Transcript
 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  1/50

  LISTA MINIMALĂ A OPERELOR LITERAREPENTRU

  EXAMENUL DE BACALAUREAT1) Mihail Kogălnicean ! In"#o$c%ie la &&Dacia li"e#a#ă'& a#"icoll(#og#a* al

  #o*an"i+*li,) #o*-ne+c .c#i"ică /i "eo#ie li"e#a#ă)0) Co+"ache Neg#i ! Ale2an$# Lă/neanl .n3elă #o*an"ică& i+"o#ică&

  +ihologică)4) Mihai E*ine+c ! Sc#i+oa#ea I &Do#in5a& O$ă .6n *e"# an"ic)& Lcea7ă#l .oe*

  eic&8) oeie li#ică& li#i+* +9iec"i3: o9iec"i3);) Ion C#eangă ! Po3e+"ea li >>).oeie *o$e#nă&

  1) e#ioa$a in"e#9elică),) Mihail Sa$o3ean ! Bal"agl .#o*an "#a$i%ional& o9iec"i3),1) Li3i Re9#ean ! Ion .#o*an *o$e#n o9iec"i3& in"e#9elic),,) Ca*il Pe"#e+c ! Ul"i*a noa"e $e $#ago+"e& 6n"-ia noa"e $e #ă9oi .#o*an

  *o$e#n,0) +9iec"i3& li"e#a"#a e2e#ien%ei& e#ioa$a in"e#9elică)& Gocl ielelo# .$#a*ă

  *o$e#nă,4) in"e#9elică),8) Mi#cea Elia$e ! La Higănci .n3elă 7an"a+"ică)& Mai"#eFi .#o*an *o$e#n

  +9iec"i3&,;) li"e#a"#a e2e#ien%ei& e#ioa$a in"e#9elică),=) eo#ge Căline+c ! Enig*a O"iliei .#o*an 9alacian& #eali+"& e#ioa$a

  in"e#9elică),?) Egen Lo3ine+c ! Mo$e#ni+*& Teo#ia i*i"a%iei /i "eo#ia +inc#oni+*li&

  cenacll /i,) #e3i+"a S9#ă"o#l& I+"o#ia li"e#a"#ii #o*-ne con"e*o#ane .c#i"ică: "eo#ie

  li"e#a#ă& e#ioa$a

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  2/50

  0) in"e#9elică& Mo$e#ni+* 3+> "#a$i%ionali+*)01) Nichi7o# C#ainic ! Re3i+"a -n$i#ea& T#a$i%ionali+*l o#"o$o2i+" ."eo#ie li"e#a#ă&0,) *o$e#ni+* 3+> "#a$i%ionali+*)00) Ion Pilla" ! Aci +o+i e 3#e*#i .oeie "#a$i%ionali+"ă& e#ioa$a in"e#9elică)04) a+ile oicle+c ! @n g#ă$ina he"+e*ani .oeie "#a$i%ionali+"ă& e#ioa$a

  in"e#9elică)08) Ma#in P#e$a ! Mo#o*e%ii .3ol> I& II) .#o*an o+"9elic& o9iec"i3)0;) Nichi"a S"ăne+c ! Leoaică "-nă#ă& i9i#ea @n $lcele +"il cla+ic .oeie

  neo*o$e#ni+"ă&0=) e#ioa$a o+"9elică)0?) Ma#in So#e+c ! Iona .$#a*ă *o$e#nă& a#a9olică& $e i$ei& e#ioa$a

  o+"9elică)0) Mi#cea Că#"ă#e+c ! REM .n3elă o+"*o$e#ni+"ă) eo#gica a I(a .oeie

  o+"*o$e#ni+"ă)>

  CRATIMĂ& APOSTRO Poe"l :#oa"o#l :$#a*a"#gloe#eaă 6n ca$#l ace+"i 3e#+ : oeie : "e2" la ni3ell*e"ag#a7elo#& a$ică al Jg#ilo# $e g#aJe& c#a"i*a:ao+"#o7l $in +"#c"#a: +in"ag*a >>'1>.en"# +"#c"#i gen +e(n"oa#ce) ( *a#c-n$ eli$a#ea 3ocalei ' $in>>>>>.aicin*e/"i a#"ea $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>'& i*n-n$ a+"7el #o+"i#ea 6*#enă& 6n"e*o #ai$ a l"i*ei +ila9e a>>>>>.aici n*e/"i a#"ea $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>>' :a >>>>>.aici n*e/"i a#"e $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>' /i a #i*ei +ila9e a >>>>>.aicin*e/"i a#"ea $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>>' : a >>>>>.aici n*e/"i a#"ea $e 3o#9i#e#e+ec"i3ă) >>'& cele $oă +ila9e #e$c-n$(+e a+"7el la na +ing#ă> Rel"a"l e+"ela ni3el +"ili+"ic #ealia#ea nei +incoe /i nece+i"a"ea ei +e e2lică /i $in

  con+i$e#en"e #oo$ice& Jin$ 6n"#e%in"ă a+"7el *ă+#a /i #i"*l 3e#+li :con+i$e#en"e $e i$ia#e a $i+c#+li eic: $#a*a"ic>

  ,> .en"# +in"ag*e gen $e(a+e*enea) ( i*n-n$ #o+"i#ea 6*#enă& 6n "e*o#ai$ a $oă 7o+"e 3ocale aa"e 6n hia"& leg-n$ a+"7el l"i*a +ila9ă a >>>>>.aicin*e/"i a#"ea $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>>' : >>>>>.aici n*e/"i a#"e $e 3o#9i#e#e+ec"i3ă) >>' /i #i*a +ila9ă a >>>>>.aici n*e/"i a#"e $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă)>>>' : >>>>>.aici n*e/"i a#"e $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>'& cele $oă +ila9e #e$c-n$(+e a+"7el la na +ing#ă> Rel"a"l e+"e la ni3el +"ili+"ic #ealia#ea nei +incoe /inece+i"a"ea ei +e e2lică /i $in con+i$e#en"e #oo$ice& Jin$ 6n"#e%in"ă a+"7el*ă+#a /i #i"*l 3e#+li : con+i$e#en"e $e i$ia#e a $i+c#+li eic: $#a*a"ic>

  0> .en"# e2e*le gen l(a $a") i*n-n$ #o+"i#ea 6*#enă& 6n "e*o #ai$l"i*ei +ila9e a >>>>>.aici n*e/"i a#"ea $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>>' : a>>>>>.aicin*e/"i a#"ea $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>>' /i a #i*ei +ila9e a >>>>>.aici n*e/"i a#"e$e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>>' : a >>>>>.aici n*e/"i a#"ea $e 3o#9i#e #e+ec"i3ă) >>'&cele $oă +ila9e #e$c-n$(+e a+"7el la na +ing#ă> Rel"a"l e+"e la ni3el +"ili+"ic#ealia#ea nei +incoe /i nece+i"a"ea ei +e e2lică /i $in con+i$e#en"e #oo$ice&Jin$ 6n"#e%in"ă a+"7el *ă+#a /i #i"*l 3e#+li : con+i$e#en"e $e i$ia#e a$i+c#+li eic: $#a*a"ic>

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  3/50

  4> .en"# e2e*le gen ing(ong) !*a#c-n$ +c#ie#ea co#ec"ă a ni +9+"an"i3:a$ec"i3: 2 co*+: >>>'>

  SEMNELE DE PUNCTUAHIE

  Punctul *a#cheaă o aă *ai *a#e $ec-" 3i#gla /iJnall nei #ooi%iienn%ia"i3e>

  Semnul exclamării  *a#cheaă Jnall nei #ooi%iie2cla*a"i3e #e"o#ice>

  Semnul întrebării  *a#cheaă Jnall nei #ooi%ii in"e#oga"i3e #e"o#ice>

  Linia de dialog *a#cheaă in"#o$ce#ea #elicii nie#+ona>

   Două puncte ( o e2lica%ie: o en*e#a%ie: o $eJni%ie: #elica nie#+ona : o aoi%ie>

  Punctul şi virgula o aă Q $ec-" 3i#gla /i $ec-" nc"l>

  VIRGULA LI!IA D" PAU#$ uneori PU!%&"L" D"SUSP"!SI"' (n ace)t text virgula e)te *olo)ită pentru+

  , pentru a )epara termenii unei

  enumera-ii, pentru a marca un raport de

   .uxtapunere între mai multe propo/i-ii de acelaşi *el0, pentru a )uplini predicatul)ubîn-ele) al propo/i-iei+ "umăn1nc mere şi tu2 pere0, )e pune obligatoriu virgulă+înainte de con.unc-iile ci2 dar2iar2 în)ă2 deoarece2 3indcă2

   pentru că2 întruc1t2 deşi2 cutoate că2 măcar că0 , pentrui/olarea unei apo/i-ii+ Ion2

   prietenul meu2000, pentru i/olarea unei inter.ec-iide re)tul enun-ului0

  , pentru antepunerea unei

   propo/i-ii )ubordonate *a-ă deregenta ei0 , pentru antepunerea unuicomplementatribut care în modnormal )uccedă termenulregent0, pentru a )uplini o con.unc-ie)ubordonatoare+ ai carte2 ai

   parte0, pentru i/olarea unei propo/i-ii

  incidente)epararea vorbiriidirecte de cea indirectă , pentru i/olarea unui)ub)tantiv şi)au ad.ectiv înca/ul vocativ 

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  4/50

  G4ILI5"L"L" ' Ace)te paragra*eme2 g6ilimelele)unt *olo)ite în ace)t text pentru

  , a marca pre/en-a )tiluluiindirect liber2 3ind a)t*el in)erate replicileg1ndurileunui per)ona. în cadrul vorbirii indirecte replicaunui per)ona. în c6iar monologul )ău2 ace)tavorbind cu )ine, a puncta caracterul

   peiorativ2 ironiaemi-ătorului laadre)a70

  , a in)era un citat apar-in1nd unui alt text2

  valid1ndu,)e a)t*el cate6nică intertextualitatea0

  , a enun-a o poreclă un)upranume al  per)ona.ului 

  PU!%&"L" D" SUSP"!SI"2 U!"8RI LI!IA D" PAU#$,Pro/atorulpoetuldramaturgul operea/ă încadrulace)tui text la nivelul metagra*elor2 adică al3gurilor de gra3e2 punctele de )u)pen)ie marc1ndo pau/ă mai mare dec1t punctul2 ele întrerup1nddi)cur)ul pentru+

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  5/50

  90 a impune un moment de răga/contemplativ lectorului :dacă e)te o de)criere*rumoa)ă;0 a )uplini nişte cuvinte pe careemi-ătorul nu mai e)te

  nevoie )ă le enun-e2 deoarecemintea receptorului le poate recupera )ingură:dacăenun-ul nu e)te complet2adică nu e)te )u3cient )emantic;?0 a pregăti introducerea unuielement )urpri/ă :dacăurmea/ă ceva la care nu teaşteptai;@0 a puncta ideea de continuitate2de permanen-ă a7

  0 a )ugera *ebrilitatealentoareacu care )e de)*ăşoară*enomenele )upu)e interpretării )e contemplă0000)etrăieşte un )entiment0000:dacă )unt

  înşiruite predicate;B0 a puncta implicarea a*ectivă aeului liric per)ona.ului2)entimentul de000003ind clar)ugerat:dacă )unt verbe la per)oana I;C0 a puncta ec6ivocul :dacă )eîn-elege cu totul altcevadec1t ce )crie;90 a puncta ritmul )acadat al 0000990 a puncta şocul re)im-it de

   per)ona. 90 a punctae/itareaincertitudinea00000000

  P"!&RU S%RI"R"A %U 5AEUS%UL$

  Poetulpro/atoruldramaturgul operea/ă în ace)t text la nivelulmetagra*elor2 adică al 3gurilor de gra3e2 )crierea cu ma.u)culă alexemului F000lexemelor F00000 demon)tr1nd importan-a deo)ebită pecare ace)ta o acordă obiectuluiobiectelor a)pectului a)pectelor pre/entatpre/entate2 ace)ta ace)tea valid1ndu,)e şi ca motive literarecentral al operei0 H 8curen-a repetată a ace)tuiaace)tora pe parcur)uldi)cur)ului demon)trea/ă şi calitatea de laitmotiv0

  P"!&RU (!&R"AR"A %U R"LAJIA DI!&R" &I&LU KI %8!JI!U& 

   (ntre primul element de paratextualitate şi di)cur)ulliricnarativdramatic2 )e )tabileşte un raport de Fmi)e en abîme2 întregul 

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  6/50

  con-inut ideatic 3ind anticipat de )emul)emele con-inute în titlu0 Ace)tae)te reali/at pe ba/a :)e )peci3că păr-ile de vorbire din care e)te compu)titlul şi rela-ia dintre ele; de)emn1nd :)e )peci3că ce de)emnea/ăcuv1ntul din titlu;0 (ntregul univer) ideatic e)te a)t*el vertebrat de ideeaanun-ată de titlu2 di)cur)ul liric integrat celor x )tro*e de tip monover)2

  di)ti62 ter-ină2 catren2 cvinarie2 )enarie2 )eptimă2 octavă2 nonarie2 decimă2 polimor*ă:)e )peci3că tipul )tro*elor; con)truind imaginea77 di)cur)ulnarativ con)truind imaginea7000 &itlul e)te a)t*el de tip onomatext2deoarece ace)ta cri)tali/ea/ă ideea centrală a poe/ieitextului0

  "PI&"&UL2 3gură ce pre)upune orice determinant al )ub)tantivului )au alverbului prin care )e o*eră o imagine deo)ebită a)upra obiectului pre/entat2 eaactiv1ndu,)e la nivelul meta)ememelor2 adică al 3gurilor de )en)2 3gură integratăaici )tructurii )intagmei F70 Ace)t tran)*er )emantic e)te reali/at pe ba/aatributuluicomplementului F700 care determină )ub)tantivulverbul F70&rimi-1nd cuv1ntul într,o realitate extralingvi)tică ace)t epitetornantcromaticper)oni3catormeta*oric6iperbolicantitetic )ugerea/ă77

  P"RS8!II%AR"A2 3gură ce pre)upune atribuirea de în)uşiri umane )au animateunor 3in-e necuv1ntătoare2 *enomene ale naturii2 obiecte2 elemente neanimate)au no-iuni ab)tracte2 ea activ1ndu,)e la nivelul meta)ememelor2 adică al 3gurilor de )en)2 3gură integrată aici )tructurii F7000 Ace)t tran)*er )emantic e)tereali/at pe ba/a verbului per)oni3cator F00 atribuit )ub)tantivului F00 carede)emnea/ă o 3in-ă necuv1ntătoare un obiect un *enomen al naturii o no-iuneab)tractă0 &rimi-1nd cuv1ntul într,o realitate extralingvi)tică acea)tă

   per)oni3care )ugerea/ă70

  %85PARAJIA2 3gură ce pre)upune a)ocierea a doi termeni pe ba/a unortră)ături comune pentru a )e eviden-ia unul dintre termeni2 ea activ1ndu,)e lanivelul meta)ememelor2 adică al 3gurilor de )en)2 3gură integrată aici )tructurii

   F7000 Ace)t tran)*er )emantic e)te reali/at pe ba/a elementului de comparat)ub)tantivul F002 a elementului de rela-ie prepo/i-ia Fca prepo/i-ia Fla *el ca2 prepo/i-ia Fa)emenea2 adverbul Fprecum2 verbul Fpare şi a elementului cucare )e compară2 )ub)tantivul F700 &rimi-1nd cuv1ntul într,o realitateextralingvi)tică acea)tă compara-ie )ugerea/ă

   5"&A8RA 2 3gură ce pre)upune înlocuirea )emni3ca-iei obişnuite a unui cuv1nt cu o )emni3ca-ie neobişnuită pe care nu o poate avea dec1t în virtutea uneicompara-ii )ubîn-ele)e2 ea activ1ndu,)e la nivelul meta)ememelor2 adică al3gurilor de )en)2 3gură integrată aici )intagmei F7000 Ace)t tran)*er )emantice)te reali/at din)pre elementul cu care )e compară2 )ub)tantivul F70 în)preelementul de comparat )ub)tantivul F000 :pentru 5"&A8RA "MPLI%I&$ ;&rimi-1nd cuv1ntul într,o realitate extralingvi)tică acea)tă meta*oră explicită )au

   Fpla)tici/antă ' Lucian laga )ugerea/ă70 (n ace)t decupa. în acea)tă poe/ie)tro*ă2 3gura de )til care )ublimea/ă la modul per*ormant *unc-ia poetică acomunicării e)te 5"&A8RA2 3gură ce pre)upune înlocuirea )emni3ca-ieiobişnuite a unui cuv1nt cu o )emni3ca-ie neobişnuită pe care nu o poate aveadec1t în virtutea unei compara-ii )ubîn-ele)e2 ea activ1ndu,)e la nivelulmeta)ememelor2 adică al 3gurilor de )en)2 3gură integrată aici )tructurii F7000

   Ace)t tran)*er )emantic e)te reali/at din)pre elementul cu care )e compară2)ub)tantivul F70 în)pre elementul de comparat )ub)tantivul F002 aici )ubîn-ele)0

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  7/50

  :pentru 5"&A8RA I5PLI%I&$ ; &rimi-1nd cuv1ntul într,o realitateextralingvi)tică acea)tă meta*oră implicită )au Frevelatorie ' Lucian laga)ugerea/ă70

  :DA%$ S" %"R D8U$ IGURI;+(n ace)t decupa. în acea)tă poe/ie)tro*ă23gurile de )til care )ublimea/ă la modul per*ormant *unc-ia poeticăacomunicării )unt 0000000 şi 00000000 2 3guri care )e activea/ă la nivelulmeta)ememlor2 adică al 3gurilor de )en)0 0000000 e)te 3gura care0000:*aci)eparat 3ecare 3gură;

  P"!&RU (!&R"AR"A %U &"5" KI 58&IV" Dintre temele şi motiveleromantice)imboli)temoderni)tereali)teneomoderni)tetradi-ionali)te cuo ocuren-ă deo)ebită în opera ace)tui poetpro/atordramaturg

  interbelicpo)tbelic00002 )e eviden-ia/ă aici tema702 iar două motive literareîn aceeaşi de)cenden-ă ideologică )unt motivul 70 şi al 77

  Va)ile Alec)andri ' perioada paşopti)tă ' Fbardul de la 5irceşti,romanti)m

  5i6ai "mine)cu ' "5% ' Fomul deplin al culturii rom1neşti, %0 !oica 'romanti)m

   George acovia ' )*0 )ec MIM început )ec MM ' poetul care a vă/ut lumea cuoc6i de plumb ' )imboli)m

  &udor Arg6e/i ' perioada interbelică ' primul poet care a valori3cat înliteratura rom1nă Fe)tetica ur1tului ' moderni)m cla)ici/ant Lucian laga, perioada interbelică 'Fpoetul luminii' moderni)m 3lo/o3c ,expre)ioni)m

  Ion arbu , perioada interbelică 'poetul matematician ' moderni)mermetic !ic6ita Stăne)cu ' perioada po)tbelică ' poetul Fnecuvintelor 'neomoderni)m

  %85"!&ARIU D" S&R8$RAG5"!& (n )tro*a xîn ace)t decupa.2 poetulnaratorul îşi *ocali/ea/ă aten-ia a)upra 7777eviden-iind77:aicidai ideile;0 Ace)te a)pecte )unt relie*ate prin deo)ebite imagini arti)tice+vi/uale70auditive7motorii7ol*active7tactile70)ine)te/ice700(n plan)tili)tic *rumu)e-eadi)con*ortul)en/a-iile de7)entimentul de7)untindu)e pe ba/a epitetelor7meta*orelor7 compara-iilor7 per)oni3cărilor775u/icalitatea ver)urilorNuidi/area di)cur)ului )u)-ineîn plan auditiv ace)te )entimente2 la nivelul metagra*elor2 adică al 3gurilor 

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  8/50

  de gra3e ob)erv1ndu,)e )incopele772 la nivelul 3gurilor de con)truc-ie)intactică ob)erv1ndu,)e inver)ion

  P"!&RU U#I&AR"A P"RS8A!"I I SAU A II, A Verbele şi pronumele de

   per)oana I din ace)t text F0000000 validea/ă caracterul )ubiectiv aldecupa.uluipoe/iei2 trăd1nd pre/en-a emi-ătorului în per)oana per)ona.ului00002 naratorului 6omodiegetic2 eului liric exprimat )ubiectiv0 De a)emenea2 verbeleşi pronumele de per)oana I demon)trea/ă activarea *unc-iei emotive acomunicării2 cea care pre)upune exprimarea unei atitudini din parteaemi-ătorului2 în cadrul ace)tui text 3ind eviden-iată atitudinea de 70*a-ăde700Verbele şi pronumele de per)oana a II,a F0000000 validea/ă receptorul2 celcăruia îi e)te adre)at me)a.ul2 identi3cat la nivel intratextual în per)ona.ul70naratar' la nivel metatextual core)pun/1nd cititorului2 in)tan-ei re*eren-iale2identi3cată aici în0000002 activ1ndu,)e a)t*el şi *unc-ia conativă2 cea care pre)upunecentrarea me)a.ului )pre de)tinatar0 "le validea/ă ăn acelaşi timp caracterul)ubiectiv al textului0

  &RASA&URI AL" D"S%RI"RII

  De)crierea e)te un mod de expunere )ubordonat nara-iunii2 bene3ciind deo *unc-ie decorativă şi una

  )imbolică2 bal/aciană De)crierea poate 3 de tip tablou2 )au de tip portret2în cadrul ace)tui text 3ind de tip0000

  P"!&RU P8R&R"&, A)t*el portretul 3/ic e)te reali/at prin caracteri/aredirectă din a)er-iunea naratorului F700 Portretul moral e)te reali/atini-ial prin caracteri/are directă din a)er-iunile naratorului F72 dar 

  şi ale altor per)ona.e F70 şi prin autocaracteri/are F700 Partea cea maiamplă a portretului moral e)te reali/ată

  în)ă prin caracteri/are indirectă2 tră)ăturile morale ale per)ona.ului 3inddedu)e din comportamentul ace)tuia0

   A)t*el din *aptul că77)e deduce770 H 8 modalitate deo)ebită deindividuali/are a ace)tui per)ona. e)te aici 

  de)crierea bal/aciană2 anumite detalii de decor exterior )au interioranticip1nd tră)ături ale per)ona.ului0 A)t*el 

  detaliul F7 vi/ea/ă700

  P"!&RU &AL8U+ (n ace)t text )e ob)ervă pre/en-a de)crierii decorative2)ecven-a integr1nd 

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  9/50

   panorama70 &abloul e)te reali/at pe ba/a )ucce)iunii de imagini vi/uale F702 auditive F702 motorii F702

  ol*active F702 tactile F702 )ine)te/iceF700La ba/a ace)tora )tă o textură)tili)tică variată+ epitete72

  compara-ii72 per)oni3cări7:)e dau toate 3gurile de )til;0 8cularulde)criptiv înregi)trea/ă elementele

  caracteri)tice ace)tui a)pect u/it1nd o )erie de te6nici cum ar 3 +

  , derularea cinematogra3că2 ca procedeu de înregi)trare a unor detalii2 cue*ect de Ftravelling+ de la depărtare

   F7 )pre apropiere2 F72 de )u) F7 în .o) F70

  , derularea cinematogra3că cu imagini Fin raccourci2 adică în /ig/ag F700

  , derularea cinematogra3că cu imagini în Fgroplanuri )au )top cadru2*oarte aproape F70

  , derularea cinematogra3că cu imagini Fau relanti adică imagini care para 3 F3lmate cu încetinitorul F77

  I!&"R8GAJII KI "M%LA5AJII R"&8RI%"

   Interogativele şi exclamativele retorice din text F0000000 , validea/ă lanivel )ubtextual pre/en-a unui eu locutor care îşi *ace a)t*el )im-ită pre/en-a prin exprimarea ace)tei atitudini de77a70 *a-ă de703indactivată a)t*el *unc-ia emotivă a comunicării2 adică cea care pre)upuneexprimarea unei atitudini din partea emi-ătorului *a-ă de a)pectele pre/entate0 , (n acelaşi timp ele demon)trea/ă activarea *unc-iei conative2cea care pre)upune centrarea me)a.ului )pre un de)tinatar pre/ent )auvirtual2 în ca/ul ace)tui text702 ele 3ind centrate inclu)iv )pre cititor2 careceptor metatextual0 H , Ace)te propo/i-ii validea/ă a)t*el caracterul)ubiectiv al textului0 :dacă )unt în textul dramatic;, ace)te propo/i-iiîntre-in ten)iunea dramatică2 ele con)truind un climax al trărilor eroului0

  V"R"L" ' (n cadrul oricărui text2 verbele demon)trea/ă pre/en-a unei priviri lucide care înregi)trea/ă cu acuitate *enomenele )upu)einterpretării )au care trăieşte a*ectiv )entimentele exprimate0 O Verbelela I!DI%A&IV arată o ac-iune reală0 Verbele la pre/entul eterni)toricgnomic F0000000 )ituea/ă eul liric naratorul per)ona.ul în cadrulace)tui )pa-iu al 000000000 )imultanei/1nd a)t*el momentul perceperiiace)tora cu momentul livrării impre)iilor generate de ele2 cititorului

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  10/50

  3indu,i con*erit a)t*el )tatutul de martor ocular0 Verbele la per*ectulcompu) F0000000 )ituea/ă eul liric naratorul per)ona.ul în cadrul ace)tui)pa-iu al 0000000002 marc1nd o ac-iune revolută2 adică petrecută în trecut2 cumult înaintea momentului vorbirii2 o ac-iune a)upra căreia nu )e mai poateinterveni2 punct1nd în acelaşi timp un gol temporal între momentul

   producerii ace)tor *enomene )entimente şi momentul livrării impre)iilorgenerate de ele0 Verbele la per*ectul )implu F0000000 )ituea/ă eul liricnaratorul per)ona.ul în cadrul ace)tui )pa-iu al 0000000002 marc1nd o ac-iune petrecută un )entiment conştienti/at cu pu-in timp înaintea momentuluivorbirii2 )uger1nd în acelaşi timp rapiditatea2 *ebrilitatea cu care )ede)*ăşoară ele cu care )unt trăite ele0 Verbele la imper*ect F0000000)ituea/ă eul liric naratorul per)ona.ul în cadrul ace)tui )pa-iu al 0000000002marc1nd un timp al rememorării2 reactuali/1nd *enomene)entimente petrecuteconştienti/ate în trecut şi readu)e acum în pre/entul vorbirii0Verbele la viitor F0000000 )ituea/ă eul liric naratorul per)ona.ul în cadrulace)tui )pa-iu al 0000000002 traduc1nd dorin-a de permanenti/are aemi-ătorului în )tarea de)cri)ă2 de prelungire într,un plan ideal alace)teia2 de trăire la modul ab)olut a )entimentului de 0002 de proiec-ie în parareal a )tării de 0000

  SUI"%&IVI&A&"A Subiectivitatea e)te validată de următoarele caracteri)tici şi procedee arti)tice+ Pre/en-a )i)temului pronominal şi verbal al per)oanei I2 F0000000 care demon)trea/ă la nivel textual exi)ten-a ace)tui eu )ubiectivnarantde)criptiv liric0 Activarea *unc-iei emotive a comunicării adică cea care

   pre)upune *aptul că enun-ătorul e)te animat de o anumită atitudine *a-ă dea)pectele pre/entate0 &extul de *a-ă )ugerea/ă a)t*el atitudinea2 )entimentulde700trăirea de7 a emi-ătorului *a-ă de 77 Pre/en-a unei texturi )tili)tice care

  demon)trea/ă 3ltrarea arti)tică într,o manieră per)onală a a)pectelor pre/entate777:)e *ac 3gurile de )til; Pre/en-a interogativelor2 a exclamativelor retorice F0000000 care trădea/ă pre/en-a unui eu locutor )ubiectivnarantde)criptiv liric )ubiectiv în )ubtext0 H Activarea *unc-iei conative care

   pre)upune centrarea me)a.ului )pre un de)tinatar pre/ent )au de cel mai multeori virtual2 a)pect ob)ervabil în ace)t text prin )i)temul pronominal şi verbal de

   per)oana a doua F00000002 prin )ub)tantivele şi ad.ectivele în vocativ F0000000 08curen-a unor mărci ale oralită-ii70 8curen-a unor mărci ale )tilului individual2care pre)upune un mod propriu de *olo)ire a limbii F0000000 :)e dau expre)ii*olo)ite de orice rom1n;

  O Verbele la %8!EU!%&IV F0000000 )ituea/ă eul liric naratorul per)ona.ul încadrul ace)tui )pa-iu al 0000000002 de)emn1nd o ac-iune poten-ială2 po)ibilă2 pla)ea/ă totul într,un plan al ipoteticului2 o dorin-ă exilată în ad1ncime2dorin-a de proiectare în plan real a unor a)pira-ii0 H %on.unctivul pre)curat şi uneori inver)at e)te un p)eudoimperativ şi poate marca o poruncă2 un îndemn2 o rugăminte0 O Verbele la %8!DIJI8!AL 8P&A&IV F0000000 )ituea/ă eul liric naratorul per)ona.ul în cadrul ace)tui )pa-iu

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  11/50

  al 000000002 de)emn1nd o ac-iune condi-ionată2 dorită2 put1nd )ugeradorin-a00000 urarea00000 ble)temul7 O Verbele la PR"#U5&IV F0000000 )ituea/ăeul liric naratorul per)ona.ul în cadrul ace)tui )pa-iu al 000000002 arăt1nd obănuială2 o pre/um-ie2 o )upo/i-ie0 O Verbele la G"RU!#IU F0000000 arată oac-iune în continuă de)*ăşurare2 continuitatea2 permanen-a0 Verbele la O

  I5P"RA&IV F0000000 )ituea/ă eul liric naratorul per)ona.ul în cadrul ace)tui )pa-iu al 000000000 2 arăt1nd porunca70 îndemnul00 rugămintea700 58!8L8G, 5onologul repre/intă o replică extin)ă2 o *ormă de comunicare a unui)ingur emi-ător0 %alitatea de monolog e)te demon)trată în cadrul ace)tuitext poe/ie de+ , )i)temul verbal şi pronominal al per)oanei I F0000000 carevalidea/ă O pre/en-a eului liric exprimat )ubiectiv O pre/en-a naratorului6omodiegetic per)ona.ului narator , activarea *unc-iei emotive2 cea care pre)upune exprimarea unei atitudini a emi-ătorului în raport cu a)pecteledi)cutate2 3ind eviden-iată trăirea )entimentul 7 de 7 *a-ă de 7 al 7 prin )tructuri ca70 , pre/en-a 3gurilor de )til00000 , :pentru dramaturgie2 pro/ă; pre/en-a unor elemente de oralitate700 ,:pentru dramaturgie2 pro/ă; pre/en-a unor elemente apar-in1nd )tilului colocvial0000 Rolulace)tuia e)te acela de a eviden-ia caracterul )ubiectiv al textului şiimplicit părerea lui70de)pre

  8 %ALI&A&" A S&ILULUI , (n *ragmentul decupat din7)cri) de7 de remarcă pre/en-a clarită-ii2 o calitate generală a )tilului care )e eviden-ia/ă prin*olo)irea cuvintelor şi a expre)iilor cu )en)urile lor bine cuno)cute2generali/ate0 Deoarece în textul de *a-ă nu )unt pre/ente abaterile de laclaritate şi anume ob)curitatea2 ceea ce repre/intă un )til con*u/2 greoi2

  )tilul ec6ivoc ce pre)upune o con*u/ie de în-ele)uri2 şi non)en)ul2 )e poatea3rma cu a.utorul argumentării prin nega-ie că textul are proprietatea declaritate la nivelul con-inutului2 iar la nivelul *ormei e)te dată prin lexemeca+ F0000000:dai ca exemple )ub)tantive )au verbe care nu )unt *olo)ite cu)en) propriu;0

   A D8UA %ALI&A&" , Proprietatea repre/intă o calitate generală a )tilului ce pre)upune *olo)irea cuvintelor ce exprimă exact ideea2 *ăc1ndu,)e apel la)en)ul propriu al cuvintelor2 )en) adecvat contextului2 dovadă 3indlexemele+ F0000000 la nivelul *ormei2 iar la nivelul con-inutului proprietatea)e eviden-ia/ă prin lip)a abaterii de la acea)tă calitate şi anume )tilul

  impropriu0 :dai ca exemple )ub)tantive care )unt *olo)ite cu )en) propriu;0

  PLA!URI P"!&RU SUI"%&UL I S%RIS PR8#$

  P"!&RU I!S&A!JA !ARA&IV$ DI! &"M&UL %I&A& ' &IPURI D"!ARA&8R In)tan-ele comunicării narative )unt+ autorul2 cititorul2

  naratorul2 naratarul şi per)ona.ele0 (ntre ace)tea2 cea mai 

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  12/50

  importantă in)tan-ă narativă e)te naratorul2 F3in-a de 61rtie careîşi a)umă actul narării0 (n ace)t text naratorul e)te unul 

  6omodiegetic2 deoarece narea/ă la per)oana I2 dovadă 3ind verbele F0000000 6eterodiegetic2 deoarece narea/ă la per)oana III2 dovadă

  3ind verbele F00000002 intradiegetic2 3ind implicat ca

   per)ona.extradiegetic2 deoarece nu e)te implicat ca per)ona.2auctorial2 deoarece :H nar1nd retro)pectiv;2 cunoaşte toate

  amănuntele i)toriei pove)tite2 a)pect validat de a)er-iunea F0002 actorial2 deoarece cunoaşte *aptele doar prin pri)ma per)ona.ului2

  al eroului în care e)te implicat în acel moment2 a)pect validat dea)er-iunea F0002 creditabil2 pentru că livrea/ă toate in*orma-iilede-inute cititorului2 dovadă 3ind a)er-iunea F0000 necreditabil2

  deoarece a)cunde inten-ionat in*orma-ii pentru a între-ineten)iunea epică2 dovadă 3ind a)er-iunile F00002 omni)cient2

  deoarece cunoaşte toate amănuntele de)pre diege/ă şi per)ona.e2

  dovadă 3ind a)er-iunea F00uni)cient2 deoarece cunoaşte totul doar  prin pri)ma unui per)ona. implicat în diege/ă în acel moment2

   percep-ia )a 3ind limitată la ace)ta2 dovadă 3ind a)er-iunea F000omnipre/ent2 pentru că pre/intă înt1mplări petrecute în locuri 

  di*erite în acelaşi timp2 a)pect validat de a)er-iunile F000unipre/ent  pentru că nu pre/intă înt1mplări petrecute în locuri di*erite în

  acelaşi timp0

  P"!&RU P"RS8!AE !ARA&8R

  Per)ona.ul narator e)te per)ona.ul care2 pe l1ngă *unc-ia de ac-iuneşi de interpretare e)te în/e)trat şi cu *unc-ia de repre/entare2 adică

  aceea de a nara0 (n acea)tă calitate2 el va cunoaşte toateipo)ta/ierile )peci3ce0 A)t*el2 per)ona.ul narator2 identi3cat în

   per)ona.ul0000e)te2 în calitate de narator unul 000:A%I (!%8!&I!UAR" &IPURIL" D" !ARA&8R %AR" S" R"G$S"S% (! &"M&;

   P"!&RU I!S&A!J" AL" %85U!I%$RII !ARA&IV" In)tan-elecomunicării narative )unt+ autorul2 cititorul2 naratorul2 naratarul şi  per)ona.ele0 (ntre ace)tea2 cea mai importantă in)tan-ă narativă

  e)te naratorul2 adică F3in-a de 61rtie care îşi a)umă actul narării0(n ace)t text naratorul e)te unul 000000 000:A%I (! %8!&I!UAR"&IPURIL" D" !ARA&8R %AR" S" R"G$S"S% (! &"M&; 8 altă in)tan-ă a

  comunicării narative e)te naratarul2 per)oana gramaticală căreia i )e adre)ea/ă la modul verbal şi pronominal di)cur)ul narativ şi e)te

  repre/entată în text prin verbele şi pronumele de per)oana a II,a F000 H Pentru a )tabili o tran/i-ie lentă în)pre naratar2 *olo)eşte

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  13/50

   pluralul inclu)iv F000 *ăc1ndu,l în acelaşi timp pe cititor părtaş latrăirea evenimentelor0 In)tan-ele concrete )unt autorul concret2creatorul real al operei literare2 care adre)ea/ă2 ca emi-ător2 un

  me)a. literar cititorului concret2 care *unc-ionea/ă cade)tinatarreceptor0 Autorul concret şi cititorul concret )unt 

   per)onalită-i i)torice şi biogra3ce2 ce nu apar-in operei literare2 în)ă)e )ituea/ă în lumea reală unde ele duc2 independent de textul literar2 o via-ă autonomă0 (n ca/ul ace)tui text2 autorul concret 

  e)te7000S" DAU DA&" D"SPR" AU&8R0 %ititorul concret e)te oricelector pre/umtiv al operei )ale0 8 altă in)tan-ă de3nitorie e)te per)ona.ul , )e procedea/ă alcătuind caracteri/area )uccintă a

   per)ona.ului

  &IPURI D" !ARA&8R dacă textul e)te o pove)te în pove)te &extul e)te con)truit pe ba/a te6nicii F*rame,)tor2 adică a pove)tirii în

  ramă2 de aceea e)te evidentă ini-ial pre/en-a a două tipuri denarator+ naratorul generic2 creatorul ramei2 cel care imaginea/ă

  cadrul de)*ăşurării poveştii2 pre/ent în ace)t text de la F00 p1nă la F000 şi naratorul )ecund2 per)ona.ul care e)te în/e)trat şi el cu

  *unc-ia de narare2 în ca/ul ace)ta000:)e numeşte per)ona.ul; pre/ent în ace)t text de la F00 p1nă la F0000 iecare dintre aceştia vor cunoaşte mai multe ipo)ta/ieri0 A)t*el2 naratorul generic e)te

  unul 0000000 000:A%I (! %8!&I!UAR" &IPURIL" D" !ARA&8R %AR" S"R"G$S"S% (! &"M&UL RA5$; !aratorul )ecund repre/entat de

   per)ona.ul000 e)te unul 00000 000:A%I (! %8!&I!UAR" &IPURIL" D"!ARA&8R %AR" S" R"G$S"S% (! &"M&UL DI! RA5$;

  P"!&RU R"ALIS5 PR8#$ R"ALIS&$ :Pro/a reali)tă e)te pro/aapărută )ub )emnul reali)mului0; Reali)mul e)te o ideologie

  e)tetică2 în care )e pune accentul pe rela-ia dintre artă şi realitate2apăr1nd în )ecolul al MIM,lea2 3ind anun-at de către al/ac în

   pre*a-a la F%omedia umană0 In)trumentul indi)pen)abil al artei autorului e)te ob)ervarea atentă a realită-ii şi reNectarea ei 

  veridică2 obiectivă în crea-ie0 Una dintre tră)ăturile caracteri)ticeale ace)tui curent2 eviden-iată în ace)t text e)te intere)ul acordat de către )criitor raporturilor dintre om şi mediul în care trăieşte2

  dintre individ şi )ocietate2 în ca/ul ace)ta 7:aici )e *ac toate ideile;0ReNectarea veridică a realită-ii2 o a doua condi-ie F)ine Qua non areali)mului )e reali/ea/ă aici în primul r1nd prin locali/area clară în

  timp şi )pa-iu a diege/ei2 în ace)t ca/ în70la7&extul apar-inereali)mului şi datorit te6nicii detaliului utili/at în de)criere7

  :eventual dacă e de)criere bal/aciană )e explică;000

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  14/50

  P"!&RU PARA!&"#" Rolul ace)tor paragra*eme în interiorul cărora)unt enun-ate nişte explica-ii )uplimentare vi/ea/ă în primul r1nd 

  dublul )tatut narativ0 A)t*el2 în cadrul textului a*erent2 cel din a*ara parante/elor2 e)te enun-ată per)pectiva contemporană a)upra

  evenimentelor2 trăirea imediată generată de ace)te evenimente2 în

  timp ce textul integrat parante/elor enun-ă per)pectiva ulteriorăa)upra ace)tora2 adică aceea de prelucrare ulterioară a textului de

  către enun-ător0 Un prim rol al u/itării lor e)te a)t*el acela devalidare a ace)tui tip de narator implicat dramati/at2 implicat2 adică

  cel care trăieşte a*ectiv în acel moment şi dramati/at cel care prelucrea/ă ulterior in*orma-ia de.a livrată0 Un al doilea rol vi/ea/ăte6nica validată şi anume cea a dublei per)pective a)upra aceluiaşi eveniment narativ2 )au a multiper)pectivi)mului2 te6nică *olo)ită cu

   precădere în pro/a modernă

  58DURIL" D" "MPU!"R" PR"#"!&" (! &"M& Dintre cele patrumoduri de expunere exi)tente în plan literar2 de)crierea2 nara-iunea2

  monologul şi dialogul2 în ace)t text )e eviden-ia/ă nara-iunea2deoarece )unt pre/entate înt1mplări din via-a lui00000într,o)ucce)iune de momente2 dialogul2 deoarece e)te integrată

  conver)a-ia dintre000002 de)crierea700monologul7

  P"RSP"%&IVA !ARA&IV$ ' Per)pectiva narativă e)te una obiectivă)au 6eterodiegetică2 totul 3ind pre/entat prin pri)ma unui narator neimplicat2 detaşat total în raport cu diege/a2 dovada 3ind verbelela per)oana a III,a F0000 )ubiectivă )au 6omodiegetică2 totul 3ind 

   pre/entat prin pri)ma unui narator implicat ca per)ona. în diege/ă2dovada 3ind verbele la per)oana I F000

  P"RSP"%&IVA !ARA&IV$ ' pentru pove)tire în ramă ' *aci )eparat P"RSP"%&IVA !ARA&IV$ , &ermenul de per)pectivă narativă a

  bene3ciat2 datorită numeroa)elor şcoli de teorie critică2 de mai multe interpretări0 A)t*el2 după Eaap Lintvelt per)pectiva narativă

  e)te identi3cabilă cu tiparul narativ2 adică rela-ia pe care naratorul o între-ine cu pove)tirea0 (n ca/ul ace)tui text el e)te de tip

  auctorial2 pre/entarea evenimentelor cre1nd impre)ia cunoaşterii de/nodm1ntului de ctre un narator omni)cient care cunoaşte

  toate amănuntele de)pre diege/ă şi per)ona.e2 dovadă 3ind a)er-iunea F7 actorial2 deoarece lumea e)te 3ltrată prin

  conştiin-a )ubiectivă a unui actor,per)ona. ca centru de orientare2cititorul av1nd acce) la in*orma-ii doar prin pri)ma per)ona.ului2

  a)pecte demon)trate de pre/en-a ace)tui narator uni)cient2 adicăcel care de-ine in*orma-iile dintr,o unică per)pectivă2 cea a unui  per)ona. implicat în diege/ă în acel moment2 percep-ia lui 3ind 

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  15/50

  limitată la acel per)ona.2 dovadă 3ind a)er-iunea F7 După Gerard Genette şi &/vetan &odorov2 per)pectiva narativă e)te identi3cabilă

  cu *ocali/area2 re)pectiv cu vi/iunea2 adică raportul dintrein*orma-ia de-inută de narator şi cea de-inută de per)ona.e2 acea)ta3ind în cadrul ace)tui text *ocali/are neutră )au /ero2 ec6ivalentă

  vi/iunii Fdin )pate2 naratorul ştiind mai mult dec1t orice per)ona.2dovadă 3ind a)er-iunea F00 *ocali/are internă2 ec6ivalentă

  vi/iunii Fîmpreună cu2 naratorul ştiind c1t un per)ona.2 dovadă3ind a)er-iunea F00 *ocali/are externă2 ec6ivalentă vi/iunii Fdin

  a*ară2 naratorul cuno)c1nd mai pu-in dec1t orice per)ona.2 a)pectevalidate de următoarele a)er-iuni+ F00 După !ort6rop re

   per)pectiva narativă e)te identi3cabilă cu modul de verbali/are adiege/ei în *unc-ie de centrul de orientare2 acea)ta 3ind în ace)t ca/ 6eterodiegetic2 nararea reali/1ndu,)e la per)oana a,III,a2 dovad)t1nd verbele7 6omodiegetică2 nararea reali/1ndu,)e la per)oana

  I2 dovad )t1nd verbele7(n conclu/ie2 per)pectiva narativă e)te una obiectivă )au 6eterodiegetică2 totul 3ind pre/entat prin pri)maace)tui narator neimplicat2 detaşat total în raport cu diege/a0)ubiectivă )au 6omodiegetică2 totul 3ind pre/entat prin pri)ma

  ace)tui narator implicat ca per)ona. în diege/ă

  I!DI%I SPAJIALIIndicii )pa-iali )untrepre/enta-i în ace)t text de, toponimele2 adică numelede localită-i F000oronime2 adică nume demun-i F000 , 6idronimele2adică nume de ape F000 ,6ileonimele2 adică nume de

   păduri F000 , 6edonimele2adică nume de drumuri F000

   Ace)tea au rolul de a )poriautenticitatea operei2 cre1nd impre)ia de vero)imilitate şiveridicitate2 ele valid1nd şimotivarea reali)tă a operei0

  585"!&" AL" SUI"%&ULUI:dacă nu )e poate identi3ca

  un )ingur moment clar;&extul ar putea include+

  , expo/i-iunea2 deoarece înincipit )unt enun-ate date

  de)pre locali/area )pa-ială şi temporală a ac-iunii00000

   , intriga2 deoarecemomentul0000 ar putea

  repre/enta cau/a2 momentul declanşator al ac-iunii ' de)*ăşurarea ac-iunii2

  deoarece *aptele pove)tite0000ar putea 3 cele

  generate de intrigă, punctul culminant2

  deoarece momentul0000ar  putea repre/enta momentul 

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  16/50

  cel mai ten)ionat al diege/ei 

  8RALI&A&"A ' %ARA%&"RUL 8RAL AL &"M&ULUI , 8ralitatearepre/intă acea tră)ătură )tili)tică a unui text prin care )e creea/ăimpre)ia cititorului că i )e pove)teşte prin viu grai în acel moment2 procedeele u/itate reuşind )ă )imultanei/e/e momentul producerii 

  *enomenelor cu cel al livrării lor0 Acea)tă impre)ie de trăireautentică e)te reali/ată pe ba/a următoarelor procedee+

  O mu/icalitatea *ra/ei e)te un e*ect al antepunerii epitetelor F0002 numelor predicative F000 temporalelor F0002 condi-ionalelor F0002 con)ecutivelor introdu)e prin con.unc-ia populară Fde:înc1t; F000şi a completivelor directe cerute de unverb la gerun/iu F000

   O pla)ticitatea limba.ului e)te un e*ect al u/itării ar6ai)melor2 regionali)melor2cuvintelor de *actură populară F000

  O pentru a mări *or-a de per)ua)iune a unei con)tatări per)ona.ulnaratorulapelea/ă la o autoritate în materie prin )intagma Fvorba ceea2 Fvorba uneibabe2 F)e )pune/ice2 urmată de un element de paremiologie populară :adicăun proverb; F000

  O pre/en-a dialogului dintre7 şi a monologului2 a verbelor la imper*ect F000 şi la pre/entul dramatic F000

  O .ocul de voci locutoare în care )e metamor*o/ea/ă eul narativ de)criptivdramatic are ca re/ultat )c6imbarea per)oanelor verbale în cadrul aceluiaşi enun- 

   F000:cau-i o *ra/ă cu toate cele trei per)oane gramaticale;

  O îmbinarea dialogului2 adică a )tilului direct cu cel indirect şi cu *orma lor

  6ibridă2 )tilul indirect liber0000O pre/en-a compara-iilor F0002 a enumera-iilor F0002 a repeti-iilor F000

  O pre/en-a propo/i-iilor interogative şi exclamative retorice F000O

   pre/en-a Fşi,ului narativ

  O pre/en-a )ub)tantivelor în ca/ul vocativ F000 şi a verbelor la imperativ F000

  O pre/en-a )tilului colocvial F000

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  17/50

  O pre/en-a ec6ivocului F000

  O pre/en-a verbelor la per)oana I F0000

  &I5PUL P8V"S&IRII KI &I5PUL P8V"S&I& (n orice text narativ exi)tă un timp

   pove)tit )au al diege/ei2 adică timpul în care ),au petrecut evenimentele şi timpul  pove)tirii2 adică timpul verbal la care )unt expu)e ace)tea0 , :dacă textul e)tecon)truit pe ba/a te6nicii pove)tiri în ramă; &extul 3ind con)truit pe ba/a te6nicii

   F*rame,)tor2 exi)tă evident două timpuri ale pove)tirii şi două timpuri alediege/ei0 A)t*el2 în ramă , de la F00 p1nă la F000 , timpul pove)tirii e)te pre/entul2dovadă 3ind verbele702 iar timpul pove)tit )au cel al diege/ei e)te 770dovadă3ind a)er-iunea F702 raportul dintre ace)te timpuri 3ind unul de )imultaneitate2)i)temul verbal al timpului pre/ent cre1nd impre)ia cititorului că evenimentele

   pre/entate )e petrec c6iar în acel moment2 că )e derulea/ă pe mă)ură ce )unt pove)tite2 )au că pe mă)ură ce )e petrec2 ele )unt con)emnate , evident o ilu/iearti)tică0 trecutul2 dovadă 3ind verbele72 iar timpul pove)tit )au cel al diege/eie)te 770dovadă 3ind a)er-iunea F702 raportul dintre ace)te timpuri 3ind unul de

   po)terioritate2 evenimentele 3ind pove)tite după ce ),au petrecut2 timpul verbalal nara-iunii demon)tr1nd a)t*el ace)t lucru2 el 3ind con)truit prin )i)temul verbal al trecutului2 evenimentele precedă pove)tirea lor2 pove)tirea 3ind ulterioarăde)*ăşurării evenimentelor0 viitorul2 dovadă 3ind verbele702 iar timpul pove)tit)au cel al diege/ei e)te 770dovadă 3ind a)er-iunea F702 raportul dintre ace)tetimpuri 3ind unul de anterioritate2 3ind pre/entate nişte evenimente înainte caele )ă )e petreacă0 (n pove)tea integrată ramei2 cea reali/ată de naratorul

   per)ona. , de la F00 p1nă la F000 , timpul pove)tirii e)te pre/entul2 dovadă 3indverbele702 iar timpul pove)tit )au cel al diege/ei e)te 770dovadă 3ind a)er-iunea

   F702 raportul dintre ace)te timpuri 3ind unul de )imultaneitate2 )i)temul verbalal timpului pre/ent cre1nd impre)ia cititorului că evenimentele pre/entate )e

   petrec c6iar în acel moment2 că )e derulea/ă pe mă)ură ce )unt pove)tite2 )au că

   pe mă)ură ce )e petrec2 ele )unt con)emnate , evident o ilu/ie arti)tică trecutul2dovadă 3ind verbele72 iar timpul pove)tit )au cel al diege/ei e)te 770dovadă3ind a)er-iunea F702 raportul dintre ace)te timpuri 3ind unul de po)terioritate2evenimentele 3ind pove)tite după ce ),au petrecut2 timpul verbal al nara-iuniidemon)tr1nd a)t*el ace)t lucru2 el 3ind con)truit prin )i)temul verbal altrecutului2 evenimentele precedă pove)tirea lor2 pove)tirea 3ind ulterioarăde)*ăşurării evenimentelor0 viitorul2 dovadă 3ind verbele702 raportul dintreace)te timpuri 3ind unul de anterioritate2 3ind pre/entate nişte evenimenteînainte ca ele )ă )e petreacă0

  PAR&I%ULARI&$JI AL" S&ILULUI "L"&RIS&I% )au AR&IS&I% , G"! "PI% Stilul*unc-ional2 de3nit ca modul de a *olo)i limba2 propriu unor grupuri de oameni careau o *orma-ie culturală comună şi activea/ă în acelaşi domeniu2 )e regă)eşte înace)t text ca 3ind cel beletri)tic0 Ace)ta2 are un domeniu propriu de mani*e)tare+D85"!IUL "S&"&I%ULUI şi )e regă)eşte ca atare în operele cu caracter literar0&extul literar )coate în eviden-ă *unc-ia poetică a limba.ului2 deoarece )criitorule)te *oarte atent nu numai la 22ceea ce )pune2 ci şi la 22cum )pune0 unc-ia

   poetică2 expre)ivă )au )uge)tivă2 cea care )ublinia/ă în)uşirile expre)ive ale

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  18/50

  limbii e)te a)t*el o particularitate de3nitorie a ace)tui )til2 lucru demon)trat aici pe ba/a texturii )tili)tice0 Sunt a)t*el pre/ente epitete70compara-ii77770:)e)cot toate 3gurile;0 8 altă particularitate a )tilului beletri)tic e)te pre/en-aimaginilor arti)tice2 vi/uale70auditive7motorii70ol*active7)ine)te/ice70 8 altă

   particularitate a )tilului beletri)tic e)te con*erită de apartenen-a textului la genul epic2 con)tantele de3nitorii ale ace)tuia 3ind evidente0 :*aci în continuare tiparul2

  *ocali/area2 per)pectiva2 naratorul;

  S%RIS8AR"A Scri)oarea e)te o *ormă de core)ponden-ă *olo)ită *recvent p1nă în)ecolul al MM,lea doar în *ormă )cri)ă2 din momentul apari-iei mi.loacelorcomputeri/ate2 ea bene3ciind şi de variante electronice0 A *o)t cuno)cută )ubnumele de Fcarte2 Fmi)ivă2 Frăvaş2 Fepi)tolă2 p1nă la *orma actuală de Fe,mail0 "a apar-ine genului epi)tolar2 un gen de grani-ă2 deoarece core)ponden-a

   privată dintre două per)oane2 atunci c1nd ace)tea repre/intă nişte per)onalită-işi core)ponden-a lor e)te publicată2 devine core)ponden-ă literară0 (n *unc-ie de

  natura de)tinatarului ea poate 3+ )cri)oare o3cială2 )cri)oare *amilială )au)cri)oare amicală2 3ecare la r1ndul ei cuno)c1nd mai multe *orme de validare0&extul repre/intă un decupa. o )cri)oare adre)ată de către70lui7şi repre/intă o)cri)oare700 %onven-iile de redactare a unei )cri)ori )unt următoarele + (n

   partea dreaptă2 )u) a paginii )e preci/ea/ă data şi locul proce)ului de redactare aace)teia0 (n ca/ul ace)tui text e)te pre/entă prin F000 (n ca/ul ace)tui text nue)te pre/entă0 La c1teva r1nduri2 mai .o)2 centrat2 *ormula de adre)are care

   poate 3 una obişnuită )au inedită0 (n ca/ul ace)tui text e)te pre/entă prin F000 (nca/ul ace)tui text nu e)te pre/entă0 %on-inutul propriu,/i) al )cri)orii )eorgani/ea/ă de regulă în trei alineate+ conceperea unei păr-i introductive care arerolul de a )tabili rela-ia de comunicare2 de a motiva ac-iunea de a )crie2 de aanun-a )copul me)a.ului0 (n ca/ul ace)tui text e)te pre/entă prin70 (n ca/ul

  ace)tui text nu e)te pre/entă0 %uprin)ul )cri)orii e)te )tructurat a)t*el în *unc-iede ace)t )cop2 detaliind problemele propu)e de către emi-ător0 (n ca/ul ace)tuitext e)te pre/ent prin70 (n ca/ul ace)tui text nu e)te pre/ent0 Partea 3nală poatecuprinde o in*orma-ie2 o mul-umire2 o promi)iune2 o urare70 (n ca/ul ace)tui texte)te pre/entă prin70 (n ca/ul ace)tui text nu e)te pre/entă0:)e proce)ea/ă ideilela ace)te păr-i; La c1teva r1nduri după cuprin)2 în dreapta2 *ormula de înc6eiereşi )emnătura emi-ătorului0 (n ca/ul ace)tui text e)te pre/entă prin F000 (n ca/ulace)tui text nu e)te pre/entă Scri)oarea poate bene3cia în partea de .o) a

   paginii2 de la capăt de un FPS2 adică Fpo)t )criptum2 )au F!002 adică Fnotabene2 care în)eamnă Faten-ieT2 paragra*em urmat de adăugarea unui amănuntce a *o)t omi) voit )au nu în con-inutul )cri)orii0 (n ca/ul ace)tui text e)te pre/ent 

   prin70 (n ca/ul ace)tui text nu e)te pre)ent 

   APAR&"!"!JA LA U! &"M& !ARA&IV G"! "PI%0 8 primă tră)ătură cedemon)trea/ă apartenen-a *ragmentului la un text narativ genul epic e)terepre/entată de modul de expunere dominant2 nara-iunea2 3ind )urprin)e c1tevaevenimente precum70S" A%" U! S%UR& R"#U5A&0 Ac-iunea e)te 3xată în )pa-iuşi )e de)*ăşoară în timp2 înt1mplările )urprin)e în ace)t *ragment 3ind locali/ateîn700la708 altă tră)ătură ce validea/ă *aptul că ace)t *ragment e)te decupatdintr,un text narativ e)te con)tituită de pre/en-a in)tan-elor comunicării narativeautorul2 cititorul2 naratorul2 naratarul şi per)ona.ele0 (ntre ace)tea2 cea mai

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  19/50

  importantă in)tan-ă narativă e)te naratorul2 adică intermediarul autorului la nivel textual2 cel care comunică lumea narată cititorului 3ctiv2 naratarului2 F3in-a de61rtie care îşi a)umă actul narării0 (n ace)t text naratorul e)te unul 000:A%I (!%8!&I!UAR" &IPURIL" D" !ARA&8R %AR" S" R"G$S"S% (! &"M&; P"RS8!AEUL ,)e procedea/ă alcătuind caracteri/area )uccintă a per)ona.ului0 8 altă tră)ăturăce validea/ă *aptul că ace)t *ragment e)te decupat dintr,un text narativ e)te

  con)tituită de pre/en-a con)tantelor comunicării narative+ tiparul2 *ocali/area2 per)pectiva narativă0 :A%I (! %8!&I!UAR" %8!S&A!&"L";

   V8RIR"A DIR"%&$ DIAL8G S&IL DIR"%& DIS%URS R"PR8DUS Vorbireadirectă2 ca orice )itua-ie de comunicare orală )e va caracteri/a printr,o )erie detră)ături )peci3ce cum ar 3 + 8rgani/area textuală pe ba/a de dialog2 camodalitate de expunere dominantă2 integr1nd replicile colocutorilor )tructurate

   pe )ucce)iunea întrebare F000 ră)pun) F000 Pre/en-a interlocutorilor în po)turade emi-ător şi receptor2 cu di*eren-a *a-ă de comunicarea )cri)ă că2 în ace)t ca/23ecare dintre cei doin devine F tour de rle2 emi-ător2 re)pectiv receptor0

   A)t*el2 dacă ini-ial7e)te emi-ător2 ulterior şi700areau acea)tă calitate0 Pre/en-aunui )i)tem de paragra*eme )peci3ce ace)tui tip de comunicare+ linia de dialog2

  )emnul întrebării2 )emnul exclamării2 două puncte2 parante/e rotunde2 puncte de)u)pen)ie2 în text 3ind pre/ente toate în a*ară de700 Activarea *unc-iei conative2cea care pre)upune centrarea me)a.ului )pre de)tinatar2 demon)trată prin)i)temul verbal şi pronominal al per)oanei a doua F000 Pre/en-a unor elementecare -in de comunicarea nonverbală şi vi/ea/ă )i)temul de ge)teme F000 şi)i)temul de mimeme F0000 Activarea *unc-iei emotive2 cea care pre)upuneexprimarea unei atitudini a emi-ătorului în raport cu a)pectele di)cutate2 încadrul ace)tui text2 3ind eviden-iată trăirea )entimentul 7 de 7 *a-ă de 7 al 7

   prin )tructuri ca F000 Pre/en-a unor elemente care -in de comunicarea paraverbală vi/1nd debitul verbal2 tonul2 ritmul2 intona-ia2 accentul F000Pre/en-a unui regi/or textual care 3xea/ă cadrul de)*ăşurării di)cu-iei şi,şi *ace)im-ită pre/en-a prin propo/i-iile incidente F000 Structurarea textuală adi)cur)ului reprodu) prin precedarea )au )uccedarea 3ecărei replici deantroponimul colocutorului2 în ca/ul ace)tui text replicile )unt

   precedate)uccedate de antroponimele F000 Spre deo)ebire de comunicarea)cri)ă2 canalul aici e)te aerul2 Nuxul )onor al cuvintelor ' de)igur intratextual0 Lanivel metatextual2 evident că ace)ta e)te tot *oaia )cri)ă2 receptorul 3ind orice

   poten-ial lector al *ragmentului0 Pre/en-a unor elemente de oralitate2 condi-ie F)ine Qua non a comunicării orale770

   %8!V"!JIIL" S%RI"RIL8R 5"58RIALIS&I%" Scrierea memoriali)tică )e re*eră laîn)emnările a)upra evenimentelor la care a participat o per)oană0 8 primacondi-ie a )crierii memoriali)tice e)te utili/area )i)temului verbal )i pronominal al 

   per)oanei I F000A doua conven-ie e)te legată de raportul dintre timpul

  evenimentelor şi cel al reproducerii ace)tor evenimente2 ace)ta 3ind întotdeaunaunul de po)terioritate2 deoarece )unt pre/entate evenimente de)*ăşurate anterior momentului rememorarii2 dovadă 3ind verbele la timpul trecut F0000 8 altăconven-ie )peci3că )crierii memoriali)tice o con)tituie incapacitatea lectorului dea di)ocia a)pectele reale de cele 3c-ionale2 3ind ştiut *aptul că într,un a)t*el detext de grani-ă nu )e poate cunoaşte niciodată propor-ia dintre document şiliteratură0 Un alt lucru )peci3c memoriali)ticii îl con)tituie calitatea in)tan-elorarti)tice doar ca re*erent uman2 ele nemai3ind proiectate narativ2 neintere)1ndace)t lucru2 eul narant av1nd gri.ă de obicei )ă nu )e eri.e/e în erou2 în ca/ul

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  20/50

  ace)ta 7care a *o)t 70în perioada7:)e dau date de)pre autor; 8 ultimă conven-iee)te repre/entată de nece)itatea ca în text )ă )e regă)ea)că in*orma-ii2 datecerte de)pre epoca re)pectivă00000:)e )cot ideile;

  PLA!URI P"!&RU SUI"%&UL I S%RIS P8"#I" S&I4 W un r1nd dintr,o poe/ie2 ver)0"

  5IS&I4 W .umătatea unui ver)0

  %"#URA W pau/a ritmică ce împarte ver)ul în două emi)ti6uri0

  &"5A W ideea centrală la care )e re*eră un text 

   58&IVUL W unitatea )tructurală minimală2 con)t1nd dintr,o )itua-ie tipică2 av1ndo )emni3ca-ie şi put1nd prile.ui trăiri şi experien-e exprimate într,o *ormă)imbolică0

   LAI&58&IVUL W motivul central care )e repetă într,o operă0 Poartă )emni3ca-ia pro*undă a operei şi are *unc-ii de liant al imaginilor arti)tice din )tructuratextului0

  %LAU#UL$ W ver) ultim0

   V"RS LI"R W ver) *ără rimă şi ritm0 V"RS AL W ver) *ără rimă0

   LIRIS5UL SUI"%&IV P"!&RU (!&R"AR"A %U LIRIS5UL 5$R%IL" "ULUI LIRI%Liri)mul repre/intă acea con)tantă de3nitorie a genului liric ce pre)upune o

   Fvibra-ie a interiorului, Liviu Ru)u şi )e mani*e)tă prin exaltarea )ubiectivită-ii2de)*ăşurarea )en)ibilită-ii şi a *ante/iei2 mu/icalitatea di)cur)ului0 (n acea)tă

   poe/ie e)te evident liri)mul )ubiectiv demon)trat de )uNetul poetului a)cun) în)patele ver)urilor2 adică eul liric0 Pre/en-a eului arti)tic2 in)tan-a de3nitorie acomunicării poetice )e reali/ea/ă în ace)t di)cur) liric prin )i)temul verbal şi

   pronominal al per)oanei I )ingular F00002 care trădea/ă pre/en-a eului liricexprimat )ubiectiv0 Pe de altă parte2 pre/en-a ace)tui enun-ător liric )ubiectiv lanivel textual )e validea/ă şi prin prin )i)temul verbal şi pronominal al per)oanei aII,a F00002 care demon)trea/ă pre/en-a in)tan-ei re*eren-iale2 adică in)tan-acăreia i )e adre)ea/ă eul liric2 identi3cată aici în per)oana iubiteicititoruluidivinită-iiimaginea per)oni3cată a0000000 propria per)oană2 3ind omarcă a )inelui liric )au monologul în oglindă:S" SP"%II%$ %I!" " P"RS8A!A%$R"IA I S" ADR"S"A#$ P8"&UL0 Vocea eului liric )e eviden-ia/ă şi prin verbele şi

   pronumele de per)oana I plural F00002 ace)tea valid1nd )olidari/area poetului cuiubita cititorul poporul umanitatea0 care demon)trea/ă atitudinea de mode)tiea poetului care nu vrea )ă îşi aroge în mod gratuit nişte merite2 el *olo)ind aici

   pluralul academic )au cel al mode)tiei ace)tea av1nd o valore )imbolică pentrucapacitatea poetului de a )e identi3ca ame-itor de ad1nc cu punctele de )pri.inale i)toriei *amiliei poporului umanită-ii000 &oate ace)te demon)trea/ă pre/en-a

  liri)mului )ubiectiv0

  P"!&RU (!&R"AR"A %U LIRIS5UL SUI"%&IV (! AS"!JA 5$R%IL8R "ULUI LIRI%2 ADI%$ S" %"R" S$ VALID"#I LIRIS5UL SUI"%&IV (!&R,U! AS&"L D" &"M& undenu ai per) I )au a IIa Liri)mul repre/intă acea con)tantă de3nitorie a genului liricce pre)upune o Fvibra-ie a interiorului, Liviu Ru)u şi )e mani*e)tă prin exaltarea)ubiectivită-ii2 de)*ăşurarea )en)ibilită-ii şi a *ante/iei2 mu/icalitatea di)cur)ului0(n acea)tă poe/ie e)te evident liri)mul )ubiectiv demon)trat de )uNetul poetuluia)cun) în )patele ver)urilor2 adică eul liric0 Liri)mul )ubiectiv e)te un re/ultat

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  21/50

  implicit al reNexivită-ii textului poetic2 poetul comunic1ndu,)e pe )ine în modindirect şi în ab)en-a unor indici de per)oana I0 A)t*el2 în acea)tă poe/ie2 liri)mul)ubiectiv e)te )u)-inut în primul r1nd prin con-inutul ideatic2 ce coroborea/ăimaginarul poetic :)e dau ideile;0 Un al doilea argument ce )u)-ine pre/en-aace)tui tip de liri)m vi/ea/ă *aptul că imaginarul poetic nu )e poate de)ăv1rşi înab)en-a unor elemente compo/i-ionale2 ace)te idei 3ind )u)-inute de o textură

  )tili)tică variată2 la toate nivelurile textului:)e *ac 3gurile de )til;

  P"!&RU (!&R"AR"A %U 5$R%IL" "ULUI LIRI%2 A&U!%I %X!D P"RS8A!A I%8R"SPU!D" AL&%UIVA D"%X& P8"&ULUI Pre/en-a eului arti)tic2 in)tan-ade3nitorie a comunicării poetice )e reali/ea/ă în ace)t di)cur) liric prin )i)temulverbal şi pronominal al per)oanei I )ingular F00002 care ar trebui )ă trăde/e

   pre/en-a eului liric exprimat )ubiectiv2 dar2 de *apt2 în acea)tă poe/ie2 cel care îşiexprimă în mod )ubiectiv ideile e)te per)ona.ul liric eviden-iat de 00002 liri)mul3ind de *apt unul al rolurilor2 eul liric 3ind în po)tura unui Fmetteur en )cene0

  P"!&RU (!&R"AR"A %U LIRIS5UL 8I"%&IV Liri)mul obiectiv e)te eviden-iat înacea)tă poe/ie de )i)temul verbal şi pronominal al per)oanei a III,a F0000 2 pentruinterven-iile eului liric care regi/ea/ă acea)tă )cenă lirică2 el 3ind în po)tura unui

   Fmetteur en )cene ar trebui )ă 3e eviden-iat în acea)tă poe/ie de )i)temulverbal şi pronominal al per)oanei a III,a2 pentru interven-iile eului liric careregi/ea/ă acea)tă )cenă lirică2 el 3ind în po)tura unui Fmetteur en )cene2 dar elelip)e)c0 Un al doilea argument al pre/en-ei ace)tui tip de liri)m e)te repre/entatde per)ona.ele lirice F00002 ace)tea demon)tr1nd şi , tipul de liri)m al rolurilor2deoarece ace)te per)ona.e nu repre/intă nişte măşti ale eului liric2 ace)ta 3ind în

   po)tura unui FDieu cac6Y Fmetteur en )cene , tipul de liri)m al măştilor2deoarece poetul îşi exprimă concep-iile prin pri)ma ace)tor per)ona.e lirice2 el3ind în po)tura unui Fdrag Queen0

  P"!&RU S%RI"R"A %U 5I!US%UL$ !oile *orme de expre)ie căutate demoderniştineomoderniştiavangardişti au ca re/ultat ignorarea regulilor

  încetă-enite0 A)t*el2 )crierea cu minu)culă la începutul ver)urilor e)te un )emnclar al modernită-ii pro/odice2 poetul modernneomoderni)t abolind regulilever)i3ca-iei cla)ice2 el urmărind ordinea logică a ideilor2 ingambamentul raportatla ma.oritatea ver)urilor demon)tr1nd ace)t lucru0

  PAR&I%ULARI&$JI AL" S&ILULUI "L"&RIS&I% )au AR&IS&I% ' G"! LIRI% Stilul*unc-ional2 de3nit ca modul de a *olo)i limba2 propriu unor grupuri de oameni careau o *orma-ie culturală comună şi activea/ă în acelaşi domeniu2 )e regă)eşte înace)t text ca 3ind cel beletri)tic0 Ace)ta2 are un domeniu propriu de mani*e)tare+D85"!IUL "S&"&I%ULUI şi )e regă)eşte ca atare în operele cu caracter literar0&extul literar )coate în eviden-ă *unc-ia poetică a limba.ului2 deoarece )criitorule)te *oarte atent nu numai la 22 ceea ce )pune2 ci şi la 22cum )pune0 unc-ia

   poetică2 expre)ivă )au )uge)tivă2 cea care )ublinia/ă în)uşirile expre)ive ale

  limbii e)te a)t*el o particularitate de3nitorie a ace)tui )til2 lucru demon)trat aici pe ba/a texturii )tili)tice0 Sunt a)t*el pre/ente epitete F0002 compara-ii F000:)edau toate 3gurile;0 8 altă particularitate a )tilului beletri)tic e)te pre/en-aimaginilor arti)tice2 vi/uale F0002 auditive F0002 motorii F0002 ol*active

   F000)ine)te/ice F000 8 altă particularitate a )tilului beletri)tic e)te con*erită deapartenen-a textului la genul liric2 con)tantele de3nitorii ale ace)tuia 3indevidente0 A)t*el2 :)e eviden-ia/ă liri)mul2 eul liric2 in)tan-a re*eren-ială2 elementede pro/odie2 adică rimă2 ritm2 mă)ură;

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  22/50

  P"!&RU (!&R"AR"A %U RI5A2 5$SURA2 RI&5UL (n acea)tă poetie2 rima e)te 772mă)ura e)te de 7)ilabe2 iar ritmul e)te70

  58D"R!I&A&"A PR8#8DI%$ A &"M&ULUI0 5odernitatea pro/odică a textului reie)eîn primul r1nd din nere)pectarea elementelor de pro/odie cla)icZ2 ver)ul 3indliber2 *ără rimă şi ritm2 mă)ura varia/ă de la702 la 7 )ilabe2 potrivit ideii că

  lungimea ver)ului şi rima lui interioară trebuie )ă 3e în legătură cu ideeaexprimată2 apropiindu,)e a)t*el de pro/ă0 Stro*ele )unt inegale2 3ind pre/ente:aici alegi; un monover)2 un di)ti62 o ter-ină2 un catren2 o cvinarie2 o )enarie2 o)eptimă2 o octavă2 o nonarie2 o decimă2 o polimor*ă2 ele nu au o )tructură

   pre)tabilită2 3ind condi-ionate de g1ndurile şi )entimentele exprimate0 H Dincolode pro/odie2 modernitatea mai e)te )u)-inută şi de )crierea cu minu)culă2 cerutăde pre/en-a ingambamentului2 raportat aici la ver)urile 9

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  23/50

  P"!&RU (!&R"AR"A %U V"RSUL R"R"! !"8L8GIS5" %UVI!&" %U R"#8!A!J$D"8S"I&$ Ver)ul re*ren neologi)mele F000 reali/ea/ă te6nica în*ăşurătoare şiob)edantăincantatorie a liricii lui77700 trăd1nd credin-a ace)tui poet în magiaverbală2 în *or-a incantatorie a cuv1ntului0

  P"!&RU (!&R"AR"A %U AR&A P8"&I%$ %a )pecie a genului liric2 arta poetică e)te

   poe/ia în care autorul îşi exprimă concep-iile de)pre crea-ie2 literatură în generalşi rolul arti)tului în )ocietate0 Un prim argument care coroborea/ă )tatutul de ar) poetica al ace)tei opere e)te con*erit de imaginarul poetic0 A)t*el2 poetul000000con)ideră că000000(n vi/iunea lui000000000poe/ia trebuie )ă00000:*aci ideile*ormulate în )tilul ace)ta; Un al doilea argument care )tatutea/ă acea)tă operă ca

   poe/ie programatică e)te repe/entat de textura )tili)tică în acord cu vi/iuneaideologică a lui00000:*aci toate 3gurile de )til pe niveluri;

  (!%ADRAR"A (! SI58LIS5 Apărut în ran-a2 la )*1rşitul )ecolului al MIM,lea ca oreac-ie antinaturali)tă şi antiparna)iană2 )imboli)mul e)te un curent literar carecon)ideră exi)ten-a reală ma)că a unei realită-i în care toate )e con*undă şi,şi

  ră)pund+ Fpar*um2 culoare2 )unet )e,ng1nă şi,şi ră)pund2 core)ponden-elerepre/ent1nd a)t*el una dintre inova-iile )imboli)te0 Simboli)mul rom1ne)c2 parteintegrantă a )imboli)mului european2 cunoaşte patru etape2 3ecare dintre ele3ind marcată de activitatea unui )criitor0 A)t*el2 participarea lui Al0 5acedon)[i larevi)ta FLiteratorul marc6ea/ă prima etapă a )imboli)mului2 momentulexperien-elor şi al tatonărilor2 el reuşind )ă tran)plante/e în plan rom1ne)c)imboli)mul *rance/0 %ea de,a doua etapă2 Fdirec-ia p)eudo)imboli)tă2 e)te

   promovată de revi)ta FVia-a nouă 2 apărută )ub egida lui 8vid Den)u)ianu careva promova o poe/ie citadină în care abundă ca motive oraşul2 parcul2 6avu/ul0

   FSimboli)mul exterior minule)cian repre/intă cea de,a treia etapă2 3indcaracteri/ată de poe/ia lui Ion 5inule)cu2 poe/ie retorică2 ceea ce contravine

   principiilor )imboli)te0 Ultima etapă2 F)imboli)mul autentic2 bacovian aduce cea

  mai pro*undă )c6imbare în vi/iunea poetică a)upra realului şi implicit a)upraconceptului de poe/ie0 Poetul0000)e în)crie cu )ucce) ace)tei ideologii e)tetice0 8 primă modalitate de eviden-iere a ace)tei e)tetici e)te repre/entată a)t*el detema7700şi motivele tipice liricii )imboli)te77702 imaginarul poetic con)truindun univer) )peci3c ace)tei ideologii şi u/1nd de core)ponden-e2 prin intermediulcărora )e )tabileşte rela-ia între cadrul exterior70şi planul interior70:aici *aciideile; Apartenen-a poe/iei la )imboli)m )e motivea/ă şi prin )uge)tia702 )uge)tia3ind un in)trument al te6nicii )imboli)te2 3ind gre*ate )imbolul700şi al700 8 altămodalitate de eviden-iere a ace)tei e)tetici )imboli)te )e mani*e)tă la nivel

   pro/odic şi anume renun-area la rigorile pro/odiei tradi-ionale prin *olo)ireaver)ului liber2 cu rima şi mă)ura variabilă de la700)ilabe2 la70 Ver)i3ca-ia e)tea)t*el una )imboli)tă2 ver)ul liber )u)-in1nd un ritm interior al mişcării )piritului2mu/icalitatea ver)urilor 3ind reali/ată şi prin te6nica re*renului77 Lexiculneologic7:dai neologi)mele din text;7 concură şi el la mu/icalitatea textului2tră)ătură de3nitorie a )imboli)mului0 8 altă modalitate de eviden-iere a e)teticii)imboli)te vi/ea/ă textura )tili)tică0 A)t*el2 la nivelul metagra*elor )au al 3gurilorde gra3e )e eviden-ia/ă pre/en-a )incopelor7702 la nivelul metapla)melor2 adicăal 3gurilor *onice )e remarcă pre/en-a alitera-iei a)onan-ei77La nivelulmetataxelor2 adică al 3gurilor de con)truc-ie )intactică )unt uşor identi3cabileingambamentul raportat la ver)urile7702 inver)iunile72 ana*ora70repeti-ia7002)imetria72 paraleli)mului )intactic între ver)urile70022ambele paliere av1nd ca

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  24/50

  )cop poten-area în plan e)tetic mu/ical a ideilor con-inute0 La nivelulmeta)ememelor2 adică al 3gurilor de )en)2 )e ob)ervă tran)*eruri )emantice aleepitetelor77 compara-iilor7 meta*orelor7 per)oni3cărilor700 2 iar la nivelulmetalogi)melor2 adică al 3gurilor de g1ndire )e validea/ă pre/en-a )imbolului700 2alegoriei72 6iperbolei702 antite/ei702 climaxului72 anticlimaxului700 8 altămodalitate de eviden-iere a ace)tei e)tetici )imboli)te e)te )ine)te/ia77002

  arti3ciu pre*erat al )imboliştilor2 pentru marea ei *or-ă de )uge)tie700

  P"!&RU (!%ADRAR"A (! R85A!&IS5 %urent emblematic european apărut la)*1rşitul )ecolului al MIM,lea2 romanti)mul )e va a3rma ini-ial în ranta2 3indanun-at de Victor 4ugo în pre*a-a la drama F4ernani în care ace)ta proclamanece)itatea Fliberali)mului în literatură2 romanti)mul apăr1nd ca un curentîmpotriva cla)ici)mului rigid2 el promov1nd deplina libertate a creatorului prinevadarea din cotidianul agre)iv şi pătrunderea într,o lume a înc6ipuirii0Romanti)mul )e caracteri/ea/ă prin cultivarea )en)ibilită-ii2 a imagina-iei2 a*ante/iei creatoare2 ace)tea 3ind pre*erate în detrimentul ra-iunii lucide0Poetul0000)e în)crie cu )ucce) ace)tei ideologii e)tetice2 3ind un poet al )pa-iului

  77700 8 primă modalitate de eviden-iere a ace)tei e)tetici e)te repre/entatăa)t*el de tema7700şi motivele tipice liricii romantice77702 imaginarul poeticcon)truind un univer) )peci3c ace)tei ideologii7:aici )e *ac ideile; 8 altămodalitate de eviden-iere a e)teticii romantice vi/ea/ă textura )tili)tică0 A)t*el2 lanivelul metagra*elor )au al 3gurilor de gra3e )e eviden-ia/ă pre/en-a)incopelor7702 la nivelul metapla)melor2 adică al 3gurilor *onice )e remarcă

   pre/en-a alitera-iei a)onan-ei77La nivelul metataxelor2 adică al 3gurilor decon)truc-ie )intactică )unt uşor identi3cabile ingambamentul raportat laver)urile7702 inver)iunile72 ana*ora70repeti-ia7002 )imetria72 paraleli)mului)intactic între ver)urile70022ambele paliere av1nd ca )cop poten-area în plane)tetic mu/ical a ideilor con-inute0 La nivelul meta)ememelor2 adică al 3gurilor de)en)2 )e ob)ervă tran)*eruri )emantice ale epitetelor77 compara-iilor7

  meta*orelor7 per)oni3cărilor700 2 iar la nivelul metalogi)melor2 adică al 3gurilorde g1ndire )e validea/ă pre/en-a )imbolului700 2 alegoriei72 6iperbolei702antite/ei702 climaxului72 anticlimaxului700 8 altă modalitate de eviden-iere ae)teticii romantice e)te repre/entată de elementele de pro/odie+ rima e)te702mă)ura de 7)ilabe2 iar ritmul e)te70 8 altă modalitate de eviden-iere a e)teticiiromantice e)te repre/entată de liri)m2 ace)ta 3ind unul )ubiectiv2 dovadă 3ind700:)e *ace liri)mul;

   P"!&RU (!%ADRAR"A (! 58D"R!IS5 5oderni)mul repre/intă direc-ia literară promovată de revi)ta FSburătorul\ şi de cenaclul omonim condu)e de "0Lovine)cu0 In)pir1ndu,)e din F&eoria imita-iei\ a lui Gabriel &arde2 ace)ta va*undamenta Fprincipiul )incroni)mului\ şi va con)idera oportună reorientarealiteraturii din)pre temele de extrac-ie rurală )pre cele citadine2 din)pre )ubiectiv)pre obiectiv2 cultivarea poe/iei şi pro/ei obiective şi intelectuali/area ace)tora0Sub )emnul ace)tor direc-ii impu)e de "0 Lovine)cu în )tudiul F%rea-ia obiectivă\şi F5uta-ia valorilor e)tetice2 )e vor remarca în acea)tă perioadă în pro/ă %amilPetre)cu2 G0%ăline)cu2 5i6ail Sadoveanu2 Liviu Rebreanu şi în poe/ie Lucianlaga2 *undament1nd moderni)mul 3lo/o3c2 Ion arbu2 ca repre/entant alermeti)mului şi &udor Arg6e/i2 ca repre/entant al moderni)mului cla)ici/ant05oderni)mul aduce noi concep-ii2 tematici2 procedee şi abordări în literatură0Poetul0000)e în)crie cu )ucce) ace)tei ideologii e)tetice0 8 primă modalitate de

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  25/50

  eviden-iere a ace)tei e)tetici vi/ea/ă intelectuali/area emo-iei poetice a)pectvalidat de tema7700şi motivele 7770tratate în)ă în )til modern2 imaginarul

   poetic demon)tr1nd ace)t lucru0 :)e *ac ideile; 8 altă modalitate de eviden-iere aace)tei e)tetici moderni)te )e mani*e)tă la nivel pro/odic şi anume renun-area larigorile pro/odiei tradi-ionale prin *olo)irea ver)ului liber2 cu rima şi mă)uravariabilă de la700)ilabe2 la70 Ver)i3ca-ia e)te a)t*el una moderni)tă2 ver)ul liber

  )u)-in1nd un ritm interior al mişcării )piritului *a)cinat de mi)ter0 8 altămodalitate de eviden-iere a ace)tei e)tetici moderni)te e)te *olo)ireaingambamentului2 continuarea unei idei poetice în ver)ul următor2 raportat laver)urile000000*ără a marca acea)ta printr,o pau/ă2 ci numai prin începerea ver)ului cu literă mică0 8 altă modalitate de eviden-iere a e)teticii moderni)te vi/ea/ătextura )tili)tică prin intermediul căreia poetul reuşeşte )ă e)camote/e )en)uriad1nci2 textul 3ind dominant meta*oric0 A)t*el2 la nivelul metagra*elor )au al3gurilor de gra3e )e eviden-ia/ă pre/en-a )incopelor7702 la nivelulmetapla)melor2 adică al 3gurilor *onice )e remarcă pre/en-a alitera-iei a)onan-ei77La nivelul metataxelor2 adică al 3gurilor de con)truc-ie )intactică)unt uşor identi3cabile ingambamentul raportat la ver)urile772 inver)iunile72ana*ora70repeti-ia7002 )imetria72 paraleli)mului )intactic între

  ver)urile70022ambele paliere av1nd ca )cop poten-area în plan e)tetic mu/ical aideilor con-inute0 La nivelul meta)ememelor2 adică al 3gurilor de )en)2 )e ob)ervătran)*eruri )emantice ale epitetelor77 compara-iilor7 meta*orelor7

   per)oni3cărilor700 2 iar la nivelul metalogi)melor2 adică al 3gurilor de g1ndire )evalidea/ă pre/en-a )imbolului700 2 alegoriei72 6iperbolei702 antite/ei702climaxului72 anticlimaxului700

  P"!&RU (!%ADRAR"A (! &RADIJI8!ALIS5 &radi-ionali)mul2 ca mişcare literară va3 promovat de revi)ta FVia-a rom1nea)că )ub conducerea lui Garabet Ibrăileanu2orientarea ace)teia 3ind )pre democra-ia rurală2 şi număr1nd printrecolaboratorii )ăi )criitori ca+ 5i6ail Sadoveanu2 Gala Galaction2 8ctavian Goga0 Se

   pune accent pe autenticitate2 )peci3cul na-ional în-ele) ca dimen)iune )ocială2important 3ind poporul2 con)ider1ndu,)e de a)emenea că literatura e)te

   Fexpre)ia cea mai directă a )uNetului unui popor2 ea nu poate 3 împrumutată,5i6ai Ralea0 8 exagerare a e)teticii tradi-ionale şi o deviere în acelaşi timp o vacunoaşte în)ă revi)ta FG1ndirea2 )ub conducerea lui !ec6i*or %rainic2 revi)ta

   propun1ndu,şi )ă de)c6idă traditionali)mului o /are meta3/ică pun1nd accent perolul ortodoxiei în con3gurarea )uNetului na-ional0 8perele literare publicate în

   paginile revi)tei FG1ndirea )urprind particularită-ile )uNetului na-ional prinvalori3carea miturilor auto6tone2 a credin-elor )trăvec6i2 printre colaboratori3ind Lucian laga şi Va)ile Voicule)cu0 Poetul700 )e integrea/ă cu )ucce) ace)teiideologii e)tetice0 8 primă modalitate de eviden-iere a ace)tei e)tetici vi/ea/ăre)pingerea citadinului şi retragerea în )pa-iul rural2 a)pect validat detema7700şi motivele tipice liricii tradi-ionali)te7770 Imaginarul poeticcon)truieşte un univer) auto6ton )peci3c ace)tei ideologii7:aici )e *ac ideile; 8

  altă modalitate de eviden-iere a e)teticii tradi-ionali)te vi/ea/ă textura )tili)ticăce nu agre)ea/ă mintea cititorului2 ace)ta put1nd uşor de)ci*ra ace)te elemente0

   A)t*el2 la nivelul metagra*elor )au al 3gurilor de gra3e )e eviden-ia/ă pre/en-a)incopelor7702 la nivelul metapla)melor2 adică al 3gurilor *onice )e remarcă

   pre/en-a alitera-iei a)onan-ei77La nivelul metataxelor2 adică al 3gurilor decon)truc-ie )intactică )unt uşor identi3cabile ingambamentul raportat laver)urile772 inver)iunile72 ana*ora70repeti-ia7002 )imetria72 paraleli)mului)intactic între ver)urile70022ambele paliere av1nd ca )cop poten-area în plane)tetic mu/ical a ideilor con-inute0 La nivelul meta)ememelor2 adică al 3gurilor de

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  26/50

  )en)2 )e ob)ervă tran)*eruri )emantice ale epitetelor77 compara-iilor7meta*orelor7 per)oni3cărilor700 2 iar la nivelul metalogi)melor2 adică al 3gurilorde g1ndire )e validea/ă pre/en-a )imbolului700 2 alegoriei72 6iperbolei702antite/ei702 climaxului72 anticlimaxului7008 altă modalitate de eviden-iere ae)teticii tradi-ionali)te e)te repre/entată de elementele de pro/odie şi ele cla)ice+rima e)te702 mă)ura de 7)ilabe2 iar ritmul e)te708 altă modalitate de eviden-iere

  a e)teticii tradi-ionali)te e)te repre/entată de liri)m2 ace)ta 3ind unul 772dovadă 3ind700:)e *ace liri)mul;

  P"!&RU (!%ADRAR"A (! !"858D"R!IS5 !eomoderni)mul de)emnea/ă )piritulgenera-iilor de autori care ),a mani*e)tat în literatura rom1nă în anii 9C@,9C0&inerii poe-i ca 5arin Sore)cu2 Ana landiana şi !ic6ita Stăne)cu au înnoit poe/ia2vă/1nd în ea o )tare lirică2 o expre)ie meta*orică a trăirilor2 integr1nd în eamiturile şi vi)ele0 Poe/ia neomoderni)tă e)te poe/ia care )e întoarce la i/voarelemodernită-ii interbelice2 în care poe-ii nu *ac compromi)urile morale2 tematice şi)tili)tice cerute de poe/ia reali)t,)ociali)tă2 e)te o )tare lirică2 o expre)iemeta*orică a trăirilor pro*unde ale 3in-ei2 integr1nd vi)ul şi mitul0 Poetul0000)eîn)crie cu )ucce) ace)tei ideologii e)tetice0 8 primă modalitate de eviden-iere aace)tei e)tetici vi/ea/ă intelectuali/area emo-iei poetice2 a)pect validat detema7700şi motivele 7770tratate în)ă în )til neomoderni)t2 imaginarul poeticdemon)tr1nd ace)t lucru0 :)e *ac ideile; 8 altă modalitate de eviden-iere a ace)tei e)tetici neomoderni)te )e mani*e)tă la nivel pro/odic şi anume renun-area larigorile pro/odiei tradi-ionale prin *olo)irea ver)ului liber2 cu rima şi mă)uravariabilă de la700)ilabe2 la70 8 altă modalitate de eviden-iere a ace)tei e)teticineomoderni)te e)te *olo)irea ingambamentului2 continuarea unei idei poetice înver)ul următor2 raportat la ver)urile000000*ără a marca acea)ta printr,o pau/ă2 cinumai prin începerea ver)ului cu literă mică0 8 altă modalitate de eviden-iere ae)teticii moderni)te vi/ea/ă textura )tili)tică prin intermediul căreia poetulreuşeşte )ă e)camote/e )en)uri ad1nci2 textul 3ind dominant meta*oric0 A)t*el2 lanivelul metagra*elor )au al 3gurilor de gra3e )e eviden-ia/ă pre/en-a)incopelor7702 la nivelul metapla)melor2 adică al 3gurilor *onice )e remarcă

   pre/en-a alitera-iei a)onan-ei77La nivelul metataxelor2 adică al 3gurilor decon)truc-ie )intactică )unt uşor identi3cabile ingambamentul raportat laver)urile7702 inver)iunile72 ana*ora70repeti-ia7002 )imetria72 paraleli)mului)intactic între ver)urile70022ambele paliere av1nd ca )cop poten-area în plane)tetic mu/ical a ideilor con-inute0 La nivelul meta)ememelor2 adică al 3gurilor de)en)2 )e ob)ervă tran)*eruri )emantice ale epitetelor77 compara-iilor7meta*orelor7 per)oni3cărilor700 2 iar la nivelul metalogi)melor2 adică al 3gurilorde g1ndire )e validea/ă pre/en-a )imbolului700 2 alegoriei72 6iperbolei702antite/ei702 climaxului72 anticlimaxului700 Limba.ul nu mai e)te un )implu mi.locde expre)ie2 ci o lume căreia poetul îi explorea/ă *rumu)e-ile şi valorile expre)ive2într,o dimen)iune contemplativă2 ambiguitatea limba.ului 3ind a)t*el un alt

   procedeu neomodern înt1lnit în ace)t poem0:po-i *ace ambiguitatea2 dacă nu a

  *o)t cerută;

  P"!&RU %ARA%&"RIS&I%IL" LI5AEULUI P8"&I% , Una din caracteri)ticile limba.ului  poetic2 care activea/ă la nivel per*ormant *unc-ia poetică2 e)te"MPR"SIVI&A&"A0R"L"MIVI&A&"A0 Acea)ta )e conturea/ă cu a.utorul tuturor3gurilor de )til pre/ente în poe/ie2 textura )tili)tică 3ind de *apt un re/ultat al3ltrării arti)tice a a)pectelor pre/entate )entimentelor tran)mi)e0 A)t*el2 lanivelul metagra*elor )au al 3gurilor de gra3e )e eviden-ia/ă pre/en-a )incopelor7702 la nivelul metapla)melor2 adică al 3gurilor *onice )e remarcă pre/en-a

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  27/50

  alitera-iei70a)onan-ei77La nivelul metataxelor2 adică al 3gurilor de con)truc-ie)intactică )unt uşor identi3cabile ingambamentul raportat la ver)urile 772inver)iunile72 ana*ora702 repeti-ia7002 )imetria72 paraleli)mului )intactic întrever)urile70022 poliptotonul702 parigmenonul7002 ambele paliere av1nd ca )cop

   poten-area în plan e)tetic mu/ical a ideilor con-inute0 La nivelul meta)ememelor2adică al 3gurilor de )en)2 )e ob)ervă tran)*eruri )emantice ale epitetelor7 2

  compara-iilor7 2 meta*orelor7 2 per)oni3cărilor700 2 iar la nivelul metalogi)melor2adică al 3gurilor de g1ndire )e validea/ă pre/en-a )imbolului7002 alegoriei726iperbolei702 antite/ei702 climaxului72 anticlimaxului700

   A5IGUI&A&"A ' 8 caracteri)tică a limba.ului poetic pre/entă în poe/ia 772 e)teambiguitatea2 caracteri)tică ce de3neşte capacitatea limba.ului poetic modern dea genera ob)curitatea )en)urilor )au pluralitatea lor0 Poe/ia citată mi/ea/ă peambiguitatea limba.ului2 care )e reNectă în aproximarea gradată a imaginii77005eta*orele700exprimările meta*orice F000)u)-in ace)t proce) de ambigui/are ame)a.ului poetic0 Limba.ul poetic al lui 70are o mare den)itate de )uge)tii2ambiguitatea 3ind )u)-inută a)t*el de )tructuri ca F72 La :numele poetului;exi)tă dincolo de nivelul de )upra*a-ă2 concret2 un nivel de ad1ncime2 ab)tract2a)t*el a)ocia-iile in)olite de cuvinte77 ambigui/ea/ă imaginea772 conturată prinîntrepătrunderea realului cu percep-ia )ubiectivită-ii0 SUG"S&IA , Una dincaracteri)ticile limba.ului poetic2 care activea/ă la nivel per*ormant *unc-ia

   poetică2 e)te )uge)tia2 caracteri)tică )peci3că )imboli)mului2 pre)upun1ndexprimarea ideilor şi a )entimentelor într,un mod voalat2 nu direct2 ca laromantici0 Poet )imboli)t2 77u/itea/ă a)t*el acea)tă modalitate de3nitorie acurentului emblematic european de la )*1rşitul )ec0MIM2 începutul )ec0MM la toate

   palierele de receptare lirică0 Acea)ta )e conturea/ă prin *olo)irea )imbolurilor2 nuîn)ă a celor cuno)cute2 tradi-ionale2 ci a )imbolurilor noi2 inventate de *ante/ia

   poetului2 exempli3catoare 3ind 7700La nivel )tili)tic2 un rol important în acea)tă poe/ie îl au la nivelul meta)ememelor2 adică al 3gurilor de )en)2 meta*orele700epitetele77 2 compara-iile72 per)oni3cările2 care2 nu numai că în*rumu)e-ea/ălimba.ul poetic2 dar îi şi con*eră pro*un/ime0 Se )ugerea/ă a)t*el )en/a-ia de772

  )en/a-ie )u)-inută la nivelul metataxelor2 adică al 3gurilor de con)truc-ie)intactică prin ingambamentul raportat la ver)urile 772 inver)iunile72 ana*ora702repeti-ia7002 )imetria72 paraleli)mului )intactic între ver)urile70022

   poliptotonul702 parigmenonul7002 ambele paliere av1nd ca )cop poten-area în plan e)tetic mu/ical a ideilor con-inute0 Pe ba/a 3gurilor )e )til )e conturea/ăimaginile vi/uale+ 7702 auditive702 motorii702 ol*active72 )ine)te/ice700întărite şi de mu/icalitatea deo)ebită a ver)urilor2 poe/ia )imboli)tă 3ind a)t*el Fmu/icăînainte de toate' P0 Verlaine0 5u/icalitatea ca o condi-ie F)ine Qua non a)uge)tiei e)te reali/ată şi la nivelul metagra*elor şi metapla)melor2 adică al3gurilor de )unet şi de gra3e2 cu a.utorul )incopelor77şi al ver)i3ca-iei2 a)t*elînc1t rima e)te 700 şi mă)ura de x )ilabe ver)ul 3ind liber2 *ără rimă2 ritm )aumă)ură 3xă0

  PLA!URI P"!&RU SUI"%&UL I S%RIS DRA5A&URGI" PAR&I%ULARI&$JI AL"S&ILULUI "L"&RIS&I% )au AR&IS&I% ' G"! DRA5A&I% Stilul *unc-ional2 de3nit camodul de a *olo)i limba2 propriu unor grupuri de oameni care au o *orma-ieculturală comună şi activea/ă în acelaşi domeniu2 )e regă)eşte în ace)t text ca3ind cel beletri)tic0 Ace)ta2 are un domeniu propriu de mani*e)tare+ D85"!IUL"S&"&I%ULUI şi )e regă)eşte ca atare în operele cu caracter literar0 &extul literar)coate în eviden-ă *unc-ia poetică a limba.ului2 deoarece )criitorul e)te *oarteatent nu numai la 22 ceea ce )pune2 ci şi la 22cum )pune0 unc-ia poetică2

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  28/50

  expre)ivă )au )uge)tivă2 cea care )ublinia/ă în)uşirile expre)ive ale limbii e)tea)t*el o particularitate de3nitorie a ace)tui )til2 lucru demon)trat aici pe ba/atexturii )tili)tice0 Sunt a)t*el pre/ente epitete70compara-ii77770:)e *ac toate3gurile;0 8 altă particularitate a )tilului beletri)tic e)te pre/en-a imaginilorarti)tice2 vi/uale70auditive7motorii70ol*active7)ine)te/ice70 8 altă

   particularitate a )tilului beletri)tic e)te con*erită de apartenen-a textului la genul 

  dramatic2 con)tantele de3nitorii ale ace)tuia 3ind evidente+ dialogul dramatic2regi/orul textual2 dida)caliile0:)e detalia/ă în continuare ca la dialog2 dida)calii2)au gen dramatic;

   APAR&"!"!JA LA G"!UL DRA5A&I%0 Genul dramatic cuprinde acele opere literarede)tinate repre/entării )cenice0 De aceea2 opera dramatică impune anumitedelimitări de )tructură0 8 primă caracteri)tică a textului dramatic e)te pre/en-adida)caliilor2 a indica-iilor )cenice2 )au regi/orale0 adică indica-iile autoruluide)tinate actorilor )au regi/orului în vederea reali/ării )pectacolului2 )aucititorului pentru o imagine mai amplă a)upra a)pectelor legate de ac-iune2

   per)ona.e2 decor0 Ace)tea )unt în primul r1nd dida)calii independente2 celenelegate de di)cur)ul actorilor şi ele la r1ndul lor pot 3+ pre3xe dida)calice2 adicătitlul00002 rematice )au de )tructură+ actul x )cena 2 nominative )au deinventariere a per)ona.elor00002 *unc-ionale2 cele care vi/ea/ă calitatea

   per)ona.elor2 rolul lor000002 dida)calii ambientale de decor00000lumini000000)unet000000Dida)caliile integrate )au dependente pot 30 diegetice00002 pro)opogra3ce0002et6opeice00002 de )pectacol care vi/ea/ă )i)temul de ge)teme00002 de mimeme0000002de comunicare paraverbală2 vi/1nd tonul2 ritmul2 debitul verbal2 intona-ia2accentul0000 De a)emenea exi)tă dida)calii )peciali/ate2 adică cele adre)ate în mod )pecial actorilor şi )cenogra*ului în vederea montării pie)ei0 :de enun-at )eenun-ă toate şi )e dă exemplu doar la cele care )unt în text; 8 altă tră)ătură)peci3că genului dramatic o repre/intă pre/en-a dialogului dramatic :detalie/i cudialogul dramatic;0 8 a altă dovadă e)te )tructurarea textuală pe ba/ă de replici2care2 din punct de vedere gra3c2 )unt marcate prin două puncte şi nu prin linia dedialog0 8 altă tră)ătură )peci3că genului dramatic o repre/intă )i)temul verbal al

   per)oanei I pentru di)cur)ul actorilor777în validarea *unc-iei emotive2 3inda)t*el eviden-iată atitudinea lui70de77prin )tructuri ca00000000 :c1-i emi-ători )unttot at1tea *unc-ii emotive;0 8 altă tră)ătură )peci3că genului dramatic orepre/intă )i)temul verbal al per)oanei a II,a pentru validarea *unc-iei conative2condi-ie F)ine Qua non a vorbirii directe00000000000000 8 altă tră)ătură de3nitorie agenului dramatic e)te pre/en-a monologului şi a regi/orului textual0

  DIAL8G DRA5A&I% Dialogul dramatic2 ca orice )itua-ie de comunicare orală )e vacaracteri/a printr,o )erie de tră)ături )peci3ce cum ar 3 +

  8rgani/area textuală pe ba/ă de vorbire directă2 ca modalitate de expuneredominantă2 integr1nd replicile colocutorilor )tructurate pe )ucce)iuneaîntrebare70 ră)pun)70Pre/en-a interlocutorilor în po)tura de emi-ător şi receptor2 cu di*eren-a*a-ă de comunicarea )cri)ă că2 în ace)t ca/2 3ecare dintre cei doin devine

   F tour de rle2 emi-ător2 re)pectiv receptor0 A)t*el2 dacă ini-ial7e)teemi-ător2 ulterior şi7areau acea)tă calitate0• Pre/en-a unui )i)tem de paragra*eme )peci3ce ace)tui tip de comunicare+linia de dialog2 )emnul întrebării2 )emnul exclamării2 două puncte2

   parante/ele2 în text 3ind pre/ente toate în a*ară de77 • Activarea *unc-iei

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  29/50

  conative2 cea care pre)upune centrarea me)a.ului )pre de)tinatar2demon)trată prin )i)temul verbal şi pronominal al per)oanei a doua700

    • Pre/en-a unor elemente care -in de comunicarea nonverbală şi vi/ea/ă

  )i)temul de ge)teme 70 şi )i)temul de mimeme700 •   Activarea *unc-iei emotive2 cea care pre)upune exprimarea unei atitudini a

  emi-ătorului în raport cu a)pectele di)cutate2 în cadrul ace)tui text2 3ind

  eviden-iată trăirea )entimentul 7 de 7 *a-ă de 7 al 7 prin )tructuri ca70 •  Pre/en-a unor elemente care -in de comunicarea paraverbală vi/1nd

  debitul verbal2 tonul2 ritmul2 intona-ia2 accentul70 •  Pre/en-a unui regi/or textual care 3xea/ă cadrul de)*ăşurării di)cu-iei şi,şi 

  *ace )im-ită pre/en-a prin dida)calii7 • Structurarea textuală a di)cur)ului reprodu) prin precedarea )au)uccedarea 3ecărei replici de antroponimul colocutorului2 în ca/ul ace)tui

  text replicile )unt precedate0de antroponimele000 •  Spre deo)ebire de comunicarea )cri)ă2 canalul aici e)te aerul2 Nuxul )onor

  al cuvintelor ' de)igur intratextual0 La nivel metatextual2 evident că ace)tae)te tot *oaia )cri)ă2 receptorul 3ind orice poten-ial lector al *ragmentului0

    Pre/en-a unor elemente de oralitate2 condi-ie F)ine Qua non a comunicării orale770 DIDAS%ALIIL" SAU I!DI%AJIIL" S%"!I%" SAUR"GI#8RAL"!8&AJIIL" AU&8RULUI 8rice )cript dramatic e)te alcătuit dindi)cur)ul actorilor2 adică replicile per)ona.elor şi di)cur)ul regi/oruluitextual2 adică dida)caliile )au indica-iile )cenice2 indica-iile autoruluide)tinate actorilor )au regi/orului în vederea reali/ării )pectacolului2 )aucititorului pentru o imagine mai amplă a)upra a)pectelor legate de ac-iune2

   per)ona.e2 decor0 Ace)tea )unt în primul r1nd dida)calii independente2 celenelegate de di)cur)ul actorilor şi ele la r1ndul lor pot 3+ pre3xe dida)calice2adică titlul00002 rematice )au de )tructură+ actul x )cena 2 textulrepre/ent1nd un decupa. dintr,o )cenă a unui act2 nominative )au deinventariere a per)ona.elor00002 *unc-ionale2 cele care vi/ea/ă calitatea

   per)ona.elor2 rolul lor000002 dida)calii ambientale dedecor00000lumini000000)unet000000 Dida)caliile integrate )au dependente pot 30diegetice00002 pro)opogra3ce0002 et6opeice00002 de )pectacol care vi/ea/ă)i)temul de ge)teme00002 de mimeme0000002 de comunicare paraverbală2vi/1nd tonul2 ritmul2 debitul verbal2 intona-ia2 accentul00000 De a)emeneaexi)tă dida)calii )peciali/ate2 adică cele adre)ate în mod )pecial actorilor şi )cenogra*ului în vederea montării pie)ei0 :de enun-at )e enun-ă toate şi )edă exemplu doar la cele care )unt în text; 58&IV" D85I!A!&" APA W Fapae)te elementul care melancoli/ea/ă, ac6elard , lac W Funire acontrariilor2 oglindire a a)trelor2 generatorul unui ad1nc )entiment delinişte2 Foglindind )telele pentru că vrea )ă 3e cer, Lucian laga FNora

  acvatică induce tenta-ia de a vi)a, ac6elard] i/vorul W element acvatic primordial2 )imbol al crea-iei originare] r1ul W )imbol al pre/entului etern2al trecerii2 al irever)ibilită-ii timpului] marea W )imbol al vie-ii de/lăn-uite2al patimilor0

    X!&X!IL" W repre/entante ale perpetuei gene/e co)mice2 )pa-iu aleternei reîntoarceri0&8A%A KI %L8P8&UL aduc nuan-a evocatoare a patriar6alului şi )untelemente ordonatoare ale timpului în )pa-iul rural0

 • 8/17/2019 Lista Minimală a Operelor Literare Pentru

  30/50

    I!S&RU5"!&" 5U#I%AL" , alături de cornbuciumNuier:la "mine)cu; clavir vioară:la acovia; e)te o pre/en-ă privilegiată în regi)trul acu)ticemine)cian bacovian00003indu,i )peci3că )onoritatea gravă2 ar6aică2 cri)talină a)pră 0000 gener1nd un )entiment al no)talgiei depărtărilor2 alintegrării în marele circuit natural2 de di)con*ort2 )trident0000 al contopiriicu ritmurile veşnice ale naturii2 repre/ent1nd o c6emare a lumii

   paradi)iace2 originare2 în cadrul căreia natura2 dar şi 3in-a umană îşiregă)e)c unitatea2 *or-a integratoare şi )plendoarea%8DRUL W )ingurul care în-elege gla)ul copilului netrecut prin 3ltrulcivili/a-iei2 )pa-iu propice de)*ăşurării iubirii2 )pa-iu propice unei6ierogamii2 )pa-iu )peci3c poporului rom1n2 ipo)ta/a genială0D"ALUL , un ar6etip al Fmuntelui )acru, 50"liade2 un liant cutran)cendentul0SAL%X5UL W alături de tei2 brad2 e)te o pre/en-ă privilegiată în cadrulvegetalului2 )e validea/ă ca un axi) mundi2 ca un arbore )acru , 50"liade05otivul SP"%ULAR )au AL 8GLI!#II W motivul dublului2 )au reNex almacroco)mo)ului în microco)mo)0LU!A W apari-ia a)trului )elenar marc6ea/ă un moment al pără)irii clarită-ii 

  nete a contururilor realită-ii şi pătrunderea într,o lume a înc6ipuirii0 ")te unmotiv proteic+ )pa-iu care *acilitea/ă in)pira-ia2 *ante/ia2 g1ndirea2 oniricul2element egali/ator2 de lumina ei bucur1ndu,)e oricine2 )pa-iu al ideilor2regă)ire a paradi)ului pierdut2 )pa-iu care *acilitea/ă magia2 ouco)mogonic2 )pa-iu al tran)cendentului2 )imbol al mor-ii2 a)tru ocrotitor aliubirii2 a)tru care *acilitea/ă *ante/ia2 contempla-ia2 tran)3gurarea2îmbl1n/ind durerea realită-ii2 un martor tăcut al vie-ii oamenilor2 luna e)tea)trul ce de)c6ide poarta )pre medita-ie2 ane)te/iind tribula-iile indi*erentde natura lor0S"ARA W marc6ea/ă un timp al e)tompării clarită-ii nete a contururilorrealită-ii2 dureroa)e şi *ru)trante şi pătrunderea într,o lume a înc6ipuirii2")te un )emn al nocturnului2 al aşteptării2 marc1nd un moment de trecere2

  un timp )u)pendat2 de excep-ie2 care *ace po)ibilă con)onan-a dintre planul uman şi cel co)mic2 un timp al abolirii limitelor dintre real şi ireal2 dintreteluric şi co)mic2 dintre pre/ent şi trecut0VIAJA %A VIS W vi)ul e)te o )olu-ie aparentă pentru evadarea din cotidian0Pre)upune conceperea vie-ii ca vi)2 ca o proiec-ie a ace)teia într,o altălume0 Aşa cum noi vi)ăm şi în vi)ele noa)tre trăim totul la modul real2 totaşa via-a noa)tră ar putea repre/enta vi)ul no)tru )au de ce nu2 al altora0

    58&IVUL LU5II %A &"A&RU W cel care vrea )ă 3e un om deo)ebit2 e)te)*ătuit )ă privea)că lumea ca pe o imen)ă )cenă de teatru din care )ăînve-e ce e bine şi ce e rău0 5otivul ar putea bene3cia de mai multeinterpretări printre care+ lumea e)te o imen)ă )cenă de teatru pe care3ecare om .oacă un rol pre)tabilit de un regi/or a)cun)2 3ecare om trebuie

  )ă,şi .oace Frolul c1t mai bine pentru a 3 Faplaudat în 3nal


Recommended