Transcript
 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  1/59

   

  GOSPODARIREA APELOR INGOSPODARIREA APELOR INROMANIA IN CONTEXTULROMANIA IN CONTEXTULINTEGRARII EUROPENEINTEGRARII EUROPENE

  Dr. ing. Petru SERBAN

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  2/59

   

  ADERAREA ROMADERAREA ROMAANIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

  • Prioritate nationala

  • Semnarea Acordului de aderare – !e"ruarie ##$• Intrarea %n &i'oare a Acordului – !e"ruarie ##(

   

  Ca)* III Acord  – Romania trebuie sa-si asume obligativitatea

  aproximarii cadrului legislativ national cu legislatia Uniunii Europene –

  Subcapitolul +Calitatea a)ei, - - Directi&e.

  • Ince)erea ne'ocierilor – Ca)* .. – Protectia mediului

    %ncon/urator – ianuarie .00

  • Inc1eierea ne'ocierilor – Ca)* .. – Protectia mediului  incon/urator – .2 noiem"rie .003

  • Semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Euro)eana –

  .( a)rilie .00(

  • Data )ro"a"ila a aderarii Romaniei la UE – ianuarie .004

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  3/59

   

  E5OLUTIA POLITICIIE5OLUTIA POLITICII EUROPEEUROPENENEIN DOMENIUL APELORIN DOMENIUL APELOR

  Eta)a I6a7 !"#$-!"%$ – PR&'E(')A *&+&S)N'E+&R DE APA –stabilirea unor standarde de calitate care de,inesc limite speci,icepentru resursele de apa utiliate de diverse ,olosinte de apa

  Eta)a a6II6a7 !"%!-/$$$ – REDU(EREA P&+UAR)) +A SURSA –stabilirea unor valori limita admisibile pentru evacuarea poluantilorin mediul acvatic

  Eta)a a6III6a7  dupa anul /$$$ – 0&SP&DAR)REA DURAB)+A A APE+&R – atingerea unei stari 1bune2 a tuturor corpurilor de apadin Europa3 pentru asigurarea unor conditii de viata similare dinpunct de vedere al apelor pentru toti cetatenii Europei.

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  4/59

   

  Nr.crt.

  Denumire directivă Transpunere înlegislaţia

  românească

  Perioada detranziţie în ani

  Data limită aimplementării

  1. Directiva 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafaţă destinate prelevării de apă potabilă, Decizia 77/75/EEC privind proceduraco!ună pentru sc"i!bul de infor!aţii asupra calităţii apelor dulci desuprafaţă #$%

  &' 100/(00( 0 1.01.(007

  (. Directiva 7)/1)0/EEC privind calitatea apei de *!băiere &' 45/(00( 0 1.01.(007

  +10. Directiva 7)/4)4/EEC privind descărcarea substanţelor periculoase #$$%-i 7 directive fiice D. (/17) -i D. 4/15) !ercur D. +/51+ cad!iu -i D. 4/41 &C& D. )/(0 tetraclorură de carbon, DD, 2C2 D. /+47 drinuri, &C3, &C3D, clorofor! D. 0/415 EDC, , 2E, C3

  &' 11/(00( + 1.01.(010

  11. Directiva 0/)/EEC asupra protecţiei apei subterane *!potriva poluăriicauzate de anu!ite substanţe periculoase #$%

  &' 11/(00( 0 1.01.(007

  1(. Directiva 7/)5/EEC asupra calităţii apelor dulci ce necesită protecţiesau *!bunătăţire pentru a susţine viaţa pe-tilor #$%

  &' (0(/(00( 0 1.01.(007

  1+. Directiva 7/(+/EEC asupra calităţii apelor pentru !olu-te #$% &' (01/(00( 0 1.01.(007

  14. Directiva 7/)/EEC privind !etodele de prelevare -i analiză a apelorde suprafaţă destinate producerii apei potabile

  &' 100/(00( 0 1.01.(007

  15. Directiva 1/)7)/EEC privind protecţia apelor *!potriva poluării cunitraţi proveniţi din surse a6ricole

  &' )4/(000 0 1.01.(007

  1). Directiva 1/(71/EEC privind epurarea apelor uzate urbane -i Decizia+/41/EEC

  &' 1/(00(&' +5(/(005

  1( 1.01.(01

  17. Directivele /+/EC -i 0/(+/EEC privind calitatea apei destinateconsu!ului u!an

  e6ea 45/(00( 1.01.(01)

  1. Directiva Cadru privind apa (000/)0/EC e6ea 107/1)e6ea +10/(004

  0 1.01.(015

  DIRECTIE!E E"R#PENE DIN D#$ENI"! %PE!#R DIRECTIE!E E"R#PENE DIN D#$ENI"! %PE!#R 

  * Prevederile acestor directive sunt incluse în Directiva Cadru 2000/60 

  ** Standardele de calitate a a ei sunt incluse în Directiva Cadru 2000/60 

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  5/59

   

  PROTECTIA 8OLOSINTELOR DE APAPROTECTIA 8OLOSINTELOR DE APA

  Directi&a 4(93309EEC  privind calitatea apelor de supra,a45 destinateprelev5rii de ap5 potabil53 Deciia ##6#"76EE( privind procedura comun5pentru sc8imbul de in,orma4ii asupra calit54ii apelor dulci de supra,a45

  Directi&a 429209EEC privind calitatea apei de 9mb5iere

  Directi&a 4-92(#9EEC asupra calit54ii apelor dulci ce necesit5 protec4ie sau 9mbun5t54ire pentru a sus4ine via4a pe:tilor 

  Directi&a 4#9#.$9EEC asupra calit54ii apelor pentru molu:te

  Directi&a 4#9-2#9EEC privind metodele de prelevare :i anali5 a apelor desupra,a45 destinate producerii apei potabile

  Directi&ele #-9-$9EC  :i -09#.$9EEC  privind calitatea apei destinateconsumului uman

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  6/59

   

  DIRECTI5ADIRECTI5A 4(93309CEE4(93309CEEPRI5IND CERINTELE CALITATI5E PENTRU APAPRI5IND CERINTELE CALITATI5E PENTRU APA

  DE SUPRA8ATA DESTINATA PREPARARII APEI POTA:ILEDE SUPRA8ATA DESTINATA PREPARARII APEI POTA:ILESISI

  DIRECTI5A 4#9-2#9CEEDIRECTI5A 4#9-2#9CEEPRI5IND METODELE DE MASURARE SI 8REC5ENTA DE PRELE5ARE SIPRI5IND METODELE DE MASURARE SI 8REC5ENTA DE PRELE5ARE SI

  ANALI;A A PRO:ELOR IN SCOPUL MONITORI;ARII CALITATIIANALI;A A PRO:ELOR IN SCOPUL MONITORI;ARII CALITATIIAPELOR PENTRU POTA:ILI;AREAPELOR PENTRU POTA:ILI;ARE

  tran

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  7/59

   

  CERINTELE DIRECTI5ELOR 4(93309CEE

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  8/59

   

  Monitori=area calitatii a)elor de

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  9/59

   

  &ectiuni de prelevare a apelor de supra'ata utilizate in scopul pota(ilizarii -#

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  10/59

   

  Sectiuni )entru care nu ei

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  11/59

   

  DIRECTI5ADIRECTI5A 429209EEC429209EEC

  PRI5IND CALITATEA APELOR DIN ;ONELEPRI5IND CALITATEA APELOR DIN ;ONELE

  NATURALE AMENAATE PENTRU IM:AIERENATURALE AMENAATE PENTRU IM:AIERE

  tran

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  12/59

   

  CERINTELE DIRECTI5EI 429209CEECERINTELE DIRECTI5EI 429209CEE

  * Identi!icarea a)elor de im"aiere

  .* Autori=area =onelor naturale amena/ate )entru im"aiere anual3 cu / saptamani inainte de inceperea seonului de imbaiere

  $* Ela"orarea Ra)ortului national )ri&ind monitori=area a)elor deim"aiere anual3 pana la ;! decembrie /$$<

  3* Identi!icarea cau=elor neatin'erii o"iecti&elor

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  13/59

   

  Identi!icarea a)elor de im"aiereIdenti!icarea a)elor de im"aiere

  ;one de im"aiere desemnate acolo unde im"aierea e

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  14/59

   

  ;one naturale amena/ate )entru im"aiere;one naturale amena/ate )entru im"aiere

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  15/59

   

  DIRECTI5A 4-92(#9CEE PRI5IND CALITATEADIRECTI5A 4-92(#9CEE PRI5IND CALITATEAAPELOR DULCI CE NECESITA PROTECTIEAPELOR DULCI CE NECESITA PROTECTIE

  SAU IM:UNATATIRE PENTRU A SUSTINESAU IM:UNATATIRE PENTRU A SUSTINE

  5IATA PESTILOR5IATA PESTILOR

  tran

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  16/59

   

  CERINTELE DIRECTI5EI 4-92(#9CEECERINTELE DIRECTI5EI 4-92(#9CEE

  1. Identificarea si catalo+area apelor salmonicole si

  ciprinicole

  2. -onitorizarea apelor salmonicole si ciprinicole

  3. !tabilirea obiectivelor de calitate aplicabile apelor

  salmonicole si ciprinicole 

  #. !tabilirea si realizarea de investi+atii pentru identificarea

  cauzelor neconformarii cu obiectivele de calitate 

  &. laborarea planurilor de masuri pentru conformarea cu

  obiectivele de calitate ale apelor salmonicole si ciprinicole 

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  17/59

   

  Identi!icarea

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  18/59

   

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  19/59

   

  DIRECTI5A 4#9#.$9CEE )ri&ind calitatea a)elorDIRECTI5A 4#9#.$9CEE )ri&ind calitatea a)elor

  )entru molu

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  20/59

   

  CERINTELE DIRECTI5EI 4#9#.$9CEECERINTELE DIRECTI5EI 4#9#.$9CEE

  1. Identificarea si catalo+area apelor marine si/sau salmastre

  2. -onitorizarea apelor marine si/sau salmastre

  3. !tabilirea obiectivelor de calitate aplicabile apelor marine si sau

  apelor salmastre 

  #. !tabilirea si realizarea de investi+atii pentru identificarea

  cauzelor neconformarii cu obiectivele de calitate 

  &. laborarea planurilor de masuri pentru conformarea cuobiectivele de calitate ale apelor marine si/sau salmastre 

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  21/59

   

  Identi!icarea )reliminara a a)elor marine )reta"ileIdenti!icarea )reliminara a a)elor marine )reta"ile)entru cre

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  22/59

   

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  23/59

   

  DIRECTI5ADIRECTI5A #-9-$9CEE#-9-$9CEEPRI5IND CALITATEA APEI DESTINATEPRI5IND CALITATEA APEI DESTINATE

  CONSUMULUI UMANCONSUMULUI UMAN 

  tran

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  24/59

   

  CERINTELE DIRECTI5EI #-9-$9EECCERINTELE DIRECTI5EI #-9-$9EEC

  * Sta"ilirea )arametrilor de calitate )entru a)a de

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  25/59

   

  Re

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  26/59

   

  Perioade de tran=itiePerioade de tran=itie

   Asigurarea calitatii apei potabile in con,ormitate cu prevederile legii;!!6/$$3 se des,asoara in cadrul unui proces etapiat3 convenit cu(omisia UE in cadrul negocierii )erioadelor de tran=itie3 ast,el

   Pana la $ decem"rie .00

   – )entru oida"ilitate7 amoniu7 nitrati7 tur"iditate7 aluminiu7 !ier7metale 'rele7 )e

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  27/59

   

  COSTURI ESTIMATECOSTURI ESTIMATE

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  28/59

   

   Au ,ost estimate ca posibile urmatoarele surse de ,inantare

   22 F din !onduri euro)ene # F din "u'etul de

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  29/59

   

  REDUCEREA POLUARII LA SURSAREDUCEREA POLUARII LA SURSA

    Directi&a #9.49EEC privind epurarea apelor uate orasenesti

    Directi&a 4293239EEC privind desc5rcarea substan4elor periculoase:i # directive ,iice

  - D. %/6!#< :i D. %6!7< – mercur- D. %;67!; – cadmiu :i D. %6"! – @(@- D. %

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  30/59

   

  DIRECTI5A #9.49CEEDIRECTI5A #9.49CEE

  PRI5IND EPURAREA APELOR U;ATE ORASENESTIPRI5IND EPURAREA APELOR U;ATE ORASENESTI

  modi!icata )rin Directi&a #-9(9CE

  tran

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  31/59

   

  * Sta"ilirea a'omerarilor umane cu )e

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  32/59

   

  A'lomerari umane cu )e

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  33/59

   

   Asigurarea ca acele ape uate orasenesti care intra

  in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu maiputin de /.$$$ l.e.3 inainte de a ,i descarcate3

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  34/59

   

  Ritmurile de reali=are a retelelor de canali=are

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  35/59

   

  COSTURI ESTIMATECOSTURI ESTIMATE

  >otivul principal pentru solicitarea perioadei de tranitie l-arepreentat e!ortul !inanciar 3  respectiv costurile ,oarte mariimpuse de implementarea prevederilor acestei Directive.

  Intr6o )rima eta)a7 !ondurile &or !i directionate

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  36/59

   

  )n principal3 au ,ost estimate ca posibile urmatoarele surse de

  ,inantare

    cca $F din ,onduri europene

    /7F din bugetul de stat si bugetul local

    /7F credite si parteneriate public-privat

    ;F *ondul de >ediu

    #F populatie.

   Asa cum a ,ost stabilit prin Poitia (omuna a Uniunii Europene3Planul de )mplementare a Directivei va include costuri de investitii

  pe ,iecare aglomerare3 separat pentru statii de epurare si sisteme

  de colectare.

  SURSE DE 8INANTARESURSE DE 8INANTARE

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  37/59

   

  $I5I6' 7/##/ !I $I5I64 89II:

  *2/17/, *3/&13/, *#/1&/, *#/#(1/ !I

  */2*0/, modificate prin **/3#7/ si (0/#1&/

   privind poluarea cauzata de anumite substante

   periculoase deversate in mediul acvatic al omunitatii  si

  $irectiva *0/*/

   privind protectia apelor subterane impotriva poluarii

  cauzate de anumite substante periculoasetranspunse in le+islatia romaneasca prin

  HG 11*/2002 

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  38/59

   

  Cerintele directi&elor 4293239CEE

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  39/59

   

   Beaclor"en=en7 Beaclor"utadiena7 7 . –diclor6etan7Tricloretilena7 Triclor"en=en 6 Romania solicita perioada detranitie pentru /! de unitati industriale din industria c8imicaanorganica3 organica3 cauciuc3 petroc8imie3 celuloa si 8artie

   Cadmiu

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  40/59

   

  Plan de actiune Directi&a 4293239CEEPlan de actiune Directi&a 4293239CEE

  inventarul preliminar al unitatilor bene,iciare de autoriatie de

  gospodarire a apelor3 care evacueaa di,erite substante periculoase

  in apele de supra,ata si screening-ul evacuarilor pe tipuri de activitati

  industriale autoriate

  automonitoringul evacuarilor si stabilirea unitatilor sau industriilor

  care polueaa peste limitele admise

  stabilirea obiectivelor de calitate a apelor de supra,ata &> nr.

  !!.&,. nr. !"#6/#.$;./$$/

  autoriarea descarcarii substantelor periculoase prin procedura

  stabilita pentru emiterea avielor si autoriatiilor de gospodarire a

  apelor3 utiliand structura nationala existenta

  stabilirea metodologiei de evaluare a riscului si impactului pentru

  reglementarea valorilor limita de emisie.

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  41/59

   

  Plan de actiune Directi&a 4293239CEEPlan de actiune Directi&a 4293239CEE

  crearea si tinerea la i a inventarului initial al surselor de poluare

  pentru mediul acvatic con,orm &> 7$!6/$$; pentru ,olosintele deapa care evacueaa substantele din lista ) si lista ))

  stabilirea g8idului celor mai bune te8nici disponibile pentru unitatile

  sau industriile stabilite ca ,iind potential poluatoare ale mediului

  acvatic cu substante periculoase realiarea monitoringului calitatii apelor pentru substantele din

  listele ) si )) con,orm &> 6/$$

  pentru substantele toxice3 persistente de tip biocide3 ca si pentru

  compusii cu N si P provenind din surse di,ue3 programele de

  reducere se realieaa in concordanta cu GH(odul bunelor practici

  agricoleHH3 aprobat prin &> nr. "!%6/$$/3 precum si cu legislatia in

  domeniul c8imicalelor periculoase +egea nr. ;

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  42/59

   

  Plan de actiune Directi&a 4293239CEEPlan de actiune Directi&a 4293239CEE

  stabilirea3 de comun acord cu con,ederatiile si asociatiile

  patronale industriale3 a planurilor de masuri pentru

  eliminarea6reducerea substantelor din listele )6)) – realiat

  partial3 pentru unele domenii industriale minerit3 petroc8imie

  si care va ,i ,inaliat in anul /$$7.

  realiarea unei bae de date cu limitele acordate pe baa

  autoriatiei.

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  43/59

   

  Plan de actiune Directi&a -092-9CEEPlan de actiune Directi&a -092-9CEE

  necesitatea intaririi capacitatii institutionale a AdministratieiNationale IApele Romane23 atat la nivel bainal cat si la nivelulsistemelor de gospodarirea apelor

  realiarea optimiarii sistemului de monitoriare a apelorsubterane si a poluarii cu substante periculoase3 in special inaval de unitatile economice potential poluatoare cu substantepericuloase

  completarea dotarii Directiilor de ape bainale cu aparatura delaborator si reactivi in vederea cresterii capacitatii deidenti,icare si determinare cantitativa a substantelor din +istele) si )) in probele de apa analiate3 precum si moderniareasistemului de prelevare a probelor de apa din ,ora=eleSistemului national de supraveg8ere a calitatii apelor.

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  44/59

   

  Plan de actiune Directi&a -092-9CEEPlan de actiune Directi&a -092-9CEE

  elaborarea unui Indrumarul te%nic  care contine masurile necesareprotectiei apelor subterane si cerintele speci,ice pentruautomonitoring3 destinat unitatilor economice care utilieaa3transporta si depoiteaa substantele periculoase prevaute inlistele ) si )) inclusiv a celor care stoc8eaa ape uate continand

  aceste substante periculoase

  elaborarea unui Indrumarul te%nic  privind reglementarea din punctde vedere al gospodaririi apelor a unitatilor economice potential

  poluatoare cu substante periculoase prevaute in +istele ) si )) simonitoringul calitatii apelor subterane in aval de aceste unitatieconomice3 destinat specialistilor responsabili pe probleme dereglementare3 monitoring si inspectie din cadrul Directiilor bainaleale Administratiei Nationale IApele Romane2.

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  45/59

   

  Plan de actiune Directi&a -092-9CEEPlan de actiune Directi&a -092-9CEE

  Realiarea inventarul descarcarilor directe in strate de ,oarte mareadancime3 autoriate in con,ormitate cu prevederile art. /$3 alin./ din +egea apelor nr. !$#6!""

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  46/59

   

  COSTURI ESTIMATECOSTURI ESTIMATE

    Din )unct de &edere al con!ormarii te1nice

  /$$7 –se vor estima costurile de mediu proiectului P@ARE$!$#.!7.$; – *iram EP')SA - Spania si se vor elabora programelede investitii pe domenii de activitate industriala utiliatoare deresurse de apa si indi,erent de dimensiunea activitatii

  )nvestitiile pentru sectorul industrial3 necesare pentruimplementarea directivei #

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  47/59

   

  SURSE DE 8INANTARESURSE DE 8INANTARE

  "roiectele de investitii   in te8nologii de tratare a apei *0;  -din resursele proprii ale unitatilor poluatoare inclusiv imprumuturicomerciale luate de aceste unitati industriale 20; vor ,i alocatedin ,onduri extrabugetare de mediu imprumuturi pre,erentiale.

  %eltuielile de operare si intretinere  necesare pentru

  mentinerea te8nologiilor actualiate din unitatile industriale si detratare a apei 100; din resursele create de ,iecare activitate.

   'mendarea le+islatiei si implementarea *0; din c8eltuieli vor,i acoperite din buget si 20; din resurse ale *ondului de mediu.

  -asuri de monitorizare 0;  din c8eltuieli vor ,i acoperite dinbugetul de stat si #0;  din resurse sustinute de unitatileindustriale.

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  48/59

   

  DIRECTI5A #92429CEEDIRECTI5A #92429CEE

  PRI5IND PROTECTIA APELOR IMPOTRI5A POLUARIIPRI5IND PROTECTIA APELOR IMPOTRI5A POLUARII

  CAU;ATE DE NITRATII PRO5ENITI DIN SURSE AGRICOLECAU;ATE DE NITRATII PRO5ENITI DIN SURSE AGRICOLE 

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  49/59

   

  CERINTELE DIRECTI5EI #92429CEECERINTELE DIRECTI5EI #92429CEE

  * Identi!icarea a)elor a!ectate de )oluarea cu nitrati

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  50/59

   

  Identi!icarea a)elor a!ectate de )oluareaIdenti!icarea a)elor a!ectate de )oluareacu nitrati din

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  51/59

   

  A)e de

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  52/59

   

  A)e

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  53/59

   

  >etodologie

  Evaluarea vulnerabilitatii potentiale la poluarea cu nitrati indusa

  de caracteristicile principalilor ,actori de mediu sol3 clima3 corpuri

  de apa subterana

  Evaluarea bilantului de aot din activitati agricole la nivelul

  comunelor import din ingrasaminte organice animale3 export prinrecolta culturilor agricole surse actuale si istorice

  Suprapunerea in,ormatiilor spatiale intr-un Sistem )n,ormatic

  0eogra,ic

  Jone vulnerabile la nitrati din surse agricole - perimetrele a /77localitati din Romania

  Jonele vulnerabile repreinta %3

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  54/59

   

  ;one &ulnera"ile la nitrati din

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  55/59

   

  ) ') '

  (odul bunelor practici agricole – a ,ost aprobat in aprilie /$$; – a ,ost tiparit in #$$$ de exemplare

   – a ,ost di,uat autoritatilor locale implicate in implementarea acestei directive (odul bunelor practici agricole – Kolumul !- protectia apelor impotriva poluarii cu ,ertilianti proveniti din agricultura si

  prevenirea ,enomenelor de degradare a solului provocate de practicile agricole3 cecontine capitole privind

  )ntroducere3 de,initii3 notiuni generale Depoitarea si manipularea ingrasamintelor c8imice. Norme generale Depoitarea si managementul e,luentilor si gunoiului de gra=d in exploatatiile agro-oote8nice  Aplicarea ,ertiliantilor cu aot si ,os,or  Aspecte de management al terenurilor agricole in ceea ce priveste dinamica aotului Prevenirea poluarii apelor de supra,ata si a apelor subterane cauate de ,ertilianti in caul

  irigatiilor si udarilor Planuri de ,ertiliare si registrul evidentei utiliarii ,ertiliantilor in exploatatiile agricole >asuri si lucrari de conservare si imbunatatire a calitatii solului.

   – Kolumul /- protectia apelor impotriva poluarii cu pesticide si alti poluantiproveniti din agricultura3 ce contine capitole privindProtectia plantelor

  Produse de u veterinar3 produse utiliate pentru spalare3 dein,ectie si deinsectie inexploatatiile agrooote8nice

  Deseuri si resturi provenite de la exploatatiile agrooote8nice Deseuri si ape uate de la sectorul de prelucrare a produselor agricole si oote8nice Produse petroliere.

  P i d d t itiP i d d t iti

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  56/59

   

  Perioada de tran=itiePerioada de tran=itie

  Nu

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  57/59

   

  Co

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  58/59

   

  ACTI5ITATI IMPLEMENTARE 9 DIRECTI5E EUROPENEACTI5ITATI IMPLEMENTARE 9 DIRECTI5E EUROPENEIN DOMENIUL APELORIN DOMENIUL APELOR

 • 8/18/2019 Gospodarirea apelor in Romania in contextul integrarii europ.ppt

  59/59

  GOSPODARIREA DURA:ILA A APELORGOSPODARIREA DURA:ILA A APELOR

  DIRECTI5A CADRU .0009209CE

    >anagementul integrat al resurselor de apa in

  vederea atingerii in anul /$!7 a 1starii bune a apelor2