Transcript
Page 1: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Razrešen informacijski problem na temo

Načrtovanje policijskega dela

Izvajalec: Mag. inf. Karl Petrič, univ. dipl. bibl.

V Ljubljani, dne 06.08.2007

Page 2: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Na kratko povzeto

Koraki pri reševanju informacijskega problema

1. Predstavitev informacijskega problema

2. Priprava in izdelava koncepta

3. Uporaba orodij (npr. iskalniki, zbirke podatkov)

4. Ovrednotenje zadetkov (npr. s konkordančnikom)

5. Izbor najbolj pomembnih virov (oz. strokovne literature)

1 Uvod

V tem E- dokumentu bom prikazal način razreševanja informacijskega problema na temo

"Načrtovanje policijskega dela". Pristopi so lahko različni, vendar je priporočljivo, da naj bi

sleherni poizvedovalec uporabil določeno metodologijo, ki mu pomaga razrešiti informacijski

problem. Po drugi strani pa je poizvedovanje lahko zelo intuitivna dejavnost, kjer je celo

zaželeno pri iskanju podatkov/informacij uporabiti intuicijo.

1.1 Cilj dela

Predstavitev dejavnosti, ki so potrebne in možne, da se določen informacijski problem s strani

uporabnika razreši. Povrhu tega želim v končni stopnji predstaviti izide, ki ne vodijo

uporabnika zgolj do nekaterih sicer koristnih podatkov, temveč do uporabnih informacij. S

pomočjo uporabnih informacij, se bo lahko določen uporabnik laže odločil o načinu

načrtovanja policijskega dela. Glavni cilj tega dela tiči v tem, da želim uporabniku prihraniti

energijo in čas pri iskanju podatkov ter morda celo olajšati nadaljnje odločitvene procese.

2 Uporabnik in informacijski problem

Uporabnik, ki želi rešiti informacijski problem, naj bi izpolnil naslednje pogoje:

a. naj bi se zavedel potrebe po informaciji

b. naj bi poznal poti in orodja, ki ga lahko pripeljejo do informacije

c. naj bi znal izoblikovati vprašanja, ki pomenijo osnova za določen informacijski

problem

d. da je sposobna organizirati informacije za praktično uporabo.

Page 3: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

e. da je sposobna integrirati nove informacije z že obstoječim znanjem.

f. da je sposobna uporabiti informacije za kritično mišljenje, kot tudi za reševanje

problemov

g. da razvija uspešne iskalne strategije

h. da ve katere računalniške baze podatkov omogočijo dostop do ustreznih

informacijskih virov

i. naj bi znal ovrednotiti določene informacije

j. naj bi poznal koncepte glede združevanja ali sinteze informacij

k. da že okvirno pozna določene možne poti, ki lahko pripeljejo do odločitve

V primeru, da bi uporabnik potreboval pomoč pri iskanju, je priporočljivo, da se obrne na

kakšnega informacijskega specialista. Informacijski specialist je oseba, ki lahko (kot je to že

praksa mnogokrat pokazala) uporabniku zelo pomaga pri iskanju in celo pri ovrednotenju

pravih informacij, ki lahko v nadaljevanju pripeljejo do pomembnih delovnih/poslovnih

odločitev. Kakovostne in učinkovite odločitve lahko izboljšajo svet in prihranijo mnogo

trpljenja!

Pod močnim vplivom informacijskih in komunikacijskih tehnologij tudi knjižnice spreminjajo

svoje funkcije v družbi. Mnoge knjižnice so že svetovno omrežene, veliko povpraševanja je

po ekspertnem znanju na področju informacij in nenazadnje postajajo knjižnice lokacije za

permanentno izobraževanje, tako uporabnikov, kot tudi profesionalnega kadra (npr.

informacijski strokovnjaki ali specialisti). Zaslišijo se zahteve o knjižnicah, katere naj bi

postale velike učilnice. Uresničitev tovrstne spodbude pa zahteva razvijanje skupnega

koncepta, uporabo informacijskih didaktičnih metod, organizacijo prostih predavalnic,

vključno z ustreznimi mediji in ustrezno kvalifikacijo bibliopedagoškega kadra.

2.1 Poizvedovalni načrt

Poizvedovalni (raziskovalni) načrt naj bi vseboval naslednje prvine:1

a. uvodna izjava informacijskega problema lahko v obliki digitalnega ali klasičnega

obrazca (gl. obrazec za retrospektivno poizvedbo na spletnih straneh Specialne

knjižnice MNZ http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/pdf/SK-

2.pdf). Ob tem bi bilo možno še vključiti raziskovalna vprašanja in morda seznam (v

primeru, da obstaja) že obstoječe literature.

1 Pri poizvedovalnem načrtu sem se nekoliko vzgledoval po delu: Bachmann, R. & Russell, K.(2007). The Practice Research in Criminology and Criminal Justice na str. od 448-450.

Page 4: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

b. pregled virov s področja, ki naj bi se preučeval. Informacijski problem naj bi se

podrobneje predstavil tudi v obliki pomembnih spoznanj z določenega področja.

c. ustvarjanje metodološkega načrta (natančnejša opredelitev metod pri raziskovalnem

poizvedovanju npr. iskalne tehnike, zbirke podatkov,(spletna) programska orodja in

vključitev diskusije z drugimi npr. s sodelavci itd.).

V naslednjem poglavju bom predstavil scenarij reševanja informacijskega problema.

3 Reševanje informacijskega problema

Navedel bom potrebne postopke, ki so za reševanje informacijskega problema priporočljivi.

3.1 Predstavitev informacijskega problema

- izpolnjevanje obrazca za retrospektivne poizvedbe (tema: "Načrtovanje policijskega dela")

- izpolnjevanje naslednjih rubrik:2

Tema: Načrtovanje policijskega dela

Ključne besede: policijsko delo, načrtovanje, vodenje, policijske postaje, menedžment,

vodstveni stili

Namen poizvedbe: za diplomsko delo

Obseg: e- viri, članki, knjige idr.

Jezik: zaželeno v eng. ; ger. ; slv.

Datum: XX.XX.2007

Omejitev: do XX.XX.2007

- po pisni in ustni predstavitvi informacijskega problema izdelava slikovne legende, s katerimi

je možno označiti določene značilnosti prihodnjih dokumentov (npr. jezik vira, stopnja

pomembnosti vira, vidik vira), ki jih bom dobil po poizvedbah na COBISS/COBIB, Google in

različnih zbirkah podatkov (npr. Proquest).

Legenda:

Gradivo že ima Pomemben dokument Organizacijski vidik

Gradivo še nima Jezik vira Policijski vidik 2 V tem delu ne navajam imena, priimka niti funkcije uporabnika, ker bi to bilo nedopustno in v nasprotju z varstvom osebnih podatkov.

Page 5: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

- po postopku izdelave slikovnih označevalcev dokumentov je mnogokrat koristno modelirati

informacijski problem. Sliko si je možno ogledati na naslednji strani tega e- dela.

3.1 Slika 1: Modeliranje informacijskega problema s pomočjo ključnih

besed oziroma predmetnih oznak (deskriptorji).

Slika 1 prikazuje modeliranje informacijskega problema s pomočjo izbranih ključnih besed

oziroma predmetnih oznak. Delovni proces na policijski postaji (v nadaljevanju: PP) XY že

več let deluje nespremenjen. Menedžment PP XY naj bi zajel naslednja področja:

a. ekonomiko --> gospodarna poraba sredstev

b. kadre --> ustrezni policijski kadri

c. informacijska idr. tehnologija (strojna, laboratorijska, komunikacijska, programska

tehnologija idr.)

č. vodenje stikov z javnostjo (angl.: CRM = Customer Relationship Management)

d. menedžment policijskega dela --> policijsko delo je koristno načrtovati (strateško in

taktično), analizirati in nenazadnje še ovrednotiti uspešnost ali neuspešnost dela policije.

Policijsko delo je uspešno opravljeno, če je odstotek kriminalitete čim nižji.

e. Pomembna sestavina menedžmenta je vodenje. Teorija in praksa menedžmenta poznata

različne oblike oziroma sloge vodenja (npr. avtokratski, sodelovalni, hibridni, liberalni in

drugi slogi)

Page 6: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

V pregledu novosti (še zlasti E- novostih):

http://www.mnz.gov.si/si/specialna_knjiznica/e_pregled_novosti je možno odkriti mnogo

koristnih in zanimivih virov z različnih področij javne uprave in kazenskega prava. Na

področju načrtovanja policijskega dela, bi bilo možno izpostaviti naslednje pomembne vire:

Npr. Članki (novosti junij 2007):

1.) TODD, Mike

Leading question / Mike Todd.

V: Police review. - ISSN 0309-1414. - Vol. 115, no. 5932 (15. Jun. 2007), str. 32-33.

351.74:005(410)

a) policija b) vodenje c) vodstvo d) policijska praksa e) Velika Britanija

COBISS.SI-ID 1995208

-------------------------------------

2.) SEVERS, Jon

No more static / Jon Severs.

V: Intersec. - ISSN 0963-0058. - Vol. 17, no. 5 (May 2007), str. 8-11.

351.74/.76:62

a) krizni menedžment b) intervencijske službe c) policijsko sodelovanje d) komuniciranje e)

komunikacijski sistemi f) komunikacijski centri g) telekomunikacije h) tehnologija i) TETRA

COBISS.SI-ID 1967560

---------------------------------------

3.) NEYROUD, Peter

Future plans / Peter Neyroud.

V: Police review. - ISSN 0309-1414. - Vol. 115, no. 5932 (15. Jun. 2007), str. 25.

351.741:005(410)

a) policijski menedžment b) policijski programi c) policijska prihodnost d) policijske

izboljšave e) policijske agencije f) Velika Britanija

COBISS.SI-ID 1995720

----------------------------------------

Page 7: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

4.) MNZRS 103

LOBNIKAR, Branko

Evaluation of police officer integrity training / Branko Lobnikar, Aleksander Koprec,

Robert Šumi. - Tabele. - O avtorjih: str. 308. - Bibliografija : str. 308. - Abstract.

V:Varstvoslovje. - ISSN 1580-0253. - Letn. 8, št. 3/4 (2006), str. 303-308.

351.74(497.4):17

a) policija b) policisti c) integriteta d) Slovenija

COBISS.SI-ID 1324266

---------------------------------------

5.) BATIS, Roman

Policijske enote na lokalni ravni v R Sloveniji / Roman Batis.

V: Zbornik povzetkov / 8. slovenski dnevi varstvoslovja Varnost v sodobni družbi groženj in

tveganj, Bled, 30. maj - 1. junij 2007. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2007. - ISBN

978-961-6230-63-6. - Str. 17.

351.741+351.78(497.4)

a) policija b) projekt javna varnost c) policijske postaje d) policijski kadri e) zaposlenost f)

prebivalstvo g) statistika h) Slovenija

COBISS.SI-ID 1988296

Ob teh virih je tudi pomemben naslednji vir:

AVTOR................... : Anželj, Darko - avtor

ODGOVORNOST............. : Brezovšek, Marjan - avtor dodatnega

besedila

NASLOV.................. : Management v policiji

IMPRESUM................ : Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001

FIZIČNI OPIS............ : 340 str. : graf. prikazi, tabele , 23 cm

ZBIRKA.................. : (#Knjižna zbirka #Politični procesi in

inštitucije), (#Knjižna zbirka #Profesija)

ISBN.................... : 961-235-064-7

Page 8: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

PREDMETNE OZNAKE........ : Policija - Management //

Organizacija - Teorija // Policija - Organizacija

poslovanja - Slovenija // Policija - Upravna dejavnost -

Vodstveni stili - Slovenija // Policija - Management

sistemi - Metode vodenja - Slovenija // Policija -

Policijske postaje - Delovna uspešnost - Slovenija

PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // dejavnost //

Slovenija // vodenje // značilnosti // management //

upravljanje // sistemi // metode // moč //

odgovornost // poslovodni delavci // lastnosti //

psihologija osebnosti // podatki // motiviranje //

teorija organizacije // upravni postopek // organizacija //

organiziranost // organizacija dela // operativni management

UDK..................... : 65.012.4:351.74(497.4), 65.014:351.74(497.4),

65.014.1:354.31(497.4)

UDK ZA STATISTIKO....... : 65.012.4

VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo,

tiskano, 2.01 - Znanstvena monografija

COBISS.SI-ID............ : 113206016

Želel je dobiti tudi vire, ki obravnavajo organizacijo in menedžment zgolj na splošno, ne pa

tudi v povezavi s policijskim delom. Priporočil sem mu naslednje vire (v slovenščini,

angleščini in nemščini):

Organizacija splošno viri v slovenščini – knjige oziroma

monografske publikacije na COBISS / COBIB-u

1.) AVTOR................... : Mihelčič, Miran - avtor

NASLOV.................. : Organizacija in ravnateljevanje

SPLOŠNO O IZDAJI........ : 2. dopolnjena izd.

IMPRESUM................ : Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in

informatiko, 2003

FIZIČNI OPIS............ : XII, 517 str. : ilustr., preglednice , 24 cm

Page 9: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

ISBN.................... : 961-6209-39-6

PREDMETNE OZNAKE........ : Organizacija - Teorija -

Učbeniki za visoke šole // Ravnatelji - Učbeniki za visoke

šole

PREDMETNE OZNAKE........ : // organizacija poslovanja //

organizacija dela // vodilni delavci // upravljanje //

management

UDK..................... : 65.01(075.8), 65.012.4(075.8)

UDK ZA STATISTIKO....... : 65

VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo,

tiskano, 2.03 - Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

COBISS.SI-ID............ : 126988288

2.) AVTOR................... : Kovač, Jure - avtor NASLOV.................. : Sodobne teorije organizacije - populacijsko-ekološka teorija : [za] podiplomski študij IMPRESUM................ : Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2006 FIZIČNI OPIS............ : [7] f. , 21 x 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : // teorija organizacije // ekologija VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.05 - Drugo učno gradivo

COBISS.SI-ID............ : 4875283

3.) AVTOR................... : Kovač, Jure - avtor NASLOV.................. : Sodobne teorije organizacije - teorija mrežnih organizacij : [za] podiplomski študij IMPRESUM................ : Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2006 FIZIČNI OPIS............ : [23] f. : ilustr. , 21 x 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : // teorija organizacije // mrežne organizacije // organizacija VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.05 - Drugo učno gradivo

COBISS.SI-ID............ : 4875539

Page 10: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

4.) AVTOR................... : Ivanko, Štefan - avtor NASLOV.................. : Teorija organizacije IMPRESUM................ : Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2005 FIZIČNI OPIS............ : 314 str. : ilustr., preglednice , 24 cm ISBN.................... : 961-6139-60-6 PREDMETNE OZNAKE........ : Organizacija - Teorija - Učbeniki za visoke šole PREDMETNE OZNAKE........ : // organizacijska kultura // organizacija poslovanja UDK..................... : 65.01(075.8) UDK ZA STATISTIKO....... : 65 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.03 - Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

COBISS.SI-ID............ : 221319936

5.) AVTOR................... : Stare, Janez - avtor ODGOVORNOST............. : Kozjek, Tatjana - avtor // Tomaževič, Nina - avtor NASLOV.................. : Gradivo za vaje pri predmetu Teorija organizacije : študijsko leto 2006/2007 IMPRESUM................ : Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2006 FIZIČNI OPIS............ : [loč. pag.] : ilustr. , 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : // organizacija // pojmovanje organizacije // organizacijski cilji UDK..................... : 65.012.3 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.05 - Drugo učno gradivo

COBISS.SI-ID............ : 2550190

a.) Viri v angleščini – knjige oziroma monografske publikacije 1.) KORPORACIJA(-E)......... : International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences ; 2003 ; Portorož ODGOVORNOST............. : Florjančič, Jože - urednik NASLOV.................. : Management and organisation development [Elektronski vir] : collection of papers from international scientific conference on development of organizational sciences = Management in razvoj organizacije = zbornik mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved IMPRESUM................ : Kranj : Moderna organizacija, 2003 FIZIČNI OPIS............ : 1 el. optični disk (CD-ROM) , 12 cm OPOMBE.................. : Sistemske zahteve: procesor Pentium II;

Page 11: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Windows 98Me/2000/NT 4.0/XP; 32-kratna hitrost CD-ROM pogona ISBN.................... : 961-232-153-1 OSTALI NASLOVI.......... : Management in razvoj organizacije PREDMETNE OZNAKE........ : // management // organizacija // kadri // informatika UDK..................... : 65.012(063)(086.2.034) UDK ZA STATISTIKO....... : 65 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, elektronski viri, CD-ROM, 2.30 - Zbornik nerecenziranih prispevkov na konferenci

COBISS.SI-ID............ : 122981888

2.) ODGOVORNOST............. : Bishop, Patrick - urednik // Connors, Carmel - urednik // Sampford, Charles J. G. - urednik NASLOV.................. : Management, organisation, and ethics in the public sector IMPRESUM................ : Aldershot (Hants, England), Burlington (VT, USA) : Ashgate, 2003 FIZIČNI OPIS............ : XII, 293 str. : graf. prikazi , 23 cm ZBIRKA.................. : (Law, ethics and governance) ISBN.................... : 0-7546-2280-0 PREDMETNE OZNAKE........ : Public administration - Moral and ethical aspects PREDMETNE OZNAKE........ : // javni sektor // organizacija // management // poslovna morala // etika // problematika // birokracija // trendi // primeri // public sector // organization // management // business morality // ethics // problems // bureaucracy // trends // cases UDK..................... : 35

COBISS.SI-ID............ : 14634982

b.) Viri v nemščini - knjige oziroma

monografske publikacije 1.) AVTOR................... : Thommen, Jean-Paul - avtor NASLOV.................. : Management und Organisation : Konzepte, Instrumente, Umsetzung IMPRESUM................ : Zürich : Versus, cop. 2002 FIZIČNI OPIS............ : 592 str. : ilustr., graf. prikazi , 24 cm ZBIRKA.................. : (Wirtschaft + Management / Versus ; 5) ISBN.................... : 3-908143-98-5

Page 12: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

PREDMETNE OZNAKE........ : Business management // Management - Study and teaching - Switzerland - Handbooks, manuals, etc // Strategic management - Strategic business unit - Switzerland - Handbooks, manuals, etc // Management sistemi - Koncepcije - Osnovne funkcije - Učbeniki za visoke šole // Organizacijsko vodenje - Instrumenti vodenja - Preoblikovanje - Učbeniki za visoke šole // Gospodarsko poslovanje - Ciljno vodenje - Vodstveni stili - Učbeniki za visoke šole PREDMETNE OZNAKE........ : // management // teorija // osnove // funkcije // organizacija // poslovne funkcije // prestrukturiranje // teorija organizacije // kultura podjetja // vodenje // stilistika // strateško upravljanje // strateški management // formatiranje // planiranje // spremembe UDK..................... : 65.012.4(035)(075.8):316.772.4, 65.014(035)(075.8):005

COBISS.SI-ID............ : 8866588

2.) AVTOR................... : Gebert, Diether - avtor ODGOVORNOST............. : Rosenstiel, Lutz von - avtor NASLOV.................. : Organisationspsychologie : Person und Organisation SPLOŠNO O IZDAJI........ : 5., aktualisierte und erweiterte Aufl. IMPRESUM................ : Stuttgart, Berlin, Köln : Kohlhammer, 2002 FIZIČNI OPIS............ : 476 str. : graf. prikazi, tabele , 25 cm ZBIRKA.................. : (Kohlhammer Standards Psychologie) ISBN.................... : 3-17-016648-4 PREDMETNE OZNAKE........ : psihologija organizacije - teorija organizacije

COBISS.SI-ID............ : 47870209

Organizacija in načrtovanje dela policije viri v slovenščini –

knjige oziroma monografske publikacije

COBISS / COBIB

A.) Knjige:

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kovše, Branko - avtor ODGOVORNOST............. : Gorenak, Vinko - mentor

Page 13: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

NASLOV.................. : Analiza dela policije ob tekmovanju NK Maribor Teatanic v ligi prvakov v sezoni 1999/2000 - izhodišča za načrtovanje varovanj v bodoče : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [B. Kovše], 2001 FIZIČNI OPIS............ : 80 f. : ilustr. , 30 cm OSTALI NASLOVI.......... : Analiza dela policije ob tekmovanju NK Maribor Teatanic v ligi prvakov v sezoni 1999/2000 PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // športne prireditve // javni shodi // javne prireditve // varnost // varovanje // zavarovanje prireditev // javni red in mir // nogometne tekme // diplomske naloge UDK..................... : 351.75 UDK ZA STATISTIKO....... : 351.75 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo

COBISS.SI-ID............ : 427498 -000 x427498

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Drevenšek, Ivan - avtor ODGOVORNOST............. : Belič, Igor - mentor // Pečjak, Tomaž - komentor NASLOV.................. : Strateško načrtovanje operativnega dela policije s pomočjo geografskega informacijskega sistema : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [I. Drevenšek], 2001 FIZIČNI OPIS............ : 69 f. : ilustr. , 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // informacijski sistemi // geografski informacijski sistem // GIS // OKC // PU Maribor // ISPP // diplomske naloge UDK..................... : 621.3:004 UDK ZA STATISTIKO....... : 621.3 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo

COBISS.SI-ID............ : 496874 -000 x496874

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Turšič, Borut - avtor ODGOVORNOST............. : Lobnikar, Branko - mentor // Jazbec, Martin - komentor

Page 14: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

NASLOV.................. : Načrtovanje operacij velikega tveganja : diplomsko delo visokošolskega študija IMPRESUM................ : Ljubljana : [B. Turšič], 2006 FIZIČNI OPIS............ : f. 58 : tabele , 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // specialne enote // krizna stanja // taktično načrtovanje // operativni štabi // pogajalske skupine // tveganje // poveljevanje // SWAT // diplomske naloge UDK..................... : 351.741 UDK ZA STATISTIKO....... : 351.741 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo

COBISS.SI-ID............ : 1247210 -000 x1247210

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Škornik, Boštjan - avtor ODGOVORNOST............. : Blažič, Marjan - mentor NASLOV.................. : Sistemizacija delovnih mest Urada kriminalistične policije v Policijski upravi Ljubljana : diplomska naloga IMPRESUM................ : Novo mesto : [B. Škornik], 2002 FIZIČNI OPIS............ : [3], 53 f. : tabele, graf. prikazi , 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : Policija - Delovna mesta - Organizacija - Diplomske naloge VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo

COBISS.SI-ID............ : 512212343

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kerneža, Jožef - avtor ODGOVORNOST............. : Blažič, Ana - mentor NASLOV.................. : Načrtovanje razvoja kariere v policiji : diplomska naloga IMPRESUM................ : Novo mesto : [J. Kerneža], 2004 FIZIČNI OPIS............ : [3], 60 str. : tabele , 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : // kariera // zaposleni // organizacije // načrtovanje kariere // delo // policija UDK..................... : 351.47:331.103(043.2) UDK ZA STATISTIKO....... : 33 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo

Page 15: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

COBISS.SI-ID............ : 512357495 -000 x512357495

Članki Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kovše, Branko - avtor ODGOVORNOST............. : Gorenak, Vinko - avtor NASLOV.................. : Delo policije ob tekmovanju Nogometnega kluba Maribor - Teatanic v Ligi prvakov - nekaj izhodišč za načrtovanje varovanj v prihodnje V PUBLIKACIJI........... : Dnevi varstvoslovja / uredil Milan Pagon. - Ljubljana : Visoka policijsko-varnostna šola, 2002. - ISBN 961-6230-31-X. - Str. 100-101. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // športne prireditve // javni shodi // javne prireditve // varnost // varovanje // zavarovanje prireditev // javni red in mir // nogometne tekme UDK..................... : 351.75 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.13 - Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

COBISS.SI-ID............ : 571114 -000 x571114

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kovše, Branko - avtor ODGOVORNOST............. : Gorenak, Vinko - avtor NASLOV.................. : Delo policije ob tekmovanju Nogometnega kluba Maribor - Teatanic v Ligi prvakov - nekaj izhodišč za načrtovanje varovanj v prihodnje [Elektronski vir] V PUBLIKACIJI........... : Dnevi varstvoslovja [Elektronski vir] / 3. slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 6. do 8. junij 2002. - Ljubljana : Visoka policijsko-varnostna šola, 2002. - ISBN 961-6230-32-8. - 14 str. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // športne prireditve // javni shodi // javne prireditve // varnost // varovanje // zavarovanje prireditev // javni red in mir // nogometne tekme UDK..................... : 351.75 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), elektronski viri, CD-ROM, 1.09 - Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

COBISS.SI-ID............ : 622314 -000 x622314

Page 16: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Bukovnik, Anton - avtor NASLOV.................. : Osamosvajanje ni bila samo vojna V PUBLIKACIJI........... : Varnost. - ISSN 0350-7114. - #Letn. #55, #št. #2 (2007), str. 30-32. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija GLEJ milica // intervjuji // vojni veterani // varnostne naloge // načrtovanje dejavnosti // osamosvojitvene dejavnosti // teritorialna obramba // jugoslovanska armada // oboroženi spopadi // vojni ujetniki // osamosvojitvena vojna // Ljubljana // Slovenija UDK..................... : 351.74:94(497.4)"1991" UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.22 - Intervju

COBISS.SI-ID............ : 1920200 -000 x1920200

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Iskra, Tomislav - avtor NASLOV.................. : Integrirana uporaba globalnega sistema pozicioniranja in digitalnih radijskih zvez v Slovenski policiji V PUBLIKACIJI........... : Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006 / uredili Drago Perko ... [et al.]. - Ljubljana : #Založba #ZRC, 2006. - ISBN 961-6568-55-8. - Str. 293-298. PREDMETNE OZNAKE........ : // geografski informacijski sistemi // globalni sistem pozicioniranja // policija // digitalno radijsko omrežje TETRA // spremljanje vozil // interventni dogodki // načrtovanje akcij // geographical information systems // global position system // police // digital radio network TETRA // automatic vehicle location // intervene events // action planning VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.16 - Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji COBISS.SI-ID............ : 25482797 -000 x25482797

Elektronski viri Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Mohorič, Klemen - avtor ODGOVORNOST............. : Ovsenik, Marija - mentor NASLOV.................. : Stres pri delu na policijski postaji Kočevje :

Page 17: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija IMPRESUM................ : Kranj : [K. Mohorič], 2007 FIZIČNI OPIS............ : 52 f. : graf. prikazi , 30 cm ELEKTRON.LOKACIJA/DOSTOP : Dostopno tudi na: http://diplome.fov.uni-mb.si/vis/12596Mohoric.pdf PREDMETNE OZNAKE........ : // stres // policijska postaja // policijsko delo VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo

COBISS.SI-ID............ : 5389331 -000 x5389331

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Menart, Božidar - avtor ODGOVORNOST............. : Ovin, Rasto - mentor // Filipič, Drago - komentor NASLOV.................. : Stroški vključevanja slovenske policije v schengenski mejni režim : diplomsko delo IMPRESUM................ : Postojna : [B. Menart], 2004 FIZIČNI OPIS............ : 68 str. : graf. prikazi , 30 cm ZBIRKA.................. : (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7735) ELEKTRON.LOKACIJA/DOSTOP : Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/menart-bozidar.pdf PREDMETNE OZNAKE........ : European Union - Državne meje - Obmejna področja - Diplomske naloge // European Union - Čezmejno sodelovanje - Mednarodni sporazumi - Diplomske naloge // European Union - Schengenski sporazum - Mejni prehodi - Slovenija - Diplomske naloge // Policija - Policijsko sodelovanje - Porazdelitve stroškov - Države Evropske unije - Slovenija - Diplomske naloge // Države Evropske unije - Schengenski sistem - Telekomunikacijsko omrežje - Diplomske naloge PREDMETNE OZNAKE........ : // mednarodni sporazumi // mednarodna politika // pridruženo članstvo // policija // stroški // meje // država // meddržavne pogodbe // informacijski sistemi // Evropska unija // Evropa // Slovenija UDK..................... : 351.74(497.4):338.58(043.2), 341.24:351.74(4:497.4), 341.222:339.923:061.1 EU UDK ZA STATISTIKO....... : 043.2 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 7406108 -000 x7406108 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Hostnik, Jožica - avtor ODGOVORNOST............. : Zbašnik, Dušan - mentor

Page 18: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

NASLOV.................. : Slovenija na robu Schengenske meje : diplomsko delo IMPRESUM................ : Maribor : [J. Hostnik], 2004 FIZIČNI OPIS............ : 56 str., 3 f. pril. : ilustr., graf. prikazi, zvd. , 30 cm ZBIRKA.................. : (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 7937) ELEKTRON.LOKACIJA/DOSTOP : Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/hostnik-jozica.pdf PREDMETNE OZNAKE........ : European Union - Državne meje - Obmejna področja - Diplomske naloge // European Union - Čezmejno sodelovanje - Mednarodni sporazumi - Diplomske naloge // European Union - Schengenski sporazum - Mejni prehodi - Slovenija - Diplomske naloge // European Union - Schengenski sporazum - Pravni red - Slovenija - Diplomske naloge // Policija - Policijsko sodelovanje - Varnostni ukrepi - Države Evropske unije - Slovenija - Diplomske naloge // Države Evropske unije - Schengenski sistem - Carinske konvencije - Diplomske naloge PREDMETNE OZNAKE........ : // mednarodni sporazumi // mednarodna politika // pridruženo članstvo // policija // carine // carinske unije // meje // država // meddržavne pogodbe // pravna ureditev // Evropska unija // Evropa // Slovenija UDK..................... : 341.221/.222(497.4):339.543.2(4), 351.74(497.4):336.41(043.2), 341.24:351.74(4:497.4), 341.222:339.923:061.1 EU UDK ZA STATISTIKO....... : 043.2 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 7713052 -000 x7713052 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Božič, Petra - avtor ODGOVORNOST............. : Kenda, Vladimir - mentor NASLOV.................. : Prilagoditev slovenske meje evropskemu pravnemu redu : diplomsko delo IMPRESUM................ : Maribor : [P. Božič], 2005 FIZIČNI OPIS............ : 45 str. : graf. prikazi, tabele, zvd. , 30 cm ZBIRKA.................. : (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor. Diplomska dela univerzitetnega programa ; 8447) ELEKTRON.LOKACIJA/DOSTOP : Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/bozic-petra.pdf PREDMETNE OZNAKE........ : European Union - Državne meje - Obmejna področja - Diplomske naloge // European Union - Pravni red - Mednarodni sporazumi - Diplomske naloge // European Union - Schengenski sporazum - Mejni prehodi - Slovenija - Države Evropske unije - Diplomske naloge // European Union - Notranje meje - Zunanje meje - Slovenija - Diplomske naloge // European Union - Tujci - Aktivna metoda - Slovenija - Države Evropske unije - Diplomske naloge // Policija - Policijsko sodelovanje - Varnostni ukrepi - Države Evropske unije - Slovenija - Diplomske naloge // Države Evropske unije - Schengenski sistem - Carinske konvencije -

Page 19: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Diplomske naloge PREDMETNE OZNAKE........ : // mednarodni sporazumi // mednarodna politika // aktivnosti // članstvo // policija // carine // mednarodni standardi // meje // financiranje // država // meddržavne pogodbe // pravna ureditev // Evropska unija // Evropa // Slovenija // Avstrija // Italija // Madžarska UDK..................... : 341.221/.222(497.4):339.543.2(4), 351.74(497.4):336.4(043.2), 341.24:351.74(4:497.4), 341.222:339.923:061.1 EU UDK ZA STATISTIKO....... : 043.2 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo

COBISS.SI-ID............ : 8314908 -000 x8314908

Organizacija in načrtovanje dela policije

viri v angleščini – knjige oziroma monografske publikacije

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Doerner, William G. - urednik // Dantzker, Mark L. - urednik NASLOV.................. : Contemporary police organization and management : issues and trends IMPRESUM................ : Boston [etc.] : Butterworth-Heinemann, cop. 2000 FIZIČNI OPIS............ : XXI, 282 str. : graf. prikazi , 24 cm ISBN.................... : 0-7506-7137-8 PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // organizacija // management // financiranje // policijsko vodstvo // policijska uprava // komuniciranje // kadrovanje // policijska etika // uspešnost // storilnost // ocenjevanje // civilnopravna odgovornot // profesionalizacija // akreditacija // policijski stres // policijsko zdravje // policijski sindikati // ZDA

COBISS.SI-ID............ : 308680

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Roberg, Roy R. - avtor ODGOVORNOST............. : Crank, John P. - avtor // Kuykendall, Jack - avtor // Sherman, Lawrence W. - drugo NASLOV.................. : Police & society SPLOŠNO O IZDAJI........ : 2nd ed. IMPRESUM................ : Los Angeles, CA : Roxbury, cop. 2000 FIZIČNI OPIS............ : 572 str.+ disketa : ilustr. , 26 cm ISBN.................... : 1-891487-17-5

Page 20: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

OSTALI NASLOVI.......... : Police and society PREDMETNE OZNAKE........ : Police - United States // Police administration - United States // Community policing - United States PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // upravljanje // management // lokalna skupnost // demokracija // policijska selekcija // policijske naloge // policijsko vedenje // uporaba sile // nadzor nad policijo // policijska izobrazba // policijska kultura // policistke // manjšine // policijski stres // policijska varnost // poklicni standardi // etični standardi // kriminaliteta // mednarodni terorizem // policijska tehnologija // policijska militarizacija // policijska prihodnost // FBI // ZDA UDK..................... : 351.74:65(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

COBISS.SI-ID............ : 384200 -000 x384200

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Berry, Geoff - avtor NASLOV.................. : Managing the police. Managing resources. Managing information. Monitoring and evaluation. Managing people IMPRESUM................ : London : Jane's Information Group, 2000 FIZIČNI OPIS............ : 64 str.; 64 str.; 64 str.; 64 str.; : ilustr. , 31 cm ISBN.................... : 071071062199X PREDMETNE OZNAKE........ : Police administration - Great Britain // Police - Supervision of - Great Britain // Police - Great Britain - Personnel management // Police - Great Britain - Records and correspondence // Information storage and retrieval systems - Criminal investigation - Great Britain PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // upravljanje // management // kadri // kazenske preiskave // podatki // informacije // zbiranje podatkov // analiza podatkov // storilnost // učinkovitost // naloge // cilji // delovne razmere // zdravje // sredstva // nadzorovanje // ocenjevanje // poročila // dnevniki // policijsko izobraževanje // policijske strategije // policijski priročniki // Velika Britanija UDK..................... : 351.74:65(410) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

COBISS.SI-ID............ : 394952 -000 x394952

Page 21: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Peak, Kenneth J. - avtor NASLOV.................. : Justice administration : police, courts, and corrections management SPLOŠNO O IZDAJI........ : 5th ed. IMPRESUM................ : Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, cop. 2007 FIZIČNI OPIS............ : XXV, 514 str. : ilustr. , 25 cm ELEKTRON.LOKACIJA/DOSTOP : Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip063/2005034085.html ISBN.................... : 0-13-220673-0 PREDMETNE OZNAKE........ : Criminal justice, Administration of - United States // Law enforcement - United States // Prison administration - United States PREDMETNE OZNAKE........ : // sodstvo // zgradba sodstva // upravljanje sodstva // financiranje sodstva // naloge sodnega osebja // zaposlitev sodnega osebja // policija // izvrševanje kazni UDK..................... : 343 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

COBISS.SI-ID............ : 423905 -000 x423905

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Fineman, Stephen - urednik NASLOV.................. : Emotion in organizations SPLOŠNO O IZDAJI........ : 2nd ed. IMPRESUM................ : London, Thousand Oaks, Calif., New Delhi : Sage Publications, 2000 FIZIČNI OPIS............ : VIII, 289 str. : ilustr. , 24 cm OPOMBA O VSEBINI........ : Vsebina: Emotional arenas revisited / Stephen Fineman ; Narratives of compassion in organizations / Peter J. Frost [et al.] ; Feeling at work / Lloyd E. Sandelands and Connie J. Boudens ; Relational experiences and emotion at work / Vincent R. Waldron ; Emotion metaphors in management: the Chinese experience / Kathleen J. Krone and Jayne M. Morgan ; Commodifying the emotionally intelligent / Stephen Fineman ; Bounded emotionality at the Body Shop / Joanne Martin, Kathy Knopoff and Christine Beckman ; Aesthetic symbols as emotional cues / Varda Wasserman, Anat Rafaeli and Avraham N. Kluger ; If emotions were honoured : a cultural analysis / Debra E. Meyerson ; Emotional labour and authenticity : views from service agents / Blake E. Ashforth and Marc A. Tomiuk ; Ambivalent feelings in organizational relationships / Michael G. Pratt and

Page 22: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Lorna Doucet ; A detectives lot : contours of morality and emotion in police work / Robert Jackall ; How children manage emotion in schools / Gillian Bendelow and Berry Mayall ; Emotion and injustice in the workplace / Karen P. Harlos and Craig C. Pinder ISBN.................... : 0-7619-6624-2 PREDMETNE OZNAKE........ : Organizational behavior // Emotions // Organization behavior PREDMETNE OZNAKE........ : // emocije // vedenje // organizirano vedenje // organizacija // vedenjski vzorci // čustva UDK..................... : 159.942 UDK ZA STATISTIKO....... : 159.9 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

COBISS.SI-ID............ : 921175 -000 x921175

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Peak, Kenneth J. - avtor ODGOVORNOST............. : Gaines, Larry K. - avtor // Glensor, Ronald W. - avtor NASLOV.................. : Police supervision and management : in an era of community policing SPLOŠNO O IZDAJI........ : 2nd ed. IMPRESUM................ : Upper Saddle River, N.J. : Pearson, cop. 2004 FIZIČNI OPIS............ : XXII, 442 str. : ilustr. , 25 cm OPOMBA O VSEBINI........ : Vsebina: Preface ; Part 1. Supervisor in a police organization ; Chap. 1. Dynamics of police organizations ; Chap. 2. Role and responsibilities ; Chap. 3. Leadership and motivation within the police organization ; Chap. 4. Communication and negotiation ; Part 2. Supervising human resources ; Chap. 5. Training and professional development ; Chap. 6. Evaluation methods and performance appraisal ; Chap. 7. Stress, wellness, and employee assistance ; Chap. 8. Ethics, inappropriate behaviors, and liability ; Chap. 9. Officers' rights, discipline, and appeals ; Part 3. Supervising the work of police ; Chap. 10. Deploying and scheduling personnel ; Chap. 11. On patrol, special problems, and operations ; Chap. 12. Disasters, critical incidents, and homeland defense ; Chap. 13. Community policing and problem solving ; Part 4. Epilogue ; Chap. 14. Future trends and challenges ; Appendix : advice that has stood the test of time: some practical counsel ISBN.................... : 0-13-039472-6 PREDMETNE OZNAKE........ : Policija PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // učbeniki UDK..................... : 351.74(075.8) VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

Page 23: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

COBISS.SI-ID............ : 977486 -000 x977486

Organizacija in načrtovanje dela policije

viri v nemščini – knjige oziroma monografske publikacije

AVTOR................... : Ahlf, Ernst-Heinrich - avtor NASLOV.................. : Ethik im Polizeimanagement : Polizeiethik mit Bezügen zu Total Quality Management SPLOŠNO O IZDAJI........ : 2. ergänzte und überarbeitete Aufl. IMPRESUM................ : Wiesbaden : Bundeskriminalamt, 2000 FIZIČNI OPIS............ : 21 cm ZBIRKA.................. : (BKA. Forschungsreihe, ISSN 0174-5433) PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // etika // poklicna etika // policijska etika // TQM UDK..................... : 17:351.74 UDK ZA STATISTIKO....... : 17 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

COBISS.SI-ID............ : 396778

Članki

Članki Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kovše, Branko - avtor ODGOVORNOST............. : Gorenak, Vinko - avtor NASLOV.................. : Delo policije ob tekmovanju Nogometnega kluba Maribor - Teatanic v Ligi prvakov - nekaj izhodišč za načrtovanje varovanj v prihodnje V PUBLIKACIJI........... : Dnevi varstvoslovja / uredil Milan Pagon. - Ljubljana : Visoka policijsko-varnostna šola, 2002. - ISBN 961-6230-31-X. - Str. 100-101. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // športne prireditve // javni shodi // javne prireditve // varnost // varovanje // zavarovanje prireditev // javni red in mir // nogometne tekme UDK..................... : 351.75

Page 24: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.13 - Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci COBISS.SI-ID............ : 571114 -000 x571114 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kovše, Branko - avtor ODGOVORNOST............. : Gorenak, Vinko - avtor NASLOV.................. : Delo policije ob tekmovanju Nogometnega kluba Maribor - Teatanic v Ligi prvakov - nekaj izhodišč za načrtovanje varovanj v prihodnje [Elektronski vir] V PUBLIKACIJI........... : Dnevi varstvoslovja [Elektronski vir] / 3. slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 6. do 8. junij 2002. - Ljubljana : Visoka policijsko-varnostna šola, 2002. - ISBN 961-6230-32-8. - 14 str. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // športne prireditve // javni shodi // javne prireditve // varnost // varovanje // zavarovanje prireditev // javni red in mir // nogometne tekme UDK..................... : 351.75 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), elektronski viri, CD-ROM, 1.09 - Objavljeni strokovni prispevek na konferenci COBISS.SI-ID............ : 622314 -000 x622314 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Bukovnik, Anton - avtor NASLOV.................. : Osamosvajanje ni bila samo vojna V PUBLIKACIJI........... : Varnost. - ISSN 0350-7114. - #Letn. #55, #št. #2 (2007), str. 30-32. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija GLEJ milica // intervjuji // vojni veterani // varnostne naloge // načrtovanje dejavnosti // osamosvojitvene dejavnosti // teritorialna obramba // jugoslovanska armada // oboroženi spopadi // vojni ujetniki // osamosvojitvena vojna // Ljubljana // Slovenija UDK..................... : 351.74:94(497.4)"1991" UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.22 - Intervju COBISS.SI-ID............ : 1920200 -000 x1920200 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Iskra, Tomislav - avtor NASLOV.................. : Integrirana uporaba globalnega sistema

Page 25: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

pozicioniranja in digitalnih radijskih zvez v Slovenski policiji V PUBLIKACIJI........... : Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006 / uredili Drago Perko ... [et al.]. - Ljubljana : #Založba #ZRC, 2006. - ISBN 961-6568-55-8. - Str. 293-298. PREDMETNE OZNAKE........ : // geografski informacijski sistemi // globalni sistem pozicioniranja // policija // digitalno radijsko omrežje TETRA // spremljanje vozil // interventni dogodki // načrtovanje akcij // geographical information systems // global position system // police // digital radio network TETRA // automatic vehicle location // intervene events // action planning UDK..................... : 351.741:659.2:004(497.4) VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.16 - Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji COBISS.SI-ID............ : 25482797 -000 x25482797

Članki

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kroecker, Timothy - avtor NASLOV.................. : Developing future leaders: making the link to the promotional process V PUBLIKACIJI........... : #The #Police chief. - ISSN 0032-2571. - #Vol. #67, #št. #3 (March 2000), str. 64-69. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // policijsko vodstvo // policijski management // kadri // napredovanje // kadrovska politika // ocenjevanje kandidatov // policijsko usposabljanje // ZDA UDK..................... : 351.74:658.3(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 387528 -000 x387528 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Thurston L., Cosner - avtor ODGOVORNOST............. : Baumgart, Wayne C. - avtor NASLOV.................. : #An #effective assessment center program : essential components V PUBLIKACIJI........... : FBI law enforcement bulletin. - ISSN 0014-5688. - #Vol. #69, #no. #6 (June 2000), str. 1-5. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // policijski kadri // policijska učinkovitost // policijska dejavnost // analiza dela // ocenjevanje dela //

Page 26: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

ocenjevalni centri // psihološko testiranje // policijski management UDK..................... : 351.74:65(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 413640 -000 x413640 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Mahaney, Patrick - avtor NASLOV.................. : Management training for police supervisors : a cost-effective approach V PUBLIKACIJI........... : FBI law enforcement bulletin. - ISSN 0014-5688. - #Vol. #69, #no. #7 (July 2000), str. 7-11. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // management // vodstvo // vodenje // nadzorstvo // usposabljanje // izobraževalni programi // ZDA UDK..................... : 351.74:658.3(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 433096 -000 x433096 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Cardwell, Michael D. - avtor ODGOVORNOST............. : Cooney, Patrick T. - avtor NASLOV.................. : Nationwide application of the incident command system : standardization is the key V PUBLIKACIJI........... : FBI law enforcement bulletin. - ISSN 0014-5688. - #Vol. #69, #no. #10 (October 2000), str. 10-15. PREDMETNE OZNAKE........ : // javna varnost // krizni management // izredne razmere // incidenti // policija // gasilci // policijsko sodelovanje // poveljevanje // načrtovanje // sistemi // ZDA UDK..................... : 351.741:65(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 456648 -000 x456648 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Vickers, Margaret H. - avtor NASLOV.................. : Australian police management education and research: a comment from "outside the cave" V PUBLIKACIJI........... : Policing. - ISSN 1363-951X. - #Vol. #23, #no.

Page 27: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

#4 (2000), str. 506-524. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // policijski management // teorija managementa // razvoj managementa // policijsko izobraževanje // policijske raziskave // Avstralija UDK..................... : 351.74:65(94) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 468936 -000 x468936 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Hollis, Tim - avtor NASLOV.................. : Running riot V PUBLIKACIJI........... : Police review. - ISSN 0309-1414. - #Vol. #108, #no. #5597 (17 Nov. 2000), str. 24-25. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // javni red in mir // protesti // demonstracije // neredi // policijske strategije // policijski management // preprečevanje kriminalitete // Velika Britanija UDK..................... : 351.75(410) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 469960 -000 x469960 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Carlan, Philip E. - avtor ODGOVORNOST............. : Byxbe, Ferris R. - avtor NASLOV.................. : Managing sexual harassment liability: a guide for police administrators V PUBLIKACIJI........... : #The #Police chief. - ISSN 0032-2571. - #Vol. #67, #no. #10 (October 2000), str. 124-129. KRATKA VSEBINA.......... : Okoli 34% policijskih agencij v ZDA nima izdelane politike oziroma pisnih pravil glede spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Gre za obliko spolne diskriminacije v nasprotju z Zakonom o državljanskih pravicah iz leta 1964. Problematiko tega pojava pojasnjujejo ustrezne definicije in zakonodaja, vključno s predlaganimi postopki in politikami kot osnovo za učinkovito preventivno delo z jasnim namenom in sporočilom vsem zaposlenim, da tovrstne oblike spolne diskriminacije ne bodo dopuščali. Spolno nadlegovanje v policijskih vrstah povzroča stres in napetost v delovnem okolju, s tem pa škodljivo, dolgoročno vpliva na policijsko učinkovitost in uspešnost. PREDMETNE OZNAKE........ : // spolno nadlegovanje // definicije // delovna mesta // policija // policijski management // policijska politika // policijska odgovornost // policijska preventiva // zakonodaja // ZDA

Page 28: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

UDK..................... : 351.74:343.54(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 481480 -000 x481480 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Hickman, Matthew J. - avtor NASLOV.................. : Computers and information systems in local police departments, 1990-1999 V PUBLIKACIJI........... : #The #Police chief. - ISSN 0032-2571. - #Vol. #68, #no. #1 (Jan. 2001), str. 50-56. KRATKA VSEBINA.......... : Odstotek lokalnih ameriških policijskih oddelkov, ki uporabljajo računalnike zaradi dostopa na internet, se je v dveh letih podvojil (s 24 na 50 odstotkov v letih 1997 oziroma 1999). Prenosne računalnike je leta 1999 uporabljalo več kot 22 odstotkov vseh policijskih agencij, med temi več kot 50 odstotkov vseh agencij, ki pokrivajo 50.000 ali več prebivalcev. Na podlagi raziskave zbrani podatki za leta 1990, 1993, 1997 in 1999, prikazujejo smeri razvoja policijske uporabe računalnikov in informacijskih sistemov ter druge, za policijski management koristne statistične podatke. PREDMETNE OZNAKE........ : // lokalna policija // informacijski sistemi // uporaba računalnikov // uporaba interneta // kriminalna geografija // policijska statistika // ZDA UDK..................... : 351.74:004.7(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 527048 -000 x527048 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Buice, Ed - avtor NASLOV.................. : Leadership principles for effective message management V PUBLIKACIJI........... : #The #Police chief. - ISSN 0032-2571. - #Vol. #68, #no. #4 (Apr. 2001), str. 58-60. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija in mediji // policija in javnost // policijsko vodstvo // policijski management // policijske strategije // policijsko sodelovanje // ZDA UDK..................... : 351.74:659.4(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 576200

Page 29: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

-000 x576200 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Evans, Richard - avtor NASLOV.................. : Frontline reserves V PUBLIKACIJI........... : Police review. - ISSN 0309-1414. - #Vol. #109, #no. #5645 (26. Oct. 2001), str. 22-23. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // rezervisti // policijski kadri // policijski management // Irska UDK..................... : 351.741(417) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 628168 -000 x628168 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Hodgson, James F. - avtor NASLOV.................. : Police violence in Canada and the USA: analysis and management V PUBLIKACIJI........... : Policing. - ISSN 1363-951X. - #Vol. #24, #no. #4 (2001), str. 520-549. PREDMETNE OZNAKE........ : // policijski management // organizacija policije // policijsko nasilje // policijska subkultura // policijske reforme // vedenjske raziskave // policija in javnost // Kanada // USA UDK..................... : 351.741:65(71)(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 659400 -000 x659400 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Virta, Sirpa - avtor NASLOV.................. : Local security management : policing through networks V PUBLIKACIJI........... : Policing. - ISSN 1363-951X. - #Vol. #25, #no. #1 (2002), str. 190-200. PREDMETNE OZNAKE........ : // organizacija policije // policija in skupnost // policijske strategije // varnostna politika // policijske reforme // policijski menedžment // Finska UDK..................... : 351.741:659.4(480) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno

Page 30: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 724168 -000 x724168 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Gašič, Darjan - avtor ODGOVORNOST............. : Pagon, Milan - avtor NASLOV.................. : Organizational commitment in the Slovenian police V PUBLIKACIJI........... : Policing in Central and Eastern Europe. Dilemmas of contemporary criminal justice / editors Gorazd Meško, Milan Pagon and Bojan Dobovšek. - Ljubljana : Faculty of Criminal Justice, 2004. - ISBN 961-6230-46-8. - Str. 287-299. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // organizacije // organizacijska pripadnost // management UDK..................... : 65.012:351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.08 - Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci COBISS.SI-ID............ : 971242 -000 x971242 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Gorenak, Vinko - avtor NASLOV.................. : #The #influence of managers on the efficiency of police organisations V PUBLIKACIJI........... : Organizacija. - ISSN 1318-5454. - #Letn. #36, #št. #10 (dec. 2003), str. 701-708. KRATKA VSEBINA.......... : Theoretical part of the contribution is based on the up to the present findings of various authors and discusses the management in the Police, the criteria of the measurement of efficiency of police organisations and factors of efficient management of organisations, also the police organisations. The empirical part of the contribution studies the impact of commanders of police stations in the Republic of Slovenia on the efficiency of police stations. It deals with the problem of the relations between personal characteristics of commanders, behavioural factors and situation factors of police stations on one hand and the efficiency of police stations on the other. The following most important findings are presented in the emprical part of the contribution: (1) Highly educated, better materially stimulated and younger commanders are more successful at performing their tasks. (2) Better material working conditions of police stations have positive impact on the efficiency of police stations. (3) Cumulatively, we can explain 56% of the variance in the efficiency od police stations with the impact of personal characteristics of commanders, their behavioural factors and situation factors. PREDMETNE OZNAKE........ : // police // Slovenian Police // efficiency

Page 31: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

// police organizations // management // managers // police managers // personal characteristics // behavioural factors // situation factors // policija // Slovenska policija // učinkovitost // policijske organizacije // management // manedžerji // osebni značaj UDK..................... : 351.74:65.012(497.4) VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.01 - Izvirni znanstveni članek COBISS.SI-ID............ : 1056712 -000 x1056712 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Meško, Gorazd - avtor ODGOVORNOST............. : Houston, James - avtor NASLOV.................. : Obstacles to police professionalism in Slovenia : what can we learn from the past? V PUBLIKACIJI........... : Past, present and futures / [editors Gorazd Meško and Bojan Dobovšek]. - Ljubljana : Faculty of Criminal Justice and Security, 2006. - ISBN 961-6230-58-1. - str. 17-19. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // profesionalizem // organizacijska kultura // management UDK..................... : 351.74:65 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.06 - Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) COBISS.SI-ID............ : 1222890 -000 x1222890 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Pagon, Milan - avtor NASLOV.................. : Implementing innovation in the police : #the #strategic management approach V PUBLIKACIJI........... : Past, present and futures / [editors Gorazd Meško and Bojan Dobovšek]. - Ljubljana : Faculty of Criminal Justice and Security, 2006. - ISBN 961-6230-58-1. - str. 20-21. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // policijski management // strateški management UDK..................... : 351.74:65 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.06 - Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) COBISS.SI-ID............ : 1223146 -000 x1223146 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Herron, Shawn M. - avtor NASLOV.................. : #The #national incident management system V PUBLIKACIJI........... : #The #Police chief. - ISSN 0032-2571. - #Vol.

Page 32: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

#71, #no. #11 (Nov. 2004), str. 20-22, 24-25. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // krizni menedžment // izredne razmere // notranja varnost // policijsko sodelovanje // državni sistemi // finančna pomoč // ZDA UDK..................... : 351.741(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 1306568 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Mekinc, Janez - avtor ODGOVORNOST............. : Anžič, Andrej - avtor NASLOV.................. : (Non)differences of integrity among strategic and operative police managers in Slovenian police organisation V PUBLIKACIJI........... : Varstvoslovje. - ISSN 1580-0253. - #Letn. #8, #št. #3/4 (2006), str. 243-259. OSTALI NASLOVI.......... : Non differences of integrity among strategic and operative police managers in Slovenian police organisation // Differences of integrity among strategic and operative police managers in Slovenian police organisation PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // policijski management // organizacijska kultura // etika UDK..................... : 351.741:005 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.01 - Izvirni znanstveni članek COBISS.SI-ID............ : 1322730

Članki

MNZRS 128

RITTER, Markus, Dr., 1962-

Strategische Zukunftsanalyse in der Bundespolizei / Markus Ritter.

V: Die Polizei. - ISSN 0032-3519. - [Jg.] 98, [Nr.] 4 (Apr. 2007), str. 89-97.

351.74:001.8:005.51(430)

a) policija b) raziskovanje c) analiza d) napovedovanje prihodnosti GLEJ prognoziranje e) trendi f) scenariji g) kriminaliteta h) strategije i) metode j) taktike k) strateško načrtovanje l) projektne skupine m) inovacijska središča n) demografski podatki o) vremenski podatki p) ekološka ozadja q) zbiranje informacij r) obdelava informacij s) posledice globalizacije t) migracije u) Nemčija v) Evropa

Page 33: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Strateška analiza prihodnosti je v zadnjih letih vedno večji predmet zanimanja ne zgolj ekonomije, vojske, naravoslovnih znanosti idr., ampak tudi policije. Nemška zvezna policija si je zadala ambiciozno nalogo, da bo tovrstne ipd. analize še naprej razvijala in izpopolnila. V tem vpogledu se srečujejo tudi s strateško analizo prihodnosti na področju kriminalitete in varnosti, kjer se že uporabljajo različne scenarijske tehnike in raziskovanja trendov. V ta sklop se tovrstna znanja še dopolnjujejo z drugimi znanji z različnih družboslovnih in naravoslovnih znanostih. V sliko kriminalitete in varnosti v prihodnosti prav gotovo tudi spadajo okvirni pogoji demografskih, podnebnih in ekoloških kazalcev. Povrhu tega je potrebno prav tako upoštevati svetovni družbeni proces globalizacije, ki je med drugim povečal število različnih socialnih / ekonomskih migracij. Avtor tega članka tudi poudarja, da se morajo znanja s področja kriminalistike in policijskega dela v inovativnem pogledu še naprej razvijati, kajti le tako bo policija zmožna tovrstne slike prihodnosti učinkovito izdelati in na takšen način še bolj prispevala k temu, da bo naš svet manj nasilen in varnejši.

COBISS.SI-ID 1902024 AVTOR................... : Birkenstock, Wolfgang - avtor ODGOVORNOST............. : Hauff, Mechthild - avtor // Neidhardt, Klaus - avtor NASLOV.................. : Der Masterstudiengang "Master of Public Administration - Police Management" und die Entwicklung der PFA zur Deutschen Hochschule der POlizei V PUBLIKACIJI........... : #Die #Polizei. - ISSN 0032-3519. - #[Jg.] #96, #Nr. #5 (Mai 2005), str. 130-135.

KRATKA VSEBINA.......... : Deželni zbor Severnega Porenja in Vestfalije je 27. jan. 2005 sprejel Zakon o nemški visoki šoli za policijo. Bolonjski proces z uvedbo stopenjskega študija je bil eden ugodnejših faktorjev za bodočo Nemško visoko šolo za policijo (DHP). Poseben profil te šole za vodilni kader policije je dokumentiran v inovativnih konceptih glede poučevanja in raziskovanja, ki povezujejo poklicno in znanstveno delo. Informacije iz prve roke nakazujejo, katera tradicija PFA se bo nadaljevala tudi v DPH. V članku so predstavljene učne vsebine, potrebna izobraženost predavateljev pa tudi nov koncept premanentnega izobraževanja. PREDMETNE OZNAKE........ : // policijske akademije // visoko šolstvo // reforme // bolonjski proces // študijski programi // učni programi // Nemčija UDK..................... : 351.74:378.1(430) VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 1387976

Glej publikacijo: TI=#Die #Polizei ISSN: 0032-3519

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Jaeger, Rolf Rainer - avtor NASLOV.................. : Wege aus dem Aufklärungsdilemma : Kriminalistisch das Nötige tun V PUBLIKACIJI........... : Kriminalistik. - ISSN 0023-4699. - #Jg. #58, #[Nr.] #3 (Mär. 2004), str. 148-158. KRATKA VSEBINA.......... : 13,5% pojasnjenih primerov velikih tatvin od vseh 1,55 milijonov preiskanih kaznivih dejanj predstavlja četrtino od

Page 34: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

skupno 6,5 milijonov registriranih primerov kaznivih dejanj v Nemčiji, kar je veliko premalo. Primanjkljaji pojasnjenih primerov kažejo po avtorjevem mnenju na nezadostno motoviranost kriminalistov in na strukturno pomanjkljivo organizacijo za preprečevanje kaznivih dejanj. Navaja še dejavnike kot so vodenje, izobraževanje in postavljanje prioritet. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // kadri // kriminalistično preiskovanje // analize // kriminalna statistika // temno polje // policijsko izobraževanje // vodenje // Nemčija UDK..................... : 343.98(430) VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 1117128 -000 x1117128 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Heß, Guntram - avtor ODGOVORNOST............. : Wempe, Peter - avtor NASLOV.................. : Mitarbeiterbefragungen als Hebel für Veränderungsprozesse : theoretische Grundlagen und zwei Praxisbeispiele V PUBLIKACIJI........... : #Die #Polizei. - ISSN 0032-3519. - #[Jg.] #96, #[Nr.] #12 (Dez. 2005), str. 354-359. PREDMETNE OZNAKE........ : // letni razgovor // evalvacija // policija // primeri // vodenje policije // policijski kadri // razvoj // Nemčija UDK..................... : 351.74:358.3(430) VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 1543624 -000 x1543624 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Keller, Christoph - avtor NASLOV.................. : Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte V PUBLIKACIJI........... : Kriminalistik. - ISSN 0023-4699. - #Jg. #60, #[Nr.] #6 (Jun. 2006), str. 415-418. PREDMETNE OZNAKE........ : // kriminalistika // policija // kadri // kazniva dejanja // odpor // grožnje // nasilje // orožje UDK..................... : 343.9:343.34:658.3 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 1717704 -000 x1717704 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Jaeger, Rolf Rainer - avtor NASLOV.................. : #Die #Experten - Kripo : Standard für Freiheit

Page 35: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

und Sicherheit in Europa V PUBLIKACIJI........... : #Der #Kriminalist. - ISSN 0722-3501. - #Nr. #10 (Okt. 2006), str. 420-429. PREDMETNE OZNAKE........ : // kriminalna policija // policijsko delo // izvedenci // kriminaliteta // varnost // zagotovljena svoboda // kadri // razrešeni primeri // profesionalni strokovni pristop // izobraževanje policistov // sodelovanje // Nemčija // Evropa UDK..................... : 351.74:005.922.1(4)(430) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 1741256 AVTOR................... : Otupal, Bernhard - avtor NASLOV.................. : Interpol gegen Hightech-Crime V PUBLIKACIJI........... : Öffentliche Sicherheit. - ISSN 1605-1386. - #Nr. #11/12 (Nov./Dez. 2006), str. 10-13. KRATKA VSEBINA.......... : Glede boja proti organizirani računalniški kriminaliteti, ki v današnjem času kaže številne podobe (kraja pomembnih podatkov, pranje denarja, prodaja ilegalnega materiala preko interneta itd.) po mnenju pisca tega članka policije v Evropi niso najbolj opremljene, saj jim v povprečju primanjkuje tako ustrezna tehnična infrastruktura kot tudi ustrezno izobražen policijski kader, ki ima posebna znanja s področja informatike. Prav kriminalci, ki rokujejo z informacijsko tehnologijo današnje dobe so po ocenah mnogih strokovnjakov s področja računalništva in informatike zelo razviti in imajo znanja, ki jih nekatere policije v Evropi ne posedujejo. Proti tovrstni nadvladi oziroma prednosti teh računalniških kriminalcev, ki so povrhu tega še odlično organizirani se policija težko bori. V ta namen tudi Interpol organizira različne tečaje, kjer se lahko ustrezni kadri na policiji usposabljajo v zvezi z različnimi metodami poizvedovanja, strategijami in odkrivanja teh sodobnih kriminalnih vzorcev (Gl. http://www.interpol.int/Public/TechnologyCrime/default.asp). Med drugim nekateri avstrijski izvedenci s področja kriminalistike priporočajo hitro in kakovostno komunikacijo med policijo, univerzami in sektorjem zasebnega gospodarstva. PREDMETNE OZNAKE........ : // računalniška kriminaliteta // organizirana kriminaliteta // gospodarska kriminaliteta // pranje denarja // kraja podatkov // informacijska tehnologija // zloraba tehnologije // Internet // Interpol // policijsko izobraževanje // tečaji // Evropa UDK..................... : 343.3/.7:004(436) UDK ZA STATISTIKO....... : 343 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 1767368 Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Tempelmann, Michaela - avtor NASLOV.................. : Europa gelingt gemeinsam : CEPOL- Verwaltungsrat unter deutscher Präsidentschaft V PUBLIKACIJI........... : #Die #Polizei. - ISSN 0032-3519. - #[Jg.]

Page 36: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

#98, #[Nr.] #8 (Aug. 2007), str. 236-238. KRATKA VSEBINA.......... : PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // mednarodne policijske organizacije // policijska zasedanja // delovni programi // policijski kadri // izobraževalni procesi // bolonjska deklaracija // Europol // Cepol // Evropa // Nemčija

COBISS.SI-ID............ : 2026952

Poizvedbe na GOOGLE-u

Slovenske elektronske publikacije 1.) Poizvedba na GOOGLU (načrtovanje policijskega dela OR planiranje policijskega dela) +(vodenje OR menedžment) .pdf 2000..2007 http://www.google.si/search?hl=sl&q=%28na%C4%8Drtovanje+policijskega+dela+OR+planiranje+policijskega+dela%29+%2B%28vodenje+OR+mened%C5%BEment%29+.pdf+2000..2007&btnG=Iskanje+Google&meta=cr%3DcountrySI (prekopirajte spletni naslov v brskalnikovo okno, nakar lahko preučite dela) 2.) Poizvedba na GOOGLU (načrtovanje policijskega dela OR planiranje policijskega dela) +(vodenje OR menedžment) +(diplomska dela OR magistrska dela) .pdf 2000..2007 --> http://www.google.si/search?num=20&hl=sl&q=%28na%C4%8Drtovanje+policijskega+dela+OR+planiranje+policijskega+dela%29+%2B%28vodenje+OR+mened%C5%BEment%29+%2B%28diplomska+dela+OR+magistrska+dela%29+.pdf+2000..2007&btnG=Iskanje&meta=cr%3DcountrySI (prekopirajte spletni naslov v brskalnikovo okno, nakar lahko preučite dela) POSEBEJ http://www.fpvv.uni-mb.si/slo/razisk/files/RD-SLO.pdf raziskovalno delo policije http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/lalic100.pdf analitično delo policije na področju prepovedanih drog http://www.ljubljana.si/file/412700/502_Mesko_Dvorsek.pdf kriminalna žarišča in policijska dejavnost

Angleške elektronske publikacije 1.) Poizvedba na GOOGLU police management planning .pdf -html 2000..2007 http://www.google.si/search?num=20&hl=sl&q=police+management+planning+.pdf+-html+2000..2007&btnG=Iskanje&meta= (prekopirajte spletni naslov v brskalnikovo okno, nakar lahko preučite dela) 2.) Poizvedba na GOOGLU police work planning +(management OR organisation) .pdf -html 2000..2007 http://www.google.si/search?num=20&hl=sl&q=police+work+planning+%2B%28manag

ement+OR+organisation%29+.pdf+-html+2000..2007&btnG=Iskanje&meta= (prekopirajte spletni naslov v brskalnikovo okno, nakar lahko preučite dela)

Page 37: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Nemške elektronske publikacije 1.) Poizvedba na GOOGLU polizei management .pdf -html 2000..2007 http://www.google.si/search?num=20&hl=sl&q=polizei+management+.pdf+-html+2000..2007&btnG=Iskanje&meta= (prekopirajte spletni naslov v brskalnikovo okno, nakar lahko preučite dela) 2.) Poizvedba na GOOGLU polizeiarbeit (management OR organisation) .pdf -html 2000..2007 http://www.google.si/search?num=20&hl=sl&q=polizeiarbeit+%28management+OR+organisation%29+.pdf+-html+2000..2007&btnG=Iskanje&meta= (prekopirajte spletni naslov v brskalnikovo okno, nakar lahko preučite dela)

Natančnejše poizvedbe na podlagi izbranih asociacijskih pravil

Poizvedba na COBISS / COBIB-u s pomočjo ukaznega načina poizvedovanja in logičnih

operatorjev: (policija and menedžment) OR (vodenje and metode) and (vodstveni stili

OR vodstveni slogi) and PY=2000:2007

Navodilo: ukaz (gl. modro besedilo) prekopirate v okno za ukazno iskanje in sprožite iskalni

gumb � izid je 52 zadetkov!

Poizvedba na COBISS / COBIB-u s pomočjo ukaznega načina poizvedovanja in

kontekstnih operatorjev:

Vodstveni (W) stili (S) Slovenija (S) Policija (S) Management (S) Metode (W) vodenja

(S) Slovenija (S) Policija and PY=2000:2007

Navodilo: ukaz (gl. modro besedilo) prekopirate v okno za ukazno iskanje in sprožite iskalni

gumb � izid je 1 zadetek, ki ga že poznate (avtor g. D. Anželj)

Poizvedba na COBISS / COBIB-u s pomočjo ukaznega načina poizvedovanja in

kontekstnih ter logičnih operatorjev:

policija (S) (načrtovanje OR planiranje) (S) policijski (W) kadri

Navodilo: ukaz (gl. modro besedilo) prekopirate v okno za ukazno iskanje in sprožite iskalni

gumb � izid je 1 zadetek – angleški vir

Poizvedba na COBISS / COBIB-u s pomočjo ukaznega načina poizvedovanja in

kontekstnih ter logičnih operatorjev:

krizni (W) menedžment (S) policija (S) komunikacija and LA=ger and PY=2000:2007

Page 38: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

Navodilo: ukaz (gl. modro besedilo) prekopirate v okno za ukazno iskanje in sprožite iskalni

gumb � izid je 1 zadetek – nemški vir

Poizvedba na COBISS / COBIB-u s pomočjo ukaznega načina poizvedovanja in

kontekstnih ter logičnih operatorjev:

policija (S) policijsko (W) delo (S) policijska (W) praksa and LA=slv and PY=2000:2007

Navodilo: ukaz (gl. modro besedilo) prekopirate v okno za ukazno iskanje in sprožite iskalni

gumb � izid je 3 zadeteke – slovenski viri

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI

AVTOR................... : Dvoršek, Anton - avtor

NASLOV.................. : Nekateri (kriminalistično) strateški vidiki

delovanja slovenske policije

V PUBLIKACIJI........... : Dnevi varstvoslovja / uredil Milan Pagon. -

Ljubljana : Visoka policijsko-varnostna šola, 2000. - ISBN 961-6230-21-2.

- Str. 149-160.

OSTALI NASLOVI.......... : Nekateri kriminalistično strateški vidiki

delovanja slovenske policije

PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // preobrazba // policijsko delo

// kriminaliteta // zatiranje kriminalitete // policijska praksa //

Slovenija

UDK..................... : 343.98:351.74(497.4)

VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno

gradivo, tiskano, 1.09 - Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

COBISS.SI-ID............ : 291050

-000 x291050

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI

AVTOR................... : Dvoršek, Anton - avtor

NASLOV.................. : Nekateri (kriminalistično) strateški vidiki

delovanja slovenske policije

V PUBLIKACIJI........... : Varstvoslovje. - ISSN 1580-0253. - #Letn. #2,

#št. #3 (dec. 2000), str. 248-254.

KRATKA VSEBINA.......... : Slovensko policijo tarejo različne zadrege.

Poskuša se organizacijsko in vsebinsko preobraziti in kar najbolj slediti

modelu policijske dejavnosti na Zahodu. K temu jo silijo določbe

policijskega zakona pa tudi pričakovana priključitev Slovenije Evropski

uniji. Pri preobrazbi se srečuje z različnimi ovirami objektivne in

subjektivne narave. V zvezi s tem avtor analizira nekatere elemente

preobrazbe in njihov vpliv na uspešnost policijskega dela na področju

zatiranja kriminalitete. Zanimajo ga zlasti strateški vidiki sprememb,

predvsem kako spremembe vplivajo ali bodo vplivale na učinkovitost

delovanja policije pri zatiranju kriminala. Na katere morebitne slabosti

moramo biti zlasti pozorni pri prenašanju tujih spoznanj v domačo

policijsko prakso? Pri analizi izhaja iz Zierke-Jansen-Finklovega

Page 39: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

strateškega koncepta elementov, ki vplivajo na uspešnost preiskovanja

kriminalitete.

OSTALI NASLOVI.......... : Nekateri kriminalistično strateški vidiki

delovanja slovenske policije // Nekateri strateški vidiki delovanja

slovenske policije

PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // preobrazba // policijsko delo

// kriminaliteta // preprečevanje // policijska praksa // Slovenija //

police // transformation // efficiency // strategy // combating crime //

the Zierke-Jansen-Finkl concept

UDK..................... : 343.98:351.74(497.4)

VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno

gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek

COBISS.SI-ID............ : 429546

-000 x429546

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI

AVTOR................... : Gorenak, Vinko - avtor

ODGOVORNOST............. : Kosmač, Franc - avtor

NASLOV.................. : Reševanje problemov skupaj z ljudmi

V PUBLIKACIJI........... : Slovenska uprava. - ISSN 1580-7320. - #Letn.

#5, #št. #1 (2005), str. 11-13.

KRATKA VSEBINA.......... : V koalicijski pogodbi sedanje vladne koalicije

so v programskih ciljih dela slovenske vlade na področju notranjih zadev za

mandatno obdobje 2004-2008 kot eno izmed prioritet določili področje

policijskega dela v skupnosti. Da bi na tem področju dosegli želeno stanje,

bo koalicija aktivirala vse potrebne mehanizme (izobraževanje, prilagajanje

organizacije varnostnim razmeram, enakomerna obremenjenost policistov po

posameznih enotah, decentralizacija policijskega dela).

PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // policijsko delo // lokalne

skupnosti // občani // varnost // policijska preventiva // Evropska unija

// policijska praksa

UDK..................... : 351.74:352

VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno

gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek

COBISS.SI-ID............ : 1371336

-000 x1371336

Natančnejše poizvedbe na podlagi izbranih asociacijskih pravil

Iskalnik GOOGLE

Poizvedba: policija vodenje vodstvo policijska praksa .pdf -.html 2000..2007

Navodilo: ukaz (gl. modro besedilo) prekopirate v okno iskalnika GOOGLE in sprožite

iskalni gumb � 756 zadetkov na strani

http://www.google.si/search?hl=sl&q=policija++vodenje++vodstvo

Page 40: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

++policijska+praksa++.pdf+-

.html++2000..2007&btnG=Iskanje&meta=cr%3DcountrySI – slovenski viri

Prvi zadetki so:

http://www.policija.si/portal/ijz/pdf/akti/program_protikorupciji.pdf (2007-08-6) proti

korupcijski program dela v policiji � MNZ

http://www.policija.si/portal/publikacije/pdf/vodnik.pdf (2007-08-6) policijsko

delo

http://www.coe.si/.../res/dokument/1388-_1.pdf&title=priporocilo_rec_2001_10_evropski_kodeks_.pdf

(2007-08-6)

http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/96/95

vidiki vodenja in zadovoljstvo v slovenski policiji

Poizvedba: Vodstveni stili Slovenija Policija (Management OR menedžment)

Navodilo: ukaz (gl. modro besedilo) prekopirate v okno iskalnika GOOGLE in sprožite

iskalni gumb � 756 zadetkov na strani

Poizvedba: Vodstveni stili Slovenija Policija (Management OR menedžment) .pdf -

.html 2000..2007

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kenk1991.pdf vodstveni slogi, krizni

menedžment, delovna klima idr.

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/dolzan413.pdf magistrsko delo --> modeli

vodenja, gl. bibliografijo na koncu dela!

http://mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/kadrov

ske_inf_marec_2003-OK.pdf kadri, policije, carina, organizacija --> morda zanimivo?!

Angleški viri

http://www.gmp.police.uk/mainsite/0/D2C5B6A61DEB46F3802572AD003B1209/$file/

Annual%20Policing%20Plan%202007-08.pdf načrtovanje policijskega dela � Anglija

http://www.police.uci.edu/safety/workplace_violence.html načrtovanje za

preprečevanje kriminalitete

Na naslovu:

http://www.google.si/search?hl=sl&q=managent+police+planning+leading+styles

Page 41: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

+2000..2007&btnG=Iskanje&meta= Na tem naslovu so že drugi zadetki, ki si jih lahko po

potrebi ogledate

Poizvedba: dissertation managent police planning leading styles .pdf -.html 2000..2007

http://www.solimar.org/pdfs/growth_mgmt_report.pdf disertacija

http://etd.unisa.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-09202006-

103135/unrestricted/dissertation.pdf disertacija

Nemški viri

Poizvedba: (polizei OR polizeiarbeit) +(plannung OR planieren) management

+(diplomarbeit OR dissertation) .pdf .html 2000..2007

http://www.institut-

police.ch/d2wfiles/document/1407/4003/0/Dossier%2007.pdf

Poizvedba: polizei management organisation polizeiarbeit .pdf -.html 2000..2007

polizei management organisation polizeiarbeit .pdf -.html 2000..2007

http://www.dhpol.de/de/medien/downloads/stellenausschreibung_04.pdf

http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C3035467_L20.pdf

organizacijska zgradba itd.

Metaiskalnik Ouintura Search

http://www.changefacilitation.ch/changefacilitation_ch/html/de/home/downloa

d/paragraphs_de/02/document/beitrag_kongressbuch_hamburg.2007-07-15_21-00-

03.pdf

http://judiciary.house.gov/media/pdfs/scharf070410.pdf

http://www.policija.si/portal/ijz/nacrti/nacrt-dela2007.pdf

E- viri --> Dnevi Varstvoslovja 2007

Page 42: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

1.) Virtič, F. & Gorenak, V.(2007). Trend gibanja ocene o zadovoljstvu s policijo na Podravju

...

2.) Tomaževič, T. & Koporec, A.(2007). Policijsko delo v skupnosti na Gorenjskem ...

3.) Pristovnik, M. & Gorenak, V.(2007). Analiza obremenjenosti policistov ...

4.) Košarac, A. & Krope, S. F.(2007). Antistresni program v policiji ...

5.) Butinar, J., Lobnikar, B. & Pagon, M.(2007). Zadovoljstvo policistov kot pogoj za uspešno

delo ...

6.) Batis, R.(2007). Policijske enote na lokalni ravni v R Sloveniji ...

7.) Svetek, S.(2007). Merjenje uspešnosti in učinkovitosti dela policije ...

8.) Dvoršek, A.(2007). Strategija omejevanja kriminalitete v Sloveniji ...

Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS

AVTOR................... : Peklar, Bojan - avtor

NASLOV.................. : Organizacija in naloge policije : program

usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije

IMPRESUM................ : Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve,

2007 FIZIČNI OPIS............ : 48 str. + 6 str. pril. : ilustr. , 30 cm

OPOMBA O VSEBINI........ : Vsebuje tudi: Organigrami MNZ, policije,

policijske uprave PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // organizacija // dejavnost //

naloge // delovna razmerja // usposabljanje // zunanja meja // tiralice //

učno gradivoUDK..................... : 351.741:37(497.4) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74

VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo,

Tiskano COBISS.SI-ID............ : 203770 POSTAVITEV/SIGNATURA:

Knjižnica III 3252 351.74 PEKLAR Bojan Organizacija... Za čitalnico

Ovrednotenje in (prvi izbor) gradiva

Prikazal bom možen izbor gradiva z vidika vsebinske pomembnosti. Do ožjega izbora

pomembnih virov je možno priti s pomočjo ovrednotenja dobljenih kataložnih in/ali

bibliografskih zapisov. Zapise, ki so opremljene s predmetnimi oznakami in izvlečki je možno

vsebinsko analizirati. Pri tem si je možno pomagati z različnimi programskimi orodij. V ožji

izbor so se uvrstila naslednja gradiva:

AVTOR................... : Kroecker, Timothy - avtor NASLOV.................. : Developing future leaders: making the link to the promotional process V PUBLIKACIJI........... : #The #Police chief. - ISSN 0032-2571. - #Vol.

Page 43: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

#67, #št. #3 (March 2000), str. 64-69.!!!

PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // policijsko vodstvo // policijski management // kadri // napredovanje // kadrovska politika // ocenjevanje kandidatov // policijsko usposabljanje // ZDA Glej publikacijo: TI=#The #Police chief ISSN: 0032-2571 SG=K POLICE CHIEF

AVTOR................... : Hollis, Tim - avtor NASLOV.................. : Running riot V PUBLIKACIJI........... : Police review. - ISSN 0309-1414. - #Vol. #108, #no. #5597 (17 Nov. 2000), str. 24-25.

PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // javni red in mir // protesti // demonstracije // neredi // policijske strategije // policijski management // preprečevanje kriminalitete // Velika Britanija UDK..................... : 351.75(410) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 469960

Glej publikacijo: TI=Police review ISSN: 0309-1414 SG=K POLICE Reviw

AVTOR................... : Buice, Ed - avtor NASLOV.................. : Leadership principles for effective message management V PUBLIKACIJI........... : #The #Police chief. - ISSN 0032-2571. - #Vol. #68, #no. #4 (Apr. 2001), str. 58-60.

PREDMETNE OZNAKE........ : // policija in mediji // policija in javnost // policijsko vodstvo // policijski management // policijske strategije // policijsko sodelovanje // ZDA UDK..................... : 351.74:659.4(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni članek COBISS.SI-ID............ : 576200 Glej publikacijo:

TI=#The #Police chief ISSN: 0032-2571 SG=K POLICE CHIEF

AVTOR................... : Hodgson, James F. - avtor NASLOV.................. : Police violence in Canada and the USA: analysis and management V PUBLIKACIJI........... : Policing. - ISSN 1363-951X. - #Vol. #24, #no. #4 (2001), str. 520-549.

PREDMETNE OZNAKE........ : // policijski management // organizacija policije // policijsko nasilje // policijska subkultura // policijske reforme // vedenjske raziskave // policija in javnost // Kanada // USA UDK..................... : 351.741:65(71)(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 Glej publikacijo: TI=Policing : #An #international journal of police strategies &

Page 44: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

management ISSN: 1363-951X SG=K POLICING

AVTOR................... : Gašič, Darjan - avtor ODGOVORNOST............. : Pagon, Milan - avtor NASLOV.................. : Organizational commitment in the Slovenian police V PUBLIKACIJI........... : Policing in Central and Eastern Europe. Dilemmas of contemporary criminal justice / editors Gorazd Meško, Milan Pagon and Bojan Dobovšek. - Ljubljana : Faculty of Criminal Justice, 2004. - ISBN 961-6230-46-8. - Str. 287-299. PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // organizacije // organizacijska pripadnost // management // raziskave // Slovenija UDK..................... : 351.74:658.3(497.4), 351.74:65.012(497.4) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 Glej publikacijo: TI=Policing in Central and Eastern Europe, Dilemmas of contemporary criminal justice

Knjige: Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS ODGOVORNOST............. : Doerner, William G. - urednik // Dantzker, Mark L. - urednik NASLOV.................. : Contemporary police organization and management : issues and trends IMPRESUM................ : Boston [etc.] : Butterworth-Heinemann, cop. 2000 FIZIČNI OPIS............ : XXI, 282 str. : graf. prikazi , 24 cm ISBN.................... : 0-7506-7137-8 PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // organizacija // management // financiranje // policijsko vodstvo // policijska uprava // komuniciranje // kadrovanje // policijska etika // uspešnost // storilnost // ocenjevanje // civilnopravna odgovornot // profesionalizacija // akreditacija // policijski stres // policijsko zdravje // policijski sindikati // ZDA UDK..................... : 351.74:65(73) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 308680 POSTAVITEV/SIGNATURA: Čitalnica II 9658 351.74:65 CONTEMPORARY... Za čitalnico -000 x308680 Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS AVTOR................... : Manning, Peter K. - avtor NASLOV.................. : Police work : the social organization of policing SPLOŠNO O IZDAJI........ : 2nd ed.

Page 45: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

IMPRESUM................ : Prospect Heights, Ill. : Waveland, cop. 1997 FIZIČNI OPIS............ : XVII, 372 str. , 23 cm ISBN.................... : 0-88133-953-9 PREDMETNE OZNAKE........ : Police - England // Police PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // organizacija // upravljanje // policijske strategije // policijske naloge // policijska vloga // policijska etika // policija v skupnosti // policija in družba // zgodovina // Velika Britanija // ZDA UDK..................... : 351.741:65(73+410) UDK ZA STATISTIKO....... : 351.74 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 361160 POSTAVITEV/SIGNATURA: Čitalnica II 9751 351.74 MANNING Peter K. Police... Za čitalnico -000 x361160 Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS ODGOVORNOST............. : Žaberl, Miroslav - urednik NASLOV.................. : Organiziranje dela in vodenje policijske postaje IMPRESUM................ : Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 1997 FIZIČNI OPIS............ : 206 str. : graf. prikazi , 29 cm PREDMETNE OZNAKE........ : // policija // planiranje dela // vodenje // študij primera UDK..................... : 65, 351.74/.76 UDK ZA STATISTIKO....... : 35 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 1829395 POSTAVITEV/SIGNATURA: Čitalnica III 2729 351.74 ORGANIZIRANJE... a Prosto, čas izposoje 21 dni Čitalnica III 2729 351.74 ORGANIZIRANJE... b Prosto, čas izposoje 21 dni Knjižnica III 2729 351.74 ORGANIZIRANJE... c Prosto, čas izposoje 21 dni VOC - Gotenica 35 ORGANIZIRANJE... Čas izposoje 21 dni VOC - Gotenica 35 ORGANIZIRANJE... Čas izposoje 21 dni VOC - Gotenica III 2729 351.74 ORGANIZIRANJE... c Čas izposoje 21 dni -000 x1829395 Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS ODGOVORNOST............. : Možina, Stane - avtor // Kavčič, Bogdan - avtor // Tavčar, Mitja - avtor // Pučko, Danijel - avtor // Ivanko, Štefan - avtor // Lipičnik, Bogdan - avtor // Gričar, Jože - avtor // Repovž, Leon - avtor // Vizjak, Andrej - avtor // Vahčič, Aleš - avtor // Rus, Veljko - avtor // Bohinc, Rado - avtor

Page 46: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

NASLOV.................. : Management IMPRESUM................ : Radovljica : Didakta, 1994 FIZIČNI OPIS............ : 1072 str. : ilustr. , 28 cm ISBN.................... : 86-7707-078-8 PREDMETNE OZNAKE........ : Management - Učbeniki PREDMETNE OZNAKE........ : // organizacija // upravljanje // vodenje // management // planiranje UDK..................... : 65.012 UDK ZA STATISTIKO....... : 65, 65 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.01 - Znanstvena monografija COBISS.SI-ID............ : 41203712 POSTAVITEV/SIGNATURA: Čitalnica III 2153 65 MANAGEMENT Za čitalnico Knjižnica III 2153 65 MANAGEMENT a Izposojeno, rok vrnitve: 31.07.2007 -000 -x41203712 Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS ODGOVORNOST............. : Flerin, Maja - avtor // Tuškej, Maja - avtor // Turšič, Irena - avtor // Rupar, Barbka - avtor // Kozlovič, Katja - avtor // Novak, Polona - avtor // Miklavčič, Martina - avtor // Koselj, Vesna - avtor // Nerat, Jasmina - avtor // Gönc, Vida - avtor // Podhostnik, Ana - avtor // Mevc, Andrejka - avtor // Hlebec, Ksenija - avtor // Kravanja, Nina - avtor // Barbo-Grahek, Marjeta - avtor // Kocjančič, Vanja - avtor // Cestnik, Andrej - avtor // Florjančič, Jože - urednik // Vukovič, Goran - urednik // Ferjan, Marko - urednik NASLOV.................. : Planiranje in razvoj kadrov : praktikum IMPRESUM................ : Kranj : Moderna organizacija, 2002 FIZIČNI OPIS............ : 198 str. : graf. prikazi, tabele , 24 cm ISBN.................... : 961-232-135-3 PREDMETNE OZNAKE........ : Kadri - Razvoj // Kadri - Planiranje // Management - Strategija PREDMETNE OZNAKE........ : // kariera // poklicna uspešnost // kadrovska politika // kadrovski potencial // poklicno usmerjanje // vodenje // organizacija poslovanja UDK..................... : 658.3.01, 331.108 UDK ZA STATISTIKO....... : 65 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.03 - Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo COBISS.SI-ID............ : 117806592 POSTAVITEV/SIGNATURA: Knjižnica II 10879 65 PLANIRANJE... Za čitalnico -000 x117806592 Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS ODGOVORNOST............. : Malešič, Marjan - urednik NASLOV.................. : Krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji : izzivi in priložnosti IMPRESUM................ : Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2004 FIZIČNI OPIS............ : 454 str. : graf. prikazi , 23 cm ZBIRKA.................. : (#Knjižna zbirka #Varnostne študije)

Page 47: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

OPOMBA O VSEBINI........ : Vsebuje tudi: Opomnik za preučevanje kriznega upravljanja in vodenja ISBN.................... : 961-235-150-3 PREDMETNE OZNAKE........ : // krize // krizni management // krizno načrtovanje // osamosvojitvena vojna // naravne nesreče // okoljske nesreče // študije primerov // zborniki // Slovenija UDK..................... : 65.012(497.4) UDK ZA STATISTIKO....... : 65 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 128754688 POSTAVITEV/SIGNATURA: Čitalnica II 10874 65 KRIZNO... Za čitalnico Knjižnica II 10874 65 KRIZNO... a Izposojeno, rok vrnitve: 30.04.2007 -000 -x128754688

4 Zaključek

Od kompleksnosti in obdelanosti določene teme je odvisno, katerih orodij, postopkov itd.

bomo pri reševanju informacijskega problema uporabili. Priporočljivo je uporabiti različne

digitalne zbirke podatkov (npr. vzajemno zbirko podatkov COBISS/COBIB, lokalno zbirko

podatkov COBISSMNZRS/COBIB, spletne (meta)iskalnike in direktorije: Google, Vivisimo,

Research Asistant, Quintura Search, Kartoo, Yahoo, Najdi.si, Matkurja itd. Koristna je tudi

uporaba različnih zbirk znanj npr. Wikipedia in znanstvenih zbirk podatkov npr. Web of

Science, Proquest itd. Pri reševanju informacijskega problema si lahko pomagamo tudi z

različnimi programskimi orodji kot npr. (gl. predstavitev različnih orodij in tehnik v našem

priročniku za informacijsko opismenjevanje:

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SK/pdf/Microsoft_Wor

d_-_objava_delovna_verzija.pdf)

• Free Mind: za ustvarjalno razvijanje zamisli, konceptualno predstavitev danega

problema in organizacijo dobljenih dokumentov oziroma podatkov/informacij.

• AntConc: za vsebinsko analizo spletnih besedil npr. kataložne zapise

• TextNet32: za ekstrakcijo in vizualizacijo znanja iz besedil

• Microsoft Visio Professional 2007 in UML Visual Paradigm Community edition: za

modeliranje informacijskih problemov in izdelavo lastnih aplikacij (npr. osebni

informacijskin sistem)

• Midos Thesaurus 2000: za organizacijo informacij in izdelavo aplikacij (gl. izdelka:

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SK/pregled_nov

osti/mikro_tezaver_skrajsanlink.doc in

Page 48: Nacrtovanje policijskega dela - Ministrstvo za notranje … že okvirno pozna dolo čene možne poti, ki lahko pripeljejo do odlo čitve V primeru, da bi uporabnik potreboval pomo

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SK/slike/2008/

E_publikacije_2008/profi_storilci_sist_tezaver2008.doc)

Uporabnik in profesionalni poizvedovalec morata natančno presoditi, koliko časa in energije

je smotrno vložiti v reševanje določenega informacijskega problema, kajti včasih je možno

sorazmerno hitro rešiti celo precej zapletene informacijske probleme!


Recommended