Vidak.

V i d i ć — 3 k. Kvarte (Perušić). V i d m a r — 34 k.: 1.) D. Ko

sinj — 26; 2.) Krasno (Sv. Juraj) — 1; 3.) Senj — 3 ; 4.) Sv. Juraj — 3 ; 5.) Vo-larice (Sv. Juraj) — 1.

V i gn j e v ić — 40 k.: 1.) Dno-polje (Lapac) — 6; 2.) Gospić —- 1; • 3.) D. Lapac — 3 ; 4.) G. Lapac — 4 ; 5.) Mazin — 2 1 ; 6.) Vaganac (Lie. Petrovo selo) — 5.

V i n k o v i ć — 1 k. Lešće (Otočac).

V i s e r — 1 k. Gospić. V i š k o v i ć — 1 k. Senj. V i t a s — 52 k.: 1.) Gospić —

2; 2.) D. Lapac — 1 ; 3.) Počitelj — 49.

V i v i a n i — 1 k. Otočac. V j e š t i c a '— 37 k.: 1.) Pribu-

dić (Zrmanja) — 19; 2.) Prljevo (Zrni.) — 16; 3.) Suvaja (Srb) — 2.

V l a d e t i ć — 18k.: 1.) B. Lapac — 17 ; 2.) Nebljusi (Lapac) — 1.

V l a d u š i ć — 6 k. Vrelo (Zrmanja).

V l a h i n i ć — 6 k. Stajnice (Jezerane).

V l a h o v i ć — 7 k. : 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 5; 2.) Senj — 2.

V l a i ć — 3 k. Oraovac (D. Lapac).

V l a i n i ć — 13 k.: 1.) Kukljic (Medak) — 2; 2.) Podlapac (Udbina) — 11; 3.) vidi Vla-jinić.

V l a i s a v l j ević — 137 k.: 1.) Baljevac (Zavalje) —: 6; 2.) Bunić — 6; 3.) Dabar (Otočac) — 31 ; 4.) Debelo Brdo (Bunić) — 21 ; 5.) Gradina (Korenica) — 1; 6.) Krba-vica (Udbina) — 6; 7.) Medak •— 4; 8.) Mihaljevac (Koren.) — 4; 9.) Rudopolje (Vrhovine) — 17; 10.) Še-ganovac (Koren.) — 4; 11.) Trnavac (Korenica) — 25 ; 12.) Željava (Lie. Petrovo selo) — "12.

V l a j i n i ć — 7 k. Prvan selo (Perušić); vidi Vlainić.

V l a š i ć — 4 k. Brlog. V l a t k o v i ć — 45 k.: 1.) Jo-

sani (Udbina) — 16: 2.) D. Lapac — 12; 3.) Neb-ljusi (Lapac) — 7; 4.) D. Pazarište — 6; 5.) Lič. Petrovo selo — 3 ; 6.). Vrelo (Korenica) — 1.

V o j n i ć — 14 k. : 1.) I). Pazariste — 10; 2.) G. Pazariste — 4.

V o j n o v i ć — dl k. : 1.) Bruvno — 8 ; 2.) Dobroselo (Lapac) —

.9; 3.) Mazin— 70; 4.) Palanka (Zrmanja) — 3; 5.) Zaklopac (Srb) — 1.

V o j v o d i ć — 69 k.: 1.) Dabar (Otočac) — 2 ; 2.) Gra-bušić (Korenica) — 1; 3.)

Page 68: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

8 4 0 • к. GRTjjič, (68)

Korenica — 1 ; 4.) G. Lapac — 8 : 5.) Kruge (Lapac) — 1; 6.) Mazin — 33; 7.) Neteke (Srb) — 19; 8.) Sir. Kula (Gospić) — 3; 9.) Vrano vača (Koren.) — 1.

V o n č i n a — 2 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Senj — 1.

V o u k — 1 k. Gospić. V r a č a r — 31 k.: 1.) Kruš-

kovac (Medak) — 14; 2.) Mekinjar (Udbina) —• 12; o.) Zrmanja — 5.

V. r a n e š — 56 k.:, 1.) Brinje — 1; 2.) Gospić — 3; 3.) Smiljan — 151; 4.) Tužević (Brinje) — 37; 5.) vidi Vranješ.

V r a n e š i ć — / k. Ribnik. V r a n i ć — 36 k.: 1.) Brinie

— 22; 2.) Jezerane — 2 ; 3.) Jošani (Udbina) — 2 ; 4.) Letinac (Brinje) — 5; 5.) Mešetar (Lie. Petrovo selo) — 3; 6.) Šalamunić (Bunić) — 2; 7.) vidi Franić.

V r a n j e š — 14 k.: 1.) Brlog — 1; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 5; 3 ) Nebljusi (Lapac) — 2; 4.) Visuć (Udbina) — 6; 5.) vidi Vraneš.

V r b a n — 67 k.; 1.) Cesarica — 38; 2.) D. Pazarište — 2; 3.) Karlobag — 2; 4.) Lukovo Šv. Juraj)— 1; 5.) Oštarije (Karlob.) — 1 ; 6.) Sv. Juraj — 3 ; 7.) Volariee (Sv. Juraj) — 17; 8.) Sv. Bok (Lovinac) — 7.

V r b a n a c — 4 k.: 1.) Mutilić (Udb.) — 3; 2.) Udbina — 1; 3.) vidi VrbanĆić i Vrbanus.

V r b a n č i ć — 1 k. Senj. V r b a n u s — 2 k. D. Švica. V r h o v a c —- 2 k. Senj,

1 U crkvenim maticama još nešević i Franešević.

V r k i č — 3 k. Mogorić. V r k l j a n — 63 k.: 1.) Cerje

(Lovinac) — 16; 2.) Klanac (Pazarište) — 6; 3-) Lovinac — 1; 4-) G; Pazarište — 19; 5.) Bićice (Lovinac) 2 ; 6.) Sv. Bok (Lovinac) — 19.

V r z i ć • — 30 k. : 1.) Brlog — 3 ; 2.) Lućani (Brinje) — 1; 3.) Melnice (Brlog) — 26.

V u č e t i ć — 33 k.: I.) Brinje — 2; 2.) Lipice (Jezerane) — 9; 3.) Stajnice (Jezer.) — 9 ; 4.) Vucetić selo (Brinje) — 13.

V u ć i ć — 1 k. Senj. V u č k o v i ć — 28'k.: 1.) Bo-

ričevac — 2; 2.) Gračac — 1; 3.) D. Lapac— 1: 4.) Mogorić — 8; 5.) D. Pazarište — 8; 6.) Raduč — — 2; 7.) Tomingaj (Gračac)

' — 6. V u i ć i ć — 7 k. : 1.) Brlog

— 6; 2.) Poljice (Otočac) — 1 ; 3.) vidi Vujčlć.

V u i ć — 2 5 k. : 1.) Kom (Zrmanja) — 10; 2.) Ramljanc

(Sinac-Otočac) — 6; 3.) Ši-nac — 4 ; 4.) Tušević (Brinje) — 5-

Vuin — 5 k. Zaklopac (Srb). V u j a n i ć — 1 k. Pothum (Oto

čac). V u j a n o v i ć — 3k. Kruge (La

pac). V u j č i ć — 32 k. : 1.) Brlog —

1; 2.) Gradina (Korenica) — 3 ; 3.) Josikovac (Koren.) — 3 ; 4.) Korenica — 2 ; 5.) Oravac (Koren) — 1 ; 6i) Prijeboj (Koren.) — 7 ; . 7.) Rijeka (Koren.) — 1 ; 8.) Rudanovac (Koren.) — 2 ; 9.)

i 1822. g. piše se ovo pleme Vra"

Page 69: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 6 9 ) PLEMENSKI RJEČNIK

Šeganovae (Korenica) — 1; 10-) Vranovača (KorenJ — 7 ; 11.) Vrelo (Korenica) — 4; 12.) vidi VuiČić.

V u j i n o v i ć — 1 k. Kusac (Zrmanja) ; vidi Vujnović.

Vujnov ić—• 69 k. : 1.) Brlog '— 6; 2 ) • Čitluk (Gospić) — 1; 3.) Divoselo (Gosp.) — 4 3 ; 4.) Jablanac — 1; 5.) Smiljan — 1; 6.) Trno-vac (Gospić) — 8; -7.) Sir. Kula —' 9. •

V u k a Č e v i ć ~ 2 k. Tolić (Udbina).

V u k a d i n o v i ć — 49 k.: 1.) Brlog — 22; 2.) Gradina (Korenica) —-6; 3.) Kalebo-vac (Koren.) — 1 ; 4.) Kom-polje (Koren.).— 6; 5.) Korenica — 2; 6.) Mihaljevae (Koren.) — 1; 7.) Ponor (Koren.) — 7; 8.) Seganovac (Koren.) — 1; 9.) Vranovaca (Koren.) — 1; 10.) Vrelo (Koren.) — 1; 11.) Vrpile (Koren.) — 1.

V u k e l i ć '— 226 k.: 1.) Bi-Ijevine [Sv. Juraj) — 25; 2.) Brušani *— ] : 3 ) Gospić — 4: 4.) Kaniža (Gospić) — 1; 5.) Klanac (Pa-zarište) — 4 ; 6.) D. Kosinj — 69; 7.) Krasno (Sv. Juraj) — 4 1 ; 8.) Kruščiea (Pazarište) — 15; 9.) Kute-revo (Otočac) —- 3: 10.) Lipe (Gospić) — 8: 11.) Melnice (Brlog) — 3 ; 12.) Lič. Novi — • 2 ; 13.) Novoselo Bi-lajsko — 1; 14.) Otočac — 1; 15.) Rakovica (Jablanac) — 5 : 16.) Senj — 7; 17.) Stolac (Sv. Juraj) — 2; 18.) Sv. Juraj — 3 ; 19.) Široka Kula — 2; 20.) Šu-mećlca (Otočac) — 1; 21.) Volarice (Sv. Juraj) — 26;

LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 8 4 1

22.) Žuta Lokva (Brinje) — 2; 23.) vidi Vukelić pl. i Vukelja.

V u k e l i ć pl. — 1 k. Senj. V u k e l j a — 2 k. Rešetar (Lič.

Petrovo selo). V u k m a n i ć — 2 k. Bunić. V u k m a n o v i ć —' 21 k. : 1.)

Doljani (Škare) — 7; 2.)' Jošani (Udbina) — 5; 3 ) Komić (Udbina) — 9.

V u k m i r o v i ć — 78 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 32; 2.) Bunić — 16; 3.) Jošani — 1; 4.) Ljubovo (Bunić) —• 2; 5.) Svračkovo selo (Udbina) — 18; 6.) Udbina — 1; 7.)Vrhovine — 8.

V u k o b r a d — 1 k. Vrelo (Zrmanja); vidi Vukobratović.

V u k o b r a t o v i ć —• 58 k : 1.) Debelo Brdo (Bunić) — 1: 2.) Grabušić (Korenica) — 41 ; 3.) Krbavica (Udbina) — 1: 4.) Ploča (Lovinac) — 8; 5.) Vrhovine,— 7; 6.) vidi Vukobrad.

V u k o d e r — 1 k. Jezerane. Vukov ić — 96 k.: 1.) Brinje

— 2; 2.) Budak (Lički Osik) — 4; 3.) Debelo Brdo (Bunić) — 2; 4.) Gospić — 1; 5.) Holjevac selo (Brinje) — 8; 6.) Jezerane — 6; 7.) Linar selo (Brinje) — 3 ; 8.) Lipice (Jezerane) — 10; 9.) Mali Kut (Jezerane) — 15;

• 10.) Mekinjar (Udbina) — •8 ; 11.) Mušaluk (L. Osik) — 2; 12.) Podlapac (Udbina) — 1; 13.) Senj — 1; 14.) Stajnice (Jezerane) — 32; 15.) Žuta Lokva (Brinje) — 1.

V u k o v o j a c — 13 k.: 1.) Doljani (Škare) — 1 ; 2.) Za-lužnica — 12.

Vuk san — 37 k.: 1.) Dabar (Otočac) — 5: 2.) Glavace (Otočac) — 9; 3.) Gospić —

Page 70: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

842 R. GRUJIC, f

1; 4.) Meclak — 1 ; 5.) Otočac— 1; 6.) Poćitelj — 12 ; 7.) Ponore (OtoČ.) — 2] 8.) Staro selo (Otočac) — 4; 9.) Turjanski (Vrhovine) —• 2.

V u kiša — 10 k.: 1.) Brotnja (Srb) — 1; 2.) Dobroselo (Lapac) — 9: 3.) vidi Vuk-šić i Vukušić.

V u k š i ć — 6 k.: 1.) Karlobag •—• 1; 2.) G. Pazarište — 5; 3.) vidi Vukša i Vukušić.

V u k u š i ć — 79 k.: 1.) Brinje .— 1; 2.) Male Brisnice (Stinica) — 20; 3.) Jezerane — • 1; 4.) Jurkuša (Stinica) — 8; 5.) G. Klada (Jabla-nac) — 14; 6.) Senj — 1 ; 7.) D. Stinica — 2; 8.) D. Švica — 1; 9.) Vlaka (Stinica) — 5; 10.) Vranjak (Ja-blanac) — 1; l l . j Živi Bunari (Stinica) — 25; 12.) vidi Vukša i Vukšić.

V u l e t i ć — 19 k. Kukljic (Meclak).

V u m i ć — 1 k. Kaniža (Gospić). V u n j a k — 8 k.: 1.) Debelo

Brdo (Bunić) — 4: 2.) Ko-renica — 1; 3.) Kozjan (Bu-nić) — 2; 4.) Škare (Otočac) — 1.

V u r d e l j a — 23 k.: 1.) Bunić . — 1; 2-)D. Lapac — 3; 3.)

Mogorić — 10; 4.) Švrae-hovo selo (Udbina) •— 9.

V u r š t e r — 1 k. Otočac.

W i r t h — 1 k. Otočac.

Z a g o r a c — 20 k.: 1.) Brezik (Med.) — 11 ; 2.) Međak — 6; 3.) PoČitelj — 1; 4.) Вш dopolje fVrhovine) —• 2.

Z a k l a n — 24 k.: 1.) Bunić — 2; 2.) Krbavica (Udbina) — 16; 3.) Mogorić — 5; 4.) Salanmnić, (Bunić) — 1.

Z a l o v i ć — 11 k. L. Osik (Gospić).

Z a m b e l l i — 1 k. Medak. Z a s t a v n i k o v ić — 1 0 k.: 1.)

Gospić — 1; 2.) Lovinac — 1; 3.) Široka Kula — 8.

Z a v i š i ć — 8 k.: 1.) Doljani (Lapac) — 1 ; 2.) Kupirovo (Srb) — 2 ; 3.) D. Lapac — 1; 4.) Mazin — 4.'

Zavoda — 13 k. Visuć (Udbina), t

Z b o r i 1 -- 1 k. 0 očac. Z d u n i č — 3 2 k.: 1.) Lovinac

— 14; 2.) Lič. Novi — 6; 3.) Otočac — 1 : 4.) Žabice (Gospić) — 11.

Z e c — 10 k.: 1.) Debelo Brdo (Bunić) — 4 ; 2.) Pribudić (Zrmanja) — 3 ; 3.) Rijeka (Korenica) — 1; 4-) Srb — 1; 5.) Vrelo (Koren.) — 1; 6.) vidi Zečević.

Z e č e v i ć — 1 k. Sir. Kula; vidi Zec.

Z e l i n k a (Prpić) —• 1 k. Drvi-šica (Karlobag).

Z e l j k o v i ć — 7 k. Dugopolje (Srb).

Z e 1 ] u v — 2 k. Baduč. Z i m p e r m a n — 1 k. Senj. Z j a Ča — 4 k. Babin Potok (Vr

hovine) ; vidi Zjačić. Z j a č i ć — 1 k. Vrhovine; vidi

Zjača. Z j a j v u k — 3 k.: 1.) Brlog —

1: 2.) Mekinjar (Udbina) — 2.

Z o b e n i c a — 22 k. : 1.) Ora-ovac (Lapac) —• 2 1 ; 2.) Ostrvica (Gospić) — 1.

Z o r i c a — 18 k.: 1.) Budak (L. Osik) — 2; 2.) Gospić — 2; 3.) Mekinjar (Udbina) — 9; 4.) Šmiljan — 1; 5.) Švračkovo selo (Udb.) — 4 5 6.) vidi Zoričić.

Page 71: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 7 1 ) Р1ЛШЕШКТ RJTBONIK LIÖKOKRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 4 3

Z o r i č i ć — 9 k.: l . j Lokmer selo (Brinje) — 6; 2.) Lu-čani (Brinje) — 3 ; 3.) vidi Zorica.

Z o r i ć — 90 k.: 1.) Bruvno — 2; 2.) Kaldrma (Srb) — 8; 3.) D: Lapac — 1; 4.) Mazili — 34 ; 5.) 0sreći (Srb) — 22 ; 6.) Ruđopolje (Bruvno)— 5; 1.) Smiljem — 16; 8.) Toniingaj (Gračac) — 1; 9.) Vrhovine — 1.

Z o r o e — 12 k. Pavlovac (Vre-bac).

Z r i n s k i —• 2 k. Senj. Z n b č i ć — 11 k. : 1.) Brlog

— 5; 2.) Cerje (Lovinac) — 2; 3.) Otočac — 1; 4.) Poljice (Otoč.J — 2; 5.) Trnovac (Gospić) — 1.

Z u b o v i ć — 18 k,: 1.) Jasiko-vac (Korenica) — 1; 2.) Korenica — 1; 3.) Oravac (Korenica) — 1 ; 4.) Rijeka (Korenica) — 2; 5.) Siikada (Gračac) — 2; 6.) Tomingaj (GraŽac) — 1; 7.) Vrelo (Koren.) — 6 ;' 8.) Vrhovine — 4.

Z u d e n i g o — 1 k. Senj.

Ž a f r a n 4 k. Sinac. Ž a g a r — 24 k.: 1.) Barlete( Go

spić) — 2; 2.) Brlog — 1; 3.) Bunić —- 1; 4.) Gospić — 2; 5.) Kosinj — 2; 6.) Lovinac — 8; 7.) Otočac — 2; 8.) Pišać (Udbina) — 3; 9.) Prozor (Otočac) — 2; 10.) Senj — 1; 11.) vidi Ža-grović.

Ž a g r o v i ć — 5 k.: 1.) Kute-revo (Otočac) — 1; 2.) Poljice (Otoč.) — 2; 3.) Sinac (Otoč. i — 2; 4.) vidi Žagar.

Ž a ] a — 5 k. Rebić (Udbina). Ž a k n l a — 81 k.: 1.) Brlog

— 28; 2.) Bukovac (Ud

bina) — 4; 3.) Grabušić (Korenica) — 1; 4.) Gradina (Koren.) — 1; 5.) Jasikovac (Koren.) — 9 ; 6.) Krst (Koren.) — 1; 7.) Korenica — •— 5; 8.) Melinovac (Zavalje) — 1; 9.) Mihaljevac (Koren.) — 2; 10.) Oravac (Koren.) — 12; 11.) LiČ. Petrovo selo — 2; 12.) Rijeka (Koren.) — 2; 13.) Ruđopolje (Vrhovine) — 1; 14.) Visuć (Udbina) — 6; 15.) Vrelo (Koren.) — 1; 16.) Vrpile (Koren.) — 5.

Ž a l a c —• 15 k.: 1.) Lešće (Otočac) — 2; 2.) Lnčani (Brinje) — 2; 3.) Prozor (Otoč.) — 3; 4.) Sinac -(Otoč.) — 8-

Ž a n i ć — 1 k. Lešće (Otočac). Ž a r a k — 9 k. Perušić; vidi

Zarković. Z a r k o v i ć — 1 1 k. :Л.) Stolac

(Sv. Juraj) — 4 ; 2.) Trnovac (Gospić) — 7 ; vidi Žarak.

Ž e g a r a c — 69 k.: 1.) Gla-vace (Otočac) — 3 1 ; 2.) Gospić — 2; 3.) Kik (Lovinac) — 2 1 ; 4.) Korenica — 1; 5.) Ličko Petrovo selo — 1; 6.) Baduč — 9; 7.) Rijeka (Koren.) •— 1 ; 8.) Vrano-vača (Koren.) — 3.

Žeže l j — 9 k.: 1.) Srb.— 5 ; 2.) Tomingaj (Gračac) — 4.

Ž i g i ć — 105 k.: 1.) Baljevac (Zavalje) — 1; 2.) Bjelopo-Ije (Korenica) . — 5; 3.) Dugi Dol (Vrhovine) — 1 0 ; 4.) Frkašić (Koren.) — 11 ; 5.) Grabušić (Koren.) — 4; 6.) Klašnjica (Koren.) — 1; 7.) Korenica — 5; 8.) Omo-ljac (Koren.) — 2; 9.) Oravac (Koren.) — 1; 10.) Lič. Petrovo selo — 2 ; 11.) Ponor (Koren.) — 4; 12.) Široka Kula - 13: 13.) Tule (Ko-

Page 72: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

344 R.

renica) — 3 3 ; 14.) Vedašić (Koren.) — 6; 15.)vVrelo (Koren.) — 2; 16.) Željava (L. Petrovo selo) — 5.

Ž i l j a r — 2 k. Sinac (Otočac). Ž i r k o v i ć -=- 34 k.: 1.) Bilaj

— 4; 2.) I). Pazariste— 6; 3.) Skocaj (Zavalje) — — 24. •

Z m i r i ć — 1 k. Brlog1. Ž n b r i n i č — 35 k. : 1.) Oto

čac — 3 : 2.) Poljice (Otočac) — 1 ; 3.) Prozor (Otočac) —- 19; 4.) Šumečica (Otoč.) — 12.

Žu l j — 1 k. Dubrava (Brlog1). Z u m b e r a c — '2 k. Senjska

Drag-a.

GMJJIĆ. (72)

Z u n i ć — ХЗ k.: 1.) Dnopoljo (Lapac) — 1; 2.) D. Lapac — 2; 3.) Orovac (Otočac) •.— 6; 4.) Staro selo (Otoč.) — 4.

Ž u p a n — 66 k.: 1.) Barlete (Gospić) — 16; 2.) Klanac (Pazariste) — 19; 3.) Pazariste — 8; 4.) Rebić (Udbina — 4; 5.) Ribnik — 4 ; 6.) Senj — 6 ; 7.) Sv. Rok (Lovinac) — 9.

Z u p a n č i ć — 1 k. Brinje. Ž u t i ć — 24 k. : 1.) Bukovac

(Perušić) — 4; 2.) Gračac — 1; 3.) Šuvaja (Srb) — 2 ; 4.) Štihada (Grač.) — 14; 5. Tomingaj (Grač.) — 3.

Ž u ž i ć — 6 k. Široka Kula (Gospić).

Page 73: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

P R I L O Z I .

i.

Popis izumrlih plemena u gospićkom kotaru, na osnovi topografičkih naziva toga kotara.

Abdić — Šir. Kula. Akčić •— Barlete. Alaga — Pavlovac, Vrebac. Antešić •—• Bilaj. Antić — Konjsko (Karlobag).

Babunkić •— Ledenik. Badlov — Pavlovac. Bajić -—• Gospić, Mogorić, Raduč. Bakalić •— Bužim. Bakiš —• Brezik, Kruškovac. Bakljan —• Gospić, Šir. Kula. Bakrač ••—• Počitelj . Bala •— Divoselo, Gospić. Balač •—• Lipe. Balić •— Divoselo, Gospić, Mo

gorić. Baljević —• Brušani . Barbaric •— Oštarije. Barić — L. Šugarje. Batelj •—• Mogorić. Beganić •— Bilaj, Smiljan. Bidić — Bilaj. Bikan — Počitelj. Bilić — Ribnik. Bjelan — Divoselo. Boban — Kukljic. Boljevrkić — Mogorić. Bomeštrović — Brežik, Mogorić.

ZBORNIK ZA ЋШ. ŽI¥OT XXII.

Brakus •—•• Lički Novi. Branko vić —- Šir. Kula. Bratluš — Lički Novi. Brcalj —^ Ribnik. Brikić •— Šir. Kula. Brnjilović —• Mogorić. Bulić -— Ostrvica. Buljmiz •—• Mogorić. Buraja —• Medak. Burza •—• Medak, Bilaj.

Ceklin —• Ostrvica. Cicvara •—• Pavlovac. Crljenko — Brušani. Cvijetić — Šir. Kula.

Čatlaković •—• Medak. Čavić —• Smiljan. Čokeša — Brezik, Kukljic, Medak. Čokor •—• Lič. Novi. Čop •—• Mu šaluk, L. Novi. Ču ča •—• Medak. Čušak — Šir. Kula.

Ćatić •—• Šir. Kula, Oštarije. Ćelac — Kukljic, Medak. Ćorić — Bužim, Vrebac. Ćulibrk -— Mogorić. ' Ćulina •— Drenovac.

ЛаА.

Page 74: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

346 JR. GRÜJIC, (74)

Dajić — Trnovac. Daničić —• Luk. Sugar je, Vrebac, Dasović —• Lič. Osik. Despot —• Sir. Kula. Dobrica —• Raduč. Dodig — Brezik. Dolina —•• Medak. Drača —• Pavlovac. Dralić — Čitluk. Drča —• Gospić, Počitelj. Drlja — Medak. Dudić •—• Lič. Novi, Počitelj . Dukić — Šir. Kula, Trnovac. Dusić —• Kukljic.

Džamić •—• Divoselo.

Đalić —• Kruškovac, Počitelj. Đivić —• Počitelj. Đotlić —• Cesarica, Trnovac, Smi-

ljan. Đukić — Mogorić. Đurić — Šir. Kula. , Đurinić —• Počitelj.

Erdega — Divoselo. Ergač •— Počitelj.

Gnjatović —• Novoselo Bilajsko. Gobić —• Raduč. Gojić — Mogorić. Grba — Počitelj . Gredelj •—• Šir. Kula. Grkić —- Mogorić. Grković •—• Vrebac. Grubač •—• Raduč.

Haj din — Mušaluk. Hodar —. Šir. Kula. Hrnjak '—• Počitelj. Hrstić •—• Šir. Kula.

lean •—• Smiljan, . # Ivičić — Cesarica. , . Ivić —• Lič. Novi, , Gospić.

Jačan —• Lič. Osik. Jagrev — Mogorić. Jakić •—• Medak. Jakšić — Cesarica, Medak. Jandrić —• Čitluk. Janković —• L. Novi, Trnovac. Jan jan in •—• Raduč. Janjatović •—• Mogorić. Janjilo vi ć '—• Šir. Kula. Jasn ić -—• Mogorić. Jogunović —• Smiljan. Jojić —• Divoselo. Jokić —• Medak. Jolić •—• Počitelj, L. Šugarje. Jošić •— Raduč, Počitelj. Jovandić •—' Šir. Kula. Jovanić •—• Počitelj. Jovetić •—• Šir. Kula. Jukić — Bužim, Ost arije. Jnrić — Vrebac. Jurišić —• Lič. Osik.

Kabić — Mogorić. Kajfeš — Mušaluk. Kalanj — Bužim, Lič. Novi, P a v

lovac. Karaga —• Počitelj.. Karapandža — Šir. Kula. Karlić •—• Lipe, Oštarije. Kasip •—• Šir. Kula. Kašivuk •—''Šir. Kula. Katušić — Trnovac. Keco —• Pavlovac. Kedža —• Mogorić. ~ Kelčev — Šir. Kula. Kesa •—• Žabice, Lič. Novi. Keser •— Lič. Osik, Ostrvica,

Mušaluk. Kevrić —• Divoselo, Kilić — Šir. Kula, vOštarije. Ki ta •—• Medak, Luk. Šugarje. Klaić —• Raduč. Klemen — Trnovac. Knjića т— Ribnik. Kojić — Pavlovac.

Korka — Dre novac, '.orkut. — Drenovac.

Page 75: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

(75) PLEMENSKI BJEČNIK MÖKÖ-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 347-

Košić — Bar lete. Kosorić —• Lič. Novi. Kostić •—• Cesarica. Ivo stru iv —•• Li č. No vi. Kotur —• Bilaj. Kovrinić —- Cesarica. Krasan —• Vrebac. Krek —• Brezik, Medak. Kresina —• Šir. Kula. Krivošija1 •—• Bar lete. Kučko vi ć — Divoselo. Kukavičić -^- Vrebac. Kulin -—• Lič. Osik, Šir.

Počitelj. Kurtaga —• Smiljan. Ivurtić — Šir. Kula. Kvaić —• Mogorić.

Lasić —• Lemić — Litić — Lončar -Luben — Lu čaj a -Lujić —•

Vrebac. - Barlete, L. Osik.

Sir. Kula. — Šir. Kula, Vrebac, - Počitelj . - Počitelj. Mogorić.

Lukčević —• Smiljan. Lukić •— Smiljan. Lukšić — Stanište, Cesarica.

Marin — Medak. / Markićević — Ribnik, Mogorić. Maslo var a —• Mušaluk. Mataruga —• Šir. Kula. " . Matovina -̂-— Cesarica. Mauk —• Medak, Kruškovac Mazura ili Macura —-' Divoselo. Medak •—• Cesarica. Medić — Smiljan. Meić -—• Raduč. Meštrović —• Gospić, Lič. Osik. Milaković —• Medak.

Kula, Milić — Kukljic. Milinčić —• Počitelj.* Miljuš —• Divoselo. Mišić •— Mogorić. Mrdalj — Počitelj. Mrga —• Ostovica. Mrkalj —• Počitelj, Raduč. Mrkobrad — Ribnik. Mrkšić •—• Počitelj. Mršić —• Šir. Kula. Mucajlo — Kruškovac. Murgi ć — Medak. Mu r t a — Gospić, Šir. Kula. Muvar — Lič. Osik.

Nanić •— Ribnik. Naša — Šir. Kula. Nevajdić —• Divoselo.

Odžić •—• Smiljan, Vrebac. Ostić —- Pavlovac. Ostojić —• Šir. Kula. Ošepa —• Šir. Kula.

Pali vuk •— Počitelj. Papić — Mušaluk. Paripović — Š. Kula, Luk. Šu-

garje, Raduč. Pavić —• Deb. Brdo, Gospić. Pavletić —• Lič. Osik.

1 U protokolu Uvštenih ostrvičko-barletske parohije od 1802.—• 1820. zabilježen ;e kao kum mnogima D a j n j a n K r i v o š i j a iz Barleta. •— To će b i t i posljednji predstavnik toga plemena u •ovom. kotaru.

Ljubičić -Ljubić —

Macura (i Magdić — Makar — Makić —• Maksić — Malešević Malinić — Marelj —• Maretić — iMarga —•

— Mogorić. • Brezik, Lič.

i. Mazura) •—• - Smiljan. Medak. Vrebac.

• Šir. Kula. — Šir. Kula.

- Mogorić. Šir. Kula.

- L i č . Novi. Bilaj .

Osik.

Divoselo

Page 76: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

348 R. GMJJ1Ć, (76)

Pejak •—• Cesarica, Kukljic. Pelivan — Šir. Kula. Peričić —• Šir. Kula. Perić —• Šir. Kula, Ribnik. Perišić —• Lič. Osik. Perla — Trnovac, Vrebac. Perun •—• Smiljan. Petaci •—• Trnovac. Petrović •—• Smiljan. Pićan •— Ribnik, Žabice. Pilar — Brušani. Piuk •—• Vrebac. PHšić •—• Lič. Novi. Popadić •—• Medak. Porobić — Medak. Prelac — Šir. Kula, LiČ. Osik. Prtljaga —• Šir. Kula. Puhović •—• Mogorić. Puić —• Drenovac. Purić •—• Šir. Kula. Put ina •—• Šir. Kula. Puvalo •—• Šir. Kula.

Radan —• Počitelj. Radišić •—• Raduč. Radovanović'—• Ostrvica, Barlete. Radulović — Cesarica. Raić — Čitluk. Ranisavljević —• Raduč. Rastić — Bilaj. Rebić — Lič. Osik. Relja -— Bužim, Kaniža. Ristić — Medak. Ristivojević -—• Šir. Kula. Rogulja —.. Ribnik, Vrebac. Rolčev — Medak, Kukljic. Romić — Kruškovac, Bilaj. Rončević '— Divoselo. Rošić — Šir. Kula, Smiljan. Rudić •— Mogorić. Ružić •— Ostari je . .

Sa kano v — Kaniža. Salata — Kukljic. Šalje v — Divoselo, Šugarje. Samardž i j a— Mogorić, Vrebac. S.ć (Sić) — Šir. Kula.

Seper, vidi Šeper. Sertić — Lič. Novi. Simatov — Počitelj. Skakić — Barlete, Ostrvica. Skerlačić —• Mušaluk. Skorupan •—• Cesarica. Sladović — Konjsko, Čitluk, Mo

gorić. Slavičić •—• Bilaj. Smaić •—• Ribnik. Solak •—• Šir. Kula. Solić •—• Šir. Kula. Spaić — Pa vio vac. Span ja — Drenovac. Spilčev — Mogorić. Srdanović —• Lič. Novi. Srdić — Počitelj. Stoj ako v — Medak, Drenovac. Stupar — Vrebac, Pavlovac. Sučević — Smiljan.

Šajić •— Trnovac. Šandrla — Smiljan. Šavor — Mušaluk. Šebić — Vrebac. Sejatović •—• Mogorić, Ledenik. Šepa —. Ornice, Barlete, Divo

selo, Široka Kula. Šeper (i Seper) — Divoselo. Šešelj (i Žeželj) •—• Čitluk. Šešić -—• Gospić. Šević •—• Trnovac. Sijan — Divoselo, Vrebac. Šilović — Smiljan. Šir •—• Mušaluk. Škorić -—• Drenovac, Raduč . Šmit —• Ostrvica. Šnitl •— Divoselo. Šnjarić •— Ribnik. Šola j a — Medak. Šopić .— Drenovac, Smiljan, Tr

novac. Špadov — L. Novi. Šukić — Divoselo. Šuljak — Šir. Kula. Šuntić — Deb. Brdo. Švoreev —• Divoselo.

Page 77: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 7 7 ) PLSMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBATSKE ŽUPANIJE 3 4 9

Tabak •— Počitelj. Tara tava (Trtava) —• Š, Kula. Tiš ta •—• Kruškovac. Toljan — Mu šalu k, L. Osik. Tomić •— Sir. Kula. Trga —. Ribnik, Vrebac, Po

čitelj . Trivunović •—• Bilaj, Vrebac. Trola — Drenovac. Turković — Sir. Kula.

Urteš —• Raduč u Velebitu.

Vujasinović •— Mogorić. Vujatović -—. Šir. Kula. Vujčić — Smiljan. Vujić —• Počitelj. Vujković — Mogorić, Vrebac r . Vukajlovic •—• Šir. Kula. Vukanović —• Ostrvica,, Vukašinović •—• š i r . Kula. Vukmirović •—• šir . Kula. Vukšić •—• Šir. Kula. Vulić — Ribnik, Smiljan.

Zdjelar •—• Vrebac, Pavlovac. Zekan —• Šir. Kula, Mogorić. Zelenika — Cesarica. Zelić — Bužim, Vrebac. Zenjaja — Čitluk. Zimo nj a — Medak. Zjalić —• Ostrvica. Zloić1 — Čitluk. Zubović •—• Smiljan.

Ždral •—• Lički Novi. Žeželj, vidi Šešelj. Žigarčić —• Lič. Novi. Žitić —• Počitelj. Žuljača •—• Šir. Kula. Žunić •—• Smiljan. Župić —• Oštarije. Žutić—-Šir. Kula, Bilaj, Kaniža,

Lič. Novi.

Vakalo —• Šir. Kula. Vakić •—' Mogorić. Valić —• Smiljan. Vandre — Vrebac. Varatović —• Lič. Novi, Barlete. Varnica •—• Vrebac. Vasiljević —• Barlete, Pa vio vac, Velagić —• Medak. Vidak — Barlete. Vidovi ć •—• Šir. Kula. Vilenica —• Barlete. Vlaić —' Mogorić. Vlašić — Lički Novi. Vor •—• Šir. Kula. Vranić —•' Smiljan, Šir. Kula. Vrkljan'—''Divoselo. Vrlić -— Brezik. Vučino vi ć —• L. Osik, Ribnik.

1 Posljednji predstavnik ovoga plemena pominje se još u ka tas t ra ln im posjedovnim listovima od 1883. g.

Page 78: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

II.

Nadimci pojedinih porodica u Lici i Krbavi,

Abini — Stanici (Divoselo). Abramovići — Vidakovići (D.

Lapac). Aglići — Oklopdžije (Medak). Akcije -— Mandarići (Vrebac). Arari •— Kljaići (Ploča). Avramci ili Vramčevi — Plećaši

(Divoselo). Avramovići — Pribići (Krbavica).

Babici — i . Uzelci (Vrebac) ; 2. Rapajići (Krbavica).

Babule •>— Vrkljani (Lovinac). Baćići — Baste (Srednja Gora). Baćini — Hinići (Zalužnica). Baketići — Vraneši (Smiljan). Bakrači — i . Vita^i (Počitelj);

2. Pavlice (Ploča). Bakule — Ćukovi (Zrmanja). Baleni — i . Vukelići (Lipe) ,;

2. Njegovani (Salamu-nić).

Balići — Ćurčići (Komić). Balini '.— Mileusnići (D. Lapac). Banote •— Dukići (Ploča). Banjci —. Potkonjaci (Divoselo). Barabini — Ugarci (Vrebac). Baruni ili Paruni — Crnokraci

(Medak). Basići — Novkovići (Vrebac). Bašići — Pribići (Krbavica). Baturde — Obradovići (Divo

selo).

Bekani — Cvjetićani (Srednja Gora).

Be kuti — Hinići (Zalužnica). Beljani — Uzelci (Medak). Benaci — Potkonjaci (Divoselo). Berikteri — Skundrići (Zrmanja)» Bešići — Momčilovići (D. Ko_

sinj). Bisagovići — Bogdanovići (Vr

bo vine) . Bišići, vidi Biškupovići. Biškupovići ili Bi sići — Baste

(Srednja Gora). Bježi ći — Vučkovići (Mogorić). Bljuteše — Kljaići (Ploča). Bobelji — Pavičići (Lovinac). Bočini — Plećaši (Divoselo). Borci — Borkovići (Mogorić). Borići — Narančići (Vrebac). Brašnari — Hinići (Zalužnica). Brdari — i . Orlovići (Ploča) ;

2. Crnokraci (Vrebac). Brđani — Mrđenovići (Medak). Bricići — Rajčevići (Čitluk). Brike i Brik±ći — Lemaići (Smi

ljan). Britići i Bricići — Rajčevići (Di

voselo). Brkići — Oklopdžije (Medak). Bubici — Opale (D. Lapac). Bublići —- Bogunovići (Zrmanja). Buići — i . Zagorci (Medak) ;

2. Uzelci' (Medak).

Page 79: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 7 9 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANTJE. 3 5 1

Bulini — Obradovići (Divoselo). Buvači — i . Obradovići (Divo

selo) ; 2. Gaići (Ploča).

Bu zdimi i — Ljubojevići (Poči-telj).

Cagori — Hinići (Zalužnice). Caklari — Bosići (Komić). Cam ako vi •—• Pejnovići (Vrhov.) Cicvare —; Opsenice (Šalamunić). Cigani — Šimunići (Novoselo Bi-

lajsko). Cimeri — Krajnovići (Čitluk). Cindvuši — Vujnovići (Divoselo). Cjepanice — Osmokrovići (Zr~

manj a). Cote — Pavlice (Ploča). Cotini — Basarići (Divoselo). Cvolići —• Rajčevići (Smiljan). C voljeni — Proclanovići (Zrma

nja).

Čalakanovi — Nikšići (Šir. Kula). Čavčići — i . Krajnovići (Čitluk);

2. Pejnovići (Smiljan). Čavli ne — Ogrizo vici (Vlaško

Polje-Brlog). Čočići — Vukobratovići (Ploča). Čogljani — Bogdanom ići (Vrho •

vine). Čokovi — Dugandžije (Divoselo). Čulići — Kneževići (Bunić).

Ćalani — Varićaci (D. Kosinj). Ćikići — Plećaši (Divoselo). Ćiva — Nikšići (Šir. Kula). Ćuće — Orlovi ći (Ploča). Ćukci — Ćukovi (Zrmanja). Ćulumi Ivančevići (Zalužnica). Curini — Obradovići (Divoselo). Ćtise i Ktise — Brkići (Zrmanja)..

Damjanovići — Pribići (Krba-vica).

Dancini —. Plećaši (Divoselo). Dejići —. Popovići (Zalužnica).

Demerovići — Baste (Srednja Gora).

Dimlići — Baste (Srednja Gora). Dmitrešilovići — Milanovići (D.

Lapac). Docići — Paripovići (D. Kosinj). Dodigi — Janjetovići (Vlaško

Polje-Brlog). Dokonjaci — Potkonjaci (Divo

selo). • Dolari — Orlovi ći (Ploča). Drag ić i— Baste (Srednja Gora). Drajceni — Bobici (Počitelj). Drljići — Pavlice (Počitelj). Druži — Basarići (Divoselo). Duriti — Ćormarkovići (Lipovo

Polje-Kosinj). Dvogroške — Popovići (Zaluž

nica).

Đukići •—- Petričići (Korenica). Đurići — Baste (Sred. G(ra).

Eleguzi — Rakići (Šir. Kula). Eregići — Gledići (Lipovo Polje-

Kosinj). Evendići — Erori (Vrho vine).

Frdekteri — Popovići (Ploča).

Ga gici — Divjaci (D. Lapac). Gagrići —- Đerići (Korenica). Gajčetini i Gajčotini — Vujno

vići (Divoselo). Gajići ->- Pribići (Krbavica). Galame — Bruj ići \Medak). Galamići •—• Dukići (Ploča). Garići .—- Krajnovići (Čitluk). Garini — Lavrnići (Komić). Gatići — Vlaisavljevići(Medak). Gavrani -— Orlići (Korenica). Geići — Kuprešani (Medak). Gizdari — Kneževići (Bunić). Glavani — Čuturile (Ploča). Globaci — Marko vici (Bunić). Gljivari — Vujnovići (Divoselo). Gnjili Kumpiri — Obradovići

(Divoselo).

Page 80: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

852 R. GRUJIĆ, (80)

Go bici — Paripovići (D. Kosinj). Gpsini — Stanici (Divoselo). Grabovci — Marčetići (Zrmanj a). Građani — Oklopdžije (Medak). Grbari •— Kraj no vici (Čitluk). Grubići — Oreškovići (Šir. Kula). Gu slice — Hinići (Zalužnica).

Ilijaši — Ugarkovići (Komić). Iljtari — Maoduši (Medak). Tvanići — Rašete (D. Lapac).

Jajići — Plećaši (Divoselo). j Janešići —• Korice (Mogorić). Janjekići —: Man dići (Zrmanja). Jarmine — Pejnovići (Smiljan). Jazići — Obrado vici (Divoselo). Jelići — Budimiri (Zrmanja). Joj ići — Opačići (D. Lapac). Jovetići — Rašete (D. Lapac). Ju'govići — Galci (Žabice-Gospić). Jurići —> Rogići (Počitelj ).~j i

Kablići — Potkonjaci"(Divoselo). Kaj ići — Stipanovići (Bunić). Kalaiši —. Banjeglavi (Ploča). Kanali — Vukmirovići (Vrho-

vine). Karapandže — Brakuši (Zaluž

nica). Karđumi —• Vujnovići (Divo

selo). Karegići — Orlovići (Ploča). Kaštari .— Uzelci (Medak). Kebići —• Vukobratovići (Ploča). Kebre — Marčetići (Zrmanja). Keljote — Maljkovići (Ploča). Keseri — i . Brakusi (Zalužnica) •

2. Pribići (Krbavica). Kesice '— Hinići (Bunić). Kič — Janj eto vici (Vlaško Polj e). Kidži^ći —. Marčetići (Zrmanja). Kijač ći —. Maljkovići (Ploča). Kike —, Mraovići (Novoselo Bi

la jsko). Kivurići — Traživuci (D. Lapac). Kizići —i Pavičići (Lovinac).

Kneževi — Pribići (Krbavica). Kojići — Pjevači (Čitluk). Kopači — Čuturile (Ploča). Korice —• Kraj no vici (Zalužnica). Koštici — Rupčići (Lovinac). Kovači — Bogdanovići (Vrebac). Kravalji — Krajnovići (Divoselo). Kreketuše — Kekići (Lipe). Krgaći •—• Štulići (Ploča). Krkeei —• Obradovići (Divoselo). Krljaši — Ljubojevići (Počitelj). Kuburice — r. Uzelci (Zalužnica);

2. Uzelci (Vrhovine). Kuca — Hinići (Zalužnica). Kujice — i . Ogrizovići (Vlaško

Pol je) ; 2. Vučkovići (Mogorić).

Kukici — Rapajići (Krbavica). Kuleni — Uzelci (Počitelj). Kupusine — Budimlije (Ploča). Kurente — Begovići (Bunić). Kurtagići — Orlovići (Srednja

Gora). Kuse, vidi Ćuse. Kusići — Mandarići (Vrebac). Kutlače —Đu'kić i (Ploča).

LabetiV"|— *|Vrkljani (Lovinac). Labusi — Rastići (Bunić). Lakanovići —-Ćukovi (Zrmanja). Lakići — i . Pribići (Krbavica) ;

2. Rašete (D. Lapac). Lasanovi — Šarići (Lovinac. Lazići — i . Baste (Sred. Gora);

2. Budimiri (Zrmanja) ; 3. Lemaići (Smiljan) ; 4. Cvjetićani (Sred. Gora).

Lećetini — Dragosavci (Vrebac). Ličine — Bogdanovići (Vrhovine). Ligići — Rašete (D. Lapac) . Likari •— Hinići (Bunić). Loše —• Zaklani (Bunić).

Lugeri ~ Končari (Vrhovine). Lulici —- Divjaci (D. Lapac). Lunčići — Stanici (Divoselo).

Mjalje — Marčetići (Zrmanja).

Page 81: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

(81 ) PLEMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJU. 3 5 3

Mačci — Počuče (Divoselo). • Mačkilji — Počuče (Divoselo). Madžari — Ivkovići (Vrhovine). Madžori — Budimiri (Zrmanja). Mage — Ćalići (Ploča). Maići — Dragosavci (Vrebac). Majori — Janjetovići (Vlaško

Polje). Malješi — Maoduši (Medak). Mandići — Pjevači (Čitluk). Manojlići — Rašete (D. Lapac).

'Marjanovići — Varićaci (Kore-nica).

Markelići — Vitasi (Počitelj). Marko vici —- Pjevači (Čitluk). Mašteline — Jerkovići (Divoselo) • Matulani — Stranjine (Medak)... Maže — i . Kalemberi (Korenica) ;

2. Nikšići (Šir. Kula). Medici — Baste (Sred. Gora). Mele — Ivančevići (Zalužn4ca). Mezani — Ivančevići (Zalužnica). Mikići — Oreškovići (Šir. Kula). Miladitiovići — i . Lukići (Zr

manja) ; 2. Marčetići (Zrmanja).

Milanci —. Vlajisavljevići (Kr-bavica).

Milankovići —• Mirići (Krbavica). Milanovići •— Baste (Srednja

Gora). Mlinari — Ljuštine (Medak). Mrežici — Vitasi (Počitelj). Mrvci — Miščevići (Lipovo Polje-

Kosinj). Musići — Jerkovići (Divoselo). Musi je — Drakulići (Korenica),

Nenići •— Rašete (D. Lapac).

Oblačine — Sr dići (Vrhovine). Oclari — Oreškovići (Šir. Kula). Opale —Rukav ine (Vlaško Polje)

Pakeši — Kuprešani (Medak). Paket i — Plećaši (Divoselo). Pantaši — Oreškovići (Šir. Kula).

Paripine — Počuče (Divoselo) Paruni, vidi Baruni. Pagatlije — Đukići (Sred. Gora). Patrići — Oklopdžije (Medak). Paželji •— Počuče (Divoselo). Pečeni — Rajčevići (Divoselo). Pecani — Sunajci (Vrebac). Pegrije — Bogdanovići (Vrho

vine). Pejašinovići — Budimiri (Zr

manja). Pekići — i. Oreškovići (Š. Kula) ;

2. Maoduši (Medak). Perici — i . Nikšići (Šir. Kula) ;

2. Vujnovići (Divoselo). Pero nje — Vuksani (Počitelj). Petkovići — Radakovići (Mogo-

rić). Pešići — Rašete (D. Lapac). Pišnjaci — Brakusi (Zalužnica). Pjevci — Pjevači (Čitluk). Plašivuci .— Lavrnići (Komić). Piemenitaši ili Šapanđrke —

Oklopdžije (Medak). Poljari — i . Bjegovići (Divoselo);

2. Dragosavci (Vrebac). Popovići • — i . Počuče (Divoselo).

2. Rapajići (Krbavica). Potkraj ci — Baste i Cvjetićani

(Sred. Gora). Potočari — Narančići (Vrebac). Prancezi .— Borčići (Novoselo

Bilajsko). Praščići — Serdari (Smilj-an). Prdavci — Kneževići (Bunić). Prdi je — Nikšići (Šir. Kula). Prodici — Baste (Sred. Gora). Projile —. Bogunovići (Zrmanja). Prtikuje — Levnjaići i Srdići

(Vrhovine). Pruješi —• Uzelci (Medak). Pućani — Rastići (Bunić). Puje — Opačići (Komić).

Pujsete — Rastići (Bunić). Puljizi — Rajčevići (Čitluk). Pusani — Plećaši (Divoselo).

Page 82: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

3-54 R. GRUJIÖ, (88)

Pustinjaci — Lemaići (Smiljan). Pu t r id -—Arambašići (Vrhovine).

.Rabate — Čuturile (Ploča). Racki — Rajčevići (Divoselo). Račići •—• Uzelci (Vrhovine). Radi sići — i.Ugarkovići (Komić).

2. Korice (Mogorić). Radovančevići — Rapajići (Kr

bavica). Rakači — Njegovani (Počitelj). Rakići — Blitve (Medak). Rašete — Jelovci (Vrhovine). Repari — Orio vici i Trkulje pod

Kikom za Žirom. Rege — Erege (Lipe). Rgalovići — Škarići (Lipovo

Polje) Ristići — Oklcpdžije (Medak). Rodici — Panjkovići (Krbavica-

Kosinj. Rogonje — Mraovići (Novoselo-

Bilajsko). Rokanovi i Rokići — Janjetovići

(Vlaško Polje.) Rokići — i. Osn okroj evići (Zr

manja) ; 2. vidi Rokanovi.

Rošići.—• Pejnovići (Smiljan). Rucalji — Plećaši (Divoselo). RukaČari — Orlovići (Ploča).

Sajići — Popovići (Zalužnica). Salaci — Vlaisavljevići (Bunić). Sanaderi — Rađeno vici (Donji

Lapac). Savići — Vujnovići (Divoselo). Savušilovići — Rašete (D. Lapac). Senkići — Rukavine (Vlaško

Polje). Seperi — Hinići (Zalužnica). Serkani — Stankovići (Bunić). Sikirice — Stanici (Divoselo). Sirižije — Mraovići (Novoselo-

Bilajsko). Sivice — Starčevi ći (Prljevo,

Zrmanja).

Skenclže — Kneževići (Bunić). Skute — i . Bobici (Počitelj);

2. Stanici (Divoselo). Stanišići — Rapajići (Krbavica). Stevinovići — Orlovići (Srednja

Gora). Stolići — Kokotovići (Lipovo

Polje-Kosinj). Stošlj evići — Stoj isavlj evići (Zr

manja) . Strunići •— Bjegovići (Divoselo). Sumići — Rajčevići (Čitluk). Surani — Oreškovići (Šir. Kula).

Samendulje — Hinići (Zalužnica). Sapandrke, vidi Plemenitaši. Šare — Popovići (Zalužnica). Šaše i Šašići — Bogići (Smiljan). Šavrići — Rašete (D. Lapac). Šege — Breke (Zrmanja). Ševići — Bižići (Krbavica). Ševrcani — Nikšići (Šir. Kula). Šipile — Rukavine (Vlaško Polje). Šišaci — Konj evići (Medak). Škere i Škerići •— Oreškovići

(Šir. Kula). Školani — Rukavine (Vlaško

Polje). Šmanići — Rašete (D. Lapac). Šojmani — Kljaići (Ploča). Sole i Šolići — Oreškovići (Šir.

Kula). Šotlajice •—Ljubojevići (Počitelj). Šovići — Rašete (D. Lapac). Šprlje i Šprljići — Nikšići (Šir.

Kula). Štrolići — Sekulići (Ribnik). Šunjite — Orlići (Korenica). Sulći — Pavičići (Lovinac). Šunjkaši —> Sreli ći (Vrhovine). Šurekcije — Došeni (Počitelj). Šusteri — Jerkovići (Divcselo). Šušnjići — Žegarci (Ploča). Šušpeti — Bogunovići (Zrmanja). Švabići —• Oreškovići (Šir. Kula).

Page 83: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 8 3 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 5 t »

Tanasići — Raclakovići (Srednja Gora).

Tancmajstori — Jerkovići (Divo-selo).

Tapšile — Tijani (Pribudić-Zr-manj a).

Todišići — Pjevači (Čitluk). Tokići — Ivančevići (Počitelj). Torbadžije — Adžije (Lipe). Trabakule — Ćukovi (Ruvišta-

Zrmanja). Trbušani — Banjeglavi (Mogor ć). Trtelje — Marčetići (Zrmanja). Trtice — i.Obradovići (Divoselo);

2. Marčetići (Zrmanja). Tuke — Basići (Počitelj).

Uljezi — Momčiloviči (Komić).

Vajderovići — Vladetići (D. La pac).

Vakalovi — Nikšići (Šir. Kula). Vargani — Hinići (Zalužnica). Vele — Bjegovi ći (Divoselo). Vidovići — Obradovići (D. La-

Pac)-Vinderovići — Rašete (D. Lapac). Vlaići — Janjoševići (Zrmanja). Vojkovići — Krpani (Lipe). Vorovi — Potkonjaci (Počitelj). Vramčevi, vidi Avramci. Vranješi — Pavlice (Komić). Vrkovići — Marijančevići (Bunić).

Vržine —• Obradovići (Divoselo). Vucibatine — Levnjaići (Vrho-

vine). Vuciguzi — Travice (Medak). Vučićevići — Vrkljani (Lovinac). Vugići — Kraj no vici (Čitluk). Vugonje — Marčetići (Zrmanja).. Vujasi — Baste (Srednja Gora). Vujičići—• Orlovi ći (Srednja Gora). Vujići — Korice (Mogorić). Vukelje •— Vukelići (Lipe). Vukovi — Mraovići (Novoselo

Bilajsko).

Zaklančani — Grko vici (Sred. Gora).

Zaklani — Vujnovići (Divoselo). Zapoljčani — Vuletići (Medak). Zarići — Mileusnići (D. Lapac). Zavišići — Laskovići (Počitelj). Zekandići — Opačići (D. Lapac) .

. Zelenturi — Mileusnići (D. Lapac).

Zelići — Rašete (D. Lapac). Zlojutri — Ćurčići (Komić). Zobenice — Opsenice (Sala

mu ni Ć) . Zrile — Jarići (Zrmanja). Zvonari — Bj ego vici (Divoselo) tt

Žutci — Rajčevići (Smiljan). Žutije — Kljaići (Ploča).

Page 84: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

III.

šk a krsna imena, augmentativi, diminutivi i hipokoristici u Lici i Krbavi.

Aćim, Aćo, Aćurda, Adžo (Joa-kim).

Aco, Aleksa (Aleksandar). Adalbert. Adam, Adamac. Alo j z. Andrija, Andro (vidi . Jandri ja) . Anta , Ante, Anton. Ariša, Arse, Arseni] a. August, Augustin. Aurel. Avrani,Avramac,Avramdža,Avre.

Bare, Bariša, Bartol. Bikan. » Blagan, Blagoj e, Blaškan, Blaž,

Blažić. Boban. Bocan. Bogać. \ Bogdan, Bogde. Bogoje, Bogoljub. Bojan. Bolfe. Boškan, Boško, Božica, Božina,

Bozo, Božurda, Božurica, Bo-žnrina.

Bracan, Braco. Branislav, Branko. Bude, Budislav, Budiša, Bujica,

Bujo. .

Cvijo Cvjetko.

Ćeća, Ćepa, Ćevo (Stjepan). Cika, Ćikan, Ćiro (Ćirilo, Kiril).

Daćo (Danilo). Dadan (David). Đaka, Dakica, Dakc . • Damjan, Damjanda, Damjandža,

Damjanica. Dancel, Dancin, Dane, Danega,

Danela, Danes, Danilega, Danilo, Daniša, Danja, Danjaga, Dašo, Dašan.

David, Davidac, Davidžalo, Da-videsa.

Devac. Dinko. Dmica, Dmicija, Dmitar , Dmi-

t rac , Dmitrak, Dmitrelija, Dmi-trešilo, Dmitrić (vidi Mitar).

Dobre. . Dragan, Dragić, Dragija, Dra-

giša, Drago, Dragomir, Drago-sav, Dragoslav, Dragutin, Đra-ja , Draže.

Duda, Dujac, Düjeina, Dujo, Dušan.

Đerkan. Đerosim. Đoko, Đuđa, Đuđuško, Đujan, • Dujo, Đukan, Dukanac, Đukan-

da, Dukica, Dura, Durađ, Đu ran, Durđešilo, Đurđijan, Đtir-

Page 85: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

( 8 5 ) PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE. 3 5 1

dina, Đurina, Đuro, Đtrrok, Đu-, rota Đusa, Duša.

Eftenija (Jeftimije). Eugen.

Fabo, Fabijan. Ferde, Ferdo. Filip, vidi Pilip i Viiip. Frane, Franjica, Franjo ; vidi

Vrane.

Gabre, Gabreš, Gabrešilo, Ga-brica.

Gajan, Gajica, Gajo, Gajša, Gaj-šica.

Gašpar. Gavran. Gavre, Gavrilo, Gavro. Geco, Gejo, Genčina, Geno, Ge-

šan (Gedeon). Gigo, Gišo, Gligo, Gligorija, Gli-

šenda, Glišica, Glišo. Gnjaco, Gnjaja, Gnjajo, Gnjale,

Gnjate, Gnatija (Ignatija). Gojko. Golub. Grgo. Grujo. Gustav, Guste.

Ića, lean, Ico. I k a n . Ilac, I l ica, Il ibaš, Ilija, Ilijaš,

Il i jašina, Ilijetina. Is a, Isačić, Isačina, Isak, Isan,

I so , Isajilo, Isica. Ivak in , Ivan, Ivanda , Ivančić,

Ivanko , Ive, Iv ić .

Jačan , Jarenda, Jaco. Jak im. Jakov, Jakovac, Jakub , Jaku-

džum, Jakšan . Jandrac , Jandraš , Jandre , J an -

drica, Jandr i ja ; vidi Andrija.

Jankela, Jankelja, Janketa , J a n -kić, Jankina, J anko .

Jerkan, Jerko. Jocan, Jocina, Joco, Jodžan, Joi-

na, Joja, Jojak, Jojan, J o j -čina, Jojo, Jokan, Jole, Jolica, Jopa, Jopica ; vidi Jovan .

Josica, Josina, Josif, Josip, Joso,, Jošo.

Jovan, Jovanac, Jovančić, J o -vakica, Jovanda, Jovaš, J o -

velja, Joveta, Jovet i l j , Jovica„ Jović, Jovija, Jovika, Joviš* Joviša (Joso), Jovišica, Jovo,, Jovulj .

Joža. Juka, Jukan, Juketa , Juketaš-,.

Juko, Jukša (Đukan). Julio. Jura , Jura j , Jura t , Jurcik, Jure,.

Jurela, Jurenda, Jurgelica^ Jurica, Jurilo, Juriša, Jurkan^ Jursan, Jušo ; vidi Đuro.

Karle, Karlina, Kar lo . Kazimir. Kebo (Stevan). Koča, Kojan, Kojčina,Kojo, Kole*

Košta, Kostadin. Kuzman, Kuzmanac, Kuzma nčić

Lakan, Lak as, Laketa, L a k o . Lazar, Lazica, Lazo, Lazurda. . Lekica, Leko (Aleksandar). Leontije. Leopold ; vidi Polde. Lesa, Lešo (Aleksandar). Lojze, Loj zo. Lovre. Luća, Lućeta ; vidi Luka. Luđan, Ludo, Ludžo ; vidi Luka.. Lujan, Lujin, Lujo. Luka, Lukan, Lukain, Luketa,.

Lukica, Lukić, Lukina.

Ljuban, Ljubo, Ljubomir„

Page 86: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

.{358 .JR. GRUJIO. (86)

Maćo ; vidi. Marko. Maja ; .vidi Maksim. Maka ; vidi Marko. .Makse, Makseta, Maksica, Mak

sim, Maksimac. Maleta. Mane, Maniša, Manojlo. Markač, Markan, Markela, Mar"

kelja, Mar kiča, Markić, Markij .«.> Markina, Marko, Markus, Mar-kusija.

M a r t i n . Maso. Matak, Matan, Mate, Matečko,

Mateša, Matijaš, Mato. Mejan, Mele, Melentija. Mican, Micera, Mico, Mića, Mican,

Mićko, Mićo, Mićurda ; vidi Milan.

Miha, Mihajlo, Miho, Mihovil. •Mijalj, Mijat, Mijatina, Mijet,

Mijo, Mijuk, Mijun, Mijuš. Mikajlo, Mikeca, Miketa, Mikez,

Mikezan, Miko, Mikula. Milača, Miladin, Milak, Milaka,

Milan, Milanko, Milčin, Mile, Milega, Mileš, Mileša, Mileta, Miletaš.

Milić, Milin, Milina, Milindža, Miliša, Milivoj, Milivojac, Mil-

• kan, Milo, Miloje, Milorad. Miloš, Milošina, Milota. Milovan. Miltasija. Milurda. • Milutim.. Mil j an. Mima, Mimica. Mio. Mirko. Mišajko, Miso, Miško, Mišovan. M'rt&jk (Mile), Mitulj;vidi Dmitar . Mladen, Mlado. JVIoco, Mojo, Mojsija, Mojsilo

Naum. Neđeljko, Neđo. Nika, Nikan, Nikica, Niko, Ni

kola, Nikolac, Nikolaus, Niko-leta, Nikoletina, Nikolica, Niko ljaš, Nikša, Nikšić.

Nina, Nino. Noće, Novak, Novko.

Obrad, Obrajko. Ostoja.

Pacan, Pacul. Paja, Pajkan, Pajko, Pajo, Pa-

još, Pajota, Pajus, Pajusina, Pajuš.

Palkan. Pane, Pante , Pantelija. Pava, Pavao, Pave, Pavle, Pa-

vlak, Pavleš, Pavlić, Pavlina, Pavliša, Pavo.

Pecij a, Pečo, Pecan, Pećo, Pe-dija ; vidi Petar .

Pejan, Pejčilo, Pejo. Pekan, Peko, Pekula. Pepe, Pepo, Pepina. Pera, Peracija, Peran, Pere, Pe-

rica, Perija, Perin, Perina, Pero, Perusina.

Peškan, Pešo, Pešuii. Petar , Petraja, Petrak, Petrana,

Petrelija, Petrica, Petrić, Pe-trija, Petrina, Petrusija.

Pilac, Pile, Pilip, Pilipac, Filipina ; vidi Filip i Vilip.

Pilj , Pilja, Piljuš. Pipa, Pipe, Pipo. Polde. Premuž. Proko.

Raban . Radan, Rade, Radivoj, Rado,

Radoča, Radojica, Radovan, Radula, Radusilo.

Rafailo, Rafo.

Page 87: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

(87) PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

Kajko. Raka, Rako. Rankan, Ranko . Ristan, Riste, Risto. Rode, Rodo. Roko. Roso (Uroš). Rude, Rudolf.

Samac, Samoj lo. Saćan, Salkan, Sakan ; vidi

Sava. Sava, Savakan, Savasija, Sa-

vetina, Savica, Savota. , ;

Sićan, Sićo ; vidi Simeon. Siman, Simat, Sirnica, Simieko,

Sinlo, Simeun, Simurda. ' ]

Slavko. Soj an. : ' Spas, Spase, Spasenija. Srđ, Srđa, Srđan. Staniša, Stanko. Stećko, Stefan, Stelja, Stevajilo,

Stevan, Stevanac, Stevančić, Stevandža, Stevelja, Stever, Stevica, Stević, Stevilo, Stevko, Stevo, S'tevul.

.Stipe, Stjepan ; vidi Šćepo. Stoj an, Stojanac, Stojančić, Sto-

janda, Stole, Stolić. Svetislav. Svetozar. Snno, Sunajko.

Šaul. Šćepo, Šćevan, Šćevo. Š ine , Šimera, Šimkan, Šimun. Špiro (Spiridon). Štecan, Štecko (Stevan). Šule.

Taco. Tade, Tadija. Tauač, Tanasica, Tanasija, Tane,

Tasa, Taso.

Tejan, Tejo, Tešo. Timo, Timotija. Toćko, Toćo.

Todan, Tode, Todela, Todelić, Todić, Todiša, Todor, Todorac, Todorin, Todorina.

Todosica, Todosija (Teodosija). Tola, Tole, Toljan. Toma, Tomacan, Tomaža. Tome, Tometina, Tomica, To-

miša,' Tomo, Tomu šilo, To-nrnrda.

Tosija. Toša, Tošan, Tošo. Trifun, Triša, Triva, Trivun, Tri-

vundža, Trivimica. Tuna (Antun).

Uroši; vidi Roso.

vidi Vaćuga, Vajo, Vajun ; Vasilj.

Vale, Valent (Valentinus)« Var at . Vasilj, Vasica, Vasina, Vaso, Va-

surcla. Veljkacija, Veljko, Veljo. Vence, Vencl. Vičan, Vicko. Vid, Vidas, Vide. Vinko, Vince. Vjekoslav. Vlade, Vladisav, Vladislav. Vojko, <Vojo. Vrane, Vranja ; vidi Frane. Vučen. Vujas, Vujkan, Vujkas, Vujica,

Vujo. Vuk, Vukan. Vukašin. Vuksan. ••:.

Zekan. Zvonimir, Zvonko. .. '.

Ž a r k o . ' •'>- • i ; ! '

Page 88: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

Ženska krsna imena, augmentativi, điminutivi i hipokoristicl u Lici I Krbavi.

Ađela. Agata. Aleksandrina. Amalija. Ana, Anka, Ane. Anđa, Anđelica, Anđelija, An-

đelijesa, Angela. Anica, Aničeka, Anika, Ančuka.

Anuša. Anta, Antona, Antonija, Antuša, Area.

Barbara, Bara, Bare, Barica, Beba. Bika, Bikica. Boca, Bocu na. Boga, Bogdana. Boja, Bojana. Borka. Bota„ Božica, Božana, Bogičeka.

Čila, Cilika. Čina (Simeuna), Crnka. Cuja, Ćuka, Ciika. Cvijeta, Cvita.

Damjana, Damjanka. Danica, Danuka." \ Darinka. Delija (Anđelija). Desa, Besanka. Deva, Devica, Devka, Devuša. Dica.

Dmit ra , Dmitrica. Dobrila. Doka (Eudoksija). Dosta, Dostana. Draga, Dragica, Draginja. Drago j la. Duma.

Duja. Duka, Dukela, Đulija, Đurđija. Đeša (Anđelija).

Evdoksija. Eva, Evica.

Fan ika . Filka. Franca, France, Francika,

F ran jka .

Georgija,-Grosa.

Hedviga. Hermina . Ika, Ikica. I l inka, l ika . Iva , Ivaka , Ivana,Ivanica,Ivanka,

I van ja, "Ivanjica, Ivka. !

Jaga . Janja , Janjeta, Janjica, Janjuška,

Jaša . Jeca, Jeckeša, Jeja, Jeka, Jekača,

Jekeša, Jekica, Jekura .

Page 89: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

• im PLEMENSKI KJRČNIK LI&KO-KUBAVSKE ŽUPANIJE. 361

Jela, Jele, Jelena. Jelesava, Jeleška, Jelica, Jelina,

Jelka. Jerka . Jeva. Ježina (Jeka). Joha na. Joka, Jokača, Joketina, Jokica. Josipa, Josipka. Jovana, J o \ a n k a , Joveška,Jovka. Juli] ana, Jul ika, Julka,

Kaj a, Kajača, Kajica. Karolina. Kata , Kate, Katica, Katurica. Keka (Jelena). Koka (Soka, Marta i dr.). Krista. Kruna . Ksenija.

Laj a. Lata , Lat ihka. Lenka (Jelena). Lika (Angelina). Luča, Luce, Lucija, Lucijana,

Lučka. Ludmila. Ludviga. Luja, Liija.

Ljuba, Ljubica. Ljeposava.

Maca, Macika, Maca, Majana, (Marija).

Märida, Mända, Mandica (Magdalena) .

Manja, Mara, Mare. Marga, Margareta. Marica, Marija, Marijana, Ma

ri j anka . Marijetina Marta, Martekača, Martuža. Masa,

Mašina, Mašuka. Mata, Matija. ZBORNIK ZA HAR. ŽIVOT ХХШ.

Matilda. Maza. Mela. Mema. Mica, Mićura, Midžanija. Mika, Miketa, Mikuria. Milčeka, Milčika, Milcuka. Mileva. Milijana. Milica, Miličeka, Milika. Milija.' Milka. Milosava. Miljana. Mima. Mirija, Miroslava-,

Nadežda. Naka. Nana. • Naranča. Naša. Neda, Neđeljka. Nikoljašica

Olga Ora, Orka.

Pa jaca (Pava). Pantal ina. Paulina. Pava, Pavica, Paviša. Pejavila, Pepa, Pepica, Pepika. Pera, Peraca, Pereša, Pereška,

Perica, Perina. Pdrka, P i rka . Pe tka . Petra. Pola, Poldina.

Rana. Reza, Rezika. Ristana. Roja, Rozalija, Roža, Roška. Ruža, Ruže, Ružica, Ružika.

6.

Page 90: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

362 it. GRUJJĆ, (90).

Saja, Šaka, Sara, Sarika, Sarka, Sarojka^

Saru na. Sava, Savica, Savka, Savoja,

Savojka, Savuka, Savu na-, Sa-vurača-.

Seja, Seka. Sema (Simeona). Se ni ja (Ksenija). Šiba, Sibeška. Suva. Sirnica. Slava, Slavica. Smilja, Smiljana, Smiljanka. Sofija, Soja, Sojana, Sojka, Soka,

Sokica, Sovija. Sretenija. Štaka (Anastasija). Stamena. Stana, Stanekača, Staneta, Sta

nica, Stankaja. Stasija, Staska (Anastasija). Stefica, Stevanija, Stevka. Stoj a, Stojanka. Suja.

Taca (Tadijana).

Tekla. Tera, Tereza, Terezija, Terka, To dor a. Tomica, Tomka. Tona, Tonica, Tonka (Antonij a)'. Triva, Trivka, Trivunka,, Trnjina.

Urša.

Vaka, Vaja, Vajka, • Vasiliča, Va~ silija, Vata.

Vera, Verona. Vica, Vicija. Vida, Vidosava. Vika. Vjekoslava. Vranka. Vuka, Vukosava.

Zeja, Zeka. Zlata. Zora, Zorka.

Žefa (Stefanija). Žofa (Sofija). Žuža (Julijana).

Page 91: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

V.

Lični nadimci i ruga

-Amelica, Apel Bosne.

ЗЗаја, Balaja, Baran, Beban, Bećar, Bećo, Benjga, Blejalo, Blitvan, Bojur (Bozo), Boljta, Bran, Brkonja, Brjoljan, Bru-der, Bubinka, Bulin, Bum, Bundaš, Bura.

Caklarica, Car, Ceran, Cican, Crnja, Cukelin.

Ćakota, Čalakan, Čančin, Čekura, Čoglan, Čovo.

Ćampa, Ćampe, Ćantim, Ćelo, Cika, Ćiša, Ćokan, Ćoko, Ćurt, Ćutan.

Dacilj, Dikonj a, Divokoza,Dođan, Drljan, Drobo, Durela.

Džale, Džalova, Džepar.

Đan-Bran, Đemo Brđanin.

i Eravica, Eleguz.

Fendija, Fica, Forverc.

lice u Lici i Krbavi.

Gađo, Gaga, Gagrica, Gavran* Gegica, Girin, Gobeša, Gogić, Golopinac, Grda, Gubičko, Gvera.

Jaja, Jare,. Juca, Jopac.

Kamadžija, Kariga, Kažela, Ke-gljen, Kekljen, Keljota, Ke-njalo, Keža, Kile, Kiljota, Kobasica, Kraljević Marko, Kra-njica, Krcija, Krgeljavica, Kriva, Krivovilica, Krljaš, Krljo, Krnjeta, Krpitur, Kuburica, Kulaš, Kuso.

Labalica, Laćan, Laćman, Lam-pača, Lasov, Laura, Ledeni, Lević, Lipuška, Lisman, Lon-čina.

Ljeljin, Ljudo, Ljupina.

Mackan, Macota, Magarčina, Mačak, Mamed, Mazalica, Ma-džarina Filip, Malj uga, Medo,

Micibrk, Migalica, Miler, Mi-sir, 'Modre, Mraz, Mrkeljica, Mudrac, Mujo, Munjasilo, Mu-nj era, Musa, Muselirn.

Njocko.

Page 92: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

364 K. GEUJIÖ. (9¾)

Oblačina, Odža, Oglodanica. !

Pajas, Palasija, Paćketa, Pa-pan, Pelčevka, Perij anka, Pi-jor, Pinjalo, Pladnjina, Prca, Prdišaka, Prle, Pućan, Puđa, Pujseta, Pulduks, Pule, Pu-Ijiz, Puta l j .

Radecki (Rade), Rampe, Ra-sparanka, Ražov, Relja, Resa, Rešte, Rica, Rilac, Rilj, Riljo, Rimljanin, Rodija, Rucalj .

Šamota, Sepet, Sironja, Srbin, Štrelonja, Stopeša, Stoponja, Štrikan, Stučak, Surac.

Šalajko, Šalakan, Šale, Šanta-,vac, Šare, Šarov, Šaša, Šebo, Šepić, Šepo, Šestan, Šiler, Silica, Šiljeg, Šiljko, Šironja,

Šjuva, Škecota, Škeja, Škeran, Skica, Škrbo, Šmitljika, Šo-goba, Sole, Šošo, Špacan, Špika, Štreca, Šucija, Šugo, Šu-jica, Sukan, Šule, Šumija, Šun-keta, Šunjketa, Šunjkaš* Šu-v san, Šušika, Šveljčan.

Tackalo, Tavrlinka, Trabakula,. Tresalo, Trlazga, Truća, Tuta, Tutka.

Vageža, Vajvar, Vardec, Varica, Veljbabac, Viganj a, Vilaš, Vi-ljavica, Vrca, Vrgaš, Vrpo-ljica.

Žele, Zelentur, Zmaj, . Zorza,. Zuba, Zuban, Zuca, Zuzla,. Zvika, Zvirota.

Žila, Žiža, Žožuka, Žuja, Žu-jan, Žutac, Žutan.

Page 93: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic
Page 94: Plemenski Rjecnik Licko-krbavske Zupanije - R.grujic

Recommended