Transcript
Page 1: Lembaran Kerja TMK Unit Data

7/27/2019 Lembaran Kerja TMK Unit Data

http://slidepdf.com/reader/full/lembaran-kerja-tmk-unit-data 1/2

Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Tahun 4

Nama : ____________________________________ Kelas : ____________ Tarikh : ___________

Standard Pelajaran :

4.2 Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait,kilobait, megabait dan gigabait.4.3 Menukarkan ukuran data Kilobait (KB) ke Bait.

4.4 Menukarkan ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait (KB).

4.5 Menukarkan ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB).

(A)  Isi tempat kosong.

1. 2.

3. 4.

Tahap Penguasaan 2 Capai Tidak Capai

Bait GigabaitMegabait Kilobait

Page 2: Lembaran Kerja TMK Unit Data

7/27/2019 Lembaran Kerja TMK Unit Data

http://slidepdf.com/reader/full/lembaran-kerja-tmk-unit-data 2/2

(B)  Tukar unit ukuran data berikut dengan menggunakan kaedah pengiraan.

1.  1 KB = _______________ Bait 2.  2 MB = _______________ KB

3.  3 GB = _______________ MB 4.  8 KB = _______________ Bait

5.  3.5 MB = _______________ KB 6.  6.2 GB = __________ MB

Tahap Penguasaan 3 Capai Tidak Capai