Download pdf - modul kerja kursus

Transcript

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

PENILAIAN MENENGAH RENDAH MULAI PMR 2008

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

79/2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

1

MAKLUMAT PENTINGDokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan ini akan mula digunakan oleh pelajar tingkatan 1 tahun 2006

2

1.0

PENGENALAN

Pentaksiran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan dilaksanakan berasaskan sekolah dan berpusat. Pentaksiran bagi kertas 2 dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pentaksiran dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk. Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB disediak an untuk membantu pentaksir, calon, pihak pentadbir sekolah dan pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran kerja kursus di sekolah.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini mengandungi maklumat am, maklumat kepada pentaksir, penyelaras dalaman, calon, sistem pentaksiran, kriteria pentaksiran serta borang pentaksiran.

2.0

MAKLUMAT AM

2.1

Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan kerja kursus.

2.2

Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sebagai pentaksir untuk melaksanakan pentaksiran kerja kursus.

2.3

Pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mulai: i) ii) iii) Tingkatan 1 - Januari hingga Okt Tingkatan 2 - Januari hingga Okt Tingkatan 3 - Januari hingga Julai

3

2.4

Borang markah kerja kursus Tingkatan 1, 2 dan 3 perlu ditandatangan oleh calon, pentaksir dan penyelaras dalaman. Markah yang diperoleh akan dikumpulkan untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR).

2.5

Pentaksiran kerja kursus merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

2.6

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini hendaklah dicetak dan diedarkan kepada calon.

2.7

Aktiviti pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau pengendalian alatan dan b ahan yang merbahaya. Pihak pentadbir sekolah dan pentaksir bertanggungjawab memastikan aspek keselamatan dan kesihatan calon dipatuhi semasa proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan.

2.8

Pemantauan oleh Penyelaras Luaran ke sekolah -sekolah akan dilakukan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran kerja kursus.

2.9

Pihak pentadbir sekolah perlu menyediakan ruang yang mencukupi untuk menyimpan evidens berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 serta evidens produk berbentuk artifak untuk Tingkatan 3.

2.10

Evidens produk berbentuk artifak Tingkatan 1 dan 2 boleh dipulangkan kepada calon selepas Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok ditandatangani oleh Penyelaras Dalaman. Evidens produk berbentuk artifak tingkatan 3 dan evidens produk berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 hanya boleh dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR dikeluarkan.

2.11

Calon diperuntukkan tempoh 30 hari untuk mengambil evidens produk berbentuk artifak dan evidens produk berbentuk dokumen yang dipulangkan itu. Semua evidens yang tidak dituntut selepas tempoh tesebut hendaklah dimusnahkan oleh pihak sekolah.

4

3.0

MAKLUMAT KEPADA PENTAKSIR

3.1

Semua pelaksanaan kerja kursus hendaklah ditaksir oleh pentaksir bagi setiap calon secara individu.

3.2

Pentaksiran boleh dilaksanakan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.

3.3

Kerja kursus adalah berdasarkan kepada 4 modul:

Modul Tingkatan 1 2 3 4 1 2 2 3

Kandungan Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi JUMLAH

Markah (%) 10 10 10 10 40

3.4

Setiap calon MESTI dibekalkan dengan fail untuk tujuan penyimpanan dokumen pentaksiran kerja kursus.

3.5

Pentaksir dengan budi bicaranya boleh memberi peluang kepada calon untuk ditaksir semula untuk kali kedua dalam tahun semasa.

3.6

Setiap markah individu mesti dipindahkan ke Borang Pentaksiran Kelompok pada setiap tahun.

3.7

Pentaksir hendaklah melengkapkan Lampiran 2 Carta Gantt Tempoh Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan bagi merekodkan tempoh aktiviti setiap modul dalam tahun berkenaan.

5

4.0

MAKLUMAT KEPADA PENYELARAS DALAMAN

4.1

Penyelaras Dalaman perlu mengesahkan perlaksanaan kerja kursus pada Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok.

4.2

Memastikan semua markah dan dokumen yang telah disahkan disimpan di tempat khas.

4.3

Memastikan proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mengikut prosedur.

4.4

Memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran calon yang berpindah dihantar ke sek olah baru.

5.0

MAKLUMAT KEPADA CALON

5.1

Semua perlaksanaan kerja kursus hendaklah dilakukan oleh calon di sekolah secara individu.

5.2

Calon yang berpindah sekolah mesti memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran telah disahkan oleh Pentaksir Dalaman dan diserahkan ke sekolah barunya.

6

6.0

SISTEM PENTAKSIRAN

Pentaksiran dalam kerja kursus ini menggunakan sistem Penggredan Berdasarkan Kriteria (PBK)

6.1

Definisi

Penggredan berdasarkan kriteria ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan pencapaiannya dalam sesuatu aspek yang diukur.

6.2

Pelaporan Enam gred digunakan dalam PBK bagi melaporkan tahap pencapaian calon:

Gred A B C

Pencapaian

Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap

D

penguasaan minimumE F

Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan

7

6.3

Kaedah Pemarkahan PBK Pemarkahan dalam PBK dibuat dengan menukarkan gred yang diperoleh ke dalam unit numerik.

Gred Unit Numerik A B C D E F 4 3 2 1 0 -

7.0

FORMAT PENDOKUMENTASIAN

7.1

Label Fail 7.1.1 Tajuk 7.1.2 Nama 7.1.3 Angka Giliran 7.1.4 Nombor Kad Pengenalan 7.1.5 Tahun Dan Tingkatan 7.1.6 Nama Pentaksir

7.2

Modul Pentaksiran 1 7.2.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.2.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 1

7.3 7.4

Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 2 7.4.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.4.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 2 8

7.5 7.6

Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 3 7.6.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.6.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 3

7.7 7.8

Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 4 7.8.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.8.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 4

8.0

TULISAN DAN LUKISAN

8.1

Folio mesti dipersembahkan menggunakan tulisan tangan di atas kertas putih tanpa latar belakang bersaiz A4 ( 21cm X 29.69 cm)

8.2

Persembahan folio mestilah secara persembahan teknikal dan bukannya persembahan kerja seni.

Nota: y Setiap evidens proses hendaklah dibuktikan dengan laporan bertulis. y Laporan itu hendaklah disediakan mengikut aspek.

9

SENARAI KONSTRUK & ASPEK BAGI MODUL PENTAKSIRAN 1 4 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MODUL

KONSTRUK

ASPEK

1

1.1 Kemahiran Komunikasi

I. II. III. IV. V.

Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis dokumen perniagaan Bidang pengeluaran

2

2.1 Kemahiran Amali

I. II.

2.2 Kemahiran Komunikasi

Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk III. Menggunakan alatan tangan atau mesin IV. Membuat lukisan unjuran Ortografik V. Etika makan ATAU Penyediaan medium memasu

3

3.1 Kemahiran komunikasi

I.

Perniagaan dalam negeri Runcit II. Bantuan perniagaan III. Keusahawanan IV. Merekod urusniaga V. Buku tunai

4

4.1 Kemahiran mereka cipta (Amali) 4.2 Kemahiran mentaksir 4.3 Kemahiran komunikasi

I. II. III. IV. V.

Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

10

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUSKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 - TINGKATAN 1 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan

1.1

Perkembangan perniagaan dan masa depannya

i. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul A iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul iv. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang

Mencari maklumat perniagaan melalui internet, jurnal perniagaan, akhbar, majalah dan rujukan lain yang berkaitan Evidens: Produk

11

i. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betulDAN

B iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betulATAU

iv. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang

i. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betulDAN

ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul CATAU

iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betulATAU

iv. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang

12

i. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betulATAU

ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul DATAU

iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betulATAU

iv. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang

13

KONSTRUK Bil

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan

Aspek

1.2

Milikan perniagaan

A

i. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iii. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iv. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul

Bagi kriteria (iii) dan (iv) ciri adalah berdasarkan bilangan pemilik , liabiliti dan modal

Evidens: Produk i. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betulDAN

B

iii. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betulATAU

iv. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul

14

i. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betulDAN

ii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul CATAU

iii. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betulATAU

iv. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul

i. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betulATAU

ii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul DATAU

iii. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betulATAU

iv. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul

15

KONSTRUK Bil

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan

Aspek

1.3

Langkah menubuhkan perniagaan kecil

i. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul iii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap iv. Menyatakan sumber modal dengan betul

Evidens: Produk

A

i. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul BDAN

iii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkapATAU

iv. Menyatakan sumber modal dengan betul

16

i. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betulDAN

ii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul CATAU

iii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkapATAU

iv. Menyatakan sumber modal dengan betul

i. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betulATAU

ii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul DATAU

iii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkapATAU

iv. Menyatakan sumber modal dengan betul

17

KONSTRUK Bil

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan

Aspek

1.4

Jenis dokumen perniagaan

i. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan A iii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul iv. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul

Bagi kriteria (ii) pengkelasan mengikut proses sebelum, semasa dan selepas Bagi kriteria (iv) maklumat penting adalah syarat serahan, syarat bayaran, diskaun dan K. & K. di K.

i. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutanDAN

B

iii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betulATAU

Evidens: Produk

iv. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul

18

i. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaanDAN

ii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutanATAU

C

iii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betulATAU

iv. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul

i. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaanATAU

ii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutanATAU

D

iii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betulATAU

iv. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul

19

KONSTRUK Bil

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan

Aspek

1.5

Bidang pengeluaran

i. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul A iii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul iv. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran

Evidens: Dokumen

i. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betulDAN

B

iii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betulATAU

iv. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran

20

i. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betulDAN

ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betulATAU

C

iii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betulATAU

iv. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran

i. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betulATAU

ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betulATAU

D iii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betulATAU

iv. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran

21

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUSKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 2 - TINGKATAN 2

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

2.1

Melakar reka bentuk projek

A

i.

Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk

Contoh tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Evidens : Dokumen

ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii. Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk iv. Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih B i. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii. Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk C i. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas D Melakar reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk 22

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

2.2

Penghasilan projek reka bentuk

A

i. Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. Membuat kemasan yang sesuai iv. Mematuhi langkah keselamatan

Evidens : Proses Produk

B

i.

Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk

ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. Membuat kemasan yang sesuai C i. Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk

ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh D Mengukur, menanda dan memotong

23

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL. ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

2.3

Menggunakan alatan tangan atau mesin

A

i.

Memilih alatan tangan atau mesin yang betul

ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan iv. Menyimpan alatan tangan atau mesin B i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul

Melibatkan salah satu tajuk di bawah: Reka bentuk dan penghasilan projek Elektronik Masakan Tanaman hiasan Lukisan teknik Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan/mesin Evidens : Proses

ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan C i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul

ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat D Menggunakan alatan tangan atau mesin

24

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

2.4

Membuat lukisan unjuran ortografik

A

i.

Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

ii. Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik iii. Mendimensi (sekurangkurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul iv. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih B i. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

Pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga Kemas garisan sama tebal Guru menyediakan lukisan isometrik Evidens : Produk

ii. Menggunakan jenis garisan yang betul iii. Mendimensi lukisan C i. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

ii. Menggunakan jenis garisan yang betul D Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

25

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

2.5

Etika Makan

A

i. Mempersembahkan postur* yang betul semasa makan ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan iii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai

Mengikut satu jenis hidangan yang dipilih sama ada Cara Barat atau Cara Timur* Postur Posisi atau sikap tubuh seseorang

B

i. Mempersembahkan postur yang betul semasa makanDAN

ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makanATAU

Evidens: Proses

ii C

Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai

i. Mempersembahkan postur yang betul semasa makanATAU

ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makanATAU

ii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai D Melakukan aktiviti tetapi tidak memenuhi kriteria di atas

ATAU26

BIL

ASPEK

GRED

KRITERIA

CATATAN

2.5

Penyediaan Medium Memasu

A

i.

Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul

ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat iv. Membersih dan menyimpan alatan B i. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat C i. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata D Menyediakan bahan memasu

Nisbah medium :7:3:2 ATAU 3:2:1 Evidens: Proses

27

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUSKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUPERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN MODUL 3 - TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

Bil

Aspek

Gred

Kriteria

Catatan

3.1

Perniagaan dalam negeri Runcit

i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul iii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul iv. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul

Pilih sebuah perniagaan runcit setempat Evidens: Dokumen

A

28

i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betulB DAN

iii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betulATAU

iv. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul

i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betulDAN

ii. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betulC ATAU

iii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betulATAU

iv. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besarbesaran dengan betul

29

i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betulATAU

ii. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betulD ATAU

iii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betulATAU

iv. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul

30

KONSTRUK Bil

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan

Aspek

3.2

Bantuan Perniagaan

i. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betulA

Pelajar dikehendaki membuat tinjauan sebuah perniagaan. Evidens: Produk

iii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut

i. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betulDAN B

iii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilihATAU

iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut

31

i. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betulDAN

ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaanATAU C

iii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilihATAU

iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut

i. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betulATAU

ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaanATAU D

iii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilihATAU

iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut

32

KONSTRUK Bil

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan

Aspek

3.3

Keusahawanan

i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawanA

Evidens: Produk

iii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul

i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawanDAN B

iii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawanATAU iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul

33

i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betulDAN

ii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawanATAU C

iii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawanATAU

iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul

34

i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betulATAU

ii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawanATAU D

iii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawanATAU

iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul

35

KONSTRUK Bil

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan

Aspek

3.4

Merekod urus niaga

i. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik iv. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik.

Guru menyediakan maklumat urus niaga

A

Evidens: Produk

i. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betulDAN B

iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematikATAU

iv. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik

36

i. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betulDAN ii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU C

iii. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betulDAN

iv. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik

i. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun BankD ATAU

ii. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang

37

KONSTRUK Bil

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan

Aspek

3.5

Buku Tunai

i.

Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai dengan betul

A

ii.

Guru menyediakan pelbagai urus niaga

iii.

Evidens: Produk

i.B

Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai

ii.

iii.

i.C

Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga

ii.

D

i.

Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan

38

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUSKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 4 - TINGKATAN 3

KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

4.1

Pengenal -pastian masalah

i.

Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas

Cadangan tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Senarai produk sedia ada hendaklah mengandungi : Nama produk Gambar atau grafik Evidens : DokumenPerlu ada :-

A

ii. Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih iii. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi iv. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah

Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan produk Idea penyelesaian masalah

39

BIL

ASPEK

GRED

KRITERIA

CATATAN

i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas ii. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalahDAN

B

i.

Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilihATAU

Iii

Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas

i.

C

ii. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas

D

40

KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

4.2

Pembinaan Projek A

i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan iii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan Membina projek mengikut lakaran yang dipilih Tidak menyiapkan projek

Evidens : Produk

B

C D

41

KONSTRUK : KEMAHIRAN MENTAKSIR BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

4.3

Pengiraan Kos

i.

Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan,kos upah dan kos overhed dengan betul

Evidens : DokumenPerlu ada :-

A

ii.

iii. Mengira kos pengeluaran dengan tepat i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul B ii. Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul iii. Mengira kos pengeluaran tetapi tidak tepat i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul ii. Mengira kos bahan, kos upah dan overhed dengan betul D Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

Pengiraan kos berdasarkan 100 unit

C

42

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

4.4

Pendokumentasian

A

Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih dan kemas Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun dan kemas Mempersembahkan dokumen yang tersusun tetapi tidak lengkap Mempersembahkan dokumen

Evidens :DokumenMaksud LENGKAP ialah perlu ada :-

B

1. Pernyataan masalah 2. Senarai produk 3. Kekuatan dan kelemahan produk 4. Idea penyelesaian masalah 5. Lakaran projek 6. Lakaran projek yang dipilih 7. Senarai bahan 8. Jadual kerja 9. Pengiraan kos

C D

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

43

BIL

ASPEK

GRED

KRITERIA

CATATAN

4.5

Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

i. Menterjemah litar dengan betul ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. Melabel semua komponen dengan betul iv. Lukisan bergambar kemas dan bersih i. Menterjemah litar dengan betul B ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. Melabel semua komponen dengan betul i. C Menterjemah litar dengan betul

A

Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Tiga Evidens :Dokumen

ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Menterjemah litar

D

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

44

Borang Pentaksiran IndividuKemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 1 : Tingkatan 1

Nama Calon : _____________________________ Tingkatan : _________ No. Kad Pengenalan : __________________ Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan Perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis Dokumen Perniagaan Bidang Pengeluaran JUMLAH / 20 Gred Numerik Catatan

AKUAN PENGESAHANResponden Nama Tandatangan Tarikh

1. Calon 2. Pentaksir 3. Penyelaras Dalaman

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

45

Borang Pentaksiran IndividuKemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 2 : Tingkatan 2

Nama Calon : . No. Kad Pengenalan : . Bil 1 2 3 4 5 Aspek Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk Menggunakan alatan tangan atau mesin Membuat lukisan unjuran ortografik Etika makan ATAU penyediaan medium memasu

Tingkatan

:

Gred

Numerik

Catatan

JUMLAH

/ 20

AKUAN PENGESAHANResponden Nama Tandatangan Tarikh

1. Calon

2. Pentaksir

3. Penyelaras DalamanLEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

46

Borang Pentaksiran IndividuKemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Kusahawanan Tahun ____________ Modul 3 : Tingkatan 2

Nama Calon : . No. Kad Pengenalan : . Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perniagaan dalam negeri - Runcit Bantuan Perniagaan Keusahawanan Merekod urus niaga Buku tunai

Tingkatan

:

Gred

Numerik

Catatan

JUMLAH

/ 20

AKUAN PENGESAHANResponden Nama Tandatangan Tarikh

1. Calon

2. Pentaksir 3. Penyelaras Dalaman

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

47

Borang Pentaksiran IndividuKemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 4 : Tingkatan 3

Nama Calon : . No. Kad Pengenalan : . Bil 1 2 3 4 5 Aspek Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

Tingkatan

:

Gred

Numerik

Catatan

JUMLAH

/ 20

AKUAN PENGESAHANResponden Nama Tandatangan Tarikh

1. Calon

2. Pentaksir 3. Penyelaras Dalaman

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA48

Borang Pentaksiran KelompokKemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

Tahun ___________ hingga _____________

Markah Bil Nama Calon Tingkatan 1 (10%)Kelas Markah

Jumlah Markah

Tingkatan 2 (20%)Kelas Markah

Tingkatan 3 (10%)Kelas Markah

(40%)

1 2 3 4 5 6 7 300

PENGESAHANResponden Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

T/tangan : Penyelaras Luaran

T/tangan :

T/tangan :

Nama :

Nama :

. Nama : _________________

__________________ __________________

T/tangan : Pengetua

T/tangan :

T/tangan : . Nama : _________________

Nama : Nama : __________________ __________________

LAMPIRAN 1

49

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUSPENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79/2 Nama Pelajar : ________________________ No. Kad Pengenalan : __________________ Angka Giliran : ________________________

Tahun

Tingkatan

Nama Pentaksir

50

LAMPIRAN 2

CARTA GANTT PELAKSANAAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 / 2 / 3 / 4

BIL 1 2 3 4 5 6 7

PERKARA Taklimat pelaksanaan kerja kursus Pelaksanaan kerja kursus Melengkapkan borang markah individu Melengkapkan borang markah kelompok Pengesahan penyelaras dalaman Penyerahan markah Penyimpanan dokumen pentaksiran

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

51

GLOSARIPenerangan tentang maksud perkataan tertentu yang digunakan dalam konteks dokumen ini. Kerja Kursus Satu tugasan atau assignment yang boleh dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi sesuatu disiplin.

Modul Pentaksiran

-

Satu dokumen yang dibangunkan daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran; gabungan komponen Teras dan Elektif yang digunakan untuk mentaksirkan kemahiran pelajar,

Pentaksiran

-

Proses mengumpul maklumat atau evidens untuk tujuan pertimbangan dalam membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

Pentaksir

-

Guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan yang mengendalikan penilaian kerja kursus calon daripada tingkatan 1, 2 dan 3.

Penyelaras Dalaman

-

Guru yang dilantik dan mempunyai authoriti untuk memantau dan mengesahkan proses pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan di sekolahnya yang terdiri daripada Pengetua, Penolong Kanan Akademik, Penyelia Petang atau Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional

52

Penyelaras Luaran

-

Terdiri daripada pegawai -pegawai dari Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) atau Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) atau mana -mana guru yang dilantik oleh LPM atau JPN.

Penyelaras

-

Proses untuk memastikan pentaksiran memenuhi standard yang ditetapkan.

Konstruk

-

Dimensi manusia, dalam bentuk konkrit atau abstrak, yang ingin dibangunkan melalui satu proses pendidikan.

Aspek

-

Komponen konstruk yang dibangunkan dalam usaha membina elemen yang dihasratkan.

Kriteria

-

Pernyataan tentang kualiti yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam sesuatu elemen atau aspek.

Evidens

-

Maklumat yang menentukan sama ada sesuatu kepercayaan atau bukti itu benar atau sah.

Evidens Proses

-

Menceritakan apa yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru pentaksir.

Evidens Produk

-

Menunjukkan hasil kerja berbentuk dokumen atau artifak.

Melakar

-

Melukis rangka (rajah, gambar dll) secara kasar.

53

Artifak

-

Produk atau objek yang dibina oleh seseorang pereka cipta dalam usaha untuk merealisasikan reka ciptaanya yang merupakan penyelesaian kepada masalah reka cipta yang telah dikenal pasti

Bahan kemasan

-

Bahan penyudah sesuatu projek seperti cat, syelek dan lain-lain supaya projek kelihatan lebih cantik dan tahan lama.

Dimensi

-

Ukuran saiz sesuatu (seperti panjang, lebar dan tinggi) atau garis pusat.

Folio (dokumentasi)

-

Keterangan yang berbentuk nota, lakaran dan lukisan yang mempamerkan kebolehan calon dalam menangani proses reka cipta dalam komunikasi.

Format

-

Susun atur pendokumentasian yang telah ditetapkan.

Isometrik

-

Lukisan yang dirujuk kepada satah ufuk yang bersudut 30 O atau 60 O serta garisan pinggir yang berterusan pada satu titik iaitu pusat.

Kos Pengeluaran

-

Jumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran meliputi kos bahan, kos upah dan kos sampingan atau kos overhed.

Produk Reka Bentuk

-

Barang atau benda (hasil) Rancangan , corak atau bentuk yang merupakan susunan struktur atau aspekaspek sesuatu binaan dan sebagainya.

54