Transcript

Via tehnika kola

Via tehnika kola

Doboj

Vesna Mii

Doboj 2003

I ispitni rokGrupa I1. Izraunati korjen .

2.Ako je u razvoju koeficijenti drugog lana za 44 je manji od koeficijenata treeg lana, odrediti koji lan ne sadri x.

3. Sastaviti jednainu ravni koja prolazi kroz presjek ravni 2x-3y-z+5=0 i x+3y+2z-2=0 i taku M(2,1,0).4. Rijeit i diskutovati sistem jednaina:

5. Nacrtati grafik funkcije i ispitati tok: .

6.

7. Rijeiti diferencijalnu jednainu:

1.

2.

je koeficijent etvrtog lana, a etvrti lan ne sadri x.

3.

4.

Sistem je neodreen

Sistem je neodreen

5.

3.) Funkcija nije periodina

5.) Znak funkcije :

6.)

7.

8.

9.Grafik 6.

(*)

-

-

,

(1)+(3)

, , ,

Uvrstimo u (*)

,

7.

Grupa II

1. Pokazati da predstavlja krunicu sa centrom u taki i .2. Rijeiti matrinu jednainu E jedinina matrica i .

3. Odrediti jednainu prave koja prolazi kroz taku M(1,1,0) i paralelna je sa ravnima i .

4. Nacrtati grafik i ispitati tok funkcije : .

5. Rijeiti integral .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu : .7. Dokazati da je svaki prirodan broj n :

djeljivo sa 7.

1.

2.

,

3.

prava p : (Uslov paralelnosti prave p i ravni , je )

Uzmimo n=-4 , l=5 , m=-7

4.

funkcija nije periodina

, nema nula

5.) Znak funkcije

6.)

7.) Znak prvog izvoda

5.

6.

7.

djeljivo sa 7

I korak : n=1

II korak : n=k (pretpostavimo da je funkcija tana, za n=k)

III korak : n=k+1

a to znai da je formula tana i za m=k+1.II ispitni rokGrupa I

1. Izraunati x i y iz jednaina :

2. Rijeiti i diskutovati sistem :

3. Odrediti taku B simetrinu taki u odnosu na ravan

4. Ispitati i nacrtati grafik funkcije : .

5.

6.

1.

/

uvrstimo u prvu jednainu

2.

Sistem je neodreen

Sistem je neodreen

3.

vektor normale ravni

zadovoljava

jednainu ravni

(1)

(*)

uvrstimo u (1)

uvrstimo u (*)

je simetrina taka

je traena taka4.

1.) D:

2.) Nije ni parna ni neparna

3.) Nije periodina

4.)

5.)Znak funkcije:

Znak

5.

6.

Grupa II1. Ako je nai emu je jednako .

2. Rijeiti matrinu jednainu AX=B , X=?.

3. Sastaviti jednainu ravni koja prolazi kroz presjek ravni i i kroz taku M (2,1,0).

4.

5. Nacrtati grafik funkcije i ispitati tok funkcije : .6.

1.

Dakle,

2.

3.

Traena ravan

4.

5.)

1.)

2.) funkcija nije ni parna ni neparna.

3.) Nije periodina.

4.) presjek s x-osom5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

7.) Znak prvog izvoda

8.) Asimptote

kosa asimptota funkcije .

9.) Grafik

6.

III ispitni rokGrupa I

1.Nai redni broj onog lana razvoja binoma koja ne sadri a i b na isti eksponent.

2.

. X=?

3.Sastaviti jednainu ravni koja prolazi kroz taku A (3,2,1) i normalna je na ravnima i .4. Nacrtati grafik funkcije i ispitati tok .5. .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu :

1.

Ako je redni broj traenog lana k+1 , onda je :

Poto po uslovu zadatka a i b imaju iste eksponente to je :

Znai, deseti lan po redu sadravae i a i b sa jednakim eksponentima.

2.

Za

Za a=1 , ima beskonano rjeenja, a za a=-2, nema rjeenja.

3.

4.

1.) .

2.) Nije ni parna ni neparna funkcija.

3.) Nije periodina.

4.)

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

7.) Znak prvog izvoda

8.)Grafik5.

6.

Grupa II

1.Izraunati:

2.

3.Kako glasi jednaina ravni koja prolazi takama M(3,-5,1) i N(4,1,2),a normalna je na ravan .4. Ispitati i nacrtati grafik funkcije .

5. .

6.

1.

2.

Za sistem je neodreen, ima beskonano mnogo rjeenja.

3.

4.

1.)

2.) funkcija je neparna.3.) Nije periodina4.) presjek sa x-osom5.)Znak funkcije

prevojna takaKosa asimptota

kosa asimptota

6.Grafik

5.

6.

IV Ispitni rokGrupa I

1. Rijeiti jednainu : .2. Odrediti koeficijente lanova koji sadre u razvoju .3. Odrediti projekciju take A(2,1,2) na pravu .

4. Nacrtati grafik funkcije .

5.

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu .

1.Rijeiti

2.

I lan je

II lan je

je etvrti lan i on sadri .

3.

Uvrstimo u (*)

Taka .4.

1.)

2.)

funkcija nije parna ni neparna

3.)Funkcija nije periodina4.)

5.)Znak funkcije:

Funkcija pozitivna

(grafik iznad x-ose)

6.

Znak

5.

Uvrstimo

Dakle,

6.

Grupa II

1. Rijeiti jednainu : .

2. Odrediti za koje vrijednosti parametara a i b sistem jednaina:

a.) ima samo jedno rjeenje,

b.) nema rjeenja,

c.) ima beskonano mnogo rjeenja.

3. Sastaviti jednainu prave koja prolazi kroz taku M(1,1,0) i paralelna je sa ravnima i .

4. Nacrtati i ispitati funkcije : .

5. Rijeiti integral .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu .1.

2.

Diskusija

Za sistem ima jedinstveno rjeenje

Za , imamo sistem je neodreen

(ima beskonano mnogo rjeenja)

Za sistem je nemogu, nema rjeenja.

3.

4.

2.Nije ni parna ni neparna

3.Nije periodina Znak funkcije :

5.Izvod :

Znak

y=2 je asimptota

Grafik

5.

(1) , ,

(2)

(3)

Uvrstimo A i B u (2):

uvrstimo u (3)

6.

smjena:

Grupa III

1.Izraunati

2.Diskutovati rjeenja sistema jednaina u zavisnosti od parametra a:

3.Kako glasi jednaina ravni koja prolazi takama a normalna je na ravan .4. Grafik funkcije nacrtati i ispitati tok:

5.

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu uz poetni uslov .

1.

2.

EMBED Equation.3

3.

4.

1.

2.Nije ni parna ni neparna3.Nije periodina

4.

Znak y

, y=0 asimptota

5.

6.

Kako je y=1 za x=0 imamo tj. .

Traeno partikularno rjeenje je .

V Ispitni rokGrupa I

1. Rijeiti jednainu : .

2. Dokazati da je matrica :

Nula polinoma .

3. Odrediti presjenu taku pravih :

i

4. Nacrtati grafik funkcije : .5. Izraunati integral : .

6. Rijeiti jednainu : .

1.

2.

3.

Uslov presjeka pravih je ispunjen.

Uvrstimo x, y, z u (p2):

Uvrstimo u (*):

4.

3.) Funkcija nije periodina

4.) y=0 presjek s x osom

5.) Znak funkcije

Znak

5.

6.

Grupa II

1. U zavisnosti od realnog parametra m rijeiti i diskutovati sistem :

2. Nai vrijednost x u izrazu iji je trei lan razvoja 1000000.

3. Data su tjemena paralelograma ABCD.Sastaviti jednainu

dijagonale BD ovog paralelograma.

4. Nacrtati grafik funkcije .

5. .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu : .

1.

neodreen

sistem je nemogu.2.

3.

Jednaina prave kroz dvije take

4.

1.) .

2.) Nije ni parna ni neparna funkcija.

3.) Nije periodina.

4.) 5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

7.) Znak prvog izvoda

8.)Grafik

5.

6.

VI Ispitni rok

Grupa I

1. Odrediti x u izrazu u kome je odnos sedmog lana od poetka razvoja binoma prema sedmom lanu od kraja .

2. Izraunati .

3. Sastaviti jednainu normale povuene iz take (2,3,1) na pravu :

.

4. Nacrtati grafik funkcije .

5. Odrediti integral .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu : .

1.

Sedmi lan razvoja binoma je:

a sedmi lan od kraja je :

Binomni koeficijenti su im jednaki, a to proizilazi iz njihove osobine simetrinosti.

Prema uslovu zadatka je:

2.

3.

zadovoljava jednainu prave

uvrstimo u

normala :

Traena jednaina normale : .

4.

3.Nije periodina

Znak y

Prvi izvod :

Znak

5.

6.

Grupa II1. Rijeiti matrinu jednainu :

.

2. Dokazati jednakost : .

3. Nai presjeke ravni sa koordinatnim osama i koordinatnim ravnima.

4. Nacrtati grafik funkcije .

5. .

6. .

1.

2.

1.)

2.) , Pretpostavimo da je (F) tano za .

tj. (T)

3.) Treba dokazati da je (F) tano i za

(T)3.

Datu ravan svedemo na segmentni oblik:

Vidi se da su odsjeci na koordinatnim osama:

Presjek ravni sa xy ravni

4.

1.) .

2.) parna funkcija

3.)

Funkcija je periodina sa periodom

4.)

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

(keZ)

7.) Znak prvog izvoda

8.) Grafik5.

6.

VII Ispitni rok

Grupa I

1. Dato je , gdje je . Pokazati da je .

2. Rijeiti matrinu jednainu :

3. Odrediti rastojanje paralelnih pravih : .4. Nacrtati grafik funkcije .

5. Odrediti integral .

6. Odrediti opte rjeenje diferencijalne jednaine : .

1.

Dakle, vrijedi :

2.

3.

4.

Domen

Parnost funkcija nije ni parna ni neparna.

Nije periodina Nule funkcije

Znak funkcije

Prvi izvod funkcije

Asimptote

kosa asimptota funkcije .

Grafik

5.

6.

Grupa II

1. Nai vrijednost x u izrazu iji je etvrti lan razvoja binoma 200.

2. Rijeiti matrini jednainu AX=B.

3.Napisati jednainu ravni koja prolazi kroz taku A(3,-5,1) i paralelna je ravni

.4. Nacrtati grafik funkcije .

5.

6.

1.

IV lan je

2.

3.

Jednaina traene ravni

4.

1.)

2.) Funkcija nije parna ni neparna.3.) Period .

4.)

5.) Znak funkcije

8.) Grafik

5.

6.

Sadraj Stranica

I Ispitni rok ........................................................................................

II Ispitni rok ......................................................................................

III Ispitni rok ....................................................................................

IV Ispitni rok ....................................................................................

V Ispitni rok .....................................................................................

VI Ispitni rok ....................................................................................

VII Ispitni rok ..................................................................................

Sadraj .............................................................................................

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

x

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

x

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

funkcija nije ni parna ni neparna

x

EMBED Equation.3

1

2

4

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

- - 0 + +

- - - 0 +

+ 0 + + +

+ + - +

+ - +

EMBED Equation.3

- - 0 +

- 0 + +

y

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

1

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

y

x

2 3 4

1

0

yi

Funkcija nije ni parna ni neparna

x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

- -1 +

+ +

- 0 +

- +

- -1 0 +

x

x

EMBED Equation.3

x+1

EMBED Equation.3

- - 0 +

+ + +

+ 0 + +

- +

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

x

EMBED Equation.3

-1 0

EMBED Equation.3

A'(x',y',z')

A(x1,y1,z1)

A(2,1,-2)

x

-60

2x-1

x-2

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

1

EMBED Equation.3

- - - -

- - 0 + +

- - - 0 +

+ 0 + + +

- - 0 + 0 -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

1

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

x

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

- 2 +

+ 0 +

+ +

- 0 +

EMBED Equation.3

y

- -5 -1 2 +

+ + + 0 +

- - + +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

- 0 + + +

+ 0 - 0 + 0 +

EMBED Equation.3

- - 0 + +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x -1 0 6 1

y -8 -7 -1 -6

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y=x-7

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

-27

-16

-1 0

-5

x

X

x

y

0 EMBED Equation.3 +

+ 0 -

+ +

+ 0 -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 +

+ 0 -

+ +

+ 0 -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

x3

EMBED Equation.3

0

1

2 3 4

x

y

5

4

3

2

1

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

x

x2+1

y

-

0

+

- O +

+ +

- O +

y=x

x

y

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

p

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

x3

x

y

(x-1)2

- 0 1 +

- O + +

+ + +

- O + +

+ + O +

EMBED Equation.3 0 1 EMBED Equation.3

x

2x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

- O + +

+ + O -

+ + O +

- + -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y=1 asimptota

x=1 asimptota

x=1

y=1

x

y

0 1

1

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 2 EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x - 2

EMBED Equation.3

y

- O + +

- - O +

+ + +

- O - O +

EMBED Equation.3

+ O - O +

- - O +

- O + +

y

EMBED Equation.3

3x - 1

x+3

EMBED Equation.3 -3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

x

2

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y=2

x

y

EMBED Equation.3

0

- O + +

- + +

+ + O +

+ + + O -

y

EMBED Equation.3

- - O + +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 -1 1 EMBED Equation.3

x

+ O + + +

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 -1 1 5 EMBED Equation.3

x

5-x

x-1

- - O + O -

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

x= -1

x

y

EMBED Equation.3

Nije ni parna ni neparna

+ + +

+ + O - O +

x-1

x-2

+ O + + +

- - O + +

- - - O -

y

-x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 0 1 2 EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

+ - -

+ 0 - -

+ + +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 0 2 EMBED Equation.3

x

y

nema ekstrema

EMBED Equation.3

y

x

0 1 2

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 +

+ 0 -

+ +

+ 0 -

x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 +

+ 0 -

+ +

+ 0 -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

0

1

2 3 4

x

y

5

4

3

2

1

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

( rjeenje )

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

p

parna funkcija

x

EMBED Equation.3

x-1

x+2

x-2

y

- EMBED Equation.3 -2 -1 1 2 + EMBED Equation.3

- - 0 + + +

- - - 0 + +

- 0 + + + +

- - - - 0 +

+ 0 - 0 + 0 - 0 +

EMBED Equation.3

- 0 + 0 - 0 +

- 0 + + +

- - - 0 +

- - 0 + +

- EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 0 EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

x

(0,4)

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

+ O - - O +

EMBED Equation.3

+ O - O - O +

+ + O + +

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

0 - - 0 + +

EMBED Equation.3

- 0 + 0 - 0 +

+ 0 - - 0 +

EMBED Equation.3

Ekstremi :

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

x

- - 0 + +

+ + 0 + +

- -3 -1 0 +

y

EMBED Equation.3

- - 0 +

+ 0 + +

- - 0 +

x - -1 0 +

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

0 - - 0 + +

EMBED Equation.3

- 0 + 0 - 0 +

+ 0 - - 0 +

EMBED Equation.3

Ekstremi :

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

- 0 + + +

+ 0 - + 0 +

EMBED Equation.3

+ + 0 + +

EMBED Equation.3

x 0 2

y -1 0

2 x

y

EMBED Equation.3

( rjeenje )

0

-3 -1

EMBED Equation.3

x= -1

x

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

0 + + 0 - 0

+ 0 + +

0 - 0 - 0 + 0

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

+ + 0 - - 0 +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

+ 0 - 0 + 0 - 0 +

+ 0 - - 0 + +

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

2

14

24

34

49

57

65

75

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

x

75

_1129215674.unknown

_1129295749.unknown

_1129379974.unknown

_1129397709.unknown

_1129401933.unknown

_1129464129.unknown

_1129471827.unknown

_1129474155.unknown

_1129480846.unknown

_1129484133.unknown

_1129485626.unknown

_1129487002.unknown

_1129487186.unknown

_1129486420.unknown

_1129484851.unknown

_1129485007.unknown

_1129485625.unknown

_1129484436.unknown

_1129484640.unknown

_1129484364.unknown

_1129483894.unknown

_1129484055.unknown

_1129483702.unknown

_1129474574.unknown

_1129474702.unknown

_1129475186.unknown

_1129474595.unknown

_1129474387.unknown

_1129474431.unknown

_1129474333.unknown

_1129473386.unknown

_1129473597.unknown

_1129473940.unknown

_1129473397.unknown

_1129472058.unknown

_1129472264.unknown

_1129471984.unknown

_1129465762.unknown

_1129469450.unknown

_1129471394.unknown

_1129471433.unknown

_1129471136.unknown

_1129466579.unknown

_1129467400.unknown

_1129467742.unknown

_1129468182.unknown

_1129467441.unknown

_1129466707.unknown

_1129466482.unknown

_1129466517.unknown

_1129466208.unknown

_1129466185.unknown

_1129464496.unknown

_1129465055.unknown

_1129465080.unknown

_1129464549.unknown

_1129464343.unknown

_1129464396.unknown

_1129464242.unknown

_1129402287.unknown

_1129463944.unknown

_1129464010.unknown

_1129464076.unknown

_1129463988.unknown

_1129463464.unknown

_1129463593.unknown

_1129462120.unknown

_1129402093.unknown

_1129402205.unknown

_1129402244.unknown

_1129402153.unknown

_1129402056.unknown

_1129402077.unknown

_1129402025.unknown

_1129399533.unknown

_1129400268.unknown

_1129400621.unknown

_1129401190.unknown

_1129401232.unknown

_1129401116.unknown

_1129400416.unknown

_1129400517.unknown

_1129400349.unknown

_1129399864.unknown

_1129400146.unknown

_1129400215.unknown

_1129399905.unknown

_1129399690.unknown

_1129399730.unknown

_1129399623.unknown

_1129398423.unknown

_1129398639.unknown

_1129399115.unknown

_1129399379.unknown

_1129398975.unknown

_1129398507.unknown

_1129398596.unknown

_1129398450.unknown

_1129398218.unknown

_1129398313.unknown

_1129398351.unknown

_1129398284.unknown

_1129398063.unknown

_1129398148.unknown

_1129398029.unknown

_1129384648.unknown

_1129387805.unknown

_1129388340.unknown

_1129394469.unknown

_1129395056.unknown

_1129396429.unknown

_1129397416.unknown

_1129395403.unknown

_1129396269.unknown

_1129396371.unknown

_1129396268.unknown

_1129395118.unknown

_1129394753.unknown

_1129394776.unknown

_1129394625.unknown

_1129394731.unknown

_1129388517.unknown

_1129394000.unknown

_1129394163.unknown

_1129394198.unknown

_1129388578.unknown

_1129388402.unknown

_1129388044.unknown

_1129388165.unknown

_1129388245.unknown

_1129388138.unknown

_1129387893.unknown

_1129387986.unknown

_1129387831.unknown

_1129386627.unknown

_1129386924.unknown

_1129387048.unknown

_1129387381.unknown

_1129387751.unknown

_1129387419.unknown

_1129387327.unknown

_1129387014.unknown

_1129386722.unknown

_1129386801.unknown

_1129386654.unknown

_1129386116.unknown

_1129386444.unknown

_1129386504.unknown

_1129386297.unknown

_1129385867.unknown

_1129385941.unknown

_1129384764.unknown

_1129381442.unknown

_1129382261.unknown

_1129384425.unknown

_1129384531.unknown

_1129384604.unknown

_1129384457.unknown

_1129382966.unknown

_1129384148.unknown

_1129382904.unknown

_1129381571.unknown

_1129381718.unknown

_1129382118.unknown

_1129381641.unknown

_1129381491.unknown

_1129381515.unknown

_1129381472.unknown

_1129381184.unknown

_1129381322.unknown

_1129381387.unknown

_1129381419.unknown

_1129381354.unknown

_1129381261.unknown

_1129381287.unknown

_1129381222.unknown

_1129380269.unknown

_1129380880.unknown

_1129381100.unknown

_1129381141.unknown

_1129380925.unknown

_1129380972.unknown

_1129380752.unknown

_1129380797.unknown

_1129380307.unknown

_1129380115.unknown

_1129380155.unknown

_1129380033.unknown

_1129349785.unknown

_1129354426.unknown

_1129378579.unknown

_1129379205.unknown

_1129379789.unknown

_1129379890.unknown

_1129379602.unknown

_1129378936.unknown

_1129379039.unknown

_1129378628.unknown

_1129378022.unknown

_1129378183.unknown

_1129378533.unknown

_1129378078.unknown

_1129354655.unknown

_1129354805.unknown

_1129354604.unknown

_1129351395.unknown

_1129353554.unknown

_1129354233.unknown

_1129354328.unknown

_1129353762.unknown

_1129352308.unknown

_1129352816.unknown

_1129351817.unknown

_1129351932.unknown

_1129351823.unknown

_1129351749.unknown

_1129350323.unknown

_1129350859.unknown

_1129350927.unknown

_1129351096.unknown

_1129350718.unknown

_1129350120.unknown

_1129350281.unknown

_1129350039.unknown

_1129313239.unknown

_1129348152.unknown

_1129348472.unknown

_1129349078.unknown

_1129349581.unknown

_1129348667.unknown

_1129348338.unknown

_1129348406.unknown

_1129348265.unknown

_1129313713.unknown

_1129347927.unknown

_1129348020.unknown

_1129347842.unknown

_1129313497.unknown

_1129313601.unknown

_1129313293.unknown

_1129311494.unknown

_1129312755.unknown

_1129313100.unknown

_1129313154.unknown

_1129313019.unknown

_1129312662.unknown

_1129312691.unknown

_1129312222.unknown

_1129300709.unknown

_1129301477.unknown

_1129310446.unknown

_1129310853.unknown

_1129302180.unknown

_1129302403.unknown

_1129301071.unknown

_1129301391.unknown

_1129301031.unknown

_1129299252.unknown

_1129300179.unknown

_1129300453.unknown

_1129300111.unknown

_1129299154.unknown

_1129280446.unknown

_1129291648.unknown

_1129293325.unknown

_1129294987.unknown

_1129295497.unknown

_1129295674.unknown

_1129295687.unknown

_1129295527.unknown

_1129295625.unknown

_1129295130.unknown

_1129295227.unknown

_1129295041.unknown

_1129293899.unknown

_1129294566.unknown

_1129294933.unknown

_1129293986.unknown

_1129293501.unknown

_1129293563.unknown

_1129293452.unknown

_1129292429.unknown

_1129292892.unknown

_1129293117.unknown

_1129293222.unknown

_1129293026.unknown

_1129292590.unknown

_1129292747.unknown

_1129292510.unknown

_1129292001.unknown

_1129292266.unknown

_1129292344.unknown

_1129292193.unknown

_1129291817.unknown

_1129291934.unknown

_1129291665.unknown

_1129283431.unknown

_1129290474.unknown

_1129291452.unknown

_1129291557.unknown

_1129291609.unknown

_1129291513.unknown

_1129291395.unknown

_1129291432.unknown

_1129291331.unknown

_1129291360.unknown

_1129291260.unknown

_1129285557.unknown

_1129290257.unknown

_1129290350.unknown

_1129286603.unknown

_1129286655.unknown

_1129286774.unknown

_1129285724.unknown

_1129284194.unknown

_1129284977.unknown

_1129285275.unknown

_1129285338.unknown

_1129285102.unknown

_1129285156.unknown

_1129284279.unknown

_1129284969.unknown

_1129283861.unknown

_1129283915.unknown

_1129283456.unknown

_1129283841.unknown

_1129282467.unknown

_1129282818.unknown

_1129282936.unknown

_1129283314.unknown

_1129282858.unknown

_1129282664.unknown

_1129282693.unknown

_1129282504.unknown

_1129281167.unknown

_1129281899.unknown

_1129282065.unknown

_1129281845.unknown

_1129280559.unknown

_1129280606.unknown

_1129280539.unknown

_1129271365.unknown

_1129276691.unknown

_1129278700.unknown

_1129280159.unknown

_1129280253.unknown

_1129280320.unknown

_1129280182.unknown

_1129279322.unknown

_1129279869.unknown

_1129278813.unknown

_1129278149.unknown

_1129278579.unknown

_1129278636.unknown

_1129278465.unknown

_1129277600.unknown

_1129278023.unknown

_1129277188.unknown

_1129272628.unknown

_1129273986.unknown

_1129274521.unknown

_1129274678.unknown

_1129275229.unknown

_1129276270.unknown

_1129275074.unknown

_1129274627.unknown

_1129274477.unknown

_1129274289.unknown

_1129274343.unknown

_1129273588.unknown

_1129273939.unknown

_1129273463.unknown

_1129271941.unknown

_1129272159.unknown

_1129272478.unknown

_1129271479.unknown

_1129271560.unknown

_1129271884.unknown

_1129271396.unknown

_1129267016.unknown

_1129270249.unknown

_1129271064.unknown

_1129271233.unknown

_1129271283.unknown

_1129271164.unknown

_1129270836.unknown

_1129270985.unknown

_1129270591.unknown

_1129270720.unknown

_1129270642.unknown

_1129270250.unknown

_1129269613.unknown

_1129270056.unknown

_1129270070.unknown

_1129269919.unknown

_1129268060.unknown

_1129268882.unknown

_1129269228.unknown

_1129269322.unknown

_1129268499.unknown

_1129267213.unknown

_1129223601.unknown

_1129223855.unknown

_1129266867.unknown

_1129266945.unknown

_1129223935.unknown

_1129223724.unknown

_1129223810.unknown

_1129223622.unknown

_1129222706.unknown

_1129223129.unknown

_1129222191.unknown

_1129222655.unknown

_1129221575.unknown

_1129216220.unknown

_1129183339.unknown

_1129199653.unknown

_1129208017.unknown

_1129211066.unknown

_1129213641.unknown

_1129215038.unknown

_1129215362.unknown

_1129215383.unknown

_1129215118.unknown

_1129213721.unknown

_1129214831.unknown

_1129213694.unknown

_1129213128.unknown

_1129213454.unknown

_1129213528.unknown

_1129213411.unknown

_1129212971.unknown

_1129213053.unknown

_1129212899.unknown

_1129209120.unknown

_1129210501.unknown

_1129210838.unknown

_1129210974.unknown

_1129210763.unknown

_1129209596.unknown

_1129209953.unknown

_1129209500.unknown

_1129208601.unknown

_1129209036.unknown

_1129209074.unknown

_1129208811.unknown

_1129208183.unknown

_1129208508.unknown

_1129208065.unknown

_1129204410.unknown

_1129206941.unknown

_1129207313.unknown

_1129207859.unknown

_1129207959.unknown

_1129207820.unknown

_1129207833.unknown

_1129207732.unknown

_1129207105.unknown

_1129207238.unknown

_1129207015.unknown

_1129206579.unknown

_1129206745.unknown

_1129206826.unknown

_1129206676.unknown

_1129205218.unknown

_1129205889.unknown

_1129204477.unknown

_1129201328.unknown

_1129202394.unknown

_1129203166.unknown

_1129203795.unknown

_1129204156.unknown

_1129203391.unknown

_1129203009.unknown

_1129201863.unknown

_1129202069.unknown

_1129201418.unknown

_1129200251.unknown

_1129201209.unknown

_1129201226.unknown

_1129201186.unknown

_1129199819.unknown

_1129199937.unknown

_1129199730.unknown

_1129190878.unknown

_1129195629.unknown

_1129198329.unknown

_1129199120.unknown

_1129199535.unknown

_1129199603.unknown

_1129199482.unknown

_1129198655.unknown

_1129198965.unknown

_1129198459.unknown

_1129197504.unknown

_1129197865.unknown

_1129198223.unknown

_1129197982.unknown

_1129197795.unknown

_1129196555.unknown

_1129197359.unknown

_1129195864.unknown

_1129193835.unknown

_1129193986.unknown

_1129194319.unknown

_1129194427.unknown

_1129194291.unknown

_1129193878.unknown

_1129193929.unknown

_1129193864.unknown

_1129191948.unknown

_1129192678.unknown

_1129193513.unknown

_1129192440.unknown

_1129191005.unknown

_1129191879.unknown

_1129190958.unknown

_1129184457.unknown

_1129188535.unknown

_1129190518.unknown

_1129190782.unknown

_1129190806.unknown

_1129190655.unknown

_1129189407.unknown

_1129190331.unknown

_1129189356.unknown

_1129184936.unknown

_1129185900.unknown

_1129186241.unknown

_1129187504.unknown

_1129188160.unknown

_1129188209.unknown

_1129187025.unknown

_1129186039.unknown

_1129186125.unknown

_1129185977.unknown

_1129185194.unknown

_1129185553.unknown

_1129184963.unknown

_1129184689.unknown

_1129184890.unknown

_1129184577.unknown

_1129184073.unknown

_1129184260.unknown

_1129184302.unknown

_1129184349.unknown

_1129184277.unknown

_1129184186.unknown

_1129184233.unknown

_1129184158.unknown

_1129183691.unknown

_1129183954.unknown

_1129184033.unknown

_1129183896.unknown

_1129183607.unknown

_1129183636.unknown

_1129183535.unknown

_1129117815.unknown

_1129138301.unknown

_1129181178.unknown

_1129182431.unknown

_1129183128.unknown

_1129183247.unknown

_1129183301.unknown

_1129183161.unknown

_1129183191.unknown

_1129182912.unknown

_1129182986.unknown

_1129182818.unknown

_1129181640.unknown

_1129182231.unknown

_1129182276.unknown

_1129181681.unknown

_1129181325.unknown

_1129181380.unknown

_1129181266.unknown

_1129180374.unknown

_1129180815.unknown

_1129181053.unknown

_1129181144.unknown

_1129180957.unknown

_1129180623.unknown

_1129180679.unknown

_1129180571.unknown

_1129179933.unknown

_1129180037.unknown

_1129180259.unknown

_1129179997.unknown

_1129138323.unknown

_1129138333.unknown

_1129138310.unknown

_1129136579.unknown

_1129138168.unknown

_1129138217.unknown

_1129138257.unknown

_1129138276.unknown

_1129138232.unknown

_1129138185.unknown

_1129138200.unknown

_1129138180.unknown

_1129137492.unknown

_1129137824.unknown

_1129137933.unknown

_1129138120.unknown

_1129138127.unknown

_1129138095.unknown

_1129137983.unknown

_1129137884.unknown

_1129137691.unknown

_1129137793.unknown

_1129137571.unknown

_1129136752.unknown

_1129136998.unknown

_1129136630.unknown

_1129119129.unknown

_1129120081.unknown

_1129121572.unknown

_1129135443.unknown

_1129136508.unknown

_1129136549.unknown

_1129121812.unknown

_1129122214.unknown

_1129121640.unknown

_1129121197.unknown

_1129121294.unknown

_1129120118.unknown

_1129119285.unknown

_1129119623.unknown

_1129119885.unknown

_1129119575.unknown

_1129119196.unknown

_1129118403.unknown

_1129118626.unknown

_1129118955.unknown

_1129118570.unknown

_1129117948.unknown

_1129118007.unknown

_1129117905.unknown

_1129042934.unknown

_1129102404.unknown

_1129114522.unknown

_1129115060.unknown

_1129116716.unknown

_1129116907.unknown

_1129117711.unknown

_1129116778.unknown

_1129115228.unknown

_1129116696.unknown

_1129116400.unknown

_1129115142.unknown

_1129114761.unknown

_1129114928.unknown

_1129115012.unknown

_1129114893.unknown

_1129114607.unknown

_1129114720.unknown

_1129114586.unknown

_1129102809.unknown

_1129102994.unknown

_1129112781.unknown

_1129113917.unknown

_1129103691.unknown

_1129102921.unknown

_1129102949.unknown

_1129102866.unknown

_1129102647.unknown

_1129102731.unknown

_1129102756.unknown

_1129102707.unknown

_1129102499.unknown

_1129102542.unknown

_1129102427.unknown

_1129092037.unknown

_1129097877.unknown

_1129101908.unknown

_1129102292.unknown

_1129102337.unknown

_1129102012.unknown

_1129099005.unknown

_1129100690.unknown

_1129100881.unknown

_1129100577.unknown

_1129098324.unknown

_1129098631.unknown

_1129098048.unknown

_1129098057.unknown

_1129097958.unknown

_1129093288.unknown

_1129093331.unknown

_1129093833.unknown

_1129093362.unknown

_1129092729.unknown

_1129093260.unknown

_1129093167.unknown

_1129092551.unknown

_1129053035.unknown

_1129053592.unknown

_1129053736.unknown

_1129053181.unknown

_1129051606.unknown

_1129049215.unknown

_1129050655.unknown

_1129051348.unknown

_1129051365.unknown

_1129049394.unknown

_1129049449.unknown

_1129049346.unknown

_1129048648.unknown

_1122141142.unknown

_1122195400.unknown

_1129035636.unknown

_1129042143.unknown

_1129042681.unknown

_1129042784.unknown

_1129042544.unknown

_1129036910.unknown

_1129037499.unknown

_1129041850.unknown

_1129037455.unknown

_1129036731.unknown

_1129036748.unknown

_1129036615.unknown

_1129036664.unknown

_1129035757.unknown

_1122196521.unknown

_1129034858.unknown

_1129035367.unknown

_1129035481.unknown

_1129035090.unknown

_1122201094.unknown

_1122201952.unknown

_1122201414.unknown

_1122198392.unknown

_1122198393.unknown

_1122196534.unknown

_1122195959.unknown

_1122196249.unknown

_1122196397.unknown

_1122196228.unknown

_1122195844.unknown

_1122189827.unknown

_1122190780.unknown

_1122190932.unknown

_1122192144.unknown

_1122192185.unknown

_1122192015.unknown

_1122190793.unknown

_1122190772.unknown

_1122141248.unknown

_1122141558.unknown

_1122141591.unknown

_1122141403.unknown

_1122139288.unknown

_1122140324.unknown

_1122140343.unknown

_1122140375.unknown

_1122140748.unknown

_1122140353.unknown

_1122140302.unknown

_1122131409.unknown

_1122138533.unknown

_1122139101.unknown

_1122137147.unknown

_1122137566.unknown

_1122137666.unknown

_1122137727.unknown

_1122137765.unknown

_1122137615.unknown

_1122137172.unknown

_1122131965.unknown

_1122132798.unknown

_1122137094.unknown

_1122132584.unknown

_1122132615.unknown

_1122132741.unknown

_1122132601.unknown

_1122132520.unknown

_1122131708.unknown

_1122131914.unknown

_1122131643.unknown

_1122023539.unknown

_1122108191.unknown

_1122109316.unknown

_1122109550.unknown

_1122109275.unknown

_1122025693.unknown

_1122030502.unknown

_1122030586.unknown

_1122027185.unknown

_1122030488.unknown

_1122025728.unknown

_1122024616.unknown

_1122025584.unknown

_1122024568.unknown

_1122023388.unknown

_1122023409.unknown

_1122023259.unknown

_1117309720.unknown

_1121869073.unknown