Transcript
Page 1: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I
Page 2: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Pravo građanstva,ekonomska i monetarna politika,spoljna i bezbjednosna politika,pravosuđe i unutrašnji poslovi

Evropska unija obrazovana prema modelu tri stuba Ugovorom o EU 7.februara 1992. godine

Ugovorna osnova EU

Page 3: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Ugovor o EU sa izmjenama izvršenim Amsterdamskim ugovorom od 2.oktobra 1997. godine i Ugovorom iz Nice od 26. februara 2001. godine

Tri evropske zajednice nastale su prije EU: Evropska zajednica, Evropska atomska zajednica, Evropska zajednica za ugalj i čelik

Page 4: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Bitna komponenta Unije – zasniva se na zajednicama dok je komplementarni element zajednička spoljnja i bezbjednosna politika kao i poliocijska i sudska saradnja

Principi legaliteta, supsidijarnosti,proporcionalnosti

Načela slobode, demokratije,poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda

Page 5: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Ugovor o EU bio je podijeljen na osam poglavlja

Čl-1-7 opšte odredbe,članovi o izmjenama u osnivačkim ugovorima tri evropske zajednice( čl.8,9. i 10), članovi o zajedničkoj soljnjoj i bezbjednosnoj politici ( 11/28)

Članovi o policijskoj i sudskoj saradnji u krivičnim stvarima (29-42)

Članovi o bližoj saradnji(43-45),završne odredbe ( 46-53)

Page 6: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Sastav Evropske unije prema neratifikovanom ustavnom ugovoru III stub iz Ugovora o EU- podvrgnuta

kritikama Drugačije rješenje – Ustav EU Neuobičajeno rješenje – imao dvije

preambule Sastav Ustava EU Pravni subjektivitet Unije –jedinstvena

međ.organizacija Nadležnost EU određena principom dobrih

ovlašćenja

Page 7: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Pravni akti Unije morali su imati pravni osnov u Ustavu EU

Određivanje nadležnosti Unije vrši se uz poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti

Ustavom za Evropu ukinuti su dotadašnji evropski konstitutivni ugovori ,poništena njihova struktura od tri stuba i Unija je rekostruisana na osnovu jedinstvenog ugovora utemeljenog na jedistvenom pravnom poretku

Page 8: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Sastav EU prema važećem pravu EU Ustav za Evropu ukinuo je došadašnju

strukturu EU( model tri suba) zadržavajući Evropsku atomsku zajednicu kao posebnu zajednicu ustanovljenu posebnim ugovor potpisanim u Rimu 1957.godin

Uspostavljanje ravnoteže između materije bivša tri stuba EU- posledice

Lisabonski ugovor zadrži odredbe o vertikalnom razgraničenju nadležnosti uzmeđu EU i država članica

Page 9: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Nadležnost Unije – princip pozitivne enumeracije ,supsidijarnosti,proporcionalnosti

Lisabonskim ugovorom nisu izmijenjene nadležnosti predviđene ustavom za Evropu a zadržan je najveći broj odredaba o proširenju odlučivanja kvalifikovanom većinom o procedurama saodlučivanja

Page 10: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Vrijednosti i ciljevi EU

Pojam cilja Ciljevi i osnovna načela EU utvrđeni

su u Ugovoru o EU Ugovor o osnivanju evropske zajednice

–izostavljenje odredbe o ciljevima Unija je utemeljena na vrijednostima

poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode,demokratije,jednakosti,vladavine prava i poštovanje ljudskih prava

Page 11: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Ciljevi

Unapređenje mira, vrijednosti i blagostanja svog naroda

Sloboda kretanje lica u skladu sa odgovarajućim mjerama kontrole spoljnjih granica,azila,imigracije,prevencije borbe protiv kriminala

Uspostavljanje unutrašnjeg tržišta Uspostavljanje ekonomske i monetarne

unije čija je moneta euro Unapređivanje svojih interesa i vrijednosti

Page 12: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Za ostvarenje navedenih vrijednosti i ciljeva, Evropskoj uniji povjerene su određene nadležnosti

Institucije i tijela EU imaju zadatak da ostvare vrijednosti i ciljeve Unije

Obezbjeđivanje mira i života

Page 13: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Principi EU

Demokratija kao načelo EU Pravna država kao načelo Evropske

unije Podjela vlasti kao načelo Evropske unije Druga načela EU( načelo dodijeljenih

ovlašćenja, fleksibilnosti,lojalnosti,supsidijarnosti,proporcionalnosti,zaštita životne sredine,javnosti,poštovanje statusa)

Page 14: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Institucionalni okvir EU

Evolucija – aktivnost insitucija Institucionalni okvir EU posle stupanja

na snagu Lisabonskog ugovora – brojni nedostaci,proširenje unije i povećanje njenih nadležnosti i zadataka

Rješavanje problema u postupcima odlučivanja,povećati njihovu transparentnost i djelotvornost,poboljšati predstavljanje Unije u spoljnim odnosima

Page 15: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

- Lisabonskim ugovorom izvršene su važne promjene u Evropskom parlamentu, Evropskom savjetu,Savjetu, Komisiji, i drugim institucijama Unije – broj institucija povećan

- Povećana ovlašćenja - Smanjenje broja komesara u Komisiji

Page 16: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Pojačana saradnja u Evropskoj uniji

Evolucija pojačane saradnje – mogućnost određenih država članica koje namjeravaju da uspostave saradnju da donose pravne akte i druge odluke radi realizcije ciljeva EU

Pojačana saradnja posle stupanja na snagu Lisabonskog ugovora – u skladu sa ugovorima i pravom EU ( glava 4. Ugovora o EU)

Page 17: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Države članice koje žele da uspostave pojačanu saradnju u okviru zajedničke spoljnje politike upućuju zahtjev Savjetu

Povećan broj učesnika u pojačanoj saradnji

Olakšano je uspostavljanje pojačane saradnje u materiji bivšeg trećeg stuba EU

Page 18: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Pravo građanstva EU

Građanin Unije je svako lice koje ima državljanstvo neke od država članica

Građanstvo Unije komplementira a ne zamjenjuje nacionalno pravo

Pravo građanstva Unije obuhvata i neka prava svojstvena državljanstvu i izvjesna organičena politička prava

Page 19: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Pravo građanstva Unije ne obuhvata neka druga prava koja mogu na teritoriji države članice uživati samo njeni državljani

Imaju pravo peticije - Evropski Prlament

Mogu se obraćati ombusmanu na nekom od službenih jezika zajednice

Nediskriminacija i pravo građanstva

Page 20: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Suština EU

Nadnacionalni elementi EU Širina područja unije Obaveznost Unije osnovnim

zajedničkim političkim vrijednostima Autonomna i intezivna vlast stvaranja

prava od strane institucija EU Samostalnost institucija EU Finansijska samostalnost Obimna pravna zaštita

Page 21: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Nedovršenost i trajnost unije Koja su to svojstva koja nedostaju EU

koja se u optoj teoriji ustavnog i međunarodnog prava smatraju nezaobilaznim svojstvima moderne države ?

Page 22: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Nepostojanje vlastite teritorije Nepostojanje vlastitog naroda

( građanin Unije samo djelimično obuhvaćen vlašću Unije kao adresat određene uredbe ili kao Građanin s pravom glasa pri izboru Evropskog parlamenta )

Ograničenost vlasti Unije Nepostojanje suvereniteta Unije

Page 23: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Odnos EU i država članica Složena priroda Pojam ugovora Sistem EU nastao međunarodnim

ugovorom Promjena odredbi o nadležnosti EU Opozivanje prenijetih suverenih

prava

Page 24: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Pristpuanje novih država članica EU Poptupak pristupanja – nepotpuno

uređen u članu 49. UEU Uvodna etapa - počinje kada država

tražilac uputi Savjetu zahtjev za pristupanje Uniji

Komisija daje prethodno mišljenje Savjet odlučuje na osnovu mišljenja

Komisije o otvaranju pregovora ali nije vezan mišljenjem

Page 25: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Zaključak Savjeta o otvaranju pregovora mora da bude jednoglasno donijet

Pregovore o pristupanju vodi Savjet uz odgovarajuće učešće Komisije

Politički gledano države članice imaju odlučujuću riječ u pregovorima o pristupanju

U toku pregovora može doći do prekida Po okončanju pregovora Komisija daje

konačno mišljenje o mogućnosti pristupanja države tražioca

Page 26: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I

Savjet mora da sačeka odluku Evropskog

parlamenta Ako ne dobije saglasnost od Parlamenta

Savjet jednoglasno donosi zajljučak o pristupanju

Do pristupanja dolazi na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora

Međ.ugovor moraju ratifikovati sve države ugovornice shodno svojim ustavnim pravilima

Poslije uspješno okončane procedure ratifikacije u svim državama ugovornicama država tražilac postaje članica EU

Page 27: EVROPSKE UNIJA–SASTAV i CILJEVI,ZADA c I