Download pdf - Persoane juridice straine

Transcript
 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  1/25

  LEGE Nr. 312 din 10 noiembrie 2005

  privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi,

  precum si de catre persoanele juridice straine

  ACT EMIS DE: PARAME!T

  ACT P"#ICAT I!: M$!IT$R" $%ICIA !R& '(() din '* noiembrie +((

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta le-e&

  CAP& '

  Dispozitii -enerale

  Art& '

  .'/ Prezenta le-e are ca obiect re-lementarea dobandirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de

  catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine&

  .+/ Prevederile prezentei le-i nu se aplica in cazul dobandirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de

  catre cetatenii straini si apatrizi prin mostenire le-ala&

  Art& +

  In intelesul prezentei le-i, termenii si e0presiile de mai jos au urmatoarea semni1catie:

  a/ stat membru 2 orice stat membru al "niunii Europene sau al Spatiului Economic European3

  b/ stat tert 2 orice alt stat decat statele membre3 c/ rezident 2 strainul care are drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei sau, dupa caz, persoana juridica

  straina care are cel putin un sediu secundar pe teritoriul Romaniei, in conditiile le-ii3

  d/ 4ermier care des4asoara activitati independente 2 orice persoana 1zica care des4asoara activitate a-ricola

  sau silvica, in vederea realizarii de produse a-ricole ve-etale ori animale, precum si de depozitare si prelucrare

  a produselor obtinute din activitatea proprie sau care des4asoara o activitate in vederea realizarii de produse

  lemnoase si nelemnoase ale 4ondului 4orestier, asa cum sunt de1nite de le-ea in vi-oare&

  CAP& +

  Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii statelor membre si persoanele

  juridice avand nationalitatea acestor state, precum si de catre apatrizii cu domiciliul intr2un stat membru sau in

  Romania

  Art& 5

  Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul intr2un stat membru sau in Romania, precum si persoanajuridica constituita in con4ormitate cu le-islatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate asupra

  terenurilor in aceleasi conditii cu cele prevazute de le-e pentru cetatenii romani si pentru persoanele juridice

  romane&

  Art& *

  Cetateanul unui stat membru nerezident in Romania, apatridul nerezident in Romania cu domiciliul intr2un

  stat membru, precum si persoana juridica nerezidenta, constituita in con4ormitate cu le-islatia unui stat

  membru, pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru resedinte secundare, respectiv sedii

  secundare, la implinirea unui termen de ani de la data aderarii Romaniei la "niunea Europeana&

  Art&

  .'/ Cetateanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul intr2un stat membru sau in Romania, precum si

  persoana juridica constituita in con4ormitate cu le-islatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate

  asupra terenurilor a-ricole, padurilor si terenurilor 4orestiere la implinirea unui termen de 6 ani de la data

  aderarii Romaniei la "niunea Europeana&

  .+/ Dispozitiile alin& .'/ nu se aplica 4ermierilor care des4asoara activitati independente si sunt, dupa caz: a/ cetateni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul intr2un stat membru, care isi stabilesc resedinta in

  Romania3

  b/ apatrizi cu domiciliul in Romania&

  .5/ Cetatenii statelor membre sau apatrizii cu domiciliul intr2un stat membru isi dovedesc calitatea de 4ermier

  care des4asoara activitati independente cu documente emise7eliberate de autoritatile competente din statul

  membru sau de provenienta& Apatrizii cu domiciliul in Romania 4ac dovada acestei calitati cu atestatul eliberat,

  in acest sens, de catre Ministerul A-riculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale&

  .*/ Persoanele prevazute la alin& .+/ dobandesc dreptul de proprietate asupra terenurilor a-ricole, padurilor si

  terenurilor 4orestiere in aceleasi conditii cu cele aplicabile cetatenilor romani, de la data aderarii Romaniei la

  "niunea Europeana&

  ./ Destinatia terenurilor a-ricole, padurilor si a terenurilor 4orestiere nu poate 1 sc8imbata pe durata

  perioadei de tranzitie de catre persoanele prevazute la alin& .+/&

  CAP& 5 Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini, apatrizii si persoanele

  juridice apartinand statelor terte

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  2/25

  Art& 9

  .'/ Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinand statelor terte pot dobandi dreptul de

  proprietate asupra terenurilor, in conditiile re-lementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate&

  .+/ Cetateanul strain, apatridul si persoana juridica apartinand statelor terte nu pot dobandi dreptul de

  proprietate asupra terenurilor in conditii mai 4avorabile decat cele aplicabile cetateanului unui stat membru si

  persoanei juridice constituite in con4ormitate cu le-islatia unui stat membru&

  CAP& *

  Dispozitii 1nale

  Art& 6

  Articolul 9 din $rdonanta de ur-enta a uvernului nr& ;+7';;6 privind stimularea investitiilor directe,

  publicata in Monitorul $1cial al Romaniei, Partea I, nr& 5)9 din 5( decembrie ';;6, aprobata cu modi1cari si

  completari prin e-ea nr& +*'7';;), cu modi1carile ulterioare, se modi1ca si va avea urmatorul cuprins:

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  3/25

  Legea nr. 312/2005M. Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005

  PARLAMENTUL ROMNIEI

  CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

  L E G Eprivind dobndirea dreptuui de proprietate privat! a"upra terenurior de #!tre #et!$enii "tr!ini

  %i apatri&i' pre#u( %i de #!tre per"oanee )uridi#e "tr!ine

  Para(entu Ro(niei adopt prezenta lege.CAPITOLUL I

  Di"po&i$ii *eneraeArt. 1. (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea dobndiri i dreptli de proprietate pri!at

  a"pra terenrilor de ctre cet#enii "trini $i apatrizi% precm $i de ctre per"oanele &ridice "trine.(') Pre!ederile prezentei legi n "e aplic n cazl dobndirii dreptli de proprietate a"pra

  terenrilor de ctre cet#enii "trini $i apatrizi prin mo$tenire legal.Art. '. n n#ele"l prezentei legi% termenii $i e*pre"iile de mai &o" a rmtoarea "emni+ica#ie,a) stat membru orice "tat membr al Uninii -ropene "a al pa#ili -conomic -ropean/b) stat ter orice alt "tat dect "tatele membre/c) rezident "trinl care are drept de reziden# pe teritoril 0omniei "a% dp caz% per"oana

  &ridic "trin care are cel p#in n "edi "ecndar pe teritoril 0omniei% n condi#iile legii/d) fermier care desfoar activiti independente orice per"oan +izic care de"+$oar

  acti!itate agricol "a "il!ic% n !ederea realizrii de prod"e agricole !egetale ori animale% precm $ide depozitare $i prelcrare a prod"elor ob#inte din acti!itatea proprie "a care de"+$oar oacti!itate n !ederea realizrii de prod"e lemnoa"e $i nelemnoa"e ale +ondli +ore"tier% a$a cm "ntde+inite de legea n !igoare.

  CAPITOLUL IIDobndirea dreptuui de proprietate a"upra terenurior de #!tre #et!$enii "tateor (e(bre %i

  per"oanee )uridi#e avnd na$ionaitatea a#e"tor "tate' pre#u( %i de #!tre apatri&ii #u do(i#iiu+ntr,un "tat (e(bru "au +n Ro(nia

  Art. . Cet#eanl ni "tat membr% apatridl c domicilil ntr2n "tat membr "a n0omnia% precm $i per"oana &ridic con"titit n con+ormitate c legi"la#ia ni "tat membr potdobndi dreptl de proprietate a"pra terenrilor n acelea$i condi#ii c cele pre!zte de lege pentrcet#enii romni $i pentr per"oanele &ridice romne.

  Art. 3. Cet#eanl ni "tat membr nerezident n 0omnia% apatridl nerezident n 0omnia cdomicilil ntr2n "tat membr% precm $i per"oana &ridic nerezident% con"titit n con+ormitate clegi"la#ia ni "tat membr% pot dobndi dreptl de proprietate a"pra terenrilor pentr re$edin#e"ecndare% re"pecti! "edii "ecndare% la mplinirea ni termen de 4 ani de la data aderrii 0omnieila Uninea -ropean.

  Art. 4. (1) Cet#eanl ni "tat membr% apatridl c domicilil ntr2n "tat membr "a n0omnia% precm $i per"oana &ridic con"titit n con+ormitate c legi"la#ia ni "tat membr potdobndi dreptl de proprietate a"pra terenrilor agricole% pdrilor $i terenrilor +ore"tiere lamplinirea ni termen de 5 ani de la data aderrii 0omniei la Uninea -ropean.

  (') 6i"pozi#iile alin. (1) n "e aplic +ermierilor care de"+$oar acti!it#i independente $i "nt%dp caz,

  a) cet#eni ai "tatelor membre "a apatrizi c domicilil ntr2n "tat membr% care $i "tabile"cre$edin#a n 0omnia/

  b) apatrizi c domicilil n 0omnia.() Cet#enii "tatelor membre "a apatrizii c domicilil ntr2n "tat membr $i do!ede"c calitatea

  de +ermier care de"+$oar acti!it#i independente c docmente emi"e7eliberate de atorit#ilecompetente din "tatl membr "a de pro!enien#. Apatrizii c domicilil n 0omnia +ac do!adaace"tei calit#i c ate"tatl eliberat% n ace"t "en"% de ctre 8ini"terl Agricltrii% Pdrilor $i6ez!oltrii 0rale.

  (3) Per"oanele pre!zte la alin. (') dobnde"c dreptl de proprietate a"pra terenrilor agricole%pdrilor $i terenrilor +ore"tiere n acelea$i condi#ii c cele aplicabile cet#enilor romni% de la data

  aderrii 0omniei la Uninea -ropean.(4) 6e"tina#ia terenrilor agricole% pdrilor $i a terenrilor +ore"tiere n poate +i "c9imbat pedrata perioadei de tranzi#ie de ctre per"oanele pre!zte la alin. (').

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  4/25

  CAPITOLUL IIIDobndirea dreptuui de proprietate a"upra terenurior de #!tre #et!$enii "tr!ini' apatri&ii %i

  per"oanee )uridi#e apar$innd "tateor ter$eArt. :. (1) Cet#eanl "trin% apatridl $i per"oana &ridic apar#innd "tatelor ter#e pot dobndi

  dreptl de proprietate a"pra terenrilor% n condi#iile reglementate prin tratate interna#ionale% pe bazde reciprocitate.

  (') Cet#eanl "trin% apatridl $i per"oana &ridic apar#innd "tatelor ter#e n pot dobndidreptl de proprietate a"pra terenrilor n condi#ii mai +a!orabile dect cele aplicabile cet#eanlini "tat membr $i per"oanei &ridice con"titite n con+ormitate c legi"la#ia ni "tat membr.

  CAPITOLUL I;Di"po&i$ii -inae

  Art. 5. Articoll : din Ordonan#a de rgen# a % c modi+icrile lterioare% "e modi+ic $i!a a!ea rmtorl cprin",

  @Art. :. O "ocietate comercial% per"oan &ridic rezident "a nerezident% poate dobndiorice dreptri reale a"pra bnrilor imobile% n m"ra nece"ar derlrii acti!it#ii "ale% potri!itobiectli "ocial% c re"pectarea di"pozi#iilor legale pri!ind dobndirea dreptli de proprietate pri!ata"pra terenrilor de ctre cet#enii "trini $i apatrizi% precm $i de ctre per"oanele &ridice "trine.

  Art. >. La data intrrii n !igoare a prezentei legi "e abrog,a) alin. (3) al art. 1 din Legea nr. 44?7'??' pri!ind !nzarea "pa#iilor comerciale proprietatepri!at a "tatli $i a celor de pre"tri de "er!icii% a+late n admini"trarea con"iliilor &de#ene "a acon"iliilor locale% precm $i a celor din patrimonil regiilor atonome de intere" local% pblicat n8onitorl O+icial al 0omniei% Partea I% nr. >? din 4 noiembrie '??'% c modi+icrile $i completrilelterioare/

  b) orice alt di"pozi#ie contrar.Art. =. Prezenta lege intr n !igoare la data aderrii 0omniei la Uninea -ropean.

  Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 7 iale art. 7! alin. "#$ din %onstituia Romniei, republicat.

  p.P0-B-6IT-L- CA8-0-I 6-PUTADILO0%

  DAN RADU RU.ANU

  P0-B-6IT-L- -ATULUI

  NICOLAE /0C0ROIUEcre$ti% 1? noiembrie '??4.r. 1'.

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  5/25

  LEGE nr1223 din 22 o#to(brie 2445Le*ea o#uin$ei

  Te*tlactlirepblicat n 8.O+. nr. =71 dec. 1==5

  0eglementarea cadrli general de realizare% e*ploatare $i admini"trare a locin#elor are la baz rmtoareleprincipii, Acce"l liber $i nengrdit la locin# e"te n drept al +iecri cet#ean.

  0ealizarea locin#elor con"titie n obiecti! ma&or% de intere" na#ional% pe termen lng% al admini"tra#iei pblicecentrale $i locale.

  CAPITOLUL I

  Di"po&i$ii *enerae

  Art1 212 Prezenta lege reglementeaz a"pectele "ociale% economice% te9nice $i &ridice ale con"trc#iei $i+olo"in#ei locin#elor.

  Art1 612 Termenii tiliza#i n cprin"l prezentei legi a rmtorl n#ele",

  a) Locin#Con"trc#ie alctit din na "a mai mlte camere de locit% c dependin#ele% dotrile $i tilit#ile nece"are%care "ati"+ace cerin#ele de locit ale nei per"oane "a +amilii.

  b) Locin# con!enabil

  Locin# care% prin gradl de "ati"+acere a raportli dintre cerin#a tilizatorli $i caracteri"ticile locin#ei% la nmoment dat% acoper nece"it#ile e"en#iale de odi9n% preparare a 9ranei% edca#ie $i igien% a"igrnde*igen#ele minimale prezentate n ane*a nr. 1 la prezenta lege.

  c) Locin# "ocialLocin# care "e atribie c c9irie "b!en#ionat nor per"oane "a +amilii% a cror "ita#ie economic n lepermite acce"l la o locin# n proprietate "a nc9irierea nei locin#e n condi#iile pie#ei.

  d) Locin# de "er!iciLocin# de"tinat +nc#ionarilor pblici% anga&a#ilor nor in"tit#ii "a agen#i economici% acordat n condi#iilecontractli de mnc% potri!it pre!ederilor legale.

  e) Locin# de inter!en#ie

  Locin# de"tinat cazrii per"onalli nit#ilor economice "a bgetare% care% prin contractl de mnc%ndepline$te acti!it#i "a +nc#ii ce nece"it prezen#a permanent "a n caz de rgen# n cadrl nit#iloreconomice.

  +) Locin# de nece"itateLocin# de"tinat cazrii temporare a per"oanelor $i +amiliilor ale cror locin#e a de!enit intilizabile n rmanor cata"tro+e natrale "a accidente "a ale cror locin#e "nt "p"e demolrii n !ederea realizrii delcrri de tilitate pblic% precm $i lcrrilor de reabilitare ce n "e pot e+ecta n cldiri ocpate de locatari.

  g) Locin# de protocolLocin# de"tinat tilizrii de ctre per"oanele care "nt ale"e "a nmite n nele +nc#ii ori demnit#ipblice% e*cl"i! pe drata e*ercitrii ace"tora.

  9) Ca" de !acan#Locin# ocpat temporar% ca re$edin# "ecndar% de"tinat odi9nei $i recreerii.

  http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8653http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8653http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8653http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8653
 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  6/25

  Art1 712 Atorizarea e*ectrii con"trc#iilor de locin#e noi% indi+erent de natra propriet#ii "a aampla"amentli% "e +ace pe baza "ati"+acerii e*igen#elor minimale% pre!zte n ane*a nr. 1 la prezenta lege.

  Con"iliile &de#ene $i locale% potri!it competen#elor "tabilite prin lege% pot atoriza e*ectarea etapizat acon"trc#iilor de locin#e.

  CAPITOLUL IIDe&votarea #on"tru#$iei de o#uin$e

  Art1 312 Per"oanele +izice "a &ridice romne pot realiza% c re"pectarea pre!ederilor legale% con"trc#ii delocin#e pentr +olo"in# proprie "a n "copl !alori+icrii ace"tora.

  Art1 812 Per"oanele &ridice romne care in!e"te"c din pro+it pentr realizarea de locin#e% a!nd ca "pra+e#econ"trite cele pre!zte n ane*a nr. 1 la prezenta lege% bene+iciaz de "ctirea de impozit pe pro+itl in!e"titc acea"t de"tina#ie% n anl +i"cal re"pecti!.

  Locin#ele care "e realizeaz n condi#iile prezentli articol% precm $i ale art. 5 $i '? din prezenta lege% "e potampla"a pe terenrile apar#innd per"oanelor +izice bene+iciare de locin#e% ale per"oanelor &ridicein!e"titoare "a pe terenri conce"ionate n ace"t "cop de ctre con"iliile locale per"oanelor &ridice "a +izice%con+orm pre!ederilor legale% +r licita#ie pblic% c redcerea ta*ei de conce"ine pn la =4F.

  Art1 512 Per"oanele &ridice romne care in!e"te"c din pro+it n lcrri de con"olidare la locin#ele a!ariate de"ei"me% precm $i de reabilitare a locin#elor e*i"tente% de categoria a III2a% a I;2a $i gar"oniere% realizate ncondi#iile G.C.8. nr.1.:4?71=:>% ale G.C.8. nr.1.::=71=:= $i ale G.C.8. nr.4>471=51% bene+iciaz de "ctirea deimpozit pe pro+it% con+orm pre!ederilor art. 4 din prezenta lege.

  Art1 912 Con"iliile locale pot realiza din depozitele "pecial con"titite locin#e c "pra+e#ele con"tritepre!zte n ane*a nr. 1 la prezenta lege% e*ercitnd controll a"pra pre#li de !nzare% n !ederea nle"niri iacce"li la proprietate pentr nele categorii de per"oane% n rmtoarea ordine de prioritate,

  a) tinerii c"tori#i care% la data contractrii locin#ei% a% +iecare% !r"ta de pn la 4 de ani/

  b) per"oanele care bene+iciaz de +acilit#i la cmprarea "a con"trirea nei locin#e% potri!itpre!ederilorLegii nr. 3'71==?% repblicat/

  c) per"oanele cali+icate din agricltr% n!#mnt% "ntate% admini"tra#ie pblic $i clte% care $i "tabile"cdomicilil n medil rral/

  d) alte categorii de per"oane "tabilite de con"iliile locale.

  Per"oanele din categoriile men#ionate la lit. a)2c) bene+iciaz de o "b!en#ie de la bgetl de "tat% n limitelepre!ederilor bgetare anale% n raport c !enitl% de pn la ?F din !aloarea locin#ei% la data contractrii%precm $i de plata n rate lnare% pe termen de '? de ani% a di+eren#ei +a# de pre#l +inal al locin#ei% dp ce "2a "czt "b!en#ia $i a!an"l minim obligatori de 1?F din !aloarea locin#elor la data contractrii% ac9itat decontractant.

  Per"oanele pre!zte la lit. d) bene+iciaz de plata n rate lnare% n termen de '? de ani% a di+eren#ei +a# depre#l +inal al locin#ei% dp ce "2a "czt a!an"l minim obligatori de ?F din !aloarea locin#ei la datacontractrii% ac9itat de contractant.

  6obnda la "ma a!an"at din depozitl "pecial% care "e re"titie n rate% e"te de 4F anal.

  n cazl nere"titirii la termenele "tabilite a ratelor "cadente% "e !a plti o dobnd de 1?F anal a"praace"tor rate.

  Atorit#ile pblice locale% prin admini"tratori delega#i de ace"tea% !or nc9eia c per"oanele +izice pre!zte nprezentl articol contracte de mprmt pentr "mele a!an"ate din depozitl "pecial% potri!it normelor legale

  n !igoare.

  http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=446http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=446http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=446
 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  7/25

  Art1 :12 Per"oanele +izice pre!zte la art. 5 "e !or adre"a con"iliilor locale% care !or analiza $i !or aproba%dp caz% cererile re"pecti!e% "tabilind% totodat% $i ordinea de prioritate.

  Cantml "b!en#iei "e "tabile$te n raport c !enitl medi net lnar pe membr de +amilie% potri!it normeloraprobate anal de

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  8/25

  Propnerile de aloca#ii din bgetl de "tat ale con"ilii lor locale% centralizate pe +iecare &de# $i mnicipilEcre$ti% "e tran"mit 8ini"terli Lcrrilor Pblice $i Amena&rii Teritorili de ctre con"iliile &de#ene $iCon"ilil

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  9/25

  n e*ec#ia bgetli de "tat% 8ini"terl Lcrrilor Pblice $i Amena&rii Teritorili !a repartiza Ca"ei de-conomii $i Con"emna#ini% potri!it celor "tabilite prin con!en#ie% "mele a+erente "b!en#iilor la dobndpentr creditele acordate $i care rmeaz a +i acordate n anl re"pecti!.

  CAPITOLUL III

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  10/25

  2 c9iria$l n a re"pectat clazele contractale/

  c) la cererea a"ocia#iei de proprietari% atnci cnd c9iria$l n $i2a ac9itat obliga#iile ce2i re!in din c9eltielilecomne pe o perioad de lni% dac a +o"t "tabilite% prin contractl de nc9iriere% n "arcina c9iria$li.

  Art1 6812 -!acarea c9iria$li "e +ace nmai pe baza nei 9otrri &dectore$ti ire!ocabile. C9iria$l e"teobligat la plata c9iriei pre!zte n contractl de nc9iriere% pn la data e*ectrii e+ecti!e a 9otrrii de

  e!acare.

  Art1 6512 C9iria$l poate "bnc9iria% modi+ica "a mbnt#i locin#a de#int% nmai c acordl prealabil"cri" $i n condi#iile "tabilite de proprietar% dac ace"tea n "nt interzi"e prin contractl de nc9iriere principal.

  Eene+iciarl contractli de "bnc9iriere n "e poate pre!ala de nici n drept mpotri!a proprietarli $i nicia"pra oricri titl de ocpare.

  Contractl de "bnc9iriere% nc9eiat c re"pectarea pre!ederilor legale% "e nregi"treaz la organele +i"caleteritoriale.

  Art1 6912 n cazl pr"irii de+initi!e a domicilili de ctre titlarl contractli de nc9iriere "a al dece"li

  ace"tia% nc9irierea contin% dp caz,

  a) n bene+icil "o#li "a al "o#iei% dac a locit mpren c titlarl/

  b) n bene+icil de"cenden#ilor "a al a"cenden#ilor% dac a locit mpren c ace"ta/

  c) n bene+icil altor per"oane care a a!t acela$i domicili c titlarl cel p#in n an $i care a +o"t n"cri"en contractl de nc9iriere.

  n cazl mai mltor cereri% contractl de nc9iriere "e tran"+er prin 9otrre &dectorea"c. n lip"aper"oanelor care pot "olicita locin#a% potri!it celor de mai ""% contractl de nc9iriere nceteaz n termen de? de zile de la data pr"irii domicilili de ctre titlarl contractli "a de la data nregi"trrii dece"li.

  Art1 6:12 Proprietarl are rmtoarele obliga#ii,

  a) " predea c9iria$li locin#a n "tare normal de +olo"in#/

  b) " ia m"ri pentr repararea $i men#inerea n "tare de "igran# n e*ploatare $i de +nc#ionalitate a cldiriipe toat drata nc9irierii locin#ei/

  c) " ntre#in n bne condi#ii elementele "trctrii de rezi"ten# a cldirii% elementele de con"trc#ie e*terioareale cldirii (acoperi$% +a#ad% mpre&miri% pa!imente)% cr#ile $i grdinile% precm $i "pa#iile comne dininteriorl cldirii (ca"a "crii% ca"a a"cen"orli% 9olri% coridoare% "b"olri% "cri e*terioare)/

  d) " ntre#in n bne condi#ii in"tala#iile comne proprii cldirii (a"cen"or% 9idro+or% in"tala#ii de alimentare cap% de canalizare% in"tala#ii de nclzire central $i de preparare a apei calde% in"tala#ii electrice $i de gaze%

  centrale termice% crematorii% in"tala#ii de colectare a de$erilor% in"tala#ii de anten colecti!% tele+onice etc.).Art1 6412 C9iria$l are rmtoarele obliga#ii,

  a) " e+ecteze lcrrile de ntre#inere% repara#ii "a nlocire a elementelor de con"trc#ii $i in"tala#ii din+olo"in#a e*cl"i!/

  b) " repare "a " nlocia"c elementele de con"trc#ii $i de in"tala#ii deteriorate din +olo"in#a comn% carmare a +olo"irii lor necore"pnztoare% indi+erent dac ace"tea "nt n interiorl "a n e*teriorl cldirii/ dacper"oanele care a prod" degradarea n "nt identi+icate% c9eltielile de repara#ii !or +i "portate de cei carea acce" "a +olo"e"c n comn elementele de con"trc#ii% de in"tala#ii% obiectele $i dotrile a+erente/

  c) " a"igre cr#enia $i igienizarea n interiorl locin#ei $i la pr#ile de +olo"in# comn pe toat dratacontractli de nc9iriere/

  d) " predea proprietarli locin#a n "tare normal de +olo"in#% la eliberarea ace"teia.

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  11/25

  Obliga#iile c9iria$li c pri!ire la ntre#inerea $i repararea "pa#ili nc9iriat "e p"treaz $i n cazl"bnc9irierii locin#ei.

  Art1 7;12 n cazl nendeplinirii de ctre proprietar a obliga#iilor care i re!in c pri!ire la ntre#inerea $irepararea locin#ei nc9iriate% lcrrile pot +i e*ectate de ctre c9iria$i n contl proprietarli% re#inndcontra!aloarea ace"tora din c9irie.

  C9iria$l !a ptea e*ecta ace"te lcrri% dac degradarea prod" e"te de natr " a+ecteze +olo"in#anormal a cldirii "a a locin#ei $i nmai atnci cnd proprietarl% la "e"izarea "cri" a c9iria$li% n a latm"ri de e*ectare a lcrrii% n termen de ? de zile de la data "e"izrii.

  Art1 7212 C9iria practicat pentr locin#e !a acoperi c9eltielile de admini"trare% ntre#inere $i repara#ii%impozitele pe cldiri $i pe teren% precm $i recperarea in!e"ti#iei% n +nc#ie de drata normat "tabilit potri!itpre!ederilor legale% precm $i n pro+it "p" negocierii ntre pr#i.

  Art1 7612 i!ell ma*im al c9iriei pentr locin#ele a+late n proprietatea "tatli "e "tabile$te prin lege "pecial.C9iria ma*im pentr ace"te locin#e "e di+eren#iaz pe categorii de localit#i $i pe zone de ctre con"iliilelocale% dp criteriile a!te n !edere la "tabilirea impozitelor $i a ta*elor locale pentr terenri.

  Art1 7712 Titlarii de contracte de nc9iriere pot +ace ntre ei "c9imb de locin#e% c a!izl atorit#ii care aaprobat nc9irierea "a% dp caz% al proprietarli locin#ei.

  CAPITOLUL I;Ad(ini"trarea #!dirior de o#uit

  Art1 7312 Cldirile de locit pot +i date de proprietar n admini"trarea nor per"oane +izice "a &ridice% a"ocia#ii%"er!icii pblice "a agen#i economici "pecializa#i% dp caz. Obliga#iile celor care admini"treaz "nt% nprincipal% rmtoarele,

  a) ge"tionarea bnrilor $i a +ondrilor bne$ti/

  b) anga&area contractelor c +rnizorii "er!iciilor nece"are $i rmrirea realizrii ace"tora% n !ederea+nc#ionrii core"pnztoare a cldirii/

  c) a"igrarea cnoa$terii $i re"pectrii reglilor de locit n comn/

  d) reprezentarea intere"elor proprietarli n raport c atorit#ile pblice/

  e) ndeplinirea oricror alte obliga#ii pre!zte de lege.

  Art1 7812 n cldirile de locit c mai mlte locin#e% proprietarl r"pnde de a"igrarea condi#iilor de+nc#ionare normal a locin#ei a+late n proprietate e*cl"i! $i a "pa#iilor a+late n proprietate indi!iz. n ace"t"cop% proprietarii "e !or con"titi n a"ocia#ii c per"onalitate &ridic.

  8odl de n+iin#are% organizare $i +nc#ionare a a"ocia#iilor de proprietari "e reglementeaz potri!itreglamentlicadr cprin" n ane*a nr. ' la prezenta lege.

  Art1 7512 n cazrile n care% n cldirile de locin#e% nl dintre proprietari "a c9iria$i mpiedic c bn $tiin#$i "b orice +orm +olo"irea normal a imobilli de locit% crend pre&dicii celorlal#i proprietari "a c9iria$i%dp caz% la "olicitarea proprietarilor cldiri lor "a a reprezentantli legal al ace"tora% in"tan#a !a 9otrm"rile pentr +olo"irea normal a imobilli.

  Art1 7912 C9iria$ii cldirilor c mai mlte locin#e "e pot a"ocia% potri!it legii% n "copl reprezentrii intere"elorlor n raportrile c proprietarii% precm $i c alte per"oane &ridice "a per"oane +izice.

  n acela$i "cop% n cazl necon"titirii a"ocia#iei% c9iria$ii pot mandata n reprezentant.

  CAPITOLUL ;Lo#uin$a "o#ia!

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  12/25

  Art1 7:12 Con"trc#iile de locin#e "ociale "e pot realiza% n orice localitate% pe ampla"amentele pre!zte ndocmenta#iile de rbani"m $i n condi#iile prezentei legi. Con"titirea +ondli de locin#e "ociale "e +ace prinrealizarea de con"trc#ii noi $i prin reabilitarea nor con"trc#ii e*i"tente.

  Con"iliile locale controleaz $i r"pnd de +ondl de locin#e "ociale "itate pe teritoril nit#iloradmini"trati!teritoriale re"pecti!e.

  Art1 7412 Locin#ele "ociale apar#in domenili pblic al nit#ilor admini"trati!2teritoriale.

  Art1 3;12 Locin#ele "ociale "e !or ampla"a nmai pe terenrile apar#innd nit#ilor admini"trati!2teritoriale%potri!it pre!ederilor art. 11.

  Art1 3212 Locin#a "ocial "e realizeaz c re"pectarea "pra+e#ei tile $i a dotrilor "tabili te n limita "pra+e#eicon"trite% potri!it ane*ei nr. 1 la prezenta lege.

  Pentr locin#ele care "e realizeaz prin reabilitarea con"trc#iilor e*i"tente "e con"ider obligatorii nmaipre!ederile legate de dotarea minim.

  Art1 3612 A acce" la locin# "ocial% n !ederea nc9irierii% +amil iile c n !enit medi net lnar realizat nltimele 1' lni "b ni!ell !enitli net lnar pe +amilie% pentr care "e acord a&tor "ocial potri!it legii%ma&orat c 1?F.

  i!ell minim a"t+el calclat !a +i corectat periodic de ani% in!alizii de gradl I $i II%per"oanele 9andicapate% pen"ionarii% !eteranii $i !d!ele de rzboi% bene+iciarii pre!ederilorLegii nr. 3'71==?%repblicat% $i ai6ecretli2lege nr.11>71==?%repblicat% alte per"oane "a +amilii ndrept#ite.

  Art1 3312 Contractl de nc9iriere "e nc9eie de ctre primar "a de ctre o per"oan mpternicit de ace"tac bene+iciarii "tabili#i de con"ilil local% pe o perioad de 4 ani% c po"ibilitatea de prelngire pe bazadeclara#iei de !enitri $i a actelor do!editoare nece"are con+orm pre!ederilor legale.

  i!ell c9iriei n !a dep$i 1?F din !enitl net lnar% calclat pe ltimele 1' lni% pe +amilie. 6i+eren#a pn la!aloarea nominal a c9iriei% calclat potri!it art. 1% !a +i "b!en#ionat de la bgetl local al nit#ii

  admini"trati!teritoriale nde e"te "itat locin#a "ocial.

  Art1 3812 Titlarl contractli de nc9iriere e"te obligat " comnice primarli% n termen de ? de zile% oricemodi+icare prod" n !enitl net lnar al +amiliei ace"tia% "b "anc#inea rezilierii contractli de nc9iriere.

  n cazrile n care !enitl net lnar pe +amilie "2a modi+icat% atoritatea admini"tra#iei pblice locale !a operamodi+icarea c9iriei $i a "b!en#iei acordate% c!enite proprietarli.

  Art1 3512 Contractl de nc9iriere "e poate rezilia,

  a) n condi#iile pre!zte la art. '3 din prezenta lege/

  b) n cazl n care !enitl medi net lnar pe +amilie% realizat n ' ani +i"cali con"ecti!i% dep$e$te c pe"te'?F ni!ell minim pre!zt la art. 3' din prezenta lege% iar titlarl contractli de nc9iriere n a ac9itat!aloarea nominal a c9iriei n termen de =? de zile de la comnicare.

  http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=446http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=446http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=446http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=154http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=154http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=154http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=446http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=154
 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  13/25

  Art1 3912 Locin#ele "ociale realizate potri!it prezentei legi n pot +i !ndte.

  Art1 3:12 pot bene+icia de locin#e "ociale% potri!it prezentei legi% per"oanele "a +amiliile care,

  a) de#in n proprietate o locin#/

  b) a n"trinat o locin# dp data de 1 ianarie 1==?/

  c) a bene+iciat de "pri&inl "tatli n credite $i e*ec#ie pentr realizarea nei locin#e/

  d) de#in% n calitate de c9iria$% o alt locin#.

  Art1 3412 Eene+iciarii locin#elor "ociale n a dreptl " "bnc9irieze% " tran"mit dreptl de locire "a ""c9imbe de"tina#ia "pa#ili nc9iriat% "b "anc#inea rezilierii contractli de nc9iriere $i a "portriie!entalelor dane ad"e locin#ei $i cldirii% dp caz.

  Art1 8;12 Hinan#area locin#elor "ociale "e a"igr din bgetele locale% n limitele pre!ederilor bgetareaprobate anal% ale con"iliilor locale% n care "cop "e in"titie o "bdi!izine de c9eltieli di"tinct n ace"tebgete.

  tatl "pri&in con"trc#ia de locin#e "ociale prin tran"+erri de la bgetl de "tat% "tabilite anal c acea"tde"tina#ie n bgetl 8ini"terli Lcrrilor Pblice $i Amena&rii Teritorili% prin legea bgetli de "tat.

  Per"oanele +izice $i agen#ii economici pot "pri&ini prin dona#ii "a contrib#ii con"trc#ia de locin#e "ociale.

  CAPITOLUL ;ILo#uin$a de "ervi#iu %i o#uin$a de interven$ie

  Art1 8212 Hondl de locin#e de "er!ici "e compne din,

  a) locin#e e*i"tente% care% potri!it pre!ederilor legale% rmn c de"tina#ia de locin#e de "er!ici la data intrrii

  n !igoare a prezentei legi/b) locin#e noi.

  Condi#iile $i drata de nc9iriere !or +i "tiplate n contractl de nc9iriere nc9eiat ntre pr#ile contractante%acce"ori la contractl de mnc.

  Art1 8612 Locin#ele noi "e +inan#eaz% n condi#iile legii% din,

  a) bgetl de "tat $i bgetele locale% n limitele pre!ederilor bgetare aprobate anal c acea"t de"tina#ie/

  b) bgetele agen#ilor economici% pentr "alaria#ii ace"tora.

  Art1 8712 Locin#ele de "er!ici +inan#ate de la bgetl de "tat "a de la bgetele locale "e realizeaz cre"pectarea "pra+e#ei tile $i a dotrilor% n limita "pra+e#ei con"trite pe apartament% potri!it ane*ei nr. 1.

  Locin#ele de "er!ici "e !or ampla"a dp cm rmeaz,

  a) pe terenrile a+late n proprietatea "tatli "a a nit#ilor admini"trati!2teritoriale% pentr locin#ele +inan#atede la bgetl de "tat "a de la bgetele locale% c a"igrarea !iabilizrii terenrilor% potri!it pre!ederilor art. 1'/

  b) pe terenrile apar#innd agen#ilor economici% pentr locin#ele $i lcrrile de !iabilizare a terenrilor%+inan#ate din bgetele ace"tora.

  n "ita#ii deo"ebite% determinate de natra ampla"amentli $i de caracterl zonei% c aprobarea ordonatorilorde credite% locin#ele pre!zte la alin. 1 "e pot con"tri c "pra+e#e ma&orate c pn la '?F +a# de celepre!zte n ane*a nr. 1% iar pe"te acea"t limit% c aprobarea

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  14/25

  Locin#ele de "er!ici realizate n condi#iile prezentei legi% +inan#ate din bgetl de "tat $i din bgetele locale%pot +i !ndte n condi#iile legii% c aprobarea

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  15/25

  Art1 5;12 Pentr re$edin#ele o+iciale% 0egia Atonom JAdmini"tra#ia Patrimonili Protocolli de tatJ !anc9eia contracte de nc9iriere c "er!iciile de "pecialitate ale in"tit#iilor n care $i de"+$oar acti!itateaper"oanele bene+iciare.

  Pentr locin#ele de protocol% contractele de nc9iriere "e nc9eie de ctre 0egia Atonom JAdmini"tra#iaPatrimonili Protocolli de tatJ c bene+iciarii direc#i% care% pe acea"t baz% !or ptea ocpa locin#a

  re"pecti! mpren c membrii +amiliei.

  Contractl de nc9iriere a locin#elor de protocol $i a celor c de"tina#ie de re$edin# o+icial nceteaz de dreptn termen de :? de zile de la data eliberrii din +nc#ie a bene+iciarli.

  Atribirea% n condi#iile prezentei legi% a nei re$edin#e o+iciale% re"pecti! a nei locin#e de protocol% na+ecteaz dreptrile locati!e de#inte de per"oanele pre!zte la art. 4> $i 4=.

  CAPITOLUL IDi"po&i$ii tran&itorii %i -inae

  Art1 5212 Orice litigi n legtr c aplicarea pre!ederilor prezentei legi "e "ol#ioneaz de ctre in"tan#ele&dectore$ti.

  Art1 5612 Pre!ederileOrdonan#ei

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  16/25

  Art1 5:12 Pentr adcerea la ndeplinire a di"pozi#iilor prezentei legi% 571=55 pentr aprobarea tattli pri!ind organizarea$i +nc#ionarea a"ocia#iei locatarilor.

  Art1 9;126ecretl Con"ilili de tat nr.>571=55pentr aprobarea tattli pri!ind organizarea $i+nc#ionarea a"ocia#iei locatarilor% pblicat n Eletinl O+icial% Partea I% nr. 11: din 1: noiembrie 1=55% "eabrog dp '3 de lni de la data intrrii n !igoare a prezentei legi.

  Art1 9212 Per"oanele care bene+iciaz de dreptri mai +a!orabile dect cele pre!zte n prezenta lege%

  con"acrate prin legi "peciale% care "e re+er% printre altele% la materia raportrilor &ridice locati!e $i a celorcone*e ace"tora% "e bcr n continare de aplicarea dreptrilor mai +a!orabile.

  Art1 9612 6i"pozi#iile prezentei legi pri!ind nc9irierea locin#elor "e completeaz c di"pozi#iile Codli ci!ilpri!ind contractl de loca#ine.

  Art1 9712 La data intrrii n !igoare a prezentei legi "e abrog,

  Legea nr. 471=5pri!ind admini"trarea +ondli locati! $i reglementarea raportrilor dintre proprietari$i c9iria$i% c e*cep#ia cap. 3 $i a art. : c re+erire la cap. 3 din aceea$i lege% e*cl"i! di"pozi#iilere+eritoare la "pra+e#ele locati!e proprietate per"onal/

  G.C.8. nr.>:?71=5 pentr "tabilirea m"rilor de e*ectare aLegii nr. 471=5%n ceea ce pri!e$tenc9irierea de locin#e/

  6ecretl Con"ilili de tat nr.'4:71=>3pri!ind mbnt#irea regimli de con"trire a locin#elor $imodi+icarea nor reglementri re+eritoare la "tabilirea pre#rilor limit ale locin#elor care "econ"trie"c din +ondrile "tatli% a pre#rilor de contractare ale locin#elor proprietate per"onal $i apre#rilor de !nzare ale locin#elor din +ondl locati! de "tat% c e*cep#ia art. III $i a ane*elor nr. $i3/

  6ecretl Con"ilili de tat nr.:>71=54 pri!ind mbnt#irea regimli de con"trire a locin#elor din+ondrile "tatli "a din +ondrile popla#iei c "pri& inl "tatli n credite $i e*ec#ie/

  art. 1' alin. 1 lit. a) $i alin. '% art. '12'4 $i art. 4 alin. ' dinLegea nr. 4?71==1pri!ind atorizareae*ectrii con"trc#iilor $i nele m"ri pentr realizarea locin#elor/

  orice alte di"pozi#ii contrare pre!ederilor prezentei legi.

  ANE>A Nr1 2

  E>IGENE MINIMALEpentru o#uin$e

  A1 Cerin$e (ini(ae?

  2 acce" liber indi!idal la "pa#il locibil% +r tlbrarea po"e"iei $i a +olo"in#ei e*cl"i!e a "pa#ili de#int dectre o alt per"oan "a +amilie/

  http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15729http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15729http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15729http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15650http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15650http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15650http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15650http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15650http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15872http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15872http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1322http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1322http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15729http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15650http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15650http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=15872http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1322
 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  17/25

  2 "pa#i pentr odi9n/

  2 "pa#i pentr prepararea 9ranei/

  2 grp "anitar/

  2 acce" la energia electric $i apa potabil% e!acarea controlat a apelor zate $i a rezidrilor mena&ere.

  @1 Supra-e$e (ini(ae

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Persoane/ Camere/ Camer Dormi- Loc de Buctrie ncperiSpaii de Suprafaa Suprafaafamilie locuin de zi toare luat masa sanitaredepozitare util construit---------------------------------------------------------------------------------------------------------- nr. nr. m2 m2 m2 m2 m2m2 m2 m2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1 1!"" - 2!#" #!"" $!#"2!"" %&!"" #!"" 2 2 1!"" 12!"" %!"" #!"" $!#"2!"" #2!"" 1!"" % % 1!"" 22!"" %!"" #!#" '!#"2!#" ''!"" 1"2!"" $ % 1(!"" 2$!"" %!#" #!#" '!#"%!#" &$!"" 11#!"" # $ 2"!"" %$!"" %!#" '!"" &!#"$!"" &!"" 1%#!"" ' $ 21!"" %'!"" $!#" '!"" &!#"

  $!#" (%!"" 1$$!"" & # 22!"" $'!"" #!"" '!#" (!""#!"" 1"&!"" 1''!"" # 22!"" $!"" '!"" '!#" (!""#!#" 11"!"" 1&1!""----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  OTM,

  pra+a#a camerei de zi de la locin#a c o camer inclde "pa#il pentr dormit.

  Locl de lat ma"a poate +i nglobat n bctrie "a n camera de zi.

  nl#imea liber minim a camerelor de locit !a +i de '%44 m% c e*cep#ia man"ardelor% "pantelor $ini$elor% la care "e !a a"igra n !olm minim de 14 m de per"oan.

  pra+a#a locibil e"te "pra+a#a de"+$rat a ncperilor de locit. -a cprinde "pra+a#adormitoarelor $i a camerei de zi.

  pra+a#a til e"te "pra+a#a de"+$rat% mai p#in "pra+a#a a+erent pere#ilor.

  pra+a#a til a locin#ei e"te "ma ttror "pra+e#elor tile ale ncperilor. -a cprinde, camer dezi% dormitoare% bi% NC% d$% bctrie% "pa#ii de depozitare $i de circla#ie din interiorl locin#ei. "e cprind, "pra+a#a logiilor $i a balcoanelor% pragrile golrilor de $i% ale trecerilor c de"c9ideripn la 1%?? m% ni$ele de radiatoare% precm $i "pra+a#ele ocpate de "obe $i cazane de baie (cte

  ?%4? m' pentr +iecare "ob $i cazan de baie)% n cazl n care nclzirea "e +ace c "obe. n cazllocin#elor dple*% rampa% mai p#in palierele% n "e cprinde n "pra+a#a til a locin#ei.

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  18/25

  pra+a#a con"trit pe locin#% pre!zt n tabell E% e"te "ma "pra+e#elor tile ale ncperilor%logiilor% balcoanelor% precm $i a cotei2pr#i din "pra+e#ele pr#ilor comne ale cldirilor ("pltorii%"ctorii% ca"a "crii% incl"i! ane*ele pentr colectarea% depozitarea $i e!acarea de$erilormena&ere% ca"a li+tli etc.)% la care "e adag "pra+a#a a+erent pere#ilor interiori $i e*teriori ailocin#ei/ n cazl nclzirii c comb"tibil "olid% "e adag "pra+a#a a+erent "obelor $i cazanelor debaie. "nt cprin"e "pra+a#ele a+erente bo*elor de la "b"ol $i ale gara&elor care pot +i pre!ztedi"tinct.

  pra+a#a ncperii "anitare principale din locin# !a permite acce"l la cada de baie al per"oanelorimobilizate n "can c rotile.

  ncperea "anitar "e inclde n locin#% n cazl n care pot +i a"igrate alimentarea c ap $icanalizarea.

  L#imea minim de circla#ie a coridoarelor $i a !e"tiblli din interiorl locin#ei !a +i de 1'? cm.

  n +nc#ie de ampla"amentl con"trc#iei% "pra+e#ele con"trite pot a!ea abateri n limitele de 21?F.

  mrl de per"oane pe locin# "e tilizeaz la repartizarea locin#elor "ociale% de inter!en#ie% de"er!ici $i de nece"itate.

  C1

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  19/25

  )r. de camere/locuin 1-2 % $ #-------------------------------------------------Spltor cu cu *i picurtor 1 1 1 1-------------------------------------------------

  OTM,

  n bctrie "e !or pre!edea, co$ de !entila#ie% "pa#i pentr +rigider $i pentr ma"a de lcr.

  1 Dotarea (ini(! #u in"taa$ii ee#tri#e

  ----------------------------------------------------------------------- Dormitor Camer de zi Buctrie Baie Du* +C-----------------------------------------------------------------------Loc de lamp 1 1 - - - -5plic - - 1 1 1 1Comutator 1 1 - - - -ntreruptor - - 1 1 1 1Priz 2 % 1 - - -Priz cu contactde protecie - - 1 1 - ------------------------------------------------------------------------

  OTM,

  e !or pre!edea ntrerptoare $i aplice pentr +iecare "pa#i de depozitare $i "pa#i de circla#ie.

  Priza c contact de protec#ie% in"talat pentr baie% "e monteaz n e*teriorl ncperii.

  Hiecare locin# !a +i pre!zt c in"tala#ie de "onerie.

  n cldiri c mai mlte locin#e "e !or pre!edea in"tala#ii $i prize pentr antena colecti! $i tele+on.

  Pentr locin#ele "itate n medil rral% dotrile minime pri!ind ncperile "anitare $i bctria "e !orptea realiza pe parcr"l e*i"ten#ei con"trc#iei% n corelare c racordarea locin#ei la re#elele detilitate pblic "a la "i"teml propri de alimentare c ap $i e!acare controlat a apelor zate.

  G1 Spa$ii %i in"taa$ii de -oo"in$! #o(un! pentru #!diri #u (ai (ute o#uin$e

  In"tala#ii de pre!enire $i "tingere a incendiilor% precm $i a"cen"or con+orm normelor n !igoare.

  pa#ii pentr biciclete% crcioare $i pentr "carea r+elor.

  pa#ii de"tinate colectrii% depozitrii $i e!acrii de$erilor mena&ere.

  pa#ii pentr depozitarea comb"tibililor "olizi "a lic9izi% n "ita#iile n care n "e pot a"igranclzirea central $i7"a gaze la bctrie.

  0amp de acce" pentr per"oanele imobilizate n "can c rotile.

  ANE>A Nr1 6

  REGULAMENTUL,CADRUa a"o#ia$iior de proprietari

  CAPITOLUL IDi"po&i$ii *enerae' de-ini$ii

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  20/25

  Art1 212 Prezentl reglament2cadr "tabile$te modl de n+iin#are $i de +nc#ionare a a"ocia#iilor de proprietari%precm $i modl de admini"trare $i de e*ploatare a nor cldiri a+late n proprietate.

  Art1 612 0eglamentl2cadr "e aplic ttror cldirilor c mai mlte apartamente n proprietate pri!at "ami*t% incl"i! n cazl celor a!nd "pa#ii c alt de"tina#ie dect aceea de locin#.

  Art1 712 Termenii tiliza#i n prezentl reglament a rmtorl n#ele",

  a) Prin bloc de locin#e 2 cldire 2 condomini "e n#elege o proprietate imobiliar din care nele pr#i a altde"tina#ie dect aceea de locin#% re"pecti! apartamente proprietate indi!idal% iar re"tl e"te proprietatecomn indi!iz.

  Proprietatea imobiliar n e"te n condomini dect dac cota2parte indi!iz de proprietate comn re!ineproprietarilor apartamentelor $i n poate +i "eparat de proprietatea a"pra apartamentelor.

  b) Prin "pa#i% re"pecti! apartament% "e n#elege o parte dintr2o cldire de"tinat locirii% n regim de proprietateindi!idal% care% mpren c cota2parte indi!iz din proprietatea comn% con"titie o nitate de proprietateimobiliar.

  C e*cep#ia nor "ita#ii pentr care e*i"t alte pre!ederi e*pre"e n ace"t reglament2cadr "a n acordl dea"ociere% dreptrile de proprietate a"pra ni apartament dintr2n bloc de locin#e7condomini trebiecon"iderate n acela$i mod ca $i dreptrile de proprietate a"pra altor propriet#i imobiliare.

  c) Prin proprietate comn "e n#elege toate pr#ile dintr2o cldire a+lat n proprietate% care n "ntapartamente $i care "nt de"tinate +olo"irii n comn de ctre to#i proprietarii din acea cldire.

  Proprietatea comn e"te indi!izibil $i e"te de#int de proprietarii apartamentelor indi!idale% con+orm cotelorcalclate.

  Proprietatea comn inclde toate pr#ile propriet#ii care "nt n +olo"in# comn% ca, terenl pe care e"tecon"trit cldirea% crtea incl"% +nda#ia% "trctra de rezi"ten#% acoperi$l% tera"ele% co$rile de +m%

  "crile% 9olrile% pi!ni#ele% "b"olrile% ca"a "crii% tblatra de gnoi% rezer!oarele de ap% a"cen"oarele.

  Proprietatea comn inclde in"tala#ii ale cldirii a+late n +olo"in# comn c care a +o"t nze"trat cldirea ntimpl con"trc#iei "a c care a +o"t dotat mai trzi de ctre proprietari% ca de e*empl, canale pl!iale%paratr"nete% antene% in"tala#ii de tele+onie% in"tala#ii electrice% condcte de ap% "i"teme de nclzire $icondcte de gaze care pot trece prin proprietatea comn pn la pnctele de di"trib#ie din apartamenteleindi!idale.

  d) Prin cot2parte "e n#elege cota de proprietate care i re!ine +iecri apartament proprietate indi!idal% dinproprietatea comn% $i e"te n"cri" n actl de proprietate.

  n "ita#ia n care cotele2pr#i n "nt n"cri"e n actele de proprietate% ele !or +i calclate pentr +iecare

  apartament% core"pnztor c raportl dintre "pra+a#a locati! a +iecri apartament $i totall "pra+e#elorlocati!e ale ttror apartamentelor din imobil.

  e) Prin +ondatori "e n#elege orice per"oan &ridic% incl"i! "tatl% o in"tit#ie a admini"tra#iei pblice locale% oper"oan "a n grp de per"oane care ac#ioneaz mpren% care "a n nmele creia "e n+iin#eaz ncondomini $i care prin !nzare "a orice alt +orm de tran"+er o+er "pa#ii% re"pecti! apartamente ntr2n blocde locin#e pentr proprietarii indi!idali.

  +) Prin proprietar al "pa#ili% re"pecti! al apartamentli% "e n#elege per"oana "a grpl de per"oane careare n proprietate acel "pa#i% re"pecti! apartament% ntr2n bloc de locin#e7condomini.

  g) Prin a"ocia#ie de proprietari "e n#elege organiza#ia proprietarilor ttror apartamentelor dintr2o cldire cmai mlte apartamente proprietate pri!at "a mi*t.

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  21/25

  9) Prin acord de a"ociere "e n#elege actl care con"+in#e$te 9otrrea proprietarilor de a "e a"ocia% dpnregi"trarea propriet#ii n Cartea +nciar.

  i) Prin c9eltieli comne "e n#elege c9eltielile "a obliga#iile +inanciare ale a"ocia#iei% care "nt legate deproprietatea comn "a care n pot +i nregi"trate pe +iecare locin#.

  CAPITOLUL II

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  22/25

  A"ocia#ia de proprietari poate delega atrib#iile comi"iei de cenzori% de control +inanciar $i contabil% norper"oane +izice "a &ridice% a"ocia#ii "a agen#i economici "pecializa#i.

  Candidatl care !a ob#ine cel mai mare nmr de !otri !a de!eni pre$edintele a"ocia#iei de proprietari.

  Art1 2;12 tabilirea cotelor2pr#i din !enitrile $i c9eltielile comne "e +ace propor#ional c cota2parte din

  proprietatea comn a+erent +iecri apartament.

  Art1 2212 n cazl "pa#iilor% re"pecti! al apartamentelor c mai mlt de n proprietar% rela#iile de coproprietatentre proprietari !or +i reglementate n con+ormitate c pre!ederile Codli ci!il.

  Art1 2612 Pentr amendarea "a modi+icarea acordli de a"ociere e"te nece"ar acceptl a cel p#in >?F din!otl proprietarilor de apartamente% re"pecti! alte "pa#ii c alt de"tina#ie dect aceea de locin#.

  Orice amendare "a modi+icare trebie " +ie nregi"trat la &dectoria pe raza creia "e a+l cldirea.

  Art1 2712 n cazl n care apartamentele% re"pecti! "pa#iile% pot +i adgate "a retra"e din a"ocia#ie% acordlde a"ociere trebie " "tabilea"c +ormla care "e !a +olo"i pentr recalclarea cotelor ce re!in apartamentelor

  rma"e n a"ocia#ie.

  CAPITOLUL I;Drepturie %i +ndatoririe proprietarior de aparta(ente

  Art1 2312 Proprietarl ni apartament e"te obligat " men#in apartamentl n "tare bn% pe propria "ac9eltial. ici n proprietar n poate nclca "a pre&dicia dreptl de proprietate comn "a indi!idal.

  Art1 2812 C n prea!iz de 14 zile% proprietarl e"te obligat " accepte acce"l n apartamentl " al nireprezentant al a"ocia#iei% atnci cnd e"te nece"ar " "e in"pecteze% " "e repare "a " "e nlocia"celemente din proprietatea comn la care "e poate a!ea acce" nmai din re"pecti!l apartament. Hac e*cep#iecazrile de rgen# cnd n e"te nece"ar nici n prea!iz.

  Art1 2512 Admini"trarea% ntre#inerea $i repara#iile propriet#ii comne cad n "arcina a"ocia#iei% iar c9eltielilelegate de ace"tea !or reprezenta c9eltieli comne. A"ocia#ia de proprietari poate anga&a alte per"oane "apoate nc9eia contracte pentr realizarea% re"pecti! +rnizarea ace"tor "er!icii.

  Art1 2912 A"ocia#ia de proprietari% c ntrnirea ma&orit#ii !otrilor% poate ntreprinde m"ri !izndmbnt#irea con+ortli $i a e+icien#ei cldirii. In"tala#iile mai importante ca, boilere c ap cald% nclzirecentral% rezer!oare de ap% a"cen"oare% alte dotri de amploare "imilare pot +i "c9imbate de a"ocia#ie nmaic aprobarea a cel p#in do treimi din nmrl !otrilor proprietarilor. Per"oanele +izice "a &ridice%proprietari de locin#e n cldiri a+ectate de "ei"me% "nt obligate " ia m"ri pentr con"olidarea ace"tora%potri!it pre!ederilor legale. Indi+erent de natra inter!en#iilor% "e !a a!ea n !edere men#inerea a"pectliarmonio" $i nitar al ntregii cldiri.

  Art1 2:12 Proprietarl poate adce mbnt#iri "a modi+icri apartamentli "% +r a pne n pericolintegritatea "trctral a cldirii "a a altor apartamente. Proprietarl n poate "c9imba a"pectl propriet#iicomne% +r a ob#ine mai nti acceptl din partea a"ocia#iei de proprietari.

  Art1 2412 idrile dintre apartamentele altrate% care n +ac parte din "trctra de rezi"ten# a cldirii% pot +ireampla"ate prin acord ntre proprietarii apartamentelor re"pecti!e $i c n$tiin#area a"ocia#iei de proprietari.idrile dintre apartamente $i proprietatea comn% care n +ac parte din "trctra de rezi"ten# a cldirii% pot +ireampla"ate nmai prin amendarea acordli de a"ociere.

  Art1 6;12 6ac proprietarl ni apartament "a oricare alt per"oan care ac#ioneaz n nmele "pro!oac dane oricrei pr#i din proprietatea comn "a ni alt apartament% re"pecti!l proprietar trebie" repare "triccinile "a " pltea"c c9eltielile pentr lcrrile de repara#ii.

  CAPITOLUL ;Or*ani&area %i -un#$ionarea a"o#ia$iei de proprietari

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  23/25

  Art1 6212 6p prima ntrnire organizatoric% de con"titire a a"ocia#iei de proprietari% !a a!ea loc cel p#in odat pe an o adnare general a membrilor a"ocia#iei.

  Adnarea general e"te alctit din to#i membrii a"ocia#iei de proprietari.

  ntrnirile "peciale ale a"ocia#iei pot +i con!ocate oricnd de ctre comitetl e*ecti! "a de ctre proprietarii

  de apartamente% reprezentnd cel p#in '?F din cotele de proprietate.

  To#i proprietarii trebie ann#a#i a"pra oricrei ntrniri a a"ocia#iei de proprietari c cel p#in 1? zile nainte caacea"ta " aib loc.

  Art1 6612 A"ocia#ia de proprietari poate adopta decizii% dac cel p#in do treimi din nmrl membrilor "ntprezen#i per"onal "a prin reprezentant.

  6ac n e"te ntrnit c!orml% adnarea poate +i ""pendat $i recon!ocat.

  La adnarea recon!ocat% dac e*i"t do!ada c to#i membrii a"ocia#iei de proprietari a +o"t con!oca#i%deciziile pot +i adoptate indi+erent de nmrl membrilor prezen#i.

  Art1 6712 Pentr adoptarea deciziilor n adnarea a"ocia#iei de proprietari "e !or a!ea n !edere rmtoarele,

  a) !otl +iecri proprietar are o pondere egal c cotaparte din proprietatea comn/

  b) proprietarl poate +i reprezentat de ctre n membr al +amiliei "a de ctre n alt reprezentant care are ompternicire "emnat de ctre proprietarl n nmele cria !oteaz/

  c) n membr al a"ocia#iei de proprietari poate reprezenta cel mlt nc n membr ab"ent% prin mpternicire"cri"/

  d) n cazl ni !ot paritar% !otl pre$edinteli e"te deci"i!.

  6eciziile a"ocia#iei de proprietari !or +i late% n general% c n !ot reprezentnd ma&oritatea "impl dintotalitatea !otrilor ob#inte.

  Art1 6312 A"ocia#ia de proprietari ndepline$te rmtoarele atrib#ii,

  a) adopt $i amendeaz bgetele de !enitri $i c9eltieli% precm $i +ondl de rlment/ nca"eaz coteleobi$nite $i "peciale pentr c9eltielile comne de la proprietarii de apartamente $i de la proprietarii "pa#iilor calt de"tina#ie dect aceea de locin#/

  b) anga&eaz $i ""pend din +nc#ie pe cel care admini"treaz proprietatea "a pe ceilal#i +nc#ionari "aanga&a#i% n !ederea admini"trrii $i bnei +nc#ionri a cldirii/ per"onall nece"ar bnei go"podriri a pr#ilor $ia in"tala#iilor de +olo"in# comn ale cldirilor poate +i anga&at prin contract indi!idal de mnc "a princon!en#ie ci!il% con+orm celor "tabilite prin negociere/

  c) ini#iaz "a apr n proce"e% n nme propri "a n nmele proprietarilor de apartamente% intere"ele legatede cldire/

  d) nc9eie contracte $i $i a"m obliga#ii n nme propri "a n nmele proprietarilor de apartamente% nintere"ele legate de cldire/

  e) reglementeaz +olo"irea% ntre#inerea% repararea% nlocirea $i modi+icarea propriet#ii comne/

  +) impne penalizri pentr ntrzierea pl#ii cotelor de ntre#inere/

  g) adopt "a amendeaz deciziile% reglile $i reglamentele/

  9) completeaz la zi cartea te9nic a con"trc#iei/

  i) a"igr rmrirea comportrii n timp a con"trc#iei% pe toat drata ei/

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  24/25

  &) e*ercit alte atrib#ii care i2a +o"t con+erite prin acordl de a"ociere "a prin !otl proprietarilor deapartamente.

  Art1 6812 6ac o decizie a a"ocia#iei de proprietari e"te contrar legii "a acordli de a"ociere "a e"te denatr " prodc dane con"iderabile intere"elor nei minorit#i a proprietarilor de apartamente% oriceproprietar poate ac#iona n &"ti#ie !alabilitatea re"pecti!ei decizii% n termen de :? de zile de la adoptareaace"teia. Ac#ionarea n &"ti#ie n trebie " ntrerp e*ectarea deciziei dect n cazl n care in"tan#a9otr$te ""pendarea deciziei re"pecti!e.

  CAPITOLUL ;ICo(itetu eBe#utiv

  Art1 6512 C e*cep#ia atrib#iilor rezer!ate e*cl"i! proprietarilor de apartamente% comitetl e*ecti! poatereprezenta a"ocia#ia de proprietari n admini"trarea $i e*ploatarea cldirii.

  Comitetl e*ecti! poate anga&a per"onal "pecializat "a poate nmi alte per"oane pentr ndeplinirea"arcinilor ce i re!in.

  Art1 6912 Pre$edintele a"ocia#iei de proprietari reprezint a"ocia#ia n derlarea contractelor $i $i a"m

  obliga#ii n nmele a"ocia#iei. -l reprezint a"ocia#ia de proprietari mpotri!a ni ter#% incl"i! n ac#inile&dectore$ti ini#iate de a"ocia#ie mpotri!a ni proprietar de apartament care n $i2a ndeplinit obliga#iile +a#de a"ocia#ie "a n proce"ele ini#iate de n proprietar de apartament care conte"t o decizie a a"ocia#iei deproprietari.

  CAPITOLUL ;IIC=etuiei #o(une +n#a"area #oteor de +ntre$inere

  Art1 6:12 Anl +i"cal al a"ocia#iei de proprietari !a +i anl calendari"tic.

  nainte de nceptl rmtorli an +i"cal $i pentr +iecare an +i"cal ce rmeaz% comitetl e*ecti! !a pregti $i!a prezenta proprietarilor n adnarea general n bget anal% "+icient pentr a acoperi c9eltielile anticipate

  de ntre#inere $i +nc#ionare a propriet#ii comne.

  6ac membrii a"ocia#iei de proprietari "nt de acord% "e aprob $i n +ond pentr repararea $i mbnt#ireapropriet#ii comne. Comitetl e*ecti! !a pregti $i !a prezenta adnrii generale "ma nece"ar pentralimentarea ace"ti +ond.

  Egetl anal !a trebi " +ie adoptat prin !otl ma&oritar al adnrii generale a a"ocia#iei de proprietari.A"ocia#ia de proprietari $i !a ptea de"c9ide cont la oricare nitate bancar "a +ilial C.-.C.

  Art1 6412 To#i proprietarii de apartamente trebie " pltea"c n a!an" cota ce le re!ine din bgetl pentrc9eltielile comne.

  Plata "e !a +ace con+orm 9otrrii late n adnarea general.

  Art1 7;12 C aprobarea dat prin !otl a do treimi din nmrl membrilor a"ocia#iei de proprietari% poate +ipercept o "m "pecial% n a+ara c9eltielilor comne pre!zte n bget% de"tinat ac9itrii c9eltielilorcomne nepre!zte% dar nece"are. A"t+el de "me "e !or plti la termenele "tabilite de adnarea general aa"ocia#iei de proprietari.

  Art1 7212 A"ocia#ia de proprietari poate impne o penalizare pentr neplata c9eltielilor comne% incl"i! acelor nepre!zte% $i a altor c9eltieli re"tante% oricri proprietar care "e !a +ace !ino!at de neplata ace"tora%timp de mai mlt de ? de zile de la termenl "tabilit.

  A"ocia#ia de proprietari are dreptl de a ac#iona n &"ti#ie pe orice proprietar care "e +ace !ino!at de neplatac9eltielilor comne% incl"i! a celor nepre!zte% timp de mai mlt de =? de zile de la termenl "tabilit.

  Ac#inea e"te "ctit de ta* de timbr.

 • 7/25/2019 Persoane juridice straine

  25/25

  entin#a dat n +a!oarea a"ocia#iei de proprietari% pentr "mele datorate de oricare proprietar% poate +i p"n aplicare prin orice modalitate permi" de Codl de procedr ci!il% pentr acoperirea datoriilor.


Recommended