Transcript
Page 1: Danh bạ - Kaiser Permanente

~2102212MC !Sửa đổi Tháng 2/2021

Kaiser Permanente dành cho hội viên Medi-Cal ở California

Danh bạ

nhà cung cấp

khu vực San Diego

Page 2: Danh bạ - Kaiser Permanente

2

Kaiser Permanente dành cho hội viên Medi-Cal ở California

Danh bạ nhà cung cấp Danh bạ này cung cấp danh sách các nhà cung cấp thuộc chương trình của Kaiser Permanente. Để chọn hoặc thay đổi bác sĩ riêng hoặc để nhận thông tin về các chuyên viên y tế và dịch vụ, vui lòng gọi điện thoại đến số 1-888-956-1616 hoặc truy cập trang web kp.org/finddoctors. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình? Quý vị cần thẻ ID? Trung Tâm Liên Lạc Ban Dịch Vụ Hội Viên làm việc 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần (đóng cửa ngày lễ). Nếu quý vị có thắc mắc hoặc mối quan ngại, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Vui lòng gọi điện thoại đến số 1-800-464-4000 (số điện thoại miễn phí dành cho người nói tiếng Anh và hơn 150 ngôn ngữ có cung cấp dịch vụ thông dịch viên), 1-800-788-0616 (tiếng Tây Ban Nha), 1-800-757-7585 (các phương ngữ tiếng Trung), hoặc 711 dành cho người dùng TTY. Một số bệnh viện và các nhà cung cấp khác không cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ được đài thọ sau đây theo hợp đồng với chương trình của quý vị, và đó là những dịch vụ mà quý vị hoặc người thân của quý vị có thể cần: dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; thuốc và các sản phẩm tránh thai, kể cả thuốc tránh thai khẩn cấp; ngừa thai bằng can thiệp phẫu thuật, kể cả thắt ống dẫn trứng khi chuyển dạ và sinh con; điều trị vô sinh; hoặc phá thai. Quý vị nên tìm hiểu thêm thông tin trước khi ghi danh. Vui lòng gọi cho bác sĩ quý vị muốn chọn, nhóm y khoa, hiệp hội bác sĩ hành nghề độc lập hoặc phòng khám quý vị muốn sử dụng, hoặc gọi đến chương trình bảo hiểm sức khỏe theo số 1-800-464-4000 (số điện thoại miễn phí dành cho người nói tiếng Anh và hơn 150 ngôn ngữ có cung cấp dịch vụ thông dịch viên), 1-800-788-0616 (tiếng Tây Ban Nha), 1-800-757-7585 (các phương ngữ tiếng Trung) để đảm bảo rằng quý vị có thể nhận được các dịch vụ quý vị cần.

Danh bạ này dành cho khu vực phục vụ San Diego của chúng tôi. Vui lòng xem nội dung mô tả khu

vực phục vụ để biết mã ZIP trong khu vực phục vụ của chúng tôi. Danh bạ này được cập nhật vào

ngày in trên trang bìa. Một số nhà cung cấp có thể đã được thêm vào hoặc loại khỏi chương trình

của chúng tôi sau khi danh bạ này được in ra. Để nhận thông tin cập nhật nhất về các nhà cung cấp

của Kaiser Permanente trong khu vực của quý vị, quý vị có thể truy cập kp.org/scal hoặc gọi điện

thoại đến Trung Tâm Liên Lạc Dịch Vụ Hội Viên theo số 1-800-464-4000 (số điện thoại miễn phí

dành cho người nói tiếng Anh và hơn 150 ngôn ngữ có cung cấp dịch vụ thông dịch viên),

1-800-788-0616 (tiếng Tây Ban Nha), 1-800-757-7585 (các phương ngữ tiếng Trung) bảy ngày

trong tuần, 24 giờ trong ngày. Đóng cửa các ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 711.

Tại California, Kaiser Foundation Health Plan, Inc. là một chương trình Medi-Cal. Chương trình của

nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần thiết.

Page 3: Danh bạ - Kaiser Permanente

3

Table of Contents

Phần 1 – Giới thiệu ............................................................................................................................................................ 6

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị ............................................................................................... 6

Lựa chọn hoặc thay đổi bác sĩ của quý vị .............................................................................................................. 6

Chăm sóc nhu cầu đặc biệt của quý vị .................................................................................................................... 6

Cách chọn hoặc thay đổi bác sĩ của quý vị ............................................................................................................ 7

Nhận dịch vụ chăm sóc được đài thọ ...................................................................................................................... 7

Tiếp cận kịp thời dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại ..................................................................................................... 8

Dịch vụ thông dịch viên miễn phí dành cho quý vị ............................................................................................... 8

Hóa đơn từ các nhà cung cấp không thuộc chương trình ................................................................................. 8

Dịch vụ chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp ................................................................................................................. 8

Khu vực phục vụ dành cho Chương trình Medi-Cal của Kaiser Permanente là gì? ................................. 10

Quý vị tìm kiếm các nhà cung cấp của Kaiser Permanente trong khu vực của quý vị bằng cách nào?

.......................................................................................................................................................................................... 11

Khảo sát về khả năng tiếp cận cơ sở ..................................................................................................................... 12

Từ khóa về ký hiệu thể hiện khả năng tiếp cận ................................................................................................... 12

Glossary Key ................................................................................................................................................................. 13

Section 2 – Providers ...................................................................................................................................................... 24

San Diego Area ............................................................................................................................................................. 24

Kaiser Permanente Providers ............................................................................................................................... 24

Kaiser Permanente San Diego Medical Center 9455 Clairemont Mesa Blvd., San Diego, CA 92123 24

Primary Care ...................................................................................................................................................... 24

Specialists .......................................................................................................................................................... 24

Kaiser Permanente Zion Medical Center 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 ................................... 34

Specialists .......................................................................................................................................................... 34

Kaiser Permanente Bonita Medical Offices 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 ................................... 64

Primary Care ...................................................................................................................................................... 64

Specialists .......................................................................................................................................................... 67

Kaiser Permanente Bostonia Medical Offices 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 ........................... 69

Primary Care ...................................................................................................................................................... 69

Specialists .......................................................................................................................................................... 70

Kaiser Permanente Carlsbad Medical Offices 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 .............. 74

Primary Care ...................................................................................................................................................... 74

Specialists .......................................................................................................................................................... 76

Page 4: Danh bạ - Kaiser Permanente

4

Kaiser Permanente Carmel Valley Medical Offices 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 .... 76

Primary Care ...................................................................................................................................................... 76

Specialists .......................................................................................................................................................... 78

Kaiser Permanente Clairemont Mesa Medical Offices 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 ....... 80

Primary Care ...................................................................................................................................................... 80

Specialists .......................................................................................................................................................... 84

Kaiser Permanente El Cajon Medical Offices 250 Travelodge Drive, El Cajon, CA 92020 ................. 86

Specialists .......................................................................................................................................................... 86

Kaiser Permanente Escondido Medical Offices 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 .................. 89

Primary Care ...................................................................................................................................................... 89

Specialists .......................................................................................................................................................... 91

Kaiser Permanente Garfield Specialty Center 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 ....................... 91

Specialists .......................................................................................................................................................... 91

Kaiser Permanente Kearny Mesa Rehabilitation Center 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123

................................................................................................................................................................................. 102

Specialists ........................................................................................................................................................ 102

Kaiser Permanente La Mesa Medical Offices 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 ....................... 104

Primary Care .................................................................................................................................................... 104

Specialists ........................................................................................................................................................ 107

Kaiser Permanente Oceanside Medical Offices 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 ......... 112

Primary Care .................................................................................................................................................... 112

Specialists ........................................................................................................................................................ 113

Kaiser Permanente Otay Mesa Medical Offices 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 ................... 114

Primary Care .................................................................................................................................................... 114

Specialists ........................................................................................................................................................ 118

Kaiser Permanente Point Loma Medical Offices 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 ............. 129

Primary Care .................................................................................................................................................... 129

Specialists ........................................................................................................................................................ 130

3420 Kenyon St, San Diego, CA, 92110 .......................................................................................................... 132

Specialists ........................................................................................................................................................ 132

Kaiser Permanente Rancho Bernardo Medical Offices 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA

92128 ..................................................................................................................................................................... 137

Primary Care .................................................................................................................................................... 137

Specialists ........................................................................................................................................................ 139

Kaiser Permanente Rancho San Diego Medical Offices 3875 Avocado Blvd, La Mesa, CA 91941 142

Primary Care .................................................................................................................................................... 142

Specialists ........................................................................................................................................................ 144

Page 5: Danh bạ - Kaiser Permanente

5

Kaiser Permanente San Marcos Medical Offices 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 .............. 144

Primary Care .................................................................................................................................................... 144

Specialists ........................................................................................................................................................ 147

Kaiser Permanente Scripps Medical Office 9834 Genesee Ave., Suite 114, San Diego, CA 92037 162

Specialists ........................................................................................................................................................ 162

Kaiser Permanente Vandever Medical Offices 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 ............. 163

Primary Care .................................................................................................................................................... 163

Specialists ........................................................................................................................................................ 168

Kaiser Permanente Viewridge Medical Offices 1 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 ........... 175

Specialists ........................................................................................................................................................ 175

Kaiser Permanente Vista Medical Offices 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 .............................. 181

Specialists ........................................................................................................................................................ 181

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - Chula Vista 1240

Broadway, Chula Vista, CA 91911 .................................................................................................................... 186

Specialists ........................................................................................................................................................ 186

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - Encinitas 1010 N El

Camino Real, Encinitas, CA 92024 ................................................................................................................... 186

Specialists ........................................................................................................................................................ 186

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - San Diego 1288 Camino

Del Rio N, San Diego, CA 92108 ....................................................................................................................... 187

Specialists ........................................................................................................................................................ 187

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - Santee 9846 Mission

George Rd, Santee, CA 92071 .......................................................................................................................... 187

Specialists ........................................................................................................................................................ 187

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - Vista 1751 University Dr,

Vista, CA 92083 .................................................................................................................................................... 188

Specialists ........................................................................................................................................................ 188

Affiliated Providers ................................................................................................................................................ 189

Affiliated Locations................................................................................................................................................ 248

Pharmacy Locations ..................................................................................................................................................... 257

Notice of nondiscrimination ........................................................................................................................................ 261

Page 6: Danh bạ - Kaiser Permanente

6

Phần 1 – Giới thiệu Danh bạ này cung cấp danh sách các nhà cung

cấp thuộc chương trình của Kaiser Permanente.

Để nhận thông tin chi tiết về chương trình bảo

hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị, vui lòng

xem Chứng từ bảo hiểm của quý vị. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính

của quý vị Quý vị sẽ phải chọn một trong những nhà cung

cấp thuộc chương trình của chúng tôi được liệt

kê trong danh bạ này làm Nhà cung cấp dịch vụ

chăm sóc chính (Primary Care Provider, PCP)

cho quý vị. Thuật ngữ “PCP” sẽ được sử dụng

trong toàn bộ danh bạ này. Thông thường quý vị

sẽ nhận được hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức

khỏe từ PCP của mình.

PCP của quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu

bang và được đào tạo để cung cấp cho quý vị

dịch vụ chăm sóc y tế chính. Họ sẽ thường là

các bác sĩ chuyên ngành đa khoa, còn được gọi

là bác sĩ chuyên ngành nội khoa hoặc bác sĩ gia

đình. Hội viên là nữ giới cũng có thể chọn các

bác sĩ chuyên ngành sản/phụ khoa mà Nhóm y

khoa chỉ định làm Nhà cung cấp dịch vụ chăm

sóc chính. Tại một số cơ sở, quý vị cũng có

quyền chọn một chuyên viên điều dưỡng (nurse

practitioner, NP) làm PCP của quý vị.

PCP của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị hầu hết

các dịch vụ chăm sóc. Nếu quý vị cần một bác sĩ

chuyên khoa, PCP của quý vị sẽ giúp quý vị

chọn một bác sĩ trong lĩnh vực đó và phối hợp

với bác sĩ đó tạo thành một nhóm chăm sóc sức

khỏe cho quý vị.

Quý vị có thể chọn PCP cho mình từ bất kỳ bác

sĩ chăm sóc chính, chuyên viên điều dưỡng nào

đang nhận hội viên của chúng tôi. Sau khi lựa

chọn, bác sĩ đó sẽ trở thành PCP của quý vị

ngay lập tức. Nếu muốn, quý vị có thể thay đổi

PCP của mình vì bất kỳ lý do gì.

Lựa chọn hoặc thay đổi bác sĩ của

quý vị Chúng tôi cho rằng một phần quan trọng trong

công tác chăm sóc sức khỏe tổng thể của quý vị

là xây dựng mối quan hệ cá nhân với bác sĩ

chăm sóc chính, trợ lý bác sĩ hoặc chuyên viên

điều dưỡng. Họ là người hỗ trợ quý vị đáp ứng

các nhu cầu và mục tiêu sức khỏe của quý vị,

giúp đỡ quý vị trong mọi mặt từ thăm khám

chăm sóc phòng ngừa và tư vấn để có cuộc

sống khỏe mạnh hơn đến việc điều trị cho quý vị

khi quý vị bị bệnh.

Cho dù quý vị là hội viên mới của Kaiser

Permanente hay là hội viên lâu năm đang muốn

thay đổi, quý vị đều có thể dễ dàng chọn một

bác sĩ riêng để điều phối dịch vụ chăm sóc cho

quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu về các chứng chỉ,

chuyên khoa, ngôn ngữ, sở thích và nhiều thông

tin khác về từng bác sĩ tại kp.org/scal để từ đó

quý vị có thể tìm ra bác sĩ phù hợp với quý vị.

Nếu muốn thay đổi bác sĩ, quý vị có thể làm vậy

bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Chăm sóc nhu cầu đặc biệt của quý vị Quý vị có thể lựa chọn bác sĩ riêng của mình từ một

trong những khoa được liệt kê ở phần tiếp theo.

Khoa khám bệnh người lớn hoặc Nội khoa

(Bác sĩ nội khoa) Y khoa gia đình (Bác sĩ gia đình) Sản khoa-Phụ khoa (Sản-Phụ khoa) Nhi khoa Dành cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh

thiếu niên. Chuyên viên điều dưỡng

Tại một số cơ sở, quý vị cũng có quyền chọn

một chuyên viên điều dưỡng.

Chuyên viên điều dưỡng là y tá hành nghề đã

được giáo dục và đào tạo nâng cao. Họ có thể

chẩn đoán và điều trị nhiều loại bệnh trạng, kê

toa thuốc, chỉ định thực hiện và giải thích về kết

quả các xét nghiệm hoặc kiểm tra chẩn đoán về

hình ảnh y tế, đồng thời đào tạo và tư vấn cho

hội viên và gia đình họ. Họ làm việc dưới sự

giám sát và hỗ trợ của bác sĩ, theo các quy trình

được kiểm soát cẩn thận.

Page 7: Danh bạ - Kaiser Permanente

7

Cách chọn hoặc thay đổi bác sĩ của

quý vị Trực tuyến Truy cập kp.org/scal. Tìm thông tin về các bác sĩ đang nhận hội viên và chọn một bác sĩ phù hợp với quý vị.

Điện thoại Để chọn hoặc thay đổi bác sĩ riêng hoặc để nhận thông tin về các chuyên viên y tế và dịch vụ, vui lòng gọi điện thoại đến số 1-888-956-1616.

Nhận dịch vụ chăm sóc được đài thọ Đối với các hội viên của Medi-Cal, quý vị phải nhận được hầu hết các dịch vụ từ các nhà cung cấp thuộc chương trình trong khu vực phục vụ của Kaiser Permanente. Những dịch vụ mà quý vị chỉ có thể được nhận từ các nhà cung cấp ngoài chương trình bao gồm: • Dịch vụ chăm sóc tại Trung Tâm Y Tế Đạt

Tiêu Chuẩn Liên Bang (Federally Qualified Health Center, FQHC)

• Dịch vụ chăm sóc tại Trung Tâm Y Tế Dành Cho Người Mỹ Bản Địa

• Dịch vụ xe cứu thương cấp cứu được đài thọ • Các dịch vụ chăm sóc cấp cứu và dịch vụ

chăm sóc sau khi ổn định được đài thọ • Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được đài thọ • Chăm sóc khẩn cấp ngoài khu vực được đài thọ • Giới thiệu đến các nhà cung cấp không thuộc

chương trình • Một số dịch vụ tế nhị được đài thọ

Nếu quý vị được cung cấp những dịch vụ không

được Medi-Cal đài thọ, quý vị có thể phải trả phí

cho những dịch vụ này.

“Nhà cung cấp thuộc chương trình” được liệt kê

trong danh bạ này đã đồng ý cung cấp cho quý vị

dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chăm sóc

thị lực. Quý vị có thể đến thăm khám với bất kỳ

nhà cung cấp nào thuộc chương trình của chúng

tôi được liệt kê trong danh bạ này; tuy nhiên, một

số dịch vụ có thể yêu cầu có giấy giới thiệu. Nếu

quý vị đã đến thăm khám với một nhà cung cấp

dịch vụ thuộc chương trình, quý vị không bắt buộc

phải tiếp tục đến thăm khám với nhà cung cấp đó.

Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận

được các dịch vụ được đài thọ từ các nhà cung

cấp không thuộc chương trình.

Để thăm khám với một bác sĩ chuyên khoa, quý vị thường cần phải được PCP của quý vị phê chuẩn trước. (Điều này được gọi là có “giấy giới thiệu” đến bác sĩ chuyên khoa.) Tuy nhiên, quý vị không cần có giấy giới thiệu để nhận được các dịch vụ chăm sóc chuyên khoa từ các nhà cung cấp thuộc chương trình tại về Sản-Phụ khoa, đo thị lực, sức khỏe tâm thần và điều trị bệnh nghiện.

Những tiêu chuẩn sau đây về buổi hẹn được ấn định bởi Cơ Quan Quản Trị Y Tế (Department of Managed Health Care, DMHC) California.

Nếu quý vị muốn chờ đến cuộc hẹn thăm khám sau để phù hợp hơn với lịch trình của mình hoặc để thăm khám với chuyên viên y tế mà quý vị chọn, chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của quý vị. Trong một số trường hợp, quý vị có thể phải chờ lâu hơn thời gian được đưa ra nếu một chuyên gia y tế được cấp phép quyết định rằng cuộc hẹn thăm khám sau sẽ không có tác động tiêu cực đến sức khoẻ của quý vị.

Thông tin này có thể giúp quý vị biết được những điều cần thiết khi yêu cầu một cuộc hẹn.

Loại dịch vụ chăm sóc

Cuộc hẹn thăm

khám được đưa ra

Cuộc hẹn chăm sóc khẩn

cấp

Trong vòng 48 tiếng

Cuộc hẹn chăm sóc chính

định kỳ (không khẩn cấp)

(bao gồm khoa điều trị

bệnh cho người lớn/nội

khoa, nhi khoa, và y khoa

gia đình)

Trong vòng 10 ngày

làm việc

Cuộc hẹn chăm sóc sức

khỏe tâm thần định kỳ

(không khẩn cấp) với một

chuyên viên y tế không

phải bác sĩ

Trong vòng 10 ngày

làm việc

Cuộc hẹn chăm sóc chuyên

khoa định kỳ (không khẩn

cấp) với bác sĩ

Trong vòng 15 ngày

làm việc

Page 8: Danh bạ - Kaiser Permanente

8

Các tiêu chuẩn đặt lịch hẹn thăm khám không áp dụng đối với các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa. Chuyên viên y tế có thể đề nghị một lịch trình cụ thể cho những loại hình dịch vụ này, tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị. Những dịch vụ chăm sóc phòng ngừa có thể bao gồm khám sức khỏe tổng quát, khám thị lực và thính lực, chích ngừa, giáo dục y tế, và chăm sóc trong lúc mang thai. Các tiêu chuẩn này cũng không áp dụng đối với dịch vụ chăm sóc theo dõi định kỳ các bệnh trạng hiện có hoặc giấy giới thiệu lâu dài tới các bác sĩ chuyên khoa.

Tiếp cận kịp thời dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại Ngoài ra, DMHC đưa ra các tiêu chuẩn sau dành cho việc trả lời các câu hỏi qua điện thoại. Những tiêu chuẩn này yêu cầu các chương trình bảo hiểm sức khỏe phải trả lời những câu hỏi qua điện thoại trong các khung thời gian cụ thể.

Đối với việc tư vấn qua điện thoại để biết quý vị có cần phải nhận dịch vụ chăm sóc không và ở đâu, chương trình bảo hiểm sức khỏe phải trả lời trong vòng 30 phút, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Đối với những thắc mắc về dịch vụ khách hàng, chương trình bảo hiểm sức khỏe phải trả lời trong vòng 10 phút trong giờ làm việc bình thường.

Dịch vụ thông dịch viên miễn phí dành

cho quý vị Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch viên khi gọi điện cho chúng tôi hoặc khi quý vị được cung cấp các Dịch vụ được đài thọ, vui lòng cho chúng tôi biết. Dịch vụ thông dịch viên, kể cả ngôn ngữ ký hiệu, được cung cấp cho quý vị hoàn toàn miễn phí trong giờ làm việc. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng trẻ vị thành niên hoặc thành viên gia đình làm thông dịch viên. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ thông dịch viên mà chúng tôi cung cấp tại Bắc California và Nam California, hãy gọi đến Trung Tâm Liên Lạc Dịch Vụ Hội Viên:

1-800-464-4000 (số điện thoại miễn phí dành cho người nói tiếng Anh và hơn 150 ngôn ngữ có cung cấp dịch vụ thông dịch viên)

1-800-788-0616 (số điện thoại miễn phí dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha) 1-800-757-7585 (số điện thoại miễn phí dành cho người nói các phương ngữ tiếng Trung) 711 (đối với người dùng TTY)

Hóa đơn từ các nhà cung cấp không

thuộc chương trình Nếu quý vị nhận được hóa đơn từ một nhà cung

cấp không thuộc chương trình, quý vị phải nộp yêu

cầu thanh toán càng sớm càng tốt. Quý vị cũng có

thể gọi điện đến số điện thoại miễn phí của Trung

Tâm Liên Lạc Dịch Vụ Hội Viên theo số

1-800-464-4000 (người dùng TTY nên gọi 711).

Gửi đơn yêu cầu thanh toán đã điền đầy đủ

thông tin đến Bộ Phận Xử Lý Yêu Cầu Thanh

Toán của chúng tôi ngay sau khi quý vị nhận

được dịch vụ chăm sóc.

Kaiser Permanente

Claims Administration – SCAL

P.O. Box 12923

Oakland, CA 94604-2923

Dịch vụ chăm sóc cấp cứu và

khẩn cấp Nếu quý vị gặp tình trạng y tế cấp cứu, hãy gọi

911 hoặc tới Phòng Cấp Cứu của bệnh viện gần

nhất. Dịch vụ chăm sóc cấp cứu dành cho tình

trạng y tế hoặc tâm thần, bao gồm cả tình trạng

đau nặng, phải được chăm sóc y tế ngay lập tức

để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng

đến sức khỏe của quý vị.

Nếu quý vị đi ra khỏi Hoa Kỳ, ngoài Canada

hoặc Mexico, và cần dịch vụ chăm sóc cấp cứu,

Kaiser Permanente sẽ không đài thọ cho dịch

vụ chăm sóc của quý vị.

Để nhận các dịch vụ chăm sóc dễ dàng và liên

tục, chúng tôi khuyến khích quý vị đến Khoa Cấp

Cứu của bệnh viện thuộc Chương Trình nếu quý

vị ở trong khu vực phục vụ của chúng tôi, nếu

phù hợp, để được xem xét tình trạng hoặc triệu

chứng của quý vị.

Page 9: Danh bạ - Kaiser Permanente

9

Nếu quý vị cần được chăm sóc cấp cứu, chúng

tôi sẽ trao đổi với các bác sĩ đang cung cấp dịch

vụ chăm sóc cấp cứu để giúp quản lý và theo dõi

dịch vụ chăm sóc của quý vị. Các bác sĩ đang

cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp cứu cho quý vị

sẽ quyết định khi nào tình trạng của quý vị ổn

định và đã qua tình trạng cấp cứu y tế.

Sau khi tình trạng cấp cứu qua đi, quý vị có thể

nhận được các dịch vụ chăm sóc theo dõi để

đảm bảo tình trạng của quý vị tiếp tục ổn định.

Dịch vụ chăm sóc theo dõi của quý vị sẽ được

Chương trình chúng tôi đài thọ. Nếu dịch vụ

chăm sóc cấp cứu của quý vị do các nhà cung

cấp không thuộc chương trình cung cấp, chúng

tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho các nhà cung cấp

trong chương trình đảm trách dịch vụ chăm sóc

của quý vị ngay sau khi bệnh trạng của quý vị và

trường hợp cho phép. Trước khi quý vị nhận

được dịch vụ chăm sóc từ nhà cung cấp không

thuộc chương trình, họ phải gọi điện thoại cho

chúng tôi để xin phép cung cấp dịch vụ chăm sóc

sau ổn định cho quý vị. Quý vị chỉ phải chịu trách

nhiệm về tài chánh khi chúng tôi hoặc nhà cung

cấp không thuộc chương trình thông báo cho quý

vị biết về trách nhiệm có thể có này của quý vị.

Page 10: Danh bạ - Kaiser Permanente

10

Khu vực phục vụ dành cho

Chương trình Medi-Cal của Kaiser

Permanente là gì? Nếu mã ZIP thuộc địa chỉ nhà quý vị có dưới

đây, nghĩa là quý vị đang ở trong khu vực phục

vụ San Diego của chúng tôi.

91901 91943 92013 92046

91902 91944 92014 92049

91903 91945 92018 92051

91908 91946 92019 92052

91909 91950 92020 92054

91910 91951 92021 92055

91911 91962 92022 92056

91912 91963 92023 92057

91913 91976 92024 92058

91914 91977 92025 92059

91915 91978 92026 92060

91916 91979 92027 92061

91917 91980 92028 92064

91921 91987 92029 92065

91931 92003 92030 92067

91932 92007 92033 92068

91933 92008 92037 92069

91935 92009 92038 92071

91941 92010 92039 92072

91942 92011 92040 92074

92075 92107 92128 92154

92078 92108 92129 92155

92079 92109 92130 92158

92081 92110 92131 92159

92082 92111 92132 92160

92083 92112 92134 92161

92084 92113 92135 92163

92085 92114 92136 92165

92086 92115 92137 92166

92088 92116 92138 92167

92091 92117 92139 92168

92092 92118 92140 92169

92093 92119 92142 92170

92096 92120 92143 92171

92101 92121 92145 92172

92102 92122 92147 92173

92103 92123 92149 92174

92104 92124 92150 92175

92105 92126 92152 92176

92106 92127 92153 92177

92178 92187 92193 92198

92179 92190 92195 92199

92182 92191 92196

92186 92192 92197

Page 11: Danh bạ - Kaiser Permanente

11

Quý vị tìm kiếm các nhà cung cấp của

Kaiser Permanente trong khu vực của

quý vị bằng cách nào? Tìm kiếm trong khu vực nơi quý vị sinh sống hoặc nhận dịch vụ chăm sóc bắt đầu trên trang^24. Sau đó, tìm địa điểm mà quý vị sẽ đến thường xuyên nhất để tìm danh sách các bác sĩ tại cơ sở y tế đó. Các cơ sở y tế được liệt kê theo bảng chữ cái tại mỗi khu vực.

Chữ viết tắt về trình độ lâm sàng

ABA Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng ACSW Tổ Chức Nhân Viên Công Tác Xã Hội

Được Chứng Nhận ASW Nhân Viên Công Tác Xã Hội Được Phê

Duyệt BCBA Ban Chuyên Viên Phân Tích Hành Vi

Được Chứng Nhận BHT Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi

BMS Cử Nhân Khoa Học Y Tế CNM Y Tá Hộ Sinh Được Chứng Nhận

DC Bác Sĩ Chỉnh Nắn Xương DDS Bác Sĩ Phẫu Thuật Nha Khoa

DO Tiến Sĩ Y Khoa DPM Bác Sĩ Điều Trị Bệnh Về Chân

EdD Bác Sĩ Chuyên Ngành Giáo Dục LAc Chuyên Gia Châm Cứu Được Cấp Phép

LCSW Nhân Viên Công Tác Xã Hội Lâm Sàng Được Cấp Phép

LPCC Chuyên Viên Tư vấn Lâm Sàng Được Cấp Phép

MD Bác Sĩ Y Khoa MFT Chuyên Gia Tâm Lý Trị Liệu về Hôn Nhân

và Gia Đình MFTA Phụ Tác Chuyên Gia Tâm Lý Trị Liệu về

Hôn Nhân và Gia Đình MSW Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội

NP Chuyên Viên Điều Dưỡng OD Bác Sĩ Đo Thị Lực

PA-C Phụ Tá Bác Sĩ Được Chứng Nhận PhD Chuyên Gia Tâm Lý

PsyA Phụ Tá Chuyên Gia Tâm Lý PsyD Tiến Sĩ Tâm Lý Học

SW Nhân Viên Công Tác Xã Hội

Nếu quý vị có thắc mắc về Kaiser Permanente

hoặc cần hỗ trợ chọn PCP, vui lòng gọi điện cho

Trung Tâm Liên Lạc Dịch Vụ Hội Viên theo số

1-800-464-4000 (số điện thoại miễn phí dành

cho người nói tiếng Anh và hơn 150 ngôn

ngữ có cung cấp dịch vụ thông dịch viên),

1-800-788-0616 (tiếng Tây Ban Nha),

1-800-757-7585 (các phương ngữ tiếng

Trung), bảy ngày trong tuần, 24 giờ trong ngày.

Người dùng TTY vui lòng gọi số 711 hoặc truy

cập kp.org.

Nếu quý vị muốn báo cáo lỗi thông tin về nhà

cung cấp hoặc cơ sở, vui lòng gửi e-mail đến

[email protected] hoặc gọi điện cho

chúng tôi theo số (800) 464-4000 (người dùng

TTY cần gọi 711).

Nếu quý vị liên hệ với chúng tôi qua e-mail, vui

lòng nhập:

Họ tên quý vị

Tên nhà cung cấp hoặc cơ sở mà quý vị sẽ phản

ánh với chúng tôi

Thông tin mà quý vị cho rằng không chính xác

và cung cấp thông tin chính xác nếu quý vị có

Địa chỉ nhận thư của quý vị

Cách liên hệ phù hợp nhất với quý vị trong

trường hợp chúng tôi cần biết thêm thông tin

Lưu ý: Địa chỉ e-mail này không an toàn.

Nếu quý vị cho rằng quý vị có lý do hợp lý để tin

rằng có lỗi trong danh bạ nhà cung cấp, quý vị

có thể nộp đơn phàn nàn hoặc khiếu nại (xem

Thông báo về không phân biệt đối xử).

Page 12: Danh bạ - Kaiser Permanente

12

Những người ghi danh tham gia Kaiser Permanente có quyền tiếp cận đầy đủ và công bằng với các

dịch vụ được đài thọ, kể cả những người ghi danh bị khuyết tật theo quy định của Đạo luật về người

Mỹ bị khuyết tật của liên bang năm 1990 và Mục 504 của Đạo luật phục hồi năm 1973 và tuân thủ theo

các luật của tiểu bang và liên bang nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật.

Khảo sát về khả năng tiếp cận cơ sở Chúng tôi tiến hành khảo sát về khả năng tiếp cận tại một số cơ sở theo quy định của Sở Dịch Vụ Y Tế Tiểu Bang California (Department of Health Care Services, DHCS). Những khảo sát này đánh giá 6 khu vực tiếp cận: bãi đậu xe, ngoài tòa nhà, trong tòa nhà, nhà vệ sinh, phòng khám, và bàn khám/bàn cân. Đối với các Nhà cung cấp liên kết và Địa điểm liên kết, thông tin về khả năng tiếp cận có thể được cung cấp công khai hoặc do nhà cung cấp đó tự báo cáo thay vì do Kaiser Permanente tiến hành khảo sát. Để giúp quý vị hiểu rõ về cách thức cuộc khảo sát này xác định một cơ sở có thể được coi là dễ tiếp cận đối với những người khuyết tật hay không, sau đây là các mức độ về khả năng tiếp cận:

Tiếp cận ở mức cơ bản: Cơ sở đó thể hiện cung cấp khả năng tiếp cận cho những người bị khuyết tật ở một trong 5 khu vực được khảo sát sau: bãi đậu xe, ngoài tòa nhà, trong toà nhà, nhà vệ sinh và phòng khám. Tiếp cận ở mức giới hạn: Cơ sở đó thể hiện cung cấp khả năng tiếp cận cho những người bị khuyết tật ở một số nhưng không phải tất cả 5 khu vực được khảo sát sau: bãi đậu xe, ngoài toà nhà, trong toà nhà, nhà vệ sinh và phòng khám. Tiếp cận thiết bị y tế: Cơ sở đó thể hiện rằng các bệnh nhân khuyết tật có thể tiếp cận các bàn thăm khám có thể điều chỉnh theo chiều cao của bệnh nhân và các bệnh nhân dùng xe lăn và xe lăn điện có thể tiếp cận bàn cân. Đồng thời được biểu thị bằng ký hiệu chữ T như mô tả bên dưới.

Từ khóa về ký hiệu thể hiện khả năng tiếp cận Trong danh sách, các cơ sở đã được khảo sát về khả năng tiếp cận sẽ có ký hiệu thể hiện cơ sở đó có khả năng tiếp cận theo hướng dẫn của DHCS.

E = phòng khám: Có thể đi lại ở lối vào phòng khám thông thoáng. Cửa ra vào đủ rộng cho xe lăn hoặc xe lăn điện có thể đi lại và dễ mở. Phòng khám có đủ chỗ cho xe lăn hoặc xe lăn điện quay đầu. EB = bên ngoài (ở ngoài) tòa nhà: Đoạn dốc ở lề đường và các đoạn dốc khác dẫn vào toà nhà đủ rộng cho xe lăn hoặc xe lăn điện. Tay vịn được gắn ở hai bên bờ dốc. Có lối vào đủ rộng để vào toà nhà. Cửa ra vào mở đủ rộng để một xe lăn hoặc xe lăn điện có thể vào và có tay cầm dễ sử dụng. IB = bên trong (ở trong) tòa nhà: Cửa ra vào mở đủ rộng để một xe lăn hoặc xe lăn điện có thể vào và có tay cầm dễ sử dụng. Đoạn dốc trong tòa nhà đủ rộng và có tay vịn. Cầu thang, nếu có, có tay vịn. Nếu có thang máy, mọi người có thể sử dụng bất cứ lúc nào khi toà nhà mở cửa. Thang máy có đủ chỗ cho xe lăn hoặc xe lăn điện quay đầu. Nếu có sàn nâng, có thể sử dụng mà không cần trợ giúp. P = bãi đậu xe: Chỗ đậu xe, kể cả những chỗ được chỉ định cho xe tải, đều có thể tiếp cận. Lối ra vào có những bờ dốc ở lề đường giữa bãi đậu xe, các văn phòng, và tại các địa điểm thả khách xuống xe. R = nhà vệ sinh: Có thể sử dụng nhà vệ sinh và cửa ra vào đủ rộng cho xe lăn hoặc xe lăn điện có thể ra vào và dễ mở. Nhà vệ sinh có đủ chỗ cho xe lăn hoặc xe lăn điện quay đầu và đóng cửa. Có tay nắm để dễ dàng di chuyển từ xe lăn sang bồn cầu. Bồn rửa tay có thể tiếp cận dễ dàng và vòi nước, xà phòng, và giấy vệ sinh cũng dễ dàng với tới và sử dụng. T = bàn khám hoặc bàn cân: Bàn khám có thể di chuyển lên xuống và bàn cân có thanh vịn để người dùng xe lăn và xe lăn điện có thể sử dụng. Người dùng xe lăn có thể sử dụng bàn cân. PA = Khu vực tham gia: Bệnh nhân có thể đến và sử dụng tất cả các khu vực chung mà có thể cần hoặc không cần giúp đỡ. PD = Mục đích sử dụng chẩn đoán và điều trị bệnh nhân: Bệnh nhân có thể tiếp cận và sử dụng các khu vực xét nghiệm và điều trị, cùng các thiết bị trong khu vực.

Page 13: Danh bạ - Kaiser Permanente

13

Glossary Key Table of Contents English Source Vietnamese

__ Area __ Khu Vực

Affiliated Locations Địa Điểm Liên Kết

Affiliated Providers Nhà Cung Cấp Liên Kết

Glossary Bảng Chú Giải Thuật Ngữ

Kaiser Permanente Providers Nhà Cung Cấp của Kaiser Permanente

Language Assistance Services Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Notice of nondiscrimination Thông Báo về Không Phân Biệt Đối Xử

Pharmacy Locations Địa Điểm Nhà Thuốc

Primary Care Dịch Vụ Chăm Sóc Chính

Section 2 - Providers Phần 2 - Nhà Cung Cấp

Specialists Bác Sĩ Chuyên Khoa

Table of Contents Mục Lục

Section 2 - Providers English Source Vietnamese

__ Area __ Khu Vực

24 Hours In-Patient and Emergency Services Dịch Vụ Nội Trú và Cấp Cứu 24 Giờ

Accepting new patients Tiếp nhận bệnh nhân mới

Accepting new patients only on same-day basis Tiếp nhận bệnh nhân mới chỉ trong cùng ngày

Accepting new patients. Referral may be required Tiếp nhận bệnh nhân mới. Có thể phải cần giấy giới thiệu

Accessbility Khả năng tiếp cận

Administration Hành chính

Admissions Ban tiếp nhận

Admitting Nhập viện

Advice Tư vấn

Advice (hours) Tư vấn (giờ làm việc)

Advice/Appointment/Cancellations Tư vấn/Đặt hẹn/Hủy hẹn

Afterhours advice Tư vấn ngoài giờ

Afterhours/Weekends Ngoài giờ/Cuối tuần

Appointment and Advice Call Center Tổng Đài Đặt Hẹn và Tư Vấn

Appointments Đặt hẹn

Available by referral only Chỉ phục vụ khi có giấy giới thiệu

Available only through a hospital or facility Chỉ phục vụ thông qua bệnh viện hoặc cơ sở

Basic Access Tiếp Cận Ở Mức Cơ Bản

Board Certified Được Hội Đồng Chứng Nhận

California License Name Tên Giấy Phép của California

California Relay Service Dịch Vụ Tiếp Âm California

Cancellations Hủy hẹn

Coastal Health Alliance Coastal Health Alliance

Cultural Competency Training Đào Tạo Năng Lực Văn Hóa

Page 14: Danh bạ - Kaiser Permanente

14

Emergency Department Khoa Cấp Cứu

Family Medicine, Internal Medicine, Pedia Y Khoa Gia Đình, Nội Khoa, Nhi Khoa

Family Practice Y Khoa Gia Đình

Fax Fax

Female Nữ

Friday Thứ Sáu

General Information Thông Tin Tổng Quát

Hospital patients information Thông tin bệnh nhân ở bệnh viện

Information Thông tin

Information English Thông tin bằng tiếng Anh

Information Spanish Thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha

Information Not Available Không Có Sẵn Thông Tin

Information TTY TTY Thông Tin

In-Patient and Emergency Services Dịch Vụ Nội Trú và Cấp Cứu

Internal Medicine appointments Đặt hẹn Nội Khoa

Language(s) (Các) Ngôn Ngữ

License Giấy phép

Limited Access Tiếp Cận Ở Mức Giới Hạn

Main Hospital Bệnh Viện Chính

Main Number Số Điện Thoại Chính

Main phone Số điện thoại chính

Main phone number Số điện thoại chính

Male Nam

Mandarin Chinese Appointment Line Đường Dây Lấy Hẹn Bằng Tiếng Quan Thoại Trung Quốc

Medical Center Operator Nhân Viên Tổng Đài của Trung Tâm Y Khoa

Medical Equipment Access Tiếp Cận Thiết Bị Y Tế

Medical Office/Group Nhóm/Văn Phòng Y Khoa

Messages Tin nhắn

Monday Thứ Hai

No Không

NorCal TTY NorCal TTY

Not accepting new patients Không tiếp nhận bệnh nhân mới

Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis

Không tiếp nhận bệnh nhân mới tại thời điểm này - Có thể phục vụ trong cùng ngày

NPI Number Số NPI

ObGyn Sản Khoa/Phụ Khoa

Obstetrics/Gynecology appointments Đặt hẹn Sản Khoa/Phụ Khoa

Operator Nhân viên tổng đài

Operator (hours) Nhân viên tổng đài (giờ làm việc)

Operator/hospital patients Nhân viên tổng đài/bệnh nhân của bệnh viện

Outpatient Bệnh nhân ngoại trú

Outpatient Infusion Pharmacy Services Dịch Vụ Nhà Thuốc Tiêm Truyền Cho Bệnh Nhân Ngoại Trú

Pediatrics appointments Đặt hẹn Khoa nhi

Pharmacy information/refills by phone Thông tin nhà thuốc/mua thêm thuốc qua điện thoại

Page 15: Danh bạ - Kaiser Permanente

15

Pharmacy/Rx Refill Nhà Thuốc/Mua Thêm Thuốc Theo Toa

Poison Control Kiểm Soát Chất Độc

Prescription refills Mua thêm thuốc theo toa

Primary Care Dịch Vụ Chăm Sóc Chính

RN line Đường dây tư vấn của Y tá hành nghề

Saturday Thứ Bảy

Section 2 - Providers Phần 2 - Nhà Cung Cấp

Self-Reported Accessibility Khả Năng Tiếp Cận Tự Khai Báo

Service Area Khu Vực Phục Vụ

Spanish Appointment and Advice Line Đường Dây Tư Vấn và Đặt Lịch Khám bằng tiếng Tây Ban Nha

Specialist: __ Bác Sĩ Chuyên Khoa: __

Specialists Bác Sĩ Chuyên Khoa

Sunday Chủ Nhật

Thursday Thứ Năm

TTY TTY

Tuesday Thứ Ba

Wednesday Thứ Tư

Yes Có

Facility Physical Accessibility Survey English Source Vietnamese

Basic Access Tiếp Cận Ở Mức Cơ Bản

Limited Access Tiếp Cận Ở Mức Giới Hạn

Medical Equipment Access Tiếp Cận Thiết Bị Y Tế

Key to physical accessibility symbols English Source Vietnamese

E = exam room E = phòng khám

EB = exterior (outside) building EB = bên ngoài tòa nhà

IB = interior (inside) building IB = bên trong tòa nhà

P = parking P = bãi đậu xe

R = restroom R = nhà vệ sinh

T = exam table or scale T = bàn khám hoặc bàn cân

PA = Participant Areas PA = Khu Vực Người Tham Gia

PD = Patient Diagnostic and Treatment Use PD = Dùng cho Chẩn Đoán và Điều Trị Bệnh Nhân

Page 16: Danh bạ - Kaiser Permanente

16

Specialties English Source Vietnamese

Acupuncturist Chuyên gia châm cứu

Addiction (Substance Use Disorder), Counselor

Nghiện (Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện), Cố Vấn

Addiction (Substance Use Disorder), Psychologist

Nghiện (Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện), Chuyên Gia Tâm Lý

Addiction Med (Medicine) Cdrs (Certified Driver Rehabilitation Specialist)

Chuyên Gia Phục Hồi Chức Năng Lái Xe Được Chứng Nhận (Cdrs) Khoa Điều Trị Nghiện

Addiction Medicine Khoa Điều Trị Nghiện

Addition Medicine, Preventive Medicine Khoa Điều Trị Nghiện, Y Khoa Phòng Ngừa

Adolescent Medicine Khoa Điều Trị Thanh Thiếu Niên

Advanced Practice Midwife Hộ Sinh Thực Hành Nâng Cao

Allergy Asthma And Immunology Khoa Dị Ứng Bệnh Hen Suyễn và Miễn Dịch

Allergy & Immunology: Allergy Khoa Dị Ứng và Miễn Dịch: Khoa Dị Ứng

Anesthesiology Khoa Gây Mê

Anesthesiology: Cardiovascular Khoa Gây Mê: Tim Mạch

Assistant Behavior Analyst Trợ Lý Chuyên Viên Phân Tích Hành Vi

Behavioral Analyst Chuyên Viên Phân Tích Hành Vi

Cardiology Khoa Tim

Cardiology: Electrophysiology Khoa Tim: Điện Sinh Lý

Cardiology: Interventional Khoa Tim: Can Thiệp

Cardiology: Invasive Khoa Tim: Xâm Nhập

Cardiology: Transplant Khoa Tim: Cấy Ghép

Case Manager/Care Coordinator Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ/Điều Phối Viên Chăm Sóc Sức Khỏe

Certified Nurse Midwife Y Tá Hộ Sinh Được Chứng Nhận

Child & Adolescent Psychiatry, Psychiatry & Neurology

Khoa Tâm Thần Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên, Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh

Chiropractor Bác Sĩ Thần Kinh Cột Sống

Clinical Child & Adolescent, Psychologist Chuyên Gia Tâm Lý, Lâm Sàng về Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên

Clinical Neuropsychologist Chuyên Gia Tâm Lý Thần Kinh Lâm Sàng

Clinical, Psychologist Chuyên Gia Tâm Lý Học, Lâm Sàng

Clinical, Social Worker Nhân Viên Công Tác Xã Hội, Lâm Sàng

Cognitive & Behavioral, Psychologist Chuyên Gia Tâm Lý, Nhận Thức và Hành Vi

Counselor Cố Vấn

Counselor: Addiction (Substance Use Disorder)

Cố Vấn: Chứng Nghiện (Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện)

Counselor: Mental Health Cố Vấn: Sức Khoẻ Tâm Thần

Counselor: Professional Cố Vấn: Chuyên Gia

Critical Care Medicine Khoa Điều Trị Chăm Sóc Bệnh Nguy Kịch

Cytopathology Khoa Tế Bào Bệnh Học

Dental Hygienist Nha Sĩ Vệ Sinh Răng Miệng

Dentist Nha Sĩ

Dentist: General Practice Nha Sĩ: Đa Khoa

Dentist: Oral and Maxillofacial Surgery Nha Sĩ: Phẫu Thuật Khuôn Miệng và Hàm Mặt

Page 17: Danh bạ - Kaiser Permanente

17

Dentist: Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

Nha Sĩ: Khoa Chỉnh Nha và Chỉnh Hình Răng Hàm Mặt

Dentist: Prosthodontics Nha Sĩ: Phục Hình Răng

Dermatology Khoa Da Liễu

Dermatology: Dermatopathology Khoa Da Liễu: Khoa Bệnh Học Da Liễu

Dermatology: MOHS-Micrographic Surgery Khoa Da Liễu: Phẫu Thuật Điều Khiển Kính Hiển Vi-MOHS

Dermatology: Pediatric Dermatology Khoa Da Liễu: Khoa Da Liễu Nhi Khoa

Dermatology:mohs Surgery Khoa Da Liễu:Phẫu Thuật MOHS

Dermatopathology Khoa Bệnh Học Da Liễu

Emergency Medicine Khoa Cấp Cứu

Endocrine Diabetes/Metabolism Tiểu Đường/Chuyển Hóa Nội Tiết

Endocrinology Khoa Nội Tiết

Family Medicine Y Khoa Gia Đình

Family Medicine: Geriatric Medicine Y Khoa Gia Đình: Lão Khoa

Family Medicine: Hospice and Palliative Medicine

Y Khoa Gia Đình: Khoa Chăm Sóc Cuối Đời và Chăm Sóc Giảm Nhẹ

Family Medicine: Sports Medicine Y Khoa Gia Đình: Khoa Y Học Thể Thao

Family, Nurse Practitioner Chuyên Viên Điều Dưỡng, Gia Đình

Family, Psychologist Chuyên Gia Tâm Lý Học, Gia Đình

Forensic Psychiatry, Psychiatry & Neurology Khoa Pháp Y Tâm Thần, Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh

Gastroenterology Chuyên Khoa Tiêu Hóa

General Medicine Y Đa Khoa

General Practice Đa Khoa

Genetic Services Ii Dịch Vụ Sức Khỏe Di Truyền II

Genetics Khoa Di Truyền Học

Geriatric Medicine Lão Khoa

Geriatrics Palliative&contcare Lão Khoa, Chăm Sóc Giảm Nhẹ và Chăm Sóc Liên Tục

Gyn Oncology Khoa Ung Thư Phụ Khoa

Head & Neck Surgery:skull Base Phẫu Thuật Đầu Và Cổ:Nền Sọ

Head And Neck Surgery Phẫu Thuật Đầu và Cổ

Hema/Pathology Khoa Huyết Học/Bệnh Lý Học

Hematology Khoa Huyết Học

Hematology And Oncology Khoa Huyết Học và Ung Thư

Hospital Medicine Y Học Bệnh Viện

Hospitalist Bác Sĩ Chuyên Khoa Y Học Bệnh Viện

Im Bone Marrow Transplant Cấy Ghép Tủy Xương Nội Khoa

Im Nephrology Chronic Khoa Thận Nội Khoa Mạn Tính

Im Transplant Hepatology Khoa Ghép Gan Nội Khoa

Immunohistopathology Mô Bệnh Miễn Dịch Học

Infectious Diseases Khoa Bệnh Truyền Nhiễm

Inpatient Psychiatry Khoa Tâm Thần Nội Trú

Inpatient Psychiatry-child Khoa Tâm Thần Nội Trú - Trẻ Em

Internal Medicine Nội Khoa

Internal Medicine: Allergy & Immunology Nội Khoa: Khoa Dị Ứng và Miễn Dịch

Page 18: Danh bạ - Kaiser Permanente

18

Internal Medicine: Cardiovascular Disease Nội Khoa: Bệnh Tim Mạch

Internal Medicine: Clinical Cardiac Electrophysiology Nội Khoa: Khoa Điện Sinh Lý Tim Lâm Sàng

Internal Medicine: Critical Care Medicine Nội Khoa: Khoa Điều Trị Chăm Sóc Bệnh Nguy Kịch

Internal Medicine: Endocrinology, Diabetes & Metabolism

Nội Khoa: Khoa Nội Tiết, Bệnh Tiểu Đường và Chuyển Hóa

Internal Medicine: Gastroenterology Nội Khoa: Chuyên Khoa Tiêu Hóa

Internal Medicine: Hematology & Oncology Nội Khoa: Khoa Huyết Học và Ung Thư

Internal Medicine: Infectious Disease Nội Khoa: Khoa Bệnh Truyền Nhiễm

Internal Medicine: Interventional Cardiology Nội Khoa: Khoa Tim Mạch Can Thiệp

Internal Medicine: Nephrology Nội Khoa: Khoa Nội Thận

Internal Medicine: Pulmonary Disease Nội Khoa: Bệnh Phổi

Internal Medicine: Sleep Medicine Nội Khoa: Y Học Giấc Ngủ

Licensed Acupuncturist Chuyên Gia Châm Cứu Được Cấp Phép

Marriage & Family Therapist Chuyên Gia Tâm Lý Trị Liệu về Hôn Nhân và Gia Đình

Maxillofacial Surgery Phẫu Thuật Hàm Mặt

Medical Genetics: Clinical Genetics (M.D.) Di Truyền Học Y Khoa: Di Truyền Học Lâm Sàng (Thạc Sĩ)

Medical Oncology Nội Khoa Ung Thư

Mental Health Sức Khoẻ Tâm Thần

Mental Health, Counselor Sức Khoẻ Tâm Thần, Cố Vấn

Midwife Hộ Sinh

Musculoskeletal Oncology Khoa Ung Thư Xương và Mô Mềm

Naturopath Liệu Pháp Điều Trị Tự Nhiên

Neonatology Khoa Sơ Sinh

Nephrology Khoa Nội Thận

Neurointerventional Radiology Khoa Quang Tuyến Thần Kinh Can Thiệp

Neurological Surgery Phẫu Thuật Thần Kinh

Neurology Khoa Thần Kinh

Neurology, Psychiatry & Neurology Khoa Thần Kinh, Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh

Neuromusculoskeletal Medicine, Sports Medicine Khoa Cơ Xương, Y Học Thể Thao

Nuclear Medicine Y Học Hạt Nhân

Nuclear Medicine: Nuclear Imaging & Therapy

Y Học Hạt Nhân: Điện Quang Hạt Nhân và Trị Liệu

Nurse Practitioner Chuyên Viên Điều Dưỡng

Nurse Practitioner: Family Chuyên Viên Điều Dưỡng: Gia Đình

Nurse Practitioner: Pediatrics Chuyên Viên Điều Dưỡng: Nhi Khoa

Nurse Practitioner: Psychiatric/Mental Health Chuyên Viên Điều Dưỡng: Khoa Tâm Thần/Sức Khoẻ Tâm Thần

Nurse Practitioner: Women's Health Chuyên Viên Điều Dưỡng: Sức Khỏe Phụ Nữ

Ob/Gyn Sản Khoa/Phụ Khoa

Ob/Gyn Surgery Phẫu Thuật Sản Khoa/Phụ Khoa

Ob/Gyn Urogynecology Tiết Niệu Sản Khoa/Phụ Khoa

Ob/Gyn: Maternal-fetal Sản Khoa/Phụ Khoa: Sản Phụ-Thai Nhi

Page 19: Danh bạ - Kaiser Permanente

19

Ob/Gyn: Reproductive Endocrine Sản Khoa/Phụ Khoa: Khoa Nội Tiết Sinh Sản

Obstetrics & Gynecology Sản Khoa và Phụ Khoa

Obstetrics & Gynecology: Maternal & Fetal Medicine

Sản Khoa và Phụ Khoa: Y Khoa Sản Phụ và Thai Nhi

Obstetrics & Gynecology: Obstetrics Sản Khoa và Phụ Khoa: Sản Khoa

Occupational Medicine Khoa Chức Năng Vận Động

Ophtha Ret Vit Sur Khoa Mắt Phẫu Thuật Dịch Kính Võng Mạc

Ophthalmology Khoa Mắt

Ophthalmology: Corneal Disease Khoa Mắt: Bệnh Giác Mạc

Ophthalmology: Glaucoma Khoa Mắt: Bệnh Tăng Nhãn Áp

Ophthalmology: Medical Retina Khoa Mắt: Võng Mạc Nội Khoa

Ophthalmology: Oculoplastic Khoa Mắt: Phẫu Thuật Mắt

Ophthalmology: Pediatric Khoa Mắt: Nhi Khoa

Ophthalmology: Pediatric Ophthalmology and Strabismus Specialist

Khoa Mắt: Khoa Mắt Nhi Khoa và Bác Sĩ Chuyên Khoa về Lác Mắt

Ophthalmology: Retina Specialist Khoa Mắt: Bác Sĩ Chuyên Khoa về Võng Mạc

Ophthalmology: Uveitis and Ocular Inflammatory Disease

Khoa Mắt: Viêm Màng Bồ Đào và Bệnh Viêm Mắt

Ophthalmology: Vitreo-retinal Khoa Mắt: Dịch Kính Võng Mạc

Optometrist Bác Sĩ Đo Thị Lực

Optometry Khoa Đo Thị Lực

Orthopaedic Medicine Khoa Y Khoa Chỉnh Hình

Orthopaedic Surgery Khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình

Orthopaedic Surgery: Adult Reconstructive Orthopaedic Surgery

Khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình: Phẫu Thuật Chỉnh Hình Tái Tạo Cho Người Lớn

Orthopaedic Surgery: Orthopaedic Surgery of the Spine

Khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình: Phẫu Thuật Chỉnh Hình Cột Sống

Orthopaedic Surgery: Orthopaedic Trauma Khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình: Chấn Thương Chỉnh Hình

Orthopaedic Surgery: Pediatric Orthopaedic Surgery

Khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình: Phẫu Thuật Chỉnh Hình Nhi Khoa

Orthopaedics: Hand Surgery Khoa Chỉnh Hình: Phẫu Thuật Tay

Orthopaedics: Pediatric Khoa Chỉnh Hình: Nhi Khoa

Orthopaedics: Reconstructive Khoa Chỉnh Hình: Phẫu Thuật Tạo Hình

Orthopaedics: Spine Surgery Khoa Chỉnh Hình: Phẫu Thuật Cột Sống

Orthopaedics: Sport Khoa Chỉnh Hình: Thể Thao

Orthopaedics: Trauma Surgery Khoa Chỉnh Hình: Phẫu Thuật Chấn Thương

Orthopedics Khoa Chỉnh Hình

Otolaryngology Khoa Tai Mũi Họng

Otolaryngology: Pediatric Otolaryngology Khoa Tai Mũi Họng: Khoa Tai Mũi Họng Nhi Khoa

Pain Management Kiểm Soát Cơn Đau

Pain Mgmt Anesthesiology Khoa Gây Mê Kiểm Soát Cơn Đau

Palliative Care Medicine Khoa Chăm Sóc Giảm Đau

Path Trnsplnt Path Bệnh Lý Học Cấy Ghép

Pathology Khoa Bệnh Lý Học

Pathology: Anatomic Khoa Bệnh Lý Học: Giải Phẫu

Page 20: Danh bạ - Kaiser Permanente

20

Pathology: Anatomic Pathology & Clinical Pathology

Khoa Bệnh Lý Học: Khoa Bệnh Lý Học Giải Phẫu và Bệnh Lý Học Lâm Sàng

Pathology: Cytopathology Khoa Bệnh Lý Học: Khoa Tế Bào Bệnh Học

Pathology: Neuropathology Khoa Bệnh Lý Học: Khoa Bệnh Lý Học Thần Kinh

Ped Bone Marrow Transplant Cấy Ghép Tủy Xương Nhi Khoa

Ped Invasive Cardiology Khoa Tim Mạch Xâm Lấn Nhi Khoa

Ped Neonatology Khoa Sơ Sinh Nhi Khoa

Pediatric Anesthesiology Khoa Gây Mê Nhi Khoa

Pediatric Cardiology Khoa Tim Mạch Nhi Khoa

Pediatric Critical Care Chăm Sóc Nhi Khoa Tích Cực

Pediatric Dermatology Khoa Da Liễu Nhi Khoa

Pediatric Endocrinology Khoa Nội Tiết Nhi Khoa

Pediatric Gastroenterology Vị Tràng Nhi Khoa

Pediatric Hematology/Oncology Huyết Học/Ung Thư Nhi Khoa

Pediatric Infectious Disease Bệnh Truyền Nhiễm Nhi Khoa

Pediatric Intensiv Chăm Sóc Tích Cực Nhi Khoa

Pediatric Nephrology Thận Học Nhi Khoa

Pediatric Neurology Khoa Sơ Sinh Nhi Khoa

Pediatric Otolaryngology Khoa Tai Mũi Họng Nhi Khoa

Pediatric Pulmonology Khoa Phổi Nhi Khoa

Pediatric Radiology Quang Tuyến Nhi Khoa

Pediatric Rheumatology Thấp Khớp Nhi Khoa

Pediatric Urology Tiết Niệu Nhi Khoa

Pediatrics Nhi Khoa

Pediatrics Developmental Nhi Khoa Phát Triển

Pediatrics Nephrology Esrd Khoa Thận Nhi Khoa Suy Thận Mạn Giai Đoạn Cuối

Pediatrics: Neonatal-Perinatal Medicine Nhi Khoa: Y Khoa Sơ Sinh-Chu Kỳ Sinh

Pediatrics: Neurodevelopmental Disabilities Nhi Khoa: Khuyết Tật về Phát Triển Thần Kinh

Pediatrics: Pediatric Cardiology Nhi Khoa: Khoa Tim Mạch Nhi Khoa

Pediatrics: Pediatric Emergency Medicine Nhi Khoa: Khoa Điều Trị Khẩn Cấp Nhi Khoa

Pediatrics: Pediatric Endocrinology Nhi Khoa: Khoa Nội Tiết Nhi Khoa

Pediatrics: Pediatric Gastroenterology Nhi Khoa: Vị Tràng Nhi Khoa

Pediatrics: Pediatric Hematology-Oncology Nhi Khoa: Huyết Học-Ung Thư Nhi Khoa

Pediatrics: Pediatric Infectious Diseases Nhi Khoa: Bệnh Truyền Nhiễm Nhi Khoa

Pediatrics: Pediatric Nephrology Nhi Khoa: Thận Học Nhi Khoa

Pediatrics: Pediatric Pulmonology Nhi Khoa: Khoa Phổi Nhi Khoa

Pediatrics: Pediatric Rheumatology Nhi Khoa: Thấp Khớp Nhi Khoa

Pediatrics-hospital Medicine Nhi Khoa/Y Học Bệnh Viện

Perinatology Khoa Chu Sản

Physical Med/Rehabilitation Y Học Thể Chất/Phục Hồi Chức Năng

Physical Medicine & Rehabilitation Y Học Thể Chất và Phục Hồi Chức Năng

Physical Medicine & Rehabilitation: Pain Medicine

Y Học Thể Chất và Phục Hồi Chức Năng: Khoa Thuốc Giảm Đau

Physical Medicine & Rehabilitation: Pediatric Rehabilitation Medicine

Y Học Thể Chất và Phục Hồi Chức Năng: Khoa Y Khoa Phục Hồi Chức Năng Nhi Khoa

Page 21: Danh bạ - Kaiser Permanente

21

Physician Assistant Phụ Tá Bác Sĩ

Physician Assistant: Medical Phụ Tá Bác Sĩ: Nội Khoa

Physician Assistant: Surgical Phụ Tá Bác Sĩ: Ngoại Khoa

Plastic Surgery Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

Plastic Surgery: Craniofacial Phẫu Thuật Thẩm Mỹ: Sọ và Mặt

Plastic Surgery: Hand Phẫu Thuật Thẩm Mỹ: Tay

Plastic Surgery: Surgery of the Hand Phẫu Thuật Thẩm Mỹ: Phẫu Thuật Tay

Podiatric Surgery Phẫu Thuật Chân

Podiatrist Bác Sĩ Chuyên Khoa Điều Trị Bệnh Chân

Podiatrist: Foot & Ankle Surgery Bác Sĩ Chuyên Khoa Điều Trị Bệnh Chân: Phẫu Thuật Bàn Chân và Mắt Cá Chân

Podiatrist: Foot Surgery Bác Sĩ Chuyên Khoa Điều Trị Bệnh Chân: Phẫu Thuật Bàn Chân

Prescribing (Medical), Psychologist Kê Toa (Nội Khoa), Chuyên Gia Tâm Lý

Professional, Counselor Cố Vấn, Chuyên Gia

Psych-geriatric Lão Khoa-Tâm Thần

Psychiatric Khoa Tâm Thần

Psychiatric/Mental Health, Adult, Registered Nurse

Khoa Tâm Thần/Sức Khoẻ Tâm Thần, Người Lớn, Điều Dưỡng Đã Đăng Ký

Psychiatric/Mental Health, Clinical Nurse Specialist

Khoa Tâm Thần/Sức Khoẻ Tâm Thần, Chuyên Viên Điều Dưỡng Lâm Sàng

Psychiatric/Mental Health, Nurse Practitioner Khoa Tâm Thần/Sức Khoẻ Tâm Thần, Chuyên Viên Điều Dưỡng

Psychiatry Khoa Tâm Thần

Psychiatry & Neurology: Addiction Medicine Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Điều Trị Nghiện

Psychiatry & Neurology: Child & Adolescent Psychiatry

Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Tâm Thần Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên

Psychiatry & Neurology: Clinical Neurophysiology

Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Tâm Lý Thần Kinh Lâm Sàng

Psychiatry & Neurology: Forensic Psychiatry Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Pháp Y Tâm Thần

Psychiatry & Neurology: Geriatric Psychiatry Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Tâm Thần Lão Khoa

Psychiatry & Neurology: Neurocritical Care Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Chăm Sóc Tích Cực về Thần Kinh

Psychiatry & Neurology: Neurology Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Thần Kinh

Psychiatry & Neurology: Neurology with Special Qualifications in Child Neurology

Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Thần Kinh Với Những Điều Kiện Đặc Biệt Về Thần Kinh Trẻ Em

Psychiatry & Neurology: Psychiatry Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Tâm Thần

Psychiatry & Neurology: Psychosomatic Medicine

Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh: Khoa Điều Trị Bệnh Thần Kinh

Psychiatry, Psychiatry & Neurology Khoa Tâm Thần, Khoa Tâm Thần và Khoa Thần Kinh

Psychiatry: Addiction Medicine Khoa Tâm Thần: Khoa Điều Trị Nghiện

Psychiatry: Child/Adolescent Khoa Tâm Thần: Trẻ Em/Thanh Thiếu Niên

Page 22: Danh bạ - Kaiser Permanente

22

Psychologist Chuyên Gia Tâm Lý

Psychologist: Adult Development & Aging Chuyên Gia Tâm Lý: Phát Triển và Lão Hóa của Người Lớn

Psychologist: Clinical Chuyên Gia Tâm Lý: Lâm Sàng

Psychologist: Cognitive & Behavioral Chuyên Gia Tâm Lý: Nhận Thức và Hành Vi

Psychologist: Counseling Chuyên Gia Tâm Lý: Tư Vấn

Psychologist: Psychoanalysis Chuyên Gia Tâm Lý: Phân Tâm Học

Pulmonary Diseases Bệnh Phổi

Radiation Oncology Khoa Ung Thư Xạ Trị

Radiology Khoa Quang Tuyến

Radiology: Body Imaging Khoa Quang Tuyến: Chẩn Đoán Hình Ảnh Toàn Thân

Radiology: Diagnostic Radiology Khoa Quang Tuyến: Khoa Chẩn Đoán Quang Tuyến

Radiology: Interventional Khoa Quang Tuyến: Can Thiệp

Radiology: Pediatric Radiology Khoa Quang Tuyến: Quang Tuyến Nhi Khoa

Radiology: Radiation Oncology Khoa Quang Tuyến: Khoa Ung Thư Xạ Trị

Radiology: Vascular & Interventional Radiology

Khoa Quang Tuyến: Quang Tuyến Mạch Máu và Can Thiệp

Rehabilitation Practitioner Bác Sĩ Trị Liệu Phục Hồi

Rheumatology Khoa Thấp Khớp

Social Worker Nhân Viên Công Tác Xã Hội

Social Worker: Clinical Nhân Viên Công Tác Xã Hội: Lâm Sàng

Specialist Bác Sĩ Chuyên Khoa

Sports Medicine Khoa Y Học Thể Thao

Student in an Organized Health Care Education/Training Program

Sinh Viên trong Chương Trình Giáo Dục/Đào Tạo Chăm Sóc Sức Khỏe Có Tổ Chức

Surgery Khoa Phẫu Thuật

Surgery Head/Neck Khoa Phẫu Thuật Đầu/Cổ

Surgery Gen Er/Swi Phòng Cấp Cứu Phẫu Thuật Tổng quát/Điều Trị Nhiễm Trùng Vết Thương

Surgery Oncologic Phẫu Thuật Ung Thư

Surgery: Bariatric Khoa Phẫu Thuật: Chứng Béo Phì

Surgery: Cardiovascular Khoa Phẫu Thuật: Tim Mạch

Surgery: Colon/Rectal Khoa Phẫu Thuật: Ruột Kết/Trực Tràng

Surgery: General Khoa Phẫu Thuật: Tổng Quát

Surgery: Hand Khoa Phẫu Thuật: Tay

Surgery: Pediatric Khoa Phẫu Thuật: Nhi Khoa

Surgery: Pediatric Surgery Khoa Phẫu Thuật: Phẫu Thuật Nhi Khoa

Surgery: Plastic and Reconstructive Surgery Khoa Phẫu Thuật: Giải Phẫu Tạo Hình và Thẩm Mỹ

Surgery: Surgical Critical Care Khoa Phẫu Thuật: Chăm Sóc Phẫu Thuật Tích Cực

Surgery: Vascular Surgery Khoa Phẫu Thuật: Phẫu Thuật Mạch Máu

Surgical Critical Care Chăm Sóc Phẫu Thuật Tích Cực

Thoracic Surgery Phẫu Thuật Ngực

Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery)

Phẫu Thuật Ngực (Phẫu Thuật Tim - Lồng Ngực)

Page 23: Danh bạ - Kaiser Permanente

23

Transplant Surgery Phẫu Thuật Cấy Ghép

Trauma Surgery Phẫu Thuật Chấn Thương

Urgent Care Chăm Sóc Khẩn Cấp

Urogynecology Phụ Khoa Tiết Niệu

Urology Khoa Tiết Niệu

Urology: Pediatric Urology Khoa Tiết Niệu: Tiết Niệu Nhi Khoa

Vascular Surgery Phẫu Thuật Mạch Máu

Women's Health Care Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ

Page 24: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

24

Section 2 – Providers

San Diego Area Southern California > San Diego Service Area > San Diego, Bonita, El Cajon, Escondido, La Mesa, Oceanside, San Marcos, & Vista

Kaiser Permanente Providers Kaiser Permanente San Diego Medical Center 9455 Clairemont Mesa Blvd., San Diego, CA 92123 711-California Relay Service 858-266-5000-Operator/Information 833-KP4CARE-Advice/Appointment/Cancellations Monday through Sunday - 24 Hours In-Patient and Emergency Services Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T License: 80000062 NPI Number: 1013062769

Primary Care

Specialty: Ped Neonatology Maricor C Javier, MD Female | License: A106443-CA | NPI Number:1851302889 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Anesthesiology Adrian B Jonan, MD Male | License: A152728-CA | NPI Number:1124451323 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Todd G Miyake, MD Male | License: A160834-CA | NPI Number:1851771885 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Patrick L Nguyen, MD Male | License: A123631-CA | NPI Number:1174729669 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 25: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

25

Anne E Park, MD Female | License: A137068-CA | NPI Number:1093001737 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Eileen R Quintela, MD Female | License: A97118-CA | NPI Number:1700976867 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Tina M Yu, MD Female | License: A140914-CA | NPI Number:1245659721 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Cardiology Neel Patel, DO $ Male | License: 20A13933-CA | NPI Number:1013176999 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Emergency Medicine Stephanie A Diebold Torrado, MD Female | License: A160336-CA | NPI Number:1760878326 | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES William P Swanson, MD Male | License: A150583-CA | NPI Number:1639587603 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Family Medicine Nancy A Folks, MD $ Female | License: A77238-CA | NPI Number:1316095268 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Maureen P Marks, MD $ Female | License: A96482-CA | NPI Number:1659389260 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Geriatrics Palliative&contcare Caitlin M Dockweiler, MD Female | License: A132371-CA | NPI Number:1760827265 | Board Certified | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Allegra M Rich, MD ? Female | License: A74148-CA | NPI Number:1669549499 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Hematology And Oncology Radha Canepa, MD $ Female | License: A116885-CA | NPI Number:1760767511 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nancy S Lee, MD $ Female | License: A110692-CA | NPI Number:1881869998 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 26: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

26

Edgardo R Ortiz-Flores, MD $ Male | License: A144166-CA | NPI Number:1184933996 | Board Certified |

Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Nandita Raja, MD $ Female | License: A54294-CA | NPI Number:1114079571 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Thomas I Sweet, MD $ Male | License: G56181-CA | NPI Number:1164581732 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Collin T Zimmerman, MD $ Male | License: A115007-CA | NPI Number:1396975256 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Eric O Beam, MD Male | License: A159628-CA | NPI Number:1295121945 | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Dipul M Kansagara, MD Male | License: A64480-CA | NPI Number:1386792265 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jason A Portillo, MD Male | License: A125714-CA | NPI Number:1427329176 | Board Certified | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Stanley A Salinda, MD Male | License: A43833-CA | NPI Number:1336208941 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Steve S Song, MD Male | License: A66249-CA | NPI Number:1558438556 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Mental Health Lisa D Carroll, LCSW Female | License: 13259-CA | NPI Number:1245504943 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tina M La Voy, LCSW Female | License: 25447-CA | NPI Number:1417085853 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Maria G Rodriguez, LCSW Female | License: 81732-CA | NPI Number:1659660207 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 27: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

27

Specialty: Nurse Practitioner Melinda A Bataan, NP Female | License: 13104-CA | NPI Number:1912933888 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Clare K Bickler, NP Female | License: 14680-CA | NPI Number:1588712434 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Whitney W Brock, NP Female | License: 4371-CA | NPI Number:1952771370 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Gay Sophia Charley, NP Female | License: 22545-CA | NPI Number:1912243627 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Lorena M Fujii, NP Female | License: 17311-CA | NPI Number:1003016049 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Youngmi P Kim, NP Female | License: 13780-CA | NPI Number:1720089618 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Nancy J Koontz, NP Female | License: 389960-CA | NPI Number:1780732628 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES George S Maldonado, NP Male | License: 13061-CA | NPI Number:1851361331 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Regina R Mcfadden-Moehling, NP Female | License: 11700-CA | NPI Number:1861540718 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Elizabeth J Ortega, NP Female | License: 15215-CA | NPI Number:1326194689 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Susan W Parme, NP Female | License: 385364-CA | NPI Number:1447308358 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Eugenie L Setiawan, NP Female | License: 95005910-CA | NPI Number:1871032870 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Ma Rosel M Sigua-Chen, NP Female | License: 15575-CA | NPI Number:1780745208 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 28: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

28

Kelly T Webb, NP Female | License: 471198-CA | NPI Number:1225186174 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Lisa M Brown, MD $ Female | License: A91098-CA | NPI Number:1598813503

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Diana M Cantu, MD Female | License: A44481-CA | NPI Number:1093863813 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Silverio T Chavez, MD Male | License: G47984-CA | NPI Number:1326107939 | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Michael F Erickson, MD Male | License: A74791-CA | NPI Number:1932257896 | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Anne P Mckeirnan, MD Female | License: A60592-CA | NPI Number:1487702452 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Lois N Musoke, MD Female | License: G80525-CA | NPI Number:1669520532 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Stephen R Nystul, MD Male | License: A36310-CA | NPI Number:1063560860 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Ronald C Reinsch, MD Male | License: C32421-CA | NPI Number:1902954829 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pathology Denison A Felix, MD Male | License: A66906-CA | NPI Number:1417005224 | Board Certified | Language(s): Portuguese, Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Majid Ghassemi, MD Male | License: G80487-CA | NPI Number:1578612834 | Board Certified | Language(s): Farsi 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Stephen F Kirschbaum, MD Male | License: A87075-CA | NPI Number:1518151752 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 29: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

29

Anna Mhoyan, MD Female | License: A80507-CA | NPI Number:1861517377 | Board Certified | Language(s): Armenian, Russian 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Zhe Piao, MD Male | License: A101774-CA | NPI Number:1497077358 | Board Certified | Language(s): Korean 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Niloufar Reisian, MD Female | License: A119241-CA | NPI Number:1124312475 | Board Certified | Language(s): Farsi 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ped Neonatology Nicole J Francis, MD Female | License: A119021-CA | NPI Number:1790030179 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Bernardo Kracer, MD Male | License: A105794-CA | NPI Number:1578715744 | Board Certified | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Halleh M Mir, MD Female | License: A67143-CA | NPI Number:1649208729 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Courtney J Nicholas, MD Female | License: A110229-CA | NPI Number:1902059934 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Matthew T Sebald, MD Male | License: A71907-CA | NPI Number:1932270840 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Carl E Shangle, MD Male | License: A104499-CA | NPI Number:1396861951 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Erin E Studer, MD Female | License: A105592-CA | NPI Number:1992950190 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatric Anesthesiology Sara M Richards, MD Female | License: A135105-CA | NPI Number:1306189485 | Board Certified | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 30: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

30

Specialty: Pediatrics Anne M Birkbeck-Garcia, MD Female | License: A89900-CA | NPI Number:1285782219 | Board Certified | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES John A Cella, MD Male | License: G40401-CA | NPI Number:1528135449 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Rita J Feghali, MD Female | License: A70305-CA | NPI Number:1689742629 | Board Certified | Language(s): Arabic, French, Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Peony Liu, MD Female | License: A123332-CA | NPI Number:1407145170 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Richard J Newton, MD Male | License: A98524-CA | NPI Number:1013170026 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Evelyn Suarez, MD Female | License: A104244-CA | NPI Number:1356573729 | Board Certified | Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Christopher P Garibay, PA $ Male | License: 22000-CA | NPI Number:1164790101 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Billie P Neal, PA Male | License: 11893-CA | NPI Number:1083730238 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Tyler J Ryan, PA $ Male | License: 53728-CA | NPI Number:1366899726 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pulmonary Diseases Shabnam S Burke, MD $ Female | License: A118720-CA | NPI Number:1427365576 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Susan M Corey, MD $ Female | License: A115236-CA | NPI Number:1124324488 | Board Certified |

Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Randy G Dalugdugan, MD $ Male | License: A110181-CA | NPI Number:1043477896 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 31: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

31

Smita A Desai, DO $ Female | License: 20A9425-CA | NPI Number:1659339745 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Frank Huang, MD $ Male | License: A125263-CA | NPI Number:1740513647 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael E Markman, MD $ Male | License: A73630-CA | NPI Number:1699834283 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Rokhsara Rafii, MD $ Female | License: A104223-CA | NPI Number:1760669022 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Viji Sankar, MD $ Female | License: A73797-CA | NPI Number:1164570156 | Board Certified | Language(s):

Hindi, Tamil 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Tauseef A Siddiqi, MD $ Male | License: A73523-CA | NPI Number:1467526004 | Board Certified |

Language(s): Urdu 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Iwona A Trybus, MD $ Female | License: G77948-CA | NPI Number:1972662500 | Board Certified |

Language(s): Polish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Karen M Ziolo, DO $ Female | License: 20A8606-CA | NPI Number:1134268832 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Radiology Negar G Knowles, MD Female | License: C140762-CA | NPI Number:1528260411 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Danielle B Nanigian, MD Female | License: A90412-CA | NPI Number:1770796781 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Amaya Ormazabal, MD Female | License: C139262-CA | NPI Number:1801809504 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery Oncologic Colin M Parsons, MD $ Male | License: A85815-CA | NPI Number:1629059977

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 32: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

32

Specialty: Surgery: Colon/Rectal Daniel D Klaristenfeld, MD $ Male | License: A93651-CA | NPI Number:1780732701 | Board Certified |

Language(s): Spanish 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery: General Bradley R Bartos, MD Male | License: A76191-CA | NPI Number:1033267836 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Pouya Dastouri, MD $ Male | License: A142271-CA | NPI Number:1295974483

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Scott E Greenway, MD $ Male | License: A70848-CA | NPI Number:1023177698 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Hasanali Z Khashwji, MD $ Male | License: A156212-CA | NPI Number:1881999373 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Yiping Li, MD $ Female | License: A138376-CA | NPI Number:1699194456 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

David Poon, MD Male | License: A65292-CA | NPI Number:1205996477 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ames D Ressa, MD $ Male | License: G55284-CA | NPI Number:1487702338

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Warren H Tseng, MD $ Male | License: A103915-CA | NPI Number:1851558514 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urgent Care Christine L Cao, DO $ Female | License: 20A15840-CA | NPI Number:1407286057 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Kristopher E Carter, DO Male | License: 20A11871-CA | NPI Number:1609187947 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Dallas M Chase, MD $ Male | License: A165837-CA | NPI Number:1275053357

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING

Jack J Choi, MD $ Male | License: A99061-CA | NPI Number:1710186713 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 33: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

33

Steven L Goodman, MD $ Male | License: G38909-CA | NPI Number:1275685646

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Ward Z Han, MD $ Male | License: A112855-CA | NPI Number:1629252325 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Lynn L Ji, MD $ Female | License: A97560-CA | NPI Number:1346442308 | Board Certified | Language(s):

Mandarin 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Michele A Jiu, MD Female | License: A67006-CA | NPI Number:1174671036 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Andrew J Kaddis, MD Male | License: A157840-CA | NPI Number:1144600446 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING Matthew K Kurlan, DO Male | License: 20A9819-CA | NPI Number:1063615110 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING Andy H Nguyen, DO Male | License: 20A14232-CA | NPI Number:1497166466 | Board Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Amudha R Panneerselvam, MD $ Female | License: A138417-CA | NPI Number:1235556259 | Board

Certified 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Joy H Pineda, MD $ Female | License: C138151-CA | NPI Number:1982729752 | Board Certified

9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Hooman Tahmooreszadeh, MD $ Male | License: A106868-CA | NPI Number:1518007848 | Board

Certified | Language(s): Farsi 9455 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 34: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

34

Kaiser Permanente Zion Medical Center 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 711-California Relay Service 619-528-5000-Operator 866-370-1958-Pharmacy information/refills by phone 619-528-0140-Admitting Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T License: 80000062 NPI Number: 1013062769

Specialists

Specialty: Anesthesiology Leonard R Allmond, MD Male | License: A80273-CA | NPI Number:1649285321 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES David K Bui, MD Male | License: A118580-CA | NPI Number:1326365362 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Joseph A Capp, MD Male | License: A112948-CA | NPI Number:1174686380 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Christopher Chen, MD Male | License: C168963-CA | NPI Number:1316102205 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING James J Choi, MD Male | License: A123450-CA | NPI Number:1336438415 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sun C Daly, MD Female | License: A111255-CA | NPI Number:1568728657 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Meghana Y Doty, MD Female | License: A132409-CA | NPI Number:1982947388 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Donald A Drew, MD Male | License: G80977-CA | NPI Number:1003964966 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Ross E Drueding, MD Male | License: A146281-CA | NPI Number:1801281308 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING

Page 35: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

35

Christopher C Fox, MD Male | License: A106040-CA | NPI Number:1528225687 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Bimal P Gandhi, MD Male | License: C158645-CA | NPI Number:1295062552 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Patricia Garcia, MD Female | License: A116628-CA | NPI Number:1598961872 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Mohammed T Hanifi, MD Male | License: A141903-CA | NPI Number:1538487848 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Paul Macias, MD Male | License: A150376-CA | NPI Number:1730524190 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Ryan B Maher, MD Male | License: A116031-CA | NPI Number:1831328418 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Joseph E Masbad, MD Male | License: A112932-CA | NPI Number:1619184918 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jared D Nieman, MD Male | License: A74916-CA | NPI Number:1730191941 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jennifer S Noerenberg, MD Female | License: A116348-CA | NPI Number:1730317256 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Michael A Orosco, MD Male | License: A87528-CA | NPI Number:1760596696 | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Diane E Rand, MD Female | License: G59943-CA | NPI Number:1467500256 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Todd R Telle, MD Male | License: A86846-CA | NPI Number:1790741171 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Herman H Tse, MD Male | License: A98848-CA | NPI Number:1497924872 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 36: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

36

Zinaida Wadhwani, MD Female | License: A133213-CA | NPI Number:1164666848 | Board Certified | Language(s): Russian 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jason R Warren, MD Male | License: A117866-CA | NPI Number:1114279080 | Board Certified | Language(s): Portuguese, Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Stephen A Wiseman, MD Male | License: C147786-CA | NPI Number:1093980344 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Peter Wong, MD Male | License: A129279-CA | NPI Number:1871814558 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Lawrence J Younan, MD Male | License: A148393-CA | NPI Number:1922432475 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Cardiology Andrew W Appis, MD $ Male | License: A143251-CA | NPI Number:1932355146 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brian D Carlos, MD $ Male | License: C52220-CA | NPI Number:1730127515 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Charles Lu, MD $ Male | License: A91549-CA | NPI Number:1275796963 | Board Certified | Language(s):

Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Hai T Nguyen, MD $ Male | License: A71014-CA | NPI Number:1821150905 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Neel Patel, DO $ Male | License: 20A13933-CA | NPI Number:1013176999 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Cardiology: Electrophysiology Pierre S Aoukar, MD $ Male | License: A115927-CA | NPI Number:1134139561 | Board Certified |

Language(s): Arabic 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joseph A Blatt, MD $ Male | License: A114521-CA | NPI Number:1235242165 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 37: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

37

Gautam G Lalani, MD $ Male | License: A104693-CA | NPI Number:1376706325 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Emergency Medicine Eric R Abrams, MD Male | License: A152593-CA | NPI Number:1851737340 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Mette-Margrethe Adkisson, MD Female | License: C147506-CA | NPI Number:1528288081 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Steve A Aguilar, MD Male | License: A110079-CA | NPI Number:1023275765 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Lisa-Jan M Alcaraz, MD Female | License: A71093-CA | NPI Number:1356418255 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Nicholas R Aldridge, MD Male | License: A138680-CA | NPI Number:1700293214 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Cesar O Avila, MD Male | License: A117587-CA | NPI Number:1871818831 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Paulo Berger, MD Male | License: G80562-CA | NPI Number:1467500413 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jeffery D Bondesson, MD Male | License: A45718-CA | NPI Number:1245399864 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Eduardo A Borquez, MD Male | License: A99526-CA | NPI Number:1497935134 | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Joseph J Bradley, DO Male | License: 20A15174-CA | NPI Number:1366856544 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Kyle A Brodmann, MD Male | License: A148674-CA | NPI Number:1598145302 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 38: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

38

Sonia F Callejas, MD Female | License: C54365-CA | NPI Number:1740243724 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Quetzalsol F Chacon-Lopez, MD Male | License: A107435-CA | NPI Number:1295979425 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Ian D Chong, MD Male | License: A131902-CA | NPI Number:1063856177 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jenny L Chua-Tuan, MD Female | License: A144521-CA | NPI Number:1942526280 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Kathy L Cooper, DO Female | License: 20A13823-CA | NPI Number:1891802716 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Rebecca A Deross, MD Female | License: A138632-CA | NPI Number:1447622667 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Paul B Dohrenwend, MD Male | License: A93014-CA | NPI Number:1023100039 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES John M Edwards, MD Male | License: A119927-CA | NPI Number:1952563678 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Dasia E Esener, MD Female | License: A115742-CA | NPI Number:1790994523 | Board Certified | Language(s): Turkish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jacob S Gessin, MD Male | License: A116321-CA | NPI Number:1760610414 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Robert P Husband, DO Male | License: 20A5357-CA | NPI Number:1891843629 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Wender Hwang, MD Male | License: A93103-CA | NPI Number:1396884086 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Deana A Kantartzis, MD Female | License: A78136-CA | NPI Number:1336216142 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 39: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

39

Jonathan Kei, MD Male | License: A92379-CA | NPI Number:1922028174 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Christian N Kelly, MD Male | License: A113477-CA | NPI Number:1053553693 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES William C Krauss, MD Male | License: A102743-CA | NPI Number:1285830299 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sari Lahham, MD Male | License: A153013-CA | NPI Number:1669834669 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING Jeff M Lapoint, DO Male | License: 20A12291-CA | NPI Number:1508012303 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Joanna C Law Courter, MD Female | License: A92255-CA | NPI Number:1942372602 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Hien T Le, MD Female | License: A106045-CA | NPI Number:1902051675 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Brent C Lorenzen, MD Male | License: C142802-CA | NPI Number:1013176551 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Bryan F Maltby, MD Male | License: G81164-CA | NPI Number:1922156710 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jonathan K Mau, MD Male | License: A107863-CA | NPI Number:1154580439 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Cameron M Mcfarland, MD Male | License: A98065-CA | NPI Number:1649457508 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Tina R Mcgovern, MD Female | License: A129470-CA | NPI Number:1184941510 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Donald P Mebust, MD Male | License: A65193-CA | NPI Number:1225121395 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Mark D Meyer, MD Male | License: A66926-CA | NPI Number:1477602738 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 40: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

40

Connie B Miller, MD Female | License: A98607-CA | NPI Number:1699969337 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Bhavesh S Mody, DO Male | License: 20A13877-CA | NPI Number:1205276888 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Craig S Morelan, MD Male | License: G54343-CA | NPI Number:1952459786 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES David P Neison, MD Male | License: A112078-CA | NPI Number:1316120918 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES So L Onishi, MD Male | License: A138611-CA | NPI Number:1699192575 | Board Certified | Language(s): Japanese 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Elizabeth A Owen, MD Female | License: A132888-CA | NPI Number:1023456613 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Matthew J Poliakoff, DO Male | License: 20A13707-CA | NPI Number:1689006934 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Raymond M Poliakoff, MD Male | License: G28053-CA | NPI Number:1447327317 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Gabriel Rose, DO Male | License: 20A17539-CA | NPI Number:1932437993 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Anthony C Salazar, MD Male | License: A105726-CA | NPI Number:1881852929 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Tim M Saylor, MD Male | License: A78178-CA | NPI Number:1013065838 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Van A Schalin, MD Male | License: G68676-CA | NPI Number:1851468730 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Adam Schwartz, MD Male | License: A117612-CA | NPI Number:1467787978 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Christopher I Scott, MD Male | License: A113885-CA | NPI Number:1649401555 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 41: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

41

Eduardo Serna, MD Male | License: A66543-CA | NPI Number:1497803373 | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING Michael B Shaheen, MD Male | License: A126587-CA | NPI Number:1598031981 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Mashal A Shamel, MD Female | License: A97897-CA | NPI Number:1487875795 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Michelle R Shaprut, DO Female | License: 20A12522-CA | NPI Number:1598971285 | Board Certified | Language(s): Hebrew, Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Matthew A Silver, MD Male | License: A104371-CA | NPI Number:1386799815 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES James P Smithson, MD Male | License: A100174-CA | NPI Number:1720248768 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jennifer T Soifer, MD Female | License: A99045-CA | NPI Number:1992970321 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jessica L Stern, MD Female | License: A94306-CA | NPI Number:1891898086 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Clifford J Swap, MD Male | License: A108544-CA | NPI Number:1881715217 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jonathan D Van De Leuv, MD Male | License: A131393-CA | NPI Number:1922319698 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jose C Vega, MD Male | License: A109311-CA | NPI Number:1184890444 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Pritbir S Virk, DO Male | License: 20A10169-CA | NPI Number:1235254228 | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Katherine L Welker, MD Female | License: A142680-CA | NPI Number:1699064857 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 42: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

42

Angela P Xavier, MD Female | License: A106355-CA | NPI Number:1295971620 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Randall J Young, MD Male | License: A100685-CA | NPI Number:1285750216 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Michael C Young, DO Male | License: 20A9490-CA | NPI Number:1174603732 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jon C Zackary, MD Male | License: A138047-CA | NPI Number:1366869398 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Reka Zsilinszka, MD Female | License: A167952-CA | NPI Number:1619322716 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Family Medicine Olga Y Diaz, MD Female | License: A156210-CA | NPI Number:1598128217 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING Peter M Sacci, MD Male | License: A169272-CA | NPI Number:1558899526 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING Susan D Silver, MD Female | License: G70588-CA | NPI Number:1609924570 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Gastroenterology Carrie Wong, MD $ Female | License: A130415-CA | NPI Number:1366604365 | Board Certified |

Language(s): Cantonese 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Geriatrics Palliative&contcare Vishar H Amin, MD Male | License: A133672-CA | NPI Number:1326484577 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Elizabeth U Rhee, MD Female | License: C145923-CA | NPI Number:1699859488 | Board Certified | Language(s): Korean 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Murali Srinivasan, MD Male | License: A69556-CA | NPI Number:1386630572 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 43: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

43

Bavna B Vyas, MD Female | License: C147615-CA | NPI Number:1326234493 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Hematology And Oncology Radha Canepa, MD $ Female | License: A116885-CA | NPI Number:1760767511 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jian Chen, MD Male | License: A66271-CA | NPI Number:1801956099 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Jenny J Devitt, MD Female | License: A50720-CA | NPI Number:1134296098 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nancy S Lee, MD $ Female | License: A110692-CA | NPI Number:1881869998 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kristine H Lethert, MD Female | License: A94278-CA | NPI Number:1457577298 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Nina S Liu, MD Female | License: A88277-CA | NPI Number:1801944756 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Edgardo R Ortiz-Flores, MD $ Male | License: A144166-CA | NPI Number:1184933996 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

John H Oval, MD Male | License: G51332-CA | NPI Number:1720136617 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Dean Peng, MD Male | License: A81285-CA | NPI Number:1235298811 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jonathan A Polikoff, MD Male | License: G43519-CA | NPI Number:1497822332 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Nandita Raja, MD $ Female | License: A54294-CA | NPI Number:1114079571 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gabriel A Rivera, MD Male | License: A121128-CA | NPI Number:1295961480 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Page 44: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

44

Thomas I Sweet, MD $ Male | License: G56181-CA | NPI Number:1164581732 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Collin T Zimmerman, MD $ Male | License: A115007-CA | NPI Number:1396975256 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Infectious Diseases Vi Q Bowman, MD Female | License: A98322-CA | NPI Number:1932365079 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Robert C Huang, MD Male | License: A83818-CA | NPI Number:1164423851 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Christopher M O'brien, MD Male | License: A70951-CA | NPI Number:1730250788 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Shweta Ramsahai, MD Female | License: A139272-CA | NPI Number:1003075128 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Ethan R Stewart, DO Male | License: 20A11993-CA | NPI Number:1083989586 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Farhana Ahmed, MD Female | License: A105776-CA | NPI Number:1215110002 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Ejaz Ahmed, MD Male | License: A105775-CA | NPI Number:1629209044 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Brian K Barrozo, MD Male | License: A88124-CA | NPI Number:1114066800 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES John C Bautista, MD Male | License: A132092-CA | NPI Number:1437593878 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Robert J Belsher, MD Male | License: A87108-CA | NPI Number:1538131222 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Brent A Brown, DO Male | License: 20A14508-CA | NPI Number:1265748040 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 45: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

45

David E Buccigrossi, MD Male | License: G60391-CA | NPI Number:1275692857 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Andrew J Busby, MD Male | License: A81781-CA | NPI Number:1356418115 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Bryan A Campbell, DO Male | License: 20A16130-CA | NPI Number:1639467087 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Stephen M Capon, MD Male | License: G66561-CA | NPI Number:1538217492 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Yuk Ching Cecil Chan, DO Female | License: 20A14420-CA | NPI Number:1730590696 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Kan P Chen, DO Female | License: 20A10070-CA | NPI Number:1972794584 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sandry Chendra, MD Female | License: A72183-CA | NPI Number:1992872857 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Hans Chin, MD Male | License: C51949-CA | NPI Number:1376616144 | Board Certified | Language(s): German, Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES William C Cory, MD Male | License: G30571-CA | NPI Number:1841359445 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Chibuzo U Eke, DO Female | License: 20A15106-CA | NPI Number:1063890093 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES James J Fry, DO Male | License: 20A15202-CA | NPI Number:1740667773 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Amit K Gossain, MD Male | License: A121734-CA | NPI Number:1295991685 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Yevgeniy Grobman, MD Male | License: A136416-CA | NPI Number:1295050243 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 46: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

46

Lydia M Grypma, MD Female | License: G49235-CA | NPI Number:1235206160 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Stuart Hartman, DO Male | License: 20A16135-CA | NPI Number:1407149495 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Daniel C Hernandez, MD Male | License: G64102-CA | NPI Number:1104974070 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Dung V Huynh, MD Male | License: A74512-CA | NPI Number:1194892117 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sapna P Iyer, MD Female | License: A134992-CA | NPI Number:1730422916 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Hansi Z Jiang, MD Male | License: A147132-CA | NPI Number:1992185235 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Liana Joa, MD Female | License: A134080-CA | NPI Number:1720347115 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Karanjodh S Johal, DO Male | License: 20A13614-CA | NPI Number:1548687114 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Teresa J Jones, DO Female | License: 20A8703-CA | NPI Number:1003983834 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sharon B Kim, MD Female | License: A117129-CA | NPI Number:1053585760 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Hyunsoo Kim, MD Male | License: A67640-CA | NPI Number:1598789737 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Kimberly D Koppenbrink, MD Female | License: A116634-CA | NPI Number:1114257227 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jeffrey S Krebs, MD Male | License: G61376-CA | NPI Number:1992872907 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 47: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

47

Mahesh G Kumar, MD Male | License: A55432-CA | NPI Number:1578611430 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Nicholas G Lee, DO Male | License: 20A14410-CA | NPI Number:1689092140 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Andy Y Lee, MD Male | License: A109430-CA | NPI Number:1427262682 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jay J Lee, MD Male | License: A97063-CA | NPI Number:1992985873 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jae K Lee, MD Male | License: A79627-CA | NPI Number:1194702563 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Dale K Lieu, MD Male | License: G55261-CA | NPI Number:1003964099 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Han Ming J Lin, MD Male | License: A94431-CA | NPI Number:1609886464 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Cuong H Luu, MD Male | License: A100773-CA | NPI Number:1477751162 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Scott R Malkin, MD Male | License: A105756-CA | NPI Number:1104090323 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Soyoung I Mcfarland, MD Female | License: A97578-CA | NPI Number:1902091242 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jeffrey S Megorden, MD Male | License: A49494-CA | NPI Number:1285782243 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Richard W Moon, MD Male | License: A84624-CA | NPI Number:1396893210 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES George W Moore, MD Male | License: A70800-CA | NPI Number:1922167683 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 48: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

48

Jennifer S Mullins, DO Female | License: 20A10711-CA | NPI Number:1184865743 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Rachel J Murray, MD Female | License: A126625-CA | NPI Number:1427318625 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Malay Myaing, MD Female | License: A86488-CA | NPI Number:1750507570 | Board Certified | Language(s): Burmese 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Mohammad I Naqvi, DO Male | License: 20A13596-CA | NPI Number:1669714143 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Hao P Nguyen, DO Male | License: 20A13016-CA | NPI Number:1215294731 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Clari C Nguyen, DO Female | License: 20A15896-CA | NPI Number:1124481098 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Carlo H Niguidula, MD Male | License: A77247-CA | NPI Number:1588637086 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Ma Christina E Ondrade, MD Female | License: A118768-CA | NPI Number:1285836536 | Board Certified | Language(s): Tagalog 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Brent C Ozaki, MD Male | License: A155448-CA | NPI Number:1821479023 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Julie M Phillips, MD Female | License: G39709-CA | NPI Number:1003983909 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Alexis S Rahal, MD Male | License: A107798-CA | NPI Number:1407082456 | Language(s): Greek 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Bhuvana K Ramanathan, MD Female | License: G78086-CA | NPI Number:1831247618 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Tryna M Ramos, MD Female | License: A76353-CA | NPI Number:1295789477 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 49: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

49

Rebecca S Ratnam, MD Female | License: A116407-CA | NPI Number:1619295805 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Matthew J Roosevelt, MD Male | License: A114981-CA | NPI Number:1003142985 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sergio D Sanguesa, MD Male | License: G72263-CA | NPI Number:1487721338 | Board Certified | Language(s): Italian, Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Gabrielle R Schaefer, MD Female | License: A134014-CA | NPI Number:1235572512 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Angela J Shin, MD Female | License: A124174-CA | NPI Number:1679869762 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jonathan M Siegel, MD Male | License: C42690-CA | NPI Number:1477601359 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Carolyn H Sui, MD Female | License: C54542-CA | NPI Number:1053359653 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Dan H Tong, MD Male | License: A93560-CA | NPI Number:1649328675 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES William T Tseng, MD Male | License: A68201-CA | NPI Number:1093874752 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES John J Weber, MD Male | License: G64073-CA | NPI Number:1205903127 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Syki D Wells, MD Female | License: C151511-CA | NPI Number:1588807556 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Nadine E Wilson, MD Female | License: A116618-CA | NPI Number:1215119292 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Nelar Wine, MD Female | License: A55204-CA | NPI Number:1194892190 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 50: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

50

David B Winn, MD Male | License: G87000-CA | NPI Number:1699887646 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Brian M Wood, MD Male | License: A132690-CA | NPI Number:1144664947 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Betre M Workie, MD Male | License: A139417-CA | NPI Number:1699061002 | Board Certified | Language(s): Amharic, Arabic 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Christina Wu, MD Female | License: A159282-CA | NPI Number:1912431065 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: PENDING Gang L Xu, MD Female | License: A96988-CA | NPI Number:1760650675 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Chao-Hsiung E Yang, MD Male | License: A117988-CA | NPI Number:1922380567 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Joy X Ye, MD Female | License: A127169-CA | NPI Number:1518224021 | Board Certified | Language(s): Mandarin, Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Natalie J Yee, MD Female | License: A133287-CA | NPI Number:1447593140 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jonathan G Yee, MD Male | License: G57269-CA | NPI Number:1740338615 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Stanford Y Yee, MD Male | License: G65256-CA | NPI Number:1477601276 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Mental Health Ana R Andrade Honesto, LCSW Female | License: 88276-CA | NPI Number:1326694860 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Martin J Deza, MFT Male | License: 106348-CA | NPI Number:1518511930 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 51: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

51

Patricia Gonzalez, MFT Female | License: 40513-CA | NPI Number:1730610148 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Abimbola A Ogundeji, MFT Female | License: 46193-CA | NPI Number:1871697243 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Rebeca Pacheco Corvera, MFT Female | License: 46065-CA | NPI Number:1245376201 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Geniva A Roberts, MFT Female | License: 100491-CA | NPI Number:1518240530 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Melanie A Ross, LCSW Female | License: 18331-CA | NPI Number:1881810380 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Laura A Russell, LCSW Female | License: 20833-CA | NPI Number:1700918307 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Esther A Santiago, MFT Female | License: 45261-CA | NPI Number:1275671596 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Debra M Stern-Ellis, LCSW Female | License: 16609-CA | NPI Number:1396134409 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anne M Yates, LCSW Female | License: 75387-CA | NPI Number:1083939557 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Neurology Victoria Sharma, MD Female | License: A126275-CA | NPI Number:1033236682 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Nuclear Medicine Guy A Ravad, MD Male | License: G81223-CA | NPI Number:1447319017 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES David J Rossman, MD Male | License: G28883-CA | NPI Number:1194825703 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Jon T Umlauf, MD Male | License: G89012-CA | NPI Number:1356332373 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 52: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

52

Specialty: Nurse Practitioner Mona R Breid, NP $ Female | License: 2566-CA | NPI Number:1205104726 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Alicia Z Clarke, NP Female | License: 11024-CA | NPI Number:1043368954 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Steffanie R Cobler, NP Female | License: 21889-CA | NPI Number:1518165190 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jennifer L Detisch, NP $ Female | License: 16773-CA | NPI Number:1730215534 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Diane G Lewis, NP $ Female | License: 375537-CA | NPI Number:1154446656 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Rachel M Toman, NP Female | License: 3129-CA | NPI Number:1003964933 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Occupational Medicine Dayang Kim M Jaya, MD Female | License: A117491-CA | NPI Number:1801060744 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Truong D Nguyen, DO Male | License: 20A11460-CA | NPI Number:1639215080 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Lindy C Oleary, MD Female | License: G62003-CA | NPI Number:1831247808 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jennifer G Shih, MD Female | License: A100844-CA | NPI Number:1679763023 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Thomas W Wang, MD Male | License: G85927-CA | NPI Number:1649342122 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Orthopedics William H Browning, MD Male | License: G14797-CA | NPI Number:1023185048 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 53: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

53

Joseph R Carney, MD $ Male | License: A107105-CA | NPI Number:1194863126 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Yeukkei Cheung, MD $ Male | License: A105814-CA | NPI Number:1912148438 | Board Certified |

Language(s): Cantonese, Mandarin 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Timothy P Craft, MD $ Male | License: A126162-CA | NPI Number:1952543423 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brian T Fitzgerald, MD $ Male | License: A55760-CA | NPI Number:1720050321 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Andrew C Ghatan, MD $ Male | License: A132066-CA | NPI Number:1700041217 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Norah M Harvey, MD $ Female | License: A100419-CA | NPI Number:1659570570 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Scott W Helmers, MD $ Male | License: G72814-CA | NPI Number:1942296058 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Pooya Javidan, MD $ Male | License: A136095-CA | NPI Number:1609194323 | Board Certified |

Language(s): Farsi 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Arash Y Kermanshahi, MD $ Male | License: A117210-CA | NPI Number:1023027695 | Board Certified |

Language(s): Farsi 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Leo T Kroonen, MD $ Male | License: A82114-CA | NPI Number:1669547857 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Yong Kwon, MD $ Male | License: A109539-CA | NPI Number:1023287786 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

William F Luetzow, MD $ Male | License: G66161-CA | NPI Number:1295883015 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ryan M O'shea, MD $ Male | License: A122871-CA | NPI Number:1669752077 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 54: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

54

Karimdad Otarodifard, MD $ Male | License: A116927-CA | NPI Number:1518253046 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Robert S Powell, MD Male | License: A77251-CA | NPI Number:1376695734 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nithin C Reddy, MD $ Male | License: A83846-CA | NPI Number:1700840345

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael G Ryan, MD $ Male | License: A72821-CA | NPI Number:1295883163 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Cameron Sadeghi, MD $ Male | License: A100015-CA | NPI Number:1891986154 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Scott D Shoemaker, MD $ Male | License: G77724-CA | NPI Number:1740338532 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Anshuman Singh, MD $ Male | License: A91669-CA | NPI Number:1508084138 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

P. Bertil W Smith, MD $ Male | License: A85396-CA | NPI Number:1295890101

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Amy K Steinhoff, MD $ Female | License: A96848-CA | NPI Number:1457530966 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Christopher A Stenger, MD $ Male | License: A109308-CA | NPI Number:1992986855 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joan R Williams, MD $ Female | License: A130696-CA | NPI Number:1083870075 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Arnold A Yashar, MD $ Male | License: G81483-CA | NPI Number:1871641779 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pathology Swend Holland, MD Male | License: G83683-CA | NPI Number:1205903192 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Melanie J Kubik, MD Female | License: A129187-CA | NPI Number:1386962082 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 55: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

55

Brett M Lowenthal, MD Male | License: A128364-CA | NPI Number:1740668003 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES William R Munday, MD Male | License: A144752-CA | NPI Number:1366881294 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Terri A Russo, MD Female | License: G81001-CA | NPI Number:1225186182 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Donna M Wallace, MD Female | License: G76858-CA | NPI Number:1386792349 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatric Anesthesiology Douglas S Feinstein, MD Male | License: A72382-CA | NPI Number:1407904394 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Dean D Gilbert, MD Male | License: G60404-CA | NPI Number:1770631665 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Brian W Lee, MD Male | License: A97884-CA | NPI Number:1932227626 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sonya M Seshadri, MD Female | License: A128705-CA | NPI Number:1376819581 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Deepak K Sonthalia, MD Male | License: A71192-CA | NPI Number:1073680989 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Emily L Wang, MD Female | License: A131582-CA | NPI Number:1750607180 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Eileen T Wynne, DO Female | License: 20A6278-CA | NPI Number:1437207230 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Eve S Allerton, PA $ Female | License: 14805-CA | NPI Number:1437275674 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nicholas J Bai, PA Male | License: 52091-CA | NPI Number:1861748154 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 56: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

56

Antonio R Brown, PA $ Male | License: 20967-CA | NPI Number:1235459827 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brenda T Brown, PA Female | License: 22305-CA | NPI Number:1194073312 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Edward J Caccioppo, PA $ Male | License: 15340-CA | NPI Number:1992782635 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Donald R Cobbler, PA $ Male | License: 22817-CA | NPI Number:1093053100 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Anthony J Durfee, PA $ Male | License: 17641-CA | NPI Number:1548225303 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ronnie J Escudero, PA $ Male | License: 17099-CA | NPI Number:1235188145 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Raul Estrada, PA Male | License: 19724-CA | NPI Number:1245406503 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Adam W Fitzgerald, PA $ Male | License: 17763-CA | NPI Number:1386769883 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Leah G Gessin, PA $ Female | License: 20355-CA | NPI Number:1467680694 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Dale D Houser, PA Male | License: 54002-CA | NPI Number:1306220629 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Peter D Houston, PA Male | License: 21181-CA | NPI Number:1437454220 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jacob J Kalscheur, PA $ Male | License: 15945-CA | NPI Number:1891811030 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Victoria G Konopacke, PA Female | License: 14058-CA | NPI Number:1568588796 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Roderick Lazo, PA $ Male | License: 15633-CA | NPI Number:1588789754 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 57: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

57

Patrick J Lehmann, PA $ Male | License: 15467-CA | NPI Number:1497871651

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Stephen A Lyon, PA Male | License: 53740-CA | NPI Number:1477007573 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Mary L Martinez, PA $ Female | License: 101997-CA | NPI Number:1043336241

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Christopher S Mayberry, PA $ Male | License: 16475-CA | NPI Number:1588780720 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Peter M Mazzarese, PA $ Male | License: 16565-CA | NPI Number:1124099387 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Barry E Mcginnis, PA $ Male | License: 14587-CA | NPI Number:1629194873 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gary B Murphy, PA $ Male | License: 14559-CA | NPI Number:1780700914 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Douglas R Pickett, PA $ Male | License: 16261-CA | NPI Number:1841316007 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Teresa L Pitman, PA $ Female | License: 15286-CA | NPI Number:1427174671 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Carrie K Rathburn, PA Female | License: 18041-CA | NPI Number:1831315498 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ryan A Rust, PA $ Male | License: 16805-CA | NPI Number:1235340829 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

John S Watkins, PA $ Male | License: 15486-CA | NPI Number:1295850790 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Podiatric Surgery Dwayne Chang, DPM $ Male | License: E5218-CA | NPI Number:1154689214 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael J Crawford, DPM $ Male | License: E5185-CA | NPI Number:1053678680 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 58: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

58

Clayton H Culp, DPM $ Male | License: E4800-CA | NPI Number:1437200987 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael D Lemm, DPM $ Male | License: E3930-CA | NPI Number:1932257862 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Tyler R Slattery, DPM Male | License: E5619-CA | NPI Number:1659802205 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Kate J Steklachich, DPM $ Female | License: E5071-CA | NPI Number:1508029018 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry Jacob E Kuriakose, MD Male | License: A117179-CA | NPI Number:1982759361 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Leonid Markman, MD Male | License: A53460-CA | NPI Number:1003964982 | Board Certified | Language(s): Russian 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Tuan-Anh T Nguyen, MD Female | License: A109378-CA | NPI Number:1225292378 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry: Child/Adolescent Sergiu Grozavu, MD Male | License: A113643-CA | NPI Number:1932362894 | Board Certified | Language(s): Russian 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychologist Lori J Magnusson, PHD $ Female | License: 8568-CA | NPI Number:1467563767

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pulmonary Diseases Robert S Bercovitch, MD $ Male | License: A102916-CA | NPI Number:1184819237 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Susan M Corey, MD $ Female | License: A115236-CA | NPI Number:1124324488 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Randy G Dalugdugan, MD $ Male | License: A110181-CA | NPI Number:1043477896 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 59: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

59

Smita A Desai, DO $ Female | License: 20A9425-CA | NPI Number:1659339745 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Beau V Duwe, MD $ Male | License: A98194-CA | NPI Number:1912012824 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Frank Huang, MD $ Male | License: A125263-CA | NPI Number:1740513647 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

David M Levine, MD Male | License: C50629-CA | NPI Number:1003964073 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Peter D Liebling, MD Male | License: A118555-CA | NPI Number:1114201282 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael E Markman, MD $ Male | License: A73630-CA | NPI Number:1699834283 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael S Newman, DO Male | License: 20A12416-CA | NPI Number:1376697797 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Rokhsara Rafii, MD $ Female | License: A104223-CA | NPI Number:1760669022 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Viji Sankar, MD $ Female | License: A73797-CA | NPI Number:1164570156 | Board Certified | Language(s):

Hindi, Tamil 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Tauseef A Siddiqi, MD $ Male | License: A73523-CA | NPI Number:1467526004 | Board Certified |

Language(s): Urdu 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Iwona A Trybus, MD $ Female | License: G77948-CA | NPI Number:1972662500 | Board Certified |

Language(s): Polish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Marvin C Weiss, MD Male | License: G47016-CA | NPI Number:1114098027 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Herbert J Yue, MD $ Male | License: A86033-CA | NPI Number:1649469883 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 60: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

60

Karen M Ziolo, DO $ Female | License: 20A8606-CA | NPI Number:1134268832 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Radiology Christopher B Aquino, MD Male | License: A120449-CA | NPI Number:1750598504 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Paul F Balen, MD Male | License: A60521-CA | NPI Number:1578602272 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Julian Bendelstein, MD Male | License: A42049-CA | NPI Number:1841367794 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Maison L Chen, MD Male | License: A114209-CA | NPI Number:1841529575 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Stanley G Cheng, MD Male | License: A99756-CA | NPI Number:1265505390 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Eric E Chiang, MD Male | License: A82412-CA | NPI Number:1841348828 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Geoffrey I Criqui, MD Male | License: A78008-CA | NPI Number:1942250584 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Emily L Daykin-Clark, MD Female | License: A42931-CA | NPI Number:1144378001 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Erik A Elam, MD Male | License: G71375-CA | NPI Number:1679646731 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES James J Ellingson, MD Male | License: A76851-CA | NPI Number:1477581262 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Mary A Endo, MD Female | License: G83462-CA | NPI Number:1659429637 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES James B Esther, MD Male | License: A75843-CA | NPI Number:1114987096 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 61: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

61

A M Gerber, MD Male | License: C37582-CA | NPI Number:1336340215 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Patricia L Gilbreath, MD Female | License: G57352-CA | NPI Number:1487793188 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Stephanie Hackman, MD Female | License: A77103-CA | NPI Number:1770623209 | Board Certified | Language(s): Spanish 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Annette M Ho, MD Female | License: A125700-CA | NPI Number:1598076838 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Alexander C Hsu, MD Male | License: A87961-CA | NPI Number:1336287689 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Eric J Jordan, MD Male | License: A128542-CA | NPI Number:1861768863 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Dennis A Kaplan, MD Male | License: G36421-CA | NPI Number:1619025558 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Asako Miyakoshi, MD Female | License: C55431-CA | NPI Number:1700996527 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Olaf B Nordling, MD Male | License: G68208-CA | NPI Number:1750352803 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES John S Nunes, MD Male | License: G54527-CA | NPI Number:1801948278 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Ifeanyichukwu C Onyeacholem, MD Female | License: A111436-CA | NPI Number:1689812356 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Nehal M Patel, MD Female | License: A67686-CA | NPI Number:1700977477 | Board Certified | Language(s): Gujarati 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Gary A Press, MD Male | License: G56851-CA | NPI Number:1063561389 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 62: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

62

Scott C Rice, MD Male | License: G55043-CA | NPI Number:1063589208 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Andrew N Robbins, MD Male | License: G68171-CA | NPI Number:1326196304 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Joshua D Sherman, MD Male | License: A77649-CA | NPI Number:1629149539 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Anthony T Ton, MD Male | License: A90934-CA | NPI Number:1679501100 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jane L Tran, MD Female | License: A107724-CA | NPI Number:1689847881 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sudhir R Vora, MD Male | License: A106940-CA | NPI Number:1043426851 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Robert A Weisgrau, MD Male | License: C42727-CA | NPI Number:1730256686 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jong H Yun, MD Male | License: A107499-CA | NPI Number:1760464051 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Radiology: Interventional John E D'abreo, MD Male | License: C42728-CA | NPI Number:1588712533 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Michael S Girard, MD Male | License: G80876-CA | NPI Number:1285782177 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Seth A Goodman, MD Male | License: A125566-CA | NPI Number:1134332414 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Anurag Goyal, MD Male | License: A111132-CA | NPI Number:1316109333 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery: Colon/Rectal Marco J Tomassi, MD $ Male | License: A103631-CA | NPI Number:1710144829 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 63: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

63

Specialty: Surgery: General Gina N Farinholt, MD $ Female | License: A106135-CA | NPI Number:1992962765 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeffrey M Farrier, MD $ Male | License: A74048-CA | NPI Number:1053488957 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Hasanali Z Khashwji, MD $ Male | License: A156212-CA | NPI Number:1881999373 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ran B Luo, MD $ Male | License: A135777-CA | NPI Number:1891006920 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Mersadies R Martin, MD $ Female | License: A139523-CA | NPI Number:1184935421 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brian M Nguyen, MD $ Male | License: A118240-CA | NPI Number:1780999250 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ames D Ressa, MD $ Male | License: G55284-CA | NPI Number:1487702338

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Janos Taller, MD $ Male | License: A62642-CA | NPI Number:1518028729 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Scott J Wenger, DO $ Male | License: 20A10859-CA | NPI Number:1780659276

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Justin S Wu, MD $ Male | License: G86044-CA | NPI Number:1811064769 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urology Mitra R De Cogain, MD Female | License: A131241-CA | NPI Number:1487802732 | Board Certified 4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Philip H Kim, MD $ Male | License: A100044-CA | NPI Number:1023269461 | Board Certified

4647 Zion Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 64: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

64

Kaiser Permanente Bonita Medical Offices 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 711-California Relay Service 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages 866-370-1959-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Information Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Ethel A Aguilera, DO Female | License: 20A11832-CA | NPI Number:1184855934 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Randy L Angell, MD Male | License: A119993-CA | NPI Number:1407066624 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lillibeth C Beltran, MD Female | License: A97527-CA | NPI Number:1366634826 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Justin M Bennink, MD Male | License: A138477-CA | NPI Number:1083033146 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Esther D Dalugdugan, MD Female | License: A112511-CA | NPI Number:1962662718 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Trishna C Katakia, MD Female | License: A151911-CA | NPI Number:1881048239 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Adrienne M Kelly, MD Female | License: A69080-CA | NPI Number:1730237710 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Keith E Kurose, MD Male | License: A104125-CA | NPI Number:1881769339 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michelle Leon-Mondragon, MD Female | License: A85023-CA | NPI Number:1831231190 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 65: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

65

Norma E Macias, MD Female | License: A63709-CA | NPI Number:1104974195 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mitchell Mendez, DO Male | License: 20A15939-CA | NPI Number:1891157582 | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ariane Mohit, MD Female | License: G78608-CA | NPI Number:1376691337 | Board Certified | Language(s): German 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Martin P Murillo, MD Male | License: A71350-CA | NPI Number:1003987066 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ngan H Nguyen, MD Female | License: A139882-CA | NPI Number:1982043279 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nykia D Peace, MD Female | License: A153599-CA | NPI Number:1013365345 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Cesar A Quan, MD Male | License: A60011-CA | NPI Number:1912055799 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Diana I Sandoval-Cortez, MD Female | License: A66726-CA | NPI Number:1992737076 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Annie J Sanque, MD Female | License: A93910-CA | NPI Number:1518050137 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Cynthia L Sierra, MD Female | License: A93042-CA | NPI Number:1437252905 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Glenda R Torricelli, MD Female | License: G61075-CA | NPI Number:1518181494 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 66: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

66

Erika A Vargas, MD Female | License: A128810-CA | NPI Number:1720344062 | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tom E Williams, MD Male | License: A100446-CA | NPI Number:1932393220 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Marco A Bonaccorsi, MD Male | License: A105330-CA | NPI Number:1811142177 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Andres F Bustamante, MD Male | License: A70351-CA | NPI Number:1720199227 | Board Certified | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Clint Hoangquocgia, DO Male | License: 20A13441-CA | NPI Number:1225240518 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES John Impellizeri, DO Male | License: 20A10705-CA | NPI Number:1669466363 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rosevelle M Mcmillin, MD Female | License: A98789-CA | NPI Number:1750573309 | Board Certified | Language(s): Tagalog 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Glenn P Murphy, MD Male | License: A70051-CA | NPI Number:1437207248 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Scott D Renslow, MD Male | License: A75728-CA | NPI Number:1427165299 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Heidi J Deyro, MD Female | License: A133814-CA | NPI Number:1982960514 | Board Certified | Language(s): Tagalog 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Dana J Goldberg, MD Female | License: A108705-CA | NPI Number:1265589998 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Thomas G Kelly, MD Male | License: A88790-CA | NPI Number:1134236623 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 67: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

67

Sabrina K Perrino, MD Female | License: A129805-CA | NPI Number:1053679472 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Victoria H Pham, MD Female | License: A130190-CA | NPI Number:1104184548 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Juan C Rodriguez, MD $ Male | License: A76332-CA | NPI Number:1467423525 | Board Certified |

Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Endocrinology Jose J Canales, MD $ Male | License: A66673-CA | NPI Number:1669550257 | Board Certified |

Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Lauren H Clarine, DO $ Female | License: 20A13059-CA | NPI Number:1669738928 | Board Certified

3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Derek D Mafong, MD $ Male | License: A89536-CA | NPI Number:1699781633 | Board Certified |

Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Patricia S Wu, MD $ Female | License: A53034-CA | NPI Number:1619054236 | Language(s): Cantonese

3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Mental Health Chelsea J Myers, LCSW $ Female | License: 73047-CA | NPI Number:1548593155

3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Omana T Kaliangara, NP Female | License: 385098-CA | NPI Number:1598872319 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Alice Kolodji, NP Female | License: 10028-CA | NPI Number:1669598827 | Board Certified 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Mia K Truong, NP $ Female | License: 699269-CA | NPI Number:1083082507 | Board Certified

3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 68: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

68

Specialty: Optometry Martin L Cochran, OD Male | License: 6416TPA-CA | NPI Number:1821146754 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jacqueline M Haro, OD Female | License: 13868TLG-CA | NPI Number:1275797888 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Alison Howard, OD Female | License: 8745TPG-CA | NPI Number:1720136625 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jennifer M Lai, OD Female | License: 12320TPL-CA | NPI Number:1225222466 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michele Shimozono, OD Female | License: 10800TPG-CA | NPI Number:1750439683 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tracy A Stradford, OD Female | License: 11328TPG-CA | NPI Number:1336265560 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Ken H Uyesugi, OD $ Male | License: 10255TPG-CA | NPI Number:1649256793

3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Silvie A Georgens, PA Female | License: 22035-CA | NPI Number:1538317110 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Rheumatology Joseph J Martin, MD $ Male | License: A63488-CA | NPI Number:1801862438 | Board Certified

3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Firoozeh Motamedi, MD $ Female | License: A87419-CA | NPI Number:1285720227 | Board Certified |

Language(s): Farsi 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Hong Yang, MD Female | License: A116306-CA | NPI Number:1861652505 | Board Certified | Language(s): Mandarin 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Neda Yazdi, MD Female | License: A107734-CA | NPI Number:1942462718 | Language(s): Spanish 3955 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 69: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

69

Kaiser Permanente Bostonia Medical Offices 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 711-California Relay Service 866-385-2630-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages 833-KP4CARE-Operator 833-KP4CARE-After-hours advice Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Maria A Gamboa, MD Female | License: A161417-CA | NPI Number:1740638550 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Todd S Martin, MD Male | License: A60204-CA | NPI Number:1740338573 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ghafar Nafes, MD Male | License: A104813-CA | NPI Number:1548417751 | Board Certified | Language(s): Farsi, German 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Susannah L Pazdral, DO Female | License: 20A10811-CA | NPI Number:1922123355 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Roya Sadeghi, MD Female | License: A128816-CA | NPI Number:1326277211 | Board Certified | Language(s): Farsi 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES John F Skaf, MD Male | License: A159835-CA | NPI Number:1255781100 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Todd O Steinberg, DO Male | License: 20A7211-CA | NPI Number:1346351129 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Luz S Velasco, MD Female | License: A119007-CA | NPI Number:1306070545 | Board Certified | Language(s): Spanish 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tamar J Weissler, MD Female | License: A68615-CA | NPI Number:1982771804 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 70: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

70

Pushpanjalie Wijeratne, MD Female | License: A101897-CA | NPI Number:1649423476 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Stephen T Yip, DO Male | License: 20A15005-CA | NPI Number:1841580263 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Julie C Burgos, DO Female | License: 20A7455-CA | NPI Number:1497803480 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Luma A Ibrahim, MD Female | License: A166752-CA | NPI Number:1619323763 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Kelly S Mcadam, MD Female | License: A107635-CA | NPI Number:1962514646 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Khoa H Nguyen, MD Male | License: A85613-CA | NPI Number:1043253958 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

John V Turla, MD $ Male | License: A49988-CA | NPI Number:1669520458 | Board Certified | Language(s):

Tagalog 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Jill E Gustafson, MD $ Female | License: G72927-CA | NPI Number:1497726574 | Board Certified

1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Saadia I Khan, MD Female | License: A106577-CA | NPI Number:1720288251 | Board Certified | Language(s): Hindi, Punjabi, Urdu 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Barbie L Norman, MD Female | License: A99805-CA | NPI Number:1902894835 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Mental Health Olivia L Aguirre, MFT Female | License: 49061-CA | NPI Number:1225176068 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lori A Baxter, LCSW Female | License: 12575-CA | NPI Number:1205031473 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 71: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

71

Paul J Beauparlant, MFT Male | License: 31109-CA | NPI Number:1356546337 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rogelia E Becerra, MFT Female | License: 87925-CA | NPI Number:1891977740 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kristine M Chadsey, LCSW Female | License: 25744-CA | NPI Number:1073845996 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kristen M Clayton, LCSW Female | License: 68951-CA | NPI Number:1396914057 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kelly J Heimer, MFT Female | License: 39708-CA | NPI Number:1346396579 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Niamh E Martin, MFT Female | License: 42291-CA | NPI Number:1104254317 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lisa A Martin, MFT Female | License: 38272-CA | NPI Number:1386865160 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mary C Newman, MFT Female | License: 29845-CA | NPI Number:1649476250 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Karen C Nimchuk-Cook, MFT Female | License: 35875-CA | NPI Number:1821294943 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Cynthia L Nutter, MFT Female | License: 43760-CA | NPI Number:1508173808 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Maria R Pease, MFT Female | License: 41513-CA | NPI Number:1023152048 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mona M Perlman, LCSW Female | License: 16733-CA | NPI Number:1942479951 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Heidi B Philips, LCSW Female | License: 14092-CA | NPI Number:1023217874 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Katherine B Pica, LCSW Female | License: 27275-CA | NPI Number:1194003616 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 72: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

72

Ross J Quave, LCSW Male | License: 28651-CA | NPI Number:1689929697 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Ali A Rahimzadeh, MFT $ Male | License: 87045-CA | NPI Number:1851674469

1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Francesca A Riddell, MFT Female | License: 48845-CA | NPI Number:1134360258 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Stephanie J Rimer, MFT Female | License: 91313-CA | NPI Number:1164874012 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Christina R Santamaria, MFT Female | License: 114825-CA | NPI Number:1427403799 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Sarah C Schumacher, MFT Female | License: 96734-CA | NPI Number:1194388090 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michael C Steinweg, LCSW Male | License: 19124-CA | NPI Number:1831239516 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sara E Szemeczko, MFT Female | License: 43723-CA | NPI Number:1477744324 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Julia M Tirpak, MFT Female | License: 33562-CA | NPI Number:1750302899 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sofia G Tomina, LCSW Female | License: 26664-CA | NPI Number:1568538502 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Dena B West Colgate, MFT Female | License: 44435-CA | NPI Number:1548701188 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Joann L Totah, PA Female | License: 13882-CA | NPI Number:1962579425 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry Salu E John, MD Female | License: A127463-CA | NPI Number:1760761118 | Board Certified | Language(s): Malayalam 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 73: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

73

Ha B Mistry, MD Female | License: A93547-CA | NPI Number:1619941820 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Edward H Navakas, MD Male | License: G88320-CA | NPI Number:1184648248 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Delia E Nieves-Arvelo, MD Female | License: A116437-CA | NPI Number:1578656351 | Board Certified | Language(s): Spanish 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joanna J Palica, MD Female | License: A92228-CA | NPI Number:1144363102 | Board Certified | Language(s): Polish 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sarah L Simmons, MD Female | License: A91340-CA | NPI Number:1548308331 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Brian T Tobe, MD Male | License: A104068-CA | NPI Number:1801922570 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Stephen P Tokraks, DO Male | License: 20A11829-CA | NPI Number:1245459833 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Robin M Warner, MD Female | License: A106165-CA | NPI Number:1174775522 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry: Child/Adolescent Natasha D Cortes, DO Female | License: 20A14679-CA | NPI Number:1588074090 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sonali D Jeste, MD Female | License: A46629-CA | NPI Number:1518015304 | Board Certified | Language(s): Hindi 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Breda Velasquez, MD Female | License: A56446-CA | NPI Number:1750439584 | Board Certified 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychologist Lindsey C Hogan, PHD Female | License: 25706-CA | NPI Number:1265820302 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 74: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

74

Charlie D Morgan, PHD Male | License: 18766-CA | NPI Number:1891831848 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Diana M Robbins, PHD Female | License: 23074-CA | NPI Number:1275779332 1630 E Main St, El Cajon, CA 92021 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Kaiser Permanente Carlsbad Medical Offices 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 711-California Relay Service 866-385-2631-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-After-hours advice 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages 833-KP4CARE-Information Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Dustin J Bassett, DO Male | License: 20A12953-CA | NPI Number:1811256027 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tracy Dale, MD Female | License: G69955-CA | NPI Number:1912055906 | Board Certified | Language(s): Spanish 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Luis Esquenazi, MD Male | License: G63530-CA | NPI Number:1700959848 | Board Certified | Language(s): Spanish 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Cynthia J Gray, MD Female | License: C55681-CA | NPI Number:1912908021 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES David M Kaiden, MD Male | License: A64240-CA | NPI Number:1548312911 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tommy D Le, DO Male | License: 20A12370-CA | NPI Number:1821090788 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES David C Lozar, MD Male | License: A72253-CA | NPI Number:1033278668 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 75: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

75

Sophia F Lum, MD Female | License: A61366-CA | NPI Number:1982752853 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Marie C Patrick, DO Female | License: 20A12626-CA | NPI Number:1871855080 | Board Certified | Language(s): Spanish 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Carla C Schuermann-Berryman, MD Female | License: A119129-CA | NPI Number:1144580978 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anais B Shannon, MD Female | License: A116713-CA | NPI Number:1447422845 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lisa M Thayer, DO Female | License: 20A10841-CA | NPI Number:1588862858 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Robert R Felder, MD Male | License: G54121-CA | NPI Number:1073672689 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Christine G Kelso, MD Female | License: A99718-CA | NPI Number:1821019753 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Winifred H Lee, MD Female | License: A97638-CA | NPI Number:1548310568 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Irina F Lev, DO Female | License: 20A16959-CA | NPI Number:1215462791 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Wayne I Levin, MD Male | License: A64963-CA | NPI Number:1629126404 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kimberly A Maxon, MD Female | License: A97236-CA | NPI Number:1285810135 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Daniel J Metsch, MD Male | License: G68389-CA | NPI Number:1184772105 | Board Certified | Language(s): Spanish 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 76: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

76

Liza M Suh, MD Female | License: A98271-CA | NPI Number:1215069232 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Josef B Zwass, MD Male | License: G62469-CA | NPI Number:1407915002 | Board Certified 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Optometry Dorothy J Honda, OD Female | License: 10528TPG-CA | NPI Number:1245356476 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jennifer T Mao, OD Female | License: 12838TPL-CA | NPI Number:1851329049 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Phoebe Sinn, OD Female | License: 13795TLG-CA | NPI Number:1790917698 6860 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Carmel Valley Medical Offices 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 711-California Relay Service 855-777-8072-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Information Monday through Friday, 8:00 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Dan S Carpiuc, MD Male | License: A97453-CA | NPI Number:1881840189 | Board Certified | Language(s): Romanian 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jonathan P Chan, DO Male | License: 20A9376-CA | NPI Number:1104016294 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ronny O Kalasho, DO Male | License: 20A10760-CA | NPI Number:1912230558 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lauraine J Kinney, MD Female | License: G23280-CA | NPI Number:1679621528 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Maureen P Marks, MD $ Female | License: A96482-CA | NPI Number:1659389260 | Board Certified

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 77: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

77

Richard E Pantarotto, MD Male | License: G70177-CA | NPI Number:1841348810 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Maryam A Rahimi, MD Female | License: A96367-CA | NPI Number:1164441200 | Language(s): Farsi 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Janith R Seidel, MD Female | License: A80144-CA | NPI Number:1891843793 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES John J Silbert, MD Male | License: G44295-CA | NPI Number:1164570990 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Emily L Chou, MD Female | License: A88198-CA | NPI Number:1649328600 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ling-Ling Gao, DO Female | License: 20A13363-CA | NPI Number:1285959932 | Board Certified | Language(s): Mandarin 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Priya M Krishnan, MD Female | License: A80971-CA | NPI Number:1841339546 | Board Certified | Language(s): Hindi 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ai T Quach, MD Female | License: A94570-CA | NPI Number:1902090749 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Fred J Veretto, MD Male | License: G66617-CA | NPI Number:1013076694 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Mary G Yoo, MD Female | License: A84430-CA | NPI Number:1609935212 | Board Certified | Language(s): Romanian, Spanish 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Martin M Gilboa, MD Male | License: G27126-CA | NPI Number:1154479129 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Sheri R Plaisted, MD Female | License: A133330-CA | NPI Number:1154765436 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 78: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

78

Specialty: Urgent Care Hedieh Badkoobehi, MD Female | License: A81155-CA | NPI Number:1689708695 | Board Certified | Language(s): Farsi 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Johanna A Estrada, MD Female | License: A127188-CA | NPI Number:1255698155 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Keri L White, MD $ Female | License: A73336-CA | NPI Number:1295701159 | Board Certified

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Specialists

Specialty: Certified Nurse Midwife Renae L Black, CNM Female | License: 11227-CA | NPI Number:1962464057 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Laureen M Hebert, CNM Female | License: 10653-CA | NPI Number:1447229232 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Cathy J Vaux, CNM Female | License: 1023-CA | NPI Number:1538217484 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Dermatology Adam D Perry, MD Male | License: A97590-CA | NPI Number:1255411534 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Endocrine Diabetes/Metabolism Adrienne A Nassar, MD $ Female | License: A116436-CA | NPI Number:1063625002 | Board Certified

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Endocrinology Jose J Canales, MD $ Male | License: A66673-CA | NPI Number:1669550257 | Board Certified |

Language(s): Spanish 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Lauren H Clarine, DO $ Female | License: 20A13059-CA | NPI Number:1669738928 | Board Certified

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Derek D Mafong, MD $ Male | License: A89536-CA | NPI Number:1699781633 | Board Certified |

Language(s): Spanish 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 79: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

79

Patricia S Wu, MD $ Female | License: A53034-CA | NPI Number:1619054236 | Language(s): Cantonese

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joseph Jon G Yu, MD $ Male | License: A56057-CA | NPI Number:1669464103 | Board Certified

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Neurology Jhanvi Menon, MD $ Female | License: A134449-CA | NPI Number:1215235858 | Board Certified

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Sumati Rawat, MD $ Female | License: A69462-CA | NPI Number:1831247824 | Board Certified |

Language(s): Hindi 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Cam T Tran, MD $ Female | License: A93494-CA | NPI Number:1730379371 | Board Certified

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Audrey L Eaton, NP Female | License: 18489-CA | NPI Number:1669611299 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Mia K Truong, NP $ Female | License: 699269-CA | NPI Number:1083082507 | Board Certified

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Kelly N Cork, MD Female | License: A125694-CA | NPI Number:1831345651 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Anoosha Ghodsi-Shirazi, MD Female | License: A90225-CA | NPI Number:1679621668 | Language(s): Farsi 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Nora H Haripotepornkul, MD Female | License: A101038-CA | NPI Number:1164678322 | Language(s): Spanish 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Radmila Kazanegra, MD Female | License: A92982-CA | NPI Number:1437277118 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Katherine J Rice, MD Female | License: A122393-CA | NPI Number:1669753315 | Board Certified | Language(s): Spanish 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Page 80: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

80

Rana F Shayya, MD $ Female | License: A94089-CA | NPI Number:1932235009 | Language(s): Arabic

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Tuyet Mai Le, PA $ Female | License: 13708-CA | NPI Number:1194735589

3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Wendy A Steen, PA Female | License: 12005-CA | NPI Number:1841348745 | Board Certified 3851 Shaw Ridge Rd, San Diego, CA 92130 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Clairemont Mesa Medical Offices 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 711-California Relay Service 833-KP4CARE-Appointments/Cancellations/Information/Messages

Primary Care

Specialty: Family Medicine Rachel A Abbott, MD Female | License: A122734-CA | NPI Number:1548557903 | Board Certified | Language(s): Spanish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ali Aboutaleb, MD Male | License: A97416-CA | NPI Number:1821261405 | Board Certified | Language(s): Farsi 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Francesca D Adriano, MD Female | License: A81379-CA | NPI Number:1013065911 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Dennis A Andrade, MD Male | License: A80474-CA | NPI Number:1730237678 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Vidush P Athyal, MD Male | License: A99304-CA | NPI Number:1184645095 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nashwa Aziz-Butler, MD Female | License: A60248-CA | NPI Number:1215085287 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 81: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

81

Raymond A Berdugo, MD Male | License: A120091-CA | NPI Number:1548528037 | Board Certified | Language(s): Spanish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jodi Berzak-Wolf, DO Female | License: 20A12954-CA | NPI Number:1285993634 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Harriet A Bielawski, MD Female | License: A48958-CA | NPI Number:1962474049 | Board Certified | Language(s): Polish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nelson N Bui, MD Male | License: A83793-CA | NPI Number:1700934528 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lance C Fuchs, MD Male | License: A64350-CA | NPI Number:1679612378 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sherwin Gallardo, MD Male | License: A63445-CA | NPI Number:1538217583 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nichole A Hansen-Cruz, MD Female | License: A144722-CA | NPI Number:1841677416 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Hessam Khalili Tabrizi, MD Male | License: A101967-CA | NPI Number:1528269081 | Board Certified | Language(s): Farsi, Turkish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Eliot Marin, MD Male | License: G44071-CA | NPI Number:1407904360 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Brandan Mayer-Blackwell, MD Male | License: A151416-CA | NPI Number:1942664883 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Katherine H Mekolik, MD Female | License: A89482-CA | NPI Number:1487680112 | Board Certified | Language(s): Amr Sign L, Polish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Heidi M Meyer, MD Female | License: A116431-CA | NPI Number:1649434259 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 82: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

82

Gevork Mosesi, MD Male | License: A102094-CA | NPI Number:1235213828 | Board Certified | Language(s): Armenian 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Matthew E Ng, MD $ Male | License: A108266-CA | NPI Number:1285830737 | Board Certified

6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Kerrie K Nguyen, MD Female | License: A158244-CA | NPI Number:1407380710 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Sally A O'leary-Beck, DO Female | License: 20A14252-CA | NPI Number:1265850929 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Flavia Saleh, MD Female | License: A136948-CA | NPI Number:1215277140 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nader Sam, MD Male | License: A117611-CA | NPI Number:1780813808 | Board Certified | Language(s): Farsi 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Payam P Sazegar, MD Male | License: A122685-CA | NPI Number:1750623716 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Carolyn E Snarskis, MD Female | License: A125356-CA | NPI Number:1164685103 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sharon U Stinis, MD Female | License: A74388-CA | NPI Number:1376691220 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Elaine C Tang, DO Female | License: 20A9065-CA | NPI Number:1770631699 | Board Certified | Language(s): Spanish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING John T Tran, MD Male | License: G89168-CA | NPI Number:1679665392 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mary-Hang K Tran, DO Female | License: 20A11471-CA | NPI Number:1447567276 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 83: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

83

Specialty: Internal Medicine Vanessa A Canonigo, DO Female | License: 20A13174-CA | NPI Number:1588077861 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Brett H Holko, DO Male | License: 20A8540-CA | NPI Number:1740398213 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Peter T Hum, MD Male | License: G75718-CA | NPI Number:1023166857 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Shirley L Jiang, MD Female | License: A157077-CA | NPI Number:1750623823 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Robert D Lew, MD Male | License: A136684-CA | NPI Number:1730449596 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Elisa S Ng, MD Female | License: A109905-CA | NPI Number:1063675593 | Board Certified | Language(s): Cantonese 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Erman Wei, MD Female | License: A126892-CA | NPI Number:1992094973 | Board Certified | Language(s): Mandarin 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Yuan Zhong, MD Female | License: A62130-CA | NPI Number:1407915069 | Board Certified | Language(s): Mandarin 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatric Endocrinology Ivy P Aslan, MD Female | License: A99943-CA | NPI Number:1346571833 | Board Certified | Language(s): Portuguese 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Gregory J Kunz, MD Male | License: G86368-CA | NPI Number:1306816947 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Seamae Erfani, MD Female | License: A101030-CA | NPI Number:1245310580 | Board Certified | Language(s): Farsi, Spanish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 84: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

84

Damian T Ng, MD Male | License: A132488-CA | NPI Number:1700129426 | Board Certified | Language(s): Cantonese 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Andrea D Siano, MD Female | License: A61781-CA | NPI Number:1093867459 | Board Certified | Language(s): Spanish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Developmental Nidia Alduncin, MD Female | License: A105491-CA | NPI Number:1821249194 | Board Certified | Language(s): Spanish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Samantha C Cohen, MD Female | License: A110987-CA | NPI Number:1174825731 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rachel A Ireland, MD Female | License: A84012-CA | NPI Number:1144233644 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jose R Lopez-Lizarraga, MD Male | License: A144064-CA | NPI Number:1073937710 | Board Certified | Language(s): Spanish 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Specialists

Specialty: Allergy Asthma And Immunology Noah J Friedman, MD Male | License: G71320-CA | NPI Number:1336208933 | Board Certified | Language(s): Hebrew 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael H Land, MD $ Male | License: A86788-CA | NPI Number:1164688594

6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Eric Macy, MD Male | License: G55085-CA | NPI Number:1043379670 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Michael Schatz, MD Male | License: G29460-CA | NPI Number:1225197817 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Kevin Y Tse, MD Male | License: A109553-CA | NPI Number:1558528976 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 85: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

85

Specialty: Mental Health Holly R Gutstein, MFT Female | License: 78986-CA | NPI Number:1497062368 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Chelsea J Myers, LCSW $ Female | License: 73047-CA | NPI Number:1548593155

6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Caresse A Crisostomo, NP Female | License: 10577-CA | NPI Number:1598881757 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Donna K Payton, NP Female | License: 386333-CA | NPI Number:1295851442 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Optometry Anne M Devine, OD Female | License: 8217TPG-CA | NPI Number:1386792281 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Samuel Gawargi, OD $ Male | License: 15240TLG-CA | NPI Number:1467834275

6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Salina J Moon, OD Female | License: 10776TPA-CA | NPI Number:1841316080 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Michael S Ontingco, OD $ Male | License: 13056TLG-CA | NPI Number:1770651945

6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Cindy Wang, OD Female | License: 14086TLG-CA | NPI Number:1093024572 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Deanna M Wong, OD Female | License: 10793TPG-CA | NPI Number:1104975580 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tim T Yee, OD Male | License: 12876TLG-CA | NPI Number:1982626800 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Developmental Lon M Dubey, MD Male | License: G67333-CA | NPI Number:1629145586 | Board Certified 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 86: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

86

Specialty: Psychologist Melanie Ballatore-Weinfeld, PHD Female | License: 26353-CA | NPI Number:1508123118 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Stephanie E Eischen-Lee, PHD Female | License: 19145-CA | NPI Number:1295806065 6911 Convoy Ct, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente El Cajon Medical Offices 250 Travelodge Drive, El Cajon, CA 92020 711-California Relay Service 866-385-2634-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-After-hours advice 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Specialists

Specialty: Certified Nurse Midwife Christine A Cortes, CNM Female | License: 12295-CA | NPI Number:1467427898 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Valerie M Sawaya, CNM Female | License: 235807-CA | NPI Number:1073061065 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anna D Woertler, CNM Female | License: 235973-CA | NPI Number:1760963532 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Family Medicine Paul H Han, MD Male | License: A138715-CA | NPI Number:1265790901 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Marie A Greene, NP Female | License: 349409-CA | NPI Number:1932225190 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Carole L Harris, NP Female | License: 21973-CA | NPI Number:1770839334 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Marissa L Brown, MD Female | License: A142166-CA | NPI Number:1457616997 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Page 87: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

87

Yvonne L Grochowski, MD Female | License: G54594-CA | NPI Number:1376691196 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Robert C Hajosy, MD Male | License: G52757-CA | NPI Number:1689741514 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Katherine A Hartzell, MD Female | License: A120930-CA | NPI Number:1871804690 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Amber N Knight, MD Female | License: A127466-CA | NPI Number:1184989386 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Trina M Manes, MD Female | License: A92014-CA | NPI Number:1811022437 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Danielle A Towne, MD Female | License: G58234-CA | NPI Number:1114075108 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Michelle C Turley, MD Female | License: A154747-CA | NPI Number:1962820233 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology David T Beverly, MD $ Male | License: A69902-CA | NPI Number:1376526491 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Dianne H Kim, MD $ Female | License: A88431-CA | NPI Number:1639246473 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Amir H Kolahdouz-Isfahani, MD $ Male | License: G78449-CA | NPI Number:1720136518 | Board

Certified | Language(s): Farsi 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Pediatric Gary S Clorfeine, MD Male | License: G36513-CA | NPI Number:1528127131 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Optometry Juliette Di Libero, OD Female | License: 10829TPA-CA | NPI Number:1285750448 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jung H Lee, OD Male | License: 13238TPL-CA | NPI Number:1417055344 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 88: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

88

Specialty: Orthopedics Delois J Bean, MD Female | License: G51929-CA | NPI Number:1477601292 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Joseph R Carney, MD $ Male | License: A107105-CA | NPI Number:1194863126 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Yeukkei Cheung, MD $ Male | License: A105814-CA | NPI Number:1912148438 | Board Certified |

Language(s): Cantonese, Mandarin 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

John W Clifford, MD Male | License: G76363-CA | NPI Number:1952460586 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Donald C Fithian, MD Male | License: G68319-CA | NPI Number:1225105125 | Board Certified | Language(s): French, Spanish 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Pooya Javidan, MD $ Male | License: A136095-CA | NPI Number:1609194323 | Board Certified |

Language(s): Farsi 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Yong Kwon, MD $ Male | License: A109539-CA | NPI Number:1023287786 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

William M Ohara, MD Male | License: G74215-CA | NPI Number:1104974922 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Eve S Allerton, PA $ Female | License: 14805-CA | NPI Number:1437275674 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Antonio R Brown, PA $ Male | License: 20967-CA | NPI Number:1235459827 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Christopher S Mayberry, PA $ Male | License: 16475-CA | NPI Number:1588780720 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Barry E Mcginnis, PA $ Male | License: 14587-CA | NPI Number:1629194873 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 89: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

89

Kristine A Porto Madurski, PA Female | License: 16269-CA | NPI Number:1053403782 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Ryan A Rust, PA $ Male | License: 16805-CA | NPI Number:1235340829 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Podiatric Surgery Alan M Cao, DPM Male | License: E5262-CA | NPI Number:1528499282 | Board Certified 250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Dwayne Chang, DPM $ Male | License: E5218-CA | NPI Number:1154689214 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nilofar Faghihnia, DPM $ Female | License: E4935-CA | NPI Number:1962660928 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael D Lemm, DPM $ Male | License: E3930-CA | NPI Number:1932257862 | Board Certified

250 Travelodge Dr, El Cajon, CA 92020 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Escondido Medical Offices 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 711-California Relay Service 866-385-2640-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-After-hours advice 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Liliana Alvarez-Martinez, MD Female | License: A93797-CA | NPI Number:1790833119 | Board Certified | Language(s): Spanish 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Amarinder K Anand, MD Female | License: A135538-CA | NPI Number:1417397357 | Board Certified 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Roderick T Ang, MD Male | License: A106878-CA | NPI Number:1669631529 | Board Certified | Language(s): Tagalog 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 90: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

90

Jonathan P Gale, DO Male | License: 20A8632-CA | NPI Number:1932287489 | Board Certified 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Gloria G Gutierrez, MD Female | License: A116199-CA | NPI Number:1215190640 | Board Certified | Language(s): Spanish 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Janie F Liu, DO Female | License: 20A12485-CA | NPI Number:1548519366 | Board Certified 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kevin G Madden, MD Male | License: A93214-CA | NPI Number:1063473643 | Board Certified | Language(s): Spanish 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Betty H Nguyen, DO Female | License: 20A9784-CA | NPI Number:1679741854 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Eric G Potwardowski, DO Male | License: 20A9576-CA | NPI Number:1124048442 | Board Certified 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Julio C Rangel, MD Male | License: A153075-CA | NPI Number:1588026322 | Language(s): Spanish 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nguyen P Tran, MD Male | License: A89653-CA | NPI Number:1811037369 | Board Certified 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tram A Tran, DO Female | License: 20A8263-CA | NPI Number:1831247659 | Board Certified 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Leanne M Zakrzewski, MD Female | License: A109862-CA | NPI Number:1902066756 | Board Certified | Language(s): Spanish 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Candice M Branch, MD Female | License: A127587-CA | NPI Number:1891120697 | Board Certified | Language(s): Spanish 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Asha Dayana, MD Female | License: C56025-CA | NPI Number:1982711016 | Board Certified | Language(s): Hindi, Telugu 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 91: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

91

Specialty: Pediatrics Jamesina C Christman, MD $ Female | License: A93574-CA | NPI Number:1538372032 | Board Certified

732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Chelsea R Forbes, MD Female | License: A91252-CA | NPI Number:1306091087 | Board Certified | Language(s): Spanish 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Todd J Harker, MD $ Male | License: A45494-CA | NPI Number:1750458600 | Board Certified

732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Rosemary C Page, DO Female | License: 20A8666-CA | NPI Number:1033286927 | Board Certified 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Optometry Maria E Garcia-Nguyen, OD Female | License: 12062TPG-CA | NPI Number:1508982760 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Ngoc M Nguyen, OD $ Female | License: 10519TPA-CA | NPI Number:1891842530

732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Connie Nguyen, OD $ Female | License: 12914TPL-CA | NPI Number:1073666897

732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Robert J Ortiz, OD Male | License: 9921TPG-CA | NPI Number:1598969636 732 N Broadway, Escondido, CA 92025 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Garfield Specialty Center 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 711-California Relay Service 877-842-9584-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Appointments/information Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Specialists

Specialty: Anesthesiology Virgil A Hilliard, MD Male | License: G84705-CA | NPI Number:1730248493 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 92: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

92

Specialty: Dermatology Jeffrey A Benabio, MD $ Male | License: A89678-CA | NPI Number:1932307030 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Steven H Goldberg, MD Male | License: A49534-CA | NPI Number:1841359593 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Nancy Habib, MD Female | License: A129552-CA | NPI Number:1639490493 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Howard A Kurshenbaum, MD Male | License: G54396-CA | NPI Number:1538217476 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Catalina Matiz, MD Female | License: A104211-CA | NPI Number:1558577957 | Board Certified | Language(s): Spanish 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Julia S Minocha, MD Female | License: A132613-CA | NPI Number:1801042502 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Huyen T Nguyen, MD Female | License: A72977-CA | NPI Number:1154405140 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Julie B Ritchie, MD Female | License: A126346-CA | NPI Number:1891012969 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Michael J Yablonsky, MD Male | License: A69798-CA | NPI Number:1811960503 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Dermatology: Mohs Surgery Marc K Rubenzik, MD Male | License: A112347-CA | NPI Number:1326240557 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Family Medicine Venkateshwar E Kapur, MD Male | License: A91698-CA | NPI Number:1740202134 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Albert Ray, MD Male | License: A31935-CA | NPI Number:1285705194 | Board Certified | Language(s): French 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 93: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

93

Specialty: Gastroenterology Payam Afshar, MD Male | License: A95089-CA | NPI Number:1023192861 | Board Certified | Language(s): Farsi, Spanish 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jaime Chen, MD Male | License: A73988-CA | NPI Number:1619037892 | Board Certified | Language(s): Mandarin, Taiwanese 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Christopher D Costanza, MD Male | License: A67947-CA | NPI Number:1760559603 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Albert M Ding, MD $ Male | License: A137239-CA | NPI Number:1225391287 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Steven P Feitelberg, MD Male | License: A43744-CA | NPI Number:1972674885 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Gordon C Hunt, MD Male | License: A60612-CA | NPI Number:1063437101 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jennifer S Kimble, MD Female | License: A96018-CA | NPI Number:1437359015 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brian S King, MD $ Male | License: C153648-CA | NPI Number:1306807987

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Amirkaveh Mojtahed, MD $ Male | License: A109274-CA | NPI Number:1235427055 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brett J Partridge, MD $ Male | License: A116352-CA | NPI Number:1104888544

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Suresh Pola, MD Male | License: A103390-CA | NPI Number:1780858308 | Board Certified | Language(s): French, Spanish, Telugu 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Nicolas J Pulham, MD Male | License: A114978-CA | NPI Number:1437451143 | Board Certified | Language(s): Spanish 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 94: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

94

Roderick C Rapier, MD Male | License: G67058-CA | NPI Number:1215096847 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Carrie Wong, MD $ Female | License: A130415-CA | NPI Number:1366604365 | Board Certified |

Language(s): Cantonese 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Tommy Y Yen, MD Male | License: A60085-CA | NPI Number:1053421958 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Head & Neck Surgery:skull Base Roberto A Cueva, MD $ Male | License: G54879-CA | NPI Number:1497814024 | Board Certified |

Language(s): Spanish 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Im Transplant Hepatology Lisa M Nyberg, MD Female | License: A52414-CA | NPI Number:1215085121 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Natasha J Schneider, MD Female | License: C168500-CA | NPI Number:1891842787 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Mental Health Jeanne H Donahue, LCSW Female | License: 15517-CA | NPI Number:1003935685 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Karen D Banuelos, NP Female | License: 830474-CA | NPI Number:1629421839 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Lisa R Cook, NP Female | License: 19593-CA | NPI Number:1346489168 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Diane G Lewis, NP $ Female | License: 375537-CA | NPI Number:1154446656 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Lisa J Mager, NP Female | License: 20331-CA | NPI Number:1952606287 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 95: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

95

Kristine R Waterlander, NP Female | License: 527142-CA | NPI Number:1770974198 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Heather Wood-Scott, NP Female | License: 417173-CA | NPI Number:1285782128 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology Calliope E Allen, MD Female | License: A68234-CA | NPI Number:1366415440 | Board Certified | Language(s): Korean 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Kenneth C Kubis, MD Male | License: G74803-CA | NPI Number:1124183025 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Corneal Disease Barry L Weinstein, MD Male | License: G65520-CA | NPI Number:1063589976 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Glaucoma Charles C Beeson, MD $ Male | License: G70706-CA | NPI Number:1851450423 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Christopher Rodarte, MD $ Male | License: A108611-CA | NPI Number:1356469050 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Oculoplastic Solomon S Shaftel, MD Male | License: A115035-CA | NPI Number:1477788412 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Pediatric Jessica K Laursen, MD $ Female | License: A111147-CA | NPI Number:1780868281 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Orthopedics Joseph R Carney, MD $ Male | License: A107105-CA | NPI Number:1194863126 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Timothy P Craft, MD $ Male | License: A126162-CA | NPI Number:1952543423 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 96: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

96

Brian T Fitzgerald, MD $ Male | License: A55760-CA | NPI Number:1720050321 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

William F Luetzow, MD $ Male | License: G66161-CA | NPI Number:1295883015 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ryan M O'shea, MD $ Male | License: A122871-CA | NPI Number:1669752077 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Karimdad Otarodifard, MD $ Male | License: A116927-CA | NPI Number:1518253046 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Samantha L Piper, MD Female | License: A110326-CA | NPI Number:1912235482 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nithin C Reddy, MD $ Male | License: A83846-CA | NPI Number:1700840345

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Cameron Sadeghi, MD $ Male | License: A100015-CA | NPI Number:1891986154 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Scott D Shoemaker, MD $ Male | License: G77724-CA | NPI Number:1740338532 | Board Certified |

Language(s): Spanish 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Anshuman Singh, MD $ Male | License: A91669-CA | NPI Number:1508084138 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joan R Williams, MD $ Female | License: A130696-CA | NPI Number:1083870075 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Arnold A Yashar, MD $ Male | License: G81483-CA | NPI Number:1871641779 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Edmond P Young, MD Male | License: G72409-CA | NPI Number:1689722480 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pain Mgmt Anesthesiology Derek D Kwan, MD Male | License: A112730-CA | NPI Number:1700142411 | Board Certified | Language(s): Spanish 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Page 97: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

97

Michael A Mazzilli, MD Male | License: G87054-CA | NPI Number:1962474130 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Michael D Mc Beth, MD Male | License: G74141-CA | NPI Number:1639246523 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Hansang Noh, MD Male | License: A98834-CA | NPI Number:1922212356 | Board Certified | Language(s): Korean 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Lisa A Phillip, MD Female | License: A68250-CA | NPI Number:1679632236 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Jaianand S Sethee, MD Male | License: A104821-CA | NPI Number:1811023286 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physical Med/Rehabilitation John T Neff, MD Male | License: G75198-CA | NPI Number:1356304703 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Xuong K Tang, DO $ Male | License: 20A9919-CA | NPI Number:1467651620 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Patrick C Watson, DO $ Male | License: 20A9903-CA | NPI Number:1225219322 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Eve S Allerton, PA $ Female | License: 14805-CA | NPI Number:1437275674 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Anne M Burkel, PA Female | License: 23180-CA | NPI Number:1942634753 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Cynthia L Carson, PA Female | License: 13876-CA | NPI Number:1104974005 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Stefenie N Casuto, PA Female | License: 53680-CA | NPI Number:1023467065 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Leah G Gessin, PA $ Female | License: 20355-CA | NPI Number:1467680694 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 98: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

98

Brent E Goodspeed, PA $ Male | License: 14960-CA | NPI Number:1124195995 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brenda M Guerrero, PA Female | License: 17573-CA | NPI Number:1750391348 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jacob J Kalscheur, PA $ Male | License: 15945-CA | NPI Number:1891811030 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeffrey C Lin, PA Male | License: 22313-CA | NPI Number:1336494632 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Celia V Mariscal, PA Female | License: 13676-CA | NPI Number:1164548319 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Sophia Mesghenna, PA Female | License: 22537-CA | NPI Number:1538403084 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Samantha A Noonan, PA Female | License: 52174-CA | NPI Number:1619119682 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Robert A Parsons, PA Male | License: 16260-CA | NPI Number:1407904311 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Douglas R Pickett, PA $ Male | License: 16261-CA | NPI Number:1841316007 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kalani K Thomson, PA $ Male | License: 15201-CA | NPI Number:1700902947 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

John S Watkins, PA $ Male | License: 15486-CA | NPI Number:1295850790 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Edit A Zelkind, PA Female | License: 15814-CA | NPI Number:1982720132 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Plastic Surgery Jessica S Collins, MD Female | License: A123315-CA | NPI Number:1629321203 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Yuan Liu, MD $ Male | License: C138703-CA | NPI Number:1326226002

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 99: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

99

Laura A Mcmillan, MD Female | License: A69932-CA | NPI Number:1679632277 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jordan D Sinow, MD $ Male | License: G64024-CA | NPI Number:1750440418 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Cissy Tan, MD Female | License: A46348-CA | NPI Number:1457403826 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Podiatric Surgery Alex H Kim, DPM Male | License: E4347-CA | NPI Number:1508083098 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Nirav S Patel, DPM Male | License: E4704-CA | NPI Number:1184828675 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychologist Shetal M Patel, PHD Female | License: 21938-CA | NPI Number:1124283700 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Sabina Sehgal, PHD Female | License: 22035-CA | NPI Number:1154559730 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Radiology: Interventional Cristian Coroian, MD Male | License: A118098-CA | NPI Number:1790002400 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Vishal L Khiatani, MD Male | License: A146186-CA | NPI Number:1396966875 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Steven G Kikolski, MD Male | License: A106307-CA | NPI Number:1063647485 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Justin H Tan, MD Male | License: A113634-CA | NPI Number:1629385927 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery Head/Neck Kaveh Ahani, MD Male | License: A158194-CA | NPI Number:1669877577 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gabriel Calzada, MD $ Male | License: A104578-CA | NPI Number:1508016940 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 100: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

100

Daniel M Cummins, MD $ Male | License: A151216-CA | NPI Number:1619209939 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

David R Londo, MD Male | License: G69814-CA | NPI Number:1518082015 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING Matthew J Lutch, MD Male | License: A91929-CA | NPI Number:1790836930 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Peter J Martin, MD Male | License: G58890-CA | NPI Number:1801944897 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Daniel L Monin, MD $ Male | License: A99575-CA | NPI Number:1780707042 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

David P Mullin, MD Male | License: A127122-CA | NPI Number:1093789687 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Krista M Rodriguez-Bruno, MD Female | License: A99037-CA | NPI Number:1073726444 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Daniel E Schaerer, MD $ Male | License: A133524-CA | NPI Number:1275966061

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Victor F Schorn, MD Male | License: G48171-CA | NPI Number:1558432518 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Gregory S Stearns, MD $ Male | License: G78525-CA | NPI Number:1548329113 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Alexander E Stewart, MD Male | License: A108619-CA | NPI Number:1093788226 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Joe B Wiseman, MD Male | License: G86344-CA | NPI Number:1205819497 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery: Colon/Rectal Daniel D Klaristenfeld, MD $ Male | License: A93651-CA | NPI Number:1780732701 | Board Certified |

Language(s): Spanish 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 101: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

101

Specialty: Surgery: General William R Bertucci, MD Male | License: A86634-CA | NPI Number:1538222856 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jessica A Deree, MD Female | License: A87084-CA | NPI Number:1790946143 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ran B Luo, MD $ Male | License: A135777-CA | NPI Number:1891006920 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Janos Taller, MD $ Male | License: A62642-CA | NPI Number:1518028729 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Scott J Wenger, DO $ Male | License: 20A10859-CA | NPI Number:1780659276

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Justin S Wu, MD $ Male | License: G86044-CA | NPI Number:1811064769 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urology Samuel A Amukele, MD Male | License: A97898-CA | NPI Number:1871570341 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Marc S Chuang, MD Male | License: A100199-CA | NPI Number:1093748469 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeffrey S Gaines, MD $ Male | License: G42194-CA | NPI Number:1285701144 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Brandon K Isariyawongse, MD Male | License: A131363-CA | NPI Number:1639342058 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Huathin Khaw, MD Male | License: A43806-CA | NPI Number:1902945603 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Philip H Kim, MD $ Male | License: A100044-CA | NPI Number:1023269461 | Board Certified

5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michelle E Koski, MD Female | License: A125665-CA | NPI Number:1144377938 | Board Certified | Language(s): Spanish 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 102: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

102

Kenneth S Nitahara, MD Male | License: G81822-CA | NPI Number:1861540742 | Board Certified 5893 Copley Dr, San Diego, CA 92111 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Kearny Mesa Rehabilitation Center 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 711-California Relay Service 866-413-1582-Appointments/Cancellations/Information/Messages Monday through Friday, 8:00 am - 4:30 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Specialists

Specialty: Im Nephrology Chronic Michael P Biberstein, MD Male | License: G40531-CA | NPI Number:1588712491 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Rajiv Jairam, MD Male | License: A101801-CA | NPI Number:1295998375 | Board Certified | Language(s): Spanish 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Alex P Kay, MD Male | License: A53122-CA | NPI Number:1598824187 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Patrick Albert A Macapinlac, MD Male | License: A71272-CA | NPI Number:1619025608 | Board Certified | Language(s): Tagalog 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Kelly G Mazurek, MD Female | License: A149649-CA | NPI Number:1487915203 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Maria B Nava, MD Female | License: A142216-CA | NPI Number:1740576511 | Board Certified | Language(s): Spanish 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Amir H Nejad, MD Male | License: A114661-CA | NPI Number:1467683136 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Krishna K Ratnam, MD Male | License: A115443-CA | NPI Number:1306004940 | Board Certified | Language(s): Spanish 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 103: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

103

David W Rosenthal, MD Male | License: C53400-CA | NPI Number:1447224829 | Board Certified | Language(s): Hebrew 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Hui Xue, MD Female | License: A115561-CA | NPI Number:1255508834 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physical Med/Rehabilitation Ann C Bolander, MD Female | License: G83970-CA | NPI Number:1538259122 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Annie S Cheng, MD Female | License: A101872-CA | NPI Number:1821183575 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Michael K Christakos, DO $ Male | License: 20A14786-CA | NPI Number:1508106246 | Board Certified

4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeffrey E Nerenberg, MD Male | License: G59711-CA | NPI Number:1386792240 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Rachel T Pack, DO Female | License: 20A11686-CA | NPI Number:1881858728 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Louis Rosen, DO Male | License: 20A5340-CA | NPI Number:1366590317 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Hai T Tran, DO Male | License: 20A10434-CA | NPI Number:1336326917 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Patricia A Tsung, MD Female | License: A64462-CA | NPI Number:1740338706 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Stuart T Yee, MD Male | License: A110345-CA | NPI Number:1134447733 | Board Certified 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Speech-Language Pathologist Brittany M Chau, SPL Female | License: 13863-CA | NPI Number:1275194938 4510 Viewridge Ave, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Page 104: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

104

Kaiser Permanente La Mesa Medical Offices 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 711-California Relay Service 866-385-2644-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages 833-KP4CARE-Information Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, 8:30 am - 5:00 pm Wednesday, 8:30 am - 12:30 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Martin M Bartolac, MD Male | License: G66629-CA | NPI Number:1700934601 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Natalie K Bittar, MD Female | License: A100100-CA | NPI Number:1801097118 | Board Certified | Language(s): Arabic, French 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Scott L Bluck, DO Male | License: 20A9096-CA | NPI Number:1467644187 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jonathan K Brick, DO Male | License: 20A15087-CA | NPI Number:1033596168 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michael D Cecilio, MD Male | License: A99116-CA | NPI Number:1457369019 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Catherine A Cheng, DO Female | License: 20A10444-CA | NPI Number:1538302658 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Gregory A Foley, MD $ Male | License: G51153-CA | NPI Number:1831277383

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Daniel B Hendrey, MD Male | License: A122212-CA | NPI Number:1760740963 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marta J Iuvone-Rodriguez, MD Female | License: A81954-CA | NPI Number:1437175460 | Board Certified | Language(s): Spanish 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Page 105: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

105

Jennifer A Kim, MD Female | License: A127415-CA | NPI Number:1992067508 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Angela D Kutsunis, DO Female | License: 20A6079-CA | NPI Number:1710035613 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES James A Lindeen, MD Male | License: A74726-CA | NPI Number:1134277106 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Amelia R Macintyre, DO Female | License: 20A17353-CA | NPI Number:1811343221 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Eric S Mosier, DO Male | License: 20A12551-CA | NPI Number:1154682649 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sean T Powell, MD Male | License: A102975-CA | NPI Number:1770720427 | Board Certified | Language(s): Spanish 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sumit Ranjan, MD Male | License: C142427-CA | NPI Number:1578786943 | Board Certified | Language(s): Hindi 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Daniel E Selig, MD Male | License: A68522-CA | NPI Number:1144389719 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Christine A Shaw, MD Female | License: A110793-CA | NPI Number:1912167677 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jungook D Shin, MD Male | License: A143622-CA | NPI Number:1093152894 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Gowri Sivaraman, MD Female | License: A106865-CA | NPI Number:1952634834 | Board Certified | Language(s): Hindi, Tamil 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joshua R Smith, DO Male | License: 20A14131-CA | NPI Number:1306106208 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Bang X Trinh, MD Male | License: A94584-CA | NPI Number:1952440646 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 106: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

106

Specialty: Genetics Simona E Bianconi, MD $ Female | License: C162693-CA | NPI Number:1235459140 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Internal Medicine Morvarid Behdin, DO Female | License: 20A16865-CA | NPI Number:1396276754 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Shreya P Chandra, MD Female | License: A83143-CA | NPI Number:1972519825 | Board Certified | Language(s): Gujarati, Spanish 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kimberly M Chau, MD Female | License: A150644-CA | NPI Number:1851754659 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Janie M Katarsky, DO Female | License: 20A15356-CA | NPI Number:1912310467 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kimberly G Nguyen, MD Female | License: A111897-CA | NPI Number:1558515239 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Vidya Panguluri, MD Female | License: A135961-CA | NPI Number:1487923579 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anju B Sawal, DO Female | License: 20A14060-CA | NPI Number:1164798773 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anita A Walton, MD Female | License: G57217-CA | NPI Number:1639150139 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Jamesina C Christman, MD $ Female | License: A93574-CA | NPI Number:1538372032 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Anu S George, MD Female | License: C154068-CA | NPI Number:1528487725 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Rachel M Guest, MD $ Female | License: A82970-CA | NPI Number:1427198324 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 107: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

107

Jill E Gustafson, MD $ Female | License: G72927-CA | NPI Number:1497726574 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Jeana G Hoyt, MD $ Female | License: A95913-CA | NPI Number:1609907682 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Jennifer P Jocson, MD Female | License: A97630-CA | NPI Number:1497821482 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Sally A Kaufman, MD $ Female | License: A140759-CA | NPI Number:1467866459 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Roger K Nakata, DO Male | License: 20A15214-CA | NPI Number:1710392931 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Brian J O'loughlin, MD $ Male | License: G58105-CA | NPI Number:1225186299 | Board Certified |

Language(s): Spanish 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Daniel E Spencer, MD Male | License: C51747-CA | NPI Number:1700953650 | Board Certified | Language(s): Spanish 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES David A Steele, MD Male | License: A60883-CA | NPI Number:1932257912 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Yves B Terrazas, MD Male | License: A71783-CA | NPI Number:1184702961 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Michaela R Vigilante, MD $ Female | License: A137949-CA | NPI Number:1649537994 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Stephanie E Washburn, MD Female | License: A97960-CA | NPI Number:1154513240 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Dermatology Frederick C Fehl, MD Male | License: G65562-CA | NPI Number:1669520623 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 108: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

108

Stephanie I Feldstein, MD Female | License: A146480-CA | NPI Number:1528453701 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Shilpa G Hamman, MD Female | License: A118596-CA | NPI Number:1073830626 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Brian M Kleker, MD Male | License: A125914-CA | NPI Number:1205091170 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Charles H Miller, MD Male | License: G86056-CA | NPI Number:1194884858 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Keith D Roby, MD Male | License: A139462-CA | NPI Number:1740698943 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Emergency Medicine Alison C Celis, DO $ Female | License: 20A10780-CA | NPI Number:1033250543 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Family Medicine Nancy A Folks, MD $ Female | License: A77238-CA | NPI Number:1316095268 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Maureen P Marks, MD $ Female | License: A96482-CA | NPI Number:1659389260 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Richard W Skinner, DO $ Male | License: 20A8585-CA | NPI Number:1730151648

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Geriatrics Palliative&contcare Bret W Flynn, MD Male | License: C149330-CA | NPI Number:1497776934 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Mental Health Alyson J Bifano, LCSW Female | License: 25350-CA | NPI Number:1447796453 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Joyce E Croke, NP Female | License: 361569-CA | NPI Number:1063560910 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 109: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

109

Martha J Latta, NP Female | License: 410598-CA | NPI Number:1912981267 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Allison J Marcelo, NP Female | License: 766605-CA | NPI Number:1760887194 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Sarah N Miller, NP Female | License: 18866-CA | NPI Number:1891933578 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Sanoeun Nan, NP $ Male | License: 818658-CA | NPI Number:1356887376 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Jackie I Nembo Kom, NP Female | License: 4344-CA | NPI Number:1285088369 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jenilyn P Peros, NP Female | License: 23695-CA | NPI Number:1982040515 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Laura L Truman, NP $ Female | License: 19860-CA | NPI Number:1376840231 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Suzanne P Wang, NP Female | License: 348651-CA | NPI Number:1265558407 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Victoria L Wooden, NP Female | License: 11506-CA | NPI Number:1588718902 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Optometry Nicole R Briggs, OD Female | License: 11252TPA-CA | NPI Number:1477601300 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marisa Y Chung, OD Female | License: 13321TLG-CA | NPI Number:1689868978 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Samuel Gawargi, OD $ Male | License: 15240TLG-CA | NPI Number:1467834275

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Ruriko Kusumoto, OD Female | License: 10456TPG-CA | NPI Number:1932300829 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Quang N Nguyen, OD Male | License: 11814TPL-CA | NPI Number:1417948449 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 110: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

110

Michael S Ontingco, OD $ Male | License: 13056TLG-CA | NPI Number:1770651945

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Matt T Pham, OD Male | License: 11384TLG-CA | NPI Number:1497808794 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Damian M Ploof, OD Male | License: 12412TLG-CA | NPI Number:1538210844 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES John Sandbower, OD Male | License: 12058TPG-CA | NPI Number:1699823500 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Eugene Y Wang, OD Male | License: 11491TLG-CA | NPI Number:1326218348 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Gregory R Caldwell, PA Male | License: 16674-CA | NPI Number:1023051190 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Laurel A Coben, PA Female | License: 14663-CA | NPI Number:1679621502 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Laura J Duffy, PA Female | License: 12141-CA | NPI Number:1164570073 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Christopher P Garibay, PA $ Male | License: 22000-CA | NPI Number:1164790101 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Thomas J Mohan, PA $ Male | License: 16602-CA | NPI Number:1861508590 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Nicole M Pillsbury, PA $ Female | License: 52900-CA | NPI Number:1205263456 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Stephen J Stevens, PA Male | License: 16358-CA | NPI Number:1740293646 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Maria-Teresa Suarez, PA Female | License: 15587-CA | NPI Number:1952427114 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Ryan T Wada, PA Male | License: 22150-CA | NPI Number:1225302995 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 111: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

111

Jennifer E Yarbrough, PA Female | License: 15093-CA | NPI Number:1023134285 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urgent Care Julie Antonova, MD Female | License: A145863-CA | NPI Number:1851786826 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Christine L Cao, DO $ Female | License: 20A15840-CA | NPI Number:1407286057 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Jack J Choi, MD $ Male | License: A99061-CA | NPI Number:1710186713 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Ward Z Han, MD $ Male | License: A112855-CA | NPI Number:1629252325 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Lynn L Ji, MD $ Female | License: A97560-CA | NPI Number:1346442308 | Board Certified | Language(s):

Mandarin 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Christian O Laroe, MD Male | License: A127420-CA | NPI Number:1922369230 | Board Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Amudha R Panneerselvam, MD $ Female | License: A138417-CA | NPI Number:1235556259 | Board

Certified 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Joy H Pineda, MD $ Female | License: C138151-CA | NPI Number:1982729752 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Maria D Sturchler, MD Female | License: A157846-CA | NPI Number:1235662792 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING

Hooman Tahmooreszadeh, MD $ Male | License: A106868-CA | NPI Number:1518007848 | Board

Certified | Language(s): Farsi 8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Keri L White, MD $ Female | License: A73336-CA | NPI Number:1295701159 | Board Certified

8080 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING

Page 112: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

112

Kaiser Permanente Oceanside Medical Offices 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 711-California Relay Service 844-424-1871-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Appointments/Cancellations/Information/Messages Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Rebecca M Berger, MD Female | License: A151344-CA | NPI Number:1942650627 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Steven T Christensen, DO Male | License: 20A11962-CA | NPI Number:1780988808 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Robin S Daus, MD $ Female | License: G58174-CA | NPI Number:1801944624 | Board Certified

1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Jillian M Hammes, DO Female | License: 20A12086-CA | NPI Number:1457621195 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Phuong Le-Carter, MD Female | License: A104205-CA | NPI Number:1659391183 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mark J Peters, MD Male | License: A104059-CA | NPI Number:1902006695 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Brynn J Taylor, MD Female | License: A154041-CA | NPI Number:1376886655 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Julie R Trutanic, DO Female | License: 20A11227-CA | NPI Number:1760642417 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Deisha M Wilson, DO Female | License: 20A11676-CA | NPI Number:1053648626 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Page 113: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

113

Specialty: Internal Medicine Lam H Do, MD Male | License: G79296-CA | NPI Number:1588689814 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES James C Kringel, MD Male | License: A86561-CA | NPI Number:1629145453 | Board Certified | Language(s): Spanish 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michelle M Lebrun, MD Female | License: A151827-CA | NPI Number:1215311634 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nga P Nguyen, MD Female | License: A90046-CA | NPI Number:1346447984 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Candace I Sprott, MD Female | License: A142329-CA | NPI Number:1235363276 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Jennifer C Chen, MD Female | License: A139104-CA | NPI Number:1003234824 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Colleen A Geniblazo, MD Female | License: G79303-CA | NPI Number:1952459885 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES William F Pfeiffer, MD Male | License: G88419-CA | NPI Number:1447345707 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Nurse Practitioner Deborah S Beccarelli, NP Female | License: 22422-CA | NPI Number:1215278536 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Douglas A Drake, PA Male | License: 12158-CA | NPI Number:1356499255 | Board Certified 1302 Rocky Point Dr, Oceanside, CA 92056 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 114: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

114

Kaiser Permanente Otay Mesa Medical Offices 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 711-California Relay Service 866-385-2645-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages 833-KP4CARE-Information Monday through Friday, 8:00 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Jaime I Arroyo, MD Male | License: G59863-CA | NPI Number:1104890987 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Andrelita D Barrera, MD Female | License: A114092-CA | NPI Number:1811160484 | Board Certified | Language(s): Tagalog 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lino O Bautista, MD Male | License: A67114-CA | NPI Number:1174671978 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Miguel A Casillas, MD Male | License: A119653-CA | NPI Number:1053676395 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Irma Covarrubias-Lugo, MD Female | License: G61185-CA | NPI Number:1497803316 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Melissa Cruz, MD Female | License: A112825-CA | NPI Number:1932417250 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tiffany A Davis-Maltby, MD Female | License: A90165-CA | NPI Number:1437207461 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marilyn M De Guzman, DO Female | License: 20A10190-CA | NPI Number:1780761718 | Board Certified | Language(s): Tagalog 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 115: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

115

Aaron G Edelstein, MD Male | License: A129314-CA | NPI Number:1154681609 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Catalina G Escobar, MD Female | License: A82610-CA | NPI Number:1134137508 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rene R Garcia, MD Male | License: A159019-CA | NPI Number:1639603756 | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Dulce I Innocenzi, MD Female | License: A76655-CA | NPI Number:1841348646 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Pablo Inzunza Velazquez, MD Male | License: A137326-CA | NPI Number:1487090015 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Brent W Lambert, MD Male | License: G73556-CA | NPI Number:1437207495 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Carina M Lopez, MD Female | License: A140208-CA | NPI Number:1568878080 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michael C Maine, DO Male | License: 20A8559-CA | NPI Number:1659351203 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES David C Mcclaskey, MD Male | License: A127805-CA | NPI Number:1083977227 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Juan M Oliva, MD Male | License: A91940-CA | NPI Number:1023133527 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Arturo Ortuno, MD Male | License: A111663-CA | NPI Number:1417272055 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES David C Parra, MD Male | License: A77932-CA | NPI Number:1598832487 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 116: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

116

Alejandro Rios-Ramos, MD Male | License: A89613-CA | NPI Number:1225187628 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Veronica Rodriguez, MD Female | License: A105087-CA | NPI Number:1134371412 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Allison M Ross, MD Female | License: A76896-CA | NPI Number:1689827776 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Avelina Sandoval, MD Female | License: A138431-CA | NPI Number:1861810061 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rafael Silva, MD Male | License: G80583-CA | NPI Number:1568510386 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Chandra M Singh, MD Female | License: A142869-CA | NPI Number:1780023986 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Carlos M Solorzano, DO Male | License: 20A8883-CA | NPI Number:1346317252 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Maria D Vazquez-Campos, MD Female | License: A63127-CA | NPI Number:1245388107 | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine David S Fan, MD Male | License: A140367-CA | NPI Number:1326488040 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jon D Harrison, MD Male | License: G81597-CA | NPI Number:1912046616 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ralph S Johnson, MD Male | License: A100739-CA | NPI Number:1669673505 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 117: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

117

Rabia J Khan, MD Female | License: A49640-CA | NPI Number:1417005315 | Language(s): Hindi, Urdu 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Cesar A Lopez, MD Male | License: A106798-CA | NPI Number:1770700445 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Miguel A Pena-Ruiz, MD Male | License: A101128-CA | NPI Number:1063622819 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kiran A Sharma, MD Female | License: A100362-CA | NPI Number:1669608121 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Aimee M Anselm, MD Female | License: A152564-CA | NPI Number:1548675754 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Laurence V Ashbacher, MD Male | License: G36605-CA | NPI Number:1528127271 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Andrei Fodoreanu, MD Male | License: A122579-CA | NPI Number:1487941282 | Board Certified | Language(s): Romanian 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Jeana G Hoyt, MD $ Female | License: A95913-CA | NPI Number:1609907682 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Vera Lyubasyuk, MD Female | License: A153263-CA | NPI Number:1932553377 | Language(s): Russian 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Melissa D Morelos, MD Female | License: A119372-CA | NPI Number:1124303821 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES James M Moseman, MD Male | License: G68447-CA | NPI Number:1215085295 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 118: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

118

Michael S Nelson, MD Male | License: C51627-CA | NPI Number:1679665004 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Vi T Nguyen, MD Female | License: A107951-CA | NPI Number:1447274956 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Brian J O'loughlin, MD $ Male | License: G58105-CA | NPI Number:1225186299 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Dana A Patton-Ku, MD $ Female | License: A105763-CA | NPI Number:1093955247 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Juan C Rodriguez, MD $ Male | License: A76332-CA | NPI Number:1467423525 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Pushpa N Vadivel, MD Female | License: A105920-CA | NPI Number:1558515445 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sara G Valladolid, MD Female | License: A87566-CA | NPI Number:1558350108 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Michaela R Vigilante, MD $ Female | License: A137949-CA | NPI Number:1649537994 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urgent Care Jorge Mata, DO Male | License: 20A9857-CA | NPI Number:1528150778 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Certified Nurse Midwife Donna M Borowy, CNM Female | License: 1239-CA | NPI Number:1912055930 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mary C Farrell, CNM Female | License: 1884-CA | NPI Number:1811209679 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 119: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

119

Stephanie N Jacobson, CNM Female | License: 12690-CA | NPI Number:1508966458 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jasmine Z Ortega, CNM Female | License: 1572-CA | NPI Number:1154370310 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Sarah C Starling, CNM Female | License: 1866-CA | NPI Number:1013149640 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Family Medicine Gregory A Foley, MD $ Male | License: G51153-CA | NPI Number:1831277383

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING

James J Wesley, MD Male | License: G55937-CA | NPI Number:1033267935 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Gastroenterology Albert M Ding, MD $ Male | License: A137239-CA | NPI Number:1225391287 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Mamie H Dong, MD Female | License: A99372-CA | NPI Number:1134303597 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brian S King, MD $ Male | License: C153648-CA | NPI Number:1306807987

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Carrie Wong, MD $ Female | License: A130415-CA | NPI Number:1366604365 | Board Certified |

Language(s): Cantonese 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Hematology And Oncology Nancy S Lee, MD $ Female | License: A110692-CA | NPI Number:1881869998 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Edgardo R Ortiz-Flores, MD $ Male | License: A144166-CA | NPI Number:1184933996 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Internal Medicine Anders H Nyberg, MD Male | License: A54149-CA | NPI Number:1881765832 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 120: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

120

Specialty: Mental Health Yvonne Bentle, MFT Female | License: 32972-CA | NPI Number:1598961435 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Martin B Bordson, MFT Male | License: 35277-CA | NPI Number:1982742573 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Grace M Caluya, LCSW Female | License: 18241-CA | NPI Number:1134324486 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lee D Carini, MFT Female | License: 49785-CA | NPI Number:1679854756 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Deni C Cuevas-Horita, LCSW Female | License: 69378-CA | NPI Number:1811250699 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marc J Davidoff, MFT Male | License: 49074-CA | NPI Number:1407997158 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Layla I Davis, LCSW Female | License: 22605-CA | NPI Number:1861616369 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Eva Galvan, MFT Female | License: 48404-CA | NPI Number:1518084177 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jacqueline Gomez, MFT Female | License: 100483-CA | NPI Number:1952801417 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Guillermo Gonzalez, MFT Male | License: 46822-CA | NPI Number:1598807935 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Abigail Gonzalez, MFT Female | License: 36800-CA | NPI Number:1538190046 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Judith L Hahn, LCSW Female | License: 14350-CA | NPI Number:1396942868 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lauren T Hoffman, LCSW Female | License: 16301-CA | NPI Number:1497126379 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Danielle L Humphrey, LCSW Female | License: 29110-CA | NPI Number:1801391537 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 121: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

121

Jonathan H Josebachvili, MFT Male | License: 44679-CA | NPI Number:1144427204 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Dennis M Le, MFT $ Male | License: 104419-CA | NPI Number:1871977033

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Tara E Mc Grath, MFT Female | License: 52963-CA | NPI Number:1326120916 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Juan-Carlos Ruiz, LCSW Male | License: 20031-CA | NPI Number:1932306677 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Olga Talamantez, LCSW Female | License: 24002-CA | NPI Number:1891821351 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Stuart T Tanaka, LCSW Male | License: 14543-CA | NPI Number:1295958510 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sigfrido Urtecho, MFT Male | License: 82416-CA | NPI Number:1467889899 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Blake J Zimmet, LCSW Male | License: 27140-CA | NPI Number:1972739738 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Neurology Anthony T Allen, MD $ Male | License: A162640-CA | NPI Number:1144588260 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

James P Dompor, DO $ Male | License: 20A15200-CA | NPI Number:1588050025

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Anne E Matich, MD $ Female | License: A65406-CA | NPI Number:1235298803 | Board Certified |

Language(s): Hungarian 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Akta A Patel, DO $ Female | License: 20A17015-CA | NPI Number:1679983308 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Tejinder K Dhandi, NP $ Female | License: 834315-CA | NPI Number:1861912495 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 122: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

122

Sanoeun Nan, NP $ Male | License: 818658-CA | NPI Number:1356887376 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Ana M Preston, NP Female | License: 756242-CA | NPI Number:1164758751 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Laura L Truman, NP $ Female | License: 19860-CA | NPI Number:1376840231 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Erin A Barcarse, MD Female | License: A100408-CA | NPI Number:1013197045 | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Stephanie A Cousins, MD Female | License: A154230-CA | NPI Number:1659732550 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: PENDING Jonathan A Gold, MD Male | License: G88496-CA | NPI Number:1164503017 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Danielle A Hammerman, MD Female | License: G79754-CA | NPI Number:1770631632 | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Thomas B Omalev, MD Male | License: G57816-CA | NPI Number:1356400972 | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Janie O Pak, MD Female | License: A126574-CA | NPI Number:1063777589 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Rene C Perez, MD Male | License: G77050-CA | NPI Number:1538217526 | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Stephanie B Stratton-Egleton, MD Female | License: A143789-CA | NPI Number:1205076254 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Lorine L Wilcox, MD Female | License: A137772-CA | NPI Number:1205171030 | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Page 123: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

123

Giselle Z Zornberg, MD Female | License: A151997-CA | NPI Number:1760806970 | Language(s): Portuguese, Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Occupational Medicine Payam Emdad, MD Male | License: A105336-CA | NPI Number:1679757769 | Board Certified | Language(s): Farsi 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Waldo L Ferrer, MD Male | License: A89359-CA | NPI Number:1881772978 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Diem H Vo, DO Female | License: 20A13901-CA | NPI Number:1881981553 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology Colette K Ehnow, MD Female | License: A97794-CA | NPI Number:1649332404 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Kourosh Mohammadi, MD Male | License: A95368-CA | NPI Number:1164549689 | Language(s): Farsi 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Corneal Disease Elizabeth L Pinney, MD Female | License: A120163-CA | NPI Number:1669780128 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Vitreo-Retinal Jacqueline B Mandell, MD Female | License: A135915-CA | NPI Number:1548586522 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Optometry Rossanna V Alo, OD Female | License: 10948TPA-CA | NPI Number:1336297233 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kusay I Arabo, OD Male | License: 12543TPG-CA | NPI Number:1346328531 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 124: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

124

Ken H Uyesugi, OD $ Male | License: 10255TPG-CA | NPI Number:1649256793

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Christopher J Whitney, OD Male | License: 10178TLG-CA | NPI Number:1255457404 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kristie A Yackle, OD Female | License: 11028TPA-CA | NPI Number:1790833630 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Orthopedics Joseph R Carney, MD $ Male | License: A107105-CA | NPI Number:1194863126 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Mark F Clapper, MD Male | License: G59619-CA | NPI Number:1548460603 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Chad Elsner, MD Male | License: G69623-CA | NPI Number:1922156744 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brian T Fitzgerald, MD $ Male | License: A55760-CA | NPI Number:1720050321 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Scott W Helmers, MD $ Male | License: G72814-CA | NPI Number:1942296058 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Arash Y Kermanshahi, MD $ Male | License: A117210-CA | NPI Number:1023027695 | Board Certified |

Language(s): Farsi 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Leo T Kroonen, MD $ Male | License: A82114-CA | NPI Number:1669547857 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

William F Luetzow, MD $ Male | License: G66161-CA | NPI Number:1295883015 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

James P Lyons, MD Male | License: G76255-CA | NPI Number:1295883270 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joan R Williams, MD $ Female | License: A130696-CA | NPI Number:1083870075 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 125: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

125

Specialty: Physical Med/Rehabilitation Michael K Christakos, DO $ Male | License: 20A14786-CA | NPI Number:1508106246 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brandon M Mcclellan, MD Male | License: A155191-CA | NPI Number:1861807067 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Marshall R De Bruler, PA Male | License: 20815-CA | NPI Number:1033441795 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Helen-Marie Donovan, PA $ Female | License: 16998-CA | NPI Number:1912022419 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Anthony J Durfee, PA $ Male | License: 17641-CA | NPI Number:1548225303 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Christopher P Garibay, PA $ Male | License: 22000-CA | NPI Number:1164790101 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Patrick J Lehmann, PA $ Male | License: 15467-CA | NPI Number:1497871651

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Miguel A Mariscal, PA Male | License: 11827-CA | NPI Number:1760508923 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Mary L Martinez, PA $ Female | License: 101997-CA | NPI Number:1043336241

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nicole M Pillsbury, PA $ Female | License: 52900-CA | NPI Number:1205263456 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Cyril F Thomas, PA Male | License: 13183-CA | NPI Number:1376748962 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Shereena T Turner, PA Female | License: 20396-CA | NPI Number:1992934988 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Anna Vicente-Quini, PA Female | License: 14462-CA | NPI Number:1124228705 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 126: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

126

Specialty: Podiatric Surgery Clayton H Culp, DPM $ Male | License: E4800-CA | NPI Number:1437200987 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nilofar Faghihnia, DPM $ Female | License: E4935-CA | NPI Number:1962660928 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Daniel P Mc Dermott, DPM Male | License: E4109-CA | NPI Number:1467578617 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry Priya Asthana, DO Female | License: 20A15906-CA | NPI Number:1679988463 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Reshma G Bhat, MD Female | License: A96255-CA | NPI Number:1386720985 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES James W Gaudet, MD Male | License: G62534-CA | NPI Number:1154480788 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Julie A Lange, MD Female | License: A123253-CA | NPI Number:1790070159 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kyra M Samson, MD Female | License: A84633-CA | NPI Number:1366585432 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Gabriel T White, MD Male | License: A115622-CA | NPI Number:1417136433 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry: Child/Adolescent Neil S Alex, MD Male | License: G21389-CA | NPI Number:1528139433 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Brian P Hendrickson, MD Male | License: C160555-CA | NPI Number:1194068312 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Justus H Kam, MD Male | License: A131154-CA | NPI Number:1023225802 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 127: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

127

Specialty: Psychologist Michelle A Cuevas, PHD Female | License: 25067-CA | NPI Number:1700034352 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Lori J Magnusson, PHD $ Female | License: 8568-CA | NPI Number:1467563767

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Arthur A Marsh, PHD Male | License: 12986-CA | NPI Number:1811928179 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pulmonary Diseases Susan M Corey, MD $ Female | License: A115236-CA | NPI Number:1124324488 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Randy G Dalugdugan, MD $ Male | License: A110181-CA | NPI Number:1043477896 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery: General Amilcar A Exume, MD Male | License: G55133-CA | NPI Number:1174682835 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Archana K Kudva, MD Female | License: G80881-CA | NPI Number:1174690036 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urgent Care Robert R Casten, MD Male | License: A120704-CA | NPI Number:1063670958 | Board Certified | Language(s): Tagalog 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Dallas M Chase, MD $ Male | License: A165837-CA | NPI Number:1275053357

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING

Erwin Guzman, MD Male | License: A70779-CA | NPI Number:1013065002 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Ward Z Han, MD $ Male | License: A112855-CA | NPI Number:1629252325 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 128: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

128

Steven E Horowitz, DO Male | License: 20A4926-CA | NPI Number:1619997624 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Steven M Jaeger, MD Male | License: G65387-CA | NPI Number:1548270564 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING Spencer T Rickwa, DO Male | License: 20A8580-CA | NPI Number:1700815081 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Soheil Taghavi Zargar, MD Male | License: C142542-CA | NPI Number:1083758817 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Keri L White, MD $ Female | License: A73336-CA | NPI Number:1295701159 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Urology Ryan A Chandhoke, MD Male | License: A134735-CA | NPI Number:1104262567 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Patrick M Ramos, MD Male | License: A116045-CA | NPI Number:1912205642 | Board Certified | Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Eugene Y Rhee, MD Male | License: A54125-CA | NPI Number:1992844690 | Board Certified 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jacqueline D Villalta, MD $ Female | License: A107217-CA | NPI Number:1982847265 | Board Certified |

Language(s): Spanish 4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Melanie C Wuerstle, MD $ Female | License: A103579-CA | NPI Number:1982847752 | Board Certified

4650 Palm Ave, San Diego, CA 92154 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 129: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

129

Kaiser Permanente Point Loma Medical Offices 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 711-California Relay Service 866-385-2646-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancel/messages 833-KP4CARE-Operator/information Monday through Friday, 8:00 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Joseph P Atkinson, MD Male | License: A91282-CA | NPI Number:1851479463 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Christina M Bui, DO Female | License: 20A8373-CA | NPI Number:1952459810 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES John D Chico, MD Male | License: A129507-CA | NPI Number:1407170038 | Board Certified | Language(s): Spanish 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tracy Kam, DO Female | License: 20A13123-CA | NPI Number:1134488299 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Amanda I Mullins, MD Female | License: A105123-CA | NPI Number:1932356649 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Connie G Orem, MD Female | License: A111129-CA | NPI Number:1730404864 | Board Certified | Language(s): Spanish 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Gary L Schroeder, MD Male | License: G88948-CA | NPI Number:1497893887 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joseph B Tenenbaum, MD Male | License: A127093-CA | NPI Number:1538429527 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Ellina Bekkerman-Donner, MD Female | License: A100144-CA | NPI Number:1396936480 | Board Certified | Language(s): Russian 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 130: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

130

Merri D Finchem, MD Female | License: A81720-CA | NPI Number:1487702320 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Linda Jue, MD Female | License: G52770-CA | NPI Number:1174682793 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Gene W Yang, MD Male | License: A70560-CA | NPI Number:1194896142 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Geriatrics Palliative&contcare Celestine J Arambulo, DO Female | License: 20A7401-CA | NPI Number:1477624377 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Gary J Birnbaum, MD Male | License: G46249-CA | NPI Number:1912055807 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Eric M Emont, MD Male | License: A41135-CA | NPI Number:1376626754 | Board Certified | Language(s): Spanish 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Kyoung E Han, MD Male | License: C51696-CA | NPI Number:1780732685 | Board Certified | Language(s): Korean 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Derek L Hauser, DO Male | License: 20A10044-CA | NPI Number:1093961757 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Lisa E Heikoff, MD Female | License: G42782-CA | NPI Number:1063589927 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Jeffrey D Howell, DO Male | License: 20A7889-CA | NPI Number:1275692840 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Steven A La Fond, MD Male | License: A75258-CA | NPI Number:1942369517 | Board Certified | Language(s): Spanish 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Maria E Lai, MD Female | License: A73439-CA | NPI Number:1588645048 | Board Certified | Language(s): Spanish 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 131: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

131

Winston C Mina, MD Male | License: C130288-CA | NPI Number:1174582001 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Allie Simon, MD Male | License: G45610-CA | NPI Number:1578634523 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Ruby Singh, DO Female | License: 20A9435-CA | NPI Number:1083766463 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Sarah B Briere, NP $ Female | License: 542908-CA | NPI Number:1265469563 | Board Certified

3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Dagmar Platzer, NP Female | License: 10881-CA | NPI Number:1205952447 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Victoria Z Swartz, NP Female | License: 21759-CA | NPI Number:1760886063 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Rana F Shayya, MD $ Female | License: A94089-CA | NPI Number:1932235009 | Language(s): Arabic

3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Urogynecology Tatiana L Catanzarite, MD Female | License: A134774-CA | NPI Number:1952612178 | Language(s): Spanish 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Gouri B Diwadkar, MD Female | License: A112955-CA | NPI Number:1487851705 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Keisha Y Dyer, MD Female | License: A100110-CA | NPI Number:1467666388 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Kimberly L Ferrante, MD Female | License: A120761-CA | NPI Number:1942468830 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Karl M Luber, MD Male | License: G62495-CA | NPI Number:1972797116 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Shawn A Menefee, MD Male | License: G84978-CA | NPI Number:1750439550 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 132: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

132

Specialty: Ob/Gyn: Reproductive Endocrine Li-Shei Lin, MD Female | License: G74008-CA | NPI Number:1235287020 | Language(s): Mandarin, Taiwanese 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Richard Y Yoo, MD Male | License: A74677-CA | NPI Number:1487702460 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Christine P Doan, PA Female | License: 16149-CA | NPI Number:1619025525 | Board Certified 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Raul Elguezabal, PA Male | License: 15431-CA | NPI Number:1407918733 3250 Fordham St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES 3420 Kenyon St, San Diego, CA, 92110 711-California Relay Service 833-KP4CARE-Information Monday, Tuesday, Thursday, Friday 8:30 am - 5:00 pm Wednesday 8:30 am - 12:30 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Specialists

Specialty: Mental Health William P Armentrout, MFT Male | License: 102964-CA | NPI Number:1861871162 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nancy C Auvil, MFT Female | License: 44728-CA | NPI Number:1477693885 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Genoveva M Avalos-Mireles, LCSW Female | License: 21116-CA | NPI Number:1356486054 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sara L Betti, LCSW Female | License: 28709-CA | NPI Number:1619354941 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Janice E Brookes, LCSW Female | License: 19148-CA | NPI Number:1538364161 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Elena Chapin, MFT Female | License: 51194-CA | NPI Number:1265707699 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 133: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

133

Carl J Christenson, MFT Male | License: 96715-CA | NPI Number:1891103578 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Liza J Dalmacio, LCSW Female | License: 26132-CA | NPI Number:1982982674 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sarah H Eberst, LCSW Female | License: 19952-CA | NPI Number:1699970673 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Krista L Falk, LCSW Female | License: 21337-CA | NPI Number:1265638399 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jonathan D Fryer, LCSW Male | License: 75287-CA | NPI Number:1033655345 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Daniel J Goddard, MFT Male | License: 38057-CA | NPI Number:1942345145 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Channing A Gredvig, LCSW Male | License: 64651-CA | NPI Number:1003113622 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marc J Greenfield, LCSW Male | License: 17204-CA | NPI Number:1831394113 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Karen J Guzman, MFT Female | License: 96599-CA | NPI Number:1720469208 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Meredith T Hanna, MFT Female | License: 38770-CA | NPI Number:1831257104 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Melissa A Hawthorne-Campos, LCSW Female | License: 23894-CA | NPI Number:1063788719 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Bethany D Kingston, LCSW Female | License: 87821-CA | NPI Number:1093361487 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michael S La Voy, MFT Male | License: 42931-CA | NPI Number:1750595286 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Katie A Lafler, MFT Female | License: 100607-CA | NPI Number:1598255879 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Page 134: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

134

Brian Landau, LCSW Male | License: 15893-CA | NPI Number:1659578805 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Dennis M Le, MFT $ Male | License: 104419-CA | NPI Number:1871977033

3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Carla L Manson, LCSW Female | License: 23698-CA | NPI Number:1619305638 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Elvira Martin Del Campo, MFT Female | License: 40431-CA | NPI Number:1548467707 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Janel L Medina, LCSW Female | License: 24605-CA | NPI Number:1699840579 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rene A Mendoza, MFT Male | License: 49408-CA | NPI Number:1508998139 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Melissa Miller, LCSW Female | License: 26666-CA | NPI Number:1992856439 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sam Newman, MFT Male | License: 30626-CA | NPI Number:1497951875 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jonathan D Ortiz, LCSW Male | License: 27663-CA | NPI Number:1477836856 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Christine A Pemberton, LCSW Female | License: 16760-CA | NPI Number:1083716120 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michal M Pomeranetz, MFT Female | License: 53883-CA | NPI Number:1306272661 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Ali A Rahimzadeh, MFT $ Male | License: 87045-CA | NPI Number:1851674469

3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Melissa N Roth, LCSW Female | License: 92921-CA | NPI Number:1902231467 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Monica L Sanchez, MFT Female | License: 44734-CA | NPI Number:1164560975 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 135: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

135

Roel C Santos, MFT Male | License: 88178-CA | NPI Number:1316240328 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Aimee T Severe, MFT Female | License: 34349-CA | NPI Number:1841496072 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ellen M Silverstein, LCSW Female | License: 6605-CA | NPI Number:1023214285 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Douglas W Skelly-Brown, MFT Male | License: 50134-CA | NPI Number:1770878977 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Laura J Todd, LCSW Female | License: 27946-CA | NPI Number:1902024219 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ebony C Vaporean-Bussey, MFT Female | License: 92344-CA | NPI Number:1033466230 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Michelle S Watson, LCSW Female | License: 28380-CA | NPI Number:1164845616 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jessica A Young, LCSW Female | License: 80528-CA | NPI Number:1205133675 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry Dave S Auluck, MD Male | License: A113673-CA | NPI Number:1265604490 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Matthew A Becker, MD Male | License: G80057-CA | NPI Number:1497822373 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sarah M Carey, MD Female | License: A73512-CA | NPI Number:1164509345 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Dennis D Cook, MD Male | License: C33132-CA | NPI Number:1558419515 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Kimberly A Fitzgerald, MD Female | License: A132788-CA | NPI Number:1750525267 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 136: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

136

Vanessa G Greenwood, MD Female | License: A86350-CA | NPI Number:1134281934 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Lana C Lee, MD Female | License: A94648-CA | NPI Number:1194803130 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Eduardo E Lopez-Gibson, MD Male | License: A51298-CA | NPI Number:1831266790 | Board Certified | Language(s): Spanish 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES James L Moodie, MD Male | License: G36104-CA | NPI Number:1669549564 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Jennifer M Park, MD Female | License: A62166-CA | NPI Number:1700934775 | Board Certified | Language(s): Korean 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Katherine R Riva, MD Female | License: A161204-CA | NPI Number:1013336452 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Leonard M Rodin, MD Male | License: G17051-CA | NPI Number:1447327374 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Jeremy A Sable, MD Male | License: A68346-CA | NPI Number:1669667200 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mohammad F Siddiqui, MD Male | License: C139488-CA | NPI Number:1255580403 | Board Certified | Language(s): Urdu 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mallory S Tate, MD Female | License: A144255-CA | NPI Number:1447644497 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Elaine M Yoshimoto, MD Female | License: A65229-CA | NPI Number:1366519233 | Board Certified | Language(s): Japanese 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry: Child/Adolescent Michael P Wu, MD Male | License: A103179-CA | NPI Number:1124139589 | Board Certified 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 137: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

137

Specialty: Psychologist Cristina E Bustos, PHD Female | License: 25308-CA | NPI Number:1255771135 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Arika L Johnson, PSYD Female | License: 24229-CA | NPI Number:1821295585 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Tina Tsou, PHD Female | License: 24442-CA | NPI Number:1437669637 3420 Kenyon St, San Diego, CA 92110 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Rancho Bernardo Medical Offices 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 711-California Relay Service 866-385-2647-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-After-hours advice 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, EB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Abigail Buhain, MD Female | License: A91792-CA | NPI Number:1043252489 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Robin S Daus, MD $ Female | License: G58174-CA | NPI Number:1801944624 | Board Certified

17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Leeann K Dohring, MD Female | License: A98596-CA | NPI Number:1487800660 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Matthew A Genovese, MD Male | License: A66908-CA | NPI Number:1083762983 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rita K Gupta, DO Female | License: 20A9723-CA | NPI Number:1780775775 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Birgitta F Hufnagel-Pinney, MD $ Female | License: A53494-CA | NPI Number:1346398294 | Board

Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 138: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

138

Virgil D Kirtland, MD Male | License: A55624-CA | NPI Number:1225186208 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Brian D Kurose, MD Male | License: A123047-CA | NPI Number:1720347263 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joanne P Mo, DO Female | License: 20A11710-CA | NPI Number:1255623377 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Douglas M Olken, MD Male | License: A61072-CA | NPI Number:1538217427 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Angeline F Pai, MD Female | License: A148225-CA | NPI Number:1952728081 | Board Certified | Language(s): Mandarin 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tracy F Santos, DO Female | License: 20A8330-CA | NPI Number:1225177926 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Matthew S Smelik, MD Male | License: A69674-CA | NPI Number:1295883197 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Randall V Thomsen, MD Male | License: G83903-CA | NPI Number:1730267212 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Charles David, DO Male | License: 20A10680-CA | NPI Number:1669447652 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Hamid Ghazi, MD Male | License: A55429-CA | NPI Number:1396893343 | Board Certified | Language(s): Farsi 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marie Paz M Ingham, MD Female | License: A65485-CA | NPI Number:1619036225 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Albert Lai, MD Male | License: A119775-CA | NPI Number:1982864559 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Aaron M Lehman, MD Male | License: A81096-CA | NPI Number:1184638090 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 139: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

139

Farris Sandhu, MD Female | License: A78323-CA | NPI Number:1740357581 | Board Certified | Language(s): Punjabi 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jerry T Tseng, MD Male | License: A76391-CA | NPI Number:1528049897 | Board Certified | Language(s): Mandarin 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Njideka C Ezeokoli, MD Female | License: A63846-CA | NPI Number:1104974187 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Curtis W Leong, MD Male | License: A124565-CA | NPI Number:1407142243 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Payal Parikh, DO $ Female | License: 20A10898-CA | NPI Number:1871757989 | Board Certified

17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Dana A Patton-Ku, MD $ Female | License: A105763-CA | NPI Number:1093955247 | Board Certified

17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Laurie J Tyrrell, MD Female | License: A54846-CA | NPI Number:1306994280 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Mental Health Mary E Bozigian, MFT Female | License: 90701-CA | NPI Number:1457701641 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Alyson N Brown, LCSW Female | License: 74225-CA | NPI Number:1720334790 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nela Cavelis, LCSW Female | License: 66524-CA | NPI Number:1174697841 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mariam C Correa, LCSW Female | License: 23093-CA | NPI Number:1811107014 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Zakiya S Duviella, MFT Female | License: 97165-CA | NPI Number:1659715712 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 140: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

140

Sterling C Funk, MFT Male | License: 100502-CA | NPI Number:1427467315 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Deanna M Gallegos, LCSW Female | License: 88482-CA | NPI Number:1124470968 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING William M Katkov, LCSW Male | License: 16829-CA | NPI Number:1851596332 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Khristine J Lang, MFT Female | License: 96385-CA | NPI Number:1801188974 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Danielle H Levy, MFT Female | License: 90866-CA | NPI Number:1447514252 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Griselda Martinez, MFT Female | License: 97014-CA | NPI Number:1043425606 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Julia L Mellusi, LCSW Female | License: 14133-CA | NPI Number:1467657247 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Cara A Midgley, MFT Female | License: 52127-CA | NPI Number:1538425442 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anna Morgan, LCSW Female | License: 75030-CA | NPI Number:1861772758 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Elena M Rauh, LCSW Female | License: 65058-CA | NPI Number:1255856621 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tiffany J Roberts, MFT Female | License: 53905-CA | NPI Number:1003100728 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Lisa A Vitale, MFT Female | License: 47039-CA | NPI Number:1598149494 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Sara L Walpole, MFT $ Female | License: 45491-CA | NPI Number:1144396219

17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Mona R Dopp, NP Female | License: 17352-CA | NPI Number:1649571530 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 141: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

141

Faith C Douglas, NP Female | License: 20609-CA | NPI Number:1578830212 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Patience N Onyegbule, NP Female | License: 20852-CA | NPI Number:1265717110 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry Yona Choung, MD Female | License: A80211-CA | NPI Number:1639257660 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Susan D Harvey, DO Female | License: 20A8920-CA | NPI Number:1285608869 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Shahida Parveen, MD Female | License: A106558-CA | NPI Number:1053549998 | Board Certified | Language(s): Hindi, Urdu 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry: Child/Adolescent Charles A Fleischer, DO Male | License: 20A6183-CA | NPI Number:1720130180 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joseph Schuermeyer, MD Male | License: A134708-CA | NPI Number:1396910253 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychologist Krista Freece, PHD $ Female | License: 27847-CA | NPI Number:1528191699

17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Daniel P Gizzo, PHD Male | License: 18926-CA | NPI Number:1275738288 | Language(s): Spanish 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Rheumatology Swapna P Busa, MD $ Female | License: A120830-CA | NPI Number:1841592763 | Board Certified

17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Alan H Cohen, MD Male | License: G45436-CA | NPI Number:1326108598 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Natasha S Conley, DO Female | License: 20A9388-CA | NPI Number:1639136344 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 142: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

142

Paul Y Liu, MD Male | License: A95248-CA | NPI Number:1114111283 | Board Certified 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joseph J Martin, MD $ Male | License: A63488-CA | NPI Number:1801862438 | Board Certified

17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Firoozeh Motamedi, MD $ Female | License: A87419-CA | NPI Number:1285720227 | Board Certified |

Language(s): Farsi 17140 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Rancho San Diego Medical Offices 3875 Avocado Blvd, La Mesa, CA 91941 711-California Relay Service 866-451-4956-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Operator/information Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Indushree Ghosh, MD Female | License: A114935-CA | NPI Number:1962665711 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Matthew E Guest, MD Male | License: A91381-CA | NPI Number:1023038601 | Board Certified | Language(s): Spanish 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jay P Mongiardo, MD Male | License: A63772-CA | NPI Number:1336208917 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michael R Moreno, MD Male | License: A65119-CA | NPI Number:1790837151 | Language(s): Spanish 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nguyen V Nguyen, DO Male | License: 20A14951-CA | NPI Number:1780063024 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Katherine E Oakley, MD Female | License: A157730-CA | NPI Number:1083064935 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 143: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

143

Myesha M Poland, MD Female | License: A151822-CA | NPI Number:1437545506 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Seth M Revels, MD Male | License: A150715-CA | NPI Number:1356754287 | Board Certified | Language(s): Spanish 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES James Y Youn, MD Male | License: A88883-CA | NPI Number:1881742708 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Jose R Cesena, MD Male | License: G78761-CA | NPI Number:1982752788 | Board Certified | Language(s): Spanish 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joanna L Gunn, MD Female | License: A89978-CA | NPI Number:1427106210 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Charles J Hamori, MD Male | License: G80423-CA | NPI Number:1659429611 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Darcy F Mock, MD Female | License: A128177-CA | NPI Number:1427324672 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Daniel G Wallace, MD Male | License: G71835-CA | NPI Number:1184656860 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Hairan Zhu, MD Male | License: A157525-CA | NPI Number:1336670611 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Pediatrics Jordan M Fisher, MD Male | License: A123902-CA | NPI Number:1053657122 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Theodore C Ng, MD Male | License: A97477-CA | NPI Number:1689841322 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Patricia M Pascual, MD Female | License: A110749-CA | NPI Number:1033440011 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Neethi A Ratnesar, MD Female | License: A71595-CA | NPI Number:1609928076 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 144: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

144

Specialists

Specialty: Physician Assistant Laurie K Benton, PA Female | License: 12655-CA | NPI Number:1699823591 | Board Certified 3875 Avocado Blvd, Spring Valley, CA 91941 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente San Marcos Medical Offices 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 711-California Relay Service 866-385-2650-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages 833-KP4CARE-Information Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Juan M Cabrales, MD Male | License: A138917-CA | NPI Number:1316380769 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Richard R Carreon, MD Male | License: A122884-CA | NPI Number:1730440793 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ledesma L De Rosales, MD Female | License: A65252-CA | NPI Number:1730237769 | Board Certified | Language(s): Tagalog 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Alexander C Eller, MD Male | License: A157562-CA | NPI Number:1942734892 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Chelsea J Hodgkiss-Harlow, MD Female | License: A118797-CA | NPI Number:1245541242 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tamara C Kelley, MD Female | License: C137498-CA | NPI Number:1851456354 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Cheng L Lee, MD Male | License: A109363-CA | NPI Number:1598098345 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Page 145: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

145

Carolene G Madden, MD Female | License: A92618-CA | NPI Number:1689636946 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Crystal D Nguyen, MD Female | License: A157999-CA | NPI Number:1942662747 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Dinh L Nguyen, MD Male | License: A131772-CA | NPI Number:1750721692 | Board Certified | Language(s): Vietnamese 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Thays S Novikoff, MD Female | License: A101919-CA | NPI Number:1487718953 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Suliman Rastagar, DO Male | License: 20A13447-CA | NPI Number:1184987034 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lisa Skinner, MD Female | License: A89480-CA | NPI Number:1588723225 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Mona Arasoghli, MD Female | License: A146764-CA | NPI Number:1790193738 | Board Certified | Language(s): Arabic, French 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Meenu Bawa, MD Female | License: A109612-CA | NPI Number:1154598571 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sze H Ding, MD Female | License: C141004-CA | NPI Number:1023239035 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Natalie H Garcia, MD Female | License: A107840-CA | NPI Number:1659576320 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jesse D Lyon, MD Male | License: A126832-CA | NPI Number:1124393210 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Francisco Marquez, MD Male | License: A113347-CA | NPI Number:1316190747 | Language(s): Portuguese, Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 146: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

146

Shawn M Mchugh, DO Male | License: 20A8711-CA | NPI Number:1831161892 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Bhavesh B Patel, DO Male | License: 20A8240-CA | NPI Number:1881778165 | Board Certified | Language(s): Gujarati 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rosel Liza D Reyes, MD Female | License: A108996-CA | NPI Number:1285886978 | Board Certified | Language(s): Tagalog 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Wei S Tang, MD Female | License: A98672-CA | NPI Number:1356525141 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ped Invasive Cardiology Ryan E Alanzalon, MD $ Male | License: A127373-CA | NPI Number:1174882385 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatrics Rachel M Guest, MD $ Female | License: A82970-CA | NPI Number:1427198324 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Todd J Harker, MD $ Male | License: A45494-CA | NPI Number:1750458600 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Aaron W Harper, MD Male | License: A120713-CA | NPI Number:1952627861 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sarah A Judd, MD Female | License: C54689-CA | NPI Number:1215975776 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Monte R Klaudt, MD Male | License: A70039-CA | NPI Number:1023016110 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Pragneshkumar K Mistry, MD Male | License: A156621-CA | NPI Number:1639423023 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Saloni P Rao, DO Female | License: 20A10725-CA | NPI Number:1962609073 | Board Certified | Language(s): Gujarati 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 147: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

147

Edward J Rott, MD Male | License: A53096-CA | NPI Number:1306994389 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Pamela G Villar, MD Female | License: C128653-CA | NPI Number:1578562005 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Allergy Asthma And Immunology Michael H Land, MD $ Male | License: A86788-CA | NPI Number:1164688594

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Donald P Woodmansee, MD Male | License: A62189-CA | NPI Number:1144268624 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Anesthesiology Nicholas D Pollard, MD Male | License: C53480-CA | NPI Number:1275505240 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Seong P Wong, MD Female | License: A112159-CA | NPI Number:1821207804 | Board Certified | Language(s): Korean 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Cardiology Juan C Alvergue, MD Male | License: A93050-CA | NPI Number:1346351517 | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Lloyd C Chang, MD Male | License: A71099-CA | NPI Number:1295875748 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Thomas K Ro, MD Male | License: A91769-CA | NPI Number:1285807693 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Leonid Slavin, MD Male | License: A97407-CA | NPI Number:1255516613 | Board Certified | Language(s): Russian, Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Audrey F Stephan, MD Female | License: A77263-CA | NPI Number:1538217559 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 148: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

148

Specialty: Certified Nurse Midwife Anne S Cooper, CNM Female | License: 1689-CA | NPI Number:1477644417 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Linda S Evans, CNM Female | License: 1194-CA | NPI Number:1619025541 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Hannah L Fortini, CNM Female | License: 235894-CA | NPI Number:1366967028 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Crystal J Lister, CNM Female | License: 1917-CA | NPI Number:1811207756 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mirna Saavedra, CNM Female | License: 235741-CA | NPI Number:1841676475 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Laura A Stowers, CNM Female | License: 235964-CA | NPI Number:1518452333 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Dermatology Jeffrey A Benabio, MD $ Male | License: A89678-CA | NPI Number:1932307030 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Irene J Buno-Brion, MD Female | License: G83987-CA | NPI Number:1497704381 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Stephan J Kempiak, MD Male | License: A102166-CA | NPI Number:1215136221 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Stephanie C Orr, MD Female | License: A120634-CA | NPI Number:1568755502 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Dori N Rausch, MD Female | License: A96531-CA | NPI Number:1578666509 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Tamara K Scalise, MD Female | License: A110059-CA | NPI Number:1336110816 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Vishakha M Sharma, MD Female | License: A109649-CA | NPI Number:1922274737 | Board Certified | Language(s): Gujarati, Hindi 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 149: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

149

Specialty: Emergency Medicine Alison C Celis, DO $ Female | License: 20A10780-CA | NPI Number:1033250543 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Endocrine Diabetes/Metabolism Adrienne A Nassar, MD $ Female | License: A116436-CA | NPI Number:1063625002 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Endocrinology Lauren H Clarine, DO $ Female | License: 20A13059-CA | NPI Number:1669738928 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joseph Jon G Yu, MD $ Male | License: A56057-CA | NPI Number:1669464103 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Family Medicine Michael T Chuang, DO Male | License: 20A13562-CA | NPI Number:1487098802 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Richard W Skinner, DO $ Male | License: 20A8585-CA | NPI Number:1730151648

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Gastroenterology Lynne D Do, MD Female | License: A88620-CA | NPI Number:1386627644 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Sonali S Master, MD Female | License: A67771-CA | NPI Number:1700934783 | Board Certified | Language(s): Gujarati 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Michael P Mctigue, MD Male | License: A112738-CA | NPI Number:1942444500 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Amirkaveh Mojtahed, MD $ Male | License: A109274-CA | NPI Number:1235427055 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brett J Partridge, MD $ Male | License: A116352-CA | NPI Number:1104888544

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Matthew E Sitzer, MD Male | License: G62045-CA | NPI Number:1871641860 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 150: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

150

Jeffrey S Weissman, MD Male | License: A103001-CA | NPI Number:1619130994 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Geriatrics Palliative&contcare Galina L Khemlina, MD Female | License: A104599-CA | NPI Number:1689839722 | Board Certified | Language(s): Russian 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Ali Mirza, MD Male | License: C54460-CA | NPI Number:1497711626 | Board Certified | Language(s): Farsi, German 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Michael L Wilder, MD Male | License: G25317-CA | NPI Number:1720136799 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Hematology And Oncology Sara Capatanos, MD Female | License: A101338-CA | NPI Number:1558524322 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Scott A Godfrey, DO Male | License: 20A5999-CA | NPI Number:1659464089 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Sujatha Murali, MD Female | License: C141531-CA | NPI Number:1366478661 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Nicole Quenelle, MD Female | License: A143556-CA | NPI Number:1407295983 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Im Nephrology Chronic Lo-Ping G Chen, MD Male | License: A64315-CA | NPI Number:1932258290 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Patrick D Fong, MD Male | License: A77549-CA | NPI Number:1508925181 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Samir S Shah, MD Male | License: A95141-CA | NPI Number:1437217841 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Mona Singh, MD Female | License: A98578-CA | NPI Number:1013193150 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 151: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

151

Specialty: Im Transplant Hepatology Chan Y Chung, MD Male | License: A108087-CA | NPI Number:1144469826 | Board Certified | Language(s): Korean 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Infectious Diseases Townson Tsai, MD Male | License: A66050-CA | NPI Number:1316018369 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Mental Health Sybil Cimicata, LCSW Female | License: 12642-CA | NPI Number:1710278056 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Oceanna A Gage, LCSW Female | License: 75154-CA | NPI Number:1164907549 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Shelly Jaffe, LCSW Female | License: 15451-CA | NPI Number:1932490745 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nicole L Johnson, LCSW Female | License: 59900-CA | NPI Number:1588802029 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jennifer O Stevens, LCSW Female | License: 24254-CA | NPI Number:1174901300 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Neurology Gustavo A Delgado, MD Male | License: A78699-CA | NPI Number:1386792372 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Vidya P Hawkins, DO Male | License: 20A9421-CA | NPI Number:1760682330 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jhanvi Menon, MD $ Female | License: A134449-CA | NPI Number:1215235858 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Rupa L Nanavati, MD Female | License: A98348-CA | NPI Number:1518137868 | Board Certified | Language(s): Gujarati 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Nurse Practitioner Mona R Breid, NP $ Female | License: 2566-CA | NPI Number:1205104726 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 152: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

152

Jennifer L Detisch, NP $ Female | License: 16773-CA | NPI Number:1730215534 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Laura J Frontiero, NP Female | License: 12737-CA | NPI Number:1780724211 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Lynn M Hall, NP Female | License: 19753-CA | NPI Number:1124343330 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Melanie H Oddou, NP Female | License: 95002156-CA | NPI Number:1750668893 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anne M Stahl-Hughitt, NP Female | License: 514596-CA | NPI Number:1629126560 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Amber N Tabor, NP Female | License: 852151-CA | NPI Number:1487995890 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jennifer S Taing, NP Female | License: 22002-CA | NPI Number:1649528357 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Elizabeth A Wojtowicz, NP $ Female | License: NPF11094-CA | NPI Number:1851591432 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Marisa L Alunni, MD Female | License: A118878-CA | NPI Number:1710298476 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Susanne L Ching, MD Female | License: A73776-CA | NPI Number:1174608749 | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Gabriela M Dilauro, MD Female | License: A102532-CA | NPI Number:1326189275 | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Maria H Elswick, MD Female | License: G83746-CA | NPI Number:1174671994 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Page 153: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

153

Anna M Flinn, DO Female | License: 20A9033-CA | NPI Number:1205886645 | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Jennifer A Heim, MD $ Female | License: A155663-CA | NPI Number:1467702480 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: PENDING

David J Lingenfelter, MD Male | License: A148772-CA | NPI Number:1245625888 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Meredith E Mcmullen, MD Female | License: A125275-CA | NPI Number:1104050475 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: PENDING Amy R Milliken, MD Female | License: A74291-CA | NPI Number:1205984127 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Nah Yong Moon, MD Female | License: A98573-CA | NPI Number:1740501378 | Language(s): Korean 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Benjamin Padilla, MD Male | License: G49283-CA | NPI Number:1073661880 | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Lindsey A Stoycheff, DO $ Female | License: 20A18394-CA | NPI Number:1376992529

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: PENDING

Amy R Tao, MD Female | License: A134637-CA | NPI Number:1235472663 | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Jennifer A Tolen, MD Female | License: A123732-CA | NPI Number:1770874794 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Catherine A Uchino, MD Female | License: A141608-CA | NPI Number:1790190437 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Urogynecology Jasmine Tan-Kim, MD Female | License: A92871-CA | NPI Number:1275678294 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 154: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

154

Specialty: Occupational Medicine David Sean R Almario, MD Male | License: A141656-CA | NPI Number:1124373006 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Ella C Amador, MD Female | License: A131984-CA | NPI Number:1558682880 | Board Certified | Language(s): Tagalog 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Orthopedics Yeukkei Cheung, MD $ Male | License: A105814-CA | NPI Number:1912148438 | Board Certified |

Language(s): Cantonese, Mandarin 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Andrew C Ghatan, MD $ Male | License: A132066-CA | NPI Number:1700041217 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Norah M Harvey, MD $ Female | License: A100419-CA | NPI Number:1659570570 | Board Certified |

Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Robert F Hempton, MD Male | License: G47438-CA | NPI Number:1902954852 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Pooya Javidan, MD $ Male | License: A136095-CA | NPI Number:1609194323 | Board Certified |

Language(s): Farsi 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Arash Y Kermanshahi, MD $ Male | License: A117210-CA | NPI Number:1023027695 | Board Certified |

Language(s): Farsi 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Najeeb A Khan, MD Male | License: A105128-CA | NPI Number:1780830885 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nithin C Reddy, MD $ Male | License: A83846-CA | NPI Number:1700840345

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael G Ryan, MD $ Male | License: A72821-CA | NPI Number:1295883163 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

David L Schub, MD Male | License: A124580-CA | NPI Number:1497914642 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 155: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

155

P. Bertil W Smith, MD $ Male | License: A85396-CA | NPI Number:1295890101

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Amy K Steinhoff, MD $ Female | License: A96848-CA | NPI Number:1457530966 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Christopher A Stenger, MD $ Male | License: A109308-CA | NPI Number:1992986855 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Arnold A Yashar, MD $ Male | License: G81483-CA | NPI Number:1871641779 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Perinatology Leslie M Casper, MD Female | License: G51327-CA | NPI Number:1730237728 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Hilary A Roeder, MD $ Female | License: A115798-CA | NPI Number:1841495595

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physical Med/Rehabilitation Mark A Harris, MD Male | License: A82210-CA | NPI Number:1720147333 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Chris J Lin, MD Female | License: A166950-CA | NPI Number:1942654108 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Sarah L Schuler, MD Female | License: A104022-CA | NPI Number:1164580338 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Xuong K Tang, DO $ Male | License: 20A9919-CA | NPI Number:1467651620 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Patrick C Watson, DO $ Male | License: 20A9903-CA | NPI Number:1225219322 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Edward J Caccioppo, PA $ Male | License: 15340-CA | NPI Number:1992782635 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Donald R Cobbler, PA $ Male | License: 22817-CA | NPI Number:1093053100 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 156: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

156

Helen-Marie Donovan, PA $ Female | License: 16998-CA | NPI Number:1912022419 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Ronnie J Escudero, PA $ Male | License: 17099-CA | NPI Number:1235188145 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Desiree Evans-Claassen, PA Female | License: 19016-CA | NPI Number:1326194333 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Brian S Farb, PA Male | License: 14945-CA | NPI Number:1487702387 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES John A Figueroa, PA Male | License: 16734-CA | NPI Number:1689790842 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Adam W Fitzgerald, PA $ Male | License: 17763-CA | NPI Number:1386769883 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Autumn L Fornasero, PA Female | License: 21802-CA | NPI Number:1124300959 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Jennifer M Garcia, PA Female | License: 52357-CA | NPI Number:1205229804 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Brent E Goodspeed, PA $ Male | License: 14960-CA | NPI Number:1124195995 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gloria D Haley, PA Female | License: 12819-CA | NPI Number:1730275629 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Roderick Lazo, PA $ Male | License: 15633-CA | NPI Number:1588789754 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Tuyet Mai Le, PA $ Female | License: 13708-CA | NPI Number:1194735589

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Sean C Magtoto, PA Male | License: 17151-CA | NPI Number:1326164559 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Peter M Mazzarese, PA $ Male | License: 16565-CA | NPI Number:1124099387 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 157: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

157

Thomas J Mohan, PA $ Male | License: 16602-CA | NPI Number:1861508590 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Gary B Murphy, PA $ Male | License: 14559-CA | NPI Number:1780700914 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brandon J Nelson, PA Male | License: 51932-CA | NPI Number:1356742910 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Shelly A Peppe-Nani, PA Female | License: 13980-CA | NPI Number:1821004581 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Teresa L Pitman, PA $ Female | License: 15286-CA | NPI Number:1427174671 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Edwin Rivera, PA $ Male | License: 14420-CA | NPI Number:1861474033 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Ryan A Rust, PA $ Male | License: 16805-CA | NPI Number:1235340829 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Tyler J Ryan, PA $ Male | License: 53728-CA | NPI Number:1366899726 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Earl J Sacramento, PA Male | License: 13233-CA | NPI Number:1174747752 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Michael A Sikich, PA Male | License: 21375-CA | NPI Number:1629166210 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Christopher L Thompson, PA Male | License: 22619-CA | NPI Number:1205172491 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Kalani K Thomson, PA $ Male | License: 15201-CA | NPI Number:1700902947 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Lisa A Voss, PA $ Female | License: 15114-CA | NPI Number:1073639225 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Katelyn J Wood, PA Female | License: 51878-CA | NPI Number:1285035311 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 158: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

158

Specialty: Plastic Surgery Yuan Liu, MD $ Male | License: C138703-CA | NPI Number:1326226002

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jordan D Sinow, MD $ Male | License: G64024-CA | NPI Number:1750440418 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Podiatric Surgery Sharon J Bangalan, DPM Female | License: E4396-CA | NPI Number:1871652594 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Michael J Crawford, DPM $ Male | License: E5185-CA | NPI Number:1053678680 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Moises F Guimet, DPM Male | License: E4466-CA | NPI Number:1619093853 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Doan Trinh T Pham, DPM $ Female | License: E4712-CA | NPI Number:1235239070 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kate J Steklachich, DPM $ Female | License: E5071-CA | NPI Number:1508029018 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychologist Gali Goldwaser, PHD Male | License: 22941-CA | NPI Number:1801104831 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Lori J Magnusson, PHD $ Female | License: 8568-CA | NPI Number:1467563767

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pulmonary Diseases Robert S Bercovitch, MD $ Male | License: A102916-CA | NPI Number:1184819237 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Shabnam S Burke, MD $ Female | License: A118720-CA | NPI Number:1427365576 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Beau V Duwe, MD $ Male | License: A98194-CA | NPI Number:1912012824 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Rokhsara Rafii, MD $ Female | License: A104223-CA | NPI Number:1760669022 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 159: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

159

Herbert J Yue, MD $ Male | License: A86033-CA | NPI Number:1649469883 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Rheumatology Swapna P Busa, MD $ Female | License: A120830-CA | NPI Number:1841592763 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Zejin Zhu, MD Female | License: A101488-CA | NPI Number:1881893592 | Board Certified | Language(s): Mandarin, Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery Head/Neck Paul E Bernstein, MD Male | License: G32497-CA | NPI Number:1841367737 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Todd G Broberg, MD Male | License: G79418-CA | NPI Number:1174682777 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gabriel Calzada, MD $ Male | License: A104578-CA | NPI Number:1508016940 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Daniel M Cummins, MD $ Male | License: A151216-CA | NPI Number:1619209939 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Daniel L Monin, MD $ Male | License: A99575-CA | NPI Number:1780707042 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Daniel E Schaerer, MD $ Male | License: A133524-CA | NPI Number:1275966061

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gregory S Stearns, MD $ Male | License: G78525-CA | NPI Number:1548329113 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery: General Rodolfo V Agbunag, MD Male | License: A67171-CA | NPI Number:1316995111 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Michael L Ditmars, MD Male | License: G80207-CA | NPI Number:1265440101 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Steven T Elliott, MD Male | License: A97275-CA | NPI Number:1215918750 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 160: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

160

Sandra L Freiwald, MD Female | License: G84531-CA | NPI Number:1669494662 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jennifer L Khoe, MD Female | License: A91543-CA | NPI Number:1679553101 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Nhien H Nguyen, MD Male | License: A99217-CA | NPI Number:1518144609 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jaclyn T Parker, MD Female | License: A94852-CA | NPI Number:1164683538 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Camellia Racu-Keefer, MD Female | License: A107797-CA | NPI Number:1801979299 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urgent Care Olga V Anikina, MD Female | License: A120306-CA | NPI Number:1619110954 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING Alfonso Avila, DO Male | License: 20A15338-CA | NPI Number:1124413182 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING Curtis D Buck, DO Male | License: 20A12645-CA | NPI Number:1245522440 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Patricia M Chu, MD Female | License: G72080-CA | NPI Number:1659478329 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Robert A Cunningham, MD Male | License: G83941-CA | NPI Number:1982752705 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Christine N Dao, MD Female | License: A132692-CA | NPI Number:1013357813 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Steven L Goodman, MD $ Male | License: G38909-CA | NPI Number:1275685646

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Kate A Haggerty, MD Female | License: A118728-CA | NPI Number:1083928337 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 161: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

161

Janet J Kinkead, DO Female | License: 20A14705-CA | NPI Number:1801150800 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Patrick Lavallo, MD Male | License: G31327-CA | NPI Number:1720136682 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: PENDING Angelo Olmedo, MD Male | License: A65287-CA | NPI Number:1962550756 | Board Certified | Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Thomas T Tellez, MD Male | License: A55415-CA | NPI Number:1639227465 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients only on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urology Jacob E Boone, MD Male | License: A115292-CA | NPI Number:1295009256 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Donald S Crain, MD Male | License: A63573-CA | NPI Number:1144291287 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Vincent J Flynn, MD Male | License: A82370-CA | NPI Number:1669520573 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeffrey S Gaines, MD $ Male | License: G42194-CA | NPI Number:1285701144 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

George W Middleton, MD Male | License: C158705-CA | NPI Number:1376581140 | Board Certified 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jacqueline D Villalta, MD $ Female | License: A107217-CA | NPI Number:1982847265 | Board Certified |

Language(s): Spanish 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Melanie C Wuerstle, MD $ Female | License: A103579-CA | NPI Number:1982847752 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Vascular Surgery Timothy G Canty, MD $ Male | License: G85789-CA | NPI Number:1912055971 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Catherine K Chang, MD $ Female | License: A79317-CA | NPI Number:1750410262 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 162: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

162

Edward J Plecha, MD $ Male | License: A52040-CA | NPI Number:1669417598 | Board Certified

400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Elena Y Rakhlin, MD $ Female | License: A121748-CA | NPI Number:1821290180 | Board Certified |

Language(s): Russian 400 Craven Rd, San Marcos, CA 92078 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Scripps Medical Office 9834 Genesee Ave., Suite 114, San Diego, CA 92037 711-California Relay Service 877-236-0333-Appointments/information/messages Monday through Friday, 8:00 am - 4:00 pm Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E

Specialists

Specialty: Cardiology Jason P Brown, MD $ Male | License: A86856-CA | NPI Number:1881866507 | Board Certified

9834 Genesee Ave, La Jolla, CA 92037 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeffrey J Cavendish, MD $ Male | License: A83079-CA | NPI Number:1093787889 | Board Certified

9834 Genesee Ave, La Jolla, CA 92037 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kamyar Haghani, MD $ Male | License: G73375-CA | NPI Number:1376691204 | Board Certified |

Language(s): Farsi 9834 Genesee Ave, La Jolla, CA 92037 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Bahram Khadivi, MD $ Male | License: A100290-CA | NPI Number:1083899397 | Board Certified

9834 Genesee Ave, La Jolla, CA 92037 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Cardiology: Electrophysiology Pierre S Aoukar, MD $ Male | License: A115927-CA | NPI Number:1134139561 | Board Certified |

Language(s): Arabic 9834 Genesee Ave, La Jolla, CA 92037 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joseph A Blatt, MD $ Male | License: A114521-CA | NPI Number:1235242165 | Board Certified

9834 Genesee Ave, La Jolla, CA 92037 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gautam G Lalani, MD $ Male | License: A104693-CA | NPI Number:1376706325 | Board Certified

9834 Genesee Ave, La Jolla, CA 92037 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brant C Liu, MD Male | License: A84743-CA | NPI Number:1609924554 | Board Certified 9834 Genesee Ave, La Jolla, CA 92037 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 163: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

163

Kaiser Permanente Vandever Medical Offices 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 711-California Relay Service 866-451-4942-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages 833-KP4CARE-Operator/information Monday through Friday, 8:30 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Primary Care

Specialty: Family Medicine Uns K Alwahab, MD Female | License: A164450-CA | NPI Number:1437671005 | Language(s): Arabic 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Sumeet S Anand, DO Male | License: 20A11869-CA | NPI Number:1487922712 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Caesar J Arturo, MD Male | License: A139902-CA | NPI Number:1497174007 | Board Certified | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Shaun M Austin, MD Male | License: A118229-CA | NPI Number:1801024393 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES John B Bronson, MD Male | License: G80250-CA | NPI Number:1497803399 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anna-Maria Butera, DO Female | License: 20A11928-CA | NPI Number:1851615603 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Robert L Butler, MD Male | License: G78182-CA | NPI Number:1528127123 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kathleen L Coetzee, DO Female | License: 20A11342-CA | NPI Number:1104148295 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marta Combs, MD Female | License: A114215-CA | NPI Number:1073899258 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Page 164: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

164

Lindsey S Konor, MD Female | License: A140950-CA | NPI Number:1104052919 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joy C Martinez, MD Female | License: A102138-CA | NPI Number:1720291008 | Board Certified | Language(s): Tagalog 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joseph P Matista, MD Male | License: G56318-CA | NPI Number:1821169806 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Michael A Mikus, MD Male | License: A65118-CA | NPI Number:1215906847 | Board Certified | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Pavlina S Natcheva-Smitaman, MD Female | License: A120290-CA | NPI Number:1144497561 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Matthew E Ng, MD $ Male | License: A108266-CA | NPI Number:1285830737 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Michelle T Novales, DO Female | License: 20A13211-CA | NPI Number:1326332701 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ricky Ochoa, MD Male | License: A143468-CA | NPI Number:1710107644 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Richard W Skinner, DO $ Male | License: 20A8585-CA | NPI Number:1730151648

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Kelly I Slater, MD Female | License: A69673-CA | NPI Number:1710951272 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Andrelee G Taganas, MD Female | License: A115620-CA | NPI Number:1013171230 | Board Certified | Language(s): Tagalog 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Victor Y Wong, MD Male | License: A109255-CA | NPI Number:1659542637 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rebecca L Zeiner, MD Female | License: G82028-CA | NPI Number:1568510402 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 165: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

165

James Z Zhou, MD Male | License: A89160-CA | NPI Number:1538236369 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Internal Medicine Eshwa B Ahmadi, MD Female | License: A108070-CA | NPI Number:1639309347 | Language(s): Farsi, Hindi 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tara M Akashi, MD Female | License: A89605-CA | NPI Number:1255489233 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kenneth A Antons, MD Male | License: A84454-CA | NPI Number:1982668182 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Meredith B Barnes, MD Female | License: A125853-CA | NPI Number:1174848469 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sharmila Basu, MD Female | License: A120703-CA | NPI Number:1740551688 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES John D Foss, MD Male | License: C53795-CA | NPI Number:1437221876 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Juliana M Gazallo, MD Female | License: A118473-CA | NPI Number:1427373141 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Timothy J Geraci, MD Male | License: A87611-CA | NPI Number:1730202722 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Madhavi A Goparaju, MD Female | License: A124519-CA | NPI Number:1114131752 | Board Certified | Language(s): Hindi, Telugu 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marc J Heikens, MD Male | License: A138136-CA | NPI Number:1871892331 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kay T Huber, MD Female | License: A81011-CA | NPI Number:1194873083 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 166: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

166

Moon S Lee, MD Female | License: A91262-CA | NPI Number:1861540809 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING Wenhui Liu, MD Female | License: A92258-CA | NPI Number:1689733321 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Anita Marlowe, MD Female | License: A70059-CA | NPI Number:1669520482 | Board Certified | Language(s): Indonesian 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Miki K Nelson, MD Female | License: A125672-CA | NPI Number:1891938403 | Board Certified | Language(s): Japanese 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

John V Turla, MD $ Male | License: A49988-CA | NPI Number:1669520458 | Board Certified | Language(s):

Tagalog 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Tong Zhang, MD Female | License: A133377-CA | NPI Number:1942567508 | Board Certified | Language(s): Mandarin 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ped Invasive Cardiology Ryan E Alanzalon, MD $ Male | License: A127373-CA | NPI Number:1174882385 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Denis J Levy, MD Male | License: A48925-CA | NPI Number:1912074840 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatric Gastroenterology Warren L Shapiro, MD Male | License: A45622-CA | NPI Number:1477620300 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatric Hematology/Oncology Erin E Boatsman, MD Female | License: A94007-CA | NPI Number:1730202565 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Scott M Mccarty, DO Male | License: 20A13831-CA | NPI Number:1326304684 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 167: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

167

Specialty: Pediatrics Joseph A Apostol, MD Male | License: A63272-CA | NPI Number:1891877015 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Patricia E Cantrell, MD Female | License: A55057-CA | NPI Number:1649328626 | Board Certified | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Brian V Chu, MD Male | License: A65413-CA | NPI Number:1235287061 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mimi T Dao, DO Female | License: 20A9235-CA | NPI Number:1619198298 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Alejandro L Diaz, MD Male | License: A113747-CA | NPI Number:1831329770 | Board Certified | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Audrey S Dickan, MD Female | License: A129398-CA | NPI Number:1568782647 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Timothy W Dwyer, MD Male | License: C53442-CA | NPI Number:1255312294 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Rachel M Guest, MD $ Female | License: A82970-CA | NPI Number:1427198324 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeana G Hoyt, MD $ Female | License: A95913-CA | NPI Number:1609907682 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Sally A Kaufman, MD $ Female | License: A140759-CA | NPI Number:1467866459 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Wellington Loh, MD Male | License: C41999-CA | NPI Number:1962550939 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Louis A Luevanos, MD Male | License: G49092-CA | NPI Number:1073661922 | Board Certified | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Joseph M Mcquaide, MD Male | License: G54935-CA | NPI Number:1427125392 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 168: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

168

Chad R Newell, MD Male | License: A99432-CA | NPI Number:1588780324 | Board Certified | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Payal Parikh, DO $ Female | License: 20A10898-CA | NPI Number:1871757989 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Joanne H Wong, MD Female | License: G72849-CA | NPI Number:1033203500 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialists

Specialty: Certified Nurse Midwife Erin H Dunn, CNM Female | License: 1417-CA | NPI Number:1164570016 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Eden N Epling, CNM Female | License: 235885-CA | NPI Number:1629580279 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Denise Gershwin, CNM Female | License: 14760-CA | NPI Number:1477504462 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jenique B Keys, CNM Female | License: 235751-CA | NPI Number:1578936035 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Marianne Richard, CNM Female | License: 1258-CA | NPI Number:1932225174 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Robyn E Weller, CNM Female | License: 1671-CA | NPI Number:1346398369 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Genetic Services Ii Mark E Nunes, MD Male | License: G73873-CA | NPI Number:1063466027 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Genetics Simona E Bianconi, MD $ Female | License: C162693-CA | NPI Number:1235459140 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Mental Health Nancy C Bradbury, LCSW Female | License: 22690-CA | NPI Number:1861725442 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 169: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

169

Mary I Brown, LCSW Female | License: 19758-CA | NPI Number:1649494907 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Katrina K Bullard, LCSW Female | License: 68008-CA | NPI Number:1811221823 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Maryam Delsen, LCSW Female | License: 60583-CA | NPI Number:1518277987 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sahar Ghaemi, LCSW Female | License: 76180-CA | NPI Number:1699019778 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Laura R Imthurn, LCSW Female | License: 13975-CA | NPI Number:1780974360 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Ondine B Kuraoka, LCSW Female | License: 66068-CA | NPI Number:1033597190 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jaronda T Lige, LCSW Female | License: 29575-CA | NPI Number:1992142772 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Heather S Matovu, LCSW Female | License: 24164-CA | NPI Number:1992968655 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kristina L Rodriguez, LCSW Female | License: 75051-CA | NPI Number:1528375755 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Emily J Saldine, LCSW Female | License: 76179-CA | NPI Number:1235652447 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Kelila A Schonhoff, LCSW Female | License: 21914-CA | NPI Number:1528191194 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Patricia L Smith, LCSW Female | License: 26190-CA | NPI Number:1811358005 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Neurology Anthony T Allen, MD $ Male | License: A162640-CA | NPI Number:1144588260 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 170: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

170

Rita Ceponiene, MD Female | License: A119105-CA | NPI Number:1356584015 | Board Certified | Language(s): Lithuanian 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES William N Devor, MD Male | License: G46493-CA | NPI Number:1093874604 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

James P Dompor, DO $ Male | License: 20A15200-CA | NPI Number:1588050025

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Richard A Kaplan, MD Male | License: G60168-CA | NPI Number:1003975681 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Shiney M Koshy, MD Female | License: A132968-CA | NPI Number:1134562689 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Anne E Matich, MD $ Female | License: A65406-CA | NPI Number:1235298803 | Board Certified |

Language(s): Hungarian 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

William P Neil, MD Male | License: A111200-CA | NPI Number:1770791964 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Akta A Patel, DO $ Female | License: 20A17015-CA | NPI Number:1679983308 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Sumati Rawat, MD $ Female | License: A69462-CA | NPI Number:1831247824 | Board Certified |

Language(s): Hindi 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gretchen E Schlosser Covell, MD Female | License: A131577-CA | NPI Number:1508186537 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Cynthia E Spier, MD Female | License: A67781-CA | NPI Number:1801955471 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Cam T Tran, MD $ Female | License: A93494-CA | NPI Number:1730379371 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Regina M Troxell, MD Female | License: A157940-CA | NPI Number:1013350586 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Page 171: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

171

Specialty: Nurse Practitioner Sarah B Briere, NP $ Female | License: 542908-CA | NPI Number:1265469563 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Eliana J Deutsch, NP Female | License: 19666-CA | NPI Number:1770807000 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Tejinder K Dhandi, NP $ Female | License: 834315-CA | NPI Number:1861912495 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Juana Mazaira, NP Female | License: 10281-CA | NPI Number:1164548327 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Marie E Naughton, NP Female | License: 10156-CA | NPI Number:1073639233 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Allison D Waczek, NP Female | License: 445970-CA | NPI Number:1154447316 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Onna S Whiteman, NP Female | License: 653943-CA | NPI Number:1871942219 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Eric G Adiarte, MD Male | License: A125682-CA | NPI Number:1902038284 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Kaivon Arfaa, MD Male | License: C55686-CA | NPI Number:1912977463 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Melissa P Bennett, MD Female | License: A92274-CA | NPI Number:1053469080 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Patricia A Brown, MD Female | License: G69723-CA | NPI Number:1083815963 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Michelle R Gutierrez-Mendoza, MD Female | License: A90028-CA | NPI Number:1679729115 | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Stacy E Hulley, MD Female | License: A106686-CA | NPI Number:1720284417 | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Page 172: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

172

Julia A Kabacka, MD Female | License: A148065-CA | NPI Number:1700213832 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Lynn L Ngo, MD Female | License: A119426-CA | NPI Number:1063726933 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Ann Marie M Pena, MD Female | License: A77391-CA | NPI Number:1003033580 | Board Certified | Language(s): Spanish 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Robert C Scholz, MD Male | License: A153133-CA | NPI Number:1992119168 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Kimberly A Smith, MD Female | License: A124267-CA | NPI Number:1720358427 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Erin J Vance, MD Female | License: A111103-CA | NPI Number:1538334073 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophtha Ret Vit Sur Peter H Custis, MD Male | License: G57044-CA | NPI Number:1144397076 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Annie C Lee, MD Female | License: A116507-CA | NPI Number:1134391295 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Stephen F Oster, MD Male | License: A103897-CA | NPI Number:1215073689 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Sayjal J Patel, MD $ Male | License: A66648-CA | NPI Number:1184664443 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology David T Beverly, MD $ Male | License: A69902-CA | NPI Number:1376526491 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Eric G Endo, MD Male | License: G81943-CA | NPI Number:1841348729 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Gary D Groesbeck, MD Male | License: G52329-CA | NPI Number:1558419341 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Page 173: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

173

Dianne H Kim, MD $ Female | License: A88431-CA | NPI Number:1639246473 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Amir H Kolahdouz-Isfahani, MD $ Male | License: G78449-CA | NPI Number:1720136518 | Board

Certified | Language(s): Farsi 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Nancy Lee, MD Female | License: A125918-CA | NPI Number:1649592668 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Glaucoma Charles C Beeson, MD $ Male | License: G70706-CA | NPI Number:1851450423 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Alexander K Nugent, MD Male | License: A118241-CA | NPI Number:1306016696 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Christopher Rodarte, MD $ Male | License: A108611-CA | NPI Number:1356469050 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Oculoplastic Lauren A Eckstein, MD Female | License: A95107-CA | NPI Number:1679767792 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Optometry Brenda J Andersen, OD Female | License: 12109TPA-CA | NPI Number:1003806233 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Nimisha P Gad, OD Female | License: 33669TLG-CA | NPI Number:1740621010 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jamie S Peters, OD Female | License: 10724TPG-CA | NPI Number:1073691077 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Leslie J Purcell, OD Female | License: 8685TPG-CA | NPI Number:1043368988 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Helen-Marie Donovan, PA $ Female | License: 16998-CA | NPI Number:1912022419 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 174: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

174

Kiet T Huynh, PA Male | License: 15223-CA | NPI Number:1972629137 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Renee F Johnston, PA Female | License: 13654-CA | NPI Number:1326265802 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Lisa A Mcelmell, PA Female | License: 13238-CA | NPI Number:1659574390 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Lisa A Voss, PA $ Female | License: 15114-CA | NPI Number:1073639225 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery Oncologic Colin M Parsons, MD $ Male | License: A85815-CA | NPI Number:1629059977

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery: Colon/Rectal Marco J Tomassi, MD $ Male | License: A103631-CA | NPI Number:1710144829 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery: General Michael J Clar, MD Male | License: G67372-CA | NPI Number:1205996493 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Pouya Dastouri, MD $ Male | License: A142271-CA | NPI Number:1295974483

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Charles J Dinerman, MD Male | License: A72584-CA | NPI Number:1285701136 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gina N Farinholt, MD $ Female | License: A106135-CA | NPI Number:1992962765 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeffrey M Farrier, MD $ Male | License: A74048-CA | NPI Number:1053488957 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Scott E Greenway, MD $ Male | License: A70848-CA | NPI Number:1023177698 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Hasanali Z Khashwji, MD $ Male | License: A156212-CA | NPI Number:1881999373 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 175: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

175

Yiping Li, MD $ Female | License: A138376-CA | NPI Number:1699194456 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Mersadies R Martin, MD $ Female | License: A139523-CA | NPI Number:1184935421 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brian M Nguyen, MD $ Male | License: A118240-CA | NPI Number:1780999250 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Warren H Tseng, MD $ Male | License: A103915-CA | NPI Number:1851558514 | Board Certified

4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Urology Matthew M Lux, MD Male | License: A108525-CA | NPI Number:1467615435 | Board Certified 4405 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Viewridge Medical Offices 1 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 711-California Relay Service 833-KP4CARE-Information Monday through Friday, 8:00 am - 5:00 pm

Specialists

Specialty: Cardiology Andrew W Appis, MD $ Male | License: A143251-CA | NPI Number:1932355146 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jason P Brown, MD $ Male | License: A86856-CA | NPI Number:1881866507 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Brian D Carlos, MD $ Male | License: C52220-CA | NPI Number:1730127515 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jeffrey J Cavendish, MD $ Male | License: A83079-CA | NPI Number:1093787889 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kamyar Haghani, MD $ Male | License: G73375-CA | NPI Number:1376691204 | Board Certified |

Language(s): Farsi 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

William D Keen, MD Male | License: G73551-CA | NPI Number:1962561571 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 176: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

176

Bahram Khadivi, MD $ Male | License: A100290-CA | NPI Number:1083899397 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Sinjin Lee, MD Male | License: A108586-CA | NPI Number:1447292545 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Charles Lu, MD $ Male | License: A91549-CA | NPI Number:1275796963 | Board Certified | Language(s):

Mandarin 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Julie W Martin, MD Female | License: A82347-CA | NPI Number:1427173939 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Hai T Nguyen, MD $ Male | License: A71014-CA | NPI Number:1821150905 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Jenny H Papazian, MD Female | License: A114625-CA | NPI Number:1255565321 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Neel Patel, DO $ Male | License: 20A13933-CA | NPI Number:1013176999 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Shivak Sharma, MD Male | License: A124853-CA | NPI Number:1194934588 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Cardiology: Electrophysiology Pierre S Aoukar, MD $ Male | License: A115927-CA | NPI Number:1134139561 | Board Certified |

Language(s): Arabic 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Joseph A Blatt, MD $ Male | License: A114521-CA | NPI Number:1235242165 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Gautam G Lalani, MD $ Male | License: A104693-CA | NPI Number:1376706325 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Certified Nurse Midwife Sonia C Mays, CNM Female | License: 1909-CA | NPI Number:1053627778 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Gyn Oncology Terry A Harrison, MD Male | License: A43784-CA | NPI Number:1639141013 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Page 177: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

177

Paul P Koonings, MD Male | License: G50794-CA | NPI Number:1689733214 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Head & Neck Surgery:skull Base Roberto A Cueva, MD $ Male | License: G54879-CA | NPI Number:1497814024 | Board Certified |

Language(s): Spanish 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Mental Health Chelsea J Myers, LCSW $ Female | License: 73047-CA | NPI Number:1548593155

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Neurointerventional Radiology Amit P Balgude, MD Male | License: A114317-CA | NPI Number:1952590747 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES Sachin Rastogi, MD Male | License: A94294-CA | NPI Number:1194897645 | Board Certified | Language(s): Hindi 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Available only through a hospital or facility | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Neurological Surgery M S Abdou, MD Male | License: G70231-CA | NPI Number:1215085006 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Fernando E Alonso, MD Male | License: A156722-CA | NPI Number:1275825184 | Language(s): Spanish 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Peter A Christiansen, MD Male | License: A161566-CA | NPI Number:1952668048 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Gregory G Gerras, MD Male | License: G74743-CA | NPI Number:1508933490 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Jeffrey A Lee, MD Male | License: A55127-CA | NPI Number:1740338722 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Victor P Lo, MD Male | License: A138993-CA | NPI Number:1639428238 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 178: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

178

Specialty: Nurse Practitioner Amy M Bell, NP Female | License: 453349-CA | NPI Number:1487850244 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Sarah F Huang, NP Female | License: 95004119-CA | NPI Number:1245601749 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Elizabeth A Wojtowicz, NP $ Female | License: NPF11094-CA | NPI Number:1851591432 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ob/Gyn Lisa M Brown, MD $ Female | License: A91098-CA | NPI Number:1598813503

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Lindsey M Charo, MD Female | License: A127097-CA | NPI Number:1316202849 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: PENDING

Jennifer A Heim, MD $ Female | License: A155663-CA | NPI Number:1467702480 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: PENDING

John S Kennedy, MD Male | License: G63673-CA | NPI Number:1992761654 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Kelly A Martinez, MD Female | License: A119682-CA | NPI Number:1063616639 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: PENDING Catherine G Pattengill, MD Female | License: A68055-CA | NPI Number:1790837169 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Caryl S Reinsch, MD Female | License: A55024-CA | NPI Number:1932257730 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES

Lindsey A Stoycheff, DO $ Female | License: 20A18394-CA | NPI Number:1376992529

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: PENDING

Specialty: Orthopaedics: Spine Surgery Gregory J Deblasi, MD Male | License: A109236-CA | NPI Number:1346433711 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Michael A Flippin, MD Male | License: A89977-CA | NPI Number:1205984192 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 179: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

179

Jonathan G Roper, MD Male | License: A78585-CA | NPI Number:1972662617 | Board Certified | Language(s): Spanish 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Pediatric Urology Ethan I Franke, MD Male | License: A90973-CA | NPI Number:1336366806 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Perinatology Arin M Buresch, MD Female | License: A141760-CA | NPI Number:1669745261 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Karen E Mehalek, MD Female | License: G63128-CA | NPI Number:1205903150 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Kathleen M Piacquadio, MD Female | License: G59580-CA | NPI Number:1124176946 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Hilary A Roeder, MD $ Female | License: A115798-CA | NPI Number:1841495595

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Tammy L Smith, DO Female | License: 20A5345-CA | NPI Number:1750361200 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES Neha A Trivedi, MD Female | License: A93561-CA | NPI Number:1629123286 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - To choose or change a physician, call 1-888-956-1616 (toll free) | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Physician Assistant Arnie P Bergula, PA Male | License: 18518-CA | NPI Number:1053468298 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Todd A Forster, PA Male | License: 17441-CA | NPI Number:1720181647 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Christopher P Gallo, PA Male | License: 11806-CA | NPI Number:1669520581 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Edwin Rivera, PA $ Male | License: 14420-CA | NPI Number:1861474033 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 180: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

180

Specialty: Podiatric Surgery Keith H Everett, DPM Male | License: E3615-CA | NPI Number:1225186158 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Anne N Ngo, DPM Female | License: E4229-CA | NPI Number:1689878373 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Paula C Nuguid, DPM Female | License: E5426-CA | NPI Number:1255727095 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Doan Trinh T Pham, DPM $ Female | License: E4712-CA | NPI Number:1235239070 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Surgery: Pediatric Walter D Vazquez, MD Male | License: G83488-CA | NPI Number:1619949476 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Vascular Surgery Timothy G Canty, MD $ Male | License: G85789-CA | NPI Number:1912055971 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Catherine K Chang, MD $ Female | License: A79317-CA | NPI Number:1750410262 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Kelley D Hodgkiss-Harlow, MD Female | License: A93677-CA | NPI Number:1164684056 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Pouria Parsa, MD Male | License: A117349-CA | NPI Number:1609100825 | Board Certified 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Edward J Plecha, MD $ Male | License: A52040-CA | NPI Number:1669417598 | Board Certified

5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Elena Y Rakhlin, MD $ Female | License: A121748-CA | NPI Number:1821290180 | Board Certified |

Language(s): Russian 5251 Viewridge Ct, San Diego, CA 92123 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 181: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

181

Kaiser Permanente Vista Medical Offices 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 711-California Relay Service 866-391-2672-Pharmacy information/refills by phone 833-KP4CARE-Advice/appointments/cancellations/messages 833-KP4CARE-Operator/information Monday through Friday, 8:00 am - 5:00 pm Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Specialists

Specialty: Mental Health Kathleen C Baniwas, MFT Female | License: 107813-CA | NPI Number:1710339650 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Debra R Benaderet, LCSW Female | License: 29839-CA | NPI Number:1407285356 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Christine R Butler, MFT Female | License: 112941-CA | NPI Number:1942752811 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Norberto M Carlos, LCSW Male | License: 24788-CA | NPI Number:1275622672 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Eve M Colello-Moltzen, LCSW Female | License: 12990-CA | NPI Number:1538184346 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rachel M Davis, MFT Female | License: 44991-CA | NPI Number:1861534901 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Bonnie K Driessel, MFT Female | License: 88812-CA | NPI Number:1134414568 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Graciela R Dunn, LCSW Female | License: 22367-CA | NPI Number:1811222425 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Gulbin Durmus-Pennock, MFT Female | License: 44753-CA | NPI Number:1598945016 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michelle G Fogle, MFT Female | License: 27810-CA | NPI Number:1174816540 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 182: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

182

Elizabeth J Follosco, MFT Female | License: 97631-CA | NPI Number:1679024178 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Joshua L Garcia, LCSW Male | License: 26336-CA | NPI Number:1306961016 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Elihu Goretsky, MFT Male | License: 46560-CA | NPI Number:1689767113 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Chanel R Grant, MFT Female | License: 90860-CA | NPI Number:1205129020 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jennifer L Holland, MFT Female | License: 43821-CA | NPI Number:1134238223 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Samantha L Houda, LCSW Female | License: 64860-CA | NPI Number:1154659050 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Olivia D Huntsman, MFT Female | License: 36813-CA | NPI Number:1023239860 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Sandra E Jacobs, MFT Female | License: 31067-CA | NPI Number:1720346604 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Pramita Johnson, MFT Female | License: 48153-CA | NPI Number:1497978597 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Lisa M Krekler, LCSW Female | License: 25734-CA | NPI Number:1508155367 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Landon S Leathers, MFT Male | License: 50611-CA | NPI Number:1184817785 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Krystle P Lejano, MFT Female | License: 111560-CA | NPI Number:1689053837 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Melissa M Mc Cool, LCSW Female | License: 25317-CA | NPI Number:1215255021 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rosa L Meneses, MFT Female | License: 99989-CA | NPI Number:1467795732 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Page 183: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

183

Maritza Mikolich, MFT Female | License: 51723-CA | NPI Number:1154570828 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Michelle L Naidenoff, MFT Female | License: 44565-CA | NPI Number:1366681686 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Maria J Palomo, MFT Female | License: 50903-CA | NPI Number:1336286566 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Martin Saldana, MFT Male | License: 52445-CA | NPI Number:1932437860 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Claire F Satterley, MFT Female | License: 35521-CA | NPI Number:1659578102 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Leslie A Shelton, MFT Female | License: 83495-CA | NPI Number:1275867178 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Bharathy Thridandam, LCSW Female | License: 20494-CA | NPI Number:1649485558 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Tina K Tumberian, MFT Female | License: 112957-CA | NPI Number:1003286279 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Amy A Tyus, MFT Female | License: 88893-CA | NPI Number:1982076477 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Adrienne K Usman, MFT Female | License: 107851-CA | NPI Number:1588080493 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING

Sara L Walpole, MFT $ Female | License: 45491-CA | NPI Number:1144396219

780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Amber M Welch, MFT Female | License: 106857-CA | NPI Number:1366860561 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: PENDING Suzanne L Zavala, MFT Female | License: 92766-CA | NPI Number:1962718544 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophtha Ret Vit Sur Sayjal J Patel, MD $ Male | License: A66648-CA | NPI Number:1184664443 | Board Certified

780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 184: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

184

Specialty: Ophthalmology Matthew C Carnahan, MD Male | License: A79822-CA | NPI Number:1093893760 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Thomas J Kim, MD Male | License: A97740-CA | NPI Number:1679557896 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES Steven E Zane, MD Male | License: G72854-CA | NPI Number:1578622163 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Glaucoma Mark S Soontornvachrin, MD Male | License: A112148-CA | NPI Number:1609987585 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Pediatric Jessica K Laursen, MD $ Female | License: A111147-CA | NPI Number:1780868281 | Board Certified

780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Ophthalmology: Vitreo-Retinal Sohrab Tofigh, MD Male | License: A136502-CA | NPI Number:1346535168 | Board Certified | Language(s): Farsi 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Optometry Steven L Ellis, OD Male | License: 13839TLG-CA | NPI Number:1699008011 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Ngoc M Nguyen, OD $ Female | License: 10519TPA-CA | NPI Number:1891842530

780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Connie Nguyen, OD $ Female | License: 12914TPL-CA | NPI Number:1073666897

780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Katayoun E Tabriz, OD Female | License: 11280TPG-CA | NPI Number:1578689733 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Christine H Truong, OD Female | License: 13054TPG-CA | NPI Number:1538296322 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Robert C White, OD Male | License: 9144TLG-CA | NPI Number:1811046295 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 185: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

185

Specialty: Psychiatry Christopher L Dang, MD Male | License: A127265-CA | NPI Number:1669731964 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Mark Harashevsky, DO Male | License: 20A10936-CA | NPI Number:1699923318 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Larissa Lacorte, MD Female | License: A115028-CA | NPI Number:1538365309 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Melanie N Leadley, DO Female | License: 20A12929-CA | NPI Number:1497926042 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rachel R Nguyen, MD Female | License: A134079-CA | NPI Number:1932542750 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Robert N Schannon, MD Male | License: G27738-CA | NPI Number:1316095250 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Not accepting new patients at this time - May be available on same-day basis | Cultural Competency Training: YES Ji H Yoo, MD Male | License: C53382-CA | NPI Number:1942284666 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychiatry: Child/Adolescent Antonio O Ong, MD Male | License: A66310-CA | NPI Number:1770631756 | Board Certified | Language(s): Spanish, Tagalog 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Robert N Rashidi, MD Male | License: A88757-CA | NPI Number:1760515415 | Board Certified 780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Specialty: Psychologist Krista Freece, PHD $ Female | License: 27847-CA | NPI Number:1528191699

780 Shadowridge Dr, Vista, CA 92083 833-KP4CARE | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 186: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

186

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - Chula Vista 1240 Broadway, Chula Vista, CA 91911 711-California Relay Service 619-498-1797-Information Accessibility: Limited Access, EB, IB

Specialists

Specialty: Nurse Practitioner Erin M Metcalf, NP Female | License: 827640-CA | NPI Number:1013407790 | Board Certified 1240 Broadway, Chula Vista, CA 91911 619-498-1797 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Dao N Vang, NP Male | License: 760964-CA | NPI Number:1093253593 | Board Certified 1240 Broadway, Chula Vista, CA 91911 619-498-1797 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - Encinitas 1010 N El Camino Real, Encinitas, CA 92024 711-California Relay Service 760-634-7743-Information Accessibility: Limited Access, EB, IB

Specialists

Specialty: Nurse Practitioner Doris L Asombrado, NP Female | License: 439207-CA | NPI Number:1992778666 | Board Certified 1010 N El Camino Real, Encinitas, CA 92024 760-634-7743 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Jeanette Jimenez-Grillo, NP Female | License: 23799-CA | NPI Number:1669605614 | Board Certified 1010 N El Camino Real, Encinitas, CA 92024 760-634-7743 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 187: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

187

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - San Diego 1288 Camino Del Rio N, San Diego, CA 92108 711-California Relay Service 619-491-0570-Information Accessibility: Limited Access, EB, IB

Specialists

Specialty: Nurse Practitioner Patricia A Johnson, NP Female | License: 2880-CA | NPI Number:1811143134 | Board Certified 1288 Camino del Rio N, San Diego, CA 92108 619-491-0570 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rachelle Quimpo, NP Female | License: 22751-CA | NPI Number:1053759357 | Board Certified 1288 Camino del Rio N, San Diego, CA 92108 619-491-0570 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - Santee 9846 Mission George Rd, Santee, CA 92071 711-California Relay Service 619-449-0458-Information Accessibility: Limited Access, EB, IB

Specialists

Specialty: Nurse Practitioner Teresa S Hinson, NP Female | License: 14125-CA | NPI Number:1427036235 | Board Certified 9846 Mission Gorge Rd, Santee, CA 92071 619-449-0458 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Polina Makedonsky, NP Female | License: 783526-CA | NPI Number:1396106399 | Board Certified 9846 Mission Gorge Rd, Santee, CA 92071 619-449-0458 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Leah E O'brien, NP Female | License: 744440-CA | NPI Number:1609207398 | Board Certified 9846 Mission Gorge Rd, Santee, CA 92071 619-449-0458 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES

Page 188: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

188

Kaiser Permanente Target Clinic, care provided by Kaiser Permanente - Vista 1751 University Dr, Vista, CA 92083 711-California Relay Service 760-639-5305-Information

Specialists

Specialty: Nurse Practitioner Accessibility: Limited Access, EB, IB Janine M Battaglia, NP Female | License: 788956-CA | NPI Number:1164919791 | Board Certified 1751 University Dr, Vista, CA 92083 760-639-5305 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Rhona Mae S Sitjar, NP Female | License: 642377-CA | NPI Number:1306353172 | Board Certified 1751 University Dr, Vista, CA 92083 760-639-5305 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Casey Stumpf, NP Female | License: 18265-CA | NPI Number:1447407440 | Board Certified 1751 University Dr, Vista, CA 92083 760-639-5305 | Not accepting new patients | Cultural Competency Training: YES Sainab A Warsame, NP Female | License: 719807-CA | NPI Number:1407253750 | Board Certified 1751 University Dr, Vista, CA 92083 760-639-5305 | Accepting new patients - Available by referral only | Cultural Competency Training: YES

Page 189: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

189

San Diego Area Affiliated Providers

Referrals may be necessary to access these services for non-emergency care

Specialty: Acupuncturist Yvonne Scarlett, LAC Female| License: AC16118-CA | NPI Number:1083026223 | Medical

Office/Group: Vcc: Vale Terrace

1000 Vale Terrace Dr, Vista, CA 92084 | 760-631-5000 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Carol Song, LAC Female| License: AC11388-CA | NPI Number:1518166685 | Language(s):

Spanish, Korean | Medical Office/Group: Vcc: Vale Terrace

1000 Vale Terrace Dr, Vista, CA 92084 | 760-631-5000 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Melissa Marcy, LAC Female| License: AC17002-CA | NPI Number:1730535519 | Medical

Office/Group: Santee Acupuncture

10201 Mission Gorge Rd, Santee, CA 92071 | 619-354-9570 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Joy Heo, LAC Female| License: AC16673-CA | NPI Number:1164802823 | Language(s): Spanish,

Korean | Medical Office/Group: Joyful Acupuncture

1042 W El Norte Pkwy, Escondido, CA 92026 | 760-480-7555 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, IB, R, E, T

Page 190: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

190

Chantal Russell, LAC Female| License: AC11156-CA | NPI Number:1407981079 | Medical

Office/Group: Russell Chiropractic & Acupuncture

10793 Tierrasanta Blvd, San Diego, CA 92124 | 858-573-1505 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Andrea Beck, LAC Female| License: AC16443-CA | NPI Number:1487032975 | Medical

Office/Group: D.R.E.A.M. Wellness

1130 Camino del Mar, Del Mar, CA 92014 | 619-813-9575 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Maria-Cristina Ramos, LAC Female| License: AC16498-CA | NPI Number:1114376571 | Medical

Office/Group: Joels Massage And Holistic Center

1149 N 2nd St, El Cajon, CA 92021 | 619-440-2440 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Wanhee Seo, LAC Female| License: AC18035-CA | NPI Number:1366072126 | Language(s): Korean

| Medical Office/Group: Joels Massage & Holistic Center Inc

1149 N 2nd St, El Cajon, CA 92021 | 619-440-2440 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Yunhee Friend, LAC Female| License: AC17436-CA | NPI Number:1013147040 | Language(s):

Korean | Medical Office/Group: Choice Acupuncture Clinic

11622 El Camino Real, San Diego, CA 92130 | 858-229-1502 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 191: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

191

Barry Zimmer, LAC Male| License: AC9358-CA | NPI Number:1720102601 | Medical Office/Group:

Rancho Bernardo Acupuncture

11650 Iberia Pl, San Diego, CA 92128 | 858-487-8246 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Michele Mcintyre, LAC Female| License: AC17772-CA | NPI Number:1154831246 | Medical

Office/Group: Dr Mcintyre's Healing Arts @ Living Stream Wellness

11939 Rancho Bernardo Rd, San Diego, CA 92128 | 619-786-7579 | Accepting New Patients.

Referral May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Douglas Burr, LAC Male| License: AC9381-CA | NPI Number:1821257825 | Medical Office/Group:

Uc San Diego - Cancer Center, Encinitas

1200 Garden View Rd, Encinitas, CA 92024 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Uc San Diego - Cancer Center, Encinitas

1200 Garden View Rd, Encinitas, CA 92024 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Uc San Diego - Cancer Center, Encinitas

1200 Garden View Rd, Encinitas, CA 92024 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 192: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

192

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Uc San Diego - Cancer Center, Encinitas

1200 Garden View Rd, Encinitas, CA 92024 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Kimberly Reynolds Norolahi, LAC Female| License: AC13798-CA | NPI Number:1477861458 |

Medical Office/Group: Uc San Diego - Cancer Center, Encinitas

1200 Garden View Rd, Encinitas, CA 92024 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Uc San Diego - Cancer Center, Encinitas

1200 Garden View Rd, Encinitas, CA 92024 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Uc San Diego - Cancer Center, Encinitas

1200 Garden View Rd, Encinitas, CA 92024 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Uc San Diego - Cancer Center, Encinitas

1200 Garden View Rd, Encinitas, CA 92024 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 193: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

193

Jennifer Tom, LAC Female| License: AC16199-CA | NPI Number:1639576754 | Medical

Office/Group: Jennifer Tom Acupuncture

1207 Carlsbad Village Dr, Carlsbad, CA 92008 | 760-487-8857 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Cara Dinote, LAC Female| License: AC16800-CA | NPI Number:1265802102 | Medical Office/Group:

Andara Acupuncture

121 Broadway, San Diego, CA 92101 | 619-665-9677 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Richard Dinsmore, LAC Male| License: AC2704-CA | NPI Number:1780754911 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Richard Dinsmore Omd Licensed Acupuncturist

1214 3rd Ave, Chula Vista, CA 91911 | 619-946-7035 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Carol Tran, LAC Female| License: AC18018-CA | NPI Number:1598259491 | Language(s):

Vietnamese | Medical Office/Group: Haven Community Acupuncture

1229 3rd Ave, Chula Vista, CA 91911 | 619-271-2772 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Greta Goforth, LAC Female| License: AC11921-CA | NPI Number:1679750095 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Goforth Acupuncture And Massage

125 N Acacia Ave, Solana Beach, CA 92075 | 760-815-6265 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Page 194: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

194

Kristelyn Wachner, LAC Female| License: AC11690-CA | NPI Number:1508034992 | Medical

Office/Group: Neighborhood Healthcare- Fallbrook

1309 S Mission Rd, Fallbrook, CA 92028 | 760-690-5900 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Perla Kimball, LAC Female| License: AC11400-CA | NPI Number:1205074903 | Medical

Office/Group: Perla Kimball

13514 Pomerado Rd, Poway, CA 92064 | 858-722-9451 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Accessibility: Not Applicable - Accessibility: Not Applicable - Telehealth only

Michael Mendez, LAC Male| License: AC18795-CA | NPI Number:1194357327 | Medical

Office/Group: Michael Mendez LAC

1401 La Chica Dr, Chula Vista, CA 91911 | 619-748-6931 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Yuan Wang, LAC Female| License: AC8852-CA | NPI Number:1073736880 | Medical Office/Group:

Tcm Source Inc

15525 Pomerado Rd, Poway, CA 92064 | 858-829-9485 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Baoyu Xin, LAC Male| License: AC12984-CA | NPI Number:1700172285 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Xins Acupuncture And Wellness

15525 Pomerado Rd, Poway, CA 92064 | 619-272-1281 | Not Accepting New Patients | Cultural

Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, R

Page 195: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

195

David Mishoulam, LAC Male| License: AC17173-CA | NPI Number:1710338975 | Medical

Office/Group: David Mishoulam LAC

15644 Pomerado Rd, Poway, CA 92064 | 858-883-3867 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Fawsi Murra, LAC Male| License: AC8834-CA | NPI Number:1437693603 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Natural Health Clinic

1639 Highland Ave, National City, CA 91950 | 619-474-8963 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, R, E, PD, PA

Brittany Plummer, LAC Female| License: AC16533-CA | NPI Number:1659758795 | Medical

Office/Group: Open Channel Acupuncture & Herbal Medicine

16769 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 | 858-675-0007 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Kara Velez, LAC Female| License: AC18131-CA | NPI Number:1356834709 | Medical Office/Group:

Paisley Wellness Center

16776 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 | 619-995-0966 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Farahnaz Akhavan, LAC Female| License: AC9396-CA | NPI Number:1881795250 | Language(s):

Farsi | Medical Office/Group: Acupuncture & Chiropractic Center Of Escondido

1733 S Escondido Blvd, Escondido, CA 92025 | 760-233-5886 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Page 196: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

196

Jewel Hayes, LAC Female| License: AC13496-CA | NPI Number:1003115106 | Medical

Office/Group: Jewel In The Lotus Healing

1828 Felton St, San Diego, CA 92102 | 914-649-9583 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Claire Han, LAC Female| License: AC9105-CA | NPI Number:1801967518 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Balanced Health & Healing Acupuncture

1902 Wright Pl, Carlsbad, CA 92008 | 760-855-6504 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Kwangmyung Choo, LAC Male| License: AC10231-CA | NPI Number:1407986268 | Language(s):

Korean | Medical Office/Group: Oceanside Acupuncture

1906 Oceanside Blvd, Oceanside, CA 92054 | 760-754-2007 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Rebecca Caliri, LAC Female| License: AC14311-CA | NPI Number:1689051708 | Medical

Office/Group: Rebecca Caliri LAC

1913 Euclid Ave, San Diego, CA 92105 | 619-719-1777 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R, PA

Helena Choe, LAC Female| License: AC11298-CA | NPI Number:1720420029 | Language(s):

Korean | Medical Office/Group: Willow Acupuncture Clinic

1916 30th St, San Diego, CA 92102 | 619-808-3198 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, EB, IB, R, E, PA

Page 197: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

197

Jae Jin Son, LAC Female| License: AC8587-CA | NPI Number:1649619412 | Language(s): Korean |

Medical Office/Group: Elim Acupuncture Group-Vista

1938 Via Cntr, Vista, CA 92081 | 800-385-1130 | Accepting New Patients. Referral May Be Required |

Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Douglas Burr, LAC Male| License: AC9381-CA | NPI Number:1821257825 | Medical Office/Group:

Uc San Diego Medical Center

200 W Arbor Dr, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Uc San Diego Medical Center

200 W Arbor Dr, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Uc San Diego Medical Center

200 W Arbor Dr, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Accessibility: Not Applicable - Accessibility: Not Applicable - Mobile only

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Uc San Diego Medical Center

200 W Arbor Dr, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 198: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

198

Kimberly Reynolds Norolahi, LAC Female| License: AC13798-CA | NPI Number:1477861458 |

Medical Office/Group: Uc San Diego Medical Center

200 W Arbor Dr, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Uc San Diego Medical Center

200 W Arbor Dr, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Uc San Diego Medical Center

200 W Arbor Dr, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Uc San Diego Medical Center

200 W Arbor Dr, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Ida Candelaria, LAC Female| License: AC5540-CA | NPI Number:1568539179 | Medical

Office/Group: East County Acupuncture

2160 Fletcher Pkwy, El Cajon, CA 92020 | 619-602-3366 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 199: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

199

Jennifer Allen, LAC Female| License: AC17744-CA | NPI Number:1568889863 | Medical

Office/Group: Buoyant Holistic

2171 S El Camino Real, Oceanside, CA 92054 | 646-552-5150 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, EB, PD

Atsushi Kanomata, LAC Male| License: AC9802-CA | NPI Number:1285947457 | Medical

Office/Group: Perfect Balance Acupuncture

2180 Garnet Ave, San Diego, CA 92109 | 619-432-2477 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Mary Hills, LAC Female| License: AC17253-CA | NPI Number:1427596998 | Medical Office/Group:

To The Point Acupuncture & Wellness

2271 Alpine Blvd, Alpine, CA 91901 | 619-517-7478 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Kimberly Stephenson, LAC Female| License: AC17195-CA | NPI Number:1316398548 | Medical

Office/Group: Casey Chiropractic

2301 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92104 | 619-269-9909 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Lidka Weber, LAC Female| License: AC8133-CA | NPI Number:1083774467 | Language(s): Polish |

Medical Office/Group: Acupuncture For Health

236 Jamacha Rd, El Cajon, CA 92019 | 619-871-2925 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 200: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

200

Heidi Keating, LAC Female| License: AC18416-CA | NPI Number:1629634316 | Medical

Office/Group: Gem & Tonic

2405 Morena Blvd, San Diego, CA 92110 | 808-557-5349 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Rebecca Alexander, LAC Female| License: AC17820-CA | NPI Number:1699258673 | Medical

Office/Group: Descanso Wellness

25077 Viejas Blvd, Descanso, CA 91916 | 619-832-0340 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, IB, R, T, PA

Lisa Jeanne Potyk, LAC Female| License: AC7703-CA | NPI Number:1235299611 | Medical

Office/Group: The Balance Center

251 E Main St, El Cajon, CA 92020 | 619-440-4333 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Kiet Tran, LAC Male| License: AC15464-CA | NPI Number:1336432426 | Medical Office/Group: Kiet

Tran Dc LAC

260 W Crest St, Escondido, CA 92025 | 760-650-2247 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Evelyn Ohashi-Kim, LAC Female| License: AC18487-CA | NPI Number:1295390433 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: En Acupuncture & Herbology

2667 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 619-693-8559 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 201: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

201

Christina Corcoran, LAC Female| License: AC17842-CA | NPI Number:1396887253 | Medical

Office/Group: Dr. Christina Corcoran Dacm LAC

2727 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 443-812-9690 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Lan Quach, LAC Female| License: AC17514-CA | NPI Number:1477082667 | Medical Office/Group:

San Diego Family Acupuncture

2727 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 858-334-9311 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Wanhee Seo, LAC Female| License: AC18035-CA | NPI Number:1366072126 | Language(s): Korean

| Medical Office/Group: Acutonique

2727 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 858-997-7738 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Jae Jin Son, LAC Female| License: AC8587-CA | NPI Number:1649619412 | Language(s): Korean |

Medical Office/Group: Elim Acupuncture Group-San Marcos

277 Rancheros Dr, San Marcos, CA 92069 | 800-385-1130 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, R, E, PD, PA

Lars Nielsen, LAC Male| License: AC9859-CA | NPI Number:1992950646 | Language(s): Danish |

Medical Office/Group: Harmony Acupuncture And Wellness Center

280 E 3rd Ave, Escondido, CA 92025 | 760-294-1356 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 202: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

202

Kimberly Hoover, LAC Female| License: AC4093-CA | NPI Number:1700893773 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Acu-Care Health Centers

2852 Adams Ave, San Diego, CA 92116 | 619-282-8068 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E

Leah Tinkham, LAC Female| License: AC16986-CA | NPI Number:1427405315 | Medical

Office/Group: Acu-Care Health Centers

2852 Adams Ave, San Diego, CA 92116 | 619-282-8068 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E

Carolyn Smyth, LAC Female| License: AC17515-CA | NPI Number:1730614413 | Medical

Office/Group: Carolyn Smyth LAC

2870 5th Ave, San Diego, CA 92103 | 619-431-0547 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, EB, R, E, T, PD, PA

Farahnaz Akhavan, LAC Female| License: AC9396-CA | NPI Number:1881795250 | Language(s):

Farsi | Medical Office/Group: Chiropractic & Acupuncture Health Vibes

2883 Meade Ave, San Diego, CA 92116 | 619-298-2342 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Ayanna Cobb, LAC Female| License: AC16958-CA | NPI Number:1922304674 | Medical

Office/Group: One Body Acupuncture

2890 Pio Pico Dr, Carlsbad, CA 92008 | 760-331-4271 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Page 203: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

203

Yvonne Scarlett, LAC Female| License: AC16118-CA | NPI Number:1083026223 | Medical

Office/Group: Red Lotus Wellness Center

2890 Pio Pico Dr, Carlsbad, CA 92008 | 760-637-5069 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Jae Jin Son, LAC Female| License: AC8587-CA | NPI Number:1649619412 | Language(s): Korean |

Medical Office/Group: Elim Acupuncture Group-Chula Vista

296 H St, Chula Vista, CA 91910 | 800-385-1130 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, R, E, PD, PA

Minchen Wang, LAC Male| License: AC6456-CA | NPI Number:1417944893 | Language(s):

Chinese, Mandarin, Taiwanese | Medical Office/Group: Pacific Beach Acupuncture Clinic

3023 Bunker Hill St, San Diego, CA 92109 | 858-688-7294 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Gayle Kildebeck, LAC Female| License: AC6627-CA | NPI Number:1902174378 | Medical

Office/Group: North Park Acupuncture

3080 N Park Way, San Diego, CA 92104 | 619-294-6616 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Ryan Altman, LAC Male| License: AC10736-CA | NPI Number:1104191394 | Medical Office/Group:

Adams Avenue Integrative Health

3239 Adams Ave, San Diego, CA 92116 | 619-546-4806 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Page 204: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

204

Michelle Coltart, LAC Female| License: AC13330-CA | NPI Number:1972807774 | Medical

Office/Group: Adams Avenue Integrative Health

3239 Adams Ave, San Diego, CA 92116 | 619-546-4806 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Leda De Rose, LAC Female| License: AC17646-CA | NPI Number:1871020560 | Medical

Office/Group: Adams Avenue Integrative Health

3239 Adams Ave, San Diego, CA 92116 | 619-546-4806 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Donna Mcadams, LAC Female| License: AC8311-CA | NPI Number:1669421905 | Medical

Office/Group: Escondido Acupuncture Center

325 W 3rd Ave, Escondido, CA 92025 | 760-796-4519 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Douglas Burr, LAC Male| License: AC9381-CA | NPI Number:1821257825 | Medical Office/Group:

Family Medicine 4th & Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Family Medicine 4th & Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 205: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

205

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Family Medicine 4th & Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Family Medicine 4th & Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 619-889-2180 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Kimberly Reynolds Norolahi, LAC Female| License: AC13798-CA | NPI Number:1477861458 |

Medical Office/Group: Family Medicine 4th & Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Family Medicine 4th & Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Family Medicine 4th & Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 206: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

206

Leah Tinkham, LAC Female| License: AC16986-CA | NPI Number:1427405315 | Medical

Office/Group: Pcp Family Medicine - Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Family Medicine 4th & Lewis

330 Lewis St, San Diego, CA 92103 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Gretchen Seitz, LAC Female| License: AC08597-CA | NPI Number:1396876959 | Medical

Office/Group: Seitz Acupuncture

3320 2nd Ave, San Diego, CA 92103 | 619-302-6846 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Michael Stubblefield, LAC Male| License: AC13558-CA | NPI Number:1194009951 | Medical

Office/Group: Sage Hill Acupuncture And Herbal Medicine

333 S Juniper St, Escondido, CA 92025 | 760-815-3881 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Carolyn Pole, LAC Female| License: AC4587-CA | NPI Number:1831143379 | Medical Office/Group:

Acupuncture & Healing Arts Center

337 S Kalmia St, Escondido, CA 92025 | 760-432-0234 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Page 207: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

207

Mario Mancini, LAC Male| License: AC5467-CA | NPI Number:1942339031 | Language(s): Italian |

Medical Office/Group: Mancini Acupuncture Pc

3547 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 619-287-4005 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, IB, R, E, T, PD, PA

Sheri Dang, LAC Female| License: AC17713-CA | NPI Number:1225567001 | Medical Office/Group:

Sheri Dang Acupuncture And Wellness

3636 Camino del Rio N, San Diego, CA 92108 | 619-738-5374 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R

Jami Rose, LAC Female| License: AC13048-CA | NPI Number:1629383088 | Medical Office/Group:

Alchemy Acupuncture & Apothecary

3646 Midway Dr, San Diego, CA 92110 | 619-669-5030 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Susan Foley, LAC Female| License: AC2551-CA | NPI Number:1821205212 | Medical Office/Group:

M Susan Foley LAC

3650 Clairemont Dr, San Diego, CA 92117 | 858-270-4242 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Jae Jin Son, LAC Female| License: AC8587-CA | NPI Number:1649619412 | Language(s): Korean |

Medical Office/Group: Elim Acupuncture Group Kearny Mesa

3704 Ruffin Rd, San Diego, CA 92123 | 800-385-1130 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E

Page 208: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

208

Lidia Domagalska, LAC Female| License: AC17162-CA | NPI Number:1336600501 | Language(s):

Polish | Medical Office/Group: Sustain Community Acupuncture

3914 Murphy Canyon Rd, San Diego, CA 92123 | 858-836-1080 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, IB, R, E, T, PD, PA

Ricky Kuo, LAC Male| License: AC15868-CA | NPI Number:1114337946 | Language(s): Chinese,

Mandarin | Medical Office/Group: Metta Acupuncture

3969 4th Ave, San Diego, CA 92103 | 858-367-3752 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

David Mishoulam, LAC Male| License: AC17173-CA | NPI Number:1710338975 | Medical

Office/Group: David Mishoulam LAC

3990 Old Town Ave, San Diego, CA 92110 | 619-952-3100 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Maria-Cristina Ramos, LAC Female| License: AC16498-CA | NPI Number:1114376571 | Medical

Office/Group: Ancient Way Health & Wellness

4080 Centre St, San Diego, CA 92103 | 619-786-3321 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Doug Hartwig, LAC Male| License: AC15646-CA | NPI Number:1104253582 | Medical Office/Group:

Doug Hartwig Acupuncture

410 S Melrose Dr, Vista, CA 92081 | 760-630-8060 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 209: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

209

Seonghyeon Park, LAC Male| License: AC18102-CA | NPI Number:1295254324 | Language(s):

Korean | Medical Office/Group: Spark Acupuncture

410 S Melrose Dr, Vista, CA 92081 | 760-630-8060 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Tai-Nan Wang, LAC Male| License: AC537-CA | NPI Number:1679647366 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Wangs Acupuncture And Moxibustion Clinic

4295 Gesner St, San Diego, CA 92117 | 619-684-1848 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, E, PA

Jocelyn Joy, LAC Female| License: AC8306-CA | NPI Number:1518187236 | Medical Office/Group:

Joy Acupuncture Healing Arts Inc

4420 Hotel Circle Ct, San Diego, CA 92108 | 619-322-4492 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Xiao Ling Chan, LAC Female| License: AC4470-CA | NPI Number:1982729125 | Language(s):

Mandarin | Medical Office/Group: Xiao Ling Chan Acupuncture

4433 Convoy St, San Diego, CA 92111 | 619-621-1272 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Evelyn Ohashi-Kim, LAC Female| License: AC18487-CA | NPI Number:1295390433 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: En Acupuncture & Herbology

4455 Twain Ave, San Diego, CA 92120 | 619-693-8559 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 210: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

210

Pin Lu, LAC Female| License: AC17371-CA | NPI Number:1558805283 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Pin Lu Acupuncture

4456 Vandever Ave, San Diego, CA 92120 | 858-261-8038 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Ucsd Medical Group

4510 Executive Dr, San Diego, CA 92121 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, R, E, PA

Kimberly Hoover, LAC Female| License: AC4093-CA | NPI Number:1700893773 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Acu Care Health Centers

4514 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 | 619-470-4714 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E

Steve Sterling, LAC Male| License: AC9612-CA | NPI Number:1073783346 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Envision Personalized Health

4620 Alvarado Canyon Rd, San Diego, CA 92120 | 619-229-9695 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Sophia Chang, LAC Female| License: AC17722-CA | NPI Number:1427577576 | Language(s):

Mandarin | Medical Office/Group: Pure Health Alliance

4638 Park Blvd, San Diego, CA 92116 | 619-220-0878 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 211: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

211

Sharron Szablak, LAC Female| License: AC18757-CA | NPI Number:1669019485 | Medical

Office/Group: Source Empowered Wellness

4666 Cass St, San Diego, CA 92109 | 619-889-2480 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Danae Koolen, LAC Female| License: AC9682-CA | NPI Number:1780754572 | Medical

Office/Group: Peak Performance Holistic Therapies

4732 Point Loma Ave, San Diego, CA 92107 | 619-990-9553 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, EB

Jill Suess, LAC Female| License: AC7054-CA | NPI Number:1417027871 | Medical Office/Group:

Peak Performance Holistic Therapies

4732 Point Loma Ave, San Diego, CA 92107 | 858-382-3938 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, EB, IB, R, E, T, PA

Patricia Jackson, LAC Female| License: AC7976-CA | NPI Number:1760656904 | Medical

Office/Group: Patricia Jackson LAC

4754 Palm Ave, La Mesa, CA 91942 | 619-990-2878 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, E, T, PA

Christine Miller, LAC Female| License: AC9627-CA | NPI Number:1871663948 | Medical

Office/Group: Miller Acupuncture

4754 Palm Ave, La Mesa, CA 91942 | 619-302-1129 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, PA

Page 212: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

212

Melinda Williams, LAC Female| License: AC13221-CA | NPI Number:1326361403 | Medical

Office/Group: Serenity Sports Acupuncture

4870 Santa Monica Ave, San Diego, CA 92107 | 619-337-4333 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, EB, R, E, T, PD, PA

Zhouyong Piao, LAC Male| License: AC17774-CA | NPI Number:1528562923 | Language(s):

Chinese, Korean | Medical Office/Group: Park Healing Center

5030 Bonita Rd, Bonita, CA 91902 | 619-479-7473 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R, PA

Gregory Sperber, LAC Male| License: AC9297-CA | NPI Number:1629125745 | Medical

Office/Group: A Better Life Acupuncture

5030 Camino de la Siesta, San Diego, CA 92108 | 619-881-0029 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Quang Tran, LAC Male| License: AC11040-CA | NPI Number:1821162199 | Language(s):

Vietnamese | Medical Office/Group: Zen Acupuncture & Herbal Medicine

504 S Magnolia Ave, El Cajon, CA 92020 | 858-761-5317 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Tiffany Scruggs, LAC Female| License: AC16444-CA | NPI Number:1972986677 | Medical

Office/Group: Tiffany Scruggs At Asano And Associates

531 Encinitas Blvd, Encinitas, CA 92024 | 760-473-5219 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Page 213: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

213

Andrea Beck, LAC Female| License: AC16443-CA | NPI Number:1487032975 | Medical

Office/Group: Sorrento Valley Chiropractic

5440 Morehouse Dr, San Diego, CA 92121 | 858-455-7654 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Lourdes Ortega-Ticzon, LAC Female| License: AC6038-CA | NPI Number:1568525756 |

Language(s): Spanish, Tagalog | Medical Office/Group: Ticzon Acupuncture

550 E 8th St, National City, CA 91950 | 619-855-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Ghassan El Khoury, LAC Male| License: AC10036-CA | NPI Number:1265985824 | Language(s):

French, Arabic | Medical Office/Group: Gmc Acupuncture Clinic

5575 Lake Park Way, La Mesa, CA 91942 | 619-465-8800 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Amber Bonito, LAC Female| License: AC14115-CA | NPI Number:1962796581 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Ab Acupuncture

564 Broadway, El Cajon, CA 92021 | 619-467-0634 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Evelyn Ohashi-Kim, LAC Female| License: AC18487-CA | NPI Number:1295390433 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Ab Acupuncture

564 Broadway, El Cajon, CA 92021 | 619-467-0634 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 214: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

214

Nancy Stevenson, LAC Female| License: AC4332-CA | NPI Number:1306009956 | Medical

Office/Group: Kline Chiropractic And Massage

6010 Hidden Valley Rd, Carlsbad, CA 92011 | 858-344-0889 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, EB, IB, R, E, PA

Beata Booth, LAC Female| License: AC7235-CA | NPI Number:1396844825 | Language(s): German

| Medical Office/Group: Coast Acupuncture & Health Care

6529 La Jolla Blvd, La Jolla, CA 92037 | 858-454-2025 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, E, T, PA

Tim Nguyentu, LAC Male| License: AC13886-CA | NPI Number:1255436515 | Language(s):

Vietnamese | Medical Office/Group: Tq Chiropractic

6937 Linda Vista Rd, San Diego, CA 92111 | 858-279-3888 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, EB

Gregory Lipton, LAC Male| License: AC8207-CA | NPI Number:1841367117 | Medical Office/Group:

Acupuncture & Massage Of Oceanside

701 Seagaze Dr, Oceanside, CA 92054 | 760-721-4323 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Ying Jiang, LAC Female| License: AC6398-CA | NPI Number:1912938184 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Shandong Acupuncture Center

7200 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 | 619-229-6836 | Not Accepting New Patients | Cultural

Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, R, E, T, PD, PA

Page 215: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

215

Cristina Clifford, LAC Female| License: AC10546-CA | NPI Number:1972674224 | Medical

Office/Group: Cristina Clifford LAC

7220 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92011 | 760-517-6711 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Lesley Custodio, LAC Female| License: AC13581-CA | NPI Number:1710297817 | Language(s):

Tagalog | Medical Office/Group: Feel Well Acupuncture

7290 Navajo Rd, San Diego, CA 92119 | 619-438-0228 | Not Accepting New Patients | Cultural

Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Steven Lala, LAC Male| License: AC18021-CA | NPI Number:1548741911 | Medical Office/Group:

Smart Health Acupuncture Professional Corporation

7373 University Ave, La Mesa, CA 91942 | 619-881-0428 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Khoa Nguyen, LAC Male| License: AC3900-CA | NPI Number:1205965308 | Language(s):

Vietnamese | Medical Office/Group: Pain Relief Center

7612 Linda Vista Rd, San Diego, CA 92111 | 858-569-5956 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Charles Mayberry, LAC Male| License: AC3641-CA | NPI Number:1487685012 | Medical

Office/Group: Cedros Natural Health Center

765 Academy Dr, Solana Beach, CA 92075 | 858-755-5215 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R, PA

Page 216: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

216

Stephen Kim, LAC Male| License: AC9657-CA | NPI Number:1508152133 | Language(s): Korean |

Medical Office/Group: Kim Chiropractic & Acupuncture

7750 Dagget St, San Diego, CA 92111 | 858-717-6120 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Seong Cheon, LAC Male| License: AC7216-CA | NPI Number:1043527492 | Language(s): Korean |

Medical Office/Group: Sung Sim Acupuncture

7825 Engineer Rd, San Diego, CA 92111 | 858-576-2511 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, IB, R, E, T, PD, PA

Marion Nations, LAC Female| License: AC14969-CA | NPI Number:1457603300 | Language(s):

French | Medical Office/Group: Nations Acupuncture

7851 Mission Center Ct, San Diego, CA 92108 | 619-665-8902 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Robert Nations, LAC Male| License: AC13506-CA | NPI Number:1831480953 | Medical

Office/Group: Nations Acupuncture

7851 Mission Center Ct, San Diego, CA 92108 | 619-865-8837 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, IB, E

Eric Hollander, LAC Male| License: AC6281-CA | NPI Number:1831237718 | Medical Office/Group:

Fertility Points Acupuncture

7969 Engineer Rd, San Diego, CA 92111 | 619-817-6447 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, E, T, PA

Page 217: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

217

Jessica Cole, LAC Female| License: AC11426-CA | NPI Number:1467678797 | Medical

Office/Group: Jessica Cole, MS, LAc

815 Grand Ave, San Marcos, CA 92078 | 760-891-8083 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, IB, R, E, PA

Atsushi Kanomata, LAC Male| License: AC9802-CA | NPI Number:1285947457 | Medical

Office/Group: Perfect Balance Acupuncture

821 Kuhn Dr, Chula Vista, CA 91914 | 619-432-2477 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, EB, R, T, PD, PA

Kyu Ok Cho, LAC Female| License: AC15015-CA | NPI Number:1528302387 | Language(s): Korean

| Medical Office/Group: Mbr Acupuncture & Herb

8303 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92111 | 858-866-6081 | Accepting New Patients.

Referral May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Adrian Bean, LAC Male| License: AC5546-CA | NPI Number:1073852455 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Pacific Center Of Health

8555 Aero Dr, San Diego, CA 92123 | 619-542-0884 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Pier Paulo, LAC Female| License: AC9020-CA | NPI Number:1063746477 | Medical Office/Group:

Dr. Pier Paulo

8875 La Mesa Blvd, La Mesa, CA 91942 | 619-278-9020 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Page 218: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

218

Douglas Burr, LAC Male| License: AC9381-CA | NPI Number:1821257825 | Medical Office/Group:

Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Kimberly Reynolds Norolahi, LAC Female| License: AC13798-CA | NPI Number:1477861458 |

Medical Office/Group: Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 219: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

219

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Leah Tinkham, LAC Female| License: AC16986-CA | NPI Number:1427405315 | Medical

Office/Group: Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Uc San Diego Health - LA Jolla

8910 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Lucy Pauseback, LAC Female| License: AC17251-CA | NPI Number:1609001122 | Medical

Office/Group: Acupuncture Center Of LA Jolla

8950 Villa La Jolla Dr, La Jolla, CA 92037 | 858-450-0620 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E

Page 220: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

220

Michele Mcintyre, LAC Female| License: AC17772-CA | NPI Number:1154831246 | Medical

Office/Group: Dr Mcintyre's Healing Arts

8975 Lawrence Welk Dr, Escondido, CA 92026 | 619-307-2631 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Jane Mergens, LAC Female| License: AC10129-CA | NPI Number:1982658993 | Medical

Office/Group: Jane Mergens LAC

9019 Park Plaza Dr, La Mesa, CA 91942 | 619-606-6464 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, IB, E, T

Carolyn Smyth, LAC Female| License: AC17515-CA | NPI Number:1730614413 | Medical

Office/Group: Carolyn Smyth Dacm LAC

9131 Fletcher Pkwy, La Mesa, CA 91942 | 619-431-0547 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Ucsd Thornton Hospital

9300 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Ucsd Thornton Hospital

9300 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 221: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

221

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Ucsd Thornton Hospital

9300 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Ucsd Thornton Hospital

9300 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Ucsd Thornton Hospital

9300 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Heidi Handy, LAC Female| License: AC8648-CA | NPI Number:1518024785 | Medical Office/Group:

Moon Spirit Acupuncture

9307 Carlton Hills Blvd, Santee, CA 92071 | 619-280-7784 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Douglas Burr, LAC Male| License: AC9381-CA | NPI Number:1821257825 | Medical Office/Group:

Family Medicine Genesee

9333 Genesee Ave, San Diego, CA 92121 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E

Page 222: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

222

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Family Medicine Genesee

9333 Genesee Ave, San Diego, CA 92121 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Family Medicine Genesee

9333 Genesee Ave, San Diego, CA 92121 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Family Medicine Genesee

9333 Genesee Ave, San Diego, CA 92121 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Kimberly Reynolds Norolahi, LAC Female| License: AC13798-CA | NPI Number:1477861458 |

Medical Office/Group: Family Medicine Genesee

9333 Genesee Ave, San Diego, CA 92121 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Family Medicine Genesee

9333 Genesee Ave, San Diego, CA 92121 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 223: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

223

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Family Medicine Genesee

9333 Genesee Ave, San Diego, CA 92121 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Family Medicine Genesee

9333 Genesee Ave, San Diego, CA 92121 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Douglas Burr, LAC Male| License: AC9381-CA | NPI Number:1821257825 | Medical Office/Group:

Anesthesia Pain Management - Perlman

9350 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Anesthesia Pain Management - Perlman

9350 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Anesthesia Pain Management - Perlman

9350 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Page 224: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

224

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Anesthesia Pain Management - Perlman

9350 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Kimberly Reynolds Norolahi, LAC Female| License: AC13798-CA | NPI Number:1477861458 |

Medical Office/Group: Anesthesia Pain Management - Perlman

9350 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Anesthesia Pain Management - Perlman

9350 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Anesthesia Pain Management - Perlman

9350 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Anesthesia Pain Management - Perlman

9350 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Page 225: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

225

Douglas Burr, LAC Male| License: AC9381-CA | NPI Number:1821257825 | Medical Office/Group:

Koman Family Outpatient Pavilion

9400 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Koman Family Outpatient Pavilion

9400 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Koman Family Outpatient Pavilion

9400 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Koman Family Outpatient Pavilion

9400 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Kimberly Reynolds Norolahi, LAC Female| License: AC13798-CA | NPI Number:1477861458 |

Medical Office/Group: Koman Family Outpatient Pavilion

9400 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 226: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

226

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Koman Family Outpatient Pavilion

9400 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Koman Family Outpatient Pavilion

9400 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Koman Family Outpatient Pavilion

9400 Campus Point Dr, La Jolla, CA 92037 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Holly Halsey, LAC Female| License: AC6531-CA | NPI Number:1225167034 | Medical Office/Group:

Comprehensive Spinal Care

9449 Balboa Ave, San Diego, CA 92123 | 858-569-4545 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Soo Chun Hwang, LAC Male| License: AC17544-CA | NPI Number:1588192439 | Language(s):

Korean | Medical Office/Group: Heal By Hand Wellness Center

9474 Kearny Villa Rd, San Diego, CA 92126 | 858-578-2070 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 227: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

227

Jennifer Tom, LAC Female| License: AC16199-CA | NPI Number:1639576754 | Medical

Office/Group: Heal By Hand Wellness Center

9474 Kearny Villa Rd, San Diego, CA 92126 | 858-578-2070 | Not Accepting New Patients | Cultural

Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R

Rebecca Alexander, LAC Female| License: AC17820-CA | NPI Number:1699258673 | Medical

Office/Group: Healing Energy Acupuncture And Massage

9530 Cuyamaca St, Santee, CA 92071 | 619-832-0340 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Sheri Dang, LAC Female| License: AC17713-CA | NPI Number:1225567001 | Medical Office/Group:

Sheri Dang Acupuncture & Wellness

9530 Cuyamaca St, Santee, CA 92071 | 619-738-5374 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R

Linda Walters, LAC Female| License: AC17967-CA | NPI Number:1598273112 | Medical

Office/Group: Elevated Alchemy Acupuncture

9530 Cuyamaca St, Santee, CA 92071 | 619-359-7343 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Liman Rachels, LAC Female| License: AC9962-CA | NPI Number:1821162744 | Language(s):

Chinese, Japanese | Medical Office/Group: Wellness Acupuncture

9625 Black Mountain Rd, San Diego, CA 92126 | 858-578-8556 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 228: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

228

Quang Tran, LAC Male| License: AC11040-CA | NPI Number:1821162199 | Language(s):

Vietnamese | Medical Office/Group: Zen Acupuncture & Herbal Medicine

9625 Black Mountain Rd, San Diego, CA 92126 | 858-761-5317 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Quang Tran, LAC Male| License: AC11040-CA | NPI Number:1821162199 | Language(s):

Vietnamese | Medical Office/Group: Zen Acupuncture & Herbal Medicine

9888 Carroll Centre Rd, San Diego, CA 92126 | 858-761-5317 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Douglas Burr, LAC Male| License: AC9381-CA | NPI Number:1821257825 | Medical Office/Group:

Family Medicine Scripps Ranch

9909 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92131 | 844-747-0747 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Dong Ji, LAC Male| License: AC13205-CA | NPI Number:1912293671 | Language(s): Chinese |

Medical Office/Group: Family Medicine Scripps Ranch

9909 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92131 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Erin Raskin, LAC Female| License: AC4314-CA | NPI Number:1609188333 | Medical Office/Group:

Family Medicine Scripps Ranch

9909 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92131 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 229: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

229

Estela Reyes, LAC Female| License: AC18494-CA | NPI Number:1376106377 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Family Medicine Scripps Ranch

9909 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92131 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Ariana Skye-Babbott, LAC Female| License: AC18849-CA | NPI Number:1649805334 | Medical

Office/Group: Family Medicine Scripps Ranch

9909 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92131 | 800-926-8273 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Leng Tang-Ritchie, LAC Female| License: AC14241-CA | NPI Number:1497044580 | Medical

Office/Group: Family Medicine Scripps Ranch

9909 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92131 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Leah Tinkham, LAC Female| License: AC16986-CA | NPI Number:1427405315 | Medical

Office/Group: Family Medicine Scripps Ranch

9909 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92131 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Noriko Ueda-Lang, LAC Female| License: AC18263-CA | NPI Number:1538633383 | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Family Medicine Scripps Ranch

9909 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92131 | 844-747-0474 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 230: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

230

Specialty: Behavior Analyst Justin A Orefice, $ Male | NPI Number:1225420235| Board Certified | Medical Office/Group: Autism

Interventions And Resources, Inc.

11622 El Camino Real, San Diego, CA 92130 | 949-457-9203 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Colleen Mckenzie, $ Female | NPI Number:1114315538| Board Certified | Medical Office/Group:

Behavior Frontiers

2888 Loker Ave E, Carlsbad, CA 92010 | 888-922-2843 | Accepting New Patients - Available By

Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Kara T Lee, $ Female | NPI Number:1457612152| Board Certified | Medical Office/Group: Coyne &

Associates Education Corp

3550 Camino del Rio N, San Diego, CA 92108 | 760-634-1125 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Elizabeth C Allman, LPCC $ Female| License: 1084849-CA | NPI Number:1093959819| Board

Certified | Medical Office/Group: Autism Learning Partners

4025 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 818-241-6780 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Tatiana Amort, $ Female | NPI Number:1326549155| Board Certified | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Autism Learning Partners

4025 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 855-295-3276 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 231: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

231

Kaleiya Imlay, $ Female | NPI Number:1477074615| Board Certified | Medical Office/Group: Autism

Learning Partners

4025 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 818-241-6780 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R, PA

Sharla R Kliebenstein, $ Female | NPI Number:1679089692| Board Certified | Medical Office/Group:

Autism Learning Partners

4025 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 818-241-6780 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Kathleen Ryan, $ Female | NPI Number:1861903460| Board Certified | Medical Office/Group: Autism

Learning Partners

4025 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 818-241-6780 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R, PA

Karina Sizemore, $ Female | NPI Number:1629210794| Board Certified | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Autism Learning Partners

4025 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 818-241-6780 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R, PA

Sarah E Torgrimson, $ Female | NPI Number:1780983346| Board Certified | Medical Office/Group:

Autism Learning Partners

4025 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 818-241-6780 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R, PA

Page 232: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

232

Ashley Barrett, Female | NPI Number:1619272473| Board Certified | Medical Office/Group: Coyne &

Associates Education Corp

662 Encinitas Blvd, Encinitas, CA 92024 | 760-634-1125 | Accepting New Patients - Available By

Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Kara T Lee, $ Female | NPI Number:1457612152| Board Certified | Medical Office/Group: Coyne &

Associates Education Corp

662 Encinitas Blvd, Encinitas, CA 92024 | 760-634-1125 | Accepting New Patients - Available By

Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Yumi N Thepkulchon, $ Female | NPI Number:1306107412| Board Certified | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Coyne & Associates Education Corp

662 Encinitas Blvd, Encinitas, CA 92024 | 760-634-1125 | Accepting New Patients - Available By

Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, R

April S Worsdell, $ Female | NPI Number:1558622274| Board Certified | Medical Office/Group:

Coyne & Associates Education Corp

662 Encinitas Blvd, Encinitas, CA 92024 | 760-634-1125 | Accepting New Patients - Available By

Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Yumi N Thepkulchon, $ Female | NPI Number:1306107412| Board Certified | Language(s):

Japanese | Medical Office/Group: Coyne & Associates Education Corp

721 N Vulcan Ave, Encinitas, CA 92024 | 760-634-1125 | Accepting New Patients - Available By

Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Accessibility: Not Applicable - Accessibility: Not Applicable - Mobile only

Page 233: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

233

Justin A Orefice, $ Male | NPI Number:1225420235| Board Certified | Medical Office/Group: Autism

Interventions And Resources, Inc.

7676 Hazard Center Dr, San Diego, CA 92108 | 949-457-9203 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Kaitlyn Mccluney, Female | NPI Number:1316438708| Board Certified | Medical Office/Group:

Behavior Frontiers Llc

8555 Aero Dr, San Diego, CA 92123 | 858-244-5176 | Accepting New Patients - Available By Referral

Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Colleen Mckenzie, $ Female | NPI Number:1114315538| Board Certified | Medical Office/Group:

Behavior Frontiers

8555 Aero Dr, San Diego, CA 92123 | 858-244-5176 | Accepting New Patients - Available By Referral

Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Cindy Ruiz-Martinez, Female | NPI Number:1487149563| Board Certified | Medical Office/Group:

Behavior Frontiers, Llc

8555 Aero Dr, San Diego, CA 92123 | 858-244-5176 | Accepting New Patients - Available By Referral

Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Julie Sulzinger, Female | NPI Number:1730537721| Board Certified | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Behavior Frontiers, Llc

8555 Aero Dr, San Diego, CA 92123 | 858-244-5176 | Accepting New Patients - Available By Referral

Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 234: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

234

Specialty: Chiropractor Jaime Cortez, DC Male| License: DC31392-CA | NPI Number:1508195348 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Vcc: Vale Terrace

1000 Vale Terrace Dr, Vista, CA 92084 | 760-631-5000 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, PD, PA

Nathaniel Ju, DC Male| License: DC32054-CA | NPI Number:1972883882 | Medical Office/Group:

Vcc: Vale Terrace

1000 Vale Terrace Dr, Vista, CA 92084 | 760-631-5000 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, PD, PA

Patrick Noll, DC Male| License: DC16782-CA | NPI Number:1982626263 | Medical Office/Group:

Noll Chiropractic

1011 S Santa Fe Ave, Vista, CA 92083 | 760-726-1211 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Alan Tuthill, DC Male| License: DC16916-CA | NPI Number:1942206552 | Medical Office/Group:

Family Care Chiropractic

10201 Mission Gorge Rd, Santee, CA 92071 | 619-449-8100 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Steven Jones, DC Male| License: DC21728-CA | NPI Number:1689878506 | Medical Office/Group:

Dr Steve Jones

10393 San Diego Mission Rd, San Diego, CA 92108 | 619-280-0554 | Accepting New Patients.

Referral May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 235: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

235

Jeffrey Steinhardt, DC Male| License: DC16214-CA | NPI Number:1427023795 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Jeffrey M Steinhardt DC

105 N Rose St, Escondido, CA 92027 | 619-234-2221 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Mai Bui, DC Female| License: DC31634-CA | NPI Number:1780901264 | Language(s): Spanish,

Vietnamese | Medical Office/Group: Mb Chiropractic

10717 Camino Ruiz, San Diego, CA 92126 | 619-692-3211 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Ariel Weishoff, DC Female| License: DC34556-CA | NPI Number:1669005492 | Medical

Office/Group: Russell Chiropractic & Acupuncture

10793 Tierrasanta Blvd, San Diego, CA 92124 | 858-573-1505 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

John Clark, DC Male| License: DC17275-CA | NPI Number:1982811493 | Medical Office/Group:

Sycamore Chiropractic Center

1116 Sycamore Ave, Vista, CA 92081 | 760-598-1021 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, IB, R, E, T, PA

Melvin Miller, DC Male| License: DC18541-CA | NPI Number:1346325826 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Miller Chiropractic Inc

1183 E Main St, El Cajon, CA 92021 | 619-579-8585 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Page 236: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

236

Matthew Kelchner, DC Male| License: DC22733-CA | NPI Number:1174656755 | Medical

Office/Group: Santee Family Medicine

120 Town Center Pkwy, Santee, CA 92071 | 619-445-6200 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Paul Potter, DC Male| License: DC24561-CA | NPI Number:1619093358 | Medical Office/Group:

Potter Chiropractic

1222 First St, Coronado, CA 92118 | 619-437-8888 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

R Christian Jesperson, DC Male| License: DC14642-CA | NPI Number:1407819386 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Chiropractic Family Health Center

1333 N 2nd St, El Cajon, CA 92021 | 619-444-4792 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB, PD, PA

Nathaniel Ju, DC Male| License: DC32054-CA | NPI Number:1972883882 | Medical Office/Group:

Vista Community Clinic- Grapevine

134 Grapevine Rd, Vista, CA 92083 | 760-631-5000 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, PD, PA

Kerri Voris, DC Female| License: DC25960-CA | NPI Number:1376628982 | Medical Office/Group:

Kerri L Voris DC

1465 Encinitas Blvd, Encinitas, CA 92024 | 760-753-6808 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Page 237: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

237

Matthew Kelchner, DC Male| License: DC22733-CA | NPI Number:1174656755 | Medical

Office/Group: Alpine Family Medicine

1620 Alpine Blvd, Alpine, CA 91901 | 619-445-6200 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Martin Olsen, DC Male| License: DC20729-CA | NPI Number:1730247990 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Olsen Chiropractic

16445 Bernardo Center Dr, San Diego, CA 92128 | 858-395-9008 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Ali Farahanchi, DC Male| License: DC25862-CA | NPI Number:1659473734 | Language(s): Spanish,

Farsi | Medical Office/Group: Acupuncture & Chiropractic Center Of Escondido

1733 S Escondido Blvd, Escondido, CA 92025 | 760-233-5886 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Elizabeth Domi, DC Female| License: DC24630-CA | NPI Number:1730216284 | Medical

Office/Group: Sunset Chiropractic & Wellness Center

1900 Sunset Dr, Escondido, CA 92025 | 760-291-1900 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Tammy Grinde, DC Female| License: DC25203-CA | NPI Number:1467539536 | Medical

Office/Group: Grinde Chiropractic

2103 S El Camino Real, Oceanside, CA 92054 | 760-308-3691 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PD, PA

Page 238: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

238

Kenneth Graham, DC Male| License: DC18425-CA | NPI Number:1629145164 | Medical

Office/Group: Crossroads Health Solutions

2191 S El Camino Real, Oceanside, CA 92054 | 760-945-8282 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Brady Moore, DC Male| License: DC32047-CA | NPI Number:1164836383 | Medical Office/Group:

Walk-In Chiropractic

2204 Garnet Ave, San Diego, CA 92109 | 858-869-1949 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: None

Kevin Stevens, DC Male| License: DC25516-CA | NPI Number:1710100649 | Medical Office/Group:

Kevin Stevens Chiropractic A Professional Corporation

2333 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 619-925-4380 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Karen Hermanson, DC Female| License: DC28086-CA | NPI Number:1437139722 | Medical

Office/Group: Karen E Hermanson, DC

2340 Tampa Ave, El Cajon, CA 92020 | 619-550-9343 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Andrew Kohler, DC Male| License: DC18242-CA | NPI Number:1558376251 | Language(s): Spanish

| Medical Office/Group: Kohler Chiropractic

236 F St, Chula Vista, CA 91910 | 619-420-7858 | Accepting New Patients. Referral May Be Required

| Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 239: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

239

Anna Keys, DC Female| License: DC27244-CA | NPI Number:1194897991 | Language(s): Russian |

Medical Office/Group: California Health Center

240 W Mission Ave, Escondido, CA 92025 | 760-839-3448 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Brian Wofford, DC Male| License: DC16949-CA | NPI Number:1790863959 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Wofford Chiropractic

267 N El Camino Real, Encinitas, CA 92024 | 760-943-8500 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Jeffrey Steinhardt, DC Male| License: DC16214-CA | NPI Number:1427023795 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Jeffrey Steinhardt DC

2707 Congress St, San Diego, CA 92110 | 619-234-2221 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

James Caballero, DC Male| License: DC27726-CA | NPI Number:1093991549 | Medical

Office/Group: Operation Samahan, Inc

2743 Highland Ave, National City, CA 91950 | 844-200-2426 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

Kathleen Alderete, DC Female| License: DC26330-CA | NPI Number:1174556203 | Medical

Office/Group: Alderete Chiropractic Inc Dba Naturally Chiropractic Center

2753 Jefferson St, Carlsbad, CA 92008 | 760-730-0180 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: None

Page 240: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

240

John Maher, DC Male| License: DC12754-CA | NPI Number:1205991213 | Medical Office/Group:

Valley Center Chiropractic And Hollistic Care

28714 Valley Center Rd, Valley Center, CA 92082 | 760-500-6253 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Ali Farahanchi, DC Male| License: DC25862-CA | NPI Number:1659473734 | Language(s): Spanish,

Farsi | Medical Office/Group: Health Vibes Alternative Therapies

2883 Meade Ave, San Diego, CA 92116 | 619-298-2342 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

David Jackel, DC Male| License: DC26412-CA | NPI Number:1144304981 | Medical Office/Group:

Chiropractic & Soft Tissue Center

2940 Jamacha Rd, El Cajon, CA 92019 | 619-660-0707 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, R, E, PA

Michael Monahan, DC Male| License: DC18544-CA | NPI Number:1063591048 | Medical

Office/Group: Michael L Monahan DC

317 N El Camino Real, Encinitas, CA 92024 | 760-634-0232 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Carmelita Lopez-Mitchell, DC Female| License: DC18861-CA | NPI Number:1962493767 |

Language(s): Spanish | Medical Office/Group: Carmelita Lopez Mitchell A Chiropractic Corp

325 W 3rd Ave, Escondido, CA 92025 | 760-489-7762 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 241: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

241

Denise Maxwell, DC Female| License: DC22074-CA | NPI Number:1043396500 | Medical

Office/Group: Maxwell Chiropractic

3429 Avocado Vista Ln, Fallbrook, CA 92028 | 760-310-5272 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Victoria Simpson, DC Female| License: DC34763-CA | NPI Number:1982237327 | Medical

Office/Group: Waller Wellness Chiropractic

3646 Midway Dr, San Diego, CA 92110 | 619-317-1225 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Cobi Vu, DC Male| License: DC28194-CA | NPI Number:1093885907 | Medical Office/Group: Lv

Chiropractic

3760 Sports Arena Blvd, San Diego, CA 92110 | 619-225-6945 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Johanna Appel, DC Female| License: DC17895-CA | NPI Number:1649213059 | Medical

Office/Group: Johanna Appel

3813 Ray St, San Diego, CA 92104 | 619-280-9020 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Perry Smith, DC Male| License: DC15393-CA | NPI Number:1366451544 | Medical Office/Group:

Mission Chiropractic Clinic

3815 Mission Ave, Oceanside, CA 92058 | 760-433-8641 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Page 242: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

242

Alex Kamsi, DC Male| License: DC28966-CA | NPI Number:1851405955 | Language(s): Spanish,

Farsi | Medical Office/Group: La Maestra Community Health Centers

4060 Fairmount Ave, San Diego, CA 92105 | 619-779-7900 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Alan Blum, DC Male| License: DC11407-CA | NPI Number:1942295845 | Medical Office/Group: Alan

M Blum DC

4241 Jutland Dr, San Diego, CA 92117 | 858-263-7716 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, P, EB, R, E, T, PD

Ashley Herfindahl, DC Male| License: DC27238-CA | NPI Number:1770625733 | Medical

Office/Group: Herfindahl Chiropractic

438 Camino del Rio S, San Diego, CA 92108 | 619-295-3885 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Matthew Goenne, DC Male| License: DC27765-CA | NPI Number:1255351029 | Medical

Office/Group: Matt Goenne Dc

4380 Felton St, San Diego, CA 92104 | 619-283-6001 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, Medical Equipment Access, IB, R, E, T, PD, PA

Jason Copping, DC Male| License: DC27409-CA | NPI Number:1841362035 | Medical Office/Group:

New Life Holistic Center

4401 Manchester Ave, Encinitas, CA 92024 | 760-436-4006 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 243: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

243

Michael Wilson, DC Male| License: DC31747-CA | NPI Number:1487968111 | Medical Office/Group:

Symmetry Health

4432 Ingraham St, San Diego, CA 92109 | 858-270-2225 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

Jayson Hoang, DC Male| License: DC27446-CA | NPI Number:1639188188 | Language(s):

Vietnamese | Medical Office/Group: Chiropractic Care Clinic

4629 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115 | 619-285-1236 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB, IB

Nathaniel Ju, DC Male| License: DC32054-CA | NPI Number:1972883882 | Medical Office/Group:

Vista Community Clinic- North River

4700 N River Rd, Oceanside, CA 92057 | 760-631-5000 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, PD, PA

James Farthing, DC Male| License: DC18399-CA | NPI Number:1184772410 | Medical Office/Group:

Farthing Chiropractic Inc

4750 Oceanside Blvd, Oceanside, CA 92056 | 760-945-4652 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Belin Tekin, DC Female| License: DC33359-CA | NPI Number:1427425651 | Medical Office/Group:

Creative Wellness Chiropractic

4849 Ronson Ct, San Diego, CA 92111 | 858-576-8181 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Page 244: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

244

Paul Marsh, DC Male| License: DC25082-CA | NPI Number:1073505236 | Medical Office/Group:

Paul Marsh Chiropractic Inc

5005 Texas St, San Diego, CA 92108 | 619-299-1993 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Jasdeep Henshaw, DC Female| License: DC33621-CA | NPI Number:1518317932 | Medical

Office/Group: Mira Mesa Chiropractic

5230 Carroll Canyon Rd, San Diego, CA 92121 | 858-453-0366 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Nicholas O'connor, DC Male| License: DC33571-CA | NPI Number:1659827772 | Medical

Office/Group: Nicholas O'connor DC

5252 Balboa Ave, San Diego, CA 92117 | 619-857-2528 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Danny Song, DC Male| License: DC28175-CA | NPI Number:1629189857 | Language(s): Korean |

Medical Office/Group: Integrative Pain Care Center

5348 Carroll Canyon Rd, San Diego, CA 92121 | 858-202-1546 | Accepting New Patients. Referral

May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Mai Bui, DC Female| License: DC31634-CA | NPI Number:1780901264 | Language(s): Spanish,

Vietnamese | Medical Office/Group: Mb Chiropractic

5354 University Ave, San Diego, CA 92105 | 619-692-3211 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Page 245: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

245

William Lionberger, DC Male| License: DC14129-CA | NPI Number:1174879274 | Language(s):

Spanish, Russian | Medical Office/Group: Lionberger Chiropractic

550 W Vista Way, Vista, CA 92083 | 760-439-9896 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T

Douglas Lloyd Reich, DC Male| License: DC13373-CA | NPI Number:1861574394 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Douglas L Reich Chiropractic

555 S Rancho Santa Fe Rd, San Marcos, CA 92078 | 760-736-0286 | Accepting New Patients.

Referral May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Russell Revilla, DC Male| License: DC20363-CA | NPI Number:1407877517 | Medical Office/Group:

Comprehensive Health

555 S Rancho Santa Fe Rd, San Marcos, CA 92078 | 760-736-0286 | Accepting New Patients.

Referral May Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Shawn Burns, DC Female| License: DC22298-CA | NPI Number:1215988985 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: Dr Shawn E Burns DC

5825 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 92008 | 760-492-3222 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Teresa Guta, DC Female| License: DC21341-CA | NPI Number:1558428144 | Medical Office/Group:

Bloom Family Chiropractic Inc

633 E Grand Ave, Escondido, CA 92025 | 760-747-4737 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 246: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

246

Shawn Stoddard, DC Male| License: DC17832-CA | NPI Number:1467543959 | Medical

Office/Group: Stoddard Chiropractic

7366 Broadway, Lemon Grove, CA 91945 | 619-466-0806 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Erik Rosenberg, DC Male| License: DC27952-CA | NPI Number:1295758068 | Language(s):

Spanish | Medical Office/Group: San Diego Sports & Spine

7612 Linda Vista Rd, San Diego, CA 92111 | 858-279-2121 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Kent Karras, DC Male| License: DC26561-CA | NPI Number:1528139789 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Kent Karras Chiropractic Inc

7733 Palm St, Lemon Grove, CA 91945 | 619-461-4652 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Samantha Dean, DC Female| License: DC32824-CA | NPI Number:1982023198 | Medical

Office/Group: Samantha Dean DC

785 Grand Ave, Carlsbad, CA 92008 | 760-214-9157 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Ryan Berg, DC Male| License: DC33554-CA | NPI Number:1295217941 | Medical Office/Group:

Stand Up Chiropractic

814 Morena Blvd, San Diego, CA 92110 | 619-500-7787 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Page 247: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

247

Nathaniel Ju, DC Male| License: DC32054-CA | NPI Number:1972883882 | Medical Office/Group:

Vista Community Clinic - Pier View

818 Pier View Way, Oceanside, CA 92054 | 760-631-5000 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available

Wayne Moyer, DC Male| License: DC16009-CA | NPI Number:1366459232 | Language(s): Spanish |

Medical Office/Group: Moyer Chiropractic/Broadway Village Chiro

833 Broadway, El Cajon, CA 92021 | 619-442-3444 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Michael Mc Kinney, DC Male| License: DC17754-CA | NPI Number:1043226210 | Medical

Office/Group: Michael W Mckinney DC

842 Washington St, San Diego, CA 92103 | 619-295-8073 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Robert Redmon, DC Male| License: DC14206-CA | NPI Number:1326018698 | Medical

Office/Group: Robert J Redmon DC

8555 Aero Dr, San Diego, CA 92123 | 619-284-3321 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PA

James Neal, DC Male| License: DC30591-CA | NPI Number:1740499862 | Medical Office/Group:

Comprehensive Spinal Care

9449 Balboa Ave, San Diego, CA 92123 | 858-569-4545 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB

Page 248: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

248

Timothy Williams, DC Male| License: DC30790-CA | NPI Number:1033161369 | Medical

Office/Group: Timothy J Williams DC

9676 Campo Rd, Spring Valley, CA 91977 | 619-465-9700 | Accepting New Patients. Referral May Be

Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Jack Siekerka, DC Male| License: DC21509-CA | NPI Number:1598848566 | Medical Office/Group:

Siekerka Chiropractic

983 E Washington Ave, El Cajon, CA 92020 | 619-447-3779 | Accepting New Patients. Referral May

Be Required | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, Medical Equipment Access, P, EB, IB, R, E, T, PD, PA

Specialty: Radiology: Radiation Oncology John P Einck, MD $ Male| License: G81776-CA | NPI Number:1831133321| Board Certified |

Medical Office/Group: California Proton Center

9730 Summers Ridge Rd, San Diego, CA 92121 | 858-549-7400 | Accepting New Patients - Available

By Referral Only | Cultural Competency Training: No

Monday through Friday 8:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P

San Diego Affiliated Locations Referrals may be necessary to access these services for non-emergency care AKUA Mind & Body 3025 Reynard Way, San Diego, CA 92103 949-777-2283-Information Monday through Friday 9:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, IB, PD, PA NPI Number: 1255801767 Alpine Special Treatment Center, Inc. 2120 Alpine Blvd, Alpine, CA 91901 619-445-7570-Information Monday through Friday 9:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available NPI Number: 1063589620

Page 249: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location & Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available # Provider Primarily Offers Telehealth Services - In-Person Office Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location ɸ Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available % Provider Primarily Travels To Member's Location - In-Person Visits At This Location May Not Be Available;provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability May Vary By Location

249

Alvarado Parkway Institute 7050 Parkway Dr, La Mesa, CA 91942 619-465-4411-Information Monday through Friday 9:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available NPI Number: 1477969970 Alvarado Parkway Institute - Outpatient Program (PATH) 1250 6th Ave, San Diego, CA 92101 619-487-9201-Information Monday through Friday 9:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available NPI Number: 1558834374 Alvarado Parkway Institute - Outpatient Program El Cajon 215 W Madison Ave, El Cajon, CA 92020 619-401-6236-Information Monday through Friday 9:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available NPI Number: 1669945481 Alvarado Parkway Institute - Outpatient Program San Diego 5538 University Ave, San Diego, CA 92105 619-229-4200-Information Monday through Friday 9:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available NPI Number: 1306319116 Americare Adult Day Health Care Center 340 Rancheros Dr Ste 196, San Marcos, CA 92069 760-682-2424-Information Monday through Friday 9:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, IB, R NPI Number: 1528271186 Astor Healthcare Center 247 E Bobier Dr, Vista, CA 92084 760-945-3033-Information Monday through Friday, 8:30 am - 5:30 pm

Self-Reported Accessibility: Limited Access, P, EB NPI Number: 1366802696 Aurora San Diego, LLC 11878 Avenue Of Industry, San Diego, CA 92128 858-487-3200-Information Monday through Friday 9:00 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Information Not Available NPI Number: 1598722027 Aviara Healthcare Center 944 Regal Rd, Encinitas, CA 92024 760-944-0331-Information Monday through Sunday - 24 Hours

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E NPI Number: 1518146620 Best Start Birthing Center 3630 Enterprise St., San Diego, CA 92110 619-299-0840-Information Monday through Friday 8:30 am - 5:00 pm

Self-Reported Accessibility: Basic Access, P, EB, IB, R, E, PA

Page 250: Danh bạ - Kaiser Permanente

$ Provider Offers Services At Multiple Medical Facilities - Schedule Availability