Download pdf - Percubaan Pqs Kl 2011

Transcript
 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  1/14

  SULITI

  .IABATAhI PELAJARAN NEGERIWILAYAH PERSEKUTUAN

  PtrPERTI(SAAN PtrRCUBAANSIJIT PELAJARA1T MATAYSIA 2OI1PENDIDIKAN AI-QTIRAIY DAN AL-S I]NNAHKertas IOgosiSeptember? jam 30 minit

  5227 ft

  ;IANGAN BUK..l. IffiRTAS SOALAN INI SII}INGGA DIBERITA}IUl. Kertas s'oulan ini ntengandungi rJua bahagian:Bahagian A cranBahagian B.Bahagian A wengandung za soalun ottiilrry dan rihagian B nrungancl:ungienarn .soal an sttbj ektd2- Anda dikehenclaki menjaw*b,$ernua soarcm. c{urant Bahagian A dan cnrpatsoalan daripada Bahagian B.3. Jatvab Bahagian A dwan ntcnghitanrkun ,ytrma acla h,B, c atauD clalamker { as, j atu ap an y an g tJi bt e ri kan,4' 'Iawapan Bahagian B hendaklah ctitutis' tlalam tullsan jatvi pacla furta.yjau'apctn di halantan 15.5' Kerras jatvapart. Bahagian A hendaklah dihantar be$anta_santa kerrasjawapan Bahagian B.

  A Percubaan SPL{ 20l t / JpNlt/pl/Kertas soalan ini rn"ngumLihat halaman sebelahj

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  2/14

  SULIT 2

  A dr:t1.6{y^*nzolJ\rS,.l_fr .:1:*

  fo;i: al i!r*,ltr1ol,t o*-; ,fnti, rq 4fU1, &;)1." ;fi;"r;"

  ,trl a; 6)Fa*\*e^G**;r ti{ ).qJ

  drLb.f eil*-, o-r j (f JU r:1":1IIt rJl; i

  III dI) IIIV rlb ItI

  :*$.lt oLil 6'ti^ ,:, +lt":l orfity t-&fill +J* .:Jrlr,F ot j ;i j;-rp rfill * o"-r,*; dt j;j j3-r+ il

  q e Sr-{u III6-; ,l sr-{ l. Iv

  5277tl

  Iil

  m

  IVABCD

  :tffi ,Irr dur,'nisq:}i .L,iisii#i Ei '&@;_,:ti v,y4$

  ,r:,Gi G Ui *iS i,,fri ,*(17 :rlLi.l l;r")

  dol

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  3/14

  SI]LIT 5227tL

  tt rll: I AIII rJi.: I B

  III dI5II CIV dl; lIt D

  f.ff, a,j qsJt**"rl 4ftil*..c.: r.-.*l_l C {-roy djll dill Ao;:*i Ats d,{r"t*i ar.c *+$ ,3lf B

  ,nf fit yx*'1"f1 ,i-rl, os" J* ctE n_{bltts ,i:r:i Ft e{-Lif Dfr]ul Ar.e r:l: 1U uq*tfj J:l C a/)Li ,t'f;U U crr(rf, trU;f

  ot-13 L{" * -rt ll A#-)," t-*-. - n-ll Bi{,;J, k 6;.JtJt c

  4tot-# k, - f-*rt D

  4l,ll

  '{$H ,iit ntrpdW"N"t#;-,rr 6;reii 6*,t ,*d h ,b or;"pi rr* *lfi{21 :r*Ll iu-) 6 5rf,iu 3#1 q,t:$qru..r-i:Vi

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  4/14

  SULIT 5221fi

  :SW Atrl dbi 56 t*F*s;fui a:tI* ft;ii:r,s#t 9i,yi J)eii eii:(68 :,-l,Jl is-r) 6LoJ-t' .';,Ulfj cr;i:;rfi,f, ,:

  +-Wr fuYl BpU;_.,k! cdUd*J ,.it**d D

  ,JlJ"f ffi if Jr*rut 1 *i ;f-0.*", JlsJ.aI lrUF 4JUl o-j(.I; 6; ", 0to-rJt a;t *-ii.6;. A

  ;y* / t: ,rlrrcJl 5LdR

  ulcft )>w F: *i_y c,Jl"fl la.i"J" il.12,-p l_,G lrar D

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  5/14

  SULIT s227ll

  9+LIp r*:t ,fur;r Oltt t-,t+ dutrJfLrSru:, r.if luJl ,*t ,ffisy &r A,f :-fug Y.rj, r{ -t}}" ''5-* *

  6k- iU*, *i( J&'tf "f-fiu .rE* c,f-,l-rif ,ir"& .sr* .,+iL( ,Yt & rp-.r*" D*Jt-t' i:L-c;ir t**"f trut j,r* -f #-#p afuu C u't'u.i9r),l-l

  ir }u ri ,k*; ril: *^*..e b Lt:l Atfj.: o:[r ;4r.1-z';, *?+" # Lr;1 BLF; # ;'L" L4/1"-r* W C Lr:l Cg:L; J*# ;a* dy !t-'-r" f L-rl' D

  9!+r1 ;,*> ;{:ra*.r g at'GlLs*l);J." \)\4 Adr1**qn' l;Lt B

  ,-r'rf 1-'h Dolrfl ;f, t1i d-rJ.z- lrlil r:'t L ; qpo CUt' *

  r1-,,1 ,'ixS\S -trt-1" A\' rL),*,:l'r **bs t:l-z=" *;Li B

  J*S f o1t -rir: Jl-o.l o1: ,r:-" C,!_n* a-(1, ,jr jfu ,#:ri, b g: D

  10

  l1

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  6/14

  SULIT 5227/1

  .Jrti; b qi-:, qJyt ;futjr: aJll *p,4 d,-r-." -tr: trtst# Lot, u*1, a*1, /i-: x 12- nf,d.-u AidB,it C,frry D

  "[* y .ref . ;i ,a *f:U .U^f c*!l*r._*,i, ,_f ia*"lt A

  BCD

  drli1aIJ

  liitJ-ler-rJt

  f d-,t -ri" ^\f J* Sl Jy-,jrb; qrriJ .l.r; ,:fril ajLe ,fUt 14f}-l rJr,'-l i-:Lo t ,*X*+, cilL; 6t-:"f)t-j ,"_*n b{lu-J t3g qr2: ,fufW-if Jy*", *, oil^,-^ a_*sli+4 ,JrLl t JJr^;

  ,11: Li:: #J"Ld i1, J**, J-*.+ r-rl-: 4JlJ,6 c^it"ra .rt*g-

  ,{\

  BCD

  i "--.1

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  7/14

  SULIT 5227tlr 4i)tqJ * p;,(,- # L7*S-J/ 4.fLU 5 rt.f;!; 15

  -,tf,t/P U J-,1-t5 yL JiLa o-y"sl bur" i"Ek- ry,_* cr o+i AJ*-, eii ,iW S d-J-r.f LJ, rif Jt-F,.t ifi-J:4*, r*i BJiYf & ,t** .r"r ,s-"u ,r-#* qfi ,.k $#tfG &*G e.}l,+1 f* #l -rd L,r;"..3.*.- D

  *rl^f .4t*":" os*Sl #J-i,lJl +Gl- k-,-rl o_&l; lJUl ifil, fu 16t Jt*:*[,"-,a "fK-:rJ rtl.: C$ Or":l LIJ 4irJ*.*, Aftr*:fr* Adrthtf / ir ;jia" s; ,", *i-rt ,ttr t4t_l *illt, Bt*,r-,Ki 6 Lj o-bt tsr" i,r"S*{ Wt2-;,, c

  p)t-")"S_n lLjl I j*,,th L;y ;u){.*"f p;,lr,-* I)

  q*t-".j{ olj At ,g $i",. rlt; ,ri d/-&l J.,,-r, aJl:l *r;filra 17Jtr*r;6: A

  Ctrt Bri(lr,3 cJlr.i #;-sql D

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  8/14

  SULIT 5227tL

  l86 ,AS_* ,r*sts\ F- oli; u*ryl f)L! o't*l:f-.r& oL* A:& dil: B

  /tL/-?r JM, L.::-I LJfi D19

  allf ,-i: S:yc;", lj .fyrr-i flt )t A

  Ls*itill f,t,Y-l Etirr-" *f at"Yl C\;*Ui, ltYl r

  d.-,-, uul, oll "!c t^; gr .f),i"i' ,t f C st-f -rb*;j c6rr: ;6rY

  ,r*, I j s:- ri"y,r" q'\-#

  4Jt/l J*"/ & Ul ;t' {+Jl iits* trtnt 20.:lrjfilcf rtCl ? e^1" \--"

  fy-"Yl # ,tcAt

  I

  IIII

  f$l tTll t'*;r rvII rJl-: I AIII dI: I B

  ry 131;_ II C

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  9/14

  SULIT 9

  B &Ik| {," uP J ,.gt*,/r,"-" c^Li qltn

  szzTtl

  :$l# at JL.; (a) I

  f-S* *sau*ry ilf ": t:*'': "ei#314fi1 p u,.ltS) iridi e a*rtu u,i ;1i','*;i *". @) rrr,ri il e$i( ri-l +;l :r-ry.-;\\ ;r r,;

  6; o:Uetp e,'r)* e f uiits

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  10/14

  SIII,IT t0 5227tL

  :m fit J;.*, t+- (b)

  lrsyzl:;[, o*-LK-t. t'4J-" df

  ,2/t

  Wy+l

  ta; :r"*; lflit (ilj;g tj,cU fu (ii)

  ,lL;6 cWr"al .6e'.J .\ i,i^FJ C t-r.:l "tutf li> 5i'b; (iii)

  ';;J-itu'^bht *, *W*, ;'F *; Gi',w"it ,vi *9,lr.r'r,, ,#t, 'l ''7 1 ' ',11,) oi. t, i,, ),'', lzF.At: 'lflq Jt"1i,vr r.ll! :J*'&: hE iui .J* fii J;)O /t// O ?.c.iD d.f, cG -f\,. i, ,tt,o i t ! tt ), i, tt,odjl , -Jl Ai "*u 4J u,, r r a.jJl . .ll +i ;".-a L5t J e tzJ JJ LJr J//.J i, t7, o I ,, t 7o. -{.0 , 't ,. , .t ,tc.t I")l atr>"A k-+ii o\y\ 3\ L{*41 UJll,6 ts-t'\n?

  lfuc g ,.-/ o zt. r I ttaira.o r;;6 t-f ) L|,r*)).#1, ,*c s\

  (qi" ,-i\t")

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  11/14

  SULIT 11 ;227fi

  :{ffi ,1r it i (a) z

  :orfit1. J"-f-r{ j:t*; a1l .r*** +fGl (til. -l,o-rrroll (l)

  ,'rr^Jl ,.G,-oi /c--r\i.\:/ \l

  e:il tt) +s'^*u,v 19 Lir \;rnj"J rs.; +tii;-a,Lsig;g fui:';+-urc6y r-rq 'JWi,e:Jsret 6-, p1t${ #}ai +nis y#\#iay-ui+4u(t 1* 1 fu1 :txrlrJl -a. y,)

  riJ

  -za--{i- r 'l)\-9,./

  Wr'ql

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  12/14

  SULIT

  ,3ll Jr"*, 1-r--

  L{rrzj .ff, uq;K-,r C *o ,y-f y t1,ei* Fr-L. (i)

  t2 3221tl

  (e),Fr,iltW

  , i--l+t-)V

  f *Lrr; "/1*n* ##t* t qr, fful ':*-tl aflili" (iv)

  F, ' Jr{, t-:t rr h' *& a' 'J;'riL{ i\r #.G q )*i";'ort r,';JJl

  (f- o1;-,;

  .furr= ,-{-rltt.*'oJ*L*-: y ry -ri& ta.'a tJ.r ;,(+trt",, (ii)l-*zl

  aiz,al S;) ltr-1l LrlU ffi ,i,r Jr"r iU" ..*- l;r,r.(.t fiiilld-r+1l.{rz}

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  13/14

  SULIT 1a-1.) 5227n:aJtlj C>\bet )J4;,, S*-* (i) (a) 3

  rt, ql 61-r-u,r (r)6r};i,tflayt (_)'.le;)l #S ,S;t* e u*,; dlj., l-5:;{lr,^ (i) , (r)Wr,q]{t'rzl .Jl'/Jl ira,^, Cf "I;+ #, l-lr.,fuq (ii)ol*1)l o'tat**i / rr ar-a J,lr*i i-{y-, r-+^, l3r ,S--u ril (cJ{a -" ql " du.p ; ol*u t {* ,tuj:

  i lr rlti+ ; uLr* UJ, ^.1.1t U*s, nl, # $rl l3r 6i; (ii)Wt"ql .jt 1: .:tcfl y_,* "*J,;l cr.**sJL{.*q) .,rrrtlr, J,"*;t i-LeG tj-: ;=fU\ 0t)

  l-{r"zl jLi,*+.r._ (ii){.{r,zl .:_ct (iii)(4JFPl ,flf ,t'lrss ,j:* as.Sl l$l 42.-,- l3:;5"*t* (i) (b)tfr, q] ,W it J:*", i-rr,- ,--irla; f r+;;t ,:t.

  L:{-t-,- ,S Jl.i 1r-{-7r_$*, Jftrk # r.kJr ^,,,_ &; (ii)Uf-rz] (r1l *;"1 ssl,lr, it:t ;tr*..;.JJ,- rl*lp # ,,&r.-r c^1-r.:- #", ,,lf G;nt lp ;$i; b)Wyql

 • 8/3/2019 Percubaan Pqs Kl 2011

  14/14

  SUI,IT'

  ;(-rt(: 4b 5 dl-, Lt*y {!-'r- J* or"-,1 lrl+ t3:;(*1*Wr" +1 .{-i-I}- e,L^l.a dJ1

  l6rzl t11,,o;ar3J U*)f -{\-, er ufGu" (0 (a) 5fflf ;sl5*f -,f1-* ,.1:.:1 ,r'\; C 1$l ;r-:t* .fUt (ii)Wrql.rrru g- -frlJK.1if ojL.* ,*;\y Jdt t3:;(*t (iii)WrqlL{r*zi I r, *If*.:, .-.,:l l;: ,frru, (i) (b)lo{r"q} / L, *fh-" }ur J:*,, b-' ..- l;: *(*l* (ii)

  .oJoL= g s#t+ar ylr*f #t"i /tr t*t (iii){#r,q) .**1 Jt-*l -"* lll *--ly,ir(u l;r u{i.,;

  L4 3227 ll('l)

  t{r"q} .,},t o*", +l.ill ft !l LJ*(l/, ul:g &; (i) (a) 6.Jrtr(^i ol: ,-*ic.L+, ll: ,*Jr/l fl"{l ,f/ s* lf 6.-V (ii)

  Wr'+lW-" +) .,=s*j.,t,-{*t #rK i;uflLf J-,,l- t;: ;fuu, (iii)

  .#t"lUl .l-al=- oxei ,5..t-+t5; s\ Lf sr* &.tty (i) {b)W,l ql

  ,ur*V ob ,*.1 .tLj d f>L*l i j*s ,s,trl**( ,_# ljt 5!i"; (ii)4l