Transcript
Page 1: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRAR�, BELGRAD - SERBIA

�������� �� ������ ��� �����, ������ - ������

Dr. IONEL SUBICI �� ���� �����

LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI �I MUNTENEGRULUI

ÎN DRUM SPRE INTEGRAREA EUROPEAN� ���� ������ ������

� ��� ������ ����� � ��� ��� �� ��� � ��� ��� ����������

Monografie ���������!�

Belgrad, 2007. �"����#, 2007.

Page 2: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea
Page 3: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRAR�, BELGRAD - SERBIA

�������� �� ������ ��� �����, ������ - ������

Dr. IONEL SUBICI �� ���� �����

LOCUL BANATULUI DE SUD

ÎN AGRICULTURA SERBIEI �I MUNTENEGRULUI ÎN DRUM SPRE INTEGRAREA EUROPEAN�

���� ������ ������ � ��� ������ ����� � ��� ��� �� ��� � ��� ��� ����������

Monografie ���������!�

Belgrad, 2007. �"����#, 2007.

Page 4: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRAR�, BELGRAD - SERBIA �������� �� ������ ��� �����, ������ - ������

LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI �I MUNTENEGRULUI ÎN

DRUM SPRE INTEGRAREA EUROPEAN� Monografie

���� ������ ������ � ��� ������ ����� � ��� ��� �� ��� � ��� ��� ����������

���������!�

Redactor: Prof.univ.dr. Drago Cvijanovi�

��"#��$: ����.�� ���� �� ������

Referen�i �tiin�ifici:

Prof.univ.dr. Victor Manole Prof.univ.dr. Ion Vasilescu

�"%"�&"�'�: ����.�� ������ ������ ����.�� ��� ���������

Editor:

Institutul de Economie Agrar�, Belgrad 11060 Beograd, Volgina 15, tel: +381 11 297 28 58; +381 11 297 28 48

Pentru Editor: Prof.univ.dr. Drago Cvijanovi�, director

�&#�(�): �������� �� ��������� ������������, ������

11060 ������, ������ 15, ���: +381 11 297 28 58; +381 11 297 28 48 �� ������!�: ����. �� ���� �� ������, ��������

Tipografie:

DIS PUBLIC D.O.O. Beograd Beograd, Bra�e Jerkovi�a 111-25, tel: +381 11 397 97 89

*'�+/���!�: DIS PUBLIC D.O.O. Beograd

������, ����� ��������� 111-25, ���: +381 11 397 97 89

Tiraj: 300 exemplare

����1: 300 ���������

ISBN

Publicarea monografiei este în total finan�at� de c�tre Ministerul �tiin�ei al Republici Serbia

"�����#� �������� � � � $����� ����������� �� ������ ������������ ����� %���&���� '�&� �

Page 5: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

v

Cuvânt înainte

În procesul de trecere la economia de pia��, cunoa�terea experien�ei interna�ionale

privind c�ile �i mijloacele prin care agricultura poate fi restructurat� �i integrat� armonios în economie reprezint� o tem� deosebit de interesant� nu numai pentru agricultori �i factori decizionali, ci �i pentru întreaga societate.

Lucrarea este structurat� în II p�r�i, fiecare având 5 �i respectiv 2 capitole, prin care se abordeaz� agricultura din Serbia �i Muntenegru, �i în cadrul acesteia agricultura Banatului de Sud (sub-regiune care face parte din regiunea Voivodina – înglobat� teritorial �i administrativ în Republica Serbia), în context na�ional �i interna�ional, în procesul de tranzi�ie la economia de pia�� �i de construire a economiei rurale integrate în spa�iul european. În acest scop se pun accentele pe produc�ia agricol� �i pe rolul major al managementului investi�ional, privind eficien�a economic� în agricultur�. Obiectivele generale urm�rite de lucrare sunt:

� Abordarea problemelor macroeconomice din agricultura Serbiei �i Muntenegrului �i a Banatului de Sud.

� Compararea performan�elor agricole ale Serbiei �i Muntenegrului fa�� de Uniunea European� (UE) �i ��rile Europei Centrale �i de Est (TECE).

� Analiza proceselor economice din agricultura Banatului de Sud, comparativ cu acelea�i procese economice din Voivodina �i R. Serbia;

� Activitatea �i eficien�a economic� a investi�iilor în agricultur�, la nivel macroeconomic, separând cazul Banatului de Sud, Voivodinei �i R. Serbiei de cazul Serbiei �i Muntenegrului;

� Propuneri de reabilitare �i restructurare a proceselor produc�iei agricole la nivel na�ional.

În prima parte a lucr�rii (capitolele 1-5) sunt prezentate aspectele care vizeaz� agricultura în sistemul economiei serbo-muntenegreane. La început se expun detaliat caracteristicile agriculturii la nivel na�ional (capitolul 1), cu focus pe urm�toarele elemente:

1. aspecte specifice care fundamenteaz� acest domeniu de activitate �i importan�a sa economico-social�;

2. particularit��i �i influen�a lor asupra fluxurilor economice �i a procesului de produc�ie din agricultur�;

3. locul pe care-l ocup� agricultura în economia �i politica na�ional�, precum �i contribu�ia sa la relansarea cre�terii economice a ��rii noastre.

În leg�tur� cu asigurarea necesit��ilor umane �i dezvoltarea economico-social�, se trateaz� problemele legate de influen�a agriculturii asupra securit��ii alimentare în Serbia �i Muntenegru, asupra cre�terii economice �i asupra mediului ambiant.

Urm�torul pas al analizei (capitolul 2) se refer� la poten�ialul productiv al agriculturii la nivel na�ional, pe componente: p�mântul, capitalul fix �i resursele de munc�. În acest context, se analizeaz� structura modului de folosin�� a fondului funciar agricol, formele de proprietate, amenaj�rile pentru iriga�ii, înzestrarea tehnico-material� a agriculturii, capitalul animal �i planta�iile pomi-viticole. Se abordeaz�, de asemenea, eficien�a economic� a utiliz�rii p�mântului �i a capitalului fix în agricultur�, dar �i

Page 6: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

vi

eficien�a economic� a organiz�rii �i productivitatea muncii în agricultur�. O aten�ie deosebit� este dedicat� cercet�rii care se refer� la volumul, dinamica �i structura produc�iei – repere ale dezvolt�rii agricole �i economiei na�ionale.

Lucrarea descrie, în mod separat (capitolul 3), �i situa�ia din Banatul de Sud, cu oprire asupra particularit��ilor care determin� fenomenele economice din agricultura sub-regional�, fa�� de acelea�i fenomene economice din regiunea Voivodina �i R. Serbia. Îns�, având în vedere a�ezarea geografic� �i specificul mediului socio-politic în care se afl� Banatul de Sud, suntem de p�rere c� o mic� plimbare prin istorie, de asemenea, poate fi de un bun folos pentru to�i cititorii acestei lucr�ri.

Problemele care vizeaz� investi�iile în agricultur� – la nivel macroeconomic, sunt expuse în capitolul 4, în care, dup� ce se abordeaz� trendul investi�ional pe ansamblul agriculturii serbo-muntenegreane (privind analiza tehnic�, caracteristicile investi�iilor productive, finan�area �i eficien�a investi�iilor în agricultur�), se prezint� procesul investi�ional în agricultura Banatului de Sud. Astfel, se arat� structura �i sursele de finan�are a investi�iilor în agricultura sub-regional�, comparativ cu situa�ia din Voivodina �i R. Serbia. Evaluarea eficien�ei macroeconomice a investi�iilor agricole se face cu ajutorul indicatorilor coeficientul capitalului �i productivitatea investi�iilor, inspira�i din modelele neoclasice de cre�tere economic� (Harrod �i Domar). Ultimul capitol al acestei p�r�i (capitolul 5) este dedicat strategiei de dezvoltare durabil� în agricultura na�ional�, cu accent pe mecanismele �i instrumentele macroeconomice ale politicii agricole:

a) orientarea produc�iei �i pie�ei agricole; b) pre�urile produselor agricole; c) sistemul rezervelor agricole; d) comer�ul exterior cu produse agricole; e) sursele de finan�are a produc�iei agricole. Atragem aten�ia asupra problemelor specifice, privind subven�ionarea �i stimularea

material-financiar�, care scot la suprafa�� fenomenul de subfinan�are - un sprijin insuficient cu tendin�� opus� cerin�elor de dezvoltare �i restructurare agricol�. Partea a doua a lucr�rii este consacrat� strategiilor �i politicilor de dezvoltare în agricultura mondial�, astfel se analizeaz� agricultura Uniunii Europene (UE) �i a ��rilor Europei Centrale �i de Est (TECE). În acest cadru, este temeinic prezentat� Politica Agricol� Comunitar� (PAC) - premise, obiective �i principii, precum �i rezultatele aplic�rii acesteia (capitolul 6).

Separat sunt abordate particularit��ile agriculturii din ��rile Europei Centrale �i de Est, care scot în eviden�� principalele aspecte macroeconomice, structura exploata�iilor agricole �i politicile agricole ale ��rilor aflate în procesul de tranzi�ie (capitolul 7). În acest context, este examinat� situa�ia din pretranzi�ie �i tranzi�ie (perioada anilor 1989 – 2001), f�când-u se compara�ie cu situa�ia sectorului agricol din Uniunea European�.

Lucrarea se încheie cu un set de propuneri, care are au drept scop: � elaborarea unor m�suri concrete, menite s� asigure �i s� creasc� productivitatea

p�mântului, precum �i s� determine sporirea performan�ei agricole; � îmbun�t��irea indicatorului „num)rul persoanelor hr)nite de un agricultor ocupat”

prin introducerea unui „coeficient de corec<ie”, care exprim� gradul de autosatisfacere alimentar) �i aduce o nou� form� de calcul a indicatorului amintit;

� identificarea solu�iilor pentru rezolvarea problemelor de reabilitare �i restructurare a agriculturii la nivel na�ional;

Page 7: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

vii

� luarea în considerare a efectului de cre(tere întârziat) în cazul evalu�rii eficien�ei macroeconomice a investi�iilor agricole;

� cre�terea sprijinului oferit agricultorilor, în special celor individuali, din partea statului;

În fine, autorul dore�te s� sublinieze c� este con�tient de complexitatea unei asemenea analize �i de faptul c� nu poate r�spunde tuturor exigen�elor. De aceea, orice comentarii critice �i propuneri ale cititorilor de îmbun�t��ire a acestei lucr�ri sunt binevenite.

Autorul

Page 8: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

viii

Cuprins CUVÂNT ÎNAINTE ..........................................................................................................v

CUPRINS ........................................................................................................................viii

ABSTRACT ....................................................................................................................xiv

RECENZII ....................................................................................................................xviii

ACRONIME FOLOSITE ..........................................................................................xxviii

PARTEA I - AGRICULTURA ÎN SISTEMUL ECONOMIC AL SERBIEI �I MUNTENEGRULUI ......................................................1

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICILE AGRICULTURII LA NIVEL NA�IONAL .............................................................................. 3

1.1. Agricultura ca ramur� a produc�iei materiale �i însemn�tatea sa economico – social� .......................................................................3

1.2. Particularit��ile agriculturii ca ramur� economic� ........................................................5 1.3. Locul �i func�iile agriculturii în economia na�ional� ....................................................7 1.3.1. Agricultura �i securitatea alimentar� ................................................................10 1.3.2. Agricultura ca factor al cre�terii economice .....................................................14 1.3.3. Agricultura ca factor de protec�ie a mediului ambiant .....................................19 1.3.4. Func�ii complementare ale agriculturii .............................................................21

CAPITOLUL 2. POTEN�IALUL PRODUCTIV �I BILAN�UL PRODUC�IEI AGRICOLE LA NIVEL NA�IONAL ..............................................22

2.1. Resursele (factorii) produc�iei agricole ......................................................................22 2.1.1. P�mântul – cea mai important� resurs� natural� din agricultur� ......................22 2.1.1.1. Fondul funciar agricol - structura modului de folosin�� ......................24 2.1.1.2. Forme de proprietate asupra terenurilor agricole .................................25 2.1.1.3. Amelior�rile funciare - amenaj�rile pentru iriga�ii ..............................27 2.1.1.4. Eficien�a economic� a utiliz�rii p�mântului ........................................29 2.1.2. Capitalul fix – principal receptor al investi�iilor în agricultur� .........................32 2.1.2.1. Rolul �i structura capitalului de exploatare în produc�ia agricol� .......32 2.1.2.2. Înzestrarea tehnico - material� a agriculturii .......................................34 2.1.2.3. Eficien�a economic� a utiliz�rii tractoarelor �i ma�inilor agricole ......38 2.1.2.4. Capitalul animal în produc�ia agricol� .................................................40 2.1.2.5. Planta�iile pomi-viticole ......................................................................42 2.1.2.6. Eficien�a global� a utiliz�rii capitalului fix în agricultur� ...................44

Page 9: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

ix

2.1.3. Munca în produc�ia agricol� .............................................................................46 2.1.3.1. Importan�a �i caracteristicile muncii în agricultur� .............................47 2.1.3.2. Resursele de munc� din agricultur� .....................................................48 2.1.3.3. Eficien�a economic� a organiz�rii �i productivitatea muncii

în agricultur� ........................................................................................50 2.2. Produc�ia agricol� - dinamica, structura �i volumul ...................................................57

CAPITOLUL 3. AGRICULTURA BANATULUI DE SUD – economie PARTICULARIT��I ........................................................................61

3.1. Banatul de Sud – organizarea economico-teritorial� ..................................................62 3.2. Locul agriculturii în economia Banatului de Sud .......................................................66 3.3. Resursele de produc�ie din agricultur� .......................................................................69 3.3.1. Fondul funciar agricol al Banatului de Sud ......................................................70 3.3.2. Capitalul fix în agricultura Banatului de Sud ...................................................72 3.3.3. For�a de munc� din agricultura Banatului de Sud ............................................75 3.4. Eficien�a macroeconomic� a agriculturii Banatului de Sud ........................................76 3.5. Structura produc�iei la principalele produse agricole .................................................82

CAPITOLUL 4. O ABORDARE LA NIVEL MACROECONOMIC, PRIVIND INVESTI�IILE ÎN AGRICULTUR� .............................85

4.1. Trendul investi�ional în agricultura Serbiei �i Muntenegrului ....................................85 4.1.1. Analiza tehnic� a investi�iilor din agricultur� ...................................................89 4.1.2. Caracteristicile investi�iilor productive din agricultur� ....................................91 4.1.3. Finan�area investi�iilor în agricultur� ...............................................................92 4.1.4. Evaluarea eficien�ei economice a investi�iilor agricole la nivel na�ional .........95 4.2. Procesul investi�ional în agricultura Banatului de Sud ...............................................99 4.2.1. Structura investi�iilor în agricultura Banatului de Sud ...................................103 4.2.2. Sursele de finan�are a investi�iilor în agricultura Banatului de Sud ...............105 4.2.3. Eficien�a macroeconomic� a investi�iilor agricole din Banatul de Sud ..........106

CAPITOLUL 5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL� A AGRICULTURII NA�IONALE .................................................109

5.1. Produc�ia �i consumul de produse agricole – direc�ii de dezvoltare �i schimb�ri structurale .............................................................................................110

5.2. Organizarea structural� a unit��ilor agricole din Serbia �i Muntenegru ....................... 116 5.3. Politica agricol� - instrument strategic la nivel na�ional ..........................................121 5.3.1. Sistemul de orientare a produc�iei �i pie�ei agricole .......................................123 5.3.2. Sistemul �i politica pre�urilor agricole ............................................................124 5.3.3. Sistemul de rezerve agricole ...........................................................................125 5.3.4. Comer�ului exterior cu produse agricole ........................................................126 5.3.5. Sistemul, politica �i sursele de finan�are a produc�iei agricole .......................127 5.3.6. Subven�ionarea �i stimularea material-financiar� a produc�iei agricole .........129

Page 10: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

x

PARTEA A II-A – AGRICULTURA ÎN UNIUNEA EUROPEAN� (UE) �I ��RILE EUROPEI CENTRALE �I DE EST (TECE) ........133

CAPITOLUL 6. POLITICA AGRICOL� COMUNITAR� A UNIUNII EUROPENE ...............................................................135

6.1. Considera�ii cu privire la construc�ia politic� �i integrarea institu�ional� a UE .......135 6.2. Crearea PAC - premise, obiective, principii �i rezultate .................................................... 139 6.3. Rezultatele aplic�rii PAC în primele etape ...............................................................148

CAPITOLUL 7. PARTICULARIT��ILE AGRICULTURII DIN ��RILE EUROPEI CENTRALE �I DE EST ..............................153

7.1. Agricultura din TECE – aspecte macroeconomice ...................................................153 7.2. Structura exploata�iilor agricole din TECE ..............................................................158 7.3. Politici agricole ale TECE aflate în procesul de tranzi�ie .........................................159

CONCLUZII �I PROPUNERI ....................................................................................168

ANEXE ...........................................................................................................................182

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................192

SUMMARY.....................................................................................................................199

Page 11: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xi

��#�1�! ���� �� ...................................................................................................................v

������ ......................................................................................................................viii

������ .....................................................................................................................xiv

������E ................................................................................................................xviii

�������� .........................................................................................................xxviii

� I – ������� �� � ��������� ������ ����� � ��� ��� ..................................................................................1

����� � 1. ������������ ������� � �� ����������� �� �� ............................................................. 3

1.1. ����� ���� �� ������ ����������� ���� ���� � ��� ���������-��������� ������ ...........................................................................3

1.2. ������������ ���� ���� ��� ��������� ����� .............................................5 1.3. !���� � �"������ ���� ���� " ����������� �� ���� ...................................7 1.3.1. ����� ���� � ��#������� ���"����� ....................................................10 1.3.2. ����� ���� ��� ������ ���������� ����� ..............................................14 1.3.3. ����� ���� ��� ��$����� ������ %� ���� ������� ..............................19 1.3.4. &������������ (�������) �"������ ���� ���� ..................................21

����� � 2. ����� ��� ��������� � ������� ������� �� ����� �� �� ����������� �� �� .....................................................22

2.1. '��"��� (�������) ���� ����� ���� ���� ...................................................22 2.1.1. *���$�� – ������������� ������� ���"�� " ���� ���� ..................22 2.1.1.1. ����� ����� ����$�� ���� – ���"��"�� ������ ����$/��� ...........................................................24 2.1.1.2. <�������� ���"��"�� ���� ������ ����$�� .........................25 2.1.1.3. !���������� ����$�� –

"����� ��� ������ �� ��������� (�� ���� ���) .................................. 27 2.1.1.4. =�������� ������ ���� ����$/��� ����$�� .............................29 2.1.2. >����� ������ – ���� �� ������� �� ��������

" ���� ���� ..............................................................................................32 2.1.2.1. ?���� � ���"��"�� �������������� �������

" ���� ������ ���� ���� ........................................................32 2.1.2.2. @�#�����-����������� ������� ���� ���� ...........................34

Page 12: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xii

2.1.2.3. =�������� ������ ���� ����$/��� �������� � ���� �����# ��$��� ..............................................................38

2.1.2.4. ����� ����� ������ ���� ...........................................................40 2.1.2.5. <�/�����- ������������ ������ ......................................................42

2.1.2.6. G������� ������ ���� ����$/��� ������� ������� " ���� ���� .................................................................................44

2.1.3. '���� ����� " ���� ������ ���� ���� ................................................46 2.1.3.1. *����� � �������������� ���� " ���� ���� ..............................47 2.1.3.2. H"����� ���"��� " ���� ���� ..................................................48 2.1.3.3. =�������� ������ ���� ������������ ����

� ���"��� ���� ���� " ���� ���� ........................................... 50 2.2. ����� ����� ���� ���� – ��������, ���"��"�� � ���� ...............................57

����� � 3. ������� �� ������ ������ – ������!����� .......................................................................61

3.1. K"%�� N���� – ���������-������������� "������� ...............................................62 3.2. !���� ���� ���� " �� ���� K"%��� N����� ..................................................66 3.3. ����� ����� ���"��� ..........................................................................................69 3.3.1. ����� ����� ����$�� ���� " K"%��� N����" ...................................70 3.3.2. >����� ������ " ���� ���� K"%��� N����� ........................................72 3.3.3. '���� ����� " ���� ���� K"%��� N����� ...............................................75 3.4. !������������� ������ ���� ���� ���� " K"%��� N����" .........................76 3.5. ���"��"�� ���� ���� ��� ����������# ���� �����# ���� ��� ................82

����� � 4. ������������� �������, �� �� ���� �� �� ������ � ������� �� ................................85

4.1. Q� ��������� ����� " ���� ���� ������ � W��� G��� .................................85 4.1.1. @�#����� ������� �� �������� " ���� ���� .........................................89 4.1.2. &������������� ���� ����# �� �������� " ���� ���� .....................91 4.1.3. >���������� �� �������� " ���� ���� ................................................92 4.1.4. X���� ��������� ������ ����� �� �������� " ���� ����, �� ����������� �� �" ...................................................................................95 4.2. ������ �� �������� " ���� ���� K"%��� N����� ..........................................99 4.2.1. ���"��"�� �� �������� " ���� ���� K"%��� N����� ..........................103 4.2.2. Q� ��� ����������� �� ��������

" ���� ���� K"%��� N����� ........................................................105 4.2.3. !������������� ������ ���� �� ��������

" ���� ���� K"%��� N����� ..................................................................106

����� � 5. ��������� �����!��� ��� ��� ������� � �� ����������� �� � ..................109

5.1. ����� ���� � ����$�� ���� �����# ���� ��� – ��� ���� �� �� � ���"��"��� ������ .......................................................................110

Page 13: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xiii

5.2. X������������ ���"��"�� ���� �����# ��������� � " ������ � W���� G��� ................................................................................................ 116

5.3. Y������ ������� – ������$�� �����"���� �� ����������� �� �" ................121 5.3.1. X��� � ������� �� "����� ��� ���� ���� � ��%�$��

���� �����# ���� ��� ........................................................................123 5.3.2. ������ � ������� ���� " ���� ���� ..................................................124 5.3.3. X��� � ������� ���� �����# �����# ����� � ....................................125 5.3.4. �������� �������� ����� �������

���� ������ ���� ����� ...................................................................126 5.3.5. ������, ������� � �� ���� �����������

���� ����� ���� ���� ........................................................................127 5.3.6. �"� ������ � �����������-����������� ���$��

" ���� ������ ���� ���� ...................................................................129

� II – ������� �� ����� ���� � ����� ������� � ����!� ��� .............................133

����� � 6. �����!�� ������� �������� ����� ���� .......................................................................135

6.1. X� �� �� �������" ������"����" � ������"�������" ����������" =? ...........135 6.2. Q������� *Y� – ������� ��, ��� � � ���"����� .......................................... 139 6.3. '��"����� ������ *Y� " � �� ������ ��� ��� ...............................................148

����� � 7. ������!����� ������� � � ������ ������� � ����!� ��� ..................................................153

7.1. ����� ���� " ������ WQ= – �������������� ������ ..............................153 7.2. ���"��"�� ���� �����# ��������� � " ������ WQ= .................................158 7.3. Y������ ������� ����� WQ= � ����� ���������� .........................................159

�����!�� � ������ ......................................................................................168

������� .....................................................................................................................182

��������� .............................................................................................................192

SUMMARY.....................................................................................................................199

Page 14: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

xiv

LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI �I MUNTENEGRULUI

ÎN DRUM SPRE INTEGR�RILE EUROPENE

Abstract Ca domeniu al produc�iei materiale, agricultura ocup� un loc foarte important în sistemul economic al Serbiei "i Muntenegrului (SCG). Toate ��rile lumii acord� agriculturii o mare aten�ie, iar în �ara noastr�, la actualul stadiu de dezvoltare economico-social�, agricultura este considerat� o ramur� strategic�. Cu atât mai mult, dac� �tim c� �i ��rile care nu au condi�ii favorabile pentru desf��urarea produc�iei agricole încearc� s�-�i asigure un anumit grad de autosatisfacere la principalele produse agricole.

Prin con�inutul s�u, lucrarea „Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european�” urm�re�te prezentarea problemelor economice complexe ale agriculturii din Serbia �i Muntenegru (cu accentul pe sub-regiunea Banatul de Sud), în procesul de reform� �i de preg�tire pentru aderare la Uniunea European� (UE). În procesul de trecere la economia de pia��, evolu�ia sectorului agricol, ca un factor de progres socio-economic, scoate în eviden�� necesitatea extinderii activit��ilor care s� conduc� la cre�terea competitivit��ii. Acest proiect de dezvoltare economic� reprezint� o component� a unei strategii, care prevede nu numai scopul dezvolt�rii pe termen mediu �i lung, ci �i mijloacele prin care poate fi realizat scopul propus. Investi�iile de capital de�in un rol hot�râtor în perioada de apropiere de structurile agricole ale UE, deoarece asigur� dezvoltarea, modernizarea �i retehnologizarea a fiec�rei ramuri economice �i, în final, a economiei na�ionale în ansamblu.

Cunoa�terea politicii agricole �i de dezvoltare rural� în Uniunea European�, precum �i schimb�rile impuse de procesele de restructurare �i de reformare din ��rile Europei Centrale �i de Est (TECE), are un mare folos pentru deciziile privind politica agricol� a Serbiei �i Muntenegrului în etapa de preg�tire pentru integrarea european�.

Ca una dintre ramurile de baz� ale economiei na�ionale, creatoare de valoare ad�ugat� �i beneficiar� a progresului tehnico-�tiin�ific, agricultura pentru Banatul de Sud, cât �i pentru Serbia �i Muntenegru în ansamblu, reprezint� o activitate tradi�ional� �i de importan�� major�, care se desf��oar� într-un context natural favorabil, unanim recunoscut prin varietatea �i alc�tuirea sa armonioas� (peste nivelul multor ��ri din aceast� zon� a Europei). Din p�cate, condi�iile de desf��urare a produc�iei agricole, de la începutul anilor ’90, s-au dovedit foarte nefavorabile în special, din cauza subcapitaliz�rii �i a lipsei de investi�ii. Ca urmare, actualul stadiu de dezvoltare a agriculturii serbo-muntenegreane se situeaz� sub posibilit��ile reale pe care le ofer� clima, fondul funciar, resursele de munc�, �tiin�a etc.

În procesul de reform� �i de preg�tire a Serbiei �i Muntenegrului pentru aderarea la UE, realizarea obiectivelor programului na�ional de revitalizare economic� �i trecerea la economia de pia�� este, într-o mare m�sur�, condi�ionat� de înf�ptuirea acestora pe criterii de eficien�� �i rentabilitate ridicate. Ca urmare, este strict necesar� abordarea problemei complexe de redefinire a strategiei de dezvoltare durabil� a agriculturii na�ionale în concordan�� cu nevoile ca dezvoltarea agricol� – rural� s� decurg� în direc�ia îndeplinirii

Page 15: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

xv

obiectivelor proprii: siguran<) alimentar), eficien<) economic), social) �i ecologic). O astfel de abordare trebuie neap�rat s� aib� în vedere, atât condi�iile externe, cât �i pe cele interne de influen�� asupra dezvolt�rii agricole – rurale. De aceea, extinderea UE �i reforma PAC pot servi ca un model de baz� la promovarea unui nou concept de dezvoltare a agriculturii �i a mediului rural în Serbia �i Muntenegru.

Având în vedere procesul de extindere a Uniunii Europene �i perspectivele generate de preg�tirea Serbiei �i Muntenegrului pentru integrarea în structurile comunitare, putem afirma c� în viitor activitatea investi�ional� a fermelor agricole va de�ine un rol crucial. Investi�iile au rolul hot�râtor în atingerea obiectivelor �i a celor mai importante priorit��i ale reformei agricole, ca motor al supliment�rii, al diversific�rii sau al cre�terii calitative a tuturor factorilor de produc�ie. În aceast� etap�, condi�ia moderniz�rii tehnice �i tehnologice, precum �i a stabiliz�rii social-economice, este cre�terea investi�iilor în agricultur�. F�r� o judicioas� politic� de investi�ii nu se pot asigura sporirea mijloacelor fixe �i circulante, suplimentarea num�rului de locuri de munc�, sporirea randamentului utilajelor, cre�terea productivit��ii muncii, diversificarea produc�iei etc., atât la nivel regional de dezvoltare agricol� �i rural�, cât �i la cel na�ional. Cuvinte cheie: dezvoltarea agricol) (i rural), eficien<), investi<ii, integrarea european),

Banatul de Sud, Serbia (i Muntenegru, Politica Agricol) Comunitar) a Uniunii Europene.

Page 16: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xvi

���� ������ ������ � ������� �� ����� � ��� ��� �� ���� �� ������� ����������

��1"'�$ &�� ������ ����������� ���� ����, ���� ���� ��"���� �%�� ����� " �� ������ ������" �#$%&' % �#*' �+#' (���). N"�"/� �� ��� � � ���� � ��� �� �/"�" ����" �%�", ���� ���� ��, �� ����$��� �� �" ��"$� ���-���������� ��� ��� ��$� ����, � �� �� ��%� �������� ����� ������$�� �����. ?������ ��, ��� ����� �� � ��� ���� ���� �����" ���� ����"/� "��� � �� ��� �� ���� ����� ���� ���� ������� �� ���� �������� ��������" ���" ������ ������ ��� ���� ��# ���� �����# ���� ���.

!���������� „!���� K"%��� N����� " ���� ���� ������ � W��� G��� �� "�" �� � ������ �����������” ������� �� ����%� ���%��� ��������� ������� �� ������ �� �"���/� ���� ���� �WG " �����" ������� � �������� �� ���"���� = ������ "���� (=?), ��� ��"/� ������� �� K"%��-N������� ��������. ? �����" ������� ����� "����� ��� �� ��%�$�" ��������", ��������� ������, ��� ������ ��"$� ���-���������� �������, "���"�" �� ���#������ $����� ���� ����� ���� /� ����� �� ����" ����"���������. X �� ������� ���������� ��� ��� ������ ������ � ��������" ����� ����������, ���� ��� ���� �� ���� ��� � ������������ � �"�������� ��� ���, ���� � ������ � �� ������ �� ��� ���" ��� �����. ? �����" �����%� ��� = ������ "���� � ����� �������� ���"��"���� �������� �� �������� �����" ���"�"�"/" "���", ���� ���� $�� ��������"�" ��� ��, ������������" � ��#����$�� ������� ���� � ��� �� ����� �����, ���� � ���������� ��������� " ������. ����� ��� ������� �������� � �"������ ��� ��� = ����� "����, ��� � ������ ���"��"���# � ���������# ������ " ������ W�������� � Q������ = ��� (WQ=), �� ����� �� ������� �� �� ���� ���������� ������� � �"����� ������� ������ � W��� G��� " �������� �����" �� � ������ �������������. &�� ����� �� �����# ����� ���������� ���������, �� ������ ��"�� ����/�� ���� ��� (NZ�) � �������� ��"���-��#������ �������, ���� ���� ������ �, ���� �� �����" � W��" G��" " ������, ���� � �� K"%�� N����, ������������" � �������" ��������" ���� ����, ���� �� �� ��� " ������� ���� ����� "��� ���, � ������ ���� " �/��� ����� � �� ���� = ���. [�%�����, �� ������ 90-��# ������ "��� � �� �� ����� ���� ����� ���� ���� ������� �" �� ���� ��� ����, �������� �� ������� ���������� ������� � �������� ����� �� �������� " � �� ����� �� ����� ���. ��� "������� �������# ������, ����$�� �� � ��� ��� ����/� ���� ���� ������ �� ���� ������# ���"/����� ���� �"%��" �����, ����$�� ����, "���� ���"���, ��"�� ���. ? �����" ������� � �������� �WG �� ����"��� =?, ����������� ��� � ����������� ������� �� ��������� ���� �� � �/� ������� ��� ���"���� ��%�$�� ��������� �����, " ������ ����, "��� ��� ��� ��� ����

Page 17: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xvii

�$�� ������ ������ ����� � ������������� ���� ���� � ���� ����# �������. ? ��� ��������", ���#���� �� ����" ���������� ������" ������������ ���������� �"�������� ��� ��� ���������� ���� ���� " ����������� �� ��#�� ��� ��� ��� ��� " =? "� ������# ��� � �������� � �"������ ��� ���: ���?���&��� ���������, ���������, ��$� ���� � �����@�� ������������. K���� ���� ����" ����� ������ �� �� ��� " ��" ���� ��������, ���� � ������� "��� � �� "������ �� ���� ����� � �"����� ��� ��. *��� ���� ������� *Y�, " ��������" ��$�����# �� ��� =?, ��%� ���"%��� ��� ����� ����� ��� ���� ����� ������ �� �� ������� �������� � �"������ ��� ��� " ������ � W���� G���. Q���"/� " ��" ����� ��$����� = ����� "���� � ������� � ���� �� ���� ��������� �� �����" � W��" G��", � ������� �� �� /� " �"�"/�� ��� ��" ��$�# ���� �����# ��������� � �� ��������� ���� ���� ��"������ ��"������� �����. Q� �������� ����" ���"�"�"/" "���" " ������� ��" ��� � � ��������� �������� � �"������ ��� ���, �� � ��� ��� ��������� �����"���� � �������� ��� � � ������� ��� ����� "�"��# �������# ���� ����# ������� � ���� ����, ��� � �� ����� "��� � �� ��� %� �� �� ���". ? � �� ����, ���� �� �������� " ���� ���� ������ � "��� ���� ��#����� � ��#����$�� �������������, � " ������� ������ � ����� �� "��� � ��������� ����������� ���� � ���������� �� ����. N�� ���� ����� ����� � ����$��� ���"��"�� �� ���������# "������ �� ��%� �� ���������� ���� ���� ��# � ������# ������� �, � �/��� ����� �����# �����, ������� "����� ��"��� �� ���, ��� ���"��� ���� ����, ����������� ���� ���� � ��., �� ���� ��� ����������� �������� � �"������ �� �", � �� �� �����������. 34)�" �")�: ������������� � ������� ����� , �����������, �������$� �,

�������� ������$� �, ��=�� �����, '�&� � � ��� >���, �� ����!�� ������ �������� F������� ��� �.

Page 18: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

xviii

Recenzie I

privind lucrarea „LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI �I MUNTENEGRULUI ÎN DRUMUL SPRE INTEGR�REA EUROPEAN�”

elaborat� de domnul Ionel SUBICI ca monografie

Lucrarea elaborat� ca monografie de domnul Ionel Subici este consacrat� unei problematici a c�rei actualitate, îndeosebi în sfera ac�iunii practice, �i, în acela�i timp, perenitate în planul teoriei economice, nu este dificil de sesizat. În esen��, autorul urm�re�te ca obiectiv final al lucr�rii identificarea �i fundamentarea unui ansamblu de solu�ii în m�sur� s� conduc� la sporirea eficacit��ii activit��ii economice în sectorul agroalimentar prin cre�terea eficien�ei procesului de mobilizare �i alocare a factorilor de produc�ie, în spe�� a resurselor investi�ionale.

În evaluarea lucr�rii prezentate, de la bun început trebuie subliniat faptul c� un merit incontestabil al autorului îl constituie o consecvent� viziune sistemic� sus�inut� pe parcursul cercet�rii desf��urate, o bun� cunoa�tere �i aplicare reu�it� a unui instrumentar modern de investigare �tiin�ific�. Aceast� caracteristic� se desprinde atât din structurarea lucr�rii în ansamblul ei, cât �i în modul de abordare �i de solu�ionare a unor aspecte particulare. Din punct de vedere al structurii lucr�rii, se impune aten�iei concentrarea tematicii abordate pe paliere care, la prima vedere, par disparate (agricultura, investi�iile, integrarea european�) dar care, prin viziunea integratoare �i m�iestria autorului, se intersecteaz� oferindu-i reciproc probleme de solu�ionat, clarific�ri teoretice, metodologii, informa�ii factografice etc.

Partea întâi a lucr�rii (capitolele 1-5) este consacrat� agriculturii în sistemul economic al Serbiei �i Muntenegrului (pân� de curând R.F. Yugoslavia). Cercetarea întreprins� conduce la conturarea unui tablou complex din care se pot desprinde caracteristicile agriculturii la nivel na�ional, poten�ialul productiv �i bilan�ul produc�iei agricole la nivel na�ional, particularit��ile agriculturii Banatului de Sud, abordarea investi�iilor agricole la nivel macroeconomic �i strategia de dezvoltare durabil� a agriculturii na�ionale.

Partea doua a lucr�rii (capitolele 6-7) este axat� pe politica agricol� comunitar� a Uniunii Europene �i a particularit��ilor agriculturii din ��rile Europei Centrale �i de Est. Remarc�m faptul c� restric�iile �i blocajele în calea performan�ei produc�torilor agricoli din Serbia �i Muntenegru identificate �i puse în eviden�� de autorul lucr�rii î�i g�sesc corespondentul �i în alte ��ri din Europa Central� �i de Est, printre care �i România. Din acest punct de vedere rezultatele cercet�rii întreprinse dep��esc un cadru strict local �i prezint� un real interes �i pentru deciden�ii politicii agricole din România.

În concep�ia autorului, temeinic argumentat� �i prezentat� pe parcursul întregii lucr�ri într-o form� care capteaz� aten�ia analistului, investi�iile constituie unul din determinan�ii în m�sur� s� conduc� la dep��irea unora din restric�iile �i blocajele în calea performantei produc�torilor agricoli cu condi�ia ca, în fiecare caz în parte, procesul de alocare a acestei resurse indispensabile s� fie fundamentat în mod corespunz�tor. La asigurarea acestei cerin�e esen�iale lucrarea elaborat� de domnul Ionel Subici î�i aduce o contribu�ie remarcabil�.

Page 19: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

xix

F�r� preten�ia de a epuiza toate meritele lucr�rii, pe lâng� cele prezentate deja, în opinia noastr� se impun reliefate �i urm�toarele aspecte:

� Aportul adus de autor la o mai bun� în�elegere �i cunoa�tere a particularit��ilor produc�iei agricole �i a impactului acestora asupra investi�iilor de capital fix.

� Imprimarea unui caracter mai complex indicatorilor macroeconomici inspira�i din cunoscutele modele de cre�tere economic� Harrod �i Domar prin eviden�ierea efectului lag-ului investi�ional (efectul de cre�tere întârziat�).

Pe un plan mai general se impun reliefate propunerile avansate de autor ca posibile solu�ii de sl�bire a restric�iilor în calea relans�rii procesului investi�ional: accelerarea procesului de privatizare; constituirea unor fonduri (societ��i) de investi�ii, pe baza resurselor financiare ob�inute din privatizarea unit��ilor agricole; formarea unor institu�ii micro-financiare care s� se ocupe, în special, de creditarea agriculturii �i a micilor afaceri din zonele rurale, introducerea unor noi forme de finan�are a proiectelor de investi�ii în agricultur� (leasing-ul agricol, credit agricol de form� lombard etc.) mai accesibile pentru categoriile de agricultorii cu putere mai redus� de atragere a creditului etc.

În concluzie, men�ion�m faptul c� împlinirile lucr�rii sunt de natur� s� confirme valoarea �tiin�ific� �i aplicabilitatea practic� a cercet�rii întreprinse. Apreciem c�, prin obiectivele urm�rite, ca de altfel �i prin modul de structurare �i dezvoltare a problematicii abordate, eforturile extrem de laborioase depuse de domnul Ionel Subici �i-au g�sit concretizarea într-o cercetare original�, meritorie care se reg�se�te într-o lucrare ce întrune�te toate condi�iile pentru a fi publicat� ca monografie.

Bucure�ti, 14.12.2006.

Prof.univ.dr. Victor MANOLE Decan al Facult��ii Economie Agroalimentar� �i a Mediului

Academia de Studii Economice din Bucure�ti, România

Page 20: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xx

�"%"�&�!� I

�� ��� „���� ������ ������ � ������� �� ����� � ��� ��� �� ���� �� ������� ����������” ����]�� �� ������ �������� K����� �?NQ^Y ��� �����������

'�� ���� �� "��]�� ��� ����������� �� ������ �������� K����� �"��/�

�� �/�� �� ����������� ���" ���"������, �������� " �����" ����� �, ���� ������ ���%� ��� �� ���" ��������� ������� ���� ��$�� "�����. Y"��� ��� ��� ������� �� ���� �������������" � "� �]� ��� ���� ��$��� "�������# �� ����" ����������� ���������# ���� ����� " ���� �����-��#�������� ������", ���� ���� ������ ����� ������ ����%� ��� ������� ���� ����, � �������� �������.

? ����� ������� ���� ����, �� ����� ������ ������ ����/� �$���" �"���� �� ������ ������ ����" ����������" ����" " ���" ���"����� �����%� ���, "� ����� ���� ��� � "��$�" �����" �������� �����"��������"�� ��"���� �����%� ���. X � �������������� ��������� ���� �� ���"��"������ ���� " ������, ���� � �� ������ ����"� � ��$� ��� ����������# �������. &��� �� " ����" ���"��"�� ����, �%�" �� ���� ��������� �"���� ��, ��������/� ���������" ���, �������$� �� � � ����� ��������� ���� (���� ����, �� ��������, � ����� �����������), ��������/�, ��������, ��$��� �� "����� �������, ��������� ���$����, �����������", ���� ����� ����������� ���.

���� ��� ���� (������� 1-5) �� �/�� �� ���� ���� " ���������� ������" ������ � W��� G��� (�� ����� �.'. K"����� ���). Q����%� ��� ��"# ��� �������������� ���� ���� �� ����������� �� �", ���� ���� ��������� � ������� ���� ����� ���� ���� �� ����������� �� �", ������������ ���� ���� K"%��� N�����, �������������� ����" �� ���������� ���� ������� " ���� ����, ��� � ���������" �"�������� ��� ��� ���� ���� �� ����������� �� �".

���� ��� ���� (������� 6-7) ��� � ������� �� ������� *��������� ������� ������� = ����� "���� � �������������� ���� ���� " ������ W�������� � Q������ = ���. !����� ����/� �������" �� ���������� � ����� ���� �� ������ �� "�" ������� ���� �����# ���� �]��� �� ������ � W��� G���, ���������� ��� � ������"�� �� ������ �"���� � �� ����, ������ ���� ������������ ��� � � " ��"��� ������ W�������� � Q������ = ���, ��]" ������ � " '"�"����. �� � �� ������, ���"����� �����%� ��� ����$"�" �������� ���������� �� �� � ������ ��" ������ ������� � �� ��������� ���"�� " �� ��" ������� ������� '"�"����.

Q� ��������, ������ ���"����� ��� � ������ ��� " ���" ����� ����, " ����� ���� �� ���� �%�" �����������, ������ ��" ����" �� ��������� ���� ��� �� �� �����%��� �� �����# ���������� � ����� �� "�" ������� ���� �����# ���� �]���, �� "��� �� ��, " � ���� ����������� ��"���", ����� "������ � �� ���#����� ���"��� �"�� ���� ���� ��� ���. *� ����"�� ��� ���� ������ ��#�� �, ��� �������� K����� �"��/� �"%� ��"����� ���"/�����.

Page 21: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xxi

X��� �� �����#, ��� �������� � � ����������� ��� ��" ������������� ��"�� � �����, ��� ����" �� � �����/�:

- ������� ���� ���"�� ��" � ���� ��" ������������ ���� ����� ���� ���� � ����� "������ �� �������������� � ��������" ������ ���� �� ��������;

- ���� ��� ���%������ ��������� ��������������� ���������� ����������� G���� � �����-� �� ������� �������� ���������� �����, ���� �������� ������ �� ���������� lagging-a (������ ������� �����).

������� �" �������� ������� ��$��� �"���� �� "���%� ��� ������/�# ���������� �� "�" ���� �� �� ���������� ������: "���� ��� ������ �� ���������, ���� ��� �� ���������# ����� � (�����������) �� ���� " ��������# �����������# ���"��� �� �� ��������� ���� �����# ���"��/�, ���� ��� �����-�����������# ������"���� ���� /� �� �������� �� ��� ������������ ���� ���� � ����# ������� " �"������ ���������, " �]��� �� �# ������ ����������� �� ���������# �������� " ���� ���� (������� ������, ������� ��������� ������� ���.) ���� �" ����"������ �� ���������� ���� ������� �� ����� ����������� �� ����/� ��� ������� � ��.

? ���"��", ������ �� "/� �������" �� �" ���"����� ���� � � ���� ������ " ����" �� �� ��� ��"��" ������� � �������" �����" ��� ������ �����%� ���. ������"���� �� �" ���� ���� ��� ��� �, ��� � ���� ����� ���"��"������ � ��� ��� �����%� ���� �����������, ��"����� ����� �-���� K����� �"��/� ��$�� � ��" �������������" " ����������� � � ��������� �����%� ��", ���� ��"�� � � � "��� � �� �"�� "����� ��� ��� �����������. N"�"��$�, 14.12.2006.

�#+/.;# %<=+# �>*+?' Z���� >��"����� �� ��������" ���� ����-��#���� � ���"%���

Y�������� ���������# ��"��, N"�"��$� - '"�"����

Page 22: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

xxii

Recenzie II

privind lucrarea „LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI �I MUNTENEGRULUI ÎN DRUMUL SPRE INTEGRAREA EUROPEAN�”

elaborat� de domnul Ionel SUBICI ca monografie

Aceasta lucrare se constituie într-o construc�ie de anvergur�, cu numeroase elemente inedite �i cu o contribu�ie însemnat� a autorului la cercetarea economic� din domeniul agriculturii. Autorul a reu�it un studiu cu o cert� valoare �tiin�ific�, destinat evalu�rii problemelor majore ap�rute în cristalizarea unor aspecte teoretice �i a unei politici privind agricultura modern�, urm�rind, pe de o parte, marile schimb�ri impuse de procesele de restructurare �i de reformare din economia statelor est-europene, cu focus pe o regiune agricol� important� (Banatul de Sud – Serbia �i Muntenegru, pân� de curând R.F. Yugoslavia), iar pe de alt� parte, relevând strategiile �i politicile de dezvoltare din agricultura mondial�, cu insisten�� deosebit� pe muta�iile ap�rute sub presiunea integr�rii europene asupra ��rilor din Centrul �i Estul Europei.

Lucrarea este structurat� pe 2 p�r�i, fiecare având 5 �i respectiv 2 capitole, cu subcapitole �i paragrafe conforme scopului cercet�rii, completate cu 10 anexe �i de o bogat� bibliografie care cuprinde 156 de titluri din �ar� �i din str�in�tate, inclusiv de pe internet.

Cele 2 p�r�i ale lucr�rii fundamenteaz� tratarea temei pornind de la analiza domeniului agricol, trecând la activitatea de investi�ii �i apoi la integrarea european�. Fiecare parte a lucr�rii a avut, de asemenea, o logic� în tratarea aspectelor în conformitate cu titlul enun�at.

Partea I-a - Agricultura în sistemul economic al Serbiei "i Muntenegrului, atât în capitolul 1 (intitulat „Caracteristicile agriculturii la nivel na�ional”), cât �i în capitolul 2 (intitulat „Poten�ialul productiv �i bilan�ul produc�iei agricole la nivel na�ional”), prezint� foarte detaliat locul, func�iile �i resursele produc�iei agricole. Autorul a subliniat �i a argumentat numeroase aspecte din zona analizat�, dar care se pot extrapola �i în alte regiuni din estul Europei. De exemplu, problema contradic�iei dintre autosuficien�a alimentar� �i cre�terea autoconsumului din cadrul menajelor, ca urmare a s�r�cirii popula�iei în general, �i în mediul rural. Domnul Jonel Subi� a cules �i a prelucrat foarte multe date statistice pe perioade de timp care se întind chiar din anii '60 �i pân� în pezent, ceea ce a i-a permis s� eviden�ieze trendurile �i s� trag� concluziile pertinente. Remarc�m multitudinea de tabele �i de reprezent�ri grafice, completate �i de anexele de la finele lucr�rii, folosind din plin tehnicile moderne oferite de calculator pentru o prezentare cât mai corect� �i mai sugestiv�. Un alt aspect subliniat corect de autor este cel referitor la repunerea în drepturi a importan�ei ramurii agriculturii, a�a cum rezulta �i din schema subsistemului agricol, ajungând îns� la concluzii importante privind procesele care au condus la numeroase dereglement�ri �i chiar regrese în ceea ce prive�te evolu�iile produc�iei agricole, a gradului de dotare �i a eficien�ei în acest domeniu.

Page 23: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

xxiii

În capitolul 3 sunt analizate riguros caracteristicile �i particularit��ile agriculturii din Banatul de Sud, cu o multitudine de date statistice prezentate �i prelucrate în tabele �i în grafice sugestive. Este interesant� analiza structurii produc�iei agricole, care arat� atât tendin�e pozitive, cât �i aspecte negative generate de schimbarea structurii de proprietate �i de efectele tranzi�iei, valabile pentru multe state, desigur cu unele specificit��i pentru evolu�iile din spa�iul sârbo-muntenegrean.

Capitolul 4 (intitulat „O abordare la nivel macroeconomic, privind investi�iile în agricultur�”), a reu�it o analiz� pertinent� a trendului investi�ional în agricultura Serbiei �i Muntenegrului, comparativ �i cu domeniile neagricole. Vorbind despre finan�area investi�iilor, autorul trateaz� problema spinoas� a accesului la alte surse în afara celor proprii, care sunt covâr�itoare, peste 91%. De asemenea, autorul sus�ine demersurile legislative de a stimula investi�iile str�ine din partea unor organisme financiare interna�ionale, precum �i cele private. Partea a doua, a capitolului amintit, se refer� la analiza investi�iilor agricole din Banatul de Sud.

Urm�torul pas al analizei este f�cut în capitolul 5 (intitulat „Strategia de dezvoltare durabila a agriculturii na�ionale”), astfel c� sunt analizate mecanismele �i instrumentele macroeconomice ale politicii agricole, dar autorul atrage aten�ia asupra unui fenomen desprins din datele statistice, fenomen care este valabil pentru multe economii din estul Europei, nu doar pentru cea a Serbiei �i Muntenegrului, �i anume subfinan�area cronic�, de�i agricultura are contribu�ii esen�iale la formarea PIB, în vreme ce în statele Uniunii Europene aceasta ramur� face obiectul unor aspecte de teorie �i practic� deosebite.

Partea a II-a a lucr�rii se intituleaz� „Agricultura în Uniunea European� (UE) "i ��rile Europei Centrale "i de Est (TECE)” �i cuprinde dou� capitole. Astfel, capitolul 6 (intitulat „Politica agricol� comunitar� a Uniunii Europene”) trateaz� cu toat� seriozitatea obiectivele politicii agricole comunitare (PAC). Subliniem efortul considerabil de culegere, prelucrare �i prezentare elocvent� a diferitelor aspecte ale politicii comunitare, comparativ cu situa�ia sectorului agricol din statele din Europa centrala �i de est (TECE). A�a cum se arata în capitolul 7 (intitulat „Particularit��ile agriculturii din ��rile Europei Centrale �i de Est”), referindu-ne doar la un exemplu privind dotarea cu tractoare �i combine, exist� numeroase discrepante, pentru care în Europa de est sunt necesare investi�ii �i restructur�ri importante. Domnul Ionel Subici a tratat aspecte sensibile legate de dimensiunile fermelor agricole în TECE, de procesele de tranzi�ie �i venirea unor investitori str�ini în agricultur�.

În concluzie, lucrarea domnului Ionel Subici re�ine aten�ia prin urm�toarele aspecte mai deosebite:

1. A abordat un subiect complex �i de mare actualitate pentru cercetarea economic� actual�, lucrarea fiind interesant� atât din punct de vedere strict teoretic, cât �i legat de activitatea economico-social� practic� din Serbia �i Muntenegru (în special din Banatul de Sud), dar �i din restul statelor din Europa de Central� �i Est.

2. Domnul Ionel Subici a demonstrat bun� gestionare a multitudinii de informa�ii, remarcându-se prin modul de conducere a analizei, fundamentarea �tiin�ific� a lucr�rii, sus�inerea temeinic� a ideilor exprimate, fructificând bog��ia materialului bibliografic, a numeroaselor prevederi legislative �i a date lor statistice, toate aceste îndrept��ind

Page 24: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei (i Muntenegrului în drum spre integrarea european)

xxiv

aprecierile pozitive asupra con�inutului �tiin�ific �i asupra modului de prezentare a lucr�rii.

3. Nu se poate trece cu vederea �i un anume imbold pentru sus�inerea dezvolt�rii unei agriculturi proprii, na�ionale, prin hot�rârea produc�torilor agricoli din aceast� zon� de a continua produc�ia agricola, surmontând numeroase piedici naturale, economice �i chiar politice. De�i autorul nu vorbe�te direct de aceste aspecte, modul în care a prezentat �i a prelucrat toate datele statistice �i toate informa�iile, demonstreaz� faptul ca voin�a oamenilor poate învinge toate obstacolele.

Având în vedere toate aceste aspecte, consider�m c� sunt întrunite cerin�ele �tiin�ifice, de con�inut �i de form� �i apreciem pozitiv întreaga lucrare, drept pentru care propunem publicarea acestea în form� de monografie. Bucure�ti, 15.12.2006

Prof.univ.dr. lon VASILESCU �ef al Catedrei Eficien�a Economic�

Facultatea Management Academia de Studii Economice din Bucure�ti, România

Page 25: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xxv

�"%"�&�!� II

�� ��� „���� ������ ������ � ������� �� ����� � ��� ��� �� ���� �� ������� ����������” ����]�� �� ������ �������� K����� �?NQ^Y ��� �����������

X �� ��� ���� ����� $����� ����� �, �� ������� �� �� ���������� � �� ��������� ��������� �"���� " ���������� �����%� ��" �� ������� ���� ����. Y"��� �� "����� ��"���" �� � ��"��� ��������, �������" ��$� ��" ��� ��# ������� �������# " ���" �� �]��� �������# ���������# ������� � ������� " ������" ���� ����" ����" " ������ ��������� �������� ������ (K"%�� N���� – ������ � W��� G���, �� ����� �.'. K"����� ���). [� ����� ������� ���"���� �" �����# ������ ������"��# �������� �����"��"������ � ����������� " ��������� �������-� �����# �����. ��������� �� ���, �"��� ������ � ��� ���� ���������� � ������� " � ������ ���� ����, ������ ����������"/� �� �������� �������� �� �������� � ����� ����������� " ������ W�������� � Q������ = ���. '�� �� ����� �� �� � � ����, �� ����# � ��� ��� ��, ������� � � ���� �, �� ������ ��� � ���������� " �����" �� ���� �����%� ���, ��"���� �� ����� ������ � ������� �������������� ���� ����%� 156 ����� � �� ���� � ���������� � � �� ���������. �����"�� � � ���� ���� ���� ���� " ��"�� ��� ���� �����/� �� ������� ���� ������ �������, ���� �� ���������# ���� ����� �� � �����# �����������. � ��� ��� ����, ����� �� ��%�� ����������� ����� ����� " ����� ����� ". I ;'+ #>;> – �+@+H#%J#';> K '<+*+QW<+Q W%W='QK �#$%&' % �#*' �+#' – ���� " ������� 1 (�� ���� �� ,,&������������� ���� ���� �� ����������� �� �"”), ���� � " ������� 2 (�� ���� �� „����� ���� ��������� � ������� ���� ����� ���� ���� �� ����������� �� �"”), �����"�� ��� ������ �����, �"������ � ���"��� ���� ����� ���� ����. Y"��� �� ������� � ���"����� �� ����������� ������ ���� ���� ���������� ���"���, ���� �� ���" �������� � " ��"��� ��������� Q������ = ���. [� �����, ������ ���� �������� ����]" ������ ������ " ��#�������� �����" � ������ ���� ��� ����$�� " �� ��" ����/����� �, ��� �������� �������$��� ����� ��$� � " ������, ������ " ������� �������. G������ K���� �"��/ �� ���"�� � ������� ����� ���� �����������# ������� � ��������� ����� ����� �� 60-��# ������ �� �����, $�� �" �� ����"/��� �� ������� ������ � � �� �� "�� ���� ���� ���"���. Q������� ����� ���� ������ � ��������# ������ ��"����# �������� �� ����" ����, ����]���# ����$����� �� ������ ���"������ ��#����. Z�"�� ������, �������� ������"� �� ������ �"����, �� ���� ���� �� ������ �� ������ ���� ����, ������� ������ ���������� " ������" ���������� ���������, ���� ����"/� � ����$��� �%��# ���"���� � �������� ���� �" �� ��� �� �����������# ���"$� ��� ��� ��� �� ������� " ��� ��"

Page 26: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xxvi

���� ����� ���� ����, ��������� ������� ������ ���������� � ������ ����� " � �� ������".

? ������� 3 ����������" �� �������������� ���� ���� " K"%��� N����", �� ������� ��������������� ������� ���� �" �������� � ����%��� " �������� � �����������. ���"��"��� ������� ���� ����� ���� ���� �� ���� ������������, ���� � ����� ��� ������������, ���� � � ������ ��� �������� ����������� ������� ���"��"�� �����$� � � ���������� ���������� ���� �%� �� ������ ��%� �, ��� �� ����� ������������ �� ������" ������ � W��� G���.

������� 4 (�� ���� �� ,,!������������� ����" �� ���������� ���� ������� " ���� ����”), �� "��#�� ���� ���� ����"/" ������" �� ���������� ������ " ���� ���� ������ � W��� G���, " ���]��" �� ���������� ������������. &��� �� ��� � ����������" �� ��������, �"��� ��"�� � ���"/� ������ ����"� ��"��� �� ����� �� ���� ���#, ���� �" ����������, �� "��$/�� ���� 91%. Y"���, ����]�, ���%� � �������� ���� �� ����"������ ������# �� �������� �� ������ ��]"�������# �����������# ������"����, ��� � �� ���� �� ��������. ? ��"��� ���" ����"��� ���� � ����������" �� ���� ����� �� �������� " K"%��� N����".

�����/� ����� ������� �� ���� �� " ������� 5 (�� ���� �� „���������� �"�������� ��� ��� �� ����������� �� �"”), ��� �� ��"�� ��" �������������� ��#������ � �����"����� ������� �������. Q�� ��� �� ���%��� �"���� � #�������� ���������" �����������# ������� � ���������������� �� ����� �� ���� �� Q������ = ���, � �� ���� �� ��������" ������ � W��� G���, "���� �������� �� ���� ���� ��� �������� ������� " ��������" ��"�� ����/�� ���� ��� - NZ�, ��� " ������ = ����� "���� � � ����� �� ��]"�� �����" �%�" �� �����$�� ������� � �����.

II ;'+ #>;>, ����� �� „�+@+H#%J#';> K J#+HW<+& K*%&% (�) % ['Q@>Q> �'*=#>?*' % �W=+\*' J#+H' (��)”, ��� � � ���� �. ? ������� 6 (�� ���� �� „*��������� ������� ������� = ����� "����”), ���� �� ������ ����������" ��� � *��������� ������� ������� (*Y�). Q������� ������ ���� �"���� " ���"��", ������ � ������ ������ ��" �����# ������� *��������� ������� �������, " ���]��" �� ������ �������� ������� " ������ W�������� � Q������ = ��� (WQ=). ? ������� 7 (�� ���� �� „&������������� ���� ���� " ������ W�������� � Q������ = ���”), �"��� "���"�� �� ���������� �� ������ ������� " ������ W�������� � Q������ = ��� " �����" �� ���� = ����� "����, ������ � ����" ���������� ���� ������ ��#����������. *� �� �����%��� � �� ���� " Q������� = ��� �" ������� �������� �� �������� � �������� ������. G������ Jonel �"��/ ��, � ��, ����]�, ��"�� �� � ��� ����� � ������ ����� �� ������ ���� �����# ��������� � " ������ WQ=, " �������� ���������� � ���� ��������# ������# �� �������� " ������� ������.

? ���"��", ����������� �������� K����� �"��/� �� ���� �%�" �������� �����/�� ��������:

1. �� � �� ���%���� ������������, ���� ���"����� �� ��������� �� ������ �����%� ���, ��� �� ������������ ���� �� �������� ���������� �����$��, ���� � �� �����$�� ��������� � ��������� ����� " ������ � ����� G��� (��������, " K"%��� N����"), ��� � " ������� ������ W�������� � Q������ = ���. �������

Page 27: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

����� �=�� ������ � ������������ '�&� � � ��� >��� �� ���� �� �������� ������$� �

xxvii

��, ����� �� �� �� ����������� � � ������ ���", �� �������� " ���� ���� �"��� ��" �� ������������ ����������� ���������;

2. ����� "�� ��� ��������, ��"��� ��� ������ ����, ������ ������� ��������# �����, ������ � ����$/���# �� ��� ������� – �������������� ����������, ������# ��������# ����� � ��������������# �������, "���"�" �� ������� K���� �"��/ ���� ����� ���� ��������� ������������;

3. ���� �������� ������� ���$��" "��� � ��� ��� ���� ���� � �� �����%��" �����������# �������#, ���������#, � ��� � ��������# ������. !��� �"��� �� �� ��� �������� � � �� ��������, ����� �� ���� �� ������ �� � ������� � � ����������� ������ � ����������� �����"�� �� "���� �� ��%� �� ����� � � ������.

Q���"/� " ��" � � �� ����� ������, �������� �� � �� ��� ��"�� � ��"��� ��#�� �, ���� � ����%��" ���� � � �����", � ����� �� ����"���� ��� " ������, �� �� ���� " ���� �����%��� �� ���� �"�� $����� " ����� �����������.

N"�"��$�, 15. 12. 2003. ������

�#+/.;# �+* >W%?'W<K

w�� &������ �� ��������" ������ ���� >��"���� �� ����y����

Y�������� ���������# ��"��, N"�"��$� - '"�"����

Page 28: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european�

192

Bibliografie 1. Alecu, I. (coordonator) – Management în agricultur�, Editura Ceres, Bucue�ti, 1997. 2. Alexandri, C. – Securitate �i echilibru alimentar în România, Editura Geea,

Bucure�ti, 2001. 3. Andreica, M., Andreica, C., Mustea-�erban, I,. Mustea-�erban, R. – Decizia de

finan�are în Leasing, Editura Cibernetica MC, Bucure�ti, 2003. 4. A�����, . (�� �� � ��� ���� �������) – Me����en, �ake��� �

��� ���� �� ������ � �������� ��� �� � � ������. ���������� ������������� (�� ���� 30 ����� ������������ ������), ���� �� ������� ����� ��������, �����-!�����, 1993.

5. Andri", J. – Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Izdava# Savremena Administracija, Beograd, 1991.

6. Andri", J. – Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji (II dopunjeno izdanje), Izdava# Savremena Administracija, Beograd, 1998.

7. Babovi", J., Tomi", D. (urednici) – Koncept finansiranja poljoprivrede u uslovima tržišne orijentacije privrede, Izdava# Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 1998.

8. Badiru, A. B. – Expert systems applications in engineering and manufacturing. Prentce Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.

9. Baghinschi, V., Candel$, V., C$m$�oiu, I., Iacobovici-Boldi�or, C. – Determinarea �i analiza eficien�ei economice a investi�iilor în agricultur� (Edi%ia a I-a), Editura Ceres, Bucure�ti, 1974.

10. Baghinschi V., Candel$ V., C$m$�oiu I., Iacobovici-Boldi�or C. – Determinarea �i analiza eficien�ei economice a investi�iilor în agricultur� (Edi%ia a II-a), Editura Ceres, Bucure�ti, 1979.

11. Baghinschi V., Davidovici I., Bold I. – Utilizarea economic� a factorilor de produc�ie în întreprinderile agricole, Editura Ceres, Bucure�ti, 1989.

12. Bakker, A.F.P. – Institu�iile Financiare Interna�ionale, Editura Antent (versiunea în limba român$), Bucure�ti, 1996.

13. Biji, E., Gib, C., Negur$, I., Wagner, P. – Eficien�a economic� în agricultur� �i analiza ei statistic�, Editura Ceres, Bucure�ti, 1985.

14. Biji, E.M., Lilea, E., V$tui, M., Matache, S., �erban, D. – Statistica managerial� a agentului economic din agricultur�, Editura Ceres, Bucure�ti, 1998.

15. Blagojevi" O. – Investicije u poljoprivredi, Izdava# Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 1959.

16. Boehlje, M.D. (Iowa State University), Eidman, V.R. (University of Minnesota), Wiley, J. & Sons (New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore) – Farm Management, Printed in the United States of America, 1984.

17. Bogdanovi", J.S. – Planiranje razvoja poljoprivrede, Izdava# Poljoprivredni fakultet - Institut za agroekonomiju, Beograd-Zemun, 1998.

18. Bold, I., Cr$ciun, A. – Structuri agrare în lume (Volumul I), Editura Mirton, Timi�oara, 1996.

Page 29: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european�

193

19. Bold, I., Cr$ciun, A. – Structuri agrare în lume (Volumul II), Editura Mirton, Timi�oara, 1998.

20. Boži", G. D. – Uticaj socio-ekonomske strukture doma�instava na ishranu stanovništva u Srbiji (doktorska disertacija), Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni Fakultet, Beograd - Zemun, Beograd - Zemun, 1999.

21. Brown, L.R. (coordonator) – Starea lumii / 1999. Probleme globale ale omenirii, Editura Tehnic$, Bucure�ti, 1999.

22. Carew-Reid, J., Prescott-Allen, R., Bass, S., Dalal-Clayton, B. – Strategies for National Sustainable Development, Earthscan Publications Ltd, London, 1994.

23. Cerani", S. – „Model razvoja poljoprivredne proizvodnje na podru�ju regiona Južni Banat”, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd, 1988

24. Cerani", S. – Upravljanje razvojem poljoprivrednog preduze�a, Izdava# Poljoprivredna korporacija, Beograd, 1998.

25. Cerna, S., Boldea, I. (coordonatori) – Tranzi�ia spre economia de pia�� în România. Lucr$ri �tiin%ifice comunicate (Volumul II), Universitatea din Timi�oara, Facultatea de �tiin%e economice, Timi�oara, 1993.

26. Chi�, M., Merce, E. – Agricultura spre economia de pia��. Concepte, cerin%e, strategii, Editura Aletheia, Bistri%a, 1999.

27. Cistelecan, M.L. – Economia, eficien�a �i finan�area investi�iilor, Editura Economic$, Bucure�ti, 2002.

28. Combes, J. – L’ Europe de la prehistoire à nos jours, Horvath, Ecully, 1991. 29. Cvijanovi", D. (glavni i odgovorni urednik) – Proizvodnja hrane. 'inilac regionalne

integracije na Balkanu (Tematski zbornik), Izdava#i: Institut za ekonomiku poljoprivrede (Beograd), Institut za agroekonomiju – Poljoprivrednog fakulteta (Zemun), Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela – Poljoprivrednog fakulteta (Novi Sad), Zemun-Beograd, 2002.

30. Cvijanovi", D., Subi", J. – Ocena produktivnosti rada u poljoprivredi Srbije. Ekonomika, Niš, godina LI, V-VI 2005., br. 3, str. 37-42.

31. Davidovici, I., Baghinschi, V., Bold, I. – Utilizarea economic� a factorilor de produc�ie în întreprinderile agricole, Edituta Ceres, Bucure�ti, 1989.

32. Davidovici, I. – Procese decizionale �i performan�a economic� în exploata�ia agricol�, Editura I.R.L.I. (Institutul Român pentru Libera Întreprindere), Bucure�ti, 2002.

33. Davidovici, I., Gavrilescu, D. (coordonatori) – Economia cre�terii agroalimentare, Editura Expert, Bucure�ti, 2002.

34. Deaconu, A. – „Economia întreprinderii”, Editura Didactic$ �i pedagogic$, R.A., Bucure�ti, 1996.

35. Dean, J. – Capital Budgeting, Columbia University Press, New York, 1951. 36. Denu%a, I. – Investi�iile str�ine directe. În %$rile est �i central-europene, Editura

Economic$, Bucure�ti, 1998. 37. Depallens, G. – Gestion financiere de l’ Enterprese, Dunod, Paris, 1958. 38. Dobrot$, N. – Economie politic�, Editura Economic$, Bucure�ti, 1997. 39. Dobrot$, N. (coordonator) – Dic�ionar de economie, Editura Economic$, Bucure�ti, 1999. 40. Dona, I. – Economie rural�, Editura Economic$, bucure�ti, 2000. 41. Drobac, M.M. – Rast produktivnosti proizvodnih factora u poljoprivredama

razvijenih zemalja (komparativna analiza), Izdava# Feljton-Vekš, Novi Sad, 1994.

Page 30: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european�

194

42. Dumitru, D., Ionescu, L., Popescu, M., Toderoiu, F. – Agricultura României. Tendin%e pe termen mediu �i scurt, Editura Expert, 1997.

43. Gavrilescu, D. – Economia agroalimentar�. Delimit$ri, premise, anticip$ri, Editura Expert, Bucure�ti, 1996.

44. Gavrilescu, D., Davidovici, I., Cionga, C., Hurduzeu, G. – Ce politic� agricol� trebuie s� promoveze România, Editura Institutul de economie agrar$, Bucure�ti, 2001.

45. Gittinger, J.P. – Economic analysis of agricultural projects, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1972.

46. Gittinger, J.P. – Economic analysis of agricultural projects (Revised Edition), IBRD, Washington, 1980.

47. Grgurevi", S. – „Srbija, Crna Gora, Balkan: Prilago�avanje uslovima održivog rasta”, Simpozijum „ Prilago*avanje realnog i finansijskog sektora priklju#enju Evropskoj Uniji”, u #asopisu „Ekonomist”, Godina LV, broj 3, Vol.38, Savez ekonomista Jugoslavije, Beograd, 2002, str. 125-133.

48. Hélin, R., Lafarge, O. – Investissements. Sélection et Financement, J. Delmas et Cie, Paris, 1976.

49. Ioni%$ I., Blidaru G. – Eficien�a investi�iilor în agricultur�, Editura Ceres, Bucure�ti, 1999. 50. Jovanovi", P. – Upravljane investicijama (III izdanje), Izdava# Grafoslog, Beograd, 2000. 51. Kalini", V. (glavni i odgovorni urednik) – Anali ekonomskog fakulteta u Subotici

(Broj 5), Izdava# Ekonomski fakultet - Subotica, Subotica, 2000. 52. Krsti", B., Lu#i", +. – Organizacija i ekonomika proizvodnje i prerade sto�nih

proizvoda, Izdava# Poljoprivredni fakultet - Novi Sad, Novi Sad, 2000. 53. Little, R.D. (revizor) – Economics: Applications to Agriculture and Agribusiness,

Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois, 1997. 54. Loyat, J., Petit, Y. – La politique agricole commune, La documentation française,

Paris, 1999. 55. Maleševi", K., Tomi", D. (urednici) – Prilozi strategiji i politici integralnog ruralnog

razvoja Republike Srbije, Izdava# Institut za ekonomiku poljoprivrede - Beograd, Beograd, 2002.

56. Mihuleac, E. – Bazele managementului, Editura Tempus, Bucure�ti, 1994. 57. Milanivi", M. – Politika cena poljoprivrednih proizvoda, Izdava# Društvo agrarnih

ekonomista Jugoslavije, Beograd, 1996. 58. Mot, G. – Investment appraisal for managers, The Macmillan Press Ltd. by

arrangement with Pan Books Ltd., Great Britain, 1982. 59. Mounier, A. – Les théories économiques de la croissance agricole, INRA-Economica,

Paris, 1992. 60. Nicoli", M., Tomi", D. (urednici) – Agrarni i ruralni razvoj u sistemskim

reformama (tematski zbornik), Izdava# Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 1997.

61. Niculescu, O. (coordonator) – Management, Editura Didactic$ �i Pedagogic$, Bucure�ti, 1992.

62. Niculescu, O. Verboncu, I. – Management, Editura Economic$, Bucure�ti, 1997. 63. Niculescu, O. – Management comparat. Uniunea European$, Statele Unite ale

Americii �i Japonia, Editura Economic$, Bucure�ti, 1997. 64. Njegovan, Z., Tomi", D. – Financing the agribusiness sector. Trends and

perspectives (Volume I), European Association of Agricultural Economists, Yugoslav Association of Agricultural Economists, Belgrade, 1999.

Page 31: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european�

195

65. Njegovan, Z., Tomi", D. – Financing the agribusiness sector. Trends and perspectives (Volume II), European Association of Agricultural Economists, Yugoslav Association of Agricultural Economists, Belgrade, 1999.

66. Oancea, I. – Tratat de agricultur�, Editura Ceres, Bucure�ti, 1996. 67. Parpal$, O. – Politici agrare în lumea contemporan� sau Strategia securit��ii

alimentare mondiale, Lito ASE, bucure�ti, 1995. 68. Pascariu, G.C. – Uniunea European�. Politici �i pie%e agricole, Editura Economic$,

Bucure�ti, 1999. 69. Pârvu, D. – Eficien�a investi�iilor, Editura Sylvi, Bucure�ti, 2001. 70. Petersen, C. H., Lewis, C. W. – Managerial Economics (third edition). Study guide

to accompany, Macmillan Publishing Company, New York, 1994. 71. Popescu, G. – Politici agricole. Acorduri europene, Editura Economic$, Bucure�ti, 1999. 72. Popescu, M. – Produc�ia agricol� a României sub impactul tranzi�iei. Studii �i

cercet$ri economice, Editura Centrul de informare �i Documentare Economic$, Bucure�ti, 2000.

73. Radenkovi"-Joci", D. – Strane investicije u zemljama u tranziciji, Izdava# Zadužbina Andrejevi", Beograd, 1997.

74. Radojevi", A.V. – Agropriveda Vojvodine, Izdava# Društvo Agrarnih Economista Jugoslavije, Beograd, 2000.

75. Radovi", I., Furundži", M. – Principi i metode organizacie i economike poljoprivredne proizvodnje, Izdava# Veloarta, Beograd, 1997.

76. Ran*elovi", S. V. – Ekonomika poljoprivrede i zadrugarstvo, Izdava# Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, 2001.

77. Românu, I., Vasilescu, I. (coordonatori) – Managementul investi�iilor, Editura M$rg$ritar, Bucure�ti, 1997.

78. St$ncioiu, I., Militaru, G. – Management, elemente fundamentale, Editura Teora, Bucure�ti, 1998.

79. Subi", J. – „Sursele de finan�are a agriculturii în Banatul de Sud - Yugoslavia”, referat de doctorat, Academia de Studii Economice, Bucure�ti, 2000.

80. Subi", J. – „Elaborarea unor strategii de dezvoltare optim� în agricultur�”, referat de doctorat, Academia de Studii Economice, Bucure�ti, 2000.

81. Subi", J. – Politici de sus�inere a proiectelor de investi�ii în agricultur�, lucrarea de absolvire a cursului postuniversitar – Gestiunea proiectelor, Academia de Studii Economice, Bucure�ti, 2000.

82. Subi", J. – Agricultura ca factor al cre�terii economice, revista Management, Editura Academia de Studii Economice, Bucure�ti, nr.1-2/2000, pag. 37-43.

83. Subi", J. – Investi�iile în agricultura R.F. Iugoslavia, revista Tribuna Economic$, Editura Tribuna Economic$, Bucure�ti, nr. 21/2001, pag. 70-72.

84. Subi", J. – Procesul de extindere a Uniunii Europene în domeniul agriculturii. Instrumente tehnico-financiare de pre-aderare, revista Management, Editura Academia de Studii Economice, Bucure�ti, nr.1-2/2001, pag. 38-40.

85. Subi", J. – Iugoslavia: agricultura, factor al cre�terii economice, revista Tribuna Economic$, Editura Tribuna Economic$, Bucure�ti, nr. 4/2003, pag. 71-73.

86. Subi", J. - Determinarea eficien�ei economice a investi�iilor în agricultur� (Banatul de Sud - R.F. Yugoslavia). Teza de doctorat, Academia de Studii Economice, Bucure�ti, 2003.

Page 32: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european�

196

87. Subi", J. – The volume and dynamics of agricultural investments - the case of the south Banat - Serbia and Montenegro. International Symposium on „Management and Competence“, Bucharest, 16-17. XII 2004. Academy of Economic Studies, Management Faculty, Department of Management, Section V, No 20, CD: 973-594-608-4.

88. Subi", J. – Poljoprivreda Rumunije na putu evropskih integracija. Mese#ne agroekonomske analize, IEP, Beograd, 2004., br. 11., str. 394-402.

89. Subi", J. – Radna snaga u poljoprivredi Srbije. Industrija, Ekonomski institut - Beograd, godina XXXIII, IV-IX 2005., br. 2-3, str. 79-86.

90. Subi", J., Popovi" Vesna, Vukovi", P. – Održivo koriš�enje zemljišta u poljoprivredi. Ekonomika, Niš, godina LI, IX-XII 2005., br. 5-6, str. 26-35.

91. Subi", J., Kati", B., Vukovi", P. – Zemljište - najzna�ajniji prirodni resurs u poljoprivredi. Ekonomika, Niš, godina LI, IX-XII 2005., br. 5-6, str. 49-56.

92. Subi", J., Arsenijevi", +., Mihajlovi", D. – Metode za ocenu održivog razvoja na poljoprivrednim gazdiunstvima. Tematski zbornik „Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj“, Institut za ekonomiku poljoprivrede - Beograd, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta - Novi Sad, Ekonomski fakultet - Subotica, DAES, DAESCG, 2005., str. 253-267.

93. Ševarli", M., Vasiljevi", Z. – „Transition of Yugoslav Agribusiness and European Integrations” - International Symposium „Economics and Management of Transformation: VI – European Integration and Development in Transition Countries”, University West, Timi�oara, 2002, CD: 747-758, Editura MIRTON.

94. Ševarli", M. – „Jugoslovenska poljoprivreda i evropske integracije – Sa posebnim osvrtom na Evropsku Uniju”, u #asopisu „Ekonomist”, Godina LV, broj 3, Vol.38, Izdava# Savez ekonomista Jugoslavije, Beograd, 2002, str. 211-217.

95. Ševarli", M. – Makroekonomski pokazatelji tranzicije agroprivrede Jugoslavije (1990 - 2000), Zbornik radova „Poljoprivreda i ruralni razvoj u evropskim integracijama”, Izdava# Poljoprivredni fakultet, Zemun – Beograd, 2003.

96. Tracy, M. – Produsele alimentare �i agricultura în economia de pia�� (Studiul introductiv în teoria, practica �i politica agrar$), Editura IMPEX-92 SRL, Bucure�ti, 1994.

97. Valdés, A. – Agricultural Support Policies in Transition Economies, World Bank, Technical Paper nr. 470, Washington DC, 2000. Banca Mondial$, Misiunea din România.

98. Vasilescu, I., Românu, I., Cicea, C. – Investi�ii, Editura Economic$, Bucure�ti, 2000. 99. Vasiljevi", Z. – „Metode ocene ekonomske efektivnosti investicija i njihov uticaj na

dono�enje investicionih odluka u poljoprivrednoj proizvodnji”, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd, 1996.

100. Vasiljevi", Z., Ševarli", M. – „Agricultural investments - Experience of Yugoslavia”, Proceedings of the Fourth International Sumposium on „Investments and Economic Recovery”, Academia de Studii Economice Bucure�ti, Facultatea de Management, Catedra Eficien%a Economic$, Editura ASE, Bucure�ti, 2001, pp. 170-179.

101. Vasiljevi" Zorica, Subi", J. – Ekonomski aspekti koriš�enja poljoprivredne mehanizacije u Srbiji. Poljoprivredna tehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Institut za poljoprivrednu tehniku, Zemun - Beograd, 2005., br. 3, str. 123-131.

102. Veselinovi", B.M. – „Ekonomika i organizacija poljoprivrednih gazdinstava”. Ekonomika poljoprivrednih gazdinstava (knjiga I), Izdava# Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet Subotica, Subotica, 1998.

103. Voicu, R. – Organizarea �i strategia dezvolt�rii unit��ilor agricole, Editura A.S.E., Bucure�ti, 1999.

Page 33: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european�

197

104. Voicu, R. – Economia �i managementul exploata�iilor agricole, Editura Tribuna Economic$, Bucure�ti, 2000.

105. Zahiu, L. – Agricultura mondial� �i mecanismele pie�ei, Editura Arta Grafic$, Bucure�ti, 1992.

106. Zahiu, L. – Economia �i organizarea unit��ilor agricole, Lito A.S.E., Bucure�ti, 1993. 107. Zahiu, L., Gheorghi%$, M., N$stase, M., Leonte, M.J.C., Stoian, M. – „Economia

întreprinderii” (note de curs), Editura Academia de Studii Economice, Bucure�ti, 1998. 108. Zahiu, L., Manole V., Rotaru V. – Management – Marketing agroalimentar, Lito

A.S.E., Bucure�ti, 1998. 109. Zahiu, L., Leonte M.J. – Caiet de lucr�ri practice �i studii de caz. Pentru

disciplinele: Economia întreprinderii agricole �i Economia �i organizarea agriculturii, Editura Academia de Studii Economice, Bucure�ti, 1998.

110. Zahiu, L. – Management agricol, Editura Economic$, Bucure�ti, 1999. 111. Zahiu, L. – Integrarea agroalimentar� european�, Editura A.S.E., Bucure�ti, 2000. 112. Zahiu, L., Dachin, A. – Politici agroalimentare comparate, Editura Economic$,

Bucure�ti, 2001. 113. Zorlen%an, T., Burdu�, E., C$pr$rescu, G. – Managementul organiza�iei, Editura

Economic$, Bucure�ti, 1998. 114. *** – Agricultura în Uniunea European� – În pas cu timpul, Delega%ia Comisiei

Europene în România, în seria EUROPA de documente în limba român$, R.H. Printing, Bucure�ti, 1999.

115. *** – Anuarul Statistic al României, C.N.S., colec%ia 1998-2003. 116. *** – Cene u poljoprivredi. Problemi i rešenja (zbornik radova ’97), Izdava#

Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije, Beograd, 1998. 117. *** – Dic�ionar de economie politic�, Editura Politic$, Bucure�ti, 1974. 118. *** – Društveno ekonomska kretanja u Jugoslaviji (kolekcija 2000-2002), S.Z.S., Beograd. 119. *** – Društveno ekonomska kretanja u Srbiji (kolekcija 2000-2002), R.Z.S., Beograd. 120. *** – Evolu�ia sectorului agroalimentar în România, Raportul anual al Ministerului

Agriculturii �i Alimenta%iei (M.A.A. - Institutul de Economie Agrar$), Bucure�ti, 1997. 121. *** – ��� � � ������ �� ��� � ���!, !eo���, 1984. 122. *** – F.A.O. Trade Yearbook Vol. 50 – 1996, Rome, 1998. 123. *** – F.A.O. Trade Yearbook Vol. 52 – 1998, Rome, 1999. 124. *** – F.A.O. Production Yearbook Vol. 51 – 1997, Rome, 1998. 125. *** – F.A.O. Production Yearbook Vol. 52 – 1998, Rome, 1999. 126. *** – F.A.O. Production Yearbook Vol. 53 – 1999, Rome, 2001. 127. *** – Investicije Republike Srbije, RZIS, Beograd, zbirka 1994-1998. 128. *** – L’Union européene: poursuite de l’élargissement, Commission européene

Direction générale de la presse et de la communication, Bruxelles, 2001. 129. *** – Medium - term prospects for agricultural commodities. Projections to the

year 2005, Commodities and trade division, FAO - UN, Rome, 2000. 130. *** – Opštine u Srbiji (kolekcija 1989-2002), R.Z.S., Beograd. 131. *** – Osnovni pravci razvoja agroindustrijskog kompleksa u S.A.P. Vojvodini,

Izdava# Institut za Economiku Poljoprivrede, Novi Sad, 1978. 132. *** – Perspectives à moyen terme des produits agricoles. Projections à l’horizont

2005, Division des produits et du commerce international Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome, 2000.

133. *** – Politika Agrarnog Razvoja, S.R.J., Savezna Vlada, Beograd, 1999.

Page 34: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european�

198

134. *** – Poljoprivreda Srbije (1947-1996), R.Z.S., Beograd. 135. *** – Procesul de extindere a Uniunii Europene. Politicile Uniunii Europene,

Direc%ia General$ AGRICULTUR< a Comisiei Europene, Bucure�ti, 2001. 136. *** – Programul PHARE al Uniunii Europene. Programe ale Uniunii Europene-

România, Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, Bucure�ti, 2002. 137. *** – Programul SAPARD în România. Programe ale Uniunii Europene-România,

Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, Bucure�ti, 2002. 138. *** – Regionalni program razvoja poljoprivrede i agroindustrije podunavskog regiona.

Investicioni program za proizvodnju vo"a na individualnim gazdinstvima, Izdava#i: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Ekonomski institut, Beograd, 1981.

139. *** – Saopštenje Savesnog Zavoda za Statistiku (kolekcija 1999-2003), S.Z.S., Beograd. 140. *** – Službeni Glasnik Republike Srbije (kolekcija 1995-2003) Beograd. 141. *** – Statisti�ki Godišnjak Jugoslavije (kolekcija 1993 – 2002), S.Z.S., Beograd. 142. *** – Statisti�ki Kalendar Jugoslavije (kolekcija 2002 – 2003), S.Z.S., Beograd. 143. *** – The Common Agricultural Policy (1999 Review), European Commission

Directorate - Generale for Agriculture, Luxembourg, 2000. 144. *** – The European Union - Still englanging, Office for Official Publications of the

European Communities, Luxembourg, 2001. 145. *** – The new common agricultural policy. European agriculture - a policy for the

new millennium, European Union Agriculture and rural development, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2000.

146. *** – Trends in Europe and North America – 1996/1997, The statistical yearbook of the Economic Commission for Europe, United Nations, New York and Geneva, 1997.

147. *** – Trends in Europe and North America – 1998/1999, The statistical yearbook of the Economic Commission for Europe, United Nations, New York and Geneva, 1999.

148. *** – Trends in Europe and North America – 2001, The statistical yearbook of the Economic Commission for Europe, United Nations, New York and Geneva, 2001.

149. *** – Tribuna Economic�, colec%ia 1998-2003. 150. *** – Yugoslav Agriculture, Yugoslav Chamber of Commerce and Industry,

Association for Agriculture, Belgrade, 2001. 151. *** – www.ekonomist.co.yu 152. *** – www.europa.eu.int 153. *** – www.fao.org 154. *** – www.infoeuropa.ro 155. *** – www.krstarica.co.yu 156. *** – www.mfin.sr.gov.yu 157. *** – www.moba.co.yu 158. *** – www.oecd.org 159. *** – www.pkj.co.yu 160. *** – www.serbiafood.co.yu 161. *** – www.szs.sv.gov.co.yu 162. *** – www.unece.org 163. *** – www.usda.org 164. *** – www.WorldBank.com

Page 35: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Position of South Banat in Agriculture of Serbia and Montenegro on the Way to European Integration

199

POSITION OF SOUTH BANAT IN AGRICULTURE OF SERBIA AND MONTENEGRO ON THE WAY TO

EUROPEAN INTEGRATION

Summary

As a part of material production, agriculture takes the important place in economic system of Serbia and Montenegro. Assuming that every country in the world is giving it a great attention, on current social-economic development level of our country, to agriculture could be rightfully dedicated an epithet of strategic branch. So much more if we know that even those countries without appropriate conditions for development of agricultural production instist on providing certain rate of self-sufficiency concerning basic agricultural products.

Monograph „Position of South Banat in Agriculture of Serbia and Montenegro on the Way to European Integration“ presents complex economic problems with whom Serbian agriculture has been faced with in the reform process and preparations for annexation to European Union (EU), with accent on South Banat subregion. In the process of more intensive directing on market economy, sector changes, as a factor of social-economic progress, point out to necessity of activity enlargement which will lead to competitiveness increment. This project of agrarian economic development represents a component of one strategy, which foresees not only goals of middle-term and long-term development, but also means for their realization. Capital investments play the important role in process of EU approach, therefore they provide development, modernization and technological progress for each economic branch, and whole national economy as well.

Acquaintance with EU agrarian and rural development policy, and also processes of structural and reforming changes in Central and East Europe countries (CEEC) is of great help for correctly defining Serbian and Montenegrian rural policy in preliminary period toward European integrations.

As one of the basic brances of national economy, creator of Gross Domestic Product (GDP) and user of scientific-technical progress, the agriculture represents, as for Serbian and Montenegro in whole, such as for South Banat too, traditional and significant economic activity realized in naturally adequant conditions, more suitable than in majority countries in this part of Europe. Unfortunately, since the beginning of 90-ies, the conditions for agricultural production have shown very unfavourable, especially owing to lack of capital and decreased investments size in this economic area. Under influence of appeared changes, existing level of domestic agriculture development is under realistic possibilities provided by climate, land fund, human resources, science, etc. In reform process and preparing Serbian and Montenegrian for EU joining, goals realization of national program for economic revival and higher respect of market economy postulates is, substantially, caused by realization of higher effectivity level, production and productive factors profitability. In that context, there is necessary access to a complex problem of long-term development strategy redefining of national agriculture in accordance with realization requirements in EU set aims of agrarian and

Page 36: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Position of South Banat in Agriculture of Serbia and Montenegro on the Way to European Integration

200

rural development: food security, economic, social and ecological efficiency. The access like that should inevitable take into account, at the same time, exterior and internal conditions that have influence on agricultural and rural development. Therefore, CAP can help as a basic model in promoting a new concept of agrarian and rural development in Serbia and Montenegro.

Due to EU enlargement process and perspectives for Serbia and Montenegro, which come out of it, it is evident that in future husbandries development, crucial role will have - the investment activity. Investments have crucial role in aims realization and priority of agrarian and rural development, primarily as driving instrument of quantitive and qualitative growth of total agrarian productive factors and production, but also for making better conditions for life in a village. In this phase, investments growth in agriculture presents the condition of its technical and technological modernization, and also one of conditions for economic stability of whole national economy. Without adequate size and planned structure of investments, there can not be provided the growth of fixed and working capital, increase of working - places number, increase of working tools effect, higher work productivity, production variety and similar, on any regional agrarian and rural level, not even national level.

Key words: agricultural and rural development, efficiency, investments, European Integration, South Banat, Serbia and Montenegro, Common Agricultural Policy of European Union.

Page 37: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Autorul mul�ume�te tuturor celor care au sprijinit editarea acestei monografii, cu accentul pe: ����� �� �� ��� ���� ���� �� ������� ����� ��� ��������je, � �������� ������� �:

�=�>�>?> �� @Q[=[\�Q? �[][�^�_^@`@ – !@[{^�`

�.`.�. �=�>�>?> „>�\�|“ – ��=}@_[

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE�TI – ROMÂNIA Facultatea Management, Catedra de Eficien%$ Economic$ Facultatea Economie Agroalimentar$ �i a Mediului

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRAR< DIN BUCURE�TI – ROMÂNIA

�[][�^�_^@`=[ {��`�=�>_[ „_��� �?!�~“ – {�[{[�

\.�. „{�[{[�“

`[\ Q?�>?^@ „\��`[�>“ – {�[{[�

�.�. „>@�=�Q�-�{^�^“ – {�[{[�

�.�.�.^. „?=[“ – {�[{[�

?`^?�@�@ �[_^>�^� „{�[{[�“

.Q.�. „��{�@=�“ – ��=}@_[

`.[.[. „`�>-�{^[“ – �!?Q�

[.�.�. „?�=� !�=�>“ – !�=�>�Q� !^@�>[_��

?`^?�@�@ �[_^>�^� „!�=�>�Q� !^@�>[_��“

\.�. „!�=�>�Q� !^@�>[_��“

�[][�^�_^@`=[ {��`�=�>_[ „�@>^? �>@��=“ – �[Q_@

�[][�^�_^@`=[ {��`�=�>_[ „\�^��= _�|�~“ – Q�}�^@_[

„TECHNOLUX” INTERNATIONAL LTD – BEOGRAD

�.�. „=�^���“ – >[^�Q

\.�. „!�=�>�Q[ =[_[ �@�[“

Page 38: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

Descrierea CIP a Bibliotecii Na�ionale a Serbiei, Belgrad

CIP - ��������� � � ������� ������� �������� ��� �, ������ SUBICI, Ionel

Locul Banatului de Sud în agricultura Serbiei �i Muntenegrului în drum spre integrarea european$: monografie / Ionel Subici. Belgrad: Institutul de Economie Agrar$, 2007. (Belgrad: Dis publik). – 200 pag.: prezent$ri graf., tabele; 24 cm

�����, ����� \���� ����� !����� � ������� ���� ������ � ���� {��� �� ���� �� � ������� ����������: ���������� / ���� �����. !�����: �������� �� ��������� ������� ����, 2007. (!�����: Dis publik). – 200 ���.: ���. �������, ������; 24 cm Tiraj 300. – pag. 192-198: Bibliografie – pag. 199-200: Summary / Position of South Banat in Agriculture of Serbia and Montenegro on the Way to European Integration >���� 300. – ���. 192-198: ���������� – ���. 199-200: Summary / Position of South Banat in Agriculture of Serbia and Montenegro on the Way to European Integration ISBN a) Agricultura – Serbia �i Muntenegru – Banatul de Sud b) Investi%ii – Serbia �i Muntenegru – Banatul de Sud c) Politica Agricol$ Comunitar$ - Uniunea European$ d) Agricultura - �$rile Europei Centrale �i de Est

a) ������� ���� – ������ � ���� {��� – ���� !���� b) �� �������� – ������ � ���� {��� – ���� !���� c) ���������� ������ �������� – @ ������ ����� d) ������� ���� – ����� ��������� � ������� @ ���� COBISS.SR-ID

Page 39: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea
Page 40: LOCUL BANATULUI DE SUD ÎN AGRICULTURA SERBIEI I … · 2019-09-20 · contribuia sa la relansarea creterii economice a rii noastre. În legtur cu asigurarea necesitilor umane i dezvoltarea

În concluzie, men%ion$m faptul c$ împlinirile lucr$rii sunt de natur$ s$ confirme

valoarea �tiin%ific$ �i aplicabilitatea practic$ a cercet$rii întreprinse. Apreciem c$, prin obiectivele urm$rite, ca de altfel �i prin modul de structurare �i dezvoltare a problematicii abordate, eforturile extrem de laborioase depuse de domnul Ionel Subici �i-au g$sit concretizarea într-o cercetare original$, meritorie care se reg$se�te într-o lucrare ce întrune�te toate condi%iile pentru a fi publicat$ ca monografie.

Prof.univ.dr. Victor MANOLE

Decan al Facult$%ii Economie Agroalimentar$ �i a Mediului Academia de Studii Economice din Bucure�ti, România

În concluzie, lucrarea domnului Ionel Subici re%ine aten%ia prin urm$toarele aspecte mai deosebite:

1. A abordat un subiect complex �i de mare actualitate pentru cercetarea economic$ actual$, lucrarea fiind interesant$ atât din punct de vedere strict teoretic, cât �i legat de activitatea economico-social$ practic$ din Serbia �i Muntenegru (în special din Banatul de Sud), dar �i din restul statelor din Europa de Central$ �i Est.

2. Domnul Ionel Subici a demonstrat bun$ gestionare a multitudinii de informa%ii, remarcându-se prin modul de conducere a analizei, fundamentarea �tiin%ific$ a lucr$rii, sus%inerea temeinic$ a ideilor exprimate, fructificând bog$%ia materialului bibliografic, a numeroaselor prevederi legislative �i a date lor statistice, toate aceste îndrept$%ind aprecierile pozitive asupra con%inutului �tiin%ific �i asupra modului de prezentare a lucr$rii.

3. Nu se poate trece cu vederea �i un anume imbold pentru sus%inerea dezvolt$rii unei agriculturi proprii, na%ionale, prin hot$rârea produc$torilor agricoli din aceast$ zon$ de a continua produc%ia agricola, surmontând numeroase piedici naturale, economice �i chiar politice. De�i autorul nu vorbe�te direct de aceste aspecte, modul în care a prezentat �i a prelucrat toate datele statistice �i toate informa%iile, demonstreaz$ faptul ca voin%a oamenilor poate învinge toate obstacolele.

Având în vedere toate aceste aspecte, consider$m c$ sunt întrunite cerin%ele �tiin%ifice, de con%inut �i de form$ �i apreciem pozitiv întreaga lucrare, drept pentru care propunem publicarea acestea în form$ de monografie.

Prof.univ.dr. lon VASILESCU

�ef al Catedrei Eficien%a Economic$ Facultatea de Management

Academia de Studii Economice din Bucure�ti, România


Recommended