Transcript
 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  1/17

  PENATALAKSANAAN DIARE

  PADA BAYI DAN BALITA

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  2/17

  PRINSIP PENATALAKSANAAN

  1. PEMBERIAN CAIRAN (REHIDRASIAWAL DAN RUMATAN)

  2. DIATETIK (PEMBERIAN MAKAN)

  3. OBAT-OBATAN

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  3/17

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  4/17

  Menuru Ke!en"e# RI (2$11)%r&n#&% '''"#'n' &'re %'' *'&'

  '''+ LINTAS DIARE (L&!' L'n,"'+Tun'#"'n D&'re).

  Re+&r'#& *u"'n #'u-#'un' 'r'unu" !en,''#& &'re e'%&!e!%er*'&"& "/n& u#u# #er'

  !e!%ere%' %ene!*u+'n &'re'n !ene,'+ 'n'" "e"ur'n,'n ,&0&'"&*' &'re u,' !en'& 'r' unu"

  !en,/*'& &'re.

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  5/17

  LINTAS DIARE

  1. Re+&r'#& !en,,un'"'n Or'&/#!/'&'# ren'+

  2. &n &*er&"'n #e'!' 1$ +'r&*eruru-uru

  3. Teru#"'n %e!*er&'n ASI 'nM'"'n'n

  . An&*&/&" See"&4

  5. N'#&+' "e%'' /r'n, u'6%en,'#u+

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  6/17

  Re+&r'#& !en,,un'"'n Or'& /#!/'&'# ren'+

  Mene,'+ e+&r'#& !e!*er&"'n 71. Or'& /#!/'r&'# ren'+

  2. A&r '&n

  3. Ku'+ #'ur. A&r !''n,

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  7/17

  Pe!*er&'n /r'& *er'#'r"'n er''"e+&r'#& (Ke!en"e# RI82$11)

  '. D&'re 'n%' e+&r'#&

  U!ur 9 1 '+un 7 : - ; ,e'# #e&'% "'&!enre

  U!ur 1 < '+un 7 ; - 1 ,e'# #e&'% "'&!enre

  U!ur = 5 '+un 7 1 < 1 ; ,e'# #e&'% "'&

  !enre

  *. D&'re en,'n e+&r'#& r&n,'n

  D/# /r'& 'n, &*er&"'n ''! 3 '!

  %er'!' >5 !6", ** 'n #e'nun'

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  8/17

  . D&'re en,'n e+&r'#& *er'

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  9/17

  Unu" u#&' &*'?'+ 2 '+un '&r'n&*er&"'n en,'n #en/" en,'n'r' 1 #en/" #e&'% 1 #'!'%& 2!en&.

  Unu" u#&' e*&+ 'r& 2 '+un '%'

  !&nu! 'n,#un, 'r& ,e'#8 *&'er'& !un'+ +en&"'n uu #e'!'1$ !en& "e!u&'n !u'& ',&

  !'n' 1 #en/" #e&'% 2-3 !en&.Pe!*er&'n '&r'n &'nu"'n #'!%'&

  en,'n &'re *er+en&.

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  10/17

  &n &*er&"'n #e'!' 1$ +'r& *eruru-

  uru

  &n '%' !en,+'!*' en0&! INOS (Inu&*eN&r& O@&e Sn+'#e) e"#"re#& en0&!!en&n,"'"'n #e'!' &'re8 *er4un,#& 7

  1. !en,'"&*'"'n +&%er#e"re#& e%&e u#u#2. E%&e'#& &n&n, u#u# 'n, !en,''!&

  "eru#'"'n

  3. Men,ur'n,& '!' 'n &n,"' "e%'r'+'n &'re

  . Men,ur'n,& 4re"uen#& BAB

  5. Men,ur'n,& /u!e &n'

  . Menurun"'n "e"'!*u+'n &'re 3 *u'n

  #e'nun'

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  11/17

  D/# %e!*er&'n&n %''

  *'&' 7U!ur 9 *u'n 7

  ; '*e (1$ !,)

  %er +'r& #e'!'1$ +'r&

  U!ur = *u'n 7

  1 '*e (2$ !,)%er+'r& #e'!'1$ +'r&

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  12/17

  Teru#"'n %e!*er&'n ASI 'n

  !'"'n'n

  Beruu'n unu" !e!*er&"'n ,&0& ','re'% "u' 'n u!*u+ #er'!ene,'+ *er"ur'n,n' BB.

  1. An'" 'n, !'#&+ !&nu! ASI +'ru#e*&+ #er&n, &*er& ASI.

  2. An'" !&nu! #u#u 4/r!u' &*er&"'ne*&+ #er&n, 'r& *&'#'n'.

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  13/17

  3. An'" u#&' *u'n (*'&) 'n, e'+!en'%'"'n !'"'n'n %'' +'ru#

  &*er&"'n !'"'n !u'+ &ern' 'n&*er&"'n #e&"& e*&+ #e&"& 'ne*&+ #er&n,.

  . See'+ &'re *er+en&8 %e!*er&'n!'"'n e"#r' &eru#"'n #e'!' 2!&n,,u unu" !e!*'nu %e!u&+'n

  *er' *''n.

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  14/17

  An&*&/&" See"&4

  An&*&/&" &'" */e+ &,un'"'n #e'r' ru&n"'ren' "e'&'n &'re %'' *'&'e*'*"'n /e+ *'"er&.

  An&*&/&" *er!'n4'' %'' %ener&' &'reen,'n 'r'+ ("'ren' #+&,e/#) #u#%e""/er'.

  O*' 'n& !un'+ *&' !un'+ *er'.

  O*' 'n& %r//0/' &,un'"'n *&' er*u"&&'re e*'*"'n /e+ %'r'#& ('!u*'8,&'r&')

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  15/17

  N'#&+' "e%'' /r'n, u'6%en,'#u+

  1. C'r' !e!*er&"'n '&r'n 'n /*'&ru!'+

  2. K'%'n +'ru# !e!*'?' "e!*'& *'&' "e%eu,'# "e#e+''n *&' 7

  '. &'re e*&+ #er&n,

  *. !un'+ *eru'n,

  . #'n,' +'u#

  . !'"'n6!&nu! #e&"&

  e. &!*u e!'!

  4. &n' *er'r'+

  ,. &'" !e!*'&" ''! 3 +'r&

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  16/17

  D'4'r Pu#'"'

  Su'r&.2$1$.Ke'&n'n D'n Pen'"&P'' B'& D'n An'".Y/,'"'r'7Nu+'Me&"'

  Ke!en"e# RI 2$11

 • 8/10/2019 Penatalaksanaan Diare Pada Bayi

  17/17


Recommended