Transcript
 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  1/52

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  2/52

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  3/52

  Janusz ledwoch

  Panz erjager 8,8 em Pak 43 aufgs t , , Pan the r " SdK f z 1 7 3

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  4/52

  Okladke/Front cover -larus-faw WrobelRysullki/Drawings - Hilary Louis DoylePlansza barwne/Color drawings -Gl2egorz JackowskiOpracowanle redakcyjne - Artur Winiarski'

  Zdj(; , ri il /Pi loto Cred its: Tank Museum"Bo ving to o, E ng landG. Oeyg

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  5/52

  P.nl~rjiig~r. 11 .8~u Pa k ~3 uuf FgS! ., Pa lllh" ,.'" - , ..J.!!dplIlItllCr". d Kb. 113 1 6S~ chwere Hee re P.lV.erj~g~r ",,,!lung. Frane] u, r9"~ mI.. PnJRLtIr z w . ~ed"'"J ,,,TIl prodllk(yjllej ItI" lIc,rsd"""l'urq. 'pa,," UP" jurzruem , , , , , ,9fy ipOj~tlyDa:l mper~5kllpem rue""l~. Pmr=n1"!: '" ,V,~"" P". /l m' lF~ I P

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  6/52

  O llc ja lu a f ql og l'n lla prQlolypu F.hrgc,lcn V 1 1 1 1 d71uln ~nmnhi" ' ; ,"cg". ..I~J(dll"nlh"r", ua boku ",.dbudo"'l ",ido ", , ," 1 70. , rtrulnlC>l pi5UOI,LI ll lOa . 1 " " 11 ;" ," 1 1 ' ' ' 1 ) ' / 1 IIi ..Jl.(gdllUlII/ler" SP Gill' Fdl"' lIcwdl r 1/1 /phJtrl l ) fH. ' VfUt purQ I part rut 0,, sidt: !lIthe .~'(~r~lfu{'I.'rt!,

  kadluba pojazdu. Inn

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  7/52

  l'uI1zerber.hl'lI'a2.n "Jagdllnnther" nurn ...r ~lIr' ze sztahu 559, schwere Heeres Panzerjiiger htellung, front "".h"dni, J ' 'eti "l.t.l r(II!II, Pulli/d1l".""Rol eeril produkcyjne] ~ O1'1IIohl Plll

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  8/52

  I'an"'rf:i.'" H,II ,"n Puk ~3 ~lIrFgSl ,.P.nl her' - ",I' l!d".n. her" d K fL 173.jed"" q'iern '",ycb "oju,d6,.... ryjnych wyproduko~, "oJ e" '" 11I'), 'n 194..r oJ .. u ~ l'Ofh'ojlf) 1II11l 'em nb'cr".cyjn)'m ki"ro"c~."'a':,' wl'(r Pan: ;"11i ig

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  9/52

  MODYFIKACjENied!ugo po uruchornlenlu produkcji, juz W styczniu 1944

  roku , , /agdp:aI:11hery" p od dan o p ie rw 5 zym mod yfik ac jom.Sery jne . .J agdpan the ry" nie posiadaly dwoch Izw. strzelnicpistoletowych. urrueszczcovch w bocznych sclanach nadbu-dowy pojazdu. Zarniast tych "slrzelnic~ rnontowano

  Nahverteidigr.mg5watfe. Zamonlowano tet zaczepy domocowania wkladak antyposlizgow ych mocowanych dogasienlc w warunkach zimowych .W JUlym 1944 rcku wyrnoraowano lewy pervskop kierowcy,zas z tylu kadluba zamocowano hak holowniczy. Wczesnep"jazdy ponadto wyroznia jednoczesclowa lufa arm,lIy Pak4)/2 i mala 0510na jarzrna armarv przyspawanB do ptytyrzelowe] kadluba. Pojazdy wczesnych serti produkcyjnychmialy zarncnrowana standardcwa plyl~ sllnikowf[ czolgu, . ,Panfher" A.usf.A. Na wierzchu ply\y pod tylnym wlazem nad-budowy mOmW9nQ dwie gumowe ocibojllice, zapobiegaj'lceuderzaniu otwartvm wlazem I) p l y t O i ' srlnlkowa, Mocowanleodbojnic zakoriczono W 1945 roku.Latem 1'944 roku zrnlenrono rniejsce usytuowania, mow-

  wanych do pancerza zaczep6w hclcwniczych. W majuwprowadzcno zrnodytikowana dwuczesciowa luf't arrnaty 8,8till Pak 4313. Tak zmodyflkowana armata byla rn.in,wyp05ai:on~ w rnniejszy hamulec wylotowy pochodzacy zarmaty 1,5 em Pak.,/O U70 kalibru 7S mm. Modyfikacje niecopoprawily wlasciwoscl balisryczne arrnary, Uproszezeniuulegla rez konstrukcje rnocowanla armaty I rnechanizrnupowrotnego. Pojazdy r. iednocz~ciow~ lufi! armaty byly jed-nak produkowane ai: do paidziern ika 1944 roku, W czerwcu1944 roku na wrerzchu nadbudowy prl!edzialu bojowegorozpoczeto montowanie trzech gniazd do rnocowania pomoc-niczego dtwigu 0udiwigu 2000 kg.

  "Jagclllllntbern Sd Kf, 173 t. nnwJ,m j~r~"'e:m MlI1n1lo pojazd wyprn-dukowuny j'~s;enl~t 94~",ku_ A late ' .ff1tiitlpfJrll!'e,. SP G'm ... /u"'rnn1 9 44 p i" " dl" '/ i, ,, ,, f in i' d " ," 1 1 , ,~ " " R ' ' ' ' """ '[111m. [Tank Mus.cumlWe wrzesn,lu 1944 roku zaprzestano pokrywania pojazd6Wzimmerirem. W nastepnym miesiqcu lrafily na front dziala

  sarnobiezne ze zmodyflkowanyml [arzrn aml armaiy rnoco-wilnymi osrnrorna srubarni. Rury wvdechowe dodatkowozabezpleczono hlaszanyrnl oslonarni wyposazonyml w lfumiklplornleni Izw. Hemmvernichter:W pazdzrerrnku 1944 roku zaCZt;'IO rakze rnontowar nowe

  kola napinaj

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  10/52

  l'ul1l~.jii~"rH.H eru I'll" H ,mr Fili'I "I'~n.th.r~ - .,Jag

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  11/52Dzlntu ..J"~dP'LllIhI!J" \I' ezaste mnntazn I'OdWIIZIL'.PoJuzd byl mOIllOW"~ "" kolejn)ch !till""" I:;ka oj. 1.lnli rnuntazuwej. .fugrll~"' IIH'r' 1",/1 '" ",,'

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  12/52

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  13/52

  P""'.rjiigcf M.l! ern Pllk ~3 our FIl,1 "PaJllh.,- - .,.Ja~dl'lrnth,r" $d Kf7 113. I'ojllzd Lm""ln"n"~ po 'Hljnie " "ryryJ~kinl !l23. \rmlmrt'tl l r u " , , ,\\ork.hoI'RE:ML iemc). 19",5rok.. 'Jagdpa.'llw,. , Ilftm,hl',~23rd,4rm"'m,d Tm,,!>s Ifilrk.

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  14/52

  P:Ullcrb.rllhll", ilg.," "Jagdpnnlher" ze SI"" 559. ,dl"ere Heer .. Pnnzcrjiig~r Ab teHung. \\idok 1- baku. Widot'Z rruflcnia Ilaclskillni 17-rllnrow~'mjk"lIhrll 76 1 1 1 1 1 1 .Oh.

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  15/52

  UKlAO NAP~OOWYDziala samobiezne typu "jagdpanl'her" byly napedzane sil-

  ntkarnl typu Maybach HL 230 P 30 produkcji zak!ad6w""aybach w F riedric hsha fen I Auro-Umon AG w Chsmnitz.

  B y ! to dwunastocylindrowy silntk rzedowv, gainjkowy, karmzwarcia blokow cyUndr6w wynosil 60 c:hlodzony ciecza,gornozaworowy, Srednica cyllndra wynosila 130 rnm, a skokloka 145 rnrn, pojernnosc skokowa 13095 em . Tlokl iellwne,orpus stlnika wykonany z alumimum, Iuz ttoka wynosil 0,14-0.1b mrn, J luz zaworowy 0,35 mm. Stopien splli'zania wynosil1:6,8, moe sllnika HL 230 PlO wynosila 515 kW (700 KM) przy1000 obr./rmn i44 1 kW [600 KMJ przy 2500 obr./mm. Masaucbego silnika wynosila 1280 kg, a wyrniary: dlugo~c 1310mm, szerokosc 1000 rnrn i W Y S O k 0 5 C 1190 mm. Slopien spre-zan iii wvnosl I & ,8: 1 .Sllruk by l chlodzony ciecza, Owie chlodnlce urnieszczone

  byly po obu bokaeh sllnika pojazdu, chlodntca miala wymlary324x521x:ZOQ mm. powterzchnia czolowa chlodnicy wyno ila1600 em . Maksymillnil temperatura cieczy blodzace] silnikwynosila 90"C, a normal nil 80CC. Przeplyw cieay chlodzace]silnik zapewniala pompa sllmakowa typu Pallas. Po)en1nog(,ukladu chfcdzenia wynosila 1 32 elm .Cyrkulacje powietrza w kornorze sllnikowe], chlodzenie,doplyw powierrza do gainik6w zapewnialy dwa podwojne

  wentyl tory typu ZykloM 0 ~rednicy 520 mm, pr~dkosc obro-Iowa wentylatorow miesclla si~ w zakresle ad 26BO do 3765obr./min. Nap,\,d wenrvlatora za pomoGj stozkowego kolazebatsgo polqczonego z walkiem przegubowym. Kazcly wenly-lator by l zaopat rzony w clwa fillry pow ie tr za . Wen ty la to ry i fil-try produkowata firma Malln und Hummel w ludwigsburgu.Na wlerzchu komory silnikowej znajdowaly S I O ; : dodatkowoztery prcsrokatne otwory wenlylacyjne zabezpieczone siatka.Silnik posiadal czterv giliniki, dwustopniowe, dwu-

  "Jagdp"nthcr" d Kfz 173. Imjuzd "mODIOli "0) po woJnl. \I hry-fyj.kim 823. Armoul'ed Troop~ Wark5hop R~IE, Ni.mr~. 19-15 rnk,"J,lgt/p"lIIl,er"' b uitit /" , 8231,1Armtmn,

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  16/52

  \\id"L pl~l) ;ilniLn''''j ",I:igdp"ntli"r~" wezesne] sertl ptOdllkc~j"cj (..Panther" Au.f. A). mU"U!1I" Saumur, Wid .. czne uslor,ifl" slatkamt "Int~,.ulvi.lrn d .. 'IInllm, 1),ln) ,,1.7.. Brukuie dworh ~unIO'lych odbojnlc mnCOIISllj'

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  17/52

  W"~l1-~. 11011111,110"),widncznu armuta 8,8

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  18/52

  "archer & Co. w WOmlS. Ruht5tahl AG i zakladach Dingler.Kola jezdne 0 srednicy 860x1 UOmm byly wykonane z blachystalowe] 0 grubosci 4 rnm j byly wyposazone w bandazgumowy. Zewnetrzny iwewnerrzny rzad k61 posiada~ poje-dyncze kola. za~ ~ rodkowy podw 6jne. M aksymalne ugieciekola [ezdnegc wyno~ilo az 510 rn m, N ac isk kola [ezdnego nagrUnl wynosil141 0 N l cm '. 5 1 aty cz ny w sk atn ik sztvwnosci kolawynosil B rnm/kg. Ponadto f ./o ja zd by l wY J.Io ~a io ny w [ednomale kalko podtrzyrnujace zarnontow ane z przodu pojazduzaraz za I 'lliem napedowym. Kolo napedowe 0 srednicy 821mm , c l t } podstaw y zebow napedow ych) w vposazone w 17z~h6w MIf;>dty 2 i 7 w ac hac zem byly zarnontow ane dw aarnortyzatorv firrny Siepmann HT. ad korica 1944 roku niemunlowano 1~lnego amcrtyzatora. Z tylu kadluba kolo na-pllli1li1ce wyposazone w ~[ubowy rnecharuzm napinaj&CY. WPOluzel.1ch1 J6211ychserf monloWano kola naplnajace 0ofrednl-cy (,bO mrn wvposezone w specjalne ozebrowanielmiemuzllwlaj KMI i napieclu 24 V. Zaptone1ektryczny. dwa j~krownlki tvpu 80Sc/1 JGN oR 18. Kolejnosczaplonu 12-11-8-5-10-3-7-6-1-2-9-4. Stosowano sWlecezaptonowe Iypu /josch W 225T1.

  Opr6cz rozrurhu elektrvcznego rnozna b ylo stoso wacrozrusznik bezwladnoscrowy Bosch AL/ZNl I i rnzruch zapomocq korby-poruszanej przez dw6ch czlonkow zalogl, Wwarunkach J:imowyLll w pcjazdach p6iniejszych seril produk-cyjnych rnozna b ylo rn on towac specjalny silnik dwusowowypol'lczony z walern, Do rozruchu byl~ ' lei. przystosowane"Kiibelwageny". R6zne sposoby rozruchu dztalasarnobleznego "Jagdpanther" przedstaw iono nil rvsunku,Korba byla naj cz es cie ] r no cowana do boku nadbudowy,

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  19/52

  PI)Ui sllnlkown ... idOUIl: l 051009 weurylarnrn. zawiA'u ,,1,,7.u swakuu-cyjn~

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  20/52

  P,ullcrjogl'r 11,11om P"k 43 nuf F'g" ,.PlIlllhcr" - nhgdl""lIhcr" d Kfz 173 z 65-1. , , , " , , e r . Heere P:IIIl:crjiigo!r AbleUuDI(, puU!:"" Maill}-I.-CllDIP,Frllneja. III,,,"" 19+1 'flk. I 'nj"W W C1 X$ U

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  21/52

  ZUlody(jkO"'3n~ kolo 118pill'Hcc. A { " , / i /i . .d ,d",,whcel. IMK dltions] Kolt) llfip~d ..we. Front track spra . .k " , ",11",,/ r 1K Edilioll~J

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  22/52

  P u.n ll" th d" eb ls " ~ .u eu ~.J.II!!dp!1IUhl!r'l'"numur ...tll'" 'It! ~I.tutm 559. ' II elm e re I -I e 'r c \ Pn l1 ' 7. er j~ g l !' '' . A 1 :H4 ;1 i lu i\ ~. rr(lot zaehednl, Je'il!n 1 1Ji44 roku. PoJllzd

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  23/52

  ORGANIZ AC JA J EDNOSTE KDziala sarnobiezne "Jagdpanlher" trarily do wypo azema

  ty lko kllku b atallo n6 w niszczy cieli czo lg 6w .Pierwsza 1 jedyn,! jednostka lego t ypu . u zb ro jonq calkowiclew "Jagdpanlhery" byl sfo rm ow any w sierpniu 194-3 roku 654.

  .-ciiwere Heetes Panzer/tiger Abrei/ung. Pierwsze piiil~pojazdow 2

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  24/52

  1 Jagd panth",2 Panzefbel eh r a W " ge.n

  Ja gllp" nlhe,

  Kompanlasztabowa

  Pancemy PlutonPrzeciwlotniczy

  ,. x Flakpanzer I\, (20 mm)< I . . . 3,7 em Flakpanzer IV

  PlutonPrzeciwlolniczy

  r Pluton Sape.r6w

  3xSd){fz.71

  DowodztwoBatalionuBw B w

  < I x Sd K Iz 2 51 ,samochlldySekcja dowodzenia

  1 x Sd Kfz 2 51 7

  1. Pluton

  PlutonRozpoznawczy

  7 x S d K I:Z 2 5 11 l- 2 51 1 1 0

  I. KompaniaPlutonDowodzenia

  2 Pa n2~.~fehl$Wagen.J"g lipan the.

  Bw

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  25/52

  ..J.~dp"nth""" z 2. komp.nii 654.

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  26/52

  Jagd pan!h erZ ~ Panzarbefeh 1$...3gen

  Jagdpan th er

  Kompaniasztabowa

  J X Sd Kfz 7 I

  Pancemy PlutonPrzeciwlothiczy

  PlutonPrzeciw!otniczy

  Pluton Saper6w

  1. Pluton

  BwDowodztwoBatallonu

  ~ x SJ K . J : : l 2S ! .samochcd vJ.gdpa nRr lv/VO w.560. I 665. Salallon ie Sakcja dowodzenia

  4 \. Flakpanzer IV (20 mmj4 : x 3 7 em Flakpanzer IV 7 x Sci K& 15111T 2 51 j()lutonHozpoznawczy

  3 x Sd K lz 1 51 17

  2 ~.Pa "ze.befehlswagen.Jagdpa ntherPlulon

  DowodZ!enia

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  27/52

  12 ~ SWG 4()

  519.1559. schwereHeeres Panzerja.gerAbteilung II. Kompania PlutonDowodzenia

  2~ SluG40

  1. Pluton

  2. Pluton

  3. Plu.ton

  lit KompaniaOrganizacja taka jak

  U. Knmpanla

  W 51 9 . schw ere Heeres Panzerjiiger 1 1 .iIll. kompania posiadaly lll.cz.nie 2 8 dziaJ szturmow ych SmG 40. pndobnie bylzorganizow any 559 . Batalion (w arto jednak :zauw aiyc. ze ta o starn ia jed no stk a rn iala p rz ejsc ro w o win. Kompanii takzc5 ..Jagdpauthcr",5 1 9 . i559 . B atation 1 7 x Jagdpanlher (+ P an zc rb ef ch ls w ag en J ag dp an th er) + 2 11 x StuG 40

  56 0. I 6 55, . schwereHeeres Pam:erjagerAbteilung3 " Ja gdpa nUT IV n o

  II. Kompan'ia,

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  28/52

  Itu.tll~rl" ..rtlhl~\u)!t':n .Ja,-=dpal\lhcr~~ numer ~.()I'" 1 . . . : " to 1 'h ,h u 559 .dll',.I!1~ \ht. 1

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  29/52

  ,.I"gdl'"nlh.ry" nr !2 I .. 131N7 L knrnpanll 560, ~FIP'1. . l i lgAbl ,mil/.-czune 20.12.1944 nIL,, , knln '[")",n Bfillg""bucil. W "ul ee pBI"~1 doa. kem-panll k;P I~ I h r j l 1 1 ' \Ve 'wcr~ 1\w~ .If1gdpamJI~h51 ' _gIW,'Ij II} I I " ' CfJmp(1 );('QI/I "If I'-'iigAhi d~.m")~llaeurDIl'" B " " I ; W " " " ' " " , 2 1 1 D,,' 1 " 4 4

  W ofensywie braly udzi ..ltrzy kompanie przydzielcne doirzech hatalionow. Nalei.y takze doliczyc dziala sernobreznernnych jednostek np, FOhrer Grenadier Brigade. Dow6clca hry-~ady Obers t Hans-joach irn Kahler! 16 grudnia 1944 roku mialdo dy~pozytJI w I. Balallonie pulku piincernego 37 ,,!"antern,[ednak okolo 50% staru, 10 "Iagdpanllwry" a nie aolgl typu"Panlher". W 6. Armil znajrlowala 5 i l ? kompanl a 519. bata-honu, za~ w Panzer Lehr Division w rniejsce L Batalionu 130.Pulku Pancernego przydzlelonc 559, schwere rteeresPanzerJiiger Abl,eiiung. W pierwszych dniach otensywy bata-lion, pozostwaia W cdwodzie, 3 p6iniej zostal pr.lydzielony doKamrJfgruppe von P055lnser.Kilka "Jagdpanther" z 559. batalionu zostalo zniszczonych

  na ulic a ch Iamelle, a jed en pojazd zostal unleruchornlony nadrodze na poludnieod Han-sur-Lasse,

  W stosunku do lrentu zachcdniego udzlal IIJagdpanther" Wwalkach z Armi~ Czerwone byl bardzo skrornny, V I I styczniu1945 roku walczylo tam tylko 10 pOjazd6w w 563.1 616.Batahonie, 563. Batal'iofl zest..1 alarmowo przerzucony nawschcd z Mielau. Walczyl w rejonie Gruduska i Ciechanowa(Zichenaul, potem bruni! Olsztyne (AllenSlein). Resztki bata-lionu wycoialy sil i' do Prus Wschodnich. gdate zos(aiy rozbitezim,! 1945 roku. 3. kornpania 616. Batalionu operowala wleionie Byugo:>zczy i Miroslawca tMilrkish-Friedlandl.W 1945 roku "Jagdpanthery" byly kierowane rue tylko do

  batalionow dzial sarnchlemvch, leu laki.e do innych [adnos-tek rn.in, dywizji pancernvch VlIei1rm,Khru tnp, 9. DPane nafroncie zachodnirn I 4. DPane na wschodzier, w.:.ffen SS (9. I10. DPane S5 na irenei e wschodnirnl, Cz~C' pojazdow trafila

  szkndzona "Jagdpnntbcr~" z 65-1 HP/.J"~.\b' hlllllwurl8 przczBcrgopan.he'"t_ Alznej". 'I)cl.eii 1945 ro.ku. Bpl"l1('Pl1m"~r 1 ,' {o " Ing """m~ged " J 'l gdp h enscha IIJ

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  30/52

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  31/52

  ...'"I(dp"n'"~r' \\el~SIl.j ser ii predukc)'jRej (!"I~ 194.1 rekuj ek'pollo' muzcum II '"IIIIIT. Eorlv J,,!:dPfllll/WI" ill$Ufllllllr H'U4'IIIII, I'll( Edltlon'lIPORlicjI .lugdpnllih er ' p6i"ei ,~ ..j! pro ' .dnbyI ) ' " 1945 rnku w miDrndl l llU7~JUIl " Kuhtueu, POi""" IIIn ll"kodwlI~ armare.IBd,,,,', A l"r~""n"lurll ll ll "J"gdfl

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  32/52

  P:ln,erhef~III"lagen . ,.r~gdpll"I".r" numer ,,01" Z. 1 . 1 (1 1 )1 1559, se nw ere H e e res P"l1l.crjllgcr Ahtellung, (ronl zachadni, Nsl.n Ll i44 rok u, h:n~i.b*lknl mlll1"loII nn) I prmd" n"dbud",'1. k~mut1~zdwubnnvllY. Pmr::erhefi..JdsI""/lr!1I ".Iagdpmllirer" No "II'" 0) S la b 5 5'1 11 0 , w " " arq H ee res

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  33/52

  1 nieruchuminnn "J~gdp:'"tl1er:l- I654~ BaH.llonu. Fr:lllcjo. I~rpie~1 ' 1 < 1 -1 r uku, /" "" "b" "ze.i . J"Jf.llpIJII,IIur" SP GWI '1 1 6J~I" Bill/uti,,,,.rrUIJCL )"!,!",,I!N-I, IT"nk ,\ 'us" '' '' '1W

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  34/52

  1300 m

  2600 m

  2S00"m

  1600m

  400 m

  400m

  200 m

  Om

  Przeb jj an ie pance rza czolowego . F rom armour p en etr atio n s ch eme.

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  35/52

  ~iige:( f il r 8 , 8 Ill!!P I lk 4 3 au f Film " P, an th er " - , ,Jagdpanther" Sd ,Kfl. { 7 3 , j ed ac stk a a ie us ta le na , l'nm cj a , k on ie c 1 9 4 4 reku Panwjfig~r r t i r 8 .8 amP.1k43 nuf p~ "'Pnl1llwr"- hgdp..,,/hcr" S d K {z 173. um', unidentif ied. Prsnce, en d 1'944.

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  36/52

  PmlzeJji igo:r fUr 1 1 , 8 em l'ak 4 3 a uf F g st . ,P an J. Il et' _ , ,J ag dp an J. lle r" S d Kh: Inz 6 54 sc hw er e B ee re s P ilJZ elja g., r A hte ilu ng , F ra nc ja , Am"ja, koniee[944 ! 'D i m . Panzctj iiger Ilk 1 1 .8em P ak 43 auJ' Fg; ;r "P " n! }, ol " ~ "hgdpnmill:.rn S d K f; ; /7 3 o f6 54 1 1 , ten","",Heer es ' Pan zu ji ig cr Ab 'c .i IW l g , F r anc e. Als.,~~.e 1 ld 1 9 44.

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  37/52

  ~ otyp PW lZ l:Ijiig eriiIr 8 ,8 em Pak 43 aufPgsr "P an th er" "J ag dp an tb er" S d KiZ 173 Fahrge steU 'if 1 0 1, K umm .e rsd orf, N i em cy , listo pa d 1 9 43 rum"m zcrjllg er fijr /1 .8 e m P ak 43 au f Fgs r "P an/h er" - ' '} agdpl il J lh t ,' ' Sd XI z 173 Fahrges/ell V 1 01 p ro to ty pe , Kmllmt-n;dorl; aelfnHny, November /J I. . I3 . .

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  38/52

  panzeJjager fU r 8 ,8 em P al< 4 3 8 . 1 l f F gst "P anther" - , ,Jag dpanther" Sd lUx 1 7 3 z I '\ th re r G re oa die J: B rig ad e P an ze r D iv is io n , iG ro Jld eu ts ch la nd ~ , k ou ie c1 944 roku. fan"cl]'figer fijr 8 .8 em Pat 43 aaf Fg.

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  39/52

  PatlZe!iEiger fU r 8,8 em Plik 4.3 auf Fgst "p an ther" - " I! 1 gd p! !! !tb .e l" S o: !K fL 1 7 3 z 6 :> 4.. s ehwer e H ee re s P anmrj ii 8e r A bte il un g, po~gDll w ara(eDwilhl',w rzesief 1 9 44 [Dim. PQnl "tj J8 ~ r IU r 8 ,8 em Pak 4) auf F g5 / " Pn nibe r" - "J.'gdpDlllher S d K lZ J 7J of 6541h SChlVcre Heeres PU 1 , zer jl iger Abldlung.( , , , , r ~ 1 IwJhr proving gITlwld. S ep te m be r 1 94 4,

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  40/52

  hm:e:rj~g", fi\r&,8 om Pak 43 , .ufFI "ParuherH, ,;.gdpanlh..,.. ' Sd KfI:. 173, j ednl lSlka l li eus ta lon. . , Niemcy , wiosna 1945 rom. Pun ze r j! jg e r f ii r 8 . 8

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  41/52

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  42/52

  a

  b

  d

  I'ImzI:diger f:\ir 8, 8 em r a J . : 43 awl 'gst ,,Panther" - , )agdpauth"r" Sd K fl. 1 73: a pojezd w czesnej se rii p(Odukcyjnej (early prodtlcllOn v,hide),b - Pau=befehlswngm , )agdpanther", c - pojozd tz w . r ed nie j s er ii p ro du kc yjn oj {mid-production vehicle}, d - Jl

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  43/52

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  44/52

  PaDzeljigedlir 8,8 em Pak4.3 aufFgst ,,Panther" - ,.JI!8'fpanIhd' Sdn173 z-654. ichwet'e H c t : t c : s Panze:rj~!l"f Abtoihmg, Fnmeja, kaoieel944 r o k u . _Prmzetji(ger IiJr Ii.8 em P a . k ; 43 ~ufp p! " P Im th er " - '' Ja gdP .1 IIr hC T ~d K 1Z !o{ 654!h scl l lV"rc 1f~~ Prmzl:rjligerA b f eJ J rmg, Fmncc,. r:nd 1~ .

  ZoI:il.ieml !. . Dywizji P:oncomej OSS, ,Leibsta;ndart,, SS Adolf Hiller", Fnmcja,~ec 1944 rob!. Saldiers of lS i SS-~rDivision qUH'; FlIlllCe. J.une 1944 .

  0

 • 5/12/2018 Jagdpanther Wydawnictwo Militaria 083

  45/52

  aVI= ~c"N

  VI2 . . .- :a- )II= e 0= e 2" e n : I E:II = - =iii! .- -am P J"1 , . i2m "