Download doc - Kerja Kursus Ert

Transcript
Page 1: Kerja Kursus Ert

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KUALA LUMPUR

PENILAIAN MENENGAH RENDAHMULAI PMR 2008

DOKUMEN PENTAKSIRANKERJA KURSUS

77/2KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

EKONOMI RUMAH TANGGA

1

Page 2: Kerja Kursus Ert

MAKLUMAT PENTING

Dokumen PentaksiranKerja Kursus

Kemahiran Hidup Bersepadu

Ekonomi Rumah Tangga

ini akan mula digunakan oleh

pelajar tingkatan 1 tahun 2006

2

Page 3: Kerja Kursus Ert

1.0 PENGENALAN

Pentaksiran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu

Ekonomi Rumah Tangga dilaksanakan berasaskan sekolah dan

berpusat. Pentaksiran bagi kertas 2 dilaksanakan semasa proses

pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pentaksiran dilaksanakan

melalui evidens proses dan evidens produk.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB disediakan untuk membantu

pentaksir, calon, pihak pentadbir sekolah dan pihak lain yang terlibat

dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran kerja kursus di sekolah.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini mengandungi maklumat am,

maklumat kepada pentaksir, penyelaras dalaman, calon, sistem

pentaksiran, kriteria pentaksiran serta borang pentaksiran.

2.0 MAKLUMAT AM

2.1 Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup

Bersepadu di Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan

kerja kursus.

2.2 Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sebagai pentaksir untuk

melaksanakan pentaksiran kerja kursus.

2.3 Pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mulai:-

i) Tingkatan 1 - Januari hingga Okt

ii) Tingkatan 2 - Januari hingga Okt

iii) Tingkatan 3 - Januari hingga Julai

3

Page 4: Kerja Kursus Ert

2.4 Borang markah kerja kursus Tingkatan 1, 2 dan 3 perlu

ditandatangan oleh calon, pentaksir dan penyelaras dalaman.

Markah yang diperoleh akan dikumpulkan untuk Penilaian

Menengah Rendah (PMR).

2.5 Pentaksiran kerja kursus merupakan sebahagian daripada

proses pengajaran dan pembelajaran.

2.6 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini hendaklah dicetak dan

diedarkan kepada calon.

2.7 Aktiviti pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau

pengendalian alatan dan bahan yang merbahaya. Pihak

pentadbir sekolah dan pentaksir bertanggungjawab memastikan

aspek keselamatan dan kesihatan calon dipatuhi semasa

proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan.

2.8Pemantauan oleh Penyelaras Luaran ke sekolah-sekolah akan

dilakukan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran kerja kursus.

2.9 Pihak pentadbir sekolah perlu menyediakan ruang yang

mencukupi untuk menyimpan evidens berbentuk dokumen

Tingkatan 1, 2 dan 3 serta evidens produk berbentuk artifak

untuk Tingkatan 3.

2.10 Evidens produk berbentuk artifak Tingkatan 1 dan 2 boleh

dipulangkan kepada calon selepas Borang Pentaksiran Individu

dan Borang Pentaksiran Kelompok ditandatangani oleh

Penyelaras Dalaman. Evidens produk berbentuk artifak

tingkatan 3 dan evidens produk berbentuk dokumen Tingkatan

1, 2 dan 3 hanya boleh dipulangkan kepada calon selepas 6

bulan keputusan PMR dikeluarkan.

2.11 Calon diperuntukkan tempoh 30 hari untuk mengambil evidens

produk berbentuk artifak dan evidens produk berbentuk

dokumen yang dipulangkan itu. Semua evidens yang tidak

dituntut selepas tempoh tesebut hendaklah dimusnahkan oleh

pihak sekolah.

4

Page 5: Kerja Kursus Ert

3.0 MAKLUMAT KEPADA PENTAKSIR

3.1 Semua pelaksanaan kerja kursus hendaklah ditaksir oleh

pentaksir bagi setiap calon secara individu.

3.2 Pentaksiran boleh dilaksanakan sepanjang masa pengajaran

dan pembelajaran.

3.3 Kerja kursus adalah berdasarkan kepada 4 modul:

ModulTingkata

nKandungan Markah (%)

1 1 Ekonomi Rumah Tangga 10

2 2Reka bentuk Dan

Teknologi10

3 2 Ekonomi Rumah Tangga 10

4 3Reka bentuk Dan

Teknologi10

JUMLAH 40

3.4Setiap calon MESTI dibekalkan dengan fail untuk tujuan

penyimpanan dokumen pentaksiran kerja kursus.

3.5Pentaksir dengan budi bicaranya boleh memberi peluang kepada

calon untuk ditaksir semula untuk kali kedua dalam tahun

semasa.

3.6 Setiap markah individu mesti dipindahkan ke Borang

Pentaksiran Kelompok pada setiap tahun.

3.7 Pentaksir hendaklah melengkapkan Lampiran 2 Carta Gantt

Tempoh Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Ekonomi

Rumah Tangga bagi merekodkan tempoh aktiviti setiap modul

dalam tahun berkenaan.

5

Page 6: Kerja Kursus Ert

4.0 MAKLUMAT KEPADA PENYELARAS DALAMAN

4.1 Penyelaras Dalaman perlu mengesahkan perlaksanaan kerja

kursus pada Borang Pentaksiran Individu dan Borang

Pentaksiran Kelompok.

4.2 Memastikan semua markah dan dokumen yang telah disahkan

disimpan di tempat khas.

4.3 Memastikan proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan

mengikut prosedur.

4.4 Memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran

calon yang berpindah dihantar ke sekolah baru.

5.0 MAKLUMAT KEPADA CALON

5.1 Semua perlaksanaan kerja kursus hendaklah dilakukan oleh

calon di sekolah secara individu.

5.2 Calon yang berpindah sekolah mesti memastikan semua hasil

kerja kursus dan dokumen pentaksiran telah disahkan oleh

Pentaksir Dalaman dan diserahkan ke sekolah barunya.

6

Page 7: Kerja Kursus Ert

6.0 SISTEM PENTAKSIRAN

Pentaksiran dalam kerja kursus ini menggunakan sistem Penggredan

Berdasarkan Kriteria (PBK)

6.1 Definisi

Penggredan berdasarkan kriteria ialah satu kaedah menyatakan

prestasi calon berdasarkan pencapaiannya dalam sesuatu

aspek yang diukur.

6.2 Pelaporan

Enam gred digunakan dalam PBK bagi melaporkan tahap

pencapaian calon:

Gred Pencapaian

A Cemerlang

B Kepujian

C Memuaskan

DMencapai sebahagian tahap

penguasaan minimum

E Tidak melaksanakan kerja kursus

F Dikecualikan

7

Page 8: Kerja Kursus Ert

6.3 Kaedah Pemarkahan PBK

Pemarkahan dalam PBK dibuat dengan menukarkan gred yang

diperoleh ke dalam unit numerik.

Gred Unit Numerik

A 4

B 3

C 2

D 1

E 0

F -

7.0 FORMAT PENDOKUMENTASIAN

7.1 Label Fail

7.1.1 Tajuk

7.1.2 Nama

7.1.3 Angka Giliran

7.1.4 Nombor Kad Pengenalan

7.1.5 Tahun Dan Tingkatan

7.1.6 Nama Pentaksir

7.2 Modul Pentaksiran 1

7.2.1 Evidens produk berbentuk dokumen

7.2.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 1

7.3 Helaian pembahagi ( kertas warna )

7.4 Modul Pentaksiran 2

7.4.1 Evidens produk berbentuk dokumen

7.4.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 2

8

Page 9: Kerja Kursus Ert

7.5 Helaian pembahagi ( kertas warna )

7.6 Modul Pentaksiran 3

7.6.1 Evidens produk berbentuk dokumen

7.6.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 3

7.7 Helaian pembahagi ( kertas warna )

7.8 Modul Pentaksiran 4

7.8.1 Evidens produk berbentuk dokumen

7.8.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 4

8.0 TULISAN DAN LUKISAN

8.1 Folio mesti dipersembahkan menggunakan tulisan tangan di

atas kertas putih tanpa latar belakang bersaiz A4 ( 21cm X

29.69 cm)

8.2 Persembahan folio mestilah secara persembahan teknikal dan

bukannya persembahan kerja seni.

Nota: Setiap evidens proses hendaklah dibuktikan dengan laporan bertulis. Laporan itu hendaklah disediakan mengikut aspek.

9

Page 10: Kerja Kursus Ert

SENARAI KONSTRUK & ASPEK BAGI MODUL PENTAKSIRAN 1-4 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – EKONOMI RUMAH TANGGA

MODUL PENTAKSIRAN

KONSTRUK ASPEK

1

1.1 Kemahiran Komunikasi

I Pemilihan Pakaian

1.2 Kemahiran Amali II Menjahit contoh jahitanIII Memanjang atau

memendek kan pola skirt berkasing

IV Menjahit skirt berkasingV Menjahit hiasan pada

skirt berkasing

2

2.1 Kemahiran Amali I Melakar reka bentuk projek

II Penghasilan projek reka bentuk

III Menggunakan alatan tangan atau mesin

IV Membuat lukisan unjuran ortografik

2.2 Kemahiran Komunikasi

V Etika MakanATAU

Penyediaan Medium Memasu

3

3.1 Kemahiran Komunikasi

I Merancang Menu

3.2 Kemahiran Mengorganisasi

II Menyedia Susunan Kerja

3.3 Kemahiran Amali III Menyedia Dan Memasak Makanan

IV Menghidang MakananV Menyusun atur pola blaus

dan menggunting fabrik4 4.1 Kemahiran Mereka

Cipta (Amali)I Pengenalpastian

masalahII Pembinaan Projek

4.2 Kemahiran Mentaksir III Pengiraan Kos4.3 Kemahiran

KomunikasiIV PendokumentasianV Membaca dan

menterjemah lukisan skematik kepada lukisan

10

Page 11: Kerja Kursus Ert

bergambar

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – EKONOMI RUMAH TANGGA

MODUL 1 - TINGKATAN 1 (EKONOMI RUMAH TANGGA)

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

1.1 Pemilihan Pakaian

A i. Mempamerkan empat gambar stail dan corak pakaian mengikut bentuk badan

ii. Melabelkan ciri stail pakaian bagi setiap gambar dengan betul

Jenis bentuk badan:- Tinggi

dan langsing

- Tinggi dan gempal

- Rendah dan langsing

- Rendah dan gempal

Ciri stail dan corak pakaian:- garis

leher- lengan- garisan

cantuman

Evidens. Dokumen Carta/

Lukisan/Buku skrap

B i. Mempamerkan tiga gambar stail dan corak pakaian mengikut bentuk badan

ii. Melabelkan ciri stail pakaian bagi setiap gambar dengan betul

C i. Mempamerkan dua gambar stail dan corak pakaian mengikut bentuk badan

ii. Melabelkan ciri stail pakaian bagi setiap gambar dengan betul

D Mempamerkan gambar stail pakaian

11

Page 12: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

1.2 Menjahit contoh jahitan

A i. Menjahit contoh jahitan dengan betul

ii. Menggunakan alatan yang betul

iii. Menghasilkan contoh jahitan yang kemas

Kemas :-hujung benang dikemaskan

-ditekan rata/ diseterika

Salah satu daripada contoh jahitan berikut :--Kelim Penyudah Tepi

-Penghilan-gan Gelembung

Evidens :Produk ( contoh jahitan)

B i. Menjahit contoh jahitan dengan betul

ii. Menggunakan alatan yang betul

C Menjahit contoh jahitan dengan betul

D Menjahit contoh jahitan

12

Page 13: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

1.3 Memanjang atau memendek kan pola skirt berkasing

A i. Mengubahsuai pola mengikut ukuran skirt yang dikehendaki

ii. Mengubahsuai pola mengikut langkah yang betul

iii. Menggunakan alatan yang betul

iv. Meletakkan tiga tanda pola dengan betul

Pola perlu ada :i. Tanda

lipatanii. Ira lurusiii.Garisan

pemadan

Evidens:ProsesProduk (pola skirt)

B i. Mengubahsuai pola mengikut ukuran skirt yang dikehendaki

ii. Mengubahsuai pola mengikut langkah yang betul

iii. Menggunakan alatan yang betul

iv. Meletakkan tanda pola

C i. Mengubahsuai pola mengikut ukuran skirt yang dikehendaki

ii. Mengubahsuai pola mengikut langkah yang betul

DANiii. Menggunakan alatan yang

betulATAU

iv. Meletakkan tanda pola

D Mengubahsuai pola

13

Page 14: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

1.4 Menjahit skirt berkasing

A i. Menjahit skirt dengan betulii. Menghasilkan skirt yang

sesuai dengan ukuran yang dikehendaki

iii. Menghasilkan skirt yang kemas dan bersih

Kemas :- kedut

yang sama rata (kasing)

- hujung benang dikemas-kan

- ditekan rata / diseterika

Evidens :Produk (skirt berkasing )

B i. Menjahit skirt dengan betulii. Menghasilkan skirt yang

sesuai dengan ukuran yang dikehendaki

iii. Menghasilkan skirt yang kemas

C i. Menjahit skirt dengan betulii. Menghasilkan skirt yang

sesuai dengan ukuran yang dikehendaki

D Menghasilkan skirt

14

Page 15: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

1.5 Menjahit hiasan pada skirt berkasing

A i. Memilih hiasan yang sesuai dengan fabrik

ii. Menjahit hiasan pada bahagian yang sesuai

iii. Menghasilkan hiasan yang kemas

Hiasan yang dicadangkan :i. rendaii. kuniii. jahitan

sulam

Contoh hiasan sesuai dengan fabrik : renda / kun kapas dengan fabrik kapas.

Kemas:- mata

jahitan tidak longgar

- hiasan ditekan rata

Evidens :Produk (hiasan pada skirt berkasing )

B i. Memilih hiasan yang sesuai dengan fabrik

ii. Menjahit hiasan pada bahagian yang sesuai

C i. Memilih hiasan yang sesuai dengan fabrik

ii. Menjahit hiasan

D i. Memilih hiasanii. Menjahit hiasan

15

Page 16: Kerja Kursus Ert

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – EKONOMI RUMAH TANGGA

( REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI )

MODUL 2 - TINGKATAN 2

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

2.1 Melakar reka bentuk projek

A i. Melakar sekurang-kurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk

ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas

iii. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk

iv. Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih

Contoh tema :- Peragaan Penyusunan Penyimpanan

Evidens :-Dokumen

B i. Melakar sekurang-kurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk

ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas

iii. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk

C i. Melakar sekurang-kurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk

ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas

D Melakar reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk

16

Page 17: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL

ASPEK GRED

KRITERIA CATATAN

2.2 Penghasilan projek reka bentuk

A i. Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk

ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh

iii. Membuat kemasan yang sesuai

iv. Mematuhi langkah keselamatan

Evidens :-1. Proses2. Produk

B i. Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk

ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh

iii. Membuat kemasan yang sesuai

C i. Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk

ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh

D Mengukur, menanda dan memotong

17

Page 18: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL

ASPEK GRED

KRITERIA CATATAN

2.3 Menggunakan alatan tangan atau mesin

A i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul

ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat

iii. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan

iv. Menyimpan alatan tangan atau mesin

Melibatkan salah satu tajuk di bawah :- Reka

bentuk dan penghasilan projek

Elektronik Masakan Tanaman

hiasan Lukisan

teknik

*Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan/mesin

Evidens :-Proses

B i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul

ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat

iii. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan

C i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul

ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat

D Menggunakan alatan tangan atau mesin

18

Page 19: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL

ASPEK GRED

KRITERIA CATATAN

2.4 Membuat lukisan unjuran ortografik

A i. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

ii. Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik

iii. Mendimensi (sekurang-kurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul

iv. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih

Pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga

Kemas- garisan

sama tebal

Guru menyediakan lukisan isometrik

Evidens :-Produk

B i. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

ii. Menggunakan jenis garisan yang betul

iii. Mendimensi lukisan

C i. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

ii. Menggunakan jenis garisan yang betul

D Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

19

Page 20: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

BIL

ASPEK GRED

KRITERIA CATATAN

2.5 Etika Makan A i. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan

ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan

iii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai

- Mengikut satu jenis hidangan yang dipilih sama ada Cara Barat atau Cara Timur

* Postur – posisi atau sikap tubuh seseorang

Evidens: - Proses

B i. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan

DANii. Mengamalkan tingkah

laku yang sopan semasa makan

ATAUii Menggunakan alatan

dengan betul dan sesuai

C i. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan

ATAUii. Mengamalkan tingkah

laku yang sopan semasa makan

ATAUii. Menggunakan alatan

dengan betul dan sesuai

D Melakukan aktiviti tetapi tidak memenuhi kriteria di atas

20

Page 21: Kerja Kursus Ert

ATAU

BIL

ASPEKGRE

DKRITERIA CATATAN

2.5 Penyediaan Medium Memasu

A i. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul

ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata

iii. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat

iv. Membersih dan menyimpan alatan

Nisbah: medium 7:3:2 atau 3:2:1

Evidens: - Proses

B i. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul

ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata

iii. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat

C i. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul

ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata

D Menyediakan bahan memasu

21

Page 22: Kerja Kursus Ert

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – EKONOMI RUMAH TANGGA

MODUL 3 - TINGKATAN 2 (EKONOMI RUMAH TANGGA)

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

3.1 Merancang Menu

A i. Memilih menu yang seimbang

ii. Memilih menu yang sesuai dengan jenis sajian

iii. Merancang menu dengan lengkap

iv Mempelbagaikan kaedah memasak

Pilihan menu berdasar-kan:-- hidangan

makan tengahari

- hidangan makan malam

- makanan bekal

lengkap mengan-dungi - pilihan

masakan- bahan

dan kuantiti.

- Kaedah memasak

Evidens:-Dokumen (Borang perancangan menu –lampiran 1 )

B i. Memilih menu yang seimbang

ii. Memilih menu yang sesuai dengan jenis sajian

iii. Merancang menu dengan lengkap

C i. Memilih menu yang seimbang

ii. Memilih menu yang sesuai dengan jenis sajian

D Merancang menu

22

Page 23: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : MENGORGANISASI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

3.2 Menyedia Susunan Kerja

A i. Menyediakan susunan kerja yang sistematik

ii. Mengagihkan masa memasak dengan sesuai.

iii. Menyediakan susunan kerja dengan lengkap

menyediakan rancangan kerja untuk makanan bekal

Hasil kerja lengkap mengan-dungi :-- masa - susunan

kerja- catatan

Evidens- dokumen ( borang

susunan kerja -

lampiran 2 )

B i. Menyediakan susunan kerja yang sistematik

DANii. Mengagihkan masa

memasak dengan sesuaiATAU

iii. Menyediakan susunan kerja dengan lengkap

C Menyediakan susunan kerja dengan sistematik

D Menyediakan susunan kerja.

23

Page 24: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

3.3 Menyedia Dan Memasak Makanan.

A i. Menyedia dan memasak makanan mengikut langkah yang betul

ii. Mengunakan alatan yang betul

iii. Mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan

iv. Menjimatkan penggunaan bahan masakan, gas, elektrik dan air

Boleh ditaksir :- Hidangan

makanan bekal.

- Hidangan makan tengahari

- Hidangan makan malam

Evidens Proses menyedia dan memasak

B i. Menyedia dan memasak makanan mengikut langkah yang betul

ii Menggunakan alatan yang betul

DAN iii. Mematuhi peraturan

keselamatan dan kerbersihan

ATAU iv. Menjimatkan penggunaan

bahan masakan, gas, elektrik dan air

C i. Menyedia dan memasak makanan mengikut langkah yang betul

DANii. Menggunakan alatan yang

betul ATAU

iii. Mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan

ATAUiv. Menjimatkan penggunaan

bahan makanan, gas, elektrik dan air

24

Page 25: Kerja Kursus Ert

D Menyedia dan memasak makanan

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

3.4 Menghidang Makanan

A

i. Menggunakan alatan menghidang yang betul

ii. Menggunakan bahan hiasan yang sesuai dengan makanan

iii. Mengamalkan kebersihaniv. Menghidang makanan

dengan persembahan yang menarik

Persemba-han menarik meliputi :-

- Aneka warna

- Kad menu- Alas meja- Gubahan

bunga yang sesuai

B

i. Menggunakan alatan menghidang yang betul

ii. Menggunakan bahan hiasan yang sesuai dengan makanan

iii. Mengamalkan kebersihan

C

i. Menggunakan alatan menghidang yang betul

DANii. Menggunakan bahan hiasan

yang sesuai dengan makanan

ATAUiii. mengamalkan kebersihan

D Menghidang makanan

25

Page 26: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

3.5 Menyusun atur pola blaus dan menggunting fabrik

A i. Menyusun atur pola dengan betul

ii. Menggunakan alatan dengan betul

iii. Menggunting dengan cara yang betul

iv. Menggunting fabrik dengan kemas

Menyusun atur pola blaus dan menggunting fabrik.

Evidens:-Proses

B i. Menyusun atur pola dengan betul

ii. Menggunakan alatan dengan betul

iii. Menggunting dengan cara yang betul

C i. Menyusun atur pola dengan betul

DANii. Menggunakan alatan dengan

betul ATAU

iii. Menggunting dengan cara yang betul

D Menyusun atur pola dan menggunting fabrik.

26

Page 27: Kerja Kursus Ert

Lampiran 1BORANG PERANCANGAN MENU

Nama Sekolah :………………………………………………………………………

Nama Calon :………………………………………………………………………

Kelas : ………………………………………………………………….

Bil Pilihan Masakan Ramuan / Bahan Kaedah

27

Page 28: Kerja Kursus Ert

Lampiran 2BORANG SUSUNAN KERJA

Nama Sekolah :………………………………………………………………………

Nama Calon :………………………………………………………………………

Kelas :………………………………………………………………………

Tempoh masa amali : ...………………………………………………………….

Masa Susunan Kerja Catatan

28

Page 29: Kerja Kursus Ert

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – EKONOMI RUMAH TANGGA

( REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI )

MODUL 4 - TINGKATAN 3

KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI)

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

4.1 Pengenal-pastian masalah

A i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas

ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih

iii. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi

iv. Membuat sekurang-kurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah

Cadangan tema :- Peragaan- Penyusunan- Penyimpanan

Senarai produk sedia ada hendaklah mengandungi1 Nama produk2 Gambar atau

grafik

Evidens :-Dokumen perlu ada :-1 Pernyataan

masalah2 Senarai

produk3 Kekuatan dan

kelemahan produk

4 Idea penyelesaian masalah

29

Page 30: Kerja Kursus Ert

BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

B i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas

ii. Membuat sekurang-kurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah

DANi. Menyenaraikan

sekurang-kurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih

ATAUIii Menyenaraikan

kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi

C i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas

ii. Membuat sekurang-kurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah

D Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas

30

Page 31: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI)

BIL

ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

4.2 Pembinaan Projek

A i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih

ii. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan

iii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik

Evidens :-Produk

B i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih

ii. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan

C Membina projek mengikut lakaran yang dipilih

D Tidak menyiapkan projek

31

Page 32: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN MENTAKSIR

BIL

ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

4.3 Pengiraan Kos

A i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

ii. Mengira kos bahan,kos upah dan kos overhed dengan betul

iii. Mengira kos pengeluaran dengan tepat

Evidens :-Dokumen

Perlu ada :-Pengiraan kos berdasarkan 100 unit

B i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

ii. Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

iii. Mengira kos pengeluaran tetapi tidak tepat

C i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

ii. Mengira kos bahan, kos upah dan overhed dengan betul

D Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

32

Page 33: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

BIL

ASPEK GRED KRITERIA CATATAN

4.4 Pendokumen-tasian

A Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih dan kemas

Evidenss :-

Dokumen

Maksud LENGKAP ialah perlu ada :-

1. Pernyataan masalah

2. Senarai produk

3. Kekuatan dan kelemahan produk

4. Idea penyelesaian masalah

5. Lakaran projek

6. Lakaran projek yang dipilih

7. Senarai bahan

8. Jadual kerja

9. Pengiraan kos

B Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun dan kemas

C Mempersembahkan dokumen yang tersusun tetapi tidak lengkap

D Mempersembahkan dokumen

33

Page 34: Kerja Kursus Ert

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

BIL

ASPEK GRED

KRITERIA CATATAN

4.5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

A i. Menterjemah litar dengan betul

ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar

iii. Melabel semua komponen dengan betul

iv. Lukisan bergambar kemas dan bersih

Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam HSP Tingkatan Tiga

Evidens :-Dokumen

B i. Menterjemah litar dengan betul

ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar

iii. Melabel semua komponen dengan betul

C i. Menterjemah litar dengan betul

ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar

D Menterjemah litar

34

Page 35: Kerja Kursus Ert

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Individu

Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga

Tahun ____________

Modul 1 : Tingkatan 1 ( Ekonomi Rumah Tangga )

Nama Calon : ……………………......…………. Tingkatan : ………………

No. Kad Pengenalan : ……………...............................

Bil Aspek Gred Numerik Catatan

1.1 Pemilihan Pakaian

1.2 Menjahit contoh jahitan

1.3 Memanjang atau memendekkan pola skirt berkasing

1.4 Menjahit skirt berkasing

1.5 Menjahit hiasan pada skirt berkasing

JUMLAH / 20

AKUAN PENGESAHAN

Responden Nama Tandatangan Tarikh

Calon

Pentaksir

Penyelaras

35

Page 36: Kerja Kursus Ert

Dalaman

`

36

Page 37: Kerja Kursus Ert

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Individu

Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga

Tahun ____________

Modul 2 : Tingkatan 2 ( Reka Bentuk & Teknologi )

Nama Calon : ……………………......…………. Tingkatan : ………………

No. Kad Pengenalan : ……………...............................

Bil Aspek Gred Numerik Catatan

2.1 Melakar reka bentuk projek

2.2 Penghasilan projek reka bentuk

2.3 Menggunakan alatan tangan atau mesin

2.4 Membuat lukisan unjuran ortografik

2.5 Etika makan ATAU penyediaan medium memasu

JUMLAH / 20

AKUAN PENGESAHAN

Responden Nama Tandatangan Tarikh

Calon

Pentaksir

Penyelaras Dalaman

37

Page 38: Kerja Kursus Ert

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Individu

Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga

Tahun ____________

Modul 3 : Tingkatan 2 ( Ekonomi Rumah Tangga )

Nama Calon : ……………………......…………. Tingkatan : ………………

No. Kad Pengenalan : ……………...............................

Bil Aspek Gred Numerik Catatan

3.1 Merancang Menu

3.2 Menyedia Susunan Kerja

3.3 Menyedia Dan Memasak Makanan

3.4 Menghidang Makanan

3.5 Menyusun atur pola blaus dan menggunting fabrik

JUMLAH / 20

AKUAN PENGESAHAN

Responden Nama Tandatangan Tarikh

Calon

Pentaksir

Penyelaras Dalaman

38

Page 39: Kerja Kursus Ert

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Individu

Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga

Tahun ____________

Modul 4 : Tingkatan 3 ( Reka Bentuk & Teknologi )

Nama Calon : ……………………......…………. Tingkatan : ………………

No. Kad Pengenalan : ……………...............................

Bil Aspek Gred Numerik Catatan

4.1 Pengenalpastian masalah

4.2 Pembinaan projek

4.3 Pengiraan kos

4.4 Pendokumentasian

4.5 Membaca dan menterjemahkan lukisan skematik kepada lukisan bergambar

JUMLAH / 20

AKUAN PENGESAHAN

Responden Nama Tandatangan Tarikh

Calon

Pentaksir

Penyelaras Dalaman

39

Page 40: Kerja Kursus Ert

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Kelompok

Kemahiran Hidup Bersepadu – Ekonomi Rumah Tangga

Tahun ___________ hingga _____________

Bil Nama Calon

MarkahJumlah Markah

Tingkatan 1

(10%)

Tingkatan 2

(20%)

Tingkatan 3

(10%) (40%)

Kelas MarkahKela

sMarka

hKela

sMarka

h

1234567

300

PENGESAHAN

Respondan

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

PenyelarasLuaran

T/tangan :

……………………Nama :

__________________

T/tangan :

……………………Nama :

__________________

T/tangan :

………………….Nama :

_______________

__

Pengetua

T/tangan :

……………………Nama :

T/tangan :

……………………Nama :

T/tangan :

………………….Nama :

40

Page 41: Kerja Kursus Ert

__________________

__________________

_________________

LAMPIRAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KUALA LUMPUR

DOKUMEN PENTAKSIRANKERJA KURSUS

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUEKONOMI RUMAH TANGGA

77/2

Nama Pelajar : ________________________

No. Kad Pengenalan : __________________

Angka Giliran : ________________________

Tahun Tingkatan Nama Pentaksir

41

Page 42: Kerja Kursus Ert

LAMPIRAN 2

CARTA GANTTPELAKSANAAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL

MODUL 1, 2, 3, 4

BIL PERKARA Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis

1 Taklimat pelaksanaan kerja kursus

2 Pelaksanaan kerja kursus

3 Melengkapkan borang markah individu

4 Melengkapkan borang markah kelompok

5 Pengesahan penyelaras dalaman

6 Penyerahan markah

7 Penyimpanan dokumen pentaksiran

42

Page 43: Kerja Kursus Ert

GLOSARI

Penerangan tentang maksud perkataan tertentu yang digunakan dalam konteks dokumen ini.

Kerja Kursus - Satu tugasan atau ‘assignment’ yang boleh

dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi

sesuatu disiplin.

Modul Pentaksiran - Satu dokumen yang dibangunkan daripada

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan

Pelajaran; gabungan komponen Teras dan

Elektif yang digunakan untuk mentaksirkan

kemahiran pelajar,

Pentaksiran - Proses mengumpul maklumat atau evidens

untuk tujuan pertimbangan dalam membuat

penghakiman tentang produk sesuatu proses

pendidikan.

Pentaksir - Guru yang mengajar mata pelajaran

Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan yang

mengendalikan penilaian kerja kursus calon

daripada tingkatan 1, 2 dan 3.

Penyelaras Dalaman - Guru yang dilantik dan mempunyai authoriti

untuk memantau dan mengesahkan proses

pentaksiran berasaskan sekolah yang

dilaksanakan di sekolahnya yang terdiri

daripada Pengetua, Penolong Kanan

Akademik, Penyelia Petang atau Guru Kanan

Mata Pelajaran Teknik & Vokasional

43

Page 44: Kerja Kursus Ert

Penyelaras Luaran - Terdiri daripada pegawai-pegawai dari

Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) atau

Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat

Pelajaran Daerah (PPD) atau mana-mana

guru yang dilantik oleh LPM atau JPN.

Penyelaras - Proses untuk memastikan pentaksiran

memenuhi standard yang ditetapkan.

Konstruk - Dimensi manusia, dalam bentuk konkrit atau

abstrak, yang ingin dibangunkan melalui satu

proses pendidikan.

Aspek - Komponen konstruk yang dibangunkan

dalam usaha membina elemen yang

dihasratkan.

Kriteria - Pernyataan tentang kualiti yang perlu

dikuasai oleh pelajar dalam sesuatu elemen

atau aspek.

Evidens - Maklumat yang menentukan sama ada

sesuatu kepercayaan atau bukti itu benar

atau sah.

Evidens Proses - Menceritakan apa yang telah dilakukan

dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru

pentaksir.

Evidens Produk - Menunjukkan hasil kerja berbentuk dokumen

atau artifak.

Melakar - Melukis rangka (rajah, gambar dll) secara

kasar.

Artifak - Produk atau objek yang dibina oleh

44

Page 45: Kerja Kursus Ert

seseorang pereka cipta dalam usaha untuk

merealisasikan reka ciptaanya yang

merupakan penyelesaian kepada masalah

reka cipta yang telah dikenal pasti

Bahan kemasan - Bahan penyudah sesuatu projek seperti cat,

syelek dan lain-lain supaya projek kelihatan

lebih cantik dan tahan lama.

Dimensi - Ukuran saiz sesuatu (seperti panjang, lebar

dan tinggi) atau garis pusat.

Folio (dokumentasi) - Keterangan yang berbentuk nota, lakaran

dan lukisan yang mempamerkan kebolehan

calon dalam menangani proses reka cipta

dalam komunikasi.

Format - Susun atur pendokumentasian yang telah

ditetapkan.

Isometrik - Lukisan yang dirujuk kepada satah ufuk yang

bersudut 30O atau 60O serta garisan pinggir

yang berterusan pada satu titik iaitu pusat.

Kos Pengeluaran - Jumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran

meliputi kos bahan, kos upah dan kos

sampingan atau kos overhed.

Produk - Barang atau benda (hasil)

Reka Bentuk - Rancangan , corak atau bentuk yang

merupakan susunan struktur atau aspek-

aspek sesuatu binaan dan sebagainya.

45