Transcript
 • KOMUNICIRANJEKOMUNICIRANJEKOMUNICIRANJEKOMUNICIRANJEKOMUNICIRANJEKOMUNICIRANJEKOMUNICIRANJEKOMUNICIRANJEIN INTERPRETIRANJE IN INTERPRETIRANJE IN INTERPRETIRANJE IN INTERPRETIRANJE V TURIZMUV TURIZMUV TURIZMUV TURIZMUV TURIZMUV TURIZMUV TURIZMUV TURIZMU

  dr. Aleksandra Brezovec , Fakuteta Turistica, Portorodr. Aleksandra Brezovec , Fakuteta Turistica, Portorodr. Aleksandra Brezovec , Fakuteta Turistica, Portorodr. Aleksandra Brezovec , Fakuteta Turistica, Portorodr. Aleksandra Brezovec , Fakuteta Turistica, Portorodr. Aleksandra Brezovec , Fakuteta Turistica, Portorodr. Aleksandra Brezovec , Fakuteta Turistica, Portorodr. Aleksandra Brezovec , Fakuteta Turistica, PortorožžTemenica, 4.2.2013 Temenica, 4.2.2013 Temenica, 4.2.2013 Temenica, 4.2.2013 Temenica, 4.2.2013 Temenica, 4.2.2013 Temenica, 4.2.2013 Temenica, 4.2.2013 (za SRCE SLOVENIJE)(za SRCE SLOVENIJE)(za SRCE SLOVENIJE)(za SRCE SLOVENIJE)(za SRCE SLOVENIJE)(za SRCE SLOVENIJE)(za SRCE SLOVENIJE)(za SRCE SLOVENIJE)

 • PROGRAM IN CILJI IZOBRAPROGRAM IN CILJI IZOBRAPROGRAM IN CILJI IZOBRAPROGRAM IN CILJI IZOBRAPROGRAM IN CILJI IZOBRAPROGRAM IN CILJI IZOBRAPROGRAM IN CILJI IZOBRAPROGRAM IN CILJI IZOBRAŽŽŽŽŽŽŽŽEVANJAEVANJAEVANJAEVANJAEVANJAEVANJAEVANJAEVANJA

  UdeleUdeleUdeleUdeleUdeleUdeleUdeleUdeležžžžžžžžence seznaniti s:ence seznaniti s:ence seznaniti s:ence seznaniti s:ence seznaniti s:ence seznaniti s:ence seznaniti s:ence seznaniti s:

  1. 1. pomenom komuniciranja v turizmu: “Nemogoče je ne-komunicirati!” (P. Watzlawick)

  2. področji in veščinami komuniciranja v turizmu: Od topline nasmeha do veščine interpretacije

 • ZNAZNAČČILNOSTI SODOBNEGA SVETAILNOSTI SODOBNEGA SVETA……

  “Sanjska družba = trg zgodb,

  trg pripovedovalcev in poslušalcev.”(R.Jensen)

 • Komunikacija je ...

  • …naš osebni pogovor z nekom, • pisanje bloga, • naša pričeska in način oblačenja,• film, plakat, tabla, oglas,• seznam je neskončen… (John Fiske)

 • Svet simbolovSvet simbolov……

 • ““PrikritoPrikrito”” komuniciranjekomuniciranje

  ime obrata

  znak

  barva

  izgled objekta

  oprema in oznake

  ‘merchandising’

  urejenost zaposlenih

  vedenje zaposlenih

  partnerji

  gostje

 • Ravni komunikacijskega Ravni komunikacijskega procesa v turizmuprocesa v turizmu

  Znotrajosebna

  Medosebna

  Skupinska

  Medskupinska

  Organizacijska

  Medijska

  po Reusch in Bateson

 • Uspešno komuniciranje

  znaki so znani O in P

  S pritegne pozornost P

  S ustreza vrednotam P

 • KOMUNICIRANJE

  NEVERBALNOVERBALNO

  GOVORNO PISNO

  DRUGE ZAZNAVE

  ZUNANJI VIDEZ

  PROSTOR IN ČAS

  GOVORICA TELESA

 • Neverbalno komuniciranjeNeverbalno komuniciranje

  • telesno vedenje

  • mimika obraza

  • očesni stik

  • govorno vedenje

  •gestikuliranje

  • dotik

  • vedenje v prostoru

  •oblačenje idr.

 • (de)kodiranje sporočil

  ?

 • INTERPRETACIJA V TURIZMUINTERPRETACIJA V TURIZMUINTERPRETACIJA V TURIZMUINTERPRETACIJA V TURIZMUINTERPRETACIJA V TURIZMUINTERPRETACIJA V TURIZMUINTERPRETACIJA V TURIZMUINTERPRETACIJA V TURIZMU

  = = = = = = = = Komunikacijska aktivnost, s katero v turizmuKomunikacijska aktivnost, s katero v turizmuKomunikacijska aktivnost, s katero v turizmuKomunikacijska aktivnost, s katero v turizmurazlagamorazlagamorazlagamorazlagamo lastnosti dololastnosti dololastnosti dololastnosti določene kulture, kraja ene kulture, kraja ene kulture, kraja ene kulture, kraja ali predmeta, ki je predmet turistiali predmeta, ki je predmet turistiali predmeta, ki je predmet turistiali predmeta, ki je predmet turističnega ogleda.nega ogleda.nega ogleda.nega ogleda.

  C I L J: C I L J: C I L J: C I L J: C I L J: C I L J: C I L J: C I L J:

  - bogatenje turistovega dobogatenje turistovega dobogatenje turistovega dobogatenje turistovega doživetjaivetjaivetjaivetja- bogatenje turistovega znanjabogatenje turistovega znanjabogatenje turistovega znanjabogatenje turistovega znanja- trajnostni razvoj turistitrajnostni razvoj turistitrajnostni razvoj turistitrajnostni razvoj turističnega resursanega resursanega resursanega resursa

  “Interpretacija je komunikacija, ne izobraževanje turistov,niti golo podajanje informacij.”

 • Uporablja se:Uporablja se:Uporablja se:Uporablja se:Uporablja se:Uporablja se:Uporablja se:Uporablja se:

  ---- pri turistipri turistipri turistipri turističnem vodenju nem vodenju nem vodenju nem vodenju (osebnem, slu(osebnem, slu(osebnem, slu(osebnem, sluššššnem ali pisnem) nem ali pisnem) nem ali pisnem) nem ali pisnem)

  - pri izobrapri izobrapri izobrapri izobraževalnih prezentacijahevalnih prezentacijahevalnih prezentacijahevalnih prezentacijah

  ---- pri promocijskih in informativnih pri promocijskih in informativnih pri promocijskih in informativnih pri promocijskih in informativnih tablah in brotablah in brotablah in brotablah in broššššurahurahurahurah

 • PRIMER : WHISKY HERITAGE CETRE, EDINBURGH

 • Interpretacija je kljuInterpretacija je kljuInterpretacija je kljuInterpretacija je kljuInterpretacija je kljuInterpretacija je kljuInterpretacija je kljuInterpretacija je ključčna za:na za:na za:na za:na za:na za:na za:na za:

  NepogreNepogreNepogreNepogreššššljiva za izvedbo in trljiva za izvedbo in trljiva za izvedbo in trljiva za izvedbo in trženje:enje:enje:enje:

  kulturnega, dedikulturnega, dedikulturnega, dedikulturnega, dedišššščinskega, ekoloinskega, ekoloinskega, ekoloinskega, ekološššškega,kega,kega,kega,avtentiavtentiavtentiavtentičnega, zgodovinskega, naravneganega, zgodovinskega, naravneganega, zgodovinskega, naravneganega, zgodovinskega, naravnega…………

  turizmaturizmaturizmaturizma

  Interaktivno udeležbo obiskovalca,obiskovalec ni le pasivniopazovalec…

 • PRIMER : TURISEUM, MERANO

 • PRIMER : MESTNA HIŠA, STOCKHOLM

 • KOMUNIKOLOŠKI POJMI ZA POTREBE USPEŠNE INTERPRETACIJE V TURIZMU

  • PODATEK / INFORMACIJA

  • SPOROČANJE / PROCES / UČINKI

  • DEJSTVO / POMEN / KODA

  • KONTEKST / ZGODBA

 • Pomen Pomen Pomen Pomen Pomen Pomen Pomen Pomen zgodbezgodbezgodbezgodbezgodbezgodbezgodbezgodbe v turistiv turistiv turistiv turistiv turistiv turistiv turistiv turističčni ni ni ni ni ni ni ni

  interpretacijiinterpretacijiinterpretacijiinterpretacijiinterpretacijiinterpretacijiinterpretacijiinterpretaciji“Storytelling je veščina komuniciranja, kjer z besedami, načinom govora in

  telesnimi gibi, prenašamo podobe iz zgodb določeni skupini poslušalcev.

  Glavni cilj storytellinga je, da si ciljne skupine čim bolj živo predstavljajo dogajanje in si s svojimi predstavami so-ustvarijo slišano doživetje.”(Storytelling Association, 1997)

  Zgodbe so slikovite, lahko zapomnljivein omogočajo

  čustvenopovezanost s turisti.

 • Viri zgodb

  - Osebne zgodbe (uspehi – občudovanje; porazi –kredibilnost)

  - Zgodbe drugih (prijateljev, kolegov…)

  - Drugi viri (knjige, filmi, aktualne novice…)

 • + NUJNO:-Vedeti, kaj želite s svojo zgodbo sporočiti turistu- Zgodbo pripovedovati z užitkom, z žarom…

  In kaj cenijo turisti kot poslušalci?- Nenavadnosti, posebnosti, podrobnosti- Zanimive osebe, ki nastopajo v zgodbi- Napetost zgodbe, čustvena izraznost- Humor, energijo, entuzijazem- Verjetnost, zaupanje

  Pravila pripovedovanja zgodb

  Aristotel


Recommended