Download pdf - Hak Mempertahankan Diri

Transcript
 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  1/30

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  2/30

  HAK PERTAHANAN PERSENDIRIAN (HPP)

  PENDAHULUAN. i. Apabila seseorang berhadapan denganbahaya ke atas dirinya sendiri atauterhadap hartanya dan pada masa yangsama bantuan atau perlindungan daripihak berkuasa tidak mungkin diperolehidengan segera.ii. Undang-undang membenarkannyapempertahankan tubuhnya dan hartanya.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  3/30

  Empat (4) jenis HPP:

  @ Terhadap tubuhnya sendiri.

  @ Terhadap tubuh orang lain.

  @ Terhadap hartanya sendiri.

  @ Terhadap harta orang lain.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  4/30

  SEKSYEN 96 APA-APA JUA YANG DILAKUKANDALAM PERTAHANAN PERSENDIRIAN TIDAKMENJADI SUATU KESALAHAN.

  Tidak menjadi kesalahan terhadap apa- apa yang dilakukan pada menjalankan hak

  pertahan persendirian .

  Misalan :- A melakukan suatu perbuatan dengan niat hendakmembunuh B, maka B ada hak pertahanan persendirian.Jika B melakukan suatu perbuatan (menikam A) dalammenjalankan hak pertahanan persendirian itu maka Btidaklah melakukan apa-apa kesalahan.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  5/30

  SEKSYEN 97 HAK PERTAHANANPERSENDIRIAN MENGENAI TUBUHDAN HARTA.

  Tiap-tiap orang mempunyai hak untukmempertahankan diri sendiri.

  Tertakluk kepada sekatan-sekatan yangterkandung dalam seksyen 99 KK.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  6/30

  Hak pertahanan persendirian diperuntukkan

  untuk mempertahankan

  Tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain terhadap

  kesalahan mengenai tubuh manusia.Hartanya sendiri dan harta orang lain samadaharta alih atau tidak terhadap kesalahanmencuri, rompak, khianat atau pencerobohan

  jenayah atau percubaan melakukan kesalahanmencuri, rompak, khianat atau pencerobohan

  jenayah.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  7/30

  SEKSYEN 98 HAK PERTAHANANPERSENDIRIAN TERHADAP PERBUATAN

  SESEORANG YANG TIDAK SEMPURNA AKAL.

  Sesuatu perbuatan yang menjadi suatukesalahan tidak menjadi suatu kesalahan:-

  Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang belum cukupumur. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang belum cukupakal. Perbuatan orang yang tidak sempurna akal. Perbuatan orang yang mabuk atau salah faham.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  8/30

  Misalan 1 :- Z, oleh sebab gilanya, mencubamembunuh A. Z tidaklah melakukanapa-apa kesalahan. Tetapi A ada hak

  pertahanan persendirian samaseperti hak sekiranya Z tidak gila.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  9/30

  Misalan 2

  A pada suatu malam, masuk ke dalam sebuahrumah yang ia berhak di sisi undang-undang

  masuk. Z dengan suci hati, menyangka Asebagai pemecah rumah terus menyerang A. Disini Z menyerang A dalam keadaan salahfahamtidaklah melakukan apa-apa kesalahan. A adahak pertahanan persendirian terhadap seranganZ, sama seperti hak sekiranya Z menyerangnyadalam keadaan bukan salahfaham.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  10/30

  SEKSYEN 99 PERBUATAN YANG TIADAHAK PERTAHANAN PERSENDIRIAN

  TERHADAPNYA.

  Tidak ada hak pertahanan persendirian.

  Terhadap sesuatu perbuatan yang tidakmunasabah menyebabkan ketakutan kematianatau cedera parah,

  Dilakukan atau cuba dilakukan oleh seorangpenjawat awam yang bertindak dengan suci hatiatas kuasa jawatannya.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  11/30

  Di bawah perenggan ini terdapat tiga (3)elemen penting yang perlu wujud.

  Perbuatan itu dilakukan atau cuba dilakukandengan suci hati oleh seorang penjawat awam.

  Perbuatan itu dilakukan atas kuasa jawatannya. Ada sebab munasabah untuk mempercayaibahawa pihak yang diambil tindakan mengetahuibahawa orang yang bertindak itu adalahseorang penjawat awam.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  12/30

  Penjelasan

  Perenggan ini bertujuan untuk melindungiseorang penjawat awam terhadappenggunaan hak pertahanan persendirian

  semasa menjalankan tugas rasminya.Penjawat awam itu mestilah bertindakdengan suci hatinya.

  Penjawat awam itu mesti mempunyaibidang kuasa (jurisdiction) untukbertindak.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  13/30

  Misalan :- Penguasa Ahmad telahmengarahkan Penolong Penguasa

  Abu untuk menangkap Ali kerana Alitelah menggangu teman wanitanya.Semasa tangkapan dibuat, Ali berhakmenggunakan hak pertahanan

  persendirian, kerana tangkapan ituadalah salah di sisi undang-undang.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  14/30

  Tidak ada hak pertahanan persendirian

  Terhadap sesuatu perbuatan yang tidakmunasabah menyebabkan ketakutan

  kematian atau cedera parah.Perbuatan itu dilakukan atau cubadilakukan menurut arahan seorangpenjawat awam yang bertindak dengan

  suci hati atas kuasanya.Meskipun arahan itu mungkin tidakdiluluskan di sisi undang-undang dengansepenuhnya.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  15/30

  Tidak ada hak pertahanan persendirian.

  Dalam hal yang sempatmendapat perlindungan daripihak berkuasa awam.

  Misalan :- Sekumpulan lelaki telah menghampirirumah A dengan bersenjatakan pisau dan parangserta mengugut hendak membakar rumah A. Akemudiannya melepaskan tembakan dan

  mencederakan salah seorang daripada kumpulan itu.Di sini A mempunyai hak pertahanan persendiriankerana tidak berkesempatan untuk meminta bantuanatau perlindungan pihak berkuasa awam. Lagipunkumpulan itu sedang membawa senjata merbahaya.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  16/30

  Hak pertahanan persendirian tidaklah sekali- kali termasuk mengenakan kerosakan yanglebih daripada yang perlu dikenakan bagimaksud pertahanan.

  Dua perkara penting yang perlu diperhatikan sebelummendatangkan kerosakan semasa menjalankan hak

  pertahanan persendirian :

  Tidak sekali-kali mengenakan kerosakan yang lebihdaripada yang perlu bagi maksud pertahanan.

  Perbuatan itu mestilah munasabah mendatangkanketakutan kecederaan kepada tubuh badan atauhendak melakukan suatu kesalahan.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  17/30

  Misalan 1 :- A semasa diserang oleh B dengan tombak, telahmelepaskan tumbukan ke muka B yang menyebabkan

  kematian B. Di sini A tidak bersalah atas kesalahanmembunuh. Perbuatan A tidak dianggap melampau. Misalan 2 :-

  Jika A membunuh seorang wanita tua yang didapatimencuri barangnya atau Z setelah berjaya menangkapseorang pencuri, dengan sengaja melepaskan geramnyasehingga membunuh pencuri itu. Perbuatan sedemikiandi anggap telah melampaui daripada yang perlu bagi

  maksud pertahanan.

  Misalan 3: Kes Tony Beliang.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  18/30

  SEKSYEN 100 BILA HAK PERTAHANANPERSENDIRIAN MENGENAI TUBUH TERMASUK

  MENYEBABKAN KEMATIAN

  Hak pertahanan persendirian mengenai tubuhtermasuk menyebabkan dengan sengajakematian atau apa-apa kerosakan yang lainkepada penyerang itu.

  Tertakluk kepada sekatan-sekatan dibawahseksyen 99 KK.

  Jika kesalahan yang menyebabkan hak itudijalankan dari mana-mana jenis kesalahanberikut :-

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  19/30

  Serangan yang munasabahmenyebabkan ketakutan bahawa

  kematian akan berakibat / berlakudari serangan itu jika hak pertahanantidak dijalankan.

  Serangan yang munasabahmenyebabkan ketakutan bahawa

  cedera parah akan berakibat / berlakudari serangan itu jika hak pertahanantidak dijalankan.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  20/30

  Serangan dengan niat melakukanrogol.

  Serangan dengan niat memuaskannafsu luar tabii.Serangan dengan niat menculik atau

  melarikan orang.Serangan dengan niat hendakmengurung seseorang dengan salah

  dalam keadaan yang munasabahmenyebabkan ia takut bahawa iatidak akan dapat pertolongan pihak

  berkuasa awam bagi melepaskannya.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  21/30

  Penjelasan

  Ketakutan yang munasabahbahawa kematian akan berlaku merupakan fakta yang mana Mahkamah

  akan putuskan berdasarkan keadaansekeliling kes itu seperti keadaanbentuk badan serta kelakuanmangsa serta senjata yang

  digunakan.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  22/30

  Misalan 1 :

  Simati yang berbadan tegap dan kuat telahmenagih hutang daripada tertuduh dengan kasarsekali. Apabila tertuduh berdiam diri, simati taditerus mengambil sebilah pisau dan mengacu kearah tertuduh. Tertuduh kemudian mengambilsebatang kayu dan terus memukul tangan simatidan pisau tersebut pun tercampak. Semasa

  pergelutan untuk mengambil pisau tersebut,simati telah tertusuk pisau itu dan terbunuh. Di

  putuskan bahawa semasa simati mengacukan pisau kea rah tertuduh, telah menimbulkanketakutan yang munasabah bahawa kematianakan berlaku.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  23/30

  Misalan 2 :

  A dengan niat hendak menculik Bseorang kanak-kanak perempuan yangberumur 13 tahun, telah mengheret B dancuba memasukkannya ke dalam sebuahkereta. C abang kepada B yang kebetulanberada disitu telah menikam A dengansebilah pisau. A mati akibat tikaman

  tersebut. C dikatakan berhak bertindakdemikian untuk melaksanakan hak pertahanan itu.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  24/30

  SEKSYEN 101 BILA HAK ITU TERMASUKMENYEBABKAN APA-APA KEROSAKAN YANG LAIN

  DARIPADA KEMATIAN

  Jika kesalahan itu bukan dari mana-mana jenis yang disenaraikan dalamseksyen 100 KK.

  Maka Hak pertahanan persendirianmengenai tubuh tidaklah termasuk

  menyebabkan dengan sengaja kematiankepada penyerang itu.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  25/30

  Jika dibawah sekatan-sekatan yang

  tersebut dalam seksyen 99 KK.

  Hak pertahanan persendirian tersebutadalah termasuk menyebabkandengan sengaja kepada penyerang ituapa-apa kerosakan yang lain daripada

  kematian.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  26/30

  SEKSYEN 102 BILA HAK PERTAHANAN

  PERSENDIRIAN MENGENAI TUBUHBERMULA DAN MASIH ADA.

  Hak pertahanan persendirian mengenaitubuh bermula :

  Setelah suatu ketakutan yang munasabahakan bahaya kepada tubuh terbit dari sesuatupercubaan atau ugutan hendak melakukankesalahan.

  Walaupun kesalahan itu tidak dilakukan.Hak itu masih ada selagi ketakutan akan bahayakepada tubuh itu masih ada.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  27/30

  Penjelasan

  Dalam kes Kata Singh vs Emperor 1933 Lah 167.

  A seorang lelaki yang ganas serta berbadan tegapdan kuat. Manakala B pula adalah seorang yangberbadan kecil dan lemah. Pada suatu hari satupertengkaran berlaku antara A dn B. A denganbersenjatakan sebatang kayu telah menyerang B hinggamenjatuhkannya. B kemudiannya berjaya memukul Adan memukul bertubi-tubi di kepala A. Tiga harikemudian A meninggal dunia. Mahkamah memutuskanbahawa hak pertahanan persendirian mengenai tubuhtelah dilaksanakan oleh B secara sah di sisi undang- undang.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  28/30

  Dalam kes Nga Chit Tin A.I.R Rang. 225.

  A semasa berada di sebuah pondok teahdiugut oleh B. A kemudian terus beredar daripondok berkenaan atas kehendaknya sendiri.Kemudian dengan tiba-tiba datang kembali danterus memukul B dengan sebatang kayu. Bkemudiannya telah mati. Mahkamah memutuskan bahawa A tidakmempunyai hak pertahanan persendirian di sini,kerana sebaik saja A beredar dari pondokberkenaan, ketakutan yang munasabah akanbahaya kepada tubuh A telah reda.

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  29/30

 • 8/11/2019 Hak Mempertahankan Diri

  30/30


Recommended