Transcript
 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  1/31

  SULIT 4531/1

  NO. KAD PENGENALAN

  Fizik

  Kertas 1

  Ogos

  Nama : __________________________

  Kelas : __________________________

  20071 1/4 jam

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2007

  FIZIK

  Kertas 1

  Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Setiap soalan dimulakan dengan soalan bahasa Inggeris diikuti dengan soalan yang samadalam bahasa Melayu yang dicetak condong.

  3. Setiap pilihan jawapan dimulakan dengan pilihan jawapan bahasa Inggeris dan diikuti

  dengan pilihan yang sama dalam bahasa Melayu yang dicetak condong.

  4. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2 atau halaman 3.

  Kertas soalan ini mengandungi 34 halaman bercetak termasuk muka hadapan

  [ Lihat sebelah

  4531/1 SULIT

  _ _

  1

  1

  SMK TANJONG LUMPUR

  25150 KUANTAN

  PAHANG DARUL MAKMUR

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  2/31

  SULIT 4531/1

  MAKLUMAT UNTUK CALON

  1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

  2. Jawabsemua soalan.

  3. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

  4. Hitamkansatu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

  5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudianhitamkan jawapan yang baru.

  6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

  7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator siantifik yang tidak boleh deprogram.

  8. Satu senarai rumus disediakan di halaman 4.

  INFORMATION FOR CANDIDATES

  1. This question paper consists 50 questions.

  2. Answerallquestions.

  3. Answer each question by blackening the correct space on the answer sheet.

  4. Blacken only one space for each question.

  5. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Thenblacken the space for the new answer.

  6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

  7. You may use a non-programmable scientific calculator.

  8. A list of formulae is provided on page 4.

  [Lihat sebelah

  4531/1 SULIT2

  2

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  3/31

  SULIT 4531/1

  The following information may be useful. The symbols have their usual meaning .

  Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol menpunyai makna yang biasa.

  1. a = v - u

  t

  2. v2 = u2 + 2as

  3. s = ut + at2

  4. momentum = mv

  momentum = mv

  5. F = ma

  6. Kinetic energy = mv2

  Tenaga kinetik = mv2

  7. Potential energy = mgh Tenaga keupayaan = mgh

  8. Elastic potential energy = 1/2 Fx

  Tenaga keupayaan kenyal = 1/2 Fx

  9. = m

  V

  10. Pressure, P = hg

  Tekanan, P = hg

  11. Pressure, P = F

  A

  Tekanan, P = F

  A

  12. Heat, Q = mc

  Haba, Q = mc

  13. pV = constant

  T

  pV = malarT

  14 E = mc2

  15 v = f

  16 Power, P = energy

  time Kuasa, P = tenaga

  masa

  17. 1 = 1 + 1

  f u v

  18. = ax

  D

  19. n = sin i

  sin r

  20. n = real depth

  apparent depth

  n = dalam nyata

  dalam ketara

  21 Q = It

  22 V = IR

  23 Power, P = IV

  Kuasa, P = IV

  24. Ns = VsNp Vp

  25. Efficiency = Is Vs x 100%

  Ip Vp Kecekapan = Is Vs x 100%

  Ip Vp

  26 g = 10 m s-2

  4531/1 SULIT3

  3

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  4/31

  Answer all questions. Each question is followed by either three , four or five options.

  Choose the best option for each question then blacken the correct space on the answer

  sheet.

  Jawab semua soalan.Tiap tiap soalan di ikuti oleh sama ada tiga , empat atau lima pilihan jawapan.Pilih satu jawapan yang terbai kbagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yangsepadan pada kertas jawapan objektif anda

  1. The diagrams below show a pair of vernier calipers and a metre rule. Gambar rajah menunjukkan sebuah angkup vernier dan sebuah pembaris.

  Which comparison is correct about the sensitivity of both the

  instruments when measuring the thickness of a small wooden block? Perbandingan yang manakah betul tentang kepekaan kedua dua alat

  itu apabila mengukur ketebalan suatu dawai?

  Vernier calipersAngkup vernier

  Metre rulePembaris meter

  A Low sensitivityKepekaan rendah

  Low sensitivityKepekaan rendah

  B Low sensitivityKepekaan rendah

  High sensitivityKepekaan tinggi

  C High sensitivityKepekaan tinggi

  Low sensitivityKepekaan rendah

  [ Lihat sebelah

  Vernier

  calipers

  Metre rule

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  5/31

  SULIT

  4531/1

  2. 50 millimetres is equivalent to 50 milimeter bersamaan dengan

  A 5.0 x 10-

  6

  mB 5.0 x 10 - 5 m

  C 5.0 x 10 - 4 m

  D 5.0 x 10 - 3 m

  E 5.0 x 10 - 2 m

  3. The graph shows the relationship between v and t. Graf menunjukkan hubungan antara v dan t

  The relationship between v and t can be represented by the equationHubungan v dan t diwakili oleh persamaan

  A V = t + 3B V = t + 1

  C V = - t + 3

  D V = - t + 1

  4. Which object has the greatest inertia ? Objek yang manakah mempunyai inersia paling besar?

  A B

  A bicycle of mass 15 kg An aeroplane of mass 1.2 x 10 5 kg

  4531/3 SULIT

  v

  t

  3

  30

  5

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  6/31

  SULIT

  4531/1

  C D

  A car of mass 2000 kg A yacht of mass 1.1 x 10 8 kg

  [ Lihat sebelah

  5 A pebble and a piece of cotton are released at the same time in a vacuum.

  Sebiji batu dan secebis kapas dilepaskan serentak dalam satu silinder vakum

  Which observation is correct ?Perhatian yang manakah benar ?

  A Both objects will floatKedua dua objek akan terapung

  B Both the objects will reach the base at the same timeKedua dua objek tiba di dasar dengan serentak

  C The pebble reaches the base earlier than the piece of cottonBatu tiba lebih awal di dasar daripada kapas

  D The piece of cotton reaches the base earlier than the pebbleKapas tiba lebih awal di dasar daripada batu

  6 The graph shows the motion of a car in a straight line.

  Graf menunjukkan halaju masa bagi satu gerakan.

  4531/3 SULIT

  6

  Vacuum

  vakum

  16

  12

  v/ms-1

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  7/31

  SULIT

  4531/1

  How long will it take for the car to travel a distance of 260 m?

  Berapakah masa yang diambil oleh kereta itu setelah 260 m?A 5 seconds

  B 10 seconds

  C 15 seconds

  D 20 seconds

  E 25 second [ Lihat sebelah

  7 Which graph represents deceleration ?

  Graf yang manakah mewakili nyahpecutan?

  A B

  C D

  8 The quantity having the same unit as work is

  Kuantiti yang mempunyai unit sama dengan kerja adalah

  A ForceDaya

  B Energy

  Tenaga

  C Impulse

  Impuls

  D Momentum

  Momentum

  9 The diagram shows the path of a model rocket.

  Rajah menunjukkan lintasan model sebuah roket.

  4531/3 SULIT

  7

  10 20 25 t/s

  s

  t0

  s

  t0

  s

  t0

  s

  t0

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  8/31

  SULIT

  4531/1

  Kinetic energy is minimum at

  Tenaga kinetik minimum di

  A P

  B Q

  C R

  D S [ Lihat sebelah

  10 The diagram shows a 2 kg object pulled upwards by a force of 30 N.

  Rajah menunjukkan objek berjisim 2kg diangkat dengan daya 30 N.

  Calculate the accelaration of the object

  Hitung pecutan objek itu.

  A 2 m s-2

  B 5 m s-2

  C 6 m s-2

  D 10 m s-2

  E 15 m s-2

  11 The diagram shows a boy pulling a box. .

  Rajah menunjukkan seorang budak menarik sebuah kotak.

  4531/3 SULIT

  8

  Frictionle

  ss pulleyTakal yanglicin

  30 N

  2 kg

  30 N

  600

  surfac

  e

  4.0kg

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  9/31

  SULIT

  4531/1

  Calculate the acceleration of the box?

  Hitungkan pecutan kotak itu?

  [ Lihat sebelah

  12 A softball player moves her hand downwards while

  catching a fast -moving ball. Pemain sofbol menggerakkan tangannya ke bawah semasa

  menangkap bola yang laju.

  The movement of her hand is to Pergerakan tangan adalah untuk

  A increase the impulsive force

  menambah daya impuls

  B increase the stopping time of the ball

  memanjangkan masa bola berhenti

  C stop the ball from falling

  mengawal bola supaya tidak jatuh

  13 A block of wood with a density of 0.65 g cm 3 is placed in three different fluids. Sebongkah kayu berketumpatan 0.65 g cm 3 dimasukkan ke dalam cecair yang berbeza ketumpatan

  Which statement is correct? Pernyataan yang manakah benar?

  4531/3 SULIT

  A 2.50 m s 2

  B 3.75 m s - 2

  C 5.00 m s - 2

  D 6.25 m s - 2

  E 8.75 m s - 2

  Methylated spirit

  Spirit bermetil

  Water

  air

  Glycerine

  gliserin

  9

  5.0 N

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  10/31

  SULIT

  4531/1

  A Wood is denser than methylated spirits

  Kayu lebih tumpat daripada spirit bermetilB Glycerine is denser than water

  Gliserin lebih tumpat daripada air

  C Mentylated spirits is denser than water Spirit bermetil lebih tumpat dari air

  D Water is denser than glycerine

  Air lebih tumpat daripada gliserin

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  10

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  11/31

  SULIT

  4531/1

  14 A ball of mass 5 kg hits a wall with a velocity of 10 m s 1.

  The time for collision is 5 s. After the collision , the ball rebounds with a

  velocity of 8 m s 1 .

  Sebiji bola berjisim 5 kg berlanggar dengan dinding dengan kelajuan 10 m s-1

  Masa pelanggaran adalah 5 s.Selepas perlanggaran bola melantun denganhalaju 8 m s -1 .

  Which of the following statements is true? Pernyataan yang manakah benar?

  A Momentum before collision is -50kgm s-1

  Momentum sebelum pelanggaran adalah -50 kg m s-1

  B Impulsive force is 18NDaya impuls adalah 18 N

  C After collision the momentum of the ball is - 40 N sSelepasperlanggaran momentum bola itu adalah -40 N s

  15 The diagram shows a collision between a car and a lorry.

  Rajah menunjukkan perlanggaran antara sebuah kereta dan sebuah lori.

  To avoid serious injuries to a driver, a car should have the following features except

  Untuk mengelakkan kecederaan yang parah , kereta mesti mempunyaiA Automatic air bag

  Beg udara automatik

  B Safety seat belts for the driver and the passengers

  Tali pinggang keledar untuk pemandu dan penumpang

  C Front and rear bumpers

  Bumper di bahagian hadapan dan di bahagian belakangD Hard dashboard

  Dashboard yang keras

  4531/3 SULIT

  U = 10ms-1

  11

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  12/31

  SULIT

  4531/1

  [ Lihat

  sebelah

  16 A man lifts several buckets using a frictionless pulley with a force of

  30 N. He raised the buckets 1.5 m above the wall.

  Seorang lelaki mengangkat beberapa baldi sejtinggi 1.5 m dengan menggunakantakal licin dengan daya 30 N

  Calculate the work done by the man

  Hitung kerja yang telah dilakukan

  A 90.0 J

  B 20.0 J

  C 45.0 J

  D 22.5 J

  17 600 g of water at 40 0 C is mixed with 400 g of water at 90 0 C. Calculate the final

  temperature of the water?

  600 g air pada 40 0C dicampur dengan air pada 90 0C. Hitung suhu akhir air.

  A 55 o C

  B 60 o CC 65 o C

  D 70 o C

  E 75 o C

  18 An air conditioner cools a room by

  Penyaman udara menyejukkan bilik secara

  A convection

  perolakan

  B radiation

  sinaranC diffusion

  resapan

  4531/3 SULIT

  T T

  h = 1.5 m

  F = 30 N

  12

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  13/31

  SULIT

  4531/1

  D conduction

  Konduksi [ Lihat sebelah

  19 The diagram shows an aeroplane in flight. Rajah menunjukkan sebuah kapal terbang di udara.

  For the aeroplane to climb into air and stay up during flight,

  Untuk kekal dalam penerbangan ,

  A Drag > Thrust

  Tujah ke belakang > tujah ke hadapan

  B Thrust > Drag

  Tujah ke hadapan > tujah ke belakang

  C Lift > Weight

  Daya angkat > Berat

  D Weight > Lift

  Berat > Daya angkat

  20 The diagram shows the Fantastic Submarine drifting along from a narrowregion to a wider region because of

  Rajah menunjukkan Kapal selam Fantastic hanyut dari kawasan sempit keyang kurang sempit kerana

  A Equilibrium of forces Keseimbangan daya

  B Bernoullis principle Prinsip Bernoulli

  C Archimedes principle Prinsip Archimedes

  D conservation of momentum Prinsip keabadian momentum

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  13

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  14/31

  SULIT

  4531/1

  21 Air is blown between two ping pong balls.

  Udara ditiup di antara dua bola ping pong.

  udara

  Which statement is correct?

  Pernyataan yang mana benar?

  A An area area of higher pressure is created between the ping pong balls

  Kawasan tekanan tinggi terhasil di antara bola bola ituB The ping pong balls will be be blown apart

  Bola bola itu akan terpisah jauh

  C The ping pong balls will move closer to each other

  Bola bola akan merapat

  22 The diagrams show the relationship between Pressure and Volume of air.Rajah rajah menunjukkan perhubungan antara Tekanan dan Isipadu udara

  Which statement is true ?

  Pernyataan yang mana benar ?

  A More collisions occur between the air molecules and the wall of the container mmm

  Perlanggaran di antara zarah zarah udara dengan dinding bekas wwwlebih kerap

  B Less collisions occur between the air molecules and the wall of the container mmm

  Perlanggaran di antara zarah zarah udara dengan dinding bekas mmmberkurangan

  C The volume of air does not affect the pressure

  Tekanan tidak dipengaruhi oleh isipadu udara

  4531/3 SULIT

  14

  air

  Container wwwBekas www

  Container mmm

  Bekas mmm

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  15/31

  SULIT

  4531/1

  [ Lihat

  sebelah

  4531/3 SULIT

  15

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  16/31

  SULIT

  4531/1

  23 The diagram shows a hyraulic pump. Rajah menunjukkan sebuah pam hidraulik.

  Which comparison is true? Perbandingan yang manakah benar?

  A F1 = F2

  B F1 > F2

  C Pressure on piston 1 = pressure on piston 2 Tekanan di omboh 1 = tekanan di omboh 2

  D Pressure on piston 1 < pressure on piston 2 Tekanan di omboh 1 < tekanan di omboh 2

  24 The diagram shows a water reservoir . Rajah menunjukkan sebuah empangan.

  Hillslope water wall of dam Lereng bukit Air dinding

  empangan

  The base of the wall is thicker because

  Bahagian bawah dinding lebih tebal kerana

  A it will be more stable. dinding akan lebih stabil

  B the density of water is high ketumpatan air tinggi

  C Pressure of the water is highest at the surfaceTekanan paling tinggi di bahagian permukaan air

  D Pressure of the water is highest at the base Tekanan paling tinggi di bahagian bawah

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  16

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  17/31

  SULIT

  4531/1

  25 The graph shows the heating curve of a substance. Graf menunjukkan lenkung pemanasan suatu bahan.

  At which stage is the substance in a liquid and gas phase ?

  Pada peringkat manakah bahan itu berada pada fasa cecair dan gas?

  A AB

  B BC

  C CD

  D DE

  E EF

  26 The diagram shows a pan of liquid water .

  Rajah menunjukkan air di dalam bekas.

  The rate of evaporation can be reduced by Kadar penyejatan boleh dikurangkan dengan

  A putting a lid on the pan menutup bekas

  B leaving the pan under a fan meletakkan bekas di bawah kipas angin

  C leaving the pan in a hot oven meletakkan bekas di dalam oven yang panas

  D leaving the pan exposed to the atmosphere mendedahkan bekas ke atmosfera

  [ Lihat

  sebelah

  4531/3 SULIT

  17

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  18/31

  SULIT

  4531/1

  27 The diagram shows two different objects. Rajah menunjukkan dua objek yang berbeza.

  T1 T2 T3

  Thermal equilibrium is reached when Keseimbangan terma dicapai bila

  A T1 = T2 = T3

  B T1 > T3

  C T1 < T3

  28 The diagram shows a scuba diver and an air bubble formed by him. Rajah menunjukkan penyelam dan gelembung udara yang dihasilkan.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2 m

  Y

  5 m

  . X air bubble

  gelembung udara

  If the volume of the air bubble at Y is 7.5 cm3 , what is its volume at X?

  Assume that the atmospheric pressure is equivalent to 10 m of water. Jika isipadu gelembung udara di Y ialah 7.5 cm3 ,apakah nilainya di X?

  Anggapkan tekanan atmosfera sebagai 10 m air.

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  18

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  19/31

  SULIT

  4531/1

  A 2.4 cm3

  B 4.8 cm3

  C 6.0 cm3

  D 15.0 cm3

  29 The diagram below shows sound waves being Rajah menunjukkan gelombang bunyi

  A diffracted

  dibelaukan

  B refracted

  dibiaskan

  C reflected

  dipantulkan

  30 A ray of light is approaching a set of three mirrors as shown in the diagram. Rajah menunjukkan sinar cahaya yang ditujukan ke arah cermin.

  How many times will the ray be reflected before it exits? Berapa kali kah sinar cahaya itu di pantulkan ?

  A 1

  B 2

  C 3

  D 4

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  19

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  20/31

  SULIT

  4531/1

  31 To view his whole image in the mirror a 6 - foot man must useJika ingin melihat imejnya sepenuhnya, pemuda mesti menggunakan

  A 6 feet mirror

  cermin setinggi 6 kaki

  B 5 feet mirror

  cermin setinggi 5 kakiC 4 feet mirror

  cermin setinggi 4 kakiD 3 feet mirror

  cermin setinggi 3 kaki

  32 The diagram shows the propagation of plane water waves.

  Rajah menunjukkan perambatan gelombang satah air.

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  deep area

  kawasan dalam

  v1

  V

  2

  shallow area

  kawasan cetek

  20

  Mirror

  cermin

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  21/31

  SULIT

  4531/1

  Choose the correct answer.

  Pilih jawapan yang benar.

  A v1 = v2

  B v1 > v2

  C v1 < v2

  33 Monochromatic light in incident on a pair of slits, S1 and S2 that are separated by

  4.0 x 10- 6 metres on a screen 1 metre away .

  Each bright fringe(A, B, and C) is separated from its neighbour by 0.17 metres.

  Cahaya monokromatik ditujukan ke arah dua celahan , S1 dan S2. Jarak di antara dua celah itu ialah 4.0 x 10

  6m .

  Jarak di antara celah dan skrin ialah 1 m

  Jarak di antara tiga pinggir cerah yang berturutan ( A, B dan C ) ialah 0.17 m

  A B C

  Calculate the wavelength of the incident light.

  Hitung panjang gelombang sinar cahaya tuju.

  A 170 nm

  B 340 nm

  C 510 nm

  D 680 nm

  34 The diagram shows a fibre optic cable.

  Rajah menunjukkan serabut optik.

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  21

  outer glass layer / cladding

  lapisan luar gelas

  inner glass corelapisan dalam gelas

  lintasan cahaya laser

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  22/31

  SULIT

  4531/1

  For total internal reflection to occur the

  Pantulan dalam penuh akan berlaku jika

  A optical density of outer glass layer < optical density of inner glass core

  ketumpatan optik lapisan luar gelas < ketumpatan optik lapisan dalam gelas

  B optical density of inner glass core < optical density of outer glass layerketumpatan optik lapisan dalam gelas < ketumpatan optik lapisan luar gelas

  C inner glass core and the outer glass layer have the same optical density.ketumpatan optik lapisan dalam gelas dan lapisan luar gelas sama

  35 The diagrams show sound waves from a piano.Rajah menunjukkan gelombang bunyi dari sebuah piano.

  P Q R

  Which of the following statements is true?

  Pernyataan yang mana benar?

  A P has a higher pitch than Q

  P lebih nyaring daripada Q

  B Q has a higher pitch than R

  Q lebih nyaring daripada R

  C R has the highest pitch R paling nyaring

  D P, Q and R have the same pitch

  P , Q dan R mempunyai kenyaringan yang sama

  36 Choose the correct electromagnetic spectrum.

  Pilih spektrum electromagnet yang betul.

  A gamma

  ray

  sinargamma

  X- ray

  sinar X

  ultraviolet

  ultraunguvisible

  light

  cahayanampak

  infrared

  inframerahmicrowave

  gelombangmikro

  radio wave

  gelombangradio

  B gamma

  ray

  sinargamma

  ultraviolet

  ultraungu

  X-ray

  sinar X

  visible

  light

  cahayanampak

  Infrared

  inframerah

  microwave

  gelombangmikro

  radio wave

  gelombangradio

  C gamma

  ray

  sinargamma

  X- ray

  sinar Xultraviolet

  ultraunguvisible

  light

  cahayanampak

  Infrared

  inframerahradio wave

  gelombangradio

  microwave

  gelombangmikro

  D gamma

  ray

  sinar

  gamma

  radio

  wave

  gelombang

  radio

  ultraviolet

  ultraunguvisible

  light

  cahaya

  nampak

  infrared

  inframerahmicrowave

  gelombangmikro

  X-ray

  sinaran X

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  22

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  23/31

  SULIT

  4531/1

  37 Ahmad shouts in front of a cliff. He is standing 204 m away from the cliff. Ahmad menjerit di hadapan tebing bukit . Jarak antara bukit dan Ahmad

  ialah 204 m.

  If the velocity of sound in air is 340 m s-2 , calculate the time for Ahmad

  to hear his echo?

  Jika halaju bunyi ialah 340 m s

  -2 ,

  hitung masa untuk Ahmad mendengar gemanya.

  A 0.18 s

  B 1.2 s

  C 1.6 s

  D 2.0 s

  38 The food is being cooked by

  Makanan itu dimasak menggunakan

  A Infrared

  inframerah

  B ultravioletultraungu

  C gamma rays

  sinaran gamma

  D microwaves

  gelombang mikro

  4531/3 SULIT

  23

  204 m

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  24/31

  SULIT

  4531/1

  39 The diagram shows the electric pattern for two charged plates.

  Rajah menunjukkan dua plat yang bercas.

  Which of the following shows the charges on the plates?

  Apakah cas pada plat atas dan plat bawah?

  upper plate

  plat atas

  lower plate

  plat bawah

  A + +

  B + -

  C - -

  D - +

  40 The diagram shows a circuit with three similar resistors , R and two measuring

  Instruments P and S. Rajah menunjukkan litar elektrik yang mengandungi tiga perintang yang serupa dan

  dua alat pengukur P dan S.

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  R

  R R

  P

  S

  24

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  25/31

  SULIT

  4531/1

  Which of the following shows the correct names for P and S?

  Apakah P dan S?

  P S

  A Ammeter Ammeter

  B Voltmeter Voltmeter

  C Ammeter Voltmeter

  D Voltmeter Ammeter

  41 The following is a block diagram of a radio transmitter.

  Berikut ialah gambar rajah blok bagi sebuah pemancar radio.

  The correct combination is Kombinasi yang betul ialah

  X Y Z U

  Amicrophone

  electrical

  oscillator

  pengayun elektrikmodulator amplifier

  Bmicrophone

  amplifier

  electrical

  oscillator

  pengayun elektrik

  modulator

  Cmicrophone

  electrical

  oscillator

  pengayun elektrikamplfier modulator

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  X

  Y

  ZU

  25

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  26/31

  SULIT

  4531/1

  42 A graph of potential difference against current for a conductor is shown below.

  Graf beza keupayaan lawan arus bagi sebuah konduktor ditunjukkan di bawah.

  Which statement is incorrect ?

  Pernyataan yang manakah tidak benar ?

  A The potential difference is direcly proportional to the current

  Beza keupayaan berkadar terus dengan arusB The gradient is equal to the resistance

  Kecerunan graf mewakili rintanganC The conductor used obeys Ohms law

  Konduktor yang digunakan mematuhi Hukum Ohm

  D The conductor used is a bulb

  Konduktor itu ialah sebuah mentol

  43. The diagram shows a bar magnet moving towards a solenoid.

  Rajah menunjukkan magnet bar bergerak ke arah solenoid.

  Which of these actions will not increase the deflection of the galvanometer pointer?

  Tindakan manakah yang tidak akan menambah pesongan jarum galvanometer?

  A Reversing the polarity of the magnet

  Menukar kutub magnetB Increasing the number of coils in the solenoid

  Menambah lilitan solenoidC increasing the speed of the bar magnet

  Menambah halaju magnet bar

  D increasing the number of magnets used

  Menambah bilangan magnet[ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  V/V

  I/A

  26

  galvanometer

  U S

  Bar magnet

  Direction of

  movement

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  27/31

  SULIT

  4531/1

  44 The diagram shows a dynamo connected to a cathode ray oscilloscope.

  Rajah menunjukkan sebuah dinamo disambung kepada sebuah osiloskop sinar katod.

  Which trace represents the e.m.f induced in the generator when the coil is generated

  at constant speed? Surihan yang manakah mewakili d.g .e yang teraruh dalam dinamo apabila gegelung

  diputarkan pada kelajuan yang seragam?

  A B

  C D

  45 Diagram 1 shows an electrical circuit and diagram 2 shows the pattern of the input

  and output waves observed on the screen of a CRO.

  Rajah 1 menunjukkan litar elektrik dan Rajah 2 menunjukkan corak gelombang

  input dan gelombang output di skrin OSK.

  Diagram 1 Diagram 2

  4531/3 SULIT

  27

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  28/31

  SULIT

  4531/1

  [ Lihat sebelah

  Which of the following statements is incorrect?

  Pernyataan yang manakah tidak benar?

  A The diodes act as rectifiers

  Diod diod bertindak sebagai rektifier

  B This is an example of Half - wave Rectification

  Ini adalah contoh Rektifikasi - Separuh gelombang

  C This is an example of Full - wave Rectification

  Ini adalah contoh Rektifikasi - Penuh gelombang

  D The diodes allow current to flow in the whole cycle

  Diod diod itu membenarkan arus mengalir seluruh pusingan

  46 The diagram shows the symbols for two types of transistors. Rajah menunjukkan simbol untuk dua jenis transistor.

  Which of the following shows the correct name of the electrode R and

  names for the transistors?

  Antara berikut yang manakah nama elektrod R dan jenis transistor itu betul?

  Electrode R Transistor P Transistor Q

  A Emitterpengeluar

  npn pnp

  B Emitter

  pengeluar

  pnp npn

  C Collector

  pengumpul

  npn pnp

  D

  Collector

  pengumpul

  pnp npn

  [ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  28

  Transistor P

  Transistor Q

  R

  R

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  29/31

  SULIT

  4531/1

  47 The diagram shows the truth table for a logic gate .

  Rajah menunjukkan jadual kebenaran bagi satu get logik.

  P Q X

  0 0 0

  0 1 11 0 1

  1 1 0

  The gate logic that represesents the truth table is

  Get logic itu ialah

  A B

  C D

  48 The diagram shows the penetrating power of different types of radiation. Rajah menunjukkan kuasa penembusan beberapa sinaran radioaktif.

  Which of the following is correct ?

  x y z

  Athicker lead

  plumbum tebalaluminium

  Concrete

  konkrit

  BConcrete

  konkrit

  thicker lead

  plumbum tebalaluminium

  C aluminiumthicker lead

  plumbum tebal

  concrete

  konkrit

  D aluminium

  Concrete

  konkrit

  thicker lead

  plumbum tebal[ Lihat sebelah

  4531/3 SULIT

  29

  x y z

  X Y Z

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  30/31

  SULIT

  4531/1

  49 The diagram shows a radioactive sample in a lead block. Rajah menunjukkan sampel radioaktif di dalam blok plumbum

  sample radioaktif di dalamblok plumbum

  Which of the following is correct?

  x y z

  A beta alpha gamma

  B alpha gamma beta

  C gamma alpha beta

  50 The diagram shows a graph of activity against time for a radioactive element.Rajah menunjukkan graf aktiviti melawan masa bagi satu elemen radioaktif.

  After 6 minutes how many half life has the element gone through?

  Berapa separuh hayat telah dilalui elemen itu setelah 6 minit ?

  A one

  B two

  C three

  D four

  END OF QUESTION PAPER

  KERTAS SOALAN TAMAT

  4531/3 SULIT

  30

  x

  y

  z

  Activity/counts per min

 • 8/14/2019 Pahang-Physics P1-Trial SPM 2007

  31/31

  SULIT

  4531/1

  31