Download pdf - El instalacije

Transcript
 • 7/25/2019 El instalacije

  1/24

  BROJ ELEKTROPROJEKTA:

  TDE 010/14-I Z1

  INVESTITOR:

  POD - PROIZVODNJA OPRUGA d.o.o.,

  DEANOVAC 234

  GRAEVINA:POSLOVNA GRAEVINAUPRAVA - ADAPTACIJA

  LOKACIJA:

  DEANOVAC 234

  IZVEDBENI PROJEKT

  MAPA 2

 • 7/25/2019 El instalacije

  2/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija:Deanovac 234

  S A D R A J

  OPI DIOlist

  1. Popis mapa izvedbenog projekta 22. Isprava o registraciji firme 3

  3. Rjeenjeo imenovanju elektroprojektanta 4

  TEKSTUALNI DIO

  4. Projektni zadatak 5

  5. Tehnikiopis 66. Proraun 97. Program kontrole i osiguranja kvalitete 11

  8. Prikaz tehnikih rjeenja za primjenu pravila zatite na radu 149. Prikaz tehnikih rjeenja za primjenu pravila zatite od poara 16

  GRAFIKI DIO

  10 Dispo icija elektroinstalacije termike kat 18

 • 7/25/2019 El instalacije

  3/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija:Deanovac 234

  POPIS PROJEKATA KOJI INECJELINU TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  MAPA 1.

  IZVEDBENI PROJEKT

  - ARHITEKTONSKO PROJEKT I VODOVOD I KANALIZACIJA

  izraen po DAING d.o.o. Daruvar, T.D. 157/14. od rujna 2014.projektant arhiteture: Eva Erjavec, mag.ing.arh.projektant vodovoda i kanalizacije: Mladen Kneevi, mag.ing.aedif.

  MAPA 2.

  IZVEDBENI PROJEKT

  - ELEKTROTEHNIKI PROJEKTi BREBER PROJEKT d D TDE 010/14 IZ1 d j 2014

 • 7/25/2019 El instalacije

  4/24

  REPUBL IKA HRVATSKA

  T RGOVAK I S UD U BJ E LOVARU

  I ZVADAK I Z SUDSKOG REGI STRA

  REPUBL IKA HRVATSKA

  TRGOVAK I SUD U B J E LOVARU

  I ZVADAK I Z SUDSKOG REGI STRA

  S UBJ E KT UP I S A

  S UBJ E KT UP I S A

  010038835

  MBS:

  , OI B:

  50050718830

  TVRTKA:

  2

  OSNI VAI / LANOVI , DRUTVA:

  Di o , Di o 27

  - l a n dr u t va

  OSOBE OVLATENE ZA ZASTUPANJ E :

  BREBER- P ROJ E KT d. o . o . z a pr o j k t i r a nj e , e l e kt r o t ehni k u ,

  t e l ek omuni k ac i j e i t r govi n u

  1

  1

  St j e pa n Br e be r , OI B: 2 04 636 63 02 5

  Di o , Di o 27

  - di r e kt or

  - z as t upa poj e di n a no i s amos t al n o

  1

  1 BREBER- P ROJ E KT d. o . o .

  T EME LJ NI K AP I T AL :

  2 20. 000, 00 kunaJ EDI TE/ ADRESA:

  2 Dar uvar ( Gr ad Dar uvar )

  Tr g kr al j a Pet r a Kr e i m r a I V 1

  PRAVNI OB LI K :

  1 dr u t vo s ogr ani e nom odgovor no u

  PRAVNI ODNOSI :

  Temel j ni akt :

  1 Dr u t veni govor od 10. 03. 1998. godi n e

  2 Odl u ka o i z m e ni Dr u t venog ugovor a od 19. 10. 2004. godi n e.

  , 1 74. 3

  1

  1

  2

  64. 2

  2

  *

  2

  *

  2

  2

  *

  Pr o m e ne t e me l j no g k api t a l a :

  2 Temel j ni kapi t a l povean s a i z nos a od 18. 000, 00 kn z a i z nos

  od 2. 000, 00 kn na i z nos od 20. 000, 00 kn.

  F I N ANCI J S KA I ZVJ E A:

  eu

  Pr edano God.

  29. 0 3. 1 3 2012

  Za r a zdo bl j e

  01. 0 1. 1 2 - 31. 1 2. 1 2

  Vr s t a i z v j e t aj a

  GF I - P OD i z vj e t aj

  Upi s e u gl a vnu knj i g u pr ovel i s u:

  RBU Tt Dat um

  0001 Tt - 98/ 493- 3 06. 05. 1998

  0002 Tt - 04/ 1292- 2 12. 11. 2004

  0003 Tt - l 0/ 987- 1 28. 09. 2010

  0004 Tt - 10/ 1813- 2 12. 11. 2010

  eu / 30. 06. 2009

  eu / 30. 03. 2010

  eu / 31. 03. 2011

  eu / 30. 06. 2012

  eu / 29. 03. 2013

  OSNI VAI / LANOV I DRUTVA :

  PREDMET POSLOVANJA:

  1 31 - PROI ZVODNJ A ELEK TRI NI H STROJ EVA I APARATA,

  D. N.

  - Tehni ko i s pi t i vanj e i anal i za

  - Gr aenj e , pr oj e kt i r a nj e i nadz or nad gr adnj o m

  - Oba vl j a nj e t r g ova k og po sr e do va nj a na do ma em i

  i n oz emnom t r i t u

  - Zas t upanj e i n oz emni h t vr t k i

  - Nadz or nad gr aenj e m i n enj e r i n g, pr oj e kt ni

  menedment

  t e hni ke dj el a t no st i

  - T el e komu ni k ac i j e

  - Ra unovods t veni i knj i govods t veni pos l o vi

  - Dj e l at nos t kabel s ke t el e vi z i j e

  I z naj m j i vanj e i pr odaj a t el e komuni k ac i j s k e

  opr eme, t e z a r a un dr ugi h , pos t avl j anj e i

  o dr a va nj e t e l e k omun i k ac i j s k i h

  obj ek at a , i ns t al ac i j a

  o pr eme , k ao i

  pr oj e kt i r a nj e i obavl j anj e nadz or a pr ema

  po se bnom z ak onu k oj i m s u ur e e na pi t a nj a

  g r ad nj e g r a ev i n a

  Dr uge t e l ek omuni k ac i j S ke us l u ge k oj e s u

  ut v r e ne ugo vo r om o k onc es i j i

  - I s pi t i v anj e i at es t i r anj e el e k t r i ni h

  i n st al a ci j a j a ke

  s l a be s t r uj e

  U Bj e l ovar u, 19. o u j k a 20 14 .

  4 St j epan Br eber , OI B : 20463663025

  Di o , Di o 27

  4 - l an dr u t va

  4 Nadi c a Br eber , OI B : 07772648214

  0004 2 01 4- 0 3 - 1 9 0 8: 1 6 : 4 1

  S 8; ;1::Oi;t-: 1

  od 2

  D0 04, 20 14- 0 3- 1 9 0 8: 1 6: 4 1

  Na zi v s uda

  Trgova- k i s ud u Bj e l o va- - -

  Tr gova ki s ud u Bj e l o var u

  Tr gova ki s ud u Bj e l o var u

  Tr gova ki s ud u Bj e l o var u

  el e kt r oni k i upi s

  el e kt r oni k i upi s

  el e kt r oni k i upi s

  el e kt r oni k i upi s

  el e kt r oni k i upi s

  (

  Lf t . :..

  . > . . , , .

  . 1 1

  8. 0v l : Ctenaosoba

  h P ;

  o w 1 n .

  m .;;O/1iSmA_

  \\', ' :Jj

  \ ?,

  d i

  . . rJ .

  . - ;. .Y

  t r ani c a: 2 od 2

 • 7/25/2019 El instalacije

  5/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  BREBER-

  PROJEKT

  Drutvo za projektiranje, elektrotehniku,telekomunikacije i trgovinu s ogranienomodgovornou, Trg kralja P. Kreimira IV br.1DARUVAR

  Broj isprave: RJ010/14-IZ1Daruvar, 19.09.2014.

  R J E E N J EO IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNIKIH INSTALACIJA

  Temeljem Zakona o gradnji i Zakona o prostornom ureenju(NN br. 153/13) imenuje seOVLATENI INENJER

  Stjepan Breber, ing.el.

  j kt t IZVEDBENOG PROJEKTA l kt h ikih i t l ij

 • 7/25/2019 El instalacije

  6/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  PROJEKTNI ZADATAK

  Za potrebe investititora POD - PROIZVODNJA OPRUGA d.o.o. DEANOVAC, potrebno jeizraditi Izvedbeni projekt elektrotehnikih instalacija za predmetni poslovni prostor na 1. katuupravnog dijela koji se adaptira, na lokaciji DEANOVAC 234, k 729/7 ko Deanovac.Projekt izraditi prema zahtjevima i potrebama investitora, temeljem arhitektonske razrade

  predmetnog poslovnog prostora.

  Projekt mora obuhvatiti instalaciju za prikljuak tehnoloke opreme (klimatizacija) i servisnihprikljunica, instalaciju rasvjete unutar prostora, te napajanje elektrinom energijom.

  Od l kt i kih i t l ij b diti i j j TK i t l ij

 • 7/25/2019 El instalacije

  7/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  TEHNIKI OPIS

  NAZIV GRAEVINE: POSLOVNA GRAEVINA- UPRAVA - ADAPTACIJAINVESTITOR: POD - PROIZVODNJA OPRUGA d.o.o., DEANOVAC 234LOKACIJA: DEANOVAC 234FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNIKI PROJEKTPROJEKTNI URED: BREBER-PROJEKT d.o.o. DARUVAR

  OZNAKA EL. PROJ.: TDE 010/14-IZ1

  DATUM IZRADE: rujan 2014.

  OPENITOO GRAEVINIIzgraena nova poslovna zgrada u krugu poslovnog kompleksa za proizvodnju opruga izgraena jeu cjelosti, meutim kat zgrade namjenjen uredskim prostorima nije ureen.Ovim projektom definira se konano ureenje prostora kata u uredske prostore i pratee pomone

  prostore.

  ELEKTRINE NN INSTALACIJE

  Primjenjeni propisi, norme i posebni uvjeti Zakon o gradnji i Zakon o prostornom ureenju (NN br. 153/13) Zakon o zatiti od poara (NN br. 92/10) Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

  Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

  Tehniki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 05/10) Elektr. instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)

  h i ki i i d dj l j j i ( / )

 • 7/25/2019 El instalacije

  8/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  Razdjelnik ureda RK

  Razdjelnik ureda na katu RK je plastine tipske domino izvedbe za P/ ugradnju u zid od

  gipsanih ploa, sa vratacima za zatitu od direktnog dodira ureaja pod naponom, a smjestiti e seu prostoru halla. Preko zatitnih ureaja (strujna zatitna sklopka, zatitni prekidai) smjetenim utom ormariu napaja se kompletnainstalacija ureda na katu.Razdjelnik ureda na katu RK postaviti prema dispoziciji danoj u projektu, tako da donji rub bude

  1,7 m iznad gotovog poda. Oiavanje razdjelnika izvesti prema jednopolnoj shemi danoj uprojektu. Mora biti lako pristupaan za odravanje te pravilno zatien, oznaen i opremljen.

  Elektrini razvodU objektu je predvieno polaganje PP-Y vodova predvienim glavnim trasama od ormara RKhodnikom u PK kanalima u meuprostoru sputenog stropa, te dalje - za prikljunice u CSCcijevima u estrihu poda i u meuprostoru zidova od gipsanih ploa.Za rasvjetu i klimatizaciju PP-Y vodove polagati u CSC cijevi takoer predvienim glavnimtrasama u meuprostoru sputenog stropa kroz hodnik, te u meuprostoru spoutenog stropaispunjenog izolacijom, djelomino kroz opav nosivih greda krovne konstrukcije. Glavne trasevodovapolau se navedenim horizontalnim trasama, a zatim se pojedinano vertikalno sputaju

  prema troilima, te spojnim i prekidakim elementima.Na mjestima postave rasvjetnih tijela i prekidakih i prikljunih elemenata ostaviti dovoljnuduinu vodova za lake kompletiranje i ugradnju.

  Na mjestu gdje elektrini kablovi prolaze zidom na kojem se nalazi ili u koji je ugraen dimnjak,kablove provesti stropom na udaljenosti 15 cm od ruba dimnjaka.

  Svi vodovi su nazivnih presjeka kako je naznaeno u jednopolnoj shemi.

 • 7/25/2019 El instalacije

  9/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  UzemljivaUzemljiva je postojei zajedniki uzemljiva kompletnog objekta.

  Otpor rasprostiranja uzemljenja ne smije biti vei od proraunatog dozvoljenog otporauzemljivaa.

  Sustav zatite od munjeSustav zatite od munjeje postojei, a izveden je u sklopu kompletne poslovne graevine i u

  potpunosti se zadrava.

  Provjeravanje elektrinih instalacijaRadi dokaza kvalitete izvedenih elektrinih instalacija niskog napona potrebno je izvriti njihov

  pregled i ispitivanje prema prilogu C Tehnikog propisa o NN instalacijama (NN 05/10)primjenom norme HRN HD 60364-6, te rezultate dokumentirati u predvienom Zapisniku.

  ELEKTRONIKE INSTALACIJE

  Generiko kabliranje

  U objektu e se izvesti TK instalacija na nain da e se sa postojeeg koncentratora, koji jesmjeten u prizemlju uredskog dijela, izvesti proirenje TK instalacijeprema svim predvienimTK prikljunicama u predmetnom katnom dijelu objekta.Razvod od koncentratora do mjesta instaliranja TK prikljunica (saRJ45 konektorima) izvesti ese kabelom UTP cat 6 420,6 mm2u CS cijevima odgovarajueg presjeka. Oprema telefonije iinformatike je predmet opremanja objekta.

  Prije putanja u rad TK linija potrebno ih je ispitati (otpor izolacije izmeu ica parica i ice

  lj j t t tlj k i ) i i d ti t bit d k t ij

 • 7/25/2019 El instalacije

  10/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  PRORAUNNAZIV GRAEVINE: POSLOVNA GRAEVINA- UPRAVA - ADAPTACIJAINVESTITOR: POD - PROIZVODNJA OPRUGA d.o.o., DEANOVAC 234LOKACIJA: DEANOVAC 234FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNIKI PROJEKTPROJEKTNI URED: BREBER-PROJEKT d.o.o. DARUVAR

  OZNAKA EL. PROJ.: TDE 010/14-IZ1

  DATUM IZRADE: rujan 2014.

  BILANCA SNAGE

  Vrno optereenje je:Pv = fi x Pinst

  Vrna struja je:

  Iv =U

  PV

  cos za jednofazni prikljuak troila na napon 230V

  Iv =U

  PV

  3cos

  za trofazni prikljuak troila na napon 400V

  Pad napona na pojedinoj trasi instalacije izraunava se prema izrazu:

  (%)200 P

  V

 • 7/25/2019 El instalacije

  11/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  Proraunati ukupni pad napona je manji od dozvoljenih 5 % prema l. 20. Pravilnika otehnikim normativima za elektrine instalacije niskog napona, te presjeci vodiazadovoljavaju.

  PRORAUN DOZVOLJENOG OTPORA ZATITNOG UZEMLJENJA

  Zatita od indirektnog dodira e se ostvariti primjenom zatitne strujne sklopke (RCD sklopka spreostalom strujom prorade 0,3 A), koji e isklopiti pri pojavi napona greke i to zatvaranjemstruje greke kroz zatitni PE i kroz uzemljiva i zemlju (TN-C/S sustav).

  Ispravnost zatitnog sustava garantirat e uvjet da je otpor rasprostiranja izvedenog uzemljivaamanji od izraunatog otpora Ra u slijedeem izrazu:

  166,60,3

  50

  I

  URa

  dn

  L

  gdje je UL - dozvoljeni napon dodira (50 V)

  Idnpreostala struja prorade (0,3 A)

  Za sve izmjerene vrijednosti otpora rasprostiranja uzemljivaa manje od 166,6 zatitni ureaj spreostalom strujom prorade (RCD 40/0,3 A) e ispravno funkcionirati.

  PROJEKTANT:

  Stj B b i l

 • 7/25/2019 El instalacije

  12/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

  NAZIV GRAEVINE: POSLOVNA GRAEVINAUPRAVA - ADAPTACIJAINVESTITOR: POD - PROIZVODNJA OPRUGA d.o.o., DEANOVAC 234LOKACIJA: DEANOVAC 234

  FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNIKI PROJEKTPROJEKTNI URED: BREBER-PROJEKT d.o.o. DARUVAROZNAKA EL. PROJ.: TDE 010/14-IZ1

  DATUM IZRADE: rujan 2014.

  BITNI ZAHTJEVI ZA GRAEVINU SA STANOVITA ELEKTRINIHINSTALACIJA

  Elektrine instalacije u ovom projektu su projektirane tako da zadovoljavaju u potpunosti bitnezahtjeve za graevinu (prema Zakonu o gradnji i Zakonuprostornom ureenju (NN br. 153/13)) : mehaniku otpornost i stabilnost jer se elektrine instalacije ugrauju preteito nadbukno, a

  u onom dijelu gdje se ugrauju podbukno ne naruavaju mehaniku otpornost i stabilnost zatitu od poara jer su elektrine instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima

  protupoarne zatite, a to je sve predoeno u Prikazu tehnikih rjeenja za primjenu pravilazatite od poara

  hi ij

 • 7/25/2019 El instalacije

  13/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da zbog greaka u projektu el. instalacija nee biti izvedenafunkcionalno, kvalitetno i trajno, duan je prekinuti zapoete radove, te o neispravnosti izvijestitiinvestitora, odnosno, njegovog nadzornog inenjera.

  Ukoliko to ne uini snosi odgovornost za nastalu tetu. Izvoditelj radova je duan poduzeti svemjere osiguranja i sigurnosti zaposlenika, prolaznika, objekata u kojima izvodi radove i susjednih

  objekata. Sve zaposlene duan je opskrbiti zatitnom opremom. Izvoditelj je na gradilitu duanvoditi knjigu inspekcijskog nadzora sa stanovita zatite na radu.Izvoditelj je duan pravilno organizirati gradilite na temelju izraenog programa.

  Izvoditelj radove izvodi na temelju dinamikog plana koji je usuglaen s ostalim izvod iteljima teovjeren od strane investitora. Izvoditelj svakodnevno vodi montani dnevnik u kojemu opisnoizvjeuje o tijeku radova na objektu, te vodi graevinsku knjigu, koje po zavretku radovaovjerene i potpisane predaje investitoru.

  Po zavretku radova izvoditelj je duan prikupiti svu potrebitu tehniku dokumentaciju (ateste),uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze kvalitete izvedene instalacije.

  Garantni rokovi za ugraenu opremu su prema pribavljenim dokumentima proizvoaa, a zaizvedene radove 2 godine od dana primopredaje od strane investitora, a to se konstatira u pisanomobliku ili se posebno ugovara sa investitorom.

  TEHNIKI UVJETI IZVOENJA

  Ovi tehniki uvjeti izvoenja temelje se na primjeni tehnikih propisa i strukovnih pravila, tedetaljnijem objanjenju izvoenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditeljaradova. Instalaciju izvesti prema tehnikom opisu uvaavajui sve standarde i propise.

  li j t i t l

 • 7/25/2019 El instalacije

  14/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  -zatitne ureaje (osigurai, instalacioni prekidai, zatitne sklopke)

  -prikljunice,-prekidae,-

  rasvjetna tijela,

  -kabele,

  -termoplastine izolacione cijevi,Za razdjelnik kompletiran na gradilitu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenograzdjelnika.

  Nakon izvedbe kompletnih elektrinih instalacija niskog napona potrebno je izvriti njihov

  pregled i ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati upredvienim Zapisnicima.

  ODRAVANJE ELEKTROTEHNIKE INSTALACIJE

  Nakon uvoenja elektrotehnikih instalacija u eksploataciju nuno je ustrojiti sustav odravanjanavedenih instalacija. On podrazumijeva kontinuirano vizualno praenje eventualnih promjenaizvedene instalacije od strane strune osobe, a koje bi se odnosile na mogua oteenja,reduciranja ili proirenja (rekonstrukciju).

  Ukoliko doe do oteenja, popravak moe izvriti samo struna osoba (elektroinstalater ilielektroserviser), te nakon izvrenog popravka mora ispitati otpor izolacije i funkcionalnost zatiteod neizravnog dodira popravljenog dijela i o tome izvijee predati vlasniku ili korisniku u

  pisanom obliku.

  Reduciranje (demontau dijela instalacije) moe izvriti samo struna osoba (elektroinstalater ili

 • 7/25/2019 El instalacije

  15/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  PRIKAZ TEHNIKIH RJEENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZATITENA RADU

  NAZIV GRAEVINE: POSLOVNA GRAEVINAUPRAVA - ADAPTACIJA

  INVESTITOR: POD - PROIZVODNJA OPRUGA d.o.o., DEANOVAC 234LOKACIJA: DEANOVAC 234FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNIKI PROJEKTPROJEKTNI URED: BREBER-PROJEKT d.o.o. DARUVAR

  OZNAKA EL. PROJ.: TDE 010/14-IZ1

  DATUM IZRADE: rujan 2014.

  Propisi i pravila zatite na radu

  Zakon o zatiti na radu (NN br. 71/14) Zakon o tehnikim zahtjevima proizvoda i ocjeni suglasnosti ( NN 158/03, 20/10) Zakonu o gradnji i Zakonu prostornom ureenju (NN br. 153/13) Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

  Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

  Pravilnik o zatiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) Pravilnik o opim mjerama i normativima zatite na radu za graevinske objekte namjenjene

 • 7/25/2019 El instalacije

  16/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  Dodatno e se izjednaiti potencijalimetalnih masa koje u smislu vodljivosti moraju biti jednacjelina (tehnoloka metalna oprema, metalne konstrukcije, cjevovodi, vrata, ograde), te spojitina uzemljenje objekta. Meusobno premoavanje velikih metalnih masa mogue je takoer

  trakom FeZn 203 mm. S vanjske strane objekta uzemljit e se direktno isto tako veliki metalnisklopovi trakom FeZn 20x3 mm. Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni

  kvalitetno vrstim galvanskim spojem (varom ili vijanim spojem).

  Pregibne dijelove metalnih masa premostiti fleksibilnom icom presjeka 10 mm 2 za nepokretnemetalne mase. Sve cijevne metalne mase povezat e se na uzemljenje uz upotrebu odgovarajuihmetalnih elni. Cijevne instalacije izvedene od plastinih cijevi se ne uzemljuju.

  Sve sklopke su predviene za napon 250 V i odgovarajue nazivne struje koje su vee od stvarnihprekidnih.Razvodni ormar e se izvesti u skladu sa vaeim tehnikim propisima i bit e opremljennatpisnim ploicama s oznakama iz projekta, natpisnim ploicama upozorenja na opasnost odelektrine struje i oznakom primjenjenog sistema zatite od indirektnog dodira.Radni naponi slabostrujnih instalacija su niski naponi neopasni po ovjeka i ne zahtijevaju

  posebnu zatitu od indirektnog dodira.Pretpostavljene su protupanik svjetiljke kod ulazno-izlaznih koridora, te kod stepenica, ijiintenzitet odgovara propisima, a aktiviraju se u sluaju nestanka ili prisilnog iskljuenja

  predmetnog napajanja.

  Kod ulaza u objekt postavljeno je JPr tipkalo za iskljuenje u nudinapajanje kompletnog objekta.

  Dokazi kvalitete primijenjenih mjera zatite na raduKvaliteta ugraenih proizvoda elektroinstalacije temelji se na ispravama proizvoaa kojimadokazuju da su njihovi proizvodi izraeni u skladu sa slijedeim propisima i pravilnicima:

  71/14)

 • 7/25/2019 El instalacije

  17/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  PRIKAZ TEHNIKIH RJEENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZATITE OD POARA

  NAZIV GRAEVINE: POSLOVNA GRAEVINAUPRAVA - ADAPTACIJAINVESTITOR: POD - PROIZVODNJA OPRUGA d.o.o., DEANOVAC 234LOKACIJA: DEANOVAC 234FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT - ELEKTROTEHNIKI PROJEKTPROJEKTNI URED: BREBER-PROJEKT d.o.o. DARUVAR

  OZNAKA EL. PROJ.: TDE 010/14-IZ1

  DATUM IZRADE: rujan 2014.

  Propisi i pravila zatite od poara Zakon o zatiti od poara (NN br. 92/10) Tehniki propis za sustave zatite od djelovanja munje na graevinama (NN 87/08) Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od statikog elektriciteta (Sl. list 62/73) Pravilnik o tehnikim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijama sa

  specifinim uvjetima (Sl. list br. 68/85) Tehniki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 5/10)

  (NN 56/99)

 • 7/25/2019 El instalacije

  18/24

  BREBER-PROJEKTdoo MAPA 2 Investitor: POD-Proizvodnja opruga d.o.o.DeanovacTrg K.P.Kreimira IV/1 ZOP:POD Graevina: Poslovna graevina - Uprava - Adaptacija

  43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 010/14-IZ1 Lokacija: Deanovac 234

  Sustav zatite od munje i zatitno uzemljenje je postojee i izvedeno je pomou trakastoguzemljivaa.

  Otpor rasprostiranja uzemljenja ne smije biti vei od proraunatog dozvoljenog otporauzemljivaa.Radni naponi slabostrujnih instalacija su niski naponi neopasni po ovjeka i ne zahtijevaju

  posebnu zatitu od indirektnog dodira.

  Pretpostavljene su protupanik svjetiljke kod ulazno-izlaznih koridora, te na stepenicama, ijiintenzitet odgovara propisima, a aktiviraju se u sluaju nestanka ili prisilnog iskljuenja napajanja.

  Kod ulaza u objekt postavljeno je JPr tipkalo za iskljuenje u nudinapajanje kompletnog objekta.

  Norme i propisi kojima se dokazuje kvaliteta ugraenih proizvoda i opreme glede zatite odpoara

  Kvaliteta ugraenih proizvoda elektroinstalacije glede zatite od poara temelji se na ispravamaproizvoaa kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izraeni u skladu sa slijedeim propisima ipravilnicima:

  -Zakon o zatiti od poara (NN br. 92/10)-Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od statikog elektriciteta (Sl. list 62/73)-Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10)

  -Pravilnik o tehnikim uvjetima za elektroniku komunikacijsku mreuposlovnih i stambenihzgrada ( NN 155/09)

 • 7/25/2019 El instalacije

  19/24

  1

  2

  3

  45

  sputenistropza

  indirektnurasvjetu

  6

  1

  A

  2

  B

  -ukoprikljunica230V,5

  0H

  F

  -suilozaruke

  x3

  4

  stropuuPKkanalima

  termikeusputenom

  trasainstalacije

  vanjskaklimajedin

  uCS20cijevi

  termikeupodu

  trasainstalacije

  klima5.1

  unutarnja

  klima3.1

  unutarnja

  klima2.1

  unutarnja

  klima 1.1unutarnja

  1.1

  3.1

  6.2

  6.1

  6.3

  7.1,2

  7.3

  h=1,2m

  h=1,2m

  8.4

  8.3

  8.1,2

  9.4,5

  10.1

  10.2

  10.5,6

  10.3,4

  11.1

  11.3

  12.1,2

  12.3,4

  11.2

  11.4

  14.4

  13.5,6

  14.6

  13.3,4

  13.1,2

  15.5,6

  14

  25

  15.3,4

  9.1-3

  klima4.1

  unutarnja

  uCS20cijevi

  termikeupodu

  trasainstalacije

  uCS20cijevi

  termikeupodu

  trasainstalacije

  -trasatermikeupodu

  -trasatermikeusputenom

  st

  -trasatermikeuzgredukrovn

  krovnekonstrukcije

  termikeuznosa

  trasainstalacije

  stropuuPKkanalima

  termikeusputenom

  trasainstalacije

  14.3

  B

  5.1

  14.5

  klim

  un

  uta

  16.10

  18.38

 • 7/25/2019 El instalacije

  20/24

  1

  2

  3

  45

  1

  sputenistrop

  indirektnarasvjeta

  6

  1

  A

  2

  B

  -stropnanadgradna

  uredskaLEDsvjetiljka1x36W

  -nadgradnaLED

  stropnasvjetiljka1x20W

  -prekidaiitipkalazapaljenjer v

  -ugradnaLEDsvjetiljka

  zasputenistrop1x20W

  stropnenadgradne

  uredskeLEDsvjetiljke

  zaindirektnurasvjetu

  sputenomstropu

  LEDtrakau

  svjetiljke

  2

  3.1

  23.4

  23.5

  23.2

  23.3

  23.6

  23.3,423.1,2

  23.7

  23.9

  28.3

  2

  3.7,8

  23.9

  23.10

  23.12

  23.11

  23

  .10,11

  23.12

  22

  24.9

  24.12

  24.13

  24.10

  24.11

  24.14

  24.9,10

  23.5,6

  24.5-8

  22 0 22

  22.12

  22.13

  22.11

  napa

  22.1222.13

  29.5

  22 2

  25.2

  25.3

  25.4

  25.5

  25.9

  25.925.1-8

  25.1-8

  tipkaluu

  prema

  prizemlju

  u

  u

  p

  tra

  25.6

  ugradneLED

  24.11-14

  24.5

  24.6

  -trasarasvjeteusputenomstropu

  24.7

  24.8

  16.10

  18.38

  T1

  prikljuakaluzine

  prikljuakaluzine

  prikljuakaluzine

  prikljuakaluzine

  prikljuakaluzine

  prikljuakaluzine

  27.2

  27.3

  27.4

  28.2

  28.3

  28.4

  27.3,4

  27.2

  28.1

  28.2

  28.3

 • 7/25/2019 El instalacije

  21/24PP-Y 3x2,5 1~ PRIKLJUNICA1

  2---12 ---

  C16A

  F5

  5

  PP-Y 3x2,5 EL. BOJLERx1

  C16A

  F11

  PP-Y 3x2,5 KLIMA UREAJ 1

  VANJ.K

  LIMA

  JEDINICA1

  ------

  2,0

  2,0

  ------3,0 3,0

  PP-Y 5x1,5

  L1

  L2

  L3

  3400/230V,50Hz

  (RAZDJELNIKUREDANAKATA)

  RK

  PP-Y 5 10 mm

  saGRO

  poslovnogkruga

  2

  PEN

  MASE

  METALNE

  IPP 6

  UNUT.

  JEDIN.

  PROSTOR. 3, 4, 5 i 6

  AJNA KUHINJA

  A

  RCD3~

  40/0,3

  UNUT.

  JEDIN.

  UNUT.

  JEDIN.

  UNUT.

  JEDIN.

  UNUT.

  JEDIN.

  C16A

  F2

  2

  PP-Y 3x2,5 KLIMA UREAJ 2

  VANJ.KLIMA

  JEDINICA1

  PP-Y 5x1,5

  UNUT.

  JEDIN.

  PROSTOR. 7, 8,10 i HODNIK

  UNUT.

  JEDIN.

  UNUT

  .

  JEDIN

  .UNUT.

  JEDIN.

  3,0

  ---3,0

  ---

  C16A

  F4

  4

  PP-Y 3x2,5 FENOMATF x2

  ---2,4

  2,4 ---

  SANITARIJE

  3~ PRIKLJUNICAx1 3 C

  16A

  F3AJNA KUHINJA

  PP-Y 5x2,50,50,5

  1,5

  0,5

  B

 • 7/25/2019 El instalacije

  22/24

  C16A

  F29

  29

  C16A

  F30

  30

  REZERVA

  x13

  PP-Y3x1,5

  SANITARIJEIKUHINJA

  RASVJETA22

  F22

  C10A

  x12

  PP-Y3x1,523

  F23

  C10A

  x14

  PP-Y3x1,524

  F24

  C10A

  ---0,70,7--

  -

  ---

  ---0,6

  0,6

  0,8 ---0,8--

  -

  P

  =37,3kW

  inst.

  12,4

  12,6

  37,3

  12,3kW

  kW

  kWk

  W

  REZERVA

  x4

  PP-Y3x1,5

  EL.ALUZINA

  NAPAJANJEVANJSKIH27

  F27

  C10A

  --- 0,8 0,8---

  URED3-4

  RASVJETA

  SASTANKEIURED1,2

  RASVJETA-SOBAZA

  ARHIVA,URED5i6

  JED

  NOPOLNA

  INVESTITOR:

  GRAEVINA:

  SADRAJ:

  POD-PROIZVODNJAOPRUGAd.o.o.,

  DEA

  NOVAC234

  SHEMA

  RAZDJELNIKA

  UREDA

  NAKATU-RK

  C10A

  F31

  31

  REZERVA

  F26

  B6A

  x6

  PP-Y3x1,5

  BISTABIL

  C10A

  F25

  x82

  5

  STEPENITEIHALLRASVJETA

  x125

  LEDTRAKARASVJETA

  PP-Y3x1,5

  PP-Y3x1,5

  x14

  PP-Y3x1,5RASVJETA21

  F21

  C

  10A

  26

  ispravljax1

  ledtrakal=5,0m

  230/12V,100W

  x3PP-Y3x1,5

  EL.ALUZINANAPAJANJEVANJSKIH 2

  8F28

  C

  10A

  ---0,70,7--

  -

  ---

  ---0,20

  ,2

  0,3 --- 0

  ,3---

  UPRAVA-AD

  APTACIJA,DEANOVAC234

  x3

  x3

  POSL

  OVNAGRAEVINA-

 • 7/25/2019 El instalacije

  23/24

  1

  2

  3

  45

  6

  1

  A

  2

  B

  -TKprikljunica

  x4

  I20-23

  I26,27

  I24,25

  I30,31

  I32,33

  I34,35

  I36-37

  I38,39

  I40,4

  1

  I44

  I42,43

  uprizemlju

  sakoncentratora

  uCS20

  cijevi

  uestrihupoda

  trasaTKinstalacije

  I28,29

  uCS20cijevi

  trasaTKinstalacije

  uCS20cijevi

  trasaTKinstalacije

  16.10

  18.38

  -trasaTKrazvod

  uestrihupoda

  uestrihupoda

 • 7/25/2019 El instalacije

  24/24

  TKmree

  podzemnosauline

  ualkatenfi50cijevi

  podzemnitel.kabel

  koncentrator

  TK

  INSTALACIJA U

  TPcat64x2

  0,8

  tel.kabel

  prizemlje

  1.kat

  ITO01(KRONE10x2)

  uvodniTKormari

  I2 I1

  UREDPRIZEMLJE

  I18

  I19

  UREDPRIZEMLJE

  I21

  I20

  SOBA

  ZASASTANKE

  POSTOJEITKPRIKLJUCIUPRIZEMLJUODI1DOI19

  PO

  DNAKUTIJA

  I60

  I61

  I58

  I59

  URED1

  I56

  I57

  ARHIVA

  I54

  I55

  I52

  I53

  I50

  I51

  I48

  I49

  I46

  I47

  I44

  I45

  I23

  I22

  I25

  I24

  I27

  I26

  I29

  I28

  SOBA

  ZASASTANKE

  URED1

  I31

  I30

  I33

  I32

  I35

  I34

  I37

  I36

  URED2

  URED2

  URED3

  URED3

  I39

  I38

  URED3

  URED3

  URED4

  URED4

  URED5

  URED5

  URED6

  URED6

  USPONSKA

  SHEMAT

  KINSTALACIJE

  URE

  DA-KAT

  INVESTITOR:

  GRAEVINA:

  SADRAJ:

  POD-PROIZVODNJAOPRUGAd.o.o.,

  DEA

  NOVAC234

  SOBA

  ZASASTANKE

  I41

  I40

  I4

  2

  I4

  3

  URED5

  URED6

  UPRAVA-AD

  APTACIJA,DEANOVAC234

  POSL

  OVNAGRAEVINA-