Transcript
Page 1: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

10.09 -

04.1351151579

EFG 535 - 550

letme Kılavuzu T

EFG 540EFG 545EFG 550

EFG 535

Page 2: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

3

04.1

3 TR

Uygunluk beyanı

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 HamburgÜretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Ek Bilgiler

Vekaleten

Tarih

T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı

mza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının AvrupaYönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT(Elektromanyetik uyumluluk-EMU), bunun getirdi i de i ikliklere ve de yasalyönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unuonaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusundayetkilidir.

Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılıEFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

Page 3: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

4

Page 4: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

5

04.1

3 TR

ÖnsözKullanım kılavuzu için notlar

stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NALKULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekildesunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalarnumaralandırılmı tır.

Bu kullanim kılavuzunda çe itli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakımçalı maları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamalarınkullanılmasına dikkat edilmelidir.

Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızısaklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzununiçeri inde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir haktalebi sunulamayacaktır.

Güvenlik uyarıları ve i aretler

Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır:

TEHL KE!

Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmamasıhalinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur.

UYARI!

Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmamasıhalinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir.

D KKAT!

Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya ortaölçekli yaralanmalar olu abilir.

NOT

Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlarmeydana gelebilir.

Z Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur.

Telif hakkı

Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir.

t Seri donanımı gösteriro Ek donanımı gösterir

Page 5: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

6

Jungheinrich Anonim irketi

Adresi: Stadtrand 3522047 Hamburg - Almanya

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Page 6: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

7

04.1

3 TR

çindekiler

A Kurallara uygun kullanım......................................................... 11

1 Genel ....................................................................................................... 112 Amacına uygun kullanım ......................................................................... 113 zin verilen kullanım ko ulları................................................................... 124 leticinin yükümlülükleri .......................................................................... 135 Montaj cihazlarının veya ilave donanımların montajı............................... 13

B Aracın tanımı........................................................................... 15

1 Kullanım tanımı........................................................................................ 151.1 Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi ................................................ 152 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı......................................................... 162.1 Sürü yönünün tanımı ............................................................................. 162.2 Genel bakı - yapı grubu .......................................................................... 172.3 Fonksiyon açıklaması .............................................................................. 183 Teknik Bilgiler .......................................................................................... 203.1 Güç verileri .............................................................................................. 203.2 Ölçüler ..................................................................................................... 223.3 A ırlıklar .................................................................................................. 243.4 Asansör donanımları ............................................................................... 263.5 Lastik ....................................................................................................... 283.6 Motor verileri ............................................................................................ 283.7 EN standartları......................................................................................... 293.8 Kullanım ko ulları .................................................................................... 303.9 Elektrikli ko ullar...................................................................................... 304 Uyarı ve tip etiketleri ................................................................................ 314.1 Tanımlama alanları .................................................................................. 314.2 Tip etiketi ................................................................................................. 334.3 stif aracının ta ıma kapasitesi levhası.................................................... 344.4 Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhası ............................................. 355 Durma emniyeti ....................................................................................... 35

C Ta ıma ve ilk çalı tırma .......................................................... 37

1 Ta ıma..................................................................................................... 372 stif aracının yüklenmesi .......................................................................... 372.1 stif aracının a ırlık noktası konumu........................................................ 372.2 Forklifte vinç ile yükleme yapılması ......................................................... 382.3 kinci istif aracı ile yükleme ...................................................................... 403 stif Aracı Ta ınırken Emniyete Alınması................................................. 414 lk çalı tırma ............................................................................................ 43

Page 7: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

8

D Akü - Bakım, arj, De i tirme ................................................. 45

1 Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri ............................. 451.1 Akülerde genel çalı ma i lemleri ............................................................. 462 Akü Tipleri................................................................................................ 472.1 Akülerin ölçüleri ....................................................................................... 473 Akü bölmesinin açılması.......................................................................... 484 Akünün arj edilmesi ............................................................................... 494.1 Aküyü sabit arj cihazıyla arj etmek....................................................... 494.2 Akünün arj prizi ile arj edilmesi,(o)...................................................... 505 Akünün sökülmesi ve takılması ............................................................... 516 Akü kapa ının kapatılması ...................................................................... 53

E Kullanımı ................................................................................. 55

1 stif aracının çalı tırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri ........................... 552 Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması ......................................... 582.1 Gösterge birimli kumanda konsolu .......................................................... 612.2 Yan gözdeki kumanda konsolu alteri (o) .............................................. 632.3 Ön gö üste dü meler (o) ....................................................................... 632.4 Gösterge.................................................................................................. 643 stif aracı çalı tırmaya hazırlama............................................................. 663.1 Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar ........ 663.2 Binme ve inme......................................................................................... 693.3 Sınırlı tavan yüksekli ine sahip istif araçları (o) ..................................... 693.4 Sürücü yerini düzenleyin ......................................................................... 703.5 Emniyet kemeri ........................................................................................ 744 stif aracı ile çalı ma ................................................................................ 764.1 Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları .............................................. 764.2 Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi.............................................. 794.3 Saatin ayarlanması.................................................................................. 804.4 stif aracını emniyetli bir ekilde park edin............................................... 814.5 AC L_KAPATMA ..................................................................................... 824.6 Sürü ....................................................................................................... 834.7 Direksiyon manevrası .............................................................................. 854.8 Frenler ..................................................................................................... 864.9 Çatal kollarının ayarlanması .................................................................... 904.10 Çatal uçlarını de i tirin ............................................................................ 914.11 Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi.............................................. 924.12 Kaldırma düzene inin ve entegre montaj cihazlarının kumandası .......... 944.13 Ek montaj cihazları kumandasına yönelik emniyet notları ....................... 1014.14 SOLO-PILOT için ek montaj cihazları kumandası ................................... 1054.15 MULTI-PILOT için ek montaj cihazları kumandası .................................. 1074.16 Ek montaj cihazların montajı ................................................................... 1095 Römorkların çekilmesi ............................................................................. 1116 ste e ba lı donanım ............................................................................... 1136.1 CanCode kumanda tu u.......................................................................... 1136.2 Asistan sistemler ..................................................................................... 1176.3 Demir kabinler ......................................................................................... 1196.4 Sürgülü cam ............................................................................................ 1206.5 Otomatik/mekanik katlanır kol ................................................................. 121

Page 8: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

9

04.1

3 TR

6.6 BODYGUARD ......................................................................................... 1226.7 Yaz kapısı................................................................................................ 1226.8 Operatör yeri yükseltme .......................................................................... 1236.9 Operatör koltu unun ayarlanması ........................................................... 1236.10 Kalorifer ................................................................................................... 1246.11 Çıkartılabilir yük koruyucu kafes.............................................................. 1256.12 Asansör kapamasının köprülenmesi ....................................................... 1256.13 Yangın söndürücü ................................................................................... 1266.14 E im açısı göstergesi .............................................................................. 1266.15 Kumanda kollu veya uzaktan kumandalı Rockinger kavrama ................. 1276.16 Kamera sistemi........................................................................................ 1286.17 Kumanda eması „N“............................................................................... 1297 Arıza yardımı ........................................................................................... 1307.1 Arıza arama ve sorun giderme ................................................................ 1307.2 stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi ........................... 1337.3 Acil ndirme.............................................................................................. 135

F stif Aracının Bakımı ................................................................ 137

1 letme Güvenli i ve Çevre Korunması ................................................... 1372 Bakım çin Güvenlik Kuralları .................................................................. 1382.1 letim maddeleri ve eski parçalar ........................................................... 1392.2 Tekerlekler............................................................................................... 1392.3 Kaldırma zincirleri .................................................................................... 1402.4 Hidrolik sistem ......................................................................................... 1413 Çalı ma malzemesi ve ya lama planı ..................................................... 1423.1 letme sıvılarının güvenli kullanımı......................................................... 1423.2 Ya lama planı.......................................................................................... 1443.3 Çalı ma malzemesi ................................................................................. 1454 Bakım ve onarım çalı maları ................................................................... 1474.1 stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama ............................. 1474.2 stif aracının güvenli ekilde kaldırılması ve sehpaya alınması ............... 1484.3 Arka kapak açık ....................................................................................... 1494.4 Tekerlek ba lantılarının kontrolü ............................................................. 1504.5 Tekerleklerin de i tirilmesi ...................................................................... 1514.6 Hidrolik sistem ......................................................................................... 1534.7 Hidrolik ya filtresinin de i tirilmesi ......................................................... 1554.8 Havalandırma ve hava tahliyesi de i imi ................................................ 1554.9 anzıman ya ı seviyesini kontrol edin .................................................... 1564.10 Motor fanının emi filtresini yenileme ...................................................... 1574.11 Kalorifer ................................................................................................... 1584.12 Cam yıkama sistemi suyunu doldurma.................................................... 1584.13 Elektrik Sigortalarının Kontrolü ................................................................ 1594.14 Temizlik çalı maları ................................................................................. 1614.15 Elektrik sistemi çalı maları ...................................................................... 1644.16 Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden

çalı tırılması ............................................................................................ 1655 stif Aracının Depoya Alınması ................................................................ 1665.1 Depoya Alma Öncesi Önlemler ............................................................... 1675.2 Depoda ken Alınacak Önlemler.............................................................. 1675.3 stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması .............. 1686 Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü 169

Page 9: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

10

7 Nihai hurdaya çıkarma, atılması .............................................................. 1708 Mekanik Hareketlerin Ölçümü ................................................................. 1709 Bakım ve Kontrol ..................................................................................... 17110 Bakım kontrol listesi................................................................................. 17210.1 letmeci .................................................................................................. 17210.2 Mü teri hizmetleri .................................................................................... 175

Page 10: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

1

0506

.TR

Ek

JH-çeki li akü kullanım kılavuzu

Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Ba kamarkalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.

Page 11: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

0506

.TR

2

Page 12: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

11

04.1

3 TR

A Kurallara uygun kullanım1 Genel

stif aracı bu kullanım kılavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullanılmalıve bakım yapılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerdeyaralanmalara, istif aracında hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir.

2 Amacına uygun kullanım

NOT

Alınabilecek en azami yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi, yük ta ımakapasitesi levhasında belirtilmi tir ve bunların a ılmaması gerekir.Yük, yükleme donanımında bulunmalı veya üretici tarafından izin verilen bir montajcihazı ile yüklenmelidir.Yük tamamen alınmalıdır, bkz. "Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi" sayfa 92.

– Yüklerin kaldırılması ve indirilmesi.– ndirilmi yüklerin kısa mesafeler üzerinden ta ınması.– Yük kaldırılmı durumdayken aracın sürülmesi (>30 cm) yasaktır.– nsanların ta ınması ve kaldırılması yasaktır.– Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasaktır.– Çekici yüklerinin ara sıra çekilmesi.– Römorkların çekilmesi sırasında römork üzerindeki yük emniyete alınmı olmalıdır.– zin verilen çekici yük kapasitesi a ılmamalıdır.

Page 13: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

12

3 zin verilen kullanım ko ulları

– Endüstriyel ve ticari alanda kullanım.– zin verilen sıcaklık alanı -20°C ile +40°Carasında.– Sadece sa lam, ta ıma kapasitesi olan ve düz zeminde kullanılmalıdır.– Sürü yollarının izin verilen yüzeysel ve nokta yüklemeleri a ılmamalıdır.– Sadece iyi görülebilir ve i letmeci tarafından onaylanan yollarda kullanılabilir.– Maksimum 15 %e imli rampalarda sürülmelidir.– Rampalardan çapraz veya yanlamasına sürü yapılması yasaktır. Yük rampaya

do ru ta ınmalıdır.– Kısmi açık trafikte kullanılmalıdır.

UYARI!

A ırı ko ullar altında kullanımYer istif aracının a ırı ko ullar altında kullanılması çalı ma arızalarına ve kazalaraneden olabilir.

Özellikle a ırı tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar altındakullanım için istif aracına yönelik özel donanımlar ve kullanım ruhsatı gereklidir.Patlama riski bulunan alanlarında kullanılması yasaktır. Kötü hava ko ullarında (Fırtına, im ek) istif aracı açık alanda veya risk te küledecek alanlarda çalı tırılmamalıdır.

Page 14: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

13

04.1

3 TR

4 leticinin yükümlülükleri

Bu kullanım kılavuzu ba lamında i letmeci, istif aracını kendisi kullanan veya onunadında kullanılmasını sa layan her özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (ör n.Leasing, kiralama) i letmeci, istif aracının sahibi ile kullanıcısı arasında mevcutsözle meye dayalı kararlara göre adı geçen yükümlülükleri dikkate alması gerekenki idir.

letmeci, istif aracının sadece usulüne uygun olarak kullanılaca ını ve kullanıcınınveya üçüncü ahısların ya am ve sa lık gibi tüm tehlikelerin önlenmesinisa lamalıdır. Bunların yanında kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlikkurallarına ve ayrıca i letme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir.

letmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım kılavuzunu okumalarını ve anlamalarınısa lamalıdır.

NOT

Bu kullanım kılavuzuna uyulmaması halinde garanti hakkı geçersiz olur. Aynı durum,mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçtayapılacak usulüne uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir.

5 Montaj cihazlarının veya ilave donanımların montajı

stif aracının fonksiyonlarına müdahale edilmesine veya bu fonksiyonlarıntamamlanmasına neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya takılmasınasadece üreticinin yazılı onayı ile izin verilir. Gerekirse yerel kurumlardan izinalınmalıdır.Fakat kurumun izni, üretici izninin yerine geçmez.

Page 15: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

14

Page 16: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

15

04.1

3 TR

B Aracın tanımı1 Kullanım tanımı

EFG 535 - 550 , dört tekerleklide bir Elektro sürücü koltuklu forklifttir. stif aracıylaentregre edilmi yük alma malzemesi yükü alma, kaldırma ve ta ıma ve indirme içinkullanılan serbest ta ıyıcı bir kar ı a ırlık forkliftidir.Paletler kapalı tabanlı plakalar da alınabilir.

1.1 Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesiNominal ta ıma kapasitesi tipe ba lıdır. Tip tanımı etiketinden nominal ta ımakapasitesi belirlenebilir.

Nominal ta ıma kapasitesi genelde izin verilen ta ıma kapasitesine denk de ildir. zinverilen ta ıma kapasitesi istif aracında bulunan yük diyagramından edinilebilir.

EFG 535

EFG Tip tanımı5 Model serisi

35 Nominal ta ıma kapasitesi x 100kg

Page 17: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

16

2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı

2.1 Sürü yönünün tanımıSürü yönlerinin bilgisi için a a ıdaki tespitler yapılır:

Sürü yönleri bildirimi için a a ıdaki saptamalar belirlenir:

Poz. Sürü yönü1 Sol2 Geriye3 leriye4 Sa

1

2 3

4

Page 18: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

17

04.1

3 TR

2.2 Genel bakı - yapı grubu

Poz. Tanımlama1 t Sürücü koltu u2 t Operatör kabini koruyucu tavanı3 t Kaldırma düzene i4 t Direksiyon5 t Kumanda ve gösterge ünitesi6 t Kaldırma düzene i kumanda elemanı7 t AC L KAPAMA alteri8 t Çatal kolları9 t Çatal ta ıyıcı10 t Akü kapa ı11 t Tahrik12 t Römork kavraması13 t Kar ı a ırlık

t Standart donanım

1 2 3

4

6

5

8

7

9

11

10

1213

Page 19: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

18

2.3 Fonksiyon açıklamasıasi

asi kar ıt a ırlık ile ba lantılı olarak istif aracının ta ıycı temel yapısını olu turur.Ana bile enlerin tespitine hizmet eder.

Sürücü kabini ve operatör kabini koruyucu tavanı

Operatör kabini koruyucu tavanı farklı modellerde temin edilebilir ve kullanıcıyı dü ennesnelere ve di er dıetkenlere kar ı korur. Tüm kumanda elemanları ergonomik yapıya uygundüzenlenmi tir. Direksiyon sütünü ve sürücü koltu u ki iye özel ayarlanabilir.

Kumanda ve gösterge ünitesinin kumanda ve uyarı göstergeleri çalı ma sırasındasistemin denetlenmesini mümkün kılar ve böylece yüksek bir güvenlik standardısa larlar.

Direksiyon

Hidrolik direksiyonun direksiyon silindiri direksiyon aksına (12) entegre edilmi tir vedireksiyon servostatı üzerinden kumanda edilir. Direksiyon aksı salınma ekliyleasiye yataklandırılmı tır ve bu ekilde düz olmayan yollarda bile iyi bir yol tutu u

sunar.

Tekerlekler

Süper elastik veya tam kauçuk lastikler aynı zamanda opsiyonel olarak hava lastikleri seçilebilir.

Tahrik ve frenler

Aracın önden çeki li olması tahrik tekerleklerinde her zaman en iyi yol tutu unusa lar. Hidrolik kumandalı ya so utmalı lamel frenler i letme freni olarak neredeysebakıma gerek duymaz. anzımanın gövdesi aracın en a ır artlarda kullanılmasınısa lar. Ek olarak sürü motoru durana kadar frenlenir. Bu sayede enerji tüketimi enaza indirgenir.

Park freni ykl. 15 saniye istif aracının durmasından sonra veya 1 ila 15 sn.(ayarlanabilir) sürücü koltu unun bo altılmasından sonra devreye girer.Gaz pedalına basılmasıyla otomatik olarak park freni tekrar çözülür.

Page 20: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

19

04.1

3 TR

Hidrolik sistem

Bir çoklu kumanda valfı sayesinde kumanda elemanları üzerinden çalı mafonksiyonlarının hassas kumandası. Devir sayısına ayarlı bir hidrolik pompa tümhidrolik fonksiyonların gereksinim do rultusunda ve verimli yapıda beslenmesinisa lar.

Asansör

ki ya da üç kademeli asansörler, iste e ba lı olarak serbest kaldırma fonksiyonu; darasansör profilleri çatal uçlar ve montaj cihazları açısından iyi bir görü sa larlar. Çatalta ıyıcılar ve kaldırma düzenekleri sürekli ya lanan ve bu sayede bakımgerektirmeyen destek makaraları üzerinde hareket ederler.

Montaj cihazları

Mekanik ve hidrolik ata manlarla donatılması mümkündür (ek donanım).

Page 21: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

20

3 Teknik Bilgiler

Tüm teknik bilgiler standar donanıma sahip istif aracını baz almaktadır.Tüm *) ile i aretli de erler çe itlidonanım seçeneklerine ba lı olarak (örn. asansör, kabin, lastik donanımı vs.) farklıolabilir.

Z Teknik veriler VDI 2198 göre verilmi tir.Teknik verilerde de i iklik yapma hakkı saklıdır.

3.1 Güç verileri

1) yatay duran asansörde.2) Belirtilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridikenarları) a maya yönelik maksimum tırmanma kapasitesini belirtir. %15 üzerinderampalarda çalı tırılması yasaktır.

EFG 535-540

TanımlamaEFG

535 540

Q Nominal ta ıma kapasitesi(derecede = 500 mm)1) 3500 4000 kg

C Yükün a ırlık merkezi 500 500 mmYüklü / yüksüz sürü hızı 16 / 17 15 / 17 km/

saatyüklü / yüksüzkaldırma hızı 0,38 / 0,50 0,35 / 0,47 m/s

yüklü / yüksüzindirme hızı 0,58 / 0,55 0,55 / 0,50 m/s

Tırmanma kapasitesi (30 dak)yüklü/yüksüz *) 8,5 / 14,5 8 / 13,5 %

Maksimum tırmanma kabiliyeti 2)(5 dakika)yüklü/yüksüz

15,5 / 25 14 / 23,5 %

Hızlanma (10 m)yüklü/yüksüz *) 4,8 / 4,2 5,0 / 4,4 s

Maks. çalı ma basıncı 200 200 barMontaj cihazının ya akımı 30 30 l/dak

Page 22: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

21

04.1

3 TR

1) yatay duran asansörde.2) Belirtilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridikenarları) a maya yönelik maksimum tırmanma kapasitesini belirtir. %15 üzerinderampalarda çalı tırılması yasaktır.

EFG 545-550

TanımlamaEFG

545 550

Q Nominal ta ıma kapasitesi(derecede = 500 mm)1) 4500 4990 kg

C Yükün a ırlık merkezi 500 500 mmYüklü / yüksüz sürü hızı 15 / 16,5 15 / 16 km/

saatyüklü / yüksüzkaldırma hızı 0,33 / 0,45 0,31 / 0,45 m/s

yüklü / yüksüzindirme hızı 0,55 / 0,50 0,55 / 0,50 m/s

Tırmanma kapasitesi (30 dak)yüklü/yüksüz *) 7 / 12 6,5 / 12 %

Maksimum tırmanma kabiliyeti 2)(5 dakika)yüklü/yüksüz

12,5 / 21,5 12 / 21 %

Hızlanma (10 m)yüklü/yüksüz *) 5,5 / 4,8 5,8 / 5,2 s

Maks. çalı ma basıncı 200 200 barMontaj cihazının ya akımı 30 30 l/dak

Page 23: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

22

3.2 Ölçüler

EFG 535-540

TanımlamaEFG

535 5402.A Güvenlik mesafesi 100 100 mmh1 Asansör tam inmi ken yükseklik* 2228 2405 mmh2 Serbest kaldırma 150 150 mmh3 Kaldırma 3100 3000 mmh4 Asansör tam kalkmı ken yükseklik 3883 3830 mmh6 Koruyucu tavanın üstünden yükseklik 2320 2320 mmh7 Koltuk yüksekli i 1165 1165 mmh10 Kavrama yüksekli i 390/500 390/500 mm

Asansör e im ileri 6 6 °Asansör e im geri 8 8 °

L1 Uzunluk çatal dahil* 3975 3980 mmL2 Uzunluk çatal sırtı dahil 2830 2830 mmb1 Toplam geni lik 1340 1340 mmb3 Çatal geni li i 1120 1260 mm

m1Yüklüyken asansör altındaki yerden yükseklik 120 120 mm

m2Dingil mesafesinin ortasından yerden yükseklik 160 160 mm

Ast Çalı ma geçi geni li ipaletlerde 800 x 1200 boyuna 4180 4360 mm

Ast Çalı ma geçi geni li ipaletlerde 1000 x 1200 enine 3980 4160 mm

Wa Dönü yarıçapı 2300 2450 mmx arj mesafesi 510 * 510 * mmy Dingil mesafesi 1855 2000 mm

Page 24: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

23

04.1

3 TR

Page 25: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

24

3.3 A ırlıklarZ Tüm veriler kg olarak

EFG 545-550

TanımlamaEFG

545 5502.A Güvenlik mesafesi 100 100 mmh1 Asansör tam inmi ken yükseklik* 2405 2405 mmh2 Serbest kaldırma 150 150 mmh3 Kaldırma 3000 3000 mmh4 Asansör tam kalkmı ken yükseklik 3830 3830 mmh6 Koruyucu tavanın üstünden yükseklik 2320 2320 mmh7 Koltuk yüksekli i 1165 1165 mmh10 Kavrama yüksekli i 390/500 390/500 mm

Asansör e im ileri 6 6 °Asansör e im geri 8 8 °

L1 Uzunluk çatal dahil* 3980 3980 mmL2 Uzunluk çatal sırtı dahil 2830 2830 mmb1 Toplam geni lik 1340 1340 mmb3 Çatal geni li i 1120 1260 mm

m1Yüklüyken asansör altındaki yerden yükseklik 120 120 mm

m2Dingil mesafesinin ortasından yerden yükseklik 160 160 mm

Ast Çalı ma geçi geni li ipaletlerde 800 x 1200 boyuna 4360 4360 mm

Ast Çalı ma geçi geni li ipaletlerde 1000 x 1200 enine 4160 4160 mm

Wa Dönü yarıçapı 2450 2450 mmx arj mesafesi 510 * 510 * mmy Dingil mesafesi 2000 2000 mm

EFG 535-550

Tanımlama EFG535 540 545 550

Kendi a ırlı ı(akü dahil) 5800 6600 6950 7300

Ön aks yükü (kaldırma yükü yok) 3000 3700 3700 3700

Ön aks yükü (kaldırma yükü var) 8350 9700 10400 11200

Page 26: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

25

04.1

3 TR

Arka aks yükü (kaldırma yükü yok) 2800 2900 3250 3600

Arka aks yükü (kaldırma yükü var) 950 900 1050 1100

EFG 535-550

Tanımlama EFG535 540 545 550

Page 27: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

26

3.4 Asansör donanımlarıZ Tüm veriler mm olarak.

Özel sürümler bu genel bakı ta yer almamaktadır.

EFG 535-540

VDI 3596 Tanımı

Kaldırma h3

Sebest kaldırmah2

Yapı yüksekli iAsansö

inmi ken h1

Yapı yüksekli iAsansör

inmi ken h4EFG 535 EFG 540 EFG 535 EFG 540 EFG 535 EFG 540

ZT

2750

150

2280 35803000 2405 38303100 2228 38833500 2428 2655 4283 43304000 2678 2905 4783 48304500 2978 3155 5283 53305000 3228 3405 5783 58305500 3655 63306000 3905 68306500 4155 7330

ZZ

2700 1376 2080 34042950 1501 2205 36543450 1751 2455 41543950 2001 2705 46544450 2251 2955 51544950 2501 3205 56545450 2751 3455 6154

DZ

3800 1376 2080 54054175 1501 2205 48794700 1430 2193 54634925 1751 2405 56295000 1530 2293 57635300 1871 2580 60045500 1730 2493 62635675 2001 2705 63796000 1930 2693 67636425 2251 2955 71596500 2130 2893 72637175 2521 3205 7879

Page 28: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

27

04.1

3 TR

Özel sürümler bu genel bakı ta yer almamaktadır.

EFG 545-550

VDI 3596 Tanımı

Kaldırma h3

Sebest kaldırmah2

Yapı yüksekli iAsansör

inmi ken h1

Yapı yüksekli iAsansör

inmi ken h4EFG 545 EFG 550 EFG 545 EFG 550 EFG 545 EFG 550

ZT

2750

150

2280 2280 3580 35803000 2405 2405 3830 38303500 2655 2655 4330 43304000 2905 2905 4830 48304500 3155 3155 5330 53305000 3405 3405 5830 58305500 3655 3655 6330 63306000 3905 3905 6830 68306500 4155 4155 7330 7330

ZZ

2700 1376 1227 2080 2080 3404 35532950 1501 1352 2205 2205 3654 38033450 1751 1602 2455 2455 4154 43033950 2001 1852 2705 2705 4654 48034450 2251 2102 2955 2955 5154 53034950 2501 2352 3205 3205 5654 58035450 2751 2602 3455 3455 6154 6303

DZ

3800 1376 1227 2080 2080 5405 46534175 1501 1352 2205 2205 4879 50234925 1751 1602 2405 2405 5629 57735300 1871 1727 2580 2580 6004 61535675 2001 1852 2705 2705 6379 65236425 2251 2102 2955 2955 7159 72737175 2521 2352 3205 3205 7879 8023

Page 29: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

28

3.5 Lastik

NOT

Fabrika tarafından monte edilmi lastiklerin/jantların de i tirilmesi durumundasadece orijinal yedek parçalar ya da üretici tarafından onaylanan lastikler kullanınaksi takdirde üreticinin sundu u nitelikler yerine getirilemez.Sorularınız için lüften üreticinin mü teri hizmetlerine ba vurun.

*) Tabloda belirtilen tipler standart sürüme denktir. Araç donanımına göre ba kalastikler de monte edilmi olabilir.

3.6 Motor verileri

EFG 535-550

Tanımlama EFG 535-545 EFG 550

Ön lastik

SE*) 250/70 R15 28 x 12,5 - 15Tam kauçuk *) 28 x 10 x 22 28 x 12 x 22hava *) 250/70 R15 -Tekerlek basıncı bar 10 -Sıkma torku Nm 430

Arka lastik

SE*) 21 x 8 - 9Tam kauçuk *) 21 x 7 - 15 “hava *) 250/70 R15 21 x 8 - 9Tekerlek basıncı bar 10 10Sıkma torku Nm 220 220

Tanımlama EFG535-550 Sürü motoru 18 kWKaldırma motoru 23,5 kW

Page 30: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

29

04.1

3 TR

3.7 EN standartlarıDaimi ses basınç seviyesi

– EFG 535-550: 75 dB(A)

*+/- 3 dB(A) Cihaz donanımına ba lı olarak

12053 göre ISO 4871 ile örtü erek.

Z Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmı olan ve sürü ,kaldırma ve rölantide çalı ırken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamasıdır. Sesiddeti seviyesi operatörün kula ında ölçülür.

Titre im

– EFG 535-550: 0,64 m/s²

EN 13059 göre.

Z Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsayıma göre,yatay entegre edilmi , ortalama dü ey hızlanmadır. Bu de er, sabit hızda e iküzerinden geçerken tespit edilir (Standart donanımlı istif aracı). Bu ölçüm verileriistif aracı için bir kereli ine bildirilmi tir ve i letme yönetmeli inin "2002/44/EG/Titre imler" mekanik hareketleri de i tirilmemelidir. Bu mekanik hareketlerin ölçümiçin üretici özel bir servis sunmaktadır, bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü"sayfa 170.

Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık veEN 12895'e ve orada belirtilenatıflara göre statik elektrik bo alması kontrolü yapıldı ını onaylamaktadır.

Z Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yapılması içinüretici firmadan yazılı izin alınmalıdır.

UYARI!

Tıbbi cihazların iyionize edilmemi ı ınlar ile arızalanmasıForkliftin, iyionize edilmemi ı ın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veriaktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, i itme cihazları vb.)fonksiyonunuetkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazınüreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayaca ısorulmalıdır.

Page 31: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

30

3.8 Kullanım ko ullarıOrtam sıcaklı ı

– çalı ma sırasında -20°C kadar +40°C

Z Sürekli a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, istif araçlarında ek donanımbulunması ve bu ortam artlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınmasıgereklidir.

3.9 Elektrikli ko ullarÜretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygunkullanımı artlarını EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimatına göreonaylar.

Page 32: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

31

04.1

3 TR

4 Uyarı ve tip etiketleri

4.1 Tanımlama alanlarıZ Ta ıma kapasitesi plakaları, dayanma noktaları ve tip plakaları gibi uyarı ve ikaz

iltleri her zaman okunabilir olmalı, gerekti inde yenilenmelidir.

121110

9

87

6

543

2 1

2000

D (mm)

(mm) Q (kg)

191716

22

25

16

23

26

24

27

28293031

14 15 18 20 21

27

Page 33: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

32

Poz. Tanımlama14 Forkliftin devrilme tehlikesindeki tutum

15 Yük alma tertibatının üstünde durmak yasaktır / Yük alma tertibatının altındadurmak yasaktır / Kaldırma dire inin hareketi esnasında ezilme tehlikesi

16 Vinç yükleme için dayama noktaları17 Direksiyon kolonu ayarı18 Yük kaldırılmı ken sürü yapmak, yük kaldırılmı ken dire in öne e ilmesi

yasaktır19 Maksimum gövde büyüklü ü20 Arka emniyet kemerinin takılması21 Kaldırma sınırlandırması22 Ki ilerin ta ınması yasaktır23 Kullanım kılavuzunu dikkate alın24 Seri numarası, yan taraf altındaki çerçevede25 Ta ıma kapasitesi (veya dü ürülmü ta ıma kapasitesi)26 Madeni ya27 Kriko için dayama noktaları28 Tip etiketi29 Plaketler (o)30 Hidrolik ya dolumu31 Silindir iç basıncı

Page 34: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

33

04.1

3 TR

4.2 Tip etiketiZ ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki standart modeli gösterir. Di er ülkelerde tip

etiketinin modeli farklı olabilir.

Z stif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (33) belirtilmelidir.

32 33 3534 36

43

39

42

41

40

3837

Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama32 Tip 38 Üretim yılı33 Seri numarası 39 Yükün a ırlık merkezi mm olarak34 Esas ta ıma kapasitesi (kg) 40 Tahrik gücü35 Akü gerilimi (V) 41 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak36 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 42 Üretici37 Opsiyon 43 Üretici logosu

Page 35: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

34

4.3 stif aracının ta ıma kapasitesi levhası

D KKAT!

Çatal uçlar de i imi nedeniyle kaza tehlikesi Teslimat durumunda farklılık gösteren çatal uçlarının de i tirilmesi sırasında, ta ımaözellikleri de i ir.

Çatal uçların de i iminde ek bir ta ıma kapasitesi plakası istif aracına takılmalıdır.Çatal uçlar olmadan teslim edilen istif araçlarına standart çatal uçları için ta ımakapasitesi plakası takılacaktır (Uzunluk: 1150 mm).

Ta ıma kapasitesi etiketi (25) asansör dik durumda iken istif aracının ta ımakapasitesi Q (kg cinsinden) de erini belirtir. Belirli bir yük a ırlık merkezinde (D mmolarak) ve istenen kaldırma yüksekli inde (H mm olarak) maksimum ta ımakapasitesi bir tablo halinde gösterilir.

stif aracının ta ıma kapasitesi plakası (25) teslimat konumunda çatal uçlarına sahipistif aracının ta ıma kaspasitesini belirtir.

Maksimum ta ıma kapasitesinin hesaplanması için bir örnek:

Yük a ırlık merkezi D, 600 mm ve azami kaldırma yüksekli i y3 3600 mm oldu undaazami ta ıma kapasitesi Q 1105 kg dır.

Kaldırma yüksekli i sınırı

ç ve dı direklerdeki ok eklindeki i aretler (44ve 45) kullanıcıya, yük ta ıma kapasitesilevhasında belirtilen kaldırma yüksekliklerine nezaman eri ildi ini gösterir.

D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

425036002900

85011051250

85011051250

600850850

Q (kg)

25

44 45

Page 36: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

35

04.1

3 TR

4.4 Montaj cihazının ta ıma kapasitesi levhasıMontaj cihazları için ta ıma kapasitesi plakası istif aracının ta ıma kapasitesiplakasının yanına takılıdır ve istif aracının ilgili montaj cihazı ile ba lantılı olarak Qta ıma kapasitesini (kg halinde) belirtir. Montaj cihazı için ta ıma kapasitesiplakasında belirtilen seri numara montaj cihazının tip plakasındaki seri numara ileaynı olmalıdır.

5 Durma emniyeti

stif aracının durma emniyeti teknik konum açısından kontrol edilmi tir. Bu uygulamasırasında kurallara uygun kullanımda olu abilecek dinamik ve statik devrilme güçleridikkate alınacaktır.

stif aracının durma emniyeti ayrıca a a ıdaki faktörlerden de etkilenmektedir:– Lastik– Asansör– Montaj cihazı– Nakledilen yük (Boyut, a ırlık ve a ırlık noktası)

UYARI!

Durma emniyetinin kaybı nedeniyle kaza tehlikesiSunulan bile enlerde bir de i iklik uygulanması durma emniyetinin de i mesineneden olur.

Page 37: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

36

Page 38: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

37

04.1

3 TR

C Ta ıma ve ilk çalı tırma1 Ta ıma

Asansörün yapı yüksekli ine ve kullanım yerindeki ko ullara ba lı olarak iki farklıta ıma ekli vardır:

– Dikey, asansör monte edilmi olarak (dü ük yapı yüksekliklerinde)– Asansör sökülmü konumda duran (daha büyük yapı yüksekli inde), ana cihaz ile

asansör arasındaki tüm mekanik ba lantılar ve tüm hidrolik hatlar ayrılmı tır.

2 stif aracının yüklenmesi

2.1 stif aracının a ırlık noktası konumu

UYARI!

Virajlarda de i en a ırlık merkezi nedeniyle devrilme tehlikesiGenel a ırlık noktası konumu araç donanımına ba lı olarak (özellikle kaldırmadüzene i modeline) de i ebilir.Kaldırma düzene i olmayan istif araçlarında a ırlık merkezi a ırı derecede kar ıa ırlık yönüne kayar.

Devrilmeyi önlemek için istif aracı dikkatli ve uygun hızda kullanılmalıdır.

Yandaki resim yakla ık a ırlık merkezinigösterir.

Page 39: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

38

2.2 Forklifte vinç ile yükleme yapılması

UYARI!

Vincin yüklenmesi sırasında bilgilendirilmemi personel nedeniyle tehlikeE itimsiz personel tarafında kurallara uygun yapılmayan vinç yüklemesi istif aracınındevrilmesine neden olabilir. Bu nedenle personel için yaralanma ve ayrıca istifaracının zarar görme tehlikesi mevcuttur.

Yükleme bunun için e itim görmü uzman personel tarafından uygulanmalıdır.Uzman personel, karayolu ta ıtlarının emniyetli bir ekilde yüklenmesi ve yüklemeemniyeti için yardımcı maddelerin kullanımı hakkında bilgilendirilmi olmalıdır.Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özeldurum için ayrıca tespit edilmelidir.

TEHL KE!

Vinç donanımının yırtılması halinde kaza riskiSadece yeterli ta ıma gücüne sahip vinç donanımları kullanılmalıdır.Yüklü a ırlık = stif aracının bo a ırlı ı (+ Elektro araçlarda akü a ırlı ı).Kaldırma düzene i tam olarak arkaya yatırılmı olmalıdır.Kaldırma düzene indeki vinç donanımı en az 2 m bir serbest uzunlu a sahipolmalıdır.Vinç donanımının durdurma aracı, kaldırma esnasında hiçbir montaj parçasınaveya operatör kabini koruyucu tavanına temas etmeyecek ekilde takılmalıdır.Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır.Sadece durdurma aracı ve kaldırma cihazları ile ilgili e itim almı personel, istifaracını yüklemelidir.Vinç yüklenirken güvenlik ayakkabısı giyilmelidir.Tehlike alanlarında veya tehlikeli bölgede bulunmak yasaktır.Vinç donanımı sadece öngörülen durdurma noktalarında durdurulmalı vekaymalara kar ı emniyete alınmalıdır.

Z stif aracının bo a ırlı ı: bkz. "Tip etiketi" sayfa 33.

Page 40: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

39

04.1

3 TR

Forklifte vinç ile yükleme yapılması

Ko ullar– Forklifti emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif

aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 81.

Prosedür• Vinç halatını dayanma noktalarına (46 )ve( 47)

güvenli ekilde sabitleyin.• stif aracını kaldırın ve yükleyin.• stif aracını dikkatle bırakın ve emniyetli bir

ekilde park edin bkz. " stif aracını emniyetli birekilde park edin" sayfa 81.

• stif aracını takozlar ile istemdı ı kaymaya kar ıemniyete alın.

Vince yükleme tamamlandı.

47

46

Page 41: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

40

2.3 kinci istif aracı ile yükleme

UYARI!

stif aracı hasar görebilirkinci bir istif aracı ile yüklemelerde yüklenecek istif aracında hasarlar olu abilir.

Yükleme sadece e itimli uzman personel tarafından uygulanmalıdır.Yükleme için yeterli yük ta ıma kapasitesine sahip istif araçları kullanılmalıdır.Sadece yükleme ve bo altma i lemine izin verilir.kinci istif aracının çatal uçları yeterli uzunlu a sahiptirUzun mesafeler üzerinden nakledilmesi yasaktır.

stif aracının ikinci bir istif aracı ile yüklenmesi

Ko ullar– stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde

park edin" sayfa 81.

Prosedür• stif aracını çatal uçlar ile yandan aksların arasından tespit edin.• stif aracını hafif kaldırın ve çatal uçlar üzerinde emniyetli yapıda durup durmadı ını

kontrol edin, gerekti inde düzenleyin veya çatal uçlarını tahdit araçları ile emniyetealın.

• stif aracını dikkatlice yükleyin ya da bo altın, bkz. "Yüklerin alınması, ta ınması veindirilmesi" sayfa 92.

• stif aracını yava ça zemine bırakın ve kaymaya kar ı emniyete alın.

stif aracı yüklendi.

Page 42: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

41

04.1

3 TR

3 stif Aracı Ta ınırken Emniyete Alınması

UYARI!

Nakliye sırasında kontrolsüz hareketlerstif aracının ve kaldırma düzene inin kurallara uygun olmayacak ekilde emniyetealınması halinde nakliye sırasında kötü sonuçlar do urabilecek kazalar meydanagelebilir.

Yükleme sadece bunun için e itim görmü uzman personel tarafındanuygulanmalıdır. Uzman personel, karayolu ta ıtlarının emniyetli bir ekildeyüklenmesi ve yükleme emniyeti için yardımcı maddelerin kullanımı hakkındabilgilendirilmi olmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin do ru ölçülmesi vegerçekle tirilmesi her durum için ayrıca tespit edilmelidir.Bir kamyon veya römork ile ta ınan istif araçları kurallara uygun bir ekildeba lanmalıdır.Kamyon veya römorkta ba lamak için halkalar bulunmalıdır.stem dı ı hareketlere kar ı istif aracını takozlarla emniyete alın.Sadece yeterli sıkma kuvvetine sahip ba lama kemerleri kullanın.Yükleme yardımcı maddelerin emniyeti için kaymayı önleyen malzemeler (palet,takoz, ...) kullanılmalıdır, ör n. kayma önleyici minder.

Asansör ile emniyete alma Asansör olmadan emniyete alma

12

23

48

4912

Page 43: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

42

stif aracının nakliye için emniyete alınması

Ko ullar– Kamyon veya römork üzerinde emniyetli bir ekilde yerle tirilmi istif aracı, bkz.

" stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 81.

Kullanılan alet ve malzeme– Germe tertibatlı 2 ba lama kemeri– Emniyet kamaları.

Prosedür• Ba lama kemerli istif aracı (48) kaldırma düzene inin üst traversine (3) ve römork

kavramasına (12) veya operatör kabini koruyucu tavanına (2) ve römorkkavramasına (12) sabitlenmelidir.

• Ba lama kemeri (48) bir germe tertibatı ile (49) gerilmelidir.

stif aracı nakliye için emniyete alınmı tır.

Page 44: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

43

04.1

3 TR

4 lk çalı tırma

Montaj ve i letmeye alma için güvenlik uyarıları

UYARI!

Yanlı montaj nedeniyle kaza tehlikesiKullanılacak yerde istif aracının montajı, kullanıma alınması ve kullanıcının e itimisadece bu i için e itilmi olan üretici mü teri hizmetleri personeli tarafındanyapılabilir.

Kaldırma düzene i nizami yapıda monte edildikten sonra hidrolik hatlar temel araçve kaldırma düzene i ara birimine ba lanabilir.Ancak bu i lemin ardından istif aracı çalı tırılabilir.Birçok sayıda istif aracı teslim edilmi se, yalnızca aynı seri numarasına sahipyükleme donanımlarının, kaldırma düzeneklerinin ve temel araçların birbiri ilemonte edilmesine dikkat edilmelidir.

UYARI!

Uygun olmayan enerji kaynaklarının kullanılması nedeniyle tehlikeEmpedanslı alternatif akım elektronik yapı parçalarında (kumandalar, sensörler,motorlar vs) hasara neden olur. Uygun olmayan kablo ba lantıları (kendisi uzun, hat kesiti küçük) ısınabilir vebundan dolayı istif aracını ve aküyü yakabilir.

stif aracı sadece akü akımı ile sürülmelidir.Aküye giden kablo ba lantılarının (çekme kablosu) 6 m kısa olmalıdır ve en az 6yd² (50 mm²)kablo çapraz kesitine sahip olması gerekir.

Teslimat veya nakliyeden sonra aracın çalı maya hazır hale getirilmesi

Prosedür• Donanımın eksiksiz olup olmadı ını kontrol edin.• Hidrolik ya dolum miktarını kontrol edin, bkz. "Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin"

sayfa 154.• anzıman ya ı seviyesini kontrol edin, bkz. " anzıman ya ı seviyesini kontrol edin"

sayfa 156.• Gerekirse aküyü takın, bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 51.• Aküyü arj edin, bkz. " stif aracı çalı tırmaya hazırlama" sayfa 66.

stif aracı imdi çalı tırılabilir, bkz. " stif aracı çalı tırmaya hazırlama" sayfa 66.

Z stif aracını kendi tahriki olmadan hareket ettirme, bkz. " stif aracı kendi kendinetahrik etme olmadan hareketi" sayfa 133.

Page 45: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

44

Page 46: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

45

04.1

3 TR

D Akü - Bakım, arj, De i tirme1 Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri

Bakım personeli

Aküler sadece bu konuda kurs görmü ki iler tarafından arj edilmeli, bakılmalı vede i tirilmelidir. Bu çalı maları yaparken i letme kılavuzu ile akü ve arj terminaliüreticisinin firmaların talimatları dikkate alınmalıdır.

Yangına kar ı korunma önlemleri

Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arjetmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veyakıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Aracın bulundu u mekan iyi havalandırılmıolmalıdır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.

D KKAT!

Uygun olmayan yangın koruma maddelerinin kullanılması nedeniyle yanmatehlikesiYangın durumunda suyla söndürmede aküdeki asitle bir tepkime meydana gelebilir.Bu da asit kaynaklı yanmalara neden olabilir.

Toz söndürme maddesi kullanın.Yanan aküleri asla suyla söndürmeyin.

Akünün bakımı

Akü gözlerinin kapakları daima kuru ve temiz olmalıdır. Akü ba ları ve kablo pabuçlarıtemiz, kutup gresi ile hafifçe ya lanmı ve sıkı ba lanmı olmalıdır. Kutup ba larıyalıtılmamı olan aküler, kaymayan bir yalıtım iltesi ile örtülmelidir.

D KKAT!

Akü kapa ını kapatmadan önce, akü kablosunun hasar görmeyece inden eminolunmalıdır. Hasar görmü kablolarda kısa devre tehlikesi mevcuttur.

Akünün bertaraf edilmesi

Aküler, sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerine veya atık toplama yasalarınagöre bertaraf edilmelidir. Üretici firmanın atık bertaraf bilgileri dikkate alınmalıdır.

Page 47: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

46

1.1 Akülerde genel çalı ma i lemleri

UYARI!

Akü ile i lem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesiAkülerde zehirli ve yakıcı çözülmü asitler mevcuttur. Akü asidiyle teması mutlakaönleyin.

Eski akü sıvılarını usulüne uygun ekilde imha ediniz.Aküde çalı ma yapıldı ında mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır.Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerekti inde aküsıvısını bol suyla temizleyin.Ki iler yaralandı ında (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen birdoktora danı ın.Dökülen akü asiti derhal bol suyla giderilmelidir.Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır.Yasal uyarıları dikkate alın.

UYARI!

Jungheinrich istif aracı için izin verilmemi , uygun olmayan akü kullanımındatehlikeAkülerin a ırlıklarının, konstrüksyonlarının ve boyutlarının istif aracının i letimgüvenli ine etkisi oldukça fazladır, özellikle de bunun araç güvenli i ve ta ımakapasitesine. Jungheinrich istif araçlarında uygun olmayan akü kullanımı, enerji gerikazanımında istif aracının fren özelli inin kötüle mesine sebep olur ve bu elektriklikumanda üzerinde büyük hasarlara yol açabilir. Bu nedenden Jungheinrich istifaraçlarında uygun olmayan akü kullanımı ki ilerin güvenli i ve sa lı ı açısındanoldukça tehlikelidir.

Yalnız Jungheinrich tarafından istif aracı için izin verilen aküler kullanılmalıdır.Akü donanımının de i tirilmesi sadece Jungheinrich'in izni ile mümkündür.Akünün de i iminde veya montajında istif aracının akü bölmesine iyice oturmasınadikkat edilmelidir.Üretici tarafından uygun görülmeyen akülerin kullanımı kesinlikle yasaktır.

Akü üzerinde çalı ma yapmadan önce istif aracı emniyete alınıp park edilmelidir (bkz." stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 81).

Page 48: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

47

04.1

3 TR

2 Akü Tipleri

D KKAT!

Sadece kapakları veya gerilim ileten parçaları izole edilmi olan aküler kullanın.

Akülerin a ırlıkları tip etiketlerinde belirtilmi tir.

stif aracında uygulamaya ba lı olarak farklı akü tipleri kullanılmaktadır. A a ıdakitabloda, kapasite de erleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlarınınkullanıldı ı verilmektedir.

2.1 Akülerin ölçüleri

Araç tipi Tanımlama KapasiteEFG 535 80V - 5PzS 700 Ah

EFG 540-550 80V - 6PzS 840 Ah

Tahrik aküsü 80 V

Araç

Boyutlar (mm) Mominal a ırlık

(-5/+8%) kg olarak

L maks. B maks. H1+/- 2 mm

H2 +/- 2 mm

EFG 535 1028 855 769 784 1863EFG 540-

550 1028 999 769 784 2178

Page 49: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

48

3 Akü bölmesinin açılması

D KKAT!

Akü kapa ı açık kaldı ında kazatehlikesiAkü kapa ı açık kaldı ında akü kapa ınınistemdı ı kapanması nedeniyleyaralanmalar olabilir.

Akü kapa ını açtıktan sonra kolu (50)akü kapa ının istemdı ı kapanmasınakar ı emniyete almak için yerineoturmasını sa layın.

Akünün çıkartılması

Ko ullar– Forklifti emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif

aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 81.– Yük alma tertibatını indirin.– Devre kilidini KAPALI konumuna getirin.– Anahtarı çekin.– AC L KAPATMA alterini KAPALI konumuna

getirin.

Prosedür• Direksiyon kolon ayarını (51) çözün, direksiyon kolonunu öne do ru itin ve bu

konumda emniyete alın.• Arka camı dikkatli bir ekilde biraz yukarıya do ru açın. Sol gaz yayındaki kolu

(sürü yönünde bakıldı ında) a a ıya do ru bastırın ve tutun.• Arka camı dikkatli bir ekilde yukarıya do ru açın.•

• Kapa ı (52) yerine oturana kadar öne do ruçekin.

• Akü kapa ını sürücü koltu u (1) ile birliktedayanma noktasına kadar (açılma açısı =90°)dikkatlice geriye do ru katlayın.

• Kolu (50) akü kapa ının istem dı ıkapanmasına kar ı emniyete almak için yerineoturmasını sa layın.

Z Çelik kabine sahip istif araçlarında akü kapa ını açmadan önce sürücü koltu unuarkaya do ru çekin ve arka camı açın.

50

511

52

Page 50: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

49

04.1

3 TR

4 Akünün arj edilmesi

UYARI!

Yükleme sırasında olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesiAkü, yükleme sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karı ımı salar. Gazkarı ımı kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karı ımı patlayıcıdır ve tetiklenmemelidir.

Akü arj istasyonunun arj kablolarının akü soketi ile ba lanmas ve ayrılmasısadece arj istasyonu ve istif aracı kapalıyken gerçekle tirilebilir.

arj cihazı akım ve arj kapasitesi olarak aküde onaylanması gerekir.arj etmeye ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lantılarında hasar

kontrolü yapılmalıdır.stif arafının arj edildi i bölümün yeterince havalandırılması gerekir.Akü hücrelerinin üst yüzeyleri arj süreci sırasında yeterli havalandırmanınsa lanabilmesi için açık olmalıdır.Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır.

arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutu abilen maddelerveya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.Akünün üzerine metal cisimler koymayın.Akü ve arj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.

4.1 Aküyü sabit arj cihazıyla arj etmek

Ko ullar– Forklifti emniyetli bir ekilde park edin, bkz.

" stif aracını emniyetli bir ekilde park edin"sayfa 81.

– Aküyü çıkarın.– arj cihazını kapatın.– Akü soketini (53) araç soketinden (51) ayırın.

Prosedür• AKü soketini (53) arj kablosu ile (54) atölye

arj cihazına ba layın ve arj cihazını açın.

Akü arj edilir.

53

54

Page 51: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

50

4.2 Akünün arj prizi ile arj edilmesi,(o)

arj ediyor

UYARI!

Yükleme sırasında olu an gazlarnedeniyle patlama tehlikesi

Fan fonksiyonu her arj sürecindekontrol edilmelidir.

Ko ullar– Forklifti emniyetli bir ekilde park edin, bkz.

" stif aracını emniyetli bir ekilde park edin"sayfa 81.

Prosedür• Akü arj terminalinin arj kablosunu arj prizine (55) ba layın.

Z Fanların i lev kontrolü yapın. Fan çalı madı ında, akü bölmesini havalandırmakiçin kapa ı açın.

• SU ba lantısına göre (56) akü arj istasyonu ile ba layın.• Akü arj terminalini açın ve aküyü arj terminali ve akü üreticisinin talimatlarına

göre arj edin.Z Fan arjının sona ermesinin ardından fonksiyonunu kontrol edin ve soketi çekin.

Fan çalı mıyorsa, akü bölmesini havalandırmak için kapa ı açın.Z Sadece maksimum 160 A arj akımına sahip arj cihazları kullanın.

Akü arj edildi.

56

55

Page 52: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

51

04.1

3 TR

5 Akünün sökülmesi ve takılması

UYARI!

Akünün sökülmesi ve takılmasında kaza tehlikesiAkünün sökülmesi ve takılması sırasında, a ırlık ve akü asidi nedeniyle kaymalar yada yaralanmalar meydana gelebilir.

Bu bölümdeki "Sıvı akülerle çalı ma sırasında emniyet talimatları" ba lı ını dikkatealın.Akünün sökülmesi ve takılmasında güvenlik ayakkabıları giyin.Sadece hücreleri ve kutup ba lantıları izole olan aküler kullanın.Akünün kaymasını engellemek için istif aracını düz bir ekilde park edin.Akü de i imini sadece yeterli ta ıma kapasitesine sahip vinç elemanlarıylagerçekle tirin.Sadece izin verilen akü de i tirme düzeneklerini (akü de i tirme elemanı, aküde i tirme istasyonu, vs.) kullanın.Akünün, istif aracının akü bölmesinde sıkıca oturdu undan emin olun.

D KKAT!

Ezilme tehlikesiAkünün de i tirilmesi sırasında ezilme tehlikesi mevcuttur.

Aküyü de i tirirken elinizi akü ile çerçeve arasında bulundurmayın.Güvenlik ayakkabısı giyin.

Page 53: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

52

Akünün sökülmesi ve takılması

Ko ullar– Forklifti emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park

edin" sayfa 81. – Akü bo a çıkartıldı, bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 48.– Akü soketini ayırın.

Kullanılan alet ve malzeme– Vinç halatı

Prosedür

• Vinç halatını operatör tavanının bo lu uüzerinden dik konumda aküye ba layın.

Z Kancalar, vincin halatı bo aldı ında aküüzerine dü meyecek ekilde takılmalıdır.

• Vincin aksamıyla aküyü sürü yönünde asininsa ından kaldırın ve sonra yan ekilde dı ado ru kaydırın.

Akü sökülmü tür.

Page 54: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

53

04.1

3 TR

6 Akü kapa ının kapatılması

Akü kapa ının kapatılması

Ko ullar– Akü kablosu kablo kılavuzundadır (56).

Prosedür

• Kolu (50) akü kapa ının istem dı ıkapanmasına kar ı emniyete almak içinyukarıya çekin.

• Akü kapa ını sürücü koltu u ile yava çakapatın

• Kapa ı (52) güçlü ekilde geriye itin .• Kilit (57) yerine oturmu olmalıdır .• Arka camı dikkatli bir ekilde a a ıya do ru

indirin ve kapatın.

Akü kapa ı kapalıdır.

56

50

52

57

Page 55: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

54

Page 56: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

55

04.1

3 TR

E Kullanımı1 stif aracının çalı tırılması ile ilgili

güvenlik yönergeleri

Operatör Belgesi

Bu istif aracı sadece sürücü kursundan geçmi , i letmeciye ve onun görevlendirdi iki ilere yük sürme ve yüklerle çalı ma konusunda yetenekli oldu unu kanıtlayan veaçıkça bu i için görevlendirilen ki iler tarafından kullanılmalıdır, gerekti inde ulusalyönetmeliklere dikkat edilmelidir.

Kullanıcının hakları, sorumlulukları ve davranı kuralları:

Kullanıcı haklarını ve sorumluluklarını bilmeli, istif aracını kullanmasını ö renmiolmalı ve bu kullanım kılavuzunun içeri ini okumu olmalıdır.

Yetkisiz ki ilerin kullanmasının yasaklanması

Kullanıcı kullanma süresince istif aracından sorumludur. Kullanıcı, yetkisiz ki ilerinistif aracını kullanmalarını veya hareket ettirmelerini yasaklamalıdır. Yolcualınmamalı veya kaldırılmamalıdır.

Hasarlar ve eksiklikler

stif aracında veya montaj cihazında olu an hasarlar ve di er arızalar durumundaderhal amire haber verilmelidir. letme güvenli i olmayan istif araçları (ör n. a ınmılastikler veya arızalı frenler) kurallara uygun bir ekilde onarılana kadar kesinliklekullanılmamalıdır.

Onarımlar

Kullanıcının, kendisine izin verilmeden veya özel e itim görmeden istif aracındaonarım veya de i iklik yapması yasaktır. Kullanıcının güvenlik tertibatlarını veyaalterleri devre dı ı bırakması veya ayarlarını de i tirmesi kesinlikle yasaktır.

Page 57: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

56

Tehlike alanı

UYARI!

stif aracının tehlike alanında kaza / yaralanma tehlikesistif aracının sürme veya kaldırma hareketlerinin, yükleme donanımlarının veyayükün insanlar için tehlike yarattı ı alan, tehlike alanı olarak tanımlanır. Bu alana,a a ıya yük dü mesi olana ı bulunan veya inen/a a ıya dü en çalı mamalzemelerinin kapladı ı alan da dahildir.

Yetkisiz ki ileri tehlike alanından uzakla tırın.Ki iler için tehlike te kil eden durumlarda zamanında bir uyarı i areti verilmelidir.Yetkisiz ki iler, uyarılmalarına ra men tehlike alanından çıkmazlarsa, istif aracıderhal durdurulmalıdır.

UYARI!

Dü en nesneler nedeniyle kaza tehlikesistif aracı ile çalı ma esnasında a a ıya dü en nesneler kullanıcıyı yaralayabilir.

Kullanıcı istif aracının kullanımı sırasında operatör kabini koruyucu tavanınınkorunaklı alanında bulunmalıdır.

Güvenlik tertibatları, uyarı plakaları ve uyarı notları

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan güvenlik tertibatları, (bkz. "Tanımlama alanları"sayfa 31) uyarı plakaları ve uyarı notları kesinlikle dikkate alınmalıdır.

D KKAT!

Sınırlı tavan yüksekli i nedeniyle yaralanma tehlikesiSınırlı tavan yüksekli ine sahip istif araçları, kullanıcının görü hizasında bir uyarıplakası ile donatılmı tır.

Bu uyarı plakası üzerinde bulunan maks. beden boyu mutlaka dikkate alınmalıdır.Tavan yüksekli i ek olarak koruyucu kask kullanılması ile azalacaktır.

Page 58: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

57

04.1

3 TR

Page 59: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

58

2 Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması

6058 59

61

62

66

63

64

65

67

68

63

Page 60: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

59

04.1

3 TR

Z ISM giri modülü ya da Can Code donanımında, “ISM eri im modülü” veya"CanCode" kullanım kılavuzlarına bakınız.

Poz. Kumanda veya Gösterge elemanı

Fonksiyon

58 Park freni alteri t Park freninin etkinle tirin veya devre dı ıbırakın.

Park freni etkinle tirildi inde, ekrandaki park freni (76) göstergesi ve park freni (58) alterindeki gösterge aynı zamanda kırmızı

yanar.

Park freni devre dı ı bırakıldı ında,ekrandaki park freni (76) göstergesi kırmızıyanar ve park freni (58) alterindekigösterge ye il yanar.

59 Direksiyon t stif aracının direksiyon manevrası.60 Gösterge üniteli

kumanda konsolut Akü kapasitesi, çalı ma saatleri, arızalar

önemli uyarı göstergeleri, tekerlek konumları ve sürü yönü göstergeleri.

61 SOLO-PILOT t Fonksiyonların kullanılması:

– leri / Geri sürü yönü – Yük kaldırma / indirme– Kaldırma düzene ini öne yatırma / geriye

yatırma– Korna tu u– Yan itici sol / sa (o)– Ek hidrolik düzen (o)

MULTI-PILOT o

62 Kontak anahtarı t Kumanda akımı açılır ve kapatılır. Anahtar çıkartıldı ında, istif aracının yetkisiz ki ilertarafından çalı tırılması önlenir.

ISM giri modülü* o stif aracının çalı tırılması.Kodlu kilit*

63 Fren pedalı t Frenlemenin kademesiz olarak ayarlanması.

64 Sürü pedalı t Sürü hızının kademesiz olarak ayarlanması

65 AC L KAPAMA alteri Akım beslemesinin açılması ve kesilmesi.66 Kumanda konsolu yan

gözüt Elektrikli opsiyonların açılması ve

kapatılması67 Çiftli pedal kumandası

“Geri” sürü pedalıo Sürü pedalına basarak istif aracı geriye

do ru hareket eder.Sürü hızı kademesiz olarak ayarlanır.

68 Çiftli pedal kumandası“ leri” sürü pedalı

o Sürü pedalına basarak istif aracı ileriye do ru hareket eder.Sürü hızı kademesiz olarak ayarlanır.

Page 61: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

60

Poz. Kumanda veya Gösterge elemanı

Fonksiyon

69 Sürü yönü alteri(çift pedal kumandasındamevcut de il)

t Sürü yönü ya da nötr konum seçimi

70 Kol t Hidrolik fonksiyonları kumanda kolu. 71 "Korna" tu u t Bir akustik sinyal tetiklenir.72 lave hidrolik

fonksiyonları serbest bırakma tu u

o lave hidrolik fonksiyonları veya onay gerektiren hidroli i serbest bırakır.

73 Tu o Hidrolik ilave fonksiyonunun kumandası için tu .

70 7169

72

7069 71

71

69

73

7271

69

70

Page 62: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

61

04.1

3 TR

2.1 Gösterge birimli kumanda konsoluKumanda konsolünün gösterge ünitesinde çalı ma verileri, akü arjı, çalı masaatleri, arızalar ve bilgiler gösterilir. Uyarı göstergeleri olarak kumanda konsolununsol üstünde grafik gösterimler bulunur.

Poz. Kumanda veyaGösterge elemanı

Fonksiyon

74 Uyarı lambasıKumandaların a ırıısınması

– Kumandalar a ırı ısındı ında yanar– Güç, sıcaklı a ba lı olarak sürekli dü ürülür

75 Uyarı lambasıSürü motoru a ırı sıcaklı ı

– Sürü motorunun sıcaklı ı denetlenir– A ırı sıcaklık durumunda güç dü ürülür

76 Park freni göstergesi Konfor fonksiyonu, park freni (76) göstergesinin yanması ile gösterilir.

stif aracı kaymaya kar ı emniyete alınmı fakat emniyetli bir ekilde park edilmemi tir.

Araç durdu unda park freni önceden ayarlanmı bir süreden (1 s ila 15 s arası) sonra otomatik olarak devreye girer.Sürü pedalına basıldı ında park freni otomatik olarak açılır.

77 stif aracı çalı ıyor – Anahtar alteri "AÇIK" konumda78 Fren sıvısı çok az – Fren sıvısı seviyesi, fren sıvısı haznesinden

kontrol tu u ile kontrol edilir

84

85

86

8887

7974

8075

8176

8277

8378

Page 63: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

62

79 Çalı ma saati sayacıaktarım tu u - saat

– stif aracı çalı ma saati anahtar alteri"AÇIK"

– Çalı ma saati "Eff", "AÇIK" veya "KAPALI" kodu üzerinden de i tirilebilir

– Saat göstergesi80 Uyarı lambası

Pompa motoru, manevra yardımcısı a ırı sıcaklı ı

– Pompa motoru ve manevra yardımcısımotorunun sıcaklı ı denetleniyor

– A ırı sıcaklık durumunda güç dü ürülür81 Koltuk alteri uyarı lambası Koltuk alteri kapalı de il

– stif aracı çalı maya hazır, fakat sürücü koltu una kimse oturmamı

82 Sürü yönü göstergesi kontrol lambası

– Sa / sol sinyal lambaları etkinle tirilmi

83 Servis göstergesi – Ayarlanan servis aralı ı belirtildi (1000 çalı ma saati) veya anten yükselticisi 12 ay sonra FEM kontrolü uygulanır (gösterge yanıp sönüyor)

84 D KKAT D KKAT– Arızalarda yanıp söner, bir uyarı sinyali

duyulur– Akü kapasitesi % 10’un altındayken yanıp

söner85 Yava sürü tu u – Yava sürü ün açılması ve kapatılması86 Program seçimi tu u – Sürü programını seçme (sürü programı

listesinde bir kademe daha a a ıya / yukarıya atlama)

87 Çalı ma programıgöstergesi

– Seçilen sürü programının gösterilmesi (1 ila 5 arası)

88 Set tu u – Giri leri onaylayın

Poz. Kumanda veyaGösterge elemanı

Fonksiyon

84

85

86

8887

7974

8075

8176

8277

8378

Page 64: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

63

04.1

3 TR

2.2 Yan gözdeki kumanda konsolu alteri (o)

2.3 Ön gö üste dü meler (o)

FonksiyonSürüngen hız

Koltuk ısıtması

Kaldırma kapatmasının köprülemesi

Arka cam rezistansı

Silecek, arka– 1x basın > fasılalı– 2x basın > hızlı– 3x basın > kapalı– basılı tutuldu unda > Cam yıkama sistemi açılırSilecek, ön– 1x basın > fasılalı– 2x basın > hızlı– 3x basın > kapalı– basılı tutuldu unda > Cam yıkama sistemi açılırDöner tepe lambası

Çalı ma farı

FonksiyonPark lambası

Dörtlüler

Araç aydınlatması

Page 65: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

64

2.4 Gösterge

Poz. Fonksiyon89 Çalı ma saat göstergesi

Arıza göstergesi:– Bir arıza (Err) veya bir uyarı (Inf) meydana geldi inde,

arıza ya da bilgi kodu göstergesi kaybolur.– Birçok sayıda arıza meydana gelmi se bunlar

1,5 saniyelik aralıklarla dönü ümlü ekilde gösterilir. Bir uyarı sesi duyulur.

90 Akü kapasite göstergesi– Akünün de arj durumu

91 Sürü yönü ve tekerlek konum göstergesi– Önceden seçilen sürü yönünü (ileri veya geri) veya

hareket ettirilen tekerlerin konumunu gösterir– Yanıp sönün sürü yönü oku = Sürü yönü seçilmedi

89 9190

Page 66: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

65

04.1

3 TR

2.4.1 Akü de arj göstergesi

NOT

Tam de arj olma nedeniyle akünün hasar görmesiAkü de arj durumu göstergesi standart akülerde seri olarak ayarlanmaktadır. Bakımgerektirmeyen akülerin (jel aküler) durumunda gösterge yeniden ayarlanmalıdır.

Ayar sadece üretici mü teri merkezi tarafından uygulanmalıdır.Akü de arj göstergesi akünün kalan kapasitesini tanımlar.Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 49.

Akünün arj durumu, akü sembolü (90) yardımıyla istif aracının göstergesinde%10'luk adımlarla gösterilir (%100 = Akü kapasitesi %100, gösterge %0 = akükapasitesi %20).

2.4.2 Akü de arj denetleyicisi

Geriye kalan kapasitenin altına dü ülmesi durumunda kaldırma fonksiyonu devre dı ıbırakılır ve sürü hızı dü ürülür. Bu durumda göstergede bu do rultuda bir bildirimgörüntülenir. Kaldırma i leminin yeniden etkinle mesi için, ba lı olan akününminimum % 40 arj edilmi olması gerekmektedir.

Z Kaldırma sürecini sonlandırmak için anahtar alteri kapatılmalı ve tekraraçılmalıdır. Kaldırma fonksiyonu 30 ila 40 saniyeli ine mümkündür.

2.4.3 Çalı ma saati sayacı

stif aracı çalı tırıldı ında ve koltuk alteri kapalı oldu unda çalı ma saatlerisayılacaktır.

Page 67: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

66

3 stif aracı çalı tırmaya hazırlama

3.1 Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar

UYARI!

stif aracında veya montaj cihazında (ilave donanımlar) hasar veya di ereksiklikler, kazalara neden olabilir.A a ıdaki kontrollerde, istif aracında veya montaj cihazında (ilave donanımlar) hasarveya di er eksiklikler tespit edilirse, istif aracı düzgün bir ekilde onarılana kadarkullanılmamalıdır.

Tespit edilen eksiklikler durumunda derhal yetkililere haber verilmelidir.Arızalı istif aracını i aretleyin ve kullanmayın.Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra istif aracı yenidençalı tırılmalıdır.

Page 68: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

67

04.1

3 TR

Günlük i letime almaya göre kontrol

Prosedür• Tüm istif aracını (özellikle tekerlekler, biyonlar ve yük

tespit elemanları) hasarlar açısından görsel kontroledin.

• Çatal ucunun sabitlenmesi (92) ve çatal uçlarınınemniyete alınmasını (93) kontrol edin.

• Hidrolik sistem için görülebilen alanda hasar vekaçak kontrolü bakımında göz kontrolü yapın.

• Sürücü koltu unun sıkı bir ekilde yerle mi olmasınıkontrol edin.

• Kornayı, gerekirse geri sürü uyarısını (o) fonksiyon açısından kontrol edin.• Yük ta ıma levhasını ve uyarı plakalarını kusursuz okunabilirlik açısından kontrol

edin.• Kumanda ve gösterge elemanlarının çalı ıp çalı madı ını kontrol edin.• Direksiyonun fonksiyonunu kontrol edin.• Direksiyon açı göstergesi kontrolü(o), direksiyonu iki yönde dayanma noktasına

kadar çevirin ve tekerlek konumunun kumanda konsolunda görüntülenipgörüntülenmedi ini kontrol edin.

• Yük zincirlerinin e it miktarlarda gerili olup olmadı ını kontrol edin.• Geri tutucu kemerin fonksiyonunu kontrol edin. (Kemer çıkı ı ani çeki te bloke

etmelidir.)• Koltuk dü mesinin i levini kontrol edin: Bo operatör koltu unda hidrolik

fonksiyonunun kumanda edilmesi mümkün olmamalıdır.• Emniyet sistemini fonksiyon açısından kontrol edin (o).• Sürü kontrol kontrolü (o).

• Çatal ta ıyıcısını direkteki referans noktası üzerinden yüksüz kaldırın.Yava lama sürü ü sembolü göstergede yanar.

• Sürü pedalını serbest, gözle görülür güzergahta dikkatle basın. Maksimum hız,adım hızına (3 km/h) dü ürülmelidir.

• Kaldırma / indirme , e me gibi hidrolik fonksiyonlarını ve gerekti inde montajcihazının kusursuz i levini kontrol edin.

• Park freni (ekrandaki (76) park freni göstergesi ve park freni (58) alterindekigösterge aynı anda kırmızı yanıyor) aktif durumdayken ve rölantide, sürüpedalının kolay hareket kapasitesini birden fazla kez basarak kontrol edin.

• Akü ve kablo ba lantılarını kontrol edin.• Akü kilidini mevcudiyet ve i lev açısından kontrol edin.

93

92

58

76

Page 69: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

68

• Akülerin yandan alındı ı istif araçlarında, akübölmesinin sol ve sa tarafındakidayanakları (94) hasarlı olup olmamalarıkonusunda kontrol edin.

• Cam yıkama sisteminin sıvı seviyesini kontroledin, bkz. "Cam yıkama sistemi suyunudoldurma" sayfa 158.

94

Page 70: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

69

04.1

3 TR

3.2 Binme ve inme

Prosedür• Kabin kapısı açılmalıdır (o).• nerken ve binerken kola (95) tutunun. Yüz,

inme ve binme i lemi esnasında her zamanistif aracına bakmalıdır.

Z Sürücü kabini yükseltildi inde (o) ek bir basamak mevcuttur.

3.3 Sınırlı tavan yüksekli ine sahip istif araçları (o)

UYARI!

Uyarlanmamı çalı ma yeri nedeniylesa lık tehlikesiÖnerilen beden boyuna uyulmamasıhalinde, sa lıksız ko ullar ve kullanıcınına ırı yorulması nedeniyle araçkullanımında a ırı yüklenme vekullanıcının tehlike altına girmesi durumuolu abilir.

letmeci, istif aracı kullanan ki i içinverdi i azami uzunlu una ılmamasından sorumludur.

letmeci, ilgili sürücünün yorulmadannormal ve düzgün bir oturmapozisyonuna sahip oldu unu kontroletmekle yükümlüdür.

95

Page 71: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

70

3.4 Sürücü yerini düzenleyin

UYARI!

Yerine oturmamı operatör koltu u, direksiyon ve kol dayamalı ı nedeniylekaza tehlikesiOperatör koltu u, direksiyon ve kol dayamalı ı sürü esnasında yanlı lıklade i tirilebilir ve bu nedenden do ru bir ekilde kullanılamayabilir.

Sürücü koltu u,direksiyon kolonu ve kol dayaması sürü sırasında de i ebilir.

Prosedür• Operatör koltu u, direksiyon sütunu gerekti inde kol deste ini harekete geçmeden

önce tüm kumanda elemanlarına eri ebilece iniz ve zorlanmadan kumandaedebilece iniz yapıda ayarlayın.

• Görü ü iyile tirmek için (ayna, kamera sistemleri vs.) yardımcı araçları çalı maortamını güvenle görebilece iniz yapıda ayarlayın.

3.4.1 Operatör koltu unun ayarlanması

UYARI!

Kaza tehlikesi ve sa lık riski Do ru ayarlanmamı sürücü koltu unda kaza ve sa lık riski söz konusu olabilir.

Sürücü koltu unu araç hareket halindeyken ayarlamayın.Sürücü koltu u ayarlamanın ardından yerine tam oturmalıdır.stif aracını çalı tırmadan önce bireysel sürücü a ırlı ı ayarı kontrol edilmeli vegerekirse ayarlanmalıdır.A ırlık ayarı kolunu sadece yuvasından tutun, a ırlık ayarı kolunun altınauzanmayın.

Page 72: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

71

04.1

3 TR

Sürücü a ırlı ının ayarlanması

NOT

En iyi düzeyde bir koltuk süspansiyonusa lanabilmesi için, sürücü koltu usürücünün a ırlı ına göre ayarlanmıolmalıdır. Sürücü a ırlı ını sürücü koltu unaoturuldu unda ayarlayın.

Prosedür• A ırlık ayar kolunu (96) ok yönünde

tamamen katlayarak açın.• Koltu u en yüksek a ırlı a ayarlamak için a ırlık ayar kolunu (96) yukarı ve a a ı

hareket ettirin.• Koltu u en dü ük a ırlı a ayarlamak için a ırlık ayar kolunu (96) yukarı ve a a ı

hareket ettirin.Z Ok görü penceresinin orta konumunda (97) bulundu u zaman sürücü a ırlı ı

ayarlanmı tır. Min. veya maks. a ırlı a ula mak koldaki hissedilir bir bo stroklabelirgindir.

• A ırlık ayarlama kolunu (96) a ırlık ayarından sonra tamamen katlayarak kapatın.

Sürücü a ırlı ı ayarlanmı tır.

Arka sırtlı ı ayarlama

Prosedür• Koltu a oturun.• Kolu (99) arka sırtlık ayarına çekin.• Sırtlı ın e imini ayarlama.• Kolu (99) tekrar serbest bırakın. Sırtlık kilitlenir.

Sırtlık ayarlanmı tır.

Z A ırlık ayar kolunu (96) sadece yuvasından tutun, kesinlikle a ırlık ayar kolununaltından tutmayın.

96

9998

97

100 101

Page 73: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

72

Koltuk pozisyonunu ayarlama

D KKAT!

Emniyete alınmamı operatör koltu unedeniyle yaralanma riskiEmniyete alınmamı bir operatör koltu usürü sırasında kılavuzdan kayabilir vekazalara neden olabilir.

Operatör koltu u kilidi yerine oturmuolmalıdır.Operatör koltu unu araç harekethalindeyken ayarlamayın.

Prosedür• Koltu a oturun.• Operatör koltu u kilidinin kilitleme kolunu (98) ok yönünde yukarı do ru çekin.• Operatör koltu unu ileri geri hareket ettirerek do ru oturma konumuna getirin.• Operatör koltu u kilidinin kilitleme kolunu (98) yerine oturtun.

Koltuk pozisyonu ayarlanmı tır.

Koltuk ısıtmasını açın ve kapatın.

Prosedür• Koltuk ısıtıcısı alterine (100) basın.

alter konumu 1 = Koltuk ısıtıcısı devrede.alter konumu 0 = Koltuk ısıtıcısı kapalı.

Omurilik deste ini ayarlama (o)

Prosedür• El çarkını (101) istenilen pozisyona getirin.

Pozisyon 0 = omurga bölgesinde kabartı yok.Pozisyon 1 = Üst omurga bölgesinde artan kabartı mevcut.Pozisyon 2 = Alt omurga bölgesinde artan kabartı mevcut.

Omurga deste i ayarlanmı tır.

96

9998

97

100 101

Page 74: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

73

04.1

3 TR

3.4.2 Direksiyon kolonunun ayarlanması

Direksiyon kolonunun ayarlanması

Prosedür• Direksiyon sütunu kilidini (51) çözün.• Direksiyon sütununu arzu edilen pozisyona (yükseklik ve e im) getirin.• Direksiyon sütunu kilidini (51) sabitleyin.

Direksiyon sütunu konumlandırılmı tır.

3.4.3 Kol dayamalı ını ayarlama

Kol dayamalı ını ayarlama

Prosedür• Kilidi (103) yukarı çekin ve bu konumda tutun.• Kol deste ini (102) dikey ve yatay kaydırın.• Arzu edilen pozisyonda kilidi (103) bırakın.• Kol deste ini yerine oturuncaya kadar hafif ileri veya geri kaydırın.

Kol deste i konumlandırılmı tır.

51

102 103

Page 75: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

74

3.5 Emniyet kemeri

UYARI!

Emniyet kemeri takmadan yapılan sürü te yüksek yaralanma tehlikesiEmniyet kemeri takılmadı ında veya de i tirildi inde bir kaza durumunda ki ileryaralanabilir.

stif aracını çalı tırmadan önce daima emniyet kemeri takılmalıdır.Emniyet kemerinde kesinlikle de i iklik yapılmamalıdır.Hasar görmü veya bozuk olan emniyet kemerleri sadece e itimli teknik personeltarafından de i tirilmelidir.Her kazadan sonra emniyet kemerleri de i tirilmelidir.Ek donanımlarda veya onarımlarda sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.Tespit edilen eksiklikler durumunda derhal yetkililere haber verilmelidir.stif aracı, çalı an bir emniyet kemeri takılıncaya kadar çalı tırılmamalıdır.

Z Arka emniyet kemerini kirden koruyun (örne in araç dururken üstünü örtün) vedüzenli olarak temizleyin. Donmu olan kemer kilidini veya kemer sarmaotomati ini ısıtın ve yeniden donmasını önlemek için kurutun.Sıcak havanın sıcaklı ı +60 °C a ılmamalıdır!

Aracın fazla e imli bir yerde çalı tırılması

stif aracı a ırı e imli bir konumda ise, kemer otomati i kayı ı serbest bırakmaz.Tutucu kemer artık gergi düzeninden dı arıya çekilemez.

Z stif aracını dikkatlice düz bir zemine sürün ve emniyet kemerini takın.

Page 76: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

75

04.1

3 TR

TEHL KE!

Arızalı emniyet kemeri nedeniyle yaralanma riskiArızalı emniyet kemeri kullanımı yaralanmalara neden olabilir.

Sadece çalı ır konumda emniyet kemeri ile istif aracını kullanın. Arızalı emniyetkemerini hemen de i tirin.sitf aracı çalı an bir emniyet kemeri takılıncaya kadar çalı tırılmamalıdır.

Emniyet kemerinin kontrolü

Prosedür• Sabitleme noktalarında a ınma ve hasar kontrolü yapın.• Kapa ın hasar kontrolü.• Emniyet kemerini tam olarak sarma otomati inden dı arıya çekin ve hasar

bakımından kontrol edin (açılmı diki ler, pürüzler ve kesikler).• Kemer kilidinin i levini ve emniyet kemerinin düzgün olarak sarılıp sarılmadı ını

kontrol edin.

Blokaj otomati i kontrolü

Prosedür• stif aracını düz zeminde bırakın.• Emniyet kemerini geriye do ru çekin.

Z Kemer çekildi inde otomatik olarak bloke edilmelidir.

Emniyet kemeri kontrol edildi.

Page 77: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

76

4 stif aracı ile çalı ma

4.1 Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları

UYARI!

Elektromanyetik arızalar nedeniyle kaza tehlikesi.Güçlü mıknatıslar elektronik yapı parçalarında örn. Hall sensörleri arızalandırır veböylece kazaya sebebiyet verebilir.

stif aracının kumanda alanında mıknatıs bulundurmayın. Piyasada olan, nottutu turucu hafif mıknatıslar istisnadır.

Sürü yolları ve çalı ma alanları

Bu araç sadece sürülmesine izin verilen yollarda sürülebilir. Yetkili olmayan üçüncüki iler çalı ma alanından uzak durmalıdır. Yükler sadece öngörülen yerleredepolanmalıdır.Forklift sadece yeterli aydınlatmanın mevcut oldu u çalı ma alanarında, ki ilerin vemalzemelerin hasar görmesinden kaçınmak için,hareket ettirilmelidir. Yetersiz ı ıkhareketlerinde forkliftin çalı tırılması için ek donanım gereklidir.

TEHL KE!

Hareket yolunun izin verilen yüzeyleri ve noktasal a ırlık kapasitesi a ılmamalıdır.Belirsiz noktalarda ikinci bir ki i tarafından yönlendirme gereklidir.Kullanıcı, yükleme veya bo altma i lemi sırasında yükleme rampasının veyayükleme köprüsünün çıkartılmamasını veya çözülmemesini sa lamak zorundadır.

NOT

Yükler, her zaman eri imin sa lanması gereken trafik ve çıkı yollarında, güvenlikdonanımlarında ve çalı ma düzeneklerinde konulmamalıdır.

Sürü esnasındaki tutum

Kullanıcı aracın hızını yerel artlara göre ayarlamalıdır. Kullanıcı örne in virajlarda,dar koridorlarda ve döner kapılardan ve görü alanı kısıtlı olan yerlerden geçerkenyava lamalıdır. Kullanıcı, önünde giden araçlarla kendi aracı arasında belirli birgüvenlik mesafesi bırakmalı ve istif aracını daima kontrolü altında tutmalıdır. Aniduru lar (tehlike durumu hariç), hızlı dönü ler, tehlikeli veya görü ün açısı kısıtlı olanyerlerde sollamak yasaktır. Çalı ma ve kullanma alanı dı ına sarkmak veya elçıkartmak yasaktır.

stifleme aracının kullanılması süresince eller serbest görü me düzene i olmadanmobil telefon ve telsiz kullanılması yasaktır.

Tehlikeli durumlarda yapılacaklar

stif aracının devrilme tehlikesi bulunuyorsa asla emniyet kemerini çözmeyin.Kullanıcı istif aracından a a ı atlamamalıdır. Kullanıcı üst gövdesini direksiyonunüzerine e meli ve iki eliyle sıkıca tutmalıdır. Vücut, dü me yönünün aksi istikametinedo ru e ilmelidir.

Page 78: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

77

04.1

3 TR

Sürü anındaki görü ko ulları

Kullanıcı aracı sürerken daima sürü yönüne do ru bakmalı ve üzerinde bulundu uyolu yeterli derecede görüyor olmalıdır. Görü e engel olan yükler ta ındı ında istifaracı, yük yönünün tersine sürülmelidir. E er bu mümkün de il ise ikinci bir ki i yolugözlemleyecek ve aynı zamanda sürücü ile göz temasında bulunacak ekilde istifaracının yanından yürüyerek talimat vermelidir. Bu sırada yürüme hızında ve özellikledikkatli bir ekilde sürülmelidir. Kullanıcı ile göz teması sa lanamadı ında istif aracıhemen durdurulmalıdır.

Page 79: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

78

E imli ve yoku lu yerlerde sürülmesi

Rampalara ve %15 e imli ini lere sadece, bunlar trafik yolu olarak atandı ında veayrıca yol temiz ve yol tutu u mümkün oldu unda ve araç teknik özelliklerine göregüvenli sürülebilir oldu unda izin verilmektedir. Bu durumda yük daima yoku a do ruyüklenmi olmalıdır. stifleme araçlarıyla e imli ve yoku lu yerlerde dönü yapmak,e ik olarak sürmek ve park etmek yasaktır. Yoku a a ı sürerken daima frenyapmaya hazır olunmalı ve hız dü ürülmelidir. Yamaçların ve rıhtım duvarlarınınyakınından geçerken özel dikkat gerekmektedir.

Asansör, yükleme rampaları ve yükleme köprüleri üzerinde sürme

Asansörlerin üzerinde sadece, bunların yük ta ıma kapasiteleri yeterli ise, yapılarısürülmeye uygun ve i letmeci tarafından araç sürülmesi için izin veriliyor isesürülebilir. Bu durum sürü ten önce kontrol edilmelidir. stif aracı asansöre, yük öntarafta olacak ekilde girmeli ve aft duvarlarına temas etmemelidir. Birlikte yolculukyapacak ki iler asansöre, ancak istif aracı emniyete alındıktan sonra binmeli vearaçtan önce de asansörden çıkmalıdır. Kullanıcı yükün indirilmesi ve yüklenmesisürecinde yükleme rampası veya yükleme köprüsünün uzakla tırılmamasına veyasökülmemesine dikkat etmelidir.

Ta ınacak yüklerin özellikleri

Kullanıcı, yüklerin usulüne uygun alındı ından emin olmalıdır. Sadece emniyetli veitinalı yerle tirilen yükler hareket ettirilebilir. Yük parçalarının devrilme veya dü metehlikesi söz konusuysa, uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. Sıvı yükler dökülmeyekar ı emniyete alınmı olmalıdır.

Yanıcı sıvıların nakline (örn. metal eriyikler vs.) sadece uygun ek donanımkullanıldı ında izin verilmektedir. Bunun için üreticinin mü teri hizmetlerine danı ın.

Z Montaj cihazlarında nakledilecek yükün özelli ine yönelik güvenlik notları,bkz."Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi" sayfa 92.

Page 80: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

79

04.1

3 TR

4.2 Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi

stif aracının çalı tırılması

Ko ullar– Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve faaliyetler uygulandı, bkz.

"Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar" sayfa 66.

Prosedür• AC L KAPATMA alterinin (65) kilidini açın, bunun için

• AC L KAPAMA alteri hissedilir ekilde yerine oturana kadar iki yönlü dü meyiiçeri basın (s)ve yukarı do ru çekin.

• Anahtarı kontak kilidine (62) takın ve dayanma noktasına kadar sa a do ru "I"konumuna çevirin.

• Fren pedalının ve park freninin (109 ve 76 aynı anda yanıyorlar) i levselli inikontrol edin.

stif aracı i letime hazırdır. Göstergede (104) mevcut akü kapasitesi görüntülenir.

Z AC L KAPATMA alteri çekildikten ve kontak anahtarı sa a do ru çevrildiktensonra istif aracı yakla ık 3-4 saniye boyunca kendi kendine bir test uygular(kumandalar ve motorlar kontrol edilir). Bu süre içerisinde aracın sürü yapması vekaldırma yapması mümkün de ildir. Kaldırma tertibatı için sürü pedalına veyakoluna bu süre içersinde temas edilirse göstergede bilgi mesajı belirir.

65

104

62

Page 81: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

80

4.3 Saatin ayarlanması

Saatin ayarlanması

Prosedür• „h/time“ (79) ve up (86) tu larına aynı zamanda basın.• Göstergedesaat görünür. lk rakam yanıp sönmeye ba lar.

.up / down tu uyla (86) yanıp sönen rakam büyü e veya küçü e do ruayarlanabilir.

• SET (88) ile bir sonraki rakama geçilir. Son rakamdan sonrade er alınır.

Saat ayarlanmı tır.

Z „Up-“ ya da „Down-tu una“ tekrarlanarak basılması halinde saat ayarlanabilir, 24 s-ile 12 s-göstergesi arasında de i iklik yapılabilir (SET HOUR 24 H <-> SET HOUR12 H)

86

88

79

Page 82: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

81

04.1

3 TR

4.4 stif aracını emniyetli bir ekilde park edin

UYARI!

stif aracının emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesistif aracının, fren devreye girmemi ken veya yük veya yükleme donanımıkaldırılmı ken yoku ta bırakılması tehlikelidir ve temel olarak yasaktır.

stif aracını sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda istif aracını örn.takozlarla emniyete alın.Kaldırma düzene ini ve yükleme donanımını daima tamamen indirin.Kaldırma düzene ini öne e in.Park etmeden önce her zaman park freni alterine basın.ndirilen çatal kolları nedeniyle kimsenin yaralanmayaca ı bir yer seçin. stif aracını rampalara park etmek ve terk etmek yasaktır.

stif aracının emniyetli bir ekilde park edilmesi

Prosedür• Park freni (58) alterini etkinle tirin. Park freni (58) alterindeki gösterge kırmızı

yanıyor.• Çalı tırma kilidi anahtarını (62) "0" konumuna getirin.• Anahtarı kilitten (62) çıkarın.• AC L KAPATMA (65) alterini a a ıya bastırın.

stif aracı emniyetli bir ekilde park edilmi tir.

65

6258

Page 83: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

82

4.5 AC L_KAPATMA

D KKAT!

Ani frenleme nedeniyle kaza tehlikesiSürü sırasında AC L KAPAMA alterine basıldı ına istif aracı azami fren kapasitesiile duruncaya kadar frenlenir. Bu sırada mevcut yük, yükleme donanımındankayabilir. Yüksek kaza ve yaralanma tehlikesi mevcuttur.

AC L KAPAMA alterini çalı ma freni olarak kullanmayın.AC L KAPAMA alterini sürü esnasında sadece tehlike durumunda kullanın.

D KKAT!

AC L KAPAMA alterinin arızalı olması veya eri ilemiyor olması nedeniyle kazatehlikesiAC L KAPAMA alterinin arızalı olması veya eri ilemiyor olması nedeniyle kazatehlikesi bulunmaktadır. Kullanıcı, bir tehlike durumunda istif aracını, AC L KAPAMAalterine basarak zamanında durduramaz. Üzerinde bulunabilecek maddelerle AC L KAPAMA alterinin çalı masına maniolunmamalıdır.AC L KAPAMA alterinde tespit edilen eksiklikler durumunda derhal yetkililerehaber verilmelidir.Arızalı istif aracını i aretleyin ve kullanmayın.Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra istif aracı yenidençalı tırılabilir.

AC L KAPAMAYI devreye sokma

Prosedür• AC L KAPAMA alterine (65) basın.

Tüm elektrikli fonksiyonlar devre dı ıbırakılmı tır. stif aracı durana kadar frenlenir.

AC L KAPAMAYI devreden çıkarma

Prosedür• ki yönlü dü meyi içeri bastırın (s) ve AC L KAPAMA alterini (65), AC L KAPAMA

alteri (65) hissedilir ekilde yerine oturana kadar yukarı do ru çekin.

Tüm elektrikli fonksiyonlar açıktır, istif aracı yeniden çalı tırılmaya hazırdır (Ön ko ulistif aracının AC L KAPATMA tu una basılmadan önce çalı maya hazır olmasıdır).

65

Page 84: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

83

04.1

3 TR

4.6 Sürü

UYARI!

Usulüne uygun olmayan sürü nedeniyle kaza tehlikesi Sürü sırasında sürücü koltu undan kalkmayın.Sadece emniyet kemeri takılı ve usulüne uygun kilitlenmi kapaklar ve kapılar ilesürü yapın.Sürü esnasında araç konturundan vücut uzuvları sarkıtmayın.Sürü bölgesinin bo olmasını sa layın.Aracın hızı, çalı ma alanının sürü yoluna ve yüke göre uyarlanmalıdır.Kaldırma düzene ini geri e in ve yükleme donanımını yakl. 200 mm kaldırın.Geri sürü te serbest görü açısına dikkat edin.

Sürü

Ko ullar– Çalı maya hazır duruma getirilmi tir, bkz.

"Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi"sayfa 79.

Prosedür• Park freni (58) alterini devre dı ı bırakın. Park

freni (58) alterindeki gösterge ye il yanıyor.• Sürü yönünü

sürü yönü alteri (69) ile seçin.• Gerekirse sürü hızını seçin, bunun için yava

sürü (106) alterine basın.• Çatal ta ıyıcısı yakl. 200 mm kaldırılmalıdır.• Kaldırma düzene ini arkaya do ru e in.• Sürü pedalına (64) basın. Sürü hızı sürü

pedalı üzerinden (64) ayarlanır.

stif aracı seçilen sürü yönünde hareket eder.

58

69

64106

Page 85: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

84

Çift pedal (ek donanım)

Ko ullar– Çalı maya hazır duruma getirilmi tir, bkz.

"Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi"sayfa 79.

ProsedürZ Çift pedallı istif araçlarında sürü yönü sürü

pedalı üzerinden (68;67) seçilir. stif aracı terkedildi inde, istif aracı otomatik olarak "nötr"konumuna geçer.

• Park freni (58) alterini devre dı ı bırakın. Park freni (58) alterindeki gösterge ye ilyanıyor.

• Çatal ta ıyıcısı yakl. 200 mm kaldırılmalıdır.• Kaldırma düzene ini arkaya do ru e in.•

• Sürü pedalına (68) ileri sürü için basın .Sürü hızı sürü pedalı üzerinden (68)ayarlanır.

• Sürü pedalına (67) geri sürü için basın .Sürü hızı sürü pedalı üzerinden (67)ayarlanır.

stif aracı seçilen sürü yönünde hareket eder.

Sürü esnasında sürü yönünü de i tirme

Prosedür• Sürü esnasında sürü yönü alterini (69) di er sürü yönüne getirin.

stif aracı, di er sürü yönüne hareket edinceye kadar frenlenir.

Z Bir sürü yönü de i iminde, sürü pedalı zamanında bırakılmazsa, di er sürüyönüne do ru a ırı hız meydana gelebilir. Sürü yönü de i imi, istif aracında birfrenleme gecikmesine neden oluyor

58

67

68

63

Page 86: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

85

04.1

3 TR

4.7 Direksiyon manevrasıKo ullar– Aracın çalı maya hazır duruma getirildi bkz. "Aracın çalı maya hazır duruma

getirilmesi" sayfa 79.

Prosedür• Sa a do ru sürmek:

• Direksiyonu istenilen dönü yarı çapına göre saat yönünde çevirin.• Sola do ru sürmek:

• Direksiyonu istenilen dönü yarı çapına göre saat yönü tersine çevirin.

Page 87: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

86

4.8 Frenlerstif aracının üç farklı ekilde frenlenmesi mümkündür:– letim freni– Kayma freni

aynı zamanda güvenli park için:– Park freni

UYARI!

Kaza tehlikesistif aracının fren tutumu önemli ölçüde zemin ko ullarına ba lıdır.

Kullanıcı yol ko ullarını ve bunlara yönelik fren tutumunu dikkate almalıdır.Yük kaymayacak ekilde istif aracını dikkatli bir ekilde frenleyin.Takılı yüklü sürü lerde fren mesafesinin daha uzun oldu una dikkat edilmelidir.Tehlike durumunda sadece çalı ma freni ile frenlenmelidir.

4.8.1 letim freni

stif aracını çalı ma freniyle durdurun

Prosedür• Fren pedalına (63) hissedilir fren basıncı mevcut olana kadar basılır.

stif aracı fren pedalının konumuna baplı olarak freni uygular.

Page 88: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

87

04.1

3 TR

4.8.2 Kayma freni

stif aracını hareket yava lama freni ilefrenleyin

Prosedür• Aya ınızı sürü pedalından (64) çekin.

stif aracı frenliyor.

UYARI!

Akü arj edildikten hemen sonra kayma freninin fren gücü örn. rampa sürü leri gibiuzun süreli zorlanmanın ardından kendili inden azalabilir.

Kullanıcı, di er ki ileri tehlike alanından uzakla tırmalıdır.Kullanıcı deneme frenlemesi yapmalıdır.

69

63 64

Page 89: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

88

4.8.3 Park freni

TEHL KE!

Kaza tehlikesiPark freni istif aracını müsaade edilen azami yükle zeminin temiz olmasıdurumunda %15’lik bir rampada sabit tutar.Rampalarda istif aracını park etme ve terk etme yasaktır.Sürü sırasında park frenine basıldı ında, istif aracı durana kadar maksimumfrenleme gücü ile frenlenir. Bu sırada mevcut yük çatal uçlarından kayabilir. Yüksekkaza ve yaralanma tehlikesi mevcuttur!

Park freninin iki fonksiyonu bulunmaktadır.

– stif aracı kaymaya kar ı emniyete alınmı tır (park freni otomatik olarak etkin)Araç durdu unda park freni, önceden belirlenmi bir süreden (1 s ila 15 s arası)sonra otomatik olarak etkinle tirilir, istif aracını kaymaya kar ı emniyete alınır veekrandaki park freni (76) göstergesi kırmızı yanar. Sürü pedalına basıldı ındapark freni otomatik olarak bırakılır ve ekrandaki (76) park freni göstergesi söner. Park freninin bu fonksiyonu, istif aracının en fazla %15 e ilimli rampalardakaymasını önler. Sürü pedalına basıldı ında istif aracı ivmelenir.

– stif aracını emniyetli bir ekilde park etme (park freni, park freni (58) alteritarafından etkinle tirildi)Park freni (58) alterine basıldı ında, sürü fonksiyonu kilitlenir, istif aracı emniyetlibir ekilde park edilmi olur ve park freni (58) alterindeki gösterge kırmızı yanar.Park freni (58) alterine birçok kez basıldı ında, park freni devre dı ı kalır, sürüfonksiyonu serbest bırakılır ve park freni (58) alterindeki gösterge ye il yanar.Park freninin bu fonksiyonu, istif aracının emniyetli bir ekilde parkedilmesine yarar. Sürü pedalına basıldı ında istif aracı ivmelenmez.

Page 90: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

89

04.1

3 TR

Park freni

Prosedür• Park frenini (58) devre dı ı bırakın. Park freni

(58) alterindeki gösterge ye il yanıyor.• Park frenini (58) etkinle tirin. Park freni (58)

alterindeki gösterge ve ekrandaki (76) parkfreni göstergesi kırmızı yanıyor.

stif aracı emniyetli bir ekilde duruyor.

58

Page 91: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

90

4.9 Çatal kollarının ayarlanması

UYARI!

Emniyete alınmamı ve yanlıayarlanmı çatal uçlar nedeniyle kazatehlikesiÇatal uçların ayarlanmasından önceemniyet vidalarının (93) monte edilipedilmedi ini kontrol edin.

Çatal uçlarını her iki çatal ucu çatalucunun dı kenarlarının aynı mesafeyesahip olacakları yapıda ayarlayın.Çatal kollarının istenmeyen hareketlerekar ı güvene almak için kilitlemeçubu unu yuvaya oturtun.Yükün a ırlık merkezi çatal uçlarınınortasında olmalıdır.

Çatal kollarının ayarlanması

Ko ullar– stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, bkz.

" stif aracını emniyetli bir ekilde park edin"sayfa 81.

Prosedür• Kilitleme kolunu (107) yukarıya döndürün.• Çatal ta ıyıcıdaki (108) çatal kolları (109)

do ru konuma getirin.Z Güvenli bir yükleme sa layabilmek için108

çatal kolları birbirlerinden mümkün oldu ukadar açılmalı ve çatal kolların ortasına ayarlanmalıdır. Yükün a ırlık merkezi çatalkollarının (108)ortasında olmalıdır.

• Kilit kolunu (107 )a a ıya döndürün ve çatal kollarını kaydırarak, kolun yuvasınaoturmasını sa layın.

Çatal uçlar ayarlanmı tır.

93

107

108109

Page 92: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

91

04.1

3 TR

4.10 Çatal uçlarını de i tirin

UYARI!

Güvene alınmayan çatal uçlar nedeniyle yaralanma tehlikesiÇatal uçlarını de i tirirken ayak bölmesinde yaralanma riski mevcuttur.

Çatal uçlarını gövdeye do ru çekmeyin.Çatal uçlarını daima gövdeden uzakta tutun.A a ı kaydırmadan önce a ır çatal uçlarını bir dayanma aracı ve vinçle emniyetealın.Çatal uçlarının de i tirilmesinin ardından emniyet vidalarını (93) monte edin veemniyet vidalarının do ru yerle imini kontrol edin. Emniyet vidalarının sıkma torku:85 Nm.

Çatal uçlarını de i tirin

Ko ullar– Yük tespit elemanları inik ve çatal uçlar

zemine temas etmiyor.

Prosedür• Emniyet vidalarını (93) sökün.• Çatal kilidini (92) çözün.• Çatal uçlarını dikkatlice çatal ta ıyıcısından

uzakla tırın.

Çatal uçları çat ta ıyıcısından sökülmü tür ve de i tirilebilirler.

93

92

Page 93: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

92

4.11 Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi

UYARI!

Kurallara uygun olmayan ekilde emniyete alınmı veya bu ekilde yüklenmiyükler nedeniyle kaza tehlikesi stif aracına yük alınmadan önce kullanıcı, yükün palet üzerine kurallara uygun olarakyerle tirildi inden ve aracın ta ıma kapasitesinin yeterli oldu undan emin olmalıdır.

stif aracının tehlike alanında ki ilerin bulunmasını engelleyin. Bu ki iler tehlikealanını terk etmedikleri taktirde, istif aracı ile yapılan çalı ma hemendurdurulmalıdır.Sadece kurallara uygun ekilde emniyete alınan ve yerle tirilmi yükler nakliyeedilmelidir. Yük parçalarının devrilme veya dü me tehlikesi söz konusuysa, uygunkoruyucu önlemler alınmalıdır.zin verilen yükleme donanımı haricinde yüklerin nakledilmesi yasaktır.Hasarlı yükler ta ınamaz.Yüksek yüklenen yük öne do ru görü ü engelliyorsa geriye do ru sürülmelidir.Ta ıma kapasitesi levhasında belirtilmi olan azami yük sınırları a ılmamalıdır.Yükü almadan önce çatal kollarının mesafesini kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.Çatal kollarını mümkün oldu unca yükün altına sürün.

Yükleri alma

Ko ullar– Yük kurallara uygun ekilde yerle tirilmi tir.– Palet için çatal kolu mesafesi kontrol edildi ve gerekliyse ayarlandı.– Yükün a ırlı ı, istif aracının yük ta ıma kapasitesine denktir.– A ır yüklerde çatal kollarını aynı oranda yükleyin.

Prosedür• stif aracını palete do ru yava ça sürün.• Kaldırma düzene ini dik konuma getirin.• Çatal kollarını, çatal sırtı palete dayanana kadar palete sokun.• Yükleme donanımını kaldırın.• Yük, depolama bölgesinin dı ında bulunana kadar dikkatlice ve yava ça geriye

do ru gidin. Geri sürü te, yolun serbest oldu una dikkat edin.

Page 94: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

93

04.1

3 TR

NOT

Yükler, her zaman eri imin sa lanması gereken trafik ve çıkı yollarında, güvenlikdonanımlarında ve çalı ma düzeneklerinde konulmamalıdır.

Yüklerin ta ınması

Ko ullar– Yük kurallara uygun ekilde alınmı tır.– Yükleme donanımı usulüne uygun bir

ekilde ta ımak için indirilmi tir (yerdenyakl. 150 - 200 mm kadar yukarıda)

– Kaldırma düzene ini tamamen geriyeyatırın.

Prosedür• ni ve çıkı larda yükü her zaman rampa

tarafında ta ıyın, asla yan ekilde sürmeyin veya dönmeyin.• stif aracını yava ça hızlandırın ve frenleyin.• Sürü hızınızı yol artlarına ve ta ınan yüke göre ayarlayın.• Kav aklarda ve geçitlerde di er araçlara dikkat edin. • Görü ün iyi olmadı ı yerleri bir muavin yardımıyla geçin.

Yüklerin indirilmesi

Ko ullar– Depo yeri, yükün depolanması için uygundur.

Prosedür• Kaldırma düzene ini dik konuma getirin.• stif aracını dikkatlice depo alanına sürün.• Yük, çatal kolların üzerinden kalkana kadar yükleme donanımını indirin.

Z Yüke ve yükleme donanımına zarar vermemek için yükün sert ekilde indirilmesiniönleyin.

• Yükleme donanımını indirin.• Çatal kollarını dikkatlice paletten dı arıya do ru çekin.

Yük indirilmi tir.

Page 95: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

94

4.12 Kaldırma düzene inin ve entegre montaj cihazlarının kumandası

UYARI!

Kaldırma tertibatının ve entegre montaj cihazlarının kumandası sırasında kazatehlikesistif aracının tehlike alanında ki ilerde yaralanma meydana gelebilir.Tehlike alanı, yükleme donanımı, montaj cihazları vs. dahil olmak üzere istif aracınınhareketlerinden dolayı ki ilerin tehlike altında bulundu u alandır. Bu alana, a a ıyayük, çalı ma malzemesi vs. dü mesi durumunda ula abilecekleri alan da dahildir.stif aracının tehlike alanında, kullanıcı (normal kullanma pozisyonunda) haricinde hiçkimse bulunamaz.

stif aracının tehlike alanında ki ilerin bulunmasını engelleyin. Bu ki iler tehlikealanını terk etmedikleri taktirde, istif aracı ile yapılan çalı ma hemendurdurulmalıdır.kazlara ra men bu ki iler tehlike alanını terk etmedikleri taktirde istif aracı yetkisizki ilerin kullanımına kar ı emniyete alınmalıdır.Sadece kurallara uygun ekilde emniyete alınan ve yerle tirilmi yükler nakliyeedilebilir. Yük parçalarının devrilme veya dü me tehlikesi söz konusuysa, uygunkoruyucu önlemler alınmalıdır.Yük ta ıma kapasitesi levhasında belirtilmi olan azami yük sınırları a ılmamalıdır.Kaldırılmı yükleme donanımlarının altına hiçbir zaman girmeyin ve altındadurmayın.Yükleme donanımının üzerine ki ilerin çıkması yasaktır.Ki ilerin kaldırılması yasaktır.Kaldırma düzene inin arasından tutmayın.Kumanda elemanları sadece sürücü koltu undan kumanda edilmeli ve asla anihareket edilmemelidir. Kullanıcı kaldırma tertibatının ve montaj cihazlarının kullanımında deneyimliolmalıdır.

Page 96: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

95

04.1

3 TR

4.12.1 Kaldırma düzene inin SOLO-PILOT ile kumandası

Kaldırma ve indirme

Ko ullar– Aracın çalı maya hazır duruma getirildi bkz.

"Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi"sayfa 79.

Prosedür• SOLO-PILOT kolunu (110) H yönünde çekin,

yük kaldırılır.• SOLO-PILOT kolunu (110) S yönüne

bastırın, yük indirilir.

Yük kaldırıldı ya da indirildi.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

Asansörü öne /geriye yatırma

Ko ullar– Aracın çalı maya hazır duruma getirildi bkz.

"Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi"sayfa 79.

Prosedür• SOLO-PILOT kolunu (111) R yönünde çekin,

yük hafif geri yatırılır.• SOLO-PILOT kolunu (111) V yönünde çekin,

yük hafif öne yatırılır.

Asansör geri ya da öne do ru e ilmi tir.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

S

H

110

R

V

111

Page 97: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

96

Entegre edilmi yan sürgü tu unupozisyonlandırma (ek donanım)

Ko ullar– Çalı maya hazır duruma getirin, bkz. "Aracın

çalı maya hazır duruma getirilmesi" sayfa 79.

Prosedür• SOLO-PILOT kolunu (112) R yönünde çekin,

yük tespit elemanı sa a do ru kaydırılır(Sürücü görü açısından).

• SOLO-PILOT kolunu (112) C yönündebastırın, yük tespit elemanı sola do rukaydırılır (Sürücü görü açısından).

Yana itici tu unu konumlandırın.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

Çatal kollarını entegre edilmi çatal ayarcihazı ile konumlandırın (ek donanım)

D KKAT!

Çatal ayarlama cihazı ile yüktakılmamalıdır.

Ko ullar– Çalı maya hazır duruma getirin, bkz. "Aracın

çalı maya hazır duruma getirilmesi" sayfa 79.

Prosedür• Aktarım tu una (113) basın ve aynı anda SOLO-PILOT kolunu (110) Z yönünde

çekin, çatal uçlar birle ir.• Aktarım tu una (113) basın ve aynı anda SOLO-PILOT kolunu (110) A yönünde

bastırın, çatal uçlar birbirinden ayrılır.

Çatal kollarını konumlandırın.

RV

112

A

Z

110

113

Page 98: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

97

04.1

3 TR

Çatal kollarının birlikte hareketini entegreedilmi çatal ayar cihazı ile senkronize edin(ek donanım)

Ko ullar– Çalı maya hazır duruma getirin, bkz. "Aracın

çalı maya hazır duruma getirilmesi" sayfa 79. – Çatal kolları artık senkronize hareket etmez.

Prosedür• Aktarım tu una (113) basın ve aynı anda

SOLO-PILOT kolunu (110) A yönündebastırın, çatal uçlar birbirinden ayrılır.

• Aktarım tu una (113) basın ve aynı anda SOLO-PILOT kolunu (110) Z yönündeçekin, çatal uçlar tam birle ir.

Çatal kolları senkronize olmu tur.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

A

Z

113

110

Page 99: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

98

4.12.2 Kaldırma düzene inin MULTI-PILOT ile kumandası

Kaldırma ve indirme

Ko ullar– Aracın çalı maya hazır duruma getirildi bkz.

"Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi"sayfa 79.

Prosedür• MULTI-PILOT kolunu (61) H yönünde çekin,

yük kaldırılır.• MULTI-PILOT kolunu (61) S yönüne bastırın,

yük indirilir.

Yük kaldırıldı ya da indirildi.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

Asansörü öne /geriye yatırma

Ko ullar– Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi,

bkz. "Aracın çalı maya hazır durumagetirilmesi" sayfa 79.

Prosedür• MULTI-PILOT kolu(61) V yönünde döndürün,

kaldırma düzene i öne do ru e ilir.• MULTI-PILOT kolu(61) R yönünde döndürün,

kaldırma düzene i geriye do ru e ilir.

Asansör geri ya da öne e imlendirilmi tir.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

H

S 61

V

R

61

Page 100: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

99

04.1

3 TR

Entegre edilmi yan sürgü tu unupozisyonlandırma (ek donanım)

Ko ullar– Çalı maya hazır duruma getirin, bkz. "Aracın

çalı maya hazır duruma getirilmesi" sayfa 79.

Prosedür• Sol tu a (114) basın, yükleme donanımı sola

do ru kayar (sürücü görü açısından).• Sa tu a (114) basın, yükleme donanımı sa a

do ru kayar (sürücü görü açısından).

Yan itici pozisyonlandırıldı.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

Çatal uçlarını entegre edilmi çatal ayarcihazı ile konumlandırın (ek donanım)

D KKAT!

Di li ayar cihazı ile yük takılmamalıdır.

Ko ullar– Çalı maya hazır duruma getirin, bkz. "Aracın

çalı maya hazır duruma getirilmesi" sayfa 79.

Prosedür• Tu a (115) basın ve aynı anda tu u (72)

bastırın, çatal uçlar birbirinden ayrılır.• Tu u (115) çekin ve aynı anda tu u (72) bastırın, çatal uçlar birbirine hareket eder.

Çatal uçları pozisyonlandırıldı.

Çatal uçlarının birlikte hareketini entegreedilmi di li ayar cihazı ile senkronize edin (ekdonanım)

Ko ullar– Çalı maya hazır duruma getirin, bkz. "Aracın

çalı maya hazır duruma getirilmesi" sayfa 79. – Çatal uçları artık senkronize hareket etmez.

Prosedür• Tu a (115) basın ve aynı anda tu u (72)

bastırın, çatal uçlar birbirinden ayrılır.

61

114

115

72

115

72

Page 101: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

100

• Tu u (115) çekin ve aynı anda tu u (72) bastırın, çatal uçlar birbirine hareket eder.

Çatal uçlar senkronize olmu tur.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

Page 102: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

101

04.1

3 TR

4.13 Ek montaj cihazları kumandasına yönelik emniyet notlarıZ ste e ba lı olarak istif araçları montaj cihazlarının kumandası için bir veya birden

fazla ek hidrolik ile donatılmı olabilir. Ek hidrolikler ZH1, ZH2 ve ZH3 iletanımlanmı tır.De i tirilebilir donanımlar için ek hidrolikler çatal ta ıyıcılarda de i ken kavramalarile donatılmı tır. De i tirilebilir donanımların montajı bkz. "Ek montaj cihazlarınmontajı" sayfa 109.

TEHL KE!

De i tirilebilir donanımların montajı nedeniyle kaza tehlikesi.De i tirilebilen donanımların montajı esnasında ki ilere zarar gelebilir . letmecinintehlike analizi do rultusunda güvenlik açısından uygun olan de i tirilebilirdonanımlar kullanılmalıdır.

Sadece CE-tanımına sahip montaj cihazları kullanın.Sadece montaj cihazının üreticisi tarafından ilgili istif aracında kullanılmak üzerebelirlenen montaj cihazları kullanın.Sadece i letmeci tarafından kurallar do rultusunda takılmı montaj cihazlarıkullanın.Kullanıcının montaj cihazının kullanımı hakkında bilgilendirildi inden ve bunukurallara uygun kullandı ından emin olun. stif aracının kalan yük ta ıma kapasitesini yeniden belirleyin ve de i iklikyapıldı ında bunu ek yük ta ıma kapasitesi levhası ile istif aracında belirtin.Montaj cihazı üreticisinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.Sadece sürü yönünde görü açısını sınırlamayan montaj cihazları kullanın.

Z Sürü yönü iyi görülemiyorsa i letmeci, istif aracının güvenli bir ekildeçalı tırılmasını sa lamak için uygun önlemler bulmalı ve uygulamalıdır. Gerekirsebir muavin yardımcı olmalı veya belirli tehlike alanları kapatılmalıdır. stif aracı ilaveolarak opsiyonel olarak temin edilebilen görü yardımcı malzemeleri örn. kamerasistemi veya aynalar ile donanmalıdır. Kullanılan görü yardımcı malzemeleri ilesürü yapmak, itinalı bir ekilde denenmelidir.

Page 103: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

102

Montaj cihazları yan itici ve kol ayar cihazlarına yönelik güvenlik bilgileri

UYARI!

Kısıtlı görü ko ulları ve azaltılmı devrilme emniyeti nedeniyle kaza tehlikesiYan iticiler ve kol ayar cihazları kullanımında, azaltılmı yana devrilme emniyetinina ırlık noktası kazalara neden olabilir. Aynı ekilde de i en görü ko ulları da dikkatealınmalıdır.

Sürü hızını görü ko ullarına ve yüke göre uyarlayın.Geri sürü te serbest görü açısına dikkat edin.

Kıskaç fonksiyonuna sahip (ör n. balya kıskacı, fıçı kıskacı, kavrayıcı vs.)montaj cihazlarına yönelik güvenlik notları

UYARI!

Dü en yük nedeniyle kaza tehlikesiYanlı kullanım söz konusu olabilir ve yük istem dı ı dü ebilir.

Kıskaç fonksiyonuna sahip montaj cihazlarının ba lantısına ancak, ek hidrolikfonksiyonların bir tu üzerinden onaylanması mümkün olan istif araçlarında izinverilir.Kıskaç fonksiyonlu montaj cihazları yalnızca ek hidrolik ZH1, ZH2 veya ZH3 iledonanmı istif araçlarında kullanılabilir.Montaj cihazının ba lanması sırasında montaj cihazına ait hidrolik hatların izinverilen ba lantılar ile ba lı oldu una dikkat edilmelidir, bkz. "Ek montaj cihazlarınmontajı" sayfa 109.

Dönü fonksiyonuna sahip montaj cihazlarına yönelik güvenlik bilgileri

UYARI!

Merkez dı ında bulunan a ırlık noktası sebebiyle kaza tehlikesiDöner cihazların kullanımında ve merkez dı ında alınmı yüklerde, a ırlık noktasıortadan fazla dı arıya yüklenebilir, yüksek kaza tehlikesi mevcuttur.

Sürü hızı yüke göre uyarlanmalıdır.Yük ortadan alınmalıdır.

Page 104: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

103

04.1

3 TR

Teleskopik montaj cihazları için güvenlik uyarıları

UYARI!

Artan devrilme tehlikesi ve azalan kalan yük ta ıma kapasitesi nedeniyle kazatehlikesiDı arıya sürülmü teleskopik montaj cihazlarında yüksek oranda devrilme tehlikesibulunmaktadır.

Yük ta ıma kapasitesi levhasında belirtilmi olan azami yük sınırları a ılmamalıdır.Teleskopik fonksiyonu sadece istifleme ve indirme i leminde kullanın.Ta ıma esnasında teleskopik montaj cihazı tam olarak geriye çekilmelidir. Sürü hızını de i tirilmi yük a ırlık noktasına göre uyarlayın.

Asılı yükleri ta ıyan montaj cihazlarına yönelik güvenlik bilgileri

UYARI!

Sallanan yükler ve azalan kalan yük ta ıma kapasitesi nedeniyle kaza tehlikesiAsılı yüklerin nakliyesi istif aracının duru emniyetini dü ürebilir.

Sürü hızını yüke uyarlayın, adım hızından daha dü ük.Sallanan yükü örn. durdurma araçları ile emniyete alın.Kalan yük ta ıma kapasitesini dü ürün ve bir bilirki i raporu ile belgeleyin.Asılı yükle i letim yapılacaksa, bir bilirki i raporu tarafından yerel çalı ma ko ullarıaltında yeterli derecede duru emniyetinin mevcut oldu u kanıtlanmalıdır.

Montaj cihazı olarak döküm yük kürekleri emniyet notları

UYARI!

Yükselen kaldırma düzene i yükü nedeniyle kaza tehlikesiGünlük kullanıma alım öncesinde kontrollerde ve faaliyetlerde, bkz. "Günlükçalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar" sayfa 66, özellikle çatalta ıyıcılar, direk rayları ve direk makaraları hasarlar açısından kontrol edilmelidir.

Page 105: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

104

Çatal uzatmalarına yönelik güvenlik uyarıları

UYARI!

Emniyete alınmamı ve çok büyük çatal uzatması nedeniyle kaza tehlikesiAçık çapraz kesitli çatal uzatmalarında sadece çatal uzunlu unun tüm boyunadayanan yükler nakledilmelidir. Sadece çatal çapraz kesitine ve istif aracının asgari çatal uzunlu una ve çataluzatmasının tip plakası üzerinde yer alan bilgilere uygun olan çatal ucu uzatmalarıkullanılmalıdır.Ana çatal uçlarının uzunlu u en az çatal uzatma boyunun %60'ı oranında olmalıdır.Çatal uzatmalarını ana çatal uçlarına kilitleyin.Günlük kullanıma alım öncesinde kontrollerde ve faaliyetlerde bkz. "Günlükçalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar" sayfa 66, ek olarakçatal ucu uzatmasını kontrol edin.Çatal ucu uzatmalarını eksik veya arızalı kilit olarak i aretleyin ve kullanımdan alın.Çatal ucu uzatmalarının arızalı ve eksik kilitli oldu u istifleme araçlarınıçalı tırmayın. Çatal ucu uzatmasını de i tirin.Çatal ucu uzatmasını, ancak sorun giderildikten sonra çalı tırın.Kirden ve yabancı cisimlerden arındırılmı sürü bo lu u alanında sadece çataluçlu uzatmalar kullanın. Çatal ucu uzatmalarını gerekti inde temizleyin.

Page 106: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

105

04.1

3 TR

4.14 SOLO-PILOT için ek montaj cihazları kumandası

UYARI!

Yanlı sembol nedeniyle kaza tehlikesiMontaj cihazlarının fonksiyonunu sunmayan kumanda elemanları üzerindekisemboller kazalara neden olabilir.

Montaj cihazının fonksiyonunun algılandı ı sembollere sahip kumandaelemanlarını i aretleyin.Montaj cihazlarının hareket yönlerini ISO 3691-1 standardına göre kumandaelemanlarının kumanda yönleri için tanımlayın.

4.14.1 Hidrolik ba lantı ZH1 kumandası ile SOLO-PILOT

Z Kullanılan montaj cihazlarına ba lı olarakkol (112) montaj cihazının fonksiyonu iledonatılmı tır. Kullanılmayan kol çalı maz.Ba lantılar bkz. "Ek montaj cihazlarınmontajı" sayfa 109.

Prosedür• Hidrolik ba lantının ZH1 kumandası:

Kumanda kolunu (112) V veya R yönünedo ru hareket ettirin.

Montaj cihazının fonksiyonu uygulanır.

RV

112

Page 107: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

106

4.14.2 Hidrolik ba lantı ZH1 ve ZH2 kumandası ile SOLO-PILOT

Z Kullanılan montaj cihazlarına ba lı olarak kol/ tu (110, 112, 113) montaj cihazınınfonksiyonu ile donatılmı tır. Gerekli olmayankol çalı maz. Ba lantılar bkz. "Ek montajcihazların montajı" sayfa 109.

Prosedür• Hidrolik ba lantının ZH1 kumandası:

Kumanda kolunu (112) V veya R yönünedo ru hareket ettirin.

• Hidrolik ba lantının ZH2 kumandası:Aktarım tu una (113) basın ve aynı andakolu (110) V veya R yönüne do ru hareketettirin.

Montaj cihazının fonksiyonu uygulanır.

4.14.3 Hidrolik ba lantı ZH1, ZH2 ve ZH3 kumandası ile SOLO-PILOT

Z Kullanılan montaj cihazlarına ba lı olarak kol /tu (110, 112, 113, 116) bunun fonksiyonlarıile donatılmı tır. Gerekli olmayan kolçalı maz. Ba lantılar bkz. "Ek montajcihazların montajı" sayfa 109.

Prosedür• Hidrolik ba lantının ZH1 kumandası:

Kumanda kolunu (112) V veya R yönünedo ru hareket ettirin.

• Hidrolik ba lantının ZH2 kumandası:Kumanda kolunu (116) V veya R yönünedo ru hareket ettirin.

• Hidrolik ba lantının ZH3 kumandası:Aktarım tu una (113) basın ve aynı anda kolu (110) V veya R yönüne do ruhareket ettirin.

Montaj cihazının fonksiyonu uygulanır.

R

V

110

113

112

R

V

110

113

116112

Page 108: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

107

04.1

3 TR

4.15 MULTI-PILOT için ek montaj cihazları kumandası

UYARI!

Yanlı sembol nedeniyle kaza tehlikesiMontaj cihazlarının fonksiyonunu sunmayan kumanda elemanları üzerindekisemboller kazalara neden olabilir.

Montaj cihazının fonksiyonunun algılandı ı sembollere sahip kumandaelemanlarını i aretleyin.Montaj cihazlarının hareket yönlerini ISO 3691-1 standardına göre kumandaelemanlarının kumanda yönleri için tanımlayın.

4.15.1 Hidrolik ba lantı ZH1 kumandası ile MULTI-PILOT

Z Kullanılan montaj cihazlarına ba lı olaraktu (114) montaj cihazının fonksiyonu iledonatılmı tır. Gerekli olmayan kol çalı maz.Ba lantılar bkz. "Ek montaj cihazların montajı"sayfa 109.

Prosedür• Hidrolik ba lantı kumandası ZH1:

Sol veya sa tu a (114) basın.

Montaj cihazının fonksiyonu uygulanır.

114

Page 109: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

108

4.15.2 Hidrolik ba lantı ZH1 ve ZH2 kumandası ile MULTI-PILOT

Z Kullanılan montaj cihazlarına ba lı olarak kol /tu (114,115,72) montaj cihazının fonksiyonuile donatılmı tır. Gerekli olmayan kol çalı maz.Ba lantılar bkz. "Ek montaj cihazların montajı"sayfa 109.

Prosedür• Hidrolik ba lantı kumandası ZH1:

Sol veya sa tu a (114) basın.• Hidrolik ba lantı kumandası ZH2:

Kolu (115) bastırın veya çekin ve aynı andatu a (72) basın.

Montaj cihazının fonksiyonu uygulanır.

4.15.3 ZH1, ZH2 ve ZH3 Hidrolik ba lantıların kumandasına sahip MULTI-PILOT

Z Kullanılan montaj cihazlarına ba lı olarak kol /tu (114, 115, 72) montaj cihazının fonksiyonuile donatılmı tır. Gerekli olmayan kol çalı maz.Ba lantılar bkz. "Ek montaj cihazların montajı"sayfa 109.

Prosedür• Hidrolik ba lantı kumandası ZH1:

Sol veya sa tu a (114) basın.• Hidrolik ba lantı kumandası ZH2:

Kolu (115) bastırın veya çekin.• Hidrolik ba lantının ZH3 kumandası:

Kolu (115) bastırın veya çekin ve aynı andatu a (72) basın.

Montaj cihazının fonksiyonu uygulanır.

115

72

114

114

72

115

Page 110: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

109

04.1

3 TR

4.16 Ek montaj cihazların montajı

UYARI!

Do ru ba lanmamı montaj cihazı nedeniyle kaza tehlikesiHidrolik olarak do ru ba lanmamı montaj cihazları nedeniyle kazalar olu abilir.

Montaj cihazlarının montajı ve ilk çalı tırılması sadece teknik ve e itimli personeltarafından gerçekle tirilmelidir.Üretici firmanın i letme kılavuzunu dikkate alın.Kullanıma almadan önce sabitleme elemanlarını do ru ve sıkı yerle im veeksiksizlik açısından kontrol edin. Kullanıma almadan önce montaj cihazının do ru çalı tı ını kontrol edin.

Montaj cihazın hidrolik ba lantısı

Ko ullar– Basınçsiz hidrolik hortumlar. – stif aracında mevcut de i ken ba lantılar ZH1, ZH2 ve ZH3 ile tanımlanmı tır.– Kumanda elemanlarının kumanda yönleri için montaj cihazlarının hareket yönlerini

birbirine denk tanımlayınız.

Prosedür• Basınçsiz hidrolik hortumlar

• stif aracını kapatın ve bir kaç dakika bekleyin.• Soket kavramasını ba layın ve yerine oturtun. • Montaj cihazının fonksiyonunun algılandı ı sembollere sahip kumanda

elemanlarını i aretleyin.

Montaj cihazı hidrolik ba lıdır.

Page 111: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

110

UYARI!

Kavramalı montaj cihazlarında hidrolik ba lantılarTakılı montaj cihazlarının ba lantısı sadece ek hidrolik fonksiyonlarının serbestbırakılması için tu a sahip istif araçlarında mevcut olabilir.Ek hidrolik ZH2 bulunan istif araçlarında kavrama fonksiyonuna sadece ZH2 iletanımlı kavrama çiftinde izin verilmektedir.Ek hidrolik ZH3 bulunan istif araçlarında kavrama fonksiyonuna sadece ZH3 iletanımlı kavrama çiftine ba lanmasına izin verilmektedir.

Z Akan hidrolik ya ını uygun maddeler ile ba layın ve geçerli çevre koruma ko ullarıdo rultusunda imha edin.Cilt ile temas etmesi halinde hidrolik ya ı temelde su ve sabun ile yıkayın! Göztemasında hemen akan su altında durulayın ve doktorunuza ba vurun.

Page 112: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

111

04.1

3 TR

5 Römorkların çekilmesi

TEHL KE!

Uyarlanmamı hız ve asılı yükün fazla a ır olması nedeniyle tehlikeUyarlanmamı hız ve asılı yükün fazla a ır olması durumunda istif aracı, virajlısürü te ve frenlemede yoldan çıkabilir.

stif aracını sadece ara sıra bir römorku çekmek üzere kullanın.Römorkun toplam a ırlı ı yük ta ıma kapasitesi levhasının üzerinde belirtilen yükta ıma kapasitesini a mamalıdır, bkz. "Uyarı ve tip etiketleri" sayfa 31. Yüklemedonanımında ek bir yük ta ınıyorsa, çekici yükünün bu orantıda dü ürülmesigerekir.Maksimum 5 km/h hızını a mayın.Römork ile sürekli çalı ma yapılmasına izin verilmez.Destek yüküne izin verilmez.Çekme çalı maları sadece düz ve sabit yollarda uygulanabilir.Tespit edilmi izin verilen çekici yüküyle römorkla çalı ma, kullanıcı tarafındandeneme sürü ü yardımıyla mevcut kullanım ko ulları göz önünde bulundurularakyerinde kontrol edilmesi gerekir.

Page 113: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

112

Römorkun ba lanması

D KKAT!

Ezilme tehlikesiBir römorkun ba lanması sırasında ezilme tehlikesi mevcuttur.

Özel römork kavramalarının kullanılmasında kavrama üreticisinin ko ulları dikkatealınmalıdır.Ba lantı öncesinde römorku kaymaya kar ı emniyete alın.stif aracı ve set arasına ba lantı sırasında girmeyin.Set yatay konumda olmalıdır, maksimum 10° a a ıda do ru e imli olmalıdır veasla yukarı do ru göstermemelidir.

Römorkun ba lanması

Ko ullar– stif aracını ve römork düz bir yüzey üzerinde

duruyor.– Römorku kaymaya kar ı emniyete alın.

Prosedür• Geçme pimlerini (117) a a ı do ru bastırın ve

90º derece döndürün.• Geçme pimlerini yukarı do ru çekin ve

römorkun kumanda kolunu bo luklara geçirin.• Geçme pimlerini takın, a a ıya do ru bastırın,

90º döndürün ve kilitleyin.

Römork istif aracına ba lanmı tır.

117

Page 114: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

113

04.1

3 TR

6 ste e ba lı donanım

6.1 CanCode kumanda tu uCanCode kumanda tu takımının tanımlanması

Bu klavyede 10 rakam tu u, bir "Set" tu u ve bir o

O- tu u, kırmızı/ye il diyot lambası ile a a ıda verileni letim durumunu gösterir:– Kod kilidi i levi (istif aracının çalı tırılması).– Parametrelerin ayarlaması ve de i tirilmesi.

6.1.1 Kod kilidi

Do ru kodun girilmesinin ardından istif aracı i letimehazırdır. Her istif aracı, her sürücü veya kullanıcı grubunaözel bir kod atamak mümkündür. Teslim edilme a amasında söz konusu kodyapı tırılmı bir folyo ile i aretlenmi tir. lk kullanım sırasında Master ve kullanımkodu de i tirilmelidir!

Z Teslimat durumundaki sürücü ekranı ve CANCODE (o) 2-5-8-0 kullanıcı kodları.

lk kullanım

Prosedür• AC L KAPAMA'yı devreye alın.

LED (122) kırmızı yanar.

• Kodu girin.Kod do ru ise LED (122) ye il yanar.LED'in (122) kırmızı yanıp sönmesidurumunda kod yanlı girilmi tir, giri itekrarlayın.

stif aracı çalı tırılmı tır.

Z Set tu u (88) kumanda kipinde i levsizdir.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

118 119 120

121

122

88

Page 115: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

114

Kapatma

Prosedür• O- tu una basın.

stif aracı kapalıdır.

Z Araç, önceden ayarlanmı bir süre sonunda otomatik olarak da durdurulabilir.Bunun için gerekli kod kilidi parametresi önceden ayarlanmalıdır, bkz. "ParametreAyarları" sayfa 114. Ek güvenlik mekanizması sürücüye, aracı terk etmeden önceüçüncü ahısların yetkisiz çalı tırmalarına kar ın emniyete alma yükümlülü ünüyükler. Sürücü bu nedenle aracı terk etti i zaman her durumda kapatma tu unabasmalıdır.

6.1.2 Parametre Ayarları

Giri kodunun de i tirilmesi için master kodunun girilmesi gerekir.

Z Master kodunun fabrika ayarı 7-2-9-5 eklindedir. Master kodunu ilk çalı tırmadade i tirin!

stif aracındaki ayarların de i tirilmesi

Prosedür• O- tu una (121) basın.• Master kodu girin.• Üç basamaklı parametre numarasının girilmesi. • SET tu uyla (88) onaylayın.• Parametre listesinden bir ayar de erini girin.

Z Girilen de er geçersiz ise, (122) O-tu undaki (121) LED kırmızı renkte yanar. • Parametre numarasını tekrar girin.• Ayar de erini tekrar girin ya da de i tirin.

• SET tu uyla (88) onaylayın.• lemi di er parametreler için tekrarlayın.• Son olarak O-tu una (121) basın.

Ayarlar de i tirildi.

Page 116: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

115

04.1

3 TR

Parametre listesi

No. Fonksiyon Ayar de eri aralı ı Standart ayar de eri

Çalı ma Süreci Açıklamaları

000 Master kodunun de i tirilmesi: Master kodunun uzunlu u (4-6 haneli) kodun (4-6 basamaklı) uzunlu unuda belirler. Kodlarınınprogramlanmı oldu udurumlarda sadece aynıuzunlu a sahip yeni bir kod girilebilir. Kodun uzunlu ununde i tirilmesigerekiyorsa, önce tüm kodlar silinmelidir.

0000 - 9999 veya

00000 - 99999 veya

000000 - 999999

7295 – (LED 118 yanıpsöner) Güncel kod giri ini

– onaylayın(Set 88)

– (LED 119 yanıpsöner)Yeni bir kod giri i

– onaylayın(Set 88)

– (LED 120 yanıyor)Yeni kodun tekrar girilmesini

– onaylayın(Set 88)

001 Kodun eklenmesi (maks. 250)

0000 - 9999 veya

00000 - 99999 veya

000000 - 999999

2580 – (LED 119 yanıpsönüyor)Bir kod giri ini

– onaylayın(Set 88)

– (LED 120 yanıyor) kod giri inin tekrarını

– onaylayın(Set 88)

002 Kodun de i tirilmesi 0000 - 9999 veya

00000 - 99999 veya

000000 - 999999

– (LED 118 yanıpsöner)Aktüel kodun giri i

– onaylayın(Set 88)

– (LED 119 yanıpsöner)Yeni bir kod giri i

– onaylayın(Set 88)

– (LED 120 yanıpsöner)kod giri inin tekrarlanması

– onaylayın(Set 88)

LED 118- 120 1 - 3 arasındaki tu ların üzerinde bulunurlar.

Page 117: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

116

Kullanım tu larının durum mesajları

A a ıdaki durumlar, LED'in (122) kırmızı renkte yanıp sönmesi eklinde gösterilir:– Yeni master kodunun zaten kod olarak kullanılması– Yeni kodun zaten master kodu olarak kullanılması– De i tirilecek bir kodun bulunmaması– Kodun, zaten mevcut olan bir koda de i tirilmek istenmesi– Silinecek kodun bulunmaması– Kod belle i dolu.

003 Kodun silinmesi 0000 - 9999 veya

00000 - 99999 veya

000000 - 999999

– (LED 119 yanıpsönüyor)Yeni bir kodun girilmesini

– onaylayın(Set 88)

– (LED 120 yanıyor)Kodun tekrar girilmesi

– onaylayın(Set 88)

004 Kod hafızasınınsilinmesi (tüm kodlarısiler)

3265 – 3265 = silmek için– ba ka bir giri =

silmemek için010 Otomatik kapanma

süresi00-31 00 – 00 = otomatik

kapanma yok– 01 - 30 = Dakika

olarak girilecek kapanma süresi

– 31 = Kapanma 10 saniye sonra

No. Fonksiyon Ayar de eri aralı ı Standart ayar de eri

Çalı ma Süreci Açıklamaları

LED 118- 120 1 - 3 arasındaki tu ların üzerinde bulunurlar.

Page 118: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

117

04.1

3 TR

6.2 Asistan sistemlerAccess- Drive- ve Lift-Control asistan sistemleri kullanıcıyı, istif aracını bkz. "Aracınsürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları" sayfa 76bu kullanım kılavuzunun güvenlikko ullarını dikkate alarak güvenli kullanmasında destekler.

Sürü esnasındaki tutum

Kullanıcı aracın hızını yerel artlara göre ayarlamalıdır. Kullanıcı örne in virajlarda,dar koridorlarda ve döner kapılardan ve görü alanı kısıtlı olan yerlerden geçerkenyava lamalıdır. Kullanıcı, önünde giden araçlarla kendi aracı arasında belirli birgüvenlik mesafesi bırakmalı ve istif aracını daima kontrolü altında tutmalıdır. Aniduru lar (tehlike durumu hariç), hızlı dönü ler, tehlikeli veya görü ün açısı kısıtlı olanyerlerde sollamak yasaktır. Çalı ma ve kullanma alanı dı ına sarkmak veya elçıkartmak yasaktır.

6.2.1 Access-Control

A a ıdaki durumlarda onaylama gerçekle ir:1)kullanıcı koltu a oturdu unda.2)istif aracı, anahtar alteri üzerinden (ISMo / CanCode o) açıldı ında.3)emniyet kemer takılı oldu unda.

Z Operatör koltu u kısa süreli ine terk edilirse, forklifte tekrar binildikten (koltuk dolu)ve kemer yeniden takıldıktan sonra anahtar alterine yeniden basmadan tekrarçalı tırılabilir.

Z Sürü onayı bildirilmeze, bilgilendirme bildirimi gerçekle ir. 1'den 3'e kadarmaddeler yeniden uygulanır.

Page 119: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

118

6.2.2 Sürü kontrolü

Bu ilave donanım, istif aracının sürü hızını direksiyon açısına ba lı olaraksınırlandırır. Fabrika tarafından ayarlanmı olan bir kaldırma yüksekli inden itibarenmaks. sürü hızı, adım hızına (yakl.3 km/h) sınırlandırılır ve yava lama sürü ü kontrollambası aktif duruma getirilir. Bu kaldırma yüksekli inin tekrar altına dü üldü ünde,yava sürü ten normal sürü e geçi sırasında beklenmedik a ırı hızlanmayı önlemekiçin sürü pedalı tarafından belirtilen hıza dü ük hızda hızlanılır. Normal hızlanma,sürü pedalı tarafından belirtilen hıza eri ildi inde tekrar aktif olacaktır.

Z Günlük kullanım öncesinde uygulanan kontrollere ek olarak bkz. "Günlük çalı maöncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar" sayfa 66kullanıcı a a ıdakikontrolleri uygulamalıdır:

– Bo yükleme donanımını referans kaldırma yüksekli inden fazla kaldırın ve yavasürü göstergesinin yanıp yanmadı ını kontrol edin.

– Tekerlek konum göstergesinin etkili olup olmadı ını kontrol etmek için araç dururkonumdayken direksiyon manevrası yapın.

6.2.3 Lift Control

Bu ilave donanım Drive Control'ü içerir ve ayrıca direk fonksiyonlarını denetler vedüzenler:

Kaldırma yüksekli ine ba lı olarak e im hızının dü ürülmesi ( yakl. 1,5 m kaldırmayüksekli inden itibaren).– Yükleme donanımı sınır kaldırma yüksekli inin altına dü ürülürse, e im hızı tekrar

artar.

Ek olarak:– E im açısı göstergesi, bkz. "E im açısı göstergesi" sayfa 126.

Günlük kullanım öncesinde uygulanan kontrollere ek olarak kullanıcı a a ıdakikontrolleri uygulamalıdır:

Prosedür• Bo yükleme donanımını referans kaldırma yüksekli i üzerinden kaldırın ve

yava lama sürü göstergesinin yanıp yanmadı ını ve e im hızının belirgin orandadü üp dü medi ini kontrol edin.

• Tekerlek konum göstergesinin etkili olup olmadı ını kontrol için durgun konumdadireksiyon manevrası.

• Öne ve geriye e erek e im açısı göstergesini kontrol edin.

Page 120: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

119

04.1

3 TR

6.3 Demir kabinlerDemir kabinle donatılmı nakliye araçlarında her iki kapı da kapatılabilir.

D KKAT!

Açık kapı nedeniyle kaza tehlikesi (123)Aracın açık kapı ile sürülmesi (123) yasaktır. Açma sırasında salınım açısındabulunan ki ilere dikkat edin.Kapıyı her zaman sıkıca kapatın ve do ru kapalı oldu unu kontrol edin.Kapının kapalı olması kemer zorunlulu unu de i tirmez, bkz. "Emniyet kemeri"sayfa 74.

D KKAT!

Kabin kapıları nedeniyle kayma tehlikesiKabin kapılarını açarken ve kapatırken el ve ayakların kayma tehlikesi vardır.

Kabin kapılarını açarken ve kapatırken kabin çerçevesi ile ayak bölümü ve kabinkapıları arasında hiçbir ey bulunmamalıdır.

Kapıyı açma ve kapatma

Prosedür• Kabin kapısının kilidinin açılması için

anahtarı saat yönünün tersine do ruçevrilmesi gerekir.

• Kabin kapılarının kilitlenmesi için anahtarısaat yönüne do ru çevirin .

• Kabin kapısının açılması için kapı kilidini açınve kolu kapıları açın ve kolu (124) dı arıçekin.

124

123

Page 121: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

120

6.4 Sürgülü cam

D KKAT!

Sabitlenmemi sürgülü cam nedeniyle kaza tehlikesiSürgülü cam daima sabitlenmi olmalıdır.

Camı açma ve kapatma

Prosedür• Kilidi (126) yukarı do ru bastırın.• Camı öne ve arkaya do ru itin.• Kilidi sabitleme konumuna (125) oturtun.

126125

Page 122: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

121

04.1

3 TR

6.5 Otomatik/mekanik katlanır kol

D KKAT!

Arızalı katlanır kol nedeniyle kazatehlikesi

Forklifti asla katlanır kol çalı ır durumdaolmadan kullanmayın. Katlanır kolu herkazadan sonra yetkili bir personeltarafından kontrol ettirin. Katlanır koldakesinlikle de i iklik yapılmamalıdır.Katlanır kolun kapalı olması kemerzorunlulu unu de i tirmez, bkz."Emniyet kemeri" sayfa 74.

Tehlikeli durumlarda yapılacaklar

stif aracının devrilme tehlikesi bulunuyorsa asla emniyet kemerini çözmeyin.Kullanıcı istif aracından a a ı atlamamalıdır. Kullanıcı üst gövdesini direksiyonunüzerine e meli ve iki eliyle sıkıca tutmalıdır. Vücut, dü me yönünün aksi istikametinedo ru e ilmelidir.

Katlanır kolun mekanik kumandası

Prosedür• Sol kavisi açmak için içe do ru bastırın ve aynı anda yukarı do ru hareket ettirin.• Emniyet kavisinin bırakılmasından sonra bu otomatik olarak öne do ru hareket

eder ve kilitlenir.

Katlanır kolun otomatik kumandası

Prosedür• Sol kavisi açmak için içe do ru bastırın ve aynı anda yukarı do ru hareket ettirin,

bu sayede sürü modu bloke olur. • Sistemin kapatılmasının ardından sürü modu onaylanır.

Page 123: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

122

6.6 BODYGUARD

D KKAT!

Açık kapı nedeniyle kaza tehlikesi (123)Aracın açık kapı ile sürülmesi (123)yasaktır. Açma sırasında salınımaçısında bulunan ki ilere dikkat edin.Kapıyı her zaman sıkıca kapatın vedo ru kapalı oldu unu kontrol edin.Kapının kapalı olması kemerzorunlulu unu de i tirmez, bkz."Emniyet kemeri" sayfa 74.

Prosedür• Kolu (127) operatör koltu una çekin, kapı yukarı hareket eder.• Kapıyı (123) operatör koltu una çekin, kapı kapanır.

6.7 Yaz kapısı

D KKAT!

Açık kapı nedeniyle kaza tehlikesi (123)Aracın açık kapı ile sürülmesi (123)yasaktır. Açma sırasında salınımaçısında bulunan ki ilere dikkat edin.Kapıyı her zaman sıkıca kapatın vedo ru kapalı oldu unu kontrol edin.Kapının kapalı olması kemerzorunlulu unu de i tirmez, bkz."Emniyet kemeri" sayfa 74.

Ko ullar– Kapı denetim sensörüne sahip istif araçlarında

sürü onayı sadece yaz kapısı kapalıoldu unda gerçekle ir (o).

Prosedür• Kolu (127) sürücü kabinine çekin, kapı açılır.• Kapıyı (123) kullanıcıya do ru çekin, kapı kapanır.

127

123

123127

Page 124: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

123

04.1

3 TR

6.8 Operatör yeri yükseltme

TEHL KE!

Devrilme dengesinin de i imi nedeniyle tehlikeYan devrilme dengesi istif aracının a ırlık noktasının yükseltilmesi ile azalır. Koruyucu tavan üzerindeki yükseklik (h6) 300 mm, oranında artarbkz. "Ölçüler"sayfa 22.

stif aracının hızı, özellikle viraj sürü lerinde, uyarlanmalıdır.

Z Binme ve inme bkz. "Binme ve inme" sayfa 69.

6.9 Operatör koltu unun ayarlanmasıSırtlık uzatmasını ayarlama

D KKAT!

Sürü sırasında sırtlı ın ayarlanmasında kaza tehlikesi mevcutturSırtlık uzatmasını araç hareket halindeyken ayarlamayın.

Prosedür• Sırtlık uzatması kilit yerle iminin de i tirilmesi ile yükseklik açısından ayarlanabilir.• Sırtlı ı yukarı do ru çekin ve yerine oturmasını sa layın, sırtlık daha uzundur. • Sırtlı ı a a ı do ru bastırın ve yerine oturmasını sa layın, sırtlık daha kısadır.

Döner koltu un ayarlanması

Prosedür• Kilitleme kolunu (128) arkaya do ru çekin ve

aynı anda koltu u arzu edilen pozisyonaçevirin.

• Kilit oturmu olmalıdır.

Döner koltuk ayarlanmı tır ve yerine oturmu tur.

Z stif aracını sadece, döner koltuk kilitlenmikonumdayken hareket ettirin. 128

Page 125: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

124

6.10 Kalorifer

Kalorifer kumandası

Prosedür• Fanı açmak için çevirmeli altere (129) basın.• Sıcaklık regülatörünü (130) sa a çevirin,

kabin sıcaklı ı yükselir.• Sıcaklık regülatörünü (130) sola çevirin, kabin

sıcaklı ı azalır.

Havalandırma filtresini de i tirin

Prosedür• Havalandırma filtresini (131) dı arı çekin.• Yeni havalandırma filtresini (131) içeriye

sürün ve sabit bir ekilde oturmasına dikkatedin.

Filtre kaseti de i tirilmi tir.

Z Filtreyi 500 çalı ma saati sonrasında kontrol edin ve en geç 1000 çalı ma saatisonrasında de i tirin.

129 130

131

Page 126: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

125

04.1

3 TR

6.11 Çıkartılabilir yük koruyucu kafes

D KKAT!

Ezilme tehlikesi ve yük koruyucu kafesin yüksek a ırlı ıBu faaliyetin uygulanması sırasında i eldivenleri ve emniyet ayakabbılarıgiyilmelidir.Yük koruma kafesinin çıkarılması ve asılması için iki personel gerekir.

Yük koruyucu kafesin sökülmesi

Prosedür• Cıvataları (132) çözün.• Yük koruyucu kafesi çatal ta ıyıcıdan

çıkartın ve güvenli bir yere bırakın.• Çatal emniyeti cıvatalarını monte edin.

Yük koruyucu kafesin takılması

Prosedür• Yük koruyucu kafesi çatal ta ıyıcının üst rayına asın.• Vidaları monte edin ve bir tork anahtarıyla sıkın.

Z Sıkma torku = 85 Nm

6.12 Asansör kapamasının köprülenmesi Z Sınırlı yüksekli e sahip çalı ma alanları için bir kaldırma kapatması fabrika

tarafından kurulmu olabilir. Bu sayede kaldırma hareketi yarıda kesilebilir.

Kaldırma hareketinin devam etmesi:

Prosedür• "Kaldırma kapatması köprüleme" tu una

(bkz. "Yan gözdeki kumanda konsolu alteri(o)" sayfa 63) basın.

• Kumanda kolunu (110) çekin.

Tu a tekrar basılana kadar veya çatal ta ıyıcıayarlanan yükseklik sınırına indirilene kadar,asansör kapaması, devre dı ı bırakılır.

132

S

H

110

Page 127: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

126

6.13 Yangın söndürücü

Prosedür• Kilitleri (133) açın• Yangın söndürücüsünü tutucusundan

çekerek çıkartınZ Piktogramların kullanımına yönelik

kullanım talimatlarını yangınsöndürücüsü üzerinden edinebilirsiniz.

6.14 E im açısı göstergesi

NOT

Güncel e im açısı armatür panelininsa ında sabitlenmi olan ek bir göstergeüzerinden görüntülenir.

– Ye il LED (134) zemine olan dikeykonumu gösterir.

133

134

Page 128: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

127

04.1

3 TR

6.15 Kumanda kollu veya uzaktan kumandalı Rockinger kavramaZ Römorkları çekmeye yönelik notlar dikkate alınmalıdır, bkz. "Römorkların

çekilmesi" sayfa 111.

D KKAT!

Yanlı ba lanan römork nedeniyle kazatehlikesi

Harekete geçmeden önce kavramanıngüvenli yapıda yerine oturup oturmadı ıkontrol edilmelidir.Kontrol pimi (137) kontrol kovanı ile(138)bir bütün olmalıdır.

Rockinger Kavrama kullanımı (Römorkuba lama)

Prosedür• Römorku kaymaya kar ı emniyete alın.• Römorkun çeki çubu unu kavrama hizasına ayarlayın.• Kumanda kolu (136) / Uzaktan kumanda (135)(o) yukarıya çekin.

Z Uzaktan kumanda (135) (o) araç modeline göre operatör kabini koruyucu tavanalanında bulunmaktadır.

• stif aracını yava ça kavrama yerine oturuncaya kadar geri alın.• Kumanda kolu (136) / Uzaktan kumanda (135)(o) a a ı do ru bastırın.

Rockinger Kavrama kullanımı (Römorku çözme)

Prosedür• Römorku kaymaya kar ı emniyete alın.• Kumanda kolu (136) / Uzaktan kumanda (135)(o) yukarıya çekin.• stif aracını öne do ru sürün.• Kumanda kolu (136) / Uzaktan kumanda (135)(o) a a ı do ru bastırın.

136 135

137 138

Page 129: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

128

6.16 Kamera sistemi

D KKAT!

Görülmeyen çalı ma alanları nedeniyle kaza tehlikesiKamera sistemi istif aracının güvenle kullanılması için bir yardımcı unsur olarakhizmet eder.Kamera sistemi ile sürü ve çalı ma özenle denenmelidir!Kamerayı gözel görülmeyen çalı ma alanını görebilecek yapıda ayarlayın.

Z Geri görü kamerası kullanımında ekran geri vitese takıldı ında otomatikaçılacaktır.

Kamera sistemi ile çalı ma– Ekrandaki tu a (143) basın, kamera sistemi açılır veya kapatılır.– Tu a (142) basın, ekran otomatik aydınlatılır veya karartılır (Gündüz / gece geçi i).– Tu a (139) bastı ınızda menü açılır.

Z Birden fazla basma menü noktasını de i tirir (Kontrast, parlaklık, renk doygunlu u,dil, video, yansıtma) veya menüyü sonlandırır.

Menü noktalarının ayarlanması– Tu a (141) basılması ile bir adım ileri gidilir.– Tu a (140) basıldı ında bir adım geri gidilir.

Z Kirlenen ekran veya kavalandırma bo lukları yumu ak bir bez veya fırça iletemizlenmelidir.

139 140 141 143142

Page 130: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

129

04.1

3 TR

6.17 Kumanda eması „N“

UYARI!

Kaldırılmı yükleme donanımının altında ve üzerinde bulunan ki iler için kazatehlikesiKi ilerin, kaldırılmı yükleme donanımının altında ve üzerinde bulunması yasaktır.

Yükleme donanımının üzerine ki ilerin çıkması yasaktır.Yükleme donanımı ile ki iler kaldırılmamalıdır.stif aracının tehlike alanında ki ilerin bulunmasını engelleyin.Kaldırılmı ve emniyete alınmamı yükleme donanımının altına girilmemeli vealtında bulunulmamalıdır.

Z "N" kumanda emasında, standart kumandanın aksine kaldırma ve e imkumandası de i iktir. MULTI-PILOT yalnızca operatör koltu undan kumandaedilmelidir. Kullanıcı kaldırma tertibatının ve montaj cihazlarının kullanımındadeneyimli olmalıdır!

NOT

MULTI-PILOT e imini kaldırma ya da indirme hızı aynı zamanda e im hızıdüzenler. Yüke ve raf levhalarına zarar vermemek için yükleme donanımının sertekilde indirilmesini önleyin.

Kaldırma kumandası

Prosedür• MULTI-PILOT sa a do ru bastırın (H yönünde), yük kaldırılır.• MULTI-PILOT solado ru bastırın (S yönünde), yük indirilir.

E im kumandası

D KKAT!

E imli kaldırma düzene i nedeniyleezilme tehlikesi

Ana kaldırmanın geriye yatırılmasındakaldırma düzene i ile ön çeper arasındauzuv bulunmamalıdır.

Prosedür• MULTI-PILOT öne do ru bastırın (V yönünde), yük öne e ilir.• MULTI-PILOT arkaya do ru bastırın (R yönünde), yük arkaya e ilir.

Z Çalı ma hareketinin dayanma noktasında gelindi inde (Basınç sınırlama valfınınsesi) kolu bırakın. Kol otomatik nötr konumuna geçecektir.

V

R

H

S

Page 131: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

130

7 Arıza yardımı

7.1 Arıza arama ve sorun gidermeBu bölüm kullanıcıya basit arızaları veya yanlı kullanım sonuçlarını tespit etmesindeve gidermesinde yardımcı olacaktır. Arızanın sınırlandırılmasında, tabloda belirtilensorun giderme önlemlerinin sırasına göre hareket edilmelidir.

Z A a ıdaki "Sorun giderme önlemlerinin" uygulanmasının ardından istif aracınınçalı maya hazır duruma geçmemesi halinde veya elektronik sisteminde birarızanın ilgili hata numarası ile gösterilmesi durumunda lütfen üreticinin mü terihizmetleri ile irtibata geçin.Devamında uygulanacak olan arıza giderimi sadece üreticinin mü teri hizmetleritarafından uygulanmalıdır. Üreticinin, özellikle bu görevlere sahip olan e itimlimü teri hizmetleri mevcuttur.Kesin ve net olarak arızaya müdahale edebilmek için mü teri hizmetlerinina a ıdaki görevleri önemli ve yardımcıdır:- stif aracının seri numarası- Gösterge ünitesindeki arıza numarası (mevcut ise)- Hata tanımlaması- stif aracının güncel konumu.

Page 132: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

131

04.1

3 TR

Bilgi mesajları

Gösterge Anlamı

B LG 02

– Forkliftin çalı tırılması sırasında sürü yönü seçilmemi ,tekerlek konum göstergesi görünmüyor.

– Çalı ır konumdayken sürü yönünün nötr konuma de i imi, ileri ve geri de i ken tekerlek konum göstergesi.

INFO 05 (hareket kapatma giri i opsiyonel ayarı)Strok kapatma etkin / di er ko ullardan ba ımsız.

B LG 16 (hareket kapatma giri i opsiyonel ayarı)Hareket kapatma etkin / di er ko ullardan ba ımsız.

B LG 35

Sürü pedalı durgun konumu

– Durgun konumun sadece devreye alınırken kontrol edilece iveya koltuk alterinin açık konumdan kapalı konuma her geçi inde kontrol edilip edilmeyece i bildirisi parametre üzerinden ayarlanabilir

B LG 36Hidrolik durgun konum

– Bildirinin görüntülenip görüntülenmeyece i bildirisi parametre üzerinden ayarlanabilir.

B LG 40

A ırı sıcaklık

– 83° C ısı üzerinden hareket ve kaldırma kumandası– 145° C ısı üzerinden hareket ve kaldırma motoru.

B LG 90El freni çekiliyken sürü

– El freni alteri park pozisyonunda durmasına ra men sürüpedalı basılı.

B LG 96

Açma konumunda hidrolik durgun konum

– Açma sırasında bir hidrolik fonksiyon devreye alınır.– Devreye alınan hidrolik fonksiyon uygulanmaz

Page 133: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

132

Arıza Olası nedeni Arıza giderme önlemleriForklift gitmiyor – Akü soketi takılmamı tır.

– AC L KAPATMA alterine basılmı tır.

– Çalı tırma kilidinin O konumuna getirilmesi.

– Akü arjı çok az.– Sigorta bozuk.

– Akü soketini kontrol edin, gerekiyorsa takın.

– AC L KAPATMA alteriaçılmı tır

– Çalı tırma kilidini I konumuna getirin.

– Akü arjını kontrol edin, gerekirse aküyü arj edin.

– Sigortaları kontrol edin.Yük kaldırılamıyor – Forklift çalı maya hazır

de il.

– Hidrolik ya ı seviyesi çok dü ük.

– Akü de arj denetimcisi kapanmı tır.

– Sigorta bozuk.– A ırı yük.

– "Forklift hareket etmiyor" altında bahsi geçen tüm giderme önlemlerini uygulayın.

– Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin.

– Akünün arj edilmesi

– Sigortaları (o) kontrol edin.

– Maksimum ta ımakapasitesini dikkate alın,bkz. "Tip etiketi" sayfa 33.

Gösterge birimindeki arıza göstergesi

– Forklift çalı maya hazırde il.

– AC L KAPATMA alterinebasın veya kontak anahtarını 0 konumuna çevirin, yakla ık 3 saniye sonra istenilen çalı ma fonksiyonunu tekrarlayın

Page 134: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

133

04.1

3 TR

7.2 stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi

7.2.1 Forklifti kaldırın

UYARI!

Kaza tehlikesistif aracı do ru çekilmedi inde ki ilerde yaralanma meydana gelebilir.

stif aracını sadece frenlenmeyen römork yükü için yeterli çeki ve frenleme gücünesahip çekici araçlar ile çekilmelidir.Çekme için sadece bir çeki çubu u kullanılmalıdır.stif aracını sadece adım hızında çekin.stif aracını park freni inik konumda park etmeyin.Çekilecek olan aracın operatör koltu unda direksiyonu çevirmesi için bir ki ibulunmalıdır.

stif aracını çekme

Ko ullar– stif aracını emniyetli bir ekilde park edin.– Akü soketini çekin.

Prosedür• Çekme çubu unu çekici aracın ve çekilecek

olan istif aracının römork kavramasına (47)sabitleyin.

• Park frenini çözün.• stif aracını hedef adrese çekin.• Park frenini etkinle tirin.• Çekme ba lantısını gev etin.

stif aracı hedef adreste güvenli yapıdadurmaktadır.

47

Page 135: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

134

7.2.2 stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi

UYARI!

stif aracının istem dı ı hareketiGev ek yay kurmalı frende ve yetersiz emniyette, istif aracı kayabilir.

Yay kurmalı frenini hareket etmek için akım beslemesi olmadan gev etin.stif aracını istem dı ı kaymalara kar ı korumak için gerekli önemlerle güvenli halegetirin.

Park frenini çözün

Ko ullar– AC L KAPATMA alterini ve devre kilidini

kapatın.– Akü soketini çekin.– Kaymaması için istif aracını emniyete alın.– Taban sacını ayırın, bunun için taban sacının

sabitleme cıvatalarını gev etin.

Prosedür• Cıvatayı (144) çözün.• Mıknatıslı bobinin (145) kilidini açın ve çıkarın.• Cıvatayı (144) takın, bu esnada valf mekanik

olarak etkinle ir.• Direksiyonu ykl 2 kez kuvvetlice döndürün.

Z Yay haznesi pompa pompalanır ve fren bo alır.• stif aracını hedef adrese çeki çubu u ile çekin.

stif aracı hedef adreste durmaktadır.

Park frenini etkinle tirin

Prosedür• Cıvatayı (144) çözün.• Mıknatıslı bobini (145) valfe sokun ve kilitleyin.• Cıvatayı (144) takın. Tahrik tekerlekleri bu i lem sonrasında frenler tarafından

bloke olur ya da frenlenmez.• Taban sacını monte edin.

stif aletini emniyetli bir ekilde park edin,.

144

145

Page 136: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

135

04.1

3 TR

7.3 Acil ndirmeZ Hidrolik kumanda da bir arızanın gündeme gelmesi durumunda asansör manüel

indirilebilir.

UYARI!

Asansör gövdesinin indirilmesi nedeniyle yaralanma tehlikesiAcil indirme sırasında istif aracının tehlike bölgesinde ki ilerin bulunmasınıengelleyin.Kaldırılmı yük malzemesi altına hiçbir zaman girmeyin ve altında durmayın.Acil indirme valfına daima istif aracının yanında ayakta durarak basılmalıdır.Rafda yük alma malzemesi bulundu unda asansörün acil indirilmesi yasaktır.Tespit edilen eksiklikleri zaman kaybetmeden yetkililere haber verin.Bozuk istif aracını i aretleyin ve kullanmayın.Bozuklu un bulunması ve onarılmasından sonra ancak istif aracı yenidençalı tırılabilir.

asansör gövdesinin acil indirilmesi

Ko ullar– Yük alma malzemesi rafta bulunmuyor.– AC L KAPATMA alterini ve devre kilidini

kapatın.– Akü soketini çekin.– Taban sacını ayırın, bunun için taban sacının

sabitleme cıvatalarını gev etin.

Prosedür• Acil indirme valfini (146) yava ça çevirme ,

asansör ve yük alma malzemesi indirilir.• Acil indirme valfini (146) dayanma noktasına

kadar tersine çevirin, indirme süreci sona erer.

Asansör gövdesi indirilir.

UYARI!

Arızanın bulunması ve onarılmasından sonra ancak istif aracı yeniden çalı tırılabilir.

146

Page 137: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

136

Page 138: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

137

04.1

3 TR

F stif Aracının Bakımı1 letme Güvenli i ve Çevre Korunması

Bu bölümde listelenmi olan kontroller ve bakım çalı maları, bakım kontrollistelerinde belirtilen bakım aralıklarıyla yapılmalıdır.

UYARI!

Kaza ve parçanın hasar görme tehlikesistif aracında herhangi bir de i iklik - özellikle emniyet tertibatlarında - yapılmasıyasaktır.

stisna: letmeci motor gücü ile çalı an istif araçlarında sadece istif aracı üreticisiartık faaliyet göstermiyorsa ve takipçisi yoksa de i iklikler uygulayabilir veyauygulatabilir; Ancak i letmeciler:– uygulanacak de i ikliklerin istif araçları için teknik bir mühendis tarafından güvenlik

açısından tasarlanarak kontrol edilmesini ve uygulanmasını sa lamalıdır.– Proje, kontrol ve de i ikliklerin uygulanmasına yönelik kalıcı çizimlere sahip

olmalıdır.– Ta ıma kapasitesini belirten levhalarda, uyarı plakalarında ve etiketlerinde aynı

zamanda kullanım ve atölye el kitabplarında bu do rultuda de i iklikleri uygulamalıve onaylatmalıdır.

– istif araçlarında uygulanan de i ikli in türünün, de i iklik tarihinin ve bu i legörevlendirilen organizasyonun adı ve adresinin görülebilece i kalıcı ve iyigörülebilir tanımlamaları uygulamalıdır

NOT

Sadece orijinal yedek parçalar üreticinin kalite kontrolüne tabi tutulmu tur. Güvenli vegüvenilir bir çalı ma için sadece üreticinin yedek parçalarını kullanınız.

Z Kontrol ve bakım çalı malarından sonra, "temizleme veya bakım çalı malarıardından istif aracının tekrar çalı tırma" bölümündeki i lemler yapılmalıdır (bkz."Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması"sayfa 165).

Page 139: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

138

2 Bakım çin Güvenlik Kuralları

Bakım ve onarım personeli

Z Üreticinin özel olarak bu görevler için e itilmi mü teri hizmetleri vardır. Üretici ileyapılan bakım anla ması arızasız bir i letimi destekler.

stif aracının bakım ve onarımı yalnız uzman personel tarafından yapılmalıdır.Yapılacak i ler a a ıdaki hedef grupları için ayrılmı tır.

Mü teri hizmetleri

Servis, istif aracı için özel e itim almı tır ve bakım ve onarım çalı malarını kendiba ına yapabilecek durumdadır. Servis, çalı malarda gerekli olan normları,yönergeleri, güvenlik düzenlemelerini ve olası tehlikeleri biliyor.

letmeci

letmecinin bakım personeli sahip oldu u teknik bilgi ve tecrübe sayesinde bakımlistesinde belirtilen çalı maları i letmeci için yapabilecek durumdadır. Bunun dı ındai letmeci tarafından yapılacak bakım ve onarım çalı maları açıklanmı tır, bkz. " stifAracının Bakımı" sayfa 137.

Page 140: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

139

04.1

3 TR

2.1 letim maddeleri ve eski parçalar

D KKAT!

letim maddeleri ve eski parçalar çevreye zararlıdırEski parçalar ve de i tirilen i letme sıvıları kurallara ve geçerli çevre korumayönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ya de i imi için, bu i için özelolarak e itilmi , üretici mü teri yetkilisi sizin için hazır bulunmaktadır.

Bu maddelerle çalı ma yaparken, güvenlik talimatlarını dikkate alın.

2.2 Tekerlekler

UYARI!

Üretici özelliklerine uymayan lastiklerin kullanılması halinde kaza tehlikesistif aracının duru emniyeti ve sürü tutumu lastiklerin kalitesine ba lıdır. A ınma e it oranda olmadı ı taktirde, istif aracının dengesi kaybolur ve fren mesafesiartar.

Lastiklerin de i iminde, istif aracının e ik durmadı ından emin olun.Lastikleri her zaman çift olarak, yani sol ve sa tekerle i aynı anda de i tirin.

Z Fabrika tarafından monte edilmi olan tekerlekler ve jantlar de i tirilirken sadeceüretici tarafından sunulan orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Aksi takdirdeüretici spesifikasyonları yerine getirilmi olmaz.

Page 141: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

140

2.3 Kaldırma zincirleri

UYARI!

Ya lanmamı ve yanlı temizlenmi kaldırma zincirleri nedeniyle kaza tehlikesiKaldırma zincirleri güvenlik elemanlarıdır. Kaldırma zincirinde a ırı kirlenmeolmamalıdır. Kaldırma zincirleri ve dönme uçlarının her zaman temiz ve ya lı olmasıgerekir.

Kaldırma zincirlerinin temizli i, sadece parafin içerikli maddelerle gerçekle melidir,örn. benzin, petrol veya dizel yakıt gibi.Kaldırma zincirinin, buharlı yüksek basınç temizleyicileri veya kimyasaltemizleyiciler ile yıkanması yasaktır.Temizlikten hemen sonra kaldırma zincirini basınçlı havayla kurutun ve üzerinezincir spreyi sıkın.Kaldırma zinciri, sadece üzerinde yük asılı de ilken ya lanmalıdır.Kaldırma zincirini özellikle avara mafsalları alanında itinayla ya layın.

UYARI!

Dizel yakıt kullanımı nedeniyle riskDizel yakıt cilde temas etti inde a ındırabilir. lgili alanlar hemen özenletemizlenmelidir. Göz temasında hemen akan su altında durulayın ve doktorunuza ba vurun.Dizel yakıtla çalı malarda koruyucu eldiven kullanın.

Page 142: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

141

04.1

3 TR

2.4 Hidrolik sistem

UYARI!

Gevrek hidrolik hortumlar nedeniyle kaza tehlikesiHidrolik hortumlar, altı yıl kullanıldıktan sonra de i tirilmelidir. Üretici, bu görevler içine itimli mü teri hizmetine sahiptir.

Hidrolik hortumların üzerindeki üretim tarihi dikkate alınmalıdır.

UYARI!

Hidrolik sistemlerin sızdırması nedeniyle kaza tehlikesiSızdıran ve bozuk hidrolik hattından hidrolik ya ı sızabilir.

Tespit edilen eksiklikler durumunda derhal yetkililere haber verilmelidir.Arızalı istif aracını i aretleyin ve kullanmayın.Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra istif aracı yenidençalı tırılabilir.Sızan hidrolik ya ı hemen uygun bir ba layıcı madde ile temizleyin.Ba layıcı madde ve i letim malzemelerinden olu an karı ım talimatlara uygun birekilde imha edilmelidir.

UYARI!

Hidrolik hatlarda delikler veya ince çatlaklar nedeniyle yaralanma ve patlamatehlikesiBasınç altında bulunan hidrolik ya , hidrolik hatlardaki ince delikler veya kılcalçatlaklar üzerinden deriyle temas edebilir ve buna ba lı a ır yaralanmalar meydanagelebilir.

Yaralanma durumunda hemen bir doktora ba vurun.Basınç altındaki hidrolik hatlara dokunmayın.Tespit edilen eksiklikler durumunda derhal yetkililere haber verilmelidir.Arızalı istif aracını i aretleyin ve kullanmayın.Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra istif aracı yenidençalı tırılabilir.Sızan hidrolik ya ı hemen uygun bir ba layıcı madde ile temizleyin.Ba layıcı madde ve i letim malzemelerinden olu an karı ım talimatlara uygun birekilde imha edilmelidir.

Page 143: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

142

3 Çalı ma malzemesi ve ya lama planı

3.1 letme sıvılarının güvenli kullanımıletme maddelerinin kullanımı

letme maddeleri her zaman amacına ve üreticisinin talimatlarına uygun olarakkullanılmalıdır.

UYARI!

Amacına uygun olmayan kullanım sonucu sa lık, hayat ve çevre için tehlikeolu abilirÇalı ma malzemesi yanıcı olabilir.

Çalı ma malzemesini sıcak parçalarla veya alevle temas etmesini engelleyin.Çalı ma malzemesini sadece güvenlik talimatlarına uygun haznelerde muhafazaedin.Çalı ma malzemesini sadece temiz haznelere doldurun.Farklı kalitelere sahip çalı ma malzemelerini karı tırmayın. Bu talimat, bu i letmekılavuzunda karı tırılması istenen maddeler için geçerli de ildir.

D KKAT!

letim maddelerinin akması ve dökülmesi nedeniyle kayma ve çevreyi kirletmetehlikesiAkan ve dökülen i letim maddeleri nedeniyle kayma tehlikesi bulunmaktadır. Butehlike su oldu unda artar.

letim maddelerini dökmeyin.Akan ve dökülen i letim maddelerini hemen uygun bir ba layıcı madde iletemizleyin.Ba layıcı madde ve i letim malzemelerinden olu an karı ım talimatlara uygun birekilde imha edilmelidir.

Page 144: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

143

04.1

3 TR

UYARI!

Ya ların usulüne uygun olmayan kullanımı nedeniyle tehlikeYa lar (zincir spreyi / hidrolik ya ı) yanıcı ve zehirlidir.

Eski ya ları kurallara uygun olarak imha edin. Eski ya ın uygun ekilde imhaedilmesine kadar güvenli bir ekilde muhafaza edilmesiYa ları dökmeyin.Dökülen veya sızan ya lar hemen uygun bir ba layıcı ile temizlenmelidir.Ba layıcı malzeme ve ya lardan olu an karı ım, talimatlara uygun bir ekilde imhaedilmelidir.Ya ların kullanımına dair yasal yönetmeliklere uyulmalıdır.Ya ların kullanımı esnasında koruyucu eldiven giyilmelidir.Ya ların, sıcak motor parçalarına ula ması engellenmelidir.Ya ların kullanımı esnasında sigara içilmemelidir.Temas etmeyin ve yemeyin, içmeyin. Yutulması halinde istifra etmeye çalı mayın,hemen bir doktora gidin.Ya dumanının veya buharının solunması halinde temiz havaya çıkın.Cildiniz ya ile temas etti i taktirde, cildinizi su ile yıkayın.Ya gözünüze geldi inde, gözünüzü su ile yıkayın ve hemen bir doktora gidin.Elbisenize ve ayakkabınıza gelmesi halinde bunları hemen de i tirin.

D KKAT!

letim maddeleri ve eski parçalar çevreye zararlıdırEski parçalar ve de i tirilen i letme sıvıları kurallara ve geçerli çevre korumayönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ya de i imi için, bu i için özelolarak e itilmi , üretici mü teri yetkilisi sizin için hazır bulunmaktadır.

Bu maddelerle çalı ma yaparken, güvenlik talimatlarını dikkate alın.

Page 145: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

144

3.2 Ya lama planı

g Kaygan yüzeyler c Hidrolik ya ı bo altma vidasıs Gres basma nipeli b anzıman ya ı doldurma a zı

Hidrolik ya ı doldurma a zı a anzıman ya ı bo altma vidası

t Fren hidroli i doldurma a zı K Ya seviyesi kontrol vidası

t - D G

s - E

- E

c

b - N

K a a K

Page 146: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

145

04.1

3 TR

3.3 Çalı ma malzemesi

1) -5/+30 °C sıcaklıkta geçerli2) -20/-5 °C sıcaklıkta geçerli3) +30/+50 °C sıcaklıkta geçerli

Kod Sipari no.Teslim

atmiktarı

Doldurma miktarı Tanımlama Kullanım amacı

A

51 132 827* 5l

35 l

JungheinrichHidrolik Ya

Hidrolik sistem50 426 072 20l Renolin 321) HLPD50 429 647 20l Renolin 222) HLPD50 124 051 5l HV 68 3)

51 082 888 5l Plantosid 46 HVI (BIO hidrolik ya )

D 50 429 647 20l 0,25 l Renolin 22 Hidrolik fren sistem

E 14 038 650 400g Gres ya ıKP 2 K3)

Ön ve arka tekerlek poyrası

G 29 201 280 400ml Zincir spreyi Zincirler

N 50 137 755 5l

2xykl. 1,3 l(bei yeni dolumda.2x1,4 l)

Shell Donax TC 50Universal anzıman

Page 147: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

146

Z * stif araçları fabrikadan üreticinin özel bir hidrolik ya ile (mavi renkli) veya BIOhidrolik ya ı "Plantosid 46 HVI" ile teslim edilirler. Bu özel hidrolik ya ı sadeceüreticinin servis organizasyonu üzerinden temin edilebilir. Belirtilen alternatifhidrolik ya kullanımına izin verilmi tir fakat bu fonksiyonda kötüle meye sebepolabilir. Bu hidrolik ya ının belirtilen alternatif ya larla karı tırılarak kullanılmasınaizin verilmi tir.

UYARI!

stif araçları fabrikadan hidrolik ya "HLP D22“ veya BIO hidrolik ya "Plantosyn 46HVI“ ile teslim edilirler."Plantosyn 46 HVI“ BIO hidrolik ya ından üreticinin hidrolik ya ına geçilmesine izinverilmez. Aynı husus, üreticinin hidrolik ya ından "Plantosyn 46 HVI“ BIO hidrolikya ına geçi için de geçerlidir. BIO hidrolik ya ın "Plantosyn 46 HVI" üreticinin hidrolik ya ı veya belirtilen alternatifya lardan biri ile karı tırılarak kullanılması yasaktır.

Gres için referans de erler

Kod Sabunla matürü

Damlamanoktası°C

25 °C'deki penetrasyon de eri

NLG1 sınıfı Tüketimsıcaklı ı ×C

E Lityum 185 265 - 295 2 -35/+120

Page 148: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

147

04.1

3 TR

4 Bakım ve onarım çalı maları

4.1 stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlamaBakım ve onarım çalı malarında kaza olmaması için gerekli her önlem alınmalıdır.A a ıdaki ko ullar yerine getirilmelidir:

Prosedür• stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde

park edin" sayfa 81.• Yük alma tertibatını tamamen indirin.• Akü soketini çıkartın ve bu ekilde forklifti istem dı ı çalı maya kar ı emniyete alın.

Page 149: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

148

4.2 stif aracının güvenli ekilde kaldırılması ve sehpaya alınması

UYARI!

Devrilen istif aracı nedeniyle kaza tehlikesistif aracını kaldırmak için sadece uygun kaldırma malzemeleri bu i için öngörülenyerlere yerle tirilmelidir.

stif aracının a ırlı ı için tip etiketine dikkat edin.Sadece 5000 kg minimum ta ıma kapasitesine sahip kriko kullanın.stif aracını yük olmadan düz bir zeminde kaldırın.Kaldırma i lemi esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ah ap takozlar)desteklenerek kayması veya devrilmesi önlenmelidir.

stif aracının güvenli bir ekilde kaldırılması ve sehpaya yerle tirilmesi

Ko ullar– stif aracını bakım ve onarım çalı malarına hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve

onarım çalı malarına hazırlama" sayfa 147).

Kullanılan alet ve malzeme– Kriko– Sert ah ap takoz

Prosedür• Krikoyu dayama noktasına yerle tirin.

Z Kriko dayanma noktası, bkz. "Uyarı ve tip etiketleri" sayfa 31.• stif aracını kaldırın.• stif aracı sert ah ap takozlarla destekleyin.• Krikoyu çıkarın.

stif aracı güvenli bir ekilde kaldırılmı ve sehpaya yerle tirilmi tir.

Page 150: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

149

04.1

3 TR

4.3 Arka kapak açık

Koruyucu ba lı ın açılması

Ko ullar– stif aracın bakım ve onarım çalı malarına

hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve onarımçalı malarına hazırlama" sayfa 147).

Prosedür• ki geçmeli kilidi (147) çözün.

• Arka koruyucu ba lı ı arkaya do ru çekin veçıkartın.

Arka koruyucu ba lık açık. Sigortalara ve di eryapı parçalarına imdi ula ılabiliyor.

Koruyucu ba lı ın kapatılması

Prosedür• Arka koruyucu ba lı ı yerle tirin.

• ki geçmeli kilidi (147) sabitleyin.

Arka koruyucu ba lık kapalı.

147

Page 151: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

150

4.4 Tekerlek ba lantılarının kontrolü

UYARI!

Farklı lastikler nedeniyle kaza tehlikesistif aracının devrilmeye kar ı sa lamlı ı ve sürü davranı ı lastiklerin kalitesineba lıdır.

Tekerler çap olarak 15 mm oranından fazla farklılık gösteremezler.Lastikleri sadece çift olarak de i tirin. Tekerle de i iminden sonra tekerleksomunlarının 10 çalı ma saati sonrasında sıkı oturuma kar ı kontrol edilmelidir.Sadece aynı fabrika ürünü, tipi ve profilli lastikler kullanın.

Tekerlek sabitli inin kontrolü

Ko ullar– stif aracın bakım ve onarım çalı malarına

hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve onarımçalı malarına hazırlama" sayfa 147).

Kullanılan alet ve malzeme– Tork anahtarı

Prosedür• Bijonları (148) çapraz ekilde bir tork anahtarıyla

sıkın, sıkma torku bkz. "Lastik" sayfa 28.

Tekerlek sabitli i kontrol edildi.

Z Havalı lastik donanımı kullanıldı ında hava basıncını kontrol edin, hava basıncıbkz. "Lastik" sayfa 28

148

Page 152: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

151

04.1

3 TR

4.5 Tekerleklerin de i tirilmesi

UYARI!

Devrilen istif aracı nedeniyle kaza tehlikesistif aracını kaldırmak için sadece uygun kaldırma malzemeleri bu i için öngörülenyerlere yerle tirilmelidir.

stif aracının a ırlı ı için tip etiketine dikkat edin.Sadece 5000 kg minimum ta ıma kapasitesine sahip kriko kullanın.stif aracını yük olmadan düz bir zeminde kaldırın.Kaldırma i lemi esnasında uygun gereçlerle (Takozlar, sert ah ap takozlar)desteklenerek kayması veya devrilmesi önlenmelidir.

UYARI!

Devrilen tekerlekler nedeniyle yaralanma tehlikesiForkliftin tekerlekleri çok a ırdır. Her bir tekerlek 150 kg a ırlı ında olabilir.Sadece uygun el aletleri ve koruyucu i donanımı ile tekerlek de i imi yapın.

Tekerleklerin sökülmesi

Ko ullar– stif aracın bakım ve onarım çalı malarına

hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve onarımçalı malarına hazırlama" sayfa 147).

Kullanılan alet ve malzeme– Kriko– Sert ah ap takoz – Montaj kolu– Tork anahtarı

Prosedür• Krikoyu dayama noktasına yerle tirin.

Z Kriko dayanma noktası, bkz. "Uyarı ve tip etiketleri" sayfa 31.• stif aracını kaldırın.• stif aracı sert ah ap takozlarla destekleyin.• Tekerlek sabitlemesini (148) gev etin.• Tekerle i sökün, gerekirse uygun montaj kolu kullanın.

Tekerlek sökülmü tür.

148

Page 153: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

152

Tekerleklerin monte edilmesi

Prosedür• Tekerle i monte edin, gerekirse uygun montaj

kolu kullanın.• Tekerlek sabitlemesini monte edin.• Sert ah ap takozları çıkartın.• stif aracı indirin.• Tekerlek sabitlemesini (148) çapraz ekilde bir

tork anahtarıyla sıkın, sıkma torku bkz. "Lastik"sayfa 28.

Tekerlek monte edilmi tir.

Z Havalı lastik donanımı kullanıldı ında hava basıncını kontrol edin, hava basıncıbkz. "Lastik" sayfa 28

148

Page 154: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

153

04.1

3 TR

4.6 Hidrolik sistem

D KKAT!

Hidrolik ya ı, çalı ma sırasında basınç altındadır ve sa lık ve çevre için tehlikelidir. Basınçlı hidrolik hatlarına dokunmayın.Eski ya ları uygun ekilde imha edin. Eski ya , uygun ekilde imha edilene kadargüvenli bir ekilde muhafaza edilmelidir.Hidrolik ya ını dökmeyin.Sızan hidrolik ya ı hemen uygun bir ba layıcı madde ile temizleyin.Ba layıcı madde ve i letim malzemelerinden olu an karı ım talimatlara uygun birekilde imha edilmelidir.

Hidrolik ya ı ile çalı ma yaparken yasal yönetmeliklere uyulmalıdır.Hidrolik ya ı ile çalı ma yaparken koruyucu eldiven giyilmelidir.Hidrolik ya ın, sıcak motor parçalarıyla temas etmesini engelleyin.Hidrolik ya ile çalı ma yaparken sigara içmeyin.Temas etmeyin ve yemeyin, içmeyin. Yutulması halinde istifra etmeye çalı mayın,hemen bir doktora gidin.Ya dumanının veya buharının solunması halinde temiz havaya çıkın.Cildiniz ya ile temas etti i taktirde, cildinizi su ile yıkayın.Ya gözünüze geldi inde, gözünüzü su ile yıkayın ve hemen bir doktora gidin.Elbisenize ve ayakkabınıza gelmesi halinde bunları hemen de i tirin.

D KKAT!

letim maddeleri ve eski parçalar çevreye zararlıdırEski parçalar ve de i tirilen i letme sıvıları kurallara ve geçerli çevre korumayönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ya de i imi için, bu i için özelolarak e itilmi , üretici mü teri yetkilisi sizin için hazır bulunmaktadır.

Bu maddelerle çalı ma yaparken, güvenlik talimatlarını dikkate alın.

Page 155: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

154

4.6.1 Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin

Hidrolik ya seviyesini kontrol edin ve hidrolik ya ilave edin

Ko ullar– Forklifti düz zeminde bırakın.– Forklifti bakım ve onarım çalı malarına hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve

onarım çalı malarına hazırlama" sayfa 147).

Prosedür• Havalandırma filtresini (149) ölçüm çubu uyla(150)çıkarın.• Ölçüm çubu undaki (150) hidrolik ya seviyesini kontrol edin.

Z Depodaki ya yeterliyse hidrolik ya seviyesi üstteki i aretten (maks.)okunabilmelidir. Gerekirse hidrolik ya ı ön görülen dolum yüksekli ine kadardoldurun (20 mm ölçüm çubu unda yakl. 1,5l hidrolik ya )

Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edilmi tir.

D KKAT!

Uygun olmayan hidrolik ya kullanımı nedeniyle hasarlarBio-hidrolik ya ına sahip araçlar hidrolik deposundaki „sadece BIOhidrolik ya ı doldurun“ levhasıyla i aretlenmi tir.

Sadece BIO-hidrolik ya kullanın.

f09unten

150max.

min.

149

Page 156: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

155

04.1

3 TR

4.7 Hidrolik ya filtresinin de i tirilmesi

Ya filtresini de i tirin

Ko ullar– stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, bkz.

" stif aracını emniyetli bir ekilde park edin"sayfa 81

Prosedür• Hidrolik ya filtresi kapa ını (151) sökün, filtre

elemanı kapakta takılıdır.• Filtreyi de i tirin; O-ring de hasarlıysa bunu da

de i tirmelisiniz. O-ringi monte ederken biraz ya layın.• Kapa ı, takılı olan yeni filtre elemanıyla yeniden sıkı tırın.

4.8 Havalandırma ve hava tahliyesi de i imi

Ko ullar– stif aracını düz zeminde bırakın.– stif aracın bakım ve onarım çalı malarına

hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve onarımçalı malarına hazırlama" sayfa 147).

– Taban sacını çıkarın, bunun içi taban sacınınsabitleme cıvatalarını sökün.

Prosedür• Koruyucuyu hidrolik depodan çıkartın.• Dolum filtresini (149) çevirin.• Havalandırma filtresini de i tirin.

Z Akan hidrolik ya ı toplayın. Hidrolik ya ı ve hidrolik ya ı filtresini çevre korumako ullarına uygun olarak imha edin.

151

149

Page 157: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

156

4.9 anzıman ya ı seviyesini kontrol edin

D KKAT!

letim maddeleri ve eski parçalar çevreye zararlıdırEski parçalar ve de i tirilen i letme sıvıları kurallara ve geçerli çevre korumayönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ya de i imi için, bu i için özelolarak e itilmi , üretici mü teri yetkilisi sizin için hazır bulunmaktadır.

Bu maddelerle çalı ma yaparken, güvenlik talimatlarını dikkate alın.

anzıman ya ı seviyesini kontroledin

Ko ullar– stif aracını emniyetli bir ekilde

park edin, bkz. " stif aracınıemniyetli bir ekilde park edin"sayfa 81

Kullanılan alet ve malzeme– Ya toplama haznesi

Prosedür• Ya toplama haznesini anzımanın

altına yerle tirin.• Ya kontrol vidasını (153) sökün.• anzıman ya seviyesini kontrol

edin, gerekti inde anzıman ya ınıdolum a zına (152) doldurun.

Z Dolum yüksekli inin ya kontroldeli inin alt kenarına (153) kadar ula ması gerekir.

anzıman ya seviyesi kontrol edildi.

152

153

154

Page 158: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

157

04.1

3 TR

Ya ı bo altın

Prosedür• Ya ı çalı ma sıcaklı ındaki

durumda bo altın.• Ya toplama haznesini anzımanın

altına yerle tirin.• Ya bo altma vidasını (154) sökün

ve anzıman ya ını bo altın.Z Kolay ve düzgün bir ekilde

anzıman ya ını bo altmak için,ya kontrol vidasını (153) sökün.

Ya bo altıldı.

Ya ı doldurun

Prosedür• Ya bo altma vidasını (154) takın.• Ya kontrol cıvatası sökülmü durumda iken yeni anzıman ya ını (153) dolum

deli inden (152) doldurun.

Ya doldurulmu tur.

4.10 Motor fanının emi filtresini yenileme

Prosedür• Vidayı (155) çözün.• Kilit (156) ta ıyıcısının öne do ru çekin.• Filtreyi yenileyin• Kasayı yeniden monte edin

Emme filtresi de i tirildi.

152

153

154

155 156

Page 159: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

158

4.11 Kalorifer

Havalandırma filtresini de i tirin

Prosedür• Havalandırma filtresini (131) dı arı çekin.• Yeni havalandırma filtresini (131) içeriye

sürün ve sabit bir ekilde oturmasına dikkatedin.

Filtre kaseti de i tirilmi tir.

Z Filtreyi 500 çalı ma saati sonrasında kontrol edin ve en geç 1000 çalı ma saatisonrasında de i tirin.

Z Kusursuz i levselli i sa lamak için kaloriferin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır,bkz. "Bakım ve Kontrol" sayfa 171 veya bkz. "Bakım kontrol listesi" sayfa 172.

4.12 Cam yıkama sistemi suyunu doldurma

Prosedür• Haznede (157) yeterli miktarda cam silecek

suyunun olup olmadı ını kontrol edin.• Gerekti inde antifrizli cam yıkama suyu

doldurun.

131

157

Page 160: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

159

04.1

3 TR

4.13 Elektrik Sigortalarının Kontrolü

UYARI!

Elektrik akımı nedeniyle kaza tehlikesiElektrik sisteminde sadece gerilim olmadı ı taktirde çalı ma yapılabilir. Elektriksisteminde bakım çalı malarına ba lamadan önce:

stif aracını emniyetli bir ekilde park edin (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekildepark edin" sayfa 81).AC L KAPATMA alterine basın. Akü ba lantısını ayırın (akü soketini çıkartın).Küpeler, metal bilezikler vs. elektrik parçalarında çalı ma yapmadan önceçıkartılmalıdır.

D KKAT!

Yanlı sigortaların kullanılması halinde yanma ve parça hasarı tehlikesiYanlı sigortaların kullanılması, elektrik sisteminde hasarlara ve yanmalara nedenolabilir. Yanlı sigortaların kullanılmasıyla, istif aracının emniyeti ve çalı maya devametmesi mümkün olmayacaktır.

Sadece uygun nominal akımı barındıran sigortalar kullanın, bkz. "Sigorta de erleri"sayfa 160.

Elektrik Sigortalarının Kontrolü

Ko ullar– Forklifti bakım ve onarım çalı malarına hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve

onarım çalı malarına hazırlama" sayfa 147).

Prosedür• Forkliftin arka koruyucu ba lı ını açın, bkz. "Arka kapak açık" sayfa 149• E- sisteminin koruyucu kapa ının vidalarını çıkarın.• Tabloya bakarak sigortalarının de erlerini ve hasarı kontrol edin.• Hasar görmü sigortaları tabloya göre de i tirin.• E-Sistemi koruyucu ba lı ını kapatın.• Forkliftin arka koruyucu ba lı ını kapatın.

Elektrik Sigortalarının kontrol edilmi tir.

Page 161: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

160

4.13.1 Sigorta de erleri

166158 159 160 161 162 163

169

164 165

167

168

170

Elektrik sistemi sigortaları

Poz. Tanımlama Devre De er / Tip158 F3.1 DC/DC konvertörü kumanda sigortası 10 A159 F4 Kumanda sigortası 5 A160 F1.2 Kumanda sigortası 15 A161 F2.1 Kumanda sigortası 10 A162 1F9 Elektronik kumanda sigortası 3 A163 F1 Toplam kumanda sigortası 32 A164 2F1 Hidrolik motor sigortası 355 A165 1F Sürü motorunun sigortası 355 A166 F4 Ana savak kapa ı kumanda sigortası 5 A

167 5F2 Direksiyon kumandası DC/DC konvertörü (o) 10 A

168 5F2 Direksiyon kumandası DC/DC konvertörü (o) 15 A

169 3F1 Direksiyon yardım motoru sigortası 40 A170 F8 Artı hattı ana sigorta 425 A

Page 162: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

161

04.1

3 TR

4.14 Temizlik çalı maları

4.14.1 stif aracının temizlenmesi

D KKAT!

Yanma tehlikesistif aracı kesinlikle tutu abilir sıvılarla temizlenmemelidir.

Temizlik çalı malarına ba lamadan önce akü soketini çekip çıkartın.Temizlik çalı malarına ba lamadan önce tüm emniyet tedbirleri alınmalı ve kıvılcımolu ması (örn. kısa devre) önlenmelidir.

D KKAT!

stif aracının temizlenmesi sırasında parçalarda hasar olu ma tehlikesiYüksek basınçlı temizleyiciyle temizlik yapıldı ında nemden kaynaklı çalı maarızalarına yol açabilir.

stif aracı yüksek basınçlı temizleyiciyle temizlenmeden önce elektronik sisteme aittüm yapı gruplarını (kumandalar, sensörler, motorlar vs) örtün.

aret yerine zarar vermemek için yüksek basınçlı temizleyicinin temizlemehuzmesini i aret yerine tutmayın (bkz. "Uyarı ve tip etiketleri" sayfa 31).stif aracını basınçlı buharla temizlemeyin.

Page 163: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

162

stif aracının temizlenmesi

Ko ullar– stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve

onarım çalı malarına hazırlama" sayfa 147).

Kullanılan alet ve malzeme– Suda çözünen temizlik maddeleri– Sünger veya bez

Prosedür• stif aracı suda çözünen temizlik maddeleri ve su ile yüzeysel olarak

temizlenmelidir. Temizlemek için sünger veya bez kullanılmalıdır.• A a ıdaki alanlar özellikle temizlenmelidir:

• Camlar• Üzerine basılan tüm alanlar• Ya doldurma deli i ve bunun çevresi• Ya lama ucu (ya lama çalı malarından önce)

• stif aracı temizlendikten sonra kurutulmalıdır, ör n. basınçlı hava veya kuru bir bezile.

• “Bakım veya temizleme çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması”bölümünde belirtilen i lemler uygulanmalıdır (bkz. " stif aracınınçalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması" sayfa 168).

stif aracı temizlenmi tir.

Page 164: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

163

04.1

3 TR

4.14.2 Elektrik sistemi yapı gruplarının temizlenmesi

D KKAT!

Elektrik sisteminde hasar olma tehlikesiElektronik sisteme ait parçaların (kumandalar, sensörler, motorlar vs) su iletemizlenmesi halinde elektrik sisteminde hasar olu abilir.

Elektrik sistemini su ile temizlemeyin.Elektrik sistemini hafif oranda vakumlu veya basınçlı havayla (su ayrı tırıcıkompresör kullanın) ve iletken olmayan, antistatik fırça ile temizleyin.

Elektrik sistemi yapı gruplarının temizlenmesi

Ko ullar– stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama (bkz. " stif aracın bakım ve

onarım çalı malarına hazırlama" sayfa 147).

Kullanılan alet ve malzeme– Su ayrı tırıcı kompresör– letmeyen, antistatik fırça

Prosedür• Elektrik sistemini açın, bkz. "Arka kapak açık" sayfa 149.• Elektrik sisteminin yapı gruplarını hafif oranda vakumlu veya basınçlı havayla (su

ayrı tırıcı kompresör kullanın) ve iletken olmayan, antistatik fırça ile temizleyin.• Elektrik sisteminin koruyucu ba lı ını monte edin, bkz. "Arka kapak açık"

sayfa 149.• “Bakım veya temizleme çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması”

bölümünde belirtilen i lemler uygulanmalıdır (bkz. " stif aracınınçalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması" sayfa 168).

Elektrik sisteminin yapı grupları temizlendi.

Page 165: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

164

4.15 Elektrik sistemi çalı maları

UYARI!

Elektrik akımı nedeniyle kaza tehlikesiElektrik sisteminde sadece gerilim olmadı ı taktirde çalı ma yapılabilir. Kumandaalanına takılı kondansatörler tam olarak gerilimsiz olmalıdır. Kondansatörler yakl. 10dakika sonra tam olarak gerilimsiz durumdadırlar. Elektrik sisteminde bakımçalı malarına ba lamadan önce:

Elektrik sisteminde sadece, elektroteknik konusunda e itim almı uzmanelemanlar çalı ma yapabilir.Çalı maya ba lamadan önce, bir elektrik kazasının önlenmesi için gerekli her türlüönlem alınmalıdır.stif aracını emniyetli bir ekilde park edin (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekildepark edin" sayfa 81).Akü soketini çekin.Yüzükler, metal bileklikler vs. çıkarılmalıdır.

Page 166: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

165

04.1

3 TR

4.16 Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılmasıProsedür• stif aracını iyice temizleyin, bkz. " stif aracının temizlenmesi" sayfa 161.• stif aracını ya lama emasına göre ya layın, bkz. "Ya lama planı" sayfa 144.• Aküyü temizleyin, kutup vidalarına kutup ya ı sürün ve aküyü ba layın.• Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 49.• anzıman ya ını de i tirin. Yo u ma suyu olu mu olabilir.• Hidrolik ya ı de i tirin. Yo u ma suyu olu mu olabilir.

Z Üretici, bu görevler için e itimli mü teri hizmetine sahiptir.• stif aracını çalı tırın, bkz. " stif aracı çalı tırmaya hazırlama" sayfa 66.

Page 167: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

166

5 stif Aracının Depoya Alınması

stif aracı, bir aydan uzun bir süre için çalı tırılmaması halinde, araç mutlaka buzdankorunan ve kuru bir bölümde muhafaza edilmelidir. Durdurma öncesinde, süresinceve durdurma sürecinden sonra alınacak önlemleri a a ıdaki gibi uygulayın.

stif aracı kriko depolama süresince kaldırılıp alttan desteklendi inde, tekerlekleriyere de memelidir. Bu sayede tekerleklerin ve tekerlek yataklarının hasar görmesiönlenir.

Z stif aracının sehpaya kaldırılması, bkz. " stif aracının güvenli ekilde kaldırılmasıve sehpaya alınması" sayfa 148.

stif aracı 6 aydan fazla bir süre kullanılmayacak ise, di er önlemler için üreticifirmanın mü teri hizmetlerine danı ılmalıdır.

Page 168: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

167

04.1

3 TR

5.1 Depoya Alma Öncesi ÖnlemlerProsedür• stif aracını iyice temizleyin, bkz. " stif aracının temizlenmesi" sayfa 161.• stif aracını istem dı ı kaymaya kar ı emniyete alın.• Hidrolik ya seviyesini kontrol edin ve gerekirse hidrolik ya ilave edin, bkz.

"Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin" sayfa 154.• Boyanmamı olan tüm mekanik yapı parçalarına ince bir tabaka ya veya gres

sürün.• stif aracını ya lama emasına göre ya layın, bkz. "Ya lama planı" sayfa 144.• Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 49.• Akünün ba lantılarını kesin, temizleyin ve kutup vidalarına kutup ya ı sürün.

Z Ayrıca akü üreticisinin uyarıları da dikkate alınmalıdır.

5.2 Depoda ken Alınacak Önlemler

NOT

Tam de arj olma nedeniyle akünün hasar görmesiAkünün otomatik de arj olması nedeniyle akü hasar görebilir. Tümüyle de arj olmadurumu akünün ömrünü kısaltır.

Aküyü en az 2 ayda bir arj edin.

Z Akünün arj edilmesi, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 49.

Page 169: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

168

5.3 stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılmasıProsedür• stif aracını iyice temizleyin, bkz. " stif aracının temizlenmesi" sayfa 161.• stif aracını ya lama emasına göre ya layın, bkz. "Ya lama planı" sayfa 144.• Aküyü temizleyin, kutup vidalarına kutup ya ı sürün ve aküyü ba layın.• Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 49.• anzıman ya ını de i tirin. Yo u ma suyu olu mu olabilir.• Hidrolik ya ı de i tirin. Yo u ma suyu olu mu olabilir.

Z Üretici, bu görevler için e itimli mü teri hizmetine sahiptir.• stif aracını çalı tırın, bkz. " stif aracı çalı tırmaya hazırlama" sayfa 66.

Page 170: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

169

04.1

3 TR

6 Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü

Z Ulusal yönetmeliklere uygun bir güvenlik kontrolünün uygulanması gerekmektedir.Üretici, FEM Yönetmeli i 4.004’e ili kin bir kontrol önermektedir. Üreticinin özelolarak bu görevler için e itilmi mü teri hizmetleri vardır.

stif araçları en az yılda bir defa (Ulusal yönetmeli i dikkate alın) veya ola anüstüdurumlardan sonra, bu i için özellikle e itim görmü bir ki i tarafından kontroledilmelidir. Bu ki i ekspertizini ve kararını i letme ve ekonomik durumlardanetkilenmeden, sadece güvenlik açısından bakarak vermelidir. Bu ki i, istif aracınındurumunu ve koruyucu düzene in etkinli ini teknik kurallara göre ve istif araçlarıkontrolünün ilkelerine göre de erlendirmek için yeterli düzeyde bilgilere vedeneyimlere sahip oldu unu ispat etmelidir.

Burada istif aracının kazalara kar ı güvenilirli i açısından teknik durumu tam olarakkontrol edilmelidir. stif aracında ayrıca, yanlı kullanım sonucu olu mu olabilecekhasarlar da iyice kontrol edilmelidir. Bu kontrolden sonra bir rapor düzenlenmelidir.Kontrol sonuçları en azından bir sonraki kontrole kadar saklanmalıdır.

Eksikliklerin derhal giderilmesinden i letici sorumludur.

Z Yapılan kontrol sonrası, araca bir kontrol etiketi yapı tırılır. Bu etikette, bir sonrakikontrolün hangi yıl ve ay yapılaca ı yazılıdır.

Page 171: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

170

7 Nihai hurdaya çıkarma, atılması

Z stif aracının nihai ve kurallara uygun olarak hurdaya çıkarılması veya imhaedilmesi, kullanıldı ı ülkenin yürürlükteki yasalarına göre yapılmalıdır. Özellikleakünün, i letme maddelerinin, elektronik ve elektrik sistemin atılması ile ilgilikurallara dikkat edilmelidir.

stif aracının sökülmesi, sadece e itimli ki iler tarafından, üreticinin öngördü üi lemler uygulanarak gerçekle tirilebilir.

8 Mekanik Hareketlerin Ölçümü

Z Gün içerisinde kullanıcıya sürü esnasında etki eden titre imler, mekaniktitre imler olarak tanımlanırlar. Çok yüksek mekanik titre imler kullanıcıda uzunsüreli sa lık sorunlarına sebep olur. Kullanıcıyı korumak açısından Avrupa letmeYönetmeli i "2002/44/EG/Titre im" yürürlü e konmu tur. Kullanım durumunudo ru tahmin edebilmelerinde kullanıcılara destek vermek için üretici, bu mekanikhareketlerin ölçümünü bir hizmet olarak sunmaktadır.

Page 172: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

171

04.1

3 TR

9 Bakım ve Kontrol

UYARI!

Düzgün yapılmamı bakım nedeniyle kaza tehlikesiPeriyodik bakım çalı malarının ihmal edilmesi istif aracının arızalanmasına ve ayrıcai letme ve personel için tehlike kayna ı olu masına sebep olur.

stif aracının güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için kapsamlı ve kaliteli bir bakımarttır.

Bir istif aracının kapsamlı kullanma ko ulları, bile enlerin a ınmasına oldukça etkisivardır. A a ıda belirtilmi olan bakım aralıkları, sadece tek vardiya ve normal çalı mako ulları için verilmi tir. A ırı toz, a ırı sıcaklık de i imi gibi zor artlar altında veyabirden fazla vardiyada kullanıldı ında daha sık bakım yapılmalıdır.

NOT

A ınma hasarlarını önlemek için üretici, bakım aralıklarının uyarlanması açısındanyerinde bir kullanım analizi yapılmasını önerir.

A a ıdaki bakım kontrol listesinde, yapılacak çalı malar ve bu çalı maların ne zamanyapılması gerekti i verilmektedir. Bakım periyotları olarak unlar tanımlanmı tır:

Z W bakım periyotları, i letmeci tarafından uygulanmalıdır.

stif aracının kalkı safhasında, yakla ık 100 çalı ma saatinden sonra operatörtarafından somunların ve tekerlek pimlerinin bir kontrolü yapılmalı ve gerekti indesıkılmalıdır.

W = Her 50 çalı ma saatinde bir, fakat en az haftada bir kezA = Her 500 çalı ma saatinde birB = Her 1000 çalı ma saatinde bir, fakat en az yılda bir kezC = Her 2000 çalı ma saatinde bir, fakat en az yılda bir kezt = Standart bakım periyoduk = So utucu bakım periyodu (Standart bakım periyotlarına ek olarak)

Page 173: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

172

10 Bakım kontrol listesi

10.1 letmeci

10.1.1 Standart donanım

Frenler W A B C1 Frenlerin fonksiyonunu kontrol edin. t

2 Fren ya ı seviyesini (madeni ya ) kontrol edin t

Elektrik W A B C1 Uyarı ve emniyet tertibatlarını kullanım kılavuzuna göre kontrol edin. t

2 AC L KAPAMA alterinin fonksiyonunu kontrol edin. t

Enerji beslemesi W A B C

1 Akü kablosunun ba lantılarını sabit yerle im açısından kontrol edin, gerekti inde kutupları gresleyin. t

2 Akü ve akü bile enlerini kontrol edin. t

3 Asit seviyesini kontrol edin, gerekti inde saf su ilave edin. t

4 Akü soketini hasarlar, fonksiyon ve sabit yerle im açısından kontrol edin. t

Sürü W A B C

1 Tekerlekleri a ınma, hasar ve sabitleme açısından kontrol edin, gerekti inde hava basıncını kontrol edin. t

asi ve yapı W A B C1 Kapılar ve/veya koruyucu ba lık kontrolünü yapın. t

2 Bilgi plakalarının eksiksiz ve okunabilir olup olmadı ını kontrol edin. t

3 Akü kapa ının gaz basınçlı amortisörünü fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin. t

4 Sürücü koruyucu tavanını ve/veya kabinini hasarlar ve sabitlik açısından kontrol edin. t

5 Sürücü koltu unun geri tutma sistemini hasarlar ve fonksiyon açısından kontrol edin. t

Hid. Hareketler W A B C1 Yük zinciri ya ını kontrol edin, gerekti inde yük zincirini ya layın. t

Page 174: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

173

04.1

3 TR

10.1.2 Ek donanım

Çalı ma farları

Fla lamba/Tepe lambası

Kalorifer

Zımba tabancası

Yan itici

Karayolları Trafik Tescil Yönetmeli i

2 Dire in iletken yüzeylerini a ınmaya ve hasara kar ı kontrol edin, gerekti inde ya layın. t

3 Hidrolik sistemin fonksiyonunu kontrol edin. t

4 Silindir, hidrolik ba lantılar, kablolar ve hortumları sızıntı ve hasarlar açısından kontrol edin. t

5 Hidrolik ya seviyesini kontrol edin, gerekti inde düzeltin. t

6 Çatal kollarında ve yükleme donanımında a ınma ve hasar kontrolü yapın. t

Elektrik W A B C1 Aydınlatma fonksiyonunu kontrol edin. t

Elektrik W A B C

1 Fla lamba / tepe lambasını fonksiyon ve hasarlar açısından kontrol edin. t

asi ve yapı W A B C1 Kaloriferin çalı ıp çalı madı ını kontrol edin. t

2 Kalorifer kumandanın havalandırma aralı ındaki kirlenmeyi kontrol edin, gerekti inde temizleyin. t

Hid. Hareketler W A B C

1 Montaj cihazının ya lanmasını kontrol edin, gerekti inde temizleyin ve ya layın. t

Hid. Hareketler W A B C

1 Montaj cihazının ya lanmasını kontrol edin, gerekti inde temizleyin ve ya layın. t

Elektrik W A B C1 Aydınlatma fonksiyonunu kontrol edin. t

Hid. Hareketler W A B C

Page 175: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

174

Teleskopik çatalları

Hava koruyucu

Silecek tertibatı

Çatal ayar cihazı

Ek donanımlar

Hid. Hareketler W A B C

1 Montaj cihazının ya lanmasını kontrol edin, gerekti inde temizleyin ve ya layın. t

asi ve yapı W A B C1 Cam ısıtmasında fonksiyon ve hasar kontrolü yapın. k

2 Kapılarda fonksiyon ve hasar kontrolü yapın. t

asi ve yapı W A B C

1 Silecek suyu kabının sızdırmazlı ını ve dolum oranını kontrol edin, gerekirse üzerine silecek suyu ilave edin. t

Hid. Hareketler W A B C

1 Montaj cihazının ya lanmasını kontrol edin, gerekti inde temizleyin ve ya layın. t

asi ve yapı W A B C

1Ayna, e ya gözü, tutunma kolları, cam silece i ve cam yıkamasistemi vs. gibi ek donanımları fonksiyon ve hasarlar açısındankontrol edin.

t

Page 176: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

175

04.1

3 TR

10.2 Mü teri hizmetleri

10.2.1 Standart donanım

Frenler W A B C1 Frenlerin fonksiyonunu kontrol edin. t

2 Fren mekani ini kontrol edin, gerekti inde ayarlayın ve gresleyin. t

3 Fren ya ı seviyesini (madeni ya ) kontrol edin t

4 Fren sistemindeki madeni ya ın de i imi t

5 Ba lantıları ve hatları sızıntı açısından kontrol edin. t

Elektrik W A B C1 Kablo- ve motor tespitini kontrol edin. t

2 Uyarı ve emniyet tertibatlarını kullanım kılavuzuna göre kontrol edin. t

3 Göstergelerin ve kumanda elemanlarının fonksiyonunu kontrol edin. t

4 Mikro alterin fonksiyonunu kontrol edin, gerekti inde ayarlayın. t

5 AC L KAPAMA alterinin fonksiyonunu kontrol edin. t

6 alter korumasını ve/veya röleleri kontrol edin. t

7 Fanda i lev, kirlenme ve hasar kontrolü yapın. t

8 Sigorta de erlerinin do ru oldu unu kontrol edin. t

9 asi ba lantısı kontrolü uygulayın. t

10Elektrikli kablo donanımını hasar [izolasyon hasarları, ba lantılar] bakımından kontrol edin. Kabloların ba lantılara sıkıca takıldı ınıkontrol edin.

t

Enerji beslemesi W A B C

1 Akü kablosunun ba lantılarını sabit yerle im açısından kontrol edin, gerekti inde kutupları gresleyin. t

2 Akü ve akü bile enlerini kontrol edin. t

3 Akünün asit yo unlu unu ve gerilimini kontrol edin. t

4 Akü soketini hasarlar, fonksiyon ve sabit yerle im açısından kontrol edin. t

Sürü W A B C

1 anzıman ya seviyesini veya anzımanın ya dolum seviyesini kontrol edin, gerekti inde tamamlayın. t

2 Motor fanını fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin. t

3 Motor fanındaki emme filtresini temizleyin. t

4 anzımanda ses ve sızıntı kontrolü yapın. t

5 anzıman ya ını de i tirin. t

6 Tekerlekleri a ınma, hasar ve sabitleme açısından kontrol edin, gerekti inde hava basıncını kontrol edin. t

7 Tekerlek yata ını ve tekerle in ba lantısını kontrol edin. t

Page 177: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

176

asi ve yapı W A B C1 asi ve vida ba lantılarını hasarlara kar ı kontrol edin. t

2 Kapılar ve/veya koruyucu ba lık kontrolünü yapın. t

3 Bilgi plakalarının eksiksiz ve okunabilir olup olmadı ını kontrol edin. t

4 Sürücü koltu unun sabitlemesini ve ayar fonksiyonunu kontrol edin. t

5 Sürücü koltu u durumunu kontrol edin. t

6 Akü kapa ının gaz basınçlı amortisörünü fonksiyon ve hasar açısından kontrol edin. t

7 Kontra a ırlı ın sabitlenmesini kontrol edin. t

8 Kaldırma düzene i ba lantılarını / yataklamasını kontrol edin. t

9 Römork kavraması veya çekme düzene ini kontrol edin. t

10 Sürücü koruyucu tavanını ve/veya kabinini hasarlar ve sabitlik açısından kontrol edin. t

11 Durma ve basamak alanlarını kaymaya kar ı emniyetli olması ve hasar açısından kontrol edin. t

12 Sürücü koltu unun geri tutma sistemini hasarlar ve fonksiyon açısından kontrol edin. t

Hid. Hareketler W A B C

1 "Hidrolik" kumanda elemanlarını ve bunlara ait plakaları fonksiyon, okunabilirlik ve eksiksizlik açısından kontrol edin. t

2 Hidrolik kumanda elemanlarını fonksiyon ve do ru yerle imbakımından kontrol edin. t

3 Silindiri ve piston çubu unu hasar, sızıntı ve sabitleme açısındankontrol edin. t

4 Hortum kılavuzunda i lev ve hasar kontrolü yapın. t

5 Kaygan parçaların ve dayanakların ayarını ve a ınma durumunu kontrol edin, gerekirse kaygan parçaları ayarlayın. t

6 Yük zincirlerinin ayarını kontrol edin, gerekti inde ayarlayın. t

7 Yük zinciri ya ını kontrol edin, gerekti inde yük zincirini ya layın. t

8 Direk ba lantılarının ve çatal ta ıyıcısının yan bo lu unu kontrol edin. t

9 Direk makaralarında görsel kontrolü yapın ve hareket yüzeylerinin a ınma durumunu kontrol edin. t

10 Dire in iletken yüzeylerini a ınmaya ve hasara kar ı kontrol edin, gerekti inde ya layın. t

11 Hidrolik sistemin fonksiyonunu kontrol edin. t

12 Hidrolik ya filtresini, tahliye ve dolum filtrelerini yenileri ile de i tirin. k t

13 Silindir, hidrolik ba lantılar, kablolar ve hortumları sızıntı ve hasarlar açısından kontrol edin. t

14 Hidrolik ba lantılar, hortum ve boru hatlarının sabit yerle im, sızıntıve hasarlar açısından kontrolünü yapın. t

15 Acil indirme fonksiyonunu kontrol edin. t

Page 178: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

177

04.1

3 TR

10.2.2 Ek donanım

zolasyon bandı

Akustik ikaz tertibatları

Römork kavraması

16 Hidrolik ya seviyesini kontrol edin, gerekti inde düzeltin. t

17 Basınç sınırlama valfı fonksiyonunu kontrol edin, gerekti inde ayarlayın. t

18 Hidrolik ya ı de i tirin. t

19 Çatal kollarında ve yükleme donanımında a ınma ve hasar kontrolü yapın. t

20 E im silindirini ve yerle imini kontrol edin. t

Kararla tırılan ler W A B C

1 Nominal yük ile deneme sürü ü, gerekti inde mü teriye özgü yük ile uygulanır. t

2 stif aracını ya lama planına göre ya layın. t

3 Ba arılı bakımdan sonra uygulama. t

Direksiyon manevrası W A B C1 Hidrolik direksiyon ve bile enlerinin i levselli ini kontrol edin. t

2 Hidrolik direksiyondaki sızdırmaları kontrol edin. t

3 Direksiyon hortumlarını ve hatlarını kontrol edin. t

4 Direksiyon aksını, aks kolunu a ınma ve hasarlar açısından kontrol edin. t

5 Aks mafsalı yuvasını kontrol edin, gerekirse ayarlayın. t

6 Direksiyon sütununun mekanik parçalarını kontrol edin. t

Elektrik W A B C

1 Antistatik izolasyon bandını mevcudiyet ve hasar bakımından kontrol edin. t

Elektrik W A B C

1 Siren / uyarı mesajını fonksiyon, sabitlik ve hasarlar açısındankontrol edin. t

asi ve yapı W A B C1 Römork kavraması veya çekme düzene ini kontrol edin. t

Hid. Hareketler W A B C

Page 179: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

178

Aquamatik

Çalı ma platformu

Çalı ma farları

Akü geri yükleme sistemi

Fla lamba / Tepe lambası

Veri kayıt cihazı

Veri frekansı

Enerji beslemesi W A B C

1 Aquamatik tıpasını, hortum ba lantılarını ve amandıranınfonksiyonunu ve sızdırmazlı ını kontrol edin. t

2 Akım göstergesinin fonksiyonunu ve sızdırmazlı ını kontrol edin. t

Hid. Hareketler W A B C

1 stif aracındaki ve ta ıma elemanlarındaki montaj cihazının sabitli inikontrol edin. t

Elektrik W A B C1 Aydınlatma fonksiyonunu kontrol edin. t

Enerji beslemesi W A B C

1 Geri yükleme sisteminin fonksiyonunu ve sızdırmazlı ını kontrol edin. t

Elektrik W A B C

1 Fla lamba / tepe lambasını fonksiyon ve hasarlar açısından kontrol edin. t

Elektrik W A B C1 Veri kayıt cihazının sabitlik ve hasar kontrolünü yapın. t

Sistem bile enleri W A B C1 Tarayıcının, fonksiyon, hasar, ve temizlik kontrolünü yapın. t

2 Sigorta de erlerinin do ru oldu unu kontrol edin. t

3 Kablo donanımı sabitlik ve hasar kontrolünü yapın. t

Page 180: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

179

04.1

3 TR

Elektrikli ek donanımlar

Elektrolit sirkülasyonu

Sürücü koruyucu tavan kaplaması

Yangın söndürücü

Kemer kilidi denetimi

Kalorifer

Elektrik W A B C1 Elektrikli ek donanımların fonksiyon ve hasar kontrolünü yapın. t

Enerji beslemesi W A B C1 Hava filtresinin filtre elemanını yenisi ile de i tirin. t

2 Hortum ba lantılarını ve pompanın fonksiyonunu kontrol edin. t

asi ve yapı W A B C

1 Sürücü koruyucu tavan kaplamasının mevcudiyetini, sabitlenmesini ve hasarlarını kontrol edin. t

Kararla tırılan ler W A B C

1 Yangın söndürücüsünün mevcudiyetini, sabitlenmesini ve kontrol aralı ını kontrol edin. t

asi ve yapı W A B C1 Kemer kilidi denetlemesinde fonksiyon ve hasar kontrolü yapın. t

asi ve yapı W A B C1 Egzoz manifoldunda sızdırmazlık ve hasar kontrolü yapın. t

2 Dizel kaloriferinin fonksiyonunu kontrol edin. t

3 Elektrik kablolarını hasarlar ve sabit yerle im açısından kontrol edin. t

4 Kaloriferin çalı ıp çalı madı ını kontrol edin. t

5 Yakıt pompasında sızdırmazlık, sabitlik ve fonksiyon kontrolü yapın. t

6 Kalorifer kumandanın havalandırma aralı ındaki kirlenmeyi kontrol edin, gerekti inde temizleyin. t

7 Hortumlarda sızdırmazlık, sabitlik ve hasar kontrolünü yapın. t

8 Depoda sızdırmazlık, sabitlik ve hasar kontrolü yapın. t

9 Sıcak hava çıkı elemanını sızdırmazlık ve sabitlik açısından kontrol edin. t

10 Emniyet sistemi sensörlerini hasarlar ve fonksiyon açısından kontrol edin. t

Page 181: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

180

Zımba tabancası

Vinç askıları

Yük emniyet kafesi

Emniyet sistemi / SUN- Protector

Hid. Hareketler W A B C1 Onay tu unun çalı ıp çalı madı ını kontrol edin. t

2 Ön ve arka makaraların eksenel bo lu unu kontrol edin, gerekti inde tekrar ayarlayın. t

3 stif aracındaki ve ta ıma elemanlarındaki montaj cihazının sabitli inikontrol edin. t

4 Montaj cihazında fonksiyon ve ayar kontrolü yapın. Montaj cihazınıhasarlara kar ı kontrol edin. t

5 Kaydırma kanallarının eksiksiz olup olmadı ını kontrol edin. t

6 Yatak yerlerini, kılavuzları ve montaj cihazının dayanma noktalarınıa ınma ve hasarlar açısından kontrol edin, temizleyin ve ya layın. t

7 Montaj cihazının ya lanmasını kontrol edin, gerekti inde temizleyin ve ya layın. t

8 Hidrolik ba lantılarını kontrol edin, gerekti inde yeniden dö eyin. t

9 Silindir contalarını kontrol edin. t

10 Silindir piston kollarını ve burçlarını kontrol edin. t

Hid. Hareketler W A B C

1 stif aracındaki ve ta ıma elemanlarındaki montaj cihazının sabitli inikontrol edin. t

Hid. Hareketler W A B C

1 stif aracındaki ve ta ıma elemanlarındaki montaj cihazının sabitli inikontrol edin. t

Elektrik W A B C

1Elektrikli kablo donanımını hasar [izolasyon hasarları, ba lantılar] bakımından kontrol edin. Kabloların ba lantılara sıkıca takıldı ınıkontrol edin.

t

asi ve yapı W A B C

1 Elektrikli ba lantıları hasarlar ve sabit yerle im açısından kontrol edin. t

2 Emniyet sisteminde eksiksizlik, fonksiyon ve hasar kontrolü yapın. t

3 Emniyet sistemi sensörlerini hasarlar ve fonksiyon açısından kontrol edin. t

Page 182: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

181

04.1

3 TR

Emniyet sistemi / GÜNE koruyucusu

ok sensörü

Yan itici

Koltuk ısıtması

Karayolları Trafik Tescil Yönetmeli i

asi ve yapı W A B C1 Emniyet sisteminde eksiksizlik, fonksiyon ve hasar kontrolü yapın. t

Elektrik W A B C1 ok sensörünün tespit ve hasar kontrolünü yapın. t

Hid. Hareketler W A B C

1 Ön ve arka makaraların eksenel bo lu unu kontrol edin, gerekti inde tekrar ayarlayın. t

2 stif aracındaki ve ta ıma elemanlarındaki montaj cihazının sabitli inikontrol edin. t

3 Montaj cihazında fonksiyon ve ayar kontrolü yapın. Montaj cihazınıhasarlara kar ı kontrol edin. t

4 Kaydırma kanallarının eksiksiz olup olmadı ını kontrol edin. t

5 Yatak yerlerini, kılavuzları ve montaj cihazının dayanma noktalarınıa ınma ve hasarlar açısından kontrol edin, temizleyin ve ya layın. t

6 Montaj cihazının ya lanmasını kontrol edin, gerekti inde temizleyin ve ya layın. t

7 Hidrolik ba lantılarını kontrol edin, gerekti inde yeniden dö eyin. t

8 Yan sürgüyü i lev, ayar ve hasar açısından kontrol edin. t

9 Silindir contalarını kontrol edin. t

10 Silindir piston kollarını ve burçlarını kontrol edin. t

Elektrik W A B C

1Elektrikli kablo donanımını hasar [izolasyon hasarları, ba lantılar] bakımından kontrol edin. Kabloların ba lantılara sıkıca takıldı ınıkontrol edin.

t

Elektrik W A B C1 Aydınlatma fonksiyonunu kontrol edin. t

Page 183: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

04.1

3 TR

182

Teleskopik çatalları

Ta ıyıcı kol

Video sistemi

Tartı düzene i sensörleri / alteri

Hava koruyucu

Hid. Hareketler W A B C

1 stif aracındaki ve ta ıma elemanlarındaki montaj cihazının sabitli inikontrol edin. t

2 Montaj cihazında fonksiyon ve ayar kontrolü yapın. Montaj cihazınıhasarlara kar ı kontrol edin. t

3 Yatak yerlerini, kılavuzları ve montaj cihazının dayanma noktalarınıa ınma ve hasarlar açısından kontrol edin, temizleyin ve ya layın. t

4 Montaj cihazının ya lanmasını kontrol edin, gerekti inde temizleyin ve ya layın. t

5 Hidrolik ba lantılarını kontrol edin, gerekti inde yeniden dö eyin. t

6 Silindir contalarını kontrol edin. t

7 Hidrolik ba lantılar, hortum ve boru hatlarının sabit yerle im, sızıntıve hasarlar açısından kontrolünü yapın. t

8 Pistonun ve piston kolunun ayarını ve hasar durumunu kontrol edin, gerekti inde ayarlayın. t

Hid. Hareketler W A B C

1 stif aracındaki ve ta ıma elemanlarındaki montaj cihazının sabitli inikontrol edin. t

Sistem bile enleri W A B C1 Kablo donanımı sabitlik ve hasar kontrolünü yapın. t

2 Kamerayı fonksiyon, sabitlenme ve temizlik bakımından kontrol edin. t

3 Monitörü fonksiyon, sabitlenme ve temizlik bakımından kontrol edin. t

Elektrik W A B C1 Tartı düzene inde i lev ve hasar kontrolü yapın. t

Elektrik W A B C1 Sigorta de erlerinin do ru oldu unu kontrol edin. t

asi ve yapı W A B C1 Cam ısıtmasında fonksiyon ve hasar kontrolü yapın. t

2 Kapılarda fonksiyon ve hasar kontrolü yapın. t

Page 184: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

183

04.1

3 TR

Silecek tertibatı

Çatal ayar cihazı

Eri im modülü

Ek donanımlar

Olu turma tarihi: 02.01.2013 10:29:41

asi ve yapı W A B C

1 Silecek suyu kabının sızdırmazlı ını ve dolum oranını kontrol edin, gerekirse üzerine silecek suyu ilave edin. t

2 Cam silece ini fonksiyon ve hasarlar açısından kontrol edin, gerekti inde yenisi ile de i tirin. t

Hid. Hareketler W A B C

1 Ön ve arka makaraların eksenel bo lu unu kontrol edin, gerekti inde tekrar ayarlayın. t

2 stif aracındaki ve ta ıma elemanlarındaki montaj cihazının sabitli inikontrol edin. t

3 Montaj cihazında fonksiyon ve ayar kontrolü yapın. Montaj cihazınıhasarlara kar ı kontrol edin. t

4 Kaydırma kanallarının eksiksiz olup olmadı ını kontrol edin. t

5 Yatak yerlerini, kılavuzları ve montaj cihazının dayanma noktalarınıa ınma ve hasarlar açısından kontrol edin, temizleyin ve ya layın. t

6 Montaj cihazının ya lanmasını kontrol edin, gerekti inde temizleyin ve ya layın. t

7 Hidrolik ba lantılarını kontrol edin, gerekti inde yeniden dö eyin. t

8 Kol ayar cihazında fonksiyon ve hasar kontrolü yapın. t

9 Silindir contalarını kontrol edin. t

10 Silindir piston kollarını ve burçlarını kontrol edin. t

Elektrik W A B C1 Eri im modülünü fonksiyon, tespit ve hasarlar açısından kontrol edin. t

asi ve yapı W A B C

1Ayna, e ya gözü, tutunma kolları, cam silece i ve cam yıkamasistemi vs. gibi ek donanımları fonksiyon ve hasarlar açısındankontrol edin.

t

Page 185: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara
Page 186: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

1

03.1

3 TR

A Kuru tip akü eki

çindekiler

A Kuru tip akü eki ....................................................................... 1

1 Kurallara uygun kullanım ......................................................................... 22 Tip etiketi ................................................................................................. 23 Güvenlik notları, uyarı notları ve di er notlar........................................... 34 Zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kur unlu aküler .............................. 44.1 Tanımlama............................................................................................... 44.2 Çalı ma ................................................................................................... 54.3 Zırhlı plaka hücreli kur unlu akülerin bakımı ........................................... 85 Kapalı zırhlı plaka hücreli kur unlu aküler PzV ve PzV-BS ..................... 95.1 Tanımlama............................................................................................... 95.2 Çalı ma ................................................................................................... 105.3 Bakım, kapalı zırhlı plaka hücreli kur unlu aküler PzV ve PzV-BS ......... 136 Su ekleme sistemi Aquamatik ................................................................. 146.1 Su ekleme sistemi yapısı ......................................................................... 146.2 Fonksiyon açıklaması .............................................................................. 156.3 Doldurma ................................................................................................. 156.4 Su basıncı................................................................................................ 156.5 Dolum süresi............................................................................................ 166.6 Su kalitesi ................................................................................................ 166.7 Akü hortum tertibatı ................................................................................. 166.8 Çalı ma sıcaklı ı ..................................................................................... 166.9 Temizlik önlemleri .................................................................................... 176.10 Servis aracı.............................................................................................. 177 Elektrolit sirkülasyonu (EUW) .................................................................. 187.1 Fonksiyon açıklaması .............................................................................. 188 Akülerin temizlenmesi.............................................................................. 209 Akünün depolanması............................................................................... 2210 Arıza yardımı ........................................................................................... 2211 mha etme................................................................................................ 22

Page 187: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

2

1 Kurallara uygun kullanım

Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması, orijinal olmayan yedek parçalarkullanılması, yetkisiz müdahaleler, elektrolit katkılarının kullanılması durumlarında,teminat talebi geçerlili ini yitirir.

Kullanım esnasında aküler için Ex I ve Ex II uyarınca koruma türünün korunmasınadair bilgiler dikkate alınmalıdır (bkz. ilgili belge).

2 Tip etiketi

1,2

4

8

1011

6

3

5

9

7

12 13

14

15

1 Akü tanımı2 Akü tipi3 Üretim haftası/üretim yılı4 Seri numarası5 Teslimatçı numarası6 Nominal gerilim7 Nominal kapasite9 Akü a ırlı ı, kg olarak8 Hücre sayısı15 Elektrolit miktarı, litre olarak10 Akü numarası11 Üretici13 Üretici logosu12 CE tanımı, sadece 75 V'dan itibaren akülerde14 Güvenlik ve uyarı notları

Page 188: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

3

03.1

3 TR

3 Güvenlik notları, uyarı notları ve di er notlar

Kullanılan aküler özellikle denetlenmesi gereken yeniden kullanılabilir atıklardır.

Geri dönü üm i areti ve üzeri çizilmi çöp kutusu ile i aretlenmiaküler, evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

ade etme türü ve tekrar kullanım i lemi için, §8 Batt G uyarıncaüretici ile uzla ılmalıdır.

Sigara içmek yasaktır!

Patlama ve yangın tehlikesi nedeniyle, akünün yakınlarında açıkalevler, kor veya kıvılcımlar bulunmamalıdır!

Patlama ve yangın tehlikesi, a ırı ısınma nedeniyle kısa devreler önlenmelidir!

Açık alevlerden ve güçlü ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Hücreler ve akülerde yapılacak çalı malar esnasında bir ki isel koruma donanımı (örn. koruyucu gözlük, koruyucu eldiven) takılmalıdır. Çalı malardan sonra eller yıkanmalıdır. Sadece izolasyonlu aletler kullanılmalıdır. Akü mekanik olarak i lenmemeli,çarpılmamalı, sıkı tırılmamalı, bastırılmamalı, çentik açılmamalı,deforme edilmemeli veya ba ka türlü de i tirilmemelidir. Tehlikeli gerilim! Akü hücrelerinin metal parçaları her zaman gerilim altındadır, bu nedenle akünün üzerine yabancı nesneler veya aletler bırakılmamalıdır.Ulusal kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.

çindeki maddelerin dı arıya çıkması durumunda, buharlar solunmamalıdır. Koruyucu eldiven takılmalıdır.

Kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır ve depolama yerinde görünecek ekilde asılmalıdır!

Aküdeki çalı malar sadece uzman bir ki inin talimatlarına göre yapılmalıdır!

Page 189: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

4

4 Zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kur unlu aküler

4.1 TanımlamaJungheinrich çekme bataryaları, zırhlı plaka hücreli ve sıvı elektrolitli kur unluakülerdir. Çekme bataryalarının tanımı: PzS, PzB, PzS Lib ve PzM.

Elektrolit

Elektrolitin nominal yo unlu u, 30 °C ve tam dolu konumdaki nominal elektrolitseviyesine dayanır. Daha yüksek sıcaklıklar elektrolit yo unlu unu azaltır, dahadü ük sıcaklıklar ise yükseltir. lgili düzeltme faktörü K ba ına ± 0,0007 kg/l'dir, örn.45 °C'deki elektrolit yo unlu u 1,28 kg/l oldu unda bu, 30°C'de 1,29 kg/l yo unlu adenktir.

Elektrolit, DIN 43530 bölüm 2 uyarınca saflık yönetmeli i ile uyumlu olmalıdır.

4.1.1 Akünün nominal verileri

1. Ürün Çekme bataryası2. Nominal gerilim 2,0 V x hücre sayısı3. Nominal kapasite C5 Tip plakasına bakın4. De arj akımı C5/5h5. Elektrolitin nominal yo unlu u1

1. lk 10 devir içerisinde ula ılır.

1,29 kg/l6. Nominal sıcaklık2

2. Daha yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü azaltır, daha dü ük sıcaklıklarkullanılabilen kapasiteyi dü ürür.

30 °C7. Sistem nominal elektrolit seviyesi "Max" elektrolit seviyesi i aretine kadar

Sınır sıcaklı ı3

3. letim sıcaklı ı olarak izin verilmez.

55 °C

Page 190: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

5

03.1

3 TR

4.2 Çalı ma

4.2.1 Doldurulmamı akülerin i letime alınması

Z Gerekli i lemler üreticinin mü teri hizmetleri veya üretici tarafından yetkilendirilmibir mü teri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

4.2.2 Doldurulmu ve arj edilmi akülerin i letime alınması

Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar

Prosedür• Akünün mekanik olarak kusursuz durumda olup olmadı ı kontrol edilmelidir. • Akü tahliye kablosu kutuplarının do ru (artı artıya veya eksi eksiye) ve temas

edecek ekilde ba lanıp ba lanmadı ı kontrol edilmelidir.• Tahliye kablolarının ve ba lantıların kutup civataları (M10 = 23 ±1 Nm) sıkma torku

kontrol edilmelidir. • Akü tekrar arj edilmelidir.• Elektrolit seviyesi kontrol edilmelidir.

Z Elektrolit seviyesi, ta ma korumasının veya separatörün üst kenarının üzerindebulunmalıdır.

• Elektrolit, arındırılmı su ile nominal seviyeye kadar doldurulmalıdır.

Kontrol uygulanmalıdır.

4.2.3 Akünün bo altılması

Z En uygun kullanım ömrüne ula mak için nominal kapasitenin %80'den fazlai letime dayalı de arjı önlenmelidir (tam de arj). Bu, de arj i leminin sonunda 1,13kg/l'lik bir asgari elektrolit yo unlu una denktir. Bo almı aküler derhal arjedilmelidir.

Page 191: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

6

4.2.4 Akünün arj edilmesi

UYARI!

arj sırasında olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesiAkü, arj sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karı ımı salar. Gazlanmakimyasal bir süreçtir. Bu gaz karı ımı a ırı oranda patlayıcıdır ve ate lenmemelidir.

arj cihazı ve akü sadece arj cihazı ve istif aracı kapalıyken ba lanmalı veyaayrılmalıdır.

arj cihazı gerilim, arj kapasitesi ve akü teknolojisi bakımından aküye uyarlanmıolmalıdır.

arj i lemine ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lantılarında hasarkontrolü yapılmalıdır.stif aracının arj edildi i odanın yeterince havalandırılması gerekir.Yeterli derecede havalandırılmalarını sa lamak için arj i lemi esnasında akühücrelerinin yüzeyleri serbest kalmalıdır, bkz. istif aracının kullanım kılavuzu,bölüm D, aküyü arj etme.Akü kullanımı esnasında sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır.

arj etmek için park edilen istif aracına minimum 2 m mesafede tutu abilenmaddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.Akünün üzerine metal cisimler bırakılmamalıdır.Akü ve arj istasyonu üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.

NOT

Akü sadece do ru akım ile arj edilmelidir. DIN 41773 ve DIN 41774 uyarıncatüm arj i lemlerine izin verilir.

Page 192: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

7

03.1

3 TR

Z arj etme sırasında elektrolit sıcaklı ı yakla ık 10 K artar. Bu nedenle arj i lemineancak, elektrolit sıcaklı ı 45 °C'nin altında oldu unda ba lanmalıdır. arj etmeöncesinde akülerin elektrolit sıcaklı ının en azından +10 °C olması gerekir, aksihalde usulüne uygun bir ekilde arj edilemez. 10 °C'nin altında, standart arjtekni inde akü düzgün arj edilemez.

Akünün arj edilmesi

Ko ullar– Min. 10 °C ila maks. 45 °C arası elektrolit sıcaklı ı

Prosedür• Akü montaj yerlerinin tekne kapa ı veya kapakları açılmalı veya çıkarılmalıdır.

Z Sapmalar, istif aracının kullanım kılavuzundan meydana gelir. Kapak tapalarıhücrelerin üzerinde veya kapalı kalır.

• Akü, do ru kutuplanarak (artı artıya veya eksi eksiye) kapalı arj cihazınaba lanmalıdır.

• arj cihazını açılmalıdır.

Akü arj edilmi tir

Z Elektrolit yo unlu u ve akü gerilimi 2 saat boyunca aynı seviyede kalırsa, arji lemi sonra ermi demektir.

Dengeleme arjı i lemi

Dengeleme arjı i lemleri, kullanım ömrünü ve tam de arjlardan ve tekrarlanan yeterliolmayan arj i lemlerinden sonra kapasiteyi korumak için uygulanır. Dengeleme arji leminin arj akımı en fazla 5 A/100 Ah nominal kapasite olabilir.

Z Dengeleme arj i lemi her hafta uygulanmalıdır.

Ara arj i lemi

Akünün ara arj i lemleri, günlük kullanım süresini uzatan kısmi arjlardır. Ara arji lemi esnasında, akülerin kullanım ömrünü kısaltan daha yüksek ortalamasıcaklıkları meydana gelir.

Z Ara arj i lemleri ancak, 60 %'den küçük bir arj durumunda uygulanmalıdır.Düzenli olarak ara arj i lemi uygulamak yerine, yedek aküler kullanılmalıdır.

Page 193: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

8

4.3 Zırhlı plaka hücreli kur unlu akülerin bakımıSu kalitesi

Z Elektrolitlerin doldurulması için kullanılan suyun kalitesi, arındırılmı veya damıtıksuyun kalitesi ile aynı olmalıdır. Arındırılmı su, damıtma veya iyon de i tirmei lemi ile musluk suyundan elde edilebilir ve bu durumda elektrolit üretimi içinuygun hale getirilmi olur.

4.3.1 Günlük

– Akü, her de arjdan sonra arj edilmelidir.– arj i lemi sona erdikten sonra, elektrolit durumu kontrol edilmelidir.– E er gerekirse, arj i lemi sona erdikten sonra arındırılmı su ile nominal seviyeye

kadar doldurulmalıdır.

Z Elektrolit seviyesi, ta ma korumasının veya separatörün üst kenarının veyaelektrolit seviyesi markası "Min"'in altına dü memeli ve "Maks"'ı a mamalıdır.

4.3.2 Haftalık

– Tekrar arj i leminden sonra kirlenme veya mekanik arızalar bakımından görselkontrol.

– IU e risi uyarınca düzenli olarak arj edildikten sonra bir dengeleme arj i lemiuygulanmalıdır.

4.3.3 Aylık

– arj i leminin bitimine do ru tüm hücrelerin gerilimi arj cihazı açık durumdaykenölçülmeli ve kaydedilmelidir.

– arj i lemi bittikten sonra tüm hücrelerin elektrolit yo unlu u ve elektrolit sıcaklı ıölçülmeli ve kaydedilmelidir.

– Ölçüm sonuçları, daha önceki ölçüm sonuçları ile kıyaslanmalıdır.

Z Önceki ölçümlere göre a ırı de i iklikler veya hücreler arasında farklılıklar tespitedildi inde, üreticinin mü teri hizmetleri talep edilmelidir.

4.3.4 Yıllık

– EN 1175-1 uyarınca istif aracının izolasyon direnci ölçülmelidir.– EN 1987-1 uyarınca akünün izolasyon direnci ölçülmelidir.

Z Akünün tespit edilen izolasyon direnci DIN EN 50272-3 uyarınca Volt ba ına 50 nominal gerilim de erinin altına dü memelidir.

Page 194: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

9

03.1

3 TR

5 Kapalı zırhlı plaka hücreli kur unlu aküler PzV ve PzV-BS

5.1 TanımlamaPzV aküleri, tüm kullanım süresi boyunca su ilave edilmesine izin verilmeyen sabitelektrolitli kapalı akülerdir. Kapak tapası olarak, açıldı ında hasar gören yüksekbasınç valfleri kullanılır. Elektrik çarpmasını, elektrolit arj gazlarının patlamasını veayrıca hücre haznelerinin hasar görmesi durumunda a ındırıcı elektrolit nedeniyle birtehlikenin olu masını önlemek için kullanım esnasında kapalı akülerden, sıvıelektrolitli aküler için talep edilen güvenlik taleplerinin aynıları talep edilir.

Z PzV aküleri az miktarda gazlanma yapar, fakat tam olarak gazlanmasız de ildir.

Elektrolit

Elektrolit, jel içinde bulunan sülfürik asittir. Elektrolitin yo unlu u ölçülemez.

5.1.1 Akünün nominal verileri

1. Ürün Çekme bataryası2. Nominal gerilim 2,0 V x hücre sayısı3. Nominal kapasite C5 Tip plakasına bakın4. De arj akımı C5/5h5. Nominal sıcaklık 30 °C

Sınır sıcaklı ı1

1. Daha yüksek sıcaklıklar kullanım ömrünü azaltır, daha dü ük sıcaklıklarkullanılabilen kapasiteyi dü ürür.

45 °C, i letim sıcaklı ı olarak izin verilmez

6. Elektrolitin nominal yo unlu u Ölçülemez7. Sistem nominal elektrolit seviyesi Ölçülemez

Page 195: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

10

5.2 Çalı ma

5.2.1 lk kullanım

Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar

Prosedür• Akünün mekanik olarak kusursuz durumda olup olmadı ı kontrol edilmelidir. • Akü tahliye kablosu kutuplarının do ru (artı artıya veya eksi eksiye) ve temas

edecek ekilde ba lanıp ba lanmadı ı kontrol edilmelidir.• Tahliye kablolarının ve ba lantıların kutup civataları (M10 = 23 ±1 Nm) sıkma torku

kontrol edilmelidir. • Akü tekrar arj edilmelidir.• Aküyü arj edin.

Kontrol uygulanmalıdır.

5.2.2 Akünün bo altılması

Z En uygun kullanım ömrüne ula mak için nominal kapasitenin %60'ından fazlade arjlar önlenmelidir.

Z Nominal kapasitenin %80'inden fazla i letime ba lı de arjlar nedeniyle, akününkullanım ömrü belirgin oranda azalır. De arj olmu veya kısmen de arj olmuaküler derhal arj edilmeli ve bekletilmemelidir.

5.2.3 Akünün arj edilmesi

UYARI!

arj sırasında olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesiAkü, arj sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karı ımı salar. Gazlanmakimyasal bir süreçtir. Bu gaz karı ımı a ırı oranda patlayıcıdır ve ate lenmemelidir.

arj cihazı ve akü sadece arj cihazı ve istif aracı kapalıyken ba lanmalı veyaayrılmalıdır.

arj cihazı gerilim, arj kapasitesi ve akü teknolojisi bakımından aküye uyarlanmıolmalıdır.

arj i lemine ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lantılarında hasarkontrolü yapılmalıdır.stif aracının arj edildi i odanın yeterince havalandırılması gerekir.Yeterli derecede havalandırılmalarını sa lamak için arj i lemi esnasında akühücrelerinin yüzeyleri serbest kalmalıdır, bkz. istif aracının kullanım kılavuzu,bölüm D, aküyü arj etme.Akü kullanımı esnasında sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır.

arj etmek için park edilen istif aracına minimum 2 m mesafede tutu abilenmaddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır.Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.Akünün üzerine metal cisimler bırakılmamalıdır.Akü ve arj istasyonu üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır.

Page 196: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

11

03.1

3 TR

NOT

Akünün yanlı arj edilmesi nedeniyle maddi hasarAkünün usulüne uygun olmayarak arj edilmesi, elektrik hatlarının ve kontakların a ırıyüklenmesine, izin verilmeyen gaz olu umuna ve elektrolitlerin hücrelerdençıkmasına neden olabilir.

Akü yalnız düz akım ile arj edilmelidir.DIN 41773 uyarınca tüm arj yöntemlerine, üretici tarafından onaylanmı türde izinverilir.Akü sadece, akü büyüklü ü ve akü tipi için izin verilen arj cihazına ba lanmalıdır.

arj cihazı gerekirse üreticinin mü teri hizmetleri tarafından uygunluk bakımındankontrol edilmelidir.Gazlanma alanındaki sınır akımlar DIN EN 50272-3 uyarınca a ılmamalıdır.

Page 197: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

12

Akünün arj edilmesi

Ko ullar– Elektrolit sıcaklı ı +15 °C ve 35 °C arasında

Prosedür• Akü montaj yerlerinin tekne kapa ı veya kapakları açılmalı veya çıkarılmalıdır.• Akü, do ru kutuplanarak (artı artıya veya eksi eksiye) kapalı arj cihazına

ba lanmalıdır.• arj cihazını açılmalıdır.

Z arj etme sırasında elektrolit sıcaklı ı yakla ık 10 K artar. Sıcaklıklar sürekli olarak40 °C'den yüksek veya 15° C'den dü ük ise, arj cihazının sıcaklı a ba lı sabitgerilim ayarı yapılmalıdır. Bu durumda düzeltme faktörü K ba ına -0,004 V/Z ileuygulanmalıdır.

Akü arj edilmi tir

Z Elektrolit yo unlu u ve akü gerilimi 2 saat boyunca aynı seviyede kalırsa, arji lemi sonra ermi demektir.

Dengeleme arjı i lemi

Dengeleme arjı i lemleri, kullanım ömrünü ve tam de arjlardan ve tekrarlanan yeterliolmayan arj i lemlerinden sonra kapasiteyi korumak için uygulanır.

Z Dengeleme arj i lemi her hafta uygulanmalıdır.

Ara arj i lemi

Akünün ara arj i lemleri, günlük kullanım süresini uzatan kısmi arjlardır. Ara arji lemi esnasında, akülerin kullanım ömrünü kısaltabilen daha yüksek ortalamasıcaklıkları meydana gelir.

Z Ara arj i lemleri ancak % 50'den küçük bir arj durumunda uygulanmalıdır.Düzenli olarak ara arj i lemi uygulamak yerine, yedek aküler kullanılmalıdır.

Z PZV aküleri ile ara arjlardan kaçınılmalıdır.

Page 198: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

13

03.1

3 TR

5.3 Bakım, kapalı zırhlı plaka hücreli kur unlu aküler PzV ve PzV-BS Z Su ilave edilmemelidir!

5.3.1 Günlük

– Akü, her de arjdan sonra arj edilmelidir.

5.3.2 Haftalık

– Kirlenme ve mekanik arızalar bakımından görsel kontrol.

5.3.3 Üç ayda bir

– Toplam gerilim ölçülmeli ve kaydedilmelidir.– Münferit gerilimler ölçülmeli ve kaydedilmelidir.– Ölçüm sonuçları, daha önceki ölçüm sonuçları ile kıyaslanmalıdır.

Z arj tam olarak doldurulduktan ve ardından en az 5 saat beklendikten sonraölçümler uygulanmalıdır.

Z Önceki ölçümlere göre a ırı de i iklikler veya hücreler arasında farklılıklar tespitedildi inde, üreticinin mü teri hizmetleri talep edilmelidir.

5.3.4 Yıllık

– EN 1175-1 uyarınca istif aracının izolasyon direnci ölçülmelidir.– EN 1987-1 uyarınca akünün izolasyon direnci ölçülmelidir.

Z Akünün tespit edilen izolasyon direnci DIN EN 50272-3 uyarınca Volt ba ına 50 nominal gerilim de erinin altına dü memelidir.

Page 199: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

14

6 Su ekleme sistemi Aquamatik

6.1 Su ekleme sistemi yapısı

15 Su haznesi16 Küresel valfli mil yivi17 Akım göstergesi18 Kapatma valfi19 Kapak kaplini 20 Akü üzerindeki kapak soketi

15

16

17

18

19

20

> 3 m

+ -

Page 200: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

15

03.1

3 TR

6.2 Fonksiyon açıklamasıSu ekleme sistemi Aquamatik, istif araçları tahrik akülerinin nominal elektrolitseviyesinin otomatik olarak ayarlanması için kullanılır.

Akü hücreleri hortumlar ile birbirleriyle ba lıdır ve fi yardımıyla su da ıtıcısına (örn.su haznesi) ba lanır. Kapatma valfi açıldıktan sonra tüm hücreler suyla doldurulur.Aquamatik tapa, gerekli su miktarını ayarlar ve valfteki ilgili su basıncında subeslemesinin ve valfin emniyetli bir ekilde kapatılmasını sa lar.

Tapa sistemlerinin optik bir dolum seviyesi göstergesi, sıcaklı ı ve elektrolityo unlu unu ölçmek için bir diyagnoz deli i ve bir gaz tahliye deli i bulunmaktadır.

6.3 DoldurmaAkülerin suyla doldurulma i lemi mümkünse akünün tam olarak doldurulma i lemininbitmesinden kısa bir süre önce uygulanmalıdır. Böylece eklenen su miktarının,elektrolit ile karı tı ından emin olunabilir.

6.4 Su basıncıSu ekleme sistemi, su hattında 0,3 ila 1,8 barlık bir su basıncı ile çalı tırılmalıdır. zinverilen basınç alanlarından sapmalar, sistemin çalı ma emniyetini etkiler.

Akan su

Akü yüzeyinin üzerine yerle tirme yüksekli i 3 - 18 m arasındadır. 1 m, 0,1 bardemektir.

Basınçlı su

Basınç dü ürme valfinin ayarı, sisteme ba lıdır ve 0,3 - 1,8 bar arasında olmalıdır.

Page 201: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

16

6.5 Dolum süresiBir akünün dolum süresi elektrolit seviyesine, çevre sıcaklı ına ve dolum basıncınaba lıdır. Doldurma i lemi otomatik olarak bitirilir. Su hattı akünün dolum i lemibittikten sonra ayrılmalıdır.

6.6 Su kalitesiZ Elektrolitlerin doldurulması için kullanılan suyun kalitesi, arındırılmı veya damıtık

suyun kalitesi ile aynı olmalıdır. Arındırılmı su, damıtma veya iyon de i tirmei lemi ile musluk suyundan elde edilebilir ve bu durumda elektrolit üretimi içinuygun hale getirilmi olur.

6.7 Akü hortum tertibatıMünferit tapaların hortum tertibatı, mevcut elektrik devresi boyuncagerçekle tirilmi tir. De i iklik yapılmamalıdır.

6.8 Çalı ma sıcaklı ıOtomatik su ekleme sistemlerine sahip olan aküler sadece > 0 °C sıcaklıklardakimekanlarda depolanmalıdır, aksi taktirde sistemlerin donma tehlikesi bulunmaktadır.

Page 202: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

17

03.1

3 TR

6.9 Temizlik önlemleriTapa sistemlerinin temizlenmesi sadece arındırılmı su ile DIN 43530-4 uyarıncagerçekle tirilmelidir. Tapaların hiçbir parçası çözücü maddeler veya sabunlar iletemas etmemelidir.

6.10 Servis aracıMünferit hücreleri doldurmak için pompa ve doldurma tabancalı mobil su doldurmaaracı. Depolama haznesinde bulunan daldırma pompası, gerekli olan dolumbasıncını olu turur. Servis aracının bulundu u seviye ve akünün bulundu u yüzeyiarasında yükseklik farkı olmamalıdır.

Page 203: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

18

7 Elektrolit sirkülasyonu (EUW)

7.1 Fonksiyon açıklamasıElektrolit sirkülasyonu, arj i lemi esnasında hava beslemesi yardımıyla elektrolitinkarı masını sa lar ve böylece asit katmanla masını önler, arj süresini kısaltır ( arjfaktörü yakl. 1,07) ve arj i lemi esnasında gaz olu umunu azaltır. arj cihazı akü veEUW için onaylanmı olmalıdır.

arj cihazına monte edilmi bir pompa, bir hortum sistemi üzerinden akü hücrelerineiletilen gerekli basınçlı havayı olu turur. Elektrolit sirkülasyonu, iletilen hava ilegerçekle ir ve tüm elektrot uzunlu u boyunca aynı elektrolit yo unlu u de erlerimeydana gelir.

Pompa

Arıza durumunda, örn. basınç denetim sisteminin açıklanamayan tetiklenmesidurumunda, filtreler kontrol edilmeli ve gerekirse de i tirilmelidir.

Akü ba lantısı

Pompa modülünde, arj hatları ile birlikte arj cihazından arj soketine kadar iletilenbir hortum bulunmaktadır. Sokete entegre edilmi olan EUW kaplini kılavuzuüzerinden hava, aküye iletilir. Hortumlar dö enirken, bunların kıvrılmamasına dikkatedilmelidir.

Basınç denetim modülü

EUW pompası, arj i leminin ba ında devreye alınır. Basınç denetim modülüüzerinden arj i lemi esnasında basınç olu umu denetlenir. Bu modül, EUW ile arji lemi esnasında gerekli olan hava basıncının mevcut olmasını sa lar.

Muhtemel arıza durumlarında, örn.– Akü hava kaplini, sirkülasyon modülü ile ba lı de il (ayrı kaplinli modelde) veya

arızalı,– Akünün üzerinde sızdıran veya arızalı hortum ba lantıları veya– Emme filtresi kirli

gibi durumlarda, arj cihazında optik bir arıza mesajı görünür.

Page 204: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

19

03.1

3 TR

NOT

Bir EUW sistemi kullanılmadı ında veya düzenli olarak kullanılmadı ında veyaakü a ırı sıcaklık de i imlerine maruz kaldı ında, elektrolit hortum sisteminegeriye akabilir.

Hava besleme hattı ayrı bir kaplin sistemi ile donanmalıdır, örn.: Akü tarafı kapakkaplini ve hava besleme tarafı geçi kaplini.

ematik gösterim

Akünün üzerindeki EUW kurulumu ve ayrıca arj cihazı üzerinden hava beslemesi.

Page 205: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

20

8 Akülerin temizlenmesi

Akülerin ve bölmelerin temizlenmesi u nedenlerden dolayı gereklidir: – Hücrelerin birbirlerine, topra a veya yabancı iletken parçalara kar ı izolasyonlarını

korumak için– Paslanma ve kaçak akımlar nedeniyle hasarların önlenmesi için– Münferit hücrelerin veya blok akülerin kaçak akımlar nedeniyle daha fazla ve farklı

oranda de arj olmasını önlemek için– Kaçak akımlar nedeniyle elektrikli kıvılcım olu umunu önlemek için

Akünün temizlenmesi esnasında a a ıda belirtilenlere dikkat edilmesi gerekir:– Temizlik için kurulum yerinin, olu acak elektrolit içerikli yıkama suyunun, bunun için

uygun olan atık su i leme tertibatına iletilecek ekilde seçilmesine.– kullanılmı elektrolitin veya ilgili yıkama suyunun imha edilmesi esnasında, i

emniyeti ve kaza önleme yönetmeliklerine ve ayrıca su ve atık yasalarıyönetmeliklerine uyulmasına.

– koruyucu gözlük ve koruyucu elbise giyilmesine.– hücre tapalarının çıkarılmamasına veya açılmamasına.– akünün plastik parçalarının, özellikle hücre haznelerinin, sadece katıksız su veya

katıksız suya daldırılmı bezlerle temizlenmesine.– temizledikten sonra akü yüzeyinin uygun malzemelerle kurutulmasına, örn.

basınçlı hava veya bezlerle.– Akü bölmelerine giren sıvı tahliye edilmeli ve yukarıda belirtilmi olan talimatlar

dikkate alınarak imha edilmelidir.

Page 206: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

21

03.1

3 TR

Aküyü yüksek basınçlı temizleyici ile temizleme

Ko ullar– Hücre konektörü sıkılmı veya sıkı takılmı– Hücre tapası kapalı

Prosedür• Yüksek basınçlı temizleyicinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.• Temizlik katkı maddeleri kullanılmamalıdır.• Temizlik cihazı için izin verilen 140° C'lik sıcaklık ayarına uyulmalıdır.

Z Böylece çıkı memesinin arkasından 30 cm mesafede 60° C'lik bir sıcaklı ına ılmaması sa lanır.

• 50 bar'lık azami i letim basıncına uyulmalıdır.• Akü yüzeyine en az 30 cm mesafe bırakılmalıdır.• Yerel a ırı ısınmaları önlemek için akü geni alanlı huzme ile temizlenmelidir.

Z Maks. 60 °C'lik akü yüzey sıcaklı ının a ılmaması için bir yer 3 saniyeden uzun birsüre boyunca huzme ile temizlenmemelidir.

• Akü yüzeyi temizlendikten sonra uygun bir malzeme ile kurutulmalıdır, örn. basınçlıhava veya bez.

Akü temizlenmi tir.

Page 207: C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU … · ve bakım yapılmalıdır. Baúka bir kullanımúekli kurallara uygun olmaz ve kiúilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara

03.1

3 TR

22

9 Akünün depolanması

NOT

Akü 3 aydan fazla bir süre boyunca boz bir durumda depolanmamalıdır, aksi taktirdesürekli olarak çalı ır durumda kalmaz.

Aküler uzun süre kullanılmayacaksa, bunlar tam dolu olarak kuru, buzlanmayan birmekanda depolanmalıdır. Akünün kullanıma hazır durumda kalmasını sa lamak için,a a ıda belirtilen arj i lemleri seçilebilir:

– PzS ve PzB aküleri için aylık dengeleme arjları veya PzV aküleri için 3 aylık tamarj.

– PzS, PzM ve PzB aküleri için 2,23 V x hücre sayısı veya PzV aküleri için 2,25 V xhücre sayısı arj geriliminde koruyucu arjlar.

Aküler uzun süre ( > 3 ay) kullanılmayacaksa, bunlar mümkün oldu unca %50'lik birarj seviyesi ile kuru, so uk ve buzlanmayan bir mekanda depolanmalıdır.

10 Arıza yardımı

Aküde veya arj cihazında arızalar tespit edilirse, üreticinin mü teri hizmetleri talepedilmelidir.

Z Gerekli i lemler üreticinin mü teri hizmetleri veya üretici tarafından yetkilendirilmibir mü teri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

11 mha etme

Geri dönü üm i areti ve üzeri çizilmi çöp kutusu ile i aretlenmiaküler, evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

ade etme türü ve tekrar kullanım i lemi için, § 8 BattG uyarıncaüretici ile uzla ılmalıdır.


Recommended