Download pdf - Materiale Curs 1

Transcript
 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  1/64

  Psihologia muncii

  partea I-aLector Dr. Adrian Tanacli

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  2/64

  NOIUNI INTRODUCTI! psihologia munciipsihologia munciiacoper o realitate ampl datorit importanei pe

  care munca o are n viaa oamenilor. Aceast importan rezid nurmtoarele"apte"apte:

  1. #unca este cea mai important$ "orm$ de acti%itate uman$&de munc fiind legate mecanismele care au generat dezvoltareasocietii omeneti ducnd omul din starea primitiv n stadiile avansate

  ale societii contemporane

  2. Ca activitate uman munca sinteti'ea'$ (n ea mani"est$rileomului ca structur$ )io * psiho- social$n care sunt implicate toatecomponentele psiismului uman! deci ansam"lul fenomenelor!proceselor! mecanismelor! strilor i tririlor psiice

  #. Comple$itatea muncii permite instituirea de legturi comple$entre realitatea psiic pe care o presupune i celelalte aspecte alevieii omului ! sta)ilindu-se ast"el leg$turi +i inte"eren,e dintrepsihologie ca +tiin,$ +i alte +tiin,e care au ca o)iect munca&realitate care contri"uie la dezvoltarea i diversificarea psiologiei

  nsei.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  3/64

  Psihologia poate "i di"eren,iat$ast"el

  Discipline "undamentale psiologiageneral % fundamentele psiologiei &

  psiologie e$perimental! psiodiagnostic

  Discipline speci"ice: psiologiavrstelor! psiologia cognitiv! psiologiapersonalitii! psiologia social

  Discipline aplicati%e generale:psiologia muncii! psiologia educaiei!psiologia clinic

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  4/64

  Discipline aplicati%e speci"ice Discipline aplicati%e speci"ice Psihologia munciiPsihologia muncii psihologia psihologia

  organi'a,ional$& psihologia selec,ieiorgani'a,ional$& psihologia selec,ieipro"esionale& psihologia personalului&pro"esionale& psihologia personalului&psihologia industrial$& psihologia economic$psihologia industrial$& psihologia economic$

  Psihologia educa,ieiPsihologia educa,iei psihologia (n%$,$rii & psihologia (n%$,$rii &

  psihologia de"icien,ilor sen'orialipsihologia de"icien,ilor sen'oriali Psihologia clinic$Psihologia clinic$ psihologia medical$& psihologia medical$&

  psihoterapiapsihoterapia Discipline domeniilor aplicati%eDiscipline domeniilor aplicati%e psihologia psihologia

  transporturilor& psihologia militar$&transporturilor& psihologia militar$&psihologia +solar$& psihologia sportului &psihologia +solar$& psihologia sportului &psihologia reclameipsihologia reclamei

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  5/64

  Discipline interdisciplinare

  psihosociologia& psihopedagogia&psiholing%istica & psiho"i'iologia etc. Discipline desprinse din psihologia muncii

  psihologia organi'a,ional$ managerial$ / psihologia personalului psihologia inginereasc$

  psihologia accidentelor

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  6/64

  Psihologia muncii ca ramur$ aplicati%$ apsihologiei s-a deliminat prioritar de celelalte

  ramuri ale psihologiei prin centrareacuno+tintelor de psihologie e0perimental$&psihodiagnostric sau psihologie social$ pepreocup$ri din domeniul muncii cum ar "i

  - selec,ia personalului (n raport de capacit$,i+i solicit$ri& - organi'area "orma,iunilor de munc$ dup$

  componente de compati)ilitate

  psihopro"esional$& - aplicarea de standarde de per"orman,$ (n

  promo%area pro"esional$ etc.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  7/64

  psiologia muncii s'a structurat n discipline!domenii i aplicaii multiple precum

  psihologiatransporturilor& psihologia militar$&psihologia industrial$ +i organi'a,ional$&psihologia managerial$ & psihologia

  economic$ etc.

  (entru a nelege diferenele dintre acesteramuri! aplicaii! domenii sau ciar discipline seface diferena dintre obiectul ! realitatea pe careo acoper i scopul, finalitateaactivitilorspecifice fiecrei ramuri.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  8/64

  Munca reprezint cea mai important formaMunca reprezint cea mai important forma

  de activitate umande activitate uman

  Munca constituie obiect de studiu alMunca constituie obiect de studiu al

  psihologiei munciipsihologiei muncii

  Psihologia muncii are mai multe domeniiPsihologia muncii are mai multe domeniiaplicativeaplicative

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  9/64

  Domeniile psihologiei muncii

  1. Psihologia industrial$2. Psihologia organi'a,ional$

  3. psihologie organi'a,ional managerial$.4. Psihologia personalului5. Psihologia ocupa,ional$

  6. Psihologia economica7. Psihologia carierei

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  10/64

  Psihologia industrial$& sau psihologia muncii industrialePsihologia industrial$& sau psihologia muncii industrialea c$rui o)iect este a c$rui o)iect este

  - studiul acti%it$,ii de munc$ (n raport cu echipamentele- studiul acti%it$,ii de munc$ (n raport cu echipamenteleindustriale din ce (n ce mai comple0e&industriale din ce (n ce mai comple0e&

  - raportul dintre om +i ma+in$&- raportul dintre om +i ma+in$& - raportul dintre "actorul uman +i c$mpul tehnologic- raportul dintre "actorul uman +i c$mpul tehnologic

  care (l (ncon8oar$ (n acti%itatea de tip industrialcare (l (ncon8oar$ (n acti%itatea de tip industrial

  Psihologia industrial$ (+i propune ca scopuriPsihologia industrial$ (+i propune ca scopuri (m)un$t$,irea condi,iilor +i a situa,iilor de munc$(m)un$t$,irea condi,iilor +i a situa,iilor de munc$ adaptarea condi,iilor o"erite omului de mediul de munc$adaptarea condi,iilor o"erite omului de mediul de munc$

  Prin e0tinderea o)iectului de studiu al psihologieiPrin e0tinderea o)iectului de studiu al psihologieiindustriale la ansam)lul condi,iilor de munc$& (n careindustriale la ansam)lul condi,iilor de munc$& (n carestructurile $n care se munce+te au de%enit din ce (n cestructurile $n care se munce+te au de%enit din ce (n cemai importante& psihologia industrial$ a de%enitmai importante& psihologia industrial$ a de%enitpsihologie industrial$ +i organi'a,ional$ PIO/ sau maipsihologie industrial$ +i organi'a,ional$ PIO/ sau maisimplu psihologie organi'a,ional$.simplu psihologie organi'a,ional$.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  11/64

  Psihologia organi'a,ional$ are ca o)iect - studiul comportamnetului & g(ndurilor +i- studiul comportamnetului & g(ndurilor +i

  sentimentelor oamenilor& pe m$sur$ ce ace+tia sesentimentelor oamenilor& pe m$sur$ ce ace+tia seadaptea'$ la persoanele +i o)iectele din 8urul lor&adaptea'$ la persoanele +i o)iectele din 8urul lor&(nt9lnite la locul de munc$&(nt9lnite la locul de munc$&

  - studiul modalit$,ilor de in"luen,$ a structurilor (n- studiul modalit$,ilor de in"luen,$ a structurilor (ncadrul omul munce+te asupra celor care muncesc .cadrul omul munce+te asupra celor care muncesc .

  :n acela+i timp& scopul psihologiei organi'a,ionale:n acela+i timp& scopul psihologiei organi'a,ionalepri%e+te pri%e+te

  - cre+terea prosperit$,ii economice +i psihologice a- cre+terea prosperit$,ii economice +i psihologice aanga8a,iloranga8a,ilor

  - asigurarea unui mediu de munc$ c9t mai "a%ora)il- asigurarea unui mediu de munc$ c9t mai "a%ora)ile0ecutan,iolore0ecutan,iolor

  Psihologia organi'a,ional$ a cuprins& $n ultimelePsihologia organi'a,ional$ a cuprins& $n ultimeledecenii +i pro)lematica conducerii celor ce muncescdecenii +i pro)lematica conducerii celor ce muncesc

  (ntr-o organi'a,ie& de%enind psihologie(ntr-o organi'a,ie& de%enind psihologieorgani'a,ional managerial$.organi'a,ional managerial$.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  12/64

  Psihologia personaluluicare are ca o"iect : ' adaptarea caracteristicilor psiologice ale

  operatorului uman la cerinele specifice munciipe care o desfoar!

  ' asigurarea unui raport optim dintre calatatea icantitatea muncii depuse i recompensareamuncii.

  Aceste o"iective au ca scop - crearea unui stri motivaionale optime unei

  munci ct mai eficiente ' utilizarea ct mai eficient a forei de munc n

  raport de cerinele sociatii

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  13/64

  Psihologia ocupa,ional$are ca o"iect analizamodalitilor concrete prin care munca se

  e$ercit! respeciv studiul profesiilor! meseriilor!posturilor i ocupaiilor prin care ele semanifest ! n scopulproiectrii adecvate aacestor forme n raport de cerinele muncii.

  Psihologia economicasau a consumatoruluiare ca o"iect raportarea produselor muncii la

  cerinele de consum ale pieii motivatepsiologic! propunndu'i ca scopuristimulareamotivaiei de a consuma i deci a produce .

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  14/64

  Psihologia cariereiPsihologia cariereiare ca o)iect studiulare ca o)iect studiulelementelor psihologice ale constituirii +ielementelor psihologice ale constituirii +i

  e%olu,iei carierelor pro"esionale (n scopule%olu,iei carierelor pro"esionale (n scopuloptimi'$rii in"luen,elor care a"ectea'$optimi'$rii in"luen,elor care a"ectea'$carierele.carierele.

  Punerea accentului pe componentaPunerea accentului pe componentaorgani'a,ional$ +i managerial$ a muncii aorgani'a,ional$ +i managerial$ a muncii adeterminat&determinat&ine%ita)il& o diminuare aine%ita)il& o diminuare ainteresului acordat modului (n care muncainteresului acordat modului (n care munca

  este legat$ de indi%id& de persoana care oeste legat$ de indi%id& de persoana care oe"ectuea'$.#unca este un resort al de%eniriie"ectuea'$.#unca este un resort al de%enirii+i mani"est$rii omului ca personalitatte& este+i mani"est$rii omului ca personalitatte& estegeneratoare de %aloare& de atitudine& degeneratoare de %aloare& de atitudine& de

  emo,ii +i sentimente.emo,ii +i sentimente.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  15/64

  #uncar$m9ne deci& al$turi de conota,iilesale de natur$ organi'a,ional$& o pro)lem$

  de psihologie indi%idual$& asupra c$reiapsihologia muncii tre)uie s$ se aplece&tre)uie s$ o re'ol%e& (n interesul "iec$ruie0ecutant de munc$& +i indirect asupraorgani'a,iilor (nse+i.

  Psihologia muncii este o disciplin$ aplicati%$a psihologieidin care s-au desprins domenii

  speci"ice de cercetare& unele dintre elecontur9ndu-se ca discipline independente&contri)uind indirect la de'%oltareapsihologiei muncii ca atare

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  16/64

  Rolul psihologului (n mediul de munc$ Psihologia ca +tiin,$ (+i propune studiul di"eritelor conte0te (n

  care omul se mani"est$ ca personalitate (n scopul %alori'$riiacestor inter%en,ii dar +i al de'%olt$rii posi)ilit$,ilor indi%iduale +icolecti%e o"erite de particularit$,ile psihologice ale "iec$ruia.

  Re"erindu-ne la mediul de munc$ psihologul se mani"est$ (nurm$toarele direc,ii

  - identi"icarea +i de"inirea elementelor speci"ice locului demunc$ care pot inter%eni (n des"$+urarea acti%it$,ii de munc$

  - anali'a particularit$,ilor psihologice ale acti%it$,ii demunc$ (n "unc,ie de cerin,ele di"eritelor medii de munc$

  - sta)ilirea inter%en,iilor posi)ile (n adaptarea capacit$,ilor

  psihologice ale operatorilor la particularit$,ile munciides"$+urate& - sta)ilirea inter%en,iilor posi)ile (n adaptarea mediului de

  munc$ la cerin,ele unei des"$+ur$ri normale a acti%it$,iipro"esionale de c$tre "iecare operator&

  - inter%en,ii cali"icate (n programe speciali'ate de consiliere+i consultan,$ pro"esional$

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  17/64

  PARTICULARIT;IL! ACTIIT;II D! #UNC;.

  #UNC;. ACTIITAT!A PROIONAL;

  (rin activitatea de munc omul se de"ine+te pe sine ca entitate!definete mediul n care i desfoar viaa i se ncadreaz nsocietatea a crei component este.

  )unca rmne deci! alturi de conotaiile sale de natur

  organizaional! o pro)lem$ de psihologie indi%idual$&asupracreia psiologia muncii tre"uie s se aplece! tre"uie s o rezolve!n interesul fiecrui e$ecutant de munc! i indirect asupraorganizaiilor nsei.

  #unca este de"initoriu +i e0clusi% speci"ic$ omului & princaracterul con+tient& asumat +i determinat social al ei.*n lumeaanimal nu putem vor"i de e$ercitarea unor comportamente ce sepot circumscrie muncii! dei ! determinate genetic sau nvate!numeroase comportamente pot fi asemnate muncii.

  # t i"i $ l i i t l

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  18/64

  #unca este speci"ic$ omului prin caracterulcon+tient& inten,ionat +i integrat social al

  acti%it$,ii pe care o presupune La om munca presupune instituirea unor mecanisme speci"ice

  posi)ile numai (n condi,iile constituirii unei entit$,i psihologice&sociale& culturale& 8uridice& economice etc. precum "iin,a uman$ (ncomple0itatea sa.

  Concep,iile cu pri%ire la munca omului au considerat-o "ie ca (nse+i

  mecanismul generator al antropogene'ei& "ie ca o prelungire (nsocial a instinctului de supre%ie,uire & "ie ca prima cau'$ de alienarea omului +.a.m.d. !timologia cu%9ntului munc$ este interesant$ &a%9nd (n lim)a rom9n$ r$d$cin$ cumun$ cu mucenic& slu8itor al lui?ristos& supus unor ca'ne de c$tre %r$8na+ii cre+tinilor la

  (nceputurile cre+tinismului.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  19/64

  #unca este o modalitate speci"ic$ de e%olu,ie aomului& (n istoria sa ca indi%id +i ca mem)ru al uneici%ili'a,ii& prin di%ersi"icarea scopurilor pe care +i le

  propune a "i atinse prin munc$& a aspira,iilor spreprogres material +i social& a schim)urilor +i rela,iilorpe care munca le impune (ntre mem)rii uneisociat$,i& a de'%olt$rii +i e%olu,iilor ci%ili'a,iilor

  (nselor etc.

  Incerc9nd o de"ini,ie a muncii & putem spune c$acesta este o form complex de activitate uman

  prin care o personalitate, membr activ a uneistructuri sociale, depune un efort asumat i

  coordonat constient n scopul obinerii unor resursefizice sau financiare necesare asigurrii cerinelorstandardului de via al acelei persoane i al unoradintre membrii structurii sociale de care aparineacesta.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  20/64

  #unca este legat$ de toate modalit$,ilede mani"estare a psihicului uman

  +dat cu dezvoltarea scemeicomportamentale instinctive! precum iprin apariia mecanismelor de nvare!

  activitatea se amplific att cantitativ ctmai ales calitativ. De'%oltarea psihiculuiDe'%oltarea psihiculuidi%ersi"ic$ tre)uin,ele +i implcitdi%ersi"ic$ tre)uin,ele +i implcit

  comportamentele care duc lacomportamentele care duc lasatis"acerea lor.satis"acerea lor.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  21/64

  #uncaa generat (n e%olu,ia sa multiple"enomene sociale +i a "ost +i este determinat$

  de conte0tul social.

  #unca a "ost +i este "$r$ (ndoial$ principala"or,$ a e%olu,iei materiale& sociale& culturale +ipolitice a lumii dar +i un "actor esen,ial ale%olu,iei omului (n planul comple0it$,ii

  personalit$,ii sale. Despre munc$ (n plenitudinea %alen,elorsale

  comple0e nu putem %or)i dec9t (n condi,iile (ncare omul se su)ordonea'$ unor structuri

  organi'a,ionale prin care trans"ormareamuncii (n resurse "inanciare simpli"ic$ &pentru "iecare indi%id& procesul de %alori"icarepe pia,$ a produselor muncii (n resursele decare e"ecti% are ne%oie retri)u,ia "inanciar$&

  )anii.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  22/64

  #unca este principala "orm$ de integrare aomului (n %ia,a social$ +i principala modalitate

  de %alori'are social$ a personalit$,ii umane Aria motivaional amplu descris de literatura

  de specialitate este susinut! n cea mai maremsur! de posi"ilitile satisfacerii diverselormotive umane! i una dintre cele mai restrictive

  condiii ale acestei satisfaceri este e$istenaresurselor materiale implicate de ea.Tre)uin,ele +i ne%oile culturalecer timp alocatlor i "ani pentru accesul la sursele culturale !tre"uinele de siguran personal! de afirmareetc. necesit! ntr'o msur mai mare sau maimic! mai ales n condiiile vieii contemporane!"ani! resurse financiare.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  23/64

  munca este acti%itate&este o form decomportament! care solicit mecanisme

  psiologice diverse pentru a se puteamaterializa. Actul de munc este prin e$celenunul individual! particularizat n funcie depersonalitatea celui vizat! care are o structurpersonal a aptitudinilor! atitudinilor! aspiraiilor!

  voinei cu care se manifest! inclusiv n munc.Prin acesta munca e0prim$ omul care oprestea'$ +i contri)uie la trans"ormarea +ide%enirea lui.)unca socia"ilizeaz!ecili"reaz sau dezecili"reaz personaliti!definete status'uri i roluri! relaiile cu apropiaii!influeneaz coninutul tririlor interne! a nseivieii psiice.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  24/64

  P!R>P!CTI! PO>I@IL! A>UPRA #UNCII

  1. Perspecti%a psihologic$! este legat denatura muncii i anume departicularitile ei ca form de activitateuman ! component a personalitii!

  generat de scopuri asumate constient igenermd efecte n structura i dinaminaacestei personaliti. ,atura prioritarpsiologic a muncii nu poate fi pus la

  ndoial! la fel cum i alte forme deactivitate uman! precum nvarea! nupor fi gndite n afara unui conte$t

  psiologic.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  25/64

  2. Perspecti%a "i'iologic$asupra muncii %i'ea'$ (nprincipal aspecte legate de e"ortul "i'ic implicat deunele "orme de munc$& precum +i mecanismele de

  compensare meta)olic$ a consumului energeticprile8uit de munc$ (n general& necesarul de calorii(n raport de consumul acestora& regimul de odihn$alternat muncii.

  3. Perspecti%a medical$a)ordea'$ e"ecte noci%eale muncii (n e0ces& sau ca "actor de stres "i'ic+isau psihic& sta)ilirea normati%ului de timp (n"unc,ie de tipul de munc$ prestat$& a"ectiunilecau'ate de di"erite categorii de munc$& rolul

  "actorilor de microclimat asupra muncii& de"inireano0elor +i a e"ectelor acestora& sta)ilireacategoriilor de )oli pro"esionale sau produse dincau'e legate de munc$& e%aluarea %9rstelor de lacare se poate (ncepe acti%itatea de munc$ +i a

  celor de pensionare&

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  26/64

  Perspecti%a sociologic$a)ordea'$ munca dinpunctul de %edere al "ormelor sale de mani"estare (n

  cadrul unor colecti%it$,i locale sau mai ample.>unte%iden,iate tipurile de acti%it$,i de munc$des"$+urate institu,ionali'at sau nu& dinamicapro"esiilor& tendin,ele de ocupare a locurilor demunc$ pe acti%it$,i sau pe 'one geogra"ice&

  "luctua,ia (n munc$& categoriile de %(rst$& se0&preg$tire general$ +i pro"esional$ implicate (nmunc$& tendin,$ele atitudinale pe categorii sociale (nraport cu munca proprie sau a colecti%it$,iietc.>ociologic munca este o realitate generatoare demultiple e"ecte asupra statutului personal& "amilial&

  pro"esional& social al indi%i'ilor intens studiate&comparate& interpretate.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  27/64

  perspecti%a 8uridice& munca este studiat$ ca tip de

  raport contractual (ntre indi%i'i +i (ntre indi%i'i +iinstitu,ii& pe )a'a legisla,iei legate de reglementareaduratei +i intensit$,ii muncii & a protec,iei +isecurit$,ii (n munc$& a respect$rii drepturilor pri%indrecompensarea muncii& a cau'elor +i modalit$,ilor de

  incetare a raporturilor de munc$ +i de respectare acondi,iilor de munc$.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  28/64

  perspecti%a economic$.#unca este principala surs$de o),inere a resurselor materiale ale unei societ$,i+i motorul "unc,ion$rii mecanismelor economice.#unca este pri%it$ ca "or,$ de munc$ negociat$ pepia,a muncii pentru care se o),ine un pre, e0primat

  (n )ani& (n %enituri care asigur$ standardul de %ia,$ ale0ecuntatului muncii. #unca este generat$ de ne%oimateriale +isau spirituale +i asigur$ sa"is"acereaacestor ne%oi. !conomia se de'%olt$ cu c9t cerin,elesunt mai mari& cerin,ele sunt generate de produc,ie&

  produc,ia di%ersi"ic$ +i speciali'ea'$ munca etc. Ine%olu,ia ei munca s-a de'%oltat nu numai (n sensulcaracterului ei indi%idual& ci prin integrare (nstructuri de produc,ie organi'ate.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  29/64

  Perspecti%a tehnologic$privete munca nconte$tul interferenei dintre fora de munc imi-loacele de munc. voluia muncii a fostevoluia elementelor pe care omul le'a interpus

  ntre el i o"iectul muncii! pentru a i se uuraefortul !pentru a sporti eficiena ! pentru a crete

  productivitatea. )aina ' denumit generic / apreluat sarcinile e$ecutive dificile i solicitante!parial pe cele de supravegere i decizionaleale omului! tenologia propunndu'i permanentcrearea de dispozizive care s 0munceasc 0 n

  locul omului . vident c maina nu muncete!dar ea devine un su"stitut al omului numai nceea ce privete mi-loacele de care acesta sefolosete n munc.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  30/64

  Perspecti%a politic$ pri%e+te munca precum uno)iecti% permanent supus per"ec,ion$rilor. >copulpoliticii este cre+terea )un$st$rii cet$,enilor prinasigurarea unei retri)u,ii c9t mai mari pentru muncadepus$& asigurarea locurilor de munc$ & sta)ilitateaacestora & siguran,a (n munc$ & identi"icareapersoanelor "$r$ posi)ilit$,i de asigurare aresurselor materiale +i a organi'$rii mecanismelor

  sociale de a8utorare a acestora. Programele politicecon,in o)iecti%e legate de cre+terea recompenselorpentru munca depus$& sc$derea e"ortului prinde'%oltare tehnologic$& raporturi de munc$ maiechita)ile& utili'area mai e"icient$ a %enitului

  societ$,ii pentru recompensarea celor care nu maipot munci etc. o)iecti%e ce tre)uie corect"uncdamentate prin in%estiga,ii +i cercet$ri.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  31/64

  Perspecti%a moral$atri)uie %alen,ele eticedi"eritelor categorii de acti%it$,i umane & di"eren,iindmunca de acti%it$,ile antisociale& in"rac,ionale&contrare %alorilor umaneste& precum prostitu,ia&ho,ia& etc. Nu orice "orm$ de acti%itate similar$muncii poate "i inclus$ (n aceast$ categorie& ci doaracelea care corespund unor principii legate de%alorile morale unanim recunoscute ale umanit$,ii&care B umani'ea'$ B omul +i produsul muncii sale.

  #unca este studiat$ +i din alte perspecti%e mai pu,in

  importante& precum pedagogia& istoria& antropologia&sportul etc. ceea ce do%ede+te comple0itatea +ie0tinderea domeniilor (n care munca uman$constituie su)iect de interes.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  32/64

  Principalele caracteristici aleperspecti%ei psihologice

  1. + prim tendin este aceea de di%ersi"icare&p9n$ la o ade%arat$ pul%eri'are& a di"eritelormodalit$,i ale omului contemporan de a-+i

  e0ercitata acti%itatea de munc$.Au aparut i

  apar meserii i profesii noi! se modific celee$istente! se produc specializri fine i integrriprofesionale cu grade variate de generalitate! sediversific formele i modalitatile de pregtire!certificare i atestare profesional! sestructureaz variate forme de organizareprofesional! sectorial etc.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  33/64

  2. di%ersi"icarea "ormelor de structurare organi'atoric$ a cadrului (ncare oamenii (+i des"$+oara acti%it$,ile de munc$.(e de o parteeconomia de piaa dezvolt structurarea organizatoric in micro! prinapartia i diversificarea intreprinderilor mici i mi-locii i aleorganizaiilor non'guvernamentale i! pe de alt parte! datoritglo"alizrii! asistm la crearea unor gigani economici transnaionali!cu filiale i reprezentane n numeroase ri.

  3. )a'a de cuno+tin,e a genera,iilor actuale s-a modi"icat radical(ncomparaie cu cea a generaiile cu doar 1! 1 ani mai mari. $ploziainformaionala datorat mass'mediei! informatizarea i generalizareacunotintelor privind utilizarea calculatorului ca mi-loc de informare ica instrument de lucru! diversificarea contactelor personale iprofesionale la nivelul unei ri

  4. tendin,a de cre+tere a con"ortului personalinclusiv n timpulmuncii! a facilitrii condiiilor de munc i a accesi"ilitii o"iectuluimuncii pentru operator. 3urata muncii! interesul pentru munc!stimularea muncii performante i de nalt nivel calitativ! preocupareapentru propria carier i pentru cultivarea competiiei valorilor.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  34/64

  >peci"icul psihologic al muncii Pentru psihologie acti%itatea este cheia

  e0plicati%$ a mecanismelorpsihologice& r$spunde cel mai plau'i)illa (ntre)$ri precum natura +i "inalitatea

  e0isten,ei psihologice& la e0plicareamani"est$rilor umane& la (n,elegereastructurii personalit$,ii omului.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  35/64

  Persoanlitatea Personalitateatre)uie s$ constituie punctul de la carepleac$ +i la care a8unge o cercetare de psihologie

  aplicat$& inclusi% de psihologie a muncii

  Persoanlitateaconstituie cheia de )olt$ a organi'$rii

  psihicului la ni%el indi%idual& aici integr9ndu-secomponentele )iologice& indi%iduale & sociale +i demediu concurente (n generarea unei entit$,i psihiceumane. Cunoa+tem personalitatea prin ceea ce eae0teriori'ea'$& prin acti%itatea mani"est$ +i latent$ aunuei persoane care structurea'$ comportamentul& ca

  e0presie dinamic$ a personalit$,ii& ca imaginecomple0$& dar totdeauna incomplet$ & mascat$&ecranat$ & a ansam)lului unitar de mecanisme& sisteme&procese& tr$iri etc. pe care le cuprinde personalitatea.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  36/64

  >e spune c$ personalitatease e0prim$& (ntr-un mod dinamic& (n de%enirea sa continu$&prin comportament& suma tuturor mi+c$rilor&

  ac,iunilor& acti%it$,ilor +i demersurilor "aptice+i mentale ale unei persoane. Am)ele e0prim$ realit$,i psihologice

  comple0e& care (ns$ pot "i a)ordate doar ca

  esen,e& concepte de ma0im$ generalitate&"ar$ a putea opera cu ele (n condi,ii dein%estigare punctual$& concret$.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  37/64

  Comportamnetul mai este de"init +i cae0presie dinamic$ a personalit$,ii

  Comportamentul(n sens larg con,ine (nstructura sa elemente de di"eren,iere&dup$ %arii criterii comple0itate& scop&mi8loace de reali'are& durat$& pre'en,asau a)sen,a inten,ionalit$,ii& pre'en,asau a)sen,a unei structuri mentale de

  determinare& gradul de automatism (ndes"$+urarea lui& ni%elul interiori'$riisau al e0teriori'$rii componentelor etc.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  38/64

  Dup$ "iecare dintre aceste criterii se pot operaordon$ri& clasi"ic$ri& di"eren,ieri (ntre mani"est$rilecomportamentale ale unei persoane& se pot "acecompara,ii (ntre comportamentele mai multorpersoane& asistand (n "inal la o multitudine de schemede anali'$ a actelor comportamentale care "ac posi)il$cunoa+terea& interpretarea +i e%aluarea lor.

  In acest conte0t no,iunea de acti%itate grupea'$ actelecomportamentale dupa criteriul inten,ionalit$,ii& ae0isten,ei unui scop )ine preci'at +i al unei structuricomple0e de mani"estare cuprin'9nd cel putin un ciclude prelucrare in"orma,ional$ de la recep,ie +i

  prelucrare& p9n$ la luarea unei deci'ii& e"ectuarea unuir$spuns corespun'$tor acelei deci'ii +i urm$rireaconsecin,elor acestui r$spuns& raportate la scopul +iinten,ia ini,ial$.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  39/64

  Acti%itatea este o modalitate speci"ic$ de comportamentcare se caracteri'ea'$ prin e0isten,a unor scopuri )ine

  preci'ate +i a unor modalit$,i concrete de atingere a

  acestor scopuri

  Activitile sunt cadre normati%e! cu un grad degeneralitate aplicat tuturor personalitile care

  dispun de instrumentele psiologice care sfac posi"ile realizarea elementelorcomportamentale cuprinse n ele. Astfel apareca imposi"il descrierea comportamenteloranimalelor sau ale persoanelor lipsite de

  discernamnt ca putnd fi structurate nactiviti! tocmai datorit lipsei intenionalitiiconstiente! a posi"ilitilor de evaluare prin feed'"ec4 informational a efectelor produse! prinimposi"ilitatea sta"ilirii de scopuri consientizate.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  40/64

  Activitatea se traduce n sarcini& o)iecti%e&scopuri de 5 atins 6! comportamentul setraduce prin valoricantitative i calitative!comparative! evaluative i apreciative. Activitileumane pot fi descrise n diferite forme ! nfuncie de accentul pus pe tipul de descriptori% tenologici! formativi! operaionali! & n timp cecomportamentul poate fi descris prin alte

  categorii de descriptori! precum funcii iprocese psiice! funcii informaionale! capaciti.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  41/64

  (siologia este n primul rnd tiina comportamentelorce se mani"est$ indi%idual! dar reflectnd planuri degeneralitate nomotetic$& modelate de scopurile&o)iecti%ele +i mi8loacele caracteristice unei acti%it$,iumane sau ale alteia.Cercetarea psiologic tre"uie sofere ansam"lul soluiilor de cunotere! perfecionare idezvoltare a activitilor umane! soluii cu finalitate attindividual ct i social. +cupndu'se de

  comportamentul indivizilor! psihologia este +tiin,acentral$ a acti%it$,ilor umane&studiind modul n careansam"lul influentelor educative! tenologice!economice! sociale implicate de e$istena social i caregenereaz scopuri specifice diferitelor activiti umane!se transform n modaliti de aciune individual i

  colectiv! condiionate i generate de aceast e$istentsocial. Psihologia acti%itatilor umane de%ine oaplica,ie a psihologiei cu un mare impact social +ieconomic& ins$+i natura uman$ "iind socialmenteorientat$ spre scopuri +i "inalitati adaptati%en planul

  asigurrii resurselor necesare vietii n colectivitate

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  42/64

  #odalit$,i de reali'are aacti%it$,ii de munc$

  >unt mai multe criterii pe care le putem a%ea (n%edere atunci c9nd %or)im despre modalit$,ile dereali'are a muncii

  - domeniile social * economice ale muncii

  - comple0itatea muncii - locul acti%it$,ii (nt-un ansam)lu de acti%it$,i de

  munc$ - e0igen,ele legte de ni%elul de preg$tire necesar

  muncii - importan,a social$ a muncii - categoriile de integrare a muncii (n structuri

  organi'a,ionale - criteriul Bli)eral7

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  43/64

  a/ Domeniile social * economice Activitatea de munc se diversific n funcie de

  ramura economic n care se desfoar!ramurcare i confer o serie de caracteristici legate deconinutul muncii! finalitatea muncii! importanaeconomic i social! nivelul salarizrii! i altele.

  8ol"an face o prim ncercare de clasificare a

  activitilor de munc! propunnd trei criterii : 'profesiuni care au la baz activiti de

  elaborare superioar % se lucreaz cu noiuni sauimagini &:

  ' profesiuni legate de cercetarea tiinific! ' profesiuni legate de creaia tiinific

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  44/64

  ' profesiuni cu caracter social se lucrea'$ cu oameni +iimplic$ ideea de organi'are sau asisten,$ social$ /

  - pro"esiuni administrati%e&

  - pro"esiuni culturare +i artistice& - pro"esiuni didactice & - pro"esiuni sanitare& - pro"esiuni 8uridice& - pro"esiuni religioase& - pro"esiuni militare

  -profesiuni n care activitatea este legat de fenomeneleeconomice se lucrea'$ cu o)iecte /

  - pro"esiuni din agricultur$& - pro"esiuni din industrie& - pro"esiuni din contruc,ii& - pro"esiuni din transporturi& - pro"esiuni din comer,

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  45/64

  >I>T!#! >TANDARDIAT! D! CLA>I

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  46/64

  =a ela"orarea clasificrii s'au avut n vedereurmtoarele principii i criterii:

  'principiul gruprii unitilor de clasificat dupcriterii economice i sociale obiective.Constituirea categoriilor de clasificare s'a fcut nconcordan cu diviziunea social a muncii!folosind caracteristici de grupare tenico'

  economice o"iective! n succesiunea importaneilor pentru activitatea practic. 'principiul omogenitii maxime n constituirea

  categoriilor de clasificat%grupe! su"grupe etc.&.(entru fiecare nivel de clasificare s'a folosit un

  singur criteriu! fiecare su"mprire reflectandaspecte din ce n ce mai amnunite ale criteriuluiaplicat la su"mpririle precedente! ca dee$emplu:

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  47/64

  gradul de instruire %nivelul colii a"solvite&>

  nivelul competenelor determinat deamploarea i comple$itatea activitilor caredefinesc ocupaiile>

  gradul de specializare n cadrul aceleiaiactiviti>

  felul materiilor prime i utila-elor folosite!proceselor tenologice utilizate.

  principiul univocitii gruprii unitilor,care

  presupune i impune repartizarea fiecrei unitide clasificat! numai ntr'o singur grup sausu"grup! numai ntr'un singur loc! indiferent denumrul locurilor i unitilor de clasificat.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  48/64

  principiul actualitii! al lurii n considerare acelor mai noi ocupaii! a celor mai noi tenici de

  construire a clasificrilor! inclusiv optimizrii ieconomicitii folosirii codurilor.

  principiul stabilitii pe o perioad maindelungat de timp,prin crearea unui sistem

  elastic care s permit adaptarea permanent lanoile condiii de dezvoltare economico'social.

  principiul multilateralitii folosirii pe diversestructuri organizatorice i activiti%strategii

  guvernamentale! statistic etc.&. posibilitatea utilizrii clasificrii n comparaiile

  internaionale.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  49/64

  COR di"eren,ia'$ urm$toarele domenii de (ncadrare aacti%it$,ilor de munc$ & denumite grupe ma8ore

  - grupa major Imem)ri ai corpului legislati% aie0ecuti%ului& (nal,i conduc$tori ai administra,iei pu)lice&

  conduc$tori +i "unc,ionari superiori din unit$,ile economico-sociale +i politice & cu urm$toarele su)grupe - legislatori& mem)rii ai e0ecuti%ului +i (nal,i

  conduc$tori ai administra,iei pu)lice& - conduc$tori de unit$,i economico-sociale

  mari corpora,ii /& - conduc$tori de unit$,i economico-sociale mici giran,i / grupa major II specialisti cu ocupa,ii intelectuale +i

  +tiin,i"ice& cu urm$toarele su)grupe - "i'icieni& matematicieni +i ingineri

  - speciali+ti (n )iologie& agronomie +i +tiin,ele %ie,ii - pro"esori (n (n%$,$m9ntul superior& secundar +iasimila,i

  - al,i speciali+ti cu ocupa,ii intelectuale +i +tiin,i"ice

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  50/64

  grupa major III& tehnicieni& maistri si asimilati cusu)grupele

  - tehnicieni (n domeniul "i'icii +i tehnicii . - tehnicieni (n +tiin,ele %ie,ii& ocrotirea s$n$t$,ii +iasimila,i

  - (n%$,$tori +i asimila,i& -alte ocupa,ii asimilate tehnicienilor

  - grupa major I!& "unc,ionari administrati%i& cuurm$toarlele su)grupe -"unc,ionari de )irou & - "unc,ionari (n ser%icii cu pu)licul - grupa major !& lucratori operati%i (n ser%icii&

  comert si asimilati& cuprin'9nd - lucr$tori (n ser%icii personale +i de protec,ie - modele& manachine +i %9n'$tori (n maga'ine +i

  pie,e&

  grupa major !I agricultori +i lucr$tori cali"ica,i (n agricultur$

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  51/64

  grupa major !I,agricultori +i lucr$tori cali"ica,i (n agricultur$&sil%icultur$ +i pescuit cuprin'9nd

  - agricultori +i lucr$tori cali"ica,i (n agricultur$& sil%icultur$ +ipercuit &

  - grupa major !II,me+ste+ugari +i lucr$tori cali"ica,i (n meserii dtip arti'anal& de reglare +i (ntre,inere a ma+inilor +i instala,iilor& a%9ndca su)grupe

  - meseria+i +i muncitori cali"ica,i (n industria e0tracti%$ +i construc,ii & - meseria+i +i muncitori cali"ica,i (n metalurgie& construc,ii metalice +i asimila,i - meseria+i +i muncitori cali"ica,i (n mecanic$ "in$& arti'anat& imprimerie +i

  asimila,i - meseria+i +i muncitori cali"ica,i (n industria alimentar$ +i alte meserii arti'anal - grupa major !III,operatori la instala,ii +i ma+ini +i asam)lori de

  ma+ini& echipamente +i alte produse cu su)grupele - operatori la instala,iile "i0e +i lucr$tori asimila,i - operatori la ma+ini& utila8e +i asam)lori de ma+ini& echipamente +i alte produs - conduc$tori de %ehicule +i operatori la instala,ii mo)ile

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  52/64

  ' grupa major I",munci tori necalificai ! cuprinznd : 'muncitori necalificai n serviicii i vnzri ' muncitori necalificai n agricultur! silvicultur i

  percuit ' muncitori necalificai n industria minier! construcii!

  lucrri pu"lice! industria prelucrtoare i transporturi - grupa major #,forele armate.

  *n aceast clasificare detaliat i standardizat sunt aproapecomplet ignorate aspectele legate de coninutul muncii! componentapsiologic ! avndu'se n vedere n principal nivelul de instruire alcelor care sunt nominalizai ntr'o grup sau alta. ste evident c inivelul de instruire este un parametru important al muncii! dar el nupoate singur s determine o clasificare dect! aa cum au doritautorii C+9 ! relevent din punct de vedere economic. Cu toate

  acestea clasificarea operat cu acest criteriu nu reflect alte realitieconomice legate de munc! de e$emplu retri"uia! unde nprezent ! se ntlnesc nivele de salarizare mai mari la unele ocupaiidin clasele solicitnd nivele de pregtire mai redus.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  53/64

  )/ Comple0itatea muncii Comple0itatea este dat$ +i de ni%elul

  responsa)ilit$,ii sociale& materiale +i economice aacti%it$,ii de munc$ depuse. Responsa)ilitateaponderea'$ comple0itatea& comple0itatea duce lacre+terea responsa)ilit$,ii prin ample mecanismepsihologice +i de rela,ionare generate de acti%itateade munc$. Ace+ti "actori sunt criterii de care se leag$recompensarea muncii& modalit$,ile de e%aluare&criteriile de selec,ie pe care le %or a)orda (n altecapitole ale lucr$rii.

  Din punct de %edere legal comple0itatea uneiacti%it$,i de munc$ se traduce (n durata necesar$(nsu+irii cuno+tin,elor declarati%e +i a celorprocedurale sta)ilit$ prin reglement$ri legale.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  54/64

  3in punct de vedere psihologic

  comple0itatea unei acti%it$,i de munc$este dat$ de num$rul +i gama demodele mentale% modele cognitive!reprezentri! modele mentale propriu'zise & pe care sarcinile acelei activiti leimplic! de frecvena actualizrii ivalirificrii lor! de dinamica restructurrii!

  com"inrii i sintezei acelor modelementale etc.! aspecte a"ordate n altconte$t al cursului.

  / L l ti it$,ii ( t

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  55/64

  c/ Locul acti%it$,ii (nt-unansam)lu de acti%it$,i de munc$

  COR& amintit mai sus& utili'ea'$ (n clasi"icarea e"ectuat$termenul de ocupa,ie& de"init$ drept acti%itatea util$&aduc$toare de %enit (n )ani sau natur$/& pe care odes"$+oar$ o persoan$ (n mod o)i+nuit& (ntr-o unitateeconomico-social$ +i care constituie pentru aceasta surs$

  de e0isten,$. Ocupa ia este& deci& proprie persoaneloracti%e& care practic$ o acti%itate recunoscut$ de societateca util$ pentru sine +i semenii s$i.E Aceast$ de"ini,iedesemnea'$(n esen,a ei acti%itatea de munc$& munca(nse+i& +i nu se speci"ic$ natura termenului de ocupa,ie.Ocupa,ia are dup$ p$rerea noastr$ dou$ sensuri . Un primsensse re"er$ la ansam)lul preocup$rilor& acti%it$,ilor&interesului pe care o persoan$ le aloc$ unui domeniu saualtul m$ ocup cu studierea m$n$stirilor medie%ale din#oldo%a& m$ ocup cu (ngri8irea +i educarea nepo,ilor / careocup$ timpul unuei persoane& "$r$ ca acesta s$ des"$+oare

  prin aceasta o acti%itate de munc$& (n sensul de"ini,ei ei.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  56/64

  Un al doilea sensse refer la ocuparea dectre o persoan a unui post! a unui loc ntr'ostructur organizaional! deasemenea fr a fi

  prin aceasta e$ecutantul unei munci % ocuppostul de vicepreedinte la o asociaieprofesional! ocup un post de corist n corul"isericii &. *n practic ns! fapt care e$plic

  limitarea sensului de ocupaie! n am"elesensuri ocupa,ia se re"er$ (n principal laacti%itatea de munc$.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  57/64

  In munc$& ocupa,ia (+i g$se+te "orma dee0isten,$ (n post& care este locul& ni%elul (n

  care munca prestat$ de ocupant se a"l$ (ntr-oanumit$ structur$ orgnai'a,ional$& sau prin"unc,iecare este dat$ de ansam)lulatri)u,iilor& sarcinilor& leg$turilor pe care

  ocupantul le (ndepline+te (n cadrul aceleistructuri. In aceast$ a)ordare& postule0prim$ static& "igurati%& schematic& loculocupat de cine%a (ntr-o structur$ (n

  organigrama ei /& pe c9nd "unc,ia e0prim$dinamica& mi+carea persoanei care ocup$locul respecti%.

  d/ !0igen,e legate de ni%elul de

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  58/64

  d/ !0igen,e legate de ni%elul depreg$tire necesar muncii

  Acest criteriu luat ca )a'$ "ormal$ (n clasi"icareagrupelor (n COR& aduce (n discu,ie competen,a +icali"icarea celui care ocup$ un post. Cali"icarea sere"er$ preponderent la aspectele declarati%e +iprocedurale certi"icate prin documente sau alte pro)emateriale& pe c9nd competen,a denot$ mai ales latura

  e0ecutorie& procedural$ a ni%elului de preg$tire a celui%i'at. Am)ele laturi (ns$ de"inesc de regul$ dou$ ni%elede preg$tire necesare ocup$rii unui post (n acti%itateade munc$ & Pe de o parte meseria& de"init$ (n COR ca"iind B comple0ul de cuno+tin,e o),inute prin+colari'are +i prin practic$& necesare pentru e0ecutarea

  anumitor opera,ii de trans"ormare +i prelucrare ao)iectelor muncii& sau pentru prestarea anumitorser%icii.E& pe de alt$ parte pro"esia considerat$ a "i otreapt$ de competen,$ +i cali"icare o),inut$ prin studiide specialitate& certi"icat$ prin "orme de a)sol%irestandardi'ate na,ional +i interna,ional.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  59/64

  pentru a ocupa un post& pro"esia sau meseria potconta (n mai mic$ m$sur$& pe primul plan trec9ndposi)ilit$,ile concrete& reale pe care pro"esia saumeseia pe care o ai ,i le poate o"eri ca )a'$ pentru

  cerin,ele postului ocupat. Po,i ocupa un post deredactor de +tiri la o tele%i'iune dac$ pro"esia a%ut$,i-a o"erit posi)ilit$,ile de sinte'$& creati%itate&promtitudine deci'ional$ +i cultur$corespun'$toarele cerin,elor "unc,iei de redactor. In

  unele ca'uri (ns$ aceste inter"eren,e nu sunt admise&"ie datorit$ ni%elului "oarte (nalt de cuno+tin,e +ideprinderi cerut de post +i o"erit numai de o anumit$pro"esie&

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  60/64

  d/ Importan,a social$ a muncii

  Acti%itatea de munc$ se des"$+oar$ (n concordan,$cu legile economico-sociale speci"ice unui stat saualtul. Unele pre%ederi legale au caracter general asigurarea dreptului la munc$& limit$ri de %9rst$&

  o)ligati%itatea acord$rii drepturile salariale etc /&altele sunt ela)orate ,in9nd cont de speci"iculna,ional & de o)iecti%ele economice speci"ice . Ina"ara acestor reglement$ri se instituie +i o dinamic$a pro"esiilor pe ramuri de acti%itate& generate de o

  serie de "enomene sociale legate de raportul cerere-o"er$ pe pia,a "or,ei de munc$& de modi"icarea aintereselor +i op,iunilor pro"esionale&

  e/ Categoriile de integrare a muncii (n

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  61/64

  e/ Categoriile de integrare a muncii (nstructuri organi'a,ionale.

  Acest criteriu di"eren,ia'$ acti%it$,ile de munc$ prin raporturilecare se instituie dintre o)iecti%ele & scopurile muncii depuse +i%alori"icarea ei practic$& (n re'ultateleei. Astfel! unele activitipermit finalizarea lor n produse! aciuni! rezultate ce pot fiimplicit utilizate de ceilali mem"rii ai societii! n produse carescim" cantitatea de munc depus n recompensa material a ei.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  62/64

  "/Criteriul li)eral al muncii& Unele pro"esii se de"inesc din punctul de %edere al e0ercit$rii

  lor ca Bli)eraleE& Bcu li)er$ practic$E& sco,9nd (n e%iden,$ oserie de caracteristici +i propun9nd "orme speci"ice deorgani'are a e0ercit$rii lor.

  Pro)lema este mai ampl$ +i necesit$ o discu,ie legat$ decum putem de"ini celelalte pro"esii care nu se (nscriu (ncategorie Bli)eral$E.+i se re"er$ la pro)lema reglement$riimodului (n care se e0ercit$ acti%it$,ile de munc$.. Pe de oparte& "iecare pro"esie are un nomenclator de acti%it$,i&inter%en,ii& proceduri & metode& tehnici etc. care (i suntspeci"ice +i care (n esen,$ o de"inesc. !le constituie o)iectuldisciplinelor de (n%$,$m9nt +i al modalit$,ilor de certi"icare a

  consider$rii unui indi%id ca "iind poseorul unei anumitepro"esii.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  63/64

  (rofesiile de li"er practic sunt acele profesiicare ! prin natura activitilor desfurate se potorganiza i n afara unui cadru instituionalizat!

  n acest caz controlul accesului la profesie! al

  metodelor de lucru folosite! sancionarea erorilorprofesionale etc.sunt sta"ilite de organizaiiprofesionale ale respectivei profesii! cu condiiaca statul s nu ai" responsa"iliti directeasupra efectelor activitilor desfurate.

  3ac statul are astfel de responsa"iliti!reglementarea domeniului intr i n sfera deinteres a structurilor e$ecutivului.

 • 7/24/2019 Materiale Curs 1

  64/64

  ?oate modalitile de efectuare a muncii! discutate pecriteriile amintite! aduc! aa cum s'a amintit!particulariti de structurare! efectuare i apreciere amuncii depuse. *n esen ns activitatea de munc este

  privit dintr'o perspectiv comple$! ampl! n msur asatisface cerinele unei analize e$plicite. or)im ast"eldesptre acti%itatea de munc$ e"ectuat$ (n conte0torgani'a,ional& ca o acti%itate pro"esional$& cu graderidicate de cali"icare& comple0$ din punctul de

  %edere al sarcinilor solicitate& +i structurat$ dinpunctul de %edere al mecanismelor psihologiceimplicate (n reali'area ei.