Transcript
 • 7/26/2019 DOS Tipicna Pitanja Za Odbranu Vezbi

  1/2

  1

  Tipi

  na pitanja za odbranu vebi iz predmeta

  igitalna obrada signala

  Naredba za transponovanje matrice?Naredba za odreivanje duine vektora?Naredba za generisanje vektora nula?Naredba za generisanje vektora jedinica?Naredba za generisanje vektora? (npr x = 1, 3, 5, ....21 ili x= 0 0 0 4 1 1 1 1 1)Za zadatu naredbu ispisati vrednost signala (npr x=[5 zeros(1,5) 8 ones(1,2)] )Za zadatu naredbu skicirati vrednost signalata je signal?Obajsniti pojam digitalnih i analognih signala.Zato insistiramo na digitalnoj obradi signala kada je veina signala u prirodianalogna?ta je Niquist-ova frekvencija, u emu je njen zanaj?Definisanje jedininog impulsa u Matlabu? (npr =(n-3), 0

 • 7/26/2019 DOS Tipicna Pitanja Za Odbranu Vezbi

  2/2

  2

  Naredba u MatLabu za crtanje poloaja polova i nula?Posmatrajui funkciju prenosa racionalnog oblika kako se moe odrediti da lije sistem stabilan i kauzalan?Kako se definie stabilan sistem na osnovu vrednosti ulaznog i izlaznogsignala u vremenskom domenu?ta su digitalni filtri, namena i tipovi?

  Objasniti karakteristike filtra (propusni, nepropusni opseg...).Uloga prozorovanja kod konstrukcije filtara?Naredbe u Matlabu za generisanje koeficijenata FIR/IIR filtara?Razlika izmeu FIR/IIR filtara, prednosti i nedostaci.Naredba u Matlabu za crtanje karakteristike filtra?ta je normalizovana frekvencijata je sluajni signal (naredba za generisanje sluajnog signala sa normalnomraspodelom)?ta je srednja vrednost signala (naredba)?ta je sta varijansa i standardna devijacija (naredba)?Koja je razlika izmeu sluajnih i pseudosluajnih signala?Kaja je osnovna karakteristika autokorelacione funkcije periodinih signala

  Navesti primere signala koji se mogu opisati Normalnom raspodelomNavesti primere signala koji se mogu opisati Uniformnom raspodelom

  Pisanje koda u MATLAB-u za reavanje problema koji su raeni na vebama