Transcript
 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  1/11

  IZBORNOM VEU ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIU

  Predmet: Izvetaj Komisije o prijavljenom kandidatu za izbor u zvanje vii nauni saradnik

  Izborno vee Elektronskog fakulteta u Niu, odlukom broj 03/01-039/13-004 od 23.05.2013. godine,imenovalo je Komisiju za pisanje izvetaja o prijavljenom kandidatu za izbor u zvanje vii nauni saradnik (udaljem tekstu: Komisija) u sastavu:

  1.dr Zoran Jovanovi, vanredni profesor Elektronskog fakulteta u Niu2.dr Zoran Peri, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Niu3.dr Branislav Petrovi, redovni profesor Elektronskogfakulteta u NiuPrihvatajui imenovanje i nakon detaljnog uvida u materijal, Komisija podnosi sledei

  I Z V E T A J

  Dr Dragan Milivojevi je podneo zahtev za izbor28.02.2013. god. pod brojem 03/01-039/13 i priloio

  overenu kopiju diplome o steenom akademskom zvanju doktora tehnikih nauka, biografiju, spisak radova ifotokopije radova. Komisija, nakon pregleda priloene dokumentacije, u nastavku izvetaja iznee sledeerelevantne podatke o kandidatu.

  1. BIOGRAFSKI PODACI1.1. Lini podaci

  Dragan R. Milivojevi roen je 09.09.1949. godine u Petrui kod Knjaevca.

  1.2. Podaci o dosadanjem obrazovanjuDoktorsku disertaciju pod nazivom "Mikroprocesorska merna stanica kao element industrijskih

  upravljako-kontrolnih sistema" odbranio je 04.06.2008. god. na Tehnikom fakultetu u Boru.1.3. Profesionalna karijera

  Od 1976. godine radi u Institutu za bakar u Boru. Najpre se bavio hardverom i sistemskim softverom

  main frame raunara. Krajem 80-ih godina osnovao je organizacionu celinu Industrijska informatika saciljem razvoja i primene nadzorno-upravljakih sistema za kontrolu tehnolokih procesa. Vrei osnovna,primenjena i razvojna istraivanja sa svojim saradnicima realizovao je tri generacije procesnih kontrolnihsistema. Mnogi od njih su u funkciji u proizvodnim pogonima Rudarsko topioniarskog basena Bor i u nekimdrugim fabrikama. U meuvremenu, Dragan Milivojevi je u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boruformirao Laboratoriju za maloserijsku proizvodnju elektronskih sklopova i Laboratoriju za ispitivanje

  temperaturnih senzora. U cilju usavravanja u struci, boravio je vie meseci u kompaniji International

  Computers Limited - ICL, Putney London i na Manchester UniversityManchester u Velikoj Britaniji.Dragan Milivojevi izabran je u zvanje nauni saradnik. Sada obavlja funkciju rukovodioca

  organizacione celine Informacioni sistemi i industrijska informatika u okviru Instituta. Bio je ukljuen na 9(devet) projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke Republike Srbije. U aktuelnom ciklusu (20112014.) je rukovodilac Projekta: Razvoj i primena distribuiranog sistema nadzora i upravljanja potronjomelektrine energije kod velikih potroaa TR-33037

  2. PREGLED I MILJENJE O NAUNOM I STRUNOM RADU KANDIDATADr Dragan Milivojevi je sam ili u saradnji sa drugim autorima objavio u meunarodnim i domaim

  naunim asopisima i saoptio na konferencijama i skupovima vie od stotinu naunih i strunih radova.

 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  2/11

  2.1. Spisak naunih radova

  a) Poglavlje u istaknutoj monografiji meunarodnog znaaja (M14):a.1. Darko Brodi, Zoran N. Milivojevi, Dejan Taniki and Dragan R. Milivojevi, An Approach for

  Tuning the Parametric Water Flow Algorithm based on ANN, The 6th Multi-Disciplinary International

  Workshop on Artificial IntelligenceMIWAI 2012, December 2012, LNAI 7694, (ISBN: 978-3-642-35454-0), Doi 10.1007/978-3-642-35455-7, pp.1-12, Springer Heidelberg Dordrecht London New Yorkhttp://www.amazon.co.uk/Multi-disciplinary-Trends-Artificial-Intelligence-

  International/dp/3642354548#reader_3642354548http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=371745

  b) Monografska bibliografska publikacija (M43):b.1..Stankovi, D.R.Milivojevi, D.Radivojevi, Pola veka informacionih tehnologija u Basenu Bor,

  Monografska publikacija, ISBN: 978-86-7827-036-9, COBISS.SR-ID 172208652, str. 443, Institut

  za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Nauno - tehnoloka informatika, Projekti: EE-232025, 18016,19036, 2005-2009. Bor 2010.http://www.irmbor.co.rs/pdf/monografije/katalogknjiga2011.pdf

  c) Rad u vrhunskom meunarodnom asopisu (M21):c.1. Darko Brodic, Dragan R. Milivojevic, Zoran Milivojevic, Article: Basic Test Framework for the

  Evaluation of Text Line Segmentation and Text Parameter Extraction. Sensors 2010, 10(5), (ISSN:

  1424-8220), pp. 5263-5279; doi:10.3390/s100505263http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/c.2. Brodic D., Milivojevic D.R., Milivojevic Z.N. Article:An Approach to a Comprehensive Test

  Framework for Analysis and Evaluation of Text Line Segmentation Algorithms. Sensors 2011;

  11(9), (ISSN: 1424-8220), pp. 8782-8812.doi:10.3390/s110908782http://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8782/.

  d) Rad u istaknutom meunarodnom asopisu (M22):d.1. Zoran N. Milivojevic, Marina Milivojevic, Darko Brodic, Dragan R. Milivojevic, The Acute

  Hypoxia Indication by the Dissonant Intervals of the Speech Signal, International Journal of the

  Physical Sciences, (ISSN: 1992-1950) 2012 7(3), pp. 394-399

  http://www.academicjournals.org/IJPS/contents/2012cont/16%20Jan.htm

  http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=386409

  e) Rad u meunarodnom asopisu (M23):e.1. Zoran R. Anelkovic, Dragan R. Milivojevic and Zoran Stevic: Thermovisual camera commands

  decoding and ISI format encrypting, Journal of Scientific & Industrial ResearchJSIR, (ISSN:0022-4456),Vol.69,July2010,pp.523-528.

  http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/ResearchJournals/rejour/Jsir/jsir2k10/jsir_july10.asp

  e.2. D.R. Milivojevic, V. Despotovic, V.Tasic, M. Pavlov: Control Program as an Element of Distributed

  Control System, Information Technology and Control, Information Technology and Control, (ISSN:

  1329-124X), 2010. Vol.39. No.2. http://itc.ktu.lt/itc392/Milivoj392.pdf pp. 152-158. WOS

  http://itc.ktu.lt/

  e.3. R. M. Radetic, D.R.Milivojevic,V. M. Despotovic, Optimization of Measuring Current for Chopper

  Low Resistance Comparator, Measurement Science Review (ISSN: 1335-8871), Vol. 10,

  No.1,2010,pp.22-24,http://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic1.pdf

  http://www.measurement.sk/index.htm

  e.4. R.M. Radetic,D.R.Milivojevic, M. Pavlov, The New Bridge Converter Control Method,

  http://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic2.pdf, Measurement Science Review (ISSN: 1335-8871),

  Vol. 10, No. 1, 2010, pp. 25-27,http://www.measurement.sk/index.htme.5. D. Brodic, Z. Milivojevic, D. R. Milivojevic,Improvement of the Text Line Segmentation by Rotating

  http://www.amazon.co.uk/Multi-disciplinary-Trends-Artificial-Intelligence-International/dp/3642354548#reader_3642354548http://www.amazon.co.uk/Multi-disciplinary-Trends-Artificial-Intelligence-International/dp/3642354548#reader_3642354548http://www.amazon.co.uk/Multi-disciplinary-Trends-Artificial-Intelligence-International/dp/3642354548#reader_3642354548http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=371745http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=371745http://www.irmbor.co.rs/pdf/monografije/katalogknjiga2011.pdfhttp://www.irmbor.co.rs/pdf/monografije/katalogknjiga2011.pdfhttp://www.irmbor.co.rs/pdf/monografije/katalogknjiga2011.pdfhttp://dx.doi.org/10.3390/s100505263http://dx.doi.org/10.3390/s100505263http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/http://dx.doi.org/10.3390/s110908782http://dx.doi.org/10.3390/s110908782http://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8782/http://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8782/http://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8782/http://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8782/http://www.academicjournals.org/IJPS/contents/2012cont/16%20Jan.htmhttp://www.academicjournals.org/IJPS/contents/2012cont/16%20Jan.htmhttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=386409http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=386409http://www.niscair.res.in/sciencecommunication/ResearchJournals/rejour/Jsir/jsir2k10/jsir_july10.asphttp://www.niscair.res.in/sciencecommunication/ResearchJournals/rejour/Jsir/jsir2k10/jsir_july10.asphttp://itc.ktu.lt/itc392/Milivoj392.pdfhttp://itc.ktu.lt/itc392/Milivoj392.pdfhttp://itc.ktu.lt/http://itc.ktu.lt/http://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic1.pdfhttp://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic1.pdfhttp://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic1.pdfhttp://www.measurement.sk/index.htmhttp://www.measurement.sk/index.htmhttp://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic2.pdfhttp://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic2.pdfhttp://www.measurement.sk/index.htmhttp://www.measurement.sk/index.htmhttp://www.measurement.sk/index.htmhttp://www.measurement.sk/index.htmhttp://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic2.pdfhttp://www.measurement.sk/index.htmhttp://www.measurement.sk/2010/S1/Radetic1.pdfhttp://itc.ktu.lt/http://itc.ktu.lt/itc392/Milivoj392.pdfhttp://www.niscair.res.in/sciencecommunication/ResearchJournals/rejour/Jsir/jsir2k10/jsir_july10.asphttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=386409http://www.academicjournals.org/IJPS/contents/2012cont/16%20Jan.htmhttp://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8782/http://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8782/http://dx.doi.org/10.3390/s110908782http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/http://dx.doi.org/10.3390/s100505263http://www.irmbor.co.rs/pdf/monografije/katalogknjiga2011.pdfhttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=371745http://www.amazon.co.uk/Multi-disciplinary-Trends-Artificial-Intelligence-International/dp/3642354548#reader_3642354548http://www.amazon.co.uk/Multi-disciplinary-Trends-Artificial-Intelligence-International/dp/3642354548#reader_3642354548
 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  3/11

  Anisotropic Gaussian Kernel, Electroncs and Electrcal Eengneerng (Elektronika Ir Elektrotechnika),(ISSN: 13921215)No. 2(118), 2012. pp. 89-94 http://www.ee.ktu.lt/page.php?250http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=391628

  e.6. R. Radetic, M. Pavlov, D. R. Milivojevic,The Efficient Solution of Parasitic Voltage Annulment inElectronic Low Resistance Comparator, Electroncs and Electrcal Eengneerng (Elektronika IrElektrotechnika), (ISSN: 13921215), 2012. No. 5 (121), pp. 59-62,http://www.ee.ktu.lt/page.php?253http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=391628

  e.7. Dragan R. Milivojevic, Marijana Pavlov, Vladimir Despotovic and Via Tasi,Half a Century ofComputing in Copper Mining and Metallurgy Industry in Serbia, IEEE Annals of the History of

  Computing, (ISSN: 1058-6180),July-Sept. 2012 (vol. 34 no. 3), pp. 34-43,

  http://www.computer.org/csdl/mags/an/2012/03/index.html

  e.8. Radojle Radetic, Dragan R. Milivojevic, Marijana Pavlov, Darko Brodic, One way of output voltage

  hold circuit improvement at low resistance comparator, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING

  (ISSN: 1335-3632), VOL. 63. NO. 4, 2012, pp. 266-269,http://iris.elf.stuba.sk/cgi-

  bin/jeeec?act=pr&no=4_112http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_112-9.pdf

  e.9. Brodic Darko, Milivojevic Dragan R,An Algorithm for the Estimation of the Initial Text Skew, (ISSN:

  1392124X), INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL, 2012, Vol. 41, No.3, pp. 211-219,http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/download/1249/1807

  f) Rad u asopisu nacionalnog znaaja (M52):f.1.R. Radeti, D.R. Milivojevi,LEDnovi svetlosni izvori, TehnikaElektrotehnika 61 (2012) 3, str.

  419-425, UDC: 621.327 LEDhttp://www.sits.rs/include/data/docs0358.pdf

  g) Rad u naunom asopisu (M53):

  g.1. D.R.Milivojevi, M.Pavlov, V. Tasi, V.Despotovi, D. Brodi,Predlog mera za optimizacijupotronje elektrine energije u metalurgiji bakra, Bakar (ISSN 0353-0212), Broj 2 Vol. 36, 2011.

  str. 37-48.http://www.irmbor.co.rs/index.php/izdavastvo/casopis-bakar

  h) Saoptenje sa meunarodnog skupa tampano u celini (M33):

  h.1. V. Tasic, D.R. Milivojevic, M.Pavlov, V. Despotovic,Reducing the Costs of Electricity in the CopperMining and Smelting Complex RTB Bor (Serbia) by Using of the Distributed Control System,Proceedings of 33rd International Convention on Information and Communication Techology,

  Electronics and Microelectronics MIPRO 2010, Opatija maja 2010, pp. 98-101.http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5533488&url=http%3A%2F%2Fieeexplor

  e.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5533488

  h.2. D. Brodic, D.R.Milivojevic, The Methodology for the Evaluation of the Algorithms for Text

  Line Segmentation, UNITECH 10, International Scientific Conference 19 20 November2010, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings (ISSN: 1313-230X), pp. I-424, 429,

  http://unitech.tugab.bg/

  h.3. D. Brodic, Z. Milivojevic, D.R.Milivojevic, Rotation of the Anisotropic Gaussian Kernel for

  the Iimprovemnet of the TEXT Skew Identification, UNITECH 10, International Scientific

  Conference 1920 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings (ISSN: 1313-230X), pp.I-461, 466,http://unitech.tugab.bg/

  h.4. V.Tasic. D.R.Milivojevic, M. Pavlov, V. Despotovic, D. Brodic,Integration of measurement results

  http://www.ee.ktu.lt/page.php?250http://www.ee.ktu.lt/page.php?250http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=391628http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=391628http://www.ee.ktu.lt/page.php?253http://www.ee.ktu.lt/page.php?253http://www.ee.ktu.lt/page.php?253http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=391628http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=391628http://www.computer.org/csdl/mags/an/2012/03/index.htmlhttp://www.computer.org/csdl/mags/an/2012/03/index.htmlhttp://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=pr&no=4_112http://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=pr&no=4_112http://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=pr&no=4_112http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_112-9.pdfhttp://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_112-9.pdfhttp://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_112-9.pdfhttp://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/download/1249/1807http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/download/1249/1807http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/download/1249/1807http://www.sits.rs/include/data/docs0358.pdfhttp://www.sits.rs/include/data/docs0358.pdfhttp://www.sits.rs/include/data/docs0358.pdfhttp://www.irmbor.co.rs/index.php/izdavastvo/casopis-bakarhttp://www.irmbor.co.rs/index.php/izdavastvo/casopis-bakarhttp://www.irmbor.co.rs/index.php/izdavastvo/casopis-bakarhttp://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5533488&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5533488http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5533488&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5533488http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5533488&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5533488http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5533488&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5533488http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5533488&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5533488http://www.irmbor.co.rs/index.php/izdavastvo/casopis-bakarhttp://www.sits.rs/include/data/docs0358.pdfhttp://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/download/1249/1807http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_112-9.pdfhttp://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=pr&no=4_112http://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=pr&no=4_112http://www.computer.org/csdl/mags/an/2012/03/index.htmlhttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=391628http://www.ee.ktu.lt/page.php?253http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.130.html?jid=391628http://www.ee.ktu.lt/page.php?250
 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  4/11

 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  5/11

  h.15. Darko Brodi, Zoran N. Milivojevi, Dragan R. Milivojevi, Text Skew Detection using Log-polarTransformation, XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and EnergySystems and Technologies ICEST2012, June 28-30 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria, DIP.1,Procedings (ISBN: 978-619-167-003-1), pp 151-154)

  http://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdf

  h.16. Via Tasi, Dragan R. Milivojevi, Vladimir Despotovi, Darko Brodi, Marijana Pavlov,ImprovingControl System in the Sulfuric Acid Plant, International Scientific Conference on Information,Communication and Energy Systems and TechnologiesICEST2012, June 28-30 2012, VelikoTarnovo, Bulgaria, PO9.2,Procedings (ISBN: 978-619-167-003-1), pp. 573-576,

  http://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdf

  h.17. Via Tasi, Dragan R. Milivojevi, Vladimir Despotovi, Darko Brodi, Marijana Pavlov, VladanMiljkovi,DLadderan Integrated Environment for Programming PIC Microcontrollers,International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems andTechnologiesICEST2012, June 28-30 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria, PO9.2, Procedings (ISBN:978-619-167-003-1), pp. 577-580,

  http://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdf

  h.18. Darko Brodi, Zoran Milivojevi, Dejan Taniki, Dragan R. Milivojevi, Optimization of theExtended Water Flow Algorithm for the Text-Line Segmentation, NEUREL 2012, September 20-222012, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, 978-1-4673-1572-2/12/$31.00 2012IEEE

  http://neurel.etf.bg.ac.rs/Public/Program2012/NR12_final_program.pdf

  h.19. Darko Brodi, Zoran Milivojevi, Dragan R. Milivojevi, Via Tasi,Estimation of the Captcha SkewOrientation with Log-polar Transformation, International Conference on Information Technologies

  (InfoTech-2012), 26th issue, 20-21 September 2012, Varna, Bulgaria, Proceedings (ISSN: 1314-

  1023), pp.163-172,http://www.tu-sofia.bg/saer

  h.20. D. Brodi, Z. N. Milivojevi, D. R. Milivojevi, Comparison of Two Methods for the Text SkewEstimation,INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 1617 November 2012,GABROVO, Proceedings (ISSN: 1313-230X), pp. I-459-463http://unitech.tugab.bg/

  h.21. D. Brodi, Z. N. Milivojevi, D. R. Milivojevi,Deficiencies of the Methodology for theQuality Grading of the Algorithms for Text Line Segmentation Based on Binary

  Classification, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 1617 November2012, GABROVO, Procedings (ISSN: 1313-230X),, pp. I-538-543http://unitech.tugab.bg/

  i) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip, novo prihvaeno reenje problema uoblasti makroekonom-skog, socijalnog i problema odrivog prostornog razvoja uvedeni uproizvodnju (M82):

  i.1. D.R.Milivojevi, V.Tasi, D.Karabaevi, V.Despotovi, M.Pavlov,Mikroprocesorska merna stanica,industrijski prototip, Projekat MNTR br. TR 18016, 2008-2010.

  i.2. Dragan P. Milivojevi, Via Tasi, Vladimir Despotovi, Marijana Pavlov, Darko Brodi, VladanMiljkovi, Prenosna merna stanica, Industrijski prototip, NV IRM Broj V/3.7. od 10.01.2012. ProjekatMNTR br. TR33037, 2011-2014.http://www.irmbor.co.rs/images/projekti/TR33037/tr2y2012p33037.pdf

  j) Novo laboratorijsko postrojenje, novo eksperimentalno postrojenje, novi tehnoloki postupak(M83)

  j.1. Dragan R. Milivojevi, Vladimir Despotovi, Marijana Pavlov, Via Tasi, Darko Brodi, DejanTaniki, Vladan Miljkovi, Sistem za testiranje temperaturnih senzora, Novo laboratorijsko postrojenje,NV IRM Br. VI/6.6. od 14.03.2012. Projekti: MNTR br. TR33037, i br. R34005, 2011-2014.http://www.irmbor.co.rs/images/projekti/TR33037/tr1y2012p33037.pdf

  http://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdfhttp://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdfhttp://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdfhttp://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdfhttp://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdfhttp://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdfhttp://neurel.etf.bg.ac.rs/Public/Program2012/NR12_final_program.pdfhttp://neurel.etf.bg.ac.rs/Public/Program2012/NR12_final_program.pdfhttp://www.tu-sofia.bg/saerhttp://www.tu-sofia.bg/saerhttp://www.tu-sofia.bg/saerhttp://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Izvestaj_Dragan_Milivojevic.rtfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Izvestaj_Dragan_Milivojevic.rtfhttp://www.irmbor.co.rs/images/projekti/TR33037/tr1y2012p33037.pdfhttp://www.irmbor.co.rs/images/projekti/TR33037/tr1y2012p33037.pdfhttp://www.irmbor.co.rs/images/projekti/TR33037/tr1y2012p33037.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Izvestaj_Dragan_Milivojevic.rtfhttp://unitech.tugab.bg/http://unitech.tugab.bg/http://www.tu-sofia.bg/saerhttp://neurel.etf.bg.ac.rs/Public/Program2012/NR12_final_program.pdfhttp://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdfhttp://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdfhttp://www.icestconf.org/images/stories/proceedings/icest_2012/ICEST_2012_VOLUME_01.pdf
 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  6/11

  k) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument, nova genska proba,

  mikroorganizmi (M85)

  k.1. D.Karabaevi, D.R. Milivojevi, V.Tasi, V. Despotovi, M.Pavlov, Programski paketdistribuiranog sistema za kontrolu procesa i akviziciju podataka, novi softver, Projekat MNTR br.

  TR 18016, 2008-2010.

  2.2. Analiza naunih radovaU toku svoje radne karijere Dragan Milivojevi je najvie panje posvetio sledeim oblastima: raunarskojtehnici (informatika i kontrola tehnikih procesa), elektrinim merenjima i metodama digitalizacije i analizeslike i teksta. Njegovi radovi, pogotovu oni u meunarodnim asopisima i na konferencijama se uglavnomodnose na rezultate postignute u praktinim realizacijama.

  Basic Test F ramework for the Evaluation of Text L ine Segmentation and Text Parameter Extraction

  je rad objavljen u vrhunskom meunarodnom asopisu (M21), a odnosi se na optiko prepoznavanje teksta(OCR). lanak posebno razmatra podelu (segmentaciju) linije teksta i analizira kardinalne parametre

  kvaliteta segmentacije. U eksperimentalnom delu vri se komparativna analiza i ocena pojedinih algoritamasegmentacije, a naroito kad je u pitanju zakrivljenost (iskoenje) linija. Osim standardnih mera za kvalitetsegmentacije i prepoznavanja, uvode se i dodatni parametri. U radu je predstavljen sveobuhvatni testni

  sistem za procenu i utvrivanje kvaliteta algoritama za segmentaciju linije teksta. On se sastoji od strogodefinisanih vielinijskih sintetikih uzoraka teksta, kao i od rukom pisanih uzoraka teksta. Sintetiki uzorciteksta koriste razliita pisma i znakove. Za razliku od toga, rukom pisani uzorci teksta dati su na srpskojlatinici, irilici i engleskom jeziku. Rezultati testiranja su procenjeni pomou dve metode. Obe imaju razliitnain procene greaka koje su dobijene prilikom procesa segmentacije linije teksta. Prva metoda procene jebazirana na razvrstavanju po tipu greaka, dok je druga bazirana na binarnoj klasifikaciji koja je poznata izteorije detektovanja signala. Svaka od navedenih metoda ima svoje prednosti i nedostatke. Uz to, one se

  mogu koristiti i paralelno kako bi proces procene bio efikasniji. Meutim, metoda procene koja je bazirana

  na razvrstavanju po tipu greaka ima vei broj veliina koje karakteriu dobijene rezultata, pa na taj nainona bolje opisuje i kvalitetnije procenjuje testirani algoritam.

  An Approach to a Comprehensive Test Framework for Analysis and Evaluation of Text Line

  Segmentation Algorithmsje takoe lanak objavljen u istom asopisu kao i prethodni (M21) i sadri daljurazradu mehanizama za ocenu valjanosti algoritama koji se koriste pri segmentaciji linija teksta. Ovde se

  uvode i znaajna, originalna proirenja postojeih metoda. Nakon toga se vrednuje efekat dograenih metodau odnosu na polazne (originalne). Rezultati pokazuju primetne pozitivne fekte. U radu je predloen osnovniset eksperimenata za testiranje algoritama koji vre ekstrakciju parametara teksta u koje ubrajamosegmentaciju linije teksta, procenu referentne linije teksta i nagib teksta. Navedeni testovi su sintetikog tipai strogo su definisani. Oni ukljuuju razliite vrste pisama i znakova. Sastoje se iz 6 posebnih testova koji,iako su nezavisni, daju rezultate koji su povezani. Metoda procene rezultata je bazirana na srednje kvadratnoj

  greki. Na kraju se na osnovu navedenih rezultata mogu odabrati optimalni parametri odreenog algoritma,kao i vriti procena kvaliteta razliitih vrsta testiranih algoritama.

  The Acute Hypoxia I ndication by the Dissonant I ntervals of the Speech Signalje lanak objavljen uvodeem meunarodnom asopisu (M22). Za temu ima vrlo interesantnu pojavu uticaja nedostatka kiseonikau krvi oveka (hipoksija) na osnovne frekvencije govora. U pitanju je proces digitalizacije i obrade zvunihgovornih signala. U radu je analiziran efekat akutne hipoksije na disonantne intervale govornog signala. Uz

  to su prikazani faktori koji dovode do pojave hipoksije kao posledice smanjenja koncentracije kiseonika u

  tkivu. Disonantni deo spektra definisan je u odnosu na fundamentalnu frekvenciju govornog signala saglasno

  muzikolokoj definiciji. Sproveden je eksperiment posredstvom koga je odreen efekat hipoksije nadisonantne intervale govornog signala saglasno nadmorskoj visini govornika (200, 800, 1400 i 1900 m).

  Dobijeni rezultati su grafiki prikazani. Izvreni eksperimenti, a naroito analiza rezultata i izvedenizakljuci daju vidan doprinos u odreivanju aktuelnog zdravstvenog stanja ljudi u razliitim situacijama.

 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  7/11

  Naroito je analiziran uticaj nadmorske visine na promene frekvencije ljudskog glasa kao posledice promenekoncentracije koseonika u krvi oveka.

  Thermovisual camera commands decoding and I SI format encryptingje lanak koji opisuje realizacijueksperimenta prislukivanja izmene informacija izmeu termovizijske kamere i nadreenog RS raunara.Cilj je bio da se kreira sopstveni program za podrku rada kamere. Zbog toga je razvijen komunikacijski

  program na nivou fizike i logike veze (ostvaren u asembleru) koji je pruhvatao podatke u oba smera imemorisao ih u izvornom obliku. Naknadno je vrena njihova analiza i ustanovljeni su kontrolni karakteri ikodovi odgovarajuih komandi, to je bilo neophodno za pisanje kontrolnog programa.

  Control Program as an Element of D istributed Control Systemje lanak proizaao iz praktine potrebeza sintezom distribuiranog nadzorno-kontrolnog sistema u sloenim i prostorno razmetenim tehnolokimprocesima. Kao rezultat sopstvenog razvoja nastao je softverski paket za rad u realnom vremenu sa

  najznaajnijim atributima distribuiranog naina rada. Njegova praktina primena iziskivala je izvesnapoboljanja uperformansama koja nisu mogla da budu unapred predviena. Zbog toga se pristupilo kreiranjuposebne strukture mrenih aplikacija za rad u industrijskim uslovima. Rad je proizaao iz jednog poglavljadoktorske disertacije. Sistem je integrisan i uspeno se primenjuje u praksi.

  Optimization of Measur ing Current f or Chopper Low Resistance Comparator lanak obrauje

  sistematsku greku merenja kod realizovanog komparatora malih otpornosti. U procesu merenja kroz etalon iuzorak struja izaziva grejanje i promenu otpornosti. Da bi se smanjio uticaj ovog efekta, pristupilo se

  odreivanju vrednosti optimalne merne struje, ali uz uslov ograniene rezolucije u merenju napona naotpornicima (oko 10 nV). U opsegu merenja malih otpornosti do 10 mW pri mernoj struji od 1A greka jesmanjena do vrednosti od 1.15 ppm. Isti princip za izraunavanje optimalne merne struje sa identinimefektom mogue je koristiti i u ostalim mernim opsezima.

  The New Bridge Converter Control M ethod- Rad opisuje nain kontrole rada tranzistorskog pretvaraakoji se malo razlikuje od uobiajenih. Slian je sa phase shifted metodom, ali je nezavistan od optereenja.Vrlo lako se realizuje u praksi pomou standardnih elektronskih elemenata. Omoguava permanentnomerenje izlazne struje merenjem promene napona na paru tranzistora, to garantuje dobru strujnu zatitu. Upraksi je pokazao veoma dobru stabilnost u radu.

  Improvement of the Text L ine Segmentation by Rotating An isotropic Gaussian Kernel- U radu jepredstavljen algoritam za segmentaciju linije teksta baziran na Gausovom jezgru. Kao rezultat primene ovog

  algoritma stvara se proirena oblast oko teksta koja je osnova za segmentaciju linije teksta. U proirenomalgoritmu neravnomerno Gausovo jezgro je naknadno rotirano u smeru teksta, kako bi se poboljali rezultatisegmentacije linije teksta. Kao novina uvedena je procena usmerenja teksta koja je ostvarena metodom

  binarnih momenata. Na osnovu testiranja nad uzorcima rukom pisanog teksta pokazano je da upotreba

  Gausovog jezgra rotiranog za ugao dobijen metodom binarnih momenata ostvaruje bolje rezultate

  segmentacije linije teksta.

  The Efficient Solution of Parasitic Voltage Annulment in Electronic Low Resistance

  ComparatorRad opisuje efikasan nain potiskivanja uticaja parazitnih napona pri merenju malihotpora. Kod realizovanog komparatora otpornosti u praksi se pojavio znaajan uticaj parazitnih

  otpora na tanost merenja. Zbog toga je primenjen metod integracije analognih smetnji. Na taj nainse ponitavaju parazitni naponi. Primenjena elektrina kola efikasno eliminiu i uticaj naizmeninihsmetnji (mrezne frekvencije od 50 Hz) i to nezavisno od stepena naponskog pojaanja.

  Half a Century of Computing in Copper M ini ng and Metallurgy Industry in Serbiaje lanakkoji prikazuje primenu automatske obrade podataka u duem vremenskom periodu u jednomsloenom industrijskom kompleksu, ali i u Dravi. Osim toga u lanku su sadrane i fundamentalnekarakteristike, principi rada i efekti nekolikih generacija raunarskih sistema na kojima je autor biou prilici da radi, pa ak neke od njih i da poboljava.

  Tehnika reenja (i patentna prijava) odnose se na sisteme i elemente sistema koji su razvijeni na osnovi

  teoretskih znanja i praktinih iskustava i predstavljaju doprinos u primeni vlastitih reenja u realnimuslovima. Sva su reenja u oblasti informatikih tehnologija. Ona sadre puno originalnih modula (ihardverskih i softverskih) ijom se integracijom formiraju raunarske mree i distribuirani nadzorno-

 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  8/11

  kontrolni sistemi. Primena ovih reenja poveala je efekte tehnolokih, prvenstveno metalurkih procesa, aneki od rezultata pojavili su se i u oblasti energetske efikasnosti.

  M ikroprocesorska merna stanicapredstavlja originalno reenje samostalnog mernog ureaja sa svimkarakteristikama programibilnog logikog kontrolera (PLC). Koncipirana je tako da zadovoljava zahtevenadzora procesa u realnim pogonskim uslovima. Rapolae prilagodljivim brojem ulazno izlaznih kanala (do

  2 h 64) koji su podesivi. Osim mogunosti merenja i akvizicije podataka, moe i aktivnio da utie na tokovetehnolokih procesa generisanjem upravljakih signala koji se koriste za komandovanje. Hardversko-softverski moduli za komunikacije omoguavaju efikasan rad ureaja u industrijskim mreama.

  Prenosna merna stanicaje prenosni merni ureaj opte namene i razvijen je za potrebe merenja iprikupljanja podataka na terenu. Iako ima sline performanse kao i mikroprocesorska merna stanica, on je saneto smanjenim kapacitetom, raspolae najvie sa 8 ulaznih i izlaznih kanala. Ima sopstveno napajanje (12V DC). Podatke merenja memorie u sopstveni RAM i prenosi ih na nadreeni raunar prikljuenjem naserijski port raunara. Ovo tehniko reenje prijavljeno je Zavodu za intelektualnu svojinu u formi patentneprijave.

  Sistem za testi ran je temperatur nih senzoraU Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor proizvode setermoparovi na bazi plemenitih metala (Pt-Rh-Pt). Da bi se oni plasirali na trite neophodna je provera i

  potvrda njihovih karakteristika. Za te svrhe razvijen je odgovarajui merni sistem. Sastoji se od hardverske isoftverske komponente. I jedna i druga su rezultat sopstvenog razvoja. Prvenstvena namena sistema je

  poboljanje tehnolokog procesa proizvodnje termoparova. Realizovano reenje (razvijena i proizvedenaoprema i odgovarajui vlastiti softver u potpunosti su zadovoljili inicijalne zahteve i postigli planirane efekte.Ovaj sistem korien je i u nastavne svrhe, za vebe studenata Tehnikog fakulteta u Boru.

  Programski paket distr ibui ranog sistema za kontrolu procesa i akvizicij u podatakaje sopstveno

  softversko reenje sloenog programa za nadzor i kontrolu tehnolokih procesa. Razvijeno je kao integralnipaket UMP (Univerzalni merni program) baziran na klijent-server arhitekturi. To je tipini SCADA Supervising Control And Data Acquisition prilagoen radu u LAN i WAN industrijskim mreama.Koncipiran je kao interaktivna aplikacija i omoguava lokalni i daljinski nadzor, a naroito uticaj (komande)na proces. Primenjen je u praksi kao podrka radu industrijskih nadzorno -kontrolnih sistema baziranih na

  prethodnim tehnikim reenjima.

  2.3.Uee u meunarodnim i nacionalnim projektimaKandidat je uestvovao u realizaciji vie nauno-istrazivakih projekata koje je finansirala Republika

  Srbija:

  1. Projekat: Uvoenje nadzornog sistema u cilju poveanja energetske efikasnosti kotlovskihpostrojenja, evidencioni broj ugovora EE18016 (2008-2010), saradnik,

  2. Projekat:Razvoj nove necijanidne tehnologije u tvrdoj i dekorativnoj pozlati, evidencioni brojugovora EE19036 (2008-2010.), saradnik.

  3. Projekat:Razvoj i naprednih materijala i tehnologija za multifunkcionalnu primenu zasnovanu naekolokom znanju, TR 34005, (2011-2014.), saradnik.

  4. Projekat:Razvoj i primena distribuiranog sistema nadzora i upravljanja potronjom elektrineenergije kod velikih potroaa, TR 33037, (2011-2014.), rukovodilac projekta.

  2.4.Nastavno-pedagoki radKandidat dr Dragan Milivojevi je angaovanu nastavi na Tehnikom fakultetu u Boru na predmetima iz

  oblasti elektrotehnike i informatike. Od 2003. godine Milivojevi izvodi predavanja i vebe i doprinosi

 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  9/11

  uspenom izvoenju nastavena Tehnikom fakultetu u Boru.

  2.5.Urednicki radDragan Milivojevi je lan ureivakih odbora etiri inostrana asopisa iz oblasti informacionih tehnologija i

  raunarske tehnike:1.Journal of Theoretical and Applied I nformation Technology(E-ISSN 1817-3195 / ISSN 1992-8645)

  KOBSON,http://www.jatit.org/Editorial_Board.php2. Computer Science and Engineering, (p-ISSN: 2163-1484, e-ISSN: 2163-1492),

  http://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?journalid=10813. I nternational Journal of Reviews in computing (ISSN: 2076-3301 / E-ISSN: 2076-331X),

  http://www.ijric.org/Editorial_Board.php

  4. I nternational Journal of I nnovative Advances in Science and Technological Research

  (JIASTR)http://jiastr.com/editorialboard.html

  2.6.Recenzentski radDragan Milivojevi je lan Ureivakog odbora i recenzent asopisa Inovacije i razvoj, nauni asopiskategorije M53 (ISSN: 0353-2631),

  http://www.irmbor.co.rs/pdf/inovacije/inovacije2_11.pdf

  Dragan Milivojevi izvrio je recenziju nekoliko naunih radova: OBSERVER-BASED BACKSTEPPING

  FORCE CONTROL OF AN ELECTROHYDRAULIC ACTUATOR, Prut Nakkarata, Suwat

  Kuntanapreedaa,* University of Technology North Bangkok, Thailand 10800, Control Engineer ing Practice

  (ISSN 0967-0661), (M22)Elsevieri tri rada za asopisMeasurement- Journal of the International

  Measurement Confederation (IMEKO),(ISSN 0263-2241), (M22)Elsevier: link:View Submission

  2.7. Uee u odborima naunih skupova

  Dragan Milivojevi je lan Programskog Odbora Konferencije: WorldCIST'13 (The 2013 WorldConference on Information Systems and Technologies) u Portugalu.

  http://www.aisti.eu/worldcist13/index.php/committees

  Citiranost radova

  Prema KOBSON-u radovi u kojima je Dragan Milivojevi, kao autor, ili koautor citirani su ukupno 23 puta:

  http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milivojevic%20Dragan%

  20R&samoar

  http://www.jatit.org/Editorial_Board.phphttp://www.jatit.org/Editorial_Board.phphttp://www.jatit.org/Editorial_Board.phphttp://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?journalid=1081http://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?journalid=1081http://www.ijric.org/Editorial_Board.phphttp://www.ijric.org/Editorial_Board.phphttp://jiastr.com/editorialboard.htmlhttp://jiastr.com/editorialboard.htmlhttp://jiastr.com/editorialboard.htmlhttp://www.irmbor.co.rs/pdf/inovacije/inovacije2_11.pdfhttp://www.irmbor.co.rs/pdf/inovacije/inovacije2_11.pdfhttp://www.imeko.org/http://www.imeko.org/http://www.imeko.org/http://ees.elsevier.com/meas/l.asp?i=34235&l=NXKGW417http://ees.elsevier.com/meas/l.asp?i=34235&l=NXKGW417http://ees.elsevier.com/meas/l.asp?i=34235&l=NXKGW417http://www.aisti.eu/worldcist13/index.php/committeeshttp://www.aisti.eu/worldcist13/index.php/committeeshttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milivojevic%20Dragan%20R&samoarhttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milivojevic%20Dragan%20R&samoarhttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milivojevic%20Dragan%20R&samoarhttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milivojevic%20Dragan%20R&samoarhttp://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Milivojevic%20Dragan%20R&samoarhttp://www.aisti.eu/worldcist13/index.php/committeeshttp://ees.elsevier.com/meas/l.asp?i=34235&l=NXKGW417http://www.imeko.org/http://www.irmbor.co.rs/pdf/inovacije/inovacije2_11.pdfhttp://jiastr.com/editorialboard.htmlhttp://www.ijric.org/Editorial_Board.phphttp://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?journalid=1081http://www.jatit.org/Editorial_Board.php
 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  10/11

  3. MILJENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZBOR

  Uvidom u konkursni materijal, Komisija konstantuje da je kandidat kvalifikovan i da zadovoljava uslove

  predviene Pravilnikom o postupku i nainu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju nauno-istraivakihrezultata istraivaa Republike Srbije za izbor u zvanje vii nauni saradnik, donetog dana 21.03.2008. god.

  U tabeli su prikazani minimalni kumulativni kvantitativni zahtevi za sticanje zvanja vii nauni saradniku naunoj oblasti industrijski inenjering definisani Pravilnikom i ostvareni rezultati kandidata.

  Zvanje KategorijePotrebni

  poeni

  Ostvareni

  poeni

  Vii naunisaradnik

  Ukupno 48 96.5

  10+20+31+32+33+ 41+ 42+ 51+ 80+90

  38 91

  21+22+23+24+ 31+32 15 48

  Shodno vrednostima prikazanim u tabeli, evidentno je da prijavljeni kandidat svojim rezultatima

  nadmauje uslove za izbor u zvanje vii nauni saradnik.

 • 7/28/2019 Dragan Milivojevic Izvestaj Komisije

  11/11