Transcript
Page 1: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

© RIC 2016

ZGODOVINA

Torek, 10. maj 2016

9.razred

NAVODILA ZA VREDNOTENJE

*N16151132*

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJAv 9. razredu

Državni izpitni center

Page 2: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

2 N161-511-3-2

SPLOŠNA NAVODILA ZA VREDNOTENJE

Pri nalogah izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom več izbranih rešitev od zahtevanih pomeni 0 točk.

Če je pravilnemu odgovoru dodano nekaj, kar ni pravilno (tudi če je v oklepaju), odgovor ovrednotite z 0 točkami.

Če zaradi nečitljivosti ne morete ugotoviti pravilnosti oziroma nepravilnosti odgovora, odgovor ovrednotite z 0 točkami.

Pravopisnih napak v odgovorih ne popravljajte. Priznajte tudi zapis, iz katerega lahko razberete vsebinsko pravilen odgovor (npr.: Kennedy – Kenedi). Ne priznajte pa zapisov, ki imajo zaradi pravopisnih napak spremenjen pomen (npr.: Perun – Peron).

Pri vrednotenju upoštevajte, da učenci zapišejo odgovor s svojimi besedami, zato njihovi odgovori niso besedotvorno tako bogati kot zapisani pravilni odgovori v teh navodilih.

Pri iskanju pravilnih in še sprejemljivih odgovorov vam je lahko v pomoč v zadnjem stolpcu preglednice zapisana taksonomska stopnja (TS), na kateri preverjamo znanje učencev pri posameznem vprašanju. Na zadnjih staneh teh navodil pa je priložena celotna specifikacijska tabela preizkusa.

POPRAVNI ZNAKI IN NJIHOVA UPORABA

Popravni znaki imajo točkovne vrednosti. Program dodeli točke samodejno.

Popravni znak Razlaga popravnega znaka Število točk,

ki jih dodeli program

Pravilno 1 točka

Napačno 0 točk

Pomanjkljivo (odgovor je nepopoln) 0 točk

Nejasno (odgovor je neberljiv ali pa ni jasno označeno, kateri odgovor naj se upošteva oziroma je obkroženih več odgovorov od zahtevanih)

0 točk

Pravilno in nepravilno (Poleg pravilnega odgovora je napisano nekaj, kar ni pravilno.)

0 točk

(brez popravnega

znaka) Ni odgovora N (0 točk)

Uporaba popravnih znakov: • Popravne znake dodeljujte na desno stran odgovora in nikoli čez učenčev odgovor. • Če učenec ni odgovarjal na vprašanje (prostor za odgovor je popolnoma prazen), ne dodelite

popravnega znaka, temveč uporabite gumb Ni odgovora. Pri tem upoštevajte, da je učenec začel odgovarjati na vprašanje takoj, ko je nekaj napisal na prostor za odgovor (tudi, če je napisano nerazumljivo, nesmiselno ali prečrtano).

Page 3: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

N161-511-3-2 3

Primeri uporabe popravnih znakov:

• Učenec je PRAVILNO odgovoril na vprašanje. Za pravilen odgovor je dosegel 1 točko.

• Učenec je NAPAČNO odgovoril na vprašanje in dosegel 0 točk.

• Učenec je POMANJKLJIVO odgovoril na vprašanje in dosegel 0 točk.

• Učenec je poleg PRAVILNEGA odgovora napisal tudi nekaj NEPRAVILNEGA in dosegel 0 točk.

Page 4: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

4 N161-511-3-2

• Če učenec napiše NEČITLJIV ODGOVOR, ga označite s popravnim znakom NEJASNO. Učenec bo dosegel 0 točk.

• Če je učenec pri nalogah izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom izbral VEČ REŠITEV OD

ZAHTEVANIH, ob desnem robu naloge dodajte popravni znak NEJASNO. Učenec bo pri nalogi tako dosegel 0 točk1.

• Če učenec NI ODGOVORIL na vprašanje, ne dodelite popravnega znaka. V točkovniku izberite

gumb NI ODGOVORA. Odgovor bo tako ovrednoten z 0 točkami, v točkovniku pa se bo izpisalo N/1.

ZAPIS PRAVILNIH, ŠE SPREJEMLJIVIH IN NESPREJEMLJIVIH ODGOVOROV

Kar je v zapisano v oklepaju, učencu ni potrebno zapisati v pravilnem ali še sprejemljivem odgovoru. Odgovori ločeni s poševnico so enakovredni. Dovolj je ena od navedb. Med nesprejemljive odgovore smo navedli samo tiste odgovore, o katerih smo razpravljali na moderaciji in jih opredelili kot napačne. Če je pri odgovoru v oklepaju napisano pomanjkljivo, morate uporabiti popravni znak pomanjkljivo (/).

1 Primer dodeljevanja popravnega znaka je vzet iz moderiranih navodil za vrednotenje preizkusa NPZ 2015 iz domovinske in državljanske kulture in etike.

Page 5: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

5

N16

1-51

1-3-

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

2

1. a

1

p

isni

vir

Ed

en o

d:

v

ir pr

ve ro

ke

p

rimar

ni v

ir k

roni

ka

2

1. b

1

v

15.

(sto

letju

)

2 S

kupa

j 2

N

alog

a T

očke

O

dgov

or

Še

spre

jem

ljiv

odgo

vor

P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

2 1

L

judj

e so

se

stal

no n

asel

ili.

Eden

od:

u

stal

ili so

se

n

asel

ili so

se

v hi

šo

z

ačel

i so

redi

ti ži

vino

(p

oman

jkljiv

o)

V od

govo

rih m

ora

biti

poud

arek

na

spre

mem

bi

nom

adsk

ega

nači

na

živl

jenj

a.

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

3. a

1

Eden

od:

n

amak

alno

pol

jede

lstv

o n

amak

anje

Eden

od:

n

amak

alst

vo

n

amak

alni

štvo

Eden

od:

p

opla

vno

polje

dels

tvo

n

amak

alni

sis

tem

1

3. b

1

Eden

od:

(N

ilove

) pop

lave

o

pazo

vanj

e vo

dost

aja

Nila

Eden

od:

d

viga

nje

glad

ine

vode

n

ihan

je v

ode

Eden

od:

d

L

una

p

lima

/ ose

ka

p

odne

bje

le

tni č

asi

N

il / r

eka

(pom

anjk

ljivo)

2

Sku

paj

2

2 TS

– ta

kson

omsk

a st

opnj

a vp

raša

nja

Page 6: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

6

N16

1-51

1-3-

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

4. a

1

B

1 4.

b

1 Ed

en o

d:

(v

elik

i) m

arat

on

m

arat

onsk

i tek

te

k na

42

km

M

arat

on

Eden

od:

te

k (p

oman

jkljiv

o)

te

k na

dol

ge ra

zdal

je

(pom

anjk

ljivo)

m

ali m

arat

on

o

limpi

jske

igre

a

tletik

a

3

Sku

paj

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

5. a

1

Eden

od:

K

akov

ostn

e (š

iroke

, tla

kova

ne) c

este

so

om

ogoč

ile h

itrej

še /

lažj

e po

tova

nje.

C

este

so

omog

očile

pre

važa

nje

večj

ih

tovo

rov.

K

er s

o ce

ste

omog

očile

dos

top

in

prev

oz to

vora

. K

er s

o m

ed s

eboj

bol

je p

ovez

ali k

raje

.

Ed

en o

d:

K

er s

o R

imlja

ni in

dru

gi

ljudj

e la

žje

priš

li do

trg

ovin

e.

V

se p

oti v

odijo

v R

im.

2

5. b

1

Eden

od:

R

imlja

ni s

o ce

ste

grad

ili s

krbn

o:

najp

rej s

o te

ren

izra

vnal

i, ob

robi

li z

večj

imi k

amni

, nas

uli p

odla

go in

nat

o po

loži

li vr

hnje

plo

šče,

dan

es p

a jih

as

falti

ram

o / b

eton

iram

o.

N

ekoč

so

tlako

vali

cest

e, d

anes

jih

asfa

ltira

mo

/ bet

onira

mo.

N

ekoč

so

cest

e gr

adili

ročn

o, d

anes

pa

stro

jno.

N

ekoč

so

cest

e gr

adili

vojs

ka (i

n su

žnji)

, dan

es

grad

bena

pod

jetja

.

N

ekoč

so

cest

e gr

adili

poča

si, d

anes

pa

hitro

. O

dgov

or m

ora

vseb

ovat

i pr

imer

javo

gra

dnje

v

rimsk

em č

asu

in d

anes

. Sa

mo

omem

ba h

itros

ti gr

adnj

e je

nap

ačen

od

govo

r.

3

Sku

paj

2

Page 7: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

7

N16

1-51

1-3-

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

6. a

1

K

aran

tani

ja

1

6. b

1

K

aran

tanc

i so

se z

ačel

i po

kris

tjanj

evat

i. Ed

en o

d:

S

lova

ni s

o po

stal

i kris

tjani

. S

o po

stal

i krš

čani

. K

ršča

nstv

o je

pos

tala

gla

vna

vera

. G

oraz

d jih

je p

okris

tjani

l.

Eden

od:

s

prej

eli k

atol

iško

ver

o p

osta

li so

ver

ni

(pom

anjk

ljivo)

v

erov

ali s

o v

eneg

a bo

ga

(pom

anjk

ljivo)

3

Sku

paj

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

7. a

1

B

2 7.

b

1 Ed

en o

d:

F

evda

lci s

o se

zav

arov

ali p

red

mor

ebitn

imi n

apad

i. F

evda

lci s

o že

leli

zava

rova

ti sv

oj

priv

ilegi

j pri

noše

nju

orož

ja.

P

alic

a je

izka

zova

la k

met

ov s

tan

/ po

naza

rjala

niz

ek k

met

ov s

tan.

p

alic

o so

upo

rabl

jali

pri

delu

(pom

anjk

ljivo)

3

Sku

paj

2

Page 8: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

8

N16

1-51

1-3-

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

8. a

1

Eden

od:

C

eljs

ki g

rofi

/ kne

zi

C

eljs

ki

Ed

en o

d:

C

elja

ni

ž

ovne

ški g

ospo

dje

V od

govo

ru je

dov

olje

no

našt

evan

je p

oses

ti ob

na

vedb

i ple

miš

ke ro

dbin

e.

1

8. b

1

»

S sk

lepa

njem

por

ok s

e je

dru

žina

po

veza

la z

vla

dars

kim

i hiš

ami …

«

P

oses

t so

veča

li s

spre

jem

anje

m n

ovih

fe

vdov

, den

arni

mi p

osli,

na

kupi

in d

edov

anji.

Pri i

zpis

u pr

aviln

ega

dela

be

sedi

la, n

i pot

rebe

n do

bese

dni p

repi

s.

Če

je u

čene

c po

leg

zadn

jega

sta

vka

izpi

sal t

udi

del b

esed

ila, k

i gov

ori o

na

kupi

h, d

enar

nih

posl

ih in

de

dova

nju,

odg

ovor

oz

nači

te s

pop

ravn

im

znak

om P

N.

2

8. c

1

Eden

od:

Z

emljiš

ki g

ospo

dje

so b

ili ze

lo

avto

nom

ni p

ri up

ravl

janj

u sv

ojih

ze

mljiš

kih

pose

sti i

n so

se

vlad

arje

m

upira

li.

Z

arad

i fev

daln

e ra

zdro

blje

nost

i.

Eden

od:

K

er s

o im

eli e

nako

vred

ne

tekm

ece

v dr

ugih

rodb

inah

. K

er n

iso

bili

last

niki

vse

ga

ozem

lja.

3

Sku

paj

3

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

9. a

1

B

1 9.

b

1 K

ršča

nske

ga B

oga

so d

ojem

ali k

ot

moč

nejš

ega

od s

vojih

bog

ov.

K

ršča

nski

bog

je p

rem

agal

nj

ihov

e bo

gove

.

Odg

ovor

mor

a iz

haja

ti iz

be

sedi

la 1

, dov

olje

n pa

je

tudi

dob

esed

ni p

repi

s.

2

9. c

1

V

sre

dini

16.

sto

letja

so

mor

ali p

red

pokr

istja

njev

anje

m o

prav

iti v

ersk

i po

uk (p

red

tem

pa

ne).

3

Sku

paj

3

Page 9: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

9

N16

1-51

1-3-

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

10. a

1

Eden

od:

T

uršk

a (d

ržav

a)

T

uršk

o ce

sars

tvo

O

sman

ski i

mpe

rij /

drža

va

O

tom

ansk

o ce

sars

tvo

/ im

perij

Ed

en o

d:

T

urki

T

urči

ja

1

10. b

1

Eden

od:

S

kora

j cel

otno

oze

mlje

dan

ašnj

e Sl

oven

ije je

bilo

pod

vrže

no n

apad

om

turš

ke d

ržav

e.

O

b sm

ereh

gla

vnih

turš

kih

vpad

ov s

o po

stav

ili m

noži

co ta

boro

v in

grm

ad, k

i so

bili

nam

enje

ni o

bram

bi.

Eden

od:

N

a po

ti pr

oti D

unaj

u so

Tur

ki

šli č

ez s

love

nsko

oze

mlje

. K

er V

ojna

kra

jina

ni

prep

reče

vala

turš

kih

vpad

ov.

Eden

od:

K

er je

mej

ilo n

a Tu

rško

ce

sars

tvo.

Z

arad

i bliž

ine

Turš

kega

ce

sars

tva.

(pom

anjk

ljivo)

3

Sku

paj

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

11. a

1

Eden

od:

a

bsol

utna

mon

arhi

ja

v

oliln

a m

onar

hija

(r

azsv

etlje

ni) a

bsol

utiz

em

2

11. b

1

N

ajve

čji n

aspr

otni

k ab

solu

tizm

a je

bilo

(v

isok

o) p

lem

stvo

, ker

mu

je k

ralj

jem

al p

rivile

gije

/ m

oč (n

pr. s

odno

ob

last

).

o

dpra

ve u

poro

v vi

soke

ga

plem

stva

(pom

anjk

ljivo)

Br

ez u

tem

eljit

ve je

odg

ovor

po

man

jkljiv

. 3

11. c

1

Eden

od:

O

krep

i se

urad

ništ

vo (k

i se

oblik

uje

iz

vrst

meš

čans

tva)

. U

radn

ik/-i

Ed

en o

d:

u

prav

niki

d

ržav

na u

prav

a

3

Sku

paj

3

Page 10: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

10

N

161-

511-

3-2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

12. a

1

ra

zsve

tljen

stvo

ra

cion

aliz

em

1 12

. b

1 Ed

en o

d:

s

vobo

da g

ovor

a (in

tisk

a)

ra

zlič

nost

miš

ljenj

a s

vobo

da m

isli

/ izr

ažan

ja

p

ravi

ca d

o ži

vlje

nja

2

Sku

paj

2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

13. a

1

C

1 13

. b

1 Ed

en o

d:

tr

i let

a v

letih

186

8–18

70

d

ve le

ti (9

.) av

gust

186

8–(9

.) av

gust

187

0

2

13. c

1

Eden

od:

Z

arad

i obč

utka

ogr

ožen

osti

/ zar

adi

rom

aniz

acije

in g

erm

aniz

acije

so

hote

li po

udar

iti s

love

nsko

nar

avo

tega

pr

osto

ra.

Z

ato,

da

ne b

i Slo

venc

i izg

ubili

naro

dne

zave

sti z

arad

i vpl

iva

drug

ega

naro

da.

K

er s

o Sl

oven

ci o

b na

rodn

ostn

i mej

i hot

eli

dvig

niti

naro

dno

zave

st.

Eden

od:

v

elik

del

ež N

emce

v z

arad

i bliž

ine

drug

ih k

ultu

r / d

ržav

3

Sku

paj

3

Page 11: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

11

N

161-

511-

3-2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

14. a

1

Eden

od:

A

vstri

jsko

ces

arst

vo

A

vstro

-Ogr

ska

A

vstri

ja

A

-O

A

O

H

absb

uršk

a m

onar

hija

1

14. b

1

z

voj

aško

silo

Ed

en o

d:

z

žel

ezom

in k

rvjo

z

oro

žjem

s

spo

padi

s

silo

2

14. c

1

V

bes

edilu

Bis

mar

ck n

apov

eduj

e ši

rjenj

e oz

emlja

z v

ojno

; na

zem

ljevi

du

pa je

prik

azan

nas

tane

k zd

ruže

ne

Nem

čije

tudi

pre

k zm

ag n

a bo

jnem

po

lju.

Eden

od:

v

tem

, da

so m

eje

dolo

čeva

li z

orož

jem

/ bo

jem

/ sp

opad

i / z

voj

no

S

popa

di, k

i jih

je n

apov

edal

, so

se

res

zgod

ili.

3

Sku

paj

3

Page 12: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

12

N

161-

511-

3-2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

15. a

1

Eden

od:

K

ralje

vina

SH

S

K

ralje

vina

Jug

osla

vija

Ed

en o

d:

(D

ržav

a) S

HS

J

ugos

lavi

ja (p

oman

jkljiv

o)

1

15. b

1

Eden

od:

J

užni

Slo

vani

naj

se

zdru

žijo

v

sam

osto

jno

drža

vo v

okv

iru

Hab

sbur

ške

drža

ve /

Avs

trijs

kega

ce

sars

tva

D

a bi

bil

v AO

uve

den

trial

izem

, Juž

ni

Slov

ani p

a bi

imel

i avt

onom

ijo v

dr

žavi

.

Kot p

ravi

len

odgo

vor

priz

nam

o tu

di p

repi

s za

dnjih

10

bes

ed iz

bes

edila

.

2

15. c

1

Eden

od:

K

rfska

dek

lara

cija

, ker

gov

ori o

zd

ruže

vanj

u vs

eh J

užni

h S

lova

nov.

K

rfska

dek

lara

cija

, ker

maj

nišk

a go

vori

sam

o o

avst

ro-o

grsk

ih J

užni

h Sl

ovan

ih.

K

rfska

dek

lara

cija

, ker

vkl

juču

je tu

di

Kral

jevi

no S

rbijo

(in

Črn

o go

ro).

3

Sku

paj

3

Page 13: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

13

N

161-

511-

3-2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

16. a

1

D

1 16

. b

1 D

va o

d:

v

ojsk

a / g

ener

ali

b

uržo

azija

/ ka

pita

listi

/ vel

epos

estn

iki

d

uhov

ščin

a / C

erke

v / c

erke

v / š

kofi

(b

ogat

i) in

dust

rialc

i

Ed

en o

d:

v

išji

sloj

i m

ešča

nstv

o u

radn

ištv

o p

oliti

ki

Za n

aved

bo d

veh

druž

beni

h sk

upin

priz

nam

o en

o to

čko,

za

nav

edbo

sam

o en

e pa

enec

ne

dobi

točk

e.

2

16. c

1

Eden

od:

S

imbo

l klju

kast

ega

križ

a: F

ranc

u iz

datn

o po

mag

a na

cist

ična

Nem

čija

/ Fr

anco

je p

oliti

čno

sim

patiz

iral z

N

emči

jo.

M

rtvaš

ka g

lava

sim

boliz

ira v

elik

o št

evilo

žrte

v dr

žavl

jans

ke v

ojne

. D

eli v

ojaš

ke u

nifo

rme

izra

žajo

m

ilitan

tnos

t. K

ult o

sebn

osti

se v

idi v

nad

nara

vni

velik

osti

gene

rala

. N

ošnj

a pl

ašča

izra

ža, d

a se

viš

ji dr

užbe

ni s

loji

podr

ejaj

o Fr

ancu

.

k

ljuka

sti k

riž: s

imbo

l na

cizm

a (p

oman

jkljiv

o)

Ute

mel

jeva

nje

sim

bolo

v m

ora

izha

jati

iz k

arik

atur

e v

pove

zavi

s š

pans

ko

drža

vlja

nsko

voj

no, o

čem

er

govo

ri uv

odno

bes

edilo

na

loge

.

3

Sku

paj

3

Page 14: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

14

N

161-

511-

3-2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

17. a

1

C

1 17

. b

1 Ed

en o

d:

s

neg

m

raz

z

ima

s

labe

vre

men

ske

razm

ere

»

Gen

eral

Zim

Ed

en o

d.

v

rem

e (p

oman

jkljiv

o)

s

labe

pro

met

ne ra

zmer

e

2

17. c

1

O

b za

četk

u so

Nem

ci p

ričak

oval

i hitr

o zm

ago,

kar

pa

jim je

pre

preč

ila h

uda

zim

a / (

slab

e) v

rem

ensk

e ra

zmer

e /

viso

k sn

eg.

N

apre

dova

li so

poč

asne

je

kot s

o pr

ičak

oval

i.

Uče

nci m

oraj

o pr

i tvo

rjenj

u od

govo

ra u

pošt

evat

i obe

fo

togr

afiji.

3

Sku

paj

3

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

18. a

1

B

1 18

. b

1 Ed

en o

d:

V

več

jem

del

u Ju

gosl

avije

je b

ila

velik

a st

opnj

a ne

pism

enos

ti.

V

elik

o / v

ečin

a ne

pism

enih

ljud

i.

Eden

od:

k

er s

o bi

li ne

pism

eni

n

izka

pis

men

ost

2

18. c

1

Eden

od:

P

ri vs

aki s

krin

jici j

e st

al o

pazo

vale

c.

V

oliš

če n

i bilo

zak

rito.

Ž

e na

vol

išču

se

je s

lišal

o / v

idel

o za

ko

ga s

o gl

asov

ali.

K

er s

i bil

za n

apač

no g

laso

vanj

e la

hko

kazn

ovan

.

n

a vo

litva

h so

gol

jufa

li

3

Sku

paj

3

Page 15: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

15

N

161-

511-

3-2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

19. a

1

Eden

od:

m

eja

med

vzh

odni

m in

zah

odni

m

blok

om (v

čas

u hl

adne

voj

ne)

m

eja

/ loč

nica

med

dem

okra

tični

m in

ko

mun

istič

nim

/ to

talit

arni

m s

veto

m v

Ev

ropi

m

eja

med

vpl

ivni

m o

zem

ljem

ZD

A in

SZ

v E

vrop

i

o

graj

a m

ed v

zhod

nim

in

zaho

dnim

blo

kom

(v č

asu

hlad

ne v

ojne

)

Eden

od:

z

id m

ed d

ržav

ami v

N

ATO

pak

tu in

drž

avam

i v

Var

šavs

kem

pak

tu

m

eja

med

V in

Z E

vrop

o (p

oman

jkljiv

o)

Iz o

dgov

ora

učen

ca m

ora

biti

razv

idna

pol

itičn

a /

ideo

lošk

a de

litev

in n

e ge

ogra

fska

. Za

opr

edel

itev

pojm

a že

lezn

a za

vesa

ni z

ados

ti sa

mo

zapi

s po

sled

ice,

kot

je

npr

. pre

kini

tev

kom

unik

acije

.

1

19. b

1

Eden

od:

K

er s

o po

šte

vilu

vol

ilcev

maj

hne.

K

er n

jihov

a ob

last

ne

odra

ža v

olje

lju

dstv

a.

N

jihov

a ob

last

»ne

ust

reza

njih

ovi

štev

ilčni

moč

i«.

O

blas

t ni b

ila d

emok

ratič

no iz

volje

na.

k

er ji

h je

pre

mal

o

2

19. c

1

Eden

od:

K

er s

o be

žali

pred

kom

unis

tično

ob

last

jo.

L

judj

e so

bež

ali i

z V

na Z

pre

d ko

mun

istič

no o

blas

tjo.

L

judj

e so

sku

šali

preb

egni

ti pr

ed

kom

uniz

mom

(na

najb

olj n

enav

adne

na

čine

), ke

r zak

onite

mož

nost

i ni b

ilo.

L

judj

e so

bež

ali i

z V

na Z

. (p

oman

jkljiv

o)

Kot p

ravi

lne

upoš

teva

mo

sam

o tis

te o

dgov

ore,

kje

r je

razv

idna

pov

ezav

a sl

ike

in

bese

dila

.

3

Sku

paj

3

Page 16: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

16

N

161-

511-

3-2

Nal

oga

Toč

ke

Odg

ovor

Š

e sp

reje

mlji

v od

govo

r P

oman

jklji

vi in

ne

spre

jem

ljivi

odg

ovor

i D

odat

na n

avod

ila

TS

20. a

1

Eden

od:

J

ugos

lavi

ja

S

FRJ

F

LRJ

1

20. b

1

S

tem

je s

imbo

lno

naka

zano

, da

je

Slov

enija

(tud

i) čl

anic

a EU

.

Eden

od:

z

asta

va S

love

nije

(p

oman

jkljiv

o)

z

asta

va E

U (p

oman

jkljiv

o) V

odgo

voru

mor

a bi

ti na

kaza

na s

imbo

lna

pove

zava

obe

h sl

ik.

2

20. c

1

Eden

od:

Z

adnj

a le

ta s

o za

pre

pozn

avno

st

Slov

enije

zel

o ve

liko

nare

dili

špor

tnik

i s

svoj

imi v

rhun

skim

i rez

ulta

ti.

U

speh

i špo

rtnik

ov.

o

limpi

jske

med

alje

Kot p

ravi

len

odgo

vor

priz

nam

o, č

e uč

enec

na

vede

pol

eg u

speh

ov n

a šp

ortn

em p

odro

čju

tudi

dr

uge

uspe

he.

3

Sku

paj

3

Skup

no š

tevi

lo to

čk: 5

0

Page 17: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

17

N

161-

511-

3-2

Preg

ledn

ica:

Spe

cifik

acijs

ka ta

bela

, zgo

dovi

na, 3

. obd

obje

Nal

oge

Točk

e Po

droč

ja

Vse

bine

Ci

lji –

uče

nec

Stan

dard

i zn

anja

Ta

kson

. st

opnj

e Ra

zred

i O

bmoč

ja

1 01

.a

1 Uv

od v

zgod

ovino

Os

tanki

prete

klosti

(spo

znav

amo

zgod

ovino

) Na

štejej

o vrst

e zgo

dovin

skih

virov

in op

išejo

njiho

ve zn

ačiln

osti

M II.

6

01.b

1

Uvod

v zg

odov

ino

Ostan

ki pr

eteklo

sti (s

pozn

avam

o zg

odov

ino)

Znajo

določ

iti ne

ki zg

odov

inski

letnic

i ustr

ezno

dese

tletje

, stol

etje i

n tis

očlet

je S

II. 6

2

1 Pr

azgo

dovin

a Pr

azgo

dovin

ski lj

udje

Opiše

jo sp

reme

mbe n

ačina

življ

enja

v pos

amez

nih ob

dobji

h pra

zgod

ovine

in

pojas

nijo,

zaka

j so n

astal

e M

II. 7

3 03

.a

1 St

ari v

ek

Star

i egip

t in ci

viliza

cije r

odov

itneg

a po

lmes

eca

Razlo

žijo p

ogoje

za na

stane

k prvi

h civi

lizac

ij S

I. 7

03.b

1

Star

i vek

St

ari e

gipt in

civil

izacij

e rod

ovitn

ega

polm

esec

a Ra

zložij

o pog

oje za

nasta

nek p

rvih c

iviliz

acij

S II.

7

4 04

.a

1 St

ari v

ek

Star

a Grči

ja Po

jasnij

o glav

ne zn

ačiln

osti g

rško-

perzi

jskih

in pe

lopon

eških

vojn

S I.

7

04.b

1

Star

i vek

St

ara G

rčija

Pojas

nijo g

lavne

znač

ilnos

ti gršk

o-pe

rzijsk

ih in

pelop

oneš

kih vo

jn S

III.

7

5 05

.a

1 St

ari v

ek

Rims

ka dr

žava

Po

jasnij

o glav

ne sp

reme

mbe,

ki so

jih R

imlja

ni pr

inesli

na oz

emlje

da

našn

je Sl

oven

ije

S II.

7

05.b

1

Star

i vek

Ri

mska

drža

va

Pojas

nijo g

lavne

spre

memb

e, ki

so jih

Rim

ljani

prine

sli na

ozem

lje

dana

šnje

Slov

enije

S

III.

7

6 06

.a

1 Sr

ednji

vek

Sred

nji ve

k - ob

likov

anje

nove

ku

lturn

e in p

olitič

ne po

dobe

Evro

pe

Opiše

jo gla

vne z

načil

nosti

razv

oja K

aran

tanije

M

I. 7

06.b

1

Sred

nji ve

k Sr

ednji

vek -

oblik

ovan

je no

ve

kultu

rne i

n poli

tične

podo

be E

vrope

Op

išejo

glavn

e zna

čilno

sti ra

zvoja

Kar

antan

ije

M III.

7

7.

07.a

1

Sred

nji ve

k Sr

ednji

vek -

oblik

ovan

je no

ve

kultu

rne i

n poli

tične

podo

be E

vrope

Po

jasnij

o tem

eljne

znač

ilnos

ti iz ž

ivljen

ja sre

dnjev

eških

stan

ov (p

lemiči

, km

etje)

M

II. 7

07.b

1

Sred

nji ve

k Sr

ednji

vek -

oblik

ovan

je no

ve

kultu

rne i

n poli

tične

podo

be E

vrope

Po

jasnij

o tem

eljne

znač

ilnos

ti iz ž

ivljen

ja sre

dnjev

eških

stan

ov (p

lemiči

, km

etje)

M

III.

7

8 08

.a

1 Sr

ednji

vek

Sred

nji ve

k - ob

likov

anje

nove

ku

lturn

e in p

olitič

ne po

dobe

Evro

pe

Razlo

žijo p

oloža

j slov

ensk

ih (zg

odov

inskih

) dež

el v o

kviru

rimsk

o-ne

mške

ga ce

sarst

va

S I.

7

08.b

Sred

nji ve

k Sr

ednji

vek -

oblik

ovan

je no

ve

kultu

rne i

n poli

tične

podo

be E

vrope

Ra

zložij

o polo

žaj s

loven

skih

(zgod

ovins

kih) d

ežel

v okv

iru rim

sko-

nemš

kega

cesa

rstva

S

II. 7

08.c

1

Sred

nji ve

k Sr

ednji

vek -

oblik

ovan

je no

ve

kultu

rne i

n poli

tične

podo

be E

vrope

Ra

zložij

o polo

žaj s

loven

skih

(zgod

ovins

kih) d

ežel

v okv

iru rim

sko-

nemš

kega

cesa

rstva

S

III.

7

9 09

.a

1 No

vi ve

k in n

ovejš

a zg

odov

ina

Meje

znan

ega s

veta

se ši

rijo

Pojas

nijo p

olitič

ne, d

ružb

ene,

gosp

odar

ske,

kultu

rne p

osled

ice ve

likih

geog

rafsk

ih od

kritij

za »s

tari in

novi

svet«

S

I. 8

09.b

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Me

je zn

aneg

a sve

ta se

širijo

Po

jasnij

o poli

tične

, dru

žben

e, go

spod

arsk

e, ku

lturn

e pos

ledice

velik

ih ge

ogra

fskih

odkri

tij za

»star

i in no

vi sv

et«

S II.

8

Page 18: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

18

N

161-

511-

3-2

09.c

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Me

je zn

aneg

a sve

ta se

širijo

Po

jasnij

o poli

tične

, dru

žben

e, go

spod

arsk

e, ku

lturn

e pos

ledice

velik

ih ge

ogra

fskih

odkri

tij za

»star

i in no

vi sv

et«

S III.

8

10

10.a

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Sp

reme

njena

politi

čna i

n ver

ske

podo

ba E

vrope

Po

jasnij

o pos

ledice

turšk

ih vp

adov

v slo

vens

ke (z

godo

vinsk

e) de

žele

S I.

8

10.b

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Sp

reme

njena

politi

čna i

n ver

ske

podo

ba E

vrope

Po

jasnij

o pos

ledice

turšk

ih vp

adov

v slo

vens

ke (z

godo

vinsk

e) de

žele

S III.

8

11

11.a

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Od

fevd

alne r

azdr

oblje

nosti

do

konc

a star

ega r

eda

Prim

erjaj

o raz

lične

oblik

e vlad

anja

na pr

imer

u par

lamen

tarne

kralj

evine

An

glije

in ab

solut

ističn

e kra

ljevin

e Fra

ncije

S

II. 8

11.b

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Od

fevd

alne r

azdr

oblje

nosti

do

konc

a star

ega r

eda

Prim

erjaj

o raz

lične

oblik

e vlad

anja

na pr

imer

u par

lamen

tarne

kralj

evine

An

glije

in ab

solut

ističn

e kra

ljevin

e Fra

ncije

S

III.

8

11.c

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Od

fevd

alne r

azdr

oblje

nosti

do

konc

a star

ega r

eda

Prim

erjaj

o raz

lične

oblik

e vlad

anja

na pr

imer

u par

lamen

tarne

kralj

evine

An

glije

in ab

solut

ističn

e kra

ljevin

e Fra

ncije

S

III.

8

12

12.a

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Od

fevd

alne r

azdr

oblje

nosti

do

konc

a star

ega r

eda

Nave

dejo

glavn

e pre

dstav

nike r

azsv

etljen

stva i

n opiš

ejo ra

zsve

tljens

ko

mise

lnost

M I.

8

12.b

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Od

fevd

alne r

azdr

oblje

nosti

do

konc

a star

ega r

eda

Nave

dejo

glavn

e pre

dstav

nike r

azsv

etljen

stva i

n opiš

ejo ra

zsve

tljens

ko

mise

lnost

M II.

8

13

13.a

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Vz

pon m

ešča

nstva

Ut

emelj

ijo pr

izade

vanje

za uv

eljav

itev s

loven

skih

nacio

nalni

h zah

tev –

od

kultu

rneg

a do

politi

čneg

a giba

nja in

nasta

nka s

trank

S

I. 8

13.b

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Vz

pon m

ešča

nstva

Ut

emelj

ijo pr

izade

vanje

za uv

eljav

itev s

loven

skih

nacio

nalni

h zah

tev –

od

kultu

rneg

a do

politi

čneg

a giba

nja in

nasta

nka s

trank

S

II. 8

13.c

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Vz

pon m

ešča

nstva

Ut

emelj

ijo pr

izade

vanje

za uv

eljav

itev s

loven

skih

nacio

nalni

h zah

tev –

od

kultu

rneg

a do

politi

čneg

a giba

nja in

nasta

nka s

trank

S

III.

8

14

14.a

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Vz

pon m

ešča

nstva

Na

prim

erih

pojas

nijo p

olitič

ne sp

reme

mbe v

Evro

pi v d

rugi

polov

ici 19

. sto

letja

S I.

8

14.b

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Vz

pon m

ešča

nstva

Na

prim

erih

pojas

nijo p

olitič

ne sp

reme

mbe v

Evro

pi v d

rugi

polov

ici 19

. sto

letja

S II.

8

14.c

1

Novi

vek i

n nov

ejša

zgod

ovina

Vz

pon m

ešča

nstva

Na

prim

erih

pojas

nijo p

olitič

ne sp

reme

mbe v

Evro

pi v d

rugi

polov

ici 19

. sto

letja

S III.

8

15

15.a

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo v

zroke

in po

tek na

stank

a Kra

ljevin

e Jug

oslav

ije

M I.

9

15.b

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo v

zroke

in po

tek na

stank

a Kra

ljevin

e Jug

oslav

ije

M II.

9

15.c

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo v

zroke

in po

tek na

stank

a Kra

ljevin

e Jug

oslav

ije

M III.

9

16

16.a

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Po

jasnij

o, za

kaj s

e je v

neka

terih

drža

vah u

velja

vila d

emok

ratič

na,

diktat

orsk

a ali t

otalita

rna o

blika

vlad

avine

S

I. 9

16.b

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Po

jasnij

o, za

kaj s

e je v

neka

terih

drža

vah u

velja

vila d

emok

ratič

na,

diktat

orsk

a ali t

otalita

rna o

blika

vlad

avine

S

II. 9

16.c

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Po

jasnij

o, za

kaj s

e je v

neka

terih

drža

vah u

velja

vila d

emok

ratič

na,

diktat

orsk

a ali t

otalita

rna o

blika

vlad

avine

S

III.

9

Page 19: Nosig.splet.arnes.si/files/2020/03/NPZ_2016_RESITVEdocx.pdf/ knezi Celjski Eden od: Celjani žovneški gospodje V odgovoru je dovoljeno naštevanje posesti ob navedbi plemiške rodbine

19

N

161-

511-

3-2

17

17.a

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Op

išejo

glavn

e zna

čilno

sti dr

uge s

vetov

ne vo

jne te

r poja

snijo

njen

e po

sledic

e M

I. 9

17.b

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Op

išejo

glavn

e zna

čilno

sti dr

uge s

vetov

ne vo

jne te

r poja

snijo

njen

e po

sledic

e M

II. 9

17.c

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Op

išejo

glavn

e zna

čilno

sti dr

uge s

vetov

ne vo

jne te

r poja

snijo

njen

e po

sledic

e M

III.

9

18

18.a

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo o

koliš

čine i

n pos

ledice

komu

nistič

nega

prev

zema

oblas

ti v

Jugo

slavij

i po d

rugi

sveto

vni v

ojni

S I.

9

18.b

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo o

koliš

čine i

n pos

ledice

komu

nistič

nega

prev

zema

oblas

ti v

Jugo

slavij

i po d

rugi

sveto

vni v

ojni

S II.

9

18.c

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo o

koliš

čine i

n pos

ledice

komu

nistič

nega

prev

zema

oblas

ti v

Jugo

slavij

i po d

rugi

sveto

vni v

ojni

S III.

9

19

19.a

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Ra

zliku

jejo p

olitič

ne ra

zmer

e v ča

su hl

adne

vojne

in po

njej

M I.

9

19.b

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Ra

zliku

jejo p

olitič

ne ra

zmer

e v ča

su hl

adne

vojne

in po

njej

M II.

9

19.c

1

Sodo

bna z

godo

vina

Politi

čne z

načil

nosti

20. s

toletj

a Ra

zliku

jejo p

olitič

ne ra

zmer

e v ča

su hl

adne

vojne

in po

njej

M III.

9

20

20.a

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo v

zroke

za od

ločite

v Slov

ence

v za l

astno

drža

vo S

loven

ijo

M I.

20.b

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo v

zroke

za od

ločite

v Slov

ence

v za l

astno

drža

vo S

loven

ijo

M II.

20.c

1

Sodo

bna z

godo

vina

Slov

enci

v 20.

in 21

. stol

etju

Pojas

nijo v

zroke

za od

ločite

v Slov

ence

v za l

astno

drža

vo S

loven

ijo

M III.

9 LE

GEN

DA

: N

alog

e: z

apis

ana

ozna

ka v

sake

ga v

praš

anja

/del

a na

loge

/nal

oge;

pov

zeto

po

prei

zkus

u zn

anja

, Nav

odili

h za

vre

dnot

enje

in p

rogr

amu

za e

-vre

dnot

enje

To

čke:

zap

isan

o m

aksi

mal

no š

tevi

lo to

čk v

praš

anja

/del

a na

loge

/nal

oge

Podr

očja

/Vse

bine

/Cilj

i – u

čene

c: z

apis

ana

podr

očje

/vse

bina

/cilj

, ki g

a pr

ever

ja v

praš

anje

/del

nal

oge/

nalo

ga; p

ovze

to p

o U

čnem

nač

rtu

Stan

dard

i zna

nja:

zap

isan

sta

ndar

d zn

anja

, ki g

a pr

ever

ja v

praš

anje

/del

nal

oge/

nalo

ga; M

– m

inim

alni

, S –

stan

dard

i; po

vzet

o po

Učn

em n

ačrt

u Ta

kson

omsk

e st

opnj

e (p

o Bl

oom

u): z

apis

ana

taks

onom

ska

stop

nja

vpra

šanj

a/de

la n

alog

e/na

loge

; I –

zna

nje

in p

repo

znav

anje

, II –

razu

mev

anje

in u

pora

ba, I

II –

anal

iza

in s

inte

za te

r vre

dnot

enje

Ra

zred

: zap

isan

razr

ed, v

kat

erem

se

obra

vnav

a ci

lj, k

i ga

prev

erja

vpr

ašan

je/d

el n

alog

e/na

loga

; pov

zeto

po

Učn

em n

ačrt

u


Recommended