Transcript
 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  1/20

  SULIT

  3472/1

  Matematik

  Tambahan

  Kertas 1

  Ogos 2010

  2 jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  Untuk Kegunaan PemeriksaMATEMATIK TAMBAHAN

  Kertas 1

  Dua jam SoalanMarkah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  1 22 23 44 25 36 37 38 39 410 211 312 413 414 415 216 417 318 419 320 3

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

  SEHINGGA DIBERITAHU

  1 Tulis nama dan kelas anda pada ruangan yangdisediakan.

  2 Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  3 Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan

  yang sepadan dalam bahasa Melayu.

  4 Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau

  sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris

  atau bahasa Melayu.

  5 Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

  21 422 423 3

  24 3

  25 4

  Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak.

  JUMLAH 80

  NAMA .

  KELAS .

  3472/1

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  2/20

  INFORMATION FOR CANDIDATES

  MAKLUMAT UNTUK CALON

  1. This question paper consists of 25 questions.Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

  2. Answer all questions.Jawab semua soalan.

  3. Give only one answer for each question.Bagi setiap soalan beri satu jawapan sahaja.

  4. Write your answers in the spaces provided in this question paper.Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

  5. Show your working. It may help you to get marks.Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda

  untuk mendapatkan markah.

  6. If you wish to change your answer, cross out the work that you have done. Then write down thenew answer.

  Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat.

  Kemudian tulis jawapan yang baru.

  7. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

  8. The marks allocated for each question are shown in brackets.Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

  9. A list of formulae is provided on pages 3 to 4.Satu senarai rumus disediakan di halaman 3 hingga 4.

  10.A booklet of four-figure mathematical tables is provided.Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan.

  11.You may use a non-programmable scientific calculator.Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

  12.Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

  PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT3472/1

  SULIT 2 3472/1

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  3/20

  The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones

  commonly used.

  Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang

  biasa digunakan.

  ALGEBRA

  1 x = aacbb

  2

  42

  2 am an = a m + n

  3 am an = a m n

  4 (am)

  n= a

  mn

  5 logamn = log am + logan

  6 logan

  m= log am logan

  7 log amn

  = n log am

  8 logab = a

  b

  c

  c

  log

  log

  9 Tn = a + (n 1)d

  10 Sn = ])1(2[2

  dnan

  11 Tn = arn 1

  12 Sn =r

  ra

  r

  ra nn

  1

  )1(

  1

  )1(, (r 1)

  13

  r

  aS

  1

  , r

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  4/20

  3472/1 PKPSMCawangan Negeri Sembilan SULIT

  SULIT 4 3472/1

  TRIGONOMETRY /TRIGONOMETRI

  1 Arc length, s = r

  2 Area of sector ,A = 21

  2r

  3 sin2A + cos

  2A = 1

  4 sec2A = 1 + tan

  2A

  5 cosec2A = 1 + cot

  2A

  6 sin2A = 2 sinAcosA

  7 cos 2A = cos2A sin

  2A

  = 2 cos

  2

  A1= 1 2 sin2A

  8 tan2A =A

  A2tan1

  tan2

  9 sin (AB) = sinAcosB cosAsinB

  10 cos (AB) = cosAcosB sinAsinB

  11 tan (AB) =BA

  BA

  tantan1

  tantan

  12C

  c

  B

  b

  A

  a

  sinsinsin

  13 a2

  = b2

  + c2

  2bc cosA

  14 Area of triangleLuas segi tiga

  = Cabsin2

  1

  1 x =N

  x

  2 x =

  f

  fx

  3 =

  N

  xx 2=

  2

  2

  xN

  x

  4 =

  f

  xxf2

  = 22

  xf

  fx

  5 M = cL

  mf

  FN

  2

  6 1000

  1 P

  PI

  7i

  ii

  w

  wII

  8)!(

  !

  rn

  nPr

  n

  9!)!(

  !

  rrn

  nC

  r

  n

  10 P(AB) = P(A) + P(B) P(AB)

  11 P (X = r) = rnrrn qpC , p + q = 1

  12 Mean , = np

  13 npq

  14 z =

  x

  STATISTICS /STATISTIK

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  5/20

  SULIT 5 3472/1

  BLANK PAGE

  (HALAMAN KOSONG)

  [Lihat sebelah

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  6/20

  1. In Diagram 1, the function h mapsx toy and the function g mapsy toz.

  Dalam Rajah 1,fungsi h memetakan x kepada y dan fungsi g memetakan ykepadaz.

  2

  Diagram 1Rajah 1

  DetermineTentukan

  (a) g1

  (5) ,

  (b) gh(2).

  [2 marks][2 markah]

  Answer /Jawapan : (a)

  (b)

  For

  ExaminersUse/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 6 3472/1

  Answerall questions.Jawabsemua soalan.

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  1

  2

  5 3

  x y zhg

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  7/20

  2. Given the function f : x 2x 3, find the values ofx such that f(x) = 7.[2 marks]

  Diberi fungsif : x 2x 3, cari nilai-nilaix dengan keadaanf(x) = 7.[2 markah]

  Answer /Jawapan : ..

  3. Solve the quadratic equation 3 8(x 1) = 2x (x + 1). Give your answers correct to four

  significant figures.

  [4 marks]

  Selesaikan persamaan kuadratik3 8(x 1) = 2x (x + 1).Berikan jawapan anda betulkepada empat angka bererti.

  [4 markah]

  Answer /Jawapan : .

  For

  ExaminersUse/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 7 3472/1

  [ Lihat Sebelah

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  2

  2

  4

  3

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  8/20

  4. Given that 5 is one of the roots of the quadratic equation 15 px = 2x2

  .

  Find the value ofp. [2 marks]

  Diberi bahawa 5 adalah salah satu daripada punca-punca persamaan kuadratik

  15 px = 2x2. Cari nilaip. [2 markah]

  Answer /Jawapan :p = .......

  5. The quadratic function f(x) = p (x + q)2

  + r where p , q and r are constants, has amaximum value of 16 . The equation of the axis of symmetry is x = 2.

  Fungsi kuadratik f(x) = p (x + q)2 + r dengan keadaan p , q dan r adalah pemalar,

  mempunyai nilai maximum 16. Persamaan paksi simetrinya ialah x = 2.

  State

  Nyatakan

  (a) the range of the values ofp,

  julat nilai p,

  (b)the value ofq,nilai q,

  (c) the value ofr.nilai r.

  [ 3 marks]

  [3 markah]

  Answer /Jawapan : (a) ..

  (b) q = .

  (c) r = .

  SULIT 8 3472/1

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  For

  ExaminersUse/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  3

  5

  2

  4

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  9/20

  6. Givenf(x) = 4x2 1. Find the range of value ofx so that f(x) is always positive.

  [3 marks]

  Diberif(x) = 4x2

  1. Cari julat nilaix supayaf(x) sentiasa positif.

  [3 markah]

  Answer /Jawapan : ...

  7. Given 38 x =2

  4

  64

  x

  . Find the value ofx. [3 marks]

  Diberi3

  8 x =2

  4

  64

  x. Cari nilai x. [3 markah]

  Answer /Jawapan :x = ...............

  For

  ExaminersUse/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 9 3472/1

  [ Lihat Sebelah

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  3

  6

  3

  7

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  10/20

  8. Solve the equation 32x + 1

  (4x 2

  ) = 32. [3 marks]

  Selesaikan persamaan 32x + 1

  (4x 2

  ) = 32. [3 markah]

  Answer /Jawapan: ...

  9. Given logm 5 =p and logm 3 = t. Express logm

  m3

  125in terms of t and p.

  Diberi logm 5 = p dan logm 3 = t . Ungkapkan logm

  m3

  125dalam sebutan t dan p.

  [4 marks]

  [4 markah]

  Answer /Jawapan : .

  SULIT 10 3472/1

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  For

  ExaminersUse /

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  3

  8

  4

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  11/20

  10. The first three terms of a sequence are 2 ,x and 18. Find the positive value ofx so

  that the sequence is

  Tiga sebutan pertama suatu jujukan ialah 2,x dan 18. Cari nilai positif bagi x supaya

  jujukan tersebut adalah

  (a) an arithmetic progression,

  janjang aritmetik,

  (b) a geometric progression.

  janjang geometri .

  [2 marks]

  [2 markah]

  Answer /Jawapan : (a) ..........

  (b) ..

  11. The second term and the fourth term of a geometric progression are 10 and 2

  5

  respectively.

  Sebutan kedua dan keempat bagi janjang geometri masing-masing ialah 10 dan 2

  5.

  Find

  Cari

  (a) the first term, a and the common ratio, r where r > 0 ,

  sebutan pertama, a dan nisbah sepunya, rdi mana r > 0 ,

  (b) the sum to infinity of the geometric progression.

  hasil tambah hingga sebutan ketakterhinggaan bagi janjang itu.

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer /Jawapan: (a) .

  (b)

  ForExaminers

  Use/Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 11 3472/1

  [ Lihat Sebelah

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  3

  11

  2

  10

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  12/20

  12. Diagram 2 shows a straight line passing throughA(2, 0) and B(0, 7).

  Rajah 2 menunjukkan graf garis lurus yang melalui A(2, 0) dan B(0, 7).

  Diagram 2

  Rajah 2

  (a) Write the equation of the straight line AB in the form 1b

  y

  a

  x [1mark]

  Tuliskan persamaan garis lurusABdalam bentuk 1b

  y

  a

  x[1 markah ]

  (b) The point P(x,y) moves such that PA = 2PB. Find the equation of the locus of P.

  [3 marks]

  Suatu titikP(x,y) bergerak dengan keadaan PA = 2PB. Cari persamaan lokus bagi

  P.

  [3 markah]

  Answer /Jawapan: (a) ....

  (b) ....

  A(2, 0)

  (0, 7)

  B

  x0

  ForExaminers

  Use/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 12 3472/1

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  y

  4

  12

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  13/20

  13. The diagram 3 shows the straight line graph obtained by plotting log2 y against

  log2 x. The variablesx andy are related by the equation2px

  yq

  , where p and q

  are constants.

  Rajah 3 menunjukkan graf garis lurus yang diperolehi dengan memplot log2 y

  melawan log2 x. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan2pxyq

  ,

  dengan keadaan p dan q adalah pemalar.

  Diagram 3Rajah 3

  (a) Express the equation2px

  yq

  in its linear form . [1mark]

  Ungkapkan persamaan2px

  yq

  dalam bentuk linear. [1 markah]

  (b) Find the value of

  Cari nilai(i) p ,

  (ii) q . [3 marks]

  [3 markah]

  Answer /Jawapan : (a) ....

  (b)p = .q = .

  For

  ExaminersUse/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 13 3472/1

  log2 y

  O

  (6 , 8)

  (2 , 0)log2 x.

  .

  [ Lihat Sebelah

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  13

  4

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  14/20

  14. The pointsA(q, 3),B(4, 6), C(8, 7) andD(6, 4) are the vertices of a parallelogram. Given

  that the area of the parallelogram is 34 unit2, find the values ofq.

  Titik A(q, 3), B(4, 6), C(8, 7) dan D(6, 4) adalah bucu bagi sebuah segiempat selari.

  Diberi luas segiempat selari itu ialah 34 unit2, cari nilai-nilai q.

  [4 marks][4 markah]

  Answer/ Jawapan :

  15. The vectors a

  and b

  are non-zero and non-parallel. It is given that

  (8h 1) a

  = (2k+ 8) b

  , where h and kare constants.

  Vektor a

  danb

  adalah bukan sifar dan bukan selari. Diberi bahawa

  (8h 1) a

  = (2k+ 8) b

  , di mana h dan k adalah pemalar.

  Find the value of h and ofk.Cari nilai h dan k.

  ` [2 marks]

  [2 markah]

  Answer/ Jawapan : h = .

  k= ...........

  For

  Examiners

  Use/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  15

  14

  4

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  2

  SULIT 14 3472/1

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  15/20

  16. Given q

  = 6 i+ 3 j

  and r

  = i

  + 5 j

  . Ifp

  = 2q

  r

  , find the unit vector in

  the direction ofp

  .

  Diberi q

  = 6 i+ 3 j

  dan r

  = i

  + 5 j

  . Jikap

  = 2q

  r

  , cari vektor unit dalam

  arah p

  .

  [4 marks][4 markah]

  Answer/ Jawapan : p = ..

  17. Given that sin =p, wherep is a constant and 90o < < 180o.Diberi bahawa sin =p, di mana p ialah satu pemalar dan 90

  o< < 180

  o.

  Find in terms ofp ,

  Cari dalam sebutan p ,

  (a) sec ,(b) cos 2.

  [3 marks][3 markah]

  Answer/ Jawapan : (a)

  (b)

  ForExaminers

  Use/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 15 3472/1

  [ Lihat Sebelah

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  4

  16

  3

  17

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  16/20

  18. Diagram 4 shows a sector OKLMNof a circle with centre O.Rajah 4 menunjukkan sektor OKLMN bagi sebuah bulatan berpusat O.

  Diagram 4

  Rajah 4

  Given that OK= ON= 5 cm, KL = NM = 2 cm, KN = 8 cm and the length of the arc

  LM = 13 cm.

  Diberi bahawa OK = ON = 5 cm, KL = NM = 2cm, KN = 8cm dan panjang lengkok LM

  = 13 cm.

  FindCari

  (a) the value of in radian,nilai dalam radian,

  (b) the area, in cm2, of the shaded region.luas kawasan berlorek dalam cm2.

  [4 marks]

  [4 markah]

  Answer/ Jawapan : (a)

  (b)

  SULIT 16 3472/1

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  ForExaminers

  Use/

  UntukKegunaan

  Pemeriksa

  O

  K

  LMN

  4

  18

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  17/20

  19. Giveny = (x 3)2 (2x 5), find 22

  d y

  dx.

  Diberi y = (x 3)2

  (2x 5), cari2

  2

  d y

  dx.

  [3 marks][3 markah]

  Answer/ Jawapan :

  20. Two variables,x andy, are related by the equation y = 22 3xx

  , find

  Dua pemboleh ubah, x dan y, dihubungkan oleh persamaany =2

  2 3x

  x

  , cari

  (a)dy

  dxwhen x = 3,

  dy

  dx bila x = 3,

  (b) the small change iny in terms ofh whenx increases from 3 to 3 + h, where

  h is a small value.

  perubahan kecil bagi y dalam sebutan h bila x menokok dari 3 ke 3 + h,

  di mana h adalah satu nilai kecil.

  [3 marks]

  [3 markah]

  Answer/ Jawapan : (a) ....

  (b) ....

  For

  ExaminersUse/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 17 3472/1

  [ Lihat Sebelah

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  3

  19

  3

  20

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  18/20

  21. Given that (4x3 x) dx = x4 px2 + c, wherep and c are constants, findDiberi bahawa(4x3 x) dx = x4 px2 + c, di mana p dan c adalah pemalar,cari

  (a) the value ofp,nilai bagip,

  (b) the value ofc if (4x3 x) dx = 2 whenx = 1.nilai bagi c jika (4x

  3

  x) dx = 2 bilax = 1.[4 marks]

  [4 markah]

  Answer/ Jawapan : (a) ....

  (b) ....

  22. Diagram 5 shows six letter cards.Rajah 5 menunjukkan enam keping kad huruf.

  F R I E N D

  Diagram 5

  Rajah 5

  Four cards are arranged to form four-lettered words.

  Empat keping kad disusun untuk membentuk perkataan dengan empat huruf.

  Find

  Cari

  (a) the number of different words can be formed,bilangan perkataan berbeza yang boleh dibentukkan,

  (b) the probability that the words formed have all the consonants.kebarangkalian perkataan yang terbentuk semuanya mempunyai konsonan.

  [4 marks]

  [4 markah]

  Answer/ Jawapan : (a)

  (b)

  ForExaminers

  Use/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 18 3472/1

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  22

  4

  4

  21

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  19/20

  23.A set of five numbers has a mean of 8 and a standard deviation of 2 .Satu set lima nombor mempunyai min 8 dan sisihan piawai 2 .

  Find

  Cari

  (a) x ,(b) x2

  [3 marks][3 markah]

  Answer /Jawapan: (a) ........................

  (b) ............................

  24. Table 1 shows the distribution of students of Form Five Beta.Jadual 1 menunjukkan taburan pelajar dari Tingkatan Lima Beta.

  Race /BangsaStudent

  Pelajar Malay /Melayu Chinese /Cina Indian /India

  Boy /Lelaki 14 5 2

  Girl /Perempuan 4 2 3

  Table 1

  Jadual 1

  If two students are selected randomly, find the probability that both students are

  of the same race.

  Jika dua orang pelajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa

  kedua-dua pelajar adalah dari bangsa yang sama.

  [3 marks][3 markah]

  Answer/ Jawapan : .

  For

  ExaminersUse/

  Untuk

  Kegunaan

  Pemeriksa

  SULIT 19 3472/1

  [ Lihat Sebelah

  3472/1 PKPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

  23

  3

  3

  24

 • 8/8/2019 NS AddMaths SPM2010 Trial P1

  20/20

  25. Diagram 6 shows a standard normal distribution graph.

  Rajah 6 menunjukkan satu graf taburan normal yang biasa.

  Diagram 6

  Rajah 6

  X is a continuous random variable which is normally distributed with a mean of 30

  and a standard deviation of 2. It is given that the area of the shaded region is 0.5284.

  X ialah pembolehubah rawak selanjar yang bertabur secara normal dengan min 30dan sisihan piawai 2. Diberi bahawa luas kawasan berlorek ialah 0.5284.

  Find the value of

  Cari nilai

  (a) k,

  (b)X.

  [4 marks][4 markah]

  Answer/Jawapan : (a) k = ......

  (b)X = ..

  3472/1 PKPSM Cawan an Ne eri Sembilan SULIT

  25

  4

  END OF QUESTION PAPER

  KERTAS SOALAN TAMAT

  f(z)

  k kz

  0

  For

  Examiners

  Use/Untuk

  KegunaanPemeriksa

  SULIT 20 3472/1