Download pdf - filipino IV.docx

Transcript
 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  1/21

  Day 2

  Talambuhay ni Dr. Jose Rizal

  Punan ng mga impormasyon ang bawat patlang tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal.A.

  Pangalan:_____________________________________________________________

  B. Petsa ng Kapanganakan:_________________________________________________C. Pook na kinasilangan:___________________________________________________D. Mga magulang: Ama :_______________________________Gawain:____________________

  Ina : ____________________________________Gawain :____________________

  E. MgaKapatid:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _____ ________________________________________________________________________

  F. Pag-aaral:Elementarya:_____________________________________________________________________

  Sekondarya:______________________________________________________________________

  Kolehiyo:________________________________________________________________________

  G. Buhay-pulitiko:a. Katungkulan:____________________________________________________________________b. Mga nagawa sa bayan:____________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  c. Mga natatanging katangian:________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________

  H. Mga akdang isinulat :________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  ______________________________________________________________I. Kamatayan :____________________________________________________________________

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  2/21

  Day 3

  Quiz ( Bapor Tabo )

  Hambingang Pagsusuri ng Bapor Tabo at Pamahalaang KastilaBagay na pinaghahambing Pagkakatulad Pagkakaiba

  Bapor Tabo

  Pamahalaang Kastila

  Paglalahat

  Essay: Ipaliwanag ang inyong sagot.( 5 pts. Each)1. Bakit sinasabing Daong Pamahalaan ang Bapor Tabo?

  2. Sa kasalukuyan, ano ang nagpapabagal sa takbo ng pamahalaan?

  3. Sa iyong kaparaanan, paano mo mapapabilis ang takbo ng pamahalaan?

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  3/21

  Day 4

  Quiz ( Sa Ilalim ng Kubyerta )

  Suriin ang kabanata II at punan ng mga impormasyon ang bawat patlang sa ibaba.Tagpuan:______________________________________________________________________

  Tema/Paksa: __________________________________________________________________

  Mga tauhan Katangian

  1._____________________________________________________________________________

  2._____________________________________________________________________________

  3._____________________________________________________________________________

  Mga Pangyayari

  1.________________________________________________________________

  2.________________________________________________________________

  3.________________________________________________________________

  Tunggalian/ Problema:___________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  Wakas:________________________________________________________________________

  Reaksyon : _____________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________.

  Mungkahing Solusyon sa problema: ________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  _______________________________________.

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  4/21

  Day 5

  Pre-quiz sa kabanata III (Mga Alamat )

  Hanapin sa hanay B ang mga sinisimbolo ng mga nasa hanay A. Titik lamang ang isulat sapapel.

  Hanay A Hanay B

  1. Donya Geronima a. beateryo2. Yungib b. Pilipinas3. Tiyanak,dwende c. Indio4. Malapad na bato d. Prayleng Kastila5. Espiritu e. Ma. Clara

  Suriin ang sumusunod na alamat na nakapaloob sa kabanata III.pamagat Kaisipan/paksa

  1. Alamat ni Donya Geronima

  2. Alamat ng Malapad na Bato

  3. Alamat ni San Nicolas

  Reaksyon:

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  5/21

  Day 6

  Problem Analysis kay Kabesang Tales

  I .Problema:_______________________________________________________________

  II.Paglalarawan sa Problema :

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  III. Sanhi ng Problema:

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  IV. Epekto ng

  Problema:__________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  V.Solusyon sa problema:

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  .

  VI.Opinyon:

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  6/21

  Day 7

  Slogan Making

  Panuto: Bumuo ng isang slogan para sa mga magsasaka .Itoy di dapatlumagpas sa sampung salita.Isulat ito sa sangkapat na bahagi ng kartolina na

  ginupit ng parihaba.Sundin ang pamantayan sa pagsulat ng islogan.

  Rubrics para sa paggawa ng Islogan

  10 7 4 1

  Disiplina Tahimik at

  buong tiyagang

  gumagawa.

  Tahimik ngunit

  di gaanong

  matiyagang

  gumagawa.

  Medyo

  maingay at di

  gaanong

  matiyaga sa

  paggawa.

  Maingay at di

  matiyaga sa

  paggawa.

  Kagamitan Kumpleto lahat

  ang gamit na

  dala.

  May iilang

  gamit na

  kulang.

  Maraming

  kulang sa

  dalang gamit.

  Iisa o halos

  walang dalang

  gamit na dala.

  Rubrics para sa Islogan

  10 7 4 1

  Content Ang mensahe ay

  mabisang

  naipakita.

  Di gaanong

  naipakita ang

  mensahe.

  Medyo magulo

  ang mensahe.

  Walang

  mensaheng

  naipakita.

  Creativity Napakaganda at

  napakalinaw ng

  pagkakasulat ng

  mga titik.

  Maganda at

  malinaw ang

  pagkakasulat ng

  mga titik.

  Maganda ngunit

  di gaanong

  malinaw ang

  pagkakasulat ng

  mga titik.

  Di maganda at

  malabo ang

  pagkakasulat ng

  mga titik.

  Relevance May malaking

  kaugnayan sa

  paksa ang

  islogan.

  Di gaanong may

  kaugnayan sa

  paksa ang

  islogan.

  Kaunti lang ang

  kaugnayan ng

  islogan sa paksa.

  Walang

  kaugnayan sa

  paksa ang

  islogan.Kalinisan Malinis na

  malinis ang

  pagkakabuo.

  Malinis ang

  pagkakabuo.

  Di gaanong

  malinis ang

  pagkakabuo.

  Marumi ang

  pagkakabuo.

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  7/21

  Day 8

  Quiz sa Kabanata V ( Noche Buena ng Isang Kutsero )

  Suriin ang kabanata V sa pamamagitan ng pagsagot sa bawat patlang.I . Pangunahing Tauhan : __________________________________________________

  II. Tagpuan : ____________________________________________________________

  III. Paksa: _________________________________________

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  IV. Mga pangyayari:

  a. Unang pangyayari :_____________________________________________________

  b. Ikalawang pangyayari:___________________________________________________

  c. Ikatlong pangyayari:____________________________________________________

  V. Wakas:

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  Vi: Opinyon :

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  _________________________________________________________

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  8/21

  Day 9

  Paggawa ng lifeline ni Basilio

  Balikan ang naging buhay ni Basilio at gawan ito ng lifeline.Gamitin ang nakahandangorganizer sa ibaba.Pagtapatin sa grap ang taon at ang level ng kasiyahan o kalungkutangnaranasan ni Bailio sa kanyang buhay. Pagkatapos ay gumawa ng paglalahat batay sa grap

  na ginawa.Ang numero 5 ang pinakamasaya at pinakamalungkot.

  kasiyahan

  5

  4

  3

  2

  1

  0 taon

  1

  2

  3

  4

  5

  kalungkutan

  Paglalahat:

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  9/21

  Day 10

  Maikling Dula-dulaan

  ( Kabanata VII )

  Panuto: Pumili ng kapareha at maghanda para sa madulang sagutan nina Basilio atSimoun. Isaulo ang kanilang mga diyalogo at mag-ensayo sa labas malapit sa Madang Tree

  nang hindi makakadisturbo sa iba.

  Rubrics sa pag-eensayo ng Dula-dulaan

  10 7 4 1

  Disiplina sa

  sarili

  Buong galang

  na sumusunod

  sa tagubilin .

  Hindi gaanong

  sumusunod sa

  tagubilin .

  Sumusunod

  pero madalas

  na

  sumusuway

  sa tagubulin.

  Talagang

  hindi

  sumusunod

  sa

  tagubilin..Kooperasyon Buong pusong

  nakikilahok sa

  Gawain.

  Nakikilahok

  ngunit medyo

  nag-aatubili.

  Hindi kusang

  nakikilahok.

  Hindi

  nakikilahok

  at walang

  paki..

  Day 11Rubrics para sa Maikling Dula-dulaan

  20 15 10 5Kasanayan

  20

  Sauladong-saulado

  ang mga linyang

  binitiwan.

  May iilang

  linyang

  nakalimutan

  ngunit

  nakakasabay pa

  rin sa usapan.

  Maraming linya

  ang nakalimutan

  at di gaanong

  nakakasabay sa

  takbo ng usapan.

  Iilan lamang ang

  nasaulo at halos

  nawawala sa

  usapan.

  Tono at

  boses

  15

  Madamdaming-

  madamdamin ang

  paglalahad at

  malakas ang boses.

  15

  Madamdamin

  ang paglalahad

  ngunit medyo

  hindi malakasang boses.

  10

  Kulang sa

  damdamin ang

  paglalahad

  ngunit medyo dimalakas ang

  boses. 5

  Matamlay,walang

  damdamin ang

  paglalahad at

  mahina angboses.

  1

  Ekspresyon

  ng mukha

  15

  Makahugang

  makahulugan ang

  pagpapakita ng

  damdamin.

  Di gaanong

  nabigyang

  kahulugan ang

  damdamin.

  Kulang na kulang

  ang pagbibigay

  kahulugan sa

  damdamin.

  Walang damd

  aming nabigyang

  kahulugan .

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  10/21

  Day 12

  Pagbibigay-puna sa Ipinakitang Dula-dulaan

  Pangalan: __________________________________ Petsa:_________________

  Sekyon:______________________________

  Bigyang puna ang mga nagsidula sa harap ng klase sa pamamagitan ng pagpupuno ngmga detalye sa talahanayan. Pumili ng isang grupo na pinakamaganda at karapatdapat

  na pamarisan.Ang pinakamataas na rating ay 5 at ang pinakamababa ay 1.

  Pangalan ng grupo kalakasan kahinanaan Rate: 1-5

  Pinakamaganda:

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  11/21

  Day 13

  Sagutin ang mga sumusunod na tanong at ipaliwanag ang inyong sagot. ( 5 pts. Each)1. Kapag Araw ng Pasko , ano ang napupuna mo sa iyong paligid ?2. Okey lang ba sa iyong magdiwang ng Pasko?3. Ano ang tinutuligsa ni Rizal sa nasabing kabanata?

  Dagliang Talumpati

  Bumunot ng isa mula sa kahon at maghanda ng maikling talumpati hinggil sa pahayag nanakuha na may kinalaman sa Pasko. Hindi dapat lalagpas sa 2 minuto ang paglalahad.

  Rubrics para sa Dagliang Talumpati

  20 15 10 5

  paglalahad Maayos,ma

  linaw at

  malakas.

  Maayos ngunit

  medyo di

  malinaw at di

  malakas.

  Di gaanong

  maayos ngunit

  malakas.

  Mahina at

  hindi maayos.

  nilalaman Malaman at

  natumbok

  ang

  pinapaksa.

  Medyo kulang

  ang

  pagpapakahulug

  an.

  kulang ang

  pagpapakahulu

  gan at lumihis

  konti sa paksa.

  Mabo ang

  pagpapakahul

  ugan at wala

  sa paksa.

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  12/21

  Day 14

  Maikling Pagsusulit sa Kabanata VIII ( Maligayang Pasko)

  Sagutin ang mga katanungang Bakit hanggangsa masagot ang pinakamliit na sanhi ngsuliranin. Kinakailngang may kaugnayan ang mga sagot sa pinakapunong suliranin.

  Suliranin

  Essay: 5 pts . each1. Bagay ba ang pamagat sa kabanata?Bakit?Kung ikaw ay isa sa mga batang nasa akda, ano ang mararamdaman mo? Bakit

  Malungkot ang

  Pasko nina

  Huli at Tata

  Selo

  Bakit?

  Bakit?

  Bakit?

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  13/21

  Day 15

  Maikling Pagsusulit sa Kabanata IX

  Itala sa ilalim ng bawat pangalan ang mga dahilan kung bakit itinuring silang mga Pilato atang kanilang dahilan kung bakit wala raw silang kasalanan.

  Kabanata IX

  Mga Pilato ng Bayan

  Padre Clemente Tenyente ng Gwardiya Sibil

  Dahilan kung bakit tinawag

  na Pilato.

  Hermana Penchang

  Pangangatuwiran kung bakit

  di sila dapat tawaging Pilato.

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  14/21

  Day 16 & 17

  Show and Tell

  Panuto: Ihanda ang inyong sarili para sa isang paglalahad. Bubunot kayo ng isang bagay atpagkatapos ay ilalarawan ninyo ang inyong damdadin ukol ditto sa loob lamang ng 3minuto sa harap ng klase.

  Rubrics para sa Show and Tell

  15 10 5

  Tiwala sa

  Sarili

  Buong tiwalang

  nagsasalita sa harap

  ng klase.

  May kaunting pag

  aalinlangan sa sarili

  habang nagsasalita sa

  harap ng klase.

  Takot at walang tiwala

  sa sarili habang

  nagsasalita sa harap

  ng klase.

  Paglalahad Napakahusay at

  napakagaling sa

  paglalahad.

  Di- gaanong magaling

  at mahusay sa

  paglalahad.

  Walang galing at

  kahusayan sa

  paglalahad.

  Quiz: Story Frame

  Panuto : Punan ng mga detalye ang story frame ukol sa Kabanata x.Ang mga pangyayari ay naganap sa _____________.Si _______ ay

  isang tauhan sa kwento na ____________. Si ______________ ay isa pang

  tauhan na _______________.

  Ang suliranin ay nagsimula nang _____________ pagkatapos ay

  ____________ .Ang kabanata ay nagwakas sa_______________.

  Ipasagot ang nasa pahina 101.

  Day 18 & 19

  Accordion Book Making

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  15/21

  Panuto :Pangkatin ang inyong sarili. Bawat grupo ay bubuuin ng tigtatatlongtao.Pag-usapan kung anu-ano ang gawain at italaga ito sa bawat kagrupo.

  Pagkatapos ay gumawa nang tahimik at iwasang mandisturbo ng iba.

  Rubrics para sa pagbibigay ng grado habang gumagawa.

  15 10 5Materyales Kumpleto sa mga

  materyales .May iilang kulang samga materyales.

  Kakaunti at haloswalang dalangmateryales.

  Disiplina Tahimik sa paggawa atbuong pusongnakikilahok sa mgagawain.

  Tahimik at nakikilahokngunit kailangan panghikayatin..

  Maingay, magulo athalos walang nagagawa.

  Rubrics para sa Accordion Book

  20 15 10 5

  Creativity Napakahusay

  at

  napakaganda

  ng

  pagkakaguhit.

  Mahusay at

  maganda ang

  pagkakaguhit.

  Digaanong

  maganda at

  mahusay ang

  pagkakaguhit

  Walang ganda

  at pangit ang

  pagkakaguhit.

  content Kumpleto at

  buo ang

  nilalaman.

  May iilang

  kulang sa

  nilalaman.

  Kalahati

  lamang ang

  nilalaman.

  Iisa o halos

  walang laman .

  neatness Napakalinis at

  napakayos ng

  pagkakagawa.

  Malinis at

  maayos ang

  pagkakagawa,

  Di-gaanong

  malinis at

  maayos ang

  pagkakagawa.

  Marumi at di

  maayos ang

  pagkakagawa.

  Day 20

  Panuto:Basahin ang tula at salungguhitan ang mga pangngalan dito.Akoy Pilipino

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  16/21

  Ni Rico Balaganon

  Akoy Pilipino

  Si Juan dela Cruz aking ama,

  Pilipinas naman ang sinta kong ina;

  Ang aking watawat: bughaw, puti, pula;

  Araw at bituing ningning ay kaiba

  Sa dulo ng tagdan ang ibinabadya

  Ay mithing sagisag ng pagkakaisa

  Akoy Pilipino!

  Akoy Pilipino

  Sa kasaysayan koy din a makakatkat

  Iyong unang sigaw sa BalintawakLalaging sariwa ang dugong pumatak

  Sa may Bagumbayan ng Maynilang Tanyag;

  Di na malilimot iyong Pasong Tirad

  Na nagging Bataan kagabing magdamag

  Akoy Pilipino!

  Akoy Pilipino

  Pilipino akong ang yaman ay dangal,

  Lunggati: paglaya; mithi; kasarinlan;Ang tapang kot giting lagging nakalaang

  Magtanggol sa aking mga karapatan,

  Isang lahi akong handing mananggalang

  Sa kasakdalan mang akoy mamatay

  Akoy Pilipino!

  Day 21 ( PANG-URI)

  Tukuyin kung alin ang hindi kabilang sa pangkat.Salungguhitan ito.1. Pangit, ganda, payat, itim

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  17/21

  2. Manipis, Malaya, masipag, mantsa3. Mabuhay, matagumpay, masigla, mahusay4. Api, apo, pula,tuwid5. Masungit, matapang, malubha, masusuklian

  Tukuyin kung pangngalan o pang-uri ang sumusunod:1. Kasiglahan2. Matapang3. Pagmamalupit4. Api5. Matunog6. Mandirigma7. Kasipagan8.

  Batambata

  9. Tambay10.Maykaya

  Gawing pang-uri ang sumusunod:1. Kagandahan2. Kasiglahan3. Katarungan4. Kamunduhan5. Kalusugan6.

  Pagmamarunong

  7. Pagtutula8. Pagsisipag9. Pagkalbo10.Pagkabulok

  Day 22 ( PANG-ABAY )

  Panuto: Tukuyin kung pang-abay o pang-uri ang salitang may salungguhit sa pangungusap.1. Mabilis na umalis sa bahay kanina si Berting.2. Ang paglakad niya nang mahina ay nakakinis.3. Marami silang lumang babasahin sa kaban.

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  18/21

  4. Talagang matapang na kawal ang mga Pilipino.5. Ang tunay na katapangan ay nasa pagpipigil.6. Tunay na matapang si Mang Ben pagdating sa pagsasabi ng totoo.7. Masiglang bumangon ngayon si Inay.8.

  Ang malungkot sa lahat ay umalis siyang nagdaramdam.

  9. Matumal kung kumain ang maysakit.10.Pekeng gamot ang nabili niya .

  Salungguhitan ang mga pang-abay sa loob ng pangungusap.1. Nag-usap sila sa labas ng bahay.2. Dumating nag mga bisita kagabi.3. Bahagya lamang kung sumagot si Ana.4. Higit na matipid magsalita si Memang .5. Tila uulan mamaya.6.

  Matais siyang magsalita.

  7. Huwag kang dumako sa bahaging iyan.8. Unang dumating ng paaralan si Mosaab.9. Salamat at dumating ang tulong nila.10.Hindi ako dadalo sa party ninyo.

  Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na pang-abay1. Malailm mag-isip2. Tapat magtrabaho3.

  Tunay na masipag

  4. Matinding magmahal5. Labis na malungkot

  Day 23 Pagsulat ng maikling Tula

  Panuto: Bumuo ngmaikling tula ukol sa Kahalagahan ng kalikasan gamit ang mga pang-uri.

  Rubrics para sa pagsulat ng tula

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  19/21

  15 10 5

  pagkakabuo Angkop at wasto ang mga

  salitang ginamit sa

  pagbubuo.

  May iilang salitang

  ginamit na hindi angkop at

  wasto

  Walang kaugnayan at hindi

  wasto ang mga salitang

  ginamit.

  nilalaman Mabisang naipahayag angmensahe ng tula.

  Hindi gaanong naipahaygng mabisa ang ensahe ng

  tula.

  Hindi naipahayag nangmabisa ang nilalaman ng

  tula.

  Day 24 Theme Writing

  Panuto:Ipahayag ang inyong pananaw hinggil sa usaping Freedom of Information.. Sundin ang mga

  pamantayan sa pagsusulat .

  RUBRICS PARA SA SULATING PORMAL

  15 10 5

  Pagkakasulat Malinis at wasto ang

  pagkakasulat.

  Di gaanong malinis at

  wasto ang

  pagkakasulat.

  Marumi at hindi

  wasto ang

  pagkakasulat.

  Pagkakabuo Wasto ang pakakabuo

  ng mga pangungusap.

  May iilang

  pangungusap ang

  hindi wasto ang

  pagkakabuo.

  Maraming

  pangungusap ang

  hindi wasto ang

  pagkakabuo.

  Nilalaman Mabisang naipahayag

  ang saloobin hinggil

  sa paksa.

  Digaanong

  naipahayag ang

  saloobin hinggil sa

  paksa.

  Hindi naipahayag ang

  saloobin hinggil sa

  paksa.

  Day 25( Unit Test for First Grding Period)

  Pangalan:____________________ Iskor:__________________Section :_____________________ Petsa: _________________

  I . Hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Titik lamang ang isulat sa sagutang papel.

  Hanay A Hanay B

  1. Daong pamahalaan a. Kabesang Tales2. Nakapaglakbay sa malawak na karagatan b. Bapor Tabo

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  20/21

  3. Ang lumalabas sa kanyang bibig ay pulos alimura c. Basilio4. Itinuturing ang sarili na pinakamatalino d. Simoun5. Nagtatago sa abito para makapagnegosyo e. Donya Geronima6. Nakapag-aral ng medisina sa tulong ni kap.Tiyago f. Kapitan ng Barko7.

  Tinawag na Cardinal Moreno g. Donya Victoriana

  8. Ang nagsasabing mahina ang negosyo h. Ben Zayb9. Ang bababing nanirahan sa kweba sa may ilog i. Padre Salvi10.Ang inagawan ng lupain j. Padre Sibyla

  II. Isulat ang titik na Tkung tama ang pahayag at Mkung ito ay Mali.

  11.Tuwangtuwa si donay Victorina sa kanyang paglalakbay lalo na s amabagal napagtakbo ng Bapor Tabo.

  12.Nakilala rin si Donya Geronima bilang engkantada dahil sa pagtatapon niya ng mgakasangkapang pilak.

  13.Tales ang palayaw ni Telesporo na anak ni tata selo.

  14.Makatwiran lamang na angkinin ng mga pari ang lupain ni Kabesang Tales dahil hindisiya nagbabayad ng buwis.

  15.Batid ni Sinong na si Haring Bernardo ay isang alamat lamang.16.Namasukan si Basilio kay kapitan Tiyago bilang alilangkanin para makapag-aral lamang.17.Pinatay ni Basilio ang lalaking nakatuklas ng kanyang lihim.18.Ang Pasko ay para lamang sa mga bata.19.Makapagliligtas kay Huli ang pagbabasa ng akdang Tandang Basyong Makunat.20.Ang kahirapan ay mabisang katwiran upang gumawa ng kasamaan.

  III. Ibigay ang kasingkahulugan at kasalungat ng sumusunod.

  21.salita kasingkahulugan kasalungat

  22. Pumanig

  23. Nasamsam

  24. Nalinawan

  25. Natuyot

  26. Nabalam

  27. ikinabit

  28. natalos

  29. kasawian

  30. ipinagkait

  IV. Sabihin kung anong pinakaangkop na damdamin ang nakapaloob sa bawat pahayag.

  a.agmamalaki d. naiinis g. nanghihinayang j. nanunumbat

  b. pag-aalaala e. paniniguro h. nagbababala

  c. nayayamot f. nawawalan ng pag-asa i. naghihimagsik

 • 5/23/2018 filipino IV.docx

  21/21

  31. Kapag nakakalag na nag kanyang kanaang paa ,ibibigay ko sa kanya ang aking kabayo at

  habambuhay akong maglilingkod sa kanya.

  32. Kaya siguro nabuhay nang matagal si Matusalem dahil walang gwardiya sibil noon.

  33. ako man ay paroroon din dahil nagangailangan ako ng isang kairel ng relos.

  34. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain dahil sa ibinalita ninyo.35. Kaunting tulin ng makina, aba kaunting tulin ng makina.!

  36. Kung mananalo ako sa usapin ay mapapabalik ko siya ngunit kung akoy matalo ay hindi ko

  na kailangan ng anak.

  37. Gwardiya sibil na si Tano! Si Tano na napakabait!

  38. Kung aalis ka ay babalik na ako sa gubat at di na muling tutuntong sa bayan.

  39. Akoy isang hukomna nagnanasang bakahin ang pamahalaan sa pamamagitan ng kanya

  ring sariling kasamaan.

  40. Hindi ba ninyo alam na ang buhay na hindi iniuukol sa isang dakilang layunin ay isang

  buhay na walang kabuluhan?

  V. Tukuyin kung anong bahagi ng pananalita ang sumusunod.

  p- pangngalan

  papang-abay

  pu- pang-uri

  41. Madalas pumarito ang lalaking iyon.

  42. Ang katanyagan niya ay abot hanggang ibayo.

  43. Malalim ang pag-iisip ng matandang nakatira sa bayan.

  44. Likas na mabait na bata si Mona.

  45. Ang paninigarilyo ay nakasisira ng baga at katawan.

  46. Sa dami ng kanyang ginagawa ay halos wala na siyang panahon sa sarili.

  47. Matinding magmahal ang mga lalaki kapag tinamaan ni kupido.

  48. Napakailap ng aking kapalaran at ayaw akong lapitan.

  49. Ang manananggol ay si Alexis na matagal ko nang hindi nakikita.

  50. Iwasan mo na ang pagpupunta sa kabilang paaralan kung ayaw mong makahanap ng gulo.