Transcript

MONITORING RADASKUPTINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORADEZA PERIOD 01.01.2011 30.09. 2011. GODINE

Tuzla, oktobar 2011.

2

SADRAJ

SADRAJ .......................................................................................................................................................... 2 UVOD................................................................................................................................................................. 3 TOK KONSTITUISANJA VLASTI ...................................................................................................................... 4 KLJUNI DOKUMENTI ZA STVARANJE PREDUSLOVA ZA EFIKASAN RAD .............................................. 7 OSNOVNE INFORMACIJE O RADU SKUPTINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORADE .. 11 PROGRAM RADA ........................................................................................................................................... 13 ZAKONODAVNA AKTIVNOST ........................................................................................................................ 15 JAVNOST RADA SKUPTINE ........................................................................................................................ 18 KOORDINACIJA RADA VLADE I SKUPTINE .............................................................................................. 19 AKTIVNOSTI POSLANIKA U RADU SKUPTINE ......................................................................................... 21 ZAKLJUCI ..................................................................................................................................................... 34 PREPORUKE .................................................................................................................................................. 36DODATAK - OSNOVNI OPTI I PODACI I PODACI O AKTIVNOSTIMA POSLANIKA ..........................................................................39 DODATAK DETALJI O SJEDNICAMA ................................................................................................................................................52 DODATAK ANALIZA PROGRAMA RADA ...........................................................................................................................................56 DODATAK LISTA NEREALIZOVANIH MJERA IZ PROGRAMA RADA ...............................................................................................59 DODATAK TABELARNI PREGLED PROSJENIH NETO PLATA ......................................................................................................61 DODATAK STATISTIKI PREGLED O STANJU NEZAPOSLENOSTI U BPK .....................................................................................62 DODATAK TABELARNI PREGLED PIMANJA POSLANIKA I LANOVA VLADE ...................................................................................

UVOD

Centri civilnih inicijativa su nakon okonanja izbora u oktobru 2010 godine, nastavili pratiti rad zakonodavne i izvrne vlasti na nivou kantona, entiteta i na nivou drave Bosne i Hercegovine. Kroz periodino izvjetavanje Centri civilnih inicijativa e javnost upoznavati o rezultatima i efikasnosti rada vlasti kao i rezultatima i odgovornosti javnih zvaninika. Izvjetaj o monitoringu rada Skuptine Bosansko-podrinjskog kantona Gorade, daje pregled i rezultate rada ove institucije, za period 1.1.-30.9.2011. godine i kratak osvrt na proces konstituisanja vlasti u Bosanskopodrinjskom kantonu Fokus izvjetaja je na pojedinanom uinku zastupnika kao javnih zvaninika u Skuptini Bosanskopodrinjskog kantona Gorade i procjeni angaovanosti Skuptine kao institucije da se sistemski bavi problemima koji su od ivotnog znaaja za graane Bosansko-podrinjskog kantona Gorade. Pri izradi izvjetaja, kao ulazni parametri, koritene su informacije iz prethodnih analiza CCI-a , zapisnika sa odranih sjednica Skuptine, kolegija Skuptine i skuptinskih komisija, ekspozea premijera, slubenog lista TK, slubene WEB stranice Skuptine, te ostalih materijala traenih i dostavljenih od strane ove institucije. Osim navedenog pri analizi rada Skuptine i kreiranju izvjetaja koritene su informacije prikupljene neposrednim prisustvom naih konsultanata za monitoring na sjednicama Skuptine Bosansko-podrinjskog kantona Gorade. Ovom se prilikom istiemo profesionalnost i kooperativnost sekratara Skuptine Midhata Baia i slubenica strune slube Safete Burhan i Demile Menzilovi, kojima se zahvaljujemo na saradnji.

TOK KONSTITUISANJA VLASTIKonstituisanje vlasti nakon okonanja parlamentarnih izbora je kljuan preduslov za legitiman i kontinuiran rad pri donoenju odluka. Skuptina Bosansko-podrinjskog kantona Gorade je kao i veina parlamenata svoj proces konstituisanja zapoela na vrijeme i u roku predvienom Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Na prvom zasijedanju odranom 22.11. 2010 godine poslanici su tek poloili zakletve i preuzeli mandate i zbog nepostojanja politikog dogovora stranaka tok konstituisanja je prekinut. Karakteristika ove sjednice je to su 4 lana vlade ( Nazif Urui, Adem Devad, Alma Delizaimovi i Demir Imamovi) preuzimajui poslaniki mandat zbog nespojivosti funkcija stavili u mirovanje svoje mandate u Vladi. Od tog trenutka je Vlada u preostalom dijelu tehnikog mandata radila u krnjem sastavu. Na drugom zasijedanju Skuptine odranom 23.12. 2010. g. nakon postizanja politikog dogovora konstituisani su klubovi naroda i izvreno biranje elnitva Skuptine. Meutim u daljnjem toku formiranja vlasti Skuptina nije se dosljedno slijedila sugestija lana izborne komisije Suada Arnautoviao o hitnom delegiranju delegata za Dom naroda FBiH (delegati su delegirani tek na prvoj redovnoj sjednici 30.12.2010. godine). Cjelokupan proces konstituisanja Skuptine je trajao 38 dana. I za Skuptinu BPK se moe rei da je svoje konstituisanje zapoela na vrijeme, ali ga je kao i veina kantona okonala kroz otegnut proces i tek nakon nekoliko nastavaka. Nakon okonanja konstituirajue sjednice Skuptina je nastavila sa radom sa parlamentarnom stranakom veinom sa 14 poslanikih mandata (56%) koju ine poslanici SDP-a, SDA i jedan poslanik NSRZB, prilino brojnom opozicijom koju ine SBB, SBiH, BPS i 2 poslanika NSRZB sa 11 poslanikih mandata (44%).

Opozicija 44% Parlamentarna veina 56%

Broj mandata u Politika partija 2006-2010. SDP SDA sazivu

Ponovo kandidiranih zastupnika

Broj zastupnika iz saziva 2006-2010 koji su ponovo dobili mandat

Broj mandata u sazivu 2010-2014.

%

6 9

4 6

3 3

7 6

28 24

5SBB SBIH NSRZB BPS UKUPNO 0 8 1 1 25 0 4 1 0 15 0 2 1 0 9 3 12

4 3 2 25

16 12 8 100

U tekuem etvorogodinjem mandatu predsjednik Skuptine Bosansko podrinjskog kantona Gorade e biti Nazif Urui (SDA) dok e zamjenici Skuptine biti Vesna Nemec- Klisura(SDP) i Daliborka Milovi (NSRZB). U Skuptini je izabrano 6 ena (24%) to predstavlja poveanje zastupljenosti ena u odnosu na prethodni mandat. I nacionalna struktura parlamenta je poveanjem broja izabranih Hrvata doivjela promjene u odnosu na prethodne sazive, nakon ega je izabrano rukovodstvo Skuptine po prvi put sa predstavnicima sva tri konstitutivna naroda. Iz Bosansko-podrinjskog kantona u Doma naroda FBiH su delegirana 2 poslanika to je za 3 delegata manje nego u prethodnom sazivu. Skuptina Bosansko-podrinjskog kantona je 30.12.2011. g. prema CIK-u uputila liste prijedloga delegata za Dom naroda FBiH nakon ega su mandati delegata dodijeljeni za 3 poslanika: Mustafa Kurtovi SDA, i Daliborka Milovi- NSRZB I proces delegiranja delegata za Dom naroda je okonan sa zakanjenjem od skoro mjesec dana. Proces konstituisanja vlasti u BPK je dodatno bio optereen raspadom ve konstituisanog kluba NSRZB na dva dijela od kojih je jedan dio podrao, a drugi nije podrao parlamentarnu veinu. Nakon ovakvog ponaanja poslanika ove stranke u Skuptini, NSRZB je u kantonalnom odboru uvela vanredne mjere, a poslanici Mujagi Rasim i Daliborka Milovi su u parlamentu u dosadanjem radu djelovali kao opozicioni a rjee kao samostalni poslanici ? Narueni odnosi meu poslanicima ove stranke su usporili i proces konstituisanja radnih tijela Skuptine, tako da se ova skuptinska tema protegla sve do 9.2.2011. godine kada su sva radna tijela Skuptine imenovana. Iako je Bosansko-podrinjski kanton , nakon Sarajevskog , Unsko-sanskog i Tuzlanskog bio etvrti kanton u kojem je izvrna i zakonodavna vlast konstituisana, ostaje utisak da je cjelokupan proces mogao i trebao tei bre, jer nisu postojali elementi opstrukcija izraeni kao u nekim drugim kantonima Kao i na svim ostalim niovoima vlasti poslaniko zanimanje je sve atraktivnije meu politiarima zbog ega emo u kratkom osvrtu navesti pokazatelje u vezi ponovnog kandidovanja poslanika i lanova vlade iz proteklog mandata i njihove prolaznosti na izborima.Nivo vlasti Kantonalni nivo Entitetski Dravni Ukupno Ukupno kandidovano poslanika 17 1 1 19 Dobili mandat 9 0 0 9 % 52 0 0 47

6Stranka Ukupno u institucija ma 1 1 8 9 6 25 Nije ponovo kandido vano 0 0 3 2 1 6 Kandidovano na kantonalnom nivou 1 1 5 6 4 17 Dobili mandat na kant.nivou 0 1 2 3 3 9 % Kandidavano na entitetskom nivou 0 0 0 0 1 1 Dobili mandat 0 0 0 0 0 0 Kandidovano na dravnom nivou 0 0 0 1 0 1 0 Dobili mandat 0 0 0 0

BPS NSRZB SBiH SDA SDP Ukupno

0 100 40 50 75 53

Iz narednih tabela je vidljivo da su poslanici na kantonalnom nivou imali polovinu podrku i ponovo su dobili povjerenje graana. Kao rijetko gdje u BPK su u velikoj veini su podrani bivi lanovi vlade koji su se kandidovali za polsanike funkcije u Skuptini BPK

Nivo vlasti Kantonalni nivo Entitetski Dravni

Ukupno kandidovano ministara 6 2 0

Dobili mandat 5 0 0

% 83 0 0

Ukupno 8 5 63 Pregled obuhvata ministre iz oba sastava vlada u mandatnom periodu 2006-2010. g.

Stranka

Ukupno

Nije ponovo kandidovan

Kandidovan i na kantonalno m nivou 2

Dobili mandat 1 2 2 5

Kandidavano na entitetskom nivou 2 0 0 2

Dobili mandat 0 0 0 0

Kandidovano na dravnom nivou 0 0 0 0

Dobili mandat 0 0 0 0

SBiH SDA NEZAVISNI KANDIDATI Ukupno

4 5 4 13 3 2 5

2 2 6

7

KLJUNI DOKUMENTI ZA STVARANJE PREDUSLOVA ZA EFIKASAN RADProces usvajanja Programa radaZbog kanjenja u konstituisanju vlasti Skuptina nije postupila u skladu sa Poslovnikom i na koncu 2010. godine nije donijela Program rada za 2011. g. Oito je da se u u ovom kantonu postupilo na indentian nain kao i u ostalim kantonima u kojima je ista koalicija na vlasti tj. odlueno je da e planski dokumenti biti predloeni od strane novog saziva Vlade. Vlada je nakon imenovanja 24.2.2011. godine na svojoj prvoj redovnoj, uputila sugestiju ministarstvima da po okonanju primopredaje pristupe programiranju aktivnosti i na pripremi budeta u svojim ministarstvima. Vlada je Svoj program donijela 26.4.2011. g. Program rada Skuptine je od strane Kolegija utvren u prijedlogu 11. 5.2011. g., za osnovu je imao program rada Vlade, a u Skuptini je usvojen 20. 5. 2011 godine. Na istoj sjednici je razmatran i prihvaen ranije usvojeni program rada Vlade. Za razliku od prethodnih godina Programi rada su znatno usklaeniji i po obimu i po rokovima.

Program

Godina

Program usvojen

Program rada STKmjere

Realizacija

Realizacija %

Skuptina BPK Skuptina BPK Skuptina BPK Skuptina BPK Skuptina BPK

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 39559 39896 15.2.2010. 20.05.2011

Nema usvojenog programa 70 84 125 85 36 46 59 51 55 47

Proces usvajanja BudetaKonstituisanja Vlasti, a kasnije ekonomska kriza i kreditni aranmani koji su sklapani sa MMF-om bili su najei razlozi to je Skuptina Bosansko-podrinjskog kantona kasnila sa blagovremenim donoenjem budeta. Kanjenje u formiranju Vlade BPK i preuzimanje vlasti od strane stranaka parlamentarne veine je bio formalni razlog kanjenja u donoenju Budeta Bosansko-podrinjskog kantona. U vrlo kratkom vremenu po imenovanju vlada je 3.3.2011. na dnevnom redu imala razmatranje prednacrta Budeta. Nacrt Budeta je planiran za razmatranje na sjednici 11.3. 2011. godine, meutim isti je razmatran i utvren kao prijedlog dokumenta 17.3.2011. nakon ega ga je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru. Prijedlog Budeta je u Skuptini razmatran i uz veliku podrku poslanika (ZA je glasalo 21) usvojen u iznosu od 48.090. 901 KM. Glavne primjedbe poslanika iz opozicionih stranaka su bile da nova vlada i pored toga to je poveala budet za 8 mil KM nema bitnijih ulaganja u zapoljavanje, a pored toga je planirala poveanje budetskih korisnika za 18. I pozicija i opozicija su pozdravile izgradnju zgrade za mlade kao vrlo konkretnu vladinu mjeru usmjerenu prema mladoj populaciji.

8

Godina

Datum usvajanja budeta

Plan Budeta KM

Rebalans Budeta

%

Broj budetskih uposlenika

2006 2007. 2008. 2009. 2010. 2006-2010 2011. 31.03.2010. mar.2007 31.12.2007 mar.2009 29.12.2009 32.148.882 47.869.205 40.967.390 40.131.680 161.117.157 48.090.901 41.985.957 43.402.708 38.962.789 40.122.469 131 91 95 810 819 868 895 93 913

60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Plan Budeta KM Rebalans Budeta

Poslanici opozicije su pored odavanja priznanja za hrabrost za predloeni budet, istakli da da su delegati iz BPK na sjednici Doma naroda FBiH javno izrazili svoju zabrinutost za kontinuitet i nain finansiranja potreba BPK. Na etvrtoj redovnoj sjednici gost kantona predsjednik Federacije BiH ivko Budimir je istakao da razloga za zabrinutost nema, jer 3 kantona meu kojim je i Bosansko-podrinjski kanton od strane nove vlasti e u budunosti imati poseban status. Za usvojeni Budet Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorade je okarakterisan kao stabilizirajui, socijalni i razvojni Budet, s ciljem da se obezbijede uslovi za normalno funkcionisanje svih budetskih korisnika i uslovi za poveanje privrednih aktivnosti i zaposlenosti. Vlada je istakla da odrivost Bosansko-podrinjskog kantona Gorade u 2011. godini kao i ranijih godina, u znaajnoj mjeri ovisi od podrke iz Budeta Federacije BiH koja je u svim ranijim godinama iznosila od 2045%. Potreba za dodatnim finansijskim sredstvima ekonomski neodrivim kantonima trai dugorono sistemsko rjeenje finansiranja istih, a sve u cilju stvaranja ekonomski kvalitetnijih pretpostavki budueg funkcionisanja Kantona. Ranije pokrenute Izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH su bile u funkciji graenja sistema.

9 Ekonomski neodrivi kantoni, korisnici dodatnih finansijskih sredstava definisanih kroz Izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH imali bi obavezu da jednu treinu dodatnih finansijskih sredstava usmjere za projekte razvoja, a sve u cilju stvaranja pretpostavki za ekonomski odriv Kanton. Prihodi i rashodi u budetu Bosansko-podrinjskog kantona planirani su u iznosu od 48.090.901,00 KM to u odnosu na Budet za 2010. godinu predstavlja poveanje od 19%, odnosno poveanje u apsolutnom iznosu od 7.648.999,00 KM.

OPIS PRIHODI PRIHODI OD POREZA NEPOREZNI PRIHODI Tekui transferi (transferi i donacije) PRIHODI PO OSNOVU OSTALIH OBAV. FINANSIRANJE

BUDET 2010. GOD.

BUDET 2010. GOD.

INDEX

40.122.469 26.823.502 2.406.402 10.883.000 9.565 263.012

45.171.528 28.686.275 2.468.120 14.009.000 8.133 2.919.373

113 107 103 129 85

Pored poveanja poreskih (7%) i neporeskih prihoda (3%) Vlada je planirala i visoko poveanje tekuih transfera (29%) u 2001. u odnosu na 2010 godinu, od ega se iznos od 13.000.000,00 KM odnosi na Primljene tekue transfere od Federacije, dok iznos od 1.000.000,00 KM predstavlja namjenska sredstva (sredstva na ime civilnih rtava rata) Gorade.Opis Budet 2011. god

koja se doznaavaju u Budet Bosansko-podrinjskog kantona

Tekua budetska rezerva PLAE I NAKNADE TROKOVA ZAPOSLENIH DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE TEKUI TRANSFERI I DRUGI TEKUI RASHODI KAPITALNI TRANSFERI IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE KAPITALNI IZDACI

50.000 17.900.756 1.848.115 4.106.372 18.768.400 1.885.000 378.673 3.153.585

Na rashodovnoj strani Plae i naknade trokova zaposlenih planirane su u iznosu od 17.900.756,00 KM i iste ine: Bruto plae i naknade plae 15.711.510,00 KM, Naknade trokova zaposlenih 2.189.246,00 KM , to predstavlja poveanje za 5% u odnosu na Budet za 2010. godinu.Plae i naknade trokova zaposlenih planirane su za 913 uposlenika. U istom procentu su od 5% poveani i doprinosi poslodavca i ostali doprinosi. Tekui transferi i drugi tekui rashodi planirani u iznosu 18.768.400,00 KM to ini 39,03% uea u ukupnim rashodima i izdacima Budeta za 2011. godinu i predstavlaju najveu stavku na rashodovnoj strani. U odnosu na 2010. godinu poveani su za 25% ine ih: Tekui transferi drugim nivoima vlasti Tekui transferi pojedincima Tekui transferi neprofitnim organizacijama Subvencije javnim preduzeima Subvencije privatnim preduzeima i poduzetnicima Drugi tekui transferi 250.000,00 KM 7.816.500,00 KM 7.812.200,00 KM 718.700,00 KM 371.000,00 KM 1.800.000,00 KM

Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 1.885.000,00 KM

10 Najvee procentualno poveanje na rashodovnoj strani su planirana u stavci Izdaci za nabavku stalnih sredstava gdje je znos od 2.646.800,00 KM za 270% vei od u odnosu na istu stavku u Budetu za 2010. Najvei iznos ove stavke rashoda je namijenjen za Nabavka graevina u iznosu 1.186.300,00 KM koja u sutini predstavlja sredstva namijenjena za izgradnju zgrade za mlade. Do usvajanja Budeta finansiranje javnih potreba Kantona se odvijalo prema odluci o privremenom finansiranju koja je usvojena tek 9.2.2011. g. ime su prekreni rokovi definisanih Zakonom o budetima. Poredei planirani iznos Budeta u 2010. sa iznosom budeta u 2007. g. vidimo da je nova vlast planirala poveanje budeta za 50% . Ako uporedimo broj budetskih korisnika 913 u 2011. g. sa brojem 810 budetska korisnika iz 2007 g., zapaa se da je dolo do zabrinjavajueg porasta uposlenih od 12%. Porast uposlenih je najvei bio u periodu eskalacije ekonomske krize i ovaj podatak govori da se vlast u Bosanskopodrinjskom kantonu nije pridravala vlastitih mjera negativne efekte. kojima je namjeravala ublaiti njezine

Broj uposlenika finansiranih Budetom940 920 900 880 860 840 820 800 780 760 740 2006 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Najvei udio u poveanju broja budetskih korisnika predstavlja poveanje boja profesionalno angaovanih poslanika sa 10 u 2010. g. na 17 i nova kategorija lica koja su na platnom spisku Skuptine 6 poslanika na raspolaganju koji e nakon isteka mandata a do zasnivanja novog radnog odnosa u drugom poslovnom subjektu prava iz radnog odnosa ostvarivati prema odredbama Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH , u trajanju najdue do 12 mjeseci Kada je u pitanju finansiranje rada Skuptine Budetom BPK je predvieno iznos od 1.476.400 KM i on je za 72% vei od izdataka u 2010. g. Kako je veina trokova Skuptine ostala na iznosima priblinim onim iz 2010. godine oito je da je enormno poveanje skuptinskog budeta uslijedilo zbog poveanja broja javnih zvaninika koji su na platnom spisku Skuptine. Da zakon na nivou Federacije nije doneen, Skuptina bi za isti iznos budeta mogla znaajno unaprijediti svoj rad adaptiranjem i informatiko tehnikim opremanjem sale za sjednice.

OSNOVNE INFORMACIJE O RADU SKUPTINE BOSANSKOPODRINJSKOG KANTONA GORADEOsnovne informacije o dinamici i obimu rada Skuptine BPKSkuptina Bosansko-podrinjskog kantona Gorade je, u periodu od 01.01.-30.09.2011.godine, odrala ukupno 6 sjednica. Na 6 radnih sjednica Skuptine, razmatrano je ukupno 54 take dnevnog reda, to je u prosjeku 7,6 take po sjednici. Ukupno vrijeme utroeno na realizaciju sjednica je 33 sati i 20 minuta ili prosjeno 4 sata i 30 minuta po jednoj sjednici. Prvi kvartal rada Skuptine je bio specifian po tome to zakazana druga redovna sjednica skuptine nije odrana kako je izvjestio predsjedavavajui Nazif Urui zbog nepostojanja uslova za odravanje sjednice. Poslanici opozicije su izrazili nezadovoljstvo i svoje su kritike zbog neizbora Vlade iznijeli na pres konferenciji odranoj u istom danu. U poreenju radom Skuptine u prolom sazivu, vidljivo je da su sjednice u novom sazivu za 1 sat krae trajale i da je prosjean broj razmatranih mjera manji. Stvarna slika je ipak drugaija jer su posljednje 4 sjednice trajale due nego prethodne i za donoenje mjera bilo je potrebno sve vie vremena nego na prethodnim sjednicamato znai da se radilo sa manjom uinkovitou. Jedan od razloga teeg dolaska do usvojenih mjera taj to predsjedavajui Skuptine prakticira liberalan pristup u voenju sjednice, i da esto pod izgovorom ire demokratije omoguava poslanicima i ee i due istupe za govornicom nego to dozvoljava poslovnik. Takvim pristupom je se otvario prostor za prigovore poslanika i sve ee dovoenje u pitanje ispravnosti procedura po kojima se donose odluke i vodi sjednica. Stoga striktno potivanje normi Poslovnika u radu i Etikog kodeksa treba da predstavlja imperativ za budui rad kako za predsjedavajueg tako i za sve poslanike u Skuptini. Imajui u vidu da u prva dva mjeseca 2011. g. Skuptina skoro i nije radila na donoenju odluka, a u preostalom dijelu rada je vrlo malo uradila na donoenju zakona ( utvreno 6 od 23 planiranih), u narednom periodu rada Skuptina mora udvostruiti svoju dinamiku rada. Samo takvim tempom rada Skuptina moe stvoriti kvalitetan prostor i uslove za donoenje brojnih zakona i vrlo vanih najavljenih Akcionih planova bitnih za razvoj Kantona.16 14 12 10 8 6 4 2 0 januar mart maj jul septembar broj sjednica broj mjera

Preduslov za dinamian rad Skuptine e

biti i dalje zavisan od kvaliteta kordinacije izmeu Vlade i

Skuptine BPK i prepoznavanja prioritetnih aktivnosti iz programa rada, potovanja rokova u pripremi

12 materijala od strane Vlade BPK, spremnosti Kolegija Skuptine da pripremi i organizuje vei broj sjednica Skuptine.

Realizova no taaka

Planirano taaka

Razmatra ne mjere

Kraj sjednice

Trajanje

Datum28-01-2011 12-02-2011 24-02-2011 31-03-2011 20-05-2011 01.07.2011 20.09.2011

R.b.

Tip

2 2 3 4 5 6 7 Ukupno

Redovna Nastavak Redovna Redovna Redovna Redovna Redovna

0 2 1 15 15 8 13 54 7,6

0 2 1 15 15 8 13 54 7,6

0 2 1 14 14 8 14 57 8,1

10:30 10:05 10:00 11:05 10:00 09:00 09:00

10:35 12:05 10:45 19:00 17:15 16:10 17:10

00:05 02:00 00:45 07:55 07:15 07:10 08:10 33:20 04:30 3 4 3 4 7 2 01:55 02:20 01:50 01:35 04:1 5 1:05

Prosjeno po sjednici

Prikaz dinamike usvajanja i strukture mjera detaljnije je vidljiv na slijeoj tabeli:Tip Budet Finansijski plan Informacija Inicijative i pitanja Izvjetaj Odluka Ostalo Prijedlog Program Zakljuak Zakon Ukupno 3 3 15 0 3 1 1 17 0 2 8 0 1 14 3 1 5 3 1 9 2 Jan Feb Mart 1 2 1 1 1 2 1 5 1 2 3 1 1 Apr Maj Jun Jul Avg Sep Ukupno 1 2 6 3 13 15 5 1 3 1 7 57

U proteklih devet mjeseci rada najei obraivai mjera su bili Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije. Veina od 57 mjera razmatranih na Skuptini je usvojena ili prihvaena ( 53) dok je samo manji broj odbijen ili vraen iz procedure.Usvojeno Utvreno Broj mjera Nije usvojeno 1 Povueno 1 Izjanjavanje odgoeno 1 Skinuto sa dnevnog reda 1 Ukupno

53

57

Na Skuptini je Odbijena alba profesionalnog poslanika u Skuptini Bosansko-podrinjskog Kantona Gorade Mujagi Rasima na Rjeenje o izmjenama i dopunama Rjeenja o utvrivanju prava na profesionalizaciju poslanika u Skuptini Bosansko-podrinjskog kantona Gorade. Izjanjavanje odgoeno o Odluci o davanju saglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Klinikog Centra Univerziteta u Sarajevu, broj: 13/11 od 14.07.2011.godine, dok je Informacija o davanju miljenja Federalnom ministarstvu prostornog ureenja u postupku izdavanja urbanistike saglasnosti za obavljanje prethodnih radova istranog karaktera za izradu Idejnog projekta HE Ustikolina, povuena iz procedure.

Trajanje

Stvarni poetak

Broj pauza

13

PROGRAM RADANakon donoenja Programa rada Vlade 20.4. 2011. godine, isti je upuen prema Skuptini da bi i Skuptina koristei ga kao osnovu za planiranje, donijela svoj Program rada 20.5. 2011. g.. Program rada se moe smatrati programskim dokumentom koji je najusaglaeniji sa programom rada Vlade do sada. Kraa analiza programa rada je u prilogu izvjetaja. Programom rada Skuptine BPK u 2011. godini predvieno je za razmatranje ukupno 86 mjera. Od 65 mjera koje su planirane za razmatranje u periodu rada januar septembar 2011. godine, Skuptina je realizovala 30 mjera to predstavlja skromnih 46 % realizacije planiranog. Ukoliko se realizovanim mjerama u 2011. g pribroje i mjere koje je Skuptina realizovala u 2010. g. kao i zakoni u postupku javne rasprave, ukupni broj realizovanih mjera iz Programa rada je 35, odnosno realizacija programiranog bila je 54%.Realizacija programa rada

Planirane mjere a nisu razmatrane 30 46%

Ukupno realizovano iz programa 30 46%

U proceduri 5 8%

Tipovi Akcioni plan Budet Finansijski plan Informacija Izvjetaj Odluka Plan rada Program Prostorni plan Zakon Ukupno

Ukupno u programu za 2011 god 1 4 6 9 18 8 1 5 2 32 86

Planirano planirano do 30.09. 1 2 2 6 17 7 1 4 2 23 65

Ukupno realizovano iz programa 0 1 2 4 12 2 0 3 0 6 30

U proceduri

1

1 3 5

Planirane mjere a nisu razmatrane 1 1 0 2 5 4 1 1 1 14 30

% do 30.09. 0 50 100 67 71 29 0 75 0 26 46

% godinjeg programa 0 25 33 44 67 25 0 60 0 19 35

14 Iz prethodne tabele je vidljivo da je izvjetajno informativna djelatnost realizovana natpolovino, dok je zakonodavnih aktivnosti realizovan svega 26 %. Od 23 zakona koja su planirana za razmatranje u monitorisanom periodu razmatrano je svega 9 zakona, dok uopte nije razmatrano 14 zakona. U Skuptini BPK je konano suvojeno 5 zakona, dok se 1 realizovani zakon nalazi u parlamentarnoj proceduri ( kao nacrt je upuen u javnu raspravu). Od ostalih 14 zakona nerealizovanih od strane Vlade i Skuptine najvei dunik je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa 4 nerealizovana zakona, zatim slijedi Ministarstvo za pravosue, upravu i radne odnose BPK-a Gorade sa 3 nerealizovana zakona,.itd. Treba ipak napomenuti da je zbog kanjenja u konstituisanju Skuptine i Vlade, prilkom izrade Programa rada se donekle vodilo rauna o tim okolnostima te je dinamika izrade i usvajanja zakona i mjera iz Programa rada prilagoena sa tim okolnostima. Nakon treeg kvartala jasno je da Vlada nije bila u mogunosti realizovati niti pratiti zacrtane rokove iz Programa rada Skuptine. Na ovaj nain Vlada ne samo da nije realizovala svoj program rada, nego je zbog nedostavljanja obraenih materijala prema Skuptini uzrokovala nerealizaciju Programa rada Skuptine. Prilika da se nadoknade proputeno je sve manje tako da e Vlada i Skuptina e u preostalom dijelu godine biti prinueni da odrede prioritete, ee zasijedaju i okonaju zapoete zakonodavne procese, da bi se mogli u potrebnoj mjeri posvetiti donoenju Budeta za 2012. g

ZAKONODAVNA AKTIVNOSTSkuptina Bosansko-podrinjskog kantona je u devetomjesenom periodu rada 2011. godine razmatrala ukupno 6 zakona dostavljenih od Vlade. Svi razmatrani zakoni su planirani programom rada Skuptine, odnosno u zakonodavnom postupku nije bilo neprogramiranih zakona.

25 20 15 10 5 6 0Pl a ni ra no Ra zma tra no

23 14 3U proceduri Nije ra zma tra no

Skuptina je 27.09.2010. g. usvojila u formi nacrta 2 zakona: 1. Zakon o plaama i naknadama u kantonalnim organima vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu i 2. Zakon o plaama i naknadama policijskih slubenika u Bosansko-podrinjskom kantonu ije je usvajanje u formi prijedloga odloeno zbog nedostajuih sredstava za njihovu implementaciju. Proces usvajanja ova dva zakona e biti otpoet nakon provedbe detaljne javne rasprave sa zainteresovanim interesnim grupama. Zakon o inspekcijama se u formi prijedloga naao na dnevnom redu sjednice Skuptine, ali je povuen i nije razmatran zbog miljenja da bi njegovo donoenje trebalo odgoditi do donoenja istog zakona na nivou FBiH. U konanici moemo rei da je od strane Skuptine razmatrani: 1. Zakon o izvrenju Budeta Bosansko-podrinjskog kantona Gorade za 2011. godinu (redovan postupak) 2. Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Gorade (hitni postupak) 3. Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju (redovan postupak- u fazi javne rasprave) 4. Zakona o sportu Bosansko-podrinjskog kantona Gorade (redovan postupak) 5. Nacrt Zakona o komunalnim taksama (redovan postupak- u fazi javne rasprave) 6. Zakon o preuzimanju Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine 7. Zakon o plaama i naknadama u kantonalnim organima vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorade (razmatran u 2010) 8. Zakon o plaama i naknadama policijskih slubenika u Bosansko-podrinjskom kantonu (razmatran u 2010) Zakon o inspekcijama i Zakon o imovini su bili razmatrani kao programska obaveza Skuptine jer ih Vlada nije navela u svojm programu rada. Ova injenica govori da iako je u programiranju rada Vlade i Skuptine dolo do napretka, ipak bilo i krupnih propusta.

16 U skuptini su konano usvojeni slijedei zakoni: 1. Zakon o izvrenju Budeta Bosansko-podrinjskog kantona Gorade za 2011. godinu (redovan postupak) 2. Zakon o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Gorade (hitni postupak) 3. Zakon o sportu Bosansko-podrinjskog kantona Gorade (redovan postupak) 4. Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju 5. Zakon o preuzimanju Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o izvrenju Budeta Bosansko-podrinjskog kantona Gorade za 2011. godinu, realizovan je u skladu sa obavezama iz Zakona o budetima, dok je usvajanjem vrlo obimnog Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju odustalo se od djelimine izmjene zakona koja je otpoete jo 2008. g. Donoenje Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Gorade po hitnom postupku je primjer na koji nain vlast treba pristupiti u sluaju da potencijalni investitor iskae realnu zainteresovanost za investicije koje u konanici kao rezultat treba da imaju novozapoljavanje i poveavanje broja zaposlenih za preko 10%. Svi razmatrani zakoni su usvojeni esto i sa dvotreinskom veinom tj. imali su podrku i dijela opozicionih stranaka. Ukupno planirano u 2011 Ukupno planirano za period I-IX 2011. Nisu razmatrani Razmatrani Usvojeno u Skuptini U javnoj raspravi U predpalamentarnoj proceduri u Skuptini Planirani 32 23 17 6 (8) 5 1 2 Neplanirani Ukupno

6 (8) 5 1 2

Od ostalih 14 zakona nerealizovanih od strane Skuptine, najvei dunik je Ministarstvo za pravosue, upravu i radne odnose BPK-a Gorade sa 4 zakona i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa 4 zakona. Za set zakona u oblasti socijalne zatite od strane Vlade dato je obrazloenje da e do usklaivanja kantonalnih propisa doi nakon usvajanja zakona na entitetskom nivou. Rok Vlada nacrt Rok Vlada Prijedl.

ZakonZakon o inspekcijama u BPK-a Gorade

ObraivaKantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK- a Gorade

Rok Skupt6

Rok Skupt Prijedl.U proceduri U proceduri Utvren u formi nacrta 27.9.2010. g. postupak u zastoju zbog nepostojanja novanih sredstava za njegovu implementaciju U proceduri Utvren u formi nacrta 27.9.2010. g. postupak u zastoju zbog nepostojanja novanih sredstava za njegovu

Zakon o plaama i naknadama policijskih slubenika Bosansko podrinjskog kantona Gorade

Ministarstvo unutranjih poslova BPK-a Gorade

9

Zakon o plaama i naknadama u kantonalnim organima vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorade

Ministarstvo za pravosue, upravu i radne odnose BPK-a Gorade

9

9

17implementaciju Kanjenje uslovljeno voenjem konsultativnog procesa zbog potrebe donoenja harmonizovanih kantonalnih procesa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim slubenicima

Ministarstvo unutranjih poslova BPK-a Gorade

9

9

Zakon o spomenicima i kulturnom naslijeu u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorade Zakon o osnivanju srednjokolskog centra Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju privrednim drutvima u nadlenosti Bosansko-podrinjskog kantona Gorade Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi BPK-a Gorade Zakon o lokalnoj samoupravi Bosansko-podrinjskog kantona Gorade Zakon o zatiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorade Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministrastvima i drugim tijelima kantonalne uprave Zakon o osnovama socijalne zatite i minimuma socijalne sigurnosti Zakon o temeljnim pravima osoba sa invaliditetom u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorade Zakon o zatiti civilnih rtava rata u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorade Zakon o zatiti porodice sa djecom Bosansko-podrinjskom kantonu Gorade Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i lanova njihovih porodica

Ministarstvo za boraka pitanja BPK-a Gorade Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Gorade Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Gorade Ministarstvo za privredu BPK-a Gorade

9

9

9 Kantonalni propis e biti doneen nakon usvajanja federalnog prpisa ije je donoenje u toku Kantonalni propis e biti doneen nakon usvajanja federalnog prpisa ije je donoenje u toku Formirana radna grupa za izradu zakona

6

6

Ministarstvo za privredu BPK-a Gorade Ministarstvo za pravosue, upravu i radne odnose BPK-a Gorade Ministarstvo za pravosue, upravu i radne odnose BPK-a Gorade Ministarstvo za pravosue, upravu i radne odnose BPK-a Gorade Ministarstvo za pravosue, upravu i radne odnose BPK-a Gorade Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Gorade Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Gorade Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Gorade Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Gorade Ministarstvo za boraka pitanja BPK-a Gorade

9

9

4 12

6 9

9

9 Formirana radna grupa za izradu zakona Donoenje zakona uslovljeno donoenjem federalnog propisa Donoenje zakona uslovljeno donoenjem federalnog propisa Donoenje zakona uslovljeno donoenjem federalnog propisa Donoenje zakona uslovljeno donoenjem federalnog propisa 6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

JAVNOST RADA SKUPTINENivo transparentnosti rada Skuptine Bosansko podrinjskog kantona Gorade je u stalnom rastu ne samo zahvaljujui dosljednoj primjeni poslovnika o radu Skuptine, Zakona o slobodnom pristupu informacijama dobro organizovanoj Slubi informisanja, nego i zbog sve veeg doprinosa skuptinskih radnih tijela. Naime Skuptinska radna tijela sve ee su suorganizatori javnih rasprava o kljunim skuptinskim aktima i organizatori tematskih sjednica. Sve sjednice Skuptine direktno prenosi radio Gorade, sve odluke se objavljuju na slubenoj web stranici Vlade kantona, Slubeni list je dostupan preko interneta, meutim javnost jo uvijek nije u mogunosti saznati kako glasaju predstavnici politikih partija o dokumentima koji su predmet skuptinske rasprave. Time je zamagljena individualna odgovornost i uinak poslanika u radu skuptine. Skuptina redovno na redizajniranoj slubenoj web stranici kantona objavljuje nacrte dokumenata (budet, zakoni) dok su u fazi javne rasprave. Najnoviji primjer imamo kada je Vlada nakon najave iroke javne rasprave o platama uposlenika organa kantonalne uprave i policijskih slubenika, dala upute da se nacrti dokumenata objave na slubenoj web stranici Vlade. Na ovaj nain je graanima omogueno informisanje i konstruktivno uee u poboljanju dokumenata koji sadre graanske prioritete. Od strane Vlade je najavljena najnovija praksa, da se usvojeni dokumenti od ireg drutvenog znaaja nakon usvajanja javno prezentuju radi boljeg shvatanja javnosti o kojim se prioritetima rukovodilo prilikom uvajanja. Centri civilnih inicijativa su prema Skuptini uputili inicijativu o uvoenju elektronskog evidentiranja prisustva i glasanja poslanika na sjednicama Skuptine, koje bi znatno povealo nivo transparentnosti i idividualne odgovornosti u radu poslanlanika.

19

KOORDINACIJA RADA VLADE I SKUPTINEKoordinacija rada Vlade i Skuptine Bosansko-podrinjskog kantona tokom monitorisanog perioda 2011. godine obiljeena je sa nekoliko karakteristika:

Primopredaja vlasti je, imajui u vidu da je ovo vlada kontinuiteta, zbog dvomjesenog vaukuma u radu Vlade i Skuptine

protekla korektno,

meutim

kanjenje u formiranju vlade, skuptinska opozicija je ocijenila neprihvatljivim i tetnim po graane Kantona

Veliku smetnju u radu Vlade predstavljala je injenica da su premijer i 3 lana Vlade nakon preuzimanja poslanikih mandata svoj status u Vladi stavili u mirovanje, a ovlatenja prenijeli na dravne slubenike. Iz tog razloga Vlada BPK nije zasijedala skoro 2 mjeseca Vlada i Skuptina nisu na poetku svog mandata usvojili Programe rada, nego su panju posvetili usvajanju akata koji su bili zakonska obaveza po Zakonu o budetima ( Budet BPK za 2011. g. i budeti vanbudetskih fondova) i zakona za ijim donoenjem se ukazala potreba (Zakon o imovini Bosanskopodrinjskog kantona Gorade) Vlada i Skuptina BPK su u vrlo kratkom periodu i po redovnom postupku usvojile Budet BPK za 2011. g. koji je najvei od svih dosadanjih Prilikom razmatranja mjera na sjednicama Skuptine, stranke parlamentarne veine su disciplinovano podravale ponuene dokumente. Kljuni planski dokumenti Programi rada Vlade, Skuptine i Program razvoja usvojeni jednoglasno tj. imali su podrku svih parlamentarnih partija Zadrana je praksa obrazlaganja kljunih dokumenata od strane lanova vlade na skuptinskim radnim tijelima, kao i njihovo ukljuenje u organizovanju javnih rasprava o nacrtima budeta i zakona Premijer Emir Frato je u ekspozeu najavio da je drugi prioritetni zadatak implementacija Programa razvoja BPK Gorade 2011- 2014 kroz obezbjeenje neophodne podrke Skuptini u donoenju novih ili izmjeni postojeih zakona, odluka i zakljuaka koji bi trebali rezutirati poboljanju standarda i ivota ljudi. Vlada BPK je na poetku mandata odrala sastanke sa predstavnicima Vlade FBiH, Vlade Kantona Sarajevo, predstavnicima razliitih grupacija (borci, sindikati) nastojivi da razgovorom i potpisivanjem sporazuma preduprijedi prenoenje nerjeenih problema na Skuptinu Zbog kanjenja u utvrivanju zakona od strane Vlade, Skuptina nije razmatrala 11 zakona od 15 koliko je planiranih za polugodinji period rada Skuptine BPK 2011.

20 Zakljucima Skuptine i Vlade data podrka predstavnicima kantona u Domu naroda i predstavnikom domu FBiH da zastupaju amandmane na rebalans Budeta FBiH i Deklaraciju o potrebi izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBIH Zbog kanjenja u utvrivanju zakona od strane Vlade, Skuptina nije mogla razmatrati ak 14 zakona planiranih u devetomjesenomi periodu rada lanovi Vlade su se na poetku mandata odrekli prava na koritenje slubenih telefona dok je Kolegij Skuptine ovu mjeru tednje ignorisao i aktuelizirao tek na prijedlog Komisije za Budet, finansije i administrativna pitanja

AKTIVNOSTI POSLANIKA U RADU SKUPTINE

Radno pravni status poslanikaPoslovnika mogunost profesionalizacije rada u 2011. g. je iskoritena od strane 16 poslanika (64%), to je skoro duplo poveanje u odnosu na proteli mandat kada je bilo 10 poslanika sa profesionalnim statusom. Broj profesionalno angaovanih poslanika je vei jer su se 3 poslanika (Daliborka Milovi, Mustafa Kurtovi i Vesna Nemec- Klisura) koji su delegati u Domu naroda FBiH iz BPK, opredjelili da svoj rad profesionalizuju u toj instituciji . Pored aktivno angaovanih poslanika na platnom spisku Skuptine se nalazi i 6 bivih poslanika koji primaju naknade, a da nisu ukljueni u rad Skuptine. U narednom poglavlju su predstavljeni kvantitativni pokazatelji koji tek djelimino predstavljaju individualni uinaku radu Skuptine, kolegija i radnih tijela, kao i odnos prema poslanikoj funkciji.

Kolegij SkuptineNa samom poetku rada novog saziva Skuptine BPK Kolegij je uspostavljen na osnovu lanova 16. i 20 Poslovnika, skuptinskom odlukom doneenom 23.12. 2010. g. Kolegij od 9 lanova, ima prevashodnu ulogu da se stara o unaprjeenju efikasnosti1 i pripremi sjednica Skuptine. Promjena u sastavu parlamenta u odnosu na prethodni saziv, kao rezultat je imala poveanje lanova kolegija i zastupljenost ak 6 politikih partija. Pet poslanika koji su lanovi Kolegija su svoj rad profesionalizovali u Skuptini ili u Domu naroda Parlamenta FBiH. Ova injenica je veoma bitna za nastupajui period kada se od Kolegija oekjuje da udvostrue vlastite napore u dinamiziranju rada Skuptine. Analiza zapisnika Kolegija ukazuje da je na poetku rada Kolegija bilo dosta nerazumijevanja oko novonastale pozicije lanova Kolegija koji su u njegov sastav uli kao predstavnici Narodne stranke radom za boljitak, a naknadno istupili iz stranke. U nastavku rada Kolegija sjednice su se odravavale uz uee predstavnika kluba NSRZB koji su u ime te stranke nastupali samo formalno. Nakon istupanja iz Narodne stranke radom za boljitak poslanika Rasima Mujagia 31.3.2011. g., broj lanova Kolegija je smanjen na 8 (poslanik je lanstvo u Kolegiju imao kao predsjednik kluba NSRZB). Nastojanja Poslanika Mujagia da osnivanjem Kluba samostalnih poslanika Daliborka Milovi i Rasim Mujagi zadri poziciju u Kolegiju su bila neosnovana, jer su poslovniki neutemeljena, o emu se u tom smislu izjasnio Kolegij, Komisija za budet, finansije i administrativna pitanja i na kraju i sam Skuptina.Rbr 1 2 3 4 5 61

Poslanik Nazif Urui Vesna Nemec- Klisura Daliborka Milovi Mujkovi Devida Borovi Mensur Mehmed Turalo

Status Profesional. Profesional. DN PFBiH Profesional. DN PFBiH Profesional. Profesional.

Stranka SDA SDP Samost. poslanik SDP SDA SBiH

l.16 i l. 17. Poslovnika o radu Skuptine BPK

227 8 9 Sabina Guo Rasim Mujagi (do 31.3.2011. ) Redo urovi Profesional. Profesional. SBB NSRZB BPS

Tokom monitorisanog perioda Kolegij je zasijedao 12 puta, to je u prosjeku 1,33 sjednice po mjesecu. Ni jedna sjednica nije odrana u mjesecima mart i avgust. Kolegij je zasijedao ukupno 23 sati i 30 minuta, a prosjeno trajanje jedne sjednice Kolegija od 1:56 minuta i vidljivo je da sjednice traju sve due. Na sjednicama Kolegija je raspravljano o vrlo malo taaka dnevnog reda (prosjeno 1,3 po sjednici), a ni jedna sjednica nije sadravala taku posveenu analizi stepena realizacije Programa rada i mjerama za poveanje efikasnosti u radu.Sjednica Kolegija Skuptie 17.1.2011. 19.1.2011. 27.1.2011. 03.02.2011 16.2.2011. 22.3.2011. 31.3.2011. 11.5.2011. 22.6.2011. 25.7.2011. 5.9.2011. 9.9.2011. Ukupno Prosjeno Broj taaka 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 1,75 Prisutni 8 8 8 9 8 9 9 8 8 8 8 8 Daliborka Milovi Sabina Guo Nazif Urui i Sabina Guo Mensud Borovi Odsutni Daliborka Milovi Daliborka Milovi Daliborka Milovi Trajanje 1:30 2:30 2:15 2:15 1:30 1:20 0:30 2:00 1:10 3:30 3:30 1:15 23:15 1:56

Kolegij Skuptine Januar Februar Mart April Maj Jun Juli Avgust septembar Ukupno Prosjeno

Broj Broj sjednica 3 2 2

1 1 1

2 12 1,33

Sjednicama Kolegija su vrlo esto prisustvovali premijer Emir Frato, sekretar Vlade Emir Sijeri, resorni ministri Muhidin Pleh, Demir Imamovi, Dalila Klovo koji su dali svoj doprinos kvalitetnijem planiranju rada Skuptine.

23 Najvei broj sjednica je bio posveen realizaciji priprema za 4 sjednice Skuptine, a pored toga bavio se i ostalim pitanjima kao to su: Formiranje radnih tijela Skuptine Konsultacije oko izbora delegata u Dom naroda FBiH Dopisi sindikata policije, zahtjevi sindikata Kantonalnog odbora osnovnog odgoja i obrazovanja Potvrivanje novog saziva Vlade BPK Razmatranje obavijesti o formiranju Kluba samostalnih poslanika Daliborka Milovi i Rasim Mujagi Kupovina mobitela za lanove kolegija Potrebu da rad radnih tijela bude organizovan u skladu sa nadlenostima Program rada Skuptine BPK za 2011. g. Upoznavanje lanova Kolegija o uloenim amandmanima na Itmjene i dopune Budeta Federacije FBiH za 2011. g. i na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvrenju Budeta FBiH Razmatranje albe poslanika Rasima Mujagia Prijedlog Komisije za Budet finansije i administrativna pitanja o odricanju koritenja prava na upotrebu slubenog telefona Jednu od najvanijih svojih zadaa, utvrivanje prijedloga Programa rada Skuptine za 2011. godinu, Kolegij je realizovao sa zakanjenjem u odnosu na zacrtane rokove ime je povrjedio odredbe Poslovnika o radu Skuptine. Program rada je od strane Kolegija utvren 11.5.2011. godine, a na Skuptini je usvojen tek 20.5.2011. godine, odnosno sa skoro 5 mjeseci zakanjenja. Iako je Kolegij Program rada Skuptine utvrdio za 15 dana i u obliku koji je u mnogo veoj mjeri nego ranije usaglaen sa programom rada Vlade, oito je da se postupak programiranje rada Vlade i Skuptine odvijalo suvie sporo. Kolegij takoe nije razmatrao dokument Ciljevi i politika BPK za 2011. ije je donoenje takoe bila poslovnika obaveza. Zbog problema i nelikvidnosti Budeta BPK Gorade u 2011. g. Kolegij je po prvi put donio zakljuke kojima je dao podrku poslanicima i nesamoodrivim kantonima. Nakon odustajanja od ranije pokrenutog prijedloga da se svim lanovima Kolegija kupe mobilni telefoni Komisija za Budet, finansije i administrativna pitanja predloila je da se po ugledu na ponaanje lanova Vlade, i lanovi Kolegija ukljue u mjere tednje i odreknu tog prava i da trokove mobilnih telefona snose sami. Kolegij je konstatovao da e lanovi Kolegija sami da se opredjele? da li e to pravo koristiti ili ga se odrei. Ponaanje lanova Kolegija je najbolja ilustracija ponaanja dijela javnih zvaninika koji se tekom mukom odriu privilegija koje donosi javna funkcija. delegatima iz BPK da zastupaju pravino raspodjelu sredstava

Rad radnih tijela SkuptineKlubovi konstitutivnih naroda Skuptina BPK po svom konstituisanju je osnovala 3 kluba konstitutivnih naroda: Klub poslanika Bonjaka i Klub poslanika Srba i po prvi put Klub Hrvata. Za razliku od prethodnih godina pitanje vitalnog nacionalnog interesa je po prvi put bilo predmet skuptinske rasprave prilikom razmatranja prijedloga Budeta BPK za 2011. g. Pitanje vitalnog nacionalnog interesa je pokrenuto od strane poslanika Daliborke Milovi zbog nezadovoljstva nainom usmjerenja sredstava

24 namijenjenih za ekonomsku odrivost povratnika. Poslanik je u prvom obraanju traio da se izjanjenje o Budetu obavi u skladu sa lanovima 66. i 69. poslovnika, meutima nakon obrazloenja resornog ministra Imamovia i zauzimanja stava Vlade, poslanik je odustao od svog zahtjeva. Zakljukom je sporazumno dogovoreno da se raspodjela sredstava obavi usvajanjem programa u kojem e se voditi vie rauna o ravnomjernoj raspodjeli sredstava namijenjenih u ove svrhe. Rad u radnim tijelima Skuptine U periodu 01.01.-30.09. 2011. godine 11 od 13 stalnih i povremenih radnih tijela Skuptine BPK je odralo 55 sjednica na kojima su razmotrili 163 take dnevnih redova. Uestalost zasijedanja radnih tijela u 2011 g. je bila upola manja od uestalosti zasijedanja radnih tijela u prethodnim godinama rada , to je i razumljivo za poetak mandata u radu Skuptine. Naredni tabelarni pregled daje pokazatelje o uinku rada pojedinih radnih tijela.

Naziv Komisije

Tip

Br. sjednica

Broj taaka dn. reda

Ukupno trajanje rada

Komisija za budet, finansije i administrativna pitanja Komisija za za rad, zdravstvenu i socijalnu zatitu Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Komisija za pitanja borako-invalidske zatite, izbjeglih i raseljenih lica Komisija za urbanizam, prostorno ureenje, stambenokomunalnu politiku, infrastrukturu i zatitu okoline Komisija za izbor i imenovanja Komisija za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport Komisija za bezbjednost borbu protiv korupcije i pitanja iz nadlenosti inspekcijskih organa Komisija za ljudska prava i graanske slobode, predstavke, etiki kodeks i civilno drutvo Komisija za mlade Mandatno imunitetska komisija Komisija za privredu i ekonomsku politiku Komisija za ravnopravnost polova Ukupno Prosjeno

stalna stalna stalna stalna stalna stalna stalna stalna

18 3 6 3 2 8 4 1

62 12 22 7 5 16 11 3

23:55 4:20 7:25 4:25 2:20 12:00 3:20 1:50

stalna stalna povremena stalna stalna

2 6 1 1 55 4,6

4 19 1 1 163 3,0

3:00 8:40 0:30 1:15 73:00 1:20

Najvei broj sjednica kao i u prethodnim godinama je odrale Komisija za budet i finansije i administrativna pitanja 18, Komisija za izbor i imenovanja (8 sjednica) a zatim Ustavna i zakono-pravno pravna komisija (6 sjednica). U dosadanjem radu zasijedanje nije imala Komisija za ravnopravnost polova, a samo po jednu sjednicu su imale su 3 komisije.

25 Kao i u prethodnim monitorisanim periodima komisije su radei u okviru svoje nadlenosti razmatrale skuptinske akte (Budet, zakone, Odluke), iznosile stavove o njima, inicirale i djelovale amandmanski. Dvije komisije su donijele odluku o izradi vlastitih programa rada. Komisija za budet finansije i administrativna pitanja je pored uobiajenih pitanja koja se odnose na regulisanje radnopravnog statusa poslanika, na dnevnom redu imala i prigovore poslanika Rasima Mujagia, Zahtjev bive ministrice Dalile Klovo. Miljenje komisije da o Izvjetaju o finansijskom poslovanju JU Dom za stara i iznemogla lica ne eli da zauzme stav zbog toga to u njemu nisu predloene mjere za prevazilaenje ekonomskog tekog stanja, Skuptina je prihvatila te materijal povukla i prije razmatranja. Ista komisija je potpuno bespotrebno i neosjetljivo upustila u iniciranje nabavke slubenih mobitela za predsjedavajueg zamjenike predsjedavajueg i predsjednike klubova politikih partija, iako je znala za Odluku Vlade iz paketa mjera tednje da svi ministri raune mobitela plaaju vlastitim sredstvima. Time je Skuptina pokazala da nema isti arin o istim mjerama iako su primanja poslanika izuzetno visoka i u rangu su sa ministarskim. Nakon to se u Skuptini odustalo od kupovine telefona, ista komisija je prema Kolegiju uputila prijedlog da se lanovi kolegija odreknu prava na koritenje mobilnog telefona i time ukljue u Vladine mjere tednje i postupe na nain kako je to ve ranije uinila Vlada. U vezi ovog prijedloga su lanovi Kolegija donijeli solomonsku odluku konstatujui da bi se lanovi kolegija trebali sami opredjeliti da li e pravo koristiti ili ne. Komisije su jednoglasno podrale i najvanije odluke koje je Skuptina razmatrala u 2011. g. nacrt Odluke o utvrivanju javnog interesa i Zakon o imovini BPK Gorade, ijim donoenjem su stvorene pretpostavke za investiranje, novozapoljavanje i poveanje zaposlenosti za 10 %. Izmeu ostalih mjera koje je razmatrala Komisija je predloila rebalans budeta Skuptine BPK za iznos koji od 1318 400 KM koji je cca 10% u odnosu na ranije usvojeni. Od strane komisije za mlade prema Slubi zapoljavanja je pokrenut zahtjev za zapoljavanje lica sa visokom strunom spremom i iznalaenje sredstava za nastavak programa volontiranja .i obavljanja pripravnikog staa. Jedine komisije koje su djelovale amandmanski su bile Komisija za mlade i Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Intenzivan rad je imala i privremena Komisija za izbor i imenovanja koja je donijela Odluku o potvrivanju Vlade, Odluku o popuni radnih tijela i Nezavisnom odboru, te vodila raspravu o nainu djelovanja Etikog odbora za primjenu Etikog kodeksa. I u 2011. je nastavljena praksa da radna tijela skuptine BPK budu redovni organizatori i uesnici javnih rasprava o nacrtima zakona. ( Zakon o sportu i Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju) Poslanici za svoje uee u radu u komisijama dobijaju naknadu od 50 KM po odranoj sjednici, dok predsjednicima komisija pripada 60 KM po odranoj sjednici2. Iste iznose u dobijali i vanskuptinski lanovi komisija tako da su mjeseni izdaci za rad komisija bili najee oko 4.000 KM Postojei propisi kojim je da omogueno poslanici pored plata primaju i naknade u ekonomski nesamoodrivom kantonu je neodrivo, a takav stav je izreen i za govornicom u vrijeme Vladinog sata kada je poslanik Rasim Mujagi pokrenuo inicijativu za ukidanje poslanikih naknada.

2

Nakon usvajanja Zakona o utedama tj od 24.9.2009. g. iznosi naknada su umanjeni za 10%

Prisustvo sjednicama Skuptine i radnih tijelaKao i na poetku mandata prolog saziva Skuptine veina poslanika je sjednicama prisustvovala redovno. Slian odnos poslanici imaju i u sluaju prisustvovanja radnim tijelima. Kanjenja i raniji izlasci nisu bili masovna pojava kao u prolom mandatu. Najvei broj izostanaka je evidentiran kod poslanika Mersudina koe i Daliborke Milovi (po 2). Za poslanika Daliborku Milovi karakteristino je da sve ee naputa zasjedanja nakon to njezini prijedlozi ne bivaju prihvaeni na sjednicama Skuptine ili Kolegija. Tokom neposrednog monitoringa sjednica zapaeno je da neki poslanici kao i u prethodnom mandatu esto ulaze i izlaze sa sjednica i due odsustvuju, tako da ne uestvuju uvijek u odluivanju o pojedinim takama dnevnog reda.(pogledati poglavlje Detalji o sjednicama i obratiti panju na rezultate glasanja ) U tabelarnom pregledu koji slijedi, navedeno je i prisustvo 3 poslanika koji su nakon potvrivanja Vlade svoj rad nastavili u kao lanovi Vlade (Frato Emir, Adem Devad, Imamovi Demir)Nenajavljen o kasnio Otiao prije kraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Sstranka

Predstavnik

Adem Devad Agovic Adis Bai Redo Borovi Mensud Brdar Kasim urovi Redo Dolo Suad Fejzi Edim Frato Emir Guo Sabina Halilovic Adis Imamovi Demir Koo Mersudin Kulovi Ahmet Kurtovi Mustafa Mari Osman Milovic Daliborka Mujagi Rasim Mujkovi Dzevida Mulahmetovi Alma Nemec-Klisura Vesna Omanovi Muamer Popovi Sevda Rai Enika Turalo Mehmed Tuti Jusuf Urui Nazif uga Damir

SDP SDA SDP SDA SBiH BPS SDP NSRB SDP SBB SDA SDP SDP BPS SDA SBB NSRB NSRB SDP SDA SDP SBB SBiH SDP SBiH SDP SDA SBiH P P P P P DN PFBiH P DN PFBiH P P P P DN PFBiH P P P P P P P P

Odsutan

Prisutan

Ukupno

Status

3 7 4 7 7 7 7 7 3 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7

3 7 4 7 7 7 7 7 3 7 7 2 5 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P- poslanici profesionalno angaovani u Skuptini BPK DN PFBiH- poslanici delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH

27

Uee poslanika u radu SkuptineTabela koja slijedi daje kumulativni i pojedinani pregled aktivnosti poslanika u Skuptini za period 1.1.30.9.2011. Iz prethodne tabele je vidljivo da su poslanici sa najvie aktivnosti bili iz opozicionih stranaka Kasim Brdar i Rasim Mujagi (23 aktivnosti) Damir uga sa 21 aktivnosti, kao i poslanik pozicije Mensud Borovi te sa 23 aktivnosti. Isti poslanici su uz Mensuda Borovia bili i najei diskutanti za skuptinskom govornicom. Amandmanska djelovanja poslanika su kako je i uobiajeno, bila najzastupljenija prilikom razmatranja prijedloga Budeta. Poslanci Kasim Brdar sa 9 i Mnesud Borovi sa 8 amandmana su poslanici sa najveim brojem amandmanskih djelovanja Mada je period rada Skuptine relativno kratak tj. poslanici su na poetku mandata, ve sada se vidi da e i u ovom sazivu parlamenta biti onih kojima je uee u parlamentarnim debatama i iznoenje stavova za skuptinskom govornicom, strano. U dosadanjem periodu 6 poslanika se uopte nisu ukljuivali u diskusije po bilo kom pitanju, nego su uglavnom se opredjelili za podravanje stavova koje su iznijeli predsjednici klubova, a jedino poslanici Mersudin Koo i Ahmet Kulovi nisu postavili ni jedno poslaniko pitanje, inicijativu, amandman niti su imao diskusiju. Postavljeno pitanja 3 4 1 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 7 0 1 1 2 1 0 4 0 0 6 40

Predstavnik Adis Agovic Redo Bai Mensud Borovi Kasim Brdar Redo urovi Suad Dolo Edim Fejzi Sabina Guo Adis Halilovic Mersudin Koo Ahmet Kulovi Mustafa Kurtovi Osman Mari Daliborka Milovic Rasim Mujagi Dzevida Mujkovi Alma Mulahmetovi Vesna NemecKlisura Muamer Omanovi Sevda Popovi Enika Rai Mehmed Turalo Jusuf Tuti Nazif Urui Damir uga

Stranka SDA SDP SDA SBiH BPS SDP NSRB SBB SDA SDP BPS SDA SBB SP SP SDP SDA SDP SBB SBiH SDP SBiH SDP SDA SBiH Ukupno:

Amandman 3 0 8 9 1 4 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 4 46

Inicijative 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 7 2 0 0 0 0 2 22

Diskusija 5 3 8 7 1 7 0 3 2 0 0 6 0 2 14 1 0 2 3 7 0 4 3 7 9 94

Ostalo 1 6 3 0 1 1 2 0 0 0 5 1 2 1 4 0 1 0 2 3 3 13 48

Ukupno 12 9 23 23 4 12 7 8 4 0 0 12 2 9 23 5 4 4 14 16 3 11 5 20 21 250

28

Pitanja i inicijatveU okviru poslanikog sata koji je realizovan samo na 4 sjednice Skuptine, postavljeno je ukupno 62 poslanikih pitanja i inicijative koje su pokrenute prema 14 institucija. Prosjek od 15 pitanja i incijativa po sjednici je skoro dvostruko manji nego u proteklom mandatu. Postavljeno pitanja 3 4 1 3 1 2 1

Predstavnik Adis Agovic Redo Bai Mensud Borovi Kasim Brdar Redo urovi Suad Dolo Edim Fejzi Sabina Guo Adis Halilovic Mersudin Koo Ahmet Kulovi Mustafa Kurtovi Osman Mari Daliborka Milovic Rasim Mujagi Dzevida Mujkovi Alma Mulahmetovi Vesna Nemec-Klisura Muamer Omanovi Sevda Popovi Enika Rai Mehmed Turalo Jusuf Tuti Nazif Urui Damir uga

Stranka SDA SDP SDA SBiH BPS SDP NSRB SBB SDA SDP BPS SDA SBB SP SP SDP SDA SDP SBB SBiH SDP SBiH SDP SDA SBiH Ukupno

Inicijative 2 1 1 2

Ukupno 3 6 1 4 2 4 1

1 1 2 7 1 1 2 1 4

1 3 7 2

1 1 2 8 4 1 9 3 4

6 40

2 22

8 62

Preko 2/3 postavljenih pitanja i inicijativa pokrenuto je od strane poslanika opozicije. Najvie poslanikih pitanja postavljeno je od strane poslanika stranaka SBiH (14), najvie inicijativa je pokrenula stranka SBB (7).Pitanja i inicijative u Skuptini20 15 10 5 0 5 4 6 SDA 14 SBiH 7 3 SBB 1 BPS Samostalni poslanici 1 9

2 5 SDP

2 2 NSRB

pitanja

inicijative

29 Kao i u ranijem periodu najvei broj poslanikih pitanja i inicijativa je upuen prema Ministarstvu za privredu (17) i Vladi (15). Prema ovim institucijama je pokrenuto preko polovine svih pitanja i inicijativa. Inicijative pokrenut o 0 0 0 0 1 1 1 0 1 7 0 1 6 4 22 Pitanja postavljen o 1 1 1 1 0 2 2 1 3 10 3 1 3 11 40

Upueno na instituciju Kantonalna uprava civilne zatite BPK-a Gorade Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK- a Gorade Kantonalno pravobranilatvo BPK-a Gorade Kolegij Skuptine BPK Gorade Komisija za urbanizam prostorno ureenje, stambeno- komunalnu politiku infrastrukturu i zatitu okol Ministarstvo unutranjih poslova BPK-a Gorade Ministarstvo za finansije BPK-a Gorade Ministarstvo za boraka pitanja BPK-a Gorade Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Gorade Ministarstvo za privredu BPK-a Gorade Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Gorade Ministarstvo za urbanizam, prostorno ureenje i zatitu okoline BPK-a Gorade Skuptina Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gorade Ukupno:

Ukupn o 1 1 1 1 1 3 3 1 4 17 3 2 9 15 62

P ita nja i inic ija tive po nosioc im a V lada B os ans ko-podrinjs kog kantona G ora de S kup tina Minis tars tvo z a urbaniz am, pros torno ureenje i z a titu okoline B P K -a G ora de Minis tars tvo z a s oc ijalnu politiku, z dravs tvo, ras eljena lic a i iz bjeglic e B P K -a G ora de Minis tars tvo z a privredu B P K -a G ora de Minis tars tvo z a obraz ovanje, nauku, kulturu i s port B P K -a G ora de Minis tars tvo z a bora ka pitanja B P K -a G ora de 4 6 11 0 3 7 1 3 01 10 3 11

Minis tars tvo z a finans ije B P K -a G ora de 1 2 Minis tars tvo unutra njih pos lova B P K -a G ora de 1 2 K omis ija z a urbaniz am pros torno ureenje, 10 s tambeno- komunalnu politiku infras trukturu i K olegij S kup tine B P K G ora de 01 K antonalno pravobranila tvo B P K -a G ora de 0 K antonalna uprava z a ins pekc ijs ke pos love B P K 01 a G ora de K antonalna uprava c ivilne z a tite B P K -a G ora de 01 Inic ijative P itanja 0 5 10 15 20 25 30

30 U ovom sazivu Skuptine BPK na skoro treinu pitanja poslanika su davani usmeni odgovori ministara na istoj sjednici, i takav pristup pokazao se kao pravi lijek protiv politiziranja teme i namjere poslanika da se od pojedinih pitanja prave serijali varijeteta istog pitanja. Zbog svojevrsne zloupotrebe vremena Vladinog sata od strane poslanika u prethodnom sazivu pokrenuta inicijativa da se izmjenom Poslovnika o radu Skuptine, meutim Poslovnik jo uvijek nije promjenjen.

31

Primanja poslanikaPrimanja javnih zvaninika u Bosanskom-podrinjskom kantonu su za razliku od mnogih kantona zakonski regulisana slijedeim propisima: Zakon o naknadama plaa poslanika i plaama funkcionera koje bira, imenuje ili iji izbor i imenovanje potvruje Skuptina BPK Gorade ( sl list 9/07 i 3/08) Odluka o uslovima i nainu ostvarivanja prava iz Zakona o naknadama plaa poslanika i plaama funkcionera koje bira, imenuje ili iji izbor i imenovanje potvruje Skuptina BPK Gorade Zakonskim rjeenjem je trebalo da bude sprijeeno da se o primanjima javnih zvaninika odluuje unutar komisija koje obrazuju i ine javni zvaninici kao to je to sluaj na veini ostalih nivoa vlasti. U ovoj namjeri se tek djelomino uspjelo jer se o visini poslanikih pauala, i naknada u radnim tijelima, i dalje mjeseno raspravlja i odluuje u Komisiji za budet, finansije i administrativna pitanja. Nakon to je doneen Zakon o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, a mandat bivih poslanika iz prethodnog saziva prestao 21.11.2010. godine, pored 9 aktuelnih ministara i 16 poslanika pravo na platu ostvaruje jo 6 bivih poslanika Skuptini BPK, a rjeavanje statusa bive ministrice Dalile klovo je u toku. Bivi funkcioneri i poslanici nakon isteka mandata, a do zasnivanja novog radnog odnosa u drugom poslovnom subjektu, prava iz radnog odnosa ostvaruju prema odredbama Zakona o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, u trajanju najdue do 12 mjeseci. Prema informacijama strune slube u Skuptini je od 25 poslanika svoj rad profesionalizovalo 16 tj tretiraju se kao uposlenici Skuptine, dok je svega 6 poslanika u Skuptini djeluju kao honorarci i radno su angaovani u drugim institucijama. Tri poslanika su profesionalno angaovani u Domu naroda Parlamenta FBiH (Mustafa Kurtovi , Daliborka Milovi i Vesna Nemec- Klisura) Nakon enormnog poveanja primanja poslanika u skoro svim zakonodavnim tijelima na svim nivoima vlasti, sa dolaskom ekonomske krize u fokusu javnosti su se nala primanja svih javnih zvaninika pa tako i poslanika Skuptine BPK. Zbog zahtjeva MMFa da se plate administracije u FBiH ogranie, u BPK se pristupilo ogranienju rasta plata donoenjem Zakona o utedama. Ovom prilikom kroz izvjetaj elimo da transparentno prikaemo poslanika primanja i time detabuiziramo ovu temu. Neto primanja javnih zvaninika (poslanika i lanova Vlade) za monitorisani period su prikazana u dodatku izvjetaja. Primanja poslanika zavise od naina rjeavanja radnog statusa poslanika i u nastavku izvjetaja e biti dat detaljan prikaz iroke lepeze poslanikih primanja i prinadlenosti. Profesionalno angaovani poslanici primaju platu, naknadu za rad u radnim tijelima, kolegiju i poslaniki paual. Poslanici koji nisu profesionalno angaovani primaju poslaniki paual, naknadu za rad u radnim tijelima, a i naknadu razlike plate. Poslanici koji su svoj rad profesionalizovali kao delegati u Domu naroda FBiH, pored poslanikih naknada iz Skuptine BPK, e imati redovne delegatske plate i ostale naknade i prinadlenosti. Plate poslanika Skuptine se obraunava na slijedei nain:

32 Osnovica za obraun plate lanova Vlade i poslanika u Skuptini odreuje Vlada i ona se primjenjuje kao osnovica za obraun plata svih budetskih korisnika. Osnovica za obraun plata se ve dui period nije mijenjala i iznosi 360 KM. Osnovna neto plata poslanika se dobija mnoenjem osnovice od 360 KM sa koficijentom 3,2. Poslanici predsjednci klubova politikih partija imaju koeficijent 3,7, dok je koeficijent za predsjednika Skuptine 5,5. U ovom kantonu ne postoji kategorija plate poloajni dodatak Osnovna plata profesionalno angaovanih poslanika uveava se za svaku godinu penzijskog staa, sa 0,6% stim da ukupno poveanje ne moe biti vee od 20%. Naknada za rad u komisijama i kolegiju ine isplate poslanicima lanovima po 50 KM, predsjednicima komisije po 60 KM za svaku odranu sjednicu radnog tijela. Donoenjem Zakona o utedama 24. avgusta 2009. godine ova naknada je bila umanjena za 10%, tako da za predsjednika radnog tijela iznosi 54 KM, a za lanove radnih tijela 45 KM. Poslaniki paual je mjesena naknada koju dobija svaki poslanik, a obraunava se na osnovu prosjene neto plate u BPK. Naknadu razlike plate dobijaju samo oni poslanici ija su primanja na mjestu zaposlenja manja od primanja profesionalno angaovanog poslanika. U Skuptini BPK 5 poslanika prima ovu vrstu naknade. Profesionalno angaovanim poslanicima pripadaju i ostale naknade koje imaju karakter plate (povremeni primanja): dnevnice za slubena putovanja, naknada za prevoz na posao, topli obrok, regres za godinji odmor, naknada za trokove selidbe, naknada za trokove edukacije, naknada za sluaj smrti, teke bolesti ili teke invalidnosti, otpremnina za odlazak u penziju, osiguranje od posljedica nesretnog sluaja ili smrti, pravo na upotrebu slubenog automobila. Topli obrok poslanika je u iznosu od 8 KM kao i za ostale budetske korisnike. Regres budetskim korisnicima pa i poslanicima u Skuptini BPK je isplaen u iznosu 300 KM. Predsjednik i zamjenici predsjednika Skuptine imaju na raspolaganju vozaa i slubeno vozilo, plaen raun slubenog mobitela u iznosu 150 KM za predsjednika i 100 KM za zamjenike, a nedavnom odlukom komisije za administrativna pitanja je pokrenut postupak za kupovinu mobitela za sve lanove Kolegija Skuptine, od kojeg se kasnije odustalo. Od strane iste komisije je prema Kolegiju pokrenut prijedlog za odustajanje od prava na koritenje navedene naknade. Funkcioneri po prestanku funkcije pa i razrijeeni lanovi Vlade, a do poetka ostvarivanja prava na plau po drugom osnovu imaju pravo na naknadu plae plae u trajanju do 12 mjeseci i iznosu 50-100% plae koju su primali dok su bili na dunosti. U prilogu Izvjetaja dati su pregledi plata i naknada poslanika i lanova Vlade zakljuno sa 30.9.2011. g. Iz pregleda se vidi da su prosjena primanja poslanika (2330 KM) i primanja lanova Vlade (2483 KM) 3,17 odnosno 3,38 puta vea od prosjene plate u BPK ( 735 KM) i da spadaju meu najbolje plaenim zanimanjima.

33 Prosjena primanja poslanika koji nisu zaposleni u kantonu nego im pripadaju primanja po osnovu pauala i ostalih naknada, su 1037 KM i 41% su vea od prosjenih kantonalne plate (732 KM), dok su prosjena primanja 6 poslanika kojima je mandat istekao i u Skuptini su na raspolaganju su skoro dvostruko vea od prosjenih primanja u kantonu i iznose 1348 KM. Poreenjem primanja poslanika sa primanjima lanova Vlade u monitorisanom peridu, zapazili smo da su najvia primanja lana Vlade u iznosu 20.738 KM ( primanja ministra Muhidina Pleha) bila za 17% manja od najviih poslanikih primanja 24.182 KM (primanja poslanika Rede urovia). Imajui u vidi da su primanja premijera BPK manja od primanja predsjednika Skuptine BPK, postavlja se pitanje koliko su realno postavljeni odnosi u platama i da li ih treba revidirati.

ZAKLJUCISKUPTINA KASNILA SA KONSTITUISANJEM Skuptina Bosansko podrinjskog kantona Grorade je svoje konstituisanje zapoela sa zakanjenjem, i kao veina kantona okonala ga je kroz otegnut proces i tek nakon nekoliko nastavaka. Skuptina je kasnila sa konstituisanjem i delegiranjem listi kandidata za Dom naroda Federacije BiH. Razlog za kanjenjenja je bio nepostojanje blagovremenog dogovora pri stvaranju parlamentarne veine i raskola unutar stranke NSRZB. Posljedica kanjenja konstituisanja Skuptine bila je takva da se i izvrna vlast konstituisala tek 3 mjeseca nakon objave konanih rezultata izbora EFIKASNIJI RAD SKUPTINE Skuptina BPK je sve svoje sjednice odrala u znatno kraem vremenu nego to je to inila u prethodnom mandatu. Sve vitalne odluke (Budet, Program razvoja BPK , Zakon o imovini) su podrane znaajnom i stabilnom skuptinskom veinom. RAD U I KVARTALU BEZ PROGRAMA RADA Programirami rada Skuptine i Vlade nisu doneeni na vrijeme zbog ega nije bilo mogue uraditi procjenu efikasnosti u radu za navedeni period. Kasno formirana Vlada je na svojoj prvoj sjednici dala instrukcije za izradu programa rada i budeta po ministarstvima, ali se u daljnjem radu posvetila aktivnostima oko donoenja vitalnih mjera za ostvarenje krunog investiranja u novozapoljavanje . PODBAAJ U USVAJANJU ZAKONA Program rada je usvojen koncem mandata, a nakon devet mjesci rada realizovano je svega 46% planiranog. U Skuptini je usvojeno svega 5 zakona (26%) od planiranih 23, tako da je Skuptina podbacila najvie u zakonodavnoj djelatnosti. Glavni razlog za takvo stanje je nedostavljanje propisa od strane Vlade USVOJENI BUDET PO KARAKTERU STABILIZACIONI Budet Bosansko podrinjskog kantona Gorade u iznosu 48 mil KM je do sada najvei planirani budet, a okarakterisan kao stabilizacioni budet. Prilikom usvajanja budeta pokazana je kroz ekspoze premijera najavljena posebna socijalna osjetljivost prema mladim (izgradnja zgrade za mlade) i osobama starijim od 65. g. BROJ BUDETSKIH KORISNIKA U PORASTU JE I DO SADA JE NAJVEI Prema usvojenom budetu u Bosanskopodrinjskom kantonu je planirano poveanje budetskih korisnika a broj od 913 je najvei do sada. Najvee poveanje broja budetskih korisnika planirano u Skuptini gdje je broj profesionalno angaovanih poslanika porastao za 7, a zahvaljujui normama Federalnog Zakona o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH jo 6 bivih poslanika e 12 mjesci po isteku mandata biti na platnom spisku Skuptine i primati plate. I 2011. G BEZ ELEKTRONSKE EVIDENCIJE PRISUSTVA I GLASANJA POSLANIKA Skuptina BPK ni u 2011. godini nije planirala sredstva za uvoenje sistema elektronske evidencije prisutnosti i glasanja poslanika, ime je u umanjena mogunost uvida javnosti u nivo odgovornosti poslanika u obavljanju javne funkcije

35

PLATE POSLANIKA NA ISTOM NIVOU Plate poslanika u Skuptini BPK u 2011. godini zadrane nivo plata iz 2010. godine. Poredei primanja profesionalnih poslanika sa prosjenim primanjima uposlenika u Bosansko podrinjskom kantonu vidljivo je da su ista 3 puta vea, to i predstavlja razlog zbog koje sve vei broj poslanika se odluuje za profesionalan poslaniki status. IAKO SE SA DONOENJEM STRATEKOG DOKUMENATA PROSTORNOG PLANA KASNI, DONEEN KLJUAN ZAKON ZA RAZVOJ I ZAPOLJAVANJE Iako Skuptina kasni sa donoenjem stratekih mjera (Prostorni plan, Strategija razvoja i Strategija zapoljavanja), ve na poetku mandata Skuptina je po hitnom postupku donijela Zakon o imovini BPK i time napravila povoljan ambijent za ostvarenje javnog interesa. Oekivanja su da e omoguavanjem nesmetanog investicionog ulaganja zainteresovanim investitorima, Kanton kao rezultat imati otvaranje novih 600 radnih mjesta i rast zaposlenosti za fantastinih 10%. PONOVO IZOSTALI TRANSFERI SA VIIH NIVOA VLASTI Zbog izostanka novanih transfera sa viih nivoa vlasti poremeen balans unutar budeta a vlada je odnos Federacije ocijenjen kao maehinski. Da bi uravnoteila Budet Vlada svojila odluku o obustavi rashoda i izdataka u periodu od 30 dana, te pokrenula postupak za njegov rebalans smanjenjujui ga za 5,3 miliona KM. NAKON IZRADE ANALIZE STANJA U JAVNOJ UPRAVI PREISPITUJE SE SMANJENJE ZA 10% Nakon izrade Analize stanja javne uprave Vlada naloila svim kantonalnim institucijama da u roku od 30 dana dostave sugestije u vezi naina provedbe Vladinog opredjeljenja da javnu upravu smanji za 20% OTVORENA I NERJEENA PITANJA OPTEREUJU RAD I SKUPTINE I VLADE BPK Problemi koji ve dui period nisu rijeeni (poslovanje Milgora, JU Dom za stara i iznemogla lica, raspodjela sredstava niim nivoima vasti bez kriterija, finansijska ovisnost o novanim transferima sa viih nivoa vlasti, prijete da postanu kamen spoticanja i faktor koji e stalno ometati funkcionisanje Vlade i Skuptine OFANZIVAN PRISTUP U OBLASTI PRIVREDE Proaktivanim angamanom Ministarstva privrede postignuti su znaajni rezultati, koje prate pozitivni statistiki pokazatelji o smanjenom broju nezaposlenih za 138 i poveanju broja zaposlenih za 614.

PREPORUKEEkonomska kriza u svijetu prolazi, a njezine posljedice u zemljama su razliite i tek se sagledavaju. Centri civilnih inicijativa su u svojim izvjetajima davali preporuke koje su prvenstveno bile usmjerene ka smanjenju javne potronje i stvaranju perspektiva za razvoj i novo zapoljavanje u realnom sektoru. Kako veina ekonomskih analiza pokazuje da je ekonomska kriza u BiH i TK jo uvijek prisutna, a neki uzroci nisu otklonjenni, kroz ovaj izvjetaj elimo obnoviti veinu ranije upuenih preporuka.

1. Do konca godine udvostruiti broj odranih sjednica i efikasnijim uiniti rad Skuptine 2. Zaduiti Vladu da utvrdi i u proceduru uputi sve mjere navedene u programu rada Skuptine potujui navedene rokove 3. Poslanicima omoguiti kvalitetne uslove za rad i od njih zahtijevati maksimalne uinke bazirane dominantno na javnom interesu 4. Uvesti sistem elektronske evidencije prisutnosti i glasanja poslanika i time rad poslanika uiniti odgovornijim 5. Redovno vriti analizu primjene i efekata antirecesionih mjera i po potrebi ih dopunjavati i revidirati 6. U to kraem vremenu donijeti Prostorni plan i pratee strateke razvojne dokumente ( Strategija razvoja i Strategija zapoljavanja) 7. Pristupiti izradi plana poveanja ubiranja prihoda, plana potencijalnih javnih radova na podruju BPK, plana kreditnih zaduenja i plana priliva sredstva putem kreiranja projekata kojima se pristupilo meunarodnim fondovima i fondovima na nivou drave i entiteta 8. Prilikom definisanja uslova i kriterija za dodjelu poticajnih kredita, vee pogodnosti dati recesijom pogoenim privrednim granama. 9. Usaglasiti sa Vladom jedinstvenu metodologiju izrade programa rada koja je u skladu sa Poslovnikom. 10. Uvesti praksu odravanja kvartalnih koordinacionih sastanaka elnika Vlade i Skuptine BPK-a sa svrhom provoenja mjera za realizaciju aktivnosti planiranih programima rada Vlade i Skuptine BPK-a. 11. Insistirati na odravanju koordinacionih i informativnih sastanaka sa predstavnicima Vlade FBiH, sa svrhom kvalitetnijeg planiranja budeta, programa i znaajnih aktivnosti iz oblasti ije su nadlenosti podijeljene na kanton i FBiH. 12. Pratiti i lobirati realizaciju iniciranih izmjena propisa kojima bi se poveali prihodi za ekonomski neodrive kantona i time obezbjedio uravnoteen ekonomski razvoj 13. Prilikom izrade programa rada za 2011 g. dopuniti ga sa aktivnostima: razmatranje polugodinjeg izvjetaja/informacije o radu Vlade i Skuptine a razmatranje godienjeg izvjetaja o uinku skuptinskih prijedlozima mjera 14. Dokument Ciljevi i politike BPK za 2010. godinu donijeti uz navedene jasne i mjerljive indikatore promjene stanja u oblastima zapoljavanja, siromatva, zdravstvene zatite, obrazovanja komisija dopuniti sa

37 15. Prilikom rebalansiranja Budeta BPK za 2011 g. godinu ne umanjivati sredstva namijenjena razvoju i socijalna davanja 16. Izraenu Analizu reforme javne uprave u BPK, iskoristiti za izradu plana smanjenja javne potronje prvenstveno primjenjujui princip racionalizacije, pa tek onda restrikcije 17. Inicirati izradu socijalne karte stanovnitva i donijeti Socijalni program mjera za ublaavanje stanja socijalno ugroenih graana BPK 18. Pri donoenju mjera Skuptina i Vlada treba sa posebnim senzibilitetom i odgovornou donositi odluke kojim se na kvalitetniji nain rjeavaju socijalna prava djece i mladih, podstiui demografski razvoj kantona 19. Donijeti Akcioni plan omladinskih politika i adekvatnim sredstvima podrati realizaciju istog 20. Obrazovnu politiku uskladiti sa potrebama privrede 21. Donijeti Strategiju za borbu protiv korupcije 22. Izmjeniti zakon o naknadama i platama profesionalno angaovanih poslanika te kroz izmjene ukinuti naknade za rad u komisijama i kolegiju jer su iste ve regulisane kroz koeficijente i platu. 23. Izvriti analizu zakonskog ambijenta, donijeti preiene verzije zakona i okonati usklaivanje kantonalnih propisa kojima e se procedura registrovanja i pokretanja biznisa pojednostaviti i skratiti i time otvoriti povoljnija pozicija za domae i strane ulagae. 24. U dnevni red Vlade i Skuptine uvrstiti, Program zajednikog djelovanja Vlade FBiH i kantonalnih vlada u ostvarivanju politika iz oblasti koje se odnose na rad, socijalnu politiku, zdravstvo i borako-invalidsku zatitu 25. Preispitati mogunost obavezivanja snanijeg ukljuenja kantonalnog pravobranioca u ouvanju javne imovine kantona u postupcima nepravilno voenih steajnih postupaka, uzurpacije javnih povrina i naplate koncesija 26. Hitno okonati zapoete postupke rjeavanja problema na kojima se ve dui period bezuspjeno radi (poslovanje Milgora, JU Dom za stara i iznemogla lica, raspodjela budetskih sredstava niim nivoima vasti)3

Na nivou FBiH je u aprilu 2008. g. od strane Ministastva prostornog ureenja u okvru projekta USAID-a SPIRA, pokrenut postupak za izmjenu federalnih i kantonalnih propisa o prostoru i graenju sa ciljem privlaenja domaih i stranih investitora

3

38

Poslanici i ministri na platnom spisku Skuptine Bosansko-podrinjskog kantona GoradePopis poslanika kojima je istekao mandat a koji primaju platu na osnovu Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH : 1. Adem Memsur 2. Demidi Envera 3. Imamovi Ibrahim 4. Obua Bjaro 5. Podrug Salko 6. Terovi Devad Popis poslanika kojima je mandat u toku, a koji su radno angaovani u u Skuptini Bosansko-podrinjskog kantona: 1. Agovi Adis 2. Halilovi Adis 3. Brdar Kasim 4. urovi Redo 5. Dolo Suad 6. Fejzi Edim 7. Kulovi Ahmet 8. Mari Osman 9. Mujagi Rasim 10. Mujkovi Devida 11. Mulahmetovi Alma 12. Omanovi Muamer 13. Turalo Mehmed 14. Popovi Sevda 15. Urui Nazif 16. Tuti Jusuf *Poslanici Kurtovi Mustafa, Daliborka Milovi i Vesna Nemec- Klisura su od 31.3.2011. profesionalno angaovan u Domu naroda parlamenta FBiH. Ministrica Dalila Klovo je nakon podnoenja ostavke 30.5.2011. podnijela zahtjev Komisiji za Budet, finansije i administrativna pitanja za odreivanje prava naknada za platu. Zhtjev je proslijeen premijeru Emiru Frati jer se komisija proglasila nenadlenom za njegovo rjeavanje.

39

DODATAK - OSNOVNI OPTI I PODACI I PODACI O AKTIVNOSTIMA POSLANIKA

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE

Nazif Urui DA SDA Poslanik Predsjednik Skuptine Predsjedavajui Kolegija Skuptine

7

IZOSTANAKA 29.241,31 KM 374

0

AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

BROJ

20 204

4

Monitoringom je zapaeno da poslanici funkcioneri (predsjednik i zamjenici predsjednika) tokom voenja sjednica predlau i sugeriu Skuptini prijedloge i zakljuake po veini taaka dnevnog reda koji nisu uvijek evidentirani u zapisnicima

40

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE

Vesna Nemec Klisura NE SDP Poslanik Zamjenik predsjednika Skuptine lan Kolegija Skuptine

7

IZOSTANAKA

0

5.048,37 KM (pauali i naknade) + primanja u Domu Naroda FBiH 411

AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE5

AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

BROJ

1 3 4

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE

Daliborka Milovi NE Samostalni poslanik Poslanik Zamjenik predsjednika Skuptine lan Kolegija Skuptine

4

IZOSTANAKA

3

2.433 KM (pauali i naknade) + primanja u Domu Naroda FBiH 382

AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

BROJ

3 2 4 9

5

U pregledima su dati priblini podaci, jer u zapisnicima sa sjednica Skuptine nisu uvijek autorizovane sve kategorije poslanikih aktivnosti

41

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Devida Mujkovi DA SDP Poslanik lan Kolegija Skuptine Predsjednica Kluba SDP-a

7

IZOSTANAKA 7.927 KM 646

0

BROJ

5 5

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Suad Dolo DA SDP Poslanik

7

IZOSTANAKA 21.098,54 KM 476

0

BROJ

4 8 12

42

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Mersudin Koo NE SDP Poslanik

5

IZOSTANAKA 6.649,78 KM (pauali i naknade) 455

2

BROJ

0

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Redo Bai NE SDP Poslanik

4

IZOSTANAKA 7.216,66 KM 357

0

BROJ

2 4 3 9

43

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Enika Rai NE SDP Poslanik

6

IZOSTANAKA 6.154,66 KM 345

0

BROJ

3 3

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Jusuf Tuti DA SDP Poslanik

6

IZOSTANAKA 14.524,45 KM 345

0

BROJ

2 3 5

44

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Mustafa Kurtovi NE SDA Poslanik

7

IZOSTANAKA

0

7.084,44 KM (pauali i naknade) + primanja u Domu Naroda FBiH 1129

BROJ

1 11 12

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Adis Halilovi DA SDA Poslanik

7

IZOSTANAKA 17.034,88 KM 433

0

BROJ

1 1 2 4

45

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Adis Agovi DA SDA Poslanik

7

IZOSTANAKA 19.049,92 KM 400

0

BROJ

3 3 6 12

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Alma Mulahmetovi DA SDA Poslanik

7

IZOSTANAKA 19.096,97 KM 370

0

BROJ

3 1 4

46

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Mensud Borovi NE SDA Poslanik lan Kolegija Predsjednik Kluba SDA

7

IZOSTANAKA 13.392,20 KM 320

0

BROJ

8 1 14 23

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Damir uga NE SBIH Poslanik

7

IZOSTANAKA 8.719,78 KM 762

0

BROJ

4 2 6 9 10

47

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Mehmed Turalo DA SBiH Poslanik lan Kolegija Predsjednik Kluba SBiH

7

IZOSTANAKA 22.572,21 KM 429

0

BROJ

4 7 11

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Kasim Brdar DA SBiH Poslanik

7

IZOSTANAKA 20.486,01 KM 400

0

BROJ

9 1 3 10 23

48

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Sevda Popovi DA SBiH Poslanik

7

IZOSTANAKA 19.648,46 KM 363

0

BROJ

4 2 1 9 16

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Sabina Guo NE SBB Poslanik lan Kolegija Predsjednik Kluba SBB

7

IZOSTANAKA 7.513,78 KM 436

0

BROJ

3 5 8

49

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Osman Mari DA SBB Poslanik

7

IZOSTANAKA 20.116,06 KM 283

0

BROJ

1 1 2

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Muamer Omanovi DA SBB Poslanik

7

IZOSTANAKA 18.881,42 KM 251

0

BROJ

2 7 2 3 14

50

IME I PREZIME PROFESIONALNO ANAGAOVAN U SKUPTINI STRANKA FUNKCIJE U SKUPTINI LANSTVO U SKUPTINSKIM KOMISIJAMA PRISUSTVO SJEDNICAMA SKUPTINE NETO PRIMANJA 1.1.-30.09.2011. BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA OPTIM IZBORIMA 2010. GODINE AKTIVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPTINE AKTIVNOST ZAKON AMANDMAN INICIJATIVA POSLANIKA PITANJA DISKUSIJE, ZAKLJUCI, PRIJEDLOZI I OSTALO UKUPNO

Edim Fejzi DA NSRZB Poslanik

7

IZOSTANAKA 22.3


Recommended