Transcript
 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  1/30

  1

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  2/30

  2

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  3/30

  3

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  4/30

  4

  Menyangga Servis

  Mengumpan Merejam

  Mengadang

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  5/30

  Diberikan

  tanggungjawab

  membantu

  jurulatih sediaada

  PADA

  PENDAPAT

  SAYA

  Murid tahun 5

  pasukan tersebut

  telah menjalani

  latihan kali KE-4 di

  bawah kendalianjurulatih sedia ada

  HAMPIR SEMUA MURID

  MASIH BELUM DAPAT

  MENGUASAI KEMAHIRAN

  MENYANGGA !!!5

  Murid-murid telahmenguasai semua

  kemahiran asasbola tampar

  Akan tetapi,

  pendapat saya

  MELESET

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  6/30

  KESILAPAN MURID KETIKA MENYANGGA :

  1. Kaki yang TIDAK dibuka seluas bahu.

  2. Lutut TIDAK dibengkokkan ketika kontak dengan bola.

  3. Lengan DIBENGKOK semasa kontak dengan bola.

  4. TIADA perlakuan menyerap bola semasa lengan kontakdengan bola.

  5. TIADA perlakuan ikut lajak selepas lengan kontak denganbola.

  6. Murid menyangga bola TERLALU tinggi.

  7. Murid MELAKUKAN kontak dengan bola pada bahagianantara pergelangan tangan hingga jari.

  6

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  7/30

  APA YANG DIPERHATIKAN SEMASA SESI

  LATIHAN BOLA TAMPAR :

  7

  Murid-murid kelihatan gugup (tiada keyakinan diri) ketika

  diminta menyangga bola sebanyak lima kali secara individu.

  BERLAKU ATAS kelemahan saya semasa sesi latihan

  - Tidak meminta mereka menarik nafas, tenangkan diri dan

  yakin pada diri terlebih dahulu sebelum menyangga.

  Saya membuat kesimpulan :

  Punca utama adalah murid kurang keyakinan diri.

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  8/30

  FOKUS

  Membantu murid

  melakukan kemahiran

  menyangga mengikut cara

  dan teknik yang betul

  dengan cara meningkatkan

  keyakinan diri

  BAGAIMANA

  CARA

  MENGATASINYA?

  Menggunakan kaedah

  Mental Rehearsal

  MURID KURANG

  KEYAKINAN DIRI

  8

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  9/30

  9

  KAEDAH

  MENTAL

  REHEARSAL

  TEKNIK

  PERNAFASAN

  SELF TALK

  (BICARA KENDIRI) KONSENTRASI

  VISUALIZATION

  (VISUALISASI)

  IMAGERY

  (IMEJAN)

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  10/30

  1. TEMU BUAL

  JURULATIH

  PASUKAN

  2. Ujian

  PemerhatianAwal (Ujian

  Pra)

  Pernah menggunakankaedah pengajaran

  demonstrasi serta latih tubi

  Turut bersetuju bahawakeyakinan diri yang rendah

  adalah masalah utama

  Cara menyangga muridyang salah telah

  menyebabkan tanganmereka berasa sakit

  Dijalankan ke atas 15

  orang murid dalam grid

  skala 2m x 2m

  Tertumpu kepada bilanganperlakuan menyangga dan

  lima teknik menyangga

  Keputusan :

  Markah tertinggi = 90/100Markah terendah = 30/1006 orang murid mendapatbawah separuh daripada

  markah keseluruhan

  10

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  11/30

  MARKAH BILANGAN KALI

  MENYANGGAMARKAH TEKNIK MENYANGGA

  1 kali =10 markah

  2 kali = 20 markah

  3 kali = 30 markah

  4 kali = 40 markah

  5 kali atau lebih = 50 markah

  Berdiri tegak, kaki dibuka seluas bahu = 10

  markah

  Lutut direndahkan sedikit mengikut

  keselesaan = 10 markah

  Lengan diluruskan dan siku dikunci semasa

  kontak dengan bola = 10 markah

  Menyerap bola semasa lengan kontak

  dengan bola = 10 markah

  Ikut lajak selepas lengan kontak dengan

  bola =10 markah

  11

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  12/30

  12

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  13/30

  13

  Berdasarkan markah tersebut, enam murid yang dipilih

  adalah murid 2, murid 3, murid 7, murid 10, murid 12 danmurid 13. Bagi memudahkan saya membandingkan dataujian pra dan ujian post, murid 2 diberi nama S1, murid 3sebagai S2, murid 7 sebagai S3, murid 10 sebagai S4, murid12 sebagai S5 dan murid 13 sebagai S6.

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  14/30

  Subjek 1

  3. Temu Bual

  Subjek Kajian

  14

  Subjek 2 Subjek 3

  Subjek 4 Subjek 5 Subjek 6

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  15/30

  15

  OBJ EKTIF AM- Diharap kajian tindakan yang saya jalankan akan dapat membantupengajaran dan program latihan jurulatih atau sesiapa sahaja yangmenjalankan program latihan sukan agar lebih efisien dan bermutu.

  OBJ EKTIF KHUSUS1. Murid akan dapat meningkatkan tahap kemahiran menyangga

  mereka.

  2. Murid dapat meningkatkan keyakinan diri (self-confidence) dalam dirimereka.

  3. Murid akan menerapkan teknik psikologi untuk meningkatkan

  kemahiran menyangga.

  4. Guru dapat meningkatkan keberkesanan program latihan mereka agarmendatangkan kesan yang positif terhadap kemahiran murid dan jugapsikologi mereka.

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  16/30

  16

  SOALAN KAJIANAdakah kaedah Mental Rehearsal dapat membantu

  menaikkan keyakinan diri (self-confidence) murid

  seterusnya meningkatkan kemahiran menyangga murid?

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  17/30

  17

  6 orang murid lelaki tahun 5 daripadapasukan bola tampar Sekolah KebangsaanClifford

  Dipilih sebagai subjek kajian keranamendapat bawah separuh daripadamarkah keseluruhan dalam UjianPemerhatian Awal (Ujian Pra)

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  18/30

  18

  MODEL KEMMIS

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  19/30

  19

  1

  Temu bual jurulatihpasukan.

  2 Ujian Pemerhatian Awal (Ujian Pra).

  3 Temu bual subjekkajian.

  4

  Menjalankan latihan kaedah Mental Rehearsal selama 30 minitselepas setiap sesi latihan biasa (2 jam). 5 sesi latihan kaedah MentalRehearsal telah dijalankan.

  5 Menjalankan Ujian Pos. 2 orang murid gagal melepasi separuh

  daripada markah penuh ujian.

  6Menjalankan kaedah baru kepada 2 orang murid tersebut iaitu penggunaan

  tayangan video bagi meningkatkan keyakinan diri murid.

  7 Menjalankan Ujian Pos Revised Plan kepada 2 orang murid itu.

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  20/30

  MARKAH BILANGAN KALI

  MENYANGGAMARKAH TEKNIK MENYANGGA

  1 kali =10 markah

  2 kali = 20 markah

  3 kali = 30 markah

  4 kali = 40 markah

  5 kali atau lebih = 50 markah

  Berdiri tegak, kaki dibuka seluas bahu = 10

  markah

  Lutut direndahkan sedikit mengikut

  keselesaan = 10 markah

  Lengan diluruskan dan siku dikunci semasa

  kontak dengan bola = 10 markah

  Menyerap bola semasa lengan kontak

  dengan bola = 10 markah

  Ikut lajak selepas lengan kontak dengan

  bola =10 markah

  20

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  21/30

  21

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  22/30

  22

  SUBJEK

  KAJIANMARKAH

  UJIAN PRA UJIAN POS

  PERATUS

  PENINGKATAN

  (%)

  Subjek 1

  40 70 30

  Subjek 2 30 40 10Subjek 3 40 80 40Subjek 4 40 60 20Subjek 5 30 50 20Subjek 6 40 40 0

  Pe ra tu s Pe ning ka ta n Sub je k Ka jia n Da la m Ujia n Pra -Po s

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  23/30

  23

  Bilangan subjek yang meningkat pencapaian =5 orang

  Peratus responden yang meningkat pencapaian = 5/6 100=83.33%

  Bilangan subjek yang tidak meningkat pencapaian (sama) =1 orang

  Peratus responden yang tidak meningkat pencapaian (sama) =1/6 100=16.67%

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  24/30

  24

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  25/30

  25

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  26/30

  26

  SUBJEK

  MARKAHBILANGANMENYANGGA

  MARKAHTEKNIKMENYANG

  GA

  JUMLAHMARKAH

  PENINGKATAN

  (%)

  Subjek 2 30 20 50 10

  Subjek 6 30 30 60 20

  Penc a p a ia n Sub je k Ba g i Ujia n Po s Re vise d Pla n

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  27/30

  27

  Sebelum kaedah Mental Rehearsal diberikan, hampir semuasubjek mencatatkan pencapaian markah yang rendahberbanding selepas kaedah tersebut diperkenalkan kepadamereka.

  Hal ini dibuktikan oleh kejayaan 5 orang subjek (83.33%daripada jumlah keseluruhan) yang berjaya meningkatkanpencapaian markah masing-masing dalam ujian pos yangtelah dijalankan.

  Oleh yang demikian, secara langsung kajian ini membuktikanbahawa latihan kaedah Mental Rehearsal telah berjayameningkatkan keyakinan diri murid-murid.

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  28/30

  28

  1. Bilangan subjek hendaklah ditambah supaya dapatan kajian yangdiperoleh dapat digeneralisasikan kepada populasi yang mencukupi.Ini bertujuan bagi memastikan hasil dapatan yang diperoleh adalahefektif dan tepat.

  2. Pemilihan subjek perlu dijalankan dengan lebih sistematik. Kajianharuslah dipelbagaikan pada setiap peringkat umur ataupunkumpulan, mengandungi murid yang terdiri daripada pelbagai tahapkecerdasan minda serta kecergasan tubuh. Hal ini adalah bagimendapatkan dapatan kajian yang lebih relevan dan jitu.

  3. Kajian lanjutan hendaklah dilaksanakan bagi melihat tahapkeyakinan diri dalam sukan yang mempunyai subjek yang berbezadaripada segi bangsa, umur, peringkat pencapaian sertapengalaman dalam sukan.

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  29/30

  29

  4. Tempoh masa kajian boleh ditambah atau dipanjangkan lagibagi membolehkan kesan pengaplikasian kaedah MentalRehearsal ini dapat dilihat dengan lebih jelas.

  5. Pembahagian masa merupakan aspek yang sangat pentingsemasa menjalankan kajian. Penyelidik perlu bijakmembahagikan masa terutamanya sebelum, semasa dan

  selepas menjalankan kajian, merancang pelaksanaan instrumenkajian serta menganalisis data.

  6. Instrumen atau metodologi kajian yang digunakan hendaklahmempunyai kesahan kandungan serta kebolehpercayaan yangtinggi dan juga diperakui oleh pakar dalam bidang tersebut.

 • 7/29/2019 Pembentangan Kajian Tindakan Kaedah Mental Rehearsal

  30/30

  30