Transcript
 • FireFree® B780 Brandpakning

  w w w. sc andisupply.dk

  scandi supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail. [email protected]

  0 8 4 3 - C P R - 0 2 4 1

  Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb.

  10201 5705673001402 FireFree B780 Brandpakning

 • Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt brandlukning. Det er vigtigt at dine brandlukninger opfylder brandkravene. Se vores øvrige produktsortiment.

  Installationsvejledningerne kan downloades www.scandisupply.dk

  FireFree

  ® B790 B

  randbøsn

  ing

  w w w.sca

  ndisupp

  ly.dk

  scandi

  supply

  a/s • E

  nergive

  j 2 • 5

  492 Vis

  senbje

  rg • Tlf

  .: +45

  7624 4

  800 • E

  -mail: m

  ail@sca

  ndisup

  ply.dk

  w w w. scandisupply.dkScandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: 45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

  w w w. sc andisupply.dk

  S c a n d i S u p p l y a / s • E n e r g i

  v e j 2 • 5 4 9 2 V i s s e n b j e r g •

  T l f . : 4 5 7 6 2 4 4 8 0 0 • E - m a

  i l : i n f o @ s c a nd i s u p p l y . d k

  FireFree® B722 Brandmastik

 • Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] 3 - 12

  FireFree® B780 Brandpakning

  Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. Med andre ord, skal alle huller lukkes og brandsikres. FireFree® B780 Brandpakning er designet til at bevare brandmodstandsevnen i brandadskillende vægge og etagedæk, der gennembrydes af installationer i plast eller metal. FireFree® B780 Brandpakning består af et

  grafit-baseret brandhæmmende materiale som ekspanderer, når det udsættes for varme. FireFree® B780 Brandpakning monteres omkring rørene eller isolering og fastgøres med den selvklæbende strimmel. Ved større huller, kan FireFree® B780 Brandpakninger forsegles med FireFree® B280 Brandgips eller FireFree® B744/B745 Brandplade. Se evt. installationsvejledningen for FireFree® B744/B745.

  Montering

  Bemærk venligst:Den mindste tilladte afstand mellem tilstødende åbninger er 20 cm. En åbning kan omfatte flere gennemføringer. Gennemføringer i vægge skal være mindst 30 mm fra kanter eller andre gennem

  føringer, så brandpakningerne kan monteres korrekt rundt om hver gennemføring. Installationer i etageadskillelser kræver en afstand på mindst 10 cm fra andre gennemføringer.

  FireFree® B780 Brandpakningen virker på den måde, at den ek-spanderer og lukker hullet når den udsættes for varme i forbindelse med en brand. Det er derfor vigtigt at monterin-gen er korrekt. Den maksimale diameter for hullet er givet ved rørets diameter + pakningens tykkelse + 10 mm. Ved større huller anvendes FireFree® B280 Brandgips eller FireFree® B744/B745 Brandplader.

  På FireFree® B780 Brandpaknin-gen, sidder der et lille felt med dobbeltklæbende tape. Dette bruges til at fastholde brandpak-ningen rundt om røret inden den skubbes ind/op i konstruktionen, som vist på billedet. Det er vigtigt at brandpakningen når hele ve-jen rundt om røret. Der må ikke anvendes brandpakninger som er for små.

  Når FireFree® B780 Brandpaknin-gen er korrekt monteret, er den skubbet lidt ind i konstruktionen, således der er plads til at lægge en fuge rundt om røret.

  Afslutningsvis fuges med FireFree® B722 Brandmastik rundt om røret, for at undgå røgspredning med kold røg. Fugen kan efterfølgende glattes for en flot finnish. Det blå CE-mærkat udfyldes med instal-latørens navn, og der afkrydses for brandklassifikation, som dokumen-tation for at lukningen er udført korrekt.

 • Detaljetegninger

  Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] - 12

  Denne installationsvejledning er baseret på produktets europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, på grundlag af ETAG 026-2, udgave 2011, der anvendes som eu-ropæisk vurderingsdokument (EAD).

  0 8 4 3 - C P R - 0 2 4 1

  FireFree® B780 Brandpakning

  Vare nr. Navn / Type Bredde mm Tykkelse mm

  10201 FireFree® B780 Brandpakning 55 mm 50 mm 3,8 mm10205 FireFree® B780 Brandpakning 75 mm 50 mm 3,8 mm10207 FireFree® B780 Brandpakning 82 mm 50 mm 3,8 mm10209 FireFree® B780 Brandpakning 110 mm 50 mm 3,8 mm10211 FireFree® B780 Brandpakning 125 mm 75 mm 7,5 mm10213 FireFree® B780 Brandpakning 160 mm 75 mm 7,5 mm10215 FireFree® B780 Brandpakning 200 mm 75 mm 12,8 mm10217 FireFree® B780 Brandpakning 250 mm 75 mm 12,8 mm10219 FireFree® B780 Brandpakning 315 mm 75 mm 18,4 mm10225 FireFree® B780 Brandpakning 50 mm - 25 lbm 50 mm 1 lag á 1,8 mm10227 FireFree® B780 Brandpakning 75 mm - 25 lbm 75 mm 1 lag á 1,8 mm

  FireFree® B780 Brandpakning findes i følgende udgaver

  FireFree® B780 Brandpakning er testet i de følgende nævnte konstruktioner. Gipsvægge med en tykkelse på mindst 100 mm og omfatter to lag 12,5 mm gipsplader på begge sider. Væggene skal have en kerne af stenuld (35 kg/m3). Murværk og betonvægge med en tykkelse på 100 mm med mindre andet er angivet ved de enkelte

  detaljetegninger, og minimum densitet på 650 kg/m3. Etageadskillelser som har en tykkelse på minimum 150 mm og en densitet på minimum 650 kg/m3. Den tilstødende konstruktion skal klas-sificeres i henhold til EN 13501-2 for den krævede brandmodstandsevne periode.

  Konstruktioner

  Testbetingelser Eksponeret side Ueksponeret side

  U / U Uncapped Uncapped

  C / U Capped Uncapped

  U / C Uncapped Capped

  C / C Capped Capped

  Plastrør Test

  U/U C/U U/C C/C

  Dækket af:

  U/U Ja Nej Nej Nej

  C/U Ja Ja Nej Nej

  U/C Ja Ja Ja Nej

  C/C Ja Ja Ja Ja

  E I 1 2 0 C / U

  E = Integritet, lukningens evne til at forhin-dre spredning af varm røg og flammer.I = Isolering, lukningens evne til at forhindre spredning af varme.

  120 angiver brandmodstandsevnen i minutter typisk angivet til 30, 60 eller 120 minutter

  Første C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den eksponerede side

  Andet C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den ueksponerede side

  Som EN 1366-3 standarden foreskriver, er det vigtigt at sikre sig, at gennemføringen er testet under relevante forhold og betin-gelser. Capped betyder at røret er ubrudt og uncapped betyder at røret er brudt.

  Sådan læses klassifikationen

 • Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

  Detaljetegninger

  5 - 12

  Isolerede stålrør EI 180 (E 180)Etagedæk

  Isolerede stålrør EI 120 (E 180)Etagedæk

  Isolerede stålrør EI 45 (E 90)Etagedæk

  Isolerede stålrør EI 90 (E 90)Etagedæk

  Maksimal åbning 1200 x 2400 mm

  FireFree® B280 Brandgips ≥100 mm

  1 lag 50 mm brandpakning eller1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Stålrør ≤Ø40 mm

  13 mm elastisk isolering

  Maksimal åbning 1200 x 2400 mm

  FireFree® B280 Brandgips ≥100 mm

  1 lag 50 mm brandpakning eller1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Stålrør ≤Ø165 mm

  13-19 mm elastisk isolering

  Maksimal åbning 1200 x 2400 mm

  Alle gennemføringer forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Stålrør ≤Ø165 mm

  13 mm elastisk isolering

  Maksimal åbning 1200 x 2400 mm

  1 stk. FireFree® B745 Brandplade

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Stålrør ≤Ø165 mm

  19 mm elastisk isolering

  1 stk. FireFree® B745 Brandplade

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree®B722 Brandmastik

  Hvis der ikke er mulighed for at indstøbe brandpak-ningen i FireFree® B280 Brandgips eller montere den i FireFree® B744/745 Brandplade i betonvægge, kan der fuges tæt med FireFree® B722 Brandmastik. Dog skal nedenstående maksimale dimensioner for hullet altid følges.Den maksimale diameter for hullet er givet ved rørets diameter + pakningens tykkelse + 10 mm. Pakningernes tykkelse kan ses i skemaet nederst på side 3.

  På de følgende sider, kan du finde den illustration, som beskriver din gennemføring/lukning.Såfremt den ikke findes i materialet, kan du kontakte os for råd og vejledning på tlf.: +45 76 24 48 00.

 • Detaljetegninger

  Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] - 12

  Isolerede stålrør EI 120 (E 180)Etagedæk

  Isolerede kobberrør EI 180Etagedæk

  Maksimal åbning 1200 x 2400 mm

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  1 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk.FireFree® B780 Brandpakning

  Stålrør ≤Ø40 mm

  13 mm elastisk isolering

  2 stk. Fire-Free® B745 Brandplade

  Maksimal åbning 1200 x 2400 mm

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Kobberrør ≤Ø12 mm

 • Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

  Detaljetegninger

  7 - 12

  Isolerede Alupexrør EI 45 (E 60)Etagedæk

  PVC-U rør EI 90 (E 90)Etagedæk

  Maksimal åbning 1200 x 2400 mm

  2 stk. FireFree® B745 Brandplade

  1 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Alupexrør ≤Ø75 mm

  13-25 mm elastisk isolering

  Maksimal åbning 400 x 400 mm

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  PVC-U rør ≤Ø110 mm

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  1 Stk. B745FireFree® Brandplade

  Isolerede Alupexrør EI 90 (E 180)Etagedæk

  Isolerede Alupexrør EI 120 (E 120)EtagedækMaksimal åbning 1200 x 2400 mm

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Alupexrør ≤75 mm

  9 mm elastisk isolering

  Maksimal åbning 1200 x 2400 mm

  FireFree® B280 Brandgips ≥100 mm

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Alupexrør ≤Ø75mm

  13-25 mm elastisk isolering

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  2 stk. FireFree® B745 Brandplade

 • Detaljetegninger

  Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] - 12

  280.

  645.

  39-1

  Plastrør, brandpakning på rulleEtagedæk af beton, min. 150 mm

  100 mm FireFree® B280 Brandgips, støbt i toppen af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte oversiden af etagedækket

  FireFree® B780 Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen

  Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 80 mmMinimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm

  Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning på rulle Klassifikation

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3 mm) 200x200 mm 2 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3,4 mm) 2400x1200 mm 1 lag FireFree® B780 Brandpakning 75 mm EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3 mm) 300x300 mm 3 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3 mm) 2400x1200 mm 3 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø125 mm (3,5 mm) 300x300 mm 4 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø125 mm (3,5 mm) 2400x1200 mm 4 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,0 mm) 2400x1200 mm 3 lag FireFree® B780 Brandpakning 75 mm EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,0 mm) 300x300 mm 4 lag FireFree® B780 Brandpakning 75 mm EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,0 mm) 2400x1200 mm 4 lag FireFree® B780 Brandpakning 75 mm EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,5 mm) 300x300 mm 6 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,5 mm) 2400x1200 mm 6 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 240

  PP rør ≤Ø40 mm (3,0 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 120

  PP rør ≤Ø50 mm (2,5 mm) 300x300 mm 2 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 240

  PP rør ≤Ø50 mm (2,5 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 180

  PP rør ≤Ø75 mm (3,5 mm) 300x300 mm 2 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 240

  PP rør ≤Ø75 mm (3,5 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree® B780 Brandpakning 50 mm EI 180

  ABS rør, SAN+PVC ≤Ø125 mm (

 • Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

  Detaljetegninger

  9 - 12

  Plastrør, brandpakning i folieEtagedæk af beton, min. 150 mm

  100 mm FireFree® B280 Brandgips, støbt i toppen af gennemføringen. Overfladen af gipsen skal flugte oversiden af etagedækket

  FireFree® B780 Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen

  Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 80 mmMinimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm

  Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning, enkelt Klassifikation

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3 mm) 200x200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø110 EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø110 EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3,4 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø110 EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3 mm) 300x300 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø110 EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø110 mm (3 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø110 EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø125 mm (3,5 mm) 300x300 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø125 EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø125 mm (3,5 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø125 EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,0 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø160 EI 180

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,0 mm) 300x300 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø160 EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,0 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø160 EI 180

  PVC-C, PVC-U≤Ø160 mm (4,5 mm) 300x300 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø160 EI 240

  PVC-C, PVC-U ≤Ø160 mm (4,5 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø160 EI 240

  PP rør ≤Ø40 mm (3,0 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø55 EI 120

  PP rør ≤Ø50 mm (2,5 mm) 300x300 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø55 EI 240

  PP rør ≤Ø50 mm (2,5 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø55 EI 180

  PP rør ≤Ø75 mm (3,5 mm) 300x300 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø75 EI 240

  PP rør ≤Ø75 mm (3,5 mm) 2400x1200 mm FireFree® B780 Brandpakning Ø75 EI 180

  ABS rør, SAN+PVC ≤Ø125 mm (

 • Detaljetegninger

  Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] - 12

  Isolerede stålrør EI 240 (E 240)Murværk og beton, minimum 150 mm

  Isolerede stålrrør EI 60 (E 180)Murværk og beton, minimum 150 mm

  Maksimal åbning 2400 mm bredde og 1200 mm høj

  Stålrør ≤Ø40 mm13 mm elastisk isolering

  FireFree® B280 Brandgips ≥100 mm 2 lag 50 mm

  brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Stålrør ≤Ø165 mm13-25 mm elastisk isolering

  FireFree® B280 Brandgips ≥100 mm

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Isolerede stålrør EI 60 (E 240)Murværk og beton, min. 150 mm

  PVC-U rør EI 120 (E 120)Murværk og beton, min. 150 mm

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  1 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Stålrør ≤Ø165 mm

  9-13 mm elastisk isolering

  1 stk. FireFree® B745 Brandplade

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  PVC-U rør ≤Ø315 mm

  FireFree® B280 Brandgips ≥100 mm

  10 lag 75 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Kobberrør EI 60 (E 240)Murværk og beton, min. 150 mmMaksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Kobberrør ≤Ø54 mm

  FireFree® B280 Brandgips ≥100 mm

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  Murværk og beton, min. 150 mmMaksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Alupexrør ≤Ø75 mm

  FireFree® B280 Brand-gips ≥100 mm

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning

  9-25 mm elastisk isolering 9-25 mm elastisk isolering

  Isolerede Alupexrør EI 90 (E 180)

 • Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

  Detaljetegninger

  11 - 12

  Isolerede stålrør EI 60 (E 120)Gips, murværk og beton

  Isolerede stålrør EI 120 (E 120)Gips, murværk og beton

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Stålrør ≤Ø165 mm Stålrør ≤Ø40 mm 13 mm elastisk isolering13-32 mm elastisk isolering

  FireFree® Brandgips ≥50 mm på begge sider

  2 lag 50 mm brand-pakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakningpå begge sider

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  2 stk. FireFree® B744 Brandplader

  1 lag 50 mm brandpakning eller FireFree® B780Brandpakning på begge sider

  Isolerede stålrør EI 120 (E 120)Gips, murværk og beton

  Isolerede stålrør EI 60 (E 120)Gips, murværk og beton

  Maksimal åbning 2400 mm bred og1200 mm høj

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Stålrør ≤Ø40 mm

  13 mm elastisk isolering

  Bagstop 50 mm stenuld ≥150 kg/m3

  FireFree® B280 Brandgips ≥25 mm på begge sider

  1 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. Fire-Free® B780 Brandpakning på begge sider

  Bagstop50 mm stenuld ≥150 kg/m3

  Stålrør ≤Ø165 mm

  13-32 mm elastisk isolering

  FireFree® B280 Brandgips ≥25 mm på begge sider

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

 • Detaljetegninger

  Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] - 12

  Isolerede stålrør EI 60 (E 120)Gips, murværk og beton

  Isolerede kobberrør EI 120 (E 120)Gips, murværk og beton

  Isolerede kobberrør EI 120 (E 120)Gips, murværk og beton

  Isolerede kobberrør EI 90 (E 120)Gips, murværk og beton

  Isolerede kobberrør EI 60 (E 120)Gips, murværk og beton

  Isolerede Alupexrør EI 120 (E 120)Gips, murværk og beton

  Maksimal åbning 2400 mm bred og1200 mm høj

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Maksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Stålrør ≤Ø110 mm Kobberrør ≤Ø54 mm

  Kobberrør ≤Ø12 mm Kobberrør ≤Ø54 mm

  Kobberrør ≤Ø54 mm Alupexrør ≤Ø75 mm

  14-25 mm elastisk isolering

  13-32 mm elastisk isolering

  9-25 mm elastisk isolering

  9-13 mm elastisk isolering

  14-25 mm elastisk isolering

  Bagstop 50 mm Stenuld ≥150 kg/m3

  2 stk. FireFree® B744 Brandplader

  2 stk. FireFree® B744 Brandplader

  2 stk. FireFree® B744 Brandplader

  2 stk. FireFree® B744 Brandplader

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

  2 lag 50 mm brandpakning eller 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  FireFree® B280 Brandgips ≥25 mm på begge sider

  FireFree® B280 Brandgips ≥25 mm på begge sider

  9-13 mm Elastisk isolering

  50 mm bagstop ≥150 kg/m3

 • Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

  Detaljetegninger

  13 - 12

  Plastrør, EI 60 (E 120)Gips, murværk og betonMaksimal åbning 2400 mm bred og1200 mm høj

  Anvendelse af enkeltpakninger

  Rør FireFree® B780 Brandpakning Klassifikation

  ≤Ø40 mm PVC-U & PCV-C Ø55 mm EI 60 U/C

  ≤Ø40 mm PE, ABS & SAN+PVC Ø55 mm EI 120 U/C

  ≤Ø40 mm PP Ø55 mm EI 120 U/C

  Ø41-110 mm PVC-U & PVC-C Ø55-110 mm EI 90 U/C

  Ø41-110 mm PE, ABS & SAN+PVC Ø55-110 mm EI 60 U/C

  Ø41-110 mm PP Ø55-110 mm EI 90 U/C

  ≤Ø125 mm PVC-U & PVC-C Ø125 mm* EI 120 U/C

  ≤Ø125 mm PP, ABS & SAN+PVC Ø125 mm* EI 120 U/C

  Ø125 mm PP Ø125 mm* EI 90 U/C

  Ø160 mm PVC-U & PVC-C Ø160 mm* EI 60 U/C

  Ø160 mm PE, ABS & SAN+PVC Ø160 mm* EI 90 U/C

  Ø160mm PP Ø160 mm* EI 60 U/C

  Plastrør

  FireFree® B780Brandpakning

  FireFree® B280 Brandgips ≥25 mm på begge sider og 50 mm stenuld ≥150 kg/m3 Anvendelse af brandpakning på ruller á 25 m

  Rør Rulle breddeAntal om-viklinger Klassifikation

  ≤Ø40 mm PVC-U & PCV-C 50 mm 1 lag EI 60 U/C

  ≤Ø40 mm PE, ABS & SAN+PVC 50 mm 1 lag EI 120 U/C

  ≤Ø40 mm PP 50 mm 1 lag EI 120 U/C

  Ø41-110 mm PVC-U & PVC-C 50 mm 2 lag EI 90 U/C

  Ø41-110 mm PE, ABS & SAN+PVC 50 mm 2 lag EI 60 U/C

  Ø41-110 mm PP 50 mm 2 lag EI 90 U/C

  ≤Ø125 mm PVC-U & PVC-C 50 mm 3 lag EI 120 U/C

  ≤Ø125 mm PP, ABS & SAN+PVC 50 mm 3 lag EI 120 U/C

  Ø125 mm PP 50 mm 3 lag EI 90 U/C

  Ø160 mm PVC-U & PVC-C 50 mm 4 lag EI 60 U/C

  Ø160 mm PE, ABS & SAN+PVC 50 mm 4 lag EI 90 U/C

  Ø160mm PP 50 mm 4 lag EI 60 U/C

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  * Anvendes alene ved vægkonstruktioner >150 mm

 • Detaljetegninger

  Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] - 12

  Anvendelse af enkeltpakninger

  Rør B780 Brandpakning Klassifikation

  ≤Ø40 mm PVC-U & PCV-C Ø55 mm EI 120 U/U

  ≤Ø40 mm PE, ABS & SAN+PVC Ø55 mm EI 120 U/U

  ≤Ø40 mm PP Ø55 mm EI 120 U/U

  Ø41-110 mm PVC-U & PVC-C Ø110 mm EI 90 U/C

  Ø41-110 mm PE, ABS & SAN+PVC Ø55-110 mm EI 90 U/C

  Ø41-110 mm PP Ø55-110 mm EI 90 U/C

  Ø125 mm PVC-U & PVC-C Ø125 mm* EI 90 U/C

  Ø125 mm PP, ABS & SAN+PVC Ø125 mm* EI 90 U/C

  Ø125 mm PP Ø125 mm* EI 90 U/C

  Ø160 mm PVC-U & PVC-C Ø160 mm* EI 90 U/C

  Ø160 mm PE, ABS & SAN+PVC Ø160 mm* EI 90 U/C

  Ø160mm PP Ø160 mm* EI 90 U/C

  Plastrør, EI 90 (E 120)Gips, murværk og betonMaksimal åbning 2400 mm bred og 1200 mm høj

  Anvendelse af brandpakning på ruller á 25 m

  Rør Rulle breddeAntal

  omviklinger Klassifikation

  ≤Ø40 mm PVC-U & PCV-C 50 mm 1 lag EI 120 U/U

  ≤Ø40 mm PE, ABS & SAN+PVC 50 mm 1 lag EI 120 U/U

  ≤Ø40 mm PP 50 mm 1 lag EI 120 U/U

  Ø41-110 mm PVC-U & PVC-C 50 mm 2 lag EI 90 U/C

  Ø41-110 mm PE, ABS & SAN+PVC 50 mm 2 lag EI 90 U/C

  Ø41-110 mm PP 50 mm 2 lag EI 90 U/C

  Ø125 mm PVC-U & PVC-C 50 mm 3 lag EI 90 U/C

  Ø125 mm PP, ABS & SAN+PVC 50 mm 3 lag EI 90 U/C

  Ø125 mm PP 50 mm 3 lag EI 90 U/C

  Ø160 mm PVC-U & PVC-C 50 mm 4 lag EI 90 U/C

  Ø160 mm PE, ABS & SAN+PVC 50 mm 4 lag EI 90 U/C

  Ø160mm PP 50 mm 4 lag EI 90 U/C

  Plastrør

  2 stk. FireFree® B744 Brandplader

  Alle sammenføjninger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik

  FireFree® B780på rulle

  * Anvendes alene ved vægkonstruktioner >150 mm

 • w w w. sc andisupply.dk

  I tilfælde af brand skal bygningerbeskyttes, værdier sikres og menneskelivreddes. Her udgør passiv bandsikring afbygnings-konstruktioner en grundsten, ogScandi Supply er en førende leverandør afkomplette løsninger hertil.

  Hos Scandi Supply har sikkerhed første-prioritet, og vi sætter en ære i, at levereden rigtige løsning til opgaven. Vi tageraldrig let på en opgave - og vi ligger vægtpå at gøre det let for vore kunder ogsamarbejdspartnere at skabe værdifulde ogsikre resultater.

  Med over 25 års erfaring på området ervores råd og vejledning gennemprøvet -præcis som vores produkter ergennemtestet. Vi læner os ikke tilbage,men arbejder hele tiden på at udvikleinnovative løsninger.

  Kontakt Scandi Supply for at drøfte dineopgaver indenfor passiv brandsikring!

  Fire

  Free

  ® 04

  /10/

  16


Recommended