Transcript
 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  1/25

  PENYELIDIKAN TINDAKANKAEDAH PENGUMPULAN

  DATA KUANTITATIF

  Disediakan oleh :

  Munirah Ismail

  Nurul Husna Zulkii

  Nurul Li!ana "ahma#

  $an Nur Al!aa $an A%i%

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  2/25

  PENDEKATAN KAJIAN

  KUANTITATIF

  KUALITATIF

  Pilih pendekatan mengikut keperluan kajian

  Pengkaji hendaklah mempunyai kemahiran

  penyelidikan untuk membuat kajianPengkaji boleh menggunakan lebih dari satu teknik

  pengumpulan data dari kedua-dua pendekatan

  Objektif Kajian

  Persoalan Kajian

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  3/25

  CONTOH SOALAN KAJIAN

  Sejauh manakah keberkesanan kaedah grid

  dalam meningkatkan tahap pencapaian murid

  dalam menyelesaikan operasi pendaraban?

   Adakah penggunaan kaedah grid dalam

  pengajaran dan pembelajaran dapat

  meningkatkan kecenderungan murid dalam

  prestasi Matematik berbanding kaedah lazim?

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  4/25

  PENGUMPULAN DATA KUANTITATIF

  Penyelidikan yang memerlukan data numerikal serta

  melibatkan analisis statistik terhadap data tersebut

  untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang

  dikaji.

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  5/25

  INSTRUMEN KAJIAN

  Ujian merupakan suatu instrument atau alat yang

  digunakan untuk mendapatkan maklumat responden

  sebelum, samasa mahupun selepas pengajara. Ujiansering digunakan untuk mendapatkan hasil bagi

  tujuan penialaian terhadap pengajaran dan

  pembelajaran di sekolah. Ujian dilakukan untuk

  memastikan penialain terhadap keberkesananpengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan

  sempurna dan berkesan.

  UJIAN

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  6/25

  Ujian Dignostik

  Ujian ini merupakan kaedah yang digunakan oleh

  pengkaji untuk mengesan tahap kelemahan dan

  pencapaian murid khususnya bagi topik pendaraban.

  Tujuan pemerhatian ini dilakukan adalah untuk

  memilih responden yang digunakan oleh pengkaji bagi

  tujuan pelaksanaan kajian ini

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  7/25

  Prosedur pemilihan secara ringkasnya adalah

  seperti berikut :

  Pengkaji menjalankan ujian dignostik kepada murid

  dan mendapatkan keputusan ujian Matematik 1 bagitahun Empat Bijak daripada Encik Arifin dan Puan

  Salwa

  Pengkaji menyemak dan mengesan kelemahan murid

  semasa menjawab kertas ujian tersebut.Berdasarkan gred ujian yang dinilai dan pencapaian

  murid semasa ujian penilaian 1 yang lepas pengkaji

  memberi penumpuan kepada mereka yang

  memperoleh gred c dan ke bawah selain melihatkesalahan yang dilakukan terutamanya melibatkan

  operasi pendaraban.

  Pengkaji memilih 15 orang responden yang paling

  sesuai

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  8/25

  Secara umumnya terdapat dua ujian yang akan

  dijalankan iaitu ujian pra dan pasca. Ujian pra

  dan pasca akan dijalankan untuk melihat

  peningkatan prestasi penggunaan kaedah grid

  dalam menyelesaikan operasi pendaraban.

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  9/25

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  10/25

  Ujian Pos

  Ujian pos pula berikan kepada peserta kajian

  saya kaji bagi melihat kemajuan atau

  kelemahannya selepas menjalankan intervensi.

  Set soalan bagi ujian pra dan ujian pos set soalan

  yang sama.

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  11/25

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  12/25

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  13/25

  INSTRUMEN KAJIAN

   

  Soal selidik ialah sesuatu alat pengumpulan data

  secara tidak langsung, penyelidik tidak langsung

  bertanya jawab dengan responden (Nana, 2005),sesuatu cara yang sering digunakan dalam

  penyelidikan pendidikan (Sukardi, 2004)

  SOAL SELIDIK

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  14/25

  BIBLIOGRAFI

  http://

  www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Uj

  ian_Pos Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Prasekolah

  amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPGKBL Tahun 2012, ms.1-15

  Metodologi_penyelidikan-kuantitatif.pdf, Jabatan

  Penyelidikan Dan Penilaian Institut Aminuddin

  Baki,Kementerian Pelajaran Malaysia Sri Layang, Genting

  Highlands.

  http://www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Ujian_Poshttp://www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Ujian_Poshttp://www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Ujian_Poshttp://www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Ujian_Poshttp://www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Ujian_Poshttp://www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Ujian_Poshttp://www.academia.edu/6661239/Ujian_Pra_Ujian_Pra_Ujian_Pos

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  15/25

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  16/25

  BENTUK SOALAN TERBUKA

  Memberi kebebasan kepada responden untuk

  menyatakan pandangan mengenai sesuatu isu

   Analisis

   Mengenalpasti maklumat yang penting Mengklasifikasikan maklumat untuk dianalisis

   Membuat interpretasi dan kesimpulan

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  17/25

  BENTUK SOALAN TERTUTUP

  Pilihan jawapan diberikan untuk dipilih oleh

  responden berdasarkan pandangan sendiri

  Jenis – jenis soalan tertutup

  Dichotomous Skala Likert

  Susunan Keutamaan

  Demografik

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  18/25

  SOALAN TERTUTUP

   Soalan tertutup mempunyai jawapan-jawapan

  tertentu yang disediakan. Responden memilih

   jawapan yang paling sesuai tentang fenomena yang

  berkaitan. Terdapat beberapa jenis skala pengukuran

  yang boleh digunakan bagi soal selidik yang berbentuk

  soalan tertutup seperti:

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  19/25

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  20/25

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  21/25

  Walau bagaimanapun skala asal Likert juga boleh

  dihasilkan dalam pelbagai variasi seperti skala yang

  mempunyai 4 poin, 6 poin, 7 poin dan sebagainya. Selain

  daripada itu, diskriptor bagi skala pun boleh diubah.

   Contoh :

  Saya mempunyai seorang guru matematik yang baik 

  1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  22/25

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  23/25

  Contoh :

   Sila beri ranking mengikut keutamaan teknik

  pengajaran guru yang paling anda sukai bermula

  dengan nombor 1 sebagai sangat suka, diikuti dengannombor 2 bagi teknik pengajaran yang kedua disukai

  dan seterusnya sehingga nombor 5. Sila tulis

  pemeringkatan (ranking) anda pada kotak yang diberi.

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  24/25

  4. Maklumat Demografi

  Sesuatu soal selidik pada kebiasaannya mempunyai

  satu bahagian yang mengandungi maklumat demografiresponden. Adanya bahagian demografi membolehkan

  analisis dibuat dengan lebih terperinci lagi seperti

  berdasarkan dimensi yang lebih terperinci seperti

  mengikut jantina pelajar, peringkat sosio-ekonomi

  murid dan sebagainya.Contoh :

  1. Nama Sekolah ____________________

  2. Lokasi sekolah Bandar

    Luar Bandar

  3. Umur 12 – 15 tahun

    16 - 18 tahun

 • 8/9/2019 Penyelidikan Tindakan Kaedah Pengumpulan Data Kuantitatif

  25/25

  SOAL SELIDIK TERBUKA

  Soalan terbuka memberi kebebasan kepada

  responden untuk mengemukakan pendapat dan

  memberi huraian lanjut berhubung dengan

  soalan yang dikemukakan.

  Contoh :

  1.Apakah yang menyebabkan anda datang lewat ke

  sekolah?

  2. Pukul berapakah anda bertolak dari rumah ke

  sekolah?