Transcript
Page 1: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT 3V5611

375611PRINSIP PERAKAUNANKERTAS 1

MASA 11/*JAM

MAJLIS PENGETUA SEKOLI\H MALAYSIA(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

PRINSIP PERAKAUNANKERTAS 1

SATU JAM LIMA BELAS MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi empat puluh soalan.

Jawab semua soalan.

www. mvschoolch ildren.com

1.

2.

Modul latihan berfokus ini mengandungi 16 halaman bercetakSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 2: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

2sulrT 37s6/L

1 Penyata pendapatan amat penting dalam membantu pengguna dalaman untuk

membuat keputusan tentang sesuatu aspek perniagaan.

Antara berikut, yang manakah merupakan pengguna dalaman?

A Pihak bank

B Pemegang saham

C Pemilik perniagaan

D Lembaga Hasil Dalam Negeri

2 Rajah 1 merupakan sebahagian daripada proses kitaran perakaunan.

Lejar P

Rajah 1

Apakah P?

A lmbangan Duga

B Dokumen sumber

G Buku Catatan Pertama

D lmbangan Duga Terlaras

3 Perniagaan Enak mempunyai carta akaun seperti berikut:

Apakah nombor kod yang betul bagi akaun alat tulis?

A 1100

B 2302

c 4567

D SBBO

Pelarasan

ILihat halaman sebelah]SULIT

l

Jenis item Kod item

Aset 1000 - 1999

Liabiliti 2000 - 2999

Ekuiti Pemilik 3000 - 3999

Hasil 4000 - 4999

Belanja 5000 - 5999

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 3: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

3

SULIT

4 Antara berikut, manakah persamaan perakaunan yang betul?

3Vs6l1

A

B

c

D

Apakah akaun kontra bagi butiran belian?

A Pulangan Keluar dan Diskaun Diberi

Pulangan Masuk dan Diskaun Diberi

Pulangan Keluar dan Diskaun Diterima

Pulangan Masuk dan Diskaun Diterima

Rajah berikut menunjukkan suatu aliran urus niaga antara pembekal, peniaga dan

pembeli.

Barang niaga dipulangkan(Dokumen S)

Nyatakan dokumen yang terlibat dalam urusniaga di atas

ILihat halaman sebelah]SULIT

D

A

B

C

D

Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik

RM4 000 RM4 000 RM4 000

RM5 500 RM3 500 RMg 000

RMg 000 RMs 000 RM14 000

RM12 000 RM2 500 RMg 500

Barang niaga dijual secara kredit(Dokumen T)

Belanja Angkutan terlupa direkodka(Dokumen U)

Dokumen S Dokumen T Dokumen U

nota kredit tnvors nota kredit

nota kredit invois nota debit

nota debit baucar nota kredit

nota kredit baucar nota debit

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 4: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

suil]"

7 Tujuan diskaun rriaga ialah

3Vs6/1

menarik lebih ramai pelanggan

mengelakkan berlakunya hutang lapuk

menggalakkan pembeli membayar segera

menggalakkan pembeli membeli dengan kuantiti yang banyak

Urusniaga manakah yang direkodkan dalam Jurnal Khas?

Jualan aset bukan semasa secara kredit

Pulangan barang niaga kepada pembekal

Ambilan barang niaga untuk kegunaan keluarga

Membawa masuk perabot untuk kegunaan perniagaan

liJota kredit berikut telah dihantar oleh Kedai Perabot Marna kepada pelanggannya

ILihat halaman sebelah]SULIT

A

B

cn

A

B

C

D

S]ALINAN

NOTA KREDITKedai Perabot Mama

323 JalanPasir14000 Bukit Mertajam

Tel: 04-4823345Kepada:Tasnim Enterprise14, Jalan BawangMerah90000 Kulim, Kedah

Akaun tuan/puan akan dikreditkan seperti berikut:

No: 121

Tarikh: 2 JUN 2013

Jumlah

RM

1 950

390

Jumlah 1 560

Ringgit Malaysia: Seribu lima ratus dan enam puluh sahaja

?Ai/2,,r4

(Pengurus)

Harga seunitButir

Kurang 20% diskaun niaga

Almari rosak

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 5: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

Jurnal Jualarr

SULIT

Buku catatan perlama yangA.

Tasnim En

5

375i;i1

sesuai untuk merekod br-rtiran dokumen di atas ialah

Butir

www. myschoolchildren.com

I Pula

Jurnal Pula an BelianButir

B.

c.

2013Jun 2 Kedai Perabot Mama

10. Dana tunai runcit Syarikat Ain Syahirah ialah RM200. Di antara urus niaga berikut,manakah tidak direkodkan dalam Buku Tunai Runcit?

A Membeli setem RI\49.

B Membayar upah membaiki pintu pejabat RM70.

C Membeli perabot secara kredit RM150.

D Memberi pinjaman kepada salah seorang pekerja baru RM50.

[tihat halaman sebelahJsut-tr

Jurnal BelianTarikh Butir F Jumlah (Rt\il

2013Jun 2 Kedai Perabot Mama 1 950

urna an JuatanTarikh Butir F Jumlah (RM)

2013Jun 2 Tasnim Enterprise 1 560

Tarikh Jumlah (RM

rlT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 6: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT

11. Akaun berikut diambil dari lejar Kedai Salwa.

Akaun Ambilan

Akaun Belian

2013

Jun 20 Ambilan

Apakah urus niaga yang menerangkan catatan di atas?

A Mengambil barang niaga untuk kegunaan perniagaan

B Mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri

C Mengambil tunai untuk kegunaan perniagaan

D Mengambil tunai untuk kegunaan sendiri

12. Data di bawah diambil daripada Kedai Runcit Mahirah pada bulan Mei 2013

RM

Baki penghutang pada 1 Mei 2013 7 070

Cek diterima daripada penghutang B 500

Cek tak laku 2 354

Pindahan baki daripada lejar belian ke lejarjualan 500

Baki penghutang pada31 Mei 2013 5 580

37s6lL

RM

200

[tihat halaman sebelah]SUTIT

Berapakah jumlah jualan kredit?

A RMs 160

B RM7 860

c

D

RMB 140

RMl O B4O

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 7: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

ahlLIT

SI='LIT 37s6lL

13. Apakah kegunaan ruang lajur folio dalam lejar?

A Mencatat tarikh urus niaga yang berlaku

B Mencatat nombor invois dokumen perniagaan

C Mencatat nama akaun yang menjadi pasangan catatan bergu

D Mencatat halaman buku catatan pertama yang menjadi sumber maklumat

14. Jenis kesilapan manakah yang memberi kesan terhadap keseimbangan lmbangan Duga?

A Kesilapan ketinggalan satu catatan

B Kesilapan prinsip

C Kesilapan komisen

D Kesilapan terbalik

15. Akaun manakah yang dicatat di sebelah kredit lmbangan Duga?

A Bank

B Ambilan

C Penghutang

D Pulangan belian

ILihat halaman sebelah]SUtIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 8: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT

16.

8

Young Enterprise

lmbangan Duga pada 31 Disember 2012

37s6/L

Debit (RM)

50 000

Kredit (RM)

Kenderaan (kos)

Susut nilai Terkumpul Kenderaan

Maklumat tambahan:

(a) Susut nilai kenderaan 10% setahun mengikut Kaedah Baki Berkurangan.

(b) Pada 31 Disember 2012, Young Enterprise telah membeli sebuah van

terpakai yang bernilai RM36 000 dan urus niaga ini masih belum dicatat

dalam buku perniagaan.

Kira susut nilai kenderaan pada 31 Disember 2012.

cD

A

B

RM3 600

RM4 050

Stok awal

Belian

(-) Pulangan Belian

Belian Bersih

(+) Angkutan Masuk

Kos Belian

X

(-) Stok akhir

Y

Untung Kasar

RM7 650

RM4 350

Jualan

(-) Pulangan Jualan

Jualan Bersih

17. Kedai Kassim

Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 30 September 2012

RM

398 133

133

RM

1 921

398 600

400 s21

5 612

394 909

104 009

RM

500 000

1 282

398000

600

498 91 B

498 918

[Lihat halaman sebelah]SULIT

498 91 B

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 9: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

suLlr 37s6/L

Berdasarkan Akaun Perdagangan di atas, berapakah kos jualan Kedai Kassim bagi

tahun berakhir 30 September 2012.

A RM394 909

B RM39B 600

Kira?

A Aset Semasa

B Aset Bukan Semasa

c

D

RM400 521

RM49B 918

C Liabiliti Semasa

D Liabiliti Bukan Semasa

18. Dalam komponen manakah peruntukan hutang ragu ditunjukkan dalam Kunci Kira-

19. Syarikat ABC

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2012

Hutang Lapuk Terpulih

Alat Tulis

Kadar Bayaran

Gaji

Angkutan Keluar

Derma

Untung Bersih

Rugi Kasar

Komisen Diterima

Sewa Diterima

RM

210

130

380

4 800

205

50

I 825

15 600 15 600

Untung bersih yang diperolehi Syarikat ABC tidak tepat kerana terdapat butiran

yang tersalah catat dalam Akaun Untung Rugi. Apakah butiran itu?

A Angkutan Keluar dan Hutang Lapuk Terpulih.

B Derma dan Alat Tulis.

C Komisen Diterima dan Sewa Diterima.

D Hutang Lapuk Terpulih dan Rugi Kasar.

hlT

ILihat halaman sebelahtSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 10: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SUTIT 10

37s6/ 1

2a. Antara yang berikut, pasangan manakah yang betul?

Butir

Komisen Diterima Terakru

Faedah Pinjaman Jangka pendekTerakru

I JenisI

I Aset SemasaI

I

Liabiliti Semasa

Aset Semasa

ffi

I

il

ilt

IV

A ldanll

B ldanlV

Berapakah baki akhir tunai Kedai Muna?

A RM2 O5O

B RM2 620

C ll dan til

D lll dan tV

21' Mengapakah baki Buku Tunai (ruangan bank) melebihi baki penyata Bank?

A Pindahan kredit

B Cek yang belum dikemukakan.

C Deposit yang belum dikreditkan.

D Kesilapan Buku Tunai terlebih kredit

22' Belanjawan tunai berikut diambil daripada Kedai Muna bagi bulan Mac 2012

Baki awal

Penerimaan:

Penghutang

Pembayaran

Pemiutang

Belanja Am

RM

B 540

23 520

20 900

57A

c RM7 970

D RM10 590

Itihat halaman sebelahJSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 11: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

1,1

SULIT

23 Maklumat berikut adalah berkaitan gaji bulanan Encik Sam, seorang Pegawai

Kewangan.

Butir RM

Gaji Pokok

Elaun perjalanan

Elaun makan

Elaun dobi pakaian

Caruman IftVSP pekerja

Caruman KWSP majikan

5 600

300

250

150

380

400

37s5lL

A

B

Hitung gaji kasar Encik Sam.

RMs 920

RM6 300

G RM6 680

D RM7 OBO

24 Perjanjian Perkongsian dibuat apabila suatu perkongsian diwujudkan.

Antara berikut, manakah syarat yang biasa terdapat dalam Perjanjian Perkongsian?

I Gaji atau elaun pekongsi

ll Cukai yang dikenakan ke atas pekongsi

lll Nama perniagaan perkongsian

lV Kadar faedah atas pinjaman pekongsi

A ldanll

B ldanlV

C ll dan lll

D lll dan lV

Itihat halaman sebelah]SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 12: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

12

SUTIT 37s6/1.

25 Pyan adalah rakan kongsi di dalam satu perkongsian. Beliau menerima gaji tahunan

sebanyak RM8 000. Pada pertengahah tahun, beliau tetah dibayar gaji sebanyat(

RM4 500.

Hitung gaji yang perlu dicatatkan ke dalam Akaun Semasa Pyan.

A RM3 5OO

B RM4 5OO

c RM8 000

D RM12000

26 Butiran manakah yang tidak terdapat dalam akaun semasa pekongsi?

A Modal

B Ambilan

C Faedah atas modal

D Faedah atas ambilan

27 Catatan di Jurnal Am sebuah perkongsian yang telah dibubarkan adalah seperti i

berikut:

Jurnal Am

Butir Debit (RM) Kredit (RM)

Modal pekongsi 10 000

Realisasi 10 000

Pernyataan yang manakah menerangkan catatan tersebut?

A Memindahkan baki ke akaun pekongsi

B Membayar balik modal pekongsi

C Aset diambilalih oleh pekongsi

D Pekongsi menjelaskan liabiliti

ILihat halaman sebelah]SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 13: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

13

: uln 37561t

28 Semasa pembubaran perkongsian. akaun sementara yang dibuka untuk

merekodkan urus niaga yang berlaku adalah

A Akaun Modal

B Akaun Semasa

C Akaun Realisasi

D Akaun Pengasingan Untung Rugi

29 Pernyataan manakah menerangkan ciri saham keutamaan?

A Tidak berhak mengundi

B Kadar dividen tidak tetap

C Tidak berhak menerima tunggakan dividen

D Dividen dibayar selepas dividen saham biasa

30. Maklunrat berikut adalah berkaitan dengan Syarikat Teguh Persada Berhad.

Modal berdaftar : 70 000 B% saham keutamaan @ RM2.00 sesaham

2 000 000 saham biasa @ RM1.00 sesaham

Pada 1 Mei 2013, syarikat telah menerbitkan semua saham keutamaan dan separuhsahanr biasa pada nilai tara. Semua saham dilanggan dan dibayar penuh.

Kirakan Modal berbayar Syarikat Teguh Persada Berhad.

A RM1 011 200 C RM2 011 200

B RM1 140 000 D RM2 140 000

EIol9lLI(l)lE'Islc)t

EI.El()lU'I>lEI

=l=l=lEIol(Jlil(I)lE'I-cl()lOIot-cl(JlLrtl>{EI

=l

=t;$(U

Eq)-)<(a(l)o)L

eo)o-IUo.q(l)o)L

' 31 Pendapatan modal bagi Persatuan Badminton Taman Selesa ialah

' A Yuran tahunan ahli:

l, B Yuran pertandingan badminton

l

' C Derma pembinaan gelanggang

'.

, D Hasil sewa gelanggang badminton

[Lihat halaman sebelahlSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 14: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

t4SULIT

32. Antara berikut yang manakah merupakan aset semasa bagi sebuah kelab dan

persatuan?

A Yuran tertunggak

B Yuran terdahulu

37s6/L

C Yuran masuk

D Yuran ahli

33. Puan Normah seorang peruncit tidak menyimpan rekod perakaunan dengan lengkap.

Antara berikut yang manakah kaedah perbandingan untuk mengira untung atau rugi

perniagaan?

A Membandingkan aset dengan liabiliti

B Membandingkan hasil dan belanja

C Membandingkan modal awal dengan modal akhir

D Membandingkan jumlah jualan dengan jumlah belian

34. Apakah kesan jika pulangan belian tidak direkodkan oleh peniaga?

A Untung kasar terlebih nilai C Untung kasar terkurang nilai

B Untung bersih terlebih nilai D Untung bersih terkurang nilai

35. Maklumat berikut diperoleh daripada pemilik Total Jaya Enterprise yang rekodperakaunannya tak lengkap.

1 Januar,2012 31 Disember 2012

Modal RM42 600 RM65 700

Maklumat tambahan:

i) fffiHjffi:ffiIj#,

masuk sebuah komputer bernirai RM2 400 untuk

ii) Ambilan sepanjang tahun 2012 ialah RM1 440.

Berapakah untung bersih Total Jaya Enterprise pada 31 Disember 2012?

A RM22 140

B RM23 100

c RM24 060

D RM26 940

[Lihat halaman sebelah]SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 15: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

15

SULIT 37s6/L

Syarikat Sam menjual sejenis minuman dengan harga RMB sebotol. Kos berubah sebotol

ialah RM3 dan kos tetap ialah RM12 000.

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah unit keluaran yang harus dijual untuk

mencapai Titik Pulang Modal?

36

A

B

c

D

1 500 botol

2 400 botol

4 000 botol

4 500 botol

37 Pilih padanan yang betul bagi perbezaan perakaunan kewangan dan perakaunan

pengurusan

ABerfokus

pihak dal

erakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan

kepada maklumat untuk

aman

Berfokus kepada maklumat untuk pihak

luaran

perakaunan disediakan

ng kepada pihak pengurusan

Laporan kewangan disediakan untuk

sesuatu tempoh tertentu

rt disediakan dalam bentuk

n prestasi perniagaan

Maklumat disediakan secara terperinci

takluk kepada prinsip dan

erakaunan tertentu

Tertakluk kepada prinsip dan konsep

perakaunan tertentu

B

c

Laporan pe

bergantung

Makluma

ringkasar

Tidak terta

konsep pe

38. Butir-butir berikut diperoleh daripada buku Syarikat Dekor Sdn. Bhd.

Modal pada 1 Januari 2012

Stok pada 1 Januari 2012

Kos jualan

Kadar pusing ganti stok

Berapakah nilai stok pada 31

A RMz 9OO

B RM3 OOO

Disember 2012?

RM

52 000

2 800

14 500

5 kali

C RMs BOO

D RM7 600

rlr

ILihat halaman sebelahJSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 16: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

Jualan tunai

Jualan kredit

Belian tunai

Belian kredit

Penghutang

Pemiutang

Modal

RM

20 500

42 000

45 000

32 280

7 500

B 900

55 000

16

SUTIT 37s61 L

39. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Rania bagi tahun berakhir 30 Jun 2012

Berapakah tempoh bayaran hutang?

A 65 hari

B 72 hari

c

D

101 hari

't34 hari

40 Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Sri Murni Berhad

Tahun Nisbah semasa

201 1 2.3:1

2012 2.1:1

Tafsirkan prestasi syarikat bagi tahun 2012 berbanding

A Merosot dan tidak mampu bayar hutang

B Meningkat ke tahap kecairan paling baik

C Meningkat terlalu tinggi dan kurang pulangan

D Merosot tetapi masih mampu membayar hutang

tahun 2011

[Lihat halaman sebelahlSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 17: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT3756t2PRINSIP PERAKAUNANKERTAS 2MASA 21/2 JAM

37 56t2

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

PRINSIP PERAKAUNANKERTAS 2

DUA JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 . Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam Bahagian B"

3. Tulis jawapan anda pada kertas jurnal dan keftas lejar yang disediakan.

4. Mulakan jawapan bagi setiap soalan pada helaian baru.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

www. {nysqhoglchLldren.co(n

Modul latihan berfokus ini mengandungi 16 halaman bercetakSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 18: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

2

sLJt"lT 37s6t2

Bahagian A

L60 markah 1

Jawab semua soalan.

1 a) Berikut adalah maklumat urusniaga berkaitan Perniagaan Superstor Trading.

"Jual barang niaga secara kredit kepada Kedai Runcit Maju sebanyak RM1 000,

kurang 1Oo/o diskaun niaga."

Bagi urusniaga yang berlaku,

i) Nyatakan dokumen yang terlibat.

ii) Tunjukkan catatan di lejar (nyatakan butir dan jumlah).[1 markah]

RM

RM

[2 markah]I

b) Syarikat Shahizam Maju Berhad telah didaftarkan dengan 2 000 000 unit

saham biasa dengan harga RM1.00 sesaham dan 1 000 CI00 unit B% saham

keutamaan bernilai RM2.00 sesaham. Syarikat telah menerbitkan 1 500 000

unit saham biasa dan 500 000 unit saham keutamaan yang telah dipohon dan

dibayar penuh.

Pada 30 Jun 2012, syarikat telah mengisytiharkan dividen interim 5% bagi

pemegang saham biasa dan juga saham keutamaan. Pada akhir tahun

kewangan 31 Disember 2012, dividen akhir saham biasa sebanyakTo/o telah

diisytiharkan.

Anda dikehendaki menghitung :

i) Modal diterbitkan

ii) Dividen akhir saham keutamaan

[2 markah]

[1 markah]

[Lihat halaman sebelahSULIT

Kedai Runcit Maju

Akaun Jualan

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 19: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SUL!T 375612

[Lihat halaman sebelahSULIT

c) Nyatakan konsep perakaunan yang terlibat dalam urus niaga di bawah.

i)

ii)

Encik Rajoo tidak merekodkan bayaran untuk bil elektrik kediamannya

ke dalam akaun perniagaan.

Sewa belum terima diambil kira untuk menentukan keuntungan bagi

sesuatu tempoh perakaunan,

[2 markah]

d) Maklumat berkaitan Puan Suria, seorang Akauntan di sebuah firma adalah

seperti berikut:

RM

Gaji kasar 4 450

Elaun sara hidup 300

Elaun perjalanan 150

Caruman KWSP pekerja 473

Hitungkan gaji bersih Puan Suria. [2 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 20: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

4

sur_ffi"

2. lshva menjalankan Kedai Runcit lshva secara kecil-kecilan"

tidak lengkap clan berikut adalah maklumat perniagaannya pada 31

3756/2

Rekod perakaunannya

Ogos 2013.

Aset dan Liabiliti 1 September 2012RM

31 Ogos 2013RM

t-engkapan 11 520 14 198

Stok 20 480 18754Penghutang 2 498 2 580

Hank (dehit 15 040 ?

Pemiutang 16 640 14 290

Tunai 100 340

Belanja am terakru 465 502

Urusniaga bank bagi tahun berakhir 31

Kutipan daripada penghutang

Modal tambahan

Bayaran kepada pemiutang

Ambilan

Belian lengkapan

Belanja am

Ogos 2O13:

RM

1 53 36010 000

99 120

22 000

4 500

36 720

Maklumat tambahan:

a. Jualan tunai adalah RMO 480 dan belian tunai RMO 240

b. Diskaun diberi RM1 365 dan diskaun diterima adalah RMs 216

c. Hutang lapuk dihapuskan RM495 dan Peruntukan hutang ragu diwujudkan

RM78 pada 31 Ogos 2013

d. Pindahan dari lejar jualan ke lejar belian RM420

e. lshva ambil barang RM249 untuk kegunaan sendiri

Anda dikehendaki menyediakan:

i) Akaun Kawalan Penghutang [ 2 markah]

ii) Akaun Kawalan Pemiutang [ 2 markahJ

iii) Akaun Bank [ 2 markah]

iv) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2013 [10 markah]

v) Kunci Kira Kira pada 31 Ogos 2103 [ 9 markah ]

[Lihat halaman sebelahSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 21: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

q

SULIT 3TS{$IE

3. Yasser, Ying dan Yash bersetuju untuk mernbubarkan Perkongsiarr 3Y parla

30 September 2013 kerana telah tamat tempoh. Aset dan liabiliti pada tarikh tersebt.rt aelalah

seperti berikut:

Perkongsian 3Y

Kunci Kira-kira pada 30 September 2013

RM RM

Aset Bukan Semasa Ekuiti PemilikKenderaan 25 000 Akaun Modal:

Lengkapan 2 AOO Yasser 20 000

Ying 20 000

Yash 5 000Aset Semasa

Stok 3 600 Akaun Semasa:

Penghutang 4 320 Yasser 1 525Bank 13 000 Ying 1 225Tunai 580 Yash (1 200)

Liabiliti Semasa

Pemiutang I 950

3 000Pinjaman

58 500 sB 50CI

Maklumat tambahan:

(i) Pembahagian untung rugi adalah mengikut nisbah modal.

(ii) Kenderaan telah diambil alih oleh Ying dengan nilai RM20 000

(iii) Lengkapan telah dijual dengan harga RMg 500.

(iv) Stok diambil alih oleh Yasser dengan nilai RM1 000.

(v) Penghutang menjelaskan baki hutang setelah mengambil kira hutang lapuk

sebanyak RM320

(vi) Pemiutang dijelaskan dengan diskaun sebanyak RM600.

(vii) Belanja perundangan bagi pembubaran adalah sebanyak RM2 150.

(viii) Pinjaman dijelaskan sepenuhnya oleh Yash.

[Lihat halaman sebelahSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 22: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT

Anda dikehendaki menyediakan.

(a) Akaun Realisasi

(b) Akaun Modat pekongsi

(c) Akaun Bank

(e) Nyatakan tiga tindakan yang perru diambir oreh rakan_rakanpembubaran sesebuah perkongsian.

3756t2

[9 markah]

[6 markah]

[5 markahJ(d) Tunjukkan catatan jurnal bagi merekodkan pinjaman yang dijeraskan oreh yash.

[2 markah]

kongsi semasa

[3 markahJ

[Lihat halaman sebetahSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 23: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT

4. a.

3756t2

Bahaqian B

| 40 markah IJawab dua soa lan sahaja.

Maklumat berikut diperoleh daripada Kelab Sukan Malinja bagi tahunberakhir 31 Mac 2013

1 April 2012

RM

32 000

1 130

1 250

460

70

90 000

3 200

Penerimaan RM

Yuran ahli 6 72O

Bayaran masuk 1 300

Jualan minuman 12 520

Yuran pertandingan ping pong 1 2OO

Derma 10 000

Bank

Stok Minuman

Yuran tertunggak

Yuran terdahulu

Kadar bayaran terakru

Bangunan Kelab

Lengkapan

Pembayaran

Alat tulis

Belian

Kadar bayaran

Hadiah pertandingan

Honorarium

Gaji

Lengkapan

31 Mac zOfiRM

?

1 470

980

340

110

90 000

5 400

RM

160

4 710

710

1 410

1 500

3 900

3 480

Ringkasan penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Mac 2013 adalahseperti berikut.

hT

Maklumat Tambahan:

i) Derma dianggap sebagai penerimaan modal.

ii) Susut nilai lengkapan hendaklah dikira mengikut kaedah penilaian semula.

iii) Sebanyak 113 daripada gaji ialah upah pekerja minuman.

Anda dikehendaki menyediakan:

i) Akaun Yuran ahli [3 markah]

ii) Penyatan Perdagangan Minuman bagi tahun berakhir 31 Mac 2013 [2 markah]

iii) Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Mac 2013

[7 markah]

[Lihat halaman sebelahSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 24: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT 3756t2

[Lihat halaman sebelahSULIT

4 b- Berikut merupakan beberapa kesilapan yang ditemui dalam buku Perniagaan Maju.

i) Alat tulis terlebih catat RM100 manakala belanja am terkurang catat

dengan jumlah yang sama.

ii) lnvois kepada Kedai Hasif bernilai RM1 500 terlupa direkodkan dalam

mana-mana buku.

iii) Ambil barang niaga bernilai RM 300 untuk kegunaan sendiri tersilap rekod

sebagai ambilan tunai.

iv) Komisen diterima RM100 secara tunai tersalah didebitkan dalam Akaun

Komisen Diterima dan dikreditkan dalam Akaun Tunai.

Anda dikehendaki menyediakan catatan jurnal untuk membetulkan

kesilapan-kesilapan tersebut (keterangan tidak diperlukan)

[8 markah]

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 25: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT

5 a. Buku Tunai Kedai Abu Dhal menunjukkan baki yang berbeza daripada Penyata Bank

pada 3'1 Mac 2013. Yang berikut ialah Buku Tunai dan Penyata Bank pada tarikh

tersebut.

RM No Cek R.M

3 Jualan

8 Syarikat Tan

10 Sewa

28 Muthusamay dan Anak

31 Baki h/b

Penyata Bank

Apr 1 Baki b/b

3756t2

3 411

30414037 6 400

30414038 1 800

30414039 909

30414040 3 600

16 120

2 900

[Lihat halaman sebelahSULIT

8 900

820

2 400

1 100

2 900

2013

Mac 1

5

18

25

30

Baki b/b

Telco Enterprise

lnsurans

Komisen Jualan

Sewa

16 120

Buku Tunai (ruangan Bank sahaja)

Tarikh Urus niaga No. Cek Debit

(RM)

Kredit

(RM)

Jumlah

(RM)

2013

Mac 1 Baki b/b (2 e11)

19 Cek 30414038 1 800 (4 711)

2A Cek 3041 4037 6 400 (11 111)

21 Cek 30414036 500 (11 611)

26 Simpanan 820 (1 0 7e1)

27 Cek 30414039 900 (1 1 6e1)

30 Faedah Simpanan Tetap 103 (1 1 588)

30 Buku Cek 10 (11 5e8)

31 Simpanan 2 404 (e1e8)

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 26: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

10

SULIT 3756t2

Maklumat tambahan:

(i) Cek yang dibayar pada 25Mac2013 telah tersalah catat nilainya dalam Buku Tunai.

(ii) Cek yang diterima pada 28 Mac 2013 dikembalikan oleh pihak bank dengan tanda

Rujuk Penyuruh Bayar

Anda dikehendaki:

Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Mac 2013

(tanpa mengemaskini Buku Tunai).

[8 markah]

5b) Perniagaan Maira telah memperuntukkan sebanyak RM250 secara tunai iaitu pada

setiap t hb. sebagai dana wang tunai runcit. Dokumen-dokumen berikut diambil daripada

Perniagaan Maira sepanjang bulan Jun 2013.

No. 001

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButterworthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

Tarikh: 3 Jun 2413

(Ringgit: Enam puluh dua sahaja)Diluluskan oleh:

.Zkhi.,ta

Bit Keterangan Jumlah(RM)

1

2Kertas fotostat A4 75 gram 4 rim @ RM8.00Dakwat Pencetak 1 kotak @ RM60

32.0030.00

Jumlah 62.00

Dokumen 1

EIolqtcl(l)lLI1ol:l-clolololelola/)lxql

=t=t

[Lihat halaman sebelah l

SULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 27: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

11

SULIT 375612

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButtenryorthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

No 002

farikh: 7 Jun 2013

(Ringgit: Sepuluh sahaja)Diluluskan oleh:

?//aira

Dokumen 2

Keterangan

Petro! Motosikal 5 liter @ RM2.00

Jumlah

No. 003

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButterworthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

Tarikh: 11 Jun 2013

Bil Keterangan Jumlah(RM)

1

2Bungkusan pos 20 gram @ RM0.30Setem 10 kepins @ RM1.00

6.0010.00

Jumlah 16.00

(Ringgit: Enam belas sahaja)

Dokumen 3

[Lihat halaman sebelahSULIT

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 28: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT

12

3756t2

[Lihat halaman sebelahSULIT

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButterurorthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

Tarikh: 15 Jun 2013

Jumlah

(Ringgit Tiga puluh tiga sahaja)

Keterangan

Surat khabar 4 naskah @ RM2.00Maialah 3 naskah @ RM5.00

Jumlah

Dokumen 4

No. 005

PERNIAGAAN MA!RA4O, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButterworthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

Tarikh. 17 Jun 2013

(Ringgit Dua puluh lima sahaja sahaja)Diluluskan oleh:

?/1ait4

Bit Keterangan Jumlah(RM)

1

2Pewangi pejabat 2 set @ RM5.00Alas meia peiabat t helai @ RM15.00

10.0015.00

Jumlah 25.00

Dokumen 5

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 29: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

13

SULIT 3756t2

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButtenruorthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

No. 006

Tarikh: 20 Jun 2013

Bit

i-

(Ringgit: Empat sahaja)

Diluluskan oleh:7hhina

Dokumen 6

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButtenrvorthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

No. 007

Tarikh: 21 Jun 2013

(Ringgit: Dua belas sahaja)Diluluskan oleh77hi@

[Lihat halaman sebelahSULIT

Keterangan Jumlah(RM)

Tempat letak kereta 2 jam @ RM2.00 4.00

Jumlah 4.00

Bir

fKeterangan Jumlah

(RM)

Milo "3 in one" 2 pek @ RM6.00 - kegunaanpejabat

12.O0

Jumlah 12.OO

Dokumen 7

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 30: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT

14

3756t2

[Lihat halaman sebelahSULIT

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButtenruorthPulau Pinang

BAUCAR PEMBAYARAN

Tarikh: 22 Jun 2013Kepada:

Cik SuriaBit Keterangan Jumlah

(RM)

1 Gaji bulan Jun 750.00

Jumlah

Dokumen B

No 008

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14OOO ButtenrvorthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

Tarikh: 23 Jun 2013

Bit Keterangan Jumlah(RM)

1

2Setem 10 keping @ RM1.00Sampul surat berdaftar 5 keping @ RM2.00

10.0010.00

Jumlah 20.00(Ringgit: Dua puluh sahaja)

Dokumen 9

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Page 31: Penang Trial SPM 2013 P.akaun

SULIT

15

AsalNo.0013

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

14000 ButtenruodhPulau Pinang

INVOIS

Tarikh: 25 Jun 2013

(Ringgit: Enam belas sahaja)Tunai/No. cek: . Diluluskan oleh:

Zruou

No.008

PERNIAGAAN MAIRA40, Jalan Bandar Mutiara

'14000 ButterworthPulau Pinang

BAUCAR TUNAI RUNCIT

Tarikh: 28 Jun 2013

Bir

1

(Ringgit: Tiga puluh sahaja)Diluluskan oleh:

?rhoz4

Dokumen 1 1

Anda dikehendaki:

Menyediakan Buku Tunai Runcit dengan lajur analisis belanja pejabat, belanja pos, belanja

perjalanan dan alat tulis pada 30 Jun 2013. (Tunjukkan bayaran balik pada 1 Julai 2013).

3756t2

[12 markah]

[Lihat halaman sebelahSULIT

Keterangan Jumlah(RM)

Pencetak "Canon LBP 3050" 1 unit @ 250.00 150.00

Jumlah 150.00

Dokumen 10

Keterangan Jumlah(RM)

Tambang teksi ke Lapangan Terbang BayanLepas, Pulau Pinang.

30.00

Jumlah 30.00

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly