Transcript
 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  1/36

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  2/36

  oAT. L FRIDUS

  LALEAUAriCEI TREI PITICI

  Edilura lon CreangS Bucuretti 1989

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  3/36

  I. ALARMA-N PARCAu lost odatij trei pitici,trei mici voinici.Piiicii. gredinari erauSi ingriieade'un parc cu mii ti mii de flo.iResina-noptii si Bujori.Narcise, Stinjenei, Pansele,Garoafe, Trandaiiri, Lalele.mov Liliac;i cite toatesini bucuriei noastre date.Dar uitc, vezi, ca nu degeabalucrind cu grebla ii cu sapa

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  4/36

  Dar cu duimanul nu-i de sas;:Laleaua, floarea cea mai dr;qipiticilor,poate Si vouA,se'mbolnivi de g;lbinare,de arsitd,din prea mult soare...Ala se-ntimpl; cind nu ploud

  $i una-dou;,au $i pornit piticii mei.toli trei,in grabi mare,cdldtorind din zare'n zaresa aflecam ce cai ar iiLaleaua spre-a o lecui?Si in ce fel?$tili. d.agi copii?De nu, cum n-avem alta lreabaeu zic sa alerg,m degrabela doctoragul Brotacelcu studii multe,fel de iel.Savant in leacuri si unsori,vestit prinire cunosc;tori.ce-a ingrijit cindva, vezi bine,o alta lloarede neam marer;niti de un Miracineun Maghi.an era. imi pare...Dar asta, hei. a lost demult...Acum se-i cerem un consult.

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  5/36

  2. MEDICAMENTUL MIRACULOS9i, uite-aqa, ne'ntirziat,spre Brot6cel s-au indreptalcei trei pitici...Si noi la felne-am dus la el,ruglndu-l s o-ngrijeasci pe Lalea,care bolnav;-l a$tepta.9i a venil Brotacul,lipa-lip...Era impun;tor la chip.Cind ochelarii ii i-a pus pe nas,cu toti r;mas-au ferd glas.Hai, spune,,a"pe biate floare o-ndemna.Dar ea plingea,se ofileati ferd vlagh se-apleca.

  E clar,a zis morocinds Brotacul.luns ascultindcu; cinta pitpalacul.Declt s-o-ndop cu doctorii,s-o-mpong cu acul, nemilos,mai bine'ar fise-i aplicemun tratament mi-ta-cu-los

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  6/36

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  7/36

  3. DE TREI ORI TREIORI TREIZE$TREI

  -Pldtim, prea bine,

  au rhspuns piticii,dar Laleaua?Care Lalea? s-a sumetit Brotaculorivind daca-i sta bine lraculiroit de-un croitor-gindac,venit de dincolo de lac.- A, floarea, balo lumina.-.Si tratamentul cu pricina...- Pdi da... N-am inteles nimic- Atunci stali jos,sb vd explic.Luati de-ndate un pahar,mai mare-asa,cum sd vi zic?...Sau mai degrabS-un mic butoiin care-amestecatitrei ploi.Le bateti bine-bine FiLalelei voasire i le datispre-a le-nghiti- Vai, cum se poaie?Deodate toate?Ei e, m;i lratelLe numdrali, piticii mei,de trei oritrei ori treizeltrei,

  mici picaturi pe nemincateli nu se poateLaleaua sa nusi schimbe tenul,spre-a-$i colora in auriupolenul,4sa?IsaDeci, hai, semnatichitanta mea,sa pot pleca-..Mai am se-nlreb de senitate

  un strat intreg 9i jumetatede Garolite'scolSrite,ce vor scuti.e medical6la sport... Dar uite, se insalr;cine nu stie,cam ce medicarentle voi prescrie?Cici intelege astazi orice lloarec; lenevia alt leac n-aredecit mult aerli mult soare.Oac Salutare

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  8/36

  4. SPRE TOATE CELE PATRU ZARIPlece Brotacul topiindS i-orAceindpunindu-Si ochelariiprintre instrumenteSi medicamenteurgente.Deodata insa se opri,ractrrnd asa, ca-mpuns cu acul,prin iarbadindu-se de-a berbeleacul:

  - Si Stiti cb leacul n-are sporadicA n'are elicacitateti a$ita din ea nu-i scoatechiar daci bea ploile toate,pind nu-i rnfloriti pe chip,pe frunza lunga de smarald.un zimbet caldSi.lipa-lipit tar oac-oac,pleci Brotacul cetre lac$i dus a fost.-.Dar vorba luilgz n-are rost,ci numai pagube aducelCa floarea sd nu se usnce.au ii plecat cei lrei pitrejc;liuziti de Licurici,zorind,ca iute sa gdseascdceva ce iace se-nlloreasciun zimbet cald ti insoritpe chipul llorii,gdlbejit.

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  9/36

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  10/36

  - Hei StaiDintr-5Stia-mi etti?Prea ie grdb6ti.2 s, m;ninci matale...zise-o Albindaparind in cale.Dar azi, ia spune-mi.de muncit cit ai muncit?- Vai mie, tare_s ostenit,de-ai sti ctt am zburatsi cum...- Mai bine ti-ai vedea de drum,zise Albina biziind;in jur, suratele roind,in grupse indreptau spre stup.

  *sY*gStia el, Trintorul,care le e puterea;dar mai stiasi cit de dulce-i mierea- Hai, pJeqca, Trintore,5t nu mal sra,ca altiel va fi vai de pielea ta- Nu plec,strigi acesta sus $i tarecu-nfumurare,rotind ochi lacomi c;tre stup,de'unde se-auzea ,,Hi

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  11/36

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  12/36

  Desigurl Voi zburati cu toate - Doar la mincare'ti este gindul, vereQi s; veniti daci vi chem: Uite'o ulcici plind,deqi, v'am spus ce nu m; lem dar n-o goli de-ndauAtit doar ci stomaculhrani-mi cere,Un strop de mire de as minca, - Fii f;rb grijb,se prind puterelmffi

  lntii la treabd,tu ce poti, ne-aratefac precum mi-ai spus...Ce, ai plecat?Cu ioate chiar v-ati dus?Unde-ati zburat?D unul singur, gata,m'ail Iasat?P;;; ;i;;.;i;;"ii i; J ;;;i; i; ;;:iiChiar ati crezutc-at fi atlt de prost?Mai bine se meninc.si me-ndulcesc.se am motiv apoi si lenevesc,Grozavi miere Ziu, pe cinstea meaSi-acum s; dorm,nu mult, un pic...,AqaSe siorii zdrav6n, drept spre inamiclCici sloreindpe date-l nimicesc,incit n-o se-l mai vidcind md trezesc

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  13/36

  6. UN CRIN VENEA TN PAS ZORITA, a-l gesi dormindSr sforeindmultinimosul Piticeisosit 9i elcu veseliesi cu mare-alai;ln urm,-i, un Tinlar cinta din naiErau cu el ii cinci Furnicimai mari, mai mici,care iirau un gramolon sadeacu pilnioara de Zorea iplaci tril de ciocirlieori cintec de privighetoare...Convin i ci asta o sr-i placiI-alelei, t i-o s-o-nveseleasc;ti-obrajii o s;-i rumeneascr... i-au mai chematde-ndat'1a sirb:toaretrei Libelule dansatoareurmate de'un Riloice avea se tieo lectie de scamalorie.Cu tolii deci s-au slriduitdar in zadar;nici unul nu avea habarce-i de f;cut.de iscodit,

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  14/36

  ce-ar mai putea sd nascoceasceincit Laleaua sd zimbeasce-Ottau pe rlnd mihniti,stlnd pe cdrare,multlntristali de intimplare...Cei doi piticide ciudasimteau c-asudd,in timp ce-o Volburi ndtingS,iqit; dintr'o scorburh,se furisa,Lalelei mijlocul si'i fringi.Se auzi o lacrimd c;zindi..Cind.lari veste,a9a cum se intimpli ln poveste,cu Piticicd-n pas zorit,un Crin pe-alee s-a ivit.Avea costum cu-argint tivit,purta coroani, iar pe piept,pe spate,luceau de roud nestemate.Era lnalt, Si mlndru, Si sfios,dar si frumosPrivirea-i bllndd, visAtoare,cind i-a-ntllnitLaleaua lari voie-a treserit$i... a zimbit .

  7. CINE A FURAT PICATURILE?- Dali piciturile,ce stati niuci?la du-te, Trintore,butoiul sA-l aducilgrii citre acesta Piticuq.Acui, acuQrespunse Trintorul prin visin timp ce inci sforria9i buzele de miere isi lingea.-Azissa numerim de trei ori trei...ori cite cit?nu izbutea sii aminteasce Piticel,iar Piticice socotea $i el,dar inmultirea nu-i iEea;sau poatesi-nmulteascA nu $tia?- Cum, ati uitat, frSliorii mei?De trei ori treiori treizerlreille spuse iute Pilicu ,lirgind Lalelei gulerul de plupce gitul groaznic i-l stringea...A,ia ...Acuma, pic;turileNu e-ai adus?- lndatd spuse Trintorul supus;erau aici... Ba nu, erau colea.,,Dar ia-le, picaturile, de unde nu'sl

  Se vezi. cred c-am iiculo latimai motmdi ciscind zelos,

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  15/36

  t4lth g-Y,-,ffi

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  16/36

  s;rmanul Trr^ntor somnoros.tot cercetind butoiulpe fate $i pe dos.lngrozitooorl strig;.Nenorocirel- Ce s-a lntimplat?De ce tipi in nqtire?se repeziri citre eltoti cei din parc,in timp ce Trinto.ul,ca-mpins de-un arc,de tot trezit -rivea ln juru-i zdpacit,rost'nd amarnic revoltat:Nu Sigur nu-i adeveratl$i se freca la ochi cu-nveeunare,vedeniei nevrind si-i dea crezare.Nu cred ti... s-a intimplatTilharii pic;turil nu le'au lurat,ceci eu,dormind,cu str;snicie am vegheat

  Cei trei pitici au inlemnitSi nici m;car n-au auzitcum,,Oac"l Si,.Lip"l pe o cirareBrotacul se'nlorcea in grabA mare-De vesle-i dase Pitpalaculs; vin6, ci a disp;rutii lacul...Nu'i de g;sitoglinda lui str;lucitoarein careoriciia din zori in sar;si mai ales in noptile iirziide vari.$i auzind cele ntimplatesl6 doctorul $i grav socoate:- Aceste semne-s de ginditDoar Iacul singur n-a lugillChirie ii pl;team dupi tocmeale,oriciind pini la rAgu$ealA9i'apoi,nici polobocul singur nu s'a dus...Pe urmi, ia litali'vi in sus,pe cer;un alt misterPinA mai ieri,in zare'un nour urie era,qi aqteptase-l poarte vintul citre noiii spre zevoi.Deodati inse-a disperut-.-Cu el nu unul,lreizettrei de poloboace-am li umplulffi

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  17/36

  $i-au zis piticii:Gindul nu ne'nsali,tr^lhari' istia'i $timsi dinlr'o suulIsprava asta e l;cutide... SecetA ti ZepWealilDutmani ai viei Si-ai gridinii,tot ei predat'au de verdeat;stejarii, lagii ti arinii.Dar gatalLe'om veni de hacli prindem $i-i big;m in sac$i-aia zicind, cei trei'piticividindu'si toatd nerebdarea,strigar;: - Crabnic adunaiealPlecam si le gzsim ascunzatoareal

  8- NORUL

  -;HPChiar de-o lovise-amarul,Laleaua tot zimbeacuprins: ca de-o vraj;;cind, sus in iurn, Bondarul,care stetea de strajisemnaliz; un nor,Se vede-un norplutind uqorltjn nor- Un norlstrigard toti cu veselie.- Drpt s; v; spun,se incruntd Brotacul.ce despre norip;rea mai mult sb itie,nu prea imi vine se-mi cred ochilorAh. norul;stanu ne-o lace placulEl bintuie polecile ingusteti lasa-n urma lui pirjolCe spui'?- Da. norul care ceru-l taie.nu-i plin de ploaie,ci de licuste ...

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  18/36

  ff&)w&Tryh\Veneau licustele Suvoi.comenzi se auzeau ,,un-doi "ca-ntr-o armati la r;zboi.$i cerul tot se-nvineti;un hulpav rontdit zbucni

  iniiorind a parcului suilareallatd toata-n aSleptare.Se-i facn fatn-oare cine poateacestei nrvAliri turbaie?Stau florile citre pimlnt plecate,iar Irunzele sf'rSitul ii-l jelesc.in timp ce trupele ldcustelor sporesc.

  lngrijorali, cei trei piticitin sfat...Deodate CrinulspreLaleasaindreptatii-n fala ei,adinc s a inclinat:N ai teamd.i-a toptit ling; obraz.De dragul tiu,m; oi lupta ca un viteazl5i pentru c, se-nlunecase loarte,uo Licurici ie$i atunci din rind,un lelinar aprins cu el ducind.Jur si ma bat pe viati li pe moartecinstiti curteni, cinstit, adunare.lupta ne cheam; Si zAbave n-areCu bratele in sln si nu mai sum.pe dWmanii cei cruzi s;-i alungim

  $i Crinulpalosul spre zeri si-a lulgerat-.-Cei trei pitici indate l-au urmat-Cu arcul,Pilicut s;geti zvirlea,cu lancea.Pilicel lung arunca,iar Piticici ln du$man ochacu... nici n'o s; mn credeti,prattialBatea in tobe Flutur-tobqar,cinta din goarni vajnicul Bondar;Tintarul, tunul il umpleacu verzt scatelt...Isteti, cei trei Arici,

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  19/36

  c:irare dcschidLau pcntru Furnici>r, rurrj,F Ralu l sranralurc,, lla.ari arur J in urild uTrer Libelule .u cli.opierec.rar ranilil lara dc PutereCe rnai, era o lupia ca'n Polc$tilSa ncerci sa spui,n-ai cind sa ispr, eiIi.circi iiecare, l,ri tcama, se_aviniasi armia l,ruslelot scadea.

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  20/36

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  21/36

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  22/36

  Sub ielinar,un fir de iarba tremura,iar Licuriciulpe-albul Crin l-imbarbata:Hai, cavalere, hai,nu te I6salAriciitepii si-ascuteau in alteptare,iar pe cerare,Tintaru-n tun scaieti ingrdmadea

  Si iar ochea... ln plin loveaFrrnicile-alergau de ici,coleastringind ghiulele, mii ti mii,s-ajunge pin'c lupta s-o siirsiClnd, iati. Crinul ostenit se pribusiSa-l aJuirm nitelsrri de-alituri PiiicelPuterea lui va fi ca noue,de-i dam un slrop sau doi de roui.- Ba cred ci albul lui vqmintli e prea lix 9i la git strimtlseri de aleturi Piticus.Si il desiacem ch;ar acu$lHai, dragul meu, mai e putin.,.Doar ettr viteaz, ti print, ti CrinVei izbindi curind-curind.i' zise Piticici, bl1nd.

  9i ajutal de mbarbatare,sirind ca iulgeru-n picioare,Crinul se repezi de-a dreptsi'i puse sabia in dieptverzuiuiui Lacusta Lrud;.verde Si-a$a, dar qi de ciuda...cA ingimiat $i gngeutacAzuse sub o Panselut;,Te scoli sa luptrisau... ce-ai de gind?Preieri sA te socoti inlrint?Lacusti Crude vru sd se ridice.

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  23/36

  dar bratele-ncepure si-l lurnice,picioarele-i abra se mai miscauMai stau, scriSni-nciudat.mai staulPrea bine Cit?- M-ai dobotit M-ai doboritUite-n genunchi, cu voce tate,mi umilesc cerind ierlarelDar chiar atunci se ridic, de jos$i prelrcut, $i dutmenos,cit ai clipi,lovi...$i-un strigit, al Laleleiglas de groaza,se auzj dinspre Bondarulcare sta de paza,cici trei momii inainiau greoi:tln-doi, uo doilO razi-adusa de un Licuricislab lumina..- eneau cei trei AriciFurnicilor. ei drum le deschideausi-aceslea baricade indltau.Crinul izbi in plin, cu sete...L-ecusli -rudi, cu mi:c;ri incete,se risuci-napoicrezind cA scapi,dar se irezi lipindca tras in teaprl(Duqmanului n-ai c m si it explicica nu e bine sa te-a$ezipe'un

  Crunt a recnil Lacusti Crudiarmata-nireage si-l audi,pe el, ostaiul cel dintiiianit din cap pinr-n calcii,s:i fug; fer; cep;tii,si laae verzile alei.sa Iuga unde.or str, departe,ca in-gradina nu i de er..

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  24/36

  Ridea Laleaua-nveselita foarte.rideau Qi Crinul, Si piticii,Si Libelulele, Si Aricii,.vesel cinia Greierrl Cri...Brolacul de trei ori sArior;ciind de bucurie:- O-ci... O-citd vitejieO-cr... O-ciia vitejielDar Vint 1, Viniul c;litor,alunecind prin preajma lortoptii

  V, zbenguiti cutremurind p;mintu1,dar inci mai avetipin oti rezbiHai, dati-i zor,Hai, dati'i zor, copii.Licusteie nu iug aia u$orDin nou la lupti,bravii mei voini.i

  Atunci s-au nipustitcei trei pitici, ca unul;Tintarul iarpuse-o bAtaie tunu1,Ratoiul ri Aricii ajutindu-l sa ochezscz,ghiulelele-n dutman sa nimereasca.Dorr TrlniorDl i:r;-nceiarele tot cerea Albinelor mincare,zicind cA-i rupt de ioame$i trudit,dar nimenea nu-l ascrlta.ba chrar o... lucr;ioare-l Jojenea:Mincatu-ne-ai un stup de mieresi prinzi puteresi ai lisat tilhariistropii vrijiii sA-i fure,Laleaua arsila sa-ndurelNu'ti vom ierta-o,iine minie bine,cum ne'ai licut tu, neamul, de rusinel

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  25/36

  Of, Trintorul mai rau se tinguia,el biziiasi tot el auzea,iaci ceilalti, cuprinsi in batdlieizbeau dusmanul cu minie.Si-ast[el, armia verzuie,juclndu.se de_a jocul ,,uite o,oina ia urma-nIrlntd 5i ranltdd;n cale s, se ntoarcaiu silita...Tinindu-se pe urma lor, Pe-aproaPe,striga Brotacul.- Una sa nu scaPelBa una dal au sPus Pilicii.una da,ceci unde va ii eavor da nevalasi Seceta si ZiPuseali.

  Si cum au spus,asa s a si-ntimPlat;unei LAcuste urma i-au luatiar ea i-a dusurcind tiris Pe brinci.acolo,la Castelul dintre stinci,in care Seceta si Zbpusealatineau in lanturi, ierecali,norii cu Ploiintemnilati.- Acum i-acum.au spus cei trei Pitici,cei trei voiniciporniti la drum.Spre parc. de aicrun lant noi vom s,pa*,W

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  26/36

  IO. LA PORTILE CASTELULUI$i-au tol muncir din zofl i prna-n seara$La doua zisApat-au vrednici iar;,nu s,au lasatpin; ce $antul nu I,au terminat;apoi au construit irei roticit zarea,in stare si goleasce marea.

  Hei, Trintore, e rindul 1ius-arati ce potilIncearcA pe tilhari de-arci sd-i scoliscumlDar cum?- Cintind li tu, Si creierasul,ca s;ii gaseasca hotii n4ull- Valeu, nu pot, cb s ostenil5i de mincare inca n-am Drimit- Prea bine, miere iti vo;n da,din stup,clt crezi c; poti minca,numai ajute-ne la greu...

  Deci eul a biziit.Tot euAm si le crnt cintece noi,dar m-acompaniali ir oi

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  27/36

  Atunci Albine GreierugTrntar Arici ri Piticutir Piticl ii PiliciclnLura o orcheski mici5i din tot sufletu-6u crntatTilharii porii au descuiaidar la ospi1ca n alte d;licum tocmai se l sase searan-au vrut s_asculteglasuti mulleci duar De Crcier cu vioaraEl cu sicrz arcuSul da.d r r se dur;. se temea.

  Har mergit rr spuse galq CrinulAllfel ilrbiia mea Lileade arlita se \a uscas o doboar thinull

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  28/36

  Au huruit porti la Castel,{ilharii-au disob.ui rn elcu Crererq 5j cu lauta...-Ce facen? N g,tim de lupta?zise un Arici mar mare n teDi-Si stam. s, socotim... b;iceDi?Ca aliiel grabastrici treaba,spuse in loapta Piticq.Td, Fluture, ne-aiuli acuiZburind. intra- ei in Casfelunde-ai si-ncerciin chip $i iel

  ca porlile si ne descui...Timp ca se stai pe ginduri, nu-i

  &*lndatd Fluturagul a zbvat,'iar ei, rngrijorali, au alteplat,pina ce portrle-ncuiategrabnic in l;turi au losl date.Voi, Libelulelor surate.ve reintoarceti la Lalea$i g_rija sa aveli de ea,prna ce nofu,c,letorii,ii vom eliberaln timp ce Libelulelein parc se intorceau,Brotac, Bondar, Ritoi,eastelu-l cercetau.ln lrunte Licuriciul lumina,in urme-i Crinul lacitele descuiaAricii uSile le impingeau,piticii,norii cu grdbire-i dezlegao.

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  29/36

  Cind temnitele s au golit,cu totila loc :tiut s au intilnii,pornind sprc porti cu pas usor,spre a nu stirni du:manii n urrna lorMai $lii pe unde am venit?rosti Soplitlrumosul Crin spre Licurici.Parca pe aicil Parc, pe aiciriispunse ei,dar sigur nu era defel.

  Vai, portile,ca-n basmeerau ca Ia'nceputiar incuiate.Rideau tilharii s; se-ndoaiePloaie ati vrut?Na Uite ploaielCnci tennlitele vi asteaptisi vi primeasc; dupa iapt;

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  30/36

  @

  - Unde-s Furnicile? S-au .5t;cit?piticji au griit spre Flutural.Ei, a$ |Cred c au rrma\ ne ,frruAtuncea peste ;iduri iule zboarai; spune-le ci-n curs; am c;zut,i rle stru cam ce au de facut.

  Hai, ce mai stati?Poftili, intralilricnir; Secet; ti ZipNealS,in temnitele negre impingindArici, pitici, Albine... Cind,simtir; zidurile tremurindiar portile, in urma lor,c,zind.9i lemeliile se d;rlmau,iiindci Furnjcile de zor sApau.Cind truda'ntr-un tirziu Si-au isprivilCaslelul la pimrnt s'a niruil;perelii-au prins sub ei,la repezeala.pe Seceta 9i Zipuiealr...;i ite-a$a, pAmintul i-a-nghitit-&

  I l. sFlR$lT DE PoVESTE Si,inclLrindu.sc putin,

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  31/36

  Trei roli au prins a se-nvirli.ploi dupa tlor spre.a destleli;noflr s-au dal de.a rostogolulsi picituri din ei,ficind ocolul,s au j^niilnit pe dati la Lales;iar easorb'ndu ledrn plin zimhea,vlzind ru ochir se inzdri enea$i ca n rteta data de Brotac,hrnd qrabnrc picalurile de leac,Lalauacum in zori de zi un cintse fldi(a opfrnd de la f:mint:V, multumesc. prieteni minunati,cici leri voimla$ ii uscat curind- Ei da rispunse Piticel,inse viteazul a iost e1...

  1,.il iln semn sore bra ul Criniar el, si alb, $i pur, $i lericit,Lalelei i-a suris indragostit.

  a

  ,Ji

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  32/36

  Priveau vrijite llorile su.ori:Regina-noptii Si Bujo.i,Narcise. Stinjenei, Pansele,mov Liliac ai Albdstrele.ArcN vrdjit prin lrunzeVintulsporea n toata gredina cintul;.doar Trintoru-n pocal de Macdormind,,veghea".in timp ce doctorul Brotac orSciiaSt;ie4u piticii-aleturi ii priveau.Scildate-n rour,florile zimbeau.legise dupd ploaie, curcubeuii toi atunci am ap;rut 9i eusZ povestesc ce-a lostsr s-a intimplat...Si nu e basme iotu-adev;rat

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  33/36

  Un singur lucru am ascurs aici:ii gradinarii s Soimi,dar ii pitici.S, ititic, gredinarul Piticicee soim de-adeveraila grupa micii.Poznasul Piiicel,mai mericel,e Foim Si ella grupa mijlocie...$tie sA sape,sd pliveasca $tie,s; apere gradina de dugmani,c; nu degeaba are iase aniIar Piticui e ioim la grupa mare;cu grebla,cu hirlet Si stropiioare,el ingrijeste iiecare floare.Dar dintre toate.gingaSa Laleail cheame cu petalele spre ea.$i rosie- la capdt d povesleprietenilor toti le multumeite,5i voui, dragi copii, care ali cititpovestea noastri pini la slir$ii.Un lucru nu uitati:ii voi se fitiprecum piticii grddinari vestiti.

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  34/36

  CUPRINSl. Aiarma'n parc 32. Medicamentul miraculos, 53. De trei o.i trei ori treizqtrei 74. Spre toate cele patru zbri '. 85. Sfpritita... drept spre inamic I6. Un Crin venea in oas zorit 137. Cin d iurat-piaaturile? li8. Noiul de lec6te 17s. itqprur "' zo. ,, \ ,,..

  10. La Dortile cast;lulul. 2611. SflrAit de:poveste 3l'l

  .,,.ii .1.,,: : i ,'i

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  35/36

 • 8/13/2019 Laleaua i cei trei pitici de Al. I. Fridu (1989)

  36/36


Recommended