Transcript

Cursuri drept comercial- semestrul IILegea 31/1990- legea Societatilor Comerciale

Legea 26/1990- legea Registrului Comertului

Cap V din Legea 31/1990- Dispozitii procedurale

Consecintele neregularitatilor constatate dupa inregistrarea

societatii comerciale in Registrul Comertului

1) ACTIUNEA IN REGULARIZARE-In situatia constatarii ulterior inregistrarii a faptului ca, la constituirea S C, nu s-au respectat anumite conditii, atunci organele societatii (administratorii si cenzorii) trebuie sa ia masuri pt inlaturarea lor, in termen de 8 zile de la constatarea neregularitatii.

-Daca organele societatii nu duc la implinire aceasta cerinta, in lipsa lor o poate face oricine este interesat, iar competent sa solutioneze cererea este tribunalul in raza caruia se afla S C (poate face regularizarea chiar si o s c care a incheiat raporturi cu S C respectiva).

-Pt asigurarea masurii, tribunalul poate obliga pe administratori sau pe cenzori la plata daunelor cominatorii.

-Intrucat legea nu cuprinde nici o limitare, inseamna ca actiunea in regularizare poate fi folosita in cazul constataeii oricarei neregularitati privind constituirea S C indiferent de obiectul ei.

-Dr la actiune poate fi exercitat numai daca organele S c nu au luat masurile de regularizare in termenul de 8 zile, termen care curge de la data la care organele au constatat necesitatea regularizarii.

-Actiunea in regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de 1 an de la data inmatricularii S C.

-Pt prejudiciile cauzate prin neregularitati constatate raspund nelimitat si solidar fondatorii, reprezentantii S C si primii membri ai organelor de conducere, de administratie si de control ale S C.

2) ACTIUNEA IN ANULARE A S C

( Cazuri de anulare- art 56/ lg 31/1990 prevede ca nulitatea unei S C poate fi ceruta numai atunci cand:

a. Lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma stabilita de lege;

b. Toti fondatorii au fost potrivit legii incapabili la data constituirii S C;

c. Obiectul de activitate al S C este ilicit sau contrar ordinii publice;

d. Lipseste actul de autorizare pt intreaga S C in Registrul Comertului (rezolutia directorului);

e. Lipseste autorizarea legala sau administrativa de constituire a S C ( sc cu statut aparte: sc de asigurari, bancare);

f. Actul constitutiv nu prevede denumirea S C, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul subscris;

g. S-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim subscris si varsat;

h. Nu s-a respectat numarul minim de asociati prevazuti de lege.

( Cererea de anulare poate fi facuta de orice persoana interesata.

- In scopul salvarii S C, legea prevede ca nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care, cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii pe fond la tribunal.

- Legea nu prevede un termen pt actiunea in anulare, datr fiind menita sa apere un interes general, ea poate fi considerata imprescriptibila.

( Efectele actiunii in anulare:

-La data la care hotararea tribunalului de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, S C isi inceteaza existenta si intra in lichidare.

-Prin derogare de la regimul juridic al nulitatii din dreptul comun, efectele nulitatii S C nu se produc retroactiv;

-Nulitatea produce aceleasi efecte ca si dizolvarea S C.

( Obligatiile:

-Tribunalul este cel care numeste lichidatorul;

-Tribunalul trimite o copie a dispozitivului Oficiului Registrului Comertului pt a efectua inregistrarea corespunzatoare;

-Oficiul Registrului Comertului trimite dispozitivul Monitorului Oficial spre publicare;

-Actele incheiate de S C pana la momentul lichidarii raman valabile.

( Despagubiri:

-Fondatorii si primii administratori respund solidar si nelimitat pentru prejudiciile cauzate

Daca S C nu este publicata in Monitorul Oficial nu este opozabila fata de terti.

Functionarea societatilor comerciale

Vointa societatii se exprima prin organele de conducere ale societatii.

-Adunarea generala = organul de conducere al S C si este formata din totalitatea asociatilor.

-Vointa sociala este adusa la indeplinire prin actele juridice ale organului executiv, care este administratorul sau administratorii S C.

-Controlul gestiunii administratorilor se realizeaza de catre asociati sau, in anumite cazuri, de catre un organ specializat- cenzor/ auditor financiar.

-Formarea organelor societatii si puterile lor sunt stabilite prin norme imperative.

I ADUNAREA GENERALA

= organul de deliberare si decizie a S C.

-ea decide asupra numirii celorlalte organe ale S C;

-Este reglementata de lege doar pt S.A.-uri, Societati in comandita pe actiuni si S.R.L.-uri.

-Pt Soc in nume colectiv si Soc in comandita simpla, chiar daca legea nu prevede un asemenea organ de conducere, deciziile se vor lua de catre asociati pe baza regulilor care guverneaza Adunarea Generala.

1) Adunarea generala ordinara

-Se intruneste cel putin 1 data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar;

-Se tine la sediul societatii sau in locul indicat in convocare.

( Atributii(art 111/lg 31/1990- se refera la Adunarea generala ale societatilor pe actiuni):

-Sa aprobe si sa modifice situatiile financiare dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor sau auditorior financiari si sa fixeze dividendul cuvenit asociatilor;

-Sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de administratie, respectiv ai Consiliului de supraveghere si cenzorii;

- In cazul S C ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numesca sau sa demita auditoriul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

- Sa fixeze remuneratia cuvenita, pt exercitiul in curs, membrilor Consiliului de administratie, respectiv membrilor Consiliului de supraveghere si cemnzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

- Sa se pronunta asupra gestiunii Consiliului de administratie, respectiv a Directoratului;

- Sa stabileasca bugetul de vanituri si cheltuielisi, dupa caz, programul de activitate pt exercitiul financiar urmator;

- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

( Conditii de intrunire si cvorum

a. Pt S.A. si Soc. In comandita pe actiuni, pt validitatea deliberarilor Ad gen ordinare este necesara prezenta actionarilor care detin cel putin din numarul total de drepturi de vot.

-Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate, daca actul constitutiv nu prevede cerinte de cvorum si majoritate mai ridicate;

-Daca nu se realizeaza prezenta ceruta, ad gen se va intruni la o alta data, stabilita si va putea sa delibereze asupra punctelor din ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate;

b. Pt S.R.L.. ad gen hotaraste prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

c. Pt Soc in nume colectiv si in comandita simpla, hotararile se iau prin votul asociatilor care reprezinya majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

2) Adunarea generala extraordinara

( Convocare

-Se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare care priveste modificarea actului constitutiv al S C.

( Cauze si Atributii:

-schimbarea formei juridice a S C;

-mutarea sediului S C;

-schimbarea obiectului de activitate ( ex, din productie se reprofileaza pe intermediere);

-infiintarea/ desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, agentii, reprezentante), fara personalitate juridica, daca actul constitutiv nu prevede altfel;

-prelugirea duratei S C (procedura de prelungire trebuie facuta pana la termenul de implinire);

-majorarea capitalului social/ reducerea capitalului social/ reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni (nu poate fi redus sub limita legala de 90.000, se reintregeste in 9 luni, daca nu se dizolva);

-fuziunea cu alte societati sau divizarea S C;

-este competenta cu privire la dizolvarea anticipara a S C;

-conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau invers;

-conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

-emisiunea de obligatiuni ( S.A. si soc in comandita pe actiuni sunt singurele care pot sa emita atat actiuni cat si obligatiuni).

O partea din aceste atributii pot fi delegate Consiliului de administratie, respectiv Directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotararea aga extraordinara.( mutarea sediului, schimabarea obiectelor secundare, majorarea capitalui social).

(Conditii de cvorum si majoritate

-Pt validitatea deliberarilor aga extraordinara, este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin din numarul total de drepturi la vot, iar la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor reprezentand 1/5 din numarul total de drepturi de vot.

-Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti/ reprezentati, decizia de modificare a obiectului principal de activitatea al S C, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a S C se ia cu majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti/ reprezentati.

3) Adunarea speciala

- Priveste doar S.A. si soc in comandita pe actiuni si cuprinde doar anumite categorii de actionari lg 31/1990 are in vedere ad speciala a titularilor de actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot si ad speciala a detinatorilor de actiuni dintr-o anumita categorie in legatura cu care se hotaraste modificarea drepturilor si obligatiilor privind actiunile lor.

Convocarea Adunarii generale

-Poate fi convocata de catre un administrator, de catre Consiliul de administratie, respectiv Directorat, ori de cate ori este necesar;

-Si asociatii pot cere convocarea;

-Termenul de convocare nu poate fi mai mic de 10 zile de la publicare convocarii in M.Of al Rom, partea a IV-a si intr-unul din ziarele care exista la sediul S C sau din cea mai apropiata localitate ( mai mult pt S.A.)

- Cand pe ordinea de zi figureaza propunei de modificare a actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

-Lg 441/1996 care a modificat Lg 31/1990 prevede niste modalitati mai simple de convocare.

-continutul convocarii trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, pt S.A. si soc in com pe actiuni; la celelalte se face astfel incat sa poata fi probata convocarea, deci se permite orice forma.

Sedinta Adunarii Generale

-Calitatea de asociat confera dreptul acestuia de a participa la aga, dreptul sa exercite personal sau prin reprezentare in conditii speciale.

-Persoana juridica participa prin reprezentantul sau;

-Administratorii si functionarii S C nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii absolute, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(Desfasurarea sedintei

-se va tine in ziua, ora, locul, aratate in convocare;

-sedinta se deschide de catre presedintele Consiliului de administratie;

-aga va alege din actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, aratand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, precum si procesul- verbal intocmit de cenzori/ auditori pt constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pt tinerea adunarii;

-pt celelalte forme de S C, aga este condusa de unul dintre administratorii S C si se desfasoara pe baza acelorasi principii.

(Dreptul de vot si executarea lui

-este strans legat de participarea la capitalul social;

-orice actiune achitata sa drept la un vot in aga, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel;

-nu au drept de vot actionarii care au actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot;

-pt S.R.L. regulile se aplica prina anlogie- detinatorii partilor sociale majoritare vor dicta;

-pt soc de persoane, legea nu prevede reguli cu privire la dreptul de vot, ceea ce inseamna ca acesta va trebui reglementat prin contractul de societate comerciala.

(Restrictii ale dreptului de vot

1.Dreptul de vot nu poate fi cedat ( in S.A., la momentul constituirii S C poti alege dividend prioritar fara drept de vot)

-orice conventie privind exercitarea dreptului de vot intr-un anume fel este nula.

2.In cazul in care exista un conflict de interese intre asociat si S C, asociatul este obligat sa se abtina de la vot; in caz contrar, el va raspunde pt daunele aduse prin votul sau cu ajutorul caruia s-a intrunit majoritatea ceruta de lege.

3.Legea interzice administratorilor sa voteze descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana administratorului ar fi in discutie.

-administratorii pot vota situatia financiara (include contul de castiguri si pierderi+ bilantul de credit) daca, fiind posesori a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

(Adoptarea hotararilor

-Regula= hotararile se iau prin vot deschis (ridicare de mana);

-Exceptie- art 130/ lg 31/1990- votul secret este obligatoriu:

1.Pt alegerea membrilor Consiliului de administratie sau Consiliului de supraveghere, a cenzorilor sau a auditorilor financiari.

2.Pt revocarea lor.

3.Pt hotararile referitoare la raspunderea administratorilor

(Procesul verbal al sedintei

-Lucrarile aga trebuie consemnate intr-un proces-verbal semnat de presedinte si secretari.

-Art 129/lg 31/1990;

-Continutul procesului-verbal:

-mentiuni cu privire la indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul aga, actionarii prezenti, dezbaterile in rezumat si hotararile luate;

-se vor anexa actele referitoare la convocare si lista de prezenta a actionarilor;

-procesul-verbal va fi trecut in Registrul aga.

(Hotararile Aga

-Hotararile aga luate cu respectarea legii si a actului constitutiv sunt obligatorii pt asociati.

-pt S.A. si soc in comandita pe actiuni, legea prevede in mod expres ca hot sunt obligatorii si pt actionarii care nu au participat la luarea lor sau pt cei care s-au opus.

-Publicitatea privind hotararile:

-pt a fi opozabile tertilor, trebuie publicate in conditiile legii;

-pt S.A. si soc in comandita pe actiuni, in termen de 15 zile trebuie depuse la Oficiul Reg Comertului pt a fi mentionate in Registru si publicate in M Of.

-pt celelalte soc, legea nu cere aceasta conditie, dar in practica se foloseste.

-Anularea hotararilor

-Hot aga adoptatea cu incalcarea legii ori a actelor constitutive pot fi anulate pe cale judecatoreasca;

-In caz de nulitate absoluta, oricine are dr sa o ceara, iar actiunea este imprescriptibila;

-Dr de a ataca hot apartine si administratorilor S C, dar nu cele care privesc revocarea lor din functie;

-Aceasta actiune este reglementata de art 133/ lg 31/ 1990

-Cererea se face in termen de 15 zile de la data publicarii in M Of a hot

-Termenul de 15 zile este un termen de prescriptie (poate opera repunerea in termen- diferit de termenul de decadere)

-Competenta de solutionare apartine Tribunalului din raza teritoriala in care se afla sediul S C.

-Suspendarea

-Reclamantul poate cere presedintelui instantei suspendarea executarii hotararii atacate pe calea ordonantei presedintiale

-Presedintele poate cere reclamantului o cautiune ( o garantie- suma de bani pe care reclamantul o depune pt dovedirea bunei- credinte).

-Hot definitiva de anulare trebuie sa fie mentionata in Registrul Comertului si publicata in M Of pt a deveni opozabila tertilor.

II ADMINISTRAREA S C

(Administratorii S C

Legea distinge in functie de forma S C, astfel:

-pt soc in nume colectiv- gestiunea este asigurata de 1/ mai multi administratori;

-pt soc in comandita simpla- administrarea se va incredinta unuia/ mai multor asociati comanditati;

-pt S.A.- administrarea se face de 1/ mai multi administratori, iar cand sunt mai multi, sunt grupati intr-un Consiliu de adminisratie- Sistemul unitar de administrare, dar poate fi si unul dualist, administrarea realizandu-se de catre un Drectorat si un Consiliu de supraveghere.

-pt soc in comandita pe actiuni- se aplica regulile de la S.A.

-pt S.R.L.- administrarea se face de 1/mai multi administratori.

Reguli generale

(Calitatea de administrator o poate avea o persoana fizica sau o persoana juridica.

(Conditiile cerute pt numirea administratorilor:

1.Trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina;

2.Onorabilitatea adminitratorului- nu poate fi administrator o persoana care a fost condamnata pt gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni pedepsite de Legea societatilor comerciale 31/1990.

3.Calitatea de asociat a administratorului- in orice forma de societate, administratorul poate fi asociat sau terta persoana.

4.Limitarea cumulului- pt S.R.L., cumulul este admis cu aprobarea hotararii asociatilor (art 197/lg 31/1990). La S.R.L cu unic asociat este interzis.

(Desemnarea administratorilor

1. Initiala

-Administratorii sunt desemnati prin actul constitutiv.

-Pt soc in nume colectiv, in comandita simpla si S.R.L., actul constitutiv trebuie sa prevada asociatii care administreaza si reprezinta S C, datele lor de identificare, precum si puterile ce li s-au conferit si daca ei le exercita impreuna sau separat.

-Pt S.A. si soc in comandita pe actiuni, actul cst trebuie sa cuprinda elementele de indentificare a primilor membri ai Consiliului de administratie si, dupa caz, directorilor, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.

2. Ulterioara

-Administratorii sunt desemnati de Aga.

-Pt soc in nume colectiv si in comandita simpla, adm sunt alesi prin votul asociatilor, care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social (art 77. 90/ lg 31/ 1990).

-Pt S.A. si soc in comandita pe actiuni, adm sunt alesi de catre Ad gen a actionarilor, cu cvorumul si majoritatea prevazuta de lege (art 111).

-Candidatii pt posturile de adm sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de adm, sau de catre actionari.

-Persoanele nominalizate trebuie sa informeze Ad gen cu privire la mandatele de administratori pe care le exercita.

-la S.R.L., adm sunt alesi de Aga cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

Administratorul persoana juridica este numit prin actul constitutiv ori ales de Aga, stabilindu-se totodata si puterile care i-au fost conferite.

(Durata functiei de administrator

-Prin actul constitutiv se prevede durata functiei de adm la soc in nume colectiv, la soc in comandita simpla si la S.R.L.

-Pt soc in comandita pe actiuni, si S.A., administratorii vor fi alesi pe termen de 4 ani, sau daca nu au fost numiti prin contract sai statut, termenul va fi de 2 ani. La expirarea mandatului, adm pot fi realesi.

(Publicarea numirii administratorilor

-Potrivit dispozitiilor lg 26/1990, cererea de inmatriculare a unei S C trebuie sa arate administratorii societatii, si puterile ce le-au fost conferite, aratandu-se totodata si care dintre ei reprezinta S C.

-Aceasta obligatie revine numai administratorilor care au fost imputerniciti sa reprezinte S C.

-Depunerea semnaturii la Of Reg Com trebuie sa se faca in termen de 15 zile, care curge de la data depunerii cererii la Reg Com, sau de la data alegerii administratorului de catre Aga.( numai pt adm care au drept de reprezentare).

(Remunerarea administratorilor

-Activitatea adm este, in principiu, o activitatea remunerata.

-Organul competent sa decida asupra remunerarii adm este Aga.

-Pt soc de persoane si S.R,L., legea se refera la o eventuala remunerare a administratorilor.

-Pt soc de capitaluri, legea prevede remunerarea adm cu sume fixe, sau alte sume sau alte avantaje.

(Natura juridica a raporturilor dintre administratori si S C

-Conceptia clasica a dr comercial, consacra teza potrivit careia raporturile dintre adm si S C au fost considerate ca raporturi izvorate din tr-un contract de mandat de drept comun.

-Perioada moderna a incercat sa consacre si alte teorii privind ideea reprezentarii, adica raportul sintre adm si S C ar fi un contract de mandat fara reprezentare.

-Intr-o alta opinie, se considera ca be aflam in p[rezenta unui contract de mandat comercial, iar obligatiile care se nasc in sarcina administratorului au o dubla natura, respectiv una contractuala si una legala.

Obligatiile administratorului (legale)

Principalele sunt:

1.indeplinirea formalitatilor necesare constituirii soc (art 26 /lg 31/1990)

2.depunerea semnaturii lor la Reg Com, in cazul in care au fost desemnati reprezentanti ai S C;

3.pastrarea documentelor privind constituirea S C;

4.administrarea S C- indeplinireaobiectului de activitate ( de a depune toate eforturile);

5.urmarirea efectuarii varsamintelor de capital;

6.tinerea registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

7.intocmirea situatiei financiare;

8. oblig de a lua parte la Aga, la Consiliile de adm, si alte organe de conducere similare;

9.ducerea la indeplinire a hotararilor Aga;

10.indeplinirea indatoririlor prevazute in actul constitutiv, precum si indatoririle prevazute de lege.

Puterile administratorului

1. Poate face toate operatiunile cerute pt aducerea la indeplinire a obiectului de activitate a S C, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.

2. Este indreptatit sa reprezinte S C in raporturile juridice cu alte societati comerciale.

Limitele puterilor administratorului decurg din actul constitutiv, sau din hotararea Aga si din dispozitiile legii.

-Pt soc de capitaluri art 142 din lg 31/1990 prevede ca anumite acte juridice vor putea fi incheiate de adm numai cu aprobarea Aga extraodinara: actele juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire de garantii asupra bunurilor S C, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor S C, la data incheierii actului juridic.

-Puterea de reprezentare a S C este distincta de puterea de a administra S C, puterea de reprezentare existand numai cand a fost acordata in mod distinct administratorului=> prin vointa asociatilor, mandatul administratorului poate fi limitat pana la gestiunea interna, sau poate sa cuprinda si puterea de reprezentare, caz in care adm este imputernicit sa angajeze S C in raporturile cu tertii.

Incetarea functiei de administrator

1.prin revocare

2.prin renuntarea administratorului

3.la moartea lui

4.prin incapacitatea lui.

(Revocarea

-Pt soc de persoane si S.R.L., asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social, pot decide asupra revocarii adm, sau asupra puterilor lor, afara de cazul can a fost numit ptin actul constitutiv.

-Pt soc de capitaluri, adm sunt revocabili, iar revocarea se face prin hot aga ordinara.

-In toate cazurile, intruicat calitatea de adm are caracter intuitu personae, revocarea este una ad mutuum, adica poate interveni oricand, independent de vreo culpa a adm.

-Pt adm persoana juridica, poate fi revocat reprezentantul sau persoana fizica, dar cu obligatia de a numi in acelasi timp un inlocuitor.

-Pe timpul cat dureaza mandatul adm, contractul de munca se suspenda (doar la soc pe capitaluri).

-Administratorul poate fi revocat din functie oricand, dar daca revocarea survine fara justa cauza, adm este indreptati la plata unor daune interese.

(Renuntarea

-Prin renuntarea sau demisia administratorului, functia de adm inceteaza.

-Daca revocarea are un caracter ad mutuum si renuntarea are un caracter discretionar.

-Daca, datorita renuntarii, s-a cauzat un prejudiciu, S C are dr la despagubiri.

In toate cazurile de incetare a functiei de administrator, trebuie indeplinite formalitatile de publicitate, ca si in cazul numirii in functie; in caz contrar, S C nu poate invoca fata de terti incetarea functiei.

Pluralitatea administratorilor

-Pt soc de persoane si S.R.L., legea nu-I organizeaza pe administratori in anumite organe speciale de administratie, ci reglementeaza modul in casre administratorii realizeaza gestionarea S C.

-Pt soc de capitaluri, exista 2 sisteme de administrare a S C:

A. Sistemul unitar de administrare (monist)1.Consiliul de administratie

-Potrivit disp lg 31/1990, soc pe actiuni este administrata de 1/mai multi administratori, numarul acestora fiind intoteauna impar.

-Cand exista mai multi adm, ei constituie un Consiliu de adm (organism colegial care se constituie ex lege).

(Structura Consiliului de adm

-trebuie sa fie un numar impar de adm, care trebuie sa fie stabilit prin actul constitutiv sau prin hot Aga

-pt cazul soc pe actiuni ale caror situatii finaciare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, legea prevede un numar minim de administratori

-In cazul in care, atributiile de conducere ale S C sunt delegate directorilor S C, majoritatea membrilor Consiliului adm va fi formata din administratori neexecutivi.

-Administratori neexecutivi= legea intelege acel adm care nu a fost numit director al S C.

-Prin actul constitutiv , sau prin hot Aga, se poate prevede ca 1/mai multi membri ai Consiliului de adm trebuie sa fie independenti.

-Cons de adm este condus de un presedinte, ale de Consiliu dintre membrii sai.

-Prin actul cst se poate prevede ca presedintele Cons de adm este numir de Aga ordinara care numeste Consiliul de adm.

-Durata mandatului presedintelui nu poate depasi durata mandatului administratorului.

-Presedintele poate fi revocat oricand de organul care l-a numit.

(Atributiile Consiliului de administratie

-sa stabileasca directiile principale de activitate ale S C;

-stabilirea sistemului contabil si de control financiar;

-numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

-supravegherea activitatii directorilor;

-pregatirea raportului annual, organizarea tuturor Aga;

-introducerea cererii pt deschiderea procedurii insolventei asupra S C.

(Puterea Consiliului de administratie de a reprezenta S C

-Cons de adm reprezinta S C in raporturile cu tertii si in justitie.

-Conform legii, in lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, Cons de adm reprezinta S C prin presedinte.

-Prin actul cst, presedintele si unel sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte S C actionand impreuna sau separat => o astfel de clauza este opozabila tertilor. In acest caz, cei acre reprezinta S C trebuie sa-si depuna semnatura la Reg Comertului.

(Functiile Consiliului de administratie

-Se intruneste 1 data la 3 luni sau ori de cate ori este nevoie.

-Este convocat de presedintele Consiliului care stabileste ordinea de zi si asigura informarea membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

-asupra problemelor neprevazute in ordinea de zi, Cons se pronunta doar daca este urgent.

-Pt validitatea deciziilor Cons de adm, legea cere prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor Cond, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare.

-Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar numirea sau revocarea presedintelui Cons de adm se face cu votul majoritatii membrilor.

-Membrii Cons pot fi reprezentati, dar numai printr-un alt membru al Consiliului.

-In caz de paritate de voturi, presedintele Cons va avea votul decisiv, cu exceptia cazului in care prin actul cst se prevede altfel.

-Nu dispune de votul decisiv presedintele Consiliului de adm care este in acelasi timo si director al S C.

-Deciziile Cons de adm considerate nelegale, pot fi anulate prin hot Aga.

-In absenta unei prevederi legale, deciziile Cons de adm nu pot fi atacate in justie de catre actionari.

2.Directorii S C

-Cons de adm poate delega conducerea S C unuia sau mai multor directori.

-Cons numeste pe unul dintre directori in calitate de director general.

-In aceasta calitate poate fi numit si presedintele Cons de adm al S C, daca acest lucru s-a prevzut in actul cst ori a fost hotarat de Aga.

(Conditiile calitatii de director al S C

-Cal de director o poate avea numai o pers fizica;

-Directorul poate fi numit dintre administrastorii S C sau din afara Consiliului de adm;

-Pe durata mandatului, directorii nu pot incheia un contract de ,munca cu S C;

-Directorul, nu poate, fara autorizarea Cons de adm sa fie director, administrator, membru al Directoratului ori al Consiliului de supraveghere, cenzor sau auditor intern, ori asociat cu raspundere nelimitata in alte S C concurente, ori avnd acelasi obiect de activitate, si nici nu poate exercita acelasi comert sau altul concurent pe cont propriu, sau in contul altei persoane.

-Incalcarea interdictiei atrage revocarea din functie si raspunderea pt prejudiciile cauzate S C.

(Durata mandatului directorilor

-In absenta unei reglementari exprese, durata mandatului se stabileste prin actul cst, sau prin decizia Cond de adm.

(Remuneratia directotilor se stabileste de Cons de adm, iar legea interzice creditarea de catre S C a directorilor sai, indiferent se forma pe care o imbraca operatiunea.

(Atributiile directorilor- idem administratori.

(Revocarea directorilor- sunt revocati de catre Cons de adm, iar daca revocarea survine fara justa cauza, directorul respectiv este indreptatit la daune interese.

B. Sistemul dualist de administratie

1.Directoratul

-este format din 1/mai multi membri

-numarul directorilor trebuie sa fie impar

-cand exista 1 singur membru, acesta se numeste director general unic

-daca S C este supusa auditarii, Directoratul trebuie sa fie format obligatoriu din cel putin 3 membri.

(Conditiile calitatii de membru al Directoratului:

-sa fie pers fizica

-sa aiba capacitate de exercitiu deplina ( nu poate fi director cine nu poate fi fondator- incapabilul)

-sa nu fie concomitemt si membru al Cons de supraveghere.

(Desemnarea membrilor Directoratului:

-sunt desemnati de Cons de supraveghere, care atribuie unuia dintre membrii Directoratului functia de presedinte al acestuia

-membrii Dir. trebuie sa incheie o asigurare pt raspundere profesionala.

( Durata mandatului:

-este stabilita prin actul cst, fara a putea depasi termenul de 4 ani( valabil si la directorul din sistemul unitar)

-membrii Directoratului sunt reeligibili, daca in actul de cst nu se prevede altfel.

(Atributiile Directoratului:

-asigura conducerea S C, cu privire la organele subordonate

-indeplineste actele necesare si utile pt realizarea obiectului de activitate al S C, cu exceptia celor prevazute de lege in sarcina Cons de supraveghere sau Aga.

-reprezinta S C in raporturile cu tertii si in justitie.

(Obligatiile membrilor Dir.:

-sa paricipe la Aga

-cel putin 1 data la 3 luni sunt obligati sa prezinte un raport Cons de supraveghere, cu privire la conducerea si activitatea lor.

(Revocarea membrilor Dir.

1.pot fi revocati oricand, prin fot Cons de supraveghere

2.prin actul cst se poate prevede ca mambrii Directoratului pot fi revocati si de Aga ordinara.

2.Consiliul de Supraveghere

-este format din cel putin 3 si cel mult 11 membri. Numarul membrilor este stabilit prin actul cst.

-alege dintre membrii sau un presedinte.

-calitatea de membru al Cons de supra veghere o poate avea o pers fizica sau juridica.

Pers juridica numita in cal de membru al Cons de suprav are obligatia sa-si desmneze un reprezentant permanent- pers fizica.

-prin actul cst sau prin hot aga, pot fi stabilite conditii specifice de profesionalism si independenta pt membrii Cons de suprav.

-o pers fizica membru al Cons de suprav poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de membru al Cons de suprav in soc pe actiuni, al carui sediu se afla pe teritoriul Romaniei (idem si pt reprezentantul persoanei juridice)

-membrii Cons de suprav sunt numiti de Aga cu exceptia primilor membri, care sunt numiri prin actul cst.

-ca si durata- aceasta este stabilita prin actul cst, fara a putea depasi 4 ani. Ei pot fi realesi. Pt primii membri durata este de 2 ani.

-remuneratia membrilor Cons de suprav este suabilta prin actul cst sau prin hot Aga.

(Atributiile Consiliului de Supraveghere:

1.Exercita controlul asupra conducerii S C de catre Directorat;

2.Numeste si revoca membrii Directoratului;

3.Verifica conformitatea cu legea, actul cst si hotararile Aga a operatiunilor de conducere a S C;

4.Raporteaza cel putin 1 data pean Ad gen a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata:

5.In mod exceptional, Cons de suprav poate sa convoace Aga.

-Cons de suprav se intruneste cel putin 1 data la 3 luni; este convocat de presedintele sau care si prezideaza sedinta;

-este convocat oricand la cererea motivata a cel putin 2 dintre memrii Cons de suprav sau ai Directoratului. Intrunirea trebuie sa aiba loc in cel mult de la data cererii.

-Daca presedintele nu da curs cererii de convocare a Cons, autorii cererii pot ei insisi convova Consiliul, stabilind si ordinea de zi a sedintei.

-Pt validitatea deciziilor Cons de suprav, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor Cons, daca prin actul cst nu s-a prevazut un numar mai mare.

-Deciziile in cadrul Cons se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(Revocarea membrilor Consiliului de suprav- acestia pot fi revocati oricand de catre Aga; hot se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor actionarilor prezenti.

Raspunderea civila a administratorului-din curs!!!!!!!!!!!

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

Incetarea existentei unei S C presupune 2 etape: dizolvarea si lichidarea S C

-Faza dizolvarii S C cuprinde anumite operatiuni care declanseaza si pregatesc incetarea existentei S C. In aceasta faza, personalitatea juridical nu este afectata, insa dizolvarea pune capat activitatii normale a S C.

-Faza lichidarii S C cuprinde operatiunile de lichidare a patrimoniului S C, plata creditorilor si impartirea soldului intre asociati. Si in aceasta faza S C are personalitate juridical, dar este subordonata cerintelor lichidarii.Cauzele generale de dizolvare S C( art 227, li1->g/lg31/1990)1. Trecerea timpului stabilit pt durata S C.

-Daca in actul cst se prevede durata S C, la expirarea termenului contractual, soc se dizolva.

-Dizolvarea opereaza ope legis (in temeiul legii), fara a mai fi nevoie de o alta formalitate.

-Asociatii trebuie consultati cu cel putin 3 luni inainte de expirarea termenului cu privire la eventual prelungire a acestuia; daca nu o fac administratorii, la cererea oricarui asociat, tribunalul va putea decide prin incheiere, efectuarea consultarii.

-Neefectuarea consultarii nu impiedica dizolvarea soc la expirarea duratei prevazute in actul cst.

2. Imposibilitatea realizarii obiectului S C sau realizarea acestuia.

-Daca se constata o imposibilitate a realizarii obiectului de activitate propus, soc isi pierde ratiunea pt care exista, deci se dizolva. Acest efect se produce atunci cand imposibilitatea s-a ivit in cursul duratei soc, sau cand obiectul nu s-a realizat deloc.

-Daca obiectul soc s-a realizat, atunci soc se dizolva.

-Atat in cazul imposibilitatii realizarii obiectului de activitate, cat si in cazul realizarii acestuia, fiind chestiuni de fap, trebuie dovedite.

3. Declararea nulitatii

-Nerespectarea cerintelor legale privind constituirea soc prevazute art 56/lg31/1990, atrage nulitatea soc.-De la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de declarare a nulitatii devenita irevocabila, soc inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare.

-Aceasta incetare a existentei echivaleaza cu dizolvarea soc.

4. Hotararea Adunarii asociatilor

-Soc se dizolva in baza hotararii Aga. Asociatii sunt liberi aprecieze motivele pt care soc urmeaza sa se dizolve.

-Un caz reglementat de lege priveste dizolvarea soc inainte de termenul fixat pt durata sa de functionare.

5. Hotararea Tribunalului

-Dizolvarea soc prin hot a tribunalului are loc atunci cand dizolvarea nu se poate realize prin hot Aga. Tribunalul poate hotari dizolvarea soc pt motive temeinice (neintelegeri dintre asociati care impiedica functionarea soc).

6. Falimentul societatii

-Soc se dizolva atunci cand este supusa procedurii falimentului, dizolvarea se pronunta de catre judecatorul sindic prin incheierea prin care se decide intrarea in faliment.(Alte cauze prevazute deart 237/ lg 31/1990 sau de actul constitutiv al S C

-La cererea oricarei persoane interesate precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea in urmatoarele cazuri:

a. Soc nu mai are organe statuare sau acestea nu se mai pot intruni;

b. Soc nu a depus in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale situatiile financiare anuale sau alte acte care potrivit legii se depun la Of Reg Com;

c. Soc si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut, ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social, sau asociatii au disparut, ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta.

d. Soc nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

-Inactivitatea temporara nu duce la dizolvare, dar trebuie adusa la cunostinta organului fiscal, si inscrisa in Reg Com, dar nu mai mult de 3 ani.

-Cazrile de dizolvare a soc reglementate de art 237, privesc anumite situatii de fapt, care conduc la ideea incetarii activitatii, iar dizolvarea se produce prin hotararea instantei judecatoresti.Caile dizolvarii S C

1. Dizolvarea de drept

-daca sunt indeplinite cerintele legii in acest sens.

-Legea 31/1990 reglementeaza situatia dizolvarii de drept a soc in situatia expirarii termenului stabilit pt durata soc.

-Dizolvarea se produce de drept, nefiind nevoie de vreo manifestare de vointa a asociatilor, si nici o formalitate de publicitate.

-In caz de litigiu, orice persoana interesata poate cere tribunalului constatarea dizolvarii soc, instanta urmand a constata dizolvarea si nu a pronunta dizolvarea.

2. Dizolvarea S C prin vointa asociatilor

-S C se dizolva prin vointa asociatilor manifestata in cadrul Aga.

- Pt dizolvarea soc prin vointa asociatilor trebuie respectate conditiile stabilite de lege pt modificarea actului constitutiv.

-Hotararea privind dizolvarea se ia cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate, prevazute de lege pt Aga extraordinara.

-Actul in forma ceruta de lege se depune la Of Reg Com si se publica in M Of partea a IV-a.

-In cazul dizolvarii soc inainte de termenul fixat pt durata sa, dizolvarea produce efecte fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 zile de la publicarea in M Of.

-Se poate reveni asupra hot de dizolvare, dar trebuie respectate aceleasi conditii de cvorum si majoritate cerute de lege pt Aga extraordinara.

-Revenirea este permisa atat timp cat nu s-a facut nicio repartitie de activ intre asociati.

-Pt soc in nume colectiv, in comandita simpla si S.R.L., asociatii pot hotari in conditiile cerute pt modificarea actului constitutiv, odata cu dizolvarea si modul de lichidare a soc, cu conditia ca asociatii sa fie de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului soc si sa asigure stingerea pasivului sau regularizarea lui, cu consimtamantul creditorilor.3. Dizolvarea societatii pe cale judecatoreasca

-Soc se poate dizolva prin hotararea tribunalului. In cazul falimentului, dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului.

-Potrivit legii, orice asociat poate cere tribunalului pt motive temeinice dizolvarea soc.

-Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea soc trebuie inscrisa in Reg Com si publicata in M Of.

-Formalitatile trebuie indeplinite in termen de 15 zile de la data la care hot jud a devenit irevocabila.

Efectele dizolvarii

Privesc deschiderea procedurii de lichidare si interdictia unor operatiuni comerciale noi.

-Dizolvarea nu afecteaza personalitatea juridica a soc, aceasta continuandu-si existenta, dar numai pt operatiunile de lichidare.

( Deschiderea procedurii lichidarii

-Conform disp art 288/ lg 31/1990, dizolvarea soc are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

-Administratorii au obligatia de a convoca Aga pt desemnarea licgidatorilor.

-In anumite cazuri, dizolvarea are loc fara lichidare, ca in cazul fuziunii ori divizarii S C.

-Fuziunea si divizarea sunt situatii in care se modifica actul cst.

-Administratorii nu pot intreprinde noi operatiuni in perioada divizarii.

-Incalcarea dispozitiilor legale are drept consecinta raspunderea persoanala si solidara a administratorilor pt operatiunile intreprinse.

-Legea stabileste ca interdictia unor operatiuni noi se aplica, dupa caz, din ziua expirarii termenului fixat pt durata soc, ori de la data cand dizolvarea a fost hotarata de Aga sau declarata prin hotarare judecatoreasca.

Lichidarea societatii comerciale-Notiune- incetarea existentei soc reclama indeplinirea unor operatiuni care sa puna capat activitatii soc si sa duca la incetarea statutului de persoana juridical a soc.

-Aceste operatiuni se realizeaza de catre lichidatori.

Lichidarea= un ansamblu de operatiuni care au ca scop terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii soc, incasarea creantelor soc, transformarea bunurilor soc in bani, plata datoriilor soc si impartirea activului net intre asociati.

-Operatiunile de lichidare a soc sunt reglementate de dispozitiile lg 31/1990 si totodata se vor aplica si regulile stabilite in actul constitutiv, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.

( Principiile generale ale lichidarii soc:

1. Personalitatea juridica a soc subzista pt nevoile lichidarii.

-In perioada lichidarii, soc isi pastreaza personalitatea juridical inca, isi conserva atributele de identificare, insa toate actele care emana de la soc trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

-Patrimoniul exista in continuare.

-Administratorii isi inceteaza activitatea pt ca sunt inlocuiti de lichidatori. Cenzorii sau auditorii isi continua activitatea controland modul in care lichidatorii organizeaza si conduc operatiunile de lichidare.2. Lichidarea soc se face in interesul asociatilor

-Asociatii nu vor primi nici o suma de bani in contul partilor sociale ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creantelor creditorilor soc.

3. Lichidarea soc este obligatorie, nu facultativa.

-Dizolvarea soc are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

( Modificarile produse de trecerea la faza de lichidare a soc:

a. Modificarea obiectului si scopului soc- activitatea soc nu va mai fi prevazuta in actul cst, ci se subsumeaza exigentelor lichidarii. Obiectul activitatii soc se restrange.

b. Inlocuirea administratorilr cu lichidatorii soc si predarea gestiunii soc acestora.

( Statutul lichidatorilor:

-Sunt persoane insarcinate sa organizeze si sa conduca operatiunile de lichidare a soc.

-Calitatea de lichidator o poate avea o persoana juridica sau fizica, dar trebuie sa fie lichidatori autorizati in conditiile legii (art 253/ lg 31/1990).

( Numirea lichidatorilor

-Sunt numiti prin hotarare Aga su prin hot judecatoreasca, la cerea oricaruia dintre administratori sau asociati.

-Solutionarea cererii se face cu citarea asociatilor si administratorilor.

-Impotriva hotararii instantei se poate declara recurs de catre asociati ori administratori,in termen de 15 zile de la pronuntare.

-Hot de numire a lichidatorilor sau sentinta judecatoreasca trebuie depusa de catre ecestia la Reg Com si publicata in M Of.

-Lichidatorii vor fi obligati sa-si depuna semnatura la Reg Com.-Din momentul intrarii in functie a lichidatorilor, acestia vor fi obligati sa incheie toate actele juridice necesare lichidarii.

-Orice act ulterior de schimbare a lichidatorilor trebuie sa respecte conditiile prevezute de lege pt numirea lichidatorilor.

( Natura juridica a functiei lichidatorului:

-Lichidatorii sunt considerati mandatari ai soc cu toate consecintele ce decurg din aceasta calitate.

-mandatul lichidatorilor, ca si cel al asministratorilor are un continut contractual si legal.

( Obligatiile lichidatorilor:

-sa intocmeasca inventarul si incheierea situatiei financiare de lichidare;

-sa primesca si sa pastreze patrimoniul soc, registrele si actele soc.

-sa-si indeplineasca mandatul sub controlul cenzorilor, iat pt S.A, organiztae potrivit sistemului dualist, lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Consiliului de supraveghere.

Puterile lichidatorilor

Pe langa puterile conferite de catre asociati, art 255/ lg 31/1990, prevede si urmatoarele:

-Trebuie sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

-Nu pot intreprinde noi operatiuni de comert care nu sunt subordonate scopului lichidarii; in caz contrar, vor raspunde personal si solidar pt executarea lor;

-Trebuie sa lichideze si sa incaseze creantele soc. Pt creantele incasate, lichidatorii sunt in drept sa dea chitanta;

-Sunt in drept sa vanda prin licitatie publica bunurile mobile si imobile ale soc;

-Sumele obtinute din vanzarea bunurilor sunt destinate sa indestuleze, in primul rand, creditorii sociali si apoi satisfacerea dreptului asociatilor.

-Pot contracta obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice acte necesare lichidarii;

-Legea are in vedere numai obligatiile necesare lichidarii si care nu sunt pagubitoare pt patrimoniul soc;

-Bunurile soc nu vor putea fi ipotecate daca exista dispozitii in acest sens in actul constitutiv sau in actul de numire al lichidatorilor. In absenta unor astfel de dispozitii, ipotecarea bunurilor soc se va putea face cu avizul cenzorilor si autorizatia instantei de judecata;

-Lichidatorii sunt in drpt sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;

-De la data intrarii in functie a lichidatorilor, nici o actiune nu se poate exercita pt soc sau contra acesteia, decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor.-In litigii, lichidatorii pot face tranzactii in conditiile legii:

Lichidarea activului si pasivului S C- ca si repartizarea activului net intre asociati, se realizeaza de catre lichidatori, iar nu de catre instanta de judecata.I. Lichidarea activului S C

(Operatiunile de lichidare a activului soc cuprind transformarea bunurilor soc in bani, si incasarea creantelor pe care le are soc fata de terti.

a. Transformarea bunurilor soc in bani

-Se realizeaza pe calea licitatiei publice.

-Lichidatorii pot vinde orice bun imobile/mobil, care apartine soc pe calea licitatiei publice (vanzarea in bloc).

-In principiu, se pot vinde toate bunurile din patrimoniul soc.

-Exceptie- anumite bunuri ar putea fi sustrase vanzarii prin licitatie, daca prin actul constitutiv s-a stabilit ca anumite bunuri vor reveni in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare asociatilor care le-au adus ca raport in soc.

b. Incasarea creantelor

-Lichidatorii au obligatia de a incasa creantele de la debitorii soc.

( Actiunile lichidatorilor:

1.In situatia in care fondurile societatii realizate din vanzarea la licitatie a bunurilor soc si din incasarea creantelor soc nu sunt indestulatoare pt plata creditorilor societatii, lichidatorii au obligatia sa ceara sumele necesare: asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia erau obligati, ori sa le procure, ori sa le efectueze, in calitatea lor de asociati.

2.Fondurile necesare platii creantelor soc pot fi asigurate si prin contractarea de imprumuturi neipotecare si de obligatii cambiale in conditiile prevazute de lg 31/ 1990.II. Lichidarea pasivului= plata datoriilor soc catre creditorii sai.-Plata datoriilor fata de creditorii sociali se face cu sumele de bani rezultate din lichidarea activului soc.

-Datoriile societatii pot fi achitate de catre lichidatori si cu banii lor personali, dar, in acest caz, ei au dreptul la restituirea sumelor achitate.

-Plata datoriilor se face la scadenta si integral (=Regula).

( Actiunile creditorilor1.Creditorii soc au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii.

2.In subsidiar, creditorii soc au o actiune impotriva asociatilor, pt plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise, sau din aceea a aportului la capitalul social.

3.In subsidiar, creditorii societatii pot actiona si pe asociatii care raspund nelimitat si solidar pt obligatiile sociale.

( Platile anticipate in contul partilor cuvenite asociatilor din lichidare:

-Legea prevede ca asociatii vor putea cere lichidatorilor ca sumele realizate din operatiunile de lichidare sa fie depuse la CEC sau la Administratia Financiara, si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale chiar in timpul lichidarii. Este posibila o asemenea cerere numai daca afara de ceea ce este necesar, pt indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente, sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul sumelor depuse.-Impotriva deciziei lichidatorilor privind repartizarea sumelor de bani pt satisfacerea drepturilor asociatilor, creditorii societatii pot face opozitie la instanta judecatoreasca in conditiile art 62/ lg 31/1990.

( Drepturile cuvenite ascociatilor din lichidarea S C

-La lichidarea soc, asociatii sunt indreptatiti sa li se restituie valoarea aporturilor efectuate la constituirea soc, sau cu ocazia majorarii capitalului social, precum si sa primeasca partea ce lise cuvine din eventualele beneficii, ramasa nedistribuita.

-Asemenea drepturi pot fi valorificate numai dupa ce au fost achitate datoriile fata de creditorii soc, si numai daca a ramas vreun sold activ.

Intocmirea bilantului final si repartizarea activului net intre asociati

-Dupa terminarea operatiunilor de lichidare a activului si pasivului societatii, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul final pt a constata rezultatele lichidarii, precum si proiectul de repartizare a activului net intre asociati.

-Bilantul final consemneaza, pe de o parte, sumele de bani rezultate din vanzarea la licitatie publica a bunurilor soc si din incasarea creantelor soc, si pe de alta parte, sumele de banui achitate pt plata datoriilor societatii.

-Bilantul constata eventualul activ net ca diferenta intre activul si pasivul societatii.

- Activul net = sursa din care sunt satisfacute drepturile asociatilor rezultate din lichidare; in mod normal activul net ar trebui sa serveasca pt rambursarea valorii aporturilor asociatilor, iar restul care reprezinta beneficiul net, sa fie repartizat intre asociati, proportional cu participarea lor la capitalul social.

-Legea prevede ca lichidatorii trebuie sa propuna repartizarea activului intre asociati, in cazul societatilor in nume colectiv, in comandita simpla, si S.R.L., respectiv partea ce se cuvine fiecarei actiuni di repartizarea activului societatii, in cazul soc pe actiuni si in comandita pe actiuni.

-Bilantull final de lichidare si proiectul de repartizare a activului net intocmite si semnate de lichidatori trebuie aduse la cunostinta asociatilor.

-Pt soc in nume colectiv, soc in comandita simpla si S.R.L., bilantul final si proiectul de repartzare se notifica asociatilor prin intermediul executorilor judecatoresti.-Pt soc pe actiuni si in comandita pe actiuni, bilantul final, insotit de raportul cenzorilor, se va depune pt a fi mentionat in Reg Com, si se va publica in M Of.-Indiferent de forma de soc, asociatii nemultumiti pot face opozitie impotriva bilantului finakl de lichidare, si a proitectului de repartizare.

-Opozitia se face in termen de 15 zile, de la data notificarii, respectiv in termen de 30 zile de la data publicarii in M Of a bilantului si a proiectului de repartizare.

-Dupa expirarea termenului prevazut de lege pt exercitarea dreptului de opozitie, sau dupa ce hotararea asupra opozitiei a ramas irevocabila, bilantul final de lichidare si propunerile de repartizare a activului net intre asociati se considera aprobat.

-lg 31/1990 impune un termen de 3 ani pt efectuarea lichidarii soc, care curge de la dizolvare.

-Pt motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

Inchiderea lichidarii societatii

-Dupa inchiderea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului.

-Radierea soc trebuie ceruta Of Reg Com in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare care esre repartizarea activului net intre asociati.

-De la data radierii inceteaza personalitatea juridica a societatii.