Transcript
 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  1/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  1

  1.0 KONSEP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik

  kejadian. Manusia pertama yang hidup di muka bumi ini ialah Nabi Adam dan

  setersunya ialah Hawa. Secara realiti dan hakikinya, setiap manusia pasti akanmengalami perubahan diri dan cara hidup dengan melalui proses pertumbuhan dan

  pekembangan mereka. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas kelihatan

  berubahan mengikut peredaran masa. Perkembangan yang berlaku daripada peringkat

  permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma.

  Menurut Shaffer (1999) seperti yang ditulis oleh Kamarulzaman Kamaruddin

  (2009) dalam bukunya yang bertajuk Psikologi Perkembangan : Panduan Untuk Guru,

  perkembangan merupakan satu proses perubahan yang berlaku secara kompleks.Menurut beliau, perubahan secara kuantitatif adalah perubahan yang dapat diukur

  secara konkrit seperti pertambahan saiz, tinggi dan berat. Perubahan ini adalah

  perubahan kuantiti kerana ia dapat ditentukan dengan ukuran pada satu peringkat ke

  satu peringkat yang lain.

  Santrock (2008) mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan dalam corak

  biologi, kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan

  sehingga ke akhir hayat. Manakala, menurut Crow dan Crow (1980), perkembanganmerupakan perubahan secara kulitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari

  segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Pandangan ini turut disokong oleh Atan Long

  (1980).

  Selain itu, Paul Enggan dan Don Kauchak pula berpendapat perkembangan

  adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada

  pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Secara ringkasnya, Mok Soon Sang

  (2008) menjelaskan bahawa perkembangan ialah perubahan kualitatif yang tidak dapat

  diukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat daripada sifat baharu yang berlainan

  daripada peringkat lebih awal.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  2/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  2

  2.0 PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  Menurut Mok Soon Sang (2009), pertumbuhan dikatakan berlaku dalam dua

  arah iaitu dari atas ke bawah dan dari tengah ke tepi. Misalnya, perkembangan dari

  arah kepada ke kaki (cophalocaudal), iaitu mengikut struktur dan fungsi (kepada dahulusebelum badan dan kaki) dan dari arah tengan ke tepi (proximodistal), iaitu dari tengah

  menghala ke tepi anggota badan (tangan bergerak dahulu sebelum jari tangan

  bergerak).

  Seterusnya, Mok Soon Sang menjelaskan bahawa perkembangan dan

  pertumbuhan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu peringkat pralahir

  (prenatal) iaitu ketika dalam kandungan selama 9 bulan, peringkat bayi iaitu ketika

  berumur 0 hingga 2 tahun, peringkat awal kanak-kanak ketika berumur 2 hingga 3tahun, peringkat pertengahan iaitu ketika kanak-kanak berumur 6 hingga 9 tahun,

  peringkat akhir kanak-kanak iaitu berumur 9 hingga 11 tahun, peringkat awal remaja

  berumur 11 hingga 15 tahun, peringkat pertengahan remaja iaitu ketika berumur 16

  hingga 18 tahun, peringkat akhir remaja ketika berumur 18 hingga 21 tahun, peringkat

  dewasa ketika berumur 21 hingga 60 dan peringkat tingkah laku saling berkait dengan

  proses perkembangan. Ini bermakna, perubahan ini melibatkan perubahan jasmani,

  emosi, mental dan sosial dari segi kuantiti serta kualiti.

  Menurut Haliza Hamzah, Joy N. Samuel dan Rafidah Kastawi (2008), terdapat

  lima prinsip perkembangan kanak-kanak. Prinsip pertama, proses perkembangan

  berlaku mengikut aturan. Misalnya seseorang bayi pada peringkat awal boleh duduk

  dengan bantuan, kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan berdiri dan seterusnya

  berjalan. Proses perkembangan bayi adalah sama dalam semua peringkat melainkan

  bayi yang lahir awal, mungkin akan lambat dalam beberapa aspek. Perkembangan juga

  bermula daripada konkrit kepada abstrak terutamanya dalam perkembangan kognitifdan bahasa.

  Prinsip kedua, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur

  daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik. Contohnya, seorang bayi boleh

  menggenggam objek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari tangan.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  3/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  3

  Pertumbuhan berlaku dengan otot-otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur ke otot-

  otot halus.

  Seterusnya, mereka menyatakan bahawa pertumbuhan dan perkembangan

  adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Dengan kata lain, pertumbuhandan perkembangan kanak-kanak berlaku secara berterusan daripada lahir sehingga

  mati. Dalam proses perkembangan, seorang kanak-kanak akan mendapat kemahiran

  yang tertentu. Kemahiran yang ada padanya sekarang juga merupakan asas untuk

  mencapai kemahiran-kemahiran baharu kelak.

  Prinsip yang keempat pula ialah corak dan aturan perkembangan adalah hampir

  sama tetapi kadar perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu. Sebagai

  contoh, sesetengah kanak-kanak dapat berjalan pada umur 10 bulan manakala adayang boleh berjalan pada 18 bulan. Ini akan menjejaskan perkembangan emosi dan

  sosial kanak-kanak tersebut. Perkara ini adalah salah satu faktor yang membawa

  kepada perbezaan antara manusia seperti yang kita dapat lihat dalam sebuah bilik

  darjah.

  Selain itu, mereka menyatakan bahawa proses pembelajaran membantu

  seseorang individu memperkembangkan potensi yang sedia ada dalam dirinya.

  Misalnya perkembangan otot dan saraf anggota badan yang sempurna memungkinkanseseorang itu berenang tetapi dia hanya boleh berenang jika berlatih atau meniru cara-

  cara berenang.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  4/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  4

  3.0 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  Mengikut kajian psikologi, perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada lima

  aspek iaitu, aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Kelima-lima aspek ini pula

  adalah berasaskan kepada dua faktor yang utama iaitu dipengauhi oleh faktor baka danfaktor persekitaran. Ahli psikologi juga telah berpendapat bahawa tiada individu di dunia

  ini yang mempunyai kada perkembangan yang sama dan menjadikan faktor baka

  (nature) dan faktor persekitan (nurture) sebagai penyebab utama ketidaksamaan kadar

  perkembangan seseorang individu.

  Pengaruh genetik atau baka ke atas pertumbuhan dan perkembangan manusia

  ini sebenarnya dipelopori oleh Johann Gregor Mendel (1822-1889) di Austri. Menurut

  Haliza Hamzah, Joy N. Samuel dan Rafidah Kastawi (2008) dalam bukuPerkembangan Kanak-kanak untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian

  Empat Tahun, baka merujuk kepada ciri -ciri biologi, atau gen-gen yang diperturunkan

  melalui ibu bapa kepada anak-anak mereka seperti yang dikatakan oleh R. Hilgard.

  Amran Schienfes mengatakan bahawa baka menentukan persamaan antara ibu bapa

  dengan anak-anaknya, di kalangan ahli dalam satu kumpulan dari segi sifat-sifat seperti

  kebolehan, monat dan kawalan emosi.

  Gen-gen yang terkandung di dalam kromosom ini menguasai perkembanganmanusia dan akan memberikan sidat unik bagi setiap individu. Baka ini boleh

  menguasai penyuburan fizikal dan mental. Baka juga menetapkan had keupayaan,

  kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai. Oleh sebab itu, menurut

  hasil kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Newman (1937) dan

  Shieldo (1962) setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang

  berbeza.

  Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu

  mempunyai kadar perkembangan yang sama. Mereka berpendapat baka dan

  persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan kadar perkembangan

  manusia.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  5/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  5

  Pengaruh genetik atau faktor baka kini dikenali sebagai gen yang terdiri daripada

  nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. Ia terletak di lokus tertentu

  pada kromosom, iaitu sejenis benda seni berbentuk panjang yang didapati dalam

  nukleus sel sperma (jantan) dan juga sel obum (betina). Mengikut kajian, kromosom

  mengandungi bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang

  mengandungi sifat-sifat baka. Individu yang normal biasanya mempunyai 23 pasangan

  kromosom. Semasa proses persenyawaan, iaitu percantuman sel sperma (gamet

  jantan) dengan sel ovum (gamet betina) dengan membentuk zigot yang mula mendapat

  23 kromosom daripada ibu bapa masing-masing. Seterusnya, proses pertukaran di

  antara kromosom daripada ibu dan bapanya berlaku dan menjadi ciri-ciri baka

  tersendiri, kemudian diwarisi oleh bayi yang akan dilahirkan nanti.

  Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi

  pelajar dalam sesuatu kelas. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan

  kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya, ibu bapa yang

  bijak pandai akan melahirkan anak-anak yang juga bijak pandai. Emosi seseorang juga

  diwarisi daripada baka ibu bapa. Misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang

  kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik.

  Latar belakang keluarga yang porak peranda akibat perceraian, kematian, perpisahan

  akan memberik kesan buruk kepada emosi kanak-kanak seterusnya kepada

  perkembangan personaliti mereka.

  Faktor baka juga mempengaruhi sahsiah individu secara langsung. Sebagai

  contoh, individu yang mempunyai saiz badan yang agak besar akan berasa malu untuk

  bersosial dengan orang lain kerana banyak aktiviti yang boleh dilakukannya adalah

  terbatas. Saiz badan akan menentukan sama ada individu sesuai melakukan sesuatu

  aktiviti ataupun tidak. Kebolehan melakukan suatu aktiviti akan meningkatkan nilai

  prestij yang agak tinggi untuk dirinya. Hal ini menyebabkan individu tersebut akan

  diminati oleh rakan-rakannya dan seterusnya meningkatkan harga dirinya sekaligus

  akan membentuk sahsiah sihat.

  Contoh seterusnya ialah individu berasal daripada keturunan yang berpenyakit.

  Individu tersebut besar kemungkinan akan mewarisi penyakit, seperti lelah dan kencing

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  6/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  6

  manis melalui baka. Jadi, kanak-kanak tersebut sukar menyertai aktiviti sosial dan

  menyebabkan perkembangan sosialnya menyertai aktiviti sosial dan menyebabkan

  perkembangan sosialnya terganggu. Justeru, hubungan kanak-kanak tersebut dengan

  rakan-rakan menjadi berkurangan. Kemudian, dia akan merasa sedih dan sunyi.

  Impaknya, proses perkembangan sahsiahnya menjadi tidak sihat kerana

  perkembangan sosial dan emosi terjejas.

  Faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ialah

  persekitaran. Faktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-

  kanak. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. Pengalaman sebelum

  lahir merangkumi pemakanan dan kesihatan ibu, gaya bidup ibu, rawatan yang diterima

  ibu, usia dan keadaan emosi ibu. Faktor-faktor selepas kelahiran pula adalah

  dipengaruhi oleh cara pemakanan, sosio ekonomi, media dan persekitaran dunia.

  Semua perkara ini akan mempengaruhi perkembangan seseorang manusia.

  Mengikut penulis Haliza Hamzah, Joy N. Samuel dan Rafidah Kastawi, dalam

  buku Perkembangan Kanak -kanak untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah

  Pengajian Empat Tahun, apabila kesihatan bayi selepas lahir dijaga, ini akan

  mempercepatkan pertumbuhan gigi susu pada gusi bawah ketika bayi berumur antara

  enam hingga lapan bulan.

  Seterusnya, khasiat yang diberikan seperti susu ibu amat baik dalam

  mempengaruhi perkembangan fizikal dan mental bayi tersebut. Pada tahap ini,

  perkembangan motor yang merangkumi kemahiran-kemahiran kordinasi otot telah mula

  meningkat. Antara kemahiran motor yang disebut ialah memegang, menyedut,

  menghisap, duduk, merangkak, berjalan, berlari dan sebagainya.

  Selain itu, keluarga, rakan sebaya, status sosio-ekonomi, kebudayaan dan

  kepercayaan masyarakat, suber teknologi, guru dan sekolah turut menjadi faktor

  perkembangan kanak-kanak. Perbezaan gaya hidup sesebuah institusi keluarga seperti

  suasana rumah, makanan, asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga akan melahirkan

  individu yang mengikut perbezaan kadar perkembangannya.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  7/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  7

  Keluarga yang mempunyai status sosio-ekonomi yang baik akan membantu

  perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini

  berupaya memberi makanan yang berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan

  yang sempurna kepada anak-anak.

  Ibu bapa perlu memastikan keperluan kasih sayang anak-anak dipenuhi dengan

  baik. Gaya hidup sihat yang diamalkan oleh setiap keluarga seperti sentiasa menjaga

  kebersihan dan kesihatan, bersenam, tidak merokok akan membentuk sebuah keluarga

  yang proaktif dan sempurna.

  Selain itu, faktor pemakanan juga turut mempengaruhi perkembangan kanak-

  kanak. Perkembangan ini meliputi fizikal, mental dan kerohanian kanak-kanak.

  Pemakanan yang diambil kanak-kanak haruslah berzat, bersih dan seimbang. Makananyang boleh menjejaskan kesihatan mental, emosi dan fizikal perlu dijauhi supaya tidak

  membantutkan perkembangan mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak-anak

  supaya kenal makanan yang baik dan mengamalkan kesederhanaan ketika makan dan

  minum. Penyusuan susu ibu adalah lebih baik kerana susu tersebut bebas daripada

  jangkitan. Ketika sudah mencecah umur 4 tahun, kanak-kanak haruslah disajikan

  dengan makanan yang mempunyai banyak kandungan tenaga kerana pada masa ini

  kanak-kanak adalah sangat aktif.

  Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979,1989) menjelaskan bahawa perkembangan

  kanak-kanak merangkumi lima jenis ekologi iaitu, mikrosistem, mesosistem, ekosistem,

  makrosistem, dan kronosistem. Menurut Bronfenbrenner, kelima-lima sistem ekologi ini

  sangat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.

  Mikrosistem merujuk kepada persekitaran tersekat dimana kanak-kanak lebih

  banyak menghabiskan masa dan interaksi langsung di dalam persekitaran itu. Sebagai

  contoh hubunga interaksi secara langsung antara kanak-kanak dengan ibu bapa, guru

  dan rakan-rakan. Orang-orang dalam mikrosistem ini memainkan peranan yang tidak

  kurang penting di dalam perkembangan kanak-kanak.

  Mesositem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dnegan 2

  mikrosistem. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  8/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  8

  mikrosistem yang lain. Misalnya, keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi

  sikap atau tingkah laku di sekolah dan sebaliknya. Mengikut Bronfenbenner juga,

  kanak-kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam

  mesosistem ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kanak-kanak yang

  kekurangan peluang.

  Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan

  kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran

  tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Misalnya sekolah dengan pasar

  raya. Kaedah pengurusan, kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasa oleh

  tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial

  kanak-kanak tersebut.

  Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma,

  nilai dan amalan masyarakat itu sendiri. misalnya dalam sesetengah masyarakat,

  peranan jantina dititikberatkan (Santrok,2008). Di sesetengah negara, kaum lelaki diberi

  peranan lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-

  pekerjaan yang lebih penting.

  Manakala, kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu

  tempoh masa. Sebagai contoh situasi kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepadapermainan-permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-kanak pada zaman

  dahulu kala yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah.

  Secara keseluruhannya, kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara

  satu sama lain. Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu, maka

  setiap individu memang tidak dapat dinafikan mempunyai tahap perkembangan yang

  berbeza-beza.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  9/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  9

  4.0 PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK

  Mengikut Woofolk & Margetts (2007), perkembangan fizikal adalah merujuk

  kepada perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi

  anggota-anggota badan dan perawakan manusia. Semasa pembesaran, kanak-kanakakan mengalami perubahan dari segi ketinggian, berat badan, kekuatan dan keupayaan

  untuk melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks.

  Perkembangan fizikal ialah perkembangan motor yang merangkumi kemahiran-

  kemahiran koordinasi otot untuk menjalankan aktiviti-aktiviti fizikal. Contohnya ialah

  seperti berjalan, berlari, memanipulasi objek, duduk, melompat dan sebagainya.

  Selain itu, perkembangan fizikal juga merangkumi perkembangan sensori,

  khasnya penglihatan dan pendengaran. Semasa perkembangan, kanak-kanak akan

  mengalami perubahan dari segi ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan dapat

  melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks yang lain.

  Pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan dan perkembangan pada

  peringkat ini adalah lebih stabil dan tidak begitu pesar jika dibandingkan dengan

  peringkat-peringkat sebelum ini. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan pada

  peringkat ini lebih kepada bercorakkan pemabahbaikan kemahiran-kemahiran

  psikomotor yang sedia ada.

  Pada peringkat umur 6 hingga 8 tahun ketika pertengahan kanak-kanak, dapat

  dilihat beberapa perkembangan fizikal yang berlaku iaitu ketinggian dan berat badan

  meningkat secara perlahan hinggalah ke peringkat remaja. Gigi susu juga perlahan-

  lahan diganti dengan gigi kekal dan penulisan kanak-kanak ketika ini juga menjadi lebih

  kecil dan baik. Pada ketika inijuga, kanak-kanak mampu menghasilkan lukisan yang

  diorganisasi secera terperinci dan dalam permainan pula, mereka akan menambahpermainan yang mengikut peraturan dengan aktiviti-aktiviti yang lebih kasar.

  Perkembangan fizikal akhir kanak-kanak pula iaitu ketika berumur 9 hingga 11

  tahun semakin berkembang. Pada ketika ini, kemahiran motor seperti berlari,

  melompat, melontar, menyepak, menangkap, menggelecek diuruskan dengan lebih

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  10/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  10

  cepat dan dikoordinasikan dengan lebih baik. Selain itu, masa tindak balas bertambah

  baik dan membantu perkembangan kemahiran motor. Kemahiran dalam penulisan juga

  semakin perkembang. Peralihan akhir kanak-kanak kepada awal remaja adalah didahuli

  oleh individu perempuan dua tahun lebih awal.

  Ketika umur meningkat kepada 11 hingga 14 tahun iaitu zaman awal remaja,

  pertumbuhan paling ketara sekali ialah melibatkan perkembangan organ seks. Bagi

  remaja perempuan, pada ketika ini akan berlaku penambahan lemak pada bahagian

  tertentu badan dan pada ketika ini, biasanya remaja perempuan akan mengalami

  kematangan lebih awal berbanding lelaki. Remaja perempuan mula keluar haid dan

  mencapai klimaks kepada pertumbuhan badan. Bagi remaja lelaki, pertumbuhan mula

  memuncak dari kesedaran orientasi seksual mula wujud.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  11/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  11

  4.1 Teori Perkembangan Fizikal Kanak-Kanak

  Robert Havighurst

  Robert Havighurst berpendapat perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi

  oleh persekitarannya. Institusi kekeluargaan amat mempengaruhi personaliti kanak-

  kanak. Beliau menghuraikan perkembangan utama manusia sebagai satu-satu tugas

  seperti berjalan, berlari atau melompat, yang dilahirkan di dalam kehidupan individu

  pada sesuatu peringkat yang tertentu akan membawa kepuasan serta

  mendorongkannya mengulangi tugas tersebut. Manakala, kegagalan melaksanakan

  tugas kali pertama akan membawa perasaan kecewa serta menghindarkannya

  meneruskan tugas itu. Beliau juga menegaskan bahawa perkembangan personalitiseseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma dan budaya masyarakat. R.

  Havighurst menyenaraikan tugas-tugas perkembangan kanak-kanak iaitu pada

  peringkat kanak-kanak 6 hingga 12 tahun.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  12/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  12

  Antara tugas-tugas perkembangan kanak-kanak pada peringkat ini ialah

  membentuk fizikal untuk permainan. Ketika ini, kanak-kanak lebih cenderung untuk

  bermain atau melakukan sesuatu aktiviti yang lebih menggunakan tenaga kerana

  kanak-kanak pada ketika ini amat aktif. Oleh sebab itu, kanak-kanak memerlukan fizikal

  yang lebih kuat untuk melakukan aktiviti-aktiviti dan permainan yang lasak.

  Selain itu, kanak-kanak ini juga mula membentuk konsep diri yang sihat. Hal ini

  kerana badan yang aktif akan menjadikan tubuh badan kanak-kanak lebih sihat dan

  cergas. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak juga telah menguasai konsep-konsep

  moral, nilai dan kemahiran hidup. Selain itu, kanak-kanak yang mula berkomunikasi

  bersama-sama rakan-rakan baru sedah mula membentuk kemahiran sosial dan mula

  membentuk kebebasan peribadinya.

  Kanak-kanak mula memperoleh kemahiran membaca, menulis dan mengira

  yang biasanya diasah dan diajar oleh guru-guru di sekolah. Pelbagai kebolehn yang

  mula dikuasai oleh kanak-kanak menjadikan mereka mula berlajar berdikari seperti

  mahu pergi ke sekolah tanpa dihantar oleh ibu pada, mahu membeli barang-barang

  mereka sendiri dan sebagainya. Ketika ini jugalah kanak-kanak mula untuk belajar

  membezakan peranan lelaki dan perempuan. Perasaan ingin tahu kanak-kanak pada

  ketika ini biasanya mula berkembang dan perkembangan yang positif membantu kanak-

  kanak lebih yakin dam menghadapi dunia sebenar.

  4.2 Jadual Tugas Perkembangan Fizikal Robet Havighurst

  Peringkat Hidup Tugas Perkembangan

  Bayi-awal kanak-kanak

  (lahir-2 tahun)

  Pada masa ini bayi mula menjalinkan

  hubungan kasih sayang dengan ibu bapa.

  Manakala, sistem deria dan persepsi serta

  fungsi motor beransur-ansur matang untuk

  mencapai kecerdasan deria dan

  memahami sifat objek.

  Toddlerhood/Pertengahan kanak -

  Kanak-kanak mula mempunyai

  pergerakan yang pelbagai dan suka

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  13/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  13

  kanak

  (2-3 tahun)

  bermain secara fantasi. Selain itu, boleh

  berkomunikasi dalam bahasa mudah, suka

  bercakap seorang diri dan mula mengawal

  pergerakan diri.

  Prasekolah

  (4-6 tahun)

  Kanak-kanak mula belajar peranan

  mengikut jantina dan suka bermain

  dengan rakan-rakan di luar.

  Perkembangan moral mula dipelajari dan

  wujud teori kendiri dan mula bermain

  dalam kumpulan.

  Sekolah Rendah

  (6-12 tahun)

  Penguasaan 3M mula dipelajari pada

  peringkat Operasi Konkrit ini. Kemahiran

  permainan & kemahiran hidup seperti

  berjual beli, mula menilai diri sendiri dan

  orang lain, suka bersahabat dan menjadi

  ahli sesuatu kelab permainan.

  Awal Remaja

  (12-18 tahun)

  Remaja pada ketika ini menhadapi

  kematangan fizikal pada peringkat Operasi

  Formal. Remaja mula pandai mengawalemosi masing-masing dan akan

  membentuk kumpulan rakan sebaya dan

  tertarik pada jantina yang berlainan.

  Akhir Remaja

  (18-22 tahun)

  Pada ketika ini, remaja mula cuba

  memperoleh otonomi daridapa ibu bapa

  mereka dan mula membentuk identiti.

  Remaja ini juga akan mematuhi nilai moral

  masyarakat dan memilih kerjaya yang

  sesuai.

  Awal Dewasa Keintiman dalam pergaulan, berkahwin,

  mendidik anak-anak atau generasi baharu

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  14/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  14

  (23-34 tahun) pada peringkat ini. Profesyen serta

  lifestyle sendiri mula dimantapkan.

  Pertengahan Dewasa

  (34-60 tahun)

  Mula memupuk nilai berkemahiran dalam

  perkerjaan dan menjadi ketua keluarga

  atau masyarakat. Kebahagiaan rumah

  tangga juga dipupuk dan kasih sayang

  dalam keluarga dan pengumpulan harta

  dipertingkatkan. Juga terlibat dalam kerja-

  kerja amal.

  Akhir dewasa

  (34-60 tahun)

  Pada ketika ini fokus utama ialah

  menumpukan kepada kerja amal dan

  beribadat kerana telah bersara. Dan mula

  menjalani kehidupan hari tua, mensyukuri

  nikmat dan takdir tuhan serta berfikir

  tentang kematian.

  Tua

  (75-meninggal dunia)

  Masalah kesihatan yang dihadapi mula

  ditangani dan mengenang zaman silam

  dan menanti saat kematian.

  5.0 PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK

  Menurut Nani, M. Dan Rihani, A. (2007), dalam bukunya Panduan Kognitif

  Kanak-kanak Prasekolah (cetakan ketiga), kognitif merujuk kepada intelek atau

  pemikiran (Spondek dan rakan-rakan 1987). Perkembangan kognitif memfokuskan

  kepada cara kanak-kanak belajar dan memproses maklumat. Dengan kata lain ia

  adalah suatu proses memperkembangkan daya fikir atau membina pengetahuan kanak-

  kanak.

  Maksud kognitif adalah berkait rapat dengan kognisi, iaitu aktiviti atau proses

  memperolehi ilmu secara taakulan atau pemikiran melalui deria. Maka perkembangan

  kognitif kanak-kanak adalah berkait rapat dengan perkembangan otak mereka serta

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  15/36

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  16/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  16

  5.1 Teori Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak

  Jean Piaget

  Mengikut teori Jean Piaget dalam buku Mok Soon Sang (2009), perkembangan

  kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat peringkat iaitu, Peringkat Deria Motor (0-

  2 tahun), Peringkat Pra-Operasi (0-7 tahun), Peringkat Konkrit (7-12 tahun) dan akhir

  sekali Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun).

  Bagi kanak-kanak berumur 6-12 tahun, mereka berada pada tahap ketiga

  berdasarkan teori Piaget yang dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku

  semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 1 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak algi

  berfikir secara egosenrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi.

  Pada ketika ini, sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mengendahkan

  keperluan orang lain beransur hilang kerana pada peringkat ini kanak-kanak akan

  bersifat lebih matang dan terbuka serta bakal menempuhi peringkat seterusnya iaitu

  awal remaja. Selain itu, Jean Piaget berpendapat bahawa kanak-kanak akan

  mengalami pemusatan perhatian terhadap satu-satu perkara, mereka mula

  memperoleh konsep tranformasi, menguasai proses kebalikan dan akhirnay mengamati

  proses songsang. Pada peringkat ini, perasaan ingin tahu kanak-kanak mula meningkat

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  17/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  17

  dan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih

  dewasa. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula

  menerima pendapat orang lain.

  Menurut Jean Piaget dalam buku Mok Soon Sang (200(, kanak-kanak akan mulabelajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini

  mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. Satu lagi perubahan yang dapat

  dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran

  logik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor, berat, susunan, dan padanan.

  Mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.

  Walaubagaimnapun, kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau

  menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan,

  ketuhanan, makna hidup dan sebagainya. Mereka hanya memahami konsep-konsep

  yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan, tumbuhan dan sebagainya.

  Dengan itu, Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap

  ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh

  beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.

  Di dalam Teori Pembelajaran Kognitif Piaget (1970), terkandung lima konsep

  yang asas, iaitu skema, adaptasi keseimbangan, asimilasi dan akomodasi yang berkait

  rapat dengan pembelajaran kognitif seseorang individu.

  Skema merujuk kepada kebolehan atau pengalaman individu yang dipelajari dan

  diperolehi berdasarkan syarat-syarat yang diwarisi untuk melakukan sesuatu dengan

  cara tertentu. Contohnya, sewaktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapa

  gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap,

  memandang, mencapai, merasa, memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki.

  Bagi gerakan memegang, kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidakmenyakitkan. Oleh itu, bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak

  menyakitkan seperti contoh, ibu jari. Skema yang ada pada bayi itu akan menentukan

  bagaimana bayi bertindak balas dengan persekitarannya.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  18/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  18

  Adaptasi pula merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara

  akomodasi dan asimilasi untuk menyesuaikan dengan persekitaran. Keadaan

  keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan semulajadi

  untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran.

  Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu

  dalam proses perkembangan yang dilalui. Menurut beliu, perubahan dari satu peringkat

  ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap

  kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan.

  Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi

  dengan skema yang sedia ada. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia

  mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi.Contohnya, seseorang kanakpkanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Oleh

  itu, kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia

  ada) dan sekaligus merasanya. Mulaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat

  pengetahuan yang baru baginya berkenaan sebiji epal.

  Akomodasi merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami

  perubahan. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat menyesuaikan

  persekitaran baharu yang belum berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. JeanPiaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Contohnya,

  kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan

  objek baharu ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap

  magnet tersebut.

  Menurut Nani, M. Dan Rohani, A. (2007), terdapat beberapa faktor yang

  mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. Pertama, faktor persekitaran

  fizikal. Kewujudan alat permainan binaan seperti blok dan lego akan menggalakkan

  mereka berfikir secara kreatif dan inovatif. Faktor kedua ialah persekitaran emosi.

  Persekitaran emosi yang negatif dapat mengganggu perkembangan kognitif kanak-

  kanak. Faktor ketiga pula ialah persekitaran komunikasi. Persekitaran komunikasi amat

  penting dalam menggalakkan keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  19/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  19

  5.2 Jadual Peringkat Perkembangan Kongnitif Jean Piaget

  Peringkat Umur Perkembangan

  Sensori MotorDilahirkan

  -

  2 tahun

  Menggunakan deria motor untuk memahami dan

  berinteraksi. Boleh membezakan objek-objek didalam persekitarannya. Mula belajar bahasa dan

  lambang yang mudah. Cuba belajar koordinasi

  Pra Operasi

  2 tahun

  -

  7 tahun

  Boleh menggunakan bahasa simbol untuk

  menggambarkan sesuatu konsep. Boleh bertutur

  dengan fasih. Perkembangan kognitifnya kian

  pesat. Mula memberi sebab untuk menyokong

  kepercayaan mereka. Boleh mengelaskan objekmengikut ciri tertentu.

  Operasi Konkrit

  7 tahun

  -

  12 tahun

  Mula memperolehi konsep tranformasi.

  Mempelajari lebih daripada satu perkara pada

  satu masa. Boleh memikir secara induktif atau

  deduktif serta dapat menguasai konsep masa

  dan kelajuan.

  Tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir

  secara abstrak lagi. Tidak dapat menyelesaiakan

  masalah yang kompleks.

  Operasi Formal

  12 tahun

  -

  Ke atas

  Boleh berfikir secara abstrak. Menyelesaiakan

  masalah yang kompleks. Boleh membuat

  rumusan daripada aktivit-aktivit matematik.

  Mengaitkan satu konsep dengan konsep yang

  lain. Menggunakan logik untuk mnyelesaikan

  masalah.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  20/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  20

  6.0 TEORI PERKEMBANGAN SOSIAL & EMOSI KANAK-KANAK (PSIKOSOSIAL)

  Erik Erikson

  Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori

  yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangkamasa

  kehidupan mereka. Beliau membentuk teori berdasarkan kepada pengalaman

  kehidupannya sendiri. Teori beliau digelar psikososial kerana beliau menggabungkan 3

  faktor yang mempengaruhi perkembangan individu iaitu faktor kendiri, emosi dan faktor

  sosial.

  Salah satu elemen penting dalam peringkat teori perkembangan erikson ialah

  perkembangan identiti ego. Identiti ego ialah kesedaran diri yang dikembang melalui

  interaksi sosial. Menurut Erikson, identiti ego individu biasanya berubah selaras dengan

  pengalaman dan maklumat baru yang diperoleh hasil daripada interaksi dengan orang

  lain. Tambahan kepada identiti ego, Erikson juga percaya bahawa perasaan yakin

  kepada kemahiran dan kecekapan diri juga memotivasikan sikap dan tindakan

  seseorang.

  Setiap peringkat dalam teori Erikson menitikberatkan perkembangan kemahiran

  yang sesuai pada sesuatu tahap atau bahagiam dalam kehidupan. Jika sesuatu

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  21/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  21

  peringkat dikawal dengan baik individu tersebut mempunyai masteri (sense of

  mastery). Sebaliknya jika sesuatu peringkat gagal diurus dengan baik, individu tersebut

  akan mempunyai perasaan ketidakcukupan. Menurut Erikson, setiap tahap mempunyai

  konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya

  pada tahap berikutnya. Kegagalan mengatasi konflik pada tahap sesuatu tahap akan

  menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya.

  Teori psikososial Erikson adalah berdasarkan kepada lima prinsip utama:

  Setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama.

  Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas individu terhadap

  keperluan-keperluan asasnya.

  Perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu.

  Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi supaya individu

  dapat berfungsi dengan baik dalam tahap berikutnya.

  Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan

  perkembangan tahap berikutnya.

  6.1 Jadual Lapan Peringkat Perkembangan Emosi Erik Erikson:

  Tahap PeringkatUmur

  Huraian Konflik/ Peringkat

  Pertama

  Dilahirkan

  -

  18 bulan

  Bayi perlu mendapat kasih

  sayang dan kepercayaan

  daripada penjaganya. Jika

  tidak, ketikdakpercayaan akan

  timbul.

  Pembentukan

  perasaan percaya

  lawan tidak percaya

  Kedua

  18 bulan

  -

  3 tahun

  Perkembangan fizikal bermula

  pada tahap ini. Jika berjaya dan

  mendapat sokongan ia akan

  menimbulkan rasa percaya

  pada keupayaan diri.

  Tahap autonomi

  lawan rasa malu.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  22/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  22

  Ketiga

  3 tahun

  -

  6 tahun

  Kanak-kanak di tahap ini cuba

  untuk berdikar dan melakukan

  sesuatu dengan sendiri. jika

  gagal boleh membawa

  perasaan bersalah.

  Tahap inisiatif lawan

  rasa rendah diri.

  Keempat

  6 tahun

  -

  12 tahun

  Penguasaan kanak-kanak

  dalam kemahiran tertentu di

  alam persekolahan. Jika gagal

  akan membawa rasa rendah

  diri.

  Tahap industri

  lawan kekeliruan

  peranan.

  Kelima

  12 tahun

  -

  20 tahun

  Golongan remaja yang mencari

  identiti dalam pekerjaan,

  kemahiran, jantina dan

  bersosial.

  Tahap identiti lawan

  kekeliruan peranan

  Keenam

  20 tahun

  -

  40 tahun

  Hubungan intim mula dibentuk

  yang menuju ke alam

  perkahwinan dan membina

  kerjaya. Jika gagal, akan

  membawa perasaan terasingdan tersisih.

  Tahap intimasi

  lawan pengasingan

  diri.

  Ketujuh 40 tahun

  -

  60 tahun

  Kehidupan berkeluarga dan

  kerjaya yang baik. Jika gagal

  akan membawa rasa

  pentingkan diri.

  Tahap generativiti

  lawan stagnasi.

  Kelapan

  60 tahun

  -

  80 tahun

  Berjaya dalam karier dan

  keluarga. Jika gagal boleh

  membawa kesedihan dan

  kekecewaan.

  Tahap integriti ego

  lawan putus asa.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  23/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  23

  7.0 HASIL, DATA & PEMERHATIAN

  7.1 Biodata Responden/Kanak-Kanak

  Nama : Mohd. Shakir Anas binMalik

  Umur : 7 Tahun

  Kelas : 1 Bestari

  Jawatan : Pelajar & Ketua Kelas

  Alamat Sekolah : SK Mengkuang, 14000

  Bukit Mertajam, PulauPinang.

  Alamat Rumah : 345, MK 24, MengkuangTiti, 14000 Bukit Mertajam,Pulau Pinang

  Nama Ayah : Malik bin Ahmad Shah

  Nama Ibu : Siti Mariam binti Aminah

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  24/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  24

  7.3 Ujian perkembangan fizikal kanak-kanak berdasarkan teori perkembangan

  fizikal Robert Havighurst.

  Jadual 1 : Ujian Perkembangan Fizikal Kanak-kanak

  Mohd. Shakir Anas bin Malik

  Tinggi (cm) 125.1

  Berat (kg) 29.4

  Saiz Kepala (cm) 50.4

  Saiz Badan s

  Robert Havighurst berpendapat perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhioleh persekitarannya. Institusi kekeluargaan amat mempengaruhi personaliti kanak-

  kanak. Beliau menghuraikan perkembangan utama manusia sebagai satu-satu tugas

  seperti berjalan, berlari atau melompat, yang dilahirkan di dalam kehidupan individu

  pada sesuatu peringkat yang tertentu akan membawa kepuasan serta

  mendorongkannya mengulangi tugas tersebut.

  Bertitik tolak daripada itu, jadual di atas menunjukkan data ujian perkembangan

  fizikal bagi Mohd. Shakir bin Malik yang berumur 6 tahun. Ujian tersebut merangkumitinggi, berat, saiz kepala, dan saiz badan. Jika dibandingkan dengan rakan-rakan

  sekelas Mohd. Shakir, jelas menunjukkan bahawa terdapat perbezaan bagi

  perkembangan fizikal mereka. Mohd. Shakir mempunyai perkembangan fizikal yang

  sederhana berbanding rakan-rakannya. Ketinggian Mohd. Shakir ialah 125.1 cm dan

  beratnya pula ialah 29.4 kg. Manakala Saiz kepalanya ialah 50.4 cm dan badannya

  besaiz kecil iaitu, saiz S.

  Berdasarkan temubual dan pemerhatian, Mohd. Shakir mempunyai ketinggian,berat, saiz kepala dan saiz badan yang sederhana dan seimbang kerana faktor genetik

  dan faktor pemakanan Mohd. Shakir. Ini kerana, ibu bapa yang tinggi dan besar akan

  menghasilkan anak-anak yang tinggi dan besar. Sebaliknya ibu bapa yang rendah dan

  kecil akan menghasilkan anak-anak yang rendah dan kecil. Manakala, dari segi

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  25/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  25

  pemakanan pula, saya dapat melihat, Mohd. Shakir dapat menghabiskan sayur sawi

  yang dicampurkan ke dalam makanannya ketika tiba waktu makan.

  Kanak-kanak pada usia 6 tahun sememangnya kelihatan kecil kerana dalam

  lingkungan ini usia mereka sangat aktif bergerak dan bermain. Walaubagaimanapun,faktor pemakanan jugalah yang memainkan peranan penting dalam menentukan saiz

  badan kanak-kanak. Kanak-kanak yang mengambil makanan yang mempunyai banyak

  lemak dan karbohidrat berkemunkinan besar untuk menjadi obesiti dan gemuk.

  Namun begitu, jika dikira Body Mass Index (BMI) Mohd. Shakir, ternyata dia

  mempunyai BMI yang normal iaitu dalam lingkungan 18.5 hingga 23.5. BMI yang

  normal menunjukkan Mohd Shakir mmpunyai berat badan dan tinggi yang seimbang

  dan mempunyai saiz badan yang ideal.

  Kesimpulannya, perkembangan fizikal kanak-kanak iaitu Mohd. Shakir ini

  sememangnya ideal dan seimbang oleh kerana faktor persekitaran iaitu faktor genetik

  dan pemakanan Mohd. Shakir. Oleh itu, sangat bertepatan dengan teori yang

  dikemukakan oleh Robert Havighurst bahawa perkembangan kanak-kanak amat

  dipengaruhi oleh persekitarannya. Institusi kekeluargaan dari segi genetik dan

  pemakanan yang diberikan kepada anak-anak mereka amat mempengaruhi

  perkembangan fizikal personaliti kanak-kanak.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  26/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  26

  7.4 Ujian Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Berdasarkan Teori Perkembangan

  Kognitif Jean Piaget.

  Jadual 2 : Ujian Jumlah Duit Syiling & Perkembangan Kognitif Kanak-kanak

  Mohd. Shakir Anas bin Malik

  Sebelum Selepas

  Sama / /

  Tidak Sama

  Menurut Piaget, kanak-kanak pada lingkungan umur 2 tahun hingga 7 tahun

  berada pada tahap pra operasi. Mengikut Piaget, proses perkembangan kognitif kanak-kanak ini menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku ditahap

  ini iaitu pertama, perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan

  tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira.

  Berdasarkan pendapat Jean Piaget, jadual 2 diatas menunjukkan perkembangan

  kognitif Mohd. Shakir. Jadual tersebut menunjukkan butiran mengenai ujian jumlah duit

  syiling yang telah dijalankan ke atas Mohd. Shakir. Dalam Ujian ini, pada mulanya,

  jumlah duit syiling yang sama banyak telah diltunjukkan kepada Mohd. Shakir di dalamdua barisan. Mohd. Shakir perlu menyatakan adakah kedua-dua barisan tersebut

  mempunyai jumlah duit syiling yang sama banyak atau tidak. Mohd. Shakir menyatakan

  bahawa jumlah duit syiling di kedua-dua barisan adalah sama banyak.

  Kemudian, barisan pertama dibiarkan kekal dalam keadaan asal dan barisan

  kedua pula diubah dengan merapatkan kesemua duit syiling dalam barisan kedua

  supaya lebih pendek berbanding barisan pertama. Mohd. Shakir dikehendaki

  menentukan sama ada jumlah duit syiling dalam kedua-dua barisan itu sama banyakatau tidak. Ternyata Mohd. Shakir merupakan seorang kanak-kanak yang mempunyai

  perkembangan kognitif yang sangat baik. Ini kerana, Mohd. Shakir menyatakan bahawa

  duit syiling adalah sama banyak, namun jaraknya dalah berbeza. Barisan duit syiling

  pertama lebih panjang, manakal barisan duit syiling kedua lebih pendek.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  27/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  27

  Dalam ujian ini, Mohd. Shakir berjaya menjawab soalan tersebut dengan tepat.

  Ini menunjukkan bahawa Mohd. Shakir sudah mengusai prinsip identiti. Dalam prinsip

  identiti, kanak-kanak sudah boleh mengetahui bahawa sekiranya tiada kuantiti yang

  ditambah atau dikurangkan, maka jumlah duit syiling tersebut tetap sama walaupun

  diletakkan dengan jarak yang berbeza kepanjangannya.

  Menurut Jean Piaget, kanak-kanak pada peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun)

  sepatutnya sudah dapat menyatakan jumlah duit syiling itu tetap sama walaupun

  kelihatan kepanjangan barisan kedua-dua duit syiling tersebut adalah berbeza-beza.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  28/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  28

  7.5 Ujian Perkembangan Sosial & Emosi Kanak-kanak Berdasarkan Teori

  Perkembangan Sosial & Emosi Erik Erikson

  Jadual 3 : Ujian Perkembangan Sosial & Emosi Kanak-kanak

  Mohd. Shakir Anas bin Malik

  Umur &

  Tarikh

  Lahir

  Emosi yang

  Sering

  Diperlihatkan

  Tahap Sosio

  Emosi Erik

  Erikson

  Ulasan

  7 Tahun

  13.04.2005

  Periang,

  mudah mesra,

  peramah

  Tahap 4 :

  industri lawan

  kekeliruan

  peranan.

  Semasa ujian fizikal dan kognitif

  dijalankan, Mod. Shakir bersungguh-

  sungguh untuk menyelesaikan soalan

  yang diberikan, walaupun pada

  mulanya Mohd. Shakir kurang

  berkeyakinan untuk memberikan

  jawapan. Mohd. Shakir mudah

  memberi kerjasama dan aktif dalam

  aktiviti yang dijalankan. Dia

  mengucapkan terima kasih dan

  bersalam kepada saya selepasmeyiapkan tugasan yang telah

  diberikan kepadanya.

  Erik Erikson (1902-1994) telah menganalisis perkembangan sosial kanak-kanak

  dalam jangka masa kehidupan mereka. Beliau menjelaskan bahawa manusia

  mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada

  tindak balas terhadap keperluan tersebut. Perkembangan kanak-kanak berlakumengikut tahap tertentu. Erikson percaya bahawa setiap tahap mempunyai konflik

  tertentu yang perlu diatasi supaya tidak menjejaskan perkembangan kanak-kanak.

  Dalam tahap sosio emosi Erik Erikson tahap 4, beliau menyatakan kanak-kanak

  mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  29/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  29

  perasaan rendah diri, kegagalan dan tidak cekap. Ternyata dalam ujian sosial emosi

  terhadap Mohd. Shakir Anas, dia berjaya menghadapi kemahiran baharu iaitu ujian

  kognitif yang saya kenakan ke atasnya. Mohd. Shakir berjaya menjawab soalan yang

  diberikan kepadanya dengan tepat dan ini menunjukkan bahawa dia merupakan kanak-

  kanak yang mempunyai tahap sosio-emosi yang seimbang. Emosi yang diperlihatkan

  ketika menjalankan temu bual bersamanya menunjukkan dia seorang yang periang,

  mudah mesra dan seorang yang peramah.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  30/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  30

  8.0 RUMUSAN

  Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang telah dibuat, jelas di sini bahawa

  penekanan terhadap perkembangan fizikal, kognitif, sosial dan emosi perlu dititik

  beratkan kerana ia penting untuk perkembangan kanak-kanak. Sekiranya pendidikan inidiabaikan, kemungkinan kanak-kanak akan bersifat rendah diri dan cuba menjauhkan

  diri daripada individu lain. Jika perkara ini terjadi, maka kanak-kanak tersebut akan

  bersifat pasif bertentangan apa yang dituntut oleh kehidupan masyarakat kita.

  Guru hendaklah menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan

  selesa untuk murid-muridnya di samping menyediakan alat bantuan mengajar yang

  mencukupi. Kanak-kanak juga perlu diberikan untuk memperkembangkan sosio-emosi

  mereka dengan memberi peluang untukmenyatakan pendapat mereka. Secara tidaklangsung, ia dapat mewujudkan keyakinan di dalam diri kanak-kanak untuk meyuarakan

  pendapat mereka terhdap sesuatu perkara kepada orang lain.

  Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka dengan memberi

  peluang kepada anak-anak untuk belajar dengan lebih mendalam lagi. Jangan biarkan

  mereka terabai dan ibu bapa hendalah membimbing mereka untuk membentuk sosio-

  emosi mereka supaya berada di tahap yang lebih baik. Sekiranya anak-anak terdedah

  dengan persekitaran dan sosio-emosi yang baik, mereka akan membentuk jati diri danpersonaliti serta keperibadian yang baik. Secara tidak langsung, Malaysia akan

  mempunyai masyarakat yang yang makmur dan bahagia.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  31/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  31

  9.0 REFLEKSI

  Bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dapat

  menyiapkan tugasan kerja kursus Perkembangan Kanak-kanak (EDU3102) yang

  bertajuk Empat Domain Perkembangan Kanak-kanak iaitu, Fizikal, Kognitif, Sosial, danEmosi serta Teori-teori Perkembangan yang Berkenaan. Tugasan yang diberikan ini

  merupakan salah satu cabaran kepada saya kerana tugasan ini lebih kepada unsur-

  unsur teori perkembangan yang yang sangat penting dalam pembelajaran mengenai

  Perkembangan Kanak-kanak. Sebelum ini, saya belum pernah mempelajari mata

  pelajaran ini dan ini merupakan kali pertama dalam hidup saya membuat tugasan yang

  bertajuk begini.

  Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah pembimbing matapelajaran Perkembangan Kanak-kanak Semester 1 iaitu, Puan Norzaini Yang. Beliau

  memberikan informasi yang jelas ketika menyampaikan taklimat tugasan kerja kursus

  ini. Oleh itu, saya dapat memahami apa yang disampaikan oleh beliau dan

  memudahkan saya untuk melaksanakan tugasan ini. Dalam melaksanakan tugasan ini,

  pelbagai kekangan yang terpaksa saya lalui. Antaranya adalah kekangan kelajuan

  talian internet yang begitu lembab menyebabkan maklumat yang ingin diperolehi amat

  terhad dan sukar ditemui. Oleh itu, saya mengambil keputusan untuk mencari maklumat

  di Pusat Sumber Datuk Loqman Musa, IPG Kampus Bahasa Melayu.

  Setelah mendapat maklumat yang diperolehi, saya dan rakan-rakan kelas saling

  merujuk antara satu sama lain bagi memantapkan lagi tugasan kerja kursus ini. Dengan

  kerjasama daripada pelbagai pihak, akhirnya tugasan ini dapat disiapkan dengan

  jayanya. Walaupun terdapat pelbagai rintangan dan cabaran yang terpaksa saya lalui

  namun bukan mudah untuk mematahkan semangat yang ada pada diri saya.

  Pengalaman seperti ini lebih mudah mematangkan diri saya sendiri supaya menjadiseorang insan yang berguna, tambahan lagi saya merupakan seorang guru pelatih

  yang akan mendidik anak-anak bangsa suatu hari nanti.

  Pembelajaran yang saya perolehi ini akan saya gunakan dengan penuh manfaat

  supaya saya tidak kecundang di pertengahan jalan. Segala ilmu yang dipelajari

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  32/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  32

  mengenai tugasan kerja kursus Pendidikan Kanak-kanak ini mendidik saya supaya

  menjadi seorang guru yang mempunyai ilmu pengatahuan mengenai perkembangan

  kanak-kanak serta teori-teorinya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima

  kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung.

  Semoga dengan bantuan anda semua, kita akan mendapat keberkatan dan keredhaan

  Allah S.W.T.

  Sekian, terima kasih.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  33/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  33

  10.0 RUJUKAN

  Mok Soon Sang (2009), Perkembangan Kanak-kanak. Selangor : Multimedia Sdn. Bhd.

  Mok Soon Sang. Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Pembelajaran . Selangor :

  Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

  Kamaruddin Hj. Husin (1996). Sekolah dan Perkembangan Kanak-kanak. Kuala

  Lumpur: Utusan Publications & Distibutors Sdn. Bhd.

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  34/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  34

  11.0 JADUALPERLAKSANAAN KERJA KURSUS

  NAMA PELAJAR : ABDUL KHALIM BIN ABDUL RAZAK

  NO. MATRIK : PPISMP 20100143

  KUMPULAN : PPISMP 1E

  MATA PELAJARAN :

  PENSYARAH PEMBIMBING :

  TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN CACATAN

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  35/36

 • 8/2/2019 Perkembangan Kanak-kanak EDU3102

  36/36

  PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU1302

  13.0

  LAMPIRAN