Transcript
 • Lærerutdanning for 8-13 Krevende – praksisnær – forskende

  lærerutdanning

  Ved rådgiver Øyvind Johnson

  Felles rammeplanmøte 13/04-11

  Radisson BLU – Scandinavia Hotel

 • 2 Kunnskapsdepartementet

  Bakgrunn – ny grunnskolelærerutdanning

  • Hvilke konsekvenser bør dette få for lærerutdanningene rettet inn mot ungdomstrinnet og videregående opplæring?

 • 3 Kunnskapsdepartementet

  Hvilke utdanninger snakker vi om?

  • 1-årig praktisk pedagogisk utdanning - PPU

  • 5-årig integrert lektorutdanning og 4-årig adjunktutdanning

  • 3-årige faglærerutdanninger

  • 3-årig yrkesfaglærerutdanning

 • 4 Kunnskapsdepartementet

  Grunnskolelærerutdanningens prinsipper

  Utdanninger som er:

  • Integrerte

  • Profesjonsrettede

  • Forskningsbaserte

  • Videre skal utdanningene holde høy kvalitet og inneha en tett kopling mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

 • 5 Kunnskapsdepartementet

  Bare det beste er godt nok!

 • 6 Kunnskapsdepartementet

  Dialog med sektor

  • Fagseminar ved Universitetet i Oslo (25/10-10)

  • Stormøte i Kunnskapsdepartementet

  (10/11-10)

  • Kunnskapsdepartementets prosess fremover

 • 7 Kunnskapsdepartementet

  Styringsstruktur 8-13

  Statsråd/Kunnskapsdepartement

  Styringsgruppe Referansegruppe

  (Rammeplanutvalg 1 )

  (Rammeplanutvalg 2) (Rammeplanutvalg 3)

 • 8 Kunnskapsdepartementet

  Styringsgruppe

  11 medlemmer

  • KD – Rolf L. Larsen (leder)

  • NRLU – Knut Patrick Hanevik

  • Internasjonal representant -

  • GLU-representant – Petter Aasen

  • Rektor – John Arve Eide

  • Utdanningsforbundet – Milena Adam

  • NSO – Ane Krogsæter Aarre

  • KS – Jorun Sandsmark

  • Rammeplan 1 – Hans-Kristian Hernes

  • Rammeplan 2 – Inger-Åshild By

  • Rammeplan 3 – Sidsel Øiestad Grande

 • 9 Kunnskapsdepartementet

  Mandat styringsgruppe

  Styringsgruppen skal:

  • vurdere behovet for reform innenfor hver av utdanningene

  • påse at nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk blir bygget inn i rammeplanverket

  • styre arbeidet i de tre rammeplanutvalgene overordnet; ved å utpeke medlemmer og utforme mandater for hver av gruppene.

  • fastsette sekretariatsmodell for rammeplanutvalgene

  • vurdere effekten av eventuelle innskjerpede opptakskrav; å legge skolens kompetansebehov til grunn for sin tilrådning.

  • ivareta koordineringsansvaret og sikre at arbeidet følges opp i tråd med vedtatte planer.

  • oppnevne referansegruppe for prosjektet: Arbeidet med lærerutdanningene for trinn 8 – 13 berører mange.

 • 10 Kunnskapsdepartementet

  Styringsgruppens føringer for arbeidet:

  • Samfunnets og skolens behov for lærerkompetanse skal være styrende.

  • Økt vekt på både faglig og pedagogisk/didaktisk kompetanse tilpasset aktuelle årstrinn– utvidet og fornyet pedagogikkfag, pedagogikk og elevkunnskap

  • Integrerte og profesjonsrettede programmer

  • Sikre bedre kvalitet og relevans i praksis

  • Høy faglig kvalitet og tydelige krav til studentene

  • Forskningsbaserte utdanninger med økt aktivisering og involvering av studentene i FoU

 • 11 Kunnskapsdepartementet

  Hans-Kristian Hernes leder rammeplan for:

  • PPU

  • 4-årig adjunktutdanning

  • 5-årig lektorutdanning

  Sekretariat ved Julia Sempler

 • 12 Kunnskapsdepartementet

  Inger-Åshild By leder rammeplan for de 3-årige faglærerutdanningene:

  • Formgiving, kunst og håndverk

  • Musikk, dans og drama

  • Kroppsøving og idrettsfag

  Sekretariat ved Per Midthaugen og Henry Volla

 • 13 Kunnskapsdepartementet

  Sidsel Øiestad Grande leder rammeplan for

  • 3-årig yrkesfaglærerutdanning

  • PPU for yrkesfag

  Sekretariat ved

  Anne Brændshøi og Rønnaug Lyckander

 • 14 Kunnskapsdepartementet

  Prosessens ytre tidsramme

  • Studenter tas opp høsten 2013

 • 15 Kunnskapsdepartementet

  Sekretariatet

  Styringsgruppens sekretariat består av:

  • Morten Nordlie

  • Øyvind Johnson

  • Margrete Gundersen

  • Olve Sørensen

  • Ellen Marie Bech

  Intern ansvarsdeling følger på neste side

 • 16 Kunnskapsdepartementet

  Øyvind Johnson og Morten Nordlie er ansvarlig for rammeplan for:

  • PPU

  • 4-årig adjunktutdanning

  • 5-årig lektorutdanning

 • 17 Kunnskapsdepartementet

  Olve Sørensen er ansvarlig for rammeplan for:

  • Formgiving, kunst og håndverk

  • Musikk, dans og drama

  • Kroppsøving og idrettsfag

 • 18 Kunnskapsdepartementet

  Margrete Gundersen er ansvarlig for rammeplan for:

  • 3-årig yrkesfaglærerutdanning

  • PPU for yrkesfag

  Ellen Marie Bech fungerer som intern

  ressurs i alle prosessene.

 • 19 Kunnskapsdepartementet

  Mandatets generelle del

  Felles overordnede målsetning:

  • Integrerte , forskningsbaserte og profesjonsrettede utdanninger

  • Høy kvalitet og styrket relevans i praksis

  • Utdanninger tilpasset behovene i skolen

  • Læringsutbyttebeskrivelser på utdanningsnivå i henhold til kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

 • 20 Kunnskapsdepartementet

  Mandatets generelle del

  Prosess og frist:

  • Utvalgslederne former sin egen prosess innenfor styringsgruppens frist 01.06.12

  • Prosessene skal være åpne og inkluderende

  • Utvalgslederne må samarbeide om utformingen av PEL-fag rettet inn mot årstrinn og samle seg om et felles format for rammeplanene

 • 21 Kunnskapsdepartementet

  Mandatets spesifikke del

  Mandat for arbeid med nasjonal rammeplan for

  1-årig PPU for studiespesialiserende

  programområder og for fellesfagene og 5-årig

  integrert (lektor) og 4-årig integrert (adjunkt)

  • Vurdere PPUs relevans og kvalitet i forhold til skolens behov

  • Foreslå modell for sterkere integrasjon mellom fagstudiene og PPU delen i de integrerte utdanningene

  • Vurdere innskjerpede opptakskrav til utdanningene

  • Vurdere om 4-årige integrerte adjunktutdanninger fortsatt tilbys

 • 22 Kunnskapsdepartementet

  Mandatets spesifikke del

  Mandat for arbeid med nasjonal rammeplan for

  3-årig yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk

  utdanning (PPU) for yrkesfag:

  • Vurdere om og hvordan de to utdanningsløpene kan samkjøres og videreutvikles, og utarbeide forslag til en felles nasjonal rammeplan for yrkesfaglærerutdanning

  • Vurdere bygd inn i planen et eget løp for instruktører i bedrift

 • 23 Kunnskapsdepartementet

  Mandatets spesifikke del

  Mandat for arbeid med nasjonal rammeplan (forskrift) for

  3-årige faglærerutdanninger i formgiving, kunst og

  håndverk, i musikk, dans og drama og i kroppsøving og

  Idrettsfag:

  • Vurdere hvordan særpreget ved hver enkelt faglærerutdanning kan ivaretas innenfor en felles rammeplan

  • Vurdere om praktiske og estetiske fag som metodefag bør gis spesiell oppmerksomhet og komme med forslag om hvordan

 • 24 Kunnskapsdepartementet

  Referansegruppe – forslag til mandat

  • Referansegruppen skal kommentere og fremme synspunkter i tilknytning til saker som styringsgruppen eller departementet legger frem for den.

  • Referansegruppen kan også foreslå temaer den mener bør diskuteres

 • 25 Kunnskapsdepartementet

  Referansegruppe – forslag til sammensetning

  Fylkeskommune Kommune Nettverk for private høyskoler Norges forskningsråd Elevorganisasjonen Følgegruppen for GLU Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Fremmedspråksenteret Naturfagsenteret

  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Skolelederforbundet Senter for IKT i utdanningen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Lesesenteret, UiS Foreldreutvalget Oslo kommune

 • 26 Kunnskapsdepartementet

  Takk for meg og lykke til med arbeidet


Recommended