Transcript
 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  1/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  HIMPUNAN SOALAN MATEMATIK SPMBAHAGIAN A

  1. BAB : SET [Tingkatan 4](a) Lo!k "!t [# $]

  %&&'

  (a) P

  () (P) *.

  %&1&

  (a) + ,

  () (-,) +

  %&11

  (a) P

  () P (*).

  %&1%

  (a) B

  () (P *)

  : 1

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  2/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  %&1#

  (a) PQ

  () P(Q R).

  %&14

  (a) P R

  () P(QR')

  ATAU BAB : G*A/ /UNGSI II [Tingkatan 0] Lo!k anta [#M]

  2007

  Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan

  ketiga-tiga ketaksamaan yx+ 6, y2x 4 dan x >1.

  200

  Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan

  ketiga-tiga ketaksamaan y x+ 10, y ! x, dan y >1.

  : %

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  3/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  %. BAB : PE*SAMAAN LINEA* [M!n!nga2 *!n3a2] P!n!5!"aian 6!"a$aan 5in!a "!!ntak. [4$]

  %&&7g+2h=1

  4 g3h=18

  %&&'

  x+3

  2y=3

  4xy=16

  %&&84x+y=1

  2x+3y=8

  %&1&2xy=4

  x+3y=5

  : #

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  4/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  %&11+3!=12

  2

  3!=2

  %&1%

  x+1

  2y=1

  2xy=6

  %&1#x2y=10

  4x+3y=7

  %&14Haga agi 1 kg 3ian 3an 1 kg nangka

  ia5a2 *M11. B!9a 2aga antaa #kg 3ian

  3an 1 kg nangka ia5a2 *M0. B!a6aka2

  2aga 3a5a$ *M agi 1 kg nangka

  #. BAB : UNGKAPAN ;AN PE*SAMAAN KUA;*ATIK [Tingkatan 4]

  : 4

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  5/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  S!5!"aikan 6!"a$aan ka3atik. [4$]

  %&&7

  4x215=17x%&&'

  x1=63x2x

  %&&8

  x2

  +4x9=2(x3)

  %&1&

  5x2

  +4x=3(2x)

  %&11

  4x (x+4 )=9+16x%&1%

  x (2x+5 )=3

  : 0

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  6/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  %&1#

  (x+2)2=2x+7%&14S!a2 ok!t ai 3i5an

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  7/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  a3a5a2 k!atan !nta" "!aga$ 6i"$a it.

  Tan3akan 3an 2itng "3t 3i antaa "ata2

  BHG 3!ngan ta6ak AB;.

  %&11

  "aja# menunjukkan se$ua# prisma tegak dengan tapaksegiempat tepat %&'( di atas sata# mengufuk. )rape*ium&' adala# keratan rentas seragam prisma itu.amakan dan#itung sudut di antara sata# % dengan sata# ('.

  %&1%

  "aja# menunjukkan se$ua# ku$oid dengan tapak mengufuk/). amakan dan #itung sudut di antara garis / dengansata# P3".

  %&1#

  "aja# menunjukkan se$ua# prisma tegak dengan tapat segiempat tepat ABCD di atas sata# mengufuk. egi tiga $ersuduttegak FAB adala# keratan rentas seragam prisma itu. M dan

  %&14*aa2 $!nnkkan "!a2 koi3 3!ngan

  ta6ak $!ng>k P*S. + ia5a2 titik t!nga2

  : 7

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  8/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  N masing-masing adala# titik tenga# FE dan AD. amakandan #itung sudut di antara sata# dengan sata# %5.

  agi PU. Tan3akan 3an 2itng "3t 3i antaa

  gai" + 3!ngan ta6ak P*S.

  0. BAB : PEPECAL GEOMET*I [M!n!nga2 *!n3a2] Hitng i"i6a3 gangan 6!6!a5 = i"i6a3 6!6!a5 ang tingga5. [4 $aka2]

  %&&7

  "aja# menunjukkan satu pepejal yang terdiri daripadaantuman se$ua# silinder kepada se$ua# prisma tegak.)rape*ium &'8 iala# keratan rentas seragam prisma itu.8 9 8 9 m. )inggi silinder iala# 6 m dan diameternya

  iala# 7 m. (itung isi padu, dalam m2, pepejal itu.

  %&&'

  "aja# menunjukkan se$ua# ga$ungan pepejal yang di$entuk

  daripada antuman se$ua# prisma tegak dan se$ua# separu#

  silinder pada sata# segiempat 8&%. egitiga $ersudut tegak

  5&% iala# keratan seragam prisma itu. 5iameter separu#

  silinder itu iala# 7 m dan isipadu ga$ungan pepejal itu iala#

  4:1.: m;. enggunakan 9

  7

  22

  , #itung

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  9/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  200

  "aja# menunjukkan se$ua# pepejal $er$entuk #emisfera.e$ua# pepejal $er$entuk kon dikeluarkan daripada #emisferaitu. ejari #emisfera itu iala# 7 m. ejari kon itu iala# 4 m

  dan tinggi kon itu iala# ;.: m. enggunakan 9

  7

  22

  ,

  #itung isipadu, dalam m;, $agi pepejal yang tinggi itu. 8erijawapan $etul kepada dua tempat perpulu#an.

  2010

  "aja# menunjukkan pepejal yang tinggal setela# se$ua#silinder dikeluarkan daripada se$ua# ku$us. 5iameter silinderitu iala# 7 m dan tinggi silinder iala# 10 m. enggunakan

  9

  7

  22

  , #itung isi padu, dalam m;, pepejal yang tinggal itu.

  8eri jawapan $etul kepada dua tempat perpulu#an.

  2011"aja# menunjukkan se$ua# pepejal yang ter$entuk daripada

  antuman se$ua# ku$oid dan se$ua# separu# silinder pada

  sata# segiempat tepat %&'(. >sipadu pepejal itu iala# 4?;

  m;. enggunakan 9

  7

  22

  , #itung tinggi, dalam m,

  ku$oid itu.

  2012

  "aja# menunjukkan satu ga$ungan pepejal yang ter$entukdaripada antuman satu prisma tegak dan satu ku$oid. 5%(iala# keratan rentas seragam prisma itu. (itung isipadu, dalamm;, ga$ungan pepejal itu

  : 8

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  10/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  201;

  "aja# menunjukkan se$ua# pepejal yang ter$entuk daripadaga$ungan se$ua# kon dan se$ua# #emisfera. ejari kon 9 jejari

  #emisfere 9 6 m. enggunakan 9

  7

  22

  , #itung isi padu,

  dalam m;, ga$ungan pepejal itu.

  2014"aja# menunjukkan ga$ungan pepejal yang ter$entuk daripada

  antuman se$ua# prisma tegak dan se$ua# sukuan silinder pada

  sata# segi empat "@5. )rape*ium P3/ iala# keratan rentas

  seragam prisma itu. >sipadu ga$ungan pepejal itu iala# 2;4.:

  m;. 5i$eri $a#awa iala# titik tenga# $agi "3, @ iala# titik

  tenga# $agi " dan " 9 5@. enggunakan#=

  22

  7 ,

  #itung panjang, dalam m, P3.

  . BAB : PENAAKULAN MATEMATIK [Tingkatan 4] [4 = 0= $aka2]

  2007

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  11/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  @esimpulan D 2; $ukan gandaan $agi 6.

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  12/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  Premis 1 D ika xn+ 4 iala# suatu ungkapan kuadartik,

  maka n 9 2.

  Premis 2 D

  @esimpulanD xn+ 4 $ukan suatu ungkapan kuadartik.

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  13/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  14/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  200

  "aja# menunjukkan segiempat selari @ dilukis pada sata#artesan. adala# selari dengan paksi-x. Persamaan garislurus @ iala# y 9 2x + 1;.

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  15/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  201;"aja# menunjukkan dua garis lurus selari, OP dan QR. 'arislurus PR adala# selari dengan paksi-y dan O iala# asalan.

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  16/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  200?"aja# menunjukkan graf laju-masa $agi pergerakan suatu *ara# dalam tempo# t saat.

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  17/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  2010

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  18/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  19/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  minit.

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  20/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  8. BAB : BULATAN 1 [M!n!nga2 *!n3a2] ai 6!i$!t! 3an 5a" k!"!52an aa2 = kaDa"an !5o!k [ $aka2]

  2007"aja# menunjukkan sukuan $ulatan I) dan semi$ulatan P3", yang kedua-duanya $erpusat I. I 9 21 m dan

  IP 9 14 m. (itung N 'una 9

  7

  22

  O

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  21/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  200?5alam raja#, P3 dan " iala# lengkok $agi dua $ulatan yang $erlainan tetapi mempunyai pusat yang sama I. IP"

  iala# garis lurus. 5i$eri $a#awa PI3 9 ;6 dan "I 9 60. enggunakan 9

  7

  22

  , #itung

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  22/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  2010"aja# menunjukkan sukuan $ulatan IP3 dan sektor I", dengan pusat sepunya I. I3" iala# garis lurus.

  enggunakan 9

  7

  22

  dan $eri jawapan $etul kepada dua tempat perpulu#an. (itung

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  23/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  2012

  "aja# menunjukkan se$ua# $ulatan dengan diameter 14 m dan se$ua# sukuan 8 $erpusat . enggunakan 9

  7

  22

  , #itung

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  24/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  2014

  5alam "aja#, I)P iala# sektor $ulatan dan I3" iala# sukuan $ulatan dengan pusat sepunya I. P, IP3 dan I"

  adala# garis lurus. 5i$eri $a#awa IP 9 P3 9 ;.: m. enggunakan 9

  7

  22

  , #itung

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  25/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  200?

  atriks songsang $agi

  74

  ;2

  iala#

  k

  1

  2

  ;7

  n

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  26/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  2010

  atriks songsang $agi

  :2

  14

  iala# k

  m2

  1:

  .

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  27/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  2012

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  28/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  2014

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  29/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  200?"aja# menunjukkan tiga kad nom$or di dalam kotak P dan dua kad #uruf di dalam kotak 3. atu kad dipili# seara rawakdaripada kotak P dan kemudian satu kad pula dipili# seara rawak daripada kotak 3. 5engan menyenaraikan sampel $agi

  semua kesuda#an peristiwa yang mungkin, ari ke$arangkalian

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  30/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  31/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  2012"aja# menunjukkan tiga kad $erla$el di @otak P dan lima kad $erla$el di @otak 3. 5ua kad dipili# seara rawak, satu kaddari @otak P dan satu kad lagi dari @otak 3.

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  32/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]

  .

  2014

  atu dadu yang adil dilam$ung. @emudian se$iji guli dipili# seara rawak dari se$ua# kotak yang mengandungi se$iji guli$iru, se$iji guli mera# dan se$iji guli #ijau.

 • 7/24/2019 Himpunan Soalan Spm Sebenar [BHGN a]

  33/33

  MATEMATIK SPM [BAHAGIAN A]


Recommended