Download pdf - Funkcionalna Anatomija

Transcript
 • FUNKCIONALNA ANATOMIJA

  Anatomija ovjeka je znanost o grai ljudskog tijela (gr. anatomei = rezati, secirati).

  Studenti anatomije postajemo kada ve kao djeca poinjemo istraivati dijelove naeg tijela, i,

  na neki nain, ostajemo studenti doivotno. Tijelo moemo podijeliti na regije (npr. glava,

  vrat, trup, udovi) ili na organske sustave (lokomotorni, dini, sranoilni, ivani,

  urogenitalni, endokrini, limfatiki). U organske sustave spadaju:

  1. Sustav organa za pokretanje (lokomotorni sustav)

  2. Dini(respiracijski) sustav

  3. Sranoilni (kardiovaskularni) sustav

  4. ivani (nervni) sustav

  5. Mokranospolni (urogenitalni) sustav

  6. Sustav lijezda s unutranjim izluivanjem (endokrini) sustav

  7. Limfni sustav

  Dio anatomije koji je predmet ovog poglavlja, jest funkcionalna anatomija lokomotornog

  sustava i bavi se prouavanjem dinamikog sustava organa za pokretanje.

  Ravnine tijela i anatomsko nazivlje

  Za oznaavanje anatomskih znaajki koriste se razliiti nazivi, koji su obino vezani uz

  njihov poloaj u tijelu, funkciju ili odreenu karakteristiku. Anatomske znaajke opisuju se u

  odnosu na tono odreeni poloaj tijela, tzv. ANATOMSKI POLOAJ: tijelo je u

  uspravnome, stojeem stavu s paralelnim stopalima, s rukama ispruenim uz tijelo, dlanovima

  usmjerenim prema naprijed i ispruenim prstima usmjerenim prema dolje (Slika 1).

  Da bi opisali pojedine anatomske znaajke, tijelo moemo presijei sa tri osnovne

  ravnine, tzv. GLAVNE RAVNINE TIJELA (Slika 2):

  SAGITALNA (SREDINJA, MEDIJANA) RAVNINA prolazi kroz tijelo tako da ga

  dijeli na dvije jednake polovice desnu i lijevu. Za tvorbu koja je blie sagitalnoj

  ravnini kaemo da je smjetena MEDIJALNO (medialis = prisrednji), a za udaljeniju

  tvorbu kaemo da je smjetena LATERALNO (lateralis = postrani).

 • FRONTALNA (EONA) RAVNINA prolazi kroz tijelo u smjeru lijevo-desno

  (paralelno sa elom), te je okomita na sagitalnu ravninu, i dijeli tijelo na prednji i

  stranji dio. Za tvorbe koje su ispred i iza u odnosu na frontalnu ravninu koristimo

  pridjev anterior (prednji) i posterior (stranji).

  TRANSVERZALNE (POPRENE, HORIZONTALNE) RAVNINE postavljene su

  vodoravno, pri osnovnom anatomskom poloaju prolaze kroz tijelo usporedno sa tlom.

  Za tvorbe koje su iznad i ispod u odnosu na poprenu ravninu koristimo pridjev superior

  (gornji) i inferior (donji).

  Anatomske znaajke koje su blie trupu i sagitalnoj ravnini nalaze se PROKSIMALNO

  (proximalis) u odnosu na znaajke koje su dalje od trupa, odnosno DISTALNO (distalis). Za

  prostorno oznaavanje koriste se jo i pridjevi internus i externus (unutranji i vanjski),

  superficialis i profundus (povrinski i duboki), medius (srednji), te dexter i sinister (desni i

  lijevi).

  Sustav organa za pokretanje dijelimo na kosti, spojeve meu njima (zglobove) i miie.

  Kosti i zglobovi ine kostur ili skelet, odnosno pasivni dio lokomotornog sustava; kostur daje

  oblik i oslonac tijelu, oblikuje upljine koje tite osjetljive vitalne organe (mozak, lena

  modina, srce, plua, trbuni organi), i slui za hvatite miia. Poprenoprugasti (skeletni)

  miii koji se preko svojih tetiva veu za kostur, pokreu ga ili uvruju te ine aktivni dio

  lokomotornog sustava.

  KOSTI

  Kost je ivo tkivo. Procesi izgradnje i razgradnje u finoj su ravnotei, a na njih utjeu

  brojni imbenici kao to su hormonalni status, kemijski sastav krvi i fiziko optereenje.

  Ukoliko kost miruje zbog imobilizacije ili paralize, dolazi do atrofije, postaje slabija i manje

  gustoe. Ako je, naprotiv, kost izloena fizikim optereenjima, nova kotana masa e se

  razviti uzdu linija najveeg optereenja; te linije mogu se zamijetiti na uzdunim presjecima

  nosivih kostiju. Unutar kosti nalaze se brojni mali kanalii za krvni protok i prehranu kotanih

  stanica.

 • Tokom embrionalnog razvoja veina kostiju je u formi hrskavice, osim plosnatih

  kostiju, koje se razvijaju iz vezivnog tkiva. Hrskavino tkivo postepeno se pretvara u kotano

  djelovanjem tvorbenih kotanih stanica osteoblasta, u sreditima okotavanja. Ta sredita

  okotavanja nalaze se u srednjem dijelu i na krajevima kostiju. Tokom rasta, hrskavini

  kolutovi (epifizne hrskavice) postoje izmeu sredinjeg dijela i krajeva kostiju, i kad konano

  okotaju (kasni pubertet), prestaje rast kostiju.

  Povrina kosti (Slika 3), izuzev dijela pokrivenog zglobnom hrskavicom, pokriva tanka,

  ali vrsta, prokrvljena vezivna opna, pokosnica ili periost. Glavna je funkcija ove opne

  raspodjela krvnih ila i ivaca na povrini kosti, a titi i pomae pri cijeljenju prijeloma kosti.

  Dodatnu opskrbu krvlju omoguuju arterije to, zajedno sa ivcima ulaze u kost kroz tzv.

  hranidbene otvore. Ispod pokosnice je sloj zbijenog kotanog tkiva, kompakta. Sloj

  kompaktne kosti omeuje spuvastu kost, iji su listii (lamele) poredani u smerovima

  najveeg optereenja. Na taj se nain uz malu teinu kosti postie maksimalna otpornost na

  tlana i vlana optereenja (princip minimum maksimum). U sreditu dugih, plosnatih

  kostiju i kraljeaka nalaze se uta i crvena kotana modina, u kojoj se proizvode krvne

  stanice.

  U tijelu ukupno ima preko dvije stotine kostiju, a dijelimo ih prema obliku na duge (npr.

  kosti udova), kratke (kraljeci, aka, stopalo) i plosnate (zdjelica, lubanja, lopatica) (slika 4).

  Kosti glave

  Lubanja se sastoji od plosnatih kostiju koje omeuju lubanjsku upljinu, i manjih

  kostiju lica koje formiraju kotani skelet glave. U odrasloj dobi te su kosti spojene uzdu

  nepravilnih linija, tzv. lubanjskih avova. Skelet glave kompletira donja eljust (mandibula),

  koja se uzglobljuje sa osnovicom sljepoone (temporalne) kosti u eljusnom ili

  temporomandibularnom zglobu.

  Pri roenju, plosnate kosti lubanje nisu sasvim okotale, i povezane su meusobno

  tankim vezivnim opnama. Takva graa omoguava laki prolaz glave novoroeneta kroz

  poroajni kanal, zbog fleksibilne i kompresibilne lubanje.

  Kraljenica

  Kraljenica se sastoji od 33 kraljeka (vertebrae) (Slika 5), svrstanih u pet skupina:

 • 1) Sedam vratnih (cervikalnih) kraljeaka. Prvi vratni kraljeak je ATLAS (glavonoa) i

  uzglobljuje se sa zatiljnom kosti lubanje; drugi vratni kraljeak je AXIS (obrta) i ima

  kotani zub koji se uzglobljuje s atlasom.

  2) 12 prsnih (torakalnih) kraljeaka koji se uzglobljuju sa 12 pari rebara.

  3) Pet slabinskih (lumbalnih) kraljeaka, koji zajedno sa vratnim i prsnim ine tzv.

  prave, odnosno pokretne kraljeke. Peti slabinski kraljeak je najvei i formira tzv.

  promontorium, kut od 130o sa krinom kosti.

  4) Pet okotalih kraljeaka formira krinu (sakralnu) kost, koja ima oblik trokuta i

  umetnuta je izmeu desne i lijeve zdjeline kosti.

  5) Posljednji dio kraljenice ini mala, trtina (kokcigealna) kost, koja se sastoji od 4 5

  takoer sraslih kraljeaka.

  Svaki kraljeak se sastoji od dva dijela. Prednji dio ini trup kraljeka, koji ima

  statiku funkciju, tj. da nosi teinu gornjih segmenata tijela; stoga su kraljeci, od vratnih

  prema slabinskim, sve vei. Stranji dio, u obliku potkove, ini luk kraljeka, koji omeuje

  otvor kroz koji prolazi lena modina, te ima zatitnu funkciju. Na luk kraljeka nastavlja se

  tipino sedam nastavaka etiri zglobna, dva poprena i jedan trnasti (spinalni) nastavak

  koji se lako moe napipati ispod koe lea, u sagitalnoj ravnini. Stranji dio kraljeaka vezan

  je prvenstveno uz treu, dinamiku funkciju kraljenice (obavljanje pokreta vrata i trupa).

  Kraljenica ima oblik dvostrukog slova S, pri emu su zavoji u vratnom i slabinskom

  dijelu izboeni prema naprijed (tzv. cervikalna i lumbalna lordoza), dok su u prsnom i

  krinom dijelu izboeni prema natrag (tzv. torakalna i sakralna kifoza). Ovi zavoji mogu biti

  prenaglaeni, kao kod loeg dranja, to moe uzrokovati zdravstvene tegobe. Zavijeni oblik

  kraljenice omoguuje joj veu pokretljivost i otpornost na aksijalnu kompresiju.

  Kosti grudnog koa

  Grudni ko sastoji se od torakalnog dijela kraljenice, 12 pari rebara i prsne kosti (Slika

  6). Ima bavasti oblik, i najui je u prostoru gornjeg prsnog otvora, odnosno prvog rebra,

  potom se iri do razine sedmog rebra, da bi se potom opet suavao od osmog prema 12-tom

  rebru.

  Prsna kost (sternum), ima oblik antikog maa, i na njoj razlikujemo tri dijela: gornji

  dio ili drak, glavni dio ili tijelo te, na donjem kraju, hrskavini maoliki nastavak koji stri u

  sredini izmeu dva rebrena luka. Rebra se svojim stranjim krajem uzglobljuju sa istobrojnim

  prsnim kraljekom, dok im je prednji kraj graen od hrskavice. Prvih sedam rebara spaja se,

 • putem rebrenih hrskavica, za prsnu kost. Osmo, deveto i deseto rebro svojim hrskavicama se

  spajjaju na hrskavicu sedmog rebra; na taj nain nastaju tzv. (desni i lijevi) rebreni lukovi,

  koji se mogu napipati ispod koe. Posljednja dva rebra, jedanaesto i dvanaesto, ne uzglobljuju

  se s prednje strane, ve slobodno zavravaju (tzv. plutajua rebra).

  Kosti ramenog obrua

  Rameni obru se sastoji od dvije parne kosti, kljuna kost (clavicula) i lopatica

  (scapula). One formiraju obru u obliku slova ''C'', otvorenog medijalno prema grudnom

  kou, i ine vezu izmeu kostiju grudnog koa i ruke.

  Medijalni kraj kljune kosti se uzglobljuje sa drkom prsne kosti, a lateralni sa

  akromijalnim nastavkom lopatice.

  Lopatica je plosnata kost trokutasta oblika, koja u lateralnom kutu ima zglobnu aicu

  za rameni zglob. Sa stranje strane lopatice nalazi se greben lopatice (spina scapulae), koji

  prema lateralno zavrava sa nastavkom, najviom tokom ramena, tzv. acromion ili vrh

  ramena. Sa prednje strane, ispod kljune kosti, nalazi se drugi veliki nastavak lopatice, tzv

  kljunasti ili korakoidni nastavak. Prednja strana lopatice naslanja se na stranju stijenku

  prsnog koa.

  Kosti ruke

  Nadlaktina kost (humerus) duga je kost nadlaktice (Slika 7). Njen proksimalni kraj,

  glava (caput), ima pravilan oblik polukugle i uzglobljuje se sa lopaticom u ramenom zglobu.

  Pored glave, sprednje strane, nalaze se dvije izboine velika i mala kvrica (tuberculum

  majus i minus) na koje se hvataju miii koji pokreu ruku u ramenom zglobu; izmeu kvrica

  je lijeb kroz koji prolazi tetiva duge glave miia bicepsa. Na sredini tijela nadlaktine kosti,

  s lateralne strane, nalazi se deltoidna hrapavost, izboina na koju se hvata snani deltoidni

  mii ramena. Distalni kraj nadlaktine kosti izbouje se postranino, formirajui kvrge koje

  se lako mogu napipati ispod koe. Te kvrge (lateralni i medijalni epikondil) slue kao hvatita

  brojnih miia podlaktice, a u sredini izmeu njih, zglobna su tijela pokrivena hrskavicom,

  koja se uzglobljuju sa dvjema kostima podlaktice - palanom (radijus) i lakatnom (ulna)

  kosti, formirajui lakatni zglob. Sa stranje strane donjeg kraja nadlaktine kosti nalazi se

  udubina u koju ulazi lakatna kvrga (olekranon) ulne, kada je podlaktica ispruena.

  Palana kost podlaktice smjetena je lateralno (na strani palca) i na proksimalnom kraju

  ima glavu (caput radii) koja se s gornje strane uzglobljuje s humerusom, a s bone ima krunu

 • plohu za zglob s lakatnom kosti. Distalni kraj palane kosti trokutasto se iri i formira kolasti

  (stiloidni) nastavak s lateralne (palane) strane, te udubljenu zglobnu plohu s donje strane za

  zglob sa kostima ake.

  Proksimalni kraj lakatne kosti ima urez s prednje strane u koji ulazi zglobni valjak

  (trochlea) nadlaktine kosti, dok na distalnom kraju ima malu glavu (caput ulne) koja se

  uzglobljuje s urezom na palanoj kosti, a lateralno je mali kolasti (stiloidni) nastavak ulne.

  Oba kolasta nastavka podlaktinih kostiju lako se mogu napipati ispod koe. Unutranji

  rubovi kostiju podlaktice (medijalni na palanoj i lateralni na lakatnoj kosti) otri su i

  povezani vrstom meukotanom opnom.

  Kosti ake dijele se na osam karpalnih kostiju (zapea), pet metakarpalnih kostiju

  (sredopea) i 14 lanaka (falangi) prstiju. Zapeajne kosti poredane su u dva reda, i

  proksimalno formiraju zglobno tijelo za runi zglob, a distalno se uzglobljuju sa pet

  metakarpalnih kostiju koje spajaju zapee s kostima prstiju. Tijelo i distalne krajeve (glavice)

  metakarpalnih kostiju lako palpiramo ispod koe. Kosti prstiju sainjavaju po tri lanka za

  svaki prst, osim za palac, koji ima dva lanka.

  Zdjelini obru

  Zdjelini obru sastoji se od dvije zdjeline kosti, te krine i trtine kosti kraljenice

  (Slika 8). Zdjeline kosti nastaju spajanjem triju kostiju bone (ilium), sjedne (ischium) i

  preponske (pubis) kosti, koje srastu u podruju zglobne aice (acetabuluma) koja se spaja s

  bedrenom kosti u zglobu kuka. Zdjelica titi organe u donjem dijelu trbuha i slui kao hvatite

  miia trbuha i natkoljenice.

  Gornji dio bone kosti koji se palpira ispod koe, naziva se boni greben (crista iliaca),

  a na kraju ovog grebena nalazi se prednji gornji boni trn (spina iliaca anterior superior) i

  najizboenija je toka s prednje strane zdjelice.

  Sjedna kost zdjelice ima oblik slova L, iji okomiti dio ini tijelo kosti, a vodoravni dio

  je grana (ramus). Sjedna kvrga (tuber ischiadicum) najizboeniji je dio i oslonac zdjelice s

  donje strane pri sjedenju.

  Preponske kosti desne i lijeve zdjeline kosti spaja hrskavini spoj, preponska simfiza.

  Dvije grane preponske kosti spajaju se sa bonom (gornja grana) i sjednom (donja grana)

  kosti, formirajui tzv. zaptivni otvor izmeu njih.

 • Kosti noge

  Kosturi ruke i noge imaju slinu grau. Postoji jedna duga kost natkoljenice (bedrena

  kost, femur), dvije kosti potkoljenice (goljenina i lisna kost, tibia i fibula), i kosti stopala

  (Slika 9).

  Proksimalni kraj femura, glava (caput), ima pravilan oblik polukugle i uzglobljuje se sa

  zdjelicom u zglobu kuka. Izmeu glave i trupa bedrene kosti je uski vrat. Na prijelazu vrata u

  truo nalaze se dvije kvrge lateralno je veliki obrta (trochanter major), koji se palpira kao

  najizboenija toka bokova, i medijalno mali obrta (trochanter minor). Na obrtae se hvataju

  miii koji pokreu nogu u zglobu kuka. Hrapava pruga (linea aspera) sa stranje strane tijela

  bedrene kosti takoer je hvatite bedrenih miia. Na distalnom kraju femura dva su zglobna

  tijela medijalni i lateralni kondil, koji formiraju koljenski zglob sa goljeninom kosti.

  Izmeu kondila nalazi se meuvorna (interkondilarna) udubina, gdje se nalaze krini

  ligamenti koljena. Sa bone strane kondila nalaze se kvrge koje ine najizboeniji dio koljena

  i lako se mogu napipati ispod koe. Te kvrge (lateralni i medijalni epikondil) slue kao

  hvatita miia i ligamenata koljenskog zgloba.

  Iver ili patela, sezamska je kost trokutastog oblika koja se uzglobljuje s femurom i titi

  koljeno s prednje strane. Uloena je u tetivu etveroglavog miia natkoljenice (kvadricepsa)

  te sprijeava njeno trenje s bedrenom kosti.

  Goljenina kost (tibia) vea je, medijalna kost potkoljenice. Gornji kraj proiren je i

  formira medijalni i lateralni kondil sa dvije plitke plohe za zglob sa bedrenom kosti. Tetiva

  kvadricepsa hvata se na hrapavost goljenine kosti (tuberositas tibiae), izboinu na prednjoj

  strani odmah ispod koljenskog zgloba. Odmah ispod hrapavpsti nastavlja se prednji rub tibije,

  koji se palpira ispod koe potkoljenice. U podruju skonog zgloba donji kraj tibije formira

  izboeni nastavak s medijalne strane, unutranji gleanj (medijalni maleol). Donji kraj lisne

  kosti ini vanjski gleanj (lateralni maleol) i zajedno s unutranjim formira zglobno

  udubljenje za skoni zglob sa gleanjskom kosti.

  Glavne funkcije lisne kosti (fibule), tanke kosti s lateralne strane potkoljenice, jesu da

  slui kao hvatite miia i da oblikuje sloni zglob. Gornji kraj, glava lisne kosti, uzglobljuje

  se s tibijom ispod lateralnog kondila goljenine kosti i palpira se s lateralne strane ispod

  koljenskog zgloba. Kao i na podlaktici, unutranji rubovi kostiju potkoljenice (medijalni na

  lisnoj i lateralni na goljeninoj kosti) otri su i povezani vrstom meukotanom opnom.

 • Kosti stopala dijele se na sedam tarzalnih kostiju (zastoplja), pet metatarzalnih kostiju

  (sredostoplja) i 14 lanaka (falangi) prstiju (Slika 10). Tarzalne kosti znatno su masivnije od

  karpalnih kostiju ake, budui da nose teinu cijelog tijela. Najvee su gleanjska kost (talus),

  jedina koja se uzglobljuje (u skonom zglobu) sa kostima potkoljenice, i petna kost, na iju se

  kvrgu sa stranje strane, hvata ahilova tetiva. Distalno se tarzalne kosti uzglobljuju sa pet

  metatarzalnih kostiju koje spajaju zastoplje s kostima prstiju. Kosti prstiju, kao i na aci,

  sainjavaju po tri lanka za svaki prst, osim za palac, koji ima dva lanka.

  ZGLOBOVI

  Zglobovi su spojevi izmeu kostiju, i dio su kostura koji omoguuje pokrete. Dijelimo

  ih, prema grai, u tri skupine:

  vezivni (fibrozni) zglobovi, kao npr. avovi, spojevi izmeu kostiju lubanje

  spojeni samo vezivnim tkivom;

  hrskavini (kartilaginozni) zglobovi, kao npr. preponska simfiza;

  pravi (sinovijalni) zglobovi, koji su najei i najpokretljiviji. U ovih su

  zglobova zglobne plohe pokrivene zglobnom hrskavicom, a unutar zglobne

  upljine nalazi se zglobna (sinovijalna) tekuina, koja podmazuje i hrani

  zglobnu hrskavicu. Izboena zglobna ploha ini konveksno zglobno tijelo, a

  udubljena konkavno zglobno tijelo. Zglob omeuju dva lista zglobne ahure

  vanjski (fibrozni), graen od vrstog veziva i unutranji (sinovijalni) koji lui

  zglobnu tekuinu. Zglob uvruju sveze ili ligamenti, koji stabiliziraju zglob i

  ograniavaju amplitudu pokreta. Neki ligamenti se nalaze unutar zgloba i

  zglobne ahure (npr. krini ligamenti koljena), neki su urasli u zglobnu ahuru, a

  neki se nalaze izvan zgloba, odvojeni od zglobne ahure. Sinovijalne vreice ili

  bursae esto se nalaze u blizini zgloba, a funkcija im je da sprijee trenje na

  mjestima gdje tetive prelaze blizu kosti.

 • Funkcionalna podjela zglobova

  Prema obliku i funkciji, zglobove moemo podijeliti u est skupina (Slika 11):

  1) KUTNI zglobovi omoguuju pokret samo u jednoj ravnini, oko osovine poprene na

  ravninu pokreta. Primjer kutnog zgloba su zglobovi izmeu lanaka prstiju, ili zglob

  izmeu nadlaktine i lakatne kosti, u kojima se mogu vriti samo pokreti pregibanja

  (fleksije) i ispruanja (ekstenzije).

  2) KLIZNI ili RAVNI zglobovi omoguuju samo najjednostavnije pokrete klizanja

  izmeu ravnih zglobnih ploha. Primjer kliznog zgloba su zglobovi izmeu pojedinih

  kostiju zapea, ili izmeu zdjeline i krine kosti.

  3) OBRTNI (rotacijski) zglobovi omoguuju samo vrtnju (rotaciju) oko sredinje

  osovine zgloba. Primjer su zglob izmeu palane i lakatne kosti, te izmeu prvog i

  drugog vratnog kraljeka (donji zglob glave).

  4) JAJOLIKI ili ELIPSOIDNI zglobovi graeni su tako da ovalno izboenje jedne

  kosti precizno nalijee u udubinu druge kosti. Takva graa omoguuje pokrete u dva

  smjera (oko dvije osovine), kao npr. kod runog zgloba, ili zglobova izmeu

  metakarpalnih i kostiju prstiju.

  5) SEDLASTI zglobovi graeni su tako da je svako zglobno tijelo udubljeno u jednom

  smjeru, a izboeno u drugom. Omoguuju pokrete u dva smjera (oko dvije osovine).

  Primjer je zglob na bazi palca, izmeu trapezne kosti zapea i prve metakarpalne

  kosti palca.

  6) KUGLASTI zglobovi graeni su tako udubljeno zglobno tijelo obuhvaa konveksno

  zglobno tijelo koje je pravilnog oblika, kao dijela kugle. Kuglasti zglobovi

  najpokretljiviji su u tijelu, kao npr. rameni i zglob kuka, i omoguuju pokrete u svim

  smjerovima.

 • Podjela pokreta u pravim zglobovima

  Sve pokrete u irem smislu moemo podijeliti na kutne, krune (cirkularne) i

  translacijske pokrete. Pri opisivanju kutnih i krunih pokreta koristimo se pojmom ravnina i

  osovina pokreta. RAVNINA POKRETA je ravnina u kojoj se vri pokret, i obino pokrete u

  zglobovima opisujemo u odnosu na osnovne ravnine tijela sredinju (sagitalnu), eonu

  (frontalnu) i poprenu (transverzalnu). OSOVINA POKRETA zamiljeni je pravac koji

  prolazi sredinom zgloba, a okomit je na ravninu u kojoj se vri pokret. Stoga imamo i tri

  osnovne osovine pokreta:

  SAGITALNA (SREDINJA) OSOVINA oko koje se vre kutni pokreti u eonoj

  ravnini, npr. ADUKCIJA ili PRIMICANJE i ABDUKCIJA ili ODMICANJE,

  TRANSVERZALNA (POPRENA) OSOVINA oko koje se vre kutni pokreti u

  sagitalnoj ravnini, npr. FLEKSIJA ili PREGIBANJE i EKSTENZIJA ili

  ISPRUANJE,

  LONGITUDINALNA (UZDUNA) OSOVINA oko koje se uvijek i jedino vre

  kruni pokreti ROTACIJE ili OBRTANJA.

  Uz ove osnovne nazive za pokrete oko osnovnih osovina koriste se i posebni nazivi.

  Za pokrete glave i vrata, kao i trupa oko sagitalne osovine (pokrete u eonoj ravnini)

  koristi se naziv LATEROFLEKSIJA (desna i lijeva), a oko poprene osovine (za pokrete

  u sagitalnoj ravnini) koriste se nazivi ANTEFLEKSIJA i RETROFLEKSIJA ili

  HIPEREKSTENZIJA.

  Za pokrete ramenog obrua oko sagitalne osovine koriste se nazivi ELEVACIJA

  (podizanje ramena) i DEPRESIJA (sputanje ramena), dok se za pokrete u vodoravnoj

  ravnini (oko okomite osovine) koriste nazivi PROTRAKCIJA (odmicanje lopatica) i

  RETRAKCIJA (primicanje lopatica).

  Za pokrete rotacije podlaktice koriste se nazivi PRONACIJA (unutranja rotacija) i

  SUPINACIJA (vanjska rotacija).

  Za pokrete ake oko sagitalne osovine koriste se nazivi RADIJALNA ABDUKCIJA

  (DEVIJACIJA) i ULNARNA ABDUKCIJA (DEVIJACIJA), odnosno PALMARNA i

  DORZALNA FLEKSIJA za pokrete oko poprene osovine.

 • Za pokrete palca prema i od malog prsta kaemo OPOZICIJA i REPOZICIJA, dok

  se pokreti abdukcije i adukcije palca, za razliku od ostalih prstiju ake, odvijaju oko

  poprene, a ne sagitalne osovine, budui da je palac zakrenut za 90 stupnjeva u odnosu na

  ostale prste. Stoga se i fleksija i ekstenzija palca odvijaju oko sagitalne osovine.

  Pokreti stopala oko poprene osovine su DORZALNA FLEKSIJA i PLANTARNA

  FLEKSIJA (za plantarnu fleksiju neki koriste i naziv PLANTARNA EKSTENZIJA), a

  za pokrete rotacije stopala prema unutra i prema van koriste se nazivi INVERZIJA i

  EVERZIJA stopala.

  Kretnja kruenja ili CIRKUMDUKCIJE nastaje opisivanjem stoca kojem je vrh u

  zglobu, a slobodni kraj opisuje krunicu; kruenje je karakteristino za zglobove sa dvije i tri

  osovine, dok se u zglobovima s jednom osovinom ne moe izvesti.

  Pojam TRANSLACIJSKI POKRET koristi se da se opie pokret kada se cijelo tijelo

  ili svaka toka dijela tijela kree u istom pravcu istom brzinom. Primjeri translacijskih pokreta

  ukljuuju npr. pasivni transport tijela u kolicima ili vozilu, ili pokret ake prema naprijed u

  borilakim sportovima.

  Zglobovi kraljenice

  Izmeu dva susjedna kraljeka postoje u pravilu tri zgloba. Najvei je zglob izmeu

  tijela (prednji dio kraljeaka) koja su spojena vezivnohrskavinim ploicama zvanim

  INTERVERTEBRALNI DISKOVI. Sa stranje strane svaki kraljeak ima etiri mala

  zgloba po dva za susjedni gornji i dva za susjedni donji kraljeak. U prsnom dijelu

  kraljenice svaki kraljeak ima i po dva zgloba za svako rebro. Vratni dio kraljenice je

  najpokretljiviji; prvi zglob kraljenice i zatiljne kosti lubanje, atlantookcipitalni zglob,

  jajoliki je zglob u kojem se odvijaju pokreti laterofleksije i ante- i retro-fleksije glave. U

  drugom, obrtnom zglobu vratne kraljenice izmeu prvog i drugog vratnog kraljeka, atlasa i

  aksisa, tzv. atlantoaksijalnom zglobu, odvija se iskljuivo rotacija glave u lijevo i desno. U

  prsnom dijelu kraljenice amplitude pokreta su najmanje, dok su u slabinskom dijelu opet

  neto vee, naroito za pokrete fleksije i ekstenzije.

 • Zglobovi ramenog obrua

  Izmeu prsne i kljune kosti nalazi se prsnokljuni ili STERNOKLAVIKULARNI

  ZGLOB; to je kuglasti zglob, dakle mogue su kretnje u svim smjerovima, ali ograniene

  amplitude. Lateralni kraj kljune kosti uzglobljuje se sa stranjim nastavkom lopatice u

  AKROMIOKLAVIKULARNOM ZGLOBU, koji je takoer vrlo ogranienih kretnji.

  Zglobovi ruke

  RAMENI (glenohumeralni) ZGLOB kuglasti je zglob izmeu lopatice i nadlaktine

  kosti. Vrlo je pokretljiv, budui je zglobna aica na lopatici vrlo plitka, iako je obrubljena

  jednim hrskavinim prstenom. Pokretljivost omoguava i vrlo obilna zglobna ahura, sa

  relativno slabim ligamentima koji se nalaze samo s prednje strane zgloba. Stoga je iaenje

  znatno ee nego u ostalim velikim zglobovima. Miii znaajno doprinose stabilnosti

  zgloba, posebno miii koji se hvataju s vanjske strane, tzv. rotatorne manete. Ovi miii

  djeluju kao dinamiki ligamenti, uvrujui glavu nadlaktine kosti uz lopaticu kroz cijeli

  raspon pokreta. Pokreti ruke u ramenu nastaju sumacijom pokreta u samom ramenom zglobu i

  pokreta lopatice u odnosu na prsni ko, odnosno pokreta u akromioklavikularnom i

  sternoklavikularnom zglobu. Tako se npr. pri pokretu odmicanja ruke do okomitog poloaja

  oko 120 izvodi u ramenom zglobu, a 60 u sternoklavikularnom zglobu.

  LAKATNI ZGLOB ili kubitalni zglob je u stvari kombinacija dva zgloba: kutnog

  zgloba izmeu nadlaktice i kostiju podlaktice, i rotacionog zgloba izmeu proksimalnih

  krajeva palane i lakatne kosti, u kojem se glava radijusa obre u urezu lakatne kosti. Slian

  rotacioni zglob se nalazi na donjim krajevima radijusa i ulne. Zajedno, oba radioulnarna

  zgloba omoguuju obrtanje podlaktice, tj. pronaciju i supinaciju, za oko 180 ukupno, dok je

  amplituda fleksije i ekstenzije oko 140.

  RUNI (radiokarpalni) ZGLOB jajoliki je zglob izmeu palane i kosti zapea u

  kojem su mogue kretnje fleksije (oko 85) i ekstenzije (dorzalne fleksije, oko 80) i pokreti

  radijalne (oko 15) i ulnarne abdukcije (oko 35) u frontalnoj ravnini. Na aci, jajoliki

  zglobovi izmeu metakarpalnih kostiju i prstiju (metakarpofalangealni zglobovi) tk.

  omoguuju pokrete oko dvije osovine: fleksiju i ekstenziju, te abdukciju i adukciju prstiju.

  Pokreti abdukcije i adukcije palca odvijaju se u sedlastom zglobu izmeu zapea i prve

  metakarpalne kosti. Zglobovi izmeu lanaka prstiju (interfalangealni zglobovi) jednostavni

  su kutni zglobovi koji omoguuju samo pokrete fleksije i ekstenzije.

 • Zglobovi zdjelinog obrua i noge

  Zdjelica, vrst i stabilni kotani obru, nosi teinu gornjeg dijela tijela i prenosi

  optereenja vezana uz lokomociju i uspravni stav. Zdjelini obru nastaje uzglobljenjem

  dvaju zdjelinih sa krinom kosti, u tzv. KRINOBONIM (sakroilijakalnim)

  ZGLOBOVIMA. To je klizni zglob u kojem su mogue tek vrlo ograniene kretnje klizanja

  izmeu zdjelice i krine kosti. Sprijeda se preponske kosti spajaju u podruju

  PREPONSKOG SRATENJA (simfize), gdje ih razdvaja vezivnohrskavini prsten.

  ZGLOB KUKA, kao i rameni, kuglasti je zglob sa irokim opsegom pokreta, iako

  neto manjim nego u ramenom zglobu; s druge strane, vri je i stabilniji, budui da je

  zglobna aica (acetabulum) dublja i obuhvaa glavu bedrene kosti, koja ini dvije treine

  kugle. Ligamenti su takoer snaniji, posebno bonobedreni (iliofemoralni) koji titi zglob s

  prednje strane i ograniava retrofleksiju noge.

  KOLJENI ZGLOB najvei je zglob u tijelu (Slika 12), u kojem se uzglobljuju tri

  kosti. Konveksna zglobna tijela ine zglavci (kondili) bedrene kosti, a dvije plitke konkavne

  plohe nalaze se na kondilima goljenine kosti. Treu kost koljena ini iver (patela) koja se

  uzglobljuje s prednje strane bedrene kosti izmeu kondila. Izmeu kondila bedrene i

  goljenine kosti umetnuti su vanjski (lateralni) i unutranji (medijalni) meniskus,

  vezivnohrskavine tvorbe u obliku slova C. Meniskusi su uvreni za tibijalni plateau, i

  funkcija im je da poveavaju dodirnu povrinu izmeu zglobnih tijela i na taj nain smanjuju

  optereenje i tite zglobnu hrskavicu. S prednje strane koljena nalazi se tetiva etveroglavog

  miia, u koju je uloena patela. Zavrni dio te tetive (od donjeg ruba patele do hrapavosti

  tibije) ini tzv. sveza ivera (ligament patele). Koljeni zglob ima snane pobone sveze,

  lateralni i medijalni kolateralni ligamenti koji onemoguavaju pokrete oko sagitalne osi.

  Izmeu kondila, u sredini zgloba, bedrenu i goljeninu kost spajaju dvije snane ukriene

  sveze - prednji i stranji krini ligament (cruciatum anterior i posterior). Sveze su zavijene

  oko vlastite osi te su uvijek napete, neovisno o kutu u koljenskom zglobu, te osiguravaju

  stabilnost i stalan doticaj zglobnih tijela. U koljenom zglobu mogue su kretnje fleksije i

  ekstenzije (oko 150 ukupne amplitude) oko poprene osovine. Kad je koljeno u flektiranom

  poloaju, u manjem opsegu mogue su i kretnje vanjske i unutranje rotacije.

  GOLJENINOLISNI (tibiofibularni) ZGLOB nalazi se lateralno i ispod koljena, a

  povezuje gornje krajeve tibije i fibule. Mogue su vrlo ograniene kretnje klizanja.

 • GORNJI GLEANJSKI (skoni, talokruralni) ZGLOB kutni je zglob u kojem se

  zglobni valjak (trochlea) gleanjske kosti ini konveksno zglobno tijelo, a konkavno ine

  unutarnji i vanjski gleanj (medijalni i lateralni maleol) te donja ploha goljenine kosti.

  Gleanjski zglob vrst je i stabilan, zahvaljujui snanim ligamentima koji spajaju tibiju i

  fibulu sa kostima stopala. Zbog svoje grae, u skonom zglobu mogue su jedino kretnje oko

  poprene osovine (ukupno oko 60), dorzifleksija i plantarna fleksija (ispruanje stopala,

  koristi se i naziv plantarna ekstenzija).

  DONJI GLEANJSKI (talokalkaneonavikularni) ZGLOB sloeni je zglob u kojem

  se vre kretnje uvrtanja (inverzije) i izvrtanja (everzije) stopala.

  Jajoliki zglobovi izmeu metatarzalnih kostiju i prstiju (metatarzofalangealni zglobovi)

  omoguuju pokrete oko dvije osovine: fleksiju i ekstenziju, te abdukciju i adukciju prstiju.

  Zglobovi izmeu lanaka prstiju (interfalangealni zglobovi) jednostavni su kutni zglobovi

  koji omoguuju ograniene pokrete fleksije i ekstenzije.

  Pri mirnom stajanju, goljenina kost prenosi teinu tijela na gleanjsku kost, od koje

  oko 60% optereenja se prenosi na petnu kvrgu, a 40% na prednji dio stopala (glavice prve i

  pete metatarzalne kosti).

  MIII

  Miie u tijelu moemo podijeliti na poprenoprugaste (srani i skeletni miii) i na

  glatke miie.Poprenoprugasti ili skeletni miii ine 40 - 50% ukupne tjelesne mase i pod

  utjecajem su nae volje (Sl. 13); naziv su dobili zbog svijetlih i tamnih pruga koje se

  izmjenjuju kad se mii gleda pod poveanjem na mikroskopu. Glatki miii oblikuju

  stijenke krvnih ila i unutranjih organa, i nisu pod utjecajem nae volje, ve autonomnog ili

  vegetativnog ivanog sustava. Srani mii, iako je poprenoprugast, ima osbitosti koje ga

  posebno izdvajaju, i tk. nije pod utjecajem nae volje. Oko 40% tjelesne mase otpada na

  skeletnu muskulaturu, a 5 10% na glatku i sranu muskulaturu.

  Osnovna jedinica skeletnog miia je miino vlakno, ija duina varira od par

  milimetara do nekoliko centimetara. Miino vlakno sadri miina vlakanca ili miofibrile,

 • koja omoguuju osnovno svojstvo miia, sposobnost skraivanja ili kontraktilnost. Miina

  vlakna formiraju snopie i snopove koje povezuju i oblau vezivne ovojnice. Cijeli mii

  oblae vanjska vezivna ovojnica ili ovoj, tj. miina fascija. Vezivne ovojnice miinih

  vlakana i snopova skupljaju se u vrsti snop vezivnih vlakana koja tvore tetivu, polazni i

  zavrni dio miia koji se hvata na kost. Tetiva djelovanje miine kontrakcije prenosi na kost

  i tako omoguuje obavljanje pokreta. Ako je mii snaan, mjesto na kosti gdje se tetiva hvata

  je izboeno u greben ili kvrgu.

  Pojedini miii imaju dvije ili vie polazinih tetiva i jednu zavrnu, pa govorimo o

  dvoglavom (biceps), troglavom (triceps) ili etveroglavom (quadriceps) miiu. Jedna ili vie

  tetiva moe biti i u sredini miia, pa govorimo o dvotrbuastom ili vietrbuastom miiu

  (npr. ravni trbuni mii). Mii moe premotavati i djelovati na jedan ili vie zglobova, pa

  razlikujemo jednozglobne, dvozglobne i viezglobne miie.

  Podraaj za miinu kontrakciju dolazi putem motorikog ivca. Pojedini motoriki

  ivac moe inervirati svega nekoliko, pa do vie stotina miinih vlakana; jedan motoriki

  ivac zajedno sa svim miinim vlaknima koje inervira naziva se motorika jedinica.

  Pojedini pokret rijetko izvodi samo jedan mii. Za dva ili vie miia, koji vre isti

  pokret kaemo da su agonisti (npr. dvoglavi i nadlaktini mii vre pokret fleksije

  podlaktice). Za dva ili vie miia koji vre suprotni pokret u odreenom zglobu kaemo da su

  antagonisti (npr. dvoglavi i troglavi mii nadlaktice, koji vre suprotne pokrete fleksije i

  ekstenzije podlaktice). Sinergisti su pak miii koji sudjeluju pri izvoenju odreenog

  pokreta, ali ga sami ne vre (npr. miii trupa koji djeluju kao fiksatori pri odreenim

  pokretima ruku).

  Razni pojmovi oznaavaju razliite vrste miine kontrakcije: pojam koncentrina i

  ekscentrina kontrakcija oznaava da li se mii skrauje ili izduuje pri kontrakciji;

  izometrika kontrakcija naziv je za kontrakciju miia pri kojoj ne dolazi do skraivanja i

  vrenja pokreta, iako se poveava miina napetost. Pojam izokinetika kontrakcija koristi se

  za pokret sa stalnom kutnom brzinom, a prisutan je pri radu na tzv. izokinetikim

  dinamometrima, spravama za miinu dijagnostiku i rehabilitaciju.

  Prema regijama tijela, skeletne miie moemo podijeliti na miie glave, vrata, trupa, te

  miie gornjih i donjih udova.

  Miii glave

  Miie glave dijelimo u dvije skupine (Sl. 14):

 • potkoni miii lica (mimini miii), koji svojom kontrakcijom oblikuju izraz

  (mimiku) lica, ili otvaraju i zatvaraju prirodne otvore (usta, oi) te sudjeluju u

  stvaranju govora;

  vani miii, koji pri vakanju pokreu donju eljust.

  Miii vrata

  Vratne miie dijelimo u tri skupine:

  miii u prednjem dijelu vrata, koji sudjeluju pri sputanju donje eljusti i

  podizanju grkljana (npr. pri gutanju), te pregibaju vrat i glavu prema naprijed

  miii u lateralnom dijelu vrata, od kojih je najsnaniji prsnokjunosisasti mii

  (m. sternocleidomastoideus), koji naginje glavu na svoju stranu, a uz njegov

  unutranji rub nalazi se glavna arterija (a. carotis), iji se puls lagano palpira izmeu

  miia i grkljana

  miii u stranjem dijelu vrata, kratki su miii ije, koji ispruaju ili obru glavu i

  vrat, i funkcionalno su vezani uz miie lea.

  Miii trupa

  Miii trupa obuhvaaju prsne, trbune, lene i zdjeline miie.

  Prsni miii

  Prsni miii obuhvaaju dvije skupine (Sl. 15):

  1. Povrinska skupina - miii koji sudjeluju pri pokretima ruku. Veliki prsni mii,

  m. pectoralis major, irok je lepezast mii koji polazi s kljune i prsne kosti i hvata se na

  gornji kraj nadlaktine kosti. Mii primie i anteflektira nadlakticu i obre je prema unutra.

  Prednji nazubljeni mii, m. serratus anterior, velik je mii s lateralne strane grudnog koa

  koji povlai i rotira lopaticu te omoguuje podizanje ruke iznad vodoravnog poloaja.

  2. Duboka skupina dini miii. Dini miii ire i skupljaju grudni ko pri disanju.

  Oit, diaphragma, plosnat je mii u obliku kupole to odjeljuje prsnu od trbune upljine.

  Oit je glavni udisajni mii koji se pri kontrakciji sputa prema dolje, poveavajui obujam

 • prsnog koa. Meurebreni miii (m. intercostales), vanjski i unutranji, ispunjaju

  meurebrene prostore i svojom kontrakcijom poveavaju, odnosno smanjuju obujam prsnog

  koa.

  Trbuni miii

  Organe prsne upljine (srce, plua, itd.), titi vrsti kotani oklop kojeg ine kosti prsnog

  koa; organe trbune upljine tite snani trbuni miii (Sl. 16, 17) koji osim zatite trbunih

  organa sudjeluju u pokretima trupa i zdjelice, stabiliziraju kraljenicu, a u okviru tzv. trbune

  pree omoguuju vane ivotne funkcije (kaljanje, kihanje, disanje, povraanje, poraanje,

  mokrenje, pranjenje stolice, kihanje, itd.).

  Ravni trbuni mii (m. rectus abdominis) polazi sa prsne kosti i 5., 6. i 7. rebra, a

  hvata se na preponsku kost. Ima tri intersekcijske tetive koje vodoravno sijeku i odvajaju

  etiri miina trbuha. Mii u cjelosti obavija snana tetivna ovojnica, tzv. trbuna

  aponeuroza, na koju se hvataju ostali trbuni miii. Ravni trbuni mii pregiba prsni ko

  spram zdjelice, ili pregiba zdjelicu spram prsnog koa.

  Bono od ravnog trbunog miia, trbuni zid tvore tri sloja trbunih miia.

  Najpovrniji je vanjski kosi trbuni mii (m. obliquus externus abdominis), koji polazi sa

  donjih rebara i grebena bone kosti zdjelice, ide koso prema dolje i medijalno i hvata se na

  aponeurozu ravnog trbunog miia. Mii rotira trup u suprotnu stranu, a kod obostrane

  kontrakcije pregiba trup prema zdjelici.

  Ispod vanjskog kosog, smjeten je unutranji kosi trbuni mii (m. obliquus internus

  abdominis), koji polazi sa grebena bone kosti zdjelice i preponske sveze, ide koso prema

  gore i medijalno i hvata se na donja tri rebra, a sprijeda na aponeurozu ravnog trbunog

  miia. Mii rotira trup u svoju stranu, a kod obostrane kontrakcije pregiba trup prema

  zdjelici.

  U najdubljem sloju trbunog zida smjeten je popreni trbuni mii (m. obliquus

  internus abdominis), koji polazi sa unutranje strane donjih rebara i sa grebena bone kosti

  zdjelice, ide vodoravno prema medijalno i hvata se na aponeurozu koja oblikuje stranju

  stijenku ovojnice ravnog trbunog miia. Mii suava prsnu i trbunu upljinu i sudjeluje pri

  izdisaju, i najvaniji je mii u sklopu trbune pree.

 • Leni miii

  Leni miii obuhvaaju dvije skupine (Sl. 18):

  1. Povrinska skupina, sastoji se od sedam parnih miia. Trapezni mii (m.

  trapesius) polazi sa zatiljne kosti i trnastih nastavaka svih prsnih kraljeaka, a hvata se na

  greben lopatice i lateralni kraj kljune kosti. Gornji dio miia podie rame, ili pregiba glavu

  na svoju stranu; ako je obostrana kontrakcija, mii radi ekstenziju glave. Srednji dio miia

  primie lopatice (kao kod stava mirno), a donji obre lopaticu i pomae pri podizanju ruke

  iznad vodoravnog poloaja. Najiri leni mii (m. latissimus dorsi) irok je lepezasti mii

  koji polazi sa trnastih nastavaka posljednjih est prsnih i svih slabinskih kraljeaka, te sa

  bonog grebena zdjelice. Mii ide prema gore, lateralno i naprijed, obuhvaa grudni ko i

  hvata se uz unutranju stranu gornjeg kraja nadlaktine kosti. Mii vri adukciju,

  retrofleksiju i unutranju rotaciju ruke. Veliki i mali romboidni mii (m. rhomboideus

  major i minor) nalaze se ispod trapeznog miia, a polaze sa trnastih nastavaka 6. i 7. vratnog

  i prva etiri prsna kraljeka. Romboidni miii povlae lopaticu prema gore i medijalno (stav

  mirno). Mii podiza lopatice (m. levator scapulae) ide od lopatice do vratnih kraljeaka i

  vri pokret sukladno nazivu, a gornji i donji stranji nazubljeni miii (m. serratus

  posterior superior i inferior) dini su miii koji podiu (gornji) i sputaju (donji) rebra.

  2. Duboka skupina lenih miia obuhvaa veliku skupinu miia koji idu od zdjelice

  prema gore do vratne kraljenice i lubanje. Duboki leni miii imaju vanu antigravitacijsku

  funkciju, uvruju i uspravljaju kraljenicu pa se zovu zajednikim imenom i mii

  uspravlja trupa (m. erector trunci).

  Miii gornjih udova

  Miie gornjih udova dijelimo na miie ramenog obrua, miie nadlaktice, miie

  podlaktice i miie ake (Sl. 19, 20).

  Miii ramenog obrua

  Miii ramena povezuju nadlakticu s kostima ramenog obrua, te vre pokrete ruke.

  Deltoidni mii (m. deltoideus) najvei je mii koji oblikuje rame, a polazi sa grebena

  lopatice, akromiona i kljune kosti; sva tri dijela se hvataju na postraninoj strani nadlaktine

 • kosti i to tako da se prednji i stranji dio podvuku (uvru) pod srednji dio koji polazi sa

  akromiona. Mii je glavni abduktor ruke. Prednji dio koji polazi sa kljune kosti radi

  antefleksiju i unutranju rotaciju ruke, a stranji dio koji polazi sa grebena lopatice vri

  retrofleksiju i vanjsku rotaciju ruke. Nadgrebeni mii (m. supraspinatus) koji se nalazi u

  nadgrebenoj jami lopatice, agonist je deltoidnog miia pri pokretu abdukcije ruke.

  Podgrebeni mii (m. infraspinatus) i mali obli mii (m. teres minor) polaze sa podgrebene

  jame i lateralnog ruba lopatice, hvataju se na nadlaktinu kost i vre vanjsku rotaciju ruke.

  Veliki obli mii (m. teres major) polazi sa donjeg kuta lopatice, hvata se s unutranje strane

  proksimalnog kraja nadlaktine kosti (u blizini hvatita m. latissimusa) i vri adukciju,

  unutranju rotaciju i retrofleksiju. Jedini mii ramena koji polazi s prednje strane lopatice jest

  podlopatini mii (m. subscapularis), a snaan je unutranji rotator nadlaktice.

  Miii nadlaktice

  Miii ramena dijele se u dvije skupine:

  1. Prednja skupina miia nadlaktice, u koju spadaju tri miia. Dvoglavi mii

  nadlaktice (m. biceps brachii) ima dvije glave (dugu i kratku) koje polaze sa lopatice, a

  zajednika tetiva hvata se na palanu kost. Mii vri fleksiju i supinaciju podlaktice.

  Nadlaktini mii (m. brachialis) nalazi se ispod bicepsa, i njegov je agonist za pokret

  fleksije u lakatnom zglobu. Kljunastonadlaktini mii (m. coracobrachialis) ide od kljunastog

  nastavka lopatice do sredine nadlaktice, koju primie i povlai prema naprijed.

  2. Stranja skupina miia nadlaktice, koju ini troglavi mii nadlaktice (m. triceps

  brachii), koji polazi sa lopatice i nadlaktine kosti, a zajednika tetiva se hvata na lakatnu

  kvrgu (olekranon). Mii je glavni isprua podlaktice u lakatnom zglobu.

  Miii podlaktice

  Miii podlaktice dijele se u tri skupine: prednja, lateralna i stranja skupina.

  1. Prednja skupina miia podlaktice polazi preteno sa medijalnog epikondila i vri

  pokrete fleksije ake i prstiju, te pronacije podlaktice.

  2. Lateralna skupina miia podlaktice polazi preteno sa lateralnog epikondila i vri

  pokrete ekstenzije ake i supinacije podlaktice, a nadlaktinopalani mii (m.

  brachioradialis) jo i fleksiju podlaktice.

 • 3. Stranja skupina miia podlaktice polazi preteno sa lateralnog epikondila i vri

  pokrete ekstenzije ake i prstiju.

  Miii ake

  Miii ake dijele se u tri skupine: lateralna, sredinja i medijalna.

  1. Lateralna skupina miia ake ini uzvisinu ispod palca, tzv. tenar, koju ine etiri

  miia to pokreu palac.

  2. Medijalna skupina miia ake ini uzvisinu ispod malog prsta, tzv. hipotenar,

  koju ine etiri miia to pokreu mali prst.

  3. Sredinja skupina miia ake pregiba, primie i odmie prste.

  Miii donjih udova

  Miie donjih udova dijelimo na miie zdjelinog obrua, miie natkoljenice, miie

  potkoljenice i miie stopala (Sl. 21, 22).

  Miii zdjelinog obrua

  Miii zdjelice povezuju kosti zdjelice s gornjim dijelom bedrene kosti, i dijele se na

  unutranju, vanjsku i zdjelinotrohanterinu skupinu miia.

  1. Unutranju skupinu miia zdjelice ini bonoslabinski mii (m. iliopsoas) koji

  polazi sa prednje plohe krila bone kosti (boni mii, m. iliacus) i sa slabinskih kraljeaka

  (veliki slabinski mii, m. iliopsoas).

  2. Vanjska skupina miia zdjelice sastoji se od stranjinih miia i miia zatezaa

  iroke fascije. Veliki stranjini mii (m. gluteus maximus) snaan je antigravitacijski mii

  koji polazi sa stranje (glutealne) plohe krila bone kosti i sa krine kosti, ide prema dolje i

  hvata se ispod velikog obrtaa bedrene kosti, sa stranje strane. Mii je najsnaniji isprua

  noge u zglobu kuka. Srednji i mali stranjini miii (m. gluteus medius i minimus) polaze

  sa glutealne plohe bone kosti ispred velikog stranjinog miia, idu prema dolje i hvataju se

  na veliki obrta bedrene kosti. Oba miia abduciraju (odmiu) nogu u zglobu kuka. Mii

  zateza iroke fascije (m. tensor fasciae latae) polazi sa prednjeg trna bone kosti, ide prema

 • dolje i prelazi u bonogoljeninu traku (tractus iliotibialis), vrsti vezivni snop koji se hvata

  s lateralne strane goljenine kosti, ispod koljena. Bonogoljenini snop ima vanu ulogu pri

  uspravnom stavu, kao stabilizator zgloba kuka i koljena.

  3. Zdjelinotrohanterina skupina miia zdjelice sastoji se od est miia koji

  polaze sa zdjeline kosti i svi se hvataju u podruju velikog obrtaa (trohantera) bedrene kosti.

  Ovi miii djeluju kao vanjski rotatori noge u zglobu kuka.

  Miii natkoljenice

  Miie natkoljenice dijelimo u tri skupine: prednja, stranja i medijalna.

  1. U prednjoj skupini miia natkoljenice nalaze se dva miia. Krojaki mii (m.

  sartorius) najdui je mii u tijelu koji polazi sa prednjeg trna bone kosti zdjelice, ide prema

  dolje i medijalno i hvata se ispod medijalnog kondila goljenine kosti. To je dvozglobni mii

  koji u zglobu kuka vri fleksiju i vanjsku rotaciju, a u koljenskom zglobu fleksiju i unutranju

  rotaciju. etveroglavi mii natkoljenice (m. quadriceps femoris) sasoji se od etiri glave;

  ravni bedreni mii (m. rectus femoris) jedina je glava koja polazi sa zdjelice, dok preostale

  tri glave medijalni, intermedijalni i lateralni iroki mii (m. vastus medialis, lateralis i

  intermedius) polaze sa bedrene kosti. Sva etiri miia formiraju tetivu u koju je uklopljena

  patela, i hvata se na kvrgu na gornjem kraju goljenine kosti. Zavrni dio tetive kvadricepsa,

  od patele do hvatita na goljeninoj kosti, naziva se ligament patele. etveroglavi mii

  natkoljenice najsnaniji je ekstenzor (isprua) potkoljenice u koljenom zglobu; ravna glava

  jo i flektira nogu u zglobu kuka.

  2. Medijalnu skupinu miia natkoljenice ini pet miia: grebenski mii (m.

  pectineus), kratki, dugi i veliki primica (m. adductor brevis, longus i magnus) i vitki mii

  (m. gracilis). Miii polaze sa preponske kosti i hvataju se na bedrenu i goljeninu kost. Svi

  miii vre pokret primicanja noge, pa se zovu jo i aduktorna skupina miia natkoljenice.

  3. Stranju skupinu miia natkoljenice (''stranje loe'') ine tri miia: dvoglavi mii

  natkoljenice (m. biceps femoris) koji se nalazi lateralno, te polutetivni mii (m.

  semitendinosus) i poluopnasti mii (m. semimembranosus) koji su smjeteni medijalno. Sva

  tri miia polaze sa kvrge sjedne kosti zdjelice. Dvoglavi mii usmjeren je prema dolje i

  lateralno i hvata se na glavu lisne kosti, dok su polutetivni i poluopnasti usmjereni medijalno i

  hvataju se ispod medijalnog kondila goljenine kosti. Ove tetive s lateralne i medijalne strane

 • omeuju tzv. poplitealnu udubinu sa stranje strane koljena, i lako se palpiraju ispod koe.

  Sva tri miia u zglobu kuka ispruaju nogu, a u koljenu vre fleksiju. Oko uzdune osovine

  vre suprotan pokret biceps rotira natkoljenicu prema van (ili zdjelicu prema unutra ako je

  noga fiksirana), dok polutetivni i poluopnasti rotiraju nogu prema unutra (ili zdjelicu prema

  van ako je noga fiksirana).

  Miii potkoljenice

  Miie potkoljenice dijelimo na tri skupine: prednja, stranja i lateralna.

  1. U prednjoj skupini miia potkoljenice nalaze se etiri miia koji polaze s prednje

  strane goljenine i lisne kosti: prednji goljenini mii (m. tibialis anterior), dugi isprua

  prstiju (m. extensor digitorum longus), dugi isprua palca (m. extensor hallucis longus) i

  trei lisni mii (m. peroneus tertius). Miii prednje skupine vre pokrete dorzalne fleksije

  stopala i ispruanje (hiperekstenziju) prstiju. Prednji goljenini mii podie medijalni rub

  stopala (inverzija stopala), dok trei lisni mii podie lateralni rub (everzija stopala).

  2. U lateralnoj skupini miia potkoljenice dva su miia koji polaze sa lateralne plohe

  lisne kosti: dugi lisni mii (m. peroneus longus) i kratki lisni mii (m. peroneus brevis).

  Tetiva dugog lisnog miia obilazi lateralni gleanj, kria stopalo s donje strane i hvata se na

  prvu metatarzalnu i klinastu kost. Tetiva kratkog lisnog miia takoer zaobilazi vanjski

  gleanj i hvata se na petu metatarzalnu kost. Oba miia vre plantarnu ekstenziju i everziju

  stopala.

  3. U stranjoj skupini miia potkoljenice razlikujemo povrinski i duboki sloj.

  a) U povrnom sloju nalazi se troglavi mii potkoljenice (m. triceps surae), kojeg

  tvore mii lista (m. gastrocnemius) i, ispod njega, listoliki mii (m. soleus).

  Gastroknemiijus je dvozglobni mii koji polazi sa dvije glave (medijalna i lateralna) iznad

  kondila bedrene kosti, dok soleus polazi sa stranje strane kostiju potkoljenice. Sve tri glave

  tricepsa formiraju zavrnu tetivu (Ahilovu tetivu) koja se hvata na kvrgu petne kosti. Sve tri

  glave vre plantarnu ekstenziju stopala, a gastroknemijus jo i fleksiju potkoljenice u

  koljenom zglobu. Tabanski mii (m. plantaris) malen je mii pridodan lateralnoj glavi

  gastroknemijusa.

 • b) U dubokom sloju nalaze se etiri miia koji polaze sa stranje strane kostiju

  potkoljenice: zakoljeni mii (m. popliteus), dugi pregiba prstiju (m. flexor digitorum

  longus), dugi pregiba palca (m. flexor hallucis longus) i stranji goljenini mii (m.

  tibialis posterior). Zakoljeni mii vri fleksiju u koljenu, dok pegibai prstiju i palca uz

  fleksiju prstiju i palca vre i plantarno (tabansko) ispruanje i inverzija stopala. Tetiva

  stranjeg goljeninog miia, zajedno sa tetivama pregibaa prstiju i palca zaobilazi medijalni

  gleanj i hvata se sa donje strane unaste i klinastih kostiju stopala; mii vri plantarnu

  fleksiju i inverziju stopala, i uvruje uzduni svod stopala.

  Miii stopala

  Miii stopala dijele se na dorzalnu (hrptenu) i plantarnu (tabansku) skupinu.

  1. Na dorzalnoj strani nalaze se kratki isprua prstiju (m. extensor digitorum brevis)

  i kratki isprua palca (m. extensor hallucis brevis), koji vre pokrete sukladno njihovom

  nazivu.

  2. Na tabanskoj strani nalaze se tri skupine miia: medijalna, koji vre pokrete palca;

  lateralna, koji vre pokrete malog prsta, i sredinja skupina tabanskih miia koji pregibaju,

  primiu i razmiu prste stopala.


Recommended