Transcript
 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  1/17

  O VJEROVANJUšejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba

  Komentar

  Dr. Salih Fevzan

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  2/17

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  3/17

                 

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  4/17

   

  1 Neprijatelj imama Ahmeda b. Hanbela i učenjak frakcije mu’atezila. Bio je učitelj Bišrael-Merisija.

  2 On je Bišr b. Gijas b. ebi-Kerim ebu-AbdurRahman el-Merisi. Poznat je po tome što jeodveo u zabludu vladara El-Me’muna, a bio je  vođa mu’atezila i pod uticajem ‘ilmu-l-kelama(apologetike i dialektike).

  3 Medžmu-l-Fetava, 5/22, od šejhu-l-islama Ibn-Tejmijje.

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  5/17

   

  4 Pogledaj detalje u El-Bidaje ve en-Nihaje od Ibn-Kesira, 10/333, pa nadalje.

  5 On je Ebu-Džafer Nasirud-dinn et-Tusi –  pravedno nazvan Nasir el-kufr (pomagačnevjerstva).

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  6/17

   

  6 Oblast koja obuhvata Jordan, Siriju, Liban i Palestinu.

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  7/17

   

  7 To je bio brat ashaba Omera b. el-Hattaba, na čijem su grobu ljudi dolazili i od njegovogturbeta tražili pomoć u onome što samo Allah posjeduje i može. 

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  8/17

   

  8 Unvanul Medžd fi Tarih Nedžd, 1/31 itd... 

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  9/17

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  10/17

  TEKST PISMA

    

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  11/17

     

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  12/17

     

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  13/17

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  14/17

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  15/17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  16/17

     

   

   

   

 • 8/18/2019 Pismo stanovnicima KASIMA o vjerovanju šejha Muhammeda b. 'Abdul-Vehhaba, rhm.

  17/17


Recommended