Transcript
 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  1/78

  Tankovi i silosi

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  2/78

  Norme

  Eurocode EN 1991-4 Actions on silos andtanks Optereenja na tankove i silose

  Eurocode EN 1993-4-1 Design of steel

  structures Silos

  Eurocode EN 1993-4-2 Design of steel

  structures Tanks

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  3/78

  Osnovne oznakedc promjer najvee upisanekrunice u horizontalni presjeksilosa

  hc visina cilindrinog dijela(odspoja s lijevkom do ekvivalentneplohe)

  hh visina lijevka

  r radijus silosa

  A/U omjer povrine i opsegahorizontalnog presjeka silosa

  ef najvei ostvareni ekscentricitet

  punjenjae1 ekscentricitet na vrhu granineplohe materijala

  Evivalentna ploha razina na kojojnasuti materijal ima isti volumen

  kao materijal s horizontalnompovrinom

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  4/78

  Klase pouzdanosti

  Podjela silosa po klasama pouzdanosti, ovisno opouzdanosti konstrukcije i podlonosti razliitim

  modovima otkazivanja konstrukcije

  Klasa pouzdanosti Opis

  Klasa pouzdanosti 3 Silosi sa kapacitetom veim od 10000 tona.

  Silosi sa kapacitetom veim od 1000 tona kod kojih se pojavljuje:

  a) ekscentrino pranjenje s omjerom eo/dc>0,25 (Slika 1.1b);

  b) zdepasti silos sa ekscentricitetom gornje plohe et/dc>0,25.

  Klasa pouzdanosti 2 Svi silosi iz ovog standarda koji nisu svrstaniu druge klase.

  Klasa pouzdanosti 1 Silosi kapaciteta manjeg od 100 tona.

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  5/78

  Najstroe parametre prorauna ima klasa

  3, dok u klasi 1 se doputaju neka

  pojednostavljenja.

  Odabir vie klase za pojedini objekt je

  dozvoljen u dogovoru s investitorom

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  6/78

  Djelovanja na silose

  Optereenja uslijed utovara i istovarasipkih materijala

  Izvanredna optereenja

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  7/78

  Optereenja od sipkih materijala

  Dijele se prema stupnju ekscentrinostipunjenja i pranjenja

  Za male ekscentricitete simetrino

  optereenje s dodatnim lokalnim

  nesimetrinim optereenjima

  Za vee ekscentricitete nesimetrinadistribucija tlakova

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  8/78

  Simetrina optereenja od sipkih

  materijala

  Horizontalni tlak naunutarnju stranu vertikalnih

  stijenki silosa ph

  Okomiti tlak na kose plohe -

  pn

  Tangencijalna naprezanjana zidove od trenja pw i pt

  Tlak u skladitenommaterijalu pv

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  9/78

  Dodatna lokalna optereenja

  Tzv. Patch Load Pomou njih se opisuju manja

  ekscentrina optereenja

  Dodatna lokalna optereenja zadana su u

  vidu horizontalnih optereenja na

  vertikalnu stijenku

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  10/78

  Izvanredna optereenja

  Eksplozije Udar vozila

  Potres Poar

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  11/78

  Karakteristine vrijednosti mehanikih

  svojstava sipkih materijala Za optereenja uzima se puna ispunjenost silosa

  Za svaki sluaj optereenja treba definirati jedan setvrijednosti svojstava skladitenog materijala , K i i,tako da svako granino stanje je povezano uz

  odgovarajui materijal Razliite kombinacije opteenja uslijed punjenja i

  pranjenja mogu se koristi pri proraunima graninihstanja.

  Za proraun svakog pojedinog dijela silosa uzimaju segornje ili donje karakteristine vrijednosti , K i i zaklase pouzdanosti 2 i 3, dok za klasu 1 moe se koristiti

  srednjim vrijednostima

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  12/78

  Uporaba Karakteristine vrijednosti

  Koeficijent trenja Koeficijent

  bonog tlakaK

  Kut unutanjeg

  trenja i

  Za vertikalne

  stijenke

  Maksimalni normalni

  tlak

  donja gornja donja

  Maksimalno trenje gornja gornja donja

  Maksimalni vertikalnipritisak tereta

  donja donja gornja

  Za stijenke lijevka Koeficijent tlakaza lijevak F

  Maksimalni pritisak

  pri punjenju

  gornja vrijednost za

  lijevak

  donja donja

  Maksimalni pritisakpri pranjenju

  donja vrijednost za lijevak gornja gornja

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  13/78

  Podjela optereenja ovisno o

  mjestu i vrsti djelovanja

  Optereenje od punjenja na vertikalnezidove

  Optereenje od pranjenja na vertikalne

  zidove

  Optereenje od punjenja i pranjenja na

  ravna dna

  Optereenje od punjenja na lijevke

  Optereenje od pranjenja na lijevke

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  14/78

  Podjela djelovanja ovisno o reimu

  istjecanja

  Ukupno istjecanje Cijevasto istjecanje

  Mjeano istjecanje

  Ovisi o vrsti materijala i vitkosti silosa

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  15/78

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  16/78

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  17/78

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  18/78

  Razredi vitkosti silosa

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  19/78

  Vitki silosi 2,0 < hc/dc Srednje vitki silosi 1,0 < hc/dc < 2,0

  Zdepasti silos 0,4 < hc

  /dc

  < 1,0 Zadravajui silosi hc/dc < 0,4

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  20/78

  Proraun optereenja

  Prilikom prorauna optereenja trebavoditi rauna o:

  Karakteristikama uskladitenog materijala

  Trenju izmeu materijala i silosa

  Geometriji silosa

  Metodama punjenja i pranjenja silosa

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  21/78

  Vitki silosi - punjenje

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  22/78

  Vitki silosi - punjenje

  karakterictina jedinina teina

  karakteristino trenje izmeu materijala i

  zida silosa

  K karakteristina vrijednost bonog tlaka Z dubina ispod mjerodavne razine materijala

  A povrina poprenog presjeka silosa U unutarnji promjer poprenog presjeka

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  23/78

  Proraun vitkih silosa

  nesimetrino punjenje

  ppfs = ppfcos

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  24/78

  Vitki silosi - pranjenje phe = Chphf

  pwe = Cwpwf

  Ch - faktor pranjenja za horizontalni tlak

  Cw - faktor pranjenja za trenje po zidu

  Za klase pouzdanosti 2 i 3 faktori su: Ch = 1,15 iCw = 1,10

  Za klasu pouzdanosti 1

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  25/78

  Vitki silosi nesimetrino

  pranjenje

  Za klasu pouzadnosti 1 moe se zanemariti

  Za klasu 2 i 3:

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  26/78

  Toplinska optereenja uslijed razlike

  temperature izmeu uskladitenihmaterijala i silosa

  Tlak uslijed sniavanja vanjske temperature -

  javlja se prilikom uskladitenja temperaturno

  inertnijih materijala od elika Tlak uslijed punjenja silosa vruim materijalom

  javlja se uslijed nejednakog irenja donjeg,

  ugrijanog dijela i gonjeg hladnog dijela

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  27/78

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  28/78

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  29/78

  Oblik raspodjele naprezanja ovisno

  o tipu lijevka

  PranjenjePunjenje

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  30/78

  Srednji vertikalni pritisak na ravnini prijelaza izvertikalnog zida u lijevak:

  pvf vrijednost vertikalnog tlak na ravnini prelaza

  Cb faktor uveanja optereenja

  Faktor Cb u obiajenim situacijama za klasu pouzadnosti2 i 3 iznosi 1,0, a za klasu 1 iznosi 1,3. U iznimnimsluajevima gdje dolazi do velikog prenosa siladinamikim udarom virijednosti iznose za klasu 2 i 3: 1,2,

  a za klasu 1: 1,6. Za ravno dno mjerodavno naprezanje je pvf

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  31/78

  Strmi nagib - punjenje

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  32/78

  Strmi nagib - pranjenje

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  33/78

  Plitki nagib - punjenje

  Pri pranjenju mogu se uzeti iste vrijednosti kao i za punjenje.

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  34/78

  Proraun silosa

  Konstrukcija silosa obuhvaa sve plo

  astei ljuskaste elemente (shell), ukljuujui

  ukrute (stiffners), rebra (ribs), prestenaste

  nosae (rings) i dodatke (attachments),ne ukljuujui stupove (supporting

  structures).

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  35/78

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  36/78

  Klase posljedica otkazivanja

  konstrukcije

  Ovisno o riziku uvode se klase posljedica za pomo pri

  proraunu. Via klasa znai otrije zahtjeve priproraunu. Granice klasa dane su u tablici:

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  37/78

  Klasa posljedica Projekni sluaj

  Klasa posljedica 3 Silosi koji lee na tlu ili silosi ija je vertikalna stjenka produena dotla iji kapacitet prelazi W3a tona.

  Tokasto oslonjeni silosi sa kapacitetom veim od W3b tona.

  Silosi sa kapacitetom veim od W3c za sluajeve:a) ekscentrino pranjenje;

  b) local patch loading;

  c) nesimetrino punjenje.

  Klasa posljedica 2 Svi silosi iz ovog standarda koji nisu svrstani u druge klase.

  Klasa posljedica 1 Silosi sa kapacitetom izmeu W1a* i W1b tona

  * Silosi manjeg kapaciteta od W1a tona nisu pokriveni ovim standardom

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  38/78

  Granice klasa Preporuena

  vrijednost

  (tona)

  W3a 5000

  W3b 1000

  W3c 200

  W1b 100

  W1a 10

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  39/78

  Analiza konstrukcije

  Svi modeli koijma se modeliraju

  konstrukcije silosa trebaju sadravati

  pored ljuski sve ukrute, velike otvore i

  dodatke. Takoer treba modelirati nanain da rubni uvjeti budu to tonije

  opisani

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  40/78

  Naini proraunaZa klasu posljedica 3:

  Svi unutarnji momenti i sile raunaju se iz valjanog numerikog

  modela konanim elementima (finite element shell analysis)Za klasu posljedica 2

  U sluaju osnosimetrinog optereenja i pridranja mogu seprimjeniti dva prorauna:

  Membranskom teorijom moe se doi do naprezanja. Teorijomelastinog savijanja mogu se opisati lokani efekti savijanja.

  Numeriki model

  U sluaju da ne postoji osnosimetrinost sustava, treba se koristiti

  numerikim modelom.Za klasu posljedica 1

  Membranskom teorijom definirati naprezanja, s faktorima ipojednostavljenim izrazima opisati efekte lokalnih savijanja i

  nesimetrinih djelovanja na konstrukcija.

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  41/78

  Membranska teorija

  Diskretni ojaanja u vidu prstena imaju

  utjecajnu irini od 0,78*(rt)0.5 s gornje i

  donje strane, osim na spoju s lijevkom

  Lokalna savijanja promatraju se odvojeno

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  42/78

  Pravokutni presjeci silosa

  Potrebno je modelirati svaku plou

  posebno pri emu treba optereenja is

  susjednih ploa prenijeti na promatranu i

  ukljuiti njihovu savojnu krutost

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  43/78

  Valovite ploe U proraun ulaze kao jednolike ortotropne ploe

  d razmak izmeu vrha i dna ploe l valjna duljina valovitosti ploe

  R lokalni radijus zakrivljenosti na vrhu

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  44/78

  Valovite ploe Ekvivalentna membranska

  svojstva (rastezanje)

  Ekvivalentne savojne krutosti,

  po jedinici duljine

  Di i i j ljk tih

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  45/78

  Dimenzioniranje valjkastih

  zidova Valjkaste zidove treba provjeriti na:

  LS1 Plastino granino stanje optornost na lom uslijed plastinog otkazivanja pod unutarnjim tlakom i/ili vanjskim utjecajima otpornost spojeva

  LS2 Ciklika plastifikacija otpornost na lokalno savijanje

  lokalizirani efekti

  LS3 Stabilnost Otpornost na izvijanje uslijed tlane centrine sile

  Otpornost na izvijanje uslijed vanjskih sila

  Otpornost na izvijanje uslijed posminih sila uslijed nesimetrinog optereenja

  Otpornost na izvijanje uslijed posminih sila uz nosive stupove

  Otpornost na lokalno izvijanje iznad oslonaca

  Otpornost na lokalna oteenja uz otvore Otpornost na lokalno izvijanje uslijed nesimetrinih djelovanja

  LS4 Zamor

  Za silose u klasi posljedica 1 LS2 i LS4 mogu se zanemariti

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  46/78

  Otpornost valjkastih zidova Kada se statiki sustav rauna preko membranske

  teorije iz prorauna dobiva se polje naprezanja skomponentama nx,Ed, n,Ed i nx,Ed iz kojih se moeizraunati ekvivalentno raunsko naprezanje

  Kad se statiki sustav rauna po teoriji elastinog savijanja iz

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  47/78

  Kad se statiki sustav rauna po teoriji elastinog savijanja izprorauna dobiva se dvodimenzionalno polje unutarnjih sila s

  komponentama nx,Ed, n,Ed,nx,Ed,mx,Ed, m,Ed i mx,Ed iz kojih se moguizraunati naprezanja:

  Izvijanje uslijed centrikog tlaka

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  48/78

  Izvijanje uslijed centrikog tlaka

  (meridijalni tlak) Poetni parametar pri definiranju otpornosti na izvijanje je faktor

  kvalitete Q

  Reprezentativna imperfekcijska amplituda wok definira se kao:

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  49/78

  Redukcijski faktor za elastinu imperfekciju za prazni silos:

  pri emu je = 1 za jednoliki tlak po opsegu

  Kada je silos tlaen iz unutra, elastini faktor imperfekcije uzima se manji od

  dvije vrijednosti pe i pp koji se definiraju po lokalnim vrijednostimaunutarnjeg tlaka p. Za klasu posljedica 1 dovoljno je tono definirati faktor

  imperfekcija na 0.

  Faktorpe - elastini faktor redukcije uslijed imperfekcija tlaenog silosa

  definira se prema najmanjem lokalnom tlaku (onome za kojega se moegarantirati) na toki koja se promatra.

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  50/78

  gdje su:

  ps minimalna pouzdana raunska vrijednost tlaka u silosu u promatranoj

  toki

  x,Rcr elastino kritino naprezanje izvijanja

  Faktorpp - plastini faktor redukcije uslijed imperfekcija tlaenog silosa

  definira se prema najveem lokalnom tlaku (onome za kojega se moe

  garantirati) na toki koja se promatra.

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  51/78

  gdje je:

  ps maksimalna pouzdana raunska vrijednost tlaka u silosu upromatranoj toki

  Nejednoliko naprezanje po opsegu

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  52/78

  Nejednoliko naprezanje po opsegu

  cilindra Odredi se najvee neprezanje u elementu x0,Ed i naprezanje na udaljenosti

  y = r= 4*(rt)^0,5 od njega koje se definira kao x1,Ed

  preporueno b = 0,40

  Kritino naprezanje u izotropnoj

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  53/78

  Kritino naprezanje u izotropnoj

  ploi

  Raunsko doputeno naprezanje koje se smije javiti iznosi

  Raunska naprezanja

  Redukcijski faktor rauna se kao

  Redukcijski faktor X raRedukcijski faktor X rauna se kaouna se kao

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  54/78

  = 0, ep, pp, L ovisno o proraunu = 0,60

  Izvijanje uslijed vanjskog tlaka unutarnjeg

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  55/78

  Izvijanje uslijed vanjskog tlaka, unutarnjeg

  parcijalnog potlaka i vjetra (tlak u smjeru opsega)

  Vertikalni zidovi djele se na segmente, kojima granice su na

  ukrutama, promjeni debljine lima ili na mjesu pridranja. Procijenaizvijanja provodi se na pojedinom segmentu ili grupi segmenata gdjese oekiva gubitak stabilnosti.

  Kritini vanjski tlak za izvijanje izotropnih ploa

  t debljina najtanjeg dijela u zidu l visina segmenta

  Cb koeficijent izvijanja uslijed vanjskog tlaka, ovisi o pridranju gornjegruba zida

  Cw koeficijent distribucije tlaka vjetra

  Stanje gornjeg ruba Pokrov je nastavak

  stijenki

  Gonji rub

  zadovoljava

  Gonji rub ne

  zadovoljava

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  56/78

  (puni kontinuitet) 5.3.2.5 (12)-

  (14)

  5.3.2.5 (12)-

  (14)

  Cb 1,0 1,0 0,6

  Za provjeru dali gornji prsten zadovoljava pridranje u smislu nosivosti i

  krutosti.

  pn,Edu raunska vrijednostjednolike komponente od vanjskogtlakapn,Edw raunska vrijednost tlaka

  stagnacijske toke uslijed vanjskogtlakapnS1 referentni tlaka za momentsavijanja prstenaM,Edo raunska vrijednostmomenta savijanja povezanog s

  zakrivljenostiM,Edw raunska vrijednostmomenta savijanja uslijed vjetraIz moment tromosti prstena zasavijanje u smjeru prstenaL ukupna visina vetrikalnog zidat debljina najtanjeg elementa u

  zidu

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  57/78

  k1 = 0,1 je preporuena vrijednost

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  58/78

  Membranski posmik Gdje je vei dio zida izloen posminom optereenju uslijed

  ekscentrinog optereenja ili potresa provjerava se presjek nagubitak stabilnosti uslijed posmika.

  Kritino naprezanje za posmik iznosi

  Minimalna savojna krutost prstena oko opsega koji definira podruje zida nakoje postoji problem izvijanja uslijed posminog naprezanja dana jeizrazom:

  Predloena vrijednost za ks = 0,10

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  59/78

  Dozvoljena raunska naprezanja dana su sljedeim izrazima, a

  mjerodavno je ono manje.

  faktor redukcije uslijed izvijanja, 0,80 je preporuena vrijednost.

  U svakoj toki konstrukcije sljedei uvjet treba biti zadovoljen

  nx,Ed tx,Rd

  Interakcija izmeu meridijalnog tlaka

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  60/78

  Interakcija izmeu meridijalnog tlaka,

  tangencijalnog tlaka i membranskog posmika

  Moe se zanemariti ako su dva od tri raunska

  naprezanja manja od 20% svojih raunskih optornosti.

  Pl l j h i t l j

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  61/78

  Ploe sa valovanjem u horizontalnom smjeru

  Pretpostavlja se u proraunima da vertikalne ukrute imaju kontinuiranu

  savojnu krutost du cijele visine zbog otpornosti na izvijanje uslijed

  djelovanja vanjskog tlaka. Takoer spojna sredstva trebaju biti tako

  dimenzionirana da prenose optereenja od trenja materijala u potpunosti u

  vertikalne ukrute.

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  62/78

  Razmak izmeu spojnih sredstava mora biti manji od 3 opsega

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  63/78

  Dimenzioniranje na uzduni tlak Nain dimenzioniranja ovisi o razmaku vertikalnih ukruta.

  svoenje ploe na ekvivalentnu ortotropnu plou i provjeraizvijanja iste ukoliko horizontalni razmak ukruta zadovoljava

  postavljeni uvjet

  izvijanje vertikalnih ukruta kao samostalnih nosaa

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  64/78

  Neukrueni zid Ukoliko je zid neukruen, karakteristina lokalna otpornost naizvijanje definirana je kao vea od sljedea dva izraza:

  t debljina lima

  d visina od brijega do dola vala lima

  R lokalna zakrivljenost vala r radijus valjkastog zida

  nx,Rkje neovisan od unutarnjeg tlaka

  Raunska vrijednost otpornosti na lokalno izvijanje dano je izrazom:

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  65/78

  Pri emu je x elastini faktor imperfekcije, predloena vrijednost0,80

  Za svaki toku konstrukcije treba biti zadovoljen uvjet

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  66/78

  Zid tretiran kao otrotropna ploa Horizontalni razmak izmeu nosaa mora biti manji od:

  Dy savojna krutost po jedinici duljine najtanjeg dijela paralelnog s

  valovanjem Cy krutost istezanja po jedinici duljine najtanjeg dijela paralelnog s

  valovanjem

  r radijus cilindra

  Preporuena vrijednost kdx = 7,4 Odredi se najvee neprezanje u elementu x0,Ed i naprezanje na

  udaljenosti y = r= 4*(rt)0,5 od njega koje se definira kao x1,Ed

  li pola valne duljine izvijanja uvertikalnom smjeruAs povrina poprenog presjekaukrute

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  67/78

  Is moment tromosti ukrute za

  vertikalno savijanjeds razmak izmeu ukrutaIts torziona kutost ukrutees ekscentricitet ukrute u odnosuna srednju os ploceAr povrina poprenog presjekaprstenaste ukruteIr moment tromost za savijanje usmjeru opsegadr razmak izmeu prstenastihukrutaItr torziona krutost prstensteukrute

  er ekscentricitet prstenaste ukruteu odnosu na srednju ravninu ploeC krutost lima na razvlaenje uvertikalnom smjeruC krutost lima na razvlaenje usmjeru opsegaC krutost lima na membranski

  posmikD krutost lima na savijanje uvertikalnom smjeruD krutost lima na savijanje usmjeru opsegaD krutost lima na uvrtanje

  r promjer silosa

  Otpornost na izvijanje ortotropne ljuske dana je manjom od ove dvije

  vrijednosti:

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  68/78

  x faktor imperfekcije, prepouruka x = 0,80

  U svakoj toki konstrukcije treba biti zadovoljeno

  Zid u kojem vertikalnu silu nosi

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  69/78

  samo ukruta Moe se raunati na sljedei nain:

  Zanemariti utjecaj limova na otpornost prema izvijanju

  Ukljuiti utjecaj lima na otpornost prema izvijanju Ako se zanemari utjecaj lima onda se otpornost rauna kao za obian stup, s linijom

  izvijanja c, bez obzira na vrstu profila i s duljinom izvijanja razmak izmeu prstenastihukruta.

  Ako se ukljuuje utjecaj lima onda se koristi manja od ove dvije vrijednosti:

  Dy savojna krutost lima

  ds razmak vertikalnih ukruta Za svaku toku u ukruti treba biti zadovoljeno:

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  70/78

  Dimenzioniranje koninih lijevaka

  Lijevke treba provjeriti na:

  otpornost na pucanje uslijed unutarnjeg tlaka i trenjauz vertikalnu plohu

  otpornost na savijanje na mjestu spoja s vertikalnim

  zidom otpornost na zamor

  otpornost spojeva

  otpornost na posmik lokalni efekti

  Oznake lokalnih osi koninih lijevaka

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  71/78

  Oznake lokalnih osi koninih lijevaka

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  72/78

  Izotropni lijevak Kritine toke spoja s vertikalnim dijelom

  Raunska sila u kritinoj toki:

  gasym koeficijent asimetrinosti preporua se 1,2 nh,Ed,s raunska vrijednosti meridijalne membranske sile po jedinici opsega, kada je optereenje

  potpuno simetrino

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  73/78

  Raunska otpornost u spoju

  fu vlana vrstoa

  preporua se kr = 0,90

  Plastini mehanizam u toki spoja ili

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  74/78

  promjeni debljine lima

  Raunska otpornost:

  t lokalna debljina stijenke lijevka

  r radijus zakrivljenosti na mjestu plastinog mehanizma

  polukut lijevka

  koeficijent trenja za lijevak

  u svakoj toki konstrukcije treba zadovoljiti

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  75/78

  Lokalno savijanje na mjestu spoja Ukoliko se ne koristi metoda konanih elemenata preko sljedeih izraza moe se

  izraunati efektivne sile i momenti:

  th lokalna debljina lima lijevkatc debljina lima vertikalnogelementar promjer silosa na spojunh,Ed raunska vrijednost

  meridijalnog membranskog stresa navrhu lijevkapnh lokalna vrijednost tlaka nalijevak ispod spojapnc lokalna vrijednost tlaka navertikalni zid iznad spoja

  Lokalno naprezanje uslijed ovih sila dano je u sljedeem izrazu:

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  76/78

  ts debljina vertikalnog dijela ispod spoja

  Aep povrina poprenog presjeka prstenaste ukrute na spoju bez utjecaja okolnih limova

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  77/78

  Detalji izvedbe

 • 8/2/2019 MKII - 3. Tankovi i Silosi

  78/78

  Detalji izvedbe Otvori:

  Prstenaste ukrute pri spoju vertikalni zid lijevak


Recommended