Download pdf - KOLEKSI SOALAN OBJEKTIF

Transcript

1SULIT3756

3756 Nama: .................................................................... Tingkatan: ..........

Prinsip Perakaunan............ 200..... 1 jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ................ .................., 41000 KLANG SELANGOR PEPERIKSAAN ......................... TAHUN 200......

PRINSIP AKAUN TINGKATAN ..........................1 Jam JANGAN MULA MENJAWAB SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi I bahagian soalan. 2. Anda dikehendaki menjawab semua soalan di atas kertas ini. 3. Penggunaan kalkulator biasa / mudah dibenarkan.

BAHAGIAN A

KOLEKSI SOALAN PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4BAB 1 PENGENALAN PERAKAUNAN 1 _____________ ialah seorang ahli matematik, juga dikenali sebagai bapa perakaunan yang memulakan sistem catatan bergu. A Luca Pacioli C David Marshall B Adam Smith D Henry Gurney "Satu proses mengelas, merekod, mentafsir, melapor dan menganalisis maklumat kewangan supaya pihak peniaga dapat membuat keputusan, perbandingan dan perancangan." Pernyataan di atas menerangkan A Simpan Kira C Penyata Kewangan B Perakaunan D Pengeposan ke lejar Ciri-ciri milikan tunggal ialah I perniagaan kecil-kecilan II seorang tuan pemilik III liabiliti perniagaan adalah terhad IV pemilik menerima semua keuntungan dan menanggung semua kerugian A B 4 I, II dan III II, III dan IV C D I, II dan IV I, III dan IV

2

3

Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad dianggap sebagai satu bentuk organisasi perniagaan yang wujud selama-lamanya. Pernyataan di atas menerangkan konsep ________________. A Tempoh perakaunan C Badan berterusan B Pemadanan D Entiti berasingan Dua buah syarikat telah membeli mesin taip elektronik bernilai RM600 untuk kegunaan perniagaan. Syarikat besar merekodkan urus niaga itu sebagai belanja perniagaan, sedangkan syarikat yang kecil merekodkan sebagai aset bukan semasa. Apakah konsep perakaunan yang diaplikasikan? A Tempoh perakaunan C Materialiti B Wang sebagai ukuran D Ketekalan

5

2 6 Apakah yang dimaksudkan sebagai konsep badan berterusan? A Mencatatkan aset berdasarkan harga kos B Mencatatkan item yang boleh dinilai dengan wang C Dalam hayat perniagaan yang berterusan, membahagikan tempoh perakaunan untuk menentukan prestasi perniagaan D Perniagaan akan beroperasi selama-lamanyaSyarikat Zaiton Penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2004 Jualan Tolak Pulangan Jualan Tolak Kos Jualan Stok Awal 200 000 5 000 135 000 195 000

7

Rajah 1 Berdasarkan Rajah 1, dengan merujuk tajuk Penyata Kewangan, apakah konsep perakaunan yang diaplikasikan? A Tempoh perakaunan C Ketekalan B Wang sebagai ukuran D Materialiti 8 Modal yang dilaburkan ke dalam perniagaan merupakan satu liabiliti perniagaan kepada tuan pemilik. Pernyataan di atas menerangkan konsep ___________________. A wang sebagai ukuran C entiti berasingan B materialiti D ketekalan Mesin yang berkos RM12 000, kini mengikut harga pasaran ialah RM5 000. Dalam buku akaunnya, kerani akaun mencatat nilai mesin RM5 000 untuk menggambarkan nilai pasaran. Adakah tindakan kerani akaun ini mengikut konsep atau bercanggah konsep tertentu? A Mengikut konsep wang sebagai ukuran B Mengikut konsep materialiti C Bercanggah konsep kos sejarah D Bercanggah konsep pemadanan Apakah yang dimaksudkan sebagai catatan bergu? A Akaun-akaun dicatatkan dalam dua buah buku B Aset hasil didebitkan dan aset belanja dikreditkan C Satu akaun didebitkan dan satu akaun dikreditkan dengan jumlah yang sama D Akaun-akaun dicatatkan dua kali dalam buku

9

10

BAB 2 ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA 1 Pernyataan persamaan perakaunan berikut yang manakah adalah benar? A Aset + Liabiliti = Ekuiti Pemilik B Aset + Ekuiti Pemilik = Liabiliti C Ekuiti Pemilik - Liabiliti = Aset D Ekuiti Pemilik + Liabiliti = Aset Namakan aset yang digunakan berulangkali secara berterusan dalam aktiviti harian perniagaan. A Aset semasa C Aset cair B Aset bukan semasa D Aset tak nyata Antara butiran berikut yang manakah bukan contoh aset semasa? A Alat tulis C Sewa dibayar terdahulu B Tunai D Penghutang

2

3

4

3 Aset boleh berbentuk fizikal dan bukan fizikal. Pilih contoh aset yang berbentuk bukan fizikal. I Tunai III Paten II Hak cipta IV Penghutang A B I, II dan III II, III dan IV C D II dan III Semua

5

Aset semasa ialah aset yang mudah ditukar ke bentuk tunai. Contoh-contoh aset semasa ialah A Alatan, Tunai, Penghutang dan Stok Barang B Stok Alat Tulis, Tunai di bank, Penghutang dan Insurans Terdahulu C Penghutang, Tunai, Overdraf Bank dan Iklan D Kenderaan, Alatan, Mesin dan Simpanan Tetap Aset Bukan Semasa I Alat tulis II Alatan kedai III Kenderaan IV Simpanan tetap Belanja Hasil Sewa diterima Hutang lapuk pulih Komisen diterima Faedah simpanan tetap

6 Gaji Faedah atas overdraf Iklan Insurans Rajah 1 Berdasarkan Rajah 1, pilih pengelasan akaun-akaun yang betul. A I dan II C III dan IV B II dan III D I, II dan III 7 Daripada pernyataan berikut, pilih pengelasan yang betul. A B C D 8 Belanja Kendalian Gaji Stok alat tulis Overdraf bank Insurans Belanja Bukan Kendalian Alatan pejabat Tunai di bank Derma Rugi atas pelupusan

Berdasarkan maklumat yang diberi, hitungkan modal perniagaan. RM Penghutang 12 500 Pemiutang 8 700 Premis 60 000 Tunai di tangan 700 Overdraf bank 3 800 Pinjaman bank 10 000 Stok barang niaga 4 850 A B RM78 050 RM22 500 C D RM55 500 RM63 150

9

Pernyataan urus niaga yang manakah tidak mempunyai kesan ke atas ekuiti pemilik? A Membayar gaji pekerja RM610 B Menerima cek bernilai RM3 400 daripada penghutang yang menjelaskan sepenuh hutangnya RM3 600 C Ambilan tunai RM400 untuk kegunaan sendiri D Bayaran balik pinjaman RM5 000 Apakah kesan urus niaga berikut ke atas persamaan perakaunan? Beli komputer secara kredit untuk digunakan dalam perniagaan. A B C D Belian dan Alatan Pejabat meningkat Belian dan Pemiutang meningkat Alatan Pejabat dan Penghutang meningkat Alatan Pejabat dan Pemiutang meningkat

10

4 BAB 3 LEJAR 1 Kesemua lejar boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu I Lejar Am III Lejar Subsidiari II Lejar Khas IV Lejar Utama A B 2 I dan II I dan III C D I dan IV II dan III

Akaun Perorangan merekodkan urus niaga berkaitan individu atau entiti. Antara akaun berikut yang manakah dikelaskan sebagai Akaun Perorangan? I Akaun Penghutang III Akaun Modal II Akaun Pemiutang IV Akaun Ambilan A B I dan II III dan IV C D I, II dan III Semua

3

Antara akaun berikut yang manakah Akaun Nominal? A Tunai C Gaji B Stok alat tulis D Mesin Apakah fungsi lajur folio dalam Lejar? A Merekod nombor rujukan akaun dan halaman akaun B Merekod nombor dokumen perniagaan C Merekod nombor resit atau cek D Merekod rujukan baki h/b dan baki b/b sahaja Antara pernyataan berikut yang manakah dapat menerangkan maksud sistem catatan bergu dengan jelas dan tepat? A Semua urus niaga dicatat ke dalam dua akaun B Semua urus niaga melibatkan dua pihak C Jumlah yang dicatat ke dalam dua akaun adalah sama D Semua urus niaga melibatkan catatan debit dan catatan kredit dengan jumlah yang sama di dalam lejar Pernyataan berikut yang manakah adalah betul? I II III A B Jenis Akaun Aset Liabiliti Modal I dan II I dan III Nilai Akaun Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang C D II dan III Semua Catatan Akaun Debit Kredit Kredit Debit Kredit Debit

4

5

6

7

Kedai Nur Huda membeli sebuah komputer untuk kegunaan perniagaan dengan cek. Bagaimanakah perniagaan akan merekod urus niaga tersebut? A B C D Debit Alatan Pejabat Bank Belian Bank Kredit Bank Alatan Pejabat Bank Belian

8

Akaun yang manakah boleh berbaki kredit? A Angkutan Masuk C Tunai B Angkutan Keluar D Bank

9

5 Cik Shanti telah memulangkan barang niaga yang dibeli daripada pembekal Titan. Catatan akaun ialah Debit A B C D Belian Pulangan Belian Titan Pulangan Belian Kredit Pulangan Belian Belian Pulangan Belian Titan

10

Lejar Am Kedai Domin Akaun Pinjaman Jul 10 Bank 25 000

Antara pernyataan berikut yang manakah dapat menerangkan maksud akaun di atas dengan tepat? A Kedai Domin mengeluarkan cek untuk membayar pinjaman bank B Memasukkan cek ke Akaun Pinjaman Bank C Kedai Domin mendapat pinjaman bank dan wang tunai itu dibankkan D Kedai Domin meminjamkan wang kepada bank

BAB 4 IMBANGAN DUGA 1 Imbangan Duga biasanya disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Antara berikut, yang manakah ialah fungsi Imbangan Duga? A Menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan B Menyenaraikan catatan bergu bagi semua akaun C Menyenaraikan pendapatan perniagaan D Menyenaraikan baki semua akaun dalam lejar 2 Imbangan Duga disediakan pada akhir tempoh perakaunan untuk I menyemak ketepatan catatan bergu II mengesan kesilapan dalam catatan Jurnal dan Lejar III menyenangkan penyediaan Penyata Kewangan IV menyemak jumlah aset dan liabiliti A B I dan II I dan III C D I, II dan III II, III dan IV

3 Akaun yang manakah tidak dicatat ke dalam Imbangan Duga? A Ambilan C Alat tulis B Overdraf bank D Stok akhir 4 Antara butiran berikut, yang manakah dicatatkan di sebelah debit Imbangan Duga? A Pulangan Jualan B Pinjaman wang daripada bank C Modal D Sewa diterima 5 Antara butiran berikut, yang manakah dicatatkan di sebelah kredit Imbangan Duga? A Diskaun diterima C Ambilan B Gaji D Tunai di bank

6 6 Berikut ialah Imbangan Duga yang dicatat oleh Cik Suhaida. Antara berikut, baki akaun yang manakah telah tersalah catat? Imbangan Duga pada 30 Jun 2004 Premis Bank Pulangan Jualan Angkutan Masuk A B Premis Bank Debit (RM) 40 000 240 C D Pulangan Jualan Angkutan Masuk Kredit (RM) 2 100 460

Soalan 7 dan 8 berdasarkan data di bawah: Kedai Kasut Azura Imbangan Duga pada 30 Jun 2004 Sewa Komisen Bank Angkutan Masuk Debit (RM) 2 900 1 430 700 Kredit (RM) 1 850

7 Berdasarkan data di atas, pernyataan yang manakah dapat menerangkan baki-baki akaun yang dicatat dalam Imbangan Duga? A Sewa diterima RM2 900 dan komisen diberi RM1 850 B Sewa dibayar RM2 900 dan komisen diterima RM1 850 C Angkutan Masuk diterima RM700 D Kedai Kasut Azura memasukkan tunai RM1 430 ke dalam bank 8 Berdasarkan data di atas, jika sewa sebanyak RM100 tersalah catat ke Akaun Angkutan Masuk, apakah kesan ke atas jumlah Imbangan Duga? A Nilai sewa bertambah RM100 dan nilai Angkutan Masuk berkurang RM100 B Nilai sewa bertambah RM100 dan nilai Angkutan Masuk bertambah RM100 C Nilai sewa berkurang RM100 dan nilai Angkutan Masuk berkurang RM100 D Tiada kesan 9 Apr 10 21 30 Akaun Belian Tunai Tunai Pelbagai Pemiutang 900 2 000 8 100 Apr 12 24 29 Ambilan Promosi Perabot 150 200 500

Akaun Belian di atas diambil daripada Kedai Perabot Seng Hi. Berapakah nilai belian yang patut dicatat dalam Imbangan Duga pada 30 April? A Sebelah debit Imbangan Duga RM11 000 B Sebelah debit Imbangan Duga RM10 150 C Sebelah kredit Imbangan Duga RM10 150 D Sebelah kredit Imbangan Duga RM850 10 Kedai Azreen menyediakan Imbangan Duga 3 bulan sekali. Imbangan Duga yang disediakan oleh kedainya untuk 3 bulan pertama tahun 2004 ialah A B C D Imbangan Duga untuk 3 bulan berakhir 31 Mac 2004 Imbangan Duga pada 3 bulan 31 Mac 2004 Imbangan Duga sehingga 31 Mac 2004 Imbangan Duga pada 31 Mac 2004

7 BAB 5 BUKU TUNAI DAN BUKU TUNAI RUNCIT 1 Apakah Buku Tunai? A B C D Buku Catatan Pertama Ya Bukan Ya Bukan Lejar Ya Bukan Bukan Ya

2 Penggunaan Buku Tunai membolehkan perniagaan mengawal tunai dengan berkesan. Antara kepentingan Buku Tunai ialah I mengurangkan kehilangan, kecurian dan penipuan wang tunai II memastikan aliran tunai yang cukup untuk membayar bil dan hutang III membolehkan peniaga menggunakan wang tunai tanpa sebarang kawalan IV membolehkan peniaga mengetahui perniagaan mempunyai lebihan wang tunai atau tidak A B I dan II II dan III C D I, II dan III I, II dan IV

3 Buku Tunai digunakan untuk merekod I penerimaan tunai dan pembayaran tunai II penerimaan cek dan pembayaran cek III diskaun tunai IV belanja dan pendapatan perniagaan A B I, II dan III I, II dan IV C D II, III dan IV Semua

4 Apakah yang dimaksudkan sebagai catatan kontra dalam Buku Tunai? I Peniaga membawa masuk tunai ke bank perniagaan II Perniagaan mengeluarkan tunai untuk kegunaan perniagaan III Perniagaan memasukkan tunai untuk didepositkan ke bank perniagaan IV Peniaga mengeluarkan tunai dari bank perniagaan untuk kegunaan sendiri A B I dan II II dan III C D I dan III I dan IV

5 Kedai Fan berhutang RM1 000, dia menjelaskan hutang RM950 dan diberinya diskaun tunai RM50. Diskaun tunai yang diberi kepada Kedai Fan akan menyebabkan pengurangan penerimaan wang. Mengapakah peniaga itu hendak memberi diskaun tunai? A Menggalakkan Kedai Fan membeli lebih banyak B Menggalakkan Kedai Fan membeli dengan tunai C Menggalakkan Kedai Fan menjelaskan hutang dengan cepat D Kerana Kedai Fan ialah kawan baiknya 6 Urus niaga yang manakah tidak dicatatkan ke dalam Buku Tunai Tiga Ruangan? A Membeli aset secara kredit B Diskaun diberi dibatalkan C Ambilan barang niaga D Cek tak layan

8 BAB 6 JURNAL AM, JURNAL KHAS DAN PENGEPOSAN KE LEJAR 1 Buku Catatan Pertama merupakan rekod pertama untuk mencatat urus niaga harian perniagaan. Antara berikut ialah contoh Buku Catatan Pertama: I Buku Tunai III Lejar Am II Jurnal Am IV Lejar Subsidiari A B I sahaja II sahaja C D I dan II III dan IV

2 Antara urus niaga berikut, yang manakah akan dicatat ke dalam Jurnal Belian? A Belian barang niaga secara kredit B Belian aset bukan semasa secara kredit C Belian barang niaga dan aset bukan semasa secara kredit D Belian barang niaga secara tunai 3 Perniagaan A mengeluarkan nota kredit kepada Perniagaan B. Urus niaga dalam nota kredit ini akan direkodkan ke dalam buku perniagaan A pada A Jurnal Pulangan Belian C Jurnal Belian B Jurnal Pulangan Jualan D Jurnal Jualan 4 Jurnal Am digunakan untuk merekod I belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit II ambilan tunai untuk kegunaan sendiri III pembatalan diskaun tunai akibat daripada cek tak layan IV pulangan barang kepada pembekal A B I dan III II dan III C D III dan IV I, II dan III

5 Pemilik mengambil mesin taip untuk kegunaan anaknya di rumah. Urus niaga ini dicatat ke A Jurnal Belian C Jurnal Am B Jurnal Jualan D Buku Tunai 6 Seorang pelanggan dikenakan faedah kerana lewat menjelaskan hutang. Urus niaga ini akan dicatatkan ke A Jurnal Belian C Jurnal Am B Jurnal Jualan D Buku Tunai

BAB 7 KITARAN PERAKAUNAN 1 Mengapakah dokumen perniagaan amat penting dan menjadi teras dalam catatan buku perakaunan? A Memastikan harga barang yang telah dijual B Memastikan setiap urus niaga dicatat dengan betul C Menjadi bukti berlakunya sesuatu urus niaga D Membolehkan peniaga menyemak urus niaga setiap hari Apakah fungsi utama invois? A Menunjukkan jumlah hutang yang perlu dijelaskan B Menunjukkan urus niaga berlaku secara kredit C Memberitahu harga dan kuantiti barang yang telah dijual D Memberitahu diskaun niaga telah diberi Seorang pembeli telah dikenakan harga yang kurang daripada harga yang dipersetujui semasa pesanan dibuat. Apakah dokumen yang perlu digunakan untuk membetulkan kesilapan ini? A Nota Debit C Nota Serahan B Nota Kredit D Invois

2

3

4

9 Syarikat Sayong telah menghantar satu Nota Debit kepada Johari. Ini menunjukkan satu catatan debit akan dibuat dalam buku perakaunan Syarikat Sayong. Catatan debit ini bermaksud A mengurangkan akaun pemiutang B mengurangkan akaun penghutang C menambahkan akaun pemiutang D menambahkan akaun penghutang Nota Kredit dikeluarkan dalam keadaan-keadaan berikut kecuali A barang-barang dipulangkan kerana rosak B bekas-bekas kosong dipulangkan C harga barang terlebih catat D dikenakan faedah kerana lewat membayar Antara berikut ialah hubungan dokumen perniagaan dan Buku Catatan Pertama. Pilih pernyataan yang betul. I II III IV A B Dokumen Perniagaan Invois Invois Nota Debit Nota Kredit I dan II II dan III Buku Catatan Pertama Jurnal Belian Jurnal Am Jurnal Pulangan Belian Jurnal Pulangan Jualan C D I, II dan IV Semua

5

6

BAB 8 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TANPA PELARASAN 1 Antara berikut yang manakah proses penyediaan penyata kewangan yang betul? A Imbangan Duga Akaun Perdagangan Akaun Untung Rugi Kunci Kira-kira B Imbangan Duga Akaun Untung Rugi Akaun Perdagangan Kunci Kira-kira C Imbangan Duga Kunci Kira-kira Akaun Perdagangan Akaun Untung Rugi D Imbangan Duga Akaun Perdagangan Kunci Kira-kira Akaun Untung Rugi Apakah catatan penutup bagi Stok Awal? A B C D 3 Debit Akaun Stok Awal Baki b/b Akaun Stok Akaun Perdagangan Kredit Baki b/b Akaun Stok Awal Akaun Perdagangan Akaun Stok

2

Apakah catatan penutup bagi Stok Akhir? Debit A B C D Baki h/b Akaun Stok Akhir Akaun Stok Akaun Perdagangan Kredit Akaun Stok Akhir Baki h/b Akaun Perdagangan Akaun Stok

4

Apakah tujuan perniagaan menyediakan Akaun Perdagangan? I Untuk merekod belian dan jualan secara kredit II Untuk menghitung kos barang jualan III Untuk menghitung untung kasar IV Untuk menghitung untung bersih A B I dan III II dan III C D III sahaja semua

10 5 Stok Akhir yang direkod dalam penyata kewangan sentiasa pada harga A kos belian C nilai yang tertinggi B harga pasaran D nilai yang terendah Antara yang berikut ialah kos tambahan pada belian kecuali A upah menyediakan barang untuk dijual B kos angkutan masuk C cukai atas belian D cukai pintu Satu penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan pada satu tarikh. Pernyataan di atas menyatakan: A Imbangan Duga C Akaun Untung Rugi B Akaun Perdagangan D Kunci Kira-kira Butiran berikut akan dicatat ke Akaun Perdagangan kecuali A Stok Akhir C Angkutan Masuk B Upah Pekerja D Jualan Butiran yang dicatat di sebelah debit Akaun Untung Rugi ialah A Hutang Lapuk Terpulih C Sewa Diterima B Faedah Simpanan Tetap D Komisen Jurujual Butiran berikut akan dicatat ke Kunci Kira-kira pada ruangan Aset Semasa kecuali A Stok Awal C Tunai di bank B Insurans Prabayar D Penghutang

6

7

8

9

10

BAB 9 PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN 1 Belanja yang belum dibayar pada akhir tempoh perakaunan ialah _________ dalam Kunci Kira-kira. A Aset Bukan Semasa C Liabiliti Bukan Semasa B Aset Semasa D Liabiliti Semasa

Soalan 2, 3 dan 4 berdasarkan Jadual 1 Akaun Sewa Diterima 2004 Dis 31 Untung Rugi 8 350 8 350 2005 Jan 1 Baki b/b 450 Jadual 1 2 Berdasarkan Jadual 1, berapakah sewa yang sudah diterima dalam tahun 2004? A RM400 C RM450 B RM7 500 D RM8 350 Berapakah sewa yang patut diterima dalam tahun kewangan 2004? A RM400 C RM450 B RM7 500 D RM8 350 Baki b/b bernilai RM450 di sebelah debit menunjukkan A Aset Semasa C Belanja B Liabiliti Semasa D Hasil 2004 Jan 1 Dis 31 31 Baki b/b Bank Baki b/b 400 7 500 450 8 350

3

4

5

11 Maklumat berikut berkaitan dengan Akaun Kadar Bayaran. Kadar bayaran terakru 1/1/04 RM700 31/12/04 RM540

Sepanjang tahun kewangan 2004, perniagaan telah membayar kadar bayaran dengan cek sejumlah RM4 350. Berapakah jumlah kadar bayaran yang patut dipindahkan ke Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004? A RM4 910 C RM4 190 B RM5 590 D RM4 280 6 Mengapakah aset bukan semasa bagi sesuatu perniagaan perlu diperuntukkan susut nilai setiap tahun? A Supaya Kunci Kira-kira dapat menunjukkan nilai semasanya B Supaya aset bukan semasa dapat diperbaiki dari semasa ke semasa kerana sudah susut nilai C Membolehkan perniagaan menyediakan wang tunai yang mencukupi untuk menggantikan aset yang baharu D Supaya Akaun Untung Rugi merekod kos-kos kendalian dalam tahun kewangan itu Jika sesuatu aset disusutnilaikan dengan nilai yang sama tiap-tiap tahun, kaedah penghitungan peruntukan susut nilai ialah __________ A kaedah baki berkurangan B kaedah garis lurus C kaedah penilaian semula D kaedah nilai skrap Syarikat Zaidun telah membeli sebuah van perniagaan berkos RM18 000. Van perniagaan ini dijangkakan akan digunakan 6 tahun, dan nilai skrap ialah RM3 000. Kaedah peruntukan susut nilai ialah ansuran tetap. Berapakah jumlah susut nilai van setiap tahun? A RM3 000 C RM2 000 B RM2 500 D RM500 Pada 1 April 2004, Syarikat Omano telah membeli sebuah van untuk kegunaan perniagaan dengan harga RM35 000. Kadar peruntukan susut nilai ialah 20% setahun atas nilai buku pada awal tahun. Tahun kewangan berakhir 31 Disember. Berapakah susut nilai terkumpul pada 31 Disember 2006? A RM15 960 C RM17 080 B RM17 560 D RM19 768 Kedai Nano telah membeli sebuah komputer bernilai RM3 400. Kadar peruntukan susut nilai ialah 15% setahun berdasarkan kaedah ansuran tetap. Berapakah nilai buku komputer pada akhir tahun kewangan yang kedua? A RM510 C RM2 890 B RM1 020 D RM2 380 Antara berikut ialah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan ketika menghitung susut nilai aset kecuali A harga kos belian C jangka usia penggunaan aset B kos perbaikan D nilai skrap aset Syarikat Sunito telah menjual kelengkapan seperti berikut: RM Kos kelengkapan 4 600 Peruntukan susut nilai kelengkapan 1 700 Untung atas pelupusan 320 Berapakah harga pelupusan kelengkapan? A RM3 220 C RM1 380 B RM2 020 D RM2 580

7

8

9

10

11

12

12 13 Apakah catatan bergu bagi pertambahan peruntukan hutang ragu? A B C D Akaun yang didebitkan Peruntukan Hutang Ragu Untung Rugi Penghutang Peruntukan Hutang Ragu Akaun yang dikreditkan Untung Rugi Peruntukan Hutang Ragu Peruntukan Hutang Ragu Penghutang

Soalan 14 dan 15 berdasarkan data di bawah: Imbangan Duga pada 31 Disember 2004 Penghutang Peruntukan Hutang Ragu Debit (RM) 2 800 Kredit (RM) 163

Kadar peruntukan hutang ragu ialah 5% daripada penghutang. 14 Berapakah nilai peruntukan hutang ragu yang perlu dicatat ke Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004? A Debit Akaun Untung Rugi RM140 B Debit Akaun Untung Rugi RM23 C Kredit Akaun Untung Rugi RM140 D Kredit Akaun Untung Rugi RM23 Bagaimanakah maklumat peruntukan hutang ragu ditunjukkan di dalam Kunci Kira-kira? A Tolak daripada penghutang sebanyak RM163 B Tolak daripada penghutang sebanyak RM140 C Tolak daripada penghutang sebanyak RM303 D Tolak daripada penghutang sebanyak RM23

15

BAB 10 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN DENGAN PELARASAN 1 Antara berikut ialah butiran berkaitan dengan Ekuiti Pemilik kecuali A modal yang dilaburkan oleh pemilik perniagaan B untung yang diperoleh daripada perniagaan C ambilan oleh pemilik perniagaan D pinjaman daripada bapa pemilik perniagaan Perbelanjaan Modal merujuk A perbelanjaan yang dibayar oleh pemilik perniagaan B modal yang dilabur oleh pemilik C kos belian aset bukan semasa D kos belian barang niaga Antara berikut ialah butiran Aset Semasa kecuali A Gaji Terdahulu C Peruntukan Hutang Ragu B Stok Alat Tulis D Komisen Diterima Terdahulu Sesuatu Akaun Untung Rugi mempunyai jumlah debit yang melebihi jumlah kredit. Ini bermaksud perniagaan A memperoleh untung kasar B memperoleh untung bersih C mengalami rugi kasar D mengalami rugi bersih

2

3

4

5

13 Syarikat Mui mula menyewakan satu premis mulai 1 Mac 2003. Mengikut perjanjian sewa akan dibayar terdahulu 3 bulan sekali. Sewa yang dibayar adalah RM1 650 bagi tiap-tiap suku tahun tetapi mulai 1 Mac 2004, sewa dinaikkan kepada RM1 800 tiap-tiap suku tahun. Berapakah jumlah yang patut ditunjukkan dalam buku perakaunan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004? Catatan dalam Akaun Untung Rugi RM7 100 RM7 100 RM21 300 RM21 300 Catatan dalam Kunci Kira-kira RM600 (Terdahulu) RM600 (Terakru) RM1 800 (Terdahulu) RM1 800 (Terakru)

A B C D

Soalan 6 dan 7 berdasarkan data di bawah: 2004 1 Januari 31 Disember 6 Kadar bayaran terakru Buku Tunai bagi tahun kewangan 2004 menunjukkan jumlah kadar bayaran 3 510 Kadar bayaran terakru RM 270 150

Berapakah kadar bayaran yang patut dicatat ke dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004? A RM3 510 C RM3 390 B RM3 930 D RM3 630 Berdasarkan data di atas, pelarasan bagi kadar bayaran telah dilakukan. Apakah konsep perakaunan yang diaplikasikan? A Konsep tempoh perakaunan B Konsep badan berterusan C Konsep pemadanan D Konsep materialiti Apakah tindakan yang perlu diambil oleh peniaga jika hutang lapuk dihapuskan bagi sesuatu tahun kewangan? A Tolak hutang lapuk daripada penghutang dalam Imbangan Duga B Tambah hutang lapuk ke atas hutang lapuk dalam Imbangan Duga C Pindahkan hutang lapuk ke Akaun Untung Rugi sebagai satu kerugian D Pindahkan hutang lapuk ke Kunci Kira-kira sebagai satu liabiliti Antara berikut ialah butiran yang berkaitan dengan aset bukan semasa yang akan ditunjukkan di dalam Penyata Kewangan kecuali A harga kos aset yang dilupuskan B peruntukan susut nilai aset yang dilupuskan C harga pelupusan aset D nilai buku aset Pada 1 Januari 2003, Kedai Zimah telah membeli dua buah komputer bernilai RM2 200 setiap satu. Dianggarkan komputer itu akan digunakan 5 tahun. Nilai skrap selepas 5 tahun ialah RM100 setiap satu. Berapakah jumlah susut nilai komputer yang akan dicatat ke Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004? A RM420 C RM1 260 B RM840 D RM1 680

7

8

9

10

14

KOLEKSI SOALAN PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5BAB 1 AKAUN KAWALAN 1 Tujuan Akaun Kawalan disediakan adalah untuk A menyemak kesilapan dalam Lejar Belian dan Lejar Jualan B menghitung jumlah belian kredit dan jualan kredit C menyediakan Imbangan Duga D menghitung kos barang jualan Antara item berikut, yang manakah tidak dicatatkan dalam Akaun Kawalan Lejar Jualan? A Hutang Lapuk C Jualan Kredit B Pulangan Jualan D Peruntukan Hutang Ragu Antara item berikut, yang manakah tidak dicatatkan dalam Akaun Kawalan Lejar Belian? A Diskaun Diterima B Bayaran cek kepada pemiutang C Belian Tunai D Pulangan Keluar Antara berikut yang manakah ialah sumber maklumat bagi catatan dalam Akaun Kawalan Penghutang? I Jurnal Jualan II Jurnal Pulangan Jualan III Buku Tunai IV Jurnal Am A I dan II C I, II dan III B III sahaja D Semua Diberi maklumat berikut: Baki penghutang pada 1/1/04 Jualan tunai Jualan kredit Peruntukan hutang ragu Penerimaan tunai daripada penghutang Pulangan Jualan RM 2 470 9 000 26 000 270 21 500 1 400

2

3

4

5

Berapakah baki penghutang pada 31/1/04? A RM3 430 C RM5 570 B RM14 300 D RM5 300 6 Catatan bergu bagi catatan kontra dalam Akaun Kawalan ialah A B C D 7 Debit Akaun Kawalan Penghutang Akaun Kawalan Pemiutang Akaun Bank Akaun Kawalan Pemiutang Kredit Akaun Kawalan Pemiutang Akaun Kawalan Penghutang Akaun Kawalan Penghutang Akaun Bank

Dalam buku akaun Kedai Bintang Jaya, didapati pelanggan Azura berbaki kredit pada 1 Oktober 2004, apakah maksud akaun Azura yang berbaki kredit ini? A Azura ialah pemiutang kepada Kedai Bintang Jaya B Kedai Bintang Jaya berhutang kepada Azura kerana Azura terlebih bayar pada bulan itu C Kedai Bintang Jaya tersalah catat baki penghutang Azura D Kedai Bintang Jaya terlebih jumlahkan baki akaun Azura

15 Soalan 8 dan 9 berdasarkan data berikut: LEJAR JUALAN Kedai Seng Heng Mac 1 Baki b/b 24 Jualan RM 1 250 780 Mac 28 Pulangan Belian RM 50

LEJAR BELIAN Kedai Seng Heng Mac 26 Pulangan Belian RM 60 Mac 5 21 Belian Belian RM 350 1 000

Kedai Seng Heng ialah pelanggan dan juga menjadi pembekal kepada Syarikat Moroku. 8 Pada 31 Mac, bagaimanakah penyelesaian hutang dibuat antara Kedai Seng Heng dengan Syarikat Moroku? A Memindahkan baki Lejar Jualan ke Lejar Belian sebanyak RM2 030 B Memindahkan baki Lejar Jualan ke Lejar Belian sebanyak RM1 980 C Memindahkan baki Lejar Belian ke Lejar Jualan sebanyak RM1 350 D Memindahkan baki Lejar Belian ke Lejar Jualan sebanyak RM1 290 Setelah catatan kontra dilakukan, bagaimanakah hutang antara Kedai Seng Heng dengan Syarikat Moroku? A Syarikat Moroku berhutang kepada Kedai Seng Heng sebanyak RM690 B Syarikat Moroku berhutang kepada Kedai Seng Heng sebanyak RM1 290 C Kedai Seng Heng berhutang kepada Syarikat Moroku sebanyak RM690 D Kedai Seng Heng berhutang kepada Syarikat Moroku sebanyak RM1 290 Antara berikut yang manakah akan meningkatkan jumlah baki penghutang? A Kutipan daripada penghutang B Pulangan Masuk C Jualan Tunai D Cek diterima tak laku

9

10

BAB 2 PEMBETULAN KESILAPAN 1 Antara urus niaga berikut yang manakah akan menyebabkan ketidakseimbangan Imbangan Duga? A Jualan tunai RM240 tidak direkod dalam mana-mana buku perakaunan B Pulangan belian RM190 daripada Kedai Matson tersalah catat ke akaun Kedai Matson sebagai RM90 C Ambilan tunai RM100 untuk kegunaan sendiri tersalah catat ke Akaun Belanja Am D Belian alat tulis RM75 tersalah catat ke Akaun Alatan Kedai Belanja untuk membaiki kenderaan sebanyak RM350 telah dicatat ke Akaun Kenderaan. Apakah jenis kesilapan ini? A Kesilapan komisen C Kesilapan keseimbangan B Kesilapan prinsip D Kesilapan songsang Bayaran sewa RM500 telah didebitkan ke Buku Tunai dan dikreditkan ke Akaun Sewa. Apakah jenis kesilapan ini? A Kesilapan songsang C Kesilapan prinsip B Kesilapan komisen D Kesilapan pembukuan Antara berikut yang manakah ialah kesilapan prinsip? A Jualan kepada Nor Aida tersalah catat ke Akaun Nor Aisha B Bayaran kadar bayaran tersalah catat ke Akaun Gaji C Penerimaan cek RM2 090 daripada penghutang tersalah catat ke Buku Tunai sebagai RM2 900 dan diposkan D Belian perabot untuk kegunaan pejabat tersalah catat ke Akaun Belian

2

3

4

16 5 Permohonan pinjaman bank Cik Kamala telah diluluskan oleh bank. Kini wang yang dipinjam daripada bank telah direkod seperti berikut: Buku Tunai Tunai Bank Pinjaman Tunai Bank 8 000

Pada akhir tempoh perakaunan, Cik Kamala telah mengesan kesilapan ini. Bagaimanakah pembetulan ini akan dilakukan? A Pinjaman Akaun Bank 8 000 Akaun Pinjaman Bank B Pinjaman Akaun Bank 16 000 Akaun Pinjaman Bank C Bank Akaun Bank 16 000 Akaun Pinjaman Pinjaman D Bank Akaun Bank 8 000 Akaun Pinjaman Pinjaman 6 8 000 16 000 16 000 8 000

Sewa Diterima RM320 telah didebitkan ke Akaun Sewa Dibayar. Bagaimanakah kesan kesilapan ini ke atas Imbangan Duga? A Tiada kesan ke atas Imbangan Duga B Jumlah debit melebihi jumlah kredit sebanyak RM640 C Jumlah kredit melebihi jumlah debit sebanyak RM640 D Jumlah kredit terlebih catat RM320 Antara kesilapan berikut, yang manakah menyebabkan jumlah kredit dalam Imbangan Duga melebihi jumlah debit sebanyak RM460? A Ambilan barang RM230 untuk kegunaan sendiri tersalah kredit ke Akaun Ambilan B Gaji RM230 didebitkan dua kali ke dalam Akaun Gaji C Faedah Diterima RM230 dikreditkan ke Akaun Faedah Diterima dan juga dikreditkan ke Akaun Komisen Diterima D Cek RM230 diterima daripada Kedai Sumito telah didebitkan ke Akaun Kedai Sumito

7

8

17 Angkutan Keluar sebanyak RM450 tersalah catat ke Akaun Angkutan Masuk. Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan? A B C D Debit Angkutan Masuk Angkutan Keluar Angkutan Masuk Angkutan Keluar Kredit Angkutan Keluar Angkutan Masuk Angkutan Keluar Angkutan Masuk RM 450 450 900 900

9

Pulangan barang RM172 daripada penghutang Lokman telah dicatat sebagai belian barang daripadanya. Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan? A B C D Debit Pulangan Jualan Pulangan Jualan Belian Pulangan Jualan Kredit Belian Lokman Pulangan Jualan Jualan RM 172 172 172 172

10

Diskaun Diberi RM90 telah diposkan ke sebelah kredit Akaun Diskaun Diterima. Apakah catatan pembetulan yang diperlukan dalam Akaun Diskaun? A B C D Debit Diskaun Diberi Diskaun Diterima Diskaun Diberi Diskaun Diterima Kredit Diskaun Diterima Diskaun Diberi Diskaun Diterima Diskaun Diberi RM 90 90 180 180

BAB 3 PENYATA PENYESUAIAN BANK 1 Penyata Bank merupakan salinan lejar yang dihantar oleh bank kepada pelanggan akaun semasa pada setiap akhir bulan. Tujuan Penyata Bank dikeluarkan adalah untuk _____________ A memaklumkan wang masuk, wang keluar dan baki akaun semasa bagi sesuatu bulan B memaklumkan deposit cek dan cek keluar bagi sesuatu bulan C memaklumkan caj perkhidmatan bank yang dikenakan D memaklumkan kemudahan perkhidmatan akaun semasa Tujuan utama menyediakan Penyata Penyesuaian Bank ialah ________________ A memastikan jumlah caj perkhidmatan bank B menyelaraskan perbezaan baki tunai di dalam Buku Tunai dan Penyata Bank C menyelaraskan cek-cek yang belum dikreditkan D menyelaraskan cek-cek yang belum dikemukakan Butir yang didebitkan dalam Penyata Bank tetapi belum dikreditkan dalam Buku Tunai ialah _______________ A caj perkhidmatan bank B cek yang belum dikreditkan C cek yang belum dikemukakan D faedah simpanan tetap Salah satu sebab baki Penyata Bank melebihi baki Buku Tunai ialah _____________ A cek yang telah dikeluarkan oleh peniaga tetapi belum dikemukakan B cek yang telah diterima oleh peniaga tetapi belum dikreditkan di bank C caj bank yang belum direkod ke dalam Buku Tunai D cek tak laku yang belum direkod oleh peniaga

2

3

4

5

18 Kedai Alson membayar cek RM550 kepada pembekalnya, tetapi cek ini belum dikemukakan untuk pembayaran dalam bulan itu. Bagaimanakah RM550 direkod dalam Penyata Penyesuaian Bank? A Tambah kepada baki Penyata Bank B Tambah kepada baki Buku Tunai selepas pelarasan C Tolak daripada baki Buku Tunai selepas pelarasan D Tidak direkod dalam Penyata Penyesuaian Bank Sekeping cek yang diterima daripada pelanggan tetapi belum dikemukakan di bank ialah _____________ A cek yang belum dikemukakan B cek yang belum dikreditkan C cek tak laku D pindahan kredit Buku Tunai menunjukkan baki debit sebanyak RM380, sedangkan Penyata Bank menunjukkan baki kredit sebanyak RM950. Antara berikut yang manakah ialah sebab perbezaan baki Buku Tunai dan Penyata Bank bagi kes di atas? A Cek yang belum dikemukakan sebanyak RM570 B Cek yang belum dikreditkan sebanyak RM570 C Cek yang belum dikemukakan sebanyak RM1 330 D Cek yang belum dikreditkan sebanyak RM1 330 Buku Tunai menunjukkan baki kredit sebanyak RM130, sedangkan Penyata Bank menunjukkan baki kredit sebanyak RM70. Antara berikut yang manakah ialah sebab perbezaan baki Buku Tunai dan Penyata Bank bagi kes di atas? A Cek yang belum dikemukakan sebanyak RM60 B Cek yang belum dikreditkan sebanyak RM60 C Dividen RM200 yang telah direkod dalam Penyata Bank tetapi belum dikemaskinikan ke Buku Tunai D Cek tak laku RM200 Pada 31 Julai 2004, Buku Tunai Kedai Malton menunjukkan baki debit RM1 996. Berdasarkan maklumat berikut, hitungkan baki akhir di dalam Penyata Bank bagi bulan Julai. Cek yang belum dikemukakan RM240 Cek yang belum dikreditkan RM950 A B Baki debit RM1 286 Baki debit RM2 706 C D Baki kredit RM1 286 Baki kredit RM2 706

6

7

8

9

10

Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan Penyata Penyesuaian Bank? A Satu laporan yang disediakan oleh bank untuk menyemak baki Buku Tunai dan Penyata Bank B Satu laporan yang disediakan oleh peniaga untuk menyemak baki Buku Tunai dan Penyata Bank C Satu notis bank jika berlaku overdraf D Satu notis bank jika terdapat cek tak laku

BAB 4 BELANJAWAN TUNAI 1 Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan Belanjawan Tunai? I Merancang pembayaran dan penggunaan wang tunai II Merancang pengeluaran barang dalam perniagaan III Merancang pelaburan secara teratur jika terdapat lebihan tunai IV Membolehkan peniaga membuat tindakan awal jika menghadapi kekurangan wang tunai A B I dan II III dan IV C D I, III dan IV Semua

2

19 Butir-butir yang perlu dipertimbangkan ketika penyediaan Belanjawan Tunai ialah ____________ I susut nilai aset II syarat-syarat pembayaran / tempoh pembayaran untuk belian dan jualan III jadual bayaran balik pinjaman IV cara pembayaran perbelanjaan A B I dan II III dan IV C D II, III dan IV Semua

3

Antara berikut yang manakah tidak didapati di dalam Belanjawan Tunai? A Perubahan aliran tunai sepanjang tahun B Baki tunai di bank yang ditunjukkan dalam Kunci Kira-kira C Perubahan kewangan sepanjang tahun D Penyata untung atau rugi bagi perniagaan Antara berikut yang manakah aliran keluar wang tunai bagi sesuatu perniagaan? A Modal oleh pemilik C Pinjaman daripada bank B Belian tunai D Kutipan daripada penghutang Belanjawan Tunai dapat menggambarkan _________________ A nilai buku aset B modal yang dilaburkan oleh pemilik C modal kerja perniagaan D modal pusingan perniagaan

4

5

Soalan 6 dan 7 berdasarkan data berikut: April Mei Jun Jualan RM26 000 RM28 000 RM32 000

Syarat-syarat jualan: 60% dibayar pada bulan itu 40% dibayar selepas 2 bulan 6 Berapakah jumlah jualan tunai bagi bulan Jun? A RM19 200 C RM15 600 B RM16 800 D RM12 800 Berapakah kutipan daripada penghutang bagi bulan Julai? A RM10 400 C RM12 800 B RM11 200 D RM15 600

7

Soalan 8 dan 9 berdasarkan data berikut: Belian Jualan Upah Ambilan tunai Susut nilai Mac 48 000 80 000 21 000 900 700 April 58 000 90 000 21 000 1 600 700 Mei 62 000 98 000 22 000 1 400 700

Belian dan jualan diberi tempoh kredit 1 bulan 8 Hitungkan jumlah pembayaran tunai bagi bulan April. A RM70 600 C RM80 600 B RM71 300 D RM81 300 Hitungkan baki tunai pada 31 Mei jika baki tunai pada 30 April ialah RM4 750. A RM17 350 C RM13 350 B RM16 650 D RM12 650

9

20 10 Jadual berikut menunjukkan unit barang yang dibeli oleh Syarikat Pamol. Bulan Januari Februari Mac April Unit 300 280 320 360

Kos belian ialah RM4.50 seunit. Syarat belian ialah 60% dibayar pada bulan itu dan 40% dibayar pada bulan berikut. Berapakah jumlah wang yang dibayar kepada pembekal bagi bulan April? A RM328 C RM1 548 B RM1 476 D RM972

BAB 5 PERKONGSIAN 1 Akta Perkongsian adalah penting untuk ________________ A menentukan nisbah pembahagian untung dan rugi di antara pekongsi B mengelakkan perselisihan faham di antara pekongsi C menentukan faedah ke atas modal pekongsi D menentukan modal yang dilaburkan oleh rakan kongsi Jika sesuatu perkongsian tidak membuat perjanjian perkongsian, cara pembahagian untung dan rugi ialah berdasarkan ________________ A nisbah modal yang dilaburkan oleh pekongsi B nisbah masa yang disumbangkan oleh pekongsi dalam perkongsian C sama banyak D prestasi perniagaan yang dicapai oleh setiap pekongsi Bagi perniagaan perkongsian yang mengamalkan kaedah modal tetap dalam penyediaan penyata kewangan, pembahagian untung pekongsi mesti ____________ A debit ke Akaun Semasa Pekongsi B kredit ke Akaun Semasa Pekongsi C debit ke Akaun Modal Pekongsi D kredit ke Akaun Modal Pekongsi Antara berikut ialah item yang dicatat ke dalam Akaun Pengasingan Untung Rugi. I Faedah atas modal pekongsi II Faedah atas pinjaman pekongsi III Faedah atas ambilan pekongsi IV Gaji pekongsi A B 5 I dan III I, II dan III C D I, III dan IV Semua

2

3

4

Antara berikut ialah item yang dicatat ke dalam Akaun Semasa Pekongsi. I Faedah atas modal pekongsi II Faedah atas pinjaman pekongsi terakru III Faedah atas ambilan pekongsi IV Gaji pekongsi yang sudah dibayar A B I dan III I, II dan III C D I, III dan IV Semua

6

21 Ali dan Ahmad ialah pekongsi yang berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 3 : 2. Ali menerima gaji tahunan RM10 000 dan untung bersih perkongsian bagi tahun itu ialah RM31 000. Berapakah pembahagian untung atau rugi Ali dan Ahmad? Ali RM 18 600 10 500 12 600 31 000 Ahmad RM 12 400 10 500 8 400 31 000

A B C D 7

Penyata Kewangan Perkongsian mengamalkan kaedah modal tetap. Gaji pekongsi dicatat ke Akaun Pengasingan Untung Rugi. Catatan bergu bagi gaji pekongsi ini akan _________________ A didebitkan ke Akaun Untung Rugi B dikreditkan ke Akaun Modal Pekongsi C didebitkan ke Akaun Semasa Pekongsi D dikreditkan ke Akaun Semasa Pekongsi Catatan bergu bagi faedah atas pinjaman pekongsi ialah A B C D Debit Akaun Untung Rugi Akaun Untung Rugi Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun Pengasingan Untung Rugi Kredit Akaun Semasa Pekongsi Akaun Pinjaman Pekongsi Akaun Semasa Pekongsi Akaun Pinjaman Pekongsi

8

9

Akaun Semasa pekongsi berbaki debit sebanyak RM350. Ini bermaksud _________ A perniagaan perkongsian berhutang kepada pekongsi sebanyak RM350 B pekongsi berhutang kepada perniagaan perkongsian sebanyak RM350 C pekongsi mempunyai wang sebanyak RM350 D perniagaan perkongsian mesti membayar balik RM350 kepada pekongsi Apakah catatan bergu bagi gaji pekongsi yang dibayar dengan cek? A B C D Debit Akaun Gaji Pekongsi Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun Semasa Pekongsi Akaun Untung Rugi Kredit Akaun Bank Akaun Semasa Pekongsi Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun Semasa Pekongsi

10

BAB 6 PEMBUBARAN PERKONGSIAN 1 Apakah akaun yang perlu dibuka untuk merekodkan penjualan aset dalam pembubaran perkongsian? A Akaun Realisasi C Akaun Modal Pekongsi B Akaun Bank D Akaun Pelupusan Aset

2

22 Catatan bergu bagi aset ketika pembubaran ialah _______________ A B C D Debit Akaun Aset Akaun Realisasi Akaun Bank Akaun Modal Pekongsi Kredit Akaun Realisasi Akaun Aset Akaun Aset Akaun Aset

3

Catatan bergu setelah wang diterima hasil daripada penjualan aset. A B C D Debit Akaun Bank Akaun Realisasi Akaun Realisasi Akaun Bank Kredit Akaun Realisasi Akaun Bank Akaun Modal Pekongsi Akaun Aset

4

Catatan bergu bagi stok yang diambil alih oleh pekongsi ketika pembubaran perkongsian ialah A B C D Debit Akaun Bank Akaun Modal Pekongsi Akaun Modal Pekongsi Akaun Modal Pekongsi Kredit Akaun Realisasi Akaun Pelupusan Akaun Stok Akaun Realisasi

5

Antara berikut yang manakah ialah item-item dari Kunci Kira-kira yang dicatat ke Akaun Realisasi ketika pembubaran perkongsian? A Premis, Stok, Penghutang dan Bank B Modal Pekongsi dan Pemiutang C Bank sahaja D Premis, Stok dan Penghutang Chin Wei, Kasavan dan Saifullah ialah pekongsi yang berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 3 : 2 : 2. Berikut ialah Akaun Realisasi yang disediakan. Akaun Realisasi 2004 Apr 30 Alatan Kedai Penghutang Stok Belanja Realisasi 45 000 3 100 8 800 432 2004 Apr 30 Modal Kasavan 6 000 Bank 54 545

6

Hitungkan untung atau rugi realisasi. A B C D 7 Untung Realisasi Rugi Realisasi Untung Realisasi Rugi Realisasi Chin Wei 1 377 1 377 1 071 1 071 Kasavan 918 918 1 071 1 071 Saifullah 918 918 1 071 1 071

Apakah catatan bergu bagi rugi realisasi ketika pembubaran perkongsian? A B C D Debit Akaun Semasa Pekongsi Akaun Modal Pekongsi Akaun Modal Pekongsi Akaun Realisasi Kredit Akaun Realisasi Akaun Bank Akaun Realisasi Akaun Modal Pekongsi

23 Soalan 8 dan 9 berdasarkan data berikut: Rugi realisasi bagi pekongsi Azmir dan Alfa masing-masing ialah RM3 375 dan RM1 125. Akaun Modal Azmir dan Alfa ketika pembubaran masing-masing ialah RM20 000 dan RM5 000. Azmir mengambil alih stok dengan nilai RM3 400. 8 Berdasarkan maklumat di atas, berapakah nisbah pembahagian untung dan rugi Azmir dan Alfa? A B C D 9 Azmir 4 3 2 1 : : : : Alfa 1 1 1 1

Berapakah bayaran balik baki modal kepada Azmir dan Alfa? A B C D Azmir / RM 16 625 13 225 23 375 16 625 Alfa / RM 3 875 3 875 6 125 475

10

Antara berikut bukan sebab berlakunya pembubaran perkongsian. A Salah seorang pekongsi berpindah ke luar negeri B Salah seorang pekongsi memulakan perniagaan yang lain C Salah seorang pekongsi meninggal dunia D Pekongsi-pekongsi bersetuju membubarkan perkongsian

BAB 7 SYARIKAT BERHAD 1 Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri syarikat awam berhad? A Saham tidak boleh dipindahkan secara bebas B Saham disenaraikan di bursa saham C Bilangan pemegang saham maksimum 50 orang D Saham tidak diterbitkan kepada orang ramai Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak menerangkan Modal Dibenarkan? A Mesti dicatat dalam Tatawujud Syarikat B Merupakan modal saham maksimum yang boleh diterbitkan C Merupakan modal berbayar D Merupakan modal nominal _____________ ialah keuntungan syarikat yang diagihkan kepada pemegangpemegang saham. A Rezab C Faedah B Dividen D Bonus Antara berikut, yang manakah ciri-ciri saham biasa? I Kadar diividen bergantung kepada keuntungan syarikat II Mempunyai hak menuntut dividen tunggakan III Mempunyai hak mengundi IV Dividen dibayar terdahulu A B I dan II I dan III C D III dan IV I, II dan III

2

3

4

5

24 Modal Diterbitkan ialah __________________ A bahagian modal berdaftar yang dibayar oleh orang ramai B bahagian modal berdaftar yang ditawarkan kepada orang ramai C bahagian modal yang didaftar di Pendaftar Syarikat D bahagian modal yang tidak ditawarkan kepada orang ramai

Soalan 6 dan 7 berdasarkan data berikut: Modal berdaftar Syarikat Taiman Berhad ialah 4 000 000 unit saham yang terdiri daripada 3 000 000 unit saham biasa bernilai RM1 setiap satu dan 1 000 000 unit saham keutamaan 7% bernilai RM2 setiap satu. Modal diterbitkan ialah 2 000 000 unit saham biasa dan 1 000 000 unit saham keutamaan pada nilai tara dan dibayar penuh. 6 Hitungkan modal diterbitkan bagi Syarikat Taiman Berhad. A RM2 000 000 C RM4 000 000 B RM3 000 000 D RM5 000 000 Apakah yang dimaksudkan pada saham keutamaan 7%? A Bonus kepada pemegang saham keutamaan sebanyak 7% B Faedah kepada pemegang saham keutamaan sebanyak 7% C Dividen kepada pemegang saham keutamaan sebanyak 7% D Jumlah keuntungan syarikat akan direzab sebanyak 7% untuk diagihkan kepada pemegang saham keutamaan Lembaga pengarah mengisytiharkan 8% dividen ke atas 200 000 unit saham biasa bernilai RM0.50 setiap satu. Hitungkan jumlah dividen saham biasa. A RM80 000 C RM32 000 B RM16 000 D RM8 000

7

8

Soalan 9 dan 10 berdasarkan data berikut: Tahun 2001 2002 2003 2004 Keuntungan / (Kerugian) Syarikat RM150 000 RM70 000 RM(12 000) RM125 000

Modal Diterbitkan ialah 2 000 000 unit saham biasa bernilai RM0.50 setiap satu dan 1 500 000 saham biasa 8% bernilai RM0.50 setiap satu. 9 Hitungkan dividen tunggakan bagi tahun 2003. A RM48 000 C RM72 000 B RM60 000 D RM80 000 Berapakah jumlah dividen saham keutamaan yang perlu dibayar pada tahun 2004? A RM60 000 C RM13 200 B RM72 000 D RM120 000

10

BAB 8 REKOD TAK LENGKAP 1 Apakah yang dimaksudkan sebagai rekod tak lengkap? A Catatan dalam akaun yang merupakan catatan tunggal B Peniaga mengamalkan catatan bergu C Peniaga hanya merekodkan penerimaan hutang dan pembayaran hutang D Urus niaga perniagaan langsung tidak dicatat ke buku akaun

2

25 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? A Untung Bersih = Modal Awal - Modal Akhir + Ambilan B Untung Bersih = Modal Akhir - Modal Awal - Ambilan C Untung Bersih = Modal Akhir - Modal Awal - Modal Tambahan D Untung Bersih = Modal Akhir - Modal Awal + Modal Tambahan Maklumat berikut dipetik daripada seorang peniaga yang tidak mengikut sistem catatan bergu. RM Modal pada 1 Januari 2004 48 000 Modal pada 31 Disember 2004 62 000 Untung bersih bagi tahun itu 9 800 Berapakah ambilan peniaga bagi tahun 2004? A RM14 000 C RM110 000 B RM23 800 D RM4 200

3

4

Diberi maklumat berikut. Untung bersih bagi tahun itu Ambilan Modal pada akhir tahun Berapakah modal pada awal tahun? A RM43 500 C B RM40 500 D

RM 6 500 8 000 42 000 RM56 500 RM27 500

5

Berdasarkan maklumat berikut, hitungkan untung atau rugi perniagaan. RM Modal pada awal tahun 27 800 Modal pada akhir tahun 22 500 Ambilan 3 000 Modal Tambahan 7 000 A B C D Untung bersih RM93 000 Untung bersih RM4 700 Rugi bersih RM9 300 Rugi bersih RM4 700

6

Seorang peniaga mengambil barang berkos RM750 untuk kegunaan sendiri dan membayar pemiutang RM1 200 dengan wang sendiri. Kedua-dua item ini akan menyebabkan modal ___________________. A bertambah sebanyak RM450 B bertambah sebanyak RM1 950 C bertambah sebanyak RM1 200 D berkurangan sebanyak RM750 1/1/2004 RM 12 000 18 000 31/12/2004 RM 25 000 17 000 13 600 14 500 15 700 10 300 400

Soalan 7 dan 8 berdasarkan data berikut: Penghutang Pemiutang Penerimaan daripada penghutang Pembayaran kepada pemiutang Jualan tunai Belian tunai Hutang lapuk dihapuskan 7

Berapakah jumlah belian bagi tahun 2004? A RM10 300 C RM13 500 B RM24 800 D RM23 800 Berapakah jumlah jualan bagi tahun 2004? A RM42 700 C RM15 700 B RM26 600 D RM29 300

8

26 Soalan 9 dan 10 berdasarkan data berikut: 1/10/03 RM Penghutang 17 800 Pemiutang 12 590 Stok barang niaga 8 900 30/9/04 RM 21 000 19 700 6 500

Dalam tahun itu, peniaga membayar RM11 350 kepada pemiutang dan kutipan daripada penghutang ialah RM23 400. 9 Berapakah kos barang jualan bagi tahun berakhir 30 September 2004? A RM16 060 C RM20 860 B RM12 050 D RM33 860 Berapakah untung kasar bagi tahun berakhir 30 September 2004? A RM8 140 C RM14 550 B RM5 740 D RM16 060

10

BAB 9 KELAB DAN PERSATUAN 1 Antara berikut yang manakah aset bagi Kelab dan Persatuan? A Yuran Diterima C Yuran Terdahulu B Belanja Am Terakru D Yuran Tertunggak Berikut ialah petikan penerimaan Kelab Sukan Kuala Pilah bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. Akaun Penerimaan dan Pembayaran Tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 Yuran bagi tahun 2003 Yuran bagi tahun 2004 Yuran bagi tahun 2005 140 7 980 220

2

Pada 31 Disember 2004, yuran yang belum diterima ialah RM90. Berapakah jumlah yuran yang akan dikreditkan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan? A RM7 710 C RM8 070 B RM8 610 D RM8 330 3 Kelab Renang Raub mempunyai 80 ahli dengan yuran tahunan RM200. Pada 1 Januari 2004, yuran yang belum diterima ialah RM200 dan yuran diterima terdahulu pada 31 Disember 2004 ialah RM800. Berapakah yuran yang akan dicatat ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2004? A RM16 000 C RM15 400 B RM17 000 D RM15 000 Dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi Kelab dan Persatuan, jika jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, ini bermaksud terdapat _______________ A untung bersih C lebihan B rugi bersih D kurangan Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi Kelab dan Persatuan menunjukkan ______________ A ringkasan perbelanjaan dan hasil bagi tempoh tertentu B ringkasan penerimaan tunai dan pembayaran tunai bagi tempoh tertentu C ringkasan bagi urus niaga kredit D baki awal dan baki akhir tunai pada tarikh tertentu

4

5

6

27 Sumber pendapatan yang utama bagi Kelab dan Persatuan ialah daripada ________ A derma daripada ahli dan orang ramai B yuran ahli C pinjaman daripada ahli D jualan daripada aktiviti kelab Maklumat berikut diambil daripada buku Kelab Taman Molek pada 1 Julai 2004, hitungkan dana terkumpul pada 1 Julai 2004. Alatan Sukan Tunai Yuran Tertunggak Yuran Terdahulu Kadar Bayaran Terakru A B RM4 660 RM4 840 C D RM 1 800 3 000 170 260 50 RM4 760 RM4 320

7

8

Berikut ialah maklumat yang diambil daripada Kelab Golf Awana. 1 Januari 31 Disember 2004 2004 Stok Minuman Pemiutang Minuman 900 1 300 1 100 1 460

Dalam tahun 2004, jumlah bayaran kepada pemiutang minuman ialah RM7 200 dan jumlah penerimaan daripada jualan minuman ialah RM10 860. Hitungkan untung atau rugi minuman. A RM2 760 C RM3 660 B RM9 020 D RM3 700 9 Derma diterima untuk membina rumah kelab akan ________________ A menambahkan pendapatan hasil dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi Kelab B mengurangkan perbelanjaan hasil dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan C mengurangkan baki Akaun Penerimaan dan Pembayaran D menambahkan pendapatan modal dalam Kunci Kira-kira Organisasi bukan perniagaan menyediakan _________________ A Akaun Untung dan Rugi B Akaun Pengeluaran C Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan D Akaun Pengasingan Untung Rugi

10

BAB 10 PERAKAUNAN UNTUK PENGELUARAN 1 Akaun Pengeluaran disediakan untuk menghitung A kos bahan mentah yang digunakan bagi tahun itu B kos pengeluaran yang sudah dibayar dalam tahun itu C kos pengeluaran bagi tahun itu D untung daripada pengeluaran Kos Pengeluaran ialah A Kos bahan mentah yang digunakan + Kos overhed B Kos bahan mentah - Kos kerja dalam proses C Kos bahan mentah + Kos buruh langsung + Kos overhed D Kos bahan mentah + Kos buruh langsung - Kos overhed

2

3

28 Item yang manakah akan dicatat ke Akaun Pengeluaran? A Gaji langsung C Pulangan masuk B Gaji pengurus pejabat D Susut nilai bagi kenderaan serahan Antara berikut yang manakah ialah kos langsung dalam Akaun Pengeluaran? A Susut nilai mesin C Sewa kilang B Kos bahan mentah D Upah kerani akaun Dalam Akaun Pengeluaran, susut nilai loji dan mesin dicatat ke A Akaun Untung Rugi C Kos Overhed B Akaun Perdagangan D Kos bahan mentah yang digunakan

4

5

Soalan 6 dan 7 berdasarkan data berikut: Maklumat berikut diambil daripada Kilang Kasut Divas. Belian bahan mentah Upah langsung Kos Overhed Stok Awal bahan mentah Stok Akhir bahan mentah 6 RM 38 000 12 000 9 600 4 780 5 500

Hitungkan kos bahan mentah yang digunakan. A RM37 280 C RM49 280 B RM38 000 D RM42 780 Hitungkan kos pengeluaran bagi kilang Kasut Divas. A RM59 600 C RM58 880 B RM64 380 D RM60 320 Bayaran royalti kilang merupakan A kos overhed C B kerja dalam proses D kos langsung kos tidak langsung

7

8

9

Antara berikut yang manakah ialah kos berubah bagi Akaun Pengeluaran? I Kos buruh langsung III Kos bahan mentah II Kos overhed IV Kerja dalam proses A B I dan II I dan III C D II dan IV III dan IV

10

Kos Pengeluaran tidak mempertimbangkan A susut nilai loji dan mesin B stok akhir kerja dalam proses C upah kilang tak langsung D belanja am kilang

BAB 11 TITIK PULANG MODAL 1 Antara berikut yang manakah ialah kepentingan Titik Pulang Modal? I Menentukan tingkat minimum yang perlu dijual supaya firma tidak mengalami kerugian II Menentukan tahap keuntungan yang diingini III Menentukan harga barang yang perlu dijual IV Menentukan bahan mentah yang perlu digunakan A B I sahaja I dan II C D I, II dan III Semua

2

29 Margin caruman sesuatu perniagaan ialah ______________ A Jualan - Kos tetap B Jualan - Kos berubah C Jualan - Jumlah kos D Jualan + Kos tetap - Kos berubah Kos tetap firma ialah RM24 000, kos berubah seunit barangan ialah RM5 dan harga jualan seunit ialah RM6. Berapakah unit barangan yang perlu dikeluarkan supaya firma tidak mengalami kerugian? A 24 000 unit C 4 000 unit B 2 400 unit D 4 800 unit

3

Soalan 4 dan 5 berdasarkan data di bawah: Jualan Harga per unit Kos tetap Untung 4 10 000 unit RM4 RM12 000 RM13 000 C D C D RM28 000 RM2.80 4 000 unit 3 000 unit

Hitungkan kos berubah seunit. A RM15 000 B RM1.50 Hitungkan Titik Pulang Modal. A 8 000 unit B 4 800 unit

5

Soalan 6 dan 7 berdasarkan data berikut: Jadual berikut menunjukkan anggaran jumlah kos dan jumlah hasil kilang elektronik VKT pada pelbagai tingkat keluaran. Paras Keluaran Jumlah Kos (unit) (RM) 0 75 000 500 88 750 1 000 102 500 1 500 116 250 Kos tetap diandaikan malar. 6 Berapakah kos berubah seunit? A RM177.50 C B RM27.50 D Berapakah harga jualan seunit? A RM217.50 C B RM150 D RM150 RM77.50 RM40 RM37.50 Jumlah Hasil (RM) 0 20 000 40 000 60 000

7

8

Rajah berikut merupakan graf Titik Pulang Modal:kos

J

JK KB

J JK KB KT

= Jualan = Jumlah kos = Kos berubah = Kos tetap

KT

unit

30 Jika harga jualan meningkat, apakah kesan ke atas graf titik pulangan itu? Akos

Ckos J JK1 JK

J J1 JK KB KB

KT1 KTunit

KTunit

Bkos

Dkos J JK1 JK

J1

J

JK KB

KB1 KB

KTunit

KTunit

Soalan 9 dan 10 berdasarkan rajah di bawah. Rajah berikut ialah graf Titik Pulang Modal:kos

Q

P

unit

9

Nyatakan P. A Kos tetap B Kos berubah Nyatakan Q. A Kos tetap B Kos berubah

C D C D

Jumlah kos Untung Untung Margin caruman

10

BAB 12 TAFSIRAN AKAUN DAN PENYATA KEWANGAN 1 Penyata Kewangan Syarikat Botania membekalkan maklumat berikut: RM Jualan 86 000 Kos Jualan 50 000 Untung Kasar 36 000 Tolak Belanja Kendalian (12 000) Belanja Agihan ( 7 000) Untung Bersih 15 000 Berapakah margin untung bersih Syarikat Botania? A 41.9% C 30%

31 B 2 17.4% D 72% Pilih fungsi nisbah cepat yang tepat sekali. A Menunjukkan kemampuan membayar hutang B Menunjukkan berapa cepatnya aliran stok C Menunjukkan kemampuan membayar hutang jangka pendek tanpa menjual stok D Menunjukkan jenis barang yang laris dijual. Syarikat Hwa Tah mendapati nisbah semasa ialah 2 : 1 dan nisbah cepat 0.7 : 1. Jika syarikat ingin membeli barang niaga secara tunai, apakah kesannya ke atas nisbah semasa dan nisbah cepat? Nisbah Semasa Nisbah Cepat A Berkurangan Bertambah B Berkurangan Berkurangan C Tidak Berubah Berkurangan D Tidak Berubah Bertambah Sesebuah syarikat telah membayar cek RM1 650 kepada pemiutang. Apakah kesannya ke atas modal kerja? A Bertambah RM1 650 C Tidak Berubah B Berkurangan RM1 650 D Berkurangan RM3 300 Pusingan ganti stok dapat menunjukkan _________________ A berapa lama stok dipegang dalam sesuatu tahun B berapa kali stok disemak C kuantiti barang yang masih disimpan D nisbah stok lama dan stok baru Jika jualan ialah RM65 000 dan margin untung kasar ialah 20%, berapakah untung kasar perniagaan? A RM52 000 C RM16 250 B RM13 000 D RM81 250 Jika jualan ialah RM34 000 dan tokokan ialah 25%, berapakah untung kasar perniagaan? A RM8 500 C RM25 500 B RM27 200 D RM6 800 Antara berikut yang manakah dapat menunjukkan kedudukan kecairan sesuatu perniagaan? I Nisbah semasa III Pulangan atas modal II Modal kerja IV Tokokan A B 9 I sahaja I dan II C D I, II dan III Semua

3

4

5

6

7

8

Maklumat berikut diberi oleh Syarikat Meno pada 31 Disember 2004. RM Aset Bukan Semasa 70 000 Stok 16 000 Penghutang 4 000 Tunai di bank 20 000 Pemiutang 10 000 Berapakah nisbah ujian asid (nisbah cepat)? A 11 : 1 C 2.4 : 1 B 4:1 D 2:1

10

Bagaimanakah sesuatu perniagaan dapat menambahkan modal kerjanya? A Menjual sebahagian aset B Menambahkan belian C Memberi diskaun tunai kepada penghutang ketika kutipan hutang D Meningkatkan tempoh jualan kredit

32

KERTAS SOALAN TAMATPenggubal soalan: ...................................................... Kertas soalan ini mengandungi .... halaman bercetak