Transcript
 • HRV A IK-2 D-S002

  Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja

  Hrvatski jezikvia razina

  KNJIEVNOST I JEZIKIspitna knjiica 2

  12

  HRV-V-B.indb 1 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  HRV-V-B.indb 2 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  UPUte

  Pozorno slijedite sve upute.Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.Nalijepite identifikacijsku naljepnicu na sve ispitne materijale koje stedobili u omotnici.Ispit traje 80 minuta bez prekida.Ispred svake skupine zadataka nalazi se uputa za njihovo rjeavanje.Pozorno ju proitajte.Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore.Kada rijeite test, provjerite odgovore.

  elimo Vam puno uspjeha!

  Ova ispitna knjiica ima 24 stranice, od toga 4 prazne.

  99

  Nain popunjavanja lista za odgovore

  Dobro LoeIspravljanje pogrjenoga unosa

  HRV-V-B.indb 3 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  I. Zadatci viestrukoga izbora

  U sljedeim zadatcima izmeu triju ili etiriju ponuenih trebate odabrati jedan odgovor.Odgovore obiljeite znakom X i obvezno ih prepiite na list za odgovore.

  Pozorno proitajte prvi i drugi tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

  1. Kojemu knjievnomu rodu pripadaju prvi i drugi tekst?

  a. liriciB. epiciC. drami

  2. Kakvo je raspoloenje u objema pjesmama?

  a. eznutljivoB. eleginoC. sumornoD. zagonetno

  3. to znai sljedei stih u kontekstu Matoeve pjesme?ape o ivotu mrakom gluhijem,

  a. Nitko ga ne razumije.B. Opasna su vremena za pjesnike.C. Gluho je doba noi.D. Jablan je izgubio vjeru u ivot.

  4. Koja je funkcija aliteracije u drugoj strofi Matoeve pjesme?

  a. onomatopeinostB. hiperbolinostC. zlokobna slutnja D. ubrzavanje ritma

  HRV-V-B.indb 4 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  5. U kojim stihovima prepoznajete asonancu?

  a. Iza mokrih njiva magle skrivaju B. Samo gordi jablan lisjem suhijem,C. Kuice i toranj; sunce u ranamaD. Olovne i teke snove snivaju

  6. Koji od komparativa u Krleinoj pjesmi nema antonimski par u denotativnome znaenju?

  a. tunijeB. gladnijeC. tamnijeD. jesenije

  7. Koji su komparativi u sinonimskome odnosu?

  a. tamnije tunije B. hladnije ledenije C. tunije runije D. hladnije jesenije

  8. Koja se glasovna promjena dogodila u komparativu lue?

  a. palatalizacijaB. sibilarizacijaC. jotacijaD. jednaenje glasova po zvunosti

  9. Kako glasi infinitiv jedinoga glagola koji se javlja u Krleinoj pjesmi?

  a. bitiB. htjetiC. imatiD. bivati

  HRV-V-B.indb 5 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  10. Kojim pjesnikim pravcima pripadaju pjesme?

  a. nadrealizmu i realizmuB. romantizmu i klasicizmuC. impresionizmu i ekspresionizmuD. futurizmu i imainizmu

  11. to povezuje pjesme?

  a. razdobljeB. ugoajC. oblikD. stil

  12. Koji pjesniki oblik prepoznajete u Matoevoj pjesmi?

  a. baladu B. gazelu C. glosuD. sonet

  13. Kakva je rima u Matoevoj pjesmi?

  a. abab cdcd eef eefB. abab abab ccd eedC. abba cddc efe fggD. abba abba cdc dee

  14. Koju stilsku figuru rijei prepoznajete u prvim dvama stihovima Matoeve pjesme?

  a. metaforu B. personifikacijuC. simbolD. eufemizam

  HRV-V-B.indb 6 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  15. Kako se ostvaruje ritam u Krleinoj pjesmi?

  a. pravilnom izmjenom naglaenih i nenaglaenih slogova B. uporabom prenoenja i opkoraenjaC. osobitim izborom rijei i oblikom stihovaD. glasovnim ponavljanjima, posebice rimom

  16. Kojim motivom poinje Matoeva pjesma?

  a. vizualnimB. auditivnimC. taktilnimD. gustativnim

  17. to znai rije gord u kontekstu Matoeve pjesme?

  a. visokB. uznositC. hvalisavD. mudar

  18. Kojim je stihom napisana Matoeva pjesma?

  a. osmercem B. desetercemC. jedanaestercem D. dvanaestercem

  19. Koji je stih tono rastavljen na slogove?

  a. mr-e i mo-tri ka-ko mrk-e bi-va-juB. mre i mo-tri ka-ko mr-ke bi-va-juC. mre i mot-ri ka-ko mr-ke biv-a-juD. mr-e i mo-tri ka-ko mrk-e biv-a-ju

  HRV-V-B.indb 7 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  20. Prema kojem se pravopisnome naelu pie zarez u sljedeem stihu?Sve hladnije, sve gladnije, sve ledenije,

  a. suprotnosti B. nabrajanjaC. inverzijeD. dodavanja

  21. U kakvome je odnosu posljednja strofa prema prvim trima strofama?

  a. u sukladnomeB. u oprenomeC. u zavisnomeD. u usporednome

  22. U kojoj se knjievnoj vrsti nije okuao Mato, a Krlea jest?

  a. u pjesmamaB. u dramiC. u esejuD. u novelama

  HRV-V-B.indb 8 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  Pozorno proitajte trei tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

  23. Tko je autor djela iz kojega je trei tekst?

  a. EshilB. EuripidC. Sofoklo D. Tespis

  24. Koji se niz odnosi na knjievnu vrstu kojoj pripada tekst?

  a. in medias res i invokacijaB. ab ovo i mitska podlogaC. katarza i uzvieni stilD. deus ex machina i retardacija

  25. to u prijevodu na hrvatski jezik znai naziv knjievne vrste kojoj pripada djelo iz kojega je tekst?

  a. puki obredB. proljetna sveanostC. nesretni zavretakD. jareva pjesma

  26. Od ega Izmena eli odgovoriti Antigonu?

  a. da izda rodni gradB. da pokopa brataC. da joj pomogne u bijeguD. da rijei Sfinginu zagonetku

  HRV-V-B.indb 9 9.6.2010 14:53:56

 • HRV A IK-2 D-S002

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  27. emu se suprotstavlja Antigona u djelu iz kojega je tekst?

  a. oevoj oporuciB. kraljevu nalogu C. bojoj voljiD. sudbinskomu prokletstvu

  28. to izraava Izmena u sljedeim stihovima?Gle!, smrt nas eka ako protiv zakonaMi pogazimo volju il vlast kraljevsku.

  a. razuman savjetB. prijetnju AntigoniC. estoki bijesD. nervozu i nestrpljenje

  29. to zakljuujete o Izmeni iz teksta?

  a. Ponosna je i samoiva. B. Popustljiva je i sklona kompromisu.C. Prevrtljiva je i neodluna.D. Usamljena je u svojem strahu.

  30. to saznajemo o Antigoni iz teksta?

  a. Pobunjena je i usamljena u odluci.B. Razborita je i potitena.C. Ohola je i nije spremna oprostiti.D. Skromna je i odmjerena.

  31. Koja naela vode Antigonu u njezinim postupcima?

  a. obiteljska osveta zbog nepravedne bratove smrtiB. elja za iskupljenjem zbog roditeljskih pogrjeakaC. odanost prema rodnome gradu i kraljevstvuD. boanski zakon da svatko ima pravo biti dostojno pokopan

  HRV-V-B.indb 10 9.6.2010 14:53:57

 • HRV A IK-2 D-S002

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  32. Kakav je bio poloaj ena prema Izmeninim rijeima?

  a. Nemaju ista prava kao mukarci.B. Smatrane su boanskim biima.C. Povlatene su u drutvu.D. Ne znaju koristiti svoja prava.

  33. Kako zavrava djelo iz kojega je tekst?

  a. Antigona umire kao moralna pobjednica. B. Kreont sprjeava Izmenin i Antigonin bijeg.C. Rjeenje zagonetke spaava grad.D. kraljevskim vjenanjem Kreontova sina

  34. U kojem djelu upoznajemo nesretnu sudbinu Antigoninih roditelja?

  a. u Elektri B. u IlijadiC. u Kralju Edipu D. u Okovanome Prometeju

  HRV-V-B.indb 11 9.6.2010 14:53:57

 • HRV A IK-2 D-S002

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  Pozorno proitajte etvrti tekst i odgovorite na sljedea pitanja.

  35. Kako se zove djelo


Recommended