Transcript
 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  1/10

  KOMBINACIJA STANDARDNIH TERMINAEngleski Bosanski Srpski HrvatskiChewable/dispersible tablet Tableta za vakanje/oralnu

  disperziju

  Tableta za vakanje/oralnu disperziju Tableta za vakanje/za oralnudisperziju

  Coated granules in sachet Obloene granule u kesici Obloene granule u kesici Obloene granule u vreici

  Concentrate and diluent for solution for

  infusion

  Koncentrat i razrjeiva za rastvorza infuziju

  Koncentrat i razrjeiva za otopinuzainfuziju

  Concentrate and solvent for concentrate

  for solution for infusion

  Koncentrat i rastvara za koncentratza rastvor za infuziju

  Koncentrat i rastvara za koncentratza rastvor za infuziju

  Koncentrat i otapalo za koncentrat za

  otopinu za infuziju

  Concentrate and solvent for cutaneous

  solution

  Koncentrat i rastvara za rastvor zakou

  Koncentrat i rastvara za rastvor zakou

  Koncentrat i otapalo za otopinu za

  kou

  Concentrate and solvent for cutaneous use Koncentrat i rastvara za dermalnuprimjenu Koncentrat i rastvara za dermalnuupotrebuKoncentrat i otapalo za uporabu nakoi

  Concentrate and solvent for injection Koncentrat i rastvara za injekciju Koncentrat i rastvara za injekciju Koncentrat i otapalo za injekcijuConcentrate and solvent for solution for

  infusion

  Koncentrat i rastvara za rastvor zainfuziju

  Koncentrat i rastvara za rastvor zainfuziju

  Koncentrat i otapalo za otopinu za

  infuziju

  Concentrate and solvent for solution for

  injection

  Koncentrat i rastvara za rastvor zainjekciju

  Koncentrat i rastvara za rastvor zainjekciju

  Koncentrat i otapalo za otopinu za

  injekciju

  Concentrate and solvent for suspension

  for injection

  Koncentrat i rastvara za suspenzijuza injekciju

  Koncentrat i rastvara za suspenzijuza injekciju

  Koncentrat i otapalo za suspenziju za

  injekciju

  Concentrate and solvent for solution for

  injection/infusion

  Koncentrat i rastvara za rastvor zainjekciju/infuziju

  Koncentrat i rastvara za rastvor zainjekciju/infuziju

  Koncentrat i otapalo za otopinu za

  injekciju/infuziju

  Concentrate for cutaneous spray,

  emulsion

  Koncentrat za sprej za kou,

  emulzija

  Koncentrat za sprej za kou, emulzija Koncentrat za sprej za kou, emulzija

  Concentrate for dispersion for infusion Koncentrat za disperziju za infuziju Koncentrat za disperziju za infuziju Koncentrat za disperziju za infuziju

  Concentrate for emulsion for infusion Koncentrat za emulziju za infuziju Koncentrat za emulziju za infuziju Koncentrat za emulziju za infuziju

  Concentrate for intravesical solution Koncentrat za intravezikalni rastvor Koncentrat za intravezikalni rastvor Koncentrat za intravezikalnu otopinu

  Concentrate for oral solution Koncentrat za oralni rastvor Koncentrat za oralni rastvor Koncentrat za oralnu otopinu

  Concentrate for oral/rectal solution Koncentrat za oralni/rektalni rastvor Koncentrat za oralni/rektalni rastvor Koncentrat za oralnu otopinu /otopinu

  za rektum

  Concentrate for peritoneal dialysis

  solution

  Koncentrat za rastvor za

  peritonealnu dijalizu

  Koncentrat za rastvor za peritonealnu

  dijalizu

  Koncentrat za otopinu za dijalizu

  trbune upljineConcentrate for solution for intravesical

  use

  Koncentrat za rastvor za

  intravezikalnu primjenu

  Koncentrat za rastvor za

  intravezikularnu upotrebu

  Koncentrat za otopinu za

  intravezikalnu uporabu

  http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=767http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=767http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=767http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=767
 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  2/10

  Concentrate for solution for peritoneal

  dialysis

  Koncentrat za rastvor za

  peritonealnu dijalizu

  Koncentrat za rastvor za peritonealnu

  dijalizu

  Koncentrat za otopinu za peritonealnu

  dijalizu

  Concentrate for spray emulsion Koncentrat za sprej, emulzija Koncentrat za sprej, emulzija Koncentrat za sprej, emulzija

  Concentrate for suspension for infusion Koncentrat za suspenziju za infuziju Koncentrat za suspenziju za infuziju Koncentrat za suspenziju za infuziju

  Cutaneous and nasal ointment Mast za kou i nos Mast za kou i nos Mast/pomast za kou i nosCutaneous/nasal ointment Mast za kou / nos Mast za kou/nos Mast/ pomast za kou / nosCutaneous solution/concentrate for

  oromucosal solution

  Rastvor za kou / koncentrat zarastvor za usnu sluznicu

  Rastvor za kou / koncentrat zarastvor za usnu sluznicu

  Otopina za kou / koncentrat zaotopinu za usnu sluznicu

  Cutaneous spray, emulsion Sprej za kou, emulzija Sprej za kou, emulzija Sprej za kou, emulzijaCutaneous spray, ointment Sprej za kou, mast Sprej za kou, mast Sprej za kou, mast/pomastDental paste Pasta za zube Dentalna pasta Pasta za zube

  Ear/eye drops, solution Kapi za ui/ oi, rastvor Kapi za ui/oi, rastvor Kapi za uho/oko, otopina

  Ear/eye drops, suspension Kapi za ui / oi, suspenzija Kapi za ui / oi, suspenzija Kapi za uho / oko, suspenzijaEar/eye ointment Mast za ui/ oi Mast za ui/ oi Mast/pomast za uho/okoEar/eye/nose drops, solution

  (ne preporuuje se upotreba)

  Kapi za ui/ oi/ nos, rastvor Kapi za ui/ oi/ nos, rastvor Kapi za uho/oko/ nos, otopina

  Ear/eye/nasal drops, solution

  (ovaj termin zamjenjuje prethodni termin)

  Kapi za ui /oi /nos, rastvor Kapi za ui/oi/nos, rastvor Kapi za uho / oko / nos, otopina

  Ear drops, suspension in single-dose

  container

  Kapi za ui, suspenzija ujednodoznom spremniku

  Kapi za ui, suspenzija ujednodoznom kontejneru

  Kapi za uho, suspenzija u

  jednodoznom spremniku

  Ear drops, solution in single-dose

  container

  Kapi za ui, rastvor u jednodoznomspremniku

  Kapi za ui, rastvor u jednodoznomkontejneru

  Kapi za uho, otopina u jednodoznom

  spremniku

  Ear/nasal drops, suspension Kapi za ui/nos, suspenzija Kapi za ui/nos, suspenzija Kapi za uho/nos, suspenzijaEmulsion for injection/infusion Emulzija za injekciju/ infuziju Emulzija za injekciju/ infuziju Emulzija za injekciju/ infuziju

  Emulsion for injection/infusion in pre-

  filled syringe

  Emulzija za injekciju/infuziju u

  napunjenoj injekcionoj priciEmulzija za injekciju/infuziju u

  napunjenom injekcionom pricuEmulzija za injekciju/infuziju u

  napunjenoj trcaljkiEmulsion and suspension for emulsion for

  injection

  Emulzija i suspenzija za emulziju za

  injekciju

  Emulzija i suspenzija za emulziju za

  injekciju

  Emulzija i suspenzija za emulziju za

  injekcijuEndosinusal wash, suspension Suspenzija za endosinusno ispiranje Suspenzija za endosinusno ispiranje Vodica za sinuse, suspenzija

  Eye drops, solution in single-dose

  container

  Kapi za oi, rastvor u jednodoznomspremniku

  Kapi za oi, rastvor u jednodoznomkontejneru

  Kapi za oko, otopina u jednodoznom

  spremniku

  Eye drops, prolonged-release solution in

  single-dose container

  Kapi za oi, rastvor s produenimoslobaanjem u jednodoznomspremniku

  Kapi za oi, rastvor sa produenimoslobaanjem u jednodoznomkontejneru

  Kapi za oko, otopina s produljenim

  oslobaanjem u jednodoznomspremniku

  Eye drops, suspension in single-dose

  container

  Kapi za oi, suspenzija ujednodoznom spremniku

  Kapi za oi, suspenzija ujednodoznom kontejneru

  Kapi za oko, suspenzija u

  jednodoznom spremniku

  http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=757http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=757http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=805http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=805http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=810http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=758http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=758http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=774http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=774http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=768http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=768http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=768http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=768http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=774http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=774http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=758http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=758http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=810http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=805http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=805http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=757http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=757
 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  3/10

  Eye ointment in single-dose container Mast za oi u jednodoznomspremniku

  Mast za oi u jednodoznomkontejneru

  Pomast/mast za oko u jednodoznom

  spremniku

  Eye gel in single-dose container Gel za oi u jednodoznomspremniku

  Gel za oiu jednodoznom kontejneru Gel za oko u jednodoznomspremniku

  Film-coated tablet and gastro-resistant

  granules in sachetFilmom obloena tableta igastrorezistentne granule u kesici

  Film

  tableta i gastrorezistentne

  granule u kesici

  Filmom obloene tableteieluanootporne granule u vreici

  Gargle/mouthwash Rastvor za ispiranje grla/usta Rastvor za grgljanje/ispiranje usta Grgljaa/vodica za ustaGargle/nasal wash Rastvor za ispiranje grla i nosa Rastvor za grgljanje i ispiranje nosa Grgljaa/Vodica za nosGastro-resistant coated tablet Gastrorezistentna obloena tableta Gastrorezistentna obloena tableta eluanootporna obloena tabletaGastro-resistant granules for oral

  suspension

  Gastrorezistentne granule za oralnu

  suspenziju

  Gastrorezistentne granule za oralnu

  suspenziju

  eluanootporne granule za oralnususpenziju

  Gastro-resistant granules for oral

  suspension in sachet

  Gastrorezistentne granule za oralnu

  suspenziju u kesici

  Gastrorezistentne granule za oralnu

  suspenziju u kesici

  eluanootporne granule za oralnususpenziju u vreici

  Gastro-resistant prolonged-release tablet

  (ne preporuuje se upotreba)Gastrorezistentna tableta s

  produenim oslobaanjemGastrorezistentna tableta sa

  produenim oslobaanjemeluanootporna tableta s produljenimoslobaanjem

  Gel in pressurised container Gel u spremniku pod pritiskom Gel u kontejneru pod pritiskom Gel u spremniku pod tlakomGranules and solvent for oral suspension Granule i rastvara za oralnususpenziju

  Granule i rastvara za oralnususpenziju

  Granule i otapalo za oralnu suspenziju

  Granules and solvent for suspension for

  injection

  Granule i rastvara za suspenziju zainjekciju

  Granule i rastvara za suspenziju zainjekciju

  Granule i otapalo za suspenziju za

  injekciju

  Granules for oral and rectal suspension

  (ne preporuuje se upotreba)Granule za oralnu i rektalnu

  suspenziju

  Granule za oralnu i rektalnu

  suspenziju

  Granule za oralnu suspenziju i

  suspenziju za rektum

  Granules for oral drops, solution Granule za oralne kapi, rastvor Granule za oralne kapi, rastvor Granule za oralne kapi, otopina

  Granules for oral/rectal suspension

  (termin zamjenjuje termin

  Granules for oral and rectal suspension)

  Granule za oralnu / rektalnu

  suspenziju

  Granule za oralnu/rektalnu

  suspenziju

  Granule za oralnu suspenziju /

  suspenziju za rektum

  Granules for oral suspension in sachet Granule za oralnu suspenziju u

  kesici

  Granule za oralnu suspenziju u kesici Granule za oralnu suspenziju u vreici

  Granules for oral solution in sachet Granule za oralni rastvor u kesici Granule za oralni rastvor u kesici Granule za oralnu otopinu u vreiciGranules for use in drinking water Granule za upotrebu u vodi za pie Granule za upotrebu u vodi za pie Granule za uporabu s pitkom vodomGranules for vaginal solution Granule za vaginalni rastvor Granule za vaginalni rastvor Granule za otopinu za rodnicu

  Granules in sachet Granule u kesici Granule u kesici Granule u vreiciHerbal tea in bag Biljni aj u vreici Biljni aj u kesi Biljni aj u vreiImplant in pre-filled syringe Implantat u napunjenoj injekcionoj

  priciImplant u napunjenom injekcionom

  pricuImplantat u trcaljki s ulokom

  Inhalation powder, tablet Praak za inhaliranje, tableta Praak za inhalaciju, tableta Praak inhalata, tableta

  http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=769http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=761http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=809http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=809http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=809http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=795http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=771http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=771http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=795http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=809http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=809http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=761http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=769
 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  4/10

  Inhalation vapour, effervescent tablet Para za inhaliranje, umea tableta Para za inhalaciju, umea tableta Para inhalata, umea tabletaInhalation vapour, emulsion Para za inhaliranje, emulzija Para za inhalaciju, emulzija Para inhalata, emulzija

  Inhalation vapour, impregnated pad Para za inhaliranje, impregnirani

  jastuiPara za inhalaciju, impregnirano

  jastuePara inhalata, impregnirani jastui

  Inhalation vapour, impregnated plug Para za inhaliranje, impregnirano Para za inhalaciju, impregnirano Para inhalata, impregnirani umetak

  Intrauterine foam Intrauterina pjena Intrauterina pjena Intrauterina pjena

  Intravitreal implant in applicator Intravitrealni implantat u aplikatoru Intravitrealni implantat u aplikatoru Intravitrealni implant u aplikatoru

  Intravesical solution/solution for injection Intravezikalni rastvor/rastvor za

  injekciju

  Intravezikalni rastvor/rastvor za

  injekciju

  Intravezikalna otopina/otopina za

  injekciju

  Liquefied gas for dental use Teni gas za dentalnu primjenu Teni gas za dentalnu upotrebu Ukapljeni plin za zubeModified-release film-coated tablet Filmom obloena tableta s

  modificiranim oslobaanjemFilm tableta sa modifikovanim

  oslobaanjemFilmom obloena tableta sprilagoenimoslobaanjem

  Mouthwash, powder for solution Rastvor za ispiranje usta,praak zarastvor

  Rastvor za ispiranje usta,praak zarastvor

  Vodica za usta, praak za otopinu

  Modified-release granules for oral

  suspension

  Granule za oralnu suspenziju s

  modificiranim oslobaanjem

  Granule sa modifikovanim

  oslobaanjem za oralnu suspenziju

  Granule za oralnu suspenziju s

  prilagoenim oslobaanjemNasal/oromucosal solution Rastvor za nos/ za usnu sluznicu Rastvor za nos/ za usnu sluznicu Otopina za nos/ za usnu sluznicu

  Nasal/oromucosal spray, solution Sprej za nos / usnu sluznicu,rastvor Sprej za nos / usnu sluznicu,rastvor Sprej za nos / za usnu sluznicu,otopina

  Nasal sprey and oromucosal solution Sprej za nos i rastvor za usnu

  sluznicu

  Sprej za nos i rastvor za usnu

  sluznicu

  Sprej za nos i otopina za usnu sluznicu

  Nasal spray, powder for solution

  ( zamjenjuje termin Powder for solution

  for nasal spray)

  Sprej za nos , praak za rastvor Sprej za nos , praak za rastvor Sprej za nos, praak za otopinu

  Nasal spray, solution in single-dose

  container

  Sprej za nos, rastvor u jednodoznom

  spremniku

  Sprej za nos, rastvor u jednodoznom

  pakovanju

  Sprej za nos,otopina u jednodoznom

  spremniku

  Nasal spray, solution/oromucosal solution

  (zamjenjuje termin 'Nasal spray and

  oromucosal solution')

  Sprej za nos, rastvor / rastvor za

  usnu sluznicu

  Sprej za nos, rastvor/rastvor za usnu

  sluznicu

  Sprej za nos, otopina / otopina za

  usnu sluznicu

  Nasal drops, solution in single-dose

  container

  Kapi za nos, rastvor u jednodoznom

  spremniku

  Kapi za nos, rastvor u jednodoznom

  kontejneru

  Kapi za nos, otopina u jednodoznom

  spremniku

  Oral drops, liquid Oralne kapi, tekuina Oralne kapi, tekunost Oralne kapi, tekuina

  http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=778http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=762http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=760http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=760http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=760http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=760http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=762http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=778
 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  5/10

  Oral drops, granules for solution

  (zamjenjuje termin 'Granules for oral

  drops, solution')

  Oralne kapi, granule za rastvor Oralne kapi, granule za rastvor Oralne kapi, granule za otopinu

  Oral powder in sachet Oralni praak u kesici Oralni praak u kesici Oralni praak u vreici

  Oral/rectal solution Oralni / rektalni rastvor Oralni/rektalni rastvor Oralna otopina / otopina za rektum

  Oral/ rectal suspension Oralna/rektalna suspenzija Oralna/rektalna suspenzija Oralna suspenzija/ suspenzija za

  rektum

  Oral solution/concentrate for nebuliser

  solution

  Oralni rastvor/ koncentrat za rastvor

  za rasprivanjeOralni rastvor/ koncentrat za rastvor

  za rasprivanjeOralna otopina/ koncentrat za otopinu

  za atomizator

  Oral solution in sachet Oralni rastvor u kesici Oralni rastvor u kesici Oralna otopina u vreiciOral solution in single-dose container Oralni rastvor u jednodoznom

  spremniku

  Oralni rastvor u jednodoznom

  pakovanju

  Oralna otopina u jednodoznom

  spremniku

  Oral suspension in sachet Oralna suspenzija u kesici Oralna suspenzija u kesici Oralna suspenzija u vreici

  Oromucosal patch Flaster za usnu sluznicu Flaster za usnu sluznicu Flaster za usnu sluznicuOromucosal powder in pouch Praak za usnu sluznicu u kesici Praak za usnu sluznicu u kesici Praak za usnu sluznicu u kesiciOromucosal/ laryngopharyngeal solution Rastvor za usnu sluznicu/

  laringofaringealnu primjenu

  Rastvor za usnu sluznicu ili

  laringofaringealnu upotrebu

  Otopina za usnu sluznicu/ za grlo i

  drijeloOromucosal/ laryngopharyngeal

  solution/spray

  Rastvor/sprej za usnu sluznicu/

  laringofaringealnu primjenu

  Rastvor/sprej za usnu sluznicu ili

  laringofaringealnu upotrebu

  Otopina / sprej za usnu sluznicu / grlo

  i drijeloOromucosal/laryngopharyngeal

  solution/spray, solution

  (zamjenjuje termin

  'Oromucosal/laryngopharyngeal

  solution/spray')

  Rastvor / sprej za

  laringofaringealnu/usnu sluznicu,

  rastvor

  Rastvor /sprej za

  laringofaringealnu/usnu sluznicu,

  rastvor

  Otopina / sprej za usnu sluznicu / grlo

  i drijelo ,otopina

  Pillules, single-dose container Pilule, jednodozni spremnik Pilule, jednodozni kontejner Pilule, jednodozni spremnik

  Powder and gel for gel Praak i gel za gel Praak i gel za gel Praak i gel za gelPowder and solution for solution for

  injection

  Praak i rastvor za rastvor zainjekciju

  Praak i rastvor za rastvor zainjekciju

  Praak i otopina za otopinu zainjekciju

  Powder and solvent for concentrate for

  solution for infusion

  Praak i rastvara za koncentrat zarastvor za infuziju

  Praak i rastvara za koncentrat zarastvor za infuziju

  Praak i otapalo za koncentrat zaotopinu za infuziju

  Powder for concentrate for solution for

  infusion

  Praak za koncentrat za rastvor zainfuziju

  Praak za koncentrat za rastvor zainfuziju

  Praak za koncentrat za otopinu zainfuziju

  Powder and solvent for cutaneous

  solution

  Praak i rastvara za rastvor za kou Praak i rastvara za rastvor za kou Praak i otapalo za otopinu za kou

 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  6/10

  Powder and solvent for dispersion for

  injection

  Praak i rastvara za disperziju zainjekciju

  Praak i rastvara za disperziju zainjekciju

  Praak i otapalo za disperziju zainjekciju

  Powder and solvent for endosinusial

  solution

  Praak i rastvara za endosinusnirastvor

  Praak i rastvara za endosinusnirastvor

  Praak i otapalo za otopinu za sinuse

  Powder and solvent for epilesionalsolution

  Praak i rastvara za epilezijalnirastvor

  Praak i rastvara za epilezijalnirastvor

  Praak i otapalo za epilezijskuotopinu

  Powder and solvent for gingival gel Praak i rastvara za gel za desni Praak i rastvara za gel za desni Praak i otapalo za gel za desniPowder and solvent for instillation

  solution for intraocular use

  Praak i rastvara za rastvor zaukapavanje za intraokularnu

  primjenu

  Praak i rastvara za rastvor zaukapavanje za intraokularnu

  upotrebu

  Praak i otapalo za ukapnu tekuinu zaoko

  Powder and solvent for intravesical

  solution

  Praak i rastvara za intravezikalnirastvor

  Praak i rastvara za intravezikularnirastvor

  Praak i otapalo za intravezikalnuotopinu

  Powder and solvent for intravesical

  suspension

  Praak i rastvara za intravezikalnususpenziju

  Praak i rastvara za intravezikalnususpenziju

  Praak i otapalo za intravezikalnususpenziju

  Powder, solvent and matrix for

  implantation matrix

  Praak, rastvara i matriks za matriksza implantaciju

  Praak, rastvara i matriks za matriksza implantaciju

  Praak, otapalo i matrica za matricuimplantata

  Powder and solvent for nebuliser solution Praak i rastvara za rastvor zarasprivanje

  Praak i rastvara za rastvor zarasprivanje

  Praak i otapalo za otopinu zaatomizator

  Powder and solvent for prolonged-release

  suspension for injection

  Praak i rastvara za suspenziju zainjekciju s produenimoslobaanjem

  Praak i rastvara za suspenziju zainjekciju sa produenimoslobaanjem

  Praak i otapalo za suspenziju zainjekciju s produljenim oslobaanjem

  Powder and solvent for solution for

  injection in cartridge

  Praak i rastvara za rastvor zainjekciju u patronu

  Praak i rastvara za rastvor zainjekciju u uloku

  Praak i otapalo za otopinu zainjekciju u uloku

  Powder and solvent for solution for

  injection in pre-filled pen

  Praak i rastvara za rastvor zainjekciju u napunjenom injekcionom

  penu

  Praak i rastvara za rastvor zainjekciju u penu sa ulokom

  Praak i otapalo za otopinu zainjekciju u brizgalici s ulokom

  Powder and solvent for solution for

  injection in pre-filled syringe

  Praak i rastvara za rastvor za

  injekciju u napunjenoj prici

  Praak i rastvara za rastvor za

  injekciju u napunjenom injekcionompricu

  Praak i otapalo za otopinu za

  injekciju u napunjenoj trcaljki

  Powder and solvent for solution for

  injection/skin-prick test

  Praak i rastvara za rastvor zainjekciju/ kono ispitivanje ubodom

  Praak i rastvara za rastvor zainjekciju/ koni prik-test

  Praak i otapalo za otopinu zainjekciju/ispitivanje ubodom

  Powder and solvent for suspension for

  injection in pre-filled syringe

  Praak i rastvara za suspenziju zainjekciju u napunjenoj injekcionoj

  prici

  Praak i rastvara za suspenziju zainjekciju u napunjenom injekcionom

  pricu

  Praak i otapalo za suspenziju zainjekciju u trcaljki s ulokom

  Powder and solvent for nasal drops, Praak i rastvara za kapi za nos, Praak i rastvara za kapi za nos, Praak i otapalo za kapi za nos,

  http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=797http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=797http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=773http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=773http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=765http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=765http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=773http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=773http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=797http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=797
 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  7/10

  solution rastvor rastvor otopina

  Powder and solvent for emulsion for

  injection

  Praak i rastvara za emulziju zainjekciju

  Praak i rastvara za emulziju zainjekciju

  Praak i otapalo za emulziju zainjekciju

  Powder and suspension for suspension forinjection Praak i suspenzija za suspenziju zainjekciju Praak i suspenzija za suspenziju zainjekciju Praak i suspenzija za suspenziju zainjekcijuPowder, dispersion and solvent for

  concentrate for dispersion for infusion

  Praak, disperzija i rastvara zakoncentrat za disperziju za infuziju

  Praak, disperzija i rastvara zakoncentrat za disperziju za infuziju

  Praak,disperzija iotapalo zakoncentrat za disperziju za infuziju

  Powder for concentrate for dispersion for

  infusion

  Praak za koncentrat za disperziju zainfuziju

  Praak za koncentrat za disperziju zainfuziju

  Praak za koncentrat za disperziju zainfuziju

  Powder for concentrate for haemodialysis

  solution

  Praak za koncentrat za rastvor zahemodijalizu

  Praak za koncentrat za rastvor zahemodijalizu

  Praak za koncentrat za otopinu zahemodijalizu

  Powder for concentrate for intravesical

  suspension

  Praak za koncentrat zaintravezikalnu suspenziju

  Praak za koncentrat zaintravezikalnu suspenziju

  Praak za koncentrat za intravezikalnususpenziju

  Powder for concentrate for solution for

  haemodialysis

  (zamjenjuje termin Powder forconcentrate for haemodialysis solution)

  Praak za koncentrat za rastvor za

  hemodijalizu

  Praak za koncentrat za rastvor za

  hemodijalizu

  Praak za koncentrat za otopinu za

  hemodijalizu

  Powder for concentrate for solution for

  injection/infusion

  Praak za koncentrat za rastvor zainjekciju/infuziju

  Praak za koncentrat za rastvor zainjekciju/infuziju

  Praak za koncentrat za otopinu zainjekciju/infuziju

  Powder for dental solution Praak za rastvor za zube Praak za dentalni rastvor Praak za otopinu za zubePowder for epilesional solution Praak za epilezijalni rastvor Praak za epilezijalni rastvor Praak za epilezijsku otopinuPowder for implantation suspension Praak za suspenziju implantata Praak za suspenziju za implantaciju Praak za suspenziju implantataPowder for intravesical solution

  (zamjenjuje termin 'Powder for solution

  for intravesical use')

  Praak za intravezikalni rastvor Praak za intravezikalni rastvor Praak za intravezikalnu otopinu

  Powder for intravesical solution/solution

  for injection

  Praak za intravezikalnirastvor/rastvor za injekciju

  Praak za intravezikalnirastvor/rastvor za injekciju

  Praak za intravezikalnuotopinu/otopina za injekciju

  Powder for intravesical suspension Praak za intravezikalnu suspenziju Praak za intravezikalnu suspenziju Praak za intravezikalnu suspenziju

  Powder for mouth wash

  (Umjesto ovog termina upotrijebiti

  'Mouthwash, powder for solution')

  Praak za rastvor za ispiranje usta Praak za rastvor za ispiranje usta Praak za vodicu za usta

  Powder for oral/rectal suspension Praak za oralnu/rektalnu suspenziju Praak za oralnu/rektalnu suspenziju Praak za oralnu suspenziju/suspenziju za rektum

  http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=765http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=766http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=766http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=763http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=763http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=763http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=763http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=766http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=766http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=765
 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  8/10

  Powder for oral solution in sachet Praak za oralni rastvor u kesici Praak za oralni rastvor u kesici Praak za oralnu otopinu u vreici

  Powder for solution for injection or

  infusion

  ( Umjesto ovog termina upotrijebiti

  'Powder for solution for

  injection/infusion')

  Praak za rastvor za injekciju iliinfuziju

  Praak za rastvor za injekciju iliinfuziju

  Praak za otopinu za injekciju iliinfuziju

  Powder for solution for injection/infusion Praak za rastvor zainjekciju/infuziju

  Praak za rastvor za injekciju/infuziju Praak za otopinu za injekciju/infuziju

  Powder for solution for intravesical use

  (Umjesto ovog termina upotrijebiti

  'Powder for intravesical solution' )

  Praak za rastvor za intravezikalnuprimjenu

  Praak za rastvor za intravezikalnuupotrebu

  Praak za otopinu za intravezikalnuuporabu

  Powder for solution for nasal spray

  (Umjesto ovog termina upotrijebiti Nasal

  spray, powder for solution)

  Praak za rastvor za sprej za nos Praak za rastvor za sprej za nos Praak za otopinu za sprej za nos

  Prolonged-release granules for oral

  suspension

  Granule s produenim oslobaanjem

  za oralnu suspenziju

  Granule sa produenim

  oslobaanjem za oralnu suspenziju

  Granule s produljenim oslobaanjem

  za oralnu suspenzijuProlonged-release granules for oral

  suspension in sachet

  Granule s produenim oslobaanjemza oralnu suspenziju u kesici

  Granule sa produenimoslobaanjem za oralnu suspenziju ukesici

  Granule s produljenim oslobaanjemza oralnu suspenziju u vreici

  Prolonged-release granules in sachet Granule s produenim oslobaanjemu kesici

  Granule sa produenimoslobaanjem u kesici

  Granule s produljenim oslobaanjemu vreici

  Prolonged-release suspension for

  injection in pre-filled syringe

  Suspenzija s produenimoslobaanjem za injekciju unapunjenoj injekcionoj prici

  Suspenzija sa produenimoslobaanjem za injekciju unapunjenom injekcionom pricu

  Suspenzija s produljenim

  oslobaanjem za injekciju u trcaljki sulokom

  Radiopharmaceutical precursor, solution Radiofarmaceutski prekursor, rastvor Radiofarmaceutski prekursor, rastvor Radiofarmaceutski prekurzor, otopina

  Solution and suspension for suspension

  for injection in pre-filled syringe

  Rastvor i suspenzija za suspenziju

  za injekciju u napunjenoj

  injekcionoj prici

  Rastvor i suspenzija za suspenziju za

  injekciju u napunjenom injekcionom

  pricu

  Otopina i suspenzija za suspenziju za

  injekciju u napunjenoj trcaljki

  Solution for

  haemodialysis/haemofiltration

  Rastvor za

  hemodijalizu/hemofiltraciju

  Rastvor za

  hemodijalizu/hemofiltraciju

  Otopina za

  hemodijalizu/hemofiltraciju

  Solution for infusion and oral solution Rastvor za infuziju i oralni rastvor Rastvor za infuziju i oralni rastvor Otopina za infuziju i oralna otopina

  Solution for injection/infusion Rastvor za injekciju/ infuziju Rastvor za injekciju/ infuziju Otopina za injekciju/ infuziju

  Solution for infusion in pre-filled syringe Rastvor za infuziju u napunjenoj

  injekcionoj priciRastvor za infuziju u napunjenom

  injekcionom pricuOtopina za infuziju u napunjenoj

  trcaljkiSolution for injection in cartridge Rastvor za injekciju u patroni Rastvor za injekciju u uloku Otopina za injekciju u ulokuSolution for injection in needle-free Rastvor za injekciju u injektoru bez Rastvor za injekciju u injektoru bez Otopina za injekciju u injektoru bez

  http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=764http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=764http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=759http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=759http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=764http://www.edqm.eu/StandardTerms/mainSt.php?idTerme=764
 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  9/10

  injector igle igle igle

  Solution for injection in pre-filled pen Rastvor za injekciju u napunjenom

  penu

  Rastvor za injekciju u napunjenom

  penu

  Otopina za injekciju u napunjenoj

  brizgalici

  Solution for injection in pre-filled syringe Rastvor za injekciju u napunjenoj

  prici

  Rastvor za injekciju u napunjenom

  pricuOtopina za injekciju u napunjenoj

  trcaljkiSolution for injection/infusion in pre-

  filled syringe

  Rastvor za injekciju /infuziju u

  napunjenoj priciRastvor za injekciju /infuziju u

  napunjenom pricuOtopina za injekciju /infuziju u

  napunjenoj trcaljkiSolution for intraperitoneal use

  ( Umjesto ovog termina upotrijebiti

  'Intraperitoneal solution')

  Rastvor za intraperitonealnu

  primjenu

  Rastvor za intraperitonealnu

  upotrebu

  Otopina za uporabu u trbunoj upljini

  Solution for sealant Rastvor za tkivno ljepilo Rastvor za ljepak za tkivo Otopina za tkivno ljepilo

  Suspension and effervescent granules for

  oral suspension

  Suspenzija i umee granule zaoralnu suspenziju

  Suspenzija i umee granule zaoralnu suspenziju

  Suspenzija i umee granule za oralnususpenziju

  Suspension and solution for spray Suspenzija i rastvor za sprej Suspenzija i rastvor za sprej Suspenzija i otopina za sprej

  Suspension and solvent for suspension for

  injection

  Suspenzija i rastvara za suspenzijuza injekciju

  Suspenzija i rastvara za suspenzijuza injekciju

  Suspenzija i otapalo za suspenziju za

  injekciju

  Suspension for infusion Suspenzija za infuziju Suspenzija za infuziju Suspenzija za infuziju

  Suspension for injection in cartridge Suspenzija za injekciju u patroni Suspenzija za injekciju u uloku Suspenzija za injekciju u ulokuSuspension for injection in pre-filled pen Suspenzija za injekciju u

  napunjenom penu

  Suspenzija za injekciju u

  napunjenom penu

  Suspenzija za injekciju u napunjenoj

  brizgalici

  Suspension for injection in pre-filled

  syringe

  Suspenzija za injekciju u napunjenoj

  priciSuspenzija za injekciju u

  napunjenom pricuSuspenzija za injekciju u napunjenoj

  trcaljkiTablet and solvent for rectal suspension Tableta i rastvara za rektalnu

  suspenziju

  Tableta i rastvara za rektalnususpenziju

  Tableta i otapalo za suspenziju za

  rektum

  Tablet and powder for oral solution Tableta i praak za oralni rastvor Tableta i praak za oralni rastvor Tableta i praak za oralnu otopinuTablet for oral suspension

  ( Umjesto ovog termina upotrijebiti

  'Dispersible tablet')

  Tableta za oralnu suspenziju Tableta za oralnu suspenziju Tableta za oralnu suspenziju

  Powder and solvent for dental gel Praak i rastvara za gel za zube Praak i rastvara za dentalni gel Praak i otapalo za gel za zubePowder for solution for intraocular

  irrigation

  Praak za rastvor za intraokularnoispiranje

  Praak za rastvor za intraokularnoispiranje

  Praak za otopinu za irigat za oko

  Solvent for solution for intraocular

  irrigation

  Rastvara za rastvor za intraokularnoispiranje

  Rastvara za rastvor zaintraokularno ispiranje

  Otapalo za otopinu za irigat za oko

  Solvent for solution for infusion Rastvara za rastvor za infuziju Rastvara za rastvor za infuziju Otapalo za otopinu za infuzijuDispersion for injection Disperzija za injekciju Disperzija za injekciju Disperzija za injekciju

  Gas and solvent for dispersion for Gas i rastvara za disperziju za Gas i rastvara za disperziju za Plin i otapalo za disperziju za

 • 7/25/2019 kombinacija_standardnih_termina2

  10/10

  injection/infusion injekciju/infuziju injekciju/infuziju injekciju/infuziju

  Concentrate for solution for

  injection/infusion

  Koncentrat za rastvor za injekciju/

  infuziju

  Koncentrat za rastvor za injekciju/

  infuziju

  Koncentrat za otopinu za injekciju/

  infuziju

  Powder and solvent for solution for

  injection/infusion

  Praak i rastvara za rastvorzainjekciju/infuziju

  Praak i rastvara za rastvor zainjekciju/infuziju

  Praak i otapalo za otopinu zainjekciju/infuziju

  Inhalation solution Rastvor za inhaliranje Rastvor za inhalaciju Otopina inhalata

  Oral drops, powder for suspension Oralne kapi,praak za suspenziju Oralne kapi, praak za suspenziju Oralne kapi, praak za suspenziju