Transcript
 • MINISTERULTRANSPORTURILOR,CONSTRUCIILORlTURISMULUI

  ORDINULNr.303din16.09.2003

  pentruaprobareareglementriitehniceNormativprivindproiectareaconstruciilordinlemn

  (revizuireNP00596)",indicativNP00503

  nconformitatecuprevederileart.38alin.2dinLegeanr.10/1995,privindcalitatea nconstrucii,cumodificrileulterioare,

  n temeiulprevederilorart.2pct,45 i aleart. 5alin. (4)dinhotrreaGuvernului nr.740/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor iTurismului,

  Avndnvedereavizulnr.41/08.07.2003alComitetuluiTehnicdeSpecialitate,Ministrultransporturilor,construciiloriturismuluiemiteurmtorul

  ORDIN:

  Art.1.SeaprobreglementareatehnicNormativprivindroiectareaconstruciilordinlemn (revizuire NP 00596)", indicativ NP 00503, elaborat de Universitatea Tehnic deConstruciiBucureti prevzutn anexacarefaceparteintegrantdinprezentulordin.

  Art.2.Prezentulordinvafipublicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,Art. 3. La data publicrii prezentului ordin i nceteaz alabilitatea reglementarea

  tehnicCodulpentrucalcululialctuirealementelordeconstruciidinlemn,indicativNP00596,aprobatprinrdinMLPATnr.25/N/08.04.1996

  Art.4.DireciaGeneralTehnicvaaducelandeplinirerevederileprezentuluiordin.

  MINISTRU,

  MIRONTUDORMITREA

  Anexa se public nBuletinulConstruciilor editat de InstitutulNaional deCercetareDezvoltarenConstruciiiEconomiaConstruciilor INCERCBucureti.

  NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACONSTRUCIILOR

 • NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACONSTRUCIILOR

  DINLEMN(REVIZUIRENP00596)INDICATIVNP00503

  Elaboratde:UTCBFacultateadeConstruciiCivile,IndustrialeiAgricole,CatedradeConstruciicivile,inginerieurbanitehnologic

  Rector: prof..dr.ing.PetrePTRUResponsabiltem: prof.dr.ing.MriaDARIEColectivdeelaborare: prof.dr.ing.MriaDARIE

  eflucrri:ing.RuxandraERBAUas.univ.ing.LucianPANas.univ.ing.MomeaPANTELIMON

  Consultant: prof.dring.MihaiVOICULESCU

  Avizatde:DIRECIAGENERALTEHNICM.T.C.T.

  Directorgeneral: ing.IonSTNESCUResponsabildetem: ing.IonNICULESCU

  CUPRINS

  Cap.1.Generaliti1.1.Obiectidomeniudeaplicare1.2. Unitidemsur1.3. Simboluri1.4.Clasificareelementeloriaconstruciilordinlemn1.5. Principiigeneraledealctuireicalcul1.5.1.Verificareaelementelor1.5.2.Determinareasolicitrilor1.5.3.Caracteristicilematerialuluilemnos1.5.4.Condiiispecialedecalcul1.5.5.Aciuni

  Cap.2.Materiale2.1. Speciidelemnutilizateidomeniidefolosin2.2.Masavolumic

 • 2.3.Rezistenelecaracteristicealelemnuluimasivladiferitesolicitri2.4.Rezisteneledecalculalelemnuluimasiv2.5.Elementemetalicepentrumbinriistructurimixte

  Cap.3.Prevederigeneraleprivindproiectareaconstruciilor dinlemn3.1. Prescripiigeneraledeproiectare3.2. Prescripiigeneraledealctuireicalcul3.3. Stabilireadeschideriidecalcul3.4. Deformaiimaximeadmise3.5. Lungimideflambajicoeficienidezvelteelimit

  Cap.4.Calcululbarelordinlemncuseciunesimpl4.1. Relaiigeneraledecalcul4.2. Baresolicitatelantindereaxialparalelcufibrele4.3. Baresolicitatelacompresiuneaxialparalelcufibrele4.4. Baresolicitatelacompresiuneperpendicularpefibre4.5. Baresolicitatelastrivireoblic4.6. Baresolicitatelaforfecare4.7. Baresolicitatelancovoiere4.8. Baresolicitatelancovoiereoblic4.9. Baresolicitatelantindereincovoiere(ntindereexcentric)4.10.Baresolicitatelacompresiuneincovoiere(compresiuneexcentric)

  Cap.5.Calcululbarelordinlemncuseciunecompus5.1. Definireabarelorcompuseiprincipiidecalcul5.2. Barecompusesolicitatelantindereaxial5.3. Barecompusesolicitatelacompresiuneaxial5.3.1.Alctuireabarelorcompusecomprimate5.3.2.Calcululbarelorcompusecomprimate5.3.2.1.Barepachet5.3.2.2.Barecufururilungiibarecueclisecontinue5.3.2.3.Barecufururiscurte5.4. Barecompusesolicitatelacompresiuneincovoiere(compresiuneexcentric)5.5. Barecompusesolicitatelancovoiere5.5.1.Alctuireabarelorcompusencovoiate5.5.2.Calcululgrinzilorcompusesolicitatelancovoiere

  Cap.6.Calcululiexecuiambinrilorelementelorde construciedinlemn6.1.Clasificareambinrilor6.2.Condiiilepecaretrebuieslendeplineascmbinrile6.3. mbinriprinchertare6.3.1.Elementegenerale6.3.2.mbinriprinchertarelapieseamplasatenprelungire6.3.3.mbinriprinchertarelapiesedispuseperpendicular6.3.4.mbinriprinchertarelapieseamplasatesubunghiul6.3.4.1.Dateconstructive6.3.4.2.Calcululmbinrilorprinchertarefrontal6.4. mbinricupeneprismaticedinlemnicupeneinelaremetalice6.4.1.mbinricupeneprismaticedinlemn6.4.1.1.Dateconstructive

 • 6.4.1.2.Calcululmbinrilorcupeneprismaticedinlemn6.4.1.3.Stabilireanumruluinecesardepeneidistribuirealorpelungimeaelementului6.4.2.mbinricupeneinelarenetede,dinatesaucugheare6.4.2.1.Dateconstructive6.4.2.2.Calcululmbinrilorcupenemetaliceinelare6.5.mbinricutijeicupenelamelareflexibile6.5.1.mbinricutijecilindrice,prevederigenerale6.5.2.Tipuridetijecilindrice6.5.3.Dateconstructiveprivindmbinrilecutijecilindriceelastice6.5.4.Capacitateaderezistenambinrilorcu tije6.5.5.mbinricupenelamelareflexibileprevederigenerale6.5.6.Dateconstructiveprivindmbinrilecupenelamelareflexibile6.5.7.Capacitateaderezistenambinrilorcu penelamelareflexibile6.6.mbinricutijesolicitatelasmulgere6.6.1.Dateconstructive6.6.2.Capacitateaderezistenambinrilorcutijesolicitatelasmulgere6.7.mbinricuasamblajemetalice6.8.mbinrincleiate6.8.1.Elementegenerale6.8.2.Dateconstructiveiparticularitiprivindrealizareaelementelorncleiate

  Cap.7.Prezentareaelementelor,subansambluriloriaconstruciilordinlemnmpotrivabiodegradriii afocului

  Comentarii

  NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACONSTRUCIILORDINLEMN(REVIZUIRENP00596)

  indicativNP00503nlocuiete:NP00596

  Cap.1.GENERALITI

  1.1.Obiectidomeniudeaplicare

  1.1.1.Prezentanormtehnicstabiletereglementriledecalculialctuireconstructiva elementelor de construcie din lemn masiv utilizate la construcii civile, industriale iagrozootehnice.

  1.1.2.Temperaturamaximamediuluiambiantncarepotfiexploatateconstruciiledinlemnselimiteazlamaximum55C.

  1.1.3. Laproiectareaelementelordeconstruciedin lemnpentruasigurareadurabilitiilor,trebuiesseinseamaderegimuldeexpunerela intemperiii laumiditate,precumidecondiiile specifice de exploatare. n funcie de aceti factori, n proiectele de execuie sestabilesc:

  clasadecalitatealemnuluiispeciautilizatmoduldealctuireaelementelordeconstruciemsuriledeprezervarenecesare.1.1.4. Principiile de proiectare, rezistenele de calcul i prescripiile constructive din

  prezentanormpotfiaplicateilaproiectareaconstruciilordinlemncualtedestinaiidectceledelapunctul1.1.1,inndseamadecondiiiletehnicespecificeconstruciilorrespective.

 • 1.2.Unitidemsur

  Unitiledemsurfolositecorespundsistemuluiinternaional demsuriSI:pentruforeincrcriconcentrate.......................NsaukNpentruncrcridistribuitelinear.........................N/mmkN/mpentruncrcridistribuitepesuprafa.................N/mm2kN/m2pentrumasavolumic........................................... kg/m3pentrutensiuninormaleitangeniale..................N/mm2

  (1N/mm2=1MPa)pentrumomentencovoietoare...............................NmmsaukNm.

  1.3.Simboluri temperaturamediuluinconjurtoriumiditaterelativaaerului0,05valoareamaximamaseivolumice,fractilulde95%0,95 valoareaminimamaseivolumice,fractilulde5%0,95fractilulde95%0,05fractilulde5%RrezistenacaracteristicR rezistenacaracteristiclancovoierestaticRt rezistenacaracteristiclantindereRc||rezistenacaracteristiclacompresiunenlungulfibrelorRcrezistenacaracteristiclacompresiunenplannormal pedireciafibrelorRf||rezistenacaracteristiclaforfecarenlungulfibrelor

  Rf rezistenacaracteristiclaforfecarenplannormalpe direciafibrelorE0,05 valoareacaracteristicamodululuilongitudinaldeelasticitateE modulullongitudinaldeelasticitateG0,05valoareacaracteristicamodululuitransversaldeelasticitateGmodulultransversaldeelasticitateRlc rezistenadecalculmu1 coeficieniai condiiilorde lucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua

  materialuluilemnosmu coeficieni ai condiiilorde lucrucare introduc ncalculumiditateadeechilibrua

  materialuluilemnospentruncovoiereastaticmut coeficieni ai condiiilorde lucrucare introduc ncalculumiditateadeechilibrua

  materialuluilemnospentruntinderemuc|| coeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua

  materialuluilemnospentrucompresiunenlungulfibrelormuccoeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua

  materialuluilemnospentrucompresiunenplannormalpedireciafibrelormuf|| coeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua

  materialuluilemnospentruforfecarenlungulfibrelormufcoeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibrua

  materialuluilemnospentruforfecarenplannormalpedireciafibrelormuEcoeficieniaicondiiilorde lucrucare introducncalculumiditateadeechilibrua

  materialuluilemnospentrumodulullongitudinaldeelasticitatelancovoierestaticmch coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune a

  ncrcrilor

 • md coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune ancrcrilorpentruncovoierestaticiforfecare

  mdc coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune ancrcrilorpentrucompresiune

  mdt coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune ancrcrilorpentruntindere

  mdE coeficieni ai condiiilor de lucru stabilii n funcie de durata de aciune ancrcrilorpentrumodulullongitudinaldeelasticitate

  lcoeficieniparialidesigurancoeficieniparialidesiguranlancovoieretcoeficieniparialidesiguranlantinderec|| coeficieniparialidesiguranpentrucompresiunen lungulfibrelorc coeficieni pariali de siguran pentru compresiune n plan normal pe direcia

  fibrelorf|| coeficieniparialidesiguranpentruforfecaren lungulfibrelorfcoeficieniparialidesiguranpentruforfecarenplan normal pedireciafibrelorfcoeficientdefrecareaadncimeamaximachertriibgrosimeaseciuniitransversaleh nlimeaseciuniitransversaleclungimeaminimachertriiloluminagoluluilc deschideredecalculfmax,finaldeformaiemaximfinallancovoiere

  f1 sgeatadatoratncrcrilorpermanentef2 sgeatadatoratncrcrilortemporarefi sgeatadatoratdeformaieimbinrilorfc contrasgeatainiialagrinziinencrcatef1,mstsgeatainstantaneedatoratncrcrilorpermanentef2,mstsgeatainstantaneedatoratncrcrilortemporarekdef coeficient care ia n considerare durata de aciune a ncrcrilor i clasa de

  exploatareaconstrucieiLefortefectivntijLcapefortcapabilntijlflungimedeflambaj:azvelteeadmisibilf coeficientdezvelteeFicapacitatederezistenabareilasolicitareaiSicaracteristicasectionalmTcoeficientdetratareAnet arienetTr capacitatederezistenlantindereAbrutariebrutAslabiriarieslbiriAcalcul ariedecalculCr capacitatederezistenlacompresiuneaxialparalelcufibrelec coeficientdeflambajRc rezistendecalcullancovoierestatic

 • RtcrezistendecalcullantindereRcc||rezistendecalcullacompresiunenlungulfibrelorRcc rezistendecalcullacompresiunenplannormalpedireciafibrelorRcf||rezistendecalcullaforfecarenlungulfibrelorRcfrezistendecalcullaforfecarenplannormalpedireciafibrelorzvelteeQrcapacitatederezistenlacompresiunenplannormalpedireciafibrelorAc ariedecontactmr coeficientdereazemRccrezistenlastriviresubunghi irazdegiraie unghiuldenclinareaforeifadedireciafibrelorAsariedestrivireNr capacitateaderezistenlastriviresubunghiaVr capacitatederezistenlaforfecarenplannormalpedireciafibrelorAf ariaseciuniicaresefoarfecFrcapacitatederezistenlaforfecarenlungulfibrelormf coeficientdefrecare coeficientceinecontdetipulforfecriilplungimeapraguluideforfecareeexcentricitatedeaplicareaforeiMrcapacitatederezistenlancovoiereWcalculmodulderezistendecalculWbrut modulderezistenbrutLrcapacitatederezistenlalunecare

  ImomentdeinerieS momentstaticfadmdeformaiemaximadmisibilMxrcapacitatederezistenlancovoierepedireciaxMyrcapacitatederezistenlancovoierepedireciayMxefmomentncovoietorefectivpedireciaxMyef momentncovoietorefectivpedireciayfxmax,final deformaiemaximfinallancovoierepedireciaxfymax,final deformaiemaximfinallancovoierepedireciayTef efortdentindereaxialdecalculMefmomentncovoietordecalculCefefortdecompresiuneaxialdecalculMfef momentncovoietormaximfinalCEefortaxialdecompresiunepedireciadeaplicareamomentuluiLfefforatietoaredecalculmRcoeficientderepartiieancrcrilorTr,icapacitatederezistenlantindereaxialaelementuluiiRct rezistendecalculalemnuluimasivlantindereaxialAnet,iarienetaseciuniidecalcul,pentrubara imTcoeficientdetratarealemnuluiE moduldeelasticitateTr capacitatederezistenauneibarecompusedinlemn,supuslantindereaxialTef fortotalefectivdentinderentrobarcompusTef,iforefectivde ntindereaferentelementului

 • Abrut,ibrutaseciuniidecalcul,pentrubaraiCr,xcapacitatederezistenlacompresiuneabarelorpachelnraportcuaxaxxnormal

  perosturiRcc||rezistendecalculalemnuluimasivlacompresiuneaxial,paralelcufibreleAcalculariaseciuniidecalculatuturorelementelor componentealebareipachetxccoeficientdeflambaj.nraportcuaxaxxCr,y capacitateportantlacompresiuneabarelorpachetnraportcuaxayy paralelcu

  rosturileyccoeficientdeflambaj,nraportcuaxayyytr coeficientdezvelteetransformatalbarei,nraportcuaxayy coeficientdemajorareazvelteiibareicompuseycoeficientdezvelteeabarei.nraportcuaxayyk coeficientdecalculb dimensiuneaseciuniitransversaleauneibarecompuse,paralelcurosturileh dimensiunea seciunii transversale a unei bare compuse, n sens perpendicular pe

  rosturir numrderosturilf lungimedeflambajabareinenumrefectivdeseciunideforfecared diametrutijagrosimeaceleimaisubiripiesedinpachetApariaelementelorprincipalealebareicompusexcoeficientdezvelteeabarei,nraportcuaxaxxixrazminimdegiraieaseciunii,nraportcuaxaxx

  Ip,x moment de inerie al elementelor principale, n raport ca centrul de greutate alseciunii,dupaxa.yy

  Is,x moment de inerie al elementelor secundare, n raport cu centrul de greutate alseciunii,dupaxavv

  iyrazdegiraieaseciunii,nraportcuaxayyIp,y moment de inerie al elementelor principale, n raport cu centrul de greutate al

  seciunii,dupaxayyIs,y moment de inerie al elementelor secundare, n raport cu centrul de greutate al

  seciunii,dupaxayyeycoeficientdezvelteeechivalentalbarei,nraportcuaxayyn numruldeelementeprincipale1coeficientdezvelteealunuielementizolatl1 distandintredoufururiscurtei1razdegiraie,nraportcuaxayy,aunuielementizolatI1 momentdeineriealunuielementizolat,nraportcucentruldegreutatealseciunii,

  dupaxayyA1arieaunuielementizolatCefefortdecompresiuneefectivCr capacitateportantabareilacompresiuneMfef moment ncovoietormaxim final, n raport cu axaperpendicularpedirecia de

  aciuneaforelorMcr capacitate de rezisten corectat a barei la ncovoiere, n raport cu axa

  perpendicularpedireciadeaciuneaforelorkwcoeficientdereducereamodululuiderezistenRc rezistendecalculalemnuluimasivlancovoierestatic

 • Wycalcul modulderezistennraportcuaxa yy,pentruseciuneaceamaisolicitataelementuluicompus

  LtfordelunecaretotalSmomentstaticalseciuniinraportcuaxaneutr,perpendicularpeplanuldeaciune

  alsolicitrilorI moment de inerie brut al seciunii n raport cu axa principal de inerie,

  perpendicularpeplanuldeaciuneasolicitrilorAft,ATsuprafaadiagrameiforeitietoareLri capacitatederezistenaelementelordembinaref1 factordedistribuiealforeidelunecarelamijloaceledembinaren numrdeelementedembinareLacapacitatederezistenaunuielementdembinareCrxcapacitatederezistenabareilacompresiune,nraport cuaxaxxMfefx momentncovoietormaximfinal,stabilit nraportcuaxaxx,perpendicularpe

  direciadeaciuneaforelorMrxcapacitatederezistenabareiiancovoiere,nraportcuaxaxxMr capacitatederezistenlancovoiereWccalcul modulderezistenlancovoierecorectatWnetmodulderezistenalseciuniineteabareiIc momentdeineriecorectatkt coeficientdereducereamomentuluideinerieIbrutmomentdeineriealseciuniibrute,nraportcuaxaneutrRcstrIIrezistenalastrivireperpendicularapefibralemnului,cuvaloaredecalculRccIIrezistenaIacompresiuneperpendicularpefibralemnului,cuvaloaredecalcul

  Qri capacitatederezistenambinrilorlapieseamplasateperpendicularRccrezistenalacompresiuneperpendicularpefibralemnului,cuvaloaredecalculAc ariedecontactdintredouelementedelemndispuseperpendicularmTcoeficientdetratarealemnuluimr coeficientdereazemQef efort efectiv de compresiune perpendicular pe fibra lemnului, la piese dispuse

  perpendicular unghiformatdedireciadeacionareaefortuluidecompresiuneidireciaorizontalhcnlimepragdechertare(adncimeachertrii)h nlimeelementnseciunetransversallplungimepragdechertarelflungimedeforfecareapraguluidechertarehc1nlimeaprimuluipragdechertare(adncimeachertrii)hc2nlimeaceluidealdoileapragdechertare(adncimeachertrii)lp1lungimeaprimuluipragdechertarelp2lungimeaceluidealdoileapragdechertarelf1lungimedeforfecareaprimuluipragdechertarelf2lungimedeforfecareaceluidealdoileapragde chertareNr capacitatederezisteniastriviresubunghiulaauneimbinriprinchertarefrontal

  cupragsimpluCr capacitatederezistenazoneicomprimate(strivite),paralelcudireciafibrelorNr capacitatederezistenlastriviresubunghiulaauneimbinriprinchertarefrontal

  cupragsimpluCr capacitatederezistenazoneicomprimate(strivite), paralelcudireciafibrelor

 • Qr capacitate de rezisten a zonei comprimate (strivite), perpendicular pe direciafibrelor

  unghi determinat ntre direcia de aciune a forei de compresiune i direciaorizontal

  Rcc|| rezistendecalculalemnuluimasivlacompresiuneaxial,paralelcufibreleRcc rezistendecalcula lemnuluimasiv lacompresiune,perpendicularpedirecia

  fibrelorAp|| proieciasuprafeeipraguluipedirecieparalelcufibrelepieseicaresestriveteAp proiecia suprafeei pragului pe direcie perpendicular cu fibrele piesei care se

  strivetemr coeficientdereazemNtr capacitatederezistentotallastrivireauneimbinrifrontalecupragdubluNr,1capacitatederezistenlastrivireaprimuluipragdechertareNr,2capacitatederezistenlastrivireaceluidealdoileapragdechertareFrcapacitatederezistenapraguluilaforfecareRcf||rezistendecalculalemnuluimasivlaforfecareparalelcufibreleAf ariapraguluilaforfecaremf coeficientdeforfecareFr,1capacitatederezistenaprimuluipragdechertarelaforfecareFr,2capacitatederezistenaceluidealdoileapragdechertarelaforfecareAf1ariedeforfecareaprimuluipragdechertareAf2 ariedeforfecareaceluidealdoileapragdechertaremf1 coeficientdeforfecarecorespunztorprimuluipragdechertaremf2 coeficientdeforfecarecorespunztorceluidealdoileapragdechertareFef forefectivdeforfecare

  Fef1 forefectivdeforfecare,corespunztoareprimuluipragdechertareFef2 forefectivdeforfecare,corespunztoareceluidealdoileapragdechertareNcef ncrcareefectivdecalcul,careacioneazperpendicularpepraguldechertareNcef1 ncrcareefectivdecalcul,aferentprimuluipragdechertareNcef2 ncrcareefectivdecalcul,careacioneazperpendicularpepraguldechertareAs1 ariedestrivireaprimuluipragdechertareAs2ariedestrivireaceluidealdoileapragdechertareNefbulonefortaxialdinbulonuldesolidarizareNcapbuloncapacitatederezistenabulonuluidesolidarizarenb numrdebuloaneNc efortaxialefectivdecompresiunenmbinare unghintrepieselembinateAnet arienetabulonuluidesolidarizareRot rezistendecalculaoeluluilantinderemocoeficientdelucrualbulonuluinmbinareVef reaciuneverticalnmbinareQri capacitatederezistenlastrivireperpendicularpe fibren numrdecuienecesareLcomponentorizontalaefortuluidinbulonuldesolidarizareLacapacitatede rezistenminimauneitijelplungimepandembinareLefpefortdelunecarecareacioneazasuprauneipeneLcapscapacitatederezistenauneipeneRcc rezistendecalculalemnuluilacompresiune

 • Assuprafadestrivireapeneimr coeficientdereazemLobliccaps capacitatederezistenauneipenelastrivireL||capscapacitatederezistenauneipenelastrivireparalelcufibreleLcapscapacitatederezistenauneipenelastrivire perpendicularpefibre unghidenclinarealaturiiscurteapeneiLpcapfcapacitatederezistenauneipene,stabilitdin condiiadeforfecareRcfrezistendecalculalemnuluilaforfecareAfsuprafa deforfecareapeneimf coeficientdeforfecarebp limeasuprafeeideforfecareLefgefortdelunecarepegrindLgcap f capacitate de rezisten a grinzii pe poriunea dintre dou pene, stabilit din

  condiiadeforfecareRcfIIrezistendecalculalemnuluilaforfecareparalelcufibreleAgf suprafadeforfecareagrinziintredoupeneAbrutnecariebrutabuloanelordestrngereksl coeficientcareinecontdeslbirinzonafiletata bulonuluiQbefortnbuloncinterspaiuntreelementelembinatennecpnumrnecesardepeneLtotal lunecaredinncovoierepentreagalungimeaelementelorcaresembinLpcapminefortminimcapabilaluneipenedp diametruinteriorpaninelarbp nlimepaninelar

  tpgrosimeinelpaninelarzfanttiatdupgeneratoareauneipeneinelarenetedereglabiles1distanntrecentreleadoupeneconsecutives2distanntrecentrulpeneiicaptulelementuluidembinat,tiatdrepts3distanntrecentrulpeneiicaptulelementuluidembinat,tiatoblicLefpefortefectivcareacioneazasuprauneipeneLpcapcapacitatederezistenminimauneipeneLpcapscapacitatederezistenauneipenestabilitdin condiiadestriviremucoeficientdeutilizareamiezuluidelemndininteriorulpenei coeficientdeneuniformitateadistribuieieforturilorunitaretangenialepesuprafaa

  deforfecarelflungimepragdeforfecareebradeprghiealcupluluideforfecareagrosimedulapdelemnkcoeficientdereducereacapacitiiderezistena penelor unghi determinat de direcia efortului ce acioneaz asupra unei pene i direcia

  fibrelorpieseidelemnnnecpene numrnecesardepeneinelareNtotalefortaxialtotald diametrutijlgauraadncimedeptrundereauneitijeintroduseprinbateresaunurubareltija lungimetijdgaura diametrugaurpregtitpentruintroducereaunui bulon

 • dtija diametrutijLneccui lungimenecesaraunuicuin numrpiesedinpachetcgrosimepiesedinpachetlgrosimepachetpieselemn,caresestrngecubuloanes1distanntreaxeletijelornlungulfibrelorelementuluis2distandelatijepnlacaptulelementuluidinlemn,nsenslongitudinalfibrelors3 distanntreaxeletijelorpedireciatransversalfibrelorelementuluis4 distan ntre ultimul rnd de tije i marginea elementului din lemn, pe direcia

  transversalfibrelorelementuluicgrosimeaceleimaisubiripiesedinpachetLcapi capacitatederezistenauneimbinricutijecoeficientparialdesiguranLmmt capacitatederezistenminimauneitije,ntroseciunedeforfecarent numrtijenf numrseciunideforfecarencarelucreaztijelemucoeficientalcondiiilordelucrumRcoeficientcareintroducencalculrepartiianeuniformancrcrilorlatijeLcaptcapacitatederezistenauneitijentroseciunedeforfecarekecoeficientdemultiplicare(ke)1/2 coeficientdemultiplicareLcap c capacitate de rezisten a unei tije cilindrice la strivirea elementelor centrale,

  pentru oseciunedeforfecare

  Lcap m capacitatede rezisten a unei tije cilindrice la strivirea elementelormarginale,pentruoseciunedeforfecare

  Lcapnccapacitatederezistenauneitijecilindricelancovoiereatijei,pentruoseciunedeforfecare

  cgrosimeaceleimaisubiripiesecentraleagrosimeaceleimaisubiripiesemarginalekcoeficientdemultiplicare(k)1/2 coeficientdemultiplicarehcadncimelocangrindLcapmincapacitatederezistenauneipenelamelareflexibiledinlemnLcap s capacitate de rezisten a unei pene lamelare flexibile din lemn, stabilit din

  condiiadestrivirealemnuluiLcap capacitate de rezisten a unei pene lamelare flexibile din lemn, stabilit din

  condiiadencovoiereapeneiRcsrezistendecalculalemnuluilacompresiuneperpendicularpefibreRc rezistendecalculalemnuluilancovoierestaticbp limepanhpnlimepantpgrosimepanmscoeficientdevariaieadistribuieieforturilordestrivirepenlimeapeneimcoeficientdevariaieaeforturilorunitaredinncovoiereLcap s capacitate de rezisten a unei pene lamelare flexibile din oel, stabilit din

  condiiadestrivirealemnuluiRccIIrezistende calculalemnuluilacompresiuneparalelcufibrele

 • ms|| coeficientdevariaiepenlimeapeneiadistribuieieforturilordestrivireparalelcufibrele

  lslungimedencastrareatijeiagrosimeaelementuluicaresesusinellungimeatijeiurubuluiNcapscapacitatederezistenauneimbinricutijesolicitatlasmulgere3,14dc diametrucuilclungimedencastrareacuiuluiRcsrezistenlasmulgereauneitijeds diametruurublslungimedencastrareaurubului.

  1.4. Clasificareaelementeloriaconstruciilordinlemn

  l.4.1. Din punctul de vedere al raportului dimensiunilor geometrice elementele deconstruciedinlemnseclasificn:

  elemente lineare (bare), la care lungimea elementului sensibil mai mare dectdimensiunileseciuniitransversale(grinzi simplesaucompuse,stlpi)

  structuriplane,lacareunadintredimensiunileelementuluiestesensibilmaimicdectcelelaltedouicarepot preluaforenplanulacestora(grinzicuzbrele,arce,cadreetc)pentruasigurarea stabilitii n plan transversal pe planul elementului se iaumsuri suplimentare derigidizarecontravntuire

  structurispaiale, dezvoltatetridimensional,carepreiausolicitripetreidirecii.1.4.2. nprezentaspecificaietehnicconstruciileielementeledeconstruciedinlemn

  seclasific,nfunciededuratadeexploatain:definitiveiprovizorii.Observaie:ncategoriaelementeloriconstruciilorprovizoriiseinclud:elementeledin

  lemnpentrucofraje,eafodajeisusineriprecumiconstruciiledemontabileiremontabilecudurata deexploatarepeunamplasamentsubdoiani.

  1.4.3. Din punctul de vedere al condiiilor n care se exploateaz elementele deconstruciedinlemn,sedefinesc urmtoareleclasedeexploatare:

  clasa 1 de exploatare, caracterizat prin umiditatea continuii de materialul lemnoscorespunztoareuneitemperaturi =202Ciauneiumiditirelativeaaeruluii65%

  clasa 2 de exploatare, caracterizat prin umiditatea coninut dr materialul lemnoscorespunztoareuneitemperaturi=202Ciauneiumiditirelativeaaerului65%i80%

  clasa 3 de exploatare, caracterizat prin umiditatea coninuta de materialul lemnossuperioarceleidelaclasa2deexploatare.

  1.4.4.Laelementeledeconstruciedinlemnexploatatenclasa1,umiditateadeechilibrua lemnuluinuvadepi12%,iar laceledinclasa2,umiditateadeechilibrua lemnuluinuvadepi20%.

  1.4.5. Variaia umiditii de echilibru a lemnului n funcie de umiditatea relativ aaeruluiinterior,ladiferitetemperaturi,suntrezentatenfigurile1.1i1.2.

 • 1.5.Principiigeneraledealctuireicalcul

  1.5.1.Verificareaelementelor

  1.5.1.1.Elementeleiconstruciiledinlemnseverificndomeniulelasticalcomportriimaterialului.

  1.5.1.2.Calcululelementelordeconstruciedinlemnsefacepebazaprincipiilorgeneralede verificare a siguranei construciilor prevzute n STAS 10100/075, prin verificareacomportrii corespunztoare fa de strile limit ce pot apare n diferite etape (execuie,exploatare, perioade de reparaie). Verificarea se face innd seama de cele mai defavorabileipoteze de solicitare i de cele mai defavorabile caractestici ale materialelor, ce pot apare ncondiiileconsiderate.

 • 1.5.1.3.Stabilireacelormaidefavorabilecondiiidesolicitare luate ncalculsevafaceconformprevederilordelapunctul1.5.2.

  1.5.1.4.Stabilireacelormaidefavorabilecaracteristicialelemnuluideconstrucieluatenconsiderarencalculsevafaceconform prevederilordelapunctul1.5.3.

  1.5.1.5. Influena unor abateri sistematice, a unor alctuiri particulare a unor condiiispeciale de exploatare sau a unor simplificri introduse n calcule se iau n considerare prinintermediulunorcoeficieni aicondiiilordelucrupentruelement.

  1.5.1.6. La calculul elementelor i a construciilor din lemn se iau n coninsiderareurmtoarelestrilimit:

  a)strilimitultimececorespundepuizriicapacitiiderezistensauuneialtepierderiireversibile a calitilor necesare exploatrii construciilor principalele fenomene ce pot sconduclaapariiaacestorasunt:

  ruperidediferitenaturipierdereastabilitiiformeisauapoziieistricareimplicieireadinlucruaconstrucieidatoritunordeformaiiremanente

  excesive.b)strilimitaleexploatriinormalececorespundntreruperiicapacitiideasigurarea

  uneiexploatrinormaleaelementelordeconstrucieprincipalelefenomenecepotsconduclaapariiaacesteicategoriidestrilimitsuntdeplasrilestaticesaudinamiceexcesive.

  Observaie: n afara verificrilormenionate, prin proiectare s se asigure durabilitateaconstrucieidinlemnlabiodegradareprintroalctuirecorespunztoareimsurideprezervare.

  1.5.2.Determinareasolicitrilor

  1.5.2.1.Ladeterminareasolicitrilorpentruverificarealadiferitestrilimitsevaluanconsiderare modul real de lucru al elementelor sau al structurii n ansamblu la starea limitconsideratinndcontidecaracterulconstruciei(definitivsauprovizorie).

  1.5.2.2. Calculul solicitrilor se face cu luarea n considerare a ncrcrilor conformprevederilor din STAS 10101/075, valorile normate i de calcul fiind stabilite conformstandardelorpentrudiferitecategoriidencrcri.

  1.5.2.3. n relaiile de calcul din normativ, solicitrile suni considerate cu valorile lorabsolute.

  1.5.3.Caracteristicilematerialuluilemnos

  1.5.3.1.Valoriledecalculalerezistenelordiferitelorspeciide lemnutilizatentehnicaconstruciilor sunt stabilite n capitolul 2 pe baza valorilor rezistenelor caracteristice alelemnului natural (cu defecte), innd seama de fluajul lemnului, de clasa de exploatare aconstrucieiidesigurananecesarnexploatare.

  1.5.3.2. Proiectantul va analiza condiiile reale de exploatare a elementelor iconstruciilor din lemn, care pot conduce la modificarea caracteristicilor mecanice alematerialuluilemnosivaintroducencalculcoeficieniaicondiiilordelucruspecifici.

  1.5.4.Condiiispecialedecalcul

  1.5.4.1. Pentru construciilede importan excepional, nominalizate de ctreorganeleabilitate prin lege, pot fi admise msuri de asigurare la nivel superior celui din prezentulnormativ i pot fi adoptate prescripii speciale proiectele astfel elaborate se aprob de ctreorganelestabiliteprinlege.

 • 1.5.4.2. Pentru construciile din lemn de serie mare (de ex: case prefabricate) se potfolosi i alte relaii de calcul dect cele cuprinse n prezentul standard, sau se pot introducecoeficieni suplimentari ai niliiilor de lucru, pe baza unor justificri teoretice i verificriexperimentaleconcludentesepot,deasemenea,adoptadispoziiidistinictivespeciale,verificateexperimental.

  1.5.4.3. La elementele de importan secundar, pentru verificrile la strile limit aleexploatriinormale se permite s seutilizezemetodede calcul simplificate, sau s se verificenumaisatisfacereaunorcondiiiconstructivecorespunztoare,dacacesteprevederinuconduclarezolvrineacoperitoareprincalculsaulaunconsumsporit de material.

  1.5.5.Aciuni

  1.5.5.1. Valorile ncrcrilor normate i ale coeficienilor linii de siguran aplicaincrcrilorsestabilescpebazastandardelorde aciuninvigoare.

  1.5.5.2. Efectul variaiilor de temperatur climatic nu se ia n considerare la calcululconstruciilor din lemn. Variaia dimensional a lemnului n lungul fibrelor la variaii detemperatur este mult mai redus dect la celelalte materiale de construcii. Coeficientul dedilataretermica lemnului n lungulfibrelorestede3...6milionimidinlungimepentrufiecaregraddecretereatemperaturii,iarnormal pefibreestedeaproximativ10orimaimare.Valoarearedus a dilaiei dimensionale a lemnului n lungul fibrelor la variaii de temperatur eliminnecesitateaprevederiiderosturidedilataie.

  1.5.5.3. ncazulunorutilaje i instalaii carenusencadreaz n standardeledeaciuniprevzutelapunctul1.5.5.1.,precumilacalcululelementelordeconstruciedinlemnutilizatepentrucofrajesprijiniriieafodaje,valorilenormatealencrcrilor,alecoeficicenilorparialidesiguranaplicaincrcrilorialecoeficienilordinamicisedetermindectreproiectantpebazadatelordinproiectultehnologic,sauacelorprevzuteninstruciuniletehnicespeciale.

  1.5.5.4.GrupriledencrcripentrudiferitelestrilimiultimeipentrustrilimitaleexploatriinormalesestabilescconformSTAS10101/0A77.

  Cap.2.MATERIALE

  2.1.Speciidelemnutilizateidomeniidefolosin

  2.1.1.Principalelespeciidelemnindigenutilizatesunt:Lemnderinoase bradul, care se ncadreaz la categoria lemnului uor imoale, cu contragerimici i

  rezistenemecanicemediiprelucrrilemecanicesefacfrdificulti,darrelativmaigreudectlamoliddincauzasmulgerilordefibre

  laricele,caracterizatcaunlemnpotrivitdegreu,moale,curezistenemecanicefoartemaripentruspeciaderinoase

  molidul, caracterizatcaun lemnuor imoale,cucontragere totalmic i rezistenemecanicemediiprelucrareamecanicalemnuluidemolidserealizeazfrdificulti

  pinul, care se ncadreaz n categoria lemnului greu i moale, cu rezistene bune lasolicitrimecanice.

  Lemnde foioase carpenul, care se ncadreaz ncategoria lemnuluigreu i tare, cucontragerimari i

  rezistenemecanicemedii,superioarefagului fagul, lemn greu i tare, cu contrageri mari i proprieti mecanice medii prezint

  dificultilauscare,avndtendinadeacrpaiasedeforma

 • frasinul,caresencadreazncategorialemnuluigreuitare,cucontrageriirezistenemecanicelanivelmediupentruspeciadefoioase

  mesteacnul, lemnrelativgreuitare,cucontraciimari paltinul de cmp sau de munte, lemn relativ greu i tare, cu rezistene ncadrate n

  categoriamedieplopul,dinclona indigen,negrusautremurtor,idinclonaadaptat lacondiiilede

  vegetaiedin ara noastr (euramerican), lemnuor imoale, cucontrageri reduse i rezistenemecanicereduse

  salcmul de plantaie, care este un lemn greu i tare, cu contrageri i rezistenemecanicereduse

  cerul,lemngreuipotrivitdetarecucontragerimariirezisteneapropiatedecelealestejarului

  gorunul, lemngreui tare,cucontragerimari irezistenemecanicemari,similarecucelealestejarului

  stejarul,atestatcaunlemngreuitare,cucontrageriirezistenemecanicemari.

  2.1.2. Domeniile de utilizare n tehnica construciilor ale diverselor specii de lemn derinoaseifoioasesuntprezentatentabelul2.1.

  Observaie:Domeniiledeutilizarepentrudiferitele speciidelemnprezentate ntabelul2.1. nu sunt restrictive. Pentru diversele construcii se potutiliza i alte specii, cu respectareaspecificaiilor derezisten,stabilitate,comportarelaumiditatei biodegradareetc.

  2.1.3. La alegerea materialului lemnos se ine seama de condiiile de exploatare ncadrul construciilor, de defectele i anomaliile admise, precum i de corelarea acestora cucategoriilepieselori elementelordinlemnprevzutenprescripiiletehnicedindomeniu.

  2.1.4.Materialul lemnospesortimente,utilizatpentrudiferiteelementederezistenaleconstruciilordinlemnestespecificatnurmtoarelestandarde:

  2.1.4.1.Lemnbrut(rotund):STAS25679Lemnpentrumin" STAS 25778 Stlpi i adaosuri de lemn pentru linii aeriene de telecomunicaii i

  pentrureeleelectricededistribuie"STAS104085Lemnrotundderinoasepentruconstrucii.Maneleiprjini"STAS341675Lemnrotundpentrupiloi"STAS434285Lemnrotunddefoioasepentruconstrucii".2.1.4.2.Lemnulecarisatisemiecarisatsefolosetesubform de:scnduriidulapiipciirigle grinzi cu dou, cu trei i cu patru fee plane i paralele ntre ele i grinzi cu teituri

  (cioplitur)margini,lturoaie,restrole.Sortimentele de cherestea (lemn ecarisat) se livreaz la dimensiuni stabilite conform

  STAS 94286 Cherestea de rinoase. Dimensiuni nominale" i conform STAS 868986Cherestea de foioase. Dimensiuni nominale", precum i la dimensiunile stabilite pe baz denelegerentreproductoribeneficiar.

  Clasele de calitate pentru diferitele specii de lemn sunt specificate n STAS 192890Cherestea de stejar. Clase de calitate STAS 194986 Cherestea de rinoase. Clase decalitate", STAS 196180 Cherestea de fag. Clase de calitate", STAS 336386 Cherestea decire,frasin,paltin,priulm.Clasedecalitate".STAS357586Cheresteadearin,plop,salciei tei. Clase de calitate STAS 670986 Cherestea de arar, carpen, jugastru, mesteacn isalcm.Clasedecalitate".

 • ComentariulC.2.1.4.2.

 • 2.2.Masavolumic

  Masavolumicpentruprincipalelespeciidemateriallemnulutilizatenconstrucii,carese ia n considerare la stabilirea greutii proprii a elementelor de construcie din lemn estespecificatntabelul2.2.

  Observaie:Lastabilireacelormaidefavorabilecondiiidesolicitareluatenconsideraren calcul se va adopta valoarea maxim a masei volumice (0,95) n cazul n care rezultantasuprancrcrilor care solicit elementele de construcie acioneaz gravitaional i valoareaminim a masei volumice (0,05) n cazul n care rezultanta suprancrcrilor ce solicitelementeledeconstruciedinlemnacioneazantigravitaional(cazfrecventntlnit lacalcululacoperiuriloruoaredinlemncupantredusnzonelecuvalorimarialepresiuniidinamicedebazavntului).

  ComentariulC.2.2.

  2.3. Rezistenelecaracteristicealelemnuluimasivladiferitesolicitri

  2.3.1. Rezistenele caracteristice, n N/mm2, pentru diferite solicitri ale diverselorspeciidemateriallemnos(ncazullemnuluimasiv)suntdatentabelul2.3.

  Observaii: Rezistenele caracteristice specificate n tabelul 2.3. sunt date pentru umiditatea de

  echilibrualemnuluide12%ipentru durata deaciuneancrcrilordecelmult3minute.Rezisteneledecalcul luate n considerare la proiectarea construciilor din lemn sunt

  determinatenparagraful2.4.Lemnul ce se nscrie n clasa IIIdecalitate nuva fi folosit la realizarea elementelor

  structurale.

  ComentariulC.2.3.1.

 • 2.3.2. Pentru lemnul rotund, rezistenelecaracteristice specificate n tabelul2.3. sevormajoracu15%,indiferentdespecie.

  ComentariulC.2.3.2.

  2.3.3. Valorile caracteristice ale modulului de elasticitate pe direcie longitudinalfibrelor(E0,05)ialemodululdeelasticitate transversal(G0,05),precumivalorilemedii(E,G)pentrudiferitespeciidelemnipentruumiditateadeechilibrualemnuluiavndvaloareade12%suntdatentabelul2.4.

 • ComentariulC.2.3.3.

  2.4.Rezisteneledecalculalelemnuluimasiv

  2.4.1. Rezistenele de calcul, Ri, ale diferitelor specii de material lemnos, la diversesolicitri,nfunciedecondiiiledeexploatarealeelementelordeconstruciecareseproiecteaz,sestabilesccurelaia:

  iidiuiic RmmR g/ = (2.1.)

  ncare:muisuntcoeficieniaicondiiilordelucrucareintroducncalculumiditateadeechilibru

  a materialului lemnos, definii pe baza condiiilor de microclimat n care sunt exploatateelementelede construcie care se proiecteaz i a cror valori sunt date n cadrul paragrafului2.4.2.

  mdi sunt coeficieni ai condiiilor de lucru, stabilii n fum i de durata de aciune ancrcrilor,cuvalorilespecificiicadrul paragrafului2.4.3.

  Ri sunt rezistenele caracteristice ale diferitelor specii de lemn la diverse solicitri,specificatentabelul2.3.:

  i sunt coeficieni pariali de siguran, definii n funcie de tipul solicitrilor nparagraful2.4.4.

  ComentariulC.2.4.1.

  2.4.2.Coeficieniicondiiilorde lucrumui auvaloriledate intabelul2.5., nfunciedesolicitare ideclaseledeexploatareaelementelordeconstruciedinlemncareseproiecteaz,definiiconformparagrafului1.2.2.

 • ComentariulC.2.4.2.

  2.4.3.Coeficienii condiiilorde lucrumdi auvaloriledate ntabelul2.6., n funciedetipulaciunilorideduratadeacionarea acestoraasupraelementelordeconstrucie.

  ComentariulC.2.4.3.

  2.4.4. La proiectarea elementelor structurale din lemn, valoarea coeficientului mdi sestabiletelundnconsiderarepondereaprocentualpecareoaudiferiteletipuridencrcri,nfunciedeclasadedurat(permanente,delungduratsaudescurtdurat).

 • Observaii:n categoriarinoasesuntinclusespeciile:molid,brad,lariceipinncategoriafoioasemoiesteinclusplopul n categoria foioase tari sunt incluse: stejarul, gorunul, cerul, salcmul, fagul,

  mesteacnul,frasinulicarpenul.2.4.5. Coeficienii pariali de siguran , au valorile din tabelul 2.7., n funcie de

  solicitri.

  ComentariulC.2.4.4.

  2.5.Elementemetalicepentrumbinriistructurimixte

  2.5.1.Pentrurealizareaasamblajelorlaconstruciiledinlemnseurmtoarelemijloacedembinaremetalice:

  cuiedinsrmdeoel,conformSTAS211190

 • uruburi pentru lemn conform STAS92580, STAS115180, STAS145280, STAS145380,STAS145480,STAS145580iSTAS175580

  piuliehexagonaleiptrateconformSTAS92289i STAS92690buloaneconfecionatedinoelbetonOB37,aibeconfecionatedintablgroas,inele

  metalice,profilelaminateetc.2.5.2. La proiectarea i execuia unor subansamble de construcie lemnmetal se

  folosete, pentru realizarea elementelor ntinse (montani, diagonale, tlpile inferioare alefermelor,tiranietc),oelbetonsauprofilelaminate.RezisteneledecalculaleacestorelementeseiauconformSTAS1010894.

  CAP.3.PREVEDERIGENERALEPRIVINDPROIECTAREACONSTRUCIILORDINLEMN

  3.1.Prescripiigeneraledeproiectare

  3.1.1.Laproiectareaconstruciilordin lemnsevoradoptamsuriisoluiiconstructivedeproteciempotrivaataculuiciuperciloriainsectelorxilofageideevitareaumezirii,cares

 • conduc laoconservarebunamaterialului lemnos folosit, nconformitatecuSTAS292586Protecialemnuluidinconstruciimpotrivaataculuiciuperciloriinsectelorxilofage".

  3.1.2.Daclapunereanopermaterialullemnosareoumiditatemare(darmaxim20%)i nu exist posibilitatea de a fi uscat pe antier, se vor adopta soluii constructive,msuri deprotecieidetaliidealctuirecarespermitventilareaelementelordeconstruciefrainducenstructuraderezistendeformaiipericuloasesaucretereaeforturilorsecionale.Inacestcaz,se vor adopta de referin mbinri care nu sunt influenate de variaiile de umiditate marincleiate,cutije,cuasamblajemetalice)icaresuntuoraccesibilepentrureglareicontrol(esteexclusfolosireambinrilorcucep).

  3.1.3. In cazurile n care construciile sunt supuse aciunii unormedii corosive pentrumetal,serecomandfolosireaunorsubansambluristructuralefrpiesemetalice,deexemplucumbinriprin ncleiere,cucuiedinlemnsaucupeneelasticeelementelemetalicefolositepentrumontajsausolidarizaretrebuiespermitcontroluli proteciantimpulexploatriiispoatfinlocuiteuor.

  3.1.4. Sistemele constructive se vor stabili astfel nct s se asigure o execuie i omontare simpl. n acest scop se va folosi un numr ct mai redus de seciuni diferite decherestea (fr a spori ns consumul dematerial). De asemenea, se vor prefera subansambleconstructivecesepotprefabricanatelieredotatecorespunztor, peantierexecutndusenumaioperaiunidemontare.

  3.2.Prescripiigeneraledealctuireicalcul

  3.2.1. Pentru calculul elementelor, subansamblelor i a construciilor din lemn, cuexcepia elementelor arpantei, se iau n considerare gruprile de ncrcri stabilite n STAS10101/0A77Aciuninconstrucii.Clasificareaigrupareaaciunilorpentruconstruciicivileiindustriale".

  3.2.2. Elementele arpantei (astereala, ipci, cpriori, pane, popi, contrafie, cleti itlpi)secalculeazlancrcriledecalculstabiliteconformstandardelordeaciuni,grupatenurmtoarelesituaiidencrcare:

  IpotezaI: ncrcareapermanent+ncrcareadinzpadIpotezaaIIa:ncrcareapermanent+ncrcareaexterioardinvnt(lacareseadaug

  efectulsuciuniiinterioare)+jumtatedinintensitateancrcriidinzpadIpotezaa IIIa: ncrcareapermanent+oforconcentrat (aplicat npoziia ncare

  produceceamaidefavorabilstaredesolicitare)avndvaloareanormatde1000N,majoratcuuncoeficientalncrcriin =1,2.

  Observaii: La calculul ipcilor nu se ia n considerare ipoteza a IIIa, ntruct circulaia pe

  acoperiulnexecuie,nacestcaz,seasigurpepodiniderepartiieancrcrilorsaunumaipecpriori.

  Lacalcululasterelei,dacdistanantreaxelescndurilorestesub15cmseconsidercforaconcentratsedistribuieladouscnduri,iardacdistanaestemaimarede15cm,foraconcentratserepartizeazuneisingurescnduri.ncazuladoustraturidescndurisuprapuse,sau n cazul unui strat de scnduri solidarizat cu rigle transversale, se consider c foraconcentratsedistribuiepeolimede50cm.

  3.2.3. n cazul acoperiurilor foarte uoare (la care ncrcarea permanent are valorireduse)amplasatenzonecuvalorimarialepresiuniidinamicedebazavntului,elementeledeacoperi,inclusivancorajele,sevorverificasuplimentarlaipotezadecalcul:

  IpotezaaIVa:ncrcareapermanent+ncrcareaexterioardinvnt(lacareseadaugefectulpresiuniiinterioare).

 • 3.2.4.Eforturileunitareefectivenutrebuiesdiferefaderezisteneledecalculdectnlimiteleecartuluide+3%,respectiv5%,dacelementuldeconstrucienutrebuiedimensionatconstructiv idac sortimentuldematerial lemnosexistent nuconduce lavalori ale eforturilorunitaremaireduse.

  3.2.5.Pentruasigurareacomportrii nexploatareasistemelorconstructiveadoptatectmaiaproapedeipotezeledecalculadmise,respectaurmtoarelerecomandri:

  sevorevita mbinrile lacare transmitereaeforturilorsefaceprinmaimultemijloacedeasamblarecurigiditidiferite(deexempluchertriitije)

  se va urmri, pe ct posibil, o repartizare uniform a eforturilor n toate elementelecomponentealebarelorcompusecomprimatesauntinse,prinadoptareaunorprindericorespunztoare

  laelementelecomprimate,serecomandcambinriledecontinuitatesfieamplasatenapropiereanodurilorisserealizezetransmitereaeforturilordirectprinmbinarecaplacapeclisele de solidarizare vor avea o lungime de cel puin trei ori mai mare dect limeaelementelornnditeivorfifixatecucelpuindoubuloanecudiametrulmaimaresauegalcu12mm, amplasate de fiecare parte a rostului gurile pentrubuloane vor fi ovalizate pentru aasiguratransmitereadirecta efortuluinbarelecomprimate

  la elementele ntinse, se recomand ca eforturile s se transmit centric, evitndusemomentele datorate excentricitii, iar mbinrile de continuitate vor fi amplasate n zonele cusolicitrireduse

  la grinzile cu zbrele, barele vor fi centrate la noduri n cazurile n care dinconsiderentedeordinconstructivnusepotevitaprinderileexcentrice,ncalculsevainecontdesolicitrilesuplimentareceapar

  cndnusepotfolosisubansambleprefabricate,serecomandadoptareaunorsistemestatic determinate (grinzi simplu rezemate, arce cu trei articulaii, ferme cu zbrele staticdeterminateetc).

  3.2.6.ncazulutilizriiunorsubansambleprefabricate,acesteaarfiobligatoriuverificatela aciunile provenite din transport i montaj, adoptnduse schemele statice i gruprile dencrcari corespunztoareacestorfazedelucru.

  3.2.7. Avnd n vedere valoarea redus a eforturilor suplimentare ce apar din cauzavariaiei de temperatur, a uscrii sau umflrii lemnului, acestea nu se iau n considerare lacalcululconstruciilordinlemn.

  3.2.8.Efectulfavorabilalforeidefrecarenuseva luancalculdectncazuricutotulexcepionale,stabilitedectreproiectant, cnd seasigur npermanen foradecompresiuneprintro supraveghere continu a construciei n acest caz, coeficienii de frecare, f, luai ncalculnuvordepivalorile:

  f 0,3pentrusuprafeefrontalef 0,2pentrusuprafeelaterale.Nuseadmiteluareanconsiderareafrecriintrepieselesupuselavibraiisauocuri.ncazulncarefrecareaacioneazcuefectdefavorabil,coeficientuldefrecaresevalua

  cuvaloarea0,6.3.2.9. Elementele portante cu seciune simpl ntinse din lemn trebuie s aib aria

  seciunii nete (rezultat n urma scderii slbirilor din seciune) de cel puin 4 000 mm2 iminimum2/3dinaria seciuniibrute.Grosimeaseciunii slbite trebuie s fiedeminimum38mm,iaraseciuniibrutedeminimum58mm,ncazulelementelorsolicitatelantinderepentrucaretensiuneanormalmaximdepete70%dinrezistenadecalcullantindere.

  3.2.10.ncazulelementelorportantecuseciunecompus,realizatdinscnduribtutencuiesauprinncleiere,estenecesarcagrosimeaminimauneipiese(scnduri)sfiede24mmi saibaria seciunii transversaledecelpuin 1.400mm2.Grosimeapieselorcarealctuiesc

 • elementele compuse ncleiate nu este limitat inferior, iar superior se recomand s nudepeasc50mm.

  3.2.11. La grinzile ncovoiate trebuie evitate slbirile amplasate n zone de solicitaremaxim la for tietoare n cazurile n care acest lucru nu este posibil se recomand caadncimeamaximachertriinzonantinsdelareazem(fig.3.1.)sselimitezelavalorile:

  a=0,1h cndR/bh 0,5N/mm2

  a=0,25hcndR/bh = 0,3N/mm2 (3.1)a=0,5h cndR/bh 0,2N/mm2

  Rfiindreaciunea,nN,iarbihdimensiunileseciuniitransversale,nmm.

  Observaie:Pentruvaloriintermediarealeraportului R/bh,asevadeterminaprininterpolareliniar.a=0,3 h cndh 180mma= 0,5 h cnd120mm

 • 3.3.1.2. La grinzile simplu rezemate care sprijin pe stlpi sau pe grinzi din lemn,deschidereadecalculvafiegalcudistanantreaxeleelementelordereazem.

  3.3.1.3.Deschiderile de calcul la grinzile continue se vor consideraegale cudistanelentreaxelereazemelor.

  3.3.1.4.ncazulgrinzilorcucontrafie(fig.3.3)deschidereadecalcul vafi:pentrutraveile1...(n 1), lc=lo+apentrutraveean, lc=lo+l,5a. (3.4)

  Observaie: La stlpul marginal se recomand varianta cu contrafia dus pn lafundaie,carenuinducempingereorizontalnelementulvertical.

  3.3.2. Elementele de arpant (astereal, ipci, cpriori i pane) se calculeaz ca grinzisimplurezemate,avnddeschidereadecalculegalculuminantrereazeme,majoratcu10cm,nscelmultdistanantreaxelereazemelor.

  3.4.Deformaiimaximeadmise

  3.4.1. Deformaiile maxime finale ale elementelor ncovoiate, stabilite pe baza relaiei(3.5) nuvordepivaloriledeformaiilormaximeadmise,datentabelul3.1.

  3.4.2.Deformaiilemaximefinaledencovoiere(fig.3.4)sestabilesccurelaia:fmax,final=f1+f2+f+fc, (3.5)

  ncare: f1 sgeata (deformaia transversal pe axa elementului) datorat ncrcrilor

  permanentef2 sgeatadatoratncrcrilortemporare

 • fsgeatadatoratdeformaieimbinrilor fc contrasgeata iniial a grinzii nencrcate, care se stabilete prin calcul ca fiind

  sgeatagrinziincrcatcusarcinilepermanenteicu1/2dinsarcinileutile.

 • 3.4.2.1.Deformaiilef1if2sestabilesccavalorifinaleinndcontdefenomenuldefluajideumiditateadeechilibruamaterialuluilemnos,curelaiile:

  f1=f1,mst(1+kdef)f2=f2,mst(1+kdef). (3.6)

  3.4.2.2. Sgeile f1, mst i f2, mst se stabilesc pe baza ncrcrilor normate neafectate decoeficienii ncrcrilor,pentru seciuneabrutaelementului, lund nconsideraremodululdeelasticitatemediuE.

  3.4.2.3.Valorile coeficientuluikdef, n funcie de duratade aciune, a ncrcrilor i declasadeexploatareaconstrucieisuntdate ntabelul 3.2.

  3.4.2.4. Deformaia din curgerea lent a mbinrilor, fl, are valorile din tabelul 3.3, nfunciedetipulmbinriloridediametrultijelor.

 • Observaie:d reprezintdiametrultijeiL efortulefectivntijLcapcapacitateaderezistenminimatijei.

  3.4.3.Grinziledinlemnncovoiate,alctuitecuseciunesimpluiutilizatelaelementedeconstruciecudeschiderireduse(l6,00m) serealizeaz,nmodobinuit,frcontrasgeat.

  3.4.4. La grinzile cu seciune compus solicitate la ncovoieri precum i la grinzile cuzbrele, se execut o contrasgeat egal cu sgeata produs de ncrcrile permanente plusjumtate din aciunile temporare cvasipermanente. Grinzile cu zbrele executate fr tavansuspendatsevorexecutacuocontrasgeatdeminim lc /200 (lc fiinddeschidereadecalcul agrinzii).

  3.5.Lungimideflambajicoeficienidezvelteelimit

  3.5.1.Lungimiledeflambaj,lf,alebarelorcuseciunesimplsolicitatelacompresiuneseiaudintabelul3.4.nfunciedetipullegturilormecanicelacapete.

 • 3.5.2.Lungimiledeflambaj,lf,alebarelorgrinzilorcuzbreleseiauconformtabelului3.5.

 • 3.5.3.Lastructurilencadredinlemn,lungimiledeflambajnplanulcadruluipentrustlpicuseciuneconstantsestabilescnfunciedecondiiilederezemaremecaniclaextremiti.nplannormalpeplanulcadrului,lungimiledeflambajalestlpilorsevorluaegalecudistanadintrelegturilecempiedicdeplasareapeaceastdirecie.

  3.5.4.Coeficieniidezveltee,f, ai elementelorcomprimate,definii ca raportuldintrelungimeadeflambajirazadegiraiecorespunztoareseciuniielementuluipedireciadecalcullaflambaj,nuvordepivalorilemaximeadmisibile,a ,prevzutentabelul3.6.

 • Cap.4.CALCULULBARELORDINLEMNCUSECIUNESIMPL

  4.1.Relaiigeneraledecalcul

  4.1.1. Capacitatea de rezisten a barelor simple din lemn, la diferite solicitri, sestabiletecurelaiageneraldecalcul:

  Tiic

  i mSRF = (4.1)ncare:

  Fi este capacitatea de rezisten a barei din lemn masiv la solicitarea i (ntindere,compresiune,ncovoiere,forfecareetc.)nNsauN.mm

  Rci rezistenadecalcullasolicitareai,stabilitnfunciedespeciademateriallemnos,clasa de calitate a lemnului i condiiile de exploatare a elementelor de construcii conformrelaiei2.1,nN/mm2

  Sicaracteristicasecional(arie,modulderezisten),nmm2saumm3mTcoeficientdetratare(v.paragraful4.1.2).

  ComentariulC.4.1.

  4.1.2.Coeficieniide tratare,mT, (tab.4.1.) introduc ncalculmodificarea rezistenelormaterialului lemnos, n funcie de metodele de prezervare, dimensiunile pieselor i clasa deexploatareaconstruciilor.

 • 4.1.3. Pentru a seevita supradimensionareaelementelordinconstrucie din condiia destabilitate lateral, laproiectareaacestorasevorrespectarapoartelemaximeindicate ntabelul4.2.

  4.2.Baresolicitatelantindereaxialparalelcufibrele

  4.2.1.Capacitateaderezistenaelementelordinlemnmasivsolicitatelantindereaxialparalelcufibrele,Tr, nN,sestabiletecurelaia:

  Tnettc mARTr = . (4.2)

  ncare:Rct rezistenadecalcul a lemnuluimasiv la ntindereaxial, stabilit conformrelaiei

  (2.1.), n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate a lemnului i condiiile deexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Anet arianetaseciuniicalculate,stabilitconformparagrafului4.2.2.mTcoeficientuldetratarealemnuluicuvaloareaspecificatntabelul4.1.4.2.2.Arianetaseciuniibareintinsesecalculeazcurelaia:

  Anet=AbrutAslabiri (4.3.)ncare:

  Abrut ariaseciuniibruteaelementului,nmm2

  Aslabirisumaariilortuturorslbirilorcumulatepemaxim200mmlungime,nmm2.Arianetaseciuniidecalculidimensiunileseciuniivorndeplinicondiiileprevzute

  nparagraful3.2.9.

  4.3.Baresolicitatelacompresiuneaxialparalelcufibrele4.3.1. Capacitatea de rezisten a elementelor din lemn masiv, cu seciune simpl,

  solicitatelacompresiuneaxialparalelcufibrele,Cr,nN,sestabiletecurelaia:Cr=Rcc||.Acalcul .c .mT (4.4)

 • ncare:Rcc|| rezistenadecalcula lemnuluimasivlacompresiuneaxial,paralel cu fibrele,

  stabilit conform relaiei (2.1), n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate alemnului icondiiiledeexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Acalcul aria seciunii de calcul a barei slbite, nmm2, stabilit conform relaiilor dinparagraful4.3.2

  c coeficientdeflambaj,subunitar,calculatconformindicaiilordinparagraful4.3.3mTcoeficientdetratarealemnului,cuvalorilespecificaten tabelul4.1.4.3.2.Aria de calcul labarele comprimate se stabilete n funciedeAbrut iAnet (aria

  brut,respectivnetaseciuniiceleimaisolicitate),astfel:pentruseciunifrslbiri,saucuslbiricenudepesc25%dinseciuneabrutinu

  suntpefeeleparalelecudireciadecalcullaflambaj(fig.4.1, aib) Acalcul=Abrut pentru seciuni cu slbiri ce depesc 25% din seciunea brut i nu sunt pe feele

  paralelecudireciadeflambaj(fig.4.1.,b)Acalcul= 4.Anet/3Abrut pentruseciunicuslbirisimetricecaresuntpefeeparalelecudireciadeflambaj(fig.

  4.1,c) Acalcul=Anet.

 • ncazulslbirilornesimetricecaresuntpefeeleparalelecucondiiadeflambaj(fig.4.1,d), barelesecalculeazlacompresiuneexcentric,momentulrezultnddinaplicareaexcentricaforeidepresiune.

  4.3.3.Coeficientuldeflambaj,c,cuvaloriledintabelul4.3secalculeazcurelaiile:2

  1001

  8,01

  - =c j pentru 75 (4.5.)

  2

  3100 l

  j =c pentru >75

  ncare:coeficientuldezvelteealbarei,stabilitcaraportuldintrelungimeadeflambaj, lf,i

  razaminimdegiraiepedireciadeflambajconsiderat,i.Observaie:Coeficientuldezveltee,nfunciedetipulbareinuvadepivaloriledin

  tabelul3.6.

  ComentariulC.4.3.3.

  4.3.4.Lungimiledeflambaj,lf,alebarelorcomprimatesestabilescnfunciedecondiiilederezemare la capete i de legturile pe lungimea bareicare mpiedicdeplasarea la flambaj,conformindicaiilordinparagraful3.5.

  4.3.5.Pentrubarelelacaref10,influenaflambajuluiestesemnificativrelaiapentrucalcululcapacitiiderezistenlacompresiunecentricparalelcudireciafibreloreste,nacestcaz:

  Cr=Rcc||.Acalcul .mT (4.6)

  ncaracteristicileausemnificaiiledinrelaia(4.5).

 • 4.4.Baresolicitatelacompresiuneperpendicularpefibre

  4.4.1. Capacitatea de rezisten a elementelor din lemn masiv cu seciune simpl,solicitatelacompresiuneperpendicularpedireciafibrelor,Qr,nN,sestabiletecurelaia:

  Qr= Rcc.Ac .mT .mr (4.7.)ncare:

  Rcc rezistena de calcul a lemnului masiv la compresiune perpendicular pe fibre,stabilit conform relaiei (2.1) n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate alemnuluiicondiiiledeexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Ac ariadecontactdintreceledouelemente(ariareazemului)nmm2

  mTcoeficientuldetratarealemnuluicuvalorilespecificatentabelul4.1mr coeficientdereazem,stabilitconformindicaiilordinparagraful4.4.2.

  4.4.2.Valorilecoeficientuluidereazem,mr,sestabilescnderelaiadintredimensiunileelementuluicomprimaticele aleelementuluidereazem,astfel:

  pentruelementelacareariadecontactesteegalcuariaelementuluicomprimat(fig.4.2, a), precumilambinricucrestrilaterale(fig.4.2, b), mr= 1,00

  lapieselederezemare(fig.4.2,cid),dacahia10cm,nmbinricupeneprismaticecareaufibreledispusenormalpefibreleelementelormbinate(fig.4.2.e),precumilasuprafeeledereazemaleconstruciilordinlemn (fig.4.2. g),mr=1,60

  lastrivirisubaib.mr= 2,00.

  4.5.Baresolicitatelastrivireoblic

  4.5.1. Capacitatea de rezisten la strivire, Nr nN, cnd fora la compresiune face ununghicudireciafibrelor(fig.4.2, f)sedetermincurelaia:

  a a 2.2..

  cossin rr

  rrr

  QC

  QCN

  + =

  ncare:

 • Cr capacitateaderezistenazoneicomprimate(strivite),paralelcudireciafibrelor,nN,stabilitcurelaia(4.6),ncareAcalculesteproieciaarieidecontactpedireciaperpendicularpefibre

  Qr capacitatea de rezisten a zonei comprimate (strivite), perpendicular pe direciafibrelor, n N, stabilit cu relaia (4.7), n care Ac este proiecia ariei de contact pe direcieperpendicular fibrelor piesei care se strivete, iar coeficientul de reazem, mr, se stabileteconformparagrafului4.4.2

  unghiuldintredireciaforeidecompresiune(strivire)idireciafibrelor.

  ComentariulC.4.5.

  4.5.2.Capacitateade rezisten la strivire subunghi fadedirecia fibrelorsepoatestabiliicurelaia:

  Nr=Rcc .As .mr (4.9)ncare

  a a

  3sin.1||

  1

  //

  -

  ^ +

  =

  cR

  cR

  cRR

  c

  c

  c

  cc (4.10)

  ncare:Rcc|| esterezistenalastrivireparalelcufibreleRccrezistenalastrivireperpendicularpefibre unghiuldenclinareaforeifadedireciafibrelorAsariadestriviremr coeficientuldetratare.

  4.6.Baresolicitatelaforfecare

  4.6.1. Solicitriledeforfecarepotaparelaelementeledinlemn masiv cuseciunesimplsubformde:

  forfecareperpendicularpefibre lagrinzile ncovoiate, solicitatedeforeconcentratemari(fig.4.2,i).saulapeneleprismaticecufibreledispusenormalpedireciafibrelorpieselormbinate(fig.4.2, e)

  forfecare n lungul fibrelor la mbinrile prin chertare pe lungimea pragurilor deforfecare (fig. 4.2, f). sau la penele prismatice cu fibrele dispuse n aceeaidirecie cu fibreleclementelormbinate(fig.4.2,h).

  4.6.2. Capacitatea de rezisten la forfecare perpendicular pe direcia fibrelorelementelordinlemnmasivcuseciunesimpl,Vr,nN,sestabiletecurelaia:

  Vr=Rcf .Af .mT (4.11)

  ncare:Rcf este rezistena la forfecare perpendicular pe direcia fibrelor stabilit cu relaia

  (2.1), n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate a lemnului i candiiile deexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Af aria seciunii care se foarfec, egalcuariapiesei carepreiaefortul (aria seciuniigrinziisauapenelor),nmm2

  mTcoeficientdetratarealemnului,cuvaloareaspecificatintabelul4.1.

 • 4.6.3.Capacitateaderezistenapieselordinlemnmasivcuseciunesimpllaforfecarenlungulfibrelor,Fr, nN,sestabiletecurelaia:

  Fr=Rcf||.Af .mTc /mf (4.12)ncare:

  Rcf||rezistenadecalcullaforfecareparalelcudireciifibrelor,stabilitcurelaia(2.1),nfunciedespeciamaterialuluilemnos,clasadecalitatealemnuluiicondiiiledeexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Af caracteristicasecionalaelementului(ariadeforfecare),n mm2mTaceeaisemnificaiecanrelaia(4.9)mf coeficientdeforfecare,careintroduceraportuldintrelungimeapraguluideforfecare

  iexcentricitateadeaplicarea foreifadedireciapragului,precumimoduldeproducereaforfecrii(unilateralsaubilateral).

  Coeficientuldeforfecaremfsecalculeazcurelaia:mf=1+.lp/e (4.13)

  ncare: coeficientul ce ine cont de tipul forfecrii, cu valoarea de 0,25 pentru forfecare

  unilaterali0,125pentruforfecarebilateral(fig.4.4)lp lungimeapraguluideforfecare,limitatsuperiorla10hch,nmme excentricitateadeaplicareaforeideforfecarefadeaxanetaelementului,nmm.

  4.7.Baresolicitatelancovoiere

  4.7.1. Capacitatea de rezisten a elementelor din lemn masiv cu seciune simplsolicitatelancovoiere,Mr,nNmm sestabiletecurelaia:

  Mr=Rc .Wcalcul .mT (4.14)

  Rcrezistenadecalculalemnuluimasivlancovoierestaticstabilitcurelaia(2.1),nfuncie de specia dematerial lemnos, clasa de calitate a lemnului i condiiile de exploatare aelementelordeconstrucie,nN/mm2

 • Wcalcul modulul de rezisten axial pentru seciunea cea mai solicitat a elementului(Wbrutdacelementulnuprezintslbirinseciuneadecalcul,respectivWnetdacelementulareslbirinzonadecalcul)

  mT coeficientdetratarealemnuluicuvalorilespecificaten tabelul4.1.Observaie: La proiectarea elementelor din lemn solicitate la ncovoiere trebuie s se

  respecterapoarteledintredimensiunileseciuniitransversalespecificatentabelul4.2pentruaseevitasupradimensionareaelementelordeconstruciedincondiiadestabilitatelateral.

  ComentariulC.4.7.1.

  4.7.2. Pentru grinzile scurte din lemn, acionate de ncrcari mari, n special de foreconcentrate aplicate n apropierea reazemelor se va face obligatoriu i verificarea la fortietoarecurelaia(4.11).

  ComentariulC.4.7.2.

  4.7.3. Capacitatea de rezisten a grinzilor ncovoiate la lunecare n zona cea maisolicitatdinapropiereareazemelor,nplanuldeterminatdeaxaneutr,Lr,nN,sestabiletecurelaia:

  Lr=Rcf

  .b.I.mT /S (4.15)ncare:

  Rcf rezistena de calcul la forfecare paralel cu direcia fibrelor, stabilit cu relaia(2.1) n funcie de specia materialului lemnos, clasa de calitate a lemnului i condiiile deexploatareaelementelordeconstrucie,n N/mm2

  blimeaseciuniinplanulncaresecalculeazefortul,n mmI momentul de inerie axial brut al seciunii n raport cu axa central de inerie

  perpendicularpeplanuldeaciuneal solicitrilor,nmm4mTcoeficientdetratarealemnuluicuvaloareaspecificatn tabelul4.1Smomentulstaticalzoneicarelunecnraportcuaxaneutrperpendicularpeplanul

  deaciuneasolicitrilor,nmm3.4.7.4. La elementele ncovoiate se verific nmod obligatoriu i condiia de rigiditate

  (deformaie),curelaia:

  fmax,finalfadm (4.16)

  fmax,final deformaiamaximfinaldinncovoiere,stabilitcurelaia(3.5)fadmdeformaiamaximadmis,cuvaloriledintabelul3.1.

  4.8.Baresolicitatelancovoiereoblic

  4.8.1.Barelesimpledinlemnmasivsolicitatelancovoiereseverificcurelaia:

  0,1 rM

  efM

  rM

  efMy

  y

  x

  x

  (4.17)

  Mxef iMyefcomponentelemomentuluincovoietorefectiv(decalcul),corespunztoare

  axelor centrale principale de inerie ale elementului, xx, respectiv yy (fig. 4.4), stabilite nfunciedeschemeledencrcareideschidereadecalculaelementului.nNmm

  MxriMyr capacitilederezistenalebareilancovoierestaticpedireciacelordouaxecentraleprincipaledeinerie,xx irespectivyy,stabilitecurelaia(4.12), nNmm.

 • La determinarea momentelor ncovoietoare efective, deschiderile de calcul aleelementelorsevorstabiliconformindicaiilordinparagraful3.3.

  ComentariulC.4.8.

  4.8.2. Deformaia maxim final la elementele solicitate la ncovoiere oblic secalculeazprinnsumareavectorialadeformaiilormaximedepeceledoudireciiprincipale,curelaia:

  ( ) ( ) admfinalyfinalxfinal ffff + = 2max,2max,max, (4.18)ncare:

  fxmax, final i fymax, final se stabilesc cu relaia (3.5) n funcie de schema de ncrcare ideschiderea de calcul a elementului, condiiile de exploatare, deformaia mbinrilor i decontrasgeatainiialaelementului

  fadmsgeatamaximadmisibil,cuvaloriledintabelul3.1.

 • 4.9.Baresolicitatelantindereincovoiere(ntindereexcentric)

  Barelesimpledinlemnmasivsolicitatelantindereexcentricseverificcurelaia:

  0,1 r

  ef

  r

  ef

  M

  M

  T

  T(4.19)

  Tef estencrcareaaxialdecalculnbar,nNTr capacitateaderezistenabareilantinderecentric,stabilitcurelaia(4.2),nNMef momentul ncovoietor de calcul, stabilit n raport cu axa central de inerie

  perpendicularpedireciadeaciuneaforei,nNmmMr capacitateaderezistenabarei la ncovoiere nraportcuaceeaiax,stabilitcu

  relaia(4.14),nNmm.

  Barasevaverificanzonelecelemaisolicitate,pentruMefmaximiWef corespunztor,respectivpentruMefminimi Wefcorespunztor.

  Ladeterminareamomentului ncovoietorMef deschidereadecalculaelementului se vastabiliconformindicaiilordinparagraful3.3.

  Arianetaseciuniidecalcul,stabilitcurelaia(4.3),precumidimensiunileseciuniitransversalevorndeplini condiiiledin paragraful3.2.9.

  ComentariulC.4.9.

  4.10.Baresolicitatelacompresiuneincovoiere(compresiuneexcentric)

  4.10.1.Barele simpledin lemnmasivsolicitate lacompresiuneexcentricseverific nraport cu axa perpendicular pe direcia forelor ce produc ncovoierea (xx, n fig. 4.5), curelaia:

  0,1 -r

  eff

  r

  ef

  MM

  C

  C(4.20)

  ncare:Cefesteefortulaxialdecalculnbar,nNCrcapacitateaderezistenabareilacompresiune,stabilitcurelaia(4.4),nN:Mfef momentul ncovoietormaximfinal stabilit n raportcuaxacentralprincipalde

  inerie,perpendicularpedireciadeaciuneaforei,nNmm,calculatconformindicaiilordinparagraful4.10.2.

  Mr capacitateaderezistenabarei la ncovoiere nraportcuaceeaiax,stabilitcurelaia(4.12),nNmm.

 • 4.10.2. Momentul ncovoietor efectiv final se calculeaz innd cont de momentulncovoietor secundar (moment de ordin inferior) produs de fora axial de compresiune careacioneazexcentricfadeaxabarei,curelaia:

  - =

  E

  efefef

  f

  C

  CMM

  1

  1(4.21)

  ncare:Mefmomentulncovoietormaximdecalcul,stabilitnraportcuaxaprincipaldeinerie

  perpendicular pe direcia de aciune a forei, n Nmm la determinarea valorii momentuluincovoietor Mef, deschiderea de calcul a elementului se va stabili conform indicaiilor dinparagraful3.3

  Cefefortaxialdecalculnbar,nNCEefortaxialdecompresiunepedireciadeaplicareamomentului,nN,stabilitcu

  relaia:2

  05,02 /.... fIuEE lImmEC p = (4.22)

 • E0,05 modulul de elasticitate caracteristic, cu valorile din tabelul 2.4, n funcie despeciadematerial lemnosutilizat,nN/mm2

  muEcoeficientalcondiiilordelucru,cuvaloriledaten tabelul2.5,nfunciedeesenaideclasadeexploatareaelementuluideconstruciedinlemncareseproiecteaz

  mTcoeficientdetratarealemnuluicuvalorilespecificaten tabelul4.1I momentul de inerie axial n raport cu axa perpendicular pe direcia de aplicare a

  forelorceproducncovoierea,n mm4lflungimeadeflambajabarei,stabilitconformindicaiilor dinparagraful3.5,nmm.

  4.10.3. ncazul valorilormici ale luiMfef cndMfef /Wbrut reprezintmai puin dect10%dinCef/Abrut,verificareasefacenumailacompresiunecuflambaj,neglijnduseinfluenamomentuluincovoietor.

  4.10.4.Capacitateaderezistenabareinplannormalpeplanulncovoieriisestabiletecurelaia(4.4).

  4.10.5.Verificarea la lunecareaelementelor solicitate lacompresiunecu ncovoiere sefacecurelaia:

  Lr /Lfef (4.23)ncare:

  Lrcapacitateaderezistenabareilalunecare,stabilitcurelaia(4.15),nNLfef foratietoaredecalcul,nN,stabilitnzonaceamaisolicitataelementului,n

  funcie de schema de ncrcare a acestuia i demomentul ncovoietor efectiv final, stabilit curelaia(4.21).

  4.10.6.Prinutilizarea,nrelaia4.23,aforeitietoarefinale,Lfef,stabilitnfunciedeMfef seintroduce ncalculefectuldeordinul2,princaresemajoreazfora tietoaredecalculdatoritainflueneireciproceacompresiuniiiancovoierii.

  5.CALCULULBARELORDINLEMNCUSECIUNECOMPUS

  5.1.Definireabarelorcompuseiprincipiidecalcul

  5.1.1. Barele cu seciune compus sunt alctuite din dou sau mai multe elemente(scnduri, dulapi, rigle, grinzi), suprapuse sau alturate i solidarizate ntre ele prin diferiteprocedeedembinare.

  5.1.2. La calculul barelor din lemn cu seciune compus se ine seama de reducerearigiditiiacestorafaderigiditateabarelorcuseciunesimpl,datoritmoduluidecomportareatuturorelementelormbinarefolositepentrusolidarizare(cuexcepiacleiului)ianumedeasedeformantimpsubaciuneasolicitrilordelungduratlacaresuntsupuse.

  5.1.3. La stabilirea capacitii de rezisten a barelor compuse, supuse la diferitesolicitri, se introduce ncalculcoeficientulde repartiiea ncrcrilormR, care ine seamadeposibilitatea de reparie neuniform a ncrcrilor n elementele componente ale seciuniicompuse.

  Pentruseciunicompusealctuitedinmaximumtreielementeilacarembinrileasigurconlucrareaelementelorcomponente,valorilecoeficientuluiderepartiiesunt:

  mR = 0,90 pentru solicitrile de ncovoiere, forfecare longitudinal, compresiune intinderenlungulfibrelor

  mR=1,00pentrualtecaracteristici.

  5.2.Barecompusesolicitatelantindereaxial5.2.1. Capacitateaderezistenpentrufiecareelementcomponent, i, la ntindereaxial

  sestabiletecurelaia:

 • Tr,i=Rci .Anet,i .mT .mr (5.1)ncare:

  Tr,icapacitateaderezistenaelementului i,nNRci rezistena de calcul a lemnuluimasiv la ntindere axial stabilit conform relaiei

  (2.1) n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitatea a lemnului i condiiile deexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Anet,i arianetaseciuniidecalculpentrubarai,stabilitconformparagrafului4.2.2.,nmm2

  mTcoeficientuldetratarealemnuluicuvaloareaspecificatintabelul4.1mr coeficientul de repartiie a ncrcrilor, cu valoarea 0,90 conform indicaiilor din

  paragraful5.1.3.5.2.2.Capacitateaderezistenabareicompusesolicitatlantindereaxialsestabilete

  prinnsumareacapacitilorderezistenaleelementelorcomponentestabilitecurelaia(5.1),nipotezancaretoateelementelecomponenteauacelaimoduldeelasticitateE:

  =

  =n

  iirTTr

  1, (5.2)

  5.2.3. Pentru verificarea fiecrui element al barelor compuse ntinse, fora efectiv dentindere Tef,i, se stabilete prin repartizarea forei totaleTef proporional cu seciunea brut abarelor:

  =

  =n

  iibrut

  ibrutefief

  A

  ATT

  1,

  ,, (5.3)

  5.3.Barecompusesolicitatelacompresiuneaxial

  5.3.1.Alctuireabarelorcompusecomprimate

  Barelecompusesolicitatelacompresiuneaxialsepotrealiza subform de:barepachet,lacaretoateelementelesuntacionatelaextremiti(fig.5.1,a)barecufururicontinue(fig.5.1,b)ibarecueclisecontinue(fig.5.1,c),lacarenumai

  elementele principale sunt acionate la extremiti fururile i eclisele continue constituiemomentesecundarecaremrescrigiditateabarei

  barecufururiscurte(fig.5.1,d),lacareelementeleprincipalesuntamplasatedistanatiasamblatentreelecufururi scurteiizolate.

  5.3.2.Calcululbarelorcompusecomprimate

  5.3.2.1.Barepacheta)capacitateaderezistenabarelorpachetnraportcuaxaxxnormalperosturi,Crx,

  nN(v.fig.5.1,a), sestabiletecurelaia:Crx= Rcc.Acalcul .cx.mT (5.4)

  ncare:Rcc rezistena de calcul a lemnuluimasiv la compresiune axial, paralel cu fibrele,

  stabilit conform relaiei (2.1), n funcie de specia de material lemnos, clasa de calitate alemnuluiicondiiiledeexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Acalcul ariaseciuniidecalculatuturorelementelorcomponentealebareiserecomandcaariaslbirilorsfiemaxim25%dinariabrutabarei

 • cx coeficientuldeflambaj,calculatconformindicaiilordinparagraful4.3.3,nraportcuaxaxx

  mTcoeficientuldetratarealemnuluicuvalorilespecificatentabelul4.1.

  b)Capacitateade rezistenabarelorpachet n raportcuaxa yy,paralelcu rosturile,Cry,nN(v.fig.5.1,a),sestabiletecurelaia:

  Cry=Rcc

  .Acalcul.cy

  .mT (5.5)Rcc,Acalcul, imTauaceleaisemnificaiicanrelaia(5.4)cy estecoeficientul de flambaj, calculat conform indicaiilordin paragraful 4.3.3. n

  raportcuaxayy,nfunciedecoeficientuldezvelteetransformatalbareitrycaresestabiletecurelaia:

  try= .y (5.6)

  estecoeficientuldemajorareazvelteiibareicompuse,caresestabiletecurelaia:

  ef nl

  bhrk

  2

  6101+ = m (5.7)

  n care:k estecoeficientuldecalcul,cuvaloriledintabelul5.1b dimensiuneaseciuniitransversaleabareiparalelcurosturile,nmmh dimensiuneaseciuniinsensperpendicularperosturi,n mmr numrul de rosturi dea lungul crora elementele de mbinare deformnduse pot

  permitelunecareareciproca elementelorcomponentealebareilflungimeadeflambajabarei,nmmnenumrulefectivdeseciunideforfecare,distribuitepe1,00mlungimedebar.

 • c)DispoziiiconstructiveTijele cilindrice se dispun n rnduri transversale, respectnd distanele prevzute n

  capitolul6.Distanamaximntredournduritransversaledetijenutrebuiesdepeascde6ori

  grosimeaelementuluicelmaisubiredinpachetsedispunminimdouiruridecuienseciunetransversal(fig.5.2).

  Lungimeadencastrareacuielorvafideminim3a/4,ncareaesteestegrosimeaceleimaisubiripiesedinpachet.

  5.3.2.2.Barecufururilungiibarecueclisecontinuea)Capacitatea de rezisten a barelor cu fururi lungi (v. fig. 5.1, i a barelor cu eclise

  continue(v. fig.5.1,c), nraportcuaxaxxnormalperosturisestabiletecurelaia(5.4), ncareAcalcul=Ap(ariaelementelorprincipale),i cxsedetermincurelaia(4.5),ncare:

  x

  fx i

  l = l (5.8)

  ncare:

 • p

  sxpxx A

  IIi

  5,0 + = (5.9.)

  Ipx momentul de inerie al elementelor principale n raport cu centrul de greutate alseciunii,dupaxaxx,nmm4

  Isx momentul de inerie al elementelor secundare, n raport cu centrul de greutate alseciuniidupaxaxx,nmm4.

  b)Capacitateaderezistenabarelorcufururilungi(v.fig.5.1,b)iabarelorcueclisecontinue(v.fig.5.1,c),nraportcuaxayy,paralelcurosturilesestabiletecurelaia(5.5),ncareAcalcul=Ap(ariaelementelor principale)i cy,sedetermincurelaia(4.5),n care:

  yytr ml l = (5.10)

  coeficientdemajorareazvelteiibareicompuseconformrelaiei(5.7)

  y

  fy i

  l = l (5.11)

  p

  sypyy A

  IIi

  + = (5.12)

  ncare:Ipy estemomentuldeineriealelementelorprincipale,nraportcucentruldegreutateal

  seciunii,dupaxayy,nmm4Isx momentul de inerie al elementelor secundare, n raport cu centrul de greutate al

  seciunii,dupaxayy,nmm4.

  5.3.2.3.Barecufururiscurtea)Capacitateaderezistenabarelorcufururiscurte(v.fig.5.1,d),nraportcuaxaxx

  normalperosturisestabiletecurelaia(5.4),ncareAcalcul=Ap,iarcxsedetermincurelaia(4.5)ncare:

  x

  fx i

  l = l (5.13)

  ncare:ixsedeterminconformrelaiei(5.9).b)Capacitateaderezistenabarelorcufururiscurte(v.fig.5.1,d),nraportcuaxayy

  paralelcurosturilesestabileteconformparagrafului5.3.2.1,b),cuprecizareacAcalcul=Ap,iarcy, sedetermin n funciedecoeficientuldezvelteeechivalentey, care secalculeazcurelaia:

  ( ) 212 2 l ml ln

  yye + = (5.14)

  ncare: coeficientdemajorareazvelteeibareicompuse,caresestabiletecurelaia(5.7)ycoeficientuldezvelteealbareinraportcuaxayy conformrelaiei(5.11).n numruldeelementeprincipalecomponente1coeficientuldezvelteealunuielementizolat,datderelaia:

 • 1

  11111 ,/ A

  Iiil = = l (5.15)

  l1 distanantredoufururiscurtei1razadegiraie,nraportcuaxayy,aunuielementizolat.Observaie: n cazul n care seciuneacompus realizat cu fururi scurte areun numr

  redusde legturi saudac legturileauo lungimeredus,sevadetermina att coeficientuldezveltee y, ct ielementuldezveltee 1 (neinndseamade legturi i acceptnd ipotezacfiecareelementlucreazindependent,li=lf).

  5.4.Barecompusesolicitatelacompresiune incovoiere(compresiuneexcentric)

  5.4.1.Barelecompuserealizatedinelementedinlemnmasiv,solicitatelacompresiunecuncovoierenraportcuaxayy,severific:

  a)Lacondiiaderezistennplanuldeaciunealmomentuluincovoietor,curelaia:

  00,1 -r

  c

  eff

  r

  f

  MM

  C

  Ce(5.15)

  ncare:Cefncrcareaaxialdecalculnbar,nNCr capacitateaderezistenabareilacompresiune,stabilitcurelaia(4.4),nN,ncare

  Acalcul=Ap(ariaelementelorprincipale)Mfefmomentulncovoietormaximfinal,stabilit nraportcuaxayyperpendicularpe

  direciadeaciuneaforelor,n Nmm,calculatconformindicaiilordinparagraful4.10.2.Mcrcapacitateaderezistencorectatabareilancovoiatnraportcuaxayy,nNmm,

  stabilitcurelaia:Mcr= kw.Rc .Wycalcul .mT (5.16)

  ncare:kwestecoeficientuldereducereamodululuiderezisten,ceineseamadedeformaiile

  mbinrilor,cuvalorile:kw=0,90pentrubarelecuunrostdelunecarekw=0,80pentrubarelecudousaumaimulterosturidelunecare

  Rcrezistentadecalculalemnuluimasivlancovoierestaticstabilitcurelaia(2.1)nfuncie de speciadematerial lemnos, clasa de calitate a lemnului i condiiile deexploatare aelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Wycalcul modululderezistennraportcuaxayy,pentruseciuneaceamaisolicitataelementuluicompus,nmm3

  mTcoeficientuldetratarealemnuluicuvalorilespecificaten tabelul4.1.b)Lalunecaredealungulunuirost,foradelunecaretotalLt,nN,delaextremitatea

  bareipnlaseciuneademomentmaxim,stabilindusecurelaia:

  ri

  ft LI

  SALr = (5.17)

  ncare:S momentul static al seciunii n raport cu axa neutr perpendicular pe planul de

  aciunealsolicitrilor,nmm3I momentul de inerie brut al seciunii n raport cu axa principal de inerie

  perpendicularpeplanuldeaciunialsolicitrilor,nmm4

 • Atf suprafaa diagramei forei tietoare de la reazemul barei i pn la mijloculdeschiderii, stabilit pe baza forei tietoare finale, determinate conform indicaiilor de laparagraful4.10.3

  Lri capacitateaderezistenaelementelordembinaredispusepejumtate dinlungimeaelementului,nN,calculatcurelaia:

  Lri=f1 .n.La (5.18)ncare:

  f1 factoruldedistribuie al foreide lunecare lamijloacelede mbinare, egalcu1/1,5dac mijloacele de mbinare se distribuie uniform pe lungimea grinzii i egal cu 1,0 dacdistribuia elementelor de mbinare se face mprind suprafaa diagramei de for tietoare npri egale idispunndcteunelementde mbinare la extremitateadinspre reazemafiecreifraciunidesuprafa

  n numruldeelementedembinaredispusepejumtatedinlungimeaelementuluiLacapacitateaderezistenaunuielementdembinareconformcapitolului6,nN.c) La condiia de stabilitate a barei n raport cu axa xx (flambaj un planului de

  ncovoiere), capacitateade rezistenabareicompuse n raportcuaceastax se stabiletecurelaia(5.4),cucondiiacAcalcul=Ap(ariabarelorprincipale),iarcoeficientuldeflambajcxsevadeterminan funciedecoeficientuldezvelteex, calculatcu relaiile (5.8)pentrubarecufururilungiipentrubarecueclisecontinuei(5.10)pentrubarecufururiscurte.

  5.4.2. Barele compuse solicitate la compresiune i ncovoiere n raport axa xx severific:

  a)Lacondiiaderezistennplanuldeaciunealmomentuluincovoietor,curelaia:

  00,1 -rx

  fxf

  rx

  ef

  M

  eM

  C

  C(5.19)

  ncare:Cefncrcareaaxialdecalculnbar,nNCrxcapacitateaderezistenabareilacompresiune,stabilitcurelaia(4.4),nN,lund

  Acalcul=Ap (ariaelementelorprincipale)icoeficientuldeflambajcxcalculatcucoeficientulde

  zvelteex,stabilitcurelaia(5.9)Mfef Xmomentulncovoietormaximfinal,stabilitnraportcuaxaxx,perpendicularpe

  direcia de aciune a forei de ncovoiere i pe direcia rosturilor, nNmm, calculat conformindicaiilordinparagraful4.10.2

  Mrxcapacitateaderezistenabareilancovoierenraport cuaxaxx stabilitcurelaia(4.12),nNmm.

  b)Lacondiiadestabilitatenraportcuaxayy,conformparagrafelor5.3.2.1,b,pentrubarepachet,5.3.2.2,b,pentrubarecufururilungiipentrubarecueclisecontinuei5.3.2.3,b,pentrubarecufururiscurte.

  5.5.Barecompusesolicitate lancovoiere

  5.5.1.AlctuireabarelorcompusencovoiateGrinzilecompusesolicitatelancovoieresepotrealizadindousaumaimultepiesedin

  lemnsuprapuse,mbinatelongitudinalcumijloacedembinarecepotpreluaeficientforeledelunecaredintrepieselembinate,astfelcagrindassecomportectmaiaproapedeogrindcuseciuneunitar.

  nmod obinuit se folosesc ca elemente de mbinare: pene elastice (fig. 5.3), pene delemnprismaticecufibreleamplasatelongitudinal(fig.4.2,h)sautransversal(fig.4.2,e)fadefibreleelementului,peneinelarenetedesaudinaterealizatedinoel(fig.5.3)ibuloaneetc.

 • 5.5.2.Calcululgrinzilorcompusesolicitatelancovoiere5.5.2.1. Capacitatea de rezisten a grinzilor compuse solicitate la ncovoiere, Mr, n

  Nmm,inndcontdedeformabilitateambinrilorstabiletecurelaia:Mr=Rc .Wccalcul .mT (5.20)

  ncare:R

  c rezistenadecalculalemnuluimasivlancovoierestatic,stabilitcurelaia(2.1.)nfunciedespeciademateriallemnos,clasadecalitatealemnuluiicondiiiledeexploatareaelementelordeconstrucie,nN/mm2

  Wccalcul modulul de rezisten corectatpentru seciunea ceamai solicitat a grinzii, nmm3,stabilitcurelaia:

  Wccalcul=kw.Wnet (5.21)

  kw coeficient de reducere ce ine seama de deformabilitatea mbinrilor i care arevalorile:

  kw=0,8,respectiv0,9pentrugrinzidindou,respectiv treielementedispusefrinterspaiuntreelekw=0,8,respectiv0,6pentrugrinzidindou,respectivtreielementedispusecuinterspaiuntreele

  Wnet modulul de rezisten al seciunii nete a barei, considerat ca o grind unitar,mbinrilefiindconsiderateindeformabile

  mTcoeficientdetratarealemnuluicuvalorilespecificaten tabelul4.1.

  5.5.2.2.Verificarea rigiditii (sgeii) la grinzile compuse ncovoiate se facecu relaia(4.14),cuobservaiac ladeterminareadeformaieimaximefinalese ia ncalculmomentuldeineriecorectat,stabilitcurelaia:

  Ic=ki.Ibrut (5.22)

  ncare:ki este coeficientul de reducere al momentului de inerie care ine cont de

  deformabilitateambinrilor,avndvaloarea0,7

 • Ibrut momentuldeineriealseciuniibrutenraportcuaxaneutr,considerndntreagaseciuneabarei.

  5.5.2.3. Verificarea la for tietoare, lund n considerare fora de lunecare la caretrebuiesrezistefiecareelementdembinaresefacecurelaia:

  LtLri (5.23)ncare:

  Lt este fora de lunecare total pe jumtate din lungimea grinzii n N, calculat curelaia:

  I

  ASL Tt

  = (5.24)

  S momentul static al jumtii de seciune n raport cu axa neutr, perpendicular peplanuldeaciunealsolicitrilor,nmm3

  I momentul de inerie brut al seciunii n raport cu axa central principal de inerieperpendicularpeplanuldeaciunealsolicitrilor,nmm4

  AT suprafaadiagrameidefortietoaredelaextremitateabareiipnlamijloculacesteia,nNmmncazulgrinziloracionatedesarcinimobile,reprezintnfurtoareaforelortietoaremaximepeojumtatedegrind

  Lri capacitatea de rezisten la lunecare a mijloacelor de mbinare, distribuite pejumtatedinlungimeagrinzii,stabilitcurelaia(5.18).

  Cap 6.CALCULULIEXECUIAMBINRILORELEMENTELORDECONSTRUCIEDINLEMN

  mbinrileelementelordinlemnmasivaparnecesaredatoritsortimentuluilimitatattcalungime, ct i ca seciune, care nu corespund ntotdeauna cu deschiderile necesare i cusolicitriledinelementeledeconstrucie.

  Laconstruciiledinlemn,mbinrilesefolosescpentru: realizarea unor seciuni compuse, cnd sortimentul existent este insuficient pentru

  preluareasolicitrilor(v.fig.5.1i5.3) mbinareanlungapieselordinlemn mbinrideprelungire(fig.6.1,ai b) mbinri ntre piese la noduri sau la intersecii, executate atunci cnd dou saumai

  multepiesefacununghi ntreele(fig.6.1, ci d).

 • 6.1.Clasificareambinrilor

  6.1.1. Dup modul de execuie, mbinrile pot fi demontabile sau nedemontabile,executatepeantiersaunatelierespecializate,pe bazaunortehnologiimoderne.

  6.1.2.Duprolulpecarelau, mbinrilepotfi:

 • de solidarizare, care se prevd n vedereaasigurrii stabilitii relative a elementelor,transmit eforturi de care, n general, nu se ine seama n calcul i care se execut pe criteriiconstructive,deexemplusolidarizareacuscoabe,dornurisaubuloanelambinareadeprelungireabarelorcomprimatedinfigura6.1,b,sausolidarizareacuscoabelambinareadinfigura6.1,c

  derezisten,dimensionatepebazdecalcullaeforturilepecareletransmit.6.1.3. Din punctul de vedere al deformaiilor iniiale i n care se produc n

  mbinare, potfi: mbinri prin psuire, la care efortul se transmite direct, far piese de legtur,

  elementul principal al mbinrii fiind suprafaa de contact la aceste tipuri de mbinrideformaiileiniialesuntmaridatoritaezriipieselornmbinare,iarntimpdeformaiilecrescfoartepuin

  mbinrinepsuite(cuie,buloane,plcueelastice)lacaredeformaiilesuntfoartemicinprimaetapicrescmultnlimp.

  6.1.4.nfunciedemijloaceledembinareutilizateidenaturasolicitrilorlacaresuntsupuse,potfi:

  mbinriprinchertare,solicitatelastrivireiforfecare(v.paragraful6.3)mbinricupeneprismaticeipeneinelarenetede,cudinisaucugheare,solicitate la

  strivireiforfecare(v.paragraful6.4) mbinri cu tije cilindrice i cu pene lamelare, flexibile, solicitate n principal la

  ncovoiere,iarelementelembinatesolicitatelastrivire(v.paragraful6.5)mbinricucuieiuruburipentrulemn,solicitatelasmulgere(v.paragraful6.6)mbinricuasamblajemecanicecarepreiaudiferitesolicitrijuguri,tirani,elemente

  dereazem,piesepentru articulaiietc.(v.paragraful6.7)mbinrincleiate,carelucreaznprincipallaforfecare(v.paragraful6.8).

  6.2.Condiiilepecaretrebuieslendeplineascmbinrile

  Pentruasatisfaceexigeneledeperformanimpuse,mbinriletrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:

  prin mijloacele de mbinare utilizate, trebuie s se asigure o repartizare uniform aeforturilornelementelecomponentealebarelorcompusesuprasolicitareaunorelementeaparedatoritinexactitilordeexecuieambinriloriaprezeneiunordeformaiiiniialeinegale

  sserealizeze,pectposibil,fracionareaelementelorprin transmitereaeforturilor(tijecilindricesaulamelare,peneprismaticesauinelareetc),asigurnduseastfelunnumrmaimaredeseciunidelucruiprinurmareorezisteniosiguransporitambinrilorchiarncazulprezeneiunor defecte(noduri,crpturimedulareetc)

  mbinriletrebuieastfelrealizatenctsseeviteefecteledefavorabilealecontracieiiumflrii i s nu faciliteze apariia fenomenului de biodegradare (prin stagnarea apei saumpiedicareaaerisiriimbinrii)

  tipul de mbinare ales trebuie s se potriveasc cu materialul lemnos folosit i cusolicitriledinpiese,deexemplumbinrilencleiatenusepotutilizadectlalemnecarisatsubformdescndurisaudulapi,avndumiditateadeechilibiumaxim18%mbinrileprinchertaretransmitnumaieforturidecompresiunelapiesedinlemnrotundsaudinlemnecarisattipgrinzisauriglembinrilecuinelenecesitmaterialecarisabildecalitatesuperioarnusepotrealizaconstrucii exterioare mbinate cu cuie, chiar n cazul protejrii acestora, ntruct ruginesc dincauzaumiditiirelativemariaaeruluiexterior

  mbinriletrebuieastfelrealizatenctsnureducsensibilcapacitateaderezistenapieselormbinateslbireaseciuniitrebuiesfieminim

  mbinrile trebuie astfel concepute nct s fie uor de executat i ntreinut serecomandcalarealizareaconstruciilordinlemnssealeagtipuridembinricesepotrealiza

 • industrializat i se pot asambla uor pe antier (de exemplu: mbinri ncleiate, mbinri cuplcue multicuie, asamblaje metalice), sau care necesit manoper mai puin calificat (deexemplu:mbinricucuiesaubuloane)

  mbinrile trebuie astfel concepute nct s se menin axialitatea eforturilor n bareexcentricitileprezentelanodurimrescseciunilebarelordatoritfaptuluicacestealucreazlasolicitricompuse(ntinderesaucompresiuneexcentric)

  la calculul mbinrilor nu se iau n considerare forele de frecare favorabile pentrucomportarea elementelor de construcie n mbinri, datorate legturilor de strngere (buloanesaucuie),deoareceacesteasuntngeneraldescurtdurat

  efectul favorabil al forelor de frecare se ia n considerare n condiiile prevzute nparagraful 3.2.8.

  datorit modului de lucru diferit al diverselor tipuri de mbinri (diferene mari dedeformaii iniiale i n timp) nu este permis pentru transmiterea aceluiai efort folosireambinrilor de diferite tipuri se permite transmiterea eforturilor prin diferite mijloace dembinare,darintegralisuccesiv.

  ComentariuC.6.2.

  6.3.mbinriprinchertare

  6.3.1.Elementegenerale6.3.1.1. mbinrile prin chertare asigur transmiterea eforturilor de la o pies la alta,

  directpesuprafaadecontactcorespunztorpsuit.6.3.1.2. mbinrile prin chertare se caracterizeaz prin deformaiimari n prima faz a

  solicitrii, pn la realizarea unui contact direct ntre suprafeele care transmit efortul ideformaiimaimicinfazaadouaasolicitrii,duprealizareacontactuluidintrepiese.

  6.3.1.3.Pieseleunei mbinriprinchertaresefixeaz ntreeleprinbuloane,scoabesautirani, care au rolul de a menine contactul ntre suprafeele care transmit efortul i de ampiedicadeplasrilerelativentrepiese.ncalcululderezistenalmbinrilorprinchertarenuseineseamadeeforturilepecarearputeaeventualslepreiaelementeledeprindere,darseineseamadeslbiriledeseciunepecareacestealeproduc.

  6.3.2.mbinriprinchertarelapieseamplasatenprelungire6.3.2.1. La realizarea mbinrilor de prelungire la piesele comprimate se recomand

  respectareadatelorconstructiveprevzuinfigura6.2.6.3.2.2.Nuserecomandmbinriprinchertarenesimetricedeoareceproducmomenten

  baredatoritdezaxriieforturilor.6.3.2.3. Verificareacapacitiiderezistenambinriiestesatisfcutapriorintruct:

  Rcstr=Rcc.

  6.3.2.4.Dacmbinareaestesupusi lamomentncovoietor,legturilecuzbanurisaubuloaneseverificlaaciuneaaceluimoment.

 • 6.3.3.mbinriprinchertarelapiesedispuseperpendicular6.3.3.1.mbinriletransversaleprinchertarepentrusolidarizareseutilizeazlarezemarea

  grinzilor pe stlpi, a stlpilor sau popilor pe stlpi, a subgrinzilor de la nodurile fermelor cuzbrelepecosoroabeetc.Larealizareaacestormbinritrebuiesserespectedateleconstructiveprezentatenfigura6.3.

  6.3.3.2. Pentru asigurarea stabilitii la deplasri laterale, mbinarea se rigidizeaz cucepuri(fig.6.3,a,cie)sauscoabe(fig.6.3, bi f).Pentruasetransmiteefortulpesuprafaadecontact,adncimealocauluivadepicu5...10mmnlimeacepului.

  6.3.3.3.Transmitereaefortuluipesuprafaadecontactdintreceledouelementesefaceprinstrivirenormalpefibrelagrind,talp,subgrind,cosoroabin lungulfibrelorlastlpii popi. n cazul utilizrii mbinrilor cu cep, la calculul suprafeei de contact se va scadesuprafaacepului.

  6.3.3.4. ncazulutilizrii lemnuluirotund,rezemareagrinziipe stlp se realizeazprinchertareacuteituragrinzii(v.fig.6.3,c)nuserecomandchertareafrteireagrinzii(v.fig.6.3, d).

  6.3.3.5. Capacitatea de rezisten a mbinrilor la piese amplasate perpendicular sestabiletecurelaia:

  Qri=Rcc

  .Ac.mT

  .mr (6.1)ncare:

  Rcc rezistena de calcul a lemnuluimasiv la compresiune (strivire) perpendicular pefibre,stabilitconformrelaiei(2.1) nfunciedespeciadematerial lemnos,clasadecalitatealemnuluiicondiiiledeexploatareaelementelor deconstrucie,nN/mm2

  Ac ariadecontactdintreceledouelemente(ariareazemului)nmm2,stabilitconformindicaieidinparagraful6.3.3.3

  mTcoeficientdetratarealemnuluicuvalorilespecificatentabelul4.1mr coeficientdereazem,