Transcript
Page 1: Invatare Verificare Pedagogie

Învăţare eficientă

a) gestiunea mentalului;

b) programul de îmbogăţire instrumentală;

c) ateliere de gândire logică;

d) tehnici de analiză grafică;

e) activarea şi dezvoltarea gândirii logice;

f) antrenamentul mental;

h) învăţarea accelerată.

Page 2: Invatare Verificare Pedagogie

a) gestiunea mentalului

Gesturi mentale:

- gestul de atenţie;

- gestul de memorare;

- gestul de înţelegere;

- gestul de reflectare;

- gestul de imaginaţie.

Page 3: Invatare Verificare Pedagogie

Etape ale gestiunii mentalului:

Implicarea în proiect: existenţa unui scop clar, a unui demers structurat, a unui plan şi a unor metode de realizare a scopului prevăzut.

Evocarea: este o reprezentare mentală a obiectului învăţării.

Page 4: Invatare Verificare Pedagogie

b) programul de îmbogăţire instrumentală

OBIECTIV: expunerea subiectului supus formării la o experienţă de învăţare mediată care să îl conducă la auto-modificarea demersurilor sale intelectuale şi a comportamentelor.

Page 5: Invatare Verificare Pedagogie

b) programul de îmbogăţire instrumentală

ROLUL trainerului în mediere:

- încheierea unui contract psihologic între trainer şi cursant prin care se precizează relaţia dintre ei;

- încurajarea întrajutorării între participanţi;

- grija de a valoriza cursanţii prin sublinierea competenţelor acestora;

- acordarea de ajutor în precizarea obiectivelor, a progreselor înregistrate;

- acordarea de ajutor pentru depăşirea nevoilor imediate şi deschiderea de orizonturi mai largi.

Page 6: Invatare Verificare Pedagogie

c) ateliere de gândire logicăPRINCIPII pedagogice:

- participarea activă a cursantului care este pus în faţa unor situaţii problemă;

- secvenţe de lucru ritmate, urmând un ritual precis;

- centrarea pe raţionamentul utilizat, pe proces şi nu pe soluţie;

- dezvoltarea conştientizării de către cursant a strategiilor intelectuale utilizate de către sine şi de către ceilalţi;

- socializarea permanentă a gândirii: cursantul trebuie să se facă înţeles şi aceasta îl obligă să-şi structureze mai bine raţionamentul ţinând seama de modul de gândire al celorlalţi;

- intercalarea atelierelor cu alte sesiuni de training.

Page 7: Invatare Verificare Pedagogie

d) tehnici de analiză grafică

Se bazează pe traducerea raţionamentului secvenţial, scris sau verbal, sub forma unor scheme grafice şi invers, pornind de la modul de funcţionare a emisferelor cerebrale.

Page 8: Invatare Verificare Pedagogie

d) tehnici de analiză grafică

PRINCIPII pedagogice:

- lucrul în echipă;

- rolul structurat al erorii;

- triada descoperire-integrare-fixare (în experienţa personală şi profesională);

- complementaritatea modurilor de exprimare literară şi grafică;

- alternanţa modulelor cu sesiuni de training tehnic.

Page 9: Invatare Verificare Pedagogie

e) activarea şi dezvoltarea gândirii logice

PRINCIPII pedagogice:

- a învăţa din greşeli;

- centrarea pe proces şi nu pe conţinut;

- axarea pe activităţi profesionale reale;

- organizarea unor grupuri de formare cu abilităţi similare;

- importanţa lucrului în echipă.

Page 10: Invatare Verificare Pedagogie

e) activarea şi dezvoltarea gândirii logice

ROLUL trainerului:

- reactivarea schemelor de operare prin serii adecvate de exerciţii;

- propunerea de situaţii problemă concrete, cunoscute de participanţi;

- orientarea sistematică a participanţilor către elaborarea de metode care se pot generaliza, nu către rezultate;

- considerarea erorilor drept ocazii de a aprofunda;

- redarea încrederii de sine a participanţilor;

- învăţarea doar prin descoperire, cu ajutorul exerciţiilor.

Page 11: Invatare Verificare Pedagogie

f) antrenamentul mental

PRINCIPII pedagogice:

- pertinenţa: se pleacă de la fapte relevante în raport cu problema abordată;

- interdependenţa: situarea elementelor în ansamblul problemei din care fac parte;

- reiterarea: pentru a trece de la concret la abstract şi invers, se revine mereu la fazele anterioare atunci când cursantul are nevoie;

- alternanţa: între perioadele de iniţiere şi cele de creaţie, între jocurile spontane şi cele structurate.

Page 12: Invatare Verificare Pedagogie

h) învăţarea accelerată

Stare adecvată:

- decidem care sunt motivele pentru care trebuie să învăţăm;

- notăm obiectivele propuse şi întocmim un plan de acţiune: ce facem, în cât timp şi cu ce resurse;

- ne planificăm şi organizăm timpul;

- ne creăm un mediu plăcut de învăţare;

Page 13: Invatare Verificare Pedagogie

h) învăţarea accelerată

- credem în capacitatea noastră de a învăţa şi de a reuşi în ceea ce ne propunem;

- suntem relaxaţi;

- facem pauze de 2-5 minute la fiecare 30 minute (curba atenţiei şi concentrării cade dramatic după 25-30 minute).

Page 14: Invatare Verificare Pedagogie

Pedagogie-andragogie-sinergogie

PEDAGOGIE: paid-copil; agogos-ghid.

ANDRAGOGIE: andros-om/adult; agogos-ghid.

SINERGOGIE: cale de mijloc vizând obţinerea de efect sinergic pozitiv prin combinerea principiilor celor două concepte..

Page 15: Invatare Verificare Pedagogie

Pedagogie

Abordare centrată pe profesor;

Motivarea cursanţilor se realizează predominant prin mijloace externe: note,aprobare-dezaprobare profesor, presiuni parentale.

Page 16: Invatare Verificare Pedagogie

Pedagogie

Profesorul:

- este responsabil pentru realizarea învăţării;

- are o autoritate puternică asupra celor care învaţă;

- predă şi cursanţii ascultă;

-permite transmiterea eficace a conţinutului.

Page 17: Invatare Verificare Pedagogie

Andragogie

- abordare centrată asupra celui care învaţă;

- motivarea cursanţilor este predominant de natură intrinsecă (stimă de sine, dorinţă de creştere a satisfacţiei profesionale…).

Page 18: Invatare Verificare Pedagogie

Andragogie

Cursantul:

- îşi asumă o mare parte a responsabilităţii în legătură cu ceea ce învaţă;

- învăţă în ritmuri şi prin mijloace diferite;

- este parte activă în procesul de învăţare şi răspunde pentru performanţele sale.

Page 19: Invatare Verificare Pedagogie

Sinergogie

- înlocuieşte figura autoritară a profesorului cu structuri şi metode interactive de training şi învăţare;

- nu consideră că studenţii ştiu deja ceea ce ar trebui să înveţe;

- învăţarea se face prin sinergie în cadrul grupurilor de cursanţi (este mai putenică şi mai amplă);

- colegii sunt o bună sursă de motivare.

Page 20: Invatare Verificare Pedagogie

Teoria lui LINDEMAN

Educarea adulţilor:

- nevoia de a şti (ce, de ce);

- conceptul de sine al cursanţilor (independenţă, autonomie, responsabilitate);

- rolul şi experienţa cursantului;

- voinţa de a învăţa şi orientarea învăţării;

- motivaţie externă (salarii, condiţii de muncă) şi internă (satisfacţie personală, stimă de sine, stima celorlalţi).

Page 21: Invatare Verificare Pedagogie

Roger MUCHIELLIFormarea adulţilor:

- există o rezistenţă faţă de întoarcerea la şcoală (blocaje de adolescent, sisteme de evaluare ameninţătoare);

- teama de a nu putea învăţa pe de rost, a lua notiţe, a se concentra;

- sentimentul că ceea ce se învaţă la şcoală are utilitate redusă;

- nevoia de a învăţa comportamente practice;

- prezentarea fragmentată a informaţiilor pe criterii pedagogice;

- formare corelată cu locul de muncă şi mediul organizaţional.