Transcript

FISKALNA SLIKA GRADA RIJEKE

Mogunosti grada Rijeke u okviru sustava javnog financiranja Republike Hrvatske

Uvodne napomeneOpa obiljeja sustava podjele javne vlasti

Analiza strukture prihoda i rashoda

Poloaj Grada u sustavu podjele javne vlasti RH

Posljedice ekonomsko-financijske krize

Raspodjela poreza po razinama javne vlasti1. DRAVNI POREZI:1.1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1.2 POREZ NA DOBIT1.3 POSEBNI POREZI I TROARINE1.3.1 POSEBNI POREZI NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE1.3.2 POSEBNI POREZ NA BEZALKOHOLNA PIA1.3.3 POSEBAN POREZ NA KAVU1.3.4 POSEBNI POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA1.3.5 TROARINE (TROARINSKI SUSTAV OPOREZIVANJA ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIA, DUHANSKIH PROIZVODA, ENERGENATA I ELEKTRINE ENERGIJE)2. UPANIJSKI POREZI2.1 POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE2.2 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA2.3 POREZ NA PLOVILA2.4 POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE3. GRADSKI ILI OPINSKI POREZI3.1 PRIREZ POREZU NA DOHODAK3.2 POREZ NA POTRONJU3.3 POREZ NA KUE ZA ODMOR3.4 POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV3.5 POREZ NA KORITENJE JAVNIH POVRINA4. ZAJEDNIKI POREZI:4.1 POREZ NA DOHODAK4.2 POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Struktura prihoda lokalnih jedinica (2010. godina)

Struktura poreznih prihoda (2010. godina)

Struktura rashoda u (2010. godina)

Prihodi prorauna Grada Rijeke

Kretanje kapitalnih prihoda te prihoda od poreza i prireza na dohodak

Kretanje poreznih i neporeznih prihoda

Kretanje neporeznih prihoda

Rashodi gradskog proraunaPromjena strukture rashoda

Rast udjela rashoda za zaposlene te smanjenje udjela materijalnih rashoda

Rast udjela rashoda na ope javne usluge te rashoda u okviru funkcija rekreacije, kulture i religije

Utjecaj recesijskih godina na investicijsku aktivnost

Zaduenost proraunaInvesticijska aktivnost Grada

Usporedba s velikim gradovimaFiskalni znaaj

Struktura prihoda

Struktura rashoda

Upravljanje prihodima od imovine

Demografska kretanja (depopulacija gradova, osim Zadra)Fiskalni poloaj GradaPrihodi (indeks 2010/2002)SPLITOSIJEKZADARKARLOVACVARADINPULARIJEKAPROSJEKPrihodi od poreza145,9174,9193,7165,1163,1165,8168,8168,2Porez i prirez na dohodak i dobit143,3185,6207,1177,0167,7177,7184,1177,5Prihodi od imovine116,4217,6107,2329,5356,9152,2206,3212,3Komunalni doprinosi i druge naknade utvrene posebnim zakonom78,4260,9191,8148,0219,1140,2104,9163,3UKUPNI PRIHODI106,3178,0176,2163,9188,7150,1145,0158,3Funkcijska struktura rashoda (2010)SPLITOSIJEKZADARKARLOVACVARADINPULARIJEKAPROSJEKOpe javne usluge659,3606,21023,6605,6936,9743,41315,8841,6Javni red i sigurnost133,0170,9272,0211,0223,6264,2222,7213,9Ekonomski poslovi625,3232,277,1454,3226,0456,1803,9410,7Zatita okolia155,932,7484,1212,8279,315,1302,9211,8Usluge unapreenja stanovanja i zajednice693,01117,71574,7538,9398,81398,5736,3922,6Zdravstvo6,3167,841,711,83,439,658,147,0Rekreacija, kultura i religija1024,4641,8538,2536,01544,4790,32022,61013,9Obrazovanje745,8558,0637,5734,2593,71857,2657,4826,2Socijalna zatita594,3142,6167,4185,0228,0245,0336,6271,3UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI4637,23669,94816,43489,84437,15809,46456,34759,4Zakljune napomeneNeiskoriteni izvori financiranja

Uinci krize upravljanje poslovnim ciklusom

Struktura gradske potronje

Zaduenost Grada i projekti JPP-a

Proraun i struktura lokalne ekonomije

Populacijska politika i prostorno planiranje


Recommended