Transcript
 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  1/73

    1

  CURS M. R. U. / Auditul resurselor umane / Lector univ.dr. Irinel MARIN

   Auditul resurselor umane

    Suport de curs –  M.R.U.

  Lector univ. dr. Irinel Marin

    ASE – Bucuresti  2010 - 2011

  Structura capitolului:

  1. Istoricul si definirea auditului

  2. Principiile enerale de audit!. Clasificarea tipurilor de audit". Pro#ele de audit$. Auditul resurselor umane % rolul ARU si rolul auditorilor &. Nivelele si domeniile de acoperire ale auditului resurselor umane'. (ipoloia auditului resurselor umane). *#iectivele auditului resurselor umane+. ,tapele auditului resurselor umane1-. Sistemul metodoloico % procedural de realiare a auditului

  resurselor umane

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  2/73

    2

  1. ISTORI!" #I $E%I&IREA A!$IT!"!I 

  (recerea n revist0 a istoriei auditului furniea0 o 'a(a solid) pentruanali(a

  *i interpretarea modi+ic)rilor care au a,ut loc n le)tur) cuo'iecti,ele *i

  te/nicile acestuia autnd la o mai 'un) n3eleere a audituluimodern.

  ac0 la nceput auditul se constituia ntro practic) de ,eri+icare aonestit)3ii  persoanelor reponsa#ile cu estionarea averii altora3 ca urmare a

  sarcinilorcomple4e pe care auditul le-a c)p)tat n timp la ora actual) asist)m la

  oade,)rat) m'inare a cuno*tin3elor conta'ile ale auditorului

  pro+esionistcu alte cuno*tin3e din di,erse domenii – cuno*tin3e uridice +iscale demanaement anali() etic) manaementul resurselor umane etc.

  5n sens etimoloic cu,ntul 6audit6 *i are oriinea n latinescul6audire6

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  3/73

    !

  4n acest conte5t tre#uie privit auditul3 ca instrument de asisten3)manaerial) care permite o#6inerea un proces sistematic de o'3inere *ie,aluare o'iecti,) a unor a+irma3ii unei imaini fidele asupra realit06iivie6ii interne a orania6iei3 pe ansam#lu sau pe structuri sau procese

   predifinite3utili7nd te8nici de lucru adecvate.

  Potrivit analiei specialistului american n domeniu 7.M. O8Reill9 auditul este de+init ca pri,ind ac3iunile *i e,enimentele cu caracter economic *i

  nu numai n ,ederea aprecierii radului de con+ormitate al acestora+irma3ii

  cu criteriile presta'ilite de auditor precum *i de comunicare are(ultatelor

  c)tre utili(atorii interesa3i;

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  4/73

    "

  O'iecti,ul +inal al procesului de audit indi+erent detipul acestuia const) n m'un)t)3irea utili()rii

  in+orma3iei

  prin comunicarea re(ultatelor c)tre utili(atorii interesa3i3m#r0c7nd forma unor  recomand0ri Fi impun7nd anumite

  rioriauditorului care3 aflat n fa6a unui mediu comple53 incert3

  tre#uies0 dea un r0spuns la dou0 ntre')ri principale:

  ce tre#uie / ar tre#ui f0cut3 Fi cum s0 se fac0.

  Aceste ntre#0ri reliefea0 opoi6ia ntre evaluarea st0rii defapt 

  a orania6iei Fi sistemul care se va aplica pentru e5aminare.

  Auditorul tre#uie s0 formulee recomand0ri de orientare

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  5/73

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  6/73

    &

  ,5ist0 situa6ii n care auditul este comparat *i ? sau con+undat cu alteno3iuni

  speci+ice cum ar +i e,aluarea *i ? sau dianosticarea. 

  Potrivit $E@ - A e,alua inseamna a e4amina cantitati, *i calitati, adetermina a sta'ili pre3ul ,aloarea num)rul a pre3ui a estima acalcula

   n timp ce e,aluarea este pre(entat) ca o apreciere calcul calculareestimare m)surare socotire.

  $ianosticarea poate +i de+init) ca +iind acea metod) +olosit) demanaement

  pe 'a(a constituirii unei ec/ipe multidisciplinare +ormat) din manaeri*i

  e4ecutan3i al c)rei con3inut principal const) n identi+icarea punctelor

  +orte*i sla'e ale domeniului anali(at cu e,iden3ierea cau(elor care le

  enerea()+inali(at) cu recomand)ri cu caracter corecti, sau de de(,oltare

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  7/73  '

  2. RI&III"E E&ERA"E $E A!$IT

  rincipiile enerale de audit enun60 cerin3ele +undamentale  privindefectuarea opera6iunilor prev0ute de standarde pentru ca3 n final3

  specialistuls0 fie n m0sur0 s0 e5prime opinia sa calificat0 Fi s0 dea o asiurare

  reona#il0 privind calitatea materiei cercetate.

  Printre principiile enerale de audit se num0r0K

  aC rincipiul materialit)3ii K specialistul dispune de li#ertate deplin0 privind

  selectarea acelor constat)ri pe care le consider0 mai importante.

   # E,itarea antepronun3)rii are n vedere o#liativitatea e5pertului de anu-*i

  comunica opinia dec7t dup0 ce ntreaa cercetare sa derulat3 astfel c0 pentru

  afirma6iile sale de6ine pro#e suficiente.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  8/73  )

  dC $ocumentarea complet) *i riuroas) a auditorului  pe tot parcursullucr0rii

  sale3 va demonstra c0 a insistat pentru identificarea / culeerea / evaluareamaterialului pro#ant3 c0 a respectat ntocmai standardele profesionale de

  audit.

  eC Raportul de audit *i conclu(iile specialistului ,or asiura condi3iilenecesare pentru a +i declaratDeC e4perti() te/nic); n materie.

  +C %ormularea *i arantarea opiniei cali+icate fundamentat03 reona#il0 Fio#iectiv0 a specialistului repreint0 esen6ialul ntreului proces de cercetare

  /evaluare. Concluiile auditorului decur din constat0ri consolidate temeinicverificate Fi arumentate Fi se impun a fi n deplin acord cu realitatea

  o#iectiv0.

  C Independen3a auditorului const0 n preentarea de aran6ii din care s0reulte c0 specialistul nu are Fi nu a avut rela6ii de serviciu sau de alt0 natur0

  cu

  conducerea firmei auditate Fi nu iau fost trasate directive personale privindviitoarele sale constat0ri sau recomand0ri.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  9/73  +

  iC resupunerea pri,ind ine4isten3a unui con+lict de interese pe termenlun

  ntre auditor Fi responsa#ilul auditat.

   C In,estiarea se ,a derula numai n limitele de competen3) acordate dec0tre ordonatorul de audit.

  C O'lia3iile pro+esionale ale auditorului se e4tind *i n s+era etic). Specialistul anaGat va tre#ui s0 fie n primul r7nd corect. 4n acest sens se

  impunea fi men6ionat un ansam#lu de principii fundamentale ce conduc activitateaoric0rui auditor Fi care se refer0 la onestitatea interitatea corectitudineao'iecti,itatea competen3a *i deontoloia pro+esional).

  lC E4actitatea n e4primare presupune aleerea acelor cuvinte3 e5presii Ficom#ina6ii ver#ale care au capacitatea de a transmite cu e5trem0 preciiemesaGul dorit de auditor.

  mC rincipiul de(,)luirii complete o#li0 pe auditor s0 aduc0 la cunoFin6aordonatorului de audit toate datele ? in+orma3iile ? cuno*tin3ele rele,ante3 

  cu

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  10/73  1-

  F. "ASI%IAREA TI!RI"OR $E A!$IT

  4n r7ndul specialiFtilor n domeniu nu e5ist0 o p0rere unanim acceptat0 privindclasificarea tipurilor de audit.

  Ca urmare a parcurerii literaturii de specialitate propunem urm0toareaclasi+icare a tipurilor de audit n func6ie de urm0toarele criterii:

   S+era de cuprindere a audituluiG O'iecti,ul +unc3iei pe care o reali(ea()G $omeniul pro+esional supus atest)riiG Momentul e+ectu)rii audituluiG

   radul de detaliere a audituluiG A+ilierea auditorilor.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  11/73  11

  1. In raport cu s+era de cuprinde a auditului auditul se clasific0 nK- Auditul orani(a3ional sfera de cuprindere este data de orania6ie

  luat0 fie n ansam#lul s0u3 fie pe activit06iJ 

  - Auditul socialsfera de cuprindere este constituita prin delimitarea

  unei entit06i sociale3 comunitare3 etnice3 care s0 fie e5aminat0 ndeose#i prin

   prisma raporturilor interne ce se sta#ilesc n cadrul acesteiaJ Auditul mediului sfera de cuprindere este mediul ca ansam#lu vast

  de rela6ii comple5e Fi dinamice de ordin eorafic3 am#iental3 economic3

  etc..

  2. 4n func6ie de o'iecti,ul +unc3iei pe care o reali(ea() distinem treitipuri 

  de auditK

  Auditul de con+ormitate DreularitateCG- Auditul operational – al per+orman3ei sau al e+icacit)3iiG  - Auditul strateic.

  aC Auditul de con+ormitate: are ca scop verificarea #unei aplic0ri areulilor Fi

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  12/73  12

  Conformitatea datelor Fi informa6iilor se analiea0 at7t n raportcu leisla6ia e5tern03 c7t Fi n raport cu reulamentele interne aleorania6iei.

  Astfel se o#serv0 dac0 o#iectul studiat este conform cu normele Fi procedurile o#iFnuite3 se arantea0 calitatea informa6iei3respectarea dispoi6iilor leale3 aplicarea instruc6iunilor directoare.4n acest ca3 auditorul va semnala responsa#ilului sau #eneficiarul

  distorsiunile sau nonaplicarea Fi interpretarea reFit0 a dispoi6iilo

  'C Auditul operational - al e+icacitatii permite s0 se vad0dac0 r eultatele sunt conforme cu o#iectivele fi5ate Fi dac0 au

  fost o#6inute cu cel mai mic cost. 

  4n cateoria acestui tip de audit3 re0sim auditul resurselorumane. 

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  13/73  1!

  Auditul opera6ional const0 n emiterea unei opinii privindconformitatea cu un anumit set de criterii presta#ilite3 dar3 spredeose#ire de celelalte tipuri de audit3 criteriile de compara6ie difer 

  in acest punct de vedere3 auditul opera3ional poate +i de+init cfiind o reviuire sistematic0 a activit06ilor unei orania6ii sau aunui anumit sement al acestora n corela3ie cu anumiteo'iecti,e sta'ilite de manaement n scopul de a e,alua

  per+orman3ele de a identi+ica posi'ilit)3ile de m'un)t)3irea acti,it)3ii *i de a ela'ora recomand)ri de ameliorare sau dede(,oltare a acestor acti,it)3i.

  M)surarea per+orman3elor prin prisma economicit)3iisi e+icacit)3ii constituie o necesitate pentru manaeri3n scopul unei evalu0ri continue a reultatelor o#6inute n raportcu o#iectivele propuse.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  14/73  1"

  Auditul opera6ional al performan6ei sau al eficacit06ii n domeniul resurselorumane are rolul de a studia modul de punere n practic) a di+eritelor

  politicide estiune a resurselor umane de a emite recomand)ri n scopul sporirii

  e+icacit)3ii lor *i r)spunde la urm)toarele ntre')ri:

    Reultatele o#6inute sunt n conformitate cu o#iectivele sta#ilite de estiunea

  resurselor umane O  Reultatele au fost o#6inute cu cele mai reduse costuri O

    unc6iunea de resurse umane realiea0 ansam#lul de activit06i opera6ionalenecesare pentru punerea n practic0 a strateiei lo#ale a orania6iei O

  Auditul opera6ional n domeniul resurselor umane3 e5ercit0 controlul la cincini,eluri:

  1/coeren6a procedurilor cu aleerile orania6iei n domeniul politicilor desalariareJ2. coeren6a estiunii salaria6ilor Fi a competen6elor cu celelalte politici de resurseumane din orania6ieJ!. coeren6a estiunii salaria6ilor Fi a competen6elor ntre entit06ile orania6iei Fi

  ntre diferitele etape ale procesuluiJ". eficacitatea procedurilor3 mai ales capacitatea lor de a produce reultatele

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  15/73

    1$

  cC Auditul strateicK permite s0 se vad0 dac0 politicile sunt conforme cuo#iectivele urm0rite de ntreprindere Fi dac0 a fost realiat0 transpunereaaleerilor politicii sociale practicate de ntreprindere n deciiileopera6ionale.

  Auditul strateic numit *i audit de conducere sau de e+icien3)3 n domeniulresurselor umane const0 n interarea o#iectivelor de estiune a resurselorumane n strateia eneral0 a orania6iei.

   Prin acest tip de audit se urm0reFte ca politicile de estiune a resurselorumane s0 fie conforme cu o#iectivele orania6iei cuprinse at7t n strateia salo#al03 c7t Fi n strateia sa social0.Aceste o#iective tre#uie s0 fie formulate Fi adaptate specificit06ilor orania6ieiFi evolu6iei mediului s0u e5tern3 lu7nduse n considerare at7t o#iectivele3 c7t

  Fi miGloacele necesare pentru realiarea acestora.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  16/73

    1&

  %iura nr.1. lasi+icarea tipurilor de audit n +unc3ie de o'iecti,ul +unc3iei pe care oreali(ea()

   AUDIT 

  Auditul decon+ormitate *i

  reularitate

  E4aminareapersonalului *i a

  acti,it)3ilorentit)3ii

  Criteriul  –politicile

  reulamentele

  interne

   Raport  desprecon+ormitatea cu

  criteriul ales

  Auditul strateic

  E4aminareapoliticilor de

  estionare

  Criteriul  – politicasocial) a

   ntreprinderii

   Raport  desprecon+ormitatea cu

  o'iecti,eleurm)rite de

   ntreprindere

  Auditul opera3ional -alper+orman3ei sau al

  e+icacit)3ii

  E4aminarea total) saupar3ial) a acti,it)3ilor

  Criteriul  – o'iecti,ulspeci+ic al orani(a3iei

   Raport  despre suestiirecomand)ri *iper+ec3ion)ri

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  17/73

    1'

  F. 5n raport cu domeniul pro+esional supus atest)rii3 identific0mKAuditul manaementului emite opinii privind calitatea Fi performan6elemanaementuluiJAuditul +inanciar - conta'il emite opinii privind procesul de constituire3

  alocare a resurselor financiare ale ntreprinderii3 precum si acele opinii privind conformitatea nreistr0rilor conta#ileJAuditul in+ormatic emite opinii privind calitatea sistemului informatic din

  cadrul institu6ieiJAuditul proceselor te/noloice emite opinii privind pro#lemele de ordin

  te8nic3vi7nd calitatea3 oraniarea Fi derularea activit06ilor de produc6ieJAuditul resurselor umane emite opinii privind calitatea procesului deestionare a personaluluiJAuditul uridic emite opinii privind calitatea asisten6ei Guridice din cadrulunei entit06i orania6ionale.

  H. $up) momentul e+ectu)rii auditului3 n raport cu perioada de desf0Furarea activit06iiKAudit pre,enti, sau e5ante3 se e5cut0 anterior perioadei de desf0Furareefectiv0 a activit06ii Fi se refer0 la determinarea calit06ii intr0rilor n procesJ

  Auditul ulterior sau e5post3 se e5ecut0 dup0 perioada de desf0Furare efectiv0

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  18/73

    1)

  . In +unc3ie de radul de detaliere al audituluiK Audit total are n vedere totalitatea proceselor  ce se desf0Foar0

  ntro institu6ie si vieaa un nivel ma5im de eneraliareJAudit par3ial se concentrea0 doar pe procesele nominaliate n

  cadrul misiunii de audit3 viand activitati ce necesit0 speciali0ri ntrundomeniu strict determinat .

  J. $up) a+ilierea auditorilor apartenen6a sau neapartenen6asistemului e5pert la institu6ia auditat0 distinem doua tipuri de auditK

  Auditul intern relementat de Leea nr. &'2 din 1+ decem#rie 2--23 privind auditul intern pu#lic. Auditul intern % este descris ca fiind ofunc6ie independent03 sta#ilit0 n cadrul structurii de control intern al uneicompanii3 n scopul e5amin0rii Fi evalu0rii permanente a activit06ilor Fiserviciilor acesteia.

  Auditul e4tern realiat de oranisme din afara orania6iei cefunc6ionea0 prin sistemul Cur6ii de Conturi. Auditul e4tern % denumit Fiaudit independent3 este efectuat pe o #a0 contractual0 de c0tre auditoriindependen6i. 

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  19/73

    1+

  Ta'elul nr.1. aracteristicile auditului intern *i ale audituluie4tern

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  20/73

    2-

  * detaliere mai ampl0 a caracteristicilor principale ale auditului intern*i

  ale auditului e4tern poate +i sinteti(at) si su' o alta +orma.

  Cu men6iunea c0 auditul intern poate include at7t auditul de conformitatec7t

  Fi auditul operational % al performan6ei sau al eficacitatii3 n timp ce auditule5tern poate cuprinde auditul strateic3 se poate face o sinte0 a

  caracteristicilor  

   principale ale acestor dou0 tipuri de audit3 accentu7nduse urm0toareleaspecte:

  1. O'iecti, de 'a():Audit internK s0 e5tind0 aria de cuprindere a controlului internJ

  Auditul e5ternK s0 furniee reultatele n forma specificat0 de conducereJ2. Metoda +olosit):Audit internK se #aea0 pe standarde de audit eneral acceptate Fi pe

   politicaFi procedurile companieiJAuditul e5ternK depinde de reultatele ce se aFteapt0 de la proiectul de audit

  Fi

  ii i

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  21/73

    21

  H. $omeniile auditate:Audit internK este de o#icei mputernicit s0 ac6ionee n domeniul financiarconta#il dar3 n func6ie de ceea ce se urm0reFte3 poate fi e5tins Fi la alte

  domeniiJAuditul e5ternK poate opera asupra oric0rui departament sau func6iune /activitate din companieJ. Tipul de companie n care se practic):Audit internK se practic0 n oricare tip de orania6ie3 indiferent de m0rimea

  eiJAuditul e5ternK serviciile unei firme de consultan60 pot fi cerute de c0tre

  oriceorania6ieJJ. %rec,en3a:Audit internK depinde de scopul pro#lemeiJAuditul e5ternK depinde n totalitate de politica impus0 de conducereJ

  K. re)tirea pro+esional) cerut) auditorilor:Audit internK cei care desf0Foar0 activitatea de audit intern sunt de o#iceiconta#ili3 dar pot fi Fi anaGa6i care nu lucrea0 n departamentul financiar3

  darsunt instrui6i pentru auditJ

  Auditul e5ternK predomin0 personalul cu o nalt0 pre0tire profesional03corespun0toare celor mai nalte standardeJ

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  22/73

    22

  In eneral o'iectul unui audit poate +i:

  1. sistemul de calitate aplicat de orania6ie3 auditul respectiv numinduseaudit de sistemG2. un produs auditul respectiv numinduse audit de produsGF. un proces te/noloic3 auditul respectiv numinduse audit de procesGH. un ser,iciu3 auditul respectiv numinduse audit de ser,iciu.

  In ceea ce priveFte ni,elul de comple4itate al auditului n func6ie de

  necesitatea periodicit06ii aplic0rii auditurilor asupra o#iectului acestora3 ele potfi aplicate la diferite ni,eluri3 dup0 cum urmea0K

  1. audit la nivel totalJ2. audit la nivel element al sistemuluiJ

  !. audit la nivel func6iune a orania6iei3 dac0 sunt audituri de suprave8ereJ". audit la nivel component produs / serviciu sau proces3 dac0 sunt audituri desuprave8ereJ$. audituri independente3 dac0 sunt audituri planificate prin planul de auditJ&. audituri de urm0rire3 dac0 sunt audituri declanFate n caurile n care este

  necesar s0 se analiee efectele unui audit independent.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  23/73

    2!

  H. ROBE"E $E A!$IT

  4n eneral3 auditul se de(,olt) ca o disciplin) cu caracter

  preponderent estimati, care are n ,edere ca prim pas orani(area *i derularea unui e4amen +unc3ional; asuprao'iectului supus cercet)rii.u alte cu,inte se urm)re*te o e4aminare *i e4perti(are a

  unorentit)3i Dprocese sisteme ansam'lu de rela3ii produseraporturi etc.C.el de-al doilea pas red) scopul primordial care const) n+ormularea unei opinii cali+icate autori(ate Darumentat)

  temeinic att din punct de ,edere pramatic ct *i *tiin3i+icCpri,ind starea de +apt calitatea capacitatea entit)3ii

  e4aminate*i care s) con+ere certi+icarea atestarea ,alidarea acestora

  prin prisma unui ansam'lu de standarde condi3ii cerin3ee4i en e redeterminate norme etc. n ceea ce ri,e te

  Repreentarea rafic0 a rela3iei dintre materialul pro'ant sistemul

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  24/73

    2"

  Repreentarea rafic0 a rela3iei dintre materialul pro'ant sistemulre+eren3ial *i re(ultatele in,estia3iei numita *i triun/iul de aur; alAudit)rii repre(inta +undamentul oric)rui proces de auditare.  Triun/iul de aur; al audit)rii

  MATERIA"E ROBA&TE

  date informa6ii documente declara6ii

  A!$ITAREA

  - documentare- e4aminare- e,aluare

  - no-/o

  SISTEM!" RE%ERE&NIA"

  standarde principii

  relement0ri cunoFtin6e

  RE!"TATE"EI&7ESTIANIEI

  constat0ri concluii

  recomand0ri

  RAORT!" $E A!$IT

  atestare certificare

  validare

  Pro#ele de audit repreint0 acele date *i in+orma3ii colectate de c0tre auditori

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  25/73

    2$

  Pro#ele de audit repreint0 acele date *i in+orma3ii colectate de c0tre auditori3 pentru sus3inerea constat)rilor conclu(iilor *i recomand)rilor cuprinse nrapoartele de audit.

  Indiferent de natura auditului3 pro#ele de audit tre#uie sa indeplineasca

  urmatoarele cerinte: competenta credi'ilitate rele,anta si su+icienta.

  Pro#ele de audit devin competente atunci cnd in+orma3iile *i dateleo'3inute de c)tre auditori sunt su+iciente si corespun()toare Dn ,ederea

  atinerii o'iecti,elor audituluiC impar3iale de ncredere *i +ia'ileDinspir) suuran3)C.

  redi'ilitatea unei pro'e de audit poate +i e,aluat) 3innd cont deurm)toarele considerente•

   pro#ele de audit provenind de la surse din afara entit06ii auditate sunt multmai de ncredere dec7t cele o#6inute din interiorul entit06iiJ• pro#ele de audit o#6inute su# form0 de documente sunt mult mai de ncrederedec7t cele ver#ale oraleJ• pro#ele de audit o#6inute direct de auditor3 prin o#serva6ie direct0 sunt multmai de ncredere dec7t cele o#6inute indirectJ

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  26/73

    2&

  ro'ele de audit sunt considerate rele,ante dac) aule)tur)

  cu o'iecti,ele *i criteriile auditului. 5n ,ederea asiur)rii

  rele,an3ei pro'elor de audit este necesar ca n etapa deplani+icare att o'iecti,ele ct *i criteriile auditului s) +ie

  ctmai clar de+inite.

  ro'ele de audit au un caracter su+icient dac) sunt destulde

  rele,ante *i de ncredere ast+el nct s) con,in) o persoan)cu o pre)tire special) c) re(ultatele auditului respecti,

  constat)rile conclu(iile *i recomand)rile sunt usti+icate.Su+icien3a repre(int) o tr)s)tur) cantitati,) a pro'elor deaudit n timp ce caracterul complet Dadec,atC este o

  m)sur)

  a calit)3ii a rele,an3ei Ddrept criteriu speci+icC *i a

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  27/73

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  28/73

    2)

  In conclu(ie pro'ele de audit care im'raca+orma datelor *i in+orma3iilor colectate de c)tre

  auditori pentru sus3inerea constat)rilorconclu(iilor *i recomand)rilor cuprinse nrapoartele de audit sunt edi+icatoare atunci candsunt competente rele,ante credi'ile *i  su+iciente3 

  corespun()toare n vederea atinerii o#iectivelorauditului3 impar3iale de ncredere *i +ia'ile inspir0 siuran60.

  e asemenea se vor analia numai acele pro'e deaudit leate de intr)rile descrierea proceselorie*irile *i e+ectele.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  29/73

    2+

  RIS!" $E A!$IT #I IM"IANII"E SA"E 5& ROES!"A!$ITPRII

  Riscul de audit este o func6ie a riscului unor denatur0ri semnificative n

  situa6iileauditate Fi a riscului ca auditorul s0 nu detectee o astfel de denaturare risc

  denedetectare.Riscul de audit repre(int) riscul pe care auditorul l atri'uie unei opinii

  de audit neadec,ate atunci cnd se de3in in+orma3ii eronate semni+icati,e.

  in punct de vedere al posi'ilit)3ii de a se produce riscurile se pot clasificanK

   riscuri poten3iale % sunt cele mai succepti#ile a se produce dac0 nu senreistrea0 la nivelul tuturor entit06ilorJ riscuri posi'ile % repreint0 acea parte a riscutilor poten6iale pentru careconducerea nu a ntreprins m0suri eficiente de eliminare. Prin urmare e5ist0

  omare posi#ilitate ca erorile s0 se produc0 f0r0 a fi detectate.

  omponentele riscului de audit suntK

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  30/73

    !-

  omponentele riscului de audit suntK

   riscul inerent sau ini3ial % este riscul datorat e5isten6ei unei a#ateri materialesau al unor afirma6ii eronate n mod independent de activitatea auditorului. ,steindicat ca evaluarea riscului inerent s0 se efectuee n faa preliminar0 auditulu riscul controlului % este riscul ca sistemul de control intern al su#iectuluiauditat s0 nu detectee in timp util o a#atere care ar putea fi materiala3individual0 sau cumulat0 cu erori din alte activit06i. riscul de nedetectare % repreint0 n eneral riscul ca o a#atere material0 sauo ine5actitate semnificativ0 care nu a fost corectat0 de controlul intern Fi care

   poate s0 nu fie detectat0 nici de auditor. *pusul riscului de nedetectare esteasiurarea pe care auditorul o o#6ine pornind de la toate procedeele de fond pecare le realiea0.

  ,cua6ia riscului de audit esteK

  RA Q Ri 4 Rc 4 Rn

  undeKRA  risc de auditJRi  risc inerentJ

  Rc  risc de controlJRn  risc de nedetectare.

  A!$IT!" RES!RSE"OR !MA&E

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  31/73

    !1

  . A!$IT!" RES!RSE"OR !MA&E  –rolul AR! si rolul auditorilor-

  Ca o recunoaFtere a devolt0rii Fi a importan6ei cruciale pe care

  resursele umane o au pentru orania6ie3 sa devoltat termenul de auditulresurselor umane.

  $e+inirea conceptului:Auditul resurselor umane % este un sistem de consultan603 o evaluare

  analitic0 Fi o e5perti0 independent0 a poten6ialului uman al orania6iei .4n anul 2---3 autorul france Inalens suerea0 c0 auditulresurselor umane este o udecat) cu privire la calitatea resurselor umane ale unei orani(a3ii;. In aprecierea calit)3ii resurselor umane ne referimla aptitudinea resurselor umane de a r0spunde nevoilor orania6iei3 nevoi ce

   pot fi at7t de ordin cantitativ c7t Fi de ordin calitativ. 4n lucrarea sa3 Bill o9 sus6ineK Auditul resurselor umane este unproces de politici proceduri documenta3ii sisteme *i practici decercetare cu pri,ire la +unc3iunea de resurse umane n orani(a3ie;

  Stettler *i ollins afirmau c0K Un audit de resurse umane nseamn)de +apt o trecere n re,ist) *i o ntre,edere sau o audi3ie nainte de areali(a o e,aluare sau o apreciere;.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  32/73

    !2

  Auditul resurselor umane demonstrea0 c7t de mult contri#uie acesta laeficacitatea orania6ional0 ca Fi ntre Fi la productivitatea muncii.

  Auditul resurselor umane repreint0 un instrument dianostic3 nu unul

   prescriptiv. Poate aGuta la identi+icarea a ceea ce lipse*te sau tre'uie m'un)t)3it f0r0 a precia ceea ce tre#uie f0cut n direc6ia reolv0rii pro#lemelor .

  ,ste un instrument care poate fi folosit pentru a m0sura radul n care un

  anaGator satisface o#lia6iile leale n estionarea for6ei de munc0 Fi pentrua cartorafia m0surile corective care se impun.

  Auditul resurselor umane operea0 cu idei a#stracteJ Fi are #aele nnumeroase tipuri de nv06are 9...: are o structur0 ra3ional) de postulate3concepte3 te/nici Fi reuli3 #a7nduse pe un studiu intelectual riuros caremerit0 s0 fie numit0 disciplin0 n sensul curent al acestui termen.

  Auditul resurselor umane +urni(ea() +eed-'ac-uri re+eritoare la+unc3iunea de resurse umane la modul n care sunt des+)*urate acti,it)3ileacestei +unc3iuni.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  33/73

    !!

  5ntre'area  fundamental0 adresat0 de  auditul resurselor umane   –auditului de manaement este:

  Cum ar tre#ui s0 fie forma de oraniare a sistemului de estiune a

  resurselor umane3 care este num0rul Fi calificarea necesar0 pentruorania6ie3 pentru realiarea eficient0 Fi cu cele mai mici costuri astrateiei companieiO

  Un audit de resurse umane poate s0 identi+ice re(ultatele *i s)

  recomande solu3ii pe #aa feed#acului dintre personal Fi manaercom#inat0 cu o#serva6iile auditorului.

  e asemenea3 auditul resurselor umane implic0 o e4aminare sistematic)a practicilor *i politicilor cu privire la resursele umane dintroorania6ie. Acesta eviden6ia0 decalaele dintre ceea ce se +ace; *iceee ce este necesar s) se +ac);.

  ,liminnd decalaGele men6ionate3 orania6ia poate s0Fi asiure oconducere e+icient) a proceselor3 prin identificarea punctelor forte Fisla#e ale orania6iei Fi a domeniului n care se pot aduce m#un0t06iri.

  4 # li ii di l 0 i i i #li i

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  34/73

    !"

  4n #aa analiarii diverselor p0reri emise Fi pu#licate inliteratura

  de specialitate cu privire la definirea conceptului de audit alresurselor umane3 opinia personal) a autorului acestui curssintetiat0 su# forma unei noi de+ini3ii propus0 spre lectur0 Fianali0 specialiFtilor n domeniu3 este c0:

  Auditul resurselor umane este o acti,itate des+)*urat) de

  pro+esioni*tii n domeniul resurselor umane din interiorulsau

  e4teriorul orani(a3iei Daudit intern ? audit e4ternC carecolectea() *i e,aluea() pro'e leate de estionarea

  resurselorumane din cadrul orani(a3iei n ,ederea e4prim)rii uneiopinii independente pri,ind compara3ia dintre aspecteleo'ser,ate *i cele presta'ilite raportate la respectarea *iaplicarea unui criteriu de calitate anterior de+init.

  4 iGi l i i ii d l i i i 0 i

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  35/73

    !$

  4n spriGinul acestei opinii3 pornesc de la premia potrivit c0reiaconceptele pri,ind auditul n eneral *i auditul resurselorumane n special alc)tuiesc un ansam'lu unitar *i coerent 

  de elemente menite s) determine *i s) asiure e,iden3iereamaterialului pro'ant *i +ormularea constat)rilor celor maisemni+icati,e pri,ind entitatea studiat) pe 'a(a c)rora cuautorul unor metode *i te/nici speci+ice s) se poat)

  e4primaopinia cali+icat) Dconclu(iile *i recomand)rile auditoruluiC.

  rept urmare3 ideea de 'a() care ne procup) n +ormularea

  unui model n domeniu este aceea c) auditul resurselorumanee,aluea() acti,itatea resurselor umane dintr-o orani(a3ie

  cuscopul de a o m'un)t)3i.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  36/73

    !&

  RO"!" A!$IT!"!I RES!RSE"OR !MA&E

  Scopul unui audit de resurse umane este de a e,alua e+icacitatea+unc3iunii de resurse umane *i de a asiura reulile de con+ormitate.

  1. demonstrarea contri#u6iei departamentului de resurse umane la realiareao#iectivelor orania6ieiJ2. creFterea radul de profesionalism al departamentului de resurse umaneJ!. asiurarea concordan6ei dintre strateia resurselor umane Fi strateia lo#al0

  a orania6ieiJ". identificarea pro#lemelor maGore leate de personalJ$. arantarea respect0rii continue a prevederilor Fi modific0rilor aduse CoduluiMunciiJ&. asiurarea optimi0rii costurilor de personalJ

  '. stimularea investi6iilor n domeniul resurselor umane.). compararea muncii resurselor umane din orania6ie cu alte orania6iisimilare pentru asiurarea m#un0t06irii continue 'enc/marin instrumentul utiliat pentru compararea unui proces cu procese similare aleunor lideri recunoscu6i3 n scopul de a identifica posi#ilit06ile de m#un0t06irea calit06iiJ etc

  U l di t l i i t t t i t dit l

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  37/73

    !'

  Unul dintre cele mai importante aspecte n ce priveFte auditulresurselor umane este aspectul leal. 

  MaGoritatea profesioniFtilor din domeniu Ftiu foarte #ine ce pro#leme pot ridica unele riscuri ce pot ap0rea n one comuneKana)ri concedieri 'ene+icii salarii proramul de lucrureulamentul de ordine interioar) discrimin)rile ileale *imulte altele. 

  Pentru a evalua radul de e5punere a unei companii neventualitatea unui proces tre#uie avute n vedere cerin6ele leale din fiecare din aceste one3 men6ionate anterior

  SEMA S!BIENI"OR ROES!"!I A!$ITARII RES!RSE"OR

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  38/73

    !)

  SEMA S!BIENI"OR ROES!"!I A!$ITARII RES!RSE"OR!MA&E

  E&TITATEA A!$ITATPDresursele umane ale +irmeiC

  A!$ITOR!"

  Dspecialistule4pertulC

  OR$O&ATOR!"

  $E A!$IT

  C7teva din ntre')rile adesea nt7lnite n cadrul derul0rii procesului de auditde resurse umane suntK ine se ocup) de audit; ine comand) auditul;

  fi i G idi if

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  39/73

    !+

  Ordonatorul de audit este o persoan0 fiic0 sau Guridic0 ce manifest0un interes maGor pentru ca resursele umane s0 fie estionate performant3competitiv Fi eficient. Repreint0 autoritatea3 entitatea mputernicit03care fi5ea0 principalele repere care s0 defineasc0 misiunea de audit.

  4n postura de ordonatori de audit se afl0 consiliul de administra6ie3adunarea eneral0 a ac6ionarilor3 conduc0torul pentru structurilesu#ordonate departamentul de resurse umane.

  Entitatea auditat) este repreentat0 de resursele umane din companie 

  n eneral3 dintrun departament3 rela6iile interpersonale3 etc.

  Auditorul este specialistul sau dup0 ca ec8ipa multidisciplinar0 careeste c8emat0 s0 evaluee din punct de vedere calitativ performan6eleresurselor umane. 4n timpul audit0rii3 e5pertul are poi6ionarea asem0n0toarecu cea a unui ar#itru3 fiind pus n fa6a a dou) atitudini antiteticeK pe de o parte cea a ordonatorului de audit care solicit0 o opinie riurosfundamentat0 a unui specialist n le0tur0 cu calitatea resurselor umanesupus0 cercet0rii3 Fi pe de alt0 parte cea a entitatii auditate care de cele maimulte ori doreFte s0 preinte situa6ia c7t mai favora#il.

  Indiferent de ec/ipa de audit intern/e tern aceasta are

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  40/73

    "-

  Indiferent de ec/ipa de audit intern/e5tern3 aceasta areurm0toarele o'lia3iiK

  •s0 identifice cine este r0spun0tor de fiecare activitateJ•s0 determine o#iectivele cerute de fiecare activitateJ•s0 treac0 n revist0 politicile Fi procedurile folosite pentru arealia aceste activit06iJ•s0 pre0teasc0 un raport de m#un0t06ire corespun0tor a

  o#iectivelor3 politicilor Fi procedurilorJ•s0 devolte un plan de ac6iune pentru a putea corecta reFeliledin fiecare activitateJ•s0 urm0reasc0 cu aten6ie planul de ac6iune pentru a o#serva

  dac0 sau reolvat pro#lemele descoperite prin intermediulauditului.

  Impactul dintre auditorul e5tern Fi orania6ie este direct3 darauditorul este interesat at7t de evaluarea manaementului

  orania6iei c7t Fi a resurselor umane n eneral.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  41/73

    "1

  Potrivit teoriei Fi practicii n domeniu3 auditul resurselor umane poate fiurm0rit din punct de vedere te/nico-orani(atoric socio-psi/oloic *ieconomic.

  a in punct de vedere te/nico-orani(atoric auditul resurselor umaneeste o

  form0 de verificare a documenta6iei Fi o anali0 a indicatorilor 3 caredemonstrea0 eficien6a activit06ilor dintro orania6ie.4n practica 6arilor din vestul ,uropei Fi S.U.A. auditul resurselor umane

  const0n analia datelor Fi a indicatorilor de fluctua6ie a personalului3 atitudinea

  resurselor umane fa60 de locul de munc0 Fi radul de satisfac6ie a personalului.

   # Auditul resurselor umane din punct de vedere socio-psi/oloicrepreint0 o

  evaluare a rela6iilor de munc0 din companie pentru men6ionarea factoriloresen iali ai motiv0rii  i identificarea reervelor de o timiare a activit0 ii

  J. &i,elele si domeniile de acoperire ale audituluiresurselor umane

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  42/73

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  43/73

  2 &i el l + nc3ional

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  44/73

    ""

  2. &i,elul +unc3ional&i,elul +unc3ional presupune ,eri+icarea e+icien3ei acti,it)3iidepartamentelor +unc3ionale din cadrul sistemului resurselor umane alorani(a3iei.

  La acest nivel auditorul r0spunde la trei ntre#0riK corespund reultatele activit06ii resurselor umane cu o#iectivele sta#ilite demanaementO se o#6in aceste reultate cu cele mai mici costuriO pot fi simplificate Fi m#un0t06ite procedurile de personalO

  F. &i,elul mediu&i,elul mediu presupune ,eri+icarea corectitudinii aplic)rii de c)tremanaerii de ni,el mediu a politicii de personal a strateiei orani(a3iona4n aceast0 misiune auditorul utiliea0 informa6ii de la K repreentan6ii sindicatelorJ

  anaGa6iJ administra6iile Fi departamentele de resurse umaneJresursele e5terne oranismele sociale3 ac6ionarii3 serviciile municipale.

  rincipalele domenii ale auditului resurselor umane in viiunea specialistil

  rusi in domeniu *deov si Niconova sunt preentate in ta#elul urmatorK

  %unc3iile' i t l i d R !

  on3inutul Auditului Resurselor !mane

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  45/73

    "$

  su'sistemului de R.!3

  %ormarea politiciide personal n

  orani(a3ie

  Aprecierea condi6iei e5istente a politicilor de personal3 radul decoresponden60 cu strateia de devoltare a firmeiK evaluareainterdependen6elor din politica de personal3 specificul orania6iei Ficondi6iile interneJ

  lani+icarearesurselor umane

  ,valuarea resurselor e5istente3 scopurilor Fi perspectivelor dedevoltare3 cererea viitoare de personalJ analia planului de planificare3a fluctua6iei de personalJ

  !tili(arearesurselor umane

  Analia radului de ocupa6ie a personaluluiJ analia sta#ilit06ii personaluluiJ

  Recrutarea *iselec3ia resurselorumane

  ,valuarea metodelor Fi procedurilor utiliate pentru recrutarea personaluluiJ costurile recrut0riiJ eficien6a recrut0rii prin completarea posturilor vacante3 completrarea posturilor posi#ile n viitorJ eficien6a procedurilor de selec6ieJ

  E,aluareapro+esional) a

  resurselor umane

  Analia metodelor utiliate pentru evaluarea personalului3 eficien6alorJ evaluarea reultatelor Fi efectelor n urma procesului de evaluarea personaluluiJ

  Adaptarearesurselor umane

  Analia metodelor utiliate pentru adaptarea personalului3 eficien6alorJ identificarea Fi dianosticarea pro#lemelor ap0rute n procesul deadaptareJ

  Trainin-ulresurselor umane

  Analia scopurilor Fi formelor de trainin3 concordan6a lor cuscopurile orania6ieiJ studierea con6inutului proramei de traininJevaluarea personalului dup0 efectuarea proramului de trainin3eficien6a Fi reultatele proramului de traininJ

  $ l A li i l i d d l l l i di

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  46/73

    "&

  $e(,oltareacarierei

  pro+esionale aresurselor

  umane

  Analia sistemului de devoltare a personalului dinorania6ieJ analia postuluiJ analia planului dedevoltare a personalului3 eficien6a metodelor utiliateJ

  Orani(area *ides+)*urareaprocesului de

  munc)

  Analia condi6iilor de munc03 te8nicile de securitateJanalia procesului de normare a munciiJ evaluarea productivit06ii munciiJ analia investi6iilor din aceast0sfer0 Fi reultatele o#6inuteJ

  Moti,area *istimularearesurselor

  umane

  Analia formelor de motivare3 rela6ia lor cu motivarea personaluluiJ analia nivelului Fi structurii de salariareJaprecierea concordan6ei dintre formele de motivare Fiscopurile orania6ieiJ

  $e(,oltareaspiritului deec/ip)

  ianosticul climatului sociopsi8oloic3 apreciereanivelului de tensionare a rela6iilor dintre anaGa6i3ostilitatea fa60 de sc8im#0riJ dianosticul culturiiorania6ionale3 tipul de leaders8ip practicat.

  Alta ,i(iune pri,ind domeniile de acoperire ale AR!:

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  47/73

    "'

   $omeniile de acoperire ale auditului resurselor umane

  1K

  F

  2H

  LLF

  F

  L

  JK

  FF K

  ractici deanaareereri deanaareBene+iciileanaatilorRe+erin3eReulamentul

  anaa3ilor&on-discriminarire+erin3ese4uale$isciplina nmunc)er+orman3a o'-uluirocese de +inali(are amunciioncedieri$eminion)ri *ia'sent)riSalariu *iorar

  Alta ,i(iune pri,ind domeniile de acoperire ale AR!:

  Mc onnell in lucrarea Auditin Uour uman Resources $epartament

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  48/73

    ")

  1. Misiunea departamentului de resurse umaneJ2. *raniarea departamentului de resurse umaneJ!. AnaGa6ii departamentului de resurse umaneJ". Rela6iile de munc0 cu alte orania6iiJ$. Recrutarea Fi selec6iaJ&. ,ducarea3 traininul Fi devoltareaJ

  '. Rela6iile ntre anaGa6iJ). >eneficiileJ+. Compensa6iileJ1-. Planificarea resurselor umaneJ

  11. evoltarea orania6ieiJ12. iversitatea Fi ec8ita#ilitatea oportunit06ilor de anaGareJ1!. M0suri de protec6ie a munciiJ1". Paa Fi protec6iaJ1$. ,c8ipamente Fi facilit06iJ

  1&. ocumentarea Fi sistemul informa6ional.

  Mc onnell in lucrarea Auditin Uour uman Resources $epartamentpre(int) 1J cateorii de acti,it)3i care tre'uie supuse aten3iei AR! :

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  49/73

    "+

  1. Astfel3 misiunea departamentului de resurse umane se refer0 lao#iectivul principal Fi scopul departamentului de resurse umane n cadrulorania6iei3 Fi le0tura sa cu misiunea eneral0 a firmei.

  2. Orani(area departamentului de resurse umane are n vedere rela6iileacestui departament cu celelalte departamente Fi cu anaGa6ii firmei.e asemenea are n vedere modul de structurare a resurselor n cadruldepartamentului de resurse umane.

  !. Criteriul referitor la anaa3ii departamentului de resurse umane aren

  vedere n special selec6ia3 traininul3 motivarea Fi devoltarea resurselorumane.

  ". Rela3iile de munc) de#at rolul resurselor umane n rela6iile firmei cuorice tip de sindicat3 orania6ie3 asocia6ie pentru for6a de munc03 inclu7ndaici Fi campaniile pentru oraniarea for6ei de munc0.

  $. C7nd ne referim la recrutare *i selec3ie este evident c0 n fapt anali0mmetodele de evaluare Fi o#6inere a candida6ilor califica6i3 at7t din surse

  interne

  &. Educarea trainin-ul *i de(,oltarea Fi propune analiarea traininului

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  50/73

    $-

  * F p p  performant3 al a#ilit06ilor anaGatului Fi devoltarea carierei acestuia3 utili7ndat7t resurse interne c7t Fi e5terne. e asemenea3 tot n aceast0 cateorie3 auditulde resurse umane propune oferirea unei m0sur0tori3 a unei e5perti0ri aacumul0rii cunoFtin6elor3 a nevoilor de trainin Fi de devoltare Fi a metodelor

  deidentificare a anaGa6ilor cu poten6ial crescut.

  '. Rela3iile dintre anaa3i analiea0 politicile Fi procedurile ce uvernea0condi6iile de anaGare / demitere3 inclu7nd aici Fi alte activit06i specifice aleresurselor umane care nu au fost interate n nici o alt0 cateorie.

  ). Bene+iciile repreint0 totalitatea compensa6iilor n natur0 nu n #ani oferiteanaGa6ilor de c0tre orania6ie. Aici includem dar nu limit0m asiur0rile3 planurile de pensii3 concediile pl0tite. (otodat03 c7nd ne referim la #eneficii3avem n vedere Fi oferirea sistemelor3 suporturilor Fi metodelor specifice pentruacordarea corect0 Fi cu succes a #eneficiilor.

  +. *pus fa60 de #eneficii3 re0sim compens)rile3 care repreint0 totalitatea pl06ilor n #ani f0cute de orania6ie c0tre anaGat Fi3 de asemenea3 sistemele deevaluare a posturilor3 de determinare a nivelului salariilor Fi a modific0rii lor3 dedeterminare a comisioanelor3 a pl06ilor stimulative3 a #onusurilor etc.

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  51/73

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  52/73

    $2

  1!. &ormele de protec3ie a muncii sunt ntotdeauna +oarte importante. ,ste ocerin60 o#liatorie asiurarea respect0rii prevederilor leale locale3 uvernamentale

  Fi /sau na6ionale. Se impune astfel asiurarea unui nivel optim de implicare Fi

  responsa#ilitaten aplicarea normelor de protec6ie a muncii3 folosind ec8ipament specific de

   protec6ie3respect7nd reulile Fi practicile de siuran60 sta#ilite de c0tre firm0.

  1". Securitatea are n vedere3 aFa cum ne las0 s0 n6eleem din numele s0u3men6inerea

  Fi proteGarea anaGa6ilor3 a #unurilor acestora3 a #unurilor firmei3 a documentelor cureferire la resursa uman03 a informa6iilor Fi a facilit06ilor oferite anaGa6ilor.

  1$. *rice orania6ie pune la dispoi6ia anaGa6ilor s0i anumite +acilit)3i *i anumiteec/ipamente. Acestea sunt necesare pentru ndeplinirea n condi6ii optime andatoririlor fa60 de firm03 a ndeplinirii misiunii departamentului resurselor umane Fi pentru ma5imiarea utilit06ii lor pentru orania6ie.

  1&. Unul dintre cele mai importante sisteme atunci c7nd vor#im despre resurseumane

  este cel in+orma3ional al0turi de toat0 metodoloia reali0rii corecte a acestuia.Sistemul informa6ional poate fi definit ca fiind ansam#lul91: datelor3 informa6iilor3

  Opinie personala pri,ind clasi+icarea ariilor de acoperire ale AR!:1 Auditul administr)rii resurselor umane - cuprindeK

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  53/73

    $!

  1. Auditul administr)rii resurselor umane - cuprindeK estiunea dosarelor profesionale ale anaGa6ilor  estiunea carnetelor de munc0 ar8ivarea documentelor 

  preente % nvoiri % concedieri % demisii sistemul informatic utiliat pentru estiunea resurselor umane feed#acul anaGa6ilor RU departamentului de resurse umane2. Auditul utili()rii *i de(,olt)rii resurselor umane – cuprinde: analia posturilor Fi planificarea resurselor umane recrutarea3 selectia si interarea resurselor umane evaluarea performantelor resurselor umane traininul formarea profesional0 continu0 resurselor umane cariera resurselor umaneevaluarea posturilor3 analia radului de satisfactie si de motivare precum si politica de compensa6ii Fi #eneficii a resurselor umane

  F. Auditul rela3iilor de munc) – cuprinde respectarea pre,ederilorleisla3iei muncii n urmatoarele domenii: politicile si procedurile viand s0n0tatea Fi securitatea n munc0 prorame de pa0 Fi protec6ie analia si solu6ionarea situatiilor conflictuale din companie

  respectarea drepturilor Fi o#lia6iilor anaGa6ilor 

  Ilustrarea +lu4ului $A pentru manaementul misiuni de

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  54/73

    $"

   7eri+ic)

   E+ectuea()

   lani+ic)

  Sta'ilirea proramului de audit :- o'iecti,e *i amploareG- resposa'ilit)3iG- resurseG- proceduri.

  Monitori(area *i anali(area proramului

  de audit :- monitori(are *i anali()G- identi+icarea ne,oilor de ac3iunicorecti,e *i pre,enti,e- identi+icarea oportunit)3ilor de

   m'un)t)3ire

  Implementarea proramului deaudit :- proramarea auditurilorG- e,aluarea auditorilorG- selectarea ec/ipei de auditG- conducerea acti,it)3ilor de auditG- men3inerea nreistr)rilor.

  ompeten3a *ie,aluarea

  auditorilor

  Acti,ita3i deaudit

  5m'un)t)3ireaproramului de

  audit

  A!TORITATEA E&TR!RORAM!" $E A!$IT

       A    c     3

       i    o    n

      e    a    (

       )

  Ilustrarea +lu4ului $A pentru manaementul misiuni deaudit

  Scopul proramului auditului resurselor umane este s) plani+ice tipul *i

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  55/73

    $$

  num)rul auditurilor s) identi+ice *i s) +urni(e(e resursele necesarepentru

  a a-l e+ectua.

  Ciclul PCA % cunoscut Fi su# numele de ciclul emin % a fost denumitastfel

   pentru prima oar0 n anii T!- de c0tre Balter S8eD8art3 care a de#0tut acestconcept n cartea sa Statistical Met8od from t8e ;ieDpoint of Vualit=

  Control.

  Acest model furniea0 un cadru de lucru pentru m#un0t06irea unui processau

  a unui sistem. Poate fi utiliat ca instrument de 8idare pe ntre parcursul proiectului de m#un0t06ire sau pentru devoltarea unor proiecte specifice

  atunci

  c7nd sau identificat ariile ce necesit0 m#un0t06iri.

  lan – a plani+icaSe recunoaFte o oportunitate Fi se planific0 o sc8im#are. 4n aceast0 fa0 maint7i tre#uie s0 se analiee ceea ce poate fi im#un0t06it3 c0ut7nduse acele

  ariicare pre(int) oportunit)3i de sc/im'are. Planificarea tre#uie s0 fie f0cut0

  $o – a +ace

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  56/73

    $&

  $o a +aceup0 ce a fost planificat0 sc8im#area3 se trece la fapte3 la realiarea sa propriuis0. ,ste de preferat3 n situa6iile n care acest lucru este posi#il3 s

  se

  fac0 mai nt7i la o scar0 mai mic03 pentru a putea preveni Fi corectaeventualeleinadverten6e.

  /ec – a ,eri+ica re(ultateleCe sa realiat prin sc8im#area facut0O Ce nu a func6ionatO Iat0 numai dodintre ntre#0rile care se pot adresa n aceast0 etap0 crucial0 a ciclului

  PCA.up0 ce a fost implementat0 sc8im#area pentru un interval de timp3 va

  tre#uis0 se determine c7t de #ine func6ionea0. A dus ntradev0r sc8im#area

  implementat0 la ceea ce se dorea s0 se o#6in0O Cel mai important este s0 sedetermine care dintre parametrii sistemului tre#uie m0sura6i Fi c7t de destre#uie m0sura6i pentru a monitoria corect nivelul sc8im#0rii.

  Act – a adopta sc/im'area de+initi, a a'andona sau a relua ciclul .

  up0 ce a fost planificat0 sc8im#area3 a fost implementat0 Fi apoi a fost

  K. TIO"OIA A!$IT!"!I RES!RSE"OR !MA&E

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  57/73

    $'

  K. TIO"OIA A!$IT!"!I RES!RSE"OR !MA&E

  Un audit de resurse umane comple5 cuprinde patru tipuri de audit

  1. Auditul persoaneiJ2. Auditul comportamentuluiJ!. Auditul performan6eiJ". Auditul poten6ialelor.

  1. Auditul persoanei Numeroasele studii tind s0 indice c0 personalitatea se confrunt0 cu profiluldescris de teste. ,ste vor#a mai dera#0 de o le0tur0 de situa6ii care apar cafiind asem0n0toare Fi care3 n consecin60 produce comportamente identice.Astfel3 nu putem afirma c0 o anumit0 persoan0 cu un rad ridicat de sinceritatereliefat n test este ntotdeauna sincer0 ci mai dera#0 c0 a adoptat o atitudinede sinceritate n situa6ii siure3 preentate n testul respectiv.4n concluie3 auditarea persoanei dup0 capacit06ile conitive sau specifice apareca fiind nu numai dificil de realiat din punct de vedere etic3 dar este3 n plus3Fi limitat0 din punct de vedere practic. Qestionarea competen6elor3 tem0 careimplic0 f0r0 ndoial0 practici noi3 nu aduce din acest punct de vedere un

  r0spuns conceptual.

  2 A dit l t t l i

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  58/73

    $)

  2. Auditul comportamentuluiSunt utiliate multe metode de e,aluare a comportamentului: metodaincidentelor critice scara radat) a comportamentelor *i BARS. Acestea sunt reu de manipulat dar pot preenta avantaGe.

  BARS repreint0 metoda cea mai evoluat0 de evaluare a comportamentelor.>ARS este a#revierea >e8aviorall= Anc8ord Ratin Scales Scala de,valuare erivat0 din Comportamente. Aceasta metod0 este foarte

  comple50Fi foarte costisitoare pentru a fi folosit0 Fi nu implic0 n ntreime o#stacole

  relatate. *#servarea pare din ce n ce mai reoaie pe m0sura devolt0riievalu0rii unei li#ert06i certe n numeroase posturi. 4n afara acestor e5cep6ii3metodele pot fi dificil de aplicat cadrelor Fi conduc0torilor3 n sc8im#

  caracterullor concret poate facilita desf0Furarea evalu0rii.

  F. Auditul per+orman3eiintre toate tipurile de audit3 auditul performan6ei este cel mai util.Trei mari cateorii de e,aluare a per+orman3elor sau succedat Fi e5ist0

  ast0iKe,aluarea randamentului e,aluarea neaunsurilor o'iecti,elor definite

  E,aluarea randamentului const0 n calcularea raportului de unit06id i 0 i d i P 0 fi i 0

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  59/73

    $+

   produse pe unit06i de timp trecut. Presupune c0 munca poate fi apreciat0 prin intermediul unui indicator de performan60 unic Fi c0 normele e5istente pe m0sur0 ce sunt o#6inute vor fi comparate pentru a servi ca #a0 deapreciere.

  &eaunsul o'iecti,elor definite n preala#il este cel mai adesea folosit ncadrul conducerii pe o#iectiv.oten3ialul de ameliorare a per+orman3ei se #aea0 pe o m0sur0comple50K

  Re(ultaltatul de re+erin3) Re(ultat de e,aluare

    ost de re+erin3) ost de e,aluare4n acest calcul3 numim reultat Fi cost de referin60 reultatele Fi costurileo#6inute de individul cel mai performant.

  H. Auditul poten3ialelor

  Poten6ialele individului sunt posi#ilit06i3 virtu6i care nc0 nu pot s0 seactualiee n efecte ale circumstan6elor. Aceste poten6iale pot fi talente nc0nee5ploatate3 ndem7n0ri3 cunoFtin6e neutiliate dar Fi usturi3 dorin6e saumotiva6ii.Poten6ialele constituie deci un ansam#lu oriinal3 structural Fievolutiv. Principala dilem0 care apare n acest ca este urm0toareaK poateauditul s0 evaluee sau s0 devolte poten6ialulO Cu alte cuvinte3 poateauditul descoperi talente n stare latent0 sau nuO Mai mult3 ofer0

  L OBIETI7E"E A!$IT!"!I RES!RSE"OR !MA&E

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  60/73

    &-

  L. OBIETI7E"E A!$IT!"!I RES!RSE"OR !MA&E

   a. O'iecti,e orani(a3ionale - recvent se foloseFte tipul de interviu prin care participan6ii n acest proces rev0d descrierea postului Fi aGustea0 con6inutul acestuia. 

  Un e5emplu de o'iecti, orani(a3ional poate fi formulat astfelKS0 asiure coeren6a performan6elor Fi contri#u6iilor individuale cu misiunea3 strateiaFi o#iectivele enerale.

   '. O'iecti,e psi/oloice - Individul simte nevoia s0 situee contri#u6ia sa n raport

  cu normele3 s0 cunoasc0 aFtept0rile superiorilor s0i. 

  ,5emple de o'iecti,e psi/oloice pot fi K anaGa6ii simt nevoia de a dispune de unmoment propice de dialoare3 de a m0sura propria contri#u6ie n firma Fi percep6ian ierar8ie Fi o mai #un0 cunoaFtere a cola#oratorilor.

   c. O'iecti,e de de(,oltare - S0 se cunoasc0 modul n care persoana poate proresan orania6ie3 s0 furniee miGlocul pentru a aGuta la m#un0t06irea saJ mai #unacunoaFtere a dorin6elor de evolu6ie sunt o#iective de devoltare. 

  4ntrun e5emplu3 o'iecti,ele de de(,oltare pot ap0rea formulate astfelK

  s0 o#6in0 r0spunsuri Fi sfaturi despre ascensiunea3 dorin6ele Fi aspira6iile proprii.

  d. O'iecti,e te/nice

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  61/73

    &1

  d. O'iecti,e te/niceAcestea sunt mai numeroase Fi mai diversificate. ,le pot fiK

  #ae de evolu6ie individual0J atri#uirea anumitor primeJ estionarea carierelor promovare3 transferare3 retrorada6ii3 licen6ieri etcJ analia unor nevoi de formareJconstituirea referen6ial0 de performan6e.

  4n concluie3 diferitele o#iective ale departamentului de resurse umane vor putea

  fi ad0uate procedurilor #aate pe munca n cadrul nevoilor orania6ionale3nevoilor psi8oloice sau e5ien6elor de devoltare 

  V. ETAE"E A!$IT!"!I RES!RSE"OR !MA&E

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  62/73

    &2

  Am preciat anterior c0 auditul de resurse umane este diriGat pentru a furniaanaGatorului un mod sistematic de a determina dac0 este compati#il cu leile

  statale3 Fi cele leale3 reulamentele Fi ordonan6ele n le0tur0 cu rela6iile de munc09

  O prim) pre(entare a etapelor de urmat  porneFte de la cunoaFterea Fi respectareaaspectelor leale:

  1. CunoaFterea aspectelor leale na6ionale referitoare la estionarea resurselor

  umaneJ

  2. Str7nerea de informa6ii referitoare la mediul operativ Fi despre procedurilenecesare leate de practicile Fi politicile utiliate n estionarea resurselor umane.e o#icei n acest proces auditorul va fi 8idat de o list0 de verificareJ

  !. Analia informa6iilor n sensul analiei practicilor Fi politicilor de estionare aresurselor umane3 pentru a fi evitate situa6iile n care anaGa6ii s0 pretind0 daune3desp0u#iriJ

  ". Preentarea unei planific0ri a ac6iunilor cu referire la modul cum tre#uie corectatesl0#iciunile Fi deficien6ele.

  Etapele de urmat n conducerea auditului de resurse

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  63/73

    &!

  $e+inirea scopuluiauditului de resurse

  umane

  Aleerea moduluide cercetare

  Selectarea proiectuluide cercetare *i

  metoda de colectare adatelor

  Anali(a datelore,aluarea *i

  pre)tirea raportului

  umanealta opinie

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  64/73

    &"

  Sinteti7nd Fi anali7nd diversele opinii ale autorilor3 pu#licate in literatura de specialitate3 propunem patru etapeprincipale de realiare ale auditului resurselor umaneK

  1. Str7nerea informa6iilor calitative si cantitativeJ

  2. ,valuarea informatiilor culeseJ

  !. Analia reultatelorJ

  ". Planificarea ac6iunii.

  Opinie personal) :

    A'ord)ri n des+)*urarea auditului resurselorumane

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  65/73

    &$

  umane Abordarea comparativă  – ec/ipa de audit compar) orani(a3ia auditat) cu oalt) orani(a3ie pentru a identi+ica (onele de ine+icien3) prin comparareare(ultatelor. Aceast) modalitate este de o'icei utili(at) pentru compararea unoracti,it)3i speci+ice de personal sau a unor prorame concrete. Este util) pentru a

  identi+ica (onele care cer m'un)t)3iri.

   Invitarea experţilor externi   – ec/ipa de audit utili(ea() e4perti(aconsultantului *i re(ultatele pu'licate ale cercet)rii ca modele de standard cu carese compar) ac3iunile departamentului de resurse umane sau anumite prorameconcrete. onsultantul e4tern sau re(ultatele cercet)rii pot +i de +olos ndianosticarea cau(elor pro'lemelor.

   Abordarea Statistică.  e 'a(a in+orma3iilor din rapoartele e4istente norani(a3ie ec/ipa de audit +ormulea() standardele statistice. u autorul lor pot+i e,aluate ac3iunile *i proramele din s+era resurselor umane. rin utili(areaacestor standarde matematice ec/ipa de audit poate descoperi re*elile n +a(aincipient).

  Conformitatea .E4ecutnd selectarea elementelor sistemului in+orma3ional alresurselor umane ec/ipa de audit caut) a'aterile politicii de personal sauprocedurilor de la respectarea normelor leale. rin acest mod ec/ipa poateidenti+ica con+ormitatea politicii companiei *i normele leale.

   Abordarea M!. Atunci cnd n orani(a3ie se utili(ea() manaementul prin

  o'iecti,e – DMBOC – ec/ipa de audit poate compara re(ultatele e+ecti,e cu celepre,i(ionate. Astfel pot fi identificate onele ineficiente.

  SISTEM!" METO$O"OIO-ROE$!RA" $E

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  66/73

    &&

  REA"IARE A A!$IT!"!"!I RES!RSE"OR !MA&E

  Q I&STR!ME&TE W ROE$!RI

  SISTEM!"METO$O"OIO-

  ROE$!RA" $EREA"IARE AA!$IT!"!I

  Metode *i te/nici utili(ate  n etapa de culeere a

  in+orma3iilor calitati,e *i cantitati,e:1. *#servarea instantanee32. Interviul3!. C8estionarul". Anc8eta de opinie3$. Inspec6ia3&. (estul3'. Consultarea ar8ivelor Fi a #aelor de date3). otorafierea ilei de munca3

  +. ,Fantionarea.

  Metode *i te/nici utili(ate n etapa de e,aluare a

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  67/73

    &'

  * pin+orma3iilor culese :

  1. Scara (8urstoneJ2. Scara LicertJ!. Scara Quttman.". Scale de evaluare raficeJ$. Scale de evaluare cu paFi multipliiJ&. Scala standardiat0J'. Scala pe puncteJ). Scale de evaluare a5ate pe comportamentJ+. Scale de o#servare a comportamentului.

  1-. Metoda incidentelor criticeJ11. Scala radat0 a comportamentelorJ12. >ARS >e8avionall= Anc8ored Ratin Scales.

  Metode *i te/nici utili(ate n etapa de anali() a re(ultatelor

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  68/73

    &)

  Metode *i te/nici utili(ate n etapa de anali() a re(ultatelor

  1. Metode de ,i(uali(are analiele factoriale3

  analia componentelor principale ACP3 analia coresponden6elor AC3 analia preferin6elor. 

  2. Metode de structurare viea0 clasificarea sau

  ordonarea indiviilor dup0 valorile varia#ilelor selec6ionate. F.  Metode de interac3iune dintre ,aria'ile

  reresiile3 analiele canonice3

   analiele discriminante. H. Anali(ele de sementare

  analia documentelor privind resursele umane analia comparativ0 sau #enc8marinul

  M t d i t / i i tili t t d l i+i 3i ii

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  69/73

    &+

  Metode *i te/nici utili(ate n etapa de plani+icare a ac3iunii 

  1. Reviuirea informa6iilor str7nse Fi identificarea cateoriilorce necesit0 m#un0t06iri. 

  2. Clasificare a acestor cateorii n func6ie de ravitatea pro#lemelor ap0rute.

  !. Completarea unui formular specific  Raportul de audit

  ". Implementarea activit06ilor specificate3 delearea sarcinilor 

    specifice Fi controlul reultatelor

  /estionarul – instrument principal utiliat in etapa de culeere ainformatiilor calitative si cantitative Model aplicativ

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  70/73

    '-

  informatiilor calitative si cantitative Model aplicativ

  Cea mai mediatiat0 Fi de altfel Fi important0 cateorie este cea leat0 de recrutarea *i selec3ia personalului. Aici pot ap0rea cele mai multe

   pro#leme de ordin Guridic n care orania6iile pot fi implicate. Aceast0 par se refer0 la o#6inerea Fi evaluarea de candida6i califica6i pentru posturi ninteriorul ntreprinderii3 at7t din surse interne c7t Fi din surse e5terne

  orania6iei.

  Pentru a str7ne informa6ii c7t mai complete n vederea reali0rii unui audieficient se vor pune at7tea ntre')ri cte se consider) necesare. C7teva dacestea pot fiKCare este persoana responsa#il0 pentru cererea Fi autoriarea de noianaG0riO se vor completaK persoana responsa#il0 cu cerea de noi anaG0rifunc6ia saJ persoana responsa#il0 cu autoriarea de noi anaG0ri Fi func6ia s

  ,ste necesar0 e5isten6a unei fiFe a postului atunci c7nd se autoriea0anaGarea de personalO a / Nu,ste necesar0 e5isten6a unor standarde de performan60 predefinite atuncic7nd se autoriea0 anaGarea de personalO a / Nu,ste favoriat0 anaGarea persoanelor din interiorul orania6iei n defavo

  celor din afar0O a / Nu

  ac0 r0spunsul la aceast0 ntre#are este afirmativ se poate specula n veder o#6inerii de date suplimentare referitoare la detaliile acestui proram

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  71/73

    '1

  o#6inerii de date suplimentare referitoare la detaliile acestui proram.,5ist0 o politic0 de promovare aplica#il0 n cadrul orania6ieiO a / NuCine determin0 te8nicile Fi metodele de anaGareO se numeFte responsa#ilFi func6iaJ

  Care din urm0toarele specifica6ii apar n anun6urile de anaGareO se #ifeauna sau mai multe din urm0toarele cateoriiK numele orania6iei3 titlul posloca6ia3 num0r de telefon3 salariul3 #eneficii3 cerin6e3altele3.J,5ist0 un num0r minim de candida6i intervieva6i pentru un anumit postO Cine se ocup0 de trierea lorO se numeFte responsa#ilul Fi func6iaJ

  Ce fel de surse se utiliea0 pentru o#6inerea de candida6i e5terni oraniase #ifea0 una sau mai multe din urm0toarele cateoriiK internet3 firme de8untin3

  Aen6ia de AnaGare a or6ei de Munc03 Fcoli3 consultan6i3 anun6uri n iare,5ist0 un proram de recomand0ri candida6iO a /Nu.

  4n caul n care r0spunsul este afirmativ se poate enera o serie de ntre#0riadiacente3care s0 aduc0 auditorului un plus de cunoaFtere. Astfel3 n continuare se vorntre#0ri referitoare la persoanele responsa#ile cu etapele caracteristice ale

  selec6iiFi metodele folosite de aceFtia3 la proramele de instruire pe care aceFtia le

  efectuat3

  4ntre#0rile de la sf7rFitul fiec0rei cateorii3 n num0r de trei se refer0 la p0rerearesursei umane c8estionate n le0tur0 cu pro#lema de#0tut0 Scala de evaluare

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  72/73

    '2

  resursei umane c8estionate n le0tur0 cu pro#lema de#0tut0. Scala de evaluareeste aceeaFi pentru toate ntre#0rile3 de la 1 la + cu preciarea c0 1 nseamn0 nivelsc0ut3 $ nseamn0 nivel normal3 iar + nseamn0 nivel ridicat.

  E4emplu de scala de e,aluare utiliata in etapa de evaluare a informatiilor cule

  4n ceea ce priveFte m0surarea Fi clasificarea atitudinii e5ist0 trei sc)ri ce sepot

  utili(a n auditul de resurse umane. Acestea sunt:

  1. Scara T/urstoneG2. Scara "icertG!. Scara uttman.

  Pentru primul tip de scar0 - Scara T/urstone - tre'uie adunate

  a+irma3iilepropunerile opiniile ce au le)tur) cu atitudinile ,i(ate. Se formulea0

  oscar0 ce cuprinde numeroase poi6ii intermediare f0r0 a le nota ntro

  maniera

  literara. 

  Scara T/urstone,5trem de defavora#il ,5trem de favora#il

 • 8/18/2019 Documents.tips Curs Ok Master Auditul Resurselor Umane

  73/73

  ,5trem de defavora#il ,5trem de favora#il

  ' & $ " ! 2 1 - W1 W2W!. W" W$ W& W'

   Num0rul de rade este indiferent.$e(a,antaele acestui tip de scar0 sunt de o#icei leate de compararea

  indiviilor3 pentru care3 de e5emplu3 W$ poate nsemna lucruri diferitecum ar

  fi foarte favora#il sau destul de favora#il. e aceea acestea pot fidep0Fite

   prin conceperea unei sc0ri presta#ilite.

  ac0 diferen6a ntre r0spunsuri este destul de mare nseamn0 c0 su#iectulesteam#iuu deoarece r0spunsurile sunt dispersate. 4n acest ca ntre#area

  esterespins0. ar dac0 diferen6a este destul de mic0 r0spunsurile sunt