Transcript
 • Službeno glasilo brodogradilišta Brodotrogir d.d. izlazi po potrebiGodina XIV // broj 74 // Trogir, studeni 2017.

  I PREDSJEDNIK RUSKE FEDERACIJE

  DOPRINOS INDUSTRIJI NAUTIČKOG TURIZMA

  ODRŽANA RADNA VJEŽBA

  PREDSTAVLJEN NAJNOVIJI MODEL JEDRILICE

  BENETEAU /OCEANIS 51.1 U MARINI TROGIR

  PRIMOPREDAJA MV DVINA GULF

  BRODOGRADILIŠTA PODRŽALI I HRVATSKA PREDSJEDNICA

  DOBRU SURADNJU FINSKOG I TROGIRSKOG

 • 2 / ŠKVERSKA BESIDA 74-2017. / 3Nakladnik: Brodotrogir d.d. / Realizacija: AXIS-DESIGN d.o.o. / 11_2017

  Poštovane kolegice i kolege,

  dragi škverani,

  okončali smo još jedan projekt. Opremili smo i obavili pri-

  mopredaju Novogradnje 329 – mv Dvina Gulf. Za dovršetak

  ovog projekta trebalo je mnogo truda, rada i marljivosti. Tre-

  balo je uskladiti brod kakav je došao u naš škver s dana-

  šnjim pravilima i propisima. Ne možemo reći da je sve išlo

  glatko, nailazili smo na poteškoće, ali naše znanje i upor-

  nost se isplatila. To smo više puta do sada dokazali.

  Bez obzira na vlastite ciljeve, želje i stremljenja, imamo

  pravo biti zadovoljni jer su naši brodovi prepoznati širom

  svijeta, a o čemu su razgovarali predsjednik Ruske Federa-

  cije g. Vladimir Putin i hrvatska predsjednica gđa Kolinda

  Grabar Kitarović prilikom njezina posjeta Rusiji. Naime, ti-

  jekom razgovora podržali su dobru suradnju finskog i tro-

  girskog brodogradilišta koja je započela sredinom 2016.

  godine ugovorom o gradnji prednjeg dijela broda za prije-

  voz kondenzata, ledolomca klase leda ARC 7. Ovakav tip

  broda nikad nismo gradili, tako da predstavlja izazov za sve

  nas. Dosad postignuto nam daje realnu nadu i optimizam

  da u tome ustrajemo i dalje.

  Paralelno s izgradnjom i opremanjem brodova u našem se

  Društvu provode i druge poslovne aktivnosti, u marini, do-

  kovima i na servisnom platou koji združeni opremom i ljud-

  stvom već sada predstavljaju nautičku i servisnu „silu“ ne

  samo u nacionalnom okviru već i mnogo, mnogo šire, na Me-

  diteranu, ali i u svijetu o čemu svjedoče i kapetani jahti koji

  su servise svojih luksuznih plovila prepustili našim majsto-

  rima od zanata, napisali odlične recenzije i sa sobom u svi-

  jet odnijeli pozitivne impresije.

  Ovi pozitivni primjeri za nas su zalog i obveza da budemo

  još predaniji i koncentriraniji na poslu. Naše kriterije i na-

  stojanja moramo stalno „oštriti“ i ne dopustiti im da

  „otupe“ jer svjetska konkurencija, kojoj i sami pripadamo,

  nemilosrdna je i ne prašta, u stalnoj je borbi da dođe do

  vrha, a kao i u svakoj borbi, pa tako i u ovoj, netko se mora

  povući, a sigurni smo da to ne želimo biti mi. Stoga bez ob-

  zira na prepreke, ustrajmo zajedno, nastojmo i ne dopu-

  stimo da u niti jednom trenutku dovedemo u pitanje ono

  što godinama gradimo.

  OBAVLJENA PRIMOPREDAJA U BRODOTROGIRURIJEČ UPRAVE

  Uprava Brodotrogira d.d.

  Predsjednik uprave – dr.sc. Nenad Končar, dipl. ing.

  Član uprave – dr.sc. Danko Končar, dipl. ing.

  Član uprave – Mateo Tramontana, dipl. ing.

  U Brodotrogiru se obavila primopredaja m/v Dvina Gulf radnog

  naziva Novogradnja 329. Ugovor o opremanju tankera potpisan

  je krajem 2014.g. između Hrvatske brodogradnje Trogir d.o.o. i

  društva VITERLEF MANAGEMENT LIMITED, BVI.

  Naime, radi se o tankeru za prijevoz kemijskih i naftnih

  proizvoda od 45,000 metričkih tona koji je namijenjen

  za prijevoz IMO II proizvoda u 20 tankova, duljine

  183 m i širine 32,2 m. Trup broda izgrađen je prije

  desetak godina u brodogradilištu JSCo «PO «Sev-

  mash» na sjeveru Ruske Federacije, u oblasti

  Arkhangelska, prema projektu norveškog

  naručitelja, jednog od najvećih vlasnika

  kemijskih tankera na svijetu. Pri dola-

  sku u naš škver bio je djelomično

  opre mljen, glavnim pogonskim

  strojem, pomoćnim motori -

  ma i još nekom popratnom

  opremom.

  Sretno ti more Dvina Gulf!

 • 4 / ŠKVERSKA BESIDA 74-2017. / 5

  NOVI POSLOVI

  Brodotrogir u svom brodogradilištu dovršava gra-

  dnju i drugog tankera Novogradnje 339 iz ove serije

  za istog naručitelja. I on je kao i ovaj prvi brod dje-

  lomično izgrađen i opremljen u brodogradilištu

  JSCo «PO «Sevmash».

  U tijeku su cjevarski radovi na izradi opreme te se

  opremaju tankovi po strojarnici gdje se još odvijaju

  radovi na montaži propulzije. Brod se nagnuo

  prema pramcu tako da mu osovinski vod bude

  iznad razine mora, a sve kako bi se mogli obaviti svi

  radovi na ugradnji. Nakon montaže propulzije sli-

  jedi montaža sklopa kormila na kojem se trenutno

  dovršava strojna obrada u brodogradilištu 3. Maj.

  Na prostoru glavne palube u tijeku je montaža pot-

  konstrukcije za cjevovode, a u tankovima tereta se

  montira skela za potrebe pripreme površine i boja-

  nja tankova te se montiraju komunikacije.

  U tijeku je također bravarska izrada opreme, venti-

  lacije i komunikacija.

  Za istog naručitelja i Novogradnja 339

  Zadatak trogirskih brodograditelja, pored opremanja

  i završetka gradnje je bio prilagoditi projekt iz tog vre-

  mena i uskladiti s današnjim propisima i standardima

  te „pomladiti“ brod.

  Primopredajni protokol potpisao je u ime naručitelja

  g. Sergey Neklyudov, jedan od direktora krovne kompa -

  nije Nevsky Mazut iz Ruske Federacije, a u ime Hrvat-

  ske Brodogradnje Trogir, direktor Mateo Tramontana.

  OBAVLJENA PRIMOPREDAJA U BRODOTROGIRU

 • 6 / ŠKVERSKA BESIDA 74-2017. / 7

  NOVI POSLOVI

  Isporuka Novogradnje 345 početkom2018.g. Novogradnja 345 gradi se za tvrtku Orkan d.o.o. sa sjedištem u

  Jesenicama i do sada je ukupno obrađeno 119,88 t odnosno ci-

  jeli trup broda, a u izradi je 5 sekcija. Isporuka broda planirana

  je tijekom siječnja 2018. godine.

  Brod duljine 46 m i širine 35 m, smještajnog kapaciteta za 36

  putnika, namijenjen je prijevozu turista akvatorijem Srednjeg

  Jadrana.

  Doprinos industriji nautičkog turizma

  Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. zaključila je u srpnju ove

  godine ugovor za gradnju putničkog broda za krstarenje s tvr-

  tkom NOVA RUST d.o.o. iz Splita.

  Brod duljine 46 m i širine 36,5 m, graditeljeva Novogradnja 346,

  namijenjen je za krstarenje jadranskim akvatorijem. Kao i No-

  vogradnja 345, gradi se prema propisima i pod nadzorom Hr-

  vatskog registra brodova, prema pravilima za putničke

  brodove.

  U tijeku je isporuka crne metalurgije za brod, kao i pripreme za

  početak rezanja.

  Gradnjom Novogradnji 345 i 346, Brodotrogir, odnosno Hrvat-

  ska brodogradnja Trogir, dali su svoj doprinos stalno rastućoj

  industriji nautičkog turizma u Hrvatskoj, s ranije isporučenom

  serijom brodova, kao i s izgledima za nove narudžbe.

  Do sada je na trupu Novo-

  gradnje 344 ukupno obra-

  đeno 10114 t, predmontira-

  no ukupno 7281 t dok je za-

  vršena 112 sekcija od toga

  5 kod Radeža, naših koope-

  ranata. Ukupno su monti-

  rane 6973 t, tj. 107 sekcija

  dok ih 41 još treba podići.

  NOVOGRADNJA 344 – arktički tanker

  Dobra suradnja između brodogradilišta Artech

  Helsinki Shipyard i Brodotrogira, otvara nove

  mogućnosti, a sve u cilju dobivanja što većeg tr-

  žišnog udjela na međunarodnom tržištu brodo-

  gradnje.

  Ova suradnja je navedena kao dobar primjer od

  strane predsjednika Ruske Federacije g. Putina

  prilikom posjete hrvat ske predsjednice gđe.

  Kolinde Grabar Kitarović Ruskoj Federaciji.

  Sve je započelo u srpnju 2016. godine ugovorom

  o gradnji prednjeg dijela broda za prijevoz kon-

  denzata, ledolomac klase leda ARC 7, nosivosti

  44,000 metričkih tona. Prednji dio arktičkog

  tankera bit će dug 167m, dok će ukupna dužina

  broda kad se spoji u Finskoj biti 220 metara.

  Projekt arktičkog tankera – ledolomca koji treba raditi i na

  temperaturi do -50°C, za djelatnike trogirskog brodogradil-

  išta, predstavlja veliki izazov u konstrukcijskim rješenjima,

  izboru materijala, tehnologiji zavarivanja te i u samoj izvedbi

  zavarenih spojeva. Po prvi put se zavaruju jako debeli limovi

  visoke čvrstoće koji se do sada u škveru nisu zavarivali. Radi

  se s materijalima koje nitko do sada u Hrvatskoj nije koristio

  ili bar ne u ovolikoj mjeri.

  Za ovaj tanker ne treba pratnja posebnog ledolomca jer će

  biti u stanju ploviti u uvjetima kada je led debljine i do 2,5

  metra i plovit će 365 dana u godini i zato će biti ugrađen spe-

  cifični sustav vinterizacije.

  Propise i uvjete odobravanja za ovakav tip tankera, za rad

  pri ekstremno niskim temperaturama, ne radi nitko osim

  ruskog registra tako da se brod gradi pod dvojnom klasom

  Bureau Veritas i Russian Maritime Register of Shipping.

  Dobru suradnju finskog i trogirskog brodogradilištapodržali i hrvatska predsjednica i predsjednik RuskeFederacije

 • Suradnja HBT-a i Allstars Engineering d.o.o.

  8 / ŠKVERSKA BESIDA 74-2017. / 9

  NOVI POSLOVI

  Održana 20. sjednica Nadzornog odbora BrodotrogiraSredinom srpnja održana je 20. sjednica Nadzornog od-

  bora Brodotrogira d.d. (NO) na kojoj su verificirani zapi-

  snici sa prethodnih sjednica te su prihvaćena revizor -

  ska izvješća za 2016. g. kako za Brodotrogir d.d. tako i za

  tvrtke kćeri (HBT, SCT, Trogir Maritime, Trogir Piping i

  Tekol Trogir). Isto tako, dana je suglasnost na godišnja

  financijska izvješća Društva i Grupe za 2016. g. te se ista

  smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog od-

  bora Društva. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Društva

  za 2016. g. u kojem je iskazana dobit poslije oporeziva-

  nja u iznosu od 5.625,464 kn. Utvrđena dobit raspore-

  đuje se na poziciju „zadržane dobiti“.

  Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o stanju i poslovanju

  Brodotrogira d.d. za 2016. g., prihvaćena je informacija

  o postojećoj knjizi narudžbi i novim poslovima te je NO

  prihvatio Izvješće o svim investicijskim projektima i bio

  informiran po pitanju realizacije Programa restrukturi-

  ranja.

  Prihvaćena je ostavka člana NO Ante Bilića zbog stupa-

  nja na dužnost gradonačelnika grada Trogira. U pred-

  metu izbora članova Nadzornog odbora, Skupštini

  Brodotrogir d.d. se predlaže odluka o novim članovima

  Nadzornog odbora: Slobodan Vernić iz Zagreba i Kle-

  ment Bašić iz Splita.

  Na Redovnoj Glavnoj Skupštini potvrđeni novi članovi NORedovna Glavna Skupština dioničkog društva Brodo-

  trogir d.d. održala se 4. rujna na kojoj su prihvaćeni svi

  prijedlozi odluka.

  Naime, prihvaćeno je izvješće Uprave o stanju i poslo-

  vanju Društva za 2016., odluka o raspodjeli dobiti dru-

  štva za 2016. god. koja se rasporedila na poziciju

  zadržane dobiti i iznosi 5.625.464 kn, izvješće NO o na-

  dzoru poslovanja Brodotrogira d.d. za 2016., dala se raz-

  rješnica odnosno odobrenje za rad NO Društva za

  poslovnu 2016. god., za glavnog revizora za 2017. oda-

  brana je revizorska kuća Kalibović i partneri d.d., a za

  članove NO Brodotrogir d.d. izabrani su članovi Slobo-

  dan Vernić dipl. oec. iz Zagreba i Klement Bašić, mana-

  ger za odnose s javnošću iz Splita.

  20. sjednica Nadzornog odbora Brodotrogira

  Ovo je samo nastavak suradnje iz-

  među HBT-a i Allstars grupe koja je za-

  počela suradnjom na izradi cjevarske

  dokumentacije za Novogradnju 329, a

  nastavila se na izradi trupaške doku-

  mentacije za Novogradnju 344.

  Kroz navedene projekte, projektanti

  Službe projekta, konstrukcije i tehno-

  logije ovladali su novim CAD alatima

  u izradi dokumentacije – FORAN i

  AVEVA što im je omogućilo da danas,

  zajedno s kolegama iz Allstars grupe

  sudjeluju na projektu putničkog bro -

  da Costa.

  Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. i Allstars Engineering

  d.o.o iz Zagreba, dio Allstars Engineering grupe s glavnim

  uredom u Finskoj, potpisali su Ugovor o suradnji odnosno

  izradi dijela radioničke dokumentacije trupa za putnički

  brod koji se gradi u brodogradilištu Meyer Turku u Finskoj,

  a za Costu Crocieru s.p.a. iz Italije. Putnički brod će po iz-

  gradnji imati 183 000 GT, duljine preko svega 337 metara s

  kapacitetom od 6600 putnika.

  HBT d.o.o. je stavio na raspolaganje svojih pet projektanata

  koji zajedno s projektantima iz Allstars Hrvatska doku-

  mentaciju brodskog trupa izrađuju u programu AVEVA Ma-

  rine, a kako bi se što profesionalnije odgovorilo na zahtjeve

  konkretnog projekta jedan od projektanata iz HBT-ovog

  Odjela trupa prošao je i dvotjedni specijalizirani tečaj u Fin-

  skoj (Turku).

  NB-1394 Hull Detail Design, Allstars Engineering

 • 10 / ŠKVERSKA BESIDA 74-2017. / 11

  SERVISNI CENTAR TROGIR REMONT

  Brodovi na remontu

  Francesco Petrarca

  Blind Date Katina

  JAHTENa redoviti godišnji remont pred ljetnu sezonu u mali Dok 4

  pristigle su i jahte Francesco Petrarca, Agram, Blind Date i Ka-

  tina.

  Na jahti Francesco Petrarca obavila se antikorozivna zaštita po-

  dvodnog dijela trupa odnosno čišćenje, pranje i bojanje te su se

  izmijenili cink protektori, a jednaki poslovi obavili su se i na mo-

  tornoj jahti Agram, Blind Date i Katini s jedinom razlikom što

  su se na Francescu Petrarchi još izmijenili ventili dok su se na

  Katini obavili radovi na propelernim osovinama i propelama.

  Iz mora je uz asistenciju velikog travel lifta od 600 t na servisni

  plato Marine Trogir izvučena i jahta Ladyship na kojoj su se

  obavili radovi na listu kormila i propelernoj osovini te se uredio

  donji dio trupa.

  Nakon ljetnog krstarenja u veliki Dok 15 uplovila je jahta Ely-

  sian. Na jahti se obavio servis opreme i uredio trup. Servisirali

  su se podvodni ventili, očistili tankovi, aplicirao propspeed na

  propelerima i propelernim osovinama te obavila antikorozivna

  zaštita podvodnog dijela trupa s izmjenom cink protektora.

  Servisiranje broda proteklo je u najboljem redu što nam je po-

  tvrdio i sam kapetan broda Robert W. Reed koji je u neformal-

  nom razgovoru pohvalio organizaciju posla i rad djelatnika

  remonta.

  „Moram kazati da sam ugodno iznenađen dobrom organizaci-

  jom, kvalitetom i brzinom obavljenog posla jer mnogi servisni

  centri u kojima sam do sada boravio ne mogu se time pohvaliti,

  a vjerujte nije ih bilo malo jer se ovim poslom bavim već se-

  damnaest godina. Vidim da je ovdje svim djelatnicima stalo da

  se napravi konkretan posao u što kraćem vremenu, najbolje

  kvalitete“ – kazao nam je kapetan Robert W. Reed.

  Na pitanje što je prevagnulo da odabere baš naš servisni cen-

  tar za servisiranje luksuzne jahte Elysian na kojoj je kapetan

  vrlo je iskreno odgovorio:

  „Krstarili smo Jadranom i trebalo je pronaći servisni centar na

  ovom dijelu Mediterana u čemu mi je pomogao manager kom-

  panije i agent u Hrvatskoj. Bila je to financijska odluka. Nisam

  vlasniku želio bacati „novce u vjetar“ i preispitivao sam se

  jesam li donio dobru odluku. Znao sam da se servisni centar

  nalazi u sklopu brodogradilišta, bojao sam se da bi se čestice

  koje lete zrakom mogle zalijepiti na boju vanjske oplate i ošte-

  titi je, ali nakon svega vidim da stvarno nisam imao razloga za

  brigu jer ovdje je sve tako dobro organizirano i sve je prošlo u

  najboljem redu, prezadovoljan sam obavljenim poslom i tret-

  manom i vratit ću se čim ponovo budem imao priliku“.

  Osim o servisnom centru kapetan se rado raspričao i o prelije-

  poj Hrvatskoj, toplim i otvorenim ljudima, razvedenoj obali,

  hrani i vinu koje ga je najviše oduševilo, a nekoliko boca mu

  nije bilo teško ponijeti ni svojim prijateljima u Teksas.

  „Hrvatska je prelijepa zemlja, njezini otoci od juga do sjevera

  naprosto „maze“ posjetitelje jer nude šaroliku ponudu sva-

  kome tko se nađe u njihovoj blizini. Hrana je predobra ,a vino

  fenomenalno. Mi u Teksasu također imamo vina, ali ne tako

  dobre kvalitete, stoga mi je ovaj okus i miris vina pravo otkriće.

  Ujedno me oduševila vaša bogata povijest i kulturna baština

  kojom obiluje svako mjesto bez razlike bilo ono veliko ili malo“.

  Kapetan jahte Elysian – Robert W. Reed: Prezadovoljan sam

  obavljenim servisom i tretmanom, vratit ću se ponovo čim

  budem imao priliku

  Pred ljetnu sezonu u naše dokove servisirali su se brodovi različitih namjena, a takav se trendnastavio i nakon ljetne plovidbe i krstarenja. Neki od brodova nakon razdokovanja nastavili suploviti Jadranskim morem dok su se drugi zaputili i preko Atlantika. Jedan od takvih je i luksu-zna jahta Elysian koja je servisirana i uređena otplovila prema Španjolskoj, a potom i na svojekrajnje odredište, u Sjedinjene Američke Države.

  Elysian

  Slušajući kapetanov entuzijazam, pozitivna razmišljanja i sta-

  vove moglo bi se reći da radi posao iz snova, ali pojašnjava nam

  da i ovaj posao kao i svi ostali može biti jako stresan jer pone-

  kad iziskuje trenutnu izmjenu plana, brzo donošenje i pri-

  mjenu odluka što s obzirom na okolnosti može biti prilično

  komplicirano, ali usprkos tome kapetan kaže da mu je ovaj

  posao dar od Boga i da ga nikad ne bi mijenjao. Zaželimo mu i

  mi mirno more, dobar vjetar i još poneki povratak u naš servi-

  sni centar.

 • Klapeta KL-24

  12 / ŠKVERSKA BESIDA 74-2017. / 13

  REMONT

  Andrija Mohorovičić

  DBM- 82 Krka

  Kijac

  RATNI BRODOVII ratni brodovi Hrvatske ratne mornarice poput Andrije Mohorovičića i DBM-82 Krka uzeli su kratkipredah od svakodnevnih obveza i posvetili ga servi -siranju, a sve kako bi akcije koje su pred njima prošlešto funkcionalnije i sigurnije.

  Ratni brod Andrija Mohorovičić u svibnju je uplovio u veliki

  Dok 15 gdje se obavilo opsežnije uređenje unutarnjih prosto-

  rija te nadvodnog i podvodnog dijela trupa. Obavio se antiko-

  rozivni tretman trupa, zamijenili su se cink protektori, drveni

  dio palube i bokoštitnici te se pregledala palubna oprema, a

  obavio se pregled i podvodnog dijela trupa. Servisirali su se

  ventili, pumpe broda i očistili rashladnici, demontirale dvije

  propelerne osovine i kormilo broda te zamijenila četiri ležaja

  od svetog drva.

  Ratni brod DBM-82 Krka u malom DOK-u 4

  Početkom kolovoza u mali Dok 4 uplovio je i ratni brod DBM-

  82 Krka. Na njemu su se tijekom remonta servisirale rampe,

  ventili na oplati i strojarnici, rashladnici, nastambe, klimatiza-

  cija te su se urediti tankovi fekalija, pumpe kao i glavni i po-

  moćni motori. Uz sve navedene radove kompletno se uredila i

  vanjska oplata broda tj. obavila se antikorozivna zaštita po-

  dvodnog i nadvodnog dijela trupa s izmjenom cink protektora.

  TANKERITanker Kijac u travnju je uplovio u veliki Dok 15 koji je specija-

  liziran za dužobalni prijevoz ulja i kemikalija. Kijac je u vlasni-

  štvu tvrtke Dinamarin iz Rijeke koja već duži niz godina svoje

  brodove servisira u našem škveru.

  Na tankeru su se obavile različite vrste radova od uređenja

  trupa, elektro i cjevarski radovi, servisirao se glavni motor i

  sohe, očistio rashladnik vode te su se servisirali ventili.

  TRAJEKTITrajekt Krk uplovio je na redoviti godišnji remont

  Hrvatski nacionalni brodar Jadrolinija d.d. uputio je na godiš-

  nji remont još jedan brod iz svoje flote. Na trajektu Krk obav-

  ljen je servis glavnih motora, pomoćnih motora, vakuum

  sistema, propulzora i klimatizacije. Osim antikorozivne za-

  štite podvodnog dijela trupa obavilo se i bojanje palube, ser-

  visirala se sigurnosna i navigacijska oprema te elektro radovi.

  OSTALA PLOVILA I OPREMAKlapeta KL-24

  Klapeta KL-24 u vlasništvu je Pomgrad inženjeringa d.o.o. i na

  njoj su se za vrijeme remonta izmijenili limovi na oplati i tan-

  kovima balastnih voda koji su se i obojili, a servisirala se i hi-

  draulika koja omogućava otvaranje i zatvaranje klapete.

  Brodosplitov kruzer namijenjen riječnoj plovidbi

  prenamjenjuje se za plovidbu morem

  U velikom Dok-u 15 uređuje se Brodosplitova No-vogradnja 780 – kruzer, koji je prema izvornojgradnji bio namijenjen za plovidbu rijekama, asada se prenamjenjuje u kruzer za dužobalnumorsku plovidbu.

  Odmah po dokovanju započela je akcija postavljanja dvo-

  dna, a s obzirom na ono postojeće, po završetku radova koji

  će u doku trajati cca 2 mjeseca, bit će to brod s trodnom

  čime će se osigurati potrebna čvrstoća trupa, a time i si-

  gurna plovidba morem.

  Plan dokovanja zajedno su napravili djelatnici SCT-a i Bro-

  dosplita. Brod uređuju Brodosplitovi djelatnici dok Servisni

  centar Trogir osigurava opće usluge, energetiku, vodu, kom-

  pri mirani zrak, dizalice kao i plutajuću dizalicu Fumija koja

  će s mora prenositi potrebne sekcije za ugradnju.

  Krk

 • 74-2017. / 1514 / ŠKVERSKA BESIDA

  MARINA TROGIR

  Predstavljen najnoviji model jedrilice Beneteau / Oceanis 51.1

  Sailing Challenge Martinis Marchi 2017

  Lijep je i sunčan dan, u okrilju babljeg ljeta koje ne caruje samo

  na kopnu već posebnu draž daje i moru, ljeskajući ga i dajući

  mu baš onoliko „vitra“ koliko treba, nekih desetak čvorova, sa-

  svim dovoljno da regata Sailing Challenge Martinis Marchi

  može započeti. Sedamnaest jedrilica zauzelo je svoje početne

  pozicije, posade s kormilarima su na svojim mjestima i na „igli-

  cama“ očekuju onaj im već dobro poznat znak za početak re-

  gate. Bang... utrka započinje, svi nastoje što bolje startati i

  osigurati što veću prednost u odnosu na one druge. Iako revi-

  jalnog i prijateljskog tipa, onaj sportski, natjecateljski duh ipak

  je prevladao i svaka je posada imala u glavi samo jedno, pobi-

  jediti....

  Naravno to polazi za rukom samo najboljima, a da su uistinu

  najbolji i najspretniji jedriličari od njih sto dvadesetak koji su

  se okušali u ovoj regati, dokazala je peteročlana posada Ma-

  rine Trogir – Neno, Paulina, Mihaela i Antonio s Tudorom Bili-

  ćem kao kormilarem na čelu, koji nam je i pobliže opisao kakva

  je atmosfera vladala na regati, a koji je prema riječima svojih

  kolega i najzaslužniji za ovu pobjedu:

  „Ovo je bila regata revijalnog tipa, kazao bih više kao team buil-

  ding nego natjecanje, ali kao i u svakom sportu, kad natjeca-

  nje krene, sportski duh nadvlada i nije bitno radi li se o

  revijalnoj ili svjetskoj regati u fokusu je jedino dobar start, cilj

  i pobjeda što je nama i uspjelo“.

  Dobra Tudorova procjena i koncentracija omogućila je posadi

  Marine Trogir da iza sebe ostavi renomirane jedriličare, a među

  njima i onog svjetski priznatog, dobitnika mnogih velikih re-

  gata, Ivana Kljakovića Gašpića.

  „Na drugoj jedrilici svoju posadu predvodio je moj prijatelj i

  vrsni jedriličar Ivan Kljaković Gašpić s kojim mi je bio izuzetan

  gušt ući u sraz jer on je moj stari znanac i veliki profesionalac.

  Sudjelovao je na nekoliko Olimpijada, Riu, Pekingu, a na onoj

  u Londonu sam mu i sam bio sparing partner, jedrili smo u istoj

  klasi. Iako je ova šoltanska regata bila više prijateljskog tipa,

  adrenalin je proradio i mogu slobodno kazati da je ovo bio

  dobar match racing između Ivana i mene, što je dalo posebnu

  draž cijelom natjecanju, kako meni, tako vjerujem i ostalim su-

  dionicima jer sportskog naboja nije nedostajalo. Možda smo

  mi malo bolje iskoristili početak, sami start ili uskladili jedra i

  vjetar, tko će ga sada znati, zadovoljstvo ostaje bez obzira na

  pobjedu jer ovo druženje nas kolega neprocjenjivo je i u pri-

  vatnom i poslovnom smislu “ – kazao nam je Tudor Bilić ne za-

  nemarujući mogućnost da se sa svojom, već dobro uhodanom

  posadom, okuša i na nekoj zahtjevnijoj, svjetski organiziranoj

  regati.

  Posada Marine Trogirpobjednik regate

  A što ova regata u poslovnom smislu znači za sudionike kazala

  nam je Paulina Ilić, direktorica Marine Trogir:

  „Regatom je simbolično zatvorena jedna uspješna sezona i su-

  radnja, naročito između naše i marine Martinis Marchis iz Ma-

  slinice s otoka Šolte. To je ujedno bilo okupljanje kolega iz

  branše s kojima smo imali priliku razmijeniti mišljenja i nova

  iskustva koja će nam sigurno svima dobro poslužiti tijekom

  razrade novih poslovnih planova“.

  U Marini Trogir predstavljen je najnoviji model Beneteau jedrilice,Oceanis 51.1 kojeg je organizirala tvrtka Beneteau zajedno sa svojimpredstavnikom za Hrvatsku, tvrtkom Ultra Sailing iz Splita koja seinače bavi komercijalnim jedriličarskim poslovima.

  Jedrilica je duga 14.96 m i široka 4.80 m. U pet kabina s dva ležajamože se smjestiti deset gostiju, a u posebnoj je predviđen prostor iležaj za skipera. Jedrilicu osim jedara pokreće i motor Yanmar od110 konja koji postiže maksimalnu brzinu do 9.4 čvora. Emil Toma-šević, vlasnik tvrtke Ultra Sailing nastojao je potencijalne kupce štobolje informirati o najnovijem tipu Beneteau jedrilice, ne zanema-rujući ni one već dobro provjerene u svijetu jedriličarstva te ih upoz-nati s karakteristikama i prednostima koje nude.

  „Radimo na prezentaciji najnovijeg mo-dela jedrilice u marinama od Pule do Du-brovnika, obrađujemo upite i radimoprednarudžbe za potencijalne klijentekako za ovaj novi, revolucionarni modeltako i za sve ostale. Imamo jako puno ku-paca na Jadranu, ne očekujemo da ćemoih ovom prezentacijom povećati, ali će -mo zainteresirane upoznati s proizvo-dom i njegovim karakteristikama. Izravnikontakti s klijentima najbolji su način ko-munikacije, otvaranje novih poslovnihkontakata i izgradnja međusobnih od-nosa zalog su za neka nova, buduća po-slovna ostvarenja“. Beneteau je inačenajveće brodogradilište jedrilica i „plea-sure“ brodova na svijetu. Ovaj najnovijimodel napravljen je u četiri primjerkakoji se trenutno predstavljaju od Amerikedo Europe.

 • 16 / ŠKVERSKA BESIDA 74-2017. / 17

  DOGAĐANJA - 12. radna vježba u Brodotrogiru

  Srećom, nije se radilo o stvarnom događaju već o simulaciji opasnog

  scenarija dvanaeste radne vježbe koju su 10. studenog povezani sigur-

  nosni čimbenici proveli u Brodotrogiru ujedno čineći operativni stožer:

  predstavnici MUP-a RH – Odjel pomorske i aerodromske policije i Poli-

  cijske postaje Trogir, predstavnici MPPI RH – inspektori za sigurnost plo-

  vidbe Lučke kapetanije Split i Lučke ispostave Trogir, voditelj

  Županijskog centra 112 Split, rukovoditelj Službe zaštite na radu Bro-

  dotrogira d.d., rukovoditelj Službe zaštite od požara, osoba odgovorna

  Neidentificirana brodica privezana uz krmu velikog Doka 15

  pobudila je sumnju kod djelatnika, a da je ona uistinu i oprav-

  dana potvrdio je anonimni telefonski poziv oba vijestivši za-

  štitara tvrtke Kairos security d.o.o. da je u njoj postavljena

  eksplozivna naprava koja bi aktiviranjem mogla prouzročiti

  ozljede djelatnicima koji su u doku obavljali svoje radne za-

  datke kao i veću materijalnu štetu. Zaštitar je odmah po do-

  javi o tome obavijestio Osobu odgovornu za sigurnosnu

  zaštitu luke i rukovoditelja Službe zaštite na radu. Vijest se

  ubrzo proširila na sve sudionike odgovorne za provedbu si-

  gurnosnih mjera, a time i akcija. Odmah se započelo s eva-

  kuacijom djelatnika s broda i dokova, isključili su se svi

  energenti na gatu i dokovima, plovila Lučke ispostave Trogir

  i Pomorske policije čuvali su morski prilaz, a u međuvremenu

  su došli i pripadnici Odjela za protueksplozivnu zaštitu i u vrlo

  kratkom vremenu je deaktivirali. Akcija je uspješno privedena

  kraju, ljudski životi u niti jednom trenutku nisu dovedeni u

  opasnost, materijalna imovina je sačuvana, a stupanj sigur-

  nosne zaštite vraćen je na redovni stupanj.

  Uz krmu doka uočena neidentificirana brodica

  U cijeloj vježbi važnu ulogu odigrao je i službeni

  policijski pas o kojem se 24 sata na dan brine po-

  licajac Ljubo Gabrić. Naime, radi se o psu starom

  pet godina, posebno dresiranom za detek ciju

  eksploziva. Njegov je zadatak da u kriznim si-

  tuacijama prije pirotehničara dođe na sumnjivo

  mjesto i pregleda ga te stavom svoga tijela

  pokaže ima li tu eksploziva ili ne. U slučaju da

  pronađe eksplozivnu napravu na podu – legne,

  ako je postavljena na visoko – sjedne.

  za sigurnost luke, voditelj Objekta, rukovoditelj Pogona proizvodnje SCT d.o.o.

  i zaštitari tvrtke Kairos security d.o.o.

  Vježba je održana s ciljem da se osigura djelotvorna primjena odredbi Plana

  sigurnosne zaštite luke, provjeri sustav rukovođenja u kriznim situacijama i

  opći stupanj pripravnosti svih predviđenih subjekata. Uz to bilo je važno prei-

  spitati koordiniranost i brzinu protoka informacija između vanjskih i unu-

  trašnjih subjekata odgovornih za sigurnosnu zaštitu luke kao i ispravnost i

  efikasnost uređaja i opreme namijenjenih sigurnosnoj zaštiti luke.

  Hvala svima koji su sudjelovali u ovoj radnoj vježbi te je uspješno i brzo priveli

  kraju.

 • 18 / ŠKVERSKA BESIDA 74-2017. / 19

  Učenici Tehničke škole, 2. i 3. razreda brodostrojarskog smjera iz Ši-benika u pratnji svojih profesora posjetili su Brodotrogir s ciljemda se upoznaju sa svojim budućim zanimanjem u brodograđevnojdjelatnosti. Prof. Torić pokrenuo je suradnju sa škverom još prije deset godina,a kao stručnjak i pedagog smatra da su ove posjete za učenike vrlokorisne jer učenici mogu lakše razumjeti teoriju naučenu u školi, atime i procese, opremu i tehnologije u brodograđevnoj industriji.S obzirom na to da je većini učenika ovo bio prvi susret s brodo-gradilištem s velikom su pažnjom i znatiželjom promatrali proiz-vodne procese, rezanje limova te njihovo spajanje u sekcije, ali i strojarnicu Nov. 339. Posjetili su i dokove te se bolje upoznali s remontom brodova. Jedan od učenika kazao je da je impresioni-ran jer da ovakve gigantske brodove još nije imao prilike vidjeti ida jedva čeka da završi školu i započne s radom u struci.

  Vesela skupina šibenskihučenika upoznala se sradom brodogradilišta

  POSJETE

  Splitske FESB-ovcezanimao je rad motora s unutarnjimizgaranjem

  Studenti su se radi lakšeg i sigurnijegobilaska broda podijelili u dvije grupe.Jednu grupu je predvodio sam profesorRadica dok je drugu grupu predvodiomr. sc. Mario Rovan koji je tijekomsvoje karijere škverom proveo na ti-suće studenata, strpljivo ih upozna -vajući s radom i procesima nastankabroda.

  RAZGOVOR S POVODOM

  „U ovih šesnaest godina koliko sam uškveru, bio sam domaćin mnogobrojnimposjetiteljima, proveo više tisuća njih krozbrodogradilište, od konzultanata, finan-cijera do studenata, učenika i vrtićaraca i upoznavao ih s proizvodnim procesima izgradnje broda i radovima u remontu.Moramo mladima dati priliku da boljeupoznaju svoje buduće zanimanje, poka-zati im put i pomoći im da se osposobe zaizabranu profesiju u brodogradnji jer radu toj gospodarskoj djelatnosti vrlo je zah-tjevan i iziskuje široko znanje – pojašnjavanam inženjer Rovan te nastavlja: „Profesori s kojima iz godine u godinu su-rađujem, a najviše je onih iz šibenske Teh-ničke škole i splitskog FESB-a, postali sumi i prijatelji s kojima rado popričam o no-vitetima u poslu, šireći tako i osobne pro-fesionalne vidike, a tako će biti otprilikejoš tri mjeseca nakon čega idem u miro-vinu. Netko mlađi će nastaviti dočekivatinaše posjetitelje i pomagati im u savlada-vanju materije, a ja ću mlađem kolegi radodati savjet i uputiti ga u male tajne ovoglijepog zadatka“.

  Mr. sc. Mario Rovan upoznao je više tisuća posjetitelja s radom škvera

  Veća grupa studenata sa splitskog FESB-a, 3. godine Brodogradnjei Strojarstva te 4. godine Industrijskog inženjerstva u pratnji pro-fesora Gojmira Radice došla je u naš škver krajem listopada s na-mjerom da posjete Novogradnju 329 - tanker za prijevoz kemijskihi naftnih proizvoda od 45,000 metričkih tona s fokusom na motores unutarnjim izgaranjem o kojima uče u sklopu kolegija Toplinskistrojevi odnosno Brodski pogonski strojevi.

  Prema riječima profesora Radice ovo je bila odlična prilika da sestudenti bolje upoznaju s motorima s unutarnjim izgaranjem, po-moćnim motorima i uređajima, a osim toga siguran je da će im po-sjeta ostati u trajnom sjećanju jer mali je broj studenata imaostvarnu priliku posjetiti brodogradilište i vidjeti grdosije od tan-kera u izgradnji i opremanju, bez stvarne vizije što se u proizvod-nom procesu događa što su tijekom posjete potvrdili i samistudenti. Jedan od njih kazao je da su ovakve posjete bitne za stu-dente jer da su na licu mjesta dobili viziju o veličini, opremi i funk-ciji broda, a teoretsko znanje nadopunili i onim praktičnim koje ćeim i te kako biti potrebno kada započnu s radom u struci.

 • 20 / ŠKVERSKA BESIDA

  idimo u dvoru ispod odrine željni debele ladovine i ćaku-lamo bezveze nizajući čaše originalne dalmatinske graševi -

  ne iz Makedonije i taman kad smo se tili dotaknut Inge iz Pragai lige prvaka eto ti barba Frane s gornjeg kata, spušta se laganoniz skaline, vas obliven znojem, blid ka krpa, pari božeprostika da ga je poskok ugriza. Jedva se dovuka do katrige, oči sumu nabotile ka dva jaja na oko, gledamo ga u čudu i već pomiš -ljamo okrenit jedan-jedan-dva neka pošalju hitnu, kad se onkonačno namisti, značajno pune i tiho izusti – Afrika!

  Afrika? Šta Afrika?

  Dolazi Afrika!

  Ma di dolazi Afrika?

  U nas!

  Eto ti ga na, izgleda da nije na vrime popija lijekove ili je pre-više gleda popodnevne vijesti, bit će se sigurno opet privrnijaneki brod tamo kod Lampeduze pritrpan bidnim ljudima kojitraže svoju sriću, a nikako je ne nalaze.

  Nisu ljudi – izgleda da nam je pročita misli – nego nan baš do -lazi Afrika!

  Ujmeisusovo sveto, šta to govorite barba Frane? Kako će Afrikau naš dvor?

  Tektonika, tektonika, sinko moj! Zemlja stalno radi, razumite,sve se pomiče i kreće, europska ploča se podvlači pod afričku,svaki danon sve su bliže i samo je pitanje vrimena kad će se su-darit – govori barba stručno, stentano, ka da je cilu karijeruproveja u geofizičkom zavodu a ne zavidavajući armaduru uškveru.

  I? Kad se ima dogodit ti famozni sudar?

  Barba Frane se ošerva na sat i svečano objavi – otprilike za petmilijuni godin!

  Ništa, govorin ja, ala ekipa, kupite žmule sa stola, miči te boti -lje, bižmo ća dok nam je na vrime...

  Alooo, fermaj, natoči mi još jedan dva u tri prije vengopočnemo bižat – javi se Joke Spuž koji je do tad sidija u kan-tunu i muča ka zaliven.

  Ma isto, kad malo bolje promislim, dogodit će nam se prom-jene i prije nego mislimo. Istina je, kontinenti putuju otkadznaju za sebe, sastaju se, svađaju, mire i rastaju, tako da bo-

  jazan barba Frane o tome da će koliko već sutra, Afrika osvanitu Bračkome kanalu i nije skroz bez osnove.

  Dobro ajde, neće baš Afrika iz prve strefit, ali kad nas počnepritiskat od doli, sve će gurat isprid sebe ka veliki bager, takoda će najprije Čiovo speštat s krajem. Potribe za novim mostomviše neće bit, Duhanka će se parkirat isprid Čokolade, Arbanijaće se spetljat s Divuljama, a Slatine će se petat jušto tamoizmeđu Lukšića i Kambelovca pa će time postat osmi kaštel.Kaštel Slatine.

  Svi ćemo priko noći postat Vlaji, i za vidit more morat ćemo oditpriko Balana, sve do Mavarčice i Diruna. Ma... opet me straj danam ni ta fešta neće dugo trajat. A šta mislite da će Šolta čekat?I ona će se zalipit za Čiovo. A na nju Brač, Hvar i Vis! Ka dominoefekt! Jedino će se Palagruža škapulat. Barem za prvo vrime.

  I kad se u svom tom komešanju konačno oni "tak" sa dnaApeninskog poluotoka spoji s obalama Albanije, Jadranskomore će postat veliko slano jezero i postepeno će se isušivat,a mi ćemo ostat inkantani bez mora, bez turizma, još ne

  shvaćajući šta nam se dogodilo. Sve će se prominit, ostat ćemozarobljeni u dubinama kontinenta.

  Astigospe – opet se javi Joke Spuž – a šta će onda bit s našimškverom?

  Hm, za pet milijuni godin... valjda ćemo se do tad svi nekakouspit dočepat penzije! .

  S


Recommended