Transcript
Page 1: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

DrafDraf GarisGaris PanduanPanduan

PemasanganPemasangan CCTV Di CCTV Di PremisPremisggPerniagaanPerniagaan dandan TempatTempat AwamAwam

Page 2: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

ISI KANDUNGAN :ISI KANDUNGAN :DEFINISI DAN TUJUANDEFINISI DAN TUJUAN

• TanggungjawabGARIS PANDUAN UMUM

• Keperluan Teknikal• Mekanisme Pelaksanaan

Pi i S ifik i T k ik l• Piawaian Spesifikasi TeknikalGARIS PANDUAN KHUSUS

Perkara perkara penting semasa pemasangan• Perkara-perkara penting semasa pemasangansistem cctv

• Liputan kameraLiputan kamera• Lokasi pemasangan

SPESIFIKASI TEKNIKAL

Page 3: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

TELEVISYEN LITAR TERTUTUP (CCTV)Televisyen Litar Tertutup (CCTV) bermaksud sistem

televisyen yang berupaya menghantar(t it) i t t i j(transmit) isyarat atau imej dalam keadaanlitar tertutup, di mana isyarat atau imej tersebut hanyadapat dipantau dari sistem kedua yang bersambungsecara terus dengan sistem penghantaran (transmission)yang pertama.

Page 4: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

GARIS PANDUAN PEMASANGAN CCTV DI PREMIS PERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAMPERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAM

Disediakan untuk memenuhi inisiatif NKRAJenayah bagi mengurangkan kadar jenayah

jalanan di seluruh Negara.jalanan di seluruh Negara.

Dipasang secara menyeluruh di premisDipasang secara menyeluruh di premisperniagaan dan kawasanpersekitarannya serta tempat awam.

Merupakan penambahbaikan kepada GarisPanduan Spesifikasi Teknikal MinimumPanduan Spesifikasi Teknikal MinimumPemasangan CCTV di Kawasan Pihak BerkuasaTempatan pada 2007.

Page 5: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

DEFINISI PERNIAGAAN DAN TEMPAT AWAMPremis perniagaan bermaksud premis yangmenjalankan aktiviti perniagaan seperti bank-bank

d k d i k d i k l k

Kompleks Membeli-belah

perdagangan, kedai-kedai emas, kompleksmembeli-belah dan premis-premis perniagaan yangmerupakan soft target kepada penjenayah sepertipremis/kedai yang beroperasi 24 jampremis/kedai yang beroperasi 24 jam.

Tempat-tempat awam pula bermaksud Premis / kedai 24 jamTempat tempat awam pula bermaksudkawasan tumpuan aktiviti orang awam sepertikawasan hub pengangkutan awam, tempat letakkereta, institusi, tempat ibadat, diluar mesin, , p ,ATM/pengurup wang, taman awam dan lokasihotspot.

Mesin ATMTaman Awam

Page 6: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

TUJUANMenyelaras pemasangan CCTV di premis perniagaanMenyelaras pemasangan CCTV di premis perniagaandan tempat awam untuk menetapkan :

i. Skop tanggungjawab;p gg gj ;ii. Spesifikasi Teknikal;iii. Prosedur pengambilan maklumat daripada

sistem CCTV bagi tujuan siasatan dand kpendakwaan.

• Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak

Penggunaan Garis Panduan• Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT) melaksanakan secaraseragam di dalam mempertimbangkan permohonankebenaran merancang dan laporan cadangang p gpemajuan;

• Agensi pelaksana, pemaju dan pihak awamb i d d l ilih dsebagai panduan dalam memilih, merancang dan

memasang CCTV di kawasan perniagaan dan tempatawam di PBT.

Page 7: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

TANGGUNGJAWAB PEMILIK/PENGURUS

M CCTV

PREMIS PERNIAGAAN• Memasang CCTV di premis perniagaan;

• Menanggung kos :yang melibatkan pemasangan CCTV,termasuk kos pemasangan peralatan, peranti,perisian, rangkaian dan talian komunikasi di

kpremis mereka;

menghubungkaitkan / merangkaikan CCTVt b t k P t K l P li (PKP)tersebut ke Pusat Kawalan Polis (PKP)termasuk kos pemasangan peralatan, peranti,perisian, rantaian dan talian komunikasi diPKP; danPKP; danpengoperasian dan penyelenggaraan.

Page 8: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

JAWATANKUASA PELAKSANAAN PEMASANGAN CCTV

• memmantau pelaksanaan pemasangan T i i di i k TCCTV ini di peringkat PBT.

• dianggotai oleh PBT, PDRM,

ppersatuan peniagappdan agensi-agensi lain

kerajaan yang berkaitan.

• fungsii utama untuk menyelaras dang ymemantau pemasangan CCTV oleh pihakpremis perniagaan dan pelaksanaansistem rangkaian/menghubungkaitkansistem rangkaian/menghubungkaitkanCCTV dengan pusat kawalan polis.

Page 9: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

Mengecam (recognize)GARIS PANDUAN UMUMKEPERLUAN TEKNIKALTujuan utama pemasanganTujuan utama pemasangansistem CCTV adalah bagimengurang, mengelak danmencegah kejadian jenayahmencegah kejadian jenayah.4 prinsip utama fungsisistem CCTV adalah untuk:-

Mengesan (detect)Mengenalpasti (identify)Memantau (monitor)

Page 10: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

i Auditing berkala;MEKANISME PELAKSANAANi. Auditing berkala;ii. Standard Operating Procedure; daniii. Senarai semak untuk pemasangan

CCTV di k i tCCTV di kawasan premis swasta.

PIAWAIAN SPESIFIKASI TEKNIKALPIAWAIAN SPESIFIKASI TEKNIKALJabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD), JabatanKerajaan Tempatan (JKT), PBT dan PDRM akan membantue j e p t (J ), d e b tudalam piawaian spesifikasi teknikal bagi pemasangan CCTV dipremis perniagaan/tempat awam. Piawaian minimum inimeliputi :meliputi :

• yang digunakan;• video;• video;• Kualiti dan dan kaedah capaian;• Keupayaan ; dan

K• Keupayaan

Page 11: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

SISTEM PEMASANGAN CCTV PERLU• Dijadikan sebagai sebahagian dari pelan induk

keselamatan atau Program Bandar Selamat yangmenyeluruh;

• Diiringi dengan keperluan prinsip kesendirian (privacy)dan hak individu;

• Lokasi kamera CCTV perlu mendapat pengesahan• Lokasi kamera CCTV perlu mendapat pengesahanPDRM setempat;

• Prinsip keutamaan digunakan bagi fungsi dan tujuansesuatu sistem CCTV yang hendak dilaksanakan;sesuatu sistem CCTV yang hendak dilaksanakan;

• Keutamaan perlu diberikan kepada tujuan ProgramBandar Selamat dalam pelaksanaan sistem CCTV;

• Perkongsian penajaan perlu dijadikan amalan di antarapihak awam dan swasta di dalam penyewaan ataupembekalan sistem CCTV; dan

• Semua sistem CCTV bagi sesuatu kawasan perludilengkapi dengan papan tanda yang bertulis“Kawasan ini diawasi oleh sistem kamera CCTV”serta di iringi dengan logo yang mempunyai standardantarabangsa.

Page 12: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

FAKTOR DAN PERKARA PENTING YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMASANGAN CCTVDALAM PEMASANGAN CCTVPremis Perniagaan

K Si t CCTV di i i• Kemampuan Sistem CCTV di premis perniagaandisambungkan ke Central Monitoring System (CMS) di masahadapan untuk pemantauan 24 jam;

• Pihak premis perniagaan hendaklah bertanggungjawab untukmenguruskan latihan pengendalian sistem CCTV kepadakakitangan yang ditugas untuk mengendalikan sistem CCTVtersebut; dan

• Pihak premis perniagaan hendaklah menyediakan pelanPihak premis perniagaan hendaklah menyediakan pelankedudukan lokasi kamera CCTV premisnya bagi rujukan dimasa hadapan.

Tempat Awam• Kemampuan Sistem CCTV di tempat awam disambungkan ke

Central Monitoring System (CMS) di masa hadapan untuk pemantauan 24 jam;pemantauan 24 jam;

• Pihak PBT dan PDRM hendaklah bertanggungjawab dalam pengendalian sistem CCTV; dan

• Pihak PBT dan PDRM hendaklah menyediakan pelan y pkedudukan lokasi kamera CCTV bagi rujukan di masa hadapan.

Page 13: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

Samb……FAKTOR DAN PERKARA PENTING YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMASANGAN CCTV

Kawasan Perumahan

DALAM PEMASANGAN CCTV

• Sistem rakaman CCTV aktiviti jenayah perlu memenuhipiawaian minimum teknikal bagi tujuan pendakwaandimahkamah;

• Bilangan lokasi jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuan• Bilangan, lokasi, jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuanperlingkungan (coverage) dan butiran (detail) kawasan yangdipantau; dan

• Pencahayaan yang mencukupi dan seimbang perlu disediakanbagi kawasan yang dipantau;

Institusi / Organisasi• Sistem rakaman CCTV aktiviti jenayah perlu memenuhi piawaian minimum teknikal bagi

tujuan pendakwaan dimahkamah;• Bilangan, lokasi, jenis kamera perlu mencukupi bagi tujuan perlingkungan (coverage) dan

butiran (detail) kawasan yang dipantau;• Pencahayaan yang mencukupi dan seimbang perlu disediakan bagi kawasan yang dipantau;• Institusi dan organisasi yang memasang dan melaksanakan sistem CCTV perlu memiliki

program penyelengaraan yang memadai;• Institusi dan organisasi yang memasang dan melaksana sistem CCTV perlu memiliki Standard

Operating Procedure bagi tindakan susulan jika berlaku kegiatan jenayah yang dirakam; dan• Sistem CCTV yang dipasang perlu mengambil kira langkah pencegahan dari aktiviti

vandalisme.

Page 14: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

Gambarajah 5 GARIS PANDUAN KHUSUSPerkara-perkara yang mesti dilaksanakan Semasa pemasangan Sistem CCTV Semasa pemasangan Sistem CCTV

Gambarajah 4 • Sistem CCTV mendapat nasihat pihak PDRM atau

Jawatankuasa Teknikal Bandar Selamat PBT. j

• Unit-unit kamera yang dipasang perlu memenuhispesifikasi dan keperluan teknikal.

• Imej yang dicerap oleh kamera litar tutup bolehj y g p pmenggambarkan ciri-ciri muka dan rupa fizikal individudengan jelas.

• Bagi tujuan pengecaman, ratio saiz imej kepada saizmonitor (diagonal) hendaklah lebih dari 50 peratus

Gambarajah 3 : Cerapan Imej

monitor (diagonal) hendaklah lebih dari 50 peratus.

• Bagi kenderaan yang dicerap butiran imej dapatmenggambarkan dengan jelas nombor pendaftarankereta .

• Satu pelan lokasi kamera CCTV perlu dijalankan bagimendapat gambaran yang optima dan disesuaikan dengantahap pencahayaan.

• Setelah dipasang lokasi kamera CCTV perlu diujilari bagimendapat hasil seperti yang diharapkan dari segikeberkesanan sistem tersebut.

Page 15: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

LIPUTAN KAMERA [ Field of View (FOV) ]LIPUTAN KAMERA [ Field of View (FOV) ]Perlu mengambilkira lokasi seperti:

J l /L l k l kJalan/Laluan keluar-masukElevatorBooth Penjualan tiket, kiosk dan TurnstileLaluan Pejalan KakijPelantar Stesen

Pemerhatian AmPemasangan CCTV yang mencukupi perlu diadakan bagi mendapatPemasangan CCTV yang mencukupi perlu diadakan bagi mendapatpengawasan yang menyeluruh. Lokasi kamera perlu mengambil kirapertumbuhan pokok, pencahayaan, tiang, struktur, arah turun naikmatahari dan kenderaan statik.

Page 16: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

PERLETAKAN KAMERA CCTVBergantung kepada beberapa faktor sepertiBergantung kepada beberapa faktor seperti :• keluasan,

• tahap pencahayaan,p p y ,

• reka bentuk dalaman dan luaran bangunan serta

• kapasiti storage;

Perletakan Kamera perlulah mengambilkira pemasangan :• Di setiap titik keluar masuk dengan sekurang-kurangnya satu

kamera/satu point transaksi.

Mesin ATM

p

• Menghadap ke arah bangunan bagi menangkap gambar yang jelas.

• Diletak di kawasan transaksi seperti kaunter pelanggan/kaunterpandu terus, mesin ATM dan mesin tunai;p , ;

• Di laluan pelanggan hingga ke tempat letak kereta bagi tujuantracking.

• Di luar bangunan perlu mengelak dari halangan sepertiDepth of field

Di luar bangunan perlu mengelak dari halangan sepertipertumbuhan pokok dan pembangunan masa depan seperti papaniklan luar.

• Lensa kamera hendaklah membolehkan depth of field dari 3p f fhingga 10 kaki (1 hingga 3 meter) dan kamera yang menjangkauidepth of field 10 kaki akan dapat menangkap gambar seluruhtubuh.

Page 17: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHANLangkah-langkah pencegahan sistem CCTV perlumengambilkira perkara seperti berikut:• Memastikan cabling yang tersorok, permukaan

paint proof pada lensa kamera, diletakkan diketinggian yang mencukupi dan sebagainya;ketinggian yang mencukupi dan sebagainya;

• Kamera perlu diubah lokasi perletakkannya sekiraterdapat punca silauan seperti tingkap atau lampulimpah bagi mengelak kualiti imej yang diambil;

• Field of view’ (FOV) kamera yang dipasang tidakboleh dilindungi atau menimbulkan blind spotsboleh dilindungi atau menimbulkan blind spotsseperti menghala ke spot light . Sekiranya tidakdapat dielak, kamera yang dipasang perlumempunyai ciri backlight compensation.mempunyai ciri backlight compensation.

Page 18: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

LOKASI PEMASANGAN SISTEM CCTVi. Premis perniagaan/rumah kedai

Semua premis perniagaan dan rumahkedai yang berisiko tinggi (soft target) sepertikedai emas, pajak gadai, bank, pengurup wang danminimarket, supermarket dan sebagainya

perlu memasang sistem CCTVp gyang bersesuaian di dalam dan di luar premis.

Pemasangan kamera CCTV hendaklah dipasangdihadapan premis perniagaan/rumah kedai sekiramenghadapi masalah ruang yang terhad.

Page 19: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

S k l k b li b l h

ii. Kompleks Membeli-belahSemua kompleks membeli-belah perludilengkapi dengan sistem CCTV yang dapatmerakam serta memantau pergerakan pekerja danpelanggan.

Permohonan kebenaran merancangbagi sesebuah kompleks membeli belah sepertibagi sesebuah kompleks membeli-belah sepertihypermarket dan superstore juga mestimenyediakan pelan lokasi CCTV yang disahkanoleh pihak PDRMoleh pihak PDRM.

Kamera juga perlu dipasang di:

• akses masuk dan keluar dari basement parking;p g• kawasan meletak kereta yang dibina bersama

pembangunan perniagaan sama ada kompleks(basement atau di kawasan luar bangunan) ataudi rumah kedai;

• Sekurang-kurangnya satu unit kamera bagi jalankeluar masuk tempat letak kereta; danS k l d k• Semua keperluan seperti di kawasan perniagaandi atas.

Page 20: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

iii. Kawasan PerumahanBagi kawasan perumahan selain daripadaBagi kawasan perumahan selain daripadaperumahan gated turut digalakkan memasangsistem CCTV. Kamera CCTV digalakkan diletakdikawasan berikut:dikawasan berikut:

• Kawasan keluar masuk jalan utama ke kawasanperumahan; danPosisi kamera sebaik mungkin menghadap 90• Posisi kamera sebaik mungkin menghadap 90darjah ke arah jalan belakang.

iv. Rumah IbadatPBT l tik kPBT perlu memastikan semua perkarangantempat ibadat seperti masjid, gereja, tokong dankuil dilengkapi dengan kamera CCTV bagi tujuankeselamatan awamkeselamatan awam.

Page 21: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

v. Hub Pengangkutan AwamSistem CCTV yang berkesan perlu dipasang dikawasan dan perkarangan hub pengangkutan awam.Hub pengangkutan awam termasuk perhentian bas,LRT t k t i d t i l b / l tLRT, stesen keretapi dan terminal bas/rel sertalapangan terbang.

Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

vi. Taman Awam Taman Awam

kanak, taman rekreasi, taman bunga, diperkarangan tadika dan taska, utiliti, zon penampanperlu dilengkapi dengan sistem CCTV bagimemastikan kejadian jenayah di kawasan ini dapatmemastikan kejadian jenayah di kawasan ini dapatdipantau dan dibendung. Papan tanda yangmencukupi perlu disediakan bagi memberi amarankepada orang awam.kepada orang awam.

Page 22: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

vii. Kawasan Yang Tidak DibenarkangKawasan tidak dibenarkan diliputi olehKamera CCTV adalah;Kamera CCTV adalah;

• Berhadapan dengan (right angled) unitkediaman seperti bilik tidur;

• Bilik persalinan atau tandas awam;

• Kawasan Keselamatan sebagai contohKawasan Keselamatan sebagai contohBalai Polis, Kem TenteraDarat/Udara/Laut), pusat latihan danlain-lain yang berkaitanlain lain yang berkaitan.

Page 23: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

SPESIFIKASI TEKNIKALSpesifikasi Sistem dan TelekomunikasiBagi memastikan sistem CCTV dapat menampungg p p gperkembangan teknologi maklumat dan komunikasimasa depan, maka keperluan teknikal sistem CCTVperlu mengambil kira perkara berikut :

i. Sistem transmisi;ii S i bi i t d i f t kt j iii. Seni bina sistem dan infrastruktur jaringan;iii. Konfigurasi sistem dan spesifikasi peralatan; daniv. Faktor-faktor tambahan yang perlu diambil kira y g p

dalam penyelenggaraan CCTV.

Page 24: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

- Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi -SPESIFIKASI TEKNIKAL

Penghantaran ata transmission imej perl ada

i. Sistem Transmisi• Penghantaran atau transmission imej perlu ada

sambungan media berikut :

Wayar/Kabel (iaitu melalui kabel twisted pair,Wayar/Kabel (iaitu melalui kabel twisted pair,coaxial dan fiber optic).; danJalur Lebar Tanpa Wayar (Wireless Broadband).

• Bagi transmisi wireless broadband PBT bolehmenggunakan jalur spektrum berikut :

Jalur frekuensi 5.650 GHz hingga 5.725 GHz bagitujuan pemasangan CCTV;PBT perlu memohon (melalui KPKT) penguntukanPBT perlu memohon (melalui KPKT) penguntukanradas daripada Suruhanjaya Komunikasi danMultimedia Malaysia (SKMM) terlebih dahulu.

Page 25: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

- Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi -SPESIFIKASI TEKNIKALi Sistem Transmisi

• Penggunaan mana-mana jalur frekuensi perlumengambilkira :

Samb...i. Sistem Transmisimengambilkira :

Penyaluran di peringkat rangkaian pusat (Negara),agihan (Negeri) dan akses (Pihak Berkuasa Tempatan).A k lik i k bil k k d biAspek aplikasi, spektrum, bilangan kamera, kadar bit(bit rate), mobiliti dan jejari cell tipikal (typical cellradius).

• Sistem CCTV yang dipasang oleh PBT perlu:

Mendapat nasihat SKMM mengenai penggunaan mana-j l f k i imana jalur frekuensi yang sesuai.

Dihubungkan kepada PDRM bagi tujuan pemantauan,pencegahan dan siasatan jenayah.M gik t k l ifik i PDRM k litiMengikut keperluan spesifikasi PDRM supaya kualitimaklumat dan paparan imej kamera dapat digunakandalam proses membendung dan menyiasat kesjenayah (sekurang kurangnya 15 frame/saat)jenayah (sekurang-kurangnya 15 frame/saat).Menyediakan mekanisme kawalan maklumat di BilikKawalan PBT dan PDRM.

Page 26: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

SPESIFIKASI TEKNIKAL- Spesifikasi Sistem dan Telekomunikasi -

Seni bina sistem tanpa wayar yang dicadangkan adalah secara penggunaank d h ‘P i t t M lti P i t’ ‘P i t t P i t’ b i k

ii. Seni Bina Sistem dan Infrastruktur Jaringancampuran kaedah ‘Point to Multi Point’, ‘Point to Point’ sebagai sokonganserta kaedah ‘Mesh Network’ di peringkat akhir bagi memperolehi litupanyang optima serta penggunaan semula frekuensi yang cekap.

Page 27: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

K fi i Si t b i l l i Wi l Wid A

iii. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi PeralatanKonfigurasi Sistem yang beroperasi melalui Wireless Wide AreaNetwork (WWAN) mengandungi :

Stesen Utama (Base Station) akandikenalpasti berdasarkan kemudahan sediaada seperti bekalan elektrik (termasukjanakuasa), ruang untuk penempatansistem antena, ruang perkakasan sistem,

h k l k dtahap keselamatan yang memuaskan danlain-lain. Stesen Utama ini akan bertindaksebagai pusat komunikasi/main server

t k tnetwork centre.

Page 28: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

Samb...iii. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi PeralatanPusat Kawalan (Control Centre) dicadangkanberoperasi di pusat kawalan PBT, Bilik Gerakan IbuP j b P li K i j Bilik G k Ib P j bPejabat Polis Kontinjen, Bilik Gerakan Ibu PejabatPolis Daerah atau mana-mana lokasi yang diperlukanoleh pihak PDRM atau PBT. Bilangan Pusat Kawalantid k t h d k i t i i b i d l WANtidak terhad kerana sistem ini beroperasi dalam WANplatform. Pusat kawalan ini akan dilengkapi dengankemudahan-kemudahan terkini untuk pemantauanserta perhubungan dua hala yang bersifat mesraserta perhubungan dua hala yang bersifat mesrapengguna. Pusat Kawalan Bergerak juga bolehdiadakan jika diperlukan.

Page 29: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

Samb...iii. Konfigurasi Sistem dan Spesifikasi PeralatanTapak Kamera (Camera Site) akan dikenalpastioleh PDRM dan PBT berdasarkan lokasi-lokasi yangk b l k k h ikerap berlakunya kes jenayah (crime prone areas)serta keperluan pengurusan trafik. Tapak Kameraakan dilengkapi dengan kamera.

Kamera (Pan, Tilt, Zoom) yang mempunyaiketahanan terhadap penyalahgunaan, sistem siarayauntuk pengumuman awam serta sistem penggerauntuk pengumuman awam serta sistem penggera(alarm system) dan intercom yang disambung teruskepada pusat kawalan. Bilangan tapak kamera yangboleh dipasang dalam sistem ini adalah tidak terhadboleh dipasang dalam sistem ini adalah tidak terhaddan sistem ini boleh menampung penambahan tapakkamera jika perlu.

Page 30: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

iv. Lain-lain PeralatanLain-lain peralatan yang diperlukan adalah:

Rak Peralatan;

‘Camera Site Collapsible Poles’;

Papan Tanda/Sticker Pemasangan CCTV dan No.p gTalian Rakan COP, PBT, Hospital dan sebagainya;

Peralatan Pemadam Kebakaran;

Sokongan Bekalan Elektrik (Power Back up);

Pencetak berwarna; dan

Pencahayaan.

Page 31: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

V. Faktor-faktor Tambahan Yang Perlu Diambil Kira DalamP l CCTVPenyelenggaraan CCTVBekalan elektrik di k• Bekalan elektrik terutamanya di kawasanterbuka hanya boleh dikawal oleh PBT dan TNB.Bekalan kuasa yang tidak stabil akan memberik b k k d j k h t k dkesan buruk kepada jangka hayat kamera danpelayan video. PBT atau pemilik bangunan perlumemainkan peranan bagi memastikan bekalankuasa yang berterusan dan optima untukkuasa yang berterusan dan optima untukkeperluan kamera.

Penyenggaraan sistem CCTV d l h• Penyenggaraan sistem CCTV adalahpenting dan perlu diambilkira sebagai sebahagiandaripada proses pemasangan. Semua kamera perludi tid k k d i d (2) k li t hdisenggara tidak kurang dari dua (2) kali setahun.Kamera yang dipasang di luar premis dan ditaman-taman yang terdedah kepada hujan, panasdan habuk dicadangkan untuk membuatdan habuk dicadangkan untuk membuatpenyenggaraan lebih kerap untuk ketahanankamera.

Page 32: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

Samb... V. Faktor-faktor Tambahan Yang Perlu Diambil KiraDalam Penyelenggaraan CCTVDalam Penyelenggaraan CCTV• Kedudukan kamera adalah sangat penting kerana kedudukan kamera yang

terlalu tinggi akan menyukarkan aktiviti penyenggaraan. Oleh itu,terlalu tinggi akan menyukarkan aktiviti penyenggaraan. Oleh itu,dicadangkan supaya tiang khas (untuk CCTV yang dipasangkan di tiangseperti di taman-taman) yang boleh dilaraskan ketinggiannya (tidakmelebihi 15m) digunakan bagi memudahkan aktiviti pemasangan dan) g g p gpenyenggaraan.

• Penyelenggaraan bagi CCTV perlu melibatkan perkhidmatan diagnosis,ujian fungsi, pemeriksaan peralatan dan penyenggaraan perkara-perkaraberikut :

Prestasi kamera;Operasi kamera;Integriti penutup logam ;Operasi dan keadaan kipas peredaran udara;I t iti k b l d bIntegriti kabel dan penyambungan;Fungsi operasi dan keadaan pelayar, video;Operasi ‘lightning surge isolator’;Operasi penambah kilat;Operasi penambah kilat;Operasi ‘video power surge isolator’; danPembaharuan ‘firmware’ (jika ada)

Page 33: GP Pemasangan CCTV - townplan.gov.my CCTV di Prem… · Pemerhatian Am Pemasangan CCTV yang ... Taman awam termasuk padang permainan kanak-kanak taman rekreasi taman bunga di

Recommended